Ιστορικά. Γιατί δημιουργήθηκαν οι Προστατευόμενες Περιοχές; Έννοια προστατευόμενης Περιοχής ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘ. Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικά. Γιατί δημιουργήθηκαν οι Προστατευόμενες Περιοχές; Έννοια προστατευόμενης Περιοχής ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘ. Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ"

Transcript

1 Ιστορικά Οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές της Ελλάδας Η Οικολογία και Διαχείρισή τους Η πρώτη αναφερόμενη ενέργεια προστασίας τοποθετείται στην Κίνα στο 1122 Π.Χ Στην Αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη είναι γνωστά τα Ιερά άλση, τα οποία ήταν αφιερωμένα σε θεότητες των οποίων η προστασία ήταν απόλυτη. Στην Ευρώπη κατά την Αναγέννηση δημιουργούνται από Πρίγκιπες και ευγενείς καταφύγια θηραμάτων. Οι πρώτες φωνές για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη υψώθηκαν από τους διαφωτιστές και τους ρομαντικούς ήδη από τον 18ο αιώνα. Το 1872 ανακηρύχθηκε στις ΗΠΑ ως εθνικό πάρκο η περιοχή του Yellowstone. Το ψηφίζονται στη Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία και Ρωσία νόμοι για την προστασία της Πανίδας, της Χλωρίδας, τωντοπίωνκαιτωνφυσικώνμνημείων. Γιατί δημιουργήθηκαν οι Προστατευόμενες Περιοχές; Ο θεσμός των προστατευομένων περιοχών δημιουργήθηκε ως μια συνειδητή προσπάθεια της ανθρωπότητας να εξασφαλίσει τη διατήρηση των ζωντανών οργανισμών και των ιδιαίτερων αξιών της φύσης. Ειδικότερα στοχεύει: Στην προστασία και διατήρηση της Βιολογικής ποικιλότητας Στη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος Στη διαφύλαξη πολύτιμων στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς και Στην εξασφάλιση της αειφορικής χρήσης ειδών και οικοσυστημάτων Έννοια προστατευόμενης Περιοχής "Μια χερσαία ή/και θαλάσσια περιοχή που αφιερώνεται ειδικά στην προστασία και τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων και διαχειρίζεται μέσω νομικών ή άλλων αποτελεσματικών μέσων είναι μια προστατευόμενη περιοχή" (IUCN, 1994). 1

2 Γιατί αυτές οι περιοχές είναι σημαντικές ; Είναι σημαντικές επειδή περιέχουν σημαντικά στοιχεία που ονομάζονται 'Αξίες κληρονομιάς. Οι αξίες αυτές περιγράφονται συχνά ως φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά. Οι πολιτιστικές Αξίες περικλείουν τα φυσικά καιταιστορικάστοιχεία Η έννοια του όρου "κληρονομιά" Στην ευρεία έννοια του όρου "κληρονομιά" περιλαμβάνεται τόσο το φυσικό όσο και το πολιτιστικό περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα σ' αυτήν τοπία, ιστορικοί χώροι, τοποθεσίες και δομημένο περιβάλλον, καθώς και η βιοποικιλότητα (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων),οι συλλογές, οι παλιές και συνεχιζόμενες πολιτιστικές πρακτικές, ηγνώσηκαιοι ζωντανές εμπειρίες. Πολιτιστική κληρονομιά Προστατευόμενες Περιοχές Φυσική Κληρονομιά Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα Ιστορία-Μυθολογία Αρχαιολογία Λογοτεχνία Θρησκεία Απογραφή Αποκατάσταση Ανάδειξη Είδη Οικότοποι Προστασία Διαχείριση Βιολογική ή βιοποικιλότητα σημαίνει την ποικιλία της ζωής σε όλες της τις μορφές, από τα επιμέρους γονίδια έως τα είδη και τα οικοσυστήματα σε μια περιοχή ή ακόμη γενικότερα στον πλανήτη. Οι βιολογικοί πόροι έχουν καθοριστική σημασία για την ύπαρξή μας, και η απώλεια ή καταστροφή τους θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή επιμέρους ειδών, οικοτόπων ή και οικοσυστημάτων, αλλά και τη δική μας ζωή. Σήμερα, η παγκόσμια κλίμακα απώλειας βιοποικιλότητας επιτάσσει συντονισμένη διεθνή δράση κάτι το οποίο αντιμετωπίζει η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) όταν καλεί για "σημαντική μείωση" της απώλειας βιοποικιλότητας. Είναι προφανώς ένα παγκόσμιο θέμα και εύλογα ένα θέμα που παίρνουν πολύ σοβαρά τόσο ο ΟΗΕ όσο και η ΕΕ. Τοπία Λαογραφία- Παράδοση 2

3 Βιολογική ποικιλότητα Η βιοποικιλότητα δεν αποτελεί μια πολυτέλεια αλλά μια αναγκαία προϋπόθεση για ζωή. ΚαιτικάνειηΕΕγιατηναναστολήτηςαπώλειας; Στην Ευρώπη, η τάση εξαφάνισης ειδών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Γιαπαράδειγμαθεωρούνταιαπειλούμενατο45% των ειδών θηλαστικών, το 15% των πουλιών και 45% τωνπεταλούδωνκαι ερπετών. Στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 2002, οι ηγέτες των κρατών είχαν δεσμευθεί να αναλάβουν δράσεις προκειμένου να μειώσουν το ποσοστό απώλειας της βιοποικιλότητας. Ησυμφωνίαγιαταπρώταβήματαπροςτηνίδρυσηενόςπαγκοσμίου δικτύου προστατευόμενων περιοχών άγριας ζωής, στην ξηρά και τη θάλασσα, ήταν η σημαντικότερη έκβαση της 7ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που διεξήχθη στη Μαλαισία, τον Φεβρουάριο του Η Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα υπογράφηκε στο Ρίο το Σήμερα, η Συνθήκη έχει περί τους 200 Συμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ, η οποία υπέγραψε τη Συνθήκη το 1993, Το 1998 συνέταξε την στρατηγική της για τη βιοποικιλότητα, η οποία κορυφώνεται με τέσσερα σχέδια δράσης: ένα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, και τα υπόλοιπα για τη γεωργία, την αλιεία και την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία. Γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020: ήτο7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έχει τους ακόλουθους στόχους προτεραιότητας : α) προστασία και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων γ) προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία δ) μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης ε) βελτίωση των γνώσεων για την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης στ) αύξησητωνεπενδύσεωνστηνπεριβαλλοντική-κλιματική πολιτική. ζ) βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών η) ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων θ) αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. ( Πέμπτη 24 Οκτωβρίου Στρασβούργο) Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο ΝΑΤURA 2000 ήφυση2000 H οδηγία 79/409/ ΕΟΚ περί της διατήρησης των άγριων πτηνών και Ηοδηγία92/43 ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και των ειδών της Άγριας πανίδας και της χλωρίδας, παρέχουν τη Νομική βάση για την προστασία των σπάνιων και απειλουμένων οικοτόπων καιτωνειδώνχλωρίδαςκαιπανίδαςτωνχωρώνμελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης Βάσει των οδηγιών αυτών, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργείται το Οικολογικό Δίκτυο ΝΑΤURA Με τη δημιουργία του Δικτύου επιδιώκεσαι να διατηρηθούν οι οικότοποι και τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας στην επιθυμητή κατάσταση διατήρησης ΣτοΔίκτυοαυτόεντάσσονταιπεριοχές-τόποι (Sites) στις οποίες απαντούν οικότοποι και είδη που αναφέρονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ειδών πουλιών που αναφέρονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. 3

4 Περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 στην Ελλάδα Περιοχές ή Τόποι Κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) 239 Ζώνες Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ-SAC) και 151 Ζώνες Ειδικής προστασίας γιαταπουλιά(ζεπ-spa) (Σύνολο359- Οι 31 είναι κοινές). Χερσαία 2.534`528 Ha (19,2%) Θαλάσσια Ha Σύνολο Ha Τόποι Κοινοτικής Σημασίας Οι περιοχές Natura 2000 περιλαμβάνουν SAC -ZEΔκαιΖΕΠ-SPA. Μια περιοχή μπορεί να υποδειχθεί ως SAC- ZEΔ εάν διατηρεί πολύτιμους οικοτόπους και ως ΖΕΠ-SPA εάν είναι επίσης μια σημαντική περιοχή για τα πουλιά κοινοτικού ενδιαφέροντος Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς: Αξιολόγηση πολιτιστικού Περιβάλλοντος Το τείχος Δυμαίων στη Στροφιλιά Έρευνα και Απογραφή των σημαντικών στοιχείων Προστασία και αποκατάσταση κτισμάτων, μνημείων, περιοχών. Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη των περιοχών που τα περιβάλλουν. Γενικότερη βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών. Ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική αξία μιας προστατευόμενης περιοχής αναφέρεται στις σχέσεις της με τη μυθολογία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη θρησκεία, τη λαογραφία και τη λογοτεχνία. 4

5 Πολιτιστική αξία Άγιος Αχίλλειος στο νησάκι των Πρεσπών Βραυρώνα Βωμοί της Αρτέμιδος βρέθηκαν σε πηγές και όχθες ποταμών Προϊστορικός Λιμναίος οικισμός στη λίμνη της Καστοριάς Η Αρχαία Καλυδώνα στον Υγρότοπο του Μεσολογγίου Οι Οινιάδες στις εκβολές του Αχελώου 5

6 Τρίτοξο γεφύρι στους Κήπους- Ζαγοροχώρια Πελάδα στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας Νομοθεσία Προστατευομένων Περιοχών Στην Ευρώπη: Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία υπάρχουν Σχέδια Διαχείρισης και προστασίας από τον 16 ο αιώνα. Ο θεσμός των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα Η διατήρηση της φύσης μέσω της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Οι ΕθνικοίΔρυμοίτουΟλύμπουκαιτουΠαρνασσούήταν οι πρώτες περιοχές που κηρύχθηκαν προστατευόμενες το 1938 βάσει του Ν.856/1937 «Περί Εθνικών Δρυμών». Από τότε, η όλοκαιμεγαλύτερηαναγνώρισητηςυψηλής βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης και της υποχρέωσης της Πολιτείας για τη διατήρηση της, οδήγησαν στην κήρυξη νέων προστατευόμενων περιοχών. 6

7 Νομοθεσία Προστατευομένων Περιοχών στην Ελλάδα: Νόμος 4173/1929 Περί Προστατευτικών Δασών. Νόμος 856/1937 Περί Εθνικών Δρυμών Ανακήρυξη Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Νόμος 1465/1950 Περί Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους. Νόμος 999/1979 Γιατηνπροστασίατωνδασώντηςχώρας. Πρ. Δ/γμα 67/1981 Για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας τους. Νόμος 1650/1986 Για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό οι περιοχές, μπορούν να χαρακτηρίζονται, ως: - Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. - Περιοχές προστασίας της φύσης. - Εθνικά πάρκα. - Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία. - Περιοχές οικοανάπτυξης. Ο Νόμος 2742 /99 Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τους στόχους χωροταξικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης. Αναφέρεται στη Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών, την Ίδρυση Φορέων Διαχείρισης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Φύση Νόμος 3044/2002. Μεταφορά συντελεστή Δόμησης και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ -Συμπλήρωση του Ν /99. Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδος Α. Εθνική Νομοθεσία 1. Εθνικοί Δρυμοί ( Ν.996/71). 2. Εθνικά Πάρκα (Ν.1650/86). 3. Αισθητικά Δάση ( Ν.996/71). 4. Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης ( Ν.996/71). 5. Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν.177/75 και 2637/98). 6. Ελεγχόμενες Κυνηγητικές Περιοχές (Ν.177/75 και 2637/98). 7. Εκτροφεία Θηραμάτων (Ν.177/75 και 2637/98). 8. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Ν. 5351/32 και 1465/50). 9. Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ν.1650/86). 10. Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν.1650/86). 11. Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία (Ν.1650/86). 12. Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν.1650/86). Β. Προστατευόμενες Περιοχές Διεθνούς Σημασίας 1.Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar (ΝΔ 191/74-Ν.1950/91). 2.Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (Σύμβαση Βαρκελώνης. Περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου Ν.855/78 και Ν. 1634/86-9 περιοχές). 3. Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα (Συμβούλιο Ευρώπης Εθν.Δρ. Σαμαριάς) 4. Μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς (UNESCO 1981 Μετέωρα- Άθως). 5. Βιογενετικά Αποθέματα (Συμβούλιο Ευρώπης περιοχές). 6. Αποθέματα Βιόσφαιρας (UNESCO Εθν.Δρ.Ολύμπου- Σαμαριάς). 7. Περιοχές σημαντικές για τα πουλιά (IBA) Ζώνες. Ειδικής Προστασίας (SPA) (Οδηγία 79/409). 8. Δίκτυο Φύση Τόποι Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, Ζώνες ειδικής Διατήρησης (Οδηγία 43/92). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Όσο υπήρχαν άφθονες φυσικές περιοχές, ενώ οι απαιτήσεις ήταν μικρές και καλύπτονταν επαρκώς και όσο οι κίνδυνοι υποβάθμισης των περιοχών αυτών ήταν μικροί, δεν υπήρχε ανάγκη σχεδιασμού της διαχείρισής τους Η σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων έγινε αναγκαία από τη στιγμή που παρατηρήθηκε η «σπάνιότητα» και ξεκίνησε από τη δασοπονία με αφορμή την έλλειψη ξύλου, που παρατηρήθηκε στην Κεντρική Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για τις προστατευόμενες περιοχές και ιδιαίτερα τους υγροτόπους. 7

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εμπλοκή που αφορά τη χρήση, προστασία ή βελτίωση μιας περιοχής μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή διαχείρισης. (M.Alexander, 1993) Ως διαχείριση θεωρείται η σχεδιασμένη παρέμβαση στις δυναμικές διεργασίες που καθορίζουν τη σύνθεση των φυτικών και ζωικών κοινωνιών έτσι ώστε να επιτυγχάνονται, οι συγκεκριμένοι κάθε φορά, διαχειριστικοί σκοποί. (Holdgate M.W., 1991) Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατηγορία Μελετών 27) (ΦΕΚ 190Α/ ) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (Ε.Π.Μ.) Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Βιοτόπων, Οικοτόπων, Υδάτων, Ατμόσφαιρας, Τοξικών Αποβλήτων, συνόλων ή στοιχείων της φύσης) Μελέτες Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους) Διαδικασία εκπόνησης διαχειριστικού σχεδίου: Διαχειριστικά Σχέδια Ι Όλες οι δραστηριότητες και ενέργειες θα πρέπει να είναι οργανωμένες σε ένα Διαχειριστικό Σχέδιο το οποίο να στηρίζεται στην έγκυρη επιστημονική πληροφορία. Η επίλυση και η εναρμόνιση των διαφόρων συγκρούσεων, αιτημάτων, χρήσεων γης και η διατύπωση των σκοπών διαχείρισης είναι ίσως το ουσιαστικότερο μέρος του διαχειριστικού σχεδίου. Κάθε Διαχειριστικό Σχέδιο, στη μορφή της εκτύπωσης θα πρέπει να είναι και ένα αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης, της πολιτείας, για την απαραίτητη χρηματοδότηση. Α' ΦΑΣΗ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) Εξασφάλιση συνεργατών και καταμερισμός έργου. Συγκέντρωση βιβλιογραφικών στοιχείων. Δημιουργία απαραιτήτων βάσεων δεδομένων. Επίσκεψη προσανατολισμού στην περιοχή. Πρώτη επαφή με τους φορείς. Β' ΦΑΣΗ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ) Περιγραφή χλωρίδας, πανίδας, τύπων οικοτόπων. Αναγνώριση χρήσεων γης. Προσδιορισμός σκοπών διαχείρισης. Εύρεση περιοριστικών παραγόντων, Συζήτηση με κατοίκους και φορείς. Γ ΦΑΣΗ (ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) Προσδιορισμός ζωνών διαχείρισης. Διαμόρφωση δραστηριοτήτων και μέτρων Διαμόρφωση πρώτου κειμένου. Υποβολή στις αρμόδιες αρχές. Δημόσια παρουσίαση. Συζήτηση. Α' ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Οριστική διαμόρφωση των προτάσεων και μέτρων διαχείρισης. Αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία, κλπ. 8

9 Εμπειρία Ερευνητικής Ομάδας Οι Επιστήμονες των Βιολογικών και Θετικών Επιστημών θα πρέπει να γνωρίζουν τους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 της Ε.Ε, τα είδη της Χλωρίδας και Πανίδας και των αβιοτικών παραγόντων. Των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών να έχουν γνώση της Αγροτικής Οικονομίας των Τουριστικών και άλλων Δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις προστατευόμενες περιοχές. Η Επιστημονική Ομάδα θα πρέπει να χειρίζεται Υπολογιστές τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών τους Να έχουν ικανότητα διεπιστημονικής συνεργασίας και ικανότητα προσέγγισης και συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς Γενικές αρχές Διαχείρισης: 1. Για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος απαιτείται βαθιά γνώση της κατάστασης των οικοσυστημάτων καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. 2. Προστασία και χρήση πρέπει να θεωρούνται ενιαίο σύνολο. Δεν νοείται προστασία της φύσης χωρίς χρήση. Όμωςηφύσηδενμπορείνα χρησιμοποιείται στο διηνεκές για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών αν δεν προστατευθεί. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ένα οικοσύστημα αν δεν το χρησιμοποιήσουμε και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έπ άπειρονανδεντοπροστατεύσουμε. 3. Τοπικά και ιδιωτικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα πρέπει να υποτάσσονται στα ενδιαφέροντα και συμφέροντα του γενικότερου κοινωνικού συνόλου. 4. Τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα του παρόντος πρέπει να υποτάσσονται σε εκείνα του μέλλοντος. Κάθε γενιά έχει υποχρέωση να αφήνει το περιβάλλον σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που παρέλαβε (αειφορία της χρήσης). 5. Η προστασία της φύσης δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή διαπίστωση των ζημιών η της αλλοίωσης που έχουν υποστεί τα οικοσυστήματα και στην προσπάθεια αποκατάστασης τους αλλά θα πρέπει, να προλαβαίνει τις καταστροφές και τις αλλοιώσεις., 6. Η προστασία της φύσης δεν πρέπει να αντιστρατεύεται την πρόοδο αλλά να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνικές γνώσεις προς όφελος της. Γενικό περιεχόμενο Διαχειριστικού σχεδίου 1.Ανάλυση και περιγραφή της σημερινής κατάστασης και του ιστορικού της. 2.Αξιολόγησητηςκατάστασηςκαιτων προοπτικών εξέλιξής της. 3.Την τοποθέτηση του γενικού σκοπού και των επι μέρους σκοπών διαχείρισης. 4.Καθορισμό των μέτρων διαχείρισης. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φυσικά, Βιολογικά, Πολιτιστικά, Κοινωνικά χαρακτηριστικά) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Επισήμανση των σημαντικών χαρακτηριστικών) ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 9

10 Περιβαλλοντικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (SITE) Ι. Γενικές Πληροφορίες Τοποθεσία Γεωγραφική Θέση Ιδιοκτησιακό Καθεστώ 1.Φυσικό περιβάλλον Κλίμα Γεωλογία Υδρολογία Έδαφος Γεωμορφολογία 2.Βιολογικό Περιβάλλον Πανίδα Χλωρίδα Βιοκοινότητες Οικότοποι Τοπία 3.Πολιτιστικό Περιβάλλον Αρχαιολογικό (Παλιά Χρήση Γης) Σημερινή Χρήση Γης Διαχείριση στο Παρελθόν Παρούσα Κατάσταση Προσδιορισμός κύριων χαρακτηριστικών Για να προσδιορίσουμε τα βασικά θέματα ή τα κύρια χαρακτηριστικά που θα ασχοληθούμε σε μια περιοχή θα πρέπει να έχουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την περιοχή. αυτές θα είναι ο βασικός οδηγός για τα επί μέρους θέματα που θα εξεταστούν. Οι τεχνικές για τον προσδιορισμό των θεμάτων είναι: Συνεντεύξεις με άτομα ή με ομάδες Μια δημόσια ανοιχτή συγκέντρωση Μια συνάντηση εργασίας Συνάντηση με τοπικούς φορείς Συνάντηση με ιδιοκτήτες Έρευνα, ανάλυση κλπ Χαρτογραφική κάλυψη Θαπρέπεινακαταγραφούνοιόποιοισχετικοί σύγχρονοι και οι χρήσιμοι ιστορικοί χάρτες. Να περιλαμβάνονται χάρτες που να δείχνουν τοπογραφία, γεωλογία, έδαφος, χρήση γης, βλάστηση, κ.λ.π Να δίνονται η ημερομηνία σύνταξης των χαρτών αυτών, η κλίμακατους. και το που μπορεί κανείς να βρει τέτοιους χάρτες. 10

11 Φωτογραφική κάλυψη Η έννοια του οικοτόπου Η καταγραφή της φωτογραφικής κάλυψης πρέπει να περιλαμβάνει και αεροφωτογραφίες αλλά και επίγειες. Η καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αναφορά και σε ιστορικές αλλά και σε σημερινές φωτογραφίες. Όποια αναφορά σε μια φωτογραφία θα πρέπει να δίνει την τοποθεσία, καινασχολιάζονταιταπεριεχόμενακαιη ποιότητα τους. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στην οδηγία 92/43 (Οδηγία Habitat), φυσικοί οικότοποι είναι περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν των βιολογικών (βιοτικών) και μη βιολογικών (αβιοτικών) γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ένας οικότοπος μπορεί να χαρακτηριστεί από το αβιοτικό μέρος, το σταθμό, που χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό κλιματικών και εδαφικών παραγόντων και μια ορισμένη βλάστηση. Στην πράξη, ο τύπος οικοτόπου προσδιορίζεται από τη φυτοκοινότητα η οποία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. Η φυτοκοινότητα είναι ο βιοδείκτης που επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε αυτόν ή τον άλλο τύπο οικοτόπου. Τυπολογία του Corine Biotopes Πρόκειται για ένα έργο που έχει ως στόχο την υλοποίηση της τυπολογίας των βιοτόπων ή ενδιαιτημάτων στην κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τύποι οικοτόπων Οι Οικότοποι είναι ομογενή τμήματα με : μια πανίδα ( με είδη που έχουν όλο ή μέρος του οικολογικού τους θώκου στο χώρο αυτό.) μια ορισμένη βλάστηση ένα σταθμό (κλίμα, έδαφος) Για τον προσδιορισμό των τύπων οικοτόπων χρησιμοποιούμε : το Corine Biotopes Manual τo Εγχειρίδιο Οικοτόπων Ελλάδας και το Εγχειρίδιο Οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Interpretation manual of European Union Habitats) 11

12 Corine Biotopes Manual Εγχειρίδιο Οικοτόπων Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης Το έργο βιοτόπους CORINE πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από μια ομάδα ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων Εκδόθηκε το 1991 Μετά την πρώτη έκδοση η βάση του CORINE αναθεωρήθηκε (Version 2,3,4) EUR 27 July 2007 O Οδηγός και διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή το 2001 Εκβολές Αχέροντα.Διάκριση τύπων οικοτόπων :Συστάδες με Tamarix, Juncus και Quercus. Quercus frainetto 12

13 Δάση Βαλανιδιάς (Quercus macrolepis) Κωδικός NATURA 2000:9350 Corine 91:41.79 Αντιστοίγιση με SYNTAXA:Quercion ilicis creticum,pistacio- Rhamnion, Ceratonio-Rhamnion Περιγραφή Δάση στα οποία κυριαρχεί η ημιαειθαλής Quercus macrolepis συχνά αραιά στη μεγαλύτερη μέσο -Μεσογειακή ζώνη της Ελλάδας, Αλβανία, Δυτική Ασία και πολύ τοπικά στη Νότιο Ιταλία. Φυτά: :Quercus macrolepis, Galium aparine,asphodelus aestivus κ.ά. Γεωγραφική εξάπλωση: Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία Ελληνικά δάση βαλανιδιάς Σχηματισμοί με Quercus macrolepis της ηπειρωτικής Ελλάδος και τωννησιώντης, καθώςκαιτηςαλβανίας. Καλώς αναπτυγμένα δάση υπάρχουν ειδικότερα στα Ιόνια νησιά, και στη Λέσβο όπου συνυπάρχει με θαμνώδη είδη όπως Q. coccifera,cistus κλπ. Περισσότερο τροποποιημένες, συστάδες υπάρχουν στις παραθαλάσσιες πλαγιές των χαμηλών βουνών και λόφων κατά μήκος του κόλπου της Άρτας, στη δυτική Αιτωλία, στη Βόρειο- Δυτική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Αττική και τη Θράκη. Θεωρούνται υπολειμματικά στοιχεία και χρειάζονται προστασία. Quercus macrolepis στην Πελοπόννησο Quercus macrolepis Δάσος Καστανιάς στη Θεσσαλία 13

14 Δάση καστανιάς Κωδικός «NATURA 2000» : 9260 CORINE 91: 41.9 Αντιστοίγιση με SYNTAXA:Melito Quercion, Quercion frainetto, Quercion ilicis ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ ΜΕ ΧΑΣΜΟΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ορισμός: Υπερ-Μεσογειακά και «Υπο-Μεσογειακά δάση που κυριαρχεί η Castanea sativa. και παλαιές φυτεύσεις με ημιφυσική παρεδαφιαία βλάστηση Φυτά: Castanea sativa,pteridium aquilinum,carpinus orientalis,corylus avallana, Fragaria vesca, Campanula spatula, Fagus silvatica Γεωγραφική εξάπλωση: Αυστρία, Ελλάδα, Γαλλία. Ιταλία. Ισπανία, Πορτογαλία Campanulo aizooi Campanuletum rupicolae ass. Quézel 1964 (κωδ. NATURA 2000: ) Βραχόφιλη βλάστηση (Ramonda) Υγρότοποι WETLANDS 14

15 Αώος Καλάμια Phragmites australis Εκτεταμένοι Καλαμιώνες στη Μικρή Πρέσπα Τύποι Οικοτόπων 15

16 Τρισδιάστατη απεικόνιση Προστατευόμενης περιοχής Μεσολογγίου Καταγραφή ειδών Χλωρίδας και Πανίδας Οι υποενότητες χλωρίδα και πανίδα μπορούν να διαιρεθούν σε ξέχωρες ομάδες Iris pseudacorus Αν και ο μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι να μια πλήρη λίστα των ειδών. αυτές οι λίστες δεν έχουν θέση μέσα στο κύριο μέρος του σχεδίου διαχείρισης. Οι λίστες μπορούν να περιλαμβάνονται στο τέλος σε μορφή παραρτήματος. 16

17 ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Campanula radicosa Edraianthus parnassicus Lilium martagon Κυπρίνος ή Γριβάδι (Cyprinus carpio), Κερκίνη Κερκίνη 17

18 Corine Land cover Χρήσεις γης Αχέροντα και Στενά Αχέροντα χαρτογράφηση σύμφωνα με το Corine Land cover Χρήσεις γης Σχήμα 1. Μεταβολή χρήσεων γης μεταξύ 1960 και 1995 στο Δέλτα το ποταμού Αχέροντα με τη χρήση αεροφωτογραφιών Σχήμα Σημερινή χρήση γης Καταγράφονταιόλεςοιπλευρέςτηςχρήσηςτηςγης: δασοπονική, γεωπονική, τουριστική, άντληση νερών (γεωτρήσεις), εκπαίδευση, κ.λ.π. Σημειώνονται όλες οι πιθανές επιπτώσεις μπορεί να έχει από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω χρήσεις στην περιοχή. 0 Αμοφ. Αλοφ. Κλμ. Tam. Παρ/μια Καλ. Μακκ ία Φρυγ. Αλ. Χρ. 18

19 Αρχαιολογία / Χρήση της γης στο παρελθόν Νεκρομαντείο Αχέροντα & Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 1. Καταγράφεται η παρουσία οποιωνδήποτε αρχαιολογικών ή ιστορικών στοιχείων της περιοχής μαζί με τις όποιες επιπλοκές επιφέρουν στη διαχείριση. Είναι σημαντικό λοιπόν όλα τα καταγεγραμμένα ιστορικά μνημεία και ιδιαίτερα τα μνημεία που περιλαμβάνονται σε σχεδιασμό, να σημειώνονται και να δείχνονται στο χάρτη. 2. Τα αρχαιολογικά μνημεία, μαζί με την καταγραμμένη παρελθούσα χρήση τους, μπορεί να παρέχουν αξιόλογη καθοδήγηση για τη μελλοντική τους διαχείριση. Αξιολόγηση των κύριων χαρακτηριστικών Η αξιολόγηση της σημασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας βοηθά να προσδιορίσουμε ακριβώς γιατί μια θέση ή μια περιοχή είναι σημαντική. Η αξιολόγηση γίνεται με τη βοήθεια κριτηρίων τα οποία εφαρμόζονται για κάθε κύριο χαρακτηριστικό. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αξιολόγηση οικοτόπων Μέγεθος Ποικιλότητα Φυσικότητα Σπανιότητα Ευαισθησία-ευπάθεια Ιστορικό διαχείρισης Θέση στα πλαίσια μιας οικολογικής ενότητας Δυνατότητες για βελτίωση 19

20 Αξιολόγηση ειδών Κριτήρια Αξιολόγησης Γεωγραφική εξάπλωση ειδών Μέγεθος πληθυσμών, Ποικιλότητα, Φυσικότητα, Σπανιότητα, Ευαισθησία-ευπάθεια, Δυνατότητες για βελτίωση Έννοια του Τοπίου Στη στενή του έννοια το τοπίο μπορεί να περιγραφεί απλά ως η εμφάνιση της χέρσου (γης). Αυτό που φαίνεται είναι το προϊόν ενός συνδυασμού γεωμορφολογίας, φυτοκάλυψης και χρήσεων γης. Είναι δηλαδή το οπτικό αποτέλεσμα του συνδυασμού της μορφολογικής διαμόρφωσης του εδάφους του μωσαϊκού των φυσικών οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (οικισμών, αγρών, οπωρώνων, φυτειών κ.λ.π.) Δομή, Λειτουργία και Εξέλιξη του Τοπίου Η Δομή του τοπίου περιλαμβάνει το σχήμα, το μέγεθος, τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θέση των διαφόρων οικοσυστημάτων μέσα σ αυτό. Συνήθως τα οικοσυστήματα ενός τοπίου συνδέονται με έναν κοινό οικολογικό παράγοντα. Η Δομή του τοπίου επηρεάζει τις λειτουργίες που επιτελούνται σ αυτό, όπως είναι η ροή ενέργειας, η ροή υλικών και η μετακίνηση ειδών κ.λ.π.. Τα τοπία δομούνται και αλλάζουν ανταποκρινόμενα στις γεωλογικές διεργασίες, τις κλιματικές αλλαγές, και στις δραστηριότητες των οργανισμών. Αξιολόγηση τοπίου Η αξιολόγηση της ποιότητας του τοπίου απαραίτητα περιλαμβάνει μια υποκειμενική αξιολόγηση και είναι ένα θέμα αισθητικής προτίμησης. Αυτό είναι μια υποκειμενική διαδικασία όπου οι προσωπικές απόψεις και η προτίμηση θα επηρεάσουν τις αποφάσεις. Οπουδήποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιείστε αποδεικτικά στοιχεία, π.χ., νομικό καθεστώς ή οποιεσδήποτε δηλώσεις που γίνονται από ενημερωμένα ή ειδικά άτομα. 20

21 Αξιολόγηση τοπίου Δάσος Στροφιλιάς:Προστασία αμμοθινών Γεωλογία Αρχαιολογία Ιστορία Χρήση γης Αισθητική Άγιος Νικόλαος :Νάουσσας Η αξιολόγηση ως διαδικασία σύγκρισης με πρότυπα τοπία οικοτόπους ή οικοσυστήματα 21

22 Εξέλιξη μιας λίμνης Αρχικό έδαφος Ιζήματα Ησυνέχεια του ποταμού Οι αρχικές συμβολές ενέργειας στα ρεύματα των πηγών είναι φύλλα και άλλα μεγάλα σωματίδια οργανικής Καιύληςαπόπαρόχθιαφυτά Τα περισσότερα ψάρια των πηγών τωνρευμάτωναπαιτούνψυχρά, καλά οξυγονωμένα νερά. Τα περισσότερα ψάρια των μεσαίων ρευμάτων ανέχονται ψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερες συγκεντρώσεις οξυγόνου. Ρεύματα πηγών Μεσαία ρεύματα FPOM από τα ανώτερα μέρη των ρευμάτων είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας στα μεσαία ρεύματα. Τα ασπόνδυλα που κυριαρχούν στοβυθότωνρευμάτωντωνπηγών θρυμματίζουν τα CPOM ή συλλέγουν λεπτόκοκκο οργανικό υλικό (FPOM) Τα βενθικά ασπόνδυλα που επικρατούν στα μεσαία ρεύματα τρώνε φύκη και υδρόβια αγγειώδη φυτά και συλλέγουν FPOM Παρόχθιο Δάσος στον Καλαμά Τα φύκη και τα αγγειώδη φυτά μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ενέργεια των μεσαίων ρευμάτων. Το φυτοπλαγκτόν μπορεί να είναι Μεγάλα ποτάμια μια σημαντική πηγή ενέργειας σταμεγάλαποτάμια. FPOM απότοπάνωμέροςτου ρεύματοςείναιηκυρίαρχηπηγή ενέργειας στα μεγάλα ποτάμια. Τα βενθικά ασπόνδυλα που επικρατούν Στα μεγάλα ποτάμια συλλέγουν FPOM Τα ψάρια των μεγάλων ποταμών μπορεί να δείχνουν μεγάλη ανοχή στις χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου και μπορεί να περιλαμβάνουν είδη που τρέφονται με πλαγκτόν Τα μεγάλα ποτάμια μπορούν επίσης να υποστηρίζουν σημαντικούς πληθυσμούς ζωοπλαγκτού που τρέφεται με FPOM 22

23 Πρότυπο Δέλτα Μεσογειακής Περιοχής Υψομετρική Διαδοχή της Βλάστησης στα Ελληνικά Βουνά Ανωδασική Βλάστηση 2000m και άνω Δάσος Ορεινών Κωνοφόρων 1500 έως 2000m Δάσος φυλλοβόλων 1000έως 1500m Δάσος Σκληρόφυλλων Αειθαλλών 600 έως 1000m Δάσος Θερμόφιλων Κωνοφόρων 0 έως 600m Ερύμανθος Εκτίμηση με σκοπό την δημόσια χρήση Όλες οι περιοχές θα πρέπει πάντα να θεωρείται ότι είναι ελεύθερες στην δημόσια χρήση, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που μας υπαγορεύουν το αντίθετο. Μερικές δραστηριότητες έρχονται σε άμεση αντιπαράθεση με τους πρωταρχικούς λόγους διαχείρισης αυτών των περιοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να περιγραφούν οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αυτών και εάν όντως υπάρχουν κατά πόσο μπορούν να γίνουν ανεκτές στην περιοχή; 23

24 Οικοτουρισμός - Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δέλτα του Έβρου Αξιολόγηση για εκπαιδευτική χρήση Για όλες τις περιοχές θα πρέπει πάντα να θεωρείται πιθανή η χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκτός και εάν συντρέχουν ικανοί λόγοι για να κάνουμε το αντίθετο. Τα κριτήρια είναι: Η εκπαιδευτική αξία των χαρακτηριστικών της περιοχής Οι εκπαιδευτικές διευκολύνσεις Η συμβατότητα εκπαίδευσης και προστασίας Το προσωπικό για ερμηνεία-διδασκαλία-ακροατήριο Αίθουσα διαλέξεων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Αμβρακικό Αξιολόγηση-Εκτίμηση για ερμηνεία Η ερμηνεία χρησιμοποιείται μερικές φορές ως τρόπος χειρισμού των επισκεπτών στις περιοχές. Χρησιμοποιείται επίσης για να προωθήσει τους σκοπούς ή τα συμφέροντα διάφορων οργανισμών. θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής: Την καταλληλότητα της περιοχής για ερμηνεία. Την δυνατότητα για ερμηνεία. Το υπάρχον και ενδεχόμενο κοινό. 24

25 Αίθουσα διαλέξεων στο Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Ιωαννίνων Προϊστορικός οικισμός στην Καστοριά Αξιολόγηση για έρευνα & μελέτη Πιθανά Προγράμματα έρευνας Ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί-Ερευνητές Αναγκαιότητα έρευνας 25

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαρία Κιτριλάκη Διαχείριση φυσικών περιοχών Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών δεν κυριαρχείται από την παλαιότερη τακτική της εξάντλησης αλλά από

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν τη διδασκόμενη ύλη. ΙΙ. Θα γίνεται εκτενής χρήση του Διαδικτύου & άλλων ελληνικών και διεθνών ββλ βιβλιογραφικών πηγών. ΙΙΙ. Η παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)

Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ) Ίδρυση Το πρώτο Εθνικό Πάρκο παγκοσμίως δημιουργήθηκε το 1872 στο Yellowstone των ΗΠΑ ως «δημόσιο πάρκο ή περιοχή αναψυχής προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων». Το 1911

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 92/43 της Ε.Ε. Βασικές έννοιες

ΟΔΗΓΙΑ 92/43 της Ε.Ε. Βασικές έννοιες ΟΔΗΓΙΑ 92/43 της Ε.Ε. Βασικές έννοιες Κοινοτικές Οδηγίες για την Προστασία της Φύσης Οδηγία 79/409 Ε.Ε. για την Διατήρηση τωνάγριωνπτηνών. Οδηγία 92/43 Ε.Ε. για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Bio-Greece - NATURA 2000 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Bio-Greece - NATURA 2000 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Bio-Greece - NATURA 2000 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εύα Παπαστεργιάδου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Σκοπός Προστασία της βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Eαρινό 2013-2014 28/4/2015 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας

Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας Διαχείριση της Γενετικής Ποικιλότητας (με έμφαση στα μεσογειακά δάση) 1 Βιοποικιλότητα Ορίζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΤΗΣΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΗΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΤΗΣΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΗΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΤΗΣΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Τμ. Βιολογίας, Παν. Αθηνών 3 ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής & Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 NATURA 2000 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

NATURA 2000 NATURA 2000 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ NATURA 2000 NATURA 2000 Το Natura 2000 (Φύση 2000) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων.

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Μάνια Ε. Λάμπρου manialambr@gmail.com Ναύπλιο, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

AND019 - Έλος Κρεμμύδες

AND019 - Έλος Κρεμμύδες AND019 - Έλος Κρεμμύδες Περιγραφή Το έλος Κρεμμύδες βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού Κόρθι στην Άνδρο. Τροφοδοτείται από δύο ρύακες περιοδικής ροής και λόγω της απομόνωσής του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία οικολογικά σημαντικών περιοχών περιλαμβάνει τρία επίπεδα νομοθεσίας. Εθνική νομοθεσία Κοινοτική νομοθεσία Διεθνή νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 10 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 10 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 10 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ Εαρινό 2010 2011 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1 Η βλάστηση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του υγροτοπικού συστήματος καθορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Το 1986 η εθνικήνοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος)

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) Περιγραφή Η εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βιτάλι στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση Συμπεράσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα)

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Μακρομάνταλο στην Άνδρο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ: Η χλωρίδα και η πανίδα στην χώρα μας είναι ένα πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Σταυρούλα Παπούλια Υπεύθυνη προστατευόμενων περιοχών Ελλ.Ορνιθολογικής Εταιρείας Νέες πολιτικές της ΕΕ για αειφορική ανάπτυξη ορθή διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Διαχειρίζομαι μια προστατευόμενη περιοχή Προστατεύω τη βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Κερκητείου ρέματος βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του νέου Καρλόβασι και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Η εκβολή κρατά νερό όλο

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς

Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς Παγκόσµια προβλήµατα Αιτίες της περιβαλλοντικής καταστροφής Λύσεις Τι γίνεται στην Ελλάδα; Ορισµοί Πρόβληµα: Απώλεια βιοποικιλότητας Περίπου

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus 4// Bιολογική ποικιλότητα ή Bιοποικιλότητα ποικιλότητα των διαφόρων μορφών ζωής Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus Επίπεδα βιοποικιλότητας Γενετική ποικιλότητα Ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Όλα τα έμβια όντα συνυπάρχουν με αβιοτικούς παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Υπάρχουν οργανισμοί: 1. Αυτότροφοι (Δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) Περιγραφή H λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιεθνές Συνέδριο «ίκαιο & Προστασία της Φύσης», Αθήνα, 5-6.12.2003 Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών Περιγραφή Η Φραγμολίμνη Μαριών βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βορειανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Θάσου. Πρόκειται για ταμιευτήρα που προέκυψε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια MIL006 - Εκβολή Αγκάθια Περιγραφή Η εκβολή στα Αγκάθια βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 4,4 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου σε άμεση αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου

MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Σπυρίτου βρίσκεται στην παραλία Αμμουδαράκι ή Τριάδες, 5,5 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τ0 ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 08. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Α. Ιστορικό Ως πρόδρομος του Τμήματος μπορεί να αναφερθεί η Μέση Σχολή ή Δασοκομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές)

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) Περιγραφή Η εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού Στενιές Άνδρου. Πρόκειται για έναν σχετικά υποβαθμισμένο υγρότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Βιολόγος- Μεταδιδάκτορας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. 2

Βιολόγος- Μεταδιδάκτορας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. 2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Χριστοπούλου Α 1, Φύλλας ΝΜ 2, Αριανούτσου Μ 3 1 Βιολόγος- Μεταδιδάκτορας, Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής,

Διαβάστε περισσότερα

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND002 - Έλος Άχλα Περιγραφή Το έλος Άχλα βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά του οικισμού Στενιές της Άνδρου. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422345000 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά στο Διεθνές Συνέδριο «Η κλιματική αλλαγή ως πρόκληση για τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος GR4320005 OROS THRYPTIS KAI GYRO PERIOHI GR4320014 NOTIODYTIKH THRYPTI

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Διαχείριση είναι το σύνολο των οικονομικών, τεχνολογικών, θεσμικών, κοινωνικών, εμπειρικών μέτρωνμέσων που είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα