ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937"

Transcript

1 ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937 Μετά από τα κειύιιενα τοϋ πρώην Φλωρίνης, τώ όποια έξεοέσαιιεν ε'ις τό προηγοι<μί.νο\ τείχος και έκ τών οποίων καταφαίνεται, ή πχώίίις αύτοο παί τοϋ Δημητριάδος και ή άπόβχκας αυτών έκ της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. εις τό παρόν θά ΐιαρα- Φέσωμεν μίαν 6αρι»ηΊυ,αντον ελιστολήν, δια τό Μμα αυτό, προερχομένην άΐώ τους ζηλβπάς Πατέρας τοϋ Αγίου "Οφους και κα,τόιΐιν θά έκλέσωμρν Ιστορικά πίρακτικα και ομολογίας της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. δι' ών καθορίζεται ή θέαις των λειτουργών αυτής τόσον έναντι, τών βχισμαΐτικών παλαιοημερολογιτών, οσιον και Ίρός την σχισματικήν Νιεοημερσλαγιτικήν Έκκλησίαν. ΟΙ ΑΠΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ Καίτοι έδημοσιεύσαμεν πλεϊοτα κείμενα έκ τών όποιων κατεδείχθη ή πτώσις και τό σχίσμα τοϋ πρ Φλωρίνης Χρυσοστόμου, κρίνομεν όμως σκόπιμον, όπως παραθέσωμεν και εν ακόμη βαρυσήμαντον κείμενον προερχόμενον έε Αγίου Ορους τό όποιον μέ ίδιαιτέραν σαφήνειαν κατονομάσει τήν πτώσιν τοϋ πρ Φλωρίνης και ερμηνεύει τάς ενεργείας του Τό κείμενσν τοϋτο υπογράφουν ό τότε προηγούμενος Γεδεών, οϊ Αρχ)ται Ακάκιος Παπάς και Ίλαρίων, καϊ οι "Ιερομόναχοι Γεράσιμος Διονυσιώτης, Αρτέμιος Ξενοφωντινός, Αντώνιος Νεοσκητιώτης και Μελέτιος Άγιαννανίτης ' Ι- δού τό κείμενον εις τό μεγαλύτερον μέρος του ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤ9Ν ΖΗΛΡΤ9Ν ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΑΠ\ΝΤΑΧΟΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΣ ΧΓΙΣΤΙΑΝΟΤΣ ΚΛΗΡΙΚΟΤΣ ΤΕ ΚΑΙ ΛΑΤΚΟΥΣ. Αγαπητοί εν Χριστφ αδελφοί, κα\ τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά. Χάρις ύμΐν και ειρήνη παρά Θεοΰ Πατρός κα\ Κυρίου ή- μων Ίησοϋ Χρίστου εν άγίφ Πνεύματί αμήν. Ό τελευταίος σάλος των ήμερων το-υτων εις την Ίεράν ίδεολογίαν ^αας, ό δημιουργηθείς έκ της έπιιστροφής εις τον ϊϊνιον εμετον τών δύο πρώην ' Αρχιερέων μας, τέως Δημητριάδος Γερμανού ναΐ ΐΐρώην Φλωιρίνης Χρυσοστόμου, έθόλωσε πολΐ' τήν κατάατασιν, έσικότισε τα πνεύματα πολλών πιστών και ημετέρων

2 τοσούτων ετών τεκνών, εις σηιμεΐον ώστε να. μη δύνανται να εννοήσουν την ά/.ήθειαν, την οποίαν ή άπτερ'ιόριστοα ψευδολογία και κακοήθης συκοφαντία αμφοτέρων καΐ δη τοΰ πρώην Φλωρίνης, εις τα κηρύγματα των, εγκυκλίους, δηιμο'σιεύματα και κατά ίμερος ομιλίας τωνι άνέστρεψαν ναι έπαρουσίασαν ως ψεΰδας, τό δέ τ] εΰδ<ος ως άλήιθ'ειαν, έπιισπάσαντες έφ' εαυτούς τό ούαι τοΰ προφήτου λέγοντος, «ούαί οι ποιοΰν'τες τό φώς σκότος και τό γλυκΰ πικρόν», και κατασκαν'δαλίσαντες δια τούτου αυτούς, εξ ών πολλοί και επέστρεψαν εις τό νέον ήμερολόγιιον, δι' αυς ημείς επί τοσοϋτον έκοπιάσαμεν, και τό Ιερόν Εύανγέλιον φθέγγεται. «"Οστις σκσνδαλίση ενα τώιν ιιικρών τούτων συμφέρει- αύτω ίνα δεβή μύλος όνίικός εις τον τράχ^ον αύτοϋ καΐ ριφθί> εϊς την θάλασσαν». "Επραξαν δέ τοΰτο ουχί απλώς και ώς ετυχί-, αλλ" εν πλήρει γνώσει, διότι δεν είναι ανθ'ρωποι άπλοΐ και ανίδεοι, η άμοιροι παιδείας καϊ αντί λήψεως, μη έννοοϋντες, ποϋ θα κατάληξη εις λόγος, εν κήρυγμα ή ιιιά μετάπτωσίς των, άλλ' έξυπνοι και ψυχολόγοι προειδοποιηθώ σαν δε πολλάκις ΰφ' ήιιών, και ΰπεδιείξαμεν αύτοΐς δια λόγωνι προσωπικώς, δι' άνοφ ρών και επιστολών μας τον κίνδαινον της ακολουθούμενης ύπ' αυτών τακτικής, άιλλ' ήδιαφόρησαν τελείως και δια τοΰτο λήψονται πίερισσότερον κρίμα, κατά τον Ιερόν λόγον. «Ό γνους και ποιήσας δαρήσεται πολλάς, ό δέ μη γνούς και παιήσας δαρήισεται ολίγας». Περί της άληβ'είας δλων τούτων, βοααόμεθ^χ διαβε- 6αιώσαι ύμας αδελφοί διά της παρούσης, και θήναι τελείαν και παΰλα είς τα άπΰ 1 - λωτα στόματα τούτων και των λοιπών αντικειμένων ήμϊν, ει και τό τοιοϋ'τον εστί φΰσει αδύνατον, διότι είναι ούτοι δυστυχώς άνεξάνίτλητοι εις την κακίαν, και ώς εκ των ύστέρωα» εξάγεται, όμοιοι τοΰ Έλληνιστοΰ εκείνου βοηθοΰ τοϋ Άριείου, δστις δεν απεστομώθη ΰφ' δλων τών λογικών και ΘΙείων απ.οΐδείξεων τοσούτο» άγίοον αμδρών, ει μή μόνον δοά τοΰ ΘΙαύαατος τοϋ ταπεινού Ά^ίου Σπυριίιδωνος, ου την παρουσίαν στερούμε'θα δυστυχώς ήαετς ε?ς τον άμαρίτωλόν δον αιώνα οπού ζώμιεν καϊ ίηάρχομεν. Τό τοΰ Κυρίου λόγιον «εϊς παλαιούς ασκούς νέον οΐνον ού βάλλουσιν», εις τή,ν παοοΰσαν ΰπόθεσινι προσαρμόζεται: Οί προμνησθέντες δύο αρχιερείς, δι' όλης αιύ 1 τών της αρχιερατικής σταδιοδρομίας αλεδειιξαν, δτι και οΰτοι μέσα εις τό άμαρτωλόν αύΐτό π'εριβάλλον και Βαβυλώνειον σύστημα της σημερινής έστρί,βλωιιένης θεολογίας εξεπαιδεύθησαν, της οζούσης Προιισταντικοϋ ΰλιστικοΰ και Νεωίπριστικοΰ πνειαατος, κ(χτά τον Ίεροιιάρτυρα Κοσμάν Φλαμιάιτην, διό και δεν ήίτο δυνίίΐόν νά περιμένωαεν άλλοίαν κατάληξιν (χπό της επελθούσης. Γνωιρίζετε πάντες βείκκίως δτι ω άνθρωποι ούτοι, και δη δ καυχώμενος πολλάκις ε?ς την Άρχιερατικήν τοί' συνείδησιν, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, αμφότεροι επί 12ετίαν δλόκληρον ήκολούθησαν τό νέον ήμερολόγιον, και κατεδίωκαν τό παλαιόν ε?ς τοί'ς ε- παρχίας των. Κατά δέ τον Μάιον τοϋ 1935, άλλάσσουσιν εξαίφνης προσωπεΐον και έρχονται πς ήμας, τίθενται επί κεφαλής τοϋ Ίεροΰ αγώνος με τό ήμέτερον πρόγραμιια, ώς ίτ'ίχαμε καταρτίσει ήιιεΐς τους πιστούς άπ' αρχής. Πάντες θά ένθύμετσθε βέβαια οί παρατυχόντες κατά την ημέοαν της έξοδοι* των εις την πλατεΐαν Κολωνού τό τί έκήρυξαν. ΕΙπον και επανέλαβον αμφότεροι, οτι διά της ημερολογιακής καινοτοηίσς ή Έκκληοΐία τοΰ Χρυοοστόμ,ον Αθηνών κατέστη σχισματική, και ώς τοιαύτην άποκηρύττομεν και κόπτωμεν τήνι μετ' αίτής επικοινωνία ν, «ν«.γνώσαντες και τους κανόνΐχς τόν 15ον της αβ' και άλλους, έστειλαν δέ δια δι-

3 καστικοΰ κληιτήρος την άποκήρυξιν και έκοψαν πδσαν έπικοινωνίαν μετ* αύτης. "Επίσης δε εις την ποιμανταρικήν των έγικύκλιον, ην εξαπέλυσαν άναχωροΰντίες δια την έξορίαν εγριαψον: «... να μι ήι ε! χ ωμ ε νι ο ύ δ ε μ ί α ν σ χ έ - σιν μέ τους Νεαημρρολο>γίτας, νάι α ή μεταβαίνωμεν εις τάς Ε κ κ λ η σ ί α ς %α ί μυστήρια! των, διότι χα θ 4 σ χΐι σ ιι α τ ι κο ί είναι άκυρα και άνευ χ ά ΟΊ.ίο ς α γ ί ο υ Πνεύιιατος...». Ουϊτω φρονεί ή Όρ'θόΙδοξος τοΰ Χριστού Α- νατολική Εκκλησία, ούτως έκηρύττοιιεν ημείς άπ' αρχής, αυτό ήκολούθηισαν και οί αρχιερείς, και δια ταϋτο ή καταδίκη και ή καθαίρεσίς των ύπό της Έκκλη* σίας των Νεοημιερολογιτών ήτο δι' ήμας άκυρος, και ή προς αύτοΰς άφασίωσις και υπακοή μας αμέριστος και γνωστή εις πάντας. Περί των αληθειών τούτων ό είχων λόγους ας μάς ανατρέψω, καΐ ας ψανερώστι τοις πασι τάς τυχόν παρακοάς ή απιστίας ημών. "Οταν δμως κατά τήν 2ι3ην π.μ. Αυγούστου έ.ε., έκήρυξαν αμφότεροι επισήμως εις τον Ναόν της Άγιας Μαρίνης, δτι ή Εκκλησία τοϋ Χριυσοστόμου δέν είναι σχισματική, διότι δεν άπεκηρύχθη εισέτι υπό Π ανορθόδοξου Συνιειδρίου «αντιθέτως βλ. μεγάλας τοπικάς συνόδους 15'83, 15>87 και 1593» και τα μυστήρια της έγκυρα, και το μϋρον το τελεσίθένΐ μέ το νέον κατά το 1928 είναι ήγιασμένον. Άλλα διατί ή μεταιβολή αυτή, και πώς όταν έξήλθον και μέχρι της στιγμής εκείνης έκήρυττον τα ενάντια; Δεν ήξιευρον άπ' αρχής δταν έξήίλ- ΘΙον δτι δεν εΐχεν άποκηρυχθή υπό Πανοριθαίδόξου συνεδρίου, ή έκκιλησία τοϋ Χρυσοστόμου, διατί την; άπείκήρυξα,ν ώς σχισματικήν τότε, και τώρα την κηρύττουν ώς εν τάξει; Ποίος λογικός άνθρωπος δέχεται τά τοιαύτα, καΐ που ή άρ/ιεοατική των συνείδησις, ή ειλικρίνεια και ή προς την όρθ'αοόξίαν αγάπη ήν ΰποικριτικώς έδειξαν άπ' αρχής; Ιδού λοιπόν δτι οί παλαιοί άσκοι διεχοέντίες τον νέον οΐνον την άκρίβευαν τής ορθοδοξίας διερράγησαν 1. Έκτος τούτων, άλλα και εις την άπάντησίν των προς τήν άπολογίαν τοΰ όσιωτάτου Μοναιχοΰ Μάρκου Χανιώτη, τά αυτά εν αυτή έπαναλαμβάνουσι πλατύτερον, άλλα και τόσα αλλά τεκμήρια προηγήθησαν τούτωιν, ήτοι α'. ή μετά τήνι έπιστροφήν εκ τής έξοιρίας των αΐτησ ις τοϋ πρώην Δημητριάδας Γεριμανοΰ, εις το ύπουργεΐον Θρησκευμάτων, προς άποκατάστασιν διά παντός τρόπου εις τόν θρόνο του, 6'. το κήρυγμα τοϋ πρώην Φλωρίνης και Π ρωτοσυγκέλλου εις τήν Χαλκίδα διαλΰσαντες το ζηλευτόν εκείνο Παράρτημα, γ'. ή μαρτυρία τού πρώην Φλωρίνης εις τόνι αγιον Κυκλάδων κατά τον π. Δεκίέμβριον, δτι συνεννοήθησαν μετά της διοικούσης Συνόοου ιΐί'σ(ο τοϋ Κασσανδρίας, Δριάμας και Μαρώνειας, δπως οι δύο τους άποκατασταθώσιν εις τάς επαρχίας των, λαμβάνοντες κιαί δλας τάς άποδοχάς των, έπειτα δε θα ληφθη πρόνοια καϊ διά τους δύο τελευταίους. (Την άπάθείαν 1 ταύτην ήν διαψεύδει ό πρώην Φλωρίνης, επικυρώνει κατ' αύτάς ή «Φωνή της Εκκλησίας» άποκαλύπτουσα τήν συμφωνίαν Κασσα-νδρίας και Δημητρ'ιάδος, δρα «Φωνή Εκκλησίας» 115 Νοεμβρίου 1937). Ό πρ. Δημητριάδος κατά τόν παρ. Ίούλιον έ.ε. έκάλεσε παρι' έαυτω εις το Ψυχικόν, τσίις φίλους του Φοικΐιδος και Λιχρίσης, και παρεκάλιεσεν αυτούς μετά δακρύων, δπως μεσιτεύσωσι διά τήν έπαναφοράν του εις Βόλον, διότι έπι'θύμίΐ) λέγει να άπο&άνω είς τήν εφραν μου!!! ε'. εις τάς με * ημών συζητήσεις των και κυρίως είς Συνο'δικήν συν&ιάσκιε-ψιν, κατήργησαν τήν άναμύρωοιν τών ν 1 ε ο- η με ρ οι λογικώς βαπτισθ ' έντων παιδιών, δεχόμενοι ώς εγκυριον τό βάπτισμα τών σχισματικίών, έκδιώξ α ν τ ε ς τή'ς Σ υ ν ό δ ο υ ιόν 1 αγιΐον Βρεσθίένης, επιμένοντα «Ι ί ς τήν α ν α μ ύ ρ ω σ ι ν, και ά π ε ι λ ή σ α ν τ ρ ς Ι π Ι καθ'σηρέσει Ιάν Ιμμέν^ Ρ Ι ς τάς αρχάς του!! < νφ

4 αύτη ή αίίονόβιος πράξις της Εκκλησίας ως εν τώ ίερφ πηδαλίου εύρίσκομεν, έαπιίίάλλ,ρι την «νααύρωσίλ', συιπ?ηρογσαν την εκ ιοΰ σχίσματος προερχομένην άτέ-?ειαν τοϊ μισχηρίου τον Βαττίομ χτος. ζ. οί κα,ί τελευταΐον ή ά'ρνησις παρ' αυτών της αρχικής των ομολογίας μεθ' ή ς εϊσήλθον εις τον αγώνα και άνέλαβον τήν άρχηγίαν, εμμένουν δε ήδη μόνον εις την διαφοράν των ημερομηνιών, καΐ άρνοΰνιται το εξ αυτών προερχόμενον σχίσμα και χα εκ τοΰ σχίσαατος αποτελέσματα. Κρατούν τον τύπον και αρνούνται την ούσίαν, πίπτουν δε εις άλλο βάραθ'ρον της ήμεοολατρείας, περί ορ λέγει το άποστολικόν /όγιον. «Ήαέρας παρατηρεΐσθε και καιρούς και ίκισυτούζ φοβούμαι ιιήποτε εική κεκοπίακα προς ύιιάς». Κ^ατοΰν δε τάς ημέρας ο χ ι δτι ώς δ ι α τ ε ί - νονται θ ά ε μ μ ε ί ν ω σι πιστοί εις το π α λ α ι ό ν ή μ ε- λ ό γ ι ο V μέχρι τ ε λ ε υ τ α ί α ς των α ν α π ν ο ή ς, (διότι αν είχον τοιούτον σ κ ο π ό ν?ί έ ν Οά ήρνοΰντο την π ρ (ό τ η ν τ (ι) ν 6 μ ο λ ο γ ί α ν), ο λ ) ά σι κ ο π ί ιι ω ς κ η ρ ύ τ - τ ω σι τοΰτο ικαί μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι ώς δόλωμα, δια να φ έ ρ ο υ ν ε ύ κ ο λ ώ τ ε ρ ο ν εις π έ ρ α ς το σ χ έ δ ι ό ν των, το ό π ο ι ο ν είναι μι έ τα τ οι α ν τ α να α π ο κ ο ι μ ί- ζουν τους ο π α δ ο ύ ς των και να κ ρ α τ ο ϋ ν μ α ζ ύ τ ω ν" κ. η ρ ι» τ τ ο υ ν δε πλέον επισήμως και έ λ ε υ θ έ - ρ (ϋ ς ο τ ι η Εκκλησία τ ώι ν ινίοημερολογιτών και τα μυστήριοι της ε ί ν α ι εν τ ά ξ ε ι, κ α ι δεν ε ί ν α ι αμαρτία ί] μετ' αυτών σ ν μ προσευχή κ«ί συνάφεια, ή 1 τις επιβάλλεται μάλιστα δια τήνι άγάπην' ην κηρ ύ τ τ ε ι δ Χριστός!! "Οταν δε δεχθιώσιν αύτο και εφαρμόσουν, τότε αδιάφορους οι Παλαιοημερολογΐται θά μεταβαίνουν εις άπάσας τσς εκκλησίας μή διακρινόμενοι πλέον περί νέου και πίαλαιοΰ, και οντω σύν τω χρόνω άφομοιωθέντες, θά αύτοδιαλυθώσιν ώς είναι επόμενον, οπότε οί ει αι,νείδητοι αυτοί κληρικοιί, Οά μεταβούν και αυτοί εις τάς επαρχίας των, ας από τονδε υπόσχεται ό Χρυσόστ α < Αθηνών, και οΰτως επέρχεται ή π(θητή παρ' αυτών ε'νατις, το οίδαξον τέλι ς το3 ημερολογιακού ζηΐήαατος και ή έτικράτησις της καινοτομίας. Αυτός είλ(/ι ό ήδη σκοπός των (ίχι πλέον Ιεραρχών άλλα απλών Μοναχών, διότι άναγνωρίζοντες ώς ανωτέρω την έκκλησίαν τοϋ Χρυσοστόμου ώς μή πχισματ'κήν, και τα μυστήρια της ώς έγκυρα, συναναγνίυρίζουν και την καθαίρεσίν των ως κανονικήν, ϊσ/ΐουσιν και έγκυρον, δι' δτι η δ?α της εχκλησίας αυτής ένεκα τοϋ σχίσματος Οο είναι άκυρα, κατά τον α'. κανόνα τοΰ Μεγ. Βασιλείου και τους λοιπούς πιερι π^ραλόσεων κανόνας, ή δλα θά είναι έγκυρα ώς κσί ή καταδίκη και καθάίρεσίς το\, μίσος ορός δέν υπάρχει. Ή αλήθεια αύχή είναι τόσο καταφανής α,στΐ δένι επιδέχεται διόλου συζήτη>σιν, και δμο,ς δυστυχώς οί άκο^ουθοϋλτί-ς αυτούς, εσκοτίσθησαν επί τοσούτον εκ ΪΧ»( σο πολιοί ίας προς αχίτούς, ή εκ μίσους πρό" ήααγ και πείσματος, ή εκ πλά- \>,ς. ό'στε 6λέποντες ου βλέπιυσι, και άκούοντες ου συνιώσι, καταφέρονται δε λαύριος Μαντ'Όν μας, και κινοΰσι πάντα λίιθον προς έκδίκηισίν μας' άλλ' οί δυστυχείς μόνον εαυτούς βλάπτουσιν, ωσπερ τον αΰθον τήτ γαίής έν τω σιδηρουργείω, ήαας δι και την Όρθοδοξίαν οΰ δυνήσονται 6λάι αι, διότι Κύριος ό θεός πολεμεΐ ίιπίρ ημών χη "ή~ Έκ/'ηισίας Του, ην πΐ:ριεπθοήσ7το τω ϊδίω Του 1 αϊματι. "Οσον δτ δια τάς Λατκραλεΐ 1 "? 6ρεις και συκοφαντίας άς καθημερινώς έϊΐ' εκκλησίας και δι' εγχινλίων εναντίον ημών 1 έξερεΰγονται, οί, δύο ούτοι πρώην σριχιερεΐς, ταύ^ τας αφειδώς μεταδίδουν προς τέίειον ε'ξευτελισιιόν και κατάιπτωισίν μας εις τάς

5 συνειδήσεις των πιστών, ΐνα ψυχραθέν'τες εναντίον μας, δώσωσιν εξ ολοκλήρου ΐήν άφοσίωσιν, ρ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν και ύ π α κ ο ή ν των εις αυτούς και μόνον, δια \ά τους μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν εύκολώτερον εις τ 6>ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λι ο) γ ι τ ι σ α ό ν, διότι γ ν ω ρι ί ζ' ο υ ν εκ πείρας ο τ ι /. αϊ όλίγην ευλάβεια ν αν έχουν ακόμη προς ημάς, δεν θα δ υ ν η θ ο ΰ ν να ΐ ο ύ ς μ ε τ ατ ρ έ ψ ο ο ν. "Ωστε εννοήσατε το καλοί ά&ελφοί μαα, δτι δεν ΐστανίται μαζί σας πλέον ούτοι δια το Παλαιον ήμερολόγιον, άλλα δια ν ά σας γ υ ρ ί σ ο υ ν εις το νέον, διότι καΐ τά δύο όμοϋ δεν είναι δυνατόν νά διατηρηθούν εις τους ϊιδίους πιστού;, ώς οι εν λόγω κληρικοί ποοσπα- &οΰν, άλλα το έ'ν θα χωνευθ'η εις το άλλο, έφ' δσον αί διαφορά! έξέ'λειπον. Έάν δε θ'ελήσωμεν νά άνασκαλεύσωμεν τον καθημερινών των βίον, ώς ούτοι άπτονται ημών, ήτοι την άλτικανονικήν συμβίωισίιν των, την αρπαγή ν τών μηνιαίων ιιισθών των και παγκαρομανίαν το^ν, την δοηότητα και ψευδολογίαν των, και εν γένει τήν δλην των ζο:ιήν και συμπεριφορών, τότε θα ΐδωμεν την διαφορών μεταξύ ήιιών και αυτών. Εις τί μας κατηγορούν; Ποϋ μας ευρίσκουν ελλείπεις ή παραβάτας τόσον οι πρώην Αρχιερείς δσον καΐ ο'ι λεγόιχενοι 5-10 Ζηλωταί άγιορεΐται και μας κατηγορούν; Παρακαλοϊμεν δε τους αάντας άφοΰ άπεδείξαμεν δια τών ανωτέρω τήν άλήτ ΘΙειαν, οκωζ άποπτΰσουσι πάνΐας τους ύπεναντίους, και με&ν"ωσι μεθ' ημών τών τηρούνίτων τήν εύσέβειαν μεθ' δλης αύΐής της ακριβείας, μεθ' ής έγαλουχήθητε επί τοσαϋτα έτη, έ χ ο ν τ ε ς έ πι κ ε φ α λ ή ς ιούς ά γ ι ω ι ά τ ο υ ς Ίεράιρχας ημών, ΚυκλάΙδων Γέρμα νον και Βρεσθένης Μ α τ θ α ί ο ν δ ν το αγιον παρελθίδν καΐ παριον κ α ι τ ε γ γ υ ά τ α ι τοϋ μ έ λ λ ο ν τ ο ς Τ ο ι ο ύ τ ο υ και πσιρά το πλευρόν της Ίερσς Κοινότητος τών Γνησίων Όρθοιδόξων Χριστιανών. Οι δε αποτελούντες τήν Έλληνικήν Θρησκευτικήν και Έθ'νικήν Κοινωνίαν, οί συνεργαζόμενοι μετά τών δύο φυγάδων Αρχιερέων, οι συντάξανΐες το προδοτικαν εκείνο εγγραφον(*), και άποιστείλανΐες τω Μητροπολίτη Αθηνών Χρυσό στόμα), εν ώ υπόσχονται αύτώ τήν άναγνώρισιν, ζητοΰν δε παρ' αύτοΰ και κανονικούς Ίερεΐζ, ούτοι άπ' αρχής έδέχοντο τιά μυατήρια τών Νεοημερολογιτών ώς έγκυρα, και πολλάκις ένεκα τούτου ήλ&ομεν εις ρήξιν, εΰραν δμως άμοφρονοΰντας αΰτοΐς τους δύο ομοίους των Αρχιερείς, μεθί' ών συνεταιριαθέντες, «κατά το όμοιος όμοιοι αεί πελάζει», και συνδέσαντες εσχάτως τήν τύχην τωιν, πρδγμα δπερ επεδίωξαν) επιμελώς εξ αρχής και μόλις προ ολίγου το κατώριθωσαν, ενεργούν δρσστηρίως εις τήν άσφάλειαν νά καταδιωχθώμεν ημείς οι άγιορεΐται, δι' αύ$ρ δέ καΐ έξεδόθ'ησαν κατ' αύτάς, εντάλματα, προς σύλλη-ψιν και άπέλασίν μας, άλλ' εύΐυχώς μέ τήν δύναμιν τοϋ Χρίστου κατηργήιθησαν, και έμειναν οί ώλετηρες ούτοι τοϋ αγώνος μας μέ τήν καιιίαν το>ν μόνον. Και τους έρθ3τώμεν διατί ηθέλησαν ά'ιια τΐ[ έλεύσει των τήν κατάργηισιν της Κοινότητος, και διατί δεν ήιδυνηθήσαν ποτέ οί -τρώη\ ούτοι Αρχιερείς \σ συνεργασθοίν μέ κανέν άλλο Συμβούλιον άλλα (*) Ίδέ τοϋΐτο ύς Κ.Γ.Ο. Άπρί?ιικ ί )<(0 σελ

6 τοις έπέβολλον εις παραίτησιν, και μόνον μετά των δμοψράνων των άπ' αρχής και μέχρι σήμερον εν αγαστή σύμπνοια συνεργάζονται; Διότι συμφωνούν και συναντώνται εις πάντα, εις σκέψεις, εις φρονήματα, εις έργα, εις πολιτικήν ί>π»κρισίαν. κακοδοξίαν, διπλωαατΐσν καΐ παντοϋ. '4ποκηρύτ<τομεν λοιπόν καιί άναθεματίζομεν και ημείς, ώς α! τρεις Σύνοδοι αΰται το νέον ήιιιερολόγιον, πάντας δε τους άκολουθοΰντας αυτό, κληρικούς τε και λαϊκούς, ώς σχισματικούς καιΐ σεσηπάτα μέλη και ξένους της Όρθαδοξίας θιεο>ρωμεν, ώς διαλαμβάνει δ α' κανών τοΰ Μεγ. Βασιλείου και ή δόξα της Εκκλησίας"?ετ' αυτών δε και τους προοχωρήσανιτας εσχάτως κατ' οϋσίαν δύο πρώην αρχιερείς Δημητριάδος Γερμανόν και Φλωιρίνης Χρυσόστομον, και τους άκολοιυ 1 - Οοϋντας αυτούς και τους ολίγους ζηλωτας λεγόμενους άγιορείτας συνεταίρους ίων, την Έλληνικήν Βρησκευτιχήν και Έθνικήν 1 Κοινωνίαν και οπαδούς της, και πάντα άκόλουθον της μερίδος ταύτης της προδωοάσης την Όρθοδοξίαν. Και ούτοι μεν καθά «Ή Φωλή της Εκκλησίας» αποφαίνεται, ίσως δ ι κ α ι ω θ ώ σΐ ι ν υπό της Πολιτείας, ώς ο τ ι γ ε φ υ ρ ώ ν ο υ σ ι ιό άγεφ ύ ρ ω τ ο ν χάσμα το ΐ σχίσματος κ α τ ά ιό δ ο κ ο ϋ ν των, και ΰποστηριχίθώσιν ύπ' αυτής, καθι' ΰπόδειξιν καί της Εκκλησίας τ 1 ο ΰ ΧρυσοστόμΙου, ημείς δε κ α ταδιωχοιώμενί ώς φ α ν α ΐ ι κ ο ί καί ασυμβίβαστοι κατά τον χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ώ ν της έφημ,ρρίδος, άλλ' επειδή, ήιμεΐς κατέχομεν την άλήθειαν, ή δε άλήθιεια δεν χάνεται άλλ' επιπλέει πάντοτε καί κυριαρχεί, δι' αυτό δέν πτοούμεβα, άλλ' άνσμένομεν ψυχραίμως τα επερχόμενα, διόιτι ώς δ "Αννας καί Καιάφ'ας, συνεφιλιώθησαν καθ' ήμων, με επικεφαλής τους τοις πασι γνωστούς τέως Δηαητριάδος καί Φλωρίνης, ημείς δε ελάχιστοι καί αδύνατοι, μαοι,ταί τοΰ ώς πρόιβατον επί σφαγήν άχθέντος, ταπεινοί άγκ>ρεΐται Ιερομόναχοι, μέ επί κεφαλής τους δύο ταπεινούς καί Χρισιτομιμήτους Ί^ραρχας μας, Κυκλάδων καί Βρεσιθένης θα άκολουθησωμεν τον κατά Θεόν άγώλα, καί εϊδομεν τα αποτελέσματα. Δέν έπιθύμούσαμεν ποτέ νο( κατέλθωμεν εις το ταπει\όν τοΰτο επίπεδον δπου κατήλθον οι ύπενάντιοι ημών καί δι' αύιτό επί τοοοΰτγν διάστημα έσιωπώμενι, άλλ' ίνα μήποτε ή σιωπή μας αΰτη καταλογισθη" ώς ευθύνη, καί ενοχή υπό των άγνοούντων, δια τοΰτο συνετάξαμεν καί ύπεγράψαμεν ΐήν παροΰσαν, μέ τήν εύχήν δπως πάς δ άναγιγνίόσκων αυτήν φωτυσθί) παρά θεοϋ, καί ακολουθήσει την άλήθιειαν προς σωτηρίαν της ψυχής του καί επικράτησιν της Όρθοδοξίας. Αμήν. Γένοιτο. ί' ΓΒΔΕΩΝ Προηγούμενος! ΑΚΑΐΚΙΟΣ Άρχιμανιδρίτης ί ΙΛΑΡΙΩΝ Αρχιμανδρίτης 1 ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ Ίερομ.! \ΡΤΕΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΕΙΝΟΣ Ίερομ. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ Ίεραμ. 1- ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΓΙΑ'ΝΝΑΝΙΤΗΣ Ίερομ. Είναι περιττόν κάθε σχόλιον έπΐ τοϋ ανωτέρω κείμενου, διότι μέ έεαιρετικην σαφήνειαν εκτίθενται τά αίτια τοϋ σχίοματοΰ τοΰ πρώην Φλωρίνης και ερμηνεύονται άντικειμενικώτατα αϊ ένέργειαι αύτοΰ. 290Κ-

7 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Οι έμμείναντες πιστοί εις την Έκκλησιολογίαν τής Εκκλησίας των Γ.Ο Χ. "Αρχιερείς Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος μετά μεγάλου αριθμού Κληρικών άποκηρύξαντει; τους έκπεσάντας "Αρχιερείς Φλωρίνης και Δημητριάδος και τούο όμόφρονάς των Κληρικούς συνεσκέφθησαν έν Συνόδω την εις τον "Ιερόν Ναόν των Τριών Παρθένων τό πρακτικόν δέ της συσκέψεως ταύτης έχει ώς κάτωθι: «Σήμερον χή 14η τοϋ μηνός Όκτωβρίου τοϋ 1937 (Ο.Η.) εν 1 τω Ίερω Ναω των Τριών Αγίων Παρθένων και ωρα 8η ιής ημέρας επί παρουσία των δύο Αρχιερέων Κυκλάδων κ. Γερμανού και Βρεσθένης κ. Ματθαίου αϊ παρισταμένων των Πανοσιολογιοχάτων Αρχιμανδριτών Γέροντος Πνευματικού κ. Ιερωνύμου, Προηγουμένου κ. Γεδεών. κ. Άκακίου, Αρτεμίου Ξενοφωντεινοϋ, Πολυκάρπου, Ίλαρίωνος, Πηνοσ. Ίερομονάιχων Γερασίμου, Ιγνατίου, Μελετίου, Ίο> σήφ, Αντωνίου, Λογγίνου, Άιμβρασιίου, Χριστόφορου, Χριστόφορου, Νεκταοίου, Γρηγορίου και των \ίδεσ. Ιερέων Δημητρίου Γκιόκα, Χρίστου Γκιόκα, τοϋ Ιεροδιακόνου Χριστοδούλου, και τών Όσιωτάτων Μοναχών Γέροντος Βίκτωρος, Νεόφυτου, Αντωνίου Βερναρδάκη, Σι^φάνου, Αθανασίου, Άκακίου, Στεωάνου, και Μάρκου, ηρξατο ή συνεδρίασις τοϋ Ίεροΰ ώς άνω Κλήρου ιής Εκκλησίας τών Γνησίων ΌοθοδόΕων Χριστιανών προηγηθείσης καταλλήλου προσευχής "Αμα τη ένάρξει της Συνεδρίας άνεγνώσθη πρώτον τό προηγούμενον πρακτικόν, μεθ' δ τον λό^ον έ'λαβεν ό Σεβ. Κυκλάδων εξιστορήσω έν λεπτομέρεια τα από τήζ αρχής τοϋ Ίεροΰ άγώος διάφορα περιστατικά δι' ών απεδείχθη δτι οι δύο Αρχιερείς Δημητριάδος Γεριμανός και Φλωρίνης Χρυσόστομος άπέκρου σαιν επιμόνως την συνεογασίαν καΐ τόσον μετ' αΰτοϋ δσον και μθτά τοϋ Σειβ Βρεσίθιένης μόνοι ρυθμίζοντες τα άφορώντα την δλην κατάστασιν της πολειωυιιιένης "Ορθοδόξου Έ/κλησίας. Είτα έτόνισε τους λόγους της πίστεως, οΐτινες προεκάλίσαν τό θλιβερόν γεγονός της άποκηρυξεως τών δύο μνημονευθέντων Άρ/ιερέοΛ' Δημητριάδος και πρ. Φλωρίνης και συνέστησαν δτι μέχρι θανάτου πρέπει \α ιιείνωιμιεν πιστοί εις δσα παρελάβοιιεν παρά τών "Αγίων Πατέρων. Ό Σεβ. Βρεσθένης λαβών τον λόνον είπεν, δτι σκοπός της σημερινής συνελεύσεως τοΰ Ίεροϋ Κλήρου έν τω Ίερω Ναω τών Αγίων Τριών Παρθένων είναι νά πληροφορήσωμρν πσντσς, δτι πρόκειται απολύτως σήμερον περί αυτής τής Όρθοίδοιξίας, τής οποίας τον Ιερόν αγώνα εχομεν χρέος να περιφρουρήσωιχεν νατά πάσης έπιχίΐρουιιένης νοθείας καΐ νά δηλώσωμεν δσοι πιστοί, δτι δεν θα παοεκκλίνωιμεν ουδέ κατά κεραίαν άπ' ασα παρελάβομεν παοά τών αγίων Πατέροον και δτι θα προτιμήσωμεν μυριακις τόν θάνατον ή νά πραδώσωμεν τον τιμαλφή τής πατρώας εύσ&βείας Οησαυρόν. 'Ανεγνώσθησαν εΐτα έγγραφα τών "Αρχιερέων Δημητριάδος και πρ. Φλωρίνης, ά'τινα ίπιμσρτυροΰν, δτι δντως ούτοι αποδέχονται τής Σιχισματικής τών Νεωτεριστών Εκκλησίας τά Μυστήρια ώς έγκυρα και δτι έχουν την φωτιστικήν και άγιαστικήν χάριν τοϋ Αγίου Πνεύματος και Λαϊκοί αυθορμήτως και κληρικοί (ομολόγησαν ότι αύτηκοοι εγένοντο τών τοιούτων κηρυγμάτων τών ώς άνω 'Αρχιερΐέων, αΐτινες γυμνή τη κεφαλή έκήρυξαν τήν νεωτεριστυκήν τής αποστασίας διδασκαλίαν.

8 Ό Πανοσιολ. Άρχυμανίδρίτης και Πνευματικός Πατήρ Ιερώνυμος τεινεν την ανάγκην της διεξαγωγής τοϋ αγώνος προς τους άποισιτατας τής καοα»- δοςίας έξάρχους Μητροπολίτην Αθηνών και λοιπούς, δια δέ τους πλανηθέντας Δτιιητριάΐδος και πρ. Φλωρίνης, δπως κληΐθώσι και δηλώσωσι τα φρονήματα των σήμερον" μεθ' ο εάν έμμένωσιν εν τη κακοδόξω πλάνη των νά άποκηρυχίθώισιν ΰπο συμβάντος τοϋ ορθοδόξου κλήρου και λαοΰ. Έδήλωσε δέ δτι ούιδέν δέχεται μ(υστήριον των κακοδόξων και δτι εμμένει εις τήν Όρθοδοξίαν των Πατέρων καΐ ομαφρονεΐ μετά των δυο Σεβασμ. Αρχιερέων ΚυκλάΙδων και Βρεσθένηις. Ε ι ς τ ηι ν Λ ρ οτ α σ ι ν τ α υ τ η ν σ ύ μ π α ν τ ε ς Λ ρ ο ε ο α- λον τα γ ε γ ο ν ό ΐ α, δι' ών β ε β α ι ο ϋ τ α ι & τ ι οί ως άνω Αρχιερείς Δημητριάδος και π ρ. Φ λ ω ρ ί ν η ς α- ν ε υ οιασδήποτε αμφιβολίας εξεδήλωσαν παρρησία Χ (ΐ 1 από τοϋ ά μ 6 α> ν ο ς των Ι ε ρ ώ ν Ν α ώ ν τήν κ α- κ ο δ ο ξ ο ν τοϋ ν ε ω τ ε ρ ι σ μ ο ύ δίδασκα λίαν διά τήΐς π α ρ α δ ο χ ή ς των α υ σ τ η ρ ί ω ν των νεωτεριστών. "Ομοφώνως δέ ελήφθη άπόφασις τοϋ Ίεροϋ Κλήρου, δι' ής πάντες ενέκριναν και έ- δη^ωσαν ενυπογράφως: Έμμένομιεν πιστοί εις την Όρθοδοξίαν των Πατέρων ημών. Δι' αυτήν έξήλθομεν τοΰ Ίεροϋ ημών άγιωνύμου ΐόπου έξ αγάπης Χρίστου προς οίκοδοιμήν των αισχών. Δι' αυτήν κοπιώμεν άγωνυζόαενοι άπό δεκατετραετιας και κινδυνεΰομεν α- χ< ι θανάτου" δέν άρνοίμεθα δσα οι θείοι Πατέρες έκδιδάσκουσιν ήμας. Έ κ ε ί- ν ω ν μαοηταί ίλσρχοιμεν και ως τοιούτοι άπαρρίπΐομεν οι γνήσιοι τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τοϋ Χ ρ ί σ τ ο υ λειτουροί ως άκυρα τ(ά μυστήρια των κ «κ οι δόξων Λοοημερολογιΐών ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ώς Σχισιματικήν την Έ κ κ λ η σ ί α ν τοϋ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Παπαδοπούλου και ά π ο κ η ρ ΰ τ τ ο μ ε ν τους τάι έΐναντ'ία φ ρ ο ν ο ΰ ν τ α ς κ σι λέγοιντας, δτι έ χ ο υ ν χ ά ρ ι ν ί ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν νεωτεριστών τά Μ υ σ τ ή ρ ι α. Ο υ δ έ ν π α ρ ά τοΰ Οικ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Πατρι αρχείου σήμερον ώς ε γ κ υ ρ ο ν ά π ο δ ε χ ό μ ε θ α και δηλοΰμεν δτι εν τω ά γ ώ ν ι της Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς θά μείνουμε ν πιστοί μέχρι θ α ν ά τ ο υ Λ αϊ κ ρ ο σκ α λο ϋ μ ε ν π ά ν τ α ς τι ο ΰ ς κληρικούς δπως εν τω ονόματι τοΰ Κυρίου ημών Ί η σ ο ΰ Χρ ι σ τ ο ΰ π ρ ο σ- έλθωσιν χαί ΰπογρίάιΐ'ωσίι το παρόν προς κατοιχνρωσινι τοϋ ΐεροϋ ημών αγώνος υπέρ της Άγιωτάτης Όρθ'οδάξου τοϋ Χρίστου πίστεως, δι' ον συνεστήθη και λειτουργεί χάριτι θεία ή Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης τών Γνη>σίων ΌρθΙοδόξων Χριστιανών. Εύχόιι&θα δέ δλοψύχοος εις τον "Τι Ηστον τήν μετάνοιαν και επιστροφήν τή\ πρώτην το>ν υπέρ τής ^Ορθοδοξίας όαολογίαν τών παρασυρθέντων Αρχιερέων και λοιπών κληοίκων και Λαϊκών τών άκολουθυύντων αϋτοίς προς δόξαν τοϋ εν Τριάδι Ευ>ογητοϋ Θεοί τών Πατέρων ημών ώ» δόξα και το κράτος και Τιμή παί προυκυνησίς είς τους αιώνας. 292^- εις

9 Το παρόν άναγνωσθέν υπογράφεται ώς ακολούθως: 1" Ό Κυκιλάδων Γερμανός Λογγϊνος Ιερομόναχος ΐ Ό Βρεσθένης Ματθ'αΐος Νεκτάριος Ιερομόναχος Ίερώνυιμιος Αρχιμανδρίτης Ίωσήφι Αντωνίου Ίεροιμόναχος Άρχιΐμ. Γεδεών Προηγούμενος Δη'μήτριος Γκιόκας Ιερεύς Άριχιμ. Άκάκιος 'Ιερομόναχος Χρίστος Γκιόκας Ιερεύς Άρχιμ. Αρτέμιος Ιερομόναχος Χριστόιδουλος Ιεροδιάκονος Άρχιμ. Ίωαννίδης Ιερομόναχος Γρηίγόριος 'Ιερομόναχος Άρχιμ. Πολύκαρπος Κονκόπβυλος Γερο - Βίκτωρ Μοναχός Άρχιμ. Ίλαρίων Ούζουνόπουλος Αντώνιος Βερναδάκης Μοναχός Γεράσιμος Ιερομόναχος Διονυσιάτης Νεόφυτος Βαρβαρέσος Καθηγούιιενος Ιγνάτιος Ιερομόναχος Πεταράκης Στέφανος Μοναχός ΣάΙββας Ιερομόναχος Πνευματικός Αθανάσιος Βαλσαμάκης Αντώνιος Ιερομόναχος Ν'εαισκηιτίώΐης Στέφανος Μαίκρής Μοναχός Χριστόφορος Ίερομ. Πουλουπάτης Άκάκιος Μοναχός Χριστόφορος Ίερσμι ΧρονόαιοιΑος Μάρκος Μοναχός Οιί κάτωθι κληθικοί μη παρευρεθέντες εις την οίνω συνεδρίαν πλην άναννώσαντες το πρακτικόν και συμφωνούντες προς τα ανωτέρω έπικυροΰμεν ταϋτα προσυκογράφοντες: Έπονται δίλλαι ύπογραφαί. Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΠΣ ΤΗΣ Εξαιρετικής ιστορικής σημασίας εϊναι και ή ομολογία ή οποία διετυπώθη ύπό της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. κατά τήν 1 συνοδικήν συνδιάσκεψιν της 6ης Νοεμβρίου Αϋτη έχει ώς κάτωθι. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Έν τώ ονόματι της Αγίας και Όμοουσίου και Ζωοποιοί και Αδιαιρέτου ΤριάΙδος, τοΰ Πατρός και τοϋ Τίοϋ και τοΰ Άγιου Πνεύματος, τοϋ κύλογητοΰ Θεοΰ ιών Πατέρων ημών. Έπειιδηι άποστολικώς πργτρεπόμεθα ετοίαως εχειν εις άπολογίαν παντί τω αίτοΰντι και έντολήν παρά τοϋ Κυρίου εχομεν, ίνα τα της ειρήνης και οικοδοαης τών πιστών ιερ-γαζώιιε&α και επειδή έν τω καιρώ τούτω πολλά τά σ/άνδαλα έπισυμβαιίνονσι διαταράττοντα τάς συνειδήσεις τών Χριστιανών, ίνα τοντο έκκόι)'ωμί ν καΐ προιμηθούμενοι της σωτηρίας τών ψυχών άπολύομεν το παρόν ημών εγιγραφον, δι' ου δμαλογοϋμεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων τήν καλήν της Όρθοδόξου πίστεως δμολογίαν, τήν οποίαν καλοΰμεν πάντα κληρικόν και Όρθόδοξον χριστιανόν, οπκχις από καρδίας άποδεχθη και δια στόματος ομόλογη κατά τό γεγραιιμένον «καρδία, γάρι πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόιιατι δέ ομολογείται εις σωτηρϊαιν», ίνα μέλος λογίζηται γνήσιον της μ ι ας, άγιας, κ α 0^ο( λ ι κ η ς κ! α ι Α π ο σ τ ο λ ι κ ή ς Ό ρ θ ο δ ό ξ -ο υ τοϋ Χ ρ ί σ τ ο υ ή α ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς και μέρος έ'χηι μετά τοΰ Κυρίου τής δόξης έν τ ή Β α σ ι λ ε ί α τών Ουρανών. ΌμολογοΟμεν λοιπόν δτι: «Άποδεχόμε'θα και τιμώμεν τάς αγίας και Οίκουμενικάς επτά Συνόδους και τά έν αύταίς δσγματισίθέντα καΐ κηρυχθέντα θεία τε και ΰπερψυή και σαπήιρια Δόγματα πα^ά τών 'Ο'σίίον και Θροψόρων Παιτέρ<0ν ημών, οίίς κατά καιρόν Ι'θ

10 το Πνεϋμα το ά'γιον ποιμαίνιειν τήν Έκκλησίαν Α ντου και διέπειν, και πάντων των ε\πόρτων και μακαρίων Πατέρων, τα τε δόγματα και πονήματα ασπαζόμεθα ώς διδασκαλίαν άνεπίληπτον και σωτήριον Οεμέλιον ναι ους ή Καθολική Ανατολική Όρθόδοξος Εκκλησία προσίεται άποδεχόμεθα και ους αποστρέφεται αποστρεφόμεθα, άποβαλλόιιιεθα δε και παντελώς άποτρεπόιμεθα τάς από τοϋ Σύμωνος τοϋ Μάγου και μέχρι τοϋ δεϋρο της ευσέβειας πανταπασιν άποπίεπτωκότας και δόξας άιθετήσαντας και φθοροποιά δόγματα έφευρόντας και τήν των Άγιων παράδοσιν άιθετήσαντας και τον πικρόν των ζιζανίων σπόρον συναναμεΐξαι ττ) της Όρθοδοξίας άρούρα τολμησαντας αύτοΰς τε άναθεματίζομεν και πάντας τους επόμενους αίτοΐς, κα^ώς λΰμην της κατά Χριστόν Εκκλησίας διαπτΰοιμεν και τω άναθέματι κιχθυπο'βάλλομεν. Πας δε ό μή κατά τήν παράδοσιν της Καθολικής 'Βκκιληισίας πιστεύων ούτος άπιστος εστί. ΔΓ ο καΐ οι μή βαδίζοντες και μή έχοντες τον αΰ^ τον σκοπόν, δν έιβάδισεν ή Όρθόδοξος Εκκλησία ο'ι τοιούτοι Ιερείς μήτε ίερωσννην έχουν μήτε μυστήρια τελούνται ύπ' αυτών, ή δε μερις αυτών μετά τοϋ ποοδότου Ίοΰδα. Την κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τοϋ -νέου Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ή Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς 'Βκ κ λ η σ ί α πί α ν ο ρ <ΘΙ ο' δ ό ξ ο> ς καταδικάι- σασα εις τρεις Σ υ ν ό δ ο υ ς τω 1583, 1587, 1593 κ, α τ α- δ ι κ ά ζ ο μ ε ν και «π ο κ τ, ρ ΰ τ τ ο μ ε ν ώ ς γνήσια και Λ ι- στά τέκ!να αυτής, και α π ό σ τ ρ ε φ α μεθά ως νεωτερισμό ν καΐ ώς ύπ α γ[ ό ρεύμα τοϋ διαβόλου, τήν δε κ ιί ι ν ο τ ο μ ή σ α σ α ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τοϋ Αρχιεπισκόπου Ά θ η, ν ώ ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό α ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ) ο υ ά η α κ η ρ ύ τ - τ ο μεν ως φ ρ υ α ξ α μ ε ν η ν κατά τών ΆΙγίων Π α τ έ - ρω ν και ώς σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ' τ ά. δέ Μυστήρια τών ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ώ ς αδ ε κ τ α εν ττ^ ά γ ί α τοϋ Β ε ο ϋ Έ κ κ λ η σ ί α 6 μο λ ο γ ο ϋ μ ε ν και μ ή μετέχοντα τ ή ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο ΰ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς, κ α θ' α και έ ν τ ώ α' Κ α ν ό ν ι α ύ τ ο ϋ περί τών σ χ ι- σ α α τ ι κ ώ ν απ οι φαίνεται ό Μ έ γ ο ς Βασίλειος. Κ α Ι τ ό "Α γ ι ο ν Μ ϋ ρ ο ν ακόλουθα}:; το τ ε λ ε σ θ ν ϋι π ό το ϋ Ο ϊ κ ο υ μ ε ν ι κ ο ϋ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ιι ί- τ ά την έ π; ά ρ α τ ο ν κ (χ ι ά ν τ ο ρ 01 ό ιδ ο ξ ο ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ο ΰ Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι- κ ο ϋ ή μ ε ο ολ ο γ ί ου δεν ά π ο ί) ι χ ό μ Ρ 0 «ιό ς έγκυρο ν, τοϋ II α τ ρ ια ρ χ ε ί ο υ σήμερον Ή ή ν κ α κ ο δ ο ζ ί α ν τοϋ νί-ωτερισμοΐϋ ε ι σ η γ η θ έ ν τ ο σ επί λΰμη της Ό ρ θ ο - δ ο ξ ί α ς και μ ή ί) ρ θ ο τ ο μ ο ϋ ν τ ο ς τ όι ν λ ό γ ο ν της α- ληθείας. Τω άναθέματι ΰπί>6άλλομεν και τήν αθεον και αντίχριστοι της Μασονίας διδοσ/αλίαν ώς και πασαν αΐρεσιν σήαεοονι επιπολάζουσαν και πλάνην τοΰ διαβό- /Γΐ', ήτοι άθεισμόν, κοαμουνισμόν, χιλιασμόν, όρθολογιαμό\, πνευματισμόν, θεοσοφισμόν, προτεσταντισμάν, παπισμόν, Μακρακισμόν και λοιπάς τοϋ Σατάν έφευρέσεκ δια τοϋ νεωτερισμού προς διαίστροφήν της Μόνης άληθοϋς ΌρθΌίδόξου Χριστιανικής ημών πίστεοις καΐ προς άπώλειαν τώ\ παρ χπλανωμέν'ων αστηρίκτο>ν εν τ Γ) πατρώα ευσέβεια ψυχών. ΙΙατρικαΐς δέ στηριζόμενοι εύχαΐς καΐ τών ιερών κανόνων έπιταγαΐς φεύγομεν άτώ της μετά τών κακοδόξοον νείοτεριστών Θρησκευτικής συγκοινωνίας και 294

11 συμπροσευχής και κηρύσσομεν ώς ακράδαντα και ασάλευτα εις τον αιώνα τα μαρτύρια και δικαιώματα τηϋ Κυρίου, ήτοι τους 'Ιερούς κανόνας, καιτά την τοϋ Κυρίου φωνή ν. Πάσαν δε διδαισκαλίαν ημών προγενεστέραν εγγραιφον ή προφορικής άντιβαίνοακταν προς τήν ανωτέρω όμολογίαν άπορρίπτομεν. Και σποκηρΰττομεν ώδε και πάσαν πράξιν ή φρόνημα των δύο νεωτερισάντων και άρνησαμένωιν τή-» πρώτην αυτών δμολογίαν Αρχιερέων τέως Δημητριάδος και πρώην Φλωρίνης άντικε^μένην προς τήν παροϋσαν Όρθόδοξον της άμωμήτου ημών πίστεως δμαλογίαν. Έμμένομιεν πιστοί εις τήν Όρθοδοξίαν των Πατέρων ημών. Δι' αυτήν κο- Λκομιεν αγωνιζόμενοι τόν καλόν υπέρ αυτής αγώνα. Λεν άθίετοϋμεν δσα οΐ Θείοι Πατέρες έκδιδάισκουσυν ήιμας. Εκείνων μαιθηταί ΰπάρχοιμεν. ΚαΙ δηλοϋμεν δτι εν τω άγώνι της "Ορθοδοξίας θα μει'-νωιιεν πιστοί μέχρι θανάτου. ΚαΙ πρασκαλοϋ^ μεν πάντας τους Κληρικούς όπως Ιν ΐω ονόματι τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου ύπογράψωσι τήν παροϋσαν δμολογίαν πίιστεως :ιρός κατοχύρωσιν τοΰ Ίεροϋ υπέρ της Άγιωτάτης τοϋ Χρίστου ημών πίστεως αγώνος, δι' δν συνεστήθη και λειτουργεί Χάριτι Θεία ή Ελληνική Θρησκευτική Κοινιότης τών Γνησίων Ό ορθοδόξων Χριστιανών. Εύχόμεθα δέ δλοψύχως, δπω; πάντες οι παραπλανηιθέντες οπό της αληθείας της Όρβοιδόξου Χριστιανικής ημών πίστεως και άκολουθήσαντες τόν κατάκριτον νεοκερισμόν κλήρος και λαός έ/ΐιστρέ\[!ω«ιν είς τήίν δδόν τών σμολύντων Εκκλησιαστικών παραδόισεων, και το πάτριον εορτολόγιον και ένωθή οΰτο> το εύλογημένον ημών "Βθίνος θρησκευτιικώς και εΰρη έκαστος τήν δδόν της ψυχικής σωτηρίας εν τη πατρώα εί'σεδεία, και δοξασθη δ ευλογητός Θεός τών II α- τέρωνί ημών, ώ ή δόξα και το Κράτος, ή τιμή και προσκύνησις τω Πατρι και τω Ύίω και τω Άγίφ Πνεύματι εις τους αιώνιας. Αμήν. Άναθ'έτομεν δέ εις το Διοικητικόν Συμβούλιον 1 της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος τών Γνησίων Όρθίοδόιξων Χριστιανών, δπως νομίμως επιδώσηι εν αντιγράφω τήν ανωτέρω Όρβόδοξον Όμολογίαν ιείς τόν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών Χρυσάστομον ώς Πρόεδρον της ύπ' αυτόν Σνν(>δου. Έν 'Αίθ'ήναις τη Γ> Νοεμβρίου 1937 Π.Ο.Ε. ΐ Ό Κυκλάδων Γερμανός Κορνήλιος Λ. Μαρμάρινο- Ι Ό Βρεσθένης Ματθαίος Ιερομόναχος Κάλλιστος Προηγούμενος Γειδεών Αρχιμανδρίτης Ιερομόναχος Νικόδημος Άκάκιος Αρχιμανδρίτης Ίρρεύς Νικ. Σμυρλής Ίλαριαχνί Οϋζουνόπουλος Αρχιμανδρίτης Άκάκιος Μοναχός ;Α^το)νιος Ίερομ. Νεα,σκητιώτης, ^ Αντωνίου Αοτεμιος ΰενοφωτεινος,,, ΤΛ,,, Μ ο ν α Γρηγο'ριος Ιερομόναχος ^? Κ^ΜΚ Χριστόφοιρος Πουλουπάτης Ίερομόν. Μοναχός Μάρκος Πνευματικός Παπαιδάπουλος Μοναχός Βίκτωρ Πράγματι ή ανωτέρω ομολογία έπεδόθη δια δικαστικού κλητήρος προς τόν Σχιοματικόν Άρχιεπίοκοπον Χρυσόοτομον Παπαδόπουλσν, ή οποίο λίαν τόν δυσηρέστησεν, διό και έκίνησεν τόν διωγμόν κατά τών δύο Αρχιερέων Κυκλάδων Γερμανοϋ και Βρεοθένη^ Ματθαίου.

12 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙ9ΓΜΟΝ Παραθέτομεν τό ύπ' άριθ Πρωτ. 1263/ έγγραφον τοϋ Υ- πουργείου Παιδείας προς τό Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως, διό τοϋ' οποίου ζητείται ή δίωεις των Γ Ο.Χ Άριθ. Πρωτ. Έμπ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΒΙΟΝ ΘΡΗΣΚΒΤΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΒΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Προς τό Υφυπουργείο ν Δημοσίας Ασφαλείας. Έν Αθήναις τη 30.1^.1937 ΟΙ καθιδρυμένοι παλαιοημερολογΐται τέως Αρχιερείς Ματθαίος Καριπσθ&κης και Γεριμανός Βαρυκόποιλος, έκοινοποίησαν : ίς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοποι Αθηνών και Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ελλάδος, δια δικαστικού κλητήιρος, ΰβριστικώτατον έγγραφον άποκηρύξεώς του, όπερ ουτος ορθώς ήρνήθη να παραλάιβη. Κατόιπιν και τοϋ νέου τούτον πραξικοπήματος, εχομεν την τιαήν νά ΰπομιήσωμεν ΰιιΐν τήν δια ταύ^αρίθμου και από 29 Όκ,τωβρι'ου έ.έ 1. ημετέρου εγγράφου άνακοινωθεΐσαν άπάφασιν ημών περί μεταγωγής και έγκαθείρξγοίς τοϋ αέν Βαρυνοπούλου εϊ,ς τήν έν 'ΙΘ'σκη Ίεραν Μονήν Καθαρών, τοΰ δε Καρπαθίάκη εις τήν έν νήσω Στροφάιδων Ίεράν Μονην Αγίου Διονυσίου, εις έκτέλεσιν της από άπό 3 Ιουλίου 1935 ύπ' άριιθ οποφάορως, τοϋ δια τους "Αρχιερείς Πρωτοβαθμίου 1 Συνοδικοϋ Δικαστηρίου καΐ νά παρακα>εσωμ Λ, όπως γνωρίσητε ήιιΐν αν τα αρμόδια δια τήν έκιτέλεσιν της άνωτε'τω άποφ-άσεωε ό'ογα\α υμών συνήντησαν δυσχερείας εις τήν έκτελεσιν αΰτων και τίναα, Τνα άπό κοινοϋ λάβωμεν τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς έφαρμογήν το>ν λομωλ και τών συμφ<ί)νωις προς αύτοΰς εκδιδομένων δικαστικών αποφάσεων. Επιπροσθέτως, επαναφεροντες έν ϊσχυι τό άπό 87508/ ήμέτερον προ; ύμ«ς?'γγραφον, ως προς τήν τηρητέαν έναντι τοϋ παλαιοημερολογιτικοϋ ζητήαχχ,τος και τών παλαιοημερολογιτών στάσιν, παρακαλοϋμεν, δπως εύαρεστηθητε νά κοινοποιήσητε αύτο έγκυκλίως προς άπάσας τάς ύφ' Τμΐν Αρχάς και 'Τπη ρί<ΐίας και διατάξητε δπως 1) κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 15 τοΰ Νόμου 5439, κληρικοί η μοναχοί η ρασοφόροι εν γε'νει, μη έφωοιασμενοι δια κανονικών εγγράφουν τών οικείων εκκλησιαστικών Άρχων και μή έχοντες τήν ΰπό τών ιερών Κανόνων άπαιτουμενην άΐδειαν τοϋ κανονικού Μητροπολίτου της περιφερείας προς ίερουργίαν, απελαύνονται εις τον τόπον της προελεύσεως των, οι 'Αγιορεΐται εις ιό "Αγιον "Ορος, αν δε πρόκειται περί καθηρημένων, διώικωνται οΰτοι και ποινι- 7ΙΛ:, ΐ"ά άντιποιήσει άξιώματοα και στολής. 2) Ναοί ανεγειρόμενοι ή λειτουργοϋντες άνευ της ΰπό τοϋ άρθ'ρου 63 τοϋ Νόμου 5439 απαιτουμένης αδεία:, κλείονται και σφραγίζονται ΰπό της Αστυνομίας, μή Επιτρεπομένης της λειτουργίας των, εάν μή ανέγερση εχη συντελεσθίεϊ, παρεμποδίζεται δ* ή περαιτέρω συνέχισίις αυτών, εάν ή άνέγερσις ε/τ) συντελεσθώ Αΰτη είναι άσυντέλεστος η κατεδαφίζονται εάν ποό/ειται περί μόλις άρξαιιένης ανεγέρσεως. 3) Επιτρέπεται εις τους παλαιοημερολογίτες λά έκκλησιάζωνται κατά τό παλαιόν ή<μερολόνιον έν ναοΐς, ρξωκκλησίοις και παρεκικλησίοις της Όριθοδόξου.2916

13 Εκκλησία; τη; Ελλάδος, ζητοϋντε; ναι λαμβάνοντες την προ; τοντο άδεισν τοΰ οικείου «κανονικού» Μητροπολίτου, ό'νευ ουδεμιάς αναιιίξεως εις την διοίκησιν και διαχει\ισιν αυτών, καθΐιριζομένην ΰπό τοΰ Νόμου 5439 και ΰπό τον δοον να έξυπηρετώνται δι» κανονικών ιερέοιν, διατιθεμένων εις αΰΐτο<ύς προς τοΰτο, ΧΎ\ αιτήσει των, ΰπό τοΰ οικείου «κανονικού» Μητροπολίτου δι' έγγράψου αύτοΰ αδείας ποό; ίεροπραξίαν και παρά τοις αϊτοίσι παλαιοημερολογίταις. Οΰτως αίρεται το παοάνοιμον, δτι παρακολύονται ούτοι των θρησκευτικών αυτών καθηκόντων, εκτός έάν έμμένωσιν εις την προσκό/ιλησίν των προς καθηρημέναυς καΐ αντικανονικές περιφερόμενους και ίεροπράττοντας κληρικούς καΐ μοναχούς, οΐτινες τελοϋσιν ρξω τοϋ πλαισίου τών νόμων και των υπό τοϋ Συντάίγματος ημών άνεγνιορισμένον ιερών Κανόνων της "Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. 'Τπομιμνήσκονίτες δ' ΰμΐν τα κατ' έτος συμβαίνοντα άτοπα της ΰπό τών παλαιοημερολογιτών καθηρημένων κληρικών τελέσεως δημοσία της ακολουθίας τοΰ άγιασμοΰ τών ΰδάίτων, κατά το παλαιόν ήμερολόγιον και της εκ τούτου προκλήσεως έϊίεισοδίων, έκτιθ'έντων 1 το γόητρον της "Εκκλησίας και τών οργάνων της δημοσίας τάξεως, εχομεν την τιμήν να παραχαλέσωμεν ΰμας, όπως διατάξητε ίνα, αϊ από της μή ανεγνωρισμένης και άντικανονικώς υφισταμένης Μονής Κεοατέας, εις ΘΙέσιν <<Κακή Θάλασσα», διέξοδοι, επιβλέπονται κατά τάς έπερχοαένας παλαιό ημερολογιτικάς έορτάς καΐ ειιποδιστη ή έξοδος προς τόι Φάληρον, Πειραιά και τάς οκτάς, ομάδων παλαιοημερολογιτών, προς δημοσία τέλεσιν τήις είρημένης τελετής, έν γένει δε ληψθώσι μέτρα διασφαλίζοντα απολύτως την δημοσίαν τάξιν εντός τοΰ πλαισίου τών νόμων, τών ιερών Κανόνων και τών διά τοΰ εγγράφου ημών τούτου παρεχομένων οδηγιών. Τάς επί τοϋ προκειμένου ενεργείας 'Τμών, παρακαλοΰμεν, δτως εΰαρεστηθήτε ν' άνακοινώσητε ήμΐν εγκαίρως, δια την εκ μέρους ημών διο>κητικήν παρακολούθησιν της εφαρμογής των. Ό Μακαριώτατος Πρόεδρος τής Ίερας Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ρ7.- λάδος, προς δν άνακοινοΰται το παρόν, παρακαλείται, δπως εύαριεοτηθϋι νά διαβιβάσγ} τάς δέουσας οδηγίας προς το-ύς Σεβασμιωιτάτους ΜητροπώΚτας, ιδία διά την έξυπηρέτηοιν τών θρησκευτικών αναγκών τών παλαιοημερολογιτών διά κανονικών Ιερέων εν κανονικώς λειτουρ/γοΰσι ναοΐς. Ό 'Τπουργός Κ. 1ΈΩΡΓΑΚΟΠ0ΥΛ0Σ Κοινοποίησις: Ι 1 ) 'Τπουργεϊον Εσωτερικών. 2) Ίεράν Σύνοιδον Εκκλησίας Ελλάδας. 3) Μακουριώτατον Άρχιεπί'σκοπον Αθηνών, ως Πρόεδρον Ίερας Συνόδον Εκκλησίας Έλλάΐδος. 4) χ. Βασιλικόν 'Βπίτροοτον παρά τη Ί. Συνόδω. 5) κ. Νομάρχην Άττικοβοιωτίας καΐ 6) Δ/νσιν Θρησκευμάτων τοΰ Υπουργείου τούτου. Κατόπιν τών ανωτέρω έκινήθη ποινική δίωεις κατά τών δύο "Αρχιερέων, άλλα περί αύτοϋ θά ϊδωμεν εις τό έπόμενον τεϋχο^. (Συνεχίζεται)

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Συνοδικόν Μέγαρον, 27 Iουνίου 2017 Σεβασμιώτατοι άγιοι αδελφοί Αρχιερείς, Οφείλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Πεντηκοστή Πώς ενεργεί η Θεία Χάρις;

Πεντηκοστή Πώς ενεργεί η Θεία Χάρις; Πεντηκοστή Πώς ενεργεί η Θεία Χάρις; + Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού Με το γεγονός της Πεντηκοστής, που κατήλθε το Άγιο Πνεύμα στα μέλη της Εκκλησίας, δεν υπάρχει καμιά μορφή αδυναμίας στην ανθρώπινη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα Φανερωμένη 2017.09.24 Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα μας και εμείς οι χριστιανοί της Σύρου, αλλά και ευλαβείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

«Κ ΑΙ Τ Ω Ρ Α Π Λ Ε Ο Ν ΕΙ Ν ΑΙ Ο Α Ν ΤΙ Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ Ε Ν Τ Ω

«Κ ΑΙ Τ Ω Ρ Α Π Λ Ε Ο Ν ΕΙ Ν ΑΙ Ο Α Ν ΤΙ Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ Ε Ν Τ Ω «Κ ΑΙ Τ Ω Ρ Α Π Λ Ε Ο Ν ΕΙ Ν ΑΙ Ο Α Ν ΤΙ Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ Ε Ν Τ Ω Κ Ο Σ Μ Ω ΔΙ Α Τ Ω Ν ΑΙ Ρ Ε Σ Ε Ω Ν Κ ΑΙ Τ Ω Ν Ψ Ε Υ Δ Ο ΔΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν, Π Ο Υ Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ο Υ Ν Τ Ο Ε Δ Α Φ Ο Σ ΔΙ Α Τ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 Α' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (13-15 Νοεμβρίου 1998) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13-16 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ, 17-22 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 23-42 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης σε ποίημά του λέει: Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, θα βρεις ότι αποτελείται από μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει, ότι

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων Ενότητα 12: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ Γράφει ο θεολόγος-εκκλησιαστικός ιστορικός-νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ Νομοκανονικά και εκκλησιολογικά πατριαρχικά και ελλαδικά Η ηθελημένη άγνοια και η καταπάτηση των παραδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 12: ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Σωτηριολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Σωτηριολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε,

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε, ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ή ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 83. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα