ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937"

Transcript

1 ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937 Μετά από τα κειύιιενα τοϋ πρώην Φλωρίνης, τώ όποια έξεοέσαιιεν ε'ις τό προηγοι<μί.νο\ τείχος και έκ τών οποίων καταφαίνεται, ή πχώίίις αύτοο παί τοϋ Δημητριάδος και ή άπόβχκας αυτών έκ της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. εις τό παρόν θά ΐιαρα- Φέσωμεν μίαν 6αρι»ηΊυ,αντον ελιστολήν, δια τό Μμα αυτό, προερχομένην άΐώ τους ζηλβπάς Πατέρας τοϋ Αγίου "Οφους και κα,τόιΐιν θά έκλέσωμρν Ιστορικά πίρακτικα και ομολογίας της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. δι' ών καθορίζεται ή θέαις των λειτουργών αυτής τόσον έναντι, τών βχισμαΐτικών παλαιοημερολογιτών, οσιον και Ίρός την σχισματικήν Νιεοημερσλαγιτικήν Έκκλησίαν. ΟΙ ΑΠΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ Καίτοι έδημοσιεύσαμεν πλεϊοτα κείμενα έκ τών όποιων κατεδείχθη ή πτώσις και τό σχίσμα τοϋ πρ Φλωρίνης Χρυσοστόμου, κρίνομεν όμως σκόπιμον, όπως παραθέσωμεν και εν ακόμη βαρυσήμαντον κείμενον προερχόμενον έε Αγίου Ορους τό όποιον μέ ίδιαιτέραν σαφήνειαν κατονομάσει τήν πτώσιν τοϋ πρ Φλωρίνης και ερμηνεύει τάς ενεργείας του Τό κείμενσν τοϋτο υπογράφουν ό τότε προηγούμενος Γεδεών, οϊ Αρχ)ται Ακάκιος Παπάς και Ίλαρίων, καϊ οι "Ιερομόναχοι Γεράσιμος Διονυσιώτης, Αρτέμιος Ξενοφωντινός, Αντώνιος Νεοσκητιώτης και Μελέτιος Άγιαννανίτης ' Ι- δού τό κείμενον εις τό μεγαλύτερον μέρος του ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤ9Ν ΖΗΛΡΤ9Ν ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΑΠ\ΝΤΑΧΟΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΣ ΧΓΙΣΤΙΑΝΟΤΣ ΚΛΗΡΙΚΟΤΣ ΤΕ ΚΑΙ ΛΑΤΚΟΥΣ. Αγαπητοί εν Χριστφ αδελφοί, κα\ τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά. Χάρις ύμΐν και ειρήνη παρά Θεοΰ Πατρός κα\ Κυρίου ή- μων Ίησοϋ Χρίστου εν άγίφ Πνεύματί αμήν. Ό τελευταίος σάλος των ήμερων το-υτων εις την Ίεράν ίδεολογίαν ^αας, ό δημιουργηθείς έκ της έπιιστροφής εις τον ϊϊνιον εμετον τών δύο πρώην ' Αρχιερέων μας, τέως Δημητριάδος Γερμανού ναΐ ΐΐρώην Φλωιρίνης Χρυσοστόμου, έθόλωσε πολΐ' τήν κατάατασιν, έσικότισε τα πνεύματα πολλών πιστών και ημετέρων

2 τοσούτων ετών τεκνών, εις σηιμεΐον ώστε να. μη δύνανται να εννοήσουν την ά/.ήθειαν, την οποίαν ή άπτερ'ιόριστοα ψευδολογία και κακοήθης συκοφαντία αμφοτέρων καΐ δη τοΰ πρώην Φλωρίνης, εις τα κηρύγματα των, εγκυκλίους, δηιμο'σιεύματα και κατά ίμερος ομιλίας τωνι άνέστρεψαν ναι έπαρουσίασαν ως ψεΰδας, τό δέ τ] εΰδ<ος ως άλήιθ'ειαν, έπιισπάσαντες έφ' εαυτούς τό ούαι τοΰ προφήτου λέγοντος, «ούαί οι ποιοΰν'τες τό φώς σκότος και τό γλυκΰ πικρόν», και κατασκαν'δαλίσαντες δια τούτου αυτούς, εξ ών πολλοί και επέστρεψαν εις τό νέον ήμερολόγιιον, δι' αυς ημείς επί τοσοϋτον έκοπιάσαμεν, και τό Ιερόν Εύανγέλιον φθέγγεται. «"Οστις σκσνδαλίση ενα τώιν ιιικρών τούτων συμφέρει- αύτω ίνα δεβή μύλος όνίικός εις τον τράχ^ον αύτοϋ καΐ ριφθί> εϊς την θάλασσαν». "Επραξαν δέ τοΰτο ουχί απλώς και ώς ετυχί-, αλλ" εν πλήρει γνώσει, διότι δεν είναι ανθ'ρωποι άπλοΐ και ανίδεοι, η άμοιροι παιδείας καϊ αντί λήψεως, μη έννοοϋντες, ποϋ θα κατάληξη εις λόγος, εν κήρυγμα ή ιιιά μετάπτωσίς των, άλλ' έξυπνοι και ψυχολόγοι προειδοποιηθώ σαν δε πολλάκις ΰφ' ήιιών, και ΰπεδιείξαμεν αύτοΐς δια λόγωνι προσωπικώς, δι' άνοφ ρών και επιστολών μας τον κίνδαινον της ακολουθούμενης ύπ' αυτών τακτικής, άιλλ' ήδιαφόρησαν τελείως και δια τοΰτο λήψονται πίερισσότερον κρίμα, κατά τον Ιερόν λόγον. «Ό γνους και ποιήσας δαρήσεται πολλάς, ό δέ μη γνούς και παιήσας δαρήισεται ολίγας». Περί της άληβ'είας δλων τούτων, βοααόμεθ^χ διαβε- 6αιώσαι ύμας αδελφοί διά της παρούσης, και θήναι τελείαν και παΰλα είς τα άπΰ 1 - λωτα στόματα τούτων και των λοιπών αντικειμένων ήμϊν, ει και τό τοιοϋ'τον εστί φΰσει αδύνατον, διότι είναι ούτοι δυστυχώς άνεξάνίτλητοι εις την κακίαν, και ώς εκ των ύστέρωα» εξάγεται, όμοιοι τοΰ Έλληνιστοΰ εκείνου βοηθοΰ τοϋ Άριείου, δστις δεν απεστομώθη ΰφ' δλων τών λογικών και ΘΙείων απ.οΐδείξεων τοσούτο» άγίοον αμδρών, ει μή μόνον δοά τοΰ ΘΙαύαατος τοϋ ταπεινού Ά^ίου Σπυριίιδωνος, ου την παρουσίαν στερούμε'θα δυστυχώς ήαετς ε?ς τον άμαρίτωλόν δον αιώνα οπού ζώμιεν καϊ ίηάρχομεν. Τό τοΰ Κυρίου λόγιον «εϊς παλαιούς ασκούς νέον οΐνον ού βάλλουσιν», εις τή,ν παοοΰσαν ΰπόθεσινι προσαρμόζεται: Οί προμνησθέντες δύο αρχιερείς, δι' όλης αιύ 1 τών της αρχιερατικής σταδιοδρομίας αλεδειιξαν, δτι και οΰτοι μέσα εις τό άμαρτωλόν αύΐτό π'εριβάλλον και Βαβυλώνειον σύστημα της σημερινής έστρί,βλωιιένης θεολογίας εξεπαιδεύθησαν, της οζούσης Προιισταντικοϋ ΰλιστικοΰ και Νεωίπριστικοΰ πνειαατος, κ(χτά τον Ίεροιιάρτυρα Κοσμάν Φλαμιάιτην, διό και δεν ήίτο δυνίίΐόν νά περιμένωαεν άλλοίαν κατάληξιν (χπό της επελθούσης. Γνωιρίζετε πάντες βείκκίως δτι ω άνθρωποι ούτοι, και δη δ καυχώμενος πολλάκις ε?ς την Άρχιερατικήν τοί' συνείδησιν, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, αμφότεροι επί 12ετίαν δλόκληρον ήκολούθησαν τό νέον ήμερολόγιον, και κατεδίωκαν τό παλαιόν ε?ς τοί'ς ε- παρχίας των. Κατά δέ τον Μάιον τοϋ 1935, άλλάσσουσιν εξαίφνης προσωπεΐον και έρχονται πς ήμας, τίθενται επί κεφαλής τοϋ Ίεροΰ αγώνος με τό ήμέτερον πρόγραμιια, ώς ίτ'ίχαμε καταρτίσει ήιιεΐς τους πιστούς άπ' αρχής. Πάντες θά ένθύμετσθε βέβαια οί παρατυχόντες κατά την ημέοαν της έξοδοι* των εις την πλατεΐαν Κολωνού τό τί έκήρυξαν. ΕΙπον και επανέλαβον αμφότεροι, οτι διά της ημερολογιακής καινοτοηίσς ή Έκκληοΐία τοΰ Χρυοοστόμ,ον Αθηνών κατέστη σχισματική, και ώς τοιαύτην άποκηρύττομεν και κόπτωμεν τήνι μετ' αίτής επικοινωνία ν, «ν«.γνώσαντες και τους κανόνΐχς τόν 15ον της αβ' και άλλους, έστειλαν δέ δια δι-

3 καστικοΰ κληιτήρος την άποκήρυξιν και έκοψαν πδσαν έπικοινωνίαν μετ* αύτης. "Επίσης δε εις την ποιμανταρικήν των έγικύκλιον, ην εξαπέλυσαν άναχωροΰντίες δια την έξορίαν εγριαψον: «... να μι ήι ε! χ ωμ ε νι ο ύ δ ε μ ί α ν σ χ έ - σιν μέ τους Νεαημρρολο>γίτας, νάι α ή μεταβαίνωμεν εις τάς Ε κ κ λ η σ ί α ς %α ί μυστήρια! των, διότι χα θ 4 σ χΐι σ ιι α τ ι κο ί είναι άκυρα και άνευ χ ά ΟΊ.ίο ς α γ ί ο υ Πνεύιιατος...». Ουϊτω φρονεί ή Όρ'θόΙδοξος τοΰ Χριστού Α- νατολική Εκκλησία, ούτως έκηρύττοιιεν ημείς άπ' αρχής, αυτό ήκολούθηισαν και οί αρχιερείς, και δια ταϋτο ή καταδίκη και ή καθαίρεσίς των ύπό της Έκκλη* σίας των Νεοημιερολογιτών ήτο δι' ήμας άκυρος, και ή προς αύτοΰς άφασίωσις και υπακοή μας αμέριστος και γνωστή εις πάντας. Περί των αληθειών τούτων ό είχων λόγους ας μάς ανατρέψω, καΐ ας ψανερώστι τοις πασι τάς τυχόν παρακοάς ή απιστίας ημών. "Οταν δμως κατά τήν 2ι3ην π.μ. Αυγούστου έ.ε., έκήρυξαν αμφότεροι επισήμως εις τον Ναόν της Άγιας Μαρίνης, δτι ή Εκκλησία τοϋ Χριυσοστόμου δέν είναι σχισματική, διότι δεν άπεκηρύχθη εισέτι υπό Π ανορθόδοξου Συνιειδρίου «αντιθέτως βλ. μεγάλας τοπικάς συνόδους 15'83, 15>87 και 1593» και τα μυστήρια της έγκυρα, και το μϋρον το τελεσίθένΐ μέ το νέον κατά το 1928 είναι ήγιασμένον. Άλλα διατί ή μεταιβολή αυτή, και πώς όταν έξήλθον και μέχρι της στιγμής εκείνης έκήρυττον τα ενάντια; Δεν ήξιευρον άπ' αρχής δταν έξήίλ- ΘΙον δτι δεν εΐχεν άποκηρυχθή υπό Πανοριθαίδόξου συνεδρίου, ή έκκιλησία τοϋ Χρυσοστόμου, διατί την; άπείκήρυξα,ν ώς σχισματικήν τότε, και τώρα την κηρύττουν ώς εν τάξει; Ποίος λογικός άνθρωπος δέχεται τά τοιαύτα, καΐ που ή άρ/ιεοατική των συνείδησις, ή ειλικρίνεια και ή προς την όρθ'αοόξίαν αγάπη ήν ΰποικριτικώς έδειξαν άπ' αρχής; Ιδού λοιπόν δτι οί παλαιοί άσκοι διεχοέντίες τον νέον οΐνον την άκρίβευαν τής ορθοδοξίας διερράγησαν 1. Έκτος τούτων, άλλα και εις την άπάντησίν των προς τήν άπολογίαν τοΰ όσιωτάτου Μοναιχοΰ Μάρκου Χανιώτη, τά αυτά εν αυτή έπαναλαμβάνουσι πλατύτερον, άλλα και τόσα αλλά τεκμήρια προηγήθησαν τούτωιν, ήτοι α'. ή μετά τήνι έπιστροφήν εκ τής έξοιρίας των αΐτησ ις τοϋ πρώην Δημητριάδας Γεριμανοΰ, εις το ύπουργεΐον Θρησκευμάτων, προς άποκατάστασιν διά παντός τρόπου εις τόν θρόνο του, 6'. το κήρυγμα τοϋ πρώην Φλωρίνης και Π ρωτοσυγκέλλου εις τήν Χαλκίδα διαλΰσαντες το ζηλευτόν εκείνο Παράρτημα, γ'. ή μαρτυρία τού πρώην Φλωρίνης εις τόνι αγιον Κυκλάδων κατά τον π. Δεκίέμβριον, δτι συνεννοήθησαν μετά της διοικούσης Συνόοου ιΐί'σ(ο τοϋ Κασσανδρίας, Δριάμας και Μαρώνειας, δπως οι δύο τους άποκατασταθώσιν εις τάς επαρχίας των, λαμβάνοντες κιαί δλας τάς άποδοχάς των, έπειτα δε θα ληφθη πρόνοια καϊ διά τους δύο τελευταίους. (Την άπάθείαν 1 ταύτην ήν διαψεύδει ό πρώην Φλωρίνης, επικυρώνει κατ' αύτάς ή «Φωνή της Εκκλησίας» άποκαλύπτουσα τήν συμφωνίαν Κασσα-νδρίας και Δημητρ'ιάδος, δρα «Φωνή Εκκλησίας» 115 Νοεμβρίου 1937). Ό πρ. Δημητριάδος κατά τόν παρ. Ίούλιον έ.ε. έκάλεσε παρι' έαυτω εις το Ψυχικόν, τσίις φίλους του Φοικΐιδος και Λιχρίσης, και παρεκάλιεσεν αυτούς μετά δακρύων, δπως μεσιτεύσωσι διά τήν έπαναφοράν του εις Βόλον, διότι έπι'θύμίΐ) λέγει να άπο&άνω είς τήν εφραν μου!!! ε'. εις τάς με * ημών συζητήσεις των και κυρίως είς Συνο'δικήν συν&ιάσκιε-ψιν, κατήργησαν τήν άναμύρωοιν τών ν 1 ε ο- η με ρ οι λογικώς βαπτισθ ' έντων παιδιών, δεχόμενοι ώς εγκυριον τό βάπτισμα τών σχισματικίών, έκδιώξ α ν τ ε ς τή'ς Σ υ ν ό δ ο υ ιόν 1 αγιΐον Βρεσθίένης, επιμένοντα «Ι ί ς τήν α ν α μ ύ ρ ω σ ι ν, και ά π ε ι λ ή σ α ν τ ρ ς Ι π Ι καθ'σηρέσει Ιάν Ιμμέν^ Ρ Ι ς τάς αρχάς του!! < νφ

4 αύτη ή αίίονόβιος πράξις της Εκκλησίας ως εν τώ ίερφ πηδαλίου εύρίσκομεν, έαπιίίάλλ,ρι την «νααύρωσίλ', συιπ?ηρογσαν την εκ ιοΰ σχίσματος προερχομένην άτέ-?ειαν τοϊ μισχηρίου τον Βαττίομ χτος. ζ. οί κα,ί τελευταΐον ή ά'ρνησις παρ' αυτών της αρχικής των ομολογίας μεθ' ή ς εϊσήλθον εις τον αγώνα και άνέλαβον τήν άρχηγίαν, εμμένουν δε ήδη μόνον εις την διαφοράν των ημερομηνιών, καΐ άρνοΰνιται το εξ αυτών προερχόμενον σχίσμα και χα εκ τοΰ σχίσαατος αποτελέσματα. Κρατούν τον τύπον και αρνούνται την ούσίαν, πίπτουν δε εις άλλο βάραθ'ρον της ήμεοολατρείας, περί ορ λέγει το άποστολικόν /όγιον. «Ήαέρας παρατηρεΐσθε και καιρούς και ίκισυτούζ φοβούμαι ιιήποτε εική κεκοπίακα προς ύιιάς». Κ^ατοΰν δε τάς ημέρας ο χ ι δτι ώς δ ι α τ ε ί - νονται θ ά ε μ μ ε ί ν ω σι πιστοί εις το π α λ α ι ό ν ή μ ε- λ ό γ ι ο V μέχρι τ ε λ ε υ τ α ί α ς των α ν α π ν ο ή ς, (διότι αν είχον τοιούτον σ κ ο π ό ν?ί έ ν Οά ήρνοΰντο την π ρ (ό τ η ν τ (ι) ν 6 μ ο λ ο γ ί α ν), ο λ ) ά σι κ ο π ί ιι ω ς κ η ρ ύ τ - τ ω σι τοΰτο ικαί μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι ώς δόλωμα, δια να φ έ ρ ο υ ν ε ύ κ ο λ ώ τ ε ρ ο ν εις π έ ρ α ς το σ χ έ δ ι ό ν των, το ό π ο ι ο ν είναι μι έ τα τ οι α ν τ α να α π ο κ ο ι μ ί- ζουν τους ο π α δ ο ύ ς των και να κ ρ α τ ο ϋ ν μ α ζ ύ τ ω ν" κ. η ρ ι» τ τ ο υ ν δε πλέον επισήμως και έ λ ε υ θ έ - ρ (ϋ ς ο τ ι η Εκκλησία τ ώι ν ινίοημερολογιτών και τα μυστήριοι της ε ί ν α ι εν τ ά ξ ε ι, κ α ι δεν ε ί ν α ι αμαρτία ί] μετ' αυτών σ ν μ προσευχή κ«ί συνάφεια, ή 1 τις επιβάλλεται μάλιστα δια τήνι άγάπην' ην κηρ ύ τ τ ε ι δ Χριστός!! "Οταν δε δεχθιώσιν αύτο και εφαρμόσουν, τότε αδιάφορους οι Παλαιοημερολογΐται θά μεταβαίνουν εις άπάσας τσς εκκλησίας μή διακρινόμενοι πλέον περί νέου και πίαλαιοΰ, και οντω σύν τω χρόνω άφομοιωθέντες, θά αύτοδιαλυθώσιν ώς είναι επόμενον, οπότε οί ει αι,νείδητοι αυτοί κληρικοιί, Οά μεταβούν και αυτοί εις τάς επαρχίας των, ας από τονδε υπόσχεται ό Χρυσόστ α < Αθηνών, και οΰτως επέρχεται ή π(θητή παρ' αυτών ε'νατις, το οίδαξον τέλι ς το3 ημερολογιακού ζηΐήαατος και ή έτικράτησις της καινοτομίας. Αυτός είλ(/ι ό ήδη σκοπός των (ίχι πλέον Ιεραρχών άλλα απλών Μοναχών, διότι άναγνωρίζοντες ώς ανωτέρω την έκκλησίαν τοϋ Χρυσοστόμου ώς μή πχισματ'κήν, και τα μυστήρια της ώς έγκυρα, συναναγνίυρίζουν και την καθαίρεσίν των ως κανονικήν, ϊσ/ΐουσιν και έγκυρον, δι' δτι η δ?α της εχκλησίας αυτής ένεκα τοϋ σχίσματος Οο είναι άκυρα, κατά τον α'. κανόνα τοΰ Μεγ. Βασιλείου και τους λοιπούς πιερι π^ραλόσεων κανόνας, ή δλα θά είναι έγκυρα ώς κσί ή καταδίκη και καθάίρεσίς το\, μίσος ορός δέν υπάρχει. Ή αλήθεια αύχή είναι τόσο καταφανής α,στΐ δένι επιδέχεται διόλου συζήτη>σιν, και δμο,ς δυστυχώς οί άκο^ουθοϋλτί-ς αυτούς, εσκοτίσθησαν επί τοσούτον εκ ΪΧ»( σο πολιοί ίας προς αχίτούς, ή εκ μίσους πρό" ήααγ και πείσματος, ή εκ πλά- \>,ς. ό'στε 6λέποντες ου βλέπιυσι, και άκούοντες ου συνιώσι, καταφέρονται δε λαύριος Μαντ'Όν μας, και κινοΰσι πάντα λίιθον προς έκδίκηισίν μας' άλλ' οί δυστυχείς μόνον εαυτούς βλάπτουσιν, ωσπερ τον αΰθον τήτ γαίής έν τω σιδηρουργείω, ήαας δι και την Όρθοδοξίαν οΰ δυνήσονται 6λάι αι, διότι Κύριος ό θεός πολεμεΐ ίιπίρ ημών χη "ή~ Έκ/'ηισίας Του, ην πΐ:ριεπθοήσ7το τω ϊδίω Του 1 αϊματι. "Οσον δτ δια τάς Λατκραλεΐ 1 "? 6ρεις και συκοφαντίας άς καθημερινώς έϊΐ' εκκλησίας και δι' εγχινλίων εναντίον ημών 1 έξερεΰγονται, οί, δύο ούτοι πρώην σριχιερεΐς, ταύ^ τας αφειδώς μεταδίδουν προς τέίειον ε'ξευτελισιιόν και κατάιπτωισίν μας εις τάς

5 συνειδήσεις των πιστών, ΐνα ψυχραθέν'τες εναντίον μας, δώσωσιν εξ ολοκλήρου ΐήν άφοσίωσιν, ρ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν και ύ π α κ ο ή ν των εις αυτούς και μόνον, δια \ά τους μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν εύκολώτερον εις τ 6>ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λι ο) γ ι τ ι σ α ό ν, διότι γ ν ω ρι ί ζ' ο υ ν εκ πείρας ο τ ι /. αϊ όλίγην ευλάβεια ν αν έχουν ακόμη προς ημάς, δεν θα δ υ ν η θ ο ΰ ν να ΐ ο ύ ς μ ε τ ατ ρ έ ψ ο ο ν. "Ωστε εννοήσατε το καλοί ά&ελφοί μαα, δτι δεν ΐστανίται μαζί σας πλέον ούτοι δια το Παλαιον ήμερολόγιον, άλλα δια ν ά σας γ υ ρ ί σ ο υ ν εις το νέον, διότι καΐ τά δύο όμοϋ δεν είναι δυνατόν νά διατηρηθούν εις τους ϊιδίους πιστού;, ώς οι εν λόγω κληρικοί ποοσπα- &οΰν, άλλα το έ'ν θα χωνευθ'η εις το άλλο, έφ' δσον αί διαφορά! έξέ'λειπον. Έάν δε θ'ελήσωμεν νά άνασκαλεύσωμεν τον καθημερινών των βίον, ώς ούτοι άπτονται ημών, ήτοι την άλτικανονικήν συμβίωισίιν των, την αρπαγή ν τών μηνιαίων ιιισθών των και παγκαρομανίαν το^ν, την δοηότητα και ψευδολογίαν των, και εν γένει τήν δλην των ζο:ιήν και συμπεριφορών, τότε θα ΐδωμεν την διαφορών μεταξύ ήιιών και αυτών. Εις τί μας κατηγορούν; Ποϋ μας ευρίσκουν ελλείπεις ή παραβάτας τόσον οι πρώην Αρχιερείς δσον καΐ ο'ι λεγόιχενοι 5-10 Ζηλωταί άγιορεΐται και μας κατηγορούν; Παρακαλοϊμεν δε τους αάντας άφοΰ άπεδείξαμεν δια τών ανωτέρω τήν άλήτ ΘΙειαν, οκωζ άποπτΰσουσι πάνΐας τους ύπεναντίους, και με&ν"ωσι μεθ' ημών τών τηρούνίτων τήν εύσέβειαν μεθ' δλης αύΐής της ακριβείας, μεθ' ής έγαλουχήθητε επί τοσαϋτα έτη, έ χ ο ν τ ε ς έ πι κ ε φ α λ ή ς ιούς ά γ ι ω ι ά τ ο υ ς Ίεράιρχας ημών, ΚυκλάΙδων Γέρμα νον και Βρεσθένης Μ α τ θ α ί ο ν δ ν το αγιον παρελθίδν καΐ παριον κ α ι τ ε γ γ υ ά τ α ι τοϋ μ έ λ λ ο ν τ ο ς Τ ο ι ο ύ τ ο υ και πσιρά το πλευρόν της Ίερσς Κοινότητος τών Γνησίων Όρθοιδόξων Χριστιανών. Οι δε αποτελούντες τήν Έλληνικήν Θρησκευτικήν και Έθ'νικήν Κοινωνίαν, οί συνεργαζόμενοι μετά τών δύο φυγάδων Αρχιερέων, οι συντάξανΐες το προδοτικαν εκείνο εγγραφον(*), και άποιστείλανΐες τω Μητροπολίτη Αθηνών Χρυσό στόμα), εν ώ υπόσχονται αύτώ τήν άναγνώρισιν, ζητοΰν δε παρ' αύτοΰ και κανονικούς Ίερεΐζ, ούτοι άπ' αρχής έδέχοντο τιά μυατήρια τών Νεοημερολογιτών ώς έγκυρα, και πολλάκις ένεκα τούτου ήλ&ομεν εις ρήξιν, εΰραν δμως άμοφρονοΰντας αΰτοΐς τους δύο ομοίους των Αρχιερείς, μεθί' ών συνεταιριαθέντες, «κατά το όμοιος όμοιοι αεί πελάζει», και συνδέσαντες εσχάτως τήν τύχην τωιν, πρδγμα δπερ επεδίωξαν) επιμελώς εξ αρχής και μόλις προ ολίγου το κατώριθωσαν, ενεργούν δρσστηρίως εις τήν άσφάλειαν νά καταδιωχθώμεν ημείς οι άγιορεΐται, δι' αύ$ρ δέ καΐ έξεδόθ'ησαν κατ' αύτάς, εντάλματα, προς σύλλη-ψιν και άπέλασίν μας, άλλ' εύΐυχώς μέ τήν δύναμιν τοϋ Χρίστου κατηργήιθησαν, και έμειναν οί ώλετηρες ούτοι τοϋ αγώνος μας μέ τήν καιιίαν το>ν μόνον. Και τους έρθ3τώμεν διατί ηθέλησαν ά'ιια τΐ[ έλεύσει των τήν κατάργηισιν της Κοινότητος, και διατί δεν ήιδυνηθήσαν ποτέ οί -τρώη\ ούτοι Αρχιερείς \σ συνεργασθοίν μέ κανέν άλλο Συμβούλιον άλλα (*) Ίδέ τοϋΐτο ύς Κ.Γ.Ο. Άπρί?ιικ ί )<(0 σελ

6 τοις έπέβολλον εις παραίτησιν, και μόνον μετά των δμοψράνων των άπ' αρχής και μέχρι σήμερον εν αγαστή σύμπνοια συνεργάζονται; Διότι συμφωνούν και συναντώνται εις πάντα, εις σκέψεις, εις φρονήματα, εις έργα, εις πολιτικήν ί>π»κρισίαν. κακοδοξίαν, διπλωαατΐσν καΐ παντοϋ. '4ποκηρύτ<τομεν λοιπόν καιί άναθεματίζομεν και ημείς, ώς α! τρεις Σύνοδοι αΰται το νέον ήιιιερολόγιον, πάντας δε τους άκολουθοΰντας αυτό, κληρικούς τε και λαϊκούς, ώς σχισματικούς καιΐ σεσηπάτα μέλη και ξένους της Όρθαδοξίας θιεο>ρωμεν, ώς διαλαμβάνει δ α' κανών τοΰ Μεγ. Βασιλείου και ή δόξα της Εκκλησίας"?ετ' αυτών δε και τους προοχωρήσανιτας εσχάτως κατ' οϋσίαν δύο πρώην αρχιερείς Δημητριάδος Γερμανόν και Φλωιρίνης Χρυσόστομον, και τους άκολοιυ 1 - Οοϋντας αυτούς και τους ολίγους ζηλωτας λεγόμενους άγιορείτας συνεταίρους ίων, την Έλληνικήν Βρησκευτιχήν και Έθνικήν 1 Κοινωνίαν και οπαδούς της, και πάντα άκόλουθον της μερίδος ταύτης της προδωοάσης την Όρθοδοξίαν. Και ούτοι μεν καθά «Ή Φωλή της Εκκλησίας» αποφαίνεται, ίσως δ ι κ α ι ω θ ώ σΐ ι ν υπό της Πολιτείας, ώς ο τ ι γ ε φ υ ρ ώ ν ο υ σ ι ιό άγεφ ύ ρ ω τ ο ν χάσμα το ΐ σχίσματος κ α τ ά ιό δ ο κ ο ϋ ν των, και ΰποστηριχίθώσιν ύπ' αυτής, καθι' ΰπόδειξιν καί της Εκκλησίας τ 1 ο ΰ ΧρυσοστόμΙου, ημείς δε κ α ταδιωχοιώμενί ώς φ α ν α ΐ ι κ ο ί καί ασυμβίβαστοι κατά τον χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ώ ν της έφημ,ρρίδος, άλλ' επειδή, ήιμεΐς κατέχομεν την άλήθειαν, ή δε άλήθιεια δεν χάνεται άλλ' επιπλέει πάντοτε καί κυριαρχεί, δι' αυτό δέν πτοούμεβα, άλλ' άνσμένομεν ψυχραίμως τα επερχόμενα, διόιτι ώς δ "Αννας καί Καιάφ'ας, συνεφιλιώθησαν καθ' ήμων, με επικεφαλής τους τοις πασι γνωστούς τέως Δηαητριάδος καί Φλωρίνης, ημείς δε ελάχιστοι καί αδύνατοι, μαοι,ταί τοΰ ώς πρόιβατον επί σφαγήν άχθέντος, ταπεινοί άγκ>ρεΐται Ιερομόναχοι, μέ επί κεφαλής τους δύο ταπεινούς καί Χρισιτομιμήτους Ί^ραρχας μας, Κυκλάδων καί Βρεσιθένης θα άκολουθησωμεν τον κατά Θεόν άγώλα, καί εϊδομεν τα αποτελέσματα. Δέν έπιθύμούσαμεν ποτέ νο( κατέλθωμεν εις το ταπει\όν τοΰτο επίπεδον δπου κατήλθον οι ύπενάντιοι ημών καί δι' αύιτό επί τοοοΰτγν διάστημα έσιωπώμενι, άλλ' ίνα μήποτε ή σιωπή μας αΰτη καταλογισθη" ώς ευθύνη, καί ενοχή υπό των άγνοούντων, δια τοΰτο συνετάξαμεν καί ύπεγράψαμεν ΐήν παροΰσαν, μέ τήν εύχήν δπως πάς δ άναγιγνίόσκων αυτήν φωτυσθί) παρά θεοϋ, καί ακολουθήσει την άλήθιειαν προς σωτηρίαν της ψυχής του καί επικράτησιν της Όρθοδοξίας. Αμήν. Γένοιτο. ί' ΓΒΔΕΩΝ Προηγούμενος! ΑΚΑΐΚΙΟΣ Άρχιμανιδρίτης ί ΙΛΑΡΙΩΝ Αρχιμανδρίτης 1 ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ Ίερομ.! \ΡΤΕΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΕΙΝΟΣ Ίερομ. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ Ίεραμ. 1- ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΓΙΑ'ΝΝΑΝΙΤΗΣ Ίερομ. Είναι περιττόν κάθε σχόλιον έπΐ τοϋ ανωτέρω κείμενου, διότι μέ έεαιρετικην σαφήνειαν εκτίθενται τά αίτια τοϋ σχίοματοΰ τοΰ πρώην Φλωρίνης και ερμηνεύονται άντικειμενικώτατα αϊ ένέργειαι αύτοΰ. 290Κ-

7 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Οι έμμείναντες πιστοί εις την Έκκλησιολογίαν τής Εκκλησίας των Γ.Ο Χ. "Αρχιερείς Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος μετά μεγάλου αριθμού Κληρικών άποκηρύξαντει; τους έκπεσάντας "Αρχιερείς Φλωρίνης και Δημητριάδος και τούο όμόφρονάς των Κληρικούς συνεσκέφθησαν έν Συνόδω την εις τον "Ιερόν Ναόν των Τριών Παρθένων τό πρακτικόν δέ της συσκέψεως ταύτης έχει ώς κάτωθι: «Σήμερον χή 14η τοϋ μηνός Όκτωβρίου τοϋ 1937 (Ο.Η.) εν 1 τω Ίερω Ναω των Τριών Αγίων Παρθένων και ωρα 8η ιής ημέρας επί παρουσία των δύο Αρχιερέων Κυκλάδων κ. Γερμανού και Βρεσθένης κ. Ματθαίου αϊ παρισταμένων των Πανοσιολογιοχάτων Αρχιμανδριτών Γέροντος Πνευματικού κ. Ιερωνύμου, Προηγουμένου κ. Γεδεών. κ. Άκακίου, Αρτεμίου Ξενοφωντεινοϋ, Πολυκάρπου, Ίλαρίωνος, Πηνοσ. Ίερομονάιχων Γερασίμου, Ιγνατίου, Μελετίου, Ίο> σήφ, Αντωνίου, Λογγίνου, Άιμβρασιίου, Χριστόφορου, Χριστόφορου, Νεκταοίου, Γρηγορίου και των \ίδεσ. Ιερέων Δημητρίου Γκιόκα, Χρίστου Γκιόκα, τοϋ Ιεροδιακόνου Χριστοδούλου, και τών Όσιωτάτων Μοναχών Γέροντος Βίκτωρος, Νεόφυτου, Αντωνίου Βερναρδάκη, Σι^φάνου, Αθανασίου, Άκακίου, Στεωάνου, και Μάρκου, ηρξατο ή συνεδρίασις τοϋ Ίεροΰ ώς άνω Κλήρου ιής Εκκλησίας τών Γνησίων ΌοθοδόΕων Χριστιανών προηγηθείσης καταλλήλου προσευχής "Αμα τη ένάρξει της Συνεδρίας άνεγνώσθη πρώτον τό προηγούμενον πρακτικόν, μεθ' δ τον λό^ον έ'λαβεν ό Σεβ. Κυκλάδων εξιστορήσω έν λεπτομέρεια τα από τήζ αρχής τοϋ Ίεροΰ άγώος διάφορα περιστατικά δι' ών απεδείχθη δτι οι δύο Αρχιερείς Δημητριάδος Γεριμανός και Φλωρίνης Χρυσόστομος άπέκρου σαιν επιμόνως την συνεογασίαν καΐ τόσον μετ' αΰτοϋ δσον και μθτά τοϋ Σειβ Βρεσίθιένης μόνοι ρυθμίζοντες τα άφορώντα την δλην κατάστασιν της πολειωυιιιένης "Ορθοδόξου Έ/κλησίας. Είτα έτόνισε τους λόγους της πίστεως, οΐτινες προεκάλίσαν τό θλιβερόν γεγονός της άποκηρυξεως τών δύο μνημονευθέντων Άρ/ιερέοΛ' Δημητριάδος και πρ. Φλωρίνης και συνέστησαν δτι μέχρι θανάτου πρέπει \α ιιείνωιμιεν πιστοί εις δσα παρελάβοιιεν παρά τών "Αγίων Πατέρων. Ό Σεβ. Βρεσθένης λαβών τον λόνον είπεν, δτι σκοπός της σημερινής συνελεύσεως τοΰ Ίεροϋ Κλήρου έν τω Ίερω Ναω τών Αγίων Τριών Παρθένων είναι νά πληροφορήσωμρν πσντσς, δτι πρόκειται απολύτως σήμερον περί αυτής τής Όρθοίδοιξίας, τής οποίας τον Ιερόν αγώνα εχομεν χρέος να περιφρουρήσωιχεν νατά πάσης έπιχίΐρουιιένης νοθείας καΐ νά δηλώσωμεν δσοι πιστοί, δτι δεν θα παοεκκλίνωιμεν ουδέ κατά κεραίαν άπ' ασα παρελάβομεν παοά τών αγίων Πατέροον και δτι θα προτιμήσωμεν μυριακις τόν θάνατον ή νά πραδώσωμεν τον τιμαλφή τής πατρώας εύσ&βείας Οησαυρόν. 'Ανεγνώσθησαν εΐτα έγγραφα τών "Αρχιερέων Δημητριάδος και πρ. Φλωρίνης, ά'τινα ίπιμσρτυροΰν, δτι δντως ούτοι αποδέχονται τής Σιχισματικής τών Νεωτεριστών Εκκλησίας τά Μυστήρια ώς έγκυρα και δτι έχουν την φωτιστικήν και άγιαστικήν χάριν τοϋ Αγίου Πνεύματος και Λαϊκοί αυθορμήτως και κληρικοί (ομολόγησαν ότι αύτηκοοι εγένοντο τών τοιούτων κηρυγμάτων τών ώς άνω 'Αρχιερΐέων, αΐτινες γυμνή τη κεφαλή έκήρυξαν τήν νεωτεριστυκήν τής αποστασίας διδασκαλίαν.

8 Ό Πανοσιολ. Άρχυμανίδρίτης και Πνευματικός Πατήρ Ιερώνυμος τεινεν την ανάγκην της διεξαγωγής τοϋ αγώνος προς τους άποισιτατας τής καοα»- δοςίας έξάρχους Μητροπολίτην Αθηνών και λοιπούς, δια δέ τους πλανηθέντας Δτιιητριάΐδος και πρ. Φλωρίνης, δπως κληΐθώσι και δηλώσωσι τα φρονήματα των σήμερον" μεθ' ο εάν έμμένωσιν εν τη κακοδόξω πλάνη των νά άποκηρυχίθώισιν ΰπο συμβάντος τοϋ ορθοδόξου κλήρου και λαοΰ. Έδήλωσε δέ δτι ούιδέν δέχεται μ(υστήριον των κακοδόξων και δτι εμμένει εις τήν Όρθοδοξίαν των Πατέρων καΐ ομαφρονεΐ μετά των δυο Σεβασμ. Αρχιερέων ΚυκλάΙδων και Βρεσθένηις. Ε ι ς τ ηι ν Λ ρ οτ α σ ι ν τ α υ τ η ν σ ύ μ π α ν τ ε ς Λ ρ ο ε ο α- λον τα γ ε γ ο ν ό ΐ α, δι' ών β ε β α ι ο ϋ τ α ι & τ ι οί ως άνω Αρχιερείς Δημητριάδος και π ρ. Φ λ ω ρ ί ν η ς α- ν ε υ οιασδήποτε αμφιβολίας εξεδήλωσαν παρρησία Χ (ΐ 1 από τοϋ ά μ 6 α> ν ο ς των Ι ε ρ ώ ν Ν α ώ ν τήν κ α- κ ο δ ο ξ ο ν τοϋ ν ε ω τ ε ρ ι σ μ ο ύ δίδασκα λίαν διά τήΐς π α ρ α δ ο χ ή ς των α υ σ τ η ρ ί ω ν των νεωτεριστών. "Ομοφώνως δέ ελήφθη άπόφασις τοϋ Ίεροϋ Κλήρου, δι' ής πάντες ενέκριναν και έ- δη^ωσαν ενυπογράφως: Έμμένομιεν πιστοί εις την Όρθοδοξίαν των Πατέρων ημών. Δι' αυτήν έξήλθομεν τοΰ Ίεροϋ ημών άγιωνύμου ΐόπου έξ αγάπης Χρίστου προς οίκοδοιμήν των αισχών. Δι' αυτήν κοπιώμεν άγωνυζόαενοι άπό δεκατετραετιας και κινδυνεΰομεν α- χ< ι θανάτου" δέν άρνοίμεθα δσα οι θείοι Πατέρες έκδιδάσκουσιν ήμας. Έ κ ε ί- ν ω ν μαοηταί ίλσρχοιμεν και ως τοιούτοι άπαρρίπΐομεν οι γνήσιοι τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τοϋ Χ ρ ί σ τ ο υ λειτουροί ως άκυρα τ(ά μυστήρια των κ «κ οι δόξων Λοοημερολογιΐών ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ώς Σχισιματικήν την Έ κ κ λ η σ ί α ν τοϋ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Παπαδοπούλου και ά π ο κ η ρ ΰ τ τ ο μ ε ν τους τάι έΐναντ'ία φ ρ ο ν ο ΰ ν τ α ς κ σι λέγοιντας, δτι έ χ ο υ ν χ ά ρ ι ν ί ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν νεωτεριστών τά Μ υ σ τ ή ρ ι α. Ο υ δ έ ν π α ρ ά τοΰ Οικ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Πατρι αρχείου σήμερον ώς ε γ κ υ ρ ο ν ά π ο δ ε χ ό μ ε θ α και δηλοΰμεν δτι εν τω ά γ ώ ν ι της Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς θά μείνουμε ν πιστοί μέχρι θ α ν ά τ ο υ Λ αϊ κ ρ ο σκ α λο ϋ μ ε ν π ά ν τ α ς τι ο ΰ ς κληρικούς δπως εν τω ονόματι τοΰ Κυρίου ημών Ί η σ ο ΰ Χρ ι σ τ ο ΰ π ρ ο σ- έλθωσιν χαί ΰπογρίάιΐ'ωσίι το παρόν προς κατοιχνρωσινι τοϋ ΐεροϋ ημών αγώνος υπέρ της Άγιωτάτης Όρθ'οδάξου τοϋ Χρίστου πίστεως, δι' ον συνεστήθη και λειτουργεί χάριτι θεία ή Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης τών Γνη>σίων ΌρθΙοδόξων Χριστιανών. Εύχόιι&θα δέ δλοψύχοος εις τον "Τι Ηστον τήν μετάνοιαν και επιστροφήν τή\ πρώτην το>ν υπέρ τής ^Ορθοδοξίας όαολογίαν τών παρασυρθέντων Αρχιερέων και λοιπών κληοίκων και Λαϊκών τών άκολουθυύντων αϋτοίς προς δόξαν τοϋ εν Τριάδι Ευ>ογητοϋ Θεοί τών Πατέρων ημών ώ» δόξα και το κράτος και Τιμή παί προυκυνησίς είς τους αιώνας. 292^- εις

9 Το παρόν άναγνωσθέν υπογράφεται ώς ακολούθως: 1" Ό Κυκιλάδων Γερμανός Λογγϊνος Ιερομόναχος ΐ Ό Βρεσθένης Ματθ'αΐος Νεκτάριος Ιερομόναχος Ίερώνυιμιος Αρχιμανδρίτης Ίωσήφι Αντωνίου Ίεροιμόναχος Άρχιΐμ. Γεδεών Προηγούμενος Δη'μήτριος Γκιόκας Ιερεύς Άριχιμ. Άκάκιος 'Ιερομόναχος Χρίστος Γκιόκας Ιερεύς Άρχιμ. Αρτέμιος Ιερομόναχος Χριστόιδουλος Ιεροδιάκονος Άρχιμ. Ίωαννίδης Ιερομόναχος Γρηίγόριος 'Ιερομόναχος Άρχιμ. Πολύκαρπος Κονκόπβυλος Γερο - Βίκτωρ Μοναχός Άρχιμ. Ίλαρίων Ούζουνόπουλος Αντώνιος Βερναδάκης Μοναχός Γεράσιμος Ιερομόναχος Διονυσιάτης Νεόφυτος Βαρβαρέσος Καθηγούιιενος Ιγνάτιος Ιερομόναχος Πεταράκης Στέφανος Μοναχός ΣάΙββας Ιερομόναχος Πνευματικός Αθανάσιος Βαλσαμάκης Αντώνιος Ιερομόναχος Ν'εαισκηιτίώΐης Στέφανος Μαίκρής Μοναχός Χριστόφορος Ίερομ. Πουλουπάτης Άκάκιος Μοναχός Χριστόφορος Ίερσμι ΧρονόαιοιΑος Μάρκος Μοναχός Οιί κάτωθι κληθικοί μη παρευρεθέντες εις την οίνω συνεδρίαν πλην άναννώσαντες το πρακτικόν και συμφωνούντες προς τα ανωτέρω έπικυροΰμεν ταϋτα προσυκογράφοντες: Έπονται δίλλαι ύπογραφαί. Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΠΣ ΤΗΣ Εξαιρετικής ιστορικής σημασίας εϊναι και ή ομολογία ή οποία διετυπώθη ύπό της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. κατά τήν 1 συνοδικήν συνδιάσκεψιν της 6ης Νοεμβρίου Αϋτη έχει ώς κάτωθι. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Έν τώ ονόματι της Αγίας και Όμοουσίου και Ζωοποιοί και Αδιαιρέτου ΤριάΙδος, τοΰ Πατρός και τοϋ Τίοϋ και τοΰ Άγιου Πνεύματος, τοϋ κύλογητοΰ Θεοΰ ιών Πατέρων ημών. Έπειιδηι άποστολικώς πργτρεπόμεθα ετοίαως εχειν εις άπολογίαν παντί τω αίτοΰντι και έντολήν παρά τοϋ Κυρίου εχομεν, ίνα τα της ειρήνης και οικοδοαης τών πιστών ιερ-γαζώιιε&α και επειδή έν τω καιρώ τούτω πολλά τά σ/άνδαλα έπισυμβαιίνονσι διαταράττοντα τάς συνειδήσεις τών Χριστιανών, ίνα τοντο έκκόι)'ωμί ν καΐ προιμηθούμενοι της σωτηρίας τών ψυχών άπολύομεν το παρόν ημών εγιγραφον, δι' ου δμαλογοϋμεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων τήν καλήν της Όρθοδόξου πίστεως δμολογίαν, τήν οποίαν καλοΰμεν πάντα κληρικόν και Όρθόδοξον χριστιανόν, οπκχις από καρδίας άποδεχθη και δια στόματος ομόλογη κατά τό γεγραιιμένον «καρδία, γάρι πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόιιατι δέ ομολογείται εις σωτηρϊαιν», ίνα μέλος λογίζηται γνήσιον της μ ι ας, άγιας, κ α 0^ο( λ ι κ η ς κ! α ι Α π ο σ τ ο λ ι κ ή ς Ό ρ θ ο δ ό ξ -ο υ τοϋ Χ ρ ί σ τ ο υ ή α ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς και μέρος έ'χηι μετά τοΰ Κυρίου τής δόξης έν τ ή Β α σ ι λ ε ί α τών Ουρανών. ΌμολογοΟμεν λοιπόν δτι: «Άποδεχόμε'θα και τιμώμεν τάς αγίας και Οίκουμενικάς επτά Συνόδους και τά έν αύταίς δσγματισίθέντα καΐ κηρυχθέντα θεία τε και ΰπερψυή και σαπήιρια Δόγματα πα^ά τών 'Ο'σίίον και Θροψόρων Παιτέρ<0ν ημών, οίίς κατά καιρόν Ι'θ

10 το Πνεϋμα το ά'γιον ποιμαίνιειν τήν Έκκλησίαν Α ντου και διέπειν, και πάντων των ε\πόρτων και μακαρίων Πατέρων, τα τε δόγματα και πονήματα ασπαζόμεθα ώς διδασκαλίαν άνεπίληπτον και σωτήριον Οεμέλιον ναι ους ή Καθολική Ανατολική Όρθόδοξος Εκκλησία προσίεται άποδεχόμεθα και ους αποστρέφεται αποστρεφόμεθα, άποβαλλόιιιεθα δε και παντελώς άποτρεπόιμεθα τάς από τοϋ Σύμωνος τοϋ Μάγου και μέχρι τοϋ δεϋρο της ευσέβειας πανταπασιν άποπίεπτωκότας και δόξας άιθετήσαντας και φθοροποιά δόγματα έφευρόντας και τήν των Άγιων παράδοσιν άιθετήσαντας και τον πικρόν των ζιζανίων σπόρον συναναμεΐξαι ττ) της Όρθοδοξίας άρούρα τολμησαντας αύτοΰς τε άναθεματίζομεν και πάντας τους επόμενους αίτοΐς, κα^ώς λΰμην της κατά Χριστόν Εκκλησίας διαπτΰοιμεν και τω άναθέματι κιχθυπο'βάλλομεν. Πας δε ό μή κατά τήν παράδοσιν της Καθολικής 'Βκκιληισίας πιστεύων ούτος άπιστος εστί. ΔΓ ο καΐ οι μή βαδίζοντες και μή έχοντες τον αΰ^ τον σκοπόν, δν έιβάδισεν ή Όρθόδοξος Εκκλησία ο'ι τοιούτοι Ιερείς μήτε ίερωσννην έχουν μήτε μυστήρια τελούνται ύπ' αυτών, ή δε μερις αυτών μετά τοϋ ποοδότου Ίοΰδα. Την κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τοϋ -νέου Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ή Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς 'Βκ κ λ η σ ί α πί α ν ο ρ <ΘΙ ο' δ ό ξ ο> ς καταδικάι- σασα εις τρεις Σ υ ν ό δ ο υ ς τω 1583, 1587, 1593 κ, α τ α- δ ι κ ά ζ ο μ ε ν και «π ο κ τ, ρ ΰ τ τ ο μ ε ν ώ ς γνήσια και Λ ι- στά τέκ!να αυτής, και α π ό σ τ ρ ε φ α μεθά ως νεωτερισμό ν καΐ ώς ύπ α γ[ ό ρεύμα τοϋ διαβόλου, τήν δε κ ιί ι ν ο τ ο μ ή σ α σ α ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τοϋ Αρχιεπισκόπου Ά θ η, ν ώ ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό α ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ) ο υ ά η α κ η ρ ύ τ - τ ο μεν ως φ ρ υ α ξ α μ ε ν η ν κατά τών ΆΙγίων Π α τ έ - ρω ν και ώς σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ' τ ά. δέ Μυστήρια τών ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ώ ς αδ ε κ τ α εν ττ^ ά γ ί α τοϋ Β ε ο ϋ Έ κ κ λ η σ ί α 6 μο λ ο γ ο ϋ μ ε ν και μ ή μετέχοντα τ ή ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο ΰ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς, κ α θ' α και έ ν τ ώ α' Κ α ν ό ν ι α ύ τ ο ϋ περί τών σ χ ι- σ α α τ ι κ ώ ν απ οι φαίνεται ό Μ έ γ ο ς Βασίλειος. Κ α Ι τ ό "Α γ ι ο ν Μ ϋ ρ ο ν ακόλουθα}:; το τ ε λ ε σ θ ν ϋι π ό το ϋ Ο ϊ κ ο υ μ ε ν ι κ ο ϋ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ιι ί- τ ά την έ π; ά ρ α τ ο ν κ (χ ι ά ν τ ο ρ 01 ό ιδ ο ξ ο ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ο ΰ Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι- κ ο ϋ ή μ ε ο ολ ο γ ί ου δεν ά π ο ί) ι χ ό μ Ρ 0 «ιό ς έγκυρο ν, τοϋ II α τ ρ ια ρ χ ε ί ο υ σήμερον Ή ή ν κ α κ ο δ ο ζ ί α ν τοϋ νί-ωτερισμοΐϋ ε ι σ η γ η θ έ ν τ ο σ επί λΰμη της Ό ρ θ ο - δ ο ξ ί α ς και μ ή ί) ρ θ ο τ ο μ ο ϋ ν τ ο ς τ όι ν λ ό γ ο ν της α- ληθείας. Τω άναθέματι ΰπί>6άλλομεν και τήν αθεον και αντίχριστοι της Μασονίας διδοσ/αλίαν ώς και πασαν αΐρεσιν σήαεοονι επιπολάζουσαν και πλάνην τοΰ διαβό- /Γΐ', ήτοι άθεισμόν, κοαμουνισμόν, χιλιασμόν, όρθολογιαμό\, πνευματισμόν, θεοσοφισμόν, προτεσταντισμάν, παπισμόν, Μακρακισμόν και λοιπάς τοϋ Σατάν έφευρέσεκ δια τοϋ νεωτερισμού προς διαίστροφήν της Μόνης άληθοϋς ΌρθΌίδόξου Χριστιανικής ημών πίστεοις καΐ προς άπώλειαν τώ\ παρ χπλανωμέν'ων αστηρίκτο>ν εν τ Γ) πατρώα ευσέβεια ψυχών. ΙΙατρικαΐς δέ στηριζόμενοι εύχαΐς καΐ τών ιερών κανόνων έπιταγαΐς φεύγομεν άτώ της μετά τών κακοδόξοον νείοτεριστών Θρησκευτικής συγκοινωνίας και 294

11 συμπροσευχής και κηρύσσομεν ώς ακράδαντα και ασάλευτα εις τον αιώνα τα μαρτύρια και δικαιώματα τηϋ Κυρίου, ήτοι τους 'Ιερούς κανόνας, καιτά την τοϋ Κυρίου φωνή ν. Πάσαν δε διδαισκαλίαν ημών προγενεστέραν εγγραιφον ή προφορικής άντιβαίνοακταν προς τήν ανωτέρω όμολογίαν άπορρίπτομεν. Και σποκηρΰττομεν ώδε και πάσαν πράξιν ή φρόνημα των δύο νεωτερισάντων και άρνησαμένωιν τή-» πρώτην αυτών δμολογίαν Αρχιερέων τέως Δημητριάδος και πρώην Φλωρίνης άντικε^μένην προς τήν παροϋσαν Όρθόδοξον της άμωμήτου ημών πίστεως δμαλογίαν. Έμμένομιεν πιστοί εις τήν Όρθοδοξίαν των Πατέρων ημών. Δι' αυτήν κο- Λκομιεν αγωνιζόμενοι τόν καλόν υπέρ αυτής αγώνα. Λεν άθίετοϋμεν δσα οΐ Θείοι Πατέρες έκδιδάισκουσυν ήιμας. Εκείνων μαιθηταί ΰπάρχοιμεν. ΚαΙ δηλοϋμεν δτι εν τω άγώνι της "Ορθοδοξίας θα μει'-νωιιεν πιστοί μέχρι θανάτου. ΚαΙ πρασκαλοϋ^ μεν πάντας τους Κληρικούς όπως Ιν ΐω ονόματι τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου ύπογράψωσι τήν παροϋσαν δμολογίαν πίιστεως :ιρός κατοχύρωσιν τοΰ Ίεροϋ υπέρ της Άγιωτάτης τοϋ Χρίστου ημών πίστεως αγώνος, δι' δν συνεστήθη και λειτουργεί Χάριτι Θεία ή Ελληνική Θρησκευτική Κοινιότης τών Γνησίων Ό ορθοδόξων Χριστιανών. Εύχόμεθα δέ δλοψύχως, δπω; πάντες οι παραπλανηιθέντες οπό της αληθείας της Όρβοιδόξου Χριστιανικής ημών πίστεως και άκολουθήσαντες τόν κατάκριτον νεοκερισμόν κλήρος και λαός έ/ΐιστρέ\[!ω«ιν είς τήίν δδόν τών σμολύντων Εκκλησιαστικών παραδόισεων, και το πάτριον εορτολόγιον και ένωθή οΰτο> το εύλογημένον ημών "Βθίνος θρησκευτιικώς και εΰρη έκαστος τήν δδόν της ψυχικής σωτηρίας εν τη πατρώα εί'σεδεία, και δοξασθη δ ευλογητός Θεός τών II α- τέρωνί ημών, ώ ή δόξα και το Κράτος, ή τιμή και προσκύνησις τω Πατρι και τω Ύίω και τω Άγίφ Πνεύματι εις τους αιώνιας. Αμήν. Άναθ'έτομεν δέ εις το Διοικητικόν Συμβούλιον 1 της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος τών Γνησίων Όρθίοδόιξων Χριστιανών, δπως νομίμως επιδώσηι εν αντιγράφω τήν ανωτέρω Όρβόδοξον Όμολογίαν ιείς τόν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών Χρυσάστομον ώς Πρόεδρον της ύπ' αυτόν Σνν(>δου. Έν 'Αίθ'ήναις τη Γ> Νοεμβρίου 1937 Π.Ο.Ε. ΐ Ό Κυκλάδων Γερμανός Κορνήλιος Λ. Μαρμάρινο- Ι Ό Βρεσθένης Ματθαίος Ιερομόναχος Κάλλιστος Προηγούμενος Γειδεών Αρχιμανδρίτης Ιερομόναχος Νικόδημος Άκάκιος Αρχιμανδρίτης Ίρρεύς Νικ. Σμυρλής Ίλαριαχνί Οϋζουνόπουλος Αρχιμανδρίτης Άκάκιος Μοναχός ;Α^το)νιος Ίερομ. Νεα,σκητιώτης, ^ Αντωνίου Αοτεμιος ΰενοφωτεινος,,, ΤΛ,,, Μ ο ν α Γρηγο'ριος Ιερομόναχος ^? Κ^ΜΚ Χριστόφοιρος Πουλουπάτης Ίερομόν. Μοναχός Μάρκος Πνευματικός Παπαιδάπουλος Μοναχός Βίκτωρ Πράγματι ή ανωτέρω ομολογία έπεδόθη δια δικαστικού κλητήρος προς τόν Σχιοματικόν Άρχιεπίοκοπον Χρυσόοτομον Παπαδόπουλσν, ή οποίο λίαν τόν δυσηρέστησεν, διό και έκίνησεν τόν διωγμόν κατά τών δύο Αρχιερέων Κυκλάδων Γερμανοϋ και Βρεοθένη^ Ματθαίου.

12 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙ9ΓΜΟΝ Παραθέτομεν τό ύπ' άριθ Πρωτ. 1263/ έγγραφον τοϋ Υ- πουργείου Παιδείας προς τό Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως, διό τοϋ' οποίου ζητείται ή δίωεις των Γ Ο.Χ Άριθ. Πρωτ. Έμπ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΒΙΟΝ ΘΡΗΣΚΒΤΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΒΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Προς τό Υφυπουργείο ν Δημοσίας Ασφαλείας. Έν Αθήναις τη 30.1^.1937 ΟΙ καθιδρυμένοι παλαιοημερολογΐται τέως Αρχιερείς Ματθαίος Καριπσθ&κης και Γεριμανός Βαρυκόποιλος, έκοινοποίησαν : ίς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοποι Αθηνών και Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ελλάδος, δια δικαστικού κλητήιρος, ΰβριστικώτατον έγγραφον άποκηρύξεώς του, όπερ ουτος ορθώς ήρνήθη να παραλάιβη. Κατόιπιν και τοϋ νέου τούτον πραξικοπήματος, εχομεν την τιαήν νά ΰπομιήσωμεν ΰιιΐν τήν δια ταύ^αρίθμου και από 29 Όκ,τωβρι'ου έ.έ 1. ημετέρου εγγράφου άνακοινωθεΐσαν άπάφασιν ημών περί μεταγωγής και έγκαθείρξγοίς τοϋ αέν Βαρυνοπούλου εϊ,ς τήν έν 'ΙΘ'σκη Ίεραν Μονήν Καθαρών, τοΰ δε Καρπαθίάκη εις τήν έν νήσω Στροφάιδων Ίεράν Μονην Αγίου Διονυσίου, εις έκτέλεσιν της από άπό 3 Ιουλίου 1935 ύπ' άριιθ οποφάορως, τοϋ δια τους "Αρχιερείς Πρωτοβαθμίου 1 Συνοδικοϋ Δικαστηρίου καΐ νά παρακα>εσωμ Λ, όπως γνωρίσητε ήιιΐν αν τα αρμόδια δια τήν έκιτέλεσιν της άνωτε'τω άποφ-άσεωε ό'ογα\α υμών συνήντησαν δυσχερείας εις τήν έκτελεσιν αΰτων και τίναα, Τνα άπό κοινοϋ λάβωμεν τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς έφαρμογήν το>ν λομωλ και τών συμφ<ί)νωις προς αύτοΰς εκδιδομένων δικαστικών αποφάσεων. Επιπροσθέτως, επαναφεροντες έν ϊσχυι τό άπό 87508/ ήμέτερον προ; ύμ«ς?'γγραφον, ως προς τήν τηρητέαν έναντι τοϋ παλαιοημερολογιτικοϋ ζητήαχχ,τος και τών παλαιοημερολογιτών στάσιν, παρακαλοϋμεν, δπως εύαρεστηθητε νά κοινοποιήσητε αύτο έγκυκλίως προς άπάσας τάς ύφ' Τμΐν Αρχάς και 'Τπη ρί<ΐίας και διατάξητε δπως 1) κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 15 τοΰ Νόμου 5439, κληρικοί η μοναχοί η ρασοφόροι εν γε'νει, μη έφωοιασμενοι δια κανονικών εγγράφουν τών οικείων εκκλησιαστικών Άρχων και μή έχοντες τήν ΰπό τών ιερών Κανόνων άπαιτουμενην άΐδειαν τοϋ κανονικού Μητροπολίτου της περιφερείας προς ίερουργίαν, απελαύνονται εις τον τόπον της προελεύσεως των, οι 'Αγιορεΐται εις ιό "Αγιον "Ορος, αν δε πρόκειται περί καθηρημένων, διώικωνται οΰτοι και ποινι- 7ΙΛ:, ΐ"ά άντιποιήσει άξιώματοα και στολής. 2) Ναοί ανεγειρόμενοι ή λειτουργοϋντες άνευ της ΰπό τοϋ άρθ'ρου 63 τοϋ Νόμου 5439 απαιτουμένης αδεία:, κλείονται και σφραγίζονται ΰπό της Αστυνομίας, μή Επιτρεπομένης της λειτουργίας των, εάν μή ανέγερση εχη συντελεσθίεϊ, παρεμποδίζεται δ* ή περαιτέρω συνέχισίις αυτών, εάν ή άνέγερσις ε/τ) συντελεσθώ Αΰτη είναι άσυντέλεστος η κατεδαφίζονται εάν ποό/ειται περί μόλις άρξαιιένης ανεγέρσεως. 3) Επιτρέπεται εις τους παλαιοημερολογίτες λά έκκλησιάζωνται κατά τό παλαιόν ή<μερολόνιον έν ναοΐς, ρξωκκλησίοις και παρεκικλησίοις της Όριθοδόξου.2916

13 Εκκλησία; τη; Ελλάδος, ζητοϋντε; ναι λαμβάνοντες την προ; τοντο άδεισν τοΰ οικείου «κανονικού» Μητροπολίτου, ό'νευ ουδεμιάς αναιιίξεως εις την διοίκησιν και διαχει\ισιν αυτών, καθΐιριζομένην ΰπό τοΰ Νόμου 5439 και ΰπό τον δοον να έξυπηρετώνται δι» κανονικών ιερέοιν, διατιθεμένων εις αΰΐτο<ύς προς τοΰτο, ΧΎ\ αιτήσει των, ΰπό τοΰ οικείου «κανονικού» Μητροπολίτου δι' έγγράψου αύτοΰ αδείας ποό; ίεροπραξίαν και παρά τοις αϊτοίσι παλαιοημερολογίταις. Οΰτως αίρεται το παοάνοιμον, δτι παρακολύονται ούτοι των θρησκευτικών αυτών καθηκόντων, εκτός έάν έμμένωσιν εις την προσκό/ιλησίν των προς καθηρημέναυς καΐ αντικανονικές περιφερόμενους και ίεροπράττοντας κληρικούς καΐ μοναχούς, οΐτινες τελοϋσιν ρξω τοϋ πλαισίου τών νόμων και των υπό τοϋ Συντάίγματος ημών άνεγνιορισμένον ιερών Κανόνων της "Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. 'Τπομιμνήσκονίτες δ' ΰμΐν τα κατ' έτος συμβαίνοντα άτοπα της ΰπό τών παλαιοημερολογιτών καθηρημένων κληρικών τελέσεως δημοσία της ακολουθίας τοΰ άγιασμοΰ τών ΰδάίτων, κατά το παλαιόν ήμερολόγιον και της εκ τούτου προκλήσεως έϊίεισοδίων, έκτιθ'έντων 1 το γόητρον της "Εκκλησίας και τών οργάνων της δημοσίας τάξεως, εχομεν την τιμήν να παραχαλέσωμεν ΰμας, όπως διατάξητε ίνα, αϊ από της μή ανεγνωρισμένης και άντικανονικώς υφισταμένης Μονής Κεοατέας, εις ΘΙέσιν <<Κακή Θάλασσα», διέξοδοι, επιβλέπονται κατά τάς έπερχοαένας παλαιό ημερολογιτικάς έορτάς καΐ ειιποδιστη ή έξοδος προς τόι Φάληρον, Πειραιά και τάς οκτάς, ομάδων παλαιοημερολογιτών, προς δημοσία τέλεσιν τήις είρημένης τελετής, έν γένει δε ληψθώσι μέτρα διασφαλίζοντα απολύτως την δημοσίαν τάξιν εντός τοΰ πλαισίου τών νόμων, τών ιερών Κανόνων και τών διά τοΰ εγγράφου ημών τούτου παρεχομένων οδηγιών. Τάς επί τοϋ προκειμένου ενεργείας 'Τμών, παρακαλοΰμεν, δτως εΰαρεστηθήτε ν' άνακοινώσητε ήμΐν εγκαίρως, δια την εκ μέρους ημών διο>κητικήν παρακολούθησιν της εφαρμογής των. Ό Μακαριώτατος Πρόεδρος τής Ίερας Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ρ7.- λάδος, προς δν άνακοινοΰται το παρόν, παρακαλείται, δπως εύαριεοτηθϋι νά διαβιβάσγ} τάς δέουσας οδηγίας προς το-ύς Σεβασμιωιτάτους ΜητροπώΚτας, ιδία διά την έξυπηρέτηοιν τών θρησκευτικών αναγκών τών παλαιοημερολογιτών διά κανονικών Ιερέων εν κανονικώς λειτουρ/γοΰσι ναοΐς. Ό 'Τπουργός Κ. 1ΈΩΡΓΑΚΟΠ0ΥΛ0Σ Κοινοποίησις: Ι 1 ) 'Τπουργεϊον Εσωτερικών. 2) Ίεράν Σύνοιδον Εκκλησίας Ελλάδας. 3) Μακουριώτατον Άρχιεπί'σκοπον Αθηνών, ως Πρόεδρον Ίερας Συνόδον Εκκλησίας Έλλάΐδος. 4) χ. Βασιλικόν 'Βπίτροοτον παρά τη Ί. Συνόδω. 5) κ. Νομάρχην Άττικοβοιωτίας καΐ 6) Δ/νσιν Θρησκευμάτων τοΰ Υπουργείου τούτου. Κατόπιν τών ανωτέρω έκινήθη ποινική δίωεις κατά τών δύο "Αρχιερέων, άλλα περί αύτοϋ θά ϊδωμεν εις τό έπόμενον τεϋχο^. (Συνεχίζεται)