ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937"

Transcript

1 ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937 Μετά από τα κειύιιενα τοϋ πρώην Φλωρίνης, τώ όποια έξεοέσαιιεν ε'ις τό προηγοι<μί.νο\ τείχος και έκ τών οποίων καταφαίνεται, ή πχώίίις αύτοο παί τοϋ Δημητριάδος και ή άπόβχκας αυτών έκ της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. εις τό παρόν θά ΐιαρα- Φέσωμεν μίαν 6αρι»ηΊυ,αντον ελιστολήν, δια τό Μμα αυτό, προερχομένην άΐώ τους ζηλβπάς Πατέρας τοϋ Αγίου "Οφους και κα,τόιΐιν θά έκλέσωμρν Ιστορικά πίρακτικα και ομολογίας της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. δι' ών καθορίζεται ή θέαις των λειτουργών αυτής τόσον έναντι, τών βχισμαΐτικών παλαιοημερολογιτών, οσιον και Ίρός την σχισματικήν Νιεοημερσλαγιτικήν Έκκλησίαν. ΟΙ ΑΠΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ Καίτοι έδημοσιεύσαμεν πλεϊοτα κείμενα έκ τών όποιων κατεδείχθη ή πτώσις και τό σχίσμα τοϋ πρ Φλωρίνης Χρυσοστόμου, κρίνομεν όμως σκόπιμον, όπως παραθέσωμεν και εν ακόμη βαρυσήμαντον κείμενον προερχόμενον έε Αγίου Ορους τό όποιον μέ ίδιαιτέραν σαφήνειαν κατονομάσει τήν πτώσιν τοϋ πρ Φλωρίνης και ερμηνεύει τάς ενεργείας του Τό κείμενσν τοϋτο υπογράφουν ό τότε προηγούμενος Γεδεών, οϊ Αρχ)ται Ακάκιος Παπάς και Ίλαρίων, καϊ οι "Ιερομόναχοι Γεράσιμος Διονυσιώτης, Αρτέμιος Ξενοφωντινός, Αντώνιος Νεοσκητιώτης και Μελέτιος Άγιαννανίτης ' Ι- δού τό κείμενον εις τό μεγαλύτερον μέρος του ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤ9Ν ΖΗΛΡΤ9Ν ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΑΠ\ΝΤΑΧΟΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΣ ΧΓΙΣΤΙΑΝΟΤΣ ΚΛΗΡΙΚΟΤΣ ΤΕ ΚΑΙ ΛΑΤΚΟΥΣ. Αγαπητοί εν Χριστφ αδελφοί, κα\ τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά. Χάρις ύμΐν και ειρήνη παρά Θεοΰ Πατρός κα\ Κυρίου ή- μων Ίησοϋ Χρίστου εν άγίφ Πνεύματί αμήν. Ό τελευταίος σάλος των ήμερων το-υτων εις την Ίεράν ίδεολογίαν ^αας, ό δημιουργηθείς έκ της έπιιστροφής εις τον ϊϊνιον εμετον τών δύο πρώην ' Αρχιερέων μας, τέως Δημητριάδος Γερμανού ναΐ ΐΐρώην Φλωιρίνης Χρυσοστόμου, έθόλωσε πολΐ' τήν κατάατασιν, έσικότισε τα πνεύματα πολλών πιστών και ημετέρων

2 τοσούτων ετών τεκνών, εις σηιμεΐον ώστε να. μη δύνανται να εννοήσουν την ά/.ήθειαν, την οποίαν ή άπτερ'ιόριστοα ψευδολογία και κακοήθης συκοφαντία αμφοτέρων καΐ δη τοΰ πρώην Φλωρίνης, εις τα κηρύγματα των, εγκυκλίους, δηιμο'σιεύματα και κατά ίμερος ομιλίας τωνι άνέστρεψαν ναι έπαρουσίασαν ως ψεΰδας, τό δέ τ] εΰδ<ος ως άλήιθ'ειαν, έπιισπάσαντες έφ' εαυτούς τό ούαι τοΰ προφήτου λέγοντος, «ούαί οι ποιοΰν'τες τό φώς σκότος και τό γλυκΰ πικρόν», και κατασκαν'δαλίσαντες δια τούτου αυτούς, εξ ών πολλοί και επέστρεψαν εις τό νέον ήμερολόγιιον, δι' αυς ημείς επί τοσοϋτον έκοπιάσαμεν, και τό Ιερόν Εύανγέλιον φθέγγεται. «"Οστις σκσνδαλίση ενα τώιν ιιικρών τούτων συμφέρει- αύτω ίνα δεβή μύλος όνίικός εις τον τράχ^ον αύτοϋ καΐ ριφθί> εϊς την θάλασσαν». "Επραξαν δέ τοΰτο ουχί απλώς και ώς ετυχί-, αλλ" εν πλήρει γνώσει, διότι δεν είναι ανθ'ρωποι άπλοΐ και ανίδεοι, η άμοιροι παιδείας καϊ αντί λήψεως, μη έννοοϋντες, ποϋ θα κατάληξη εις λόγος, εν κήρυγμα ή ιιιά μετάπτωσίς των, άλλ' έξυπνοι και ψυχολόγοι προειδοποιηθώ σαν δε πολλάκις ΰφ' ήιιών, και ΰπεδιείξαμεν αύτοΐς δια λόγωνι προσωπικώς, δι' άνοφ ρών και επιστολών μας τον κίνδαινον της ακολουθούμενης ύπ' αυτών τακτικής, άιλλ' ήδιαφόρησαν τελείως και δια τοΰτο λήψονται πίερισσότερον κρίμα, κατά τον Ιερόν λόγον. «Ό γνους και ποιήσας δαρήσεται πολλάς, ό δέ μη γνούς και παιήσας δαρήισεται ολίγας». Περί της άληβ'είας δλων τούτων, βοααόμεθ^χ διαβε- 6αιώσαι ύμας αδελφοί διά της παρούσης, και θήναι τελείαν και παΰλα είς τα άπΰ 1 - λωτα στόματα τούτων και των λοιπών αντικειμένων ήμϊν, ει και τό τοιοϋ'τον εστί φΰσει αδύνατον, διότι είναι ούτοι δυστυχώς άνεξάνίτλητοι εις την κακίαν, και ώς εκ των ύστέρωα» εξάγεται, όμοιοι τοΰ Έλληνιστοΰ εκείνου βοηθοΰ τοϋ Άριείου, δστις δεν απεστομώθη ΰφ' δλων τών λογικών και ΘΙείων απ.οΐδείξεων τοσούτο» άγίοον αμδρών, ει μή μόνον δοά τοΰ ΘΙαύαατος τοϋ ταπεινού Ά^ίου Σπυριίιδωνος, ου την παρουσίαν στερούμε'θα δυστυχώς ήαετς ε?ς τον άμαρίτωλόν δον αιώνα οπού ζώμιεν καϊ ίηάρχομεν. Τό τοΰ Κυρίου λόγιον «εϊς παλαιούς ασκούς νέον οΐνον ού βάλλουσιν», εις τή,ν παοοΰσαν ΰπόθεσινι προσαρμόζεται: Οί προμνησθέντες δύο αρχιερείς, δι' όλης αιύ 1 τών της αρχιερατικής σταδιοδρομίας αλεδειιξαν, δτι και οΰτοι μέσα εις τό άμαρτωλόν αύΐτό π'εριβάλλον και Βαβυλώνειον σύστημα της σημερινής έστρί,βλωιιένης θεολογίας εξεπαιδεύθησαν, της οζούσης Προιισταντικοϋ ΰλιστικοΰ και Νεωίπριστικοΰ πνειαατος, κ(χτά τον Ίεροιιάρτυρα Κοσμάν Φλαμιάιτην, διό και δεν ήίτο δυνίίΐόν νά περιμένωαεν άλλοίαν κατάληξιν (χπό της επελθούσης. Γνωιρίζετε πάντες βείκκίως δτι ω άνθρωποι ούτοι, και δη δ καυχώμενος πολλάκις ε?ς την Άρχιερατικήν τοί' συνείδησιν, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, αμφότεροι επί 12ετίαν δλόκληρον ήκολούθησαν τό νέον ήμερολόγιον, και κατεδίωκαν τό παλαιόν ε?ς τοί'ς ε- παρχίας των. Κατά δέ τον Μάιον τοϋ 1935, άλλάσσουσιν εξαίφνης προσωπεΐον και έρχονται πς ήμας, τίθενται επί κεφαλής τοϋ Ίεροΰ αγώνος με τό ήμέτερον πρόγραμιια, ώς ίτ'ίχαμε καταρτίσει ήιιεΐς τους πιστούς άπ' αρχής. Πάντες θά ένθύμετσθε βέβαια οί παρατυχόντες κατά την ημέοαν της έξοδοι* των εις την πλατεΐαν Κολωνού τό τί έκήρυξαν. ΕΙπον και επανέλαβον αμφότεροι, οτι διά της ημερολογιακής καινοτοηίσς ή Έκκληοΐία τοΰ Χρυοοστόμ,ον Αθηνών κατέστη σχισματική, και ώς τοιαύτην άποκηρύττομεν και κόπτωμεν τήνι μετ' αίτής επικοινωνία ν, «ν«.γνώσαντες και τους κανόνΐχς τόν 15ον της αβ' και άλλους, έστειλαν δέ δια δι-

3 καστικοΰ κληιτήρος την άποκήρυξιν και έκοψαν πδσαν έπικοινωνίαν μετ* αύτης. "Επίσης δε εις την ποιμανταρικήν των έγικύκλιον, ην εξαπέλυσαν άναχωροΰντίες δια την έξορίαν εγριαψον: «... να μι ήι ε! χ ωμ ε νι ο ύ δ ε μ ί α ν σ χ έ - σιν μέ τους Νεαημρρολο>γίτας, νάι α ή μεταβαίνωμεν εις τάς Ε κ κ λ η σ ί α ς %α ί μυστήρια! των, διότι χα θ 4 σ χΐι σ ιι α τ ι κο ί είναι άκυρα και άνευ χ ά ΟΊ.ίο ς α γ ί ο υ Πνεύιιατος...». Ουϊτω φρονεί ή Όρ'θόΙδοξος τοΰ Χριστού Α- νατολική Εκκλησία, ούτως έκηρύττοιιεν ημείς άπ' αρχής, αυτό ήκολούθηισαν και οί αρχιερείς, και δια ταϋτο ή καταδίκη και ή καθαίρεσίς των ύπό της Έκκλη* σίας των Νεοημιερολογιτών ήτο δι' ήμας άκυρος, και ή προς αύτοΰς άφασίωσις και υπακοή μας αμέριστος και γνωστή εις πάντας. Περί των αληθειών τούτων ό είχων λόγους ας μάς ανατρέψω, καΐ ας ψανερώστι τοις πασι τάς τυχόν παρακοάς ή απιστίας ημών. "Οταν δμως κατά τήν 2ι3ην π.μ. Αυγούστου έ.ε., έκήρυξαν αμφότεροι επισήμως εις τον Ναόν της Άγιας Μαρίνης, δτι ή Εκκλησία τοϋ Χριυσοστόμου δέν είναι σχισματική, διότι δεν άπεκηρύχθη εισέτι υπό Π ανορθόδοξου Συνιειδρίου «αντιθέτως βλ. μεγάλας τοπικάς συνόδους 15'83, 15>87 και 1593» και τα μυστήρια της έγκυρα, και το μϋρον το τελεσίθένΐ μέ το νέον κατά το 1928 είναι ήγιασμένον. Άλλα διατί ή μεταιβολή αυτή, και πώς όταν έξήλθον και μέχρι της στιγμής εκείνης έκήρυττον τα ενάντια; Δεν ήξιευρον άπ' αρχής δταν έξήίλ- ΘΙον δτι δεν εΐχεν άποκηρυχθή υπό Πανοριθαίδόξου συνεδρίου, ή έκκιλησία τοϋ Χρυσοστόμου, διατί την; άπείκήρυξα,ν ώς σχισματικήν τότε, και τώρα την κηρύττουν ώς εν τάξει; Ποίος λογικός άνθρωπος δέχεται τά τοιαύτα, καΐ που ή άρ/ιεοατική των συνείδησις, ή ειλικρίνεια και ή προς την όρθ'αοόξίαν αγάπη ήν ΰποικριτικώς έδειξαν άπ' αρχής; Ιδού λοιπόν δτι οί παλαιοί άσκοι διεχοέντίες τον νέον οΐνον την άκρίβευαν τής ορθοδοξίας διερράγησαν 1. Έκτος τούτων, άλλα και εις την άπάντησίν των προς τήν άπολογίαν τοΰ όσιωτάτου Μοναιχοΰ Μάρκου Χανιώτη, τά αυτά εν αυτή έπαναλαμβάνουσι πλατύτερον, άλλα και τόσα αλλά τεκμήρια προηγήθησαν τούτωιν, ήτοι α'. ή μετά τήνι έπιστροφήν εκ τής έξοιρίας των αΐτησ ις τοϋ πρώην Δημητριάδας Γεριμανοΰ, εις το ύπουργεΐον Θρησκευμάτων, προς άποκατάστασιν διά παντός τρόπου εις τόν θρόνο του, 6'. το κήρυγμα τοϋ πρώην Φλωρίνης και Π ρωτοσυγκέλλου εις τήν Χαλκίδα διαλΰσαντες το ζηλευτόν εκείνο Παράρτημα, γ'. ή μαρτυρία τού πρώην Φλωρίνης εις τόνι αγιον Κυκλάδων κατά τον π. Δεκίέμβριον, δτι συνεννοήθησαν μετά της διοικούσης Συνόοου ιΐί'σ(ο τοϋ Κασσανδρίας, Δριάμας και Μαρώνειας, δπως οι δύο τους άποκατασταθώσιν εις τάς επαρχίας των, λαμβάνοντες κιαί δλας τάς άποδοχάς των, έπειτα δε θα ληφθη πρόνοια καϊ διά τους δύο τελευταίους. (Την άπάθείαν 1 ταύτην ήν διαψεύδει ό πρώην Φλωρίνης, επικυρώνει κατ' αύτάς ή «Φωνή της Εκκλησίας» άποκαλύπτουσα τήν συμφωνίαν Κασσα-νδρίας και Δημητρ'ιάδος, δρα «Φωνή Εκκλησίας» 115 Νοεμβρίου 1937). Ό πρ. Δημητριάδος κατά τόν παρ. Ίούλιον έ.ε. έκάλεσε παρι' έαυτω εις το Ψυχικόν, τσίις φίλους του Φοικΐιδος και Λιχρίσης, και παρεκάλιεσεν αυτούς μετά δακρύων, δπως μεσιτεύσωσι διά τήν έπαναφοράν του εις Βόλον, διότι έπι'θύμίΐ) λέγει να άπο&άνω είς τήν εφραν μου!!! ε'. εις τάς με * ημών συζητήσεις των και κυρίως είς Συνο'δικήν συν&ιάσκιε-ψιν, κατήργησαν τήν άναμύρωοιν τών ν 1 ε ο- η με ρ οι λογικώς βαπτισθ ' έντων παιδιών, δεχόμενοι ώς εγκυριον τό βάπτισμα τών σχισματικίών, έκδιώξ α ν τ ε ς τή'ς Σ υ ν ό δ ο υ ιόν 1 αγιΐον Βρεσθίένης, επιμένοντα «Ι ί ς τήν α ν α μ ύ ρ ω σ ι ν, και ά π ε ι λ ή σ α ν τ ρ ς Ι π Ι καθ'σηρέσει Ιάν Ιμμέν^ Ρ Ι ς τάς αρχάς του!! < νφ

4 αύτη ή αίίονόβιος πράξις της Εκκλησίας ως εν τώ ίερφ πηδαλίου εύρίσκομεν, έαπιίίάλλ,ρι την «νααύρωσίλ', συιπ?ηρογσαν την εκ ιοΰ σχίσματος προερχομένην άτέ-?ειαν τοϊ μισχηρίου τον Βαττίομ χτος. ζ. οί κα,ί τελευταΐον ή ά'ρνησις παρ' αυτών της αρχικής των ομολογίας μεθ' ή ς εϊσήλθον εις τον αγώνα και άνέλαβον τήν άρχηγίαν, εμμένουν δε ήδη μόνον εις την διαφοράν των ημερομηνιών, καΐ άρνοΰνιται το εξ αυτών προερχόμενον σχίσμα και χα εκ τοΰ σχίσαατος αποτελέσματα. Κρατούν τον τύπον και αρνούνται την ούσίαν, πίπτουν δε εις άλλο βάραθ'ρον της ήμεοολατρείας, περί ορ λέγει το άποστολικόν /όγιον. «Ήαέρας παρατηρεΐσθε και καιρούς και ίκισυτούζ φοβούμαι ιιήποτε εική κεκοπίακα προς ύιιάς». Κ^ατοΰν δε τάς ημέρας ο χ ι δτι ώς δ ι α τ ε ί - νονται θ ά ε μ μ ε ί ν ω σι πιστοί εις το π α λ α ι ό ν ή μ ε- λ ό γ ι ο V μέχρι τ ε λ ε υ τ α ί α ς των α ν α π ν ο ή ς, (διότι αν είχον τοιούτον σ κ ο π ό ν?ί έ ν Οά ήρνοΰντο την π ρ (ό τ η ν τ (ι) ν 6 μ ο λ ο γ ί α ν), ο λ ) ά σι κ ο π ί ιι ω ς κ η ρ ύ τ - τ ω σι τοΰτο ικαί μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι ώς δόλωμα, δια να φ έ ρ ο υ ν ε ύ κ ο λ ώ τ ε ρ ο ν εις π έ ρ α ς το σ χ έ δ ι ό ν των, το ό π ο ι ο ν είναι μι έ τα τ οι α ν τ α να α π ο κ ο ι μ ί- ζουν τους ο π α δ ο ύ ς των και να κ ρ α τ ο ϋ ν μ α ζ ύ τ ω ν" κ. η ρ ι» τ τ ο υ ν δε πλέον επισήμως και έ λ ε υ θ έ - ρ (ϋ ς ο τ ι η Εκκλησία τ ώι ν ινίοημερολογιτών και τα μυστήριοι της ε ί ν α ι εν τ ά ξ ε ι, κ α ι δεν ε ί ν α ι αμαρτία ί] μετ' αυτών σ ν μ προσευχή κ«ί συνάφεια, ή 1 τις επιβάλλεται μάλιστα δια τήνι άγάπην' ην κηρ ύ τ τ ε ι δ Χριστός!! "Οταν δε δεχθιώσιν αύτο και εφαρμόσουν, τότε αδιάφορους οι Παλαιοημερολογΐται θά μεταβαίνουν εις άπάσας τσς εκκλησίας μή διακρινόμενοι πλέον περί νέου και πίαλαιοΰ, και οντω σύν τω χρόνω άφομοιωθέντες, θά αύτοδιαλυθώσιν ώς είναι επόμενον, οπότε οί ει αι,νείδητοι αυτοί κληρικοιί, Οά μεταβούν και αυτοί εις τάς επαρχίας των, ας από τονδε υπόσχεται ό Χρυσόστ α < Αθηνών, και οΰτως επέρχεται ή π(θητή παρ' αυτών ε'νατις, το οίδαξον τέλι ς το3 ημερολογιακού ζηΐήαατος και ή έτικράτησις της καινοτομίας. Αυτός είλ(/ι ό ήδη σκοπός των (ίχι πλέον Ιεραρχών άλλα απλών Μοναχών, διότι άναγνωρίζοντες ώς ανωτέρω την έκκλησίαν τοϋ Χρυσοστόμου ώς μή πχισματ'κήν, και τα μυστήρια της ώς έγκυρα, συναναγνίυρίζουν και την καθαίρεσίν των ως κανονικήν, ϊσ/ΐουσιν και έγκυρον, δι' δτι η δ?α της εχκλησίας αυτής ένεκα τοϋ σχίσματος Οο είναι άκυρα, κατά τον α'. κανόνα τοΰ Μεγ. Βασιλείου και τους λοιπούς πιερι π^ραλόσεων κανόνας, ή δλα θά είναι έγκυρα ώς κσί ή καταδίκη και καθάίρεσίς το\, μίσος ορός δέν υπάρχει. Ή αλήθεια αύχή είναι τόσο καταφανής α,στΐ δένι επιδέχεται διόλου συζήτη>σιν, και δμο,ς δυστυχώς οί άκο^ουθοϋλτί-ς αυτούς, εσκοτίσθησαν επί τοσούτον εκ ΪΧ»( σο πολιοί ίας προς αχίτούς, ή εκ μίσους πρό" ήααγ και πείσματος, ή εκ πλά- \>,ς. ό'στε 6λέποντες ου βλέπιυσι, και άκούοντες ου συνιώσι, καταφέρονται δε λαύριος Μαντ'Όν μας, και κινοΰσι πάντα λίιθον προς έκδίκηισίν μας' άλλ' οί δυστυχείς μόνον εαυτούς βλάπτουσιν, ωσπερ τον αΰθον τήτ γαίής έν τω σιδηρουργείω, ήαας δι και την Όρθοδοξίαν οΰ δυνήσονται 6λάι αι, διότι Κύριος ό θεός πολεμεΐ ίιπίρ ημών χη "ή~ Έκ/'ηισίας Του, ην πΐ:ριεπθοήσ7το τω ϊδίω Του 1 αϊματι. "Οσον δτ δια τάς Λατκραλεΐ 1 "? 6ρεις και συκοφαντίας άς καθημερινώς έϊΐ' εκκλησίας και δι' εγχινλίων εναντίον ημών 1 έξερεΰγονται, οί, δύο ούτοι πρώην σριχιερεΐς, ταύ^ τας αφειδώς μεταδίδουν προς τέίειον ε'ξευτελισιιόν και κατάιπτωισίν μας εις τάς

5 συνειδήσεις των πιστών, ΐνα ψυχραθέν'τες εναντίον μας, δώσωσιν εξ ολοκλήρου ΐήν άφοσίωσιν, ρ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν και ύ π α κ ο ή ν των εις αυτούς και μόνον, δια \ά τους μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν εύκολώτερον εις τ 6>ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λι ο) γ ι τ ι σ α ό ν, διότι γ ν ω ρι ί ζ' ο υ ν εκ πείρας ο τ ι /. αϊ όλίγην ευλάβεια ν αν έχουν ακόμη προς ημάς, δεν θα δ υ ν η θ ο ΰ ν να ΐ ο ύ ς μ ε τ ατ ρ έ ψ ο ο ν. "Ωστε εννοήσατε το καλοί ά&ελφοί μαα, δτι δεν ΐστανίται μαζί σας πλέον ούτοι δια το Παλαιον ήμερολόγιον, άλλα δια ν ά σας γ υ ρ ί σ ο υ ν εις το νέον, διότι καΐ τά δύο όμοϋ δεν είναι δυνατόν νά διατηρηθούν εις τους ϊιδίους πιστού;, ώς οι εν λόγω κληρικοί ποοσπα- &οΰν, άλλα το έ'ν θα χωνευθ'η εις το άλλο, έφ' δσον αί διαφορά! έξέ'λειπον. Έάν δε θ'ελήσωμεν νά άνασκαλεύσωμεν τον καθημερινών των βίον, ώς ούτοι άπτονται ημών, ήτοι την άλτικανονικήν συμβίωισίιν των, την αρπαγή ν τών μηνιαίων ιιισθών των και παγκαρομανίαν το^ν, την δοηότητα και ψευδολογίαν των, και εν γένει τήν δλην των ζο:ιήν και συμπεριφορών, τότε θα ΐδωμεν την διαφορών μεταξύ ήιιών και αυτών. Εις τί μας κατηγορούν; Ποϋ μας ευρίσκουν ελλείπεις ή παραβάτας τόσον οι πρώην Αρχιερείς δσον καΐ ο'ι λεγόιχενοι 5-10 Ζηλωταί άγιορεΐται και μας κατηγορούν; Παρακαλοϊμεν δε τους αάντας άφοΰ άπεδείξαμεν δια τών ανωτέρω τήν άλήτ ΘΙειαν, οκωζ άποπτΰσουσι πάνΐας τους ύπεναντίους, και με&ν"ωσι μεθ' ημών τών τηρούνίτων τήν εύσέβειαν μεθ' δλης αύΐής της ακριβείας, μεθ' ής έγαλουχήθητε επί τοσαϋτα έτη, έ χ ο ν τ ε ς έ πι κ ε φ α λ ή ς ιούς ά γ ι ω ι ά τ ο υ ς Ίεράιρχας ημών, ΚυκλάΙδων Γέρμα νον και Βρεσθένης Μ α τ θ α ί ο ν δ ν το αγιον παρελθίδν καΐ παριον κ α ι τ ε γ γ υ ά τ α ι τοϋ μ έ λ λ ο ν τ ο ς Τ ο ι ο ύ τ ο υ και πσιρά το πλευρόν της Ίερσς Κοινότητος τών Γνησίων Όρθοιδόξων Χριστιανών. Οι δε αποτελούντες τήν Έλληνικήν Θρησκευτικήν και Έθ'νικήν Κοινωνίαν, οί συνεργαζόμενοι μετά τών δύο φυγάδων Αρχιερέων, οι συντάξανΐες το προδοτικαν εκείνο εγγραφον(*), και άποιστείλανΐες τω Μητροπολίτη Αθηνών Χρυσό στόμα), εν ώ υπόσχονται αύτώ τήν άναγνώρισιν, ζητοΰν δε παρ' αύτοΰ και κανονικούς Ίερεΐζ, ούτοι άπ' αρχής έδέχοντο τιά μυατήρια τών Νεοημερολογιτών ώς έγκυρα, και πολλάκις ένεκα τούτου ήλ&ομεν εις ρήξιν, εΰραν δμως άμοφρονοΰντας αΰτοΐς τους δύο ομοίους των Αρχιερείς, μεθί' ών συνεταιριαθέντες, «κατά το όμοιος όμοιοι αεί πελάζει», και συνδέσαντες εσχάτως τήν τύχην τωιν, πρδγμα δπερ επεδίωξαν) επιμελώς εξ αρχής και μόλις προ ολίγου το κατώριθωσαν, ενεργούν δρσστηρίως εις τήν άσφάλειαν νά καταδιωχθώμεν ημείς οι άγιορεΐται, δι' αύ$ρ δέ καΐ έξεδόθ'ησαν κατ' αύτάς, εντάλματα, προς σύλλη-ψιν και άπέλασίν μας, άλλ' εύΐυχώς μέ τήν δύναμιν τοϋ Χρίστου κατηργήιθησαν, και έμειναν οί ώλετηρες ούτοι τοϋ αγώνος μας μέ τήν καιιίαν το>ν μόνον. Και τους έρθ3τώμεν διατί ηθέλησαν ά'ιια τΐ[ έλεύσει των τήν κατάργηισιν της Κοινότητος, και διατί δεν ήιδυνηθήσαν ποτέ οί -τρώη\ ούτοι Αρχιερείς \σ συνεργασθοίν μέ κανέν άλλο Συμβούλιον άλλα (*) Ίδέ τοϋΐτο ύς Κ.Γ.Ο. Άπρί?ιικ ί )<(0 σελ

6 τοις έπέβολλον εις παραίτησιν, και μόνον μετά των δμοψράνων των άπ' αρχής και μέχρι σήμερον εν αγαστή σύμπνοια συνεργάζονται; Διότι συμφωνούν και συναντώνται εις πάντα, εις σκέψεις, εις φρονήματα, εις έργα, εις πολιτικήν ί>π»κρισίαν. κακοδοξίαν, διπλωαατΐσν καΐ παντοϋ. '4ποκηρύτ<τομεν λοιπόν καιί άναθεματίζομεν και ημείς, ώς α! τρεις Σύνοδοι αΰται το νέον ήιιιερολόγιον, πάντας δε τους άκολουθοΰντας αυτό, κληρικούς τε και λαϊκούς, ώς σχισματικούς καιΐ σεσηπάτα μέλη και ξένους της Όρθαδοξίας θιεο>ρωμεν, ώς διαλαμβάνει δ α' κανών τοΰ Μεγ. Βασιλείου και ή δόξα της Εκκλησίας"?ετ' αυτών δε και τους προοχωρήσανιτας εσχάτως κατ' οϋσίαν δύο πρώην αρχιερείς Δημητριάδος Γερμανόν και Φλωιρίνης Χρυσόστομον, και τους άκολοιυ 1 - Οοϋντας αυτούς και τους ολίγους ζηλωτας λεγόμενους άγιορείτας συνεταίρους ίων, την Έλληνικήν Βρησκευτιχήν και Έθνικήν 1 Κοινωνίαν και οπαδούς της, και πάντα άκόλουθον της μερίδος ταύτης της προδωοάσης την Όρθοδοξίαν. Και ούτοι μεν καθά «Ή Φωλή της Εκκλησίας» αποφαίνεται, ίσως δ ι κ α ι ω θ ώ σΐ ι ν υπό της Πολιτείας, ώς ο τ ι γ ε φ υ ρ ώ ν ο υ σ ι ιό άγεφ ύ ρ ω τ ο ν χάσμα το ΐ σχίσματος κ α τ ά ιό δ ο κ ο ϋ ν των, και ΰποστηριχίθώσιν ύπ' αυτής, καθι' ΰπόδειξιν καί της Εκκλησίας τ 1 ο ΰ ΧρυσοστόμΙου, ημείς δε κ α ταδιωχοιώμενί ώς φ α ν α ΐ ι κ ο ί καί ασυμβίβαστοι κατά τον χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ώ ν της έφημ,ρρίδος, άλλ' επειδή, ήιμεΐς κατέχομεν την άλήθειαν, ή δε άλήθιεια δεν χάνεται άλλ' επιπλέει πάντοτε καί κυριαρχεί, δι' αυτό δέν πτοούμεβα, άλλ' άνσμένομεν ψυχραίμως τα επερχόμενα, διόιτι ώς δ "Αννας καί Καιάφ'ας, συνεφιλιώθησαν καθ' ήμων, με επικεφαλής τους τοις πασι γνωστούς τέως Δηαητριάδος καί Φλωρίνης, ημείς δε ελάχιστοι καί αδύνατοι, μαοι,ταί τοΰ ώς πρόιβατον επί σφαγήν άχθέντος, ταπεινοί άγκ>ρεΐται Ιερομόναχοι, μέ επί κεφαλής τους δύο ταπεινούς καί Χρισιτομιμήτους Ί^ραρχας μας, Κυκλάδων καί Βρεσιθένης θα άκολουθησωμεν τον κατά Θεόν άγώλα, καί εϊδομεν τα αποτελέσματα. Δέν έπιθύμούσαμεν ποτέ νο( κατέλθωμεν εις το ταπει\όν τοΰτο επίπεδον δπου κατήλθον οι ύπενάντιοι ημών καί δι' αύιτό επί τοοοΰτγν διάστημα έσιωπώμενι, άλλ' ίνα μήποτε ή σιωπή μας αΰτη καταλογισθη" ώς ευθύνη, καί ενοχή υπό των άγνοούντων, δια τοΰτο συνετάξαμεν καί ύπεγράψαμεν ΐήν παροΰσαν, μέ τήν εύχήν δπως πάς δ άναγιγνίόσκων αυτήν φωτυσθί) παρά θεοϋ, καί ακολουθήσει την άλήθιειαν προς σωτηρίαν της ψυχής του καί επικράτησιν της Όρθοδοξίας. Αμήν. Γένοιτο. ί' ΓΒΔΕΩΝ Προηγούμενος! ΑΚΑΐΚΙΟΣ Άρχιμανιδρίτης ί ΙΛΑΡΙΩΝ Αρχιμανδρίτης 1 ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ Ίερομ.! \ΡΤΕΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΕΙΝΟΣ Ίερομ. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ Ίεραμ. 1- ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΓΙΑ'ΝΝΑΝΙΤΗΣ Ίερομ. Είναι περιττόν κάθε σχόλιον έπΐ τοϋ ανωτέρω κείμενου, διότι μέ έεαιρετικην σαφήνειαν εκτίθενται τά αίτια τοϋ σχίοματοΰ τοΰ πρώην Φλωρίνης και ερμηνεύονται άντικειμενικώτατα αϊ ένέργειαι αύτοΰ. 290Κ-

7 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Οι έμμείναντες πιστοί εις την Έκκλησιολογίαν τής Εκκλησίας των Γ.Ο Χ. "Αρχιερείς Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος μετά μεγάλου αριθμού Κληρικών άποκηρύξαντει; τους έκπεσάντας "Αρχιερείς Φλωρίνης και Δημητριάδος και τούο όμόφρονάς των Κληρικούς συνεσκέφθησαν έν Συνόδω την εις τον "Ιερόν Ναόν των Τριών Παρθένων τό πρακτικόν δέ της συσκέψεως ταύτης έχει ώς κάτωθι: «Σήμερον χή 14η τοϋ μηνός Όκτωβρίου τοϋ 1937 (Ο.Η.) εν 1 τω Ίερω Ναω των Τριών Αγίων Παρθένων και ωρα 8η ιής ημέρας επί παρουσία των δύο Αρχιερέων Κυκλάδων κ. Γερμανού και Βρεσθένης κ. Ματθαίου αϊ παρισταμένων των Πανοσιολογιοχάτων Αρχιμανδριτών Γέροντος Πνευματικού κ. Ιερωνύμου, Προηγουμένου κ. Γεδεών. κ. Άκακίου, Αρτεμίου Ξενοφωντεινοϋ, Πολυκάρπου, Ίλαρίωνος, Πηνοσ. Ίερομονάιχων Γερασίμου, Ιγνατίου, Μελετίου, Ίο> σήφ, Αντωνίου, Λογγίνου, Άιμβρασιίου, Χριστόφορου, Χριστόφορου, Νεκταοίου, Γρηγορίου και των \ίδεσ. Ιερέων Δημητρίου Γκιόκα, Χρίστου Γκιόκα, τοϋ Ιεροδιακόνου Χριστοδούλου, και τών Όσιωτάτων Μοναχών Γέροντος Βίκτωρος, Νεόφυτου, Αντωνίου Βερναρδάκη, Σι^φάνου, Αθανασίου, Άκακίου, Στεωάνου, και Μάρκου, ηρξατο ή συνεδρίασις τοϋ Ίεροΰ ώς άνω Κλήρου ιής Εκκλησίας τών Γνησίων ΌοθοδόΕων Χριστιανών προηγηθείσης καταλλήλου προσευχής "Αμα τη ένάρξει της Συνεδρίας άνεγνώσθη πρώτον τό προηγούμενον πρακτικόν, μεθ' δ τον λό^ον έ'λαβεν ό Σεβ. Κυκλάδων εξιστορήσω έν λεπτομέρεια τα από τήζ αρχής τοϋ Ίεροΰ άγώος διάφορα περιστατικά δι' ών απεδείχθη δτι οι δύο Αρχιερείς Δημητριάδος Γεριμανός και Φλωρίνης Χρυσόστομος άπέκρου σαιν επιμόνως την συνεογασίαν καΐ τόσον μετ' αΰτοϋ δσον και μθτά τοϋ Σειβ Βρεσίθιένης μόνοι ρυθμίζοντες τα άφορώντα την δλην κατάστασιν της πολειωυιιιένης "Ορθοδόξου Έ/κλησίας. Είτα έτόνισε τους λόγους της πίστεως, οΐτινες προεκάλίσαν τό θλιβερόν γεγονός της άποκηρυξεως τών δύο μνημονευθέντων Άρ/ιερέοΛ' Δημητριάδος και πρ. Φλωρίνης και συνέστησαν δτι μέχρι θανάτου πρέπει \α ιιείνωιμιεν πιστοί εις δσα παρελάβοιιεν παρά τών "Αγίων Πατέρων. Ό Σεβ. Βρεσθένης λαβών τον λόνον είπεν, δτι σκοπός της σημερινής συνελεύσεως τοΰ Ίεροϋ Κλήρου έν τω Ίερω Ναω τών Αγίων Τριών Παρθένων είναι νά πληροφορήσωμρν πσντσς, δτι πρόκειται απολύτως σήμερον περί αυτής τής Όρθοίδοιξίας, τής οποίας τον Ιερόν αγώνα εχομεν χρέος να περιφρουρήσωιχεν νατά πάσης έπιχίΐρουιιένης νοθείας καΐ νά δηλώσωμεν δσοι πιστοί, δτι δεν θα παοεκκλίνωιμεν ουδέ κατά κεραίαν άπ' ασα παρελάβομεν παοά τών αγίων Πατέροον και δτι θα προτιμήσωμεν μυριακις τόν θάνατον ή νά πραδώσωμεν τον τιμαλφή τής πατρώας εύσ&βείας Οησαυρόν. 'Ανεγνώσθησαν εΐτα έγγραφα τών "Αρχιερέων Δημητριάδος και πρ. Φλωρίνης, ά'τινα ίπιμσρτυροΰν, δτι δντως ούτοι αποδέχονται τής Σιχισματικής τών Νεωτεριστών Εκκλησίας τά Μυστήρια ώς έγκυρα και δτι έχουν την φωτιστικήν και άγιαστικήν χάριν τοϋ Αγίου Πνεύματος και Λαϊκοί αυθορμήτως και κληρικοί (ομολόγησαν ότι αύτηκοοι εγένοντο τών τοιούτων κηρυγμάτων τών ώς άνω 'Αρχιερΐέων, αΐτινες γυμνή τη κεφαλή έκήρυξαν τήν νεωτεριστυκήν τής αποστασίας διδασκαλίαν.

8 Ό Πανοσιολ. Άρχυμανίδρίτης και Πνευματικός Πατήρ Ιερώνυμος τεινεν την ανάγκην της διεξαγωγής τοϋ αγώνος προς τους άποισιτατας τής καοα»- δοςίας έξάρχους Μητροπολίτην Αθηνών και λοιπούς, δια δέ τους πλανηθέντας Δτιιητριάΐδος και πρ. Φλωρίνης, δπως κληΐθώσι και δηλώσωσι τα φρονήματα των σήμερον" μεθ' ο εάν έμμένωσιν εν τη κακοδόξω πλάνη των νά άποκηρυχίθώισιν ΰπο συμβάντος τοϋ ορθοδόξου κλήρου και λαοΰ. Έδήλωσε δέ δτι ούιδέν δέχεται μ(υστήριον των κακοδόξων και δτι εμμένει εις τήν Όρθοδοξίαν των Πατέρων καΐ ομαφρονεΐ μετά των δυο Σεβασμ. Αρχιερέων ΚυκλάΙδων και Βρεσθένηις. Ε ι ς τ ηι ν Λ ρ οτ α σ ι ν τ α υ τ η ν σ ύ μ π α ν τ ε ς Λ ρ ο ε ο α- λον τα γ ε γ ο ν ό ΐ α, δι' ών β ε β α ι ο ϋ τ α ι & τ ι οί ως άνω Αρχιερείς Δημητριάδος και π ρ. Φ λ ω ρ ί ν η ς α- ν ε υ οιασδήποτε αμφιβολίας εξεδήλωσαν παρρησία Χ (ΐ 1 από τοϋ ά μ 6 α> ν ο ς των Ι ε ρ ώ ν Ν α ώ ν τήν κ α- κ ο δ ο ξ ο ν τοϋ ν ε ω τ ε ρ ι σ μ ο ύ δίδασκα λίαν διά τήΐς π α ρ α δ ο χ ή ς των α υ σ τ η ρ ί ω ν των νεωτεριστών. "Ομοφώνως δέ ελήφθη άπόφασις τοϋ Ίεροϋ Κλήρου, δι' ής πάντες ενέκριναν και έ- δη^ωσαν ενυπογράφως: Έμμένομιεν πιστοί εις την Όρθοδοξίαν των Πατέρων ημών. Δι' αυτήν έξήλθομεν τοΰ Ίεροϋ ημών άγιωνύμου ΐόπου έξ αγάπης Χρίστου προς οίκοδοιμήν των αισχών. Δι' αυτήν κοπιώμεν άγωνυζόαενοι άπό δεκατετραετιας και κινδυνεΰομεν α- χ< ι θανάτου" δέν άρνοίμεθα δσα οι θείοι Πατέρες έκδιδάσκουσιν ήμας. Έ κ ε ί- ν ω ν μαοηταί ίλσρχοιμεν και ως τοιούτοι άπαρρίπΐομεν οι γνήσιοι τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τοϋ Χ ρ ί σ τ ο υ λειτουροί ως άκυρα τ(ά μυστήρια των κ «κ οι δόξων Λοοημερολογιΐών ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ώς Σχισιματικήν την Έ κ κ λ η σ ί α ν τοϋ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Παπαδοπούλου και ά π ο κ η ρ ΰ τ τ ο μ ε ν τους τάι έΐναντ'ία φ ρ ο ν ο ΰ ν τ α ς κ σι λέγοιντας, δτι έ χ ο υ ν χ ά ρ ι ν ί ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν νεωτεριστών τά Μ υ σ τ ή ρ ι α. Ο υ δ έ ν π α ρ ά τοΰ Οικ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Πατρι αρχείου σήμερον ώς ε γ κ υ ρ ο ν ά π ο δ ε χ ό μ ε θ α και δηλοΰμεν δτι εν τω ά γ ώ ν ι της Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς θά μείνουμε ν πιστοί μέχρι θ α ν ά τ ο υ Λ αϊ κ ρ ο σκ α λο ϋ μ ε ν π ά ν τ α ς τι ο ΰ ς κληρικούς δπως εν τω ονόματι τοΰ Κυρίου ημών Ί η σ ο ΰ Χρ ι σ τ ο ΰ π ρ ο σ- έλθωσιν χαί ΰπογρίάιΐ'ωσίι το παρόν προς κατοιχνρωσινι τοϋ ΐεροϋ ημών αγώνος υπέρ της Άγιωτάτης Όρθ'οδάξου τοϋ Χρίστου πίστεως, δι' ον συνεστήθη και λειτουργεί χάριτι θεία ή Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης τών Γνη>σίων ΌρθΙοδόξων Χριστιανών. Εύχόιι&θα δέ δλοψύχοος εις τον "Τι Ηστον τήν μετάνοιαν και επιστροφήν τή\ πρώτην το>ν υπέρ τής ^Ορθοδοξίας όαολογίαν τών παρασυρθέντων Αρχιερέων και λοιπών κληοίκων και Λαϊκών τών άκολουθυύντων αϋτοίς προς δόξαν τοϋ εν Τριάδι Ευ>ογητοϋ Θεοί τών Πατέρων ημών ώ» δόξα και το κράτος και Τιμή παί προυκυνησίς είς τους αιώνας. 292^- εις

9 Το παρόν άναγνωσθέν υπογράφεται ώς ακολούθως: 1" Ό Κυκιλάδων Γερμανός Λογγϊνος Ιερομόναχος ΐ Ό Βρεσθένης Ματθ'αΐος Νεκτάριος Ιερομόναχος Ίερώνυιμιος Αρχιμανδρίτης Ίωσήφι Αντωνίου Ίεροιμόναχος Άρχιΐμ. Γεδεών Προηγούμενος Δη'μήτριος Γκιόκας Ιερεύς Άριχιμ. Άκάκιος 'Ιερομόναχος Χρίστος Γκιόκας Ιερεύς Άρχιμ. Αρτέμιος Ιερομόναχος Χριστόιδουλος Ιεροδιάκονος Άρχιμ. Ίωαννίδης Ιερομόναχος Γρηίγόριος 'Ιερομόναχος Άρχιμ. Πολύκαρπος Κονκόπβυλος Γερο - Βίκτωρ Μοναχός Άρχιμ. Ίλαρίων Ούζουνόπουλος Αντώνιος Βερναδάκης Μοναχός Γεράσιμος Ιερομόναχος Διονυσιάτης Νεόφυτος Βαρβαρέσος Καθηγούιιενος Ιγνάτιος Ιερομόναχος Πεταράκης Στέφανος Μοναχός ΣάΙββας Ιερομόναχος Πνευματικός Αθανάσιος Βαλσαμάκης Αντώνιος Ιερομόναχος Ν'εαισκηιτίώΐης Στέφανος Μαίκρής Μοναχός Χριστόφορος Ίερομ. Πουλουπάτης Άκάκιος Μοναχός Χριστόφορος Ίερσμι ΧρονόαιοιΑος Μάρκος Μοναχός Οιί κάτωθι κληθικοί μη παρευρεθέντες εις την οίνω συνεδρίαν πλην άναννώσαντες το πρακτικόν και συμφωνούντες προς τα ανωτέρω έπικυροΰμεν ταϋτα προσυκογράφοντες: Έπονται δίλλαι ύπογραφαί. Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΠΣ ΤΗΣ Εξαιρετικής ιστορικής σημασίας εϊναι και ή ομολογία ή οποία διετυπώθη ύπό της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. κατά τήν 1 συνοδικήν συνδιάσκεψιν της 6ης Νοεμβρίου Αϋτη έχει ώς κάτωθι. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Έν τώ ονόματι της Αγίας και Όμοουσίου και Ζωοποιοί και Αδιαιρέτου ΤριάΙδος, τοΰ Πατρός και τοϋ Τίοϋ και τοΰ Άγιου Πνεύματος, τοϋ κύλογητοΰ Θεοΰ ιών Πατέρων ημών. Έπειιδηι άποστολικώς πργτρεπόμεθα ετοίαως εχειν εις άπολογίαν παντί τω αίτοΰντι και έντολήν παρά τοϋ Κυρίου εχομεν, ίνα τα της ειρήνης και οικοδοαης τών πιστών ιερ-γαζώιιε&α και επειδή έν τω καιρώ τούτω πολλά τά σ/άνδαλα έπισυμβαιίνονσι διαταράττοντα τάς συνειδήσεις τών Χριστιανών, ίνα τοντο έκκόι)'ωμί ν καΐ προιμηθούμενοι της σωτηρίας τών ψυχών άπολύομεν το παρόν ημών εγιγραφον, δι' ου δμαλογοϋμεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων τήν καλήν της Όρθοδόξου πίστεως δμολογίαν, τήν οποίαν καλοΰμεν πάντα κληρικόν και Όρθόδοξον χριστιανόν, οπκχις από καρδίας άποδεχθη και δια στόματος ομόλογη κατά τό γεγραιιμένον «καρδία, γάρι πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόιιατι δέ ομολογείται εις σωτηρϊαιν», ίνα μέλος λογίζηται γνήσιον της μ ι ας, άγιας, κ α 0^ο( λ ι κ η ς κ! α ι Α π ο σ τ ο λ ι κ ή ς Ό ρ θ ο δ ό ξ -ο υ τοϋ Χ ρ ί σ τ ο υ ή α ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς και μέρος έ'χηι μετά τοΰ Κυρίου τής δόξης έν τ ή Β α σ ι λ ε ί α τών Ουρανών. ΌμολογοΟμεν λοιπόν δτι: «Άποδεχόμε'θα και τιμώμεν τάς αγίας και Οίκουμενικάς επτά Συνόδους και τά έν αύταίς δσγματισίθέντα καΐ κηρυχθέντα θεία τε και ΰπερψυή και σαπήιρια Δόγματα πα^ά τών 'Ο'σίίον και Θροψόρων Παιτέρ<0ν ημών, οίίς κατά καιρόν Ι'θ

10 το Πνεϋμα το ά'γιον ποιμαίνιειν τήν Έκκλησίαν Α ντου και διέπειν, και πάντων των ε\πόρτων και μακαρίων Πατέρων, τα τε δόγματα και πονήματα ασπαζόμεθα ώς διδασκαλίαν άνεπίληπτον και σωτήριον Οεμέλιον ναι ους ή Καθολική Ανατολική Όρθόδοξος Εκκλησία προσίεται άποδεχόμεθα και ους αποστρέφεται αποστρεφόμεθα, άποβαλλόιιιεθα δε και παντελώς άποτρεπόιμεθα τάς από τοϋ Σύμωνος τοϋ Μάγου και μέχρι τοϋ δεϋρο της ευσέβειας πανταπασιν άποπίεπτωκότας και δόξας άιθετήσαντας και φθοροποιά δόγματα έφευρόντας και τήν των Άγιων παράδοσιν άιθετήσαντας και τον πικρόν των ζιζανίων σπόρον συναναμεΐξαι ττ) της Όρθοδοξίας άρούρα τολμησαντας αύτοΰς τε άναθεματίζομεν και πάντας τους επόμενους αίτοΐς, κα^ώς λΰμην της κατά Χριστόν Εκκλησίας διαπτΰοιμεν και τω άναθέματι κιχθυπο'βάλλομεν. Πας δε ό μή κατά τήν παράδοσιν της Καθολικής 'Βκκιληισίας πιστεύων ούτος άπιστος εστί. ΔΓ ο καΐ οι μή βαδίζοντες και μή έχοντες τον αΰ^ τον σκοπόν, δν έιβάδισεν ή Όρθόδοξος Εκκλησία ο'ι τοιούτοι Ιερείς μήτε ίερωσννην έχουν μήτε μυστήρια τελούνται ύπ' αυτών, ή δε μερις αυτών μετά τοϋ ποοδότου Ίοΰδα. Την κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τοϋ -νέου Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ή Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς 'Βκ κ λ η σ ί α πί α ν ο ρ <ΘΙ ο' δ ό ξ ο> ς καταδικάι- σασα εις τρεις Σ υ ν ό δ ο υ ς τω 1583, 1587, 1593 κ, α τ α- δ ι κ ά ζ ο μ ε ν και «π ο κ τ, ρ ΰ τ τ ο μ ε ν ώ ς γνήσια και Λ ι- στά τέκ!να αυτής, και α π ό σ τ ρ ε φ α μεθά ως νεωτερισμό ν καΐ ώς ύπ α γ[ ό ρεύμα τοϋ διαβόλου, τήν δε κ ιί ι ν ο τ ο μ ή σ α σ α ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τοϋ Αρχιεπισκόπου Ά θ η, ν ώ ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό α ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ) ο υ ά η α κ η ρ ύ τ - τ ο μεν ως φ ρ υ α ξ α μ ε ν η ν κατά τών ΆΙγίων Π α τ έ - ρω ν και ώς σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ' τ ά. δέ Μυστήρια τών ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ώ ς αδ ε κ τ α εν ττ^ ά γ ί α τοϋ Β ε ο ϋ Έ κ κ λ η σ ί α 6 μο λ ο γ ο ϋ μ ε ν και μ ή μετέχοντα τ ή ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο ΰ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς, κ α θ' α και έ ν τ ώ α' Κ α ν ό ν ι α ύ τ ο ϋ περί τών σ χ ι- σ α α τ ι κ ώ ν απ οι φαίνεται ό Μ έ γ ο ς Βασίλειος. Κ α Ι τ ό "Α γ ι ο ν Μ ϋ ρ ο ν ακόλουθα}:; το τ ε λ ε σ θ ν ϋι π ό το ϋ Ο ϊ κ ο υ μ ε ν ι κ ο ϋ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ιι ί- τ ά την έ π; ά ρ α τ ο ν κ (χ ι ά ν τ ο ρ 01 ό ιδ ο ξ ο ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ο ΰ Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι- κ ο ϋ ή μ ε ο ολ ο γ ί ου δεν ά π ο ί) ι χ ό μ Ρ 0 «ιό ς έγκυρο ν, τοϋ II α τ ρ ια ρ χ ε ί ο υ σήμερον Ή ή ν κ α κ ο δ ο ζ ί α ν τοϋ νί-ωτερισμοΐϋ ε ι σ η γ η θ έ ν τ ο σ επί λΰμη της Ό ρ θ ο - δ ο ξ ί α ς και μ ή ί) ρ θ ο τ ο μ ο ϋ ν τ ο ς τ όι ν λ ό γ ο ν της α- ληθείας. Τω άναθέματι ΰπί>6άλλομεν και τήν αθεον και αντίχριστοι της Μασονίας διδοσ/αλίαν ώς και πασαν αΐρεσιν σήαεοονι επιπολάζουσαν και πλάνην τοΰ διαβό- /Γΐ', ήτοι άθεισμόν, κοαμουνισμόν, χιλιασμόν, όρθολογιαμό\, πνευματισμόν, θεοσοφισμόν, προτεσταντισμάν, παπισμόν, Μακρακισμόν και λοιπάς τοϋ Σατάν έφευρέσεκ δια τοϋ νεωτερισμού προς διαίστροφήν της Μόνης άληθοϋς ΌρθΌίδόξου Χριστιανικής ημών πίστεοις καΐ προς άπώλειαν τώ\ παρ χπλανωμέν'ων αστηρίκτο>ν εν τ Γ) πατρώα ευσέβεια ψυχών. ΙΙατρικαΐς δέ στηριζόμενοι εύχαΐς καΐ τών ιερών κανόνων έπιταγαΐς φεύγομεν άτώ της μετά τών κακοδόξοον νείοτεριστών Θρησκευτικής συγκοινωνίας και 294

11 συμπροσευχής και κηρύσσομεν ώς ακράδαντα και ασάλευτα εις τον αιώνα τα μαρτύρια και δικαιώματα τηϋ Κυρίου, ήτοι τους 'Ιερούς κανόνας, καιτά την τοϋ Κυρίου φωνή ν. Πάσαν δε διδαισκαλίαν ημών προγενεστέραν εγγραιφον ή προφορικής άντιβαίνοακταν προς τήν ανωτέρω όμολογίαν άπορρίπτομεν. Και σποκηρΰττομεν ώδε και πάσαν πράξιν ή φρόνημα των δύο νεωτερισάντων και άρνησαμένωιν τή-» πρώτην αυτών δμολογίαν Αρχιερέων τέως Δημητριάδος και πρώην Φλωρίνης άντικε^μένην προς τήν παροϋσαν Όρθόδοξον της άμωμήτου ημών πίστεως δμαλογίαν. Έμμένομιεν πιστοί εις τήν Όρθοδοξίαν των Πατέρων ημών. Δι' αυτήν κο- Λκομιεν αγωνιζόμενοι τόν καλόν υπέρ αυτής αγώνα. Λεν άθίετοϋμεν δσα οΐ Θείοι Πατέρες έκδιδάισκουσυν ήιμας. Εκείνων μαιθηταί ΰπάρχοιμεν. ΚαΙ δηλοϋμεν δτι εν τω άγώνι της "Ορθοδοξίας θα μει'-νωιιεν πιστοί μέχρι θανάτου. ΚαΙ πρασκαλοϋ^ μεν πάντας τους Κληρικούς όπως Ιν ΐω ονόματι τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου ύπογράψωσι τήν παροϋσαν δμολογίαν πίιστεως :ιρός κατοχύρωσιν τοΰ Ίεροϋ υπέρ της Άγιωτάτης τοϋ Χρίστου ημών πίστεως αγώνος, δι' δν συνεστήθη και λειτουργεί Χάριτι Θεία ή Ελληνική Θρησκευτική Κοινιότης τών Γνησίων Ό ορθοδόξων Χριστιανών. Εύχόμεθα δέ δλοψύχως, δπω; πάντες οι παραπλανηιθέντες οπό της αληθείας της Όρβοιδόξου Χριστιανικής ημών πίστεως και άκολουθήσαντες τόν κατάκριτον νεοκερισμόν κλήρος και λαός έ/ΐιστρέ\[!ω«ιν είς τήίν δδόν τών σμολύντων Εκκλησιαστικών παραδόισεων, και το πάτριον εορτολόγιον και ένωθή οΰτο> το εύλογημένον ημών "Βθίνος θρησκευτιικώς και εΰρη έκαστος τήν δδόν της ψυχικής σωτηρίας εν τη πατρώα εί'σεδεία, και δοξασθη δ ευλογητός Θεός τών II α- τέρωνί ημών, ώ ή δόξα και το Κράτος, ή τιμή και προσκύνησις τω Πατρι και τω Ύίω και τω Άγίφ Πνεύματι εις τους αιώνιας. Αμήν. Άναθ'έτομεν δέ εις το Διοικητικόν Συμβούλιον 1 της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος τών Γνησίων Όρθίοδόιξων Χριστιανών, δπως νομίμως επιδώσηι εν αντιγράφω τήν ανωτέρω Όρβόδοξον Όμολογίαν ιείς τόν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών Χρυσάστομον ώς Πρόεδρον της ύπ' αυτόν Σνν(>δου. Έν 'Αίθ'ήναις τη Γ> Νοεμβρίου 1937 Π.Ο.Ε. ΐ Ό Κυκλάδων Γερμανός Κορνήλιος Λ. Μαρμάρινο- Ι Ό Βρεσθένης Ματθαίος Ιερομόναχος Κάλλιστος Προηγούμενος Γειδεών Αρχιμανδρίτης Ιερομόναχος Νικόδημος Άκάκιος Αρχιμανδρίτης Ίρρεύς Νικ. Σμυρλής Ίλαριαχνί Οϋζουνόπουλος Αρχιμανδρίτης Άκάκιος Μοναχός ;Α^το)νιος Ίερομ. Νεα,σκητιώτης, ^ Αντωνίου Αοτεμιος ΰενοφωτεινος,,, ΤΛ,,, Μ ο ν α Γρηγο'ριος Ιερομόναχος ^? Κ^ΜΚ Χριστόφοιρος Πουλουπάτης Ίερομόν. Μοναχός Μάρκος Πνευματικός Παπαιδάπουλος Μοναχός Βίκτωρ Πράγματι ή ανωτέρω ομολογία έπεδόθη δια δικαστικού κλητήρος προς τόν Σχιοματικόν Άρχιεπίοκοπον Χρυσόοτομον Παπαδόπουλσν, ή οποίο λίαν τόν δυσηρέστησεν, διό και έκίνησεν τόν διωγμόν κατά τών δύο Αρχιερέων Κυκλάδων Γερμανοϋ και Βρεοθένη^ Ματθαίου.

12 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙ9ΓΜΟΝ Παραθέτομεν τό ύπ' άριθ Πρωτ. 1263/ έγγραφον τοϋ Υ- πουργείου Παιδείας προς τό Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως, διό τοϋ' οποίου ζητείται ή δίωεις των Γ Ο.Χ Άριθ. Πρωτ. Έμπ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΒΙΟΝ ΘΡΗΣΚΒΤΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΒΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Προς τό Υφυπουργείο ν Δημοσίας Ασφαλείας. Έν Αθήναις τη 30.1^.1937 ΟΙ καθιδρυμένοι παλαιοημερολογΐται τέως Αρχιερείς Ματθαίος Καριπσθ&κης και Γεριμανός Βαρυκόποιλος, έκοινοποίησαν : ίς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοποι Αθηνών και Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ελλάδος, δια δικαστικού κλητήιρος, ΰβριστικώτατον έγγραφον άποκηρύξεώς του, όπερ ουτος ορθώς ήρνήθη να παραλάιβη. Κατόιπιν και τοϋ νέου τούτον πραξικοπήματος, εχομεν την τιαήν νά ΰπομιήσωμεν ΰιιΐν τήν δια ταύ^αρίθμου και από 29 Όκ,τωβρι'ου έ.έ 1. ημετέρου εγγράφου άνακοινωθεΐσαν άπάφασιν ημών περί μεταγωγής και έγκαθείρξγοίς τοϋ αέν Βαρυνοπούλου εϊ,ς τήν έν 'ΙΘ'σκη Ίεραν Μονήν Καθαρών, τοΰ δε Καρπαθίάκη εις τήν έν νήσω Στροφάιδων Ίεράν Μονην Αγίου Διονυσίου, εις έκτέλεσιν της από άπό 3 Ιουλίου 1935 ύπ' άριιθ οποφάορως, τοϋ δια τους "Αρχιερείς Πρωτοβαθμίου 1 Συνοδικοϋ Δικαστηρίου καΐ νά παρακα>εσωμ Λ, όπως γνωρίσητε ήιιΐν αν τα αρμόδια δια τήν έκιτέλεσιν της άνωτε'τω άποφ-άσεωε ό'ογα\α υμών συνήντησαν δυσχερείας εις τήν έκτελεσιν αΰτων και τίναα, Τνα άπό κοινοϋ λάβωμεν τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς έφαρμογήν το>ν λομωλ και τών συμφ<ί)νωις προς αύτοΰς εκδιδομένων δικαστικών αποφάσεων. Επιπροσθέτως, επαναφεροντες έν ϊσχυι τό άπό 87508/ ήμέτερον προ; ύμ«ς?'γγραφον, ως προς τήν τηρητέαν έναντι τοϋ παλαιοημερολογιτικοϋ ζητήαχχ,τος και τών παλαιοημερολογιτών στάσιν, παρακαλοϋμεν, δπως εύαρεστηθητε νά κοινοποιήσητε αύτο έγκυκλίως προς άπάσας τάς ύφ' Τμΐν Αρχάς και 'Τπη ρί<ΐίας και διατάξητε δπως 1) κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 15 τοΰ Νόμου 5439, κληρικοί η μοναχοί η ρασοφόροι εν γε'νει, μη έφωοιασμενοι δια κανονικών εγγράφουν τών οικείων εκκλησιαστικών Άρχων και μή έχοντες τήν ΰπό τών ιερών Κανόνων άπαιτουμενην άΐδειαν τοϋ κανονικού Μητροπολίτου της περιφερείας προς ίερουργίαν, απελαύνονται εις τον τόπον της προελεύσεως των, οι 'Αγιορεΐται εις ιό "Αγιον "Ορος, αν δε πρόκειται περί καθηρημένων, διώικωνται οΰτοι και ποινι- 7ΙΛ:, ΐ"ά άντιποιήσει άξιώματοα και στολής. 2) Ναοί ανεγειρόμενοι ή λειτουργοϋντες άνευ της ΰπό τοϋ άρθ'ρου 63 τοϋ Νόμου 5439 απαιτουμένης αδεία:, κλείονται και σφραγίζονται ΰπό της Αστυνομίας, μή Επιτρεπομένης της λειτουργίας των, εάν μή ανέγερση εχη συντελεσθίεϊ, παρεμποδίζεται δ* ή περαιτέρω συνέχισίις αυτών, εάν ή άνέγερσις ε/τ) συντελεσθώ Αΰτη είναι άσυντέλεστος η κατεδαφίζονται εάν ποό/ειται περί μόλις άρξαιιένης ανεγέρσεως. 3) Επιτρέπεται εις τους παλαιοημερολογίτες λά έκκλησιάζωνται κατά τό παλαιόν ή<μερολόνιον έν ναοΐς, ρξωκκλησίοις και παρεκικλησίοις της Όριθοδόξου.2916

13 Εκκλησία; τη; Ελλάδος, ζητοϋντε; ναι λαμβάνοντες την προ; τοντο άδεισν τοΰ οικείου «κανονικού» Μητροπολίτου, ό'νευ ουδεμιάς αναιιίξεως εις την διοίκησιν και διαχει\ισιν αυτών, καθΐιριζομένην ΰπό τοΰ Νόμου 5439 και ΰπό τον δοον να έξυπηρετώνται δι» κανονικών ιερέοιν, διατιθεμένων εις αΰΐτο<ύς προς τοΰτο, ΧΎ\ αιτήσει των, ΰπό τοΰ οικείου «κανονικού» Μητροπολίτου δι' έγγράψου αύτοΰ αδείας ποό; ίεροπραξίαν και παρά τοις αϊτοίσι παλαιοημερολογίταις. Οΰτως αίρεται το παοάνοιμον, δτι παρακολύονται ούτοι των θρησκευτικών αυτών καθηκόντων, εκτός έάν έμμένωσιν εις την προσκό/ιλησίν των προς καθηρημέναυς καΐ αντικανονικές περιφερόμενους και ίεροπράττοντας κληρικούς καΐ μοναχούς, οΐτινες τελοϋσιν ρξω τοϋ πλαισίου τών νόμων και των υπό τοϋ Συντάίγματος ημών άνεγνιορισμένον ιερών Κανόνων της "Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. 'Τπομιμνήσκονίτες δ' ΰμΐν τα κατ' έτος συμβαίνοντα άτοπα της ΰπό τών παλαιοημερολογιτών καθηρημένων κληρικών τελέσεως δημοσία της ακολουθίας τοΰ άγιασμοΰ τών ΰδάίτων, κατά το παλαιόν ήμερολόγιον και της εκ τούτου προκλήσεως έϊίεισοδίων, έκτιθ'έντων 1 το γόητρον της "Εκκλησίας και τών οργάνων της δημοσίας τάξεως, εχομεν την τιμήν να παραχαλέσωμεν ΰμας, όπως διατάξητε ίνα, αϊ από της μή ανεγνωρισμένης και άντικανονικώς υφισταμένης Μονής Κεοατέας, εις ΘΙέσιν <<Κακή Θάλασσα», διέξοδοι, επιβλέπονται κατά τάς έπερχοαένας παλαιό ημερολογιτικάς έορτάς καΐ ειιποδιστη ή έξοδος προς τόι Φάληρον, Πειραιά και τάς οκτάς, ομάδων παλαιοημερολογιτών, προς δημοσία τέλεσιν τήις είρημένης τελετής, έν γένει δε ληψθώσι μέτρα διασφαλίζοντα απολύτως την δημοσίαν τάξιν εντός τοΰ πλαισίου τών νόμων, τών ιερών Κανόνων και τών διά τοΰ εγγράφου ημών τούτου παρεχομένων οδηγιών. Τάς επί τοϋ προκειμένου ενεργείας 'Τμών, παρακαλοΰμεν, δτως εΰαρεστηθήτε ν' άνακοινώσητε ήμΐν εγκαίρως, δια την εκ μέρους ημών διο>κητικήν παρακολούθησιν της εφαρμογής των. Ό Μακαριώτατος Πρόεδρος τής Ίερας Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ρ7.- λάδος, προς δν άνακοινοΰται το παρόν, παρακαλείται, δπως εύαριεοτηθϋι νά διαβιβάσγ} τάς δέουσας οδηγίας προς το-ύς Σεβασμιωιτάτους ΜητροπώΚτας, ιδία διά την έξυπηρέτηοιν τών θρησκευτικών αναγκών τών παλαιοημερολογιτών διά κανονικών Ιερέων εν κανονικώς λειτουρ/γοΰσι ναοΐς. Ό 'Τπουργός Κ. 1ΈΩΡΓΑΚΟΠ0ΥΛ0Σ Κοινοποίησις: Ι 1 ) 'Τπουργεϊον Εσωτερικών. 2) Ίεράν Σύνοιδον Εκκλησίας Ελλάδας. 3) Μακουριώτατον Άρχιεπί'σκοπον Αθηνών, ως Πρόεδρον Ίερας Συνόδον Εκκλησίας Έλλάΐδος. 4) χ. Βασιλικόν 'Βπίτροοτον παρά τη Ί. Συνόδω. 5) κ. Νομάρχην Άττικοβοιωτίας καΐ 6) Δ/νσιν Θρησκευμάτων τοΰ Υπουργείου τούτου. Κατόπιν τών ανωτέρω έκινήθη ποινική δίωεις κατά τών δύο "Αρχιερέων, άλλα περί αύτοϋ θά ϊδωμεν εις τό έπόμενον τεϋχο^. (Συνεχίζεται)

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 12: ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

- Π Α Ρ Ε Χ Ε Τ Α Ι Ω Ρ Ε Α Ν - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - Λ.Μ.. -

- Π Α Ρ Ε Χ Ε Τ Α Ι Ω Ρ Ε Α Ν - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - Λ.Μ.. - ΠΕΡΙ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2003-2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - Λ.Μ.. - - Π Α Ρ Ε Χ Ε Τ Α Ι Ω Ρ Ε Α Ν - Οι Προφητείες που παραδόθηκαν στους Χριστιανούς από

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:. Ο Σατανισμός Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.36) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου 428 Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου (αμφοτέρων συμπεριλαμβανόμενων) 30 'Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ)

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) Κατά την διάρκεια των συζητήσεων ένα από τα επίμαχα θέματα ήταν η μονομερής εκ μέρους των Λατίνων προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα

Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα Ως μια λογική συνέχεια του άρθρου Ένωσις με αιρετικούς - Προφητείες της Αγίας Γραφής και ερμηνεία του Αγίου Χρυσοστόμου θεωρώ χρήσιμο να εξετάσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί (κεφ.32) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα