ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ"

Transcript

1 - 1 -

2 ΓΡΑΔΠ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΡΟΤΑΓΩΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΘΔΜΑ: «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΗΝΟΤΝ ΣΗ ΡΟΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ» Συντονίστρια:: ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ύμβοσλος ΔΠ, Τπεύθσνη γραφείοσ ΔΠ Καροσζάδων. ΚΑΡΟΤΑΓΔ

3 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο, ε ηξίηε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ Καξνπζάδσλ Κέξθπξαο, εθπνλεί γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, εξγαζία κε ζέκα : «Δπαγγέικαηα πνπ ζβήλνπλ ζηε ξνή ηνπ ρξόλνπ». Ο γεληθόο ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ καζεηώλ ώζηε λα δηεξεπλήζνπλ ζέκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο (εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά, πξνζσπηθά, επαγγεικαηηθά). Να γλσξίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαιύηεξα κέζα από ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηό δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Έηζη ζα κπνξνύλ λα επελδύζνπλ θαιύηεξα ζηηο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηέο ηνπο ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ ζηε ιήςε ζσζηήο επαγγεικαηηθήο απόθαζεο. Όζν γηα ηνπο εηδηθόηεξνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήζαλ νη θάησζη : 1. πιινγή, επεμεξγαζία, έιεγρνο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ πξνο ην ζέκα. 2. Αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηώλ ώζηε λα είλαη αμηόπηζηεο, όζν θαη έγθπξεο αιιά θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. 3. Δληνπηζκόο πξνβιεκάησλ σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπο. 4. ρεδηαζκόο θαη εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ, εθαξκνγέο. 5 Ηθαλόηεηα θαη δεμηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθή εξγαζία. 6. Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη ηθαλόηεηα θξηηηθήο ζθέςεο. 7.Αλάπηπμε απηνγλσζίαο κέζα από ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ θαηά ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο. 8. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο κέζσ ελεξγεηηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο. 9 Λήςε ππεύζπλσλ απνθάζεσλ ζρεηηθώλ κε πξνηεξαηόηεηεο θαη αλάγθεο. 10. Έιεγρνο, επαιήζεπζε θαη αμηνιόγεζε πσιήζεσλ πνπ δίλνληαη ζηα αλαθύπηνληα. πξνβιήκαηα - 3 -

4 Αξρηθά έγηλε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο εκπιεθόκελνπο καζεηέο θαη αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνύλ κόλνη ηνπο όζν θαιύηεξα δπλαηόλ ην ζθνπό θαη ηνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο ηεο εξγαζίαο. Υσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο από ηέζζεξα παηδηά έθαζηε θαη αλέιαβαλ έξεπλα γηα ηε ζπιινγή απαξαίηεηνπ πιηθνύ θαη ην ζπληνληζκό ηεο εξγαζίαο. Σα παηδηά επηζθέθζεθαλ βηβιηνζήθεο θαη ηζηνζειίδεο,κίιεζαλ κε ειηθησκέλνπο θαη κπόξεζαλ λα απνθηήζνπλ ηελ εηθόλα κηαο παιαηόηεξεο εξγαζηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Μεηά αλά νκάδα επεμεξγάζηεθαλ ην πιηθό πνπ είραλ ζπγθεληξώζεη θαη ηνπ έδσζαλ ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, κπόξεζαλ νη καζεηέο ηεο νκάδνο λα αληηιεθζνύλ ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέζα από απηό λα ζπγθξίλνπλ ηελ εξγαζία ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα. Μεξηθά από ηα παηδηά ηεο νκάδαο έρνληαο ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ γλσξίδνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ ρζεο έκαζαλ θάπνηα πξάγκαηα γηα θαη ηα ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ εξγαζία ηνπο

5 ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΟΜΑΓΑ Γ 1 ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΡΟΤΑΓΩΝ ΑΡΜΔΝΗ ΥΡΗΣΟ ΑΠΙΩΣΗ ΥΡΗΣΟ ΑΤΓΔΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΤΓΔΡΙΝΟ ΣΑΜΑΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΓΑΝΙΛΗ ΣΔΛΛΑ ΚΟΜΗΝΟ ΥΡΗΣΟ ΚΟΜΗΝΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΗ ΒΑΙΛΗ ΚΟΤΡΑΡΗ ΜΑΙΚΟ ΚΟΤΡΑΡΗ ΠΤΡΙΓΩΝ Γ. ΚΟΤΡΑΡΗ ΠΤΡΙΓΩΝ Π. ΚΡΟΚΙΓΗ ΣΑΜΑΣΙΑ ΚΡΟΚΙΓΗ ΠΤΡΙΓΩΝ ΚΤΡΚΗ ΦΩΣΔΙΝΗ ΜΑΡΣΙΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ - 5 -

6 ΔΙΑΓΩΓΗ Αλαηξέρνληαο ζην ρξόλν θαη ηελ ηζηνξία ηεο εξγαζίαο μεθηλάκε από ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 18ν αηώλα πνπ επέθεξε εμαηξεηηθά κεγάιεο αιιαγέο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηα επαγγέικαηα θαη ηηο εηδηθόηεηεο. Ζ βηνκεραληθή νηθνλνκία απνξξόθεζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πόιεηο εθηνπίδνληαο ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Απηή κεγάιε αιιαγή δεκηνύξγεζαλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ζπγθέληξσζε θαη θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ, ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη νπσζδήπνηε ήηαλ ε αηηία γηα ζπγθξνύζεηο. ην δεύηεξν κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηα όζα έθεξε ζην δηάβα ηεο αξρίδνπλ 6ν πηέδνληαη από ηελ επέιαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηεο πνπ επηθέξνπλ νη ξαγδαίεο αιιαγέο. Μία από απηέο ηηο αιιαγέο είλαη ε κεηεμέιημε ησλ επαγγεικάησλ, ε εμαθάληζε δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη ε δηακόξθσζή ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηερλνινγηθό θαη νηθνλνκηθό ηνκέα. ύκθσλα κε ην Θεόδσξν θάηζε λεύκα, «επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο» ε κεηεμέιημε ησλ επαγγεικάησλ θαη νη λέεο εηδηθόηεηεο, δηαθνξά παξά έθδνζε γηα ηα επαγγέικαηα παιαηόηεξσλ επνρώλ κεηεμειίζζεηαη ε θαη εμαθαλίδνληαη νινθιεξσηηθά. Άιια επαγγέικαηα κεηεμειίρζεθαλ: Γηα παξάδεηγκα ν εθεκεξίδα πόιεο αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ πξάθηνξα εθεκεξίδσλ ε ησλ πεξίπηεξα έλα πνιύ ζπλεζηζκέλν επάγγεικα ζηελ Διιάδα πνπ απνηειεί έλα είδνο κηθξνπσιεηήο ζηαζεξή βάζε. Ζ ππεξέηξηα νλνκάδεηαη νηθηαθή βνεζόο θαη αλ παιαηόηεξα πξνεξρόηαλ από λεζηά θαη απνκαθξπζκέλεο ηδησηηθέο πεξηνρέο δηαιέγνληαο ην επάγγεικα γηα αλαδήηεζε θαιύηεξεο ηύρεο, ζήκεξα είλαη αιινδαπνί, ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηε γηα. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθή ή νηθηαθή βνεζόο, «παξαδνπιεύηξα» κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο εξγνδόηεο. Ο παιηαηδήο έγηλε αληηθέξ θαη ν ιηζνγξάθνο ηζηγθνγξάθνο, ν παξαδνζηαθόο θνπξέαο ε κπαξκπέξεο, έγηλε θνκκσηήο. Ο παληνπώιεο,ν θαθεηδήο, ν ηαβεξληάξεο, ν καλάβεο,ν θξενπώιεο έγηλαλ Delicatessen, super market, mini-market, cafeteria, restaurant, κπνπηίθ θξνύησλ ή αγνξά θξεάησλ. Όζνλ. αθνξά ηνλ θνπινπξά, ηνλ θαζηαλά, ηνλ νξγαλνπαίθηε αιιά αθόκα θαη ζπαληόηεξα ηνλ άκαμα, ηνλ ζαιεπηηδή, ην θηζηηθά, ακπγδαιά θαη ιαηεξλαηδή εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπο - 6 -

7 κνξθή κε πνιύ ιίγνπο εθπξνζώπνπο ζπκίδνληαο κηα επνρή πνπ πέξαζε γηα θαη θέξλνληαο ζην λνπ λνζηαιγηθέο αλακλήζεηο. Απ ηελ άιιε κεξηά θάπνηεο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ επηκέλνπλ λα ζηξέθνληαη ζηηο ξίδεο θαη ηελ παξάδνζε επλννύλ ηε δηαηήξεζε θάπνησλ παξαδνζηαθώλ επαγγεικάησλ πνπ επηπιένλ ακείβνληαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθά θαη έρνπλ απμεκέλε δήηεζε. Απηά είλαη : Ο ηδαθάο, ν θηίζηεο, ν καξαγθόο θαη ν ηερλίηεο πέηξαο. Όκσο ν αλεηδίθεπην ο εξγάηεο πνπ απνηεινύζε θαη ηε κεγαιύηεξε κάδα ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ε έρεη εμαθαληζηεί ε έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηερλίηεο θαη ρεηξηζηέο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη απηνκαηηζκνύ. Οη ππάιιεινη γξαθείνπ, ην θαηλόκελν ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ, πνπ ζεσξνύληαλ κε κεγάια πξνζόληα αλ είραλ απνιπηήξην ιπθείνπ, ζήκεξα ειαηηώλνληαη ξαγδαία αλ δελ έρνπλ πηπρία, γλώζεηο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη μέλσλ γισζζώλ. Ζ πςειόηεξε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε απαηηείηαη γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ εξγαζία. Όκσο όια απηά γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα επαγγέικαηα ζηα νπνία ζα αλαθεξζνύκε θαη ηα νπνία ράλνληαη θαη ζβήλνπλ ζηε ξνή ηνπ ρξόλνπ είλαη ηα αθόινπζα: Αγσγηάηεο,γαλσηήο ε γαλσκαηήο, γαιαηάο, κπισλάο,πεηαισηήο,παγνπώιεο, ινύζηξνο, παπισκαηάο, ληειάιεο, καληαξίζηξα, ιαηεξλαηδήο

8 ΠΑΓΟΠΩΛΗ Ο παγνπώιεο είλαη έλα επάγγεικα πνπ δελ ππάξρεη πηα, κηαο θαη ηα ςπγεία πάγνπ εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηα ειεθηξηθά ςπγεία θάζε είδνπο θαη κνξθήο. Σα παιηά μύιηλα ςπγεία ησλ αιινηηλώλ επνρώλ πνπ θάπνηνη αλαπνινύλ λνζηαιγηθά. ιεηηνπξγνύζαλ κε θνιόλεο πάγνπ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ θαη παξάγνληαλ ζην παγνπνηείν ηνπ ΦΗΞ ζηα Παηήζηα, από ην 1903 κέρξη θαη ην Σα ηειεπηαία ρξόληα κάιηζηα πξηλ θιείζεη,είρε κηα πνιύ κηθξή παξαγσγή πάγνπ πνπ πξννξηδόηαλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ςαξηώλ ζηα ςαξάδηθα. Ο παγνπώιεο έπαηξλε ηηο θνιόλεο πάγνπ θαη κε έλα μύιηλν θαξόηζη κε δύν ξόδεο ε κε ηε ηξίθπθιε κεραλή ηνπ αξγόηεξα, πεξλνύζε από ζπίηη ζε ζπίηη θαη άθελε ζηε πόξηα έλα ηέηαξην, ε κηζή, ε νιόθιεξε θνιόλα πάγνπ. Οη λνηθνθπξέο ην ηύιηγαλ ζε ιηλάηζα γηα λα κε ιηώζεη γξήγνξα θαη ην ηνπνζεηνύζαλ ζηελ εηδηθή ζήθε ηνπ ςπγείνπ γηα λα παγώζεη ην λεξό πνπ έβγαηλε από έλα κηθξό βξπζάθη ηπιηγκέλν κε ηνπινππάλη ε ηνύιη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θαζαξόηεηα ηνπ λεξνύ Δθηόο από ην λεξό πνπ θξπζηάιιηαδε,ν πάγνο δηαηεξνύζε θαη ηα ηξόθηκα ζην ρώξν θύιαμεο ηνπ ςπγείνπ πνπ ήηαλ θαιπκκέλνο κε ιακαξίλα θαη από κέζα είρε κόλσζε θειινύ. Γηα θαηάςπμε νύηε ιόγνο

9 ΠΑΠΛΩΜΑΣΑ Σα παπιώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη παλάιαθξα γηαηί είλαη παξαγεκηζκέλα κε πνύπνπια ε παινβάκβαθα Απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ όκσο ηα παιαηόηεξα ρξόληα ήζαλ βαξηά γηαηί ην πιηθό πνπ γέκηδε η ζαθνύια ζην κέγεζνο ηνπ θξεβαηηνύ ήηαλ ε καιιί ε βακβάθη. Σν επάγγεικα ηνπ παπισκαηά δελ ππάξρεη πιένλ θαη αλήθεη ζηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα πνπ άθκαζαλ άιιεο επνρέο. Ο παπισκαηάο ε θαη ζηξσκαηάο ήηαλ γπξνιόγνο πεγαίλνληαο από γεηηνληά ζε γεηηνληά θσλάδνληαο: «ηξώκαηα, παπιώκαηα, ν θαιόο παπισκαηάο».βαζηθό εξγαιείν ηεο ηέρλεο ηνπ ήηαλ ην δνμάξη, έλα μύιηλν όξγαλν κε εηδηθό κνριό πνπ έκνηαδε ζαλ ηόμν. Αξρηθά έγλεζε ην βακβάθη κε ηα ρέξηα ηνπ ζε κηθξέο ηνύθεο θαη κεηά ρξεζηκνπνηώληαο ην δνμάξη, δόμεπε ρηππνύζε δειαδή ηελ μαζκέλε κάδα ηνπ βακβαθηνύ. Κξαηνύζε ην δνμάξη κε ην έλα ρέξη από ην θέληξν βάξνπο ηνπ θαη θνπαλνύζε ην καιιί ή ην βακβάθη. Μεηά έπαηξλε ην ύθαζκα πνπ ήηαλ βακβαθεξό ή ζαηέλ ξακκέλν ζηηο άθξεο θαη έβαδε κέζα ην βακβάθη θαη ην ρηππνύζε ειαθξά κε έλα ιεπηό ξαβδί γηα λα απισζεί παληνύ. Ζ έλλνηα ηνπ ήηαλ λα πάξεη ην πάπισκα ίζν πάρνο παληνύ ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ. Σόηε έπαηξλε ηελ θαπιαληνβειόλα κηα κεγάιε εηδηθή βειόλα δειαδή θαη έξαβε ην πάπισκα ζε όιε ηνπ ηελ επηθάλεηα, θάλνληαο δηαθνζκεηηθά ζρέδηα, γηξιάληεο, κπαθιαβαδσηά, έιηθεο θ.ι.π., Δπίζεο κεηαπνηνύζε παιηά παπιώκαηα αιιάδνληαο ην βακβάθη ε ην ύθαζκα

10 ΛΟΤΣΡΟ Έλα άιιν επάγγεικα πνπ έρεη εθιείςεη πηα ζηελ Διιάδα είλαη απηό ηνπ ινύζηξνπ. Δίλαη πνιύ εύθνιν λα βάςεη θαλείο ζήκεξα ηα παπνύηζηα ηνπ κόλνο, γηαηί ππάξρεη κηα πιεζώξα από κπνγηέο πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην. πλεζηζκέλν ζέακα ζηηο γσληέο ηνπ δξόκνπ ε ζε θεληξηθά ζεκεία ζηηο πιαηείεο, κεξηθνί ινύζηξνη λα πεξηκέλνπλ ηελ πειαηεία ηνπο ρηππώληαο ην θαζειάθη ηνπο κε ηε βνύξηζα πξνζειθύνληαο ηελ πειαηεία ηνπο. Μεξηθέο θνξέο πεξηθέξνληαλ ζε δηάθνξα ζηέθηα όπσο θαθελεία θαη δηάθνξεο ππεξεζίεο. Δξγαιείν ηεο δνπιεηάο ήηαλ ην μύιηλν θαζειάθη κε ην νπνίν θνπβαινύζαλ ζηα πιατλά ηνπ, ζε εηδηθέο ζήθεο ηηο κπνγηέο, ηηο βνύξηζεο θαη θνκκάηηα πθάζκαηνο, ζπλήζσο βεινύδηλνπ γηα ην γπάιηζκα ησλ παπνπηζηώλ. Σν θαζειάθη θξεκόηαλ ζηνλ ώκν ηνπ ινύζηξνπ κ έλα πνιύ γεξό δεξκάηηλν ινπξί θαη ην κεηέθεξε από κέξνο ζε κέξνο καδί κε ην ζθακλάθη πνπ ρξεζηκνπνηνύζε γηα θάζηζκα. Πάλσ ζην θαζειάθη ήηαλ έλα εηδηθό ζεκείν ζε ζρήκα παπνπηζηνύ πνπ ν πειάηεο έβαδε ηα πόδηα ηνπ ελαιιάμ γηα λα ηνπ βάςνπλ ηα παπνύηζηα. Ό ινύζηξνο έβαδε δύν κεγάια ραξηόληα ζηα πιατλά ησλ παπνπηζηώλ γηα λα απνθεπρζεί ην ιέξσκα ηεο θάιηζαο. Καη άξρηδε ην θαζάξηζκα, ην βάςηκν ην βνύξηζηζκα ην γπάιηζκα ησλ παπνπηζηώλ κε θηλήζεηο επαλαιακβαλόκελεο αζηξαπηαία. ηελ Αζήλα ζήκεξα ππάξρνπλ ζαλ απνκεηλάξηα κηαο άιιεο επνρήο έλαο δύν ινύζηξνη απνηειώληαο αμηνπεξίεξγν ζέακα γηα ηνπο ηνπξίζηεο

11 ΜΑΝΣΑΡΙΣΡΑ Πξηλ πνιιά ρξόληα πνπ νη γπλαηθείεο θάιηζεο θαη θαιζόλ δελ ήηαλ ζε ηόζν πξνζηηέο ηηκέο όπσο ζήκεξα, ζε πάξα πνιιά θαηαζηήκαηα ςηιηθώλ ζπλαληνύζακε έλα θαζαξά γπλαηθείν επάγγεικα πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη πηα. Απηό ηεο καληαξίζηξαο.. Ση έθαλε όκσο ε καληαξίζηξα; Με όπιν ηεο έλα πνηήξη θαη έλα πνιύ ςηιό θαη ιεπηό βεινλάθη επηδηόξζσλε ηηο θάιηζεο πνπ ηνπο έθεπγαλ νη πόληνη. Κάζε πόληνο πνπ είρε μεζηξαηίζεη θαη γύξηδε ζηε βάζε ηνπ κε ηελ ππνκνλεηηθή ηεο επέκβαζε ζηεξεσλόηαλ ιεπηνδνπιεκέλα κε ιίγε θισζηή ζηελ άθξε κηαο ιεπηήο βειόλαο. Αξγόηεξα ρξεζηκνπνηνύζαλ ειεθηξηθά κεραλήκαηα δειαδή κηα βάζε θαη βεινλάθη πνπ ηξνθνδνηείην κε ξεύκα. Ζ δνπιεηά γηλόηαλ πνιύ πην γξήγνξα θαη δε θνύξαδε ηόζν πνιύ ηα κάηηα. Ζ είζνδνο όκσο ησλ θζελώλ θαιζόλ ζηελ αγνξά εμέιεηςε ην επάγγεικα θαη ζηέξεζε πνιιέο γπλαίθεο από έλα ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα, πνπ απνηεινύζε ζεκαληηθό βνήζεκα γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο

12 ΓΑΛΑΣΑ Ο γαιαηάο πνπινύζε ηελ πξακάηεηα ηνπ γάια θαη γηανύξηη πεξηθεξόκελνο ζηηο γεηηνληέο κε ηα πόδηα, ε κε ην κνπιάξη.. Άιινη θόξησλαλ ηα κεγάια ηελεθεδέληα δνρεία ηνπο κε ην γάια ζηε ζνύζηα θαη άιινη θνπβαινύζαλ ηηο γίδεο επηηόπνπ όπνπ θαη ηηο άξκεγαλ ηζρπξηδόκελνη ηε θξεζθόηεηα θαη ην αλόζεπην ηεο πξακάηεηαο ηνπο.σα επόκελα ρξόληα ην κεηαθνξηθό κέζνλ ηνπ πιαλόδηνπ γαιαηά ήηαλ ε ηξίθπθιε κνηνζηθιέηα κε ηελ νπνία γπξλνύζε ζηηο γεηηνληέο γεκίδνληαο ηα θαηζαξόιηα ησλ λνηθνθπξηώλ κε θξέζθν γάια. ήκεξα απηό ην επάγγεικα έρεη ραζεί γηα πάληα. Έρεη αλαιάβεη ε ΓΔΛΣΑ, ε ΦΑΡΜΑ, ε ΔΒΓΑ θαη άιιεο βηνκεραλίεο λα γεκίδνπλ ηα ξάθηα ησλ ζνππεξκάξθεη κε ηα πξντόληα ηνπο θαη νη γξαθηθνί γαιαηάδεο δε δηαιαινύλ πηα ην γάια θαη ην γηανύξηη ηνπο

13 ΜΤΛΩΝΑ Ο Μπισλάο είρε θαη απηόο έλα επάγγεικα κηαο άιιεο επνρήο θαη ε δνπιεηά ηνπ ήηαλ λα αιέζεη ζην κύιν ηνπ ζηηάξη θαη θξηζάξη γηα λα βγεη ην αιεύξη γηα παξαζθεπή ςσκηνύ. Απνκεηλάξηα κύισλ ππάξρνπλ ζε θάπνηα Κπθιαδνλήζηα, ακθίβνιν όκσο αλ ιεηηνπξγνύλ θη απνηεινύλ γξαθηθή λόηα ηνπ λεζησηηθνύ ηνπίνπ. ήκεξα νη κύινη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ζύγρξνλεο αιεπξνβηνκεραλίεο. Παιηά όκσο δνύιεπαλ κε θηλεηήξηα δύλακε ηνλ αέξα ή ην λεξό νπόηε ιέγνληαλ αλεκόκπινη ε λεξόκπινη αληίζηνηρα. Γύν κεγάιεο πέηξεο πνπ εθάπηνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ πξέζζα θηλνύληαλ κε ηνλ αέξα ε ην λεξό θαη άιεζαλ ην ζηάξη ή ην θξηζάξη γηα λα βγεη ην αιεύξη. Ζ ακνηβή ηνπ κπισλά γηλόηαλ κε αιεύξη, (αιεζηηθά)

14 ΓΑΝΩΣΗ Η ΓΑΝΩΜΑΣΗ Σεγάληα, θαηζαξόιεο, θνπηάιηα, πεξνύληα γαλώλσ. Ζ θσλή ηνπ αθνπγόηαλ ηαθηηθά ζηηο γεηηνληέο όκσο όρη πηα. Σν επάγγεικα ηνπ γαλσηή πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ ρξόλνπ απ ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ δελ ππάξρεη πηα. Γνπιεηά ηνπ ήηαλ λα επηθαζζηηεξώλεη ηα ράιθηλα (κπαθηξέληα) νηθηαθά, καγεηξηθά ζθεύε. Ο ραιθόο νμεηδσλόηαλ κε ηελ πνιιή ρξήζε θαη πξνθαινύζε δειεηεξηάζεηο. Έηζη ινηπόλ έπξεπε λα θαιπθζεί κε ζηξώκα θαζζίηεξνπ (θαιάη), λα γαλσζεί δειαδή. Απηό ην έθαλε ν γαλσηήο. Καζάξηδε ηα ράιθηλα ζθεύε, ηα άιεηθε κε πδξνρισξηθό νμύ θαη ηα έηξηβε κε άκκν πνιύ θαιά. Μεηά ζε κηα γθαδηέξα πνπ είρε καδί ηνπ δέζηαηλε πνιύ θαιά ην ζθεύνο θαη ρξεζηκνπνηνύζε έλα εηδηθό θάξκαθν γηα λα ζηξώζεη θαιά ν θαζζίηεξνο. θνύπηδε ην ζθεύνο θαη κε έλα ρνληξό βακβαθεξό ύθαζκα,άπισλε ην θαιάη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζθεύνπο. Μεηά ην γπάιηδε θαιά θαη ην παξέδηδε ζηα ρέξηα ηεο λνηθνθπξάο. Σα καγεηξηθά ζθεύε θαη ηα καραηξνπήξνπλα είλαη ζηε ζεκεξηλή επνρή αλνμείδσηα θαη δελ ρξεηάδνληαη γάλσκα. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο εμέιεηςε θαη ην επάγγεικα ηνπ γαλσηή

15 ΠΔΣΑΛΩΣΗ Σελ παιηά επνρή πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ κεηαθνξηθό κέζνλ ηα άινγα ν πεηαισηήο ήηαλ απαξαίηεηνο γηα λα θξνληίδεη ηα λύρηα (νπιέο) ησλ αιόγσλ. Σα πεηάισλε κε εηδηθά πέηαια από ζθπξειαηεκέλν ζίδεξν πνπ ηα έθηηαρλε ν ίδηνο ζην εηδηθό εξγαζηήξην ηνπ γηα λα κε θζείξνληαη ηα λύρηα ηνπο. Έθηηαρλε ηα πέηαια θαη ηνπο έδηλε ζρήκα αλάινγα κε ηηο νπιέο ηνπ θάζε αιόγνπ. Καηόπηλ θάξθσλε κε εηδηθά πεηαιόθαξθα κε ρνληξό θεθάιη ηα πέηαια ζηα λύρηα ηνπ αιόγνπ αθνύ πξώηα είρε αθαηξέζεη κε ηαλάιηα, ην παιαηό θζαξκέλν πέηαιν. Όηαλ ηνπνζεηνύζε ην θαηλνύξγην πέηαιν, έθνβε ηηο άθξεο ησλ πεηαιόθαξθσλ πνπ εμείραλ θαη θαηόπηλ ιηκάξηδε κε εηδηθό εξγαιείν ην λύρη ηνπ αιόγνπ ώζηε λα είλαη ζηελ ίδηα επηθάλεηα κε ην πέηαιν. Σν επάγγεικα ηνπ πέηαιν ηελ έρεη εθιείςεη από θαηξό

16 ΑΓΩΓΙΑΣΗ Ο Αγσγηάηεο κε ηε ζνύζηα, θάξν κε άινγν δειαδή, κεηέθεξε από ηόπν ζε ηόπν, ηαμηδηώηεο, θξαηηθνύο ιεηηνπξγνύο, γηαηξνύο αιιά θαη εκπνξεύκαηα ζπλήζσο θξαζηά, όζπξηα, ιάδηα θ.ιπ.. Δπίζεο αλαιάκβαλε θαη κεηαθνκίζεηο γηαηί νη νηθνζθεπέο ηα παιηά ρξόληα αξηζκνύζαλ ιίγα θαη απαξαίηεηα θνκκάηηα πνπ ρσξνύζαλ ζε κηα ζνύζηα. Ζ ακνηβή ηνπ αγσγηάηε ιεγόηαλ αγώη., έλαο ν όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα αθόκε γηα ηηο κεηαθνξέο. Σν αγώη θαλνληδόηαλ άιινηε αλάινγα κε ηε δηαδξνκή ε θαηά κνλάδα βάξνπο ηνπ κεηαθεξόκελνπ πξντόληνο. Απηή ε δνπιεηά ήηαλ δύζθνιε θαη πνιύ θνπξαζηηθή εμαζθάιηδε όκσο θαιή ακνηβή. ήκεξα ηε δνπιεηά ηνπ αγσγηάηε έρνπλ αλαιάβεη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ

17 ΝΣΔΛΑΛΗ Σα παιηά ρξόληα πνπ δελ ππήξραλ ηειέθσλα, ξαδηόθσλα, ηειενξάζεηο αιιά νύηε θαη κεγάθσλα ν ληειάιεο, ν δεκόζηνο θήξπθαο ήηαλ απηόο πνπ δηαιαινύζε ηα λέα θαη κε ηελ ζηεληόξεηα θσλή ηνπ έθαλε γλσζηό νηηδήπνηε έπξεπε λα θνηλνπνηεζεί. Ο ληειάιεο γπξλνύζε όιεο ηηο γεηηνληέο, δηαιαιώληαο, δηαθεκίδνληαο, ιέγνληαο ηα λέα, θάλνληαο ρσλί ηα ρέξηα ηνπ κπξνζηά ζην ζηόκα ηνπ, γηα λ αθνύγεηαη θαιύηεξα ε θσλή ηνπ Αλαθνίλσλε ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο, ηελ άθημε ηνπ θηλεηνύ θηλεκαηνγξάθνπ, ησλ ζεαηξηθώλ νκίισλ αιιά θαη ηηο δηαηαγέο ησλ ηνπηθώλ αξρώλ

18 ΛΑΣΔΡΝΑΣΕΖ Δπάγγεικα θαη απηό πνπ εμέιεηςε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Παιαηόηεξα ππήξραλ πάξα πνιινί πεξηπιαλώκελνη κνπζηθνί, γπξίδνληαο ηηο γεηηνληέο κε ηε ιαηέξλα ηνπο παίδνληαο κνπζηθά θνκκάηηα πνπ άθεζαλ επνρή όπσο γηα παξάδεηγκα : «Γαξύθαιιν ζη απηί», «Φξαγθνζπξηαλή», «Σν ηξακ ην ηειεπηαίν», «Οη ζαιαζζηέο νη ράληξεο».ήκεξα νη ελαπνκείλαληεο ιαηεξλαηδήδεο είλαη ειάρηζηνη θαη αξαηά θαη πνύ ζηηο θεληξηθέο γεηηνληέο αθνύγεηαη ε γιπθεηά κνπζηθή ηεο ιαηέξλαο, κε πξώην θαη θαιύηεξν ηξαγνύδη «νη ζαιαζζηέο νη ράληξεο» Ζ ιαηέξλα ήηαλ ππεξβνιηθά ζηνιηζκέλε κε πνιιά θαη πνηθίια ζηνιίδηα. Γη' απηό θαη ζήκεξα ιέκε ηε θξάζε «ζηνιίζηεθεο ζαλ ιαηέξλα».πξηλ απ' όια είρε ζθεπάζκαηα από δέξκα, ε βεινύδν κε θεληήκαηα, ξέιηα, ρξπζά ζηνιίζκαηα ε θαη παξαζηάζεηο όπσο όκνξθεο θνπέιεο ε κάρεο. Δπίζεο ήηαλ ζηνιηζκέλε κε ράληξεο, θνκπνιόγηα θαη ό,ηη άιιν ηαίξηαδε κε ην γνύζην ηνπ ιαηεξλαηδή νξγαλνπαίθηε. Πνιύ νγθώδεο όξγαλν, κεηαθεξόηαλ από γεηηνληά ζε γεηηνληά κε ξόδεο ζθνξπίδνληαο ηνπο γιπθνύο ηεο ήρνπο. Ζ πξώηε ιαηέξλα ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε ην 1880 από ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ησζήθ Αξκάνπ θαη ηνπ Giuseppe Turconi.Ζ εμέιημε ηεο ήηαλ ξαγδαία θαη δηαδόζεθε πνιύ γξήγνξα αιιά θνηλσληθά γεγνλόηα όπσο ν πόιεκνο αιιά θαη o όγθνο ηεο πνπ ηελ έθαλε δπζθνινκεηάθεξηε δελ βνήζεζαλ ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε ηεο θαη ην ηειεπηαίν εξγαζηήξην θαηαζθεπήο ιαηέξλαο, έθιεηζε ην 1938.ηε ζεκεξηλή επνρή κόλνλ έλαο έρεη απνκείλεη πνπ θαηαζθεπάδεη θαη επηζθεπάδεη ιαηέξλεο. ύκθσλα κε άξζξν ηνπ «Διεύζεξνπ Σύπνπ» απηόο ν ηειεπηαίνο αγάπεζε ηε ιαηέξλα από πνιύ κηθξόο γηα ηε γιπθνιαιηά θαη ηελ νκνξθηά ηεο, ηελ αξρνληηά θαη ηα ζηνιίδηα ηεο. Πεξίκελε πώο θαη πώο ζην παξάζπξν λα πεξάζεη ν ιαηεξλαηδήο κε ηελ ιαηέξλα ηνπ λα αθνύζεη ηε κνπζηθή ηνπ θαη λα ηνπ πεηάμεη ην λόκηζκα. ε άξζξν ηεο «Καζεκεξηλήο» αλαθέξεηαη όηη ιαηέξλα είλαη θνξεηό κεραληθό θξνπζηό κνπζηθό όξγαλν θαη ιαηεξλαηδήο απηόο πνπ

19 παίδεη ηελ ιαηέξλα θαη ηελ κεηαθέξεη κε ην δηπισκέλν ζθακλάθη θάησ απ ηε καζράιε. Δλώ αληηζέησο ξνκβία είλαη ην ιατθό κεραληθό έγρνξδν κνπζηθό όξγαλν θεξόκελν επί ηξνρώλ. Ζ ιαηέξλα έρεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε ην πηάλν θαη κάιηζηα νλνκάδεηαη θαη απηόκαην πηάλν. ε απηήλ ηα πιήθηξα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε έλα θύιηλδξν κε θαξθηά πνπ νπζηαζηηθά παίδεη ηα ηξαγνύδηα πνπ ηνπ έρνπλ ζηακπάξεη. Σν ζηακπάξηζκα είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κνπζηθέο θαη ηερληθέο γλώζεηο θαη είλαη ρξνλνβόξα. Απηά γηα ηε ιαηέξλα θαη αο ειπίζνπκε όηη ζε θάπνηα ειιεληθή ηαηλία ζα αθνύζνπκε ηα όκνξθα ηξαγνύδηα ηεο παηγκέλα κ εθείλν ην γιπθό ήρν, αλάκλεζε άιισλ μεραζκέλσλ επνρώλ

20 ΠΗΓΔ: Καηζαλέβαο Θεόδσξνο «Σα επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο» Γηαδίθηπν, δηάθνξεο ηζηνζειίδεο Δπζπκίνπ Γέζπνηλα

21 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΛ.3 ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΑΘΖΣΩΝ-Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΑ.ΔΛ.5 ΔΗΑΓΩΓΖ.ΔΛ.6 ΠΑΓΟΠΩΛΖ ΔΛ.8 ΠΑΠΛΩΜΑΣΑ ΔΛ.9 ΛΟΤΣΡΟ ΔΛ.10 ΜΑΝΣΑΡΗΣΡΑ. ΔΛ.11 ΓΑΛΑΣΑ.. ΔΛ.12 ΜΤΛΩΝΑ..ΔΛ.13 ΓΑΝΩΣΖ...ΔΛ.14 ΠΔΣΑΛΩΣΖ..ΔΛ.15 ΑΓΩΓΗΑΣΖ ΔΛ.16 ΝΣΔΛΑΛΖ.ΔΛ.17 ΛΑΣΔΡΝΑΣΕΖ. ΔΛ.18 ΠΖΓΔ..ΔΛ

22 - 22 -

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα