ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη Καλαμάτα Πληροφορίες: E.Ανδριανοπούλου Τηλ/νο.: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)» Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Π.Δ. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» και του ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». β. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». γ. Της υπ αριθμ.υππο/δοεπυ/τοπυνσ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.». δ. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α/ ) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε. Του Ν.1958/1991( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». στ. Του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». ζ. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». η. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». θ. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

2 ι. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». κ. Της υπ' αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». λ. Του Ν. 4281/ΦΕΚ Α /160/ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 87/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/36780/18875/1364/674/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 26 η Ε.Β.Α. 4.Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ» με ΚΑΕ 2013ΣΕ της ΣΑΕ 014/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 5.Την υπ αρ. πρωτ. εισ. ΕΦΑ Μεσσηνίας 70/ Αναφορά Τεχνική έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου 6. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/1316/770/70/ (ΑΔΑ:7ΞΟΛΓ- 36Ζ) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)». Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας θα διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (63.425,63 Ευρώ) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (καθαρό: ,55 Φ.Π.Α.: ,08, Σύνολο: ,63) για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ». Άρθρο 1: Αντικείμενο Διαγωνισμού - Προϋπολογισμός Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι α) η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών(καλωδίων, γειώσεων, ηλεκτρικών πινάκων, διακοπτών, φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων, διακοπτών κλπ) σύμφωνα με την προμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού (πίνακας 1) και τα συνημμένα μονογραμμικά διαγράμματα των ηλεκτρικών πινάκων, και β) η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο κτίριο του διαβατικού, της δυτικής πτέρυγας κελιών και του νοτιοδυτικού πύργου που θα απαιτηθούν στο έργο «Αποκατάσταση Δυτικής

3 Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ» όπου αυτά απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη. Οι εργασίες υλοποιούνται σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/55649/1597/ Απόφαση Έγκρισης προμελέτης οριστικής μελέτης αποκατάστασης κτηριακού συγκροτήματος Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο) και την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΑΧΜΑΕ/36780/18875/1364/674/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 26η Ε.Β.Α. Η δαπάνη για την προμήθεια και την παράδοση των παραπάνω προϊόντων καθώς και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (63.425,63 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,(καθαρό ,55,ΦΠΑ ,08) όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, με δικαίωμα προαίρεσης προσαύξησης της προμήθειας των υλικών κατά ποσοστό 20% ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες του έργου στις διαστάσεις και τις ποσότητες που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση - Αναφορά του επιβλέποντα μηχανικού (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης): α.α. 1 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων (πίνακας 1) Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ , , ,63 2 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (εργασία) , , ,00 Σύνολο , , ,63 Τα ηλεκτρολογικά υλικά, φωτιστικά και η εγκατάσταση πρέπει να ανταποκρίνονται στις Γενικές και Τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση - Αναφορά του επιβλέποντα μηχανικού. Όλα τα υλικά, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, συσκευασμένα και προστατευμένα επαρκώς και να συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά των ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Κατά την παράδοση των υλικών θα γίνεται έλεγχος από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, και αν αυτά δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ή έχουν υποστεί φθορές κατά την φύλαξη ή τη μεταφορά τους ή δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα δε θα παραλαμβάνονται. Τέλος, σε περίπτωση που κατά την τοποθέτηση αυτών παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω ελαττωματικού προϊόντος, ο προμηθευτής θα πρέπει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών όπως ορίζεται στην Αναφορά Τεχνική Έκθεση του Επιβλέποντα μηχανικού του έργου. Στην προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια υλικών θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και παράδοσής τους στο έργο (Ανδρομονάστηρο).

4 Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη μηχανικός: Αναστασία Ρουμελιώτη). Άρθρο 2 : Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: - Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο, κατά το έτος το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. - Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/ Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: - Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. - Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. -Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. - Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Άρθρο 3: Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, ανάλογα με την πορεία των εργασιών, και θα γίνεται με ευθύνη του ανάδοχου στον τόπο του έργου και σε συνεννόηση με την ομάδα επίβλεψης. Η παράδοση των υλικών καθώς και οι εργασίες που αφορούν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου Άρθρο 4: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς τους, -δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. -δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό. -Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

5 -Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.Δ. 118/ Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και των λοιπών λεπτομερειών του έργου. 4.Λόγω των υψηλών και ειδικών απαιτήσεων του έργου, οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε μνημεία ή σε κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς τους να συνυποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την εμπειρία αυτή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 5. Δήλωση Αποδοχής Όρων (συν. Υπόδειγμα Ι) Άρθρο 5: Προθεσμία και τρόπος υποβολής- Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς. 1. Η προσφορά πρέπει να ακολουθεί επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη αναφορικά με τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόμενα του φακέλου. 2. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 28/01/2015. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση Μεθώνης 10 & Κανάρη, Καλαμάτα, Τ.Κ , είτε αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή courier (σε εργάσιμες μέρες και ώρες) εντός της ανωτέρω προθεσμίας και πρωτοκολλώνται άμεσα. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την αναθέτουσα αρχή, δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την ανωτέρω ημέρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. 3. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επωνυμία Διαγωνιζόμενου (πλήρης επωνυμία, δ/νση, τηλ/νο, Fax) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΙΚΟΥ Ι. Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)» (Αριθμ. Διακήρυξης: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/3074/1942/ ) Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/01/2015 και ώρα 10:00 π.μ. Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μεθώνης 10 & Κανάρη Τ.Κ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Να μην ανοιχτεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των υλικών.

6 5. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού απορρίπτεται. 6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι : α) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 4 της παρούσης. β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς (συν. Υπόδειγμα ΙΙ) με τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου επί αυτού και σαφή την ένδειξη «οικονομική προσφορά». 7. Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σύμφωνες με το συνημμένο πρότυπο προσφορών, θα αναφέρουν την επιμέρους τιμή ανά είδος αλλά και την τιμή της συνολικής προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως και θα είναι μονογραμμένες και σφραγισμένες από τον διαγωνιζόμενο. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις, που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, θα απορρίπτονται. 8. Στις προσφορές θα γίνεται σαφής αναφορά στη διάρκεια ισχύος τους η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 ημέρες. Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται με την προσφορά του ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Άρθρο 6: Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης Υπογραφή σύμβασης Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στην Καλαμάτα από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία πρωτοκόλλου μόνο τις εμπρόθεσμες προσφορές, ενώ απορρίπτει και επιστρέφει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς και τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφει όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων χωρίς να τον αποσφραγίσει. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει απόρριψη κάποιου από τους συμμετέχοντες, η Επιτροπή δεν προχωρά στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής του προσφοράς και συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το θέμα και εκδίδει σχετική Απόφαση την οποία κοινοποιεί στον απορριφθέντα επιστρέφοντάς του ταυτόχρονα το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής του προσφοράς. Στην ίδια ή σε άλλη συνεδρίασή της η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρά στην αποσφράγιση των λοιπών οικονομικών προσφορών και αφού τις μονογράψει και τις ελέγξει συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωστοποιεί τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές και τις τιμές των αποδεκτών προσφορών, συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και τον υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το θέμα και εκδίδει τη σχετική Απόφαση Έγκρισης Αποτελέσματος του Διαγωνισμού η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες, οι οποίοι

7 δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσματος εντός των επομένων τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται στην γραμματεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ποσού ίσου με το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 157, παρ. 1β του Ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 7: Πληρωμή Η πληρωμή για την προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού και των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα τιμολόγια - δελτία αποστολής που θα εκδίδονται από τον ανάδοχο. Η πληρωμή του αναδόχου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνεται στο τέλος κάθε φάσης, όπως αυτές περιγράφονται στην αναφορά- τεχνική έκθεση του μηχανικού. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα λάβει το 30% της αμοιβής του, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης θα λάβει επί πλέον 30% της αμοιβής του και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραλάβει το υπόλοιπο 40% της αμοιβής του. Η πληρωμή θα γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδίδει ο ανάδοχος και των λοιπών παραστατικών (Πρωτόκολλα παραλαβής, Δελτία εισαγωγής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Συν. 1)Υπόδειγμα Δήλωσης αποδοχής όρων (1 σελίδα) 2) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (1 σελίδα) 3) Αναφορά Τεχνική Έκθεση Επιβλέποντα Μηχανικού (17 σελίδες) Η Προϊσταμένη Ευαγγελία Μηλίτση Κεχαγιά Δρ Αρχαιολόγος

8 Ημερομηνία. Δ Η Λ Ω Σ Η Ο κάτωθι υπογεγραμμένος. (Ονοματεπώνυμο)..(επαγγελματική ιδιότητα) με έδρα.. δηλώνω ότι: Η προσφορά μας συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/3074/1942/ Προκήρυξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας των οποίων λάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. Ο Δηλών

9 .. (Σφραγίδα προσφέροντα).. (Τόπος έδρας προσφέροντα ημερομηνία) Προς: ΕΦΑ Μεσσηνίας Μεθώνης 10 & Κανάρη Καλαμάτα Τηλ/νο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/3074/1942/160/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ. (Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών για τις ανάγκες του έργου Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)» έχω την τιμή να σας προσφέρω τα παρακάτω υλικά και την εργασία για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στις αντίστοιχες τιμές (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω προκήρυξη: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων 1 ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ HDPE Φ90 ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ HDPE Φ40 ΜΕΤΡΑ 53 3 ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΠΙΡΑΛ Φ25 ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΠΙΡΑΛ Φ20 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-S 4G70 ΜΕΤΡΑ 74 6 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-Ρ 1Χ35 ΜΕΤΡΑ 74 7 ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ CU 35 mm2 KG 16 8 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5G16 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5G10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3G10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 5G6 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY Ε1VV-U 3G6 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY Ε1VV-U 3G4 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 5G2,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 3G2,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 5G1,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ NYY Ε1VV-U 3G1,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ HP X113X58 IP55 TEM 21

10 19 ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ UNICAP PG16 PA ΓΚΡΙ+ ΠΑΞΙΜΑΔΙ IP68 TEM ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ14Χ1500 Ε-CU TEM 3 21 ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ14 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ TEM 3 22 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Γ.ΗΓ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Β.ΒΚ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Α.ΗΓ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Β.ΚΚ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 27 ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ60 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΕΜ ΠΛΑΙΣΙΟ 1ΘΕΣ. SOFT ALOYMINIO (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΠΛΟ - Α/R SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΒΙΔΕΣ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΟΥΚΟ SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΠΑΚΙ SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΤΕΜ 73 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 41 ΤΕΜ 39 ΤΕΜ 2 37 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΜ 5 38 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΜ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΡΑΓΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 10m ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΡΑΓΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 15m ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΌ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΜ 4 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΤΕΜ 6 43 ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΌ ΟΡΟΦΗ ΤΕΜ 2 44 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Γ1 ΤΕΜ 4 45 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Γ2 ΤΕΜ 5 46 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Δ ΤΕΜ ΡΑΓΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Ε ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Ζ ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Η ΤΕΜ 8 ΣΥΝΟΛΟ (1)

11 2. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (Εργασία) ΣΥΝΟΛΟ (2) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)+(2) Η αξία της συνολικής προμήθειας και εργασίας για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ανέρχεται σε ποσό (συμπεριλαμβανομένου του (ΦΠΑ):... (αριθμητικώς) (ολογράφως) Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. Ακόμη δηλώνω ότι είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 120 ημέρες. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υλικών, της εργασίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τους λοιπούς όρους και προδιαγραφές της ανωτέρω προκήρυξης δηλώνω πως, αφού τους μελέτησα διεξοδικά, τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Μετά τιμής Ο Προσφέρων (υπογραφή και σφραγίδα προσφέροντα)

12 ΑΝΑΦΟΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επιβλέποντα μηχανικού, Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, του έργου: «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)». ΠΡΟΣ την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας υπόψη κ. Προϊσταμένης με ΘΕΜΑ: «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών για τις ανάγκες του έργου Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ)» Σας ενημερώνω, ότι για την ομαλή υλοποίηση του παραπάνω έργου και των αναστηλωτικών εργασιών που εκτελούνται σε αυτό σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/55649/1597/ Απόφαση έγκρισης προμελέτης - οριστικής μελέτης αποκατάστασης κτιριακού συγκροτήματος Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο) και με την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/ 36780/18875/1364/674/ έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία, η Υπηρεσία μας είναι αναγκαίο να προβεί σε διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων και για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την εγκατάσταση αυτών. Αναλυτικά, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά: 1. Στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλωδίων, γειώσεων, ηλεκτρικών πινάκων, διακοπτών, φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων, διακοπτών κλπ) σύμφωνα με την προμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού (πίνακας 1) και τα συνημμένα μονογραμμικά διαγράμματα των ηλεκτρικών πινάκων, 2. Στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο κτίριο του διαβατικού, της δυτικής πτέρυγας κελιών και του νοτιοδυτικού πύργου.

13 1. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σημάτων Πίνακας 1 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ HDPE Φ90 ΜΕΤΡΑ 210 1,36 285,39 2 ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ HDPE Φ40 ΜΕΤΡΑ 53 0,51 27,19 3 ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΠΙΡΑΛ Φ25 ΜΕΤΡΑ 158 0,92 145,76 4 ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΠΙΡΑΛ Φ20 ΜΕΤΡΑ 131 0,61 79,82 5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-S 4G70 ΜΕΤΡΑ 74 21, ,60 6 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-Ρ 1Χ35 ΜΕΤΡΑ 74 2,77 204,68 7 ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ CU 35 mm2 KG 16 9,01 144,10 8 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5G16 ΜΕΤΡΑ 168 6, ,90 9 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5G10 ΜΕΤΡΑ 63 4,16 261,95 10 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3G10 ΜΕΤΡΑ 53 2,62 138,65 11 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 5G6 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ 37 2,60 96,35 12 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY Ε1VV-U 3G6 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ 47 1,61 75,60 13 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY Ε1VV-U 3G4 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ 50 1,17 58,44 14 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 5G2,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ 770 1,21 932,32 15 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 3G2,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ 660 0,75 492,23 16 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 5G1,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ 550 0,77 424,71 17 ΚΑΛΩΔΙΟ NYY Ε1VV-U 3G1,5 ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΕΤΡΑ 770 0,50 383,92 18 ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ HP X113X58 IP55 TEM 21 24,00 504,00 19 ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ UNICAP PG16 PA ΓΚΡΙ+ ΠΑΞΙΜΑΔΙ IP68 TEM 42 0,46 19,15 20 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ14Χ1500 Ε-CU TEM 3 10,79 32,37 21 ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Φ14 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ TEM 3 2,44 7,32 22 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ , ,00 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Γ.ΗΓ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 154,00 154,00 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Β.ΒΚ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 396,00 396,00 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Α.ΗΓ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 121,00 121,00 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΦ - Β.ΚΚ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ)* ΤΕΜ 1 451,00 451,00 27 ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ60 ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΕΜ 73 0,30 22,19 28 ΠΛΑΙΣΙΟ 1ΘΕΣ. SOFT ALOYMINIO (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΤΕΜ 73 3,73 272,44

14 29 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΤΕΜ 30 3,00 90,00 30 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΤΕΜ 2 6,42 12,84 32 ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΠΛΟ - Α/R SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΤΕΜ 30 2,15 64,44 33 ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ΤΕΜ 2 3,42 6,84 ισοδύναμο) 34 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΒΙΔΕΣ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΤΕΜ 41 3,05 125,21 35 ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΟΥΚΟ SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ισοδύναμο) ΤΕΜ 39 2,03 79,09 36 ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΟΥΚΟ+ΚΑΠΑΚΙ SOFT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ενδεικτικού τύπου Galea Life ή ΤΕΜ 2 4,81 9,61 ισοδύναμο) 37 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΜ 5 757, ,23 38 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΜ , ,60 39 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΡΑΓΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 10m ΤΕΜ 4 37,31 149,24 40 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΡΑΓΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 15m ΤΕΜ 10 55,97 559,65 41 ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΌ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΜ , ,38 42 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΤΕΜ 6 33,80 202,80 43 ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΌ ΟΡΟΦΗ ΤΕΜ 2 85,67 171,34 44 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Γ1 ΤΕΜ 4 123,50 494,00 45 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Γ2 ΤΕΜ 5 94,25 471,25 46 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Δ ΤΕΜ 34 76, ,80 47 ΡΑΓΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ 24 17,55 421,20 48 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ 13 7,48 97,18 49 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ 13 1,24 16,06 50 ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ 26 1,82 47,32 51 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Ε ΤΕΜ , ,40 52 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Ζ ΤΕΜ 30 77, ,20 53 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Η ΤΕΜ 8 82,23 657,80 ΣΥΝΟΛΟ 38565,55 ΦΠΑ: 8870,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 47435,63 Τεχνικές Προδιαγραφές Καλώδια

15 Τα καλώδια θα είναι ονομαστικής τάσης 600/1000V, με χάλκινους αγωγούς, με μόνωση και μανδύα από PVC. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο διεθνές πρότυπο IEC και θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στο ύπαιθρο και σε εσωτερικούς χώρους μέσα σε σωλήνες. Σύστημα σωλήνων προστασίας καλωδίων Σωλήνες κυματοειδείς (σπιράλ) HDPE Οι σωλήνες προστασίας αυτού του τύπου θα είναι κυματοειδείς (σπιράλ) κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), θα έχουν ελάχιστη αντοχή στη συμπίεση 450Ν και θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πρότυπο εφαρμογής EN Σύστημα σωλήνων βαρέως τύπου για υψηλές μηχανικές απαιτήσεις Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων αυτού του τύπου θα είναι κυματοειδής (σπιραλ), κατασκευασμένοι από θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, θα έχουν ελάχιστη αντοχή στη συμπίεση 1250N και θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα πρότυπα εφαρμογής EN και EN Ηλεκτρικοί πίνακες Οι πίνακες θα είναι επίτοιχοι μεταλλικοί και στεγανοί χρώματος γκρι. Για την κατασκευή των πινάκων ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα συνημμένα μονογραμμικά διαγράμματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Για την κοστολόγηση τους θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη κλεμμών φάσεων και ουδετέρου καθώς και χώρος επέκτασης 15%. Οι πίνακες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά δοκιμών τύπου. Μετά το πέρας της κατασκευής τους θα υποβληθούν στις δοκιμές σειράς που προδιαγράφονται από το πρότυπο IEC και περιλαμβάνουν: Επιθεώρηση του πίνακα και δοκιμή ηλεκτρικής λειτουργίας (αυτοματισμοί) Διηλεκτρική δοκιμή υπό τάση 2500V/50Hz Έλεγχο των προστατευτικών μερών και της ηλεκτρικής συνέχειας του προστατευτικού κυκλώματος Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σειράς κατά IEC και πολυγραμμικά σχέδια σε έντυπη μορφή. Όλα τα υλικά, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, συσκευασμένα και προστατευμένα επαρκώς και να συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά των ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν με την παράδοση των ηλεκτρικών πινάκων. Φωτιστικά σώματα Φωτιστικό σώμα τύπου Α

16 Φωτιστικό led 50W/230V έμμεσου - άμεσου φωτισμού με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα είναι ορθογωνικής διατομής με ενδεικτικές διαστάσεις 960*320*44 mm και θα έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP40. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε σύστημα που αποτελείται από δύο ηλεκτροφόρες ράγες - καλώδια το οποίο περιγράφεται παρακάτω. (ενδεικτικός τύπος: matrix traddel ή ισοδύναμο). Φωτιστικό σώμα τύπου Β Φωτιστικό σώμα αποτελούμενο από ηλεκτρονικό μετασχηματιστή και δύο σποτ, το καθένα από τα οποία θα έχει δυνατότητα περιστροφής κατά περίπου 350 ο στον οριζόντιο άξονα και 180 ο στον κατακόρυφο άξονα. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα έχει χρώμα μεταλλικό γκρι, ενδεικτικό πλάτος 310mm και μέγιστο ύψος μαζί με το μετασχηματιστή και τα σποτ 200mm. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε σύστημα που αποτελείται από δύο ηλεκτροφόρες ράγες - καλώδια το οποίο περιγράφεται παρακάτω. Επιπλέον τα σποτ θα έχουν τη δυνατότητα διπλού κλειδώματος οριζοντίως και καθέτως σε κάθε θέση στόχευσης. Θα είναι εφοδιασμένο με 2 λαμπτήρες τεχνολογίας LED 8,5W-12V ευρείας δέσμης (περίπου 40 ο ) ανά φωτιστικό σώμα. (ενδεικτικός τύπος: point traddel ή ισοδύναμο) Σύστημα διπλής ηλεκτροφόρας ράγας Αποτελείται από 2 παράλληλες ηλεκτροφόρες ράγες - καλώδια σε μεταξύ τους απόσταση 300mm. Από τις ράγες αυτές αναρτώνται τα φωτιστικά τύπου Α και Β τα οποία περιγράφονται παραπάνω. Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης και αφαίρεσης φωτιστικών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες φωτισμού. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις ηλεκτροφόρες ράγες, τα απαραίτητα αξεσουάρ για την παροχή ρεύματος, για στήριξη κλπ. Αναλυτικότερα, αυτά καταγράφονται ακολούθως: 1. Ηλεκτροφόρα ράγα τριών κυκλωμάτων (2*1,5mm 2 ) σε μήκη 10m και 15m 2. Σετ για ηλεκτροφόρα ράγα με κουτί παροχής ρεύματος και σύστημα στήριξης στις απέναντι πλευρές των τοίχων χρώματος μεταλλικού γκρι και διαμέτρου παξιμαδιών Φ50 (Σετ στήριξης ηλεκτροφόρας ράγας από τοίχους) 3. Αναρτήσεις ηλεκτροφόρας ράγας (τοποθετούμενες ανά 5m) 4. Σετ στήριξης ηλεκτροφόρας ράγας από οροφή Φωτιστικό σώμα τύπου Γ Γ1. Φωτιστικό σώμα χρώματος γκρι με δυνατότητα φωτισμού πάνω και κάτω. Το φωτιστικό θα είναι ορθογωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 250*180*30mm και θα μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον οριζόντιο άξονα. Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο το λαμπτήρα του. (ενδεικτικού τύπου: girevole linealight ή ισοδύναμο) Γ2. Φωτιστικό σώμα χρώματος γκρι με δυνατότητα φωτισμού πάνω και κάτω. Το φωτιστικό θα είναι ορθογωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 150*180*30mm και θα μπορεί να περιστραφεί γύρω

17 από τον οριζόντιο άξονα. Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο λαμπτήρα το λαμπτήρα του. (ενδεικτικού τύπου: girevole linealight ή ισοδύναμο). Φωτιστικο σώμα τύπου Δ Φωτιστικό τύπου σποτ κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα τριών φάσεων με δυνατότητα περιστροφής κατά περίπου 350 ο στο οριζόντιο επίπεδο και 170 ο στο κατακόρυφο επίπεδο. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα έχει χρώμα titan και στεγανότητα τουλάχιστον IP20. Η μέγιστη επιθυμητή απόσταση του οριζοντίου άξονα του σποτ από το σημείο ανάρτησης θα είναι 200mm. Το σποτ θα είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου έως 125 mm και θα είναι εφοδιασμένο με λαμπτήρες τεχνολογίας LED 14W/12V ευρείας δέσμης. (ενδεικτικός τύπος: crea petridis ή ισοδύναμο) Ο εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει αντίστοιχα τα τροφοδοτικά ρεύματος και τα συνδετικά εξαρτήματα που χρειάζονται για ανάρτηση από ράγα οροφής η οποία θα απαρτίζεται από τα παρακάτω: 1. Ράγα οροφής τριών κυκλωμάτων χρώματος titan, στεγανότητας IP20 2. Τροφοδοτικό ράγας χρώματος titan 3. Τερματική τάπα ράγας χρώματος titan 4. Γάντζος στερέωσης χρώματος titan Φωτιστικό σώμα τύπου Ε Φωτιστικό led 24W/3000lm χρώματος. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο θα έχει χρώμα titan, ενδεικτικές διαστάσεις 45*60mm και μήκος περίπου 1450mm. Το φωτιστικό θα πρέπει να παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό σε όλο το μήκος του και θα έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP43. (ενδεικτικός τύπος low system led petridis ή ισοδύναμο) Φωτιστικό σώμα τύπου Ζ Φωτιστικό εξωτερικού χώρου το οποίο θα στερεώνεται στον τοίχο, θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και θα έχει χρώμα titan. Το φωτιστικό θα είναι ορθογωνικής διατομής με ενδεικτικές διαστάσεις: 150mm ύψος και 70mm διάμετρος. Θα έχει δυνατότητα φωτισμού πάνω και κάτω. Θα πρέπει να έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP65. Τα φωτιστικά θα είναι εφοδιασμένα με λαμπτήρες τεχνολογίας LED 5.3W/230V ευρείας δέσμης (36 ο ). (ενδεικτικός τύπος beam 6 petridis ή ισοδύναμο) Φωτιστικό σώμα τύπου Η Φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου σποτ το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και θα έχει χρώμα titan. Το φωτιστικό θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις: 180 mm ύψος σποτ και μεταβαλλόμενη διάμετρο καθ ύψος που θα κυμαίνεται από 85mm στο ένα άκρο και θα φτάνει τα 125mm στο άλλο άκρο. Θα

18 πρέπει να έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP67. Τα φωτιστικά θα είναι εφοδιασμένα με λαμπτήρες τεχνολογίας LED 17W στενής δέσμης. (ενδεικτικός τύπος mini focus petridis ή ισοδύναμο) Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο θα ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στη στεγανότητα, στη δυνατότητα περιστροφής και κλειδώματος (για τα σποτ), στη μέγιστη απόσταση από το σημείο ανάρτησης, ενώ θα υπάρχει ανεκτικότητα σε αποκλίσεις στις διαστάσεις έως 10%. Οι λαμπτήρες που θα συνοδεύουν τα φωτιστικά θα έχουν την ακριβή ένταση που αναφέρεται στις τεχνικές περιγραφές των φωτιστικών σωμάτων και χρωματική απόχρωση θερμού λευκού (περίπου kelvin). Τα φωτιστικά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και η εταιρεία παραγωγής να διαθέτει ISO 9001:2008. Τα φωτιστικά θα πρέπει να αναφέρονται στους επίσημους καταλόγους της εταιρείας και να μην είναι ιδιοκατασκευής. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καθώς και φωτογραφίες και έντυπα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων προκειμένου να κριθούν ως προς την καταλληλότητά τους από την επιτροπή του διαγωνισμού. Όλα τα υλικά, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, συσκευασμένα και προστατευμένα επαρκώς και να συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά των ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Κατά την παράδοση των υλικών θα γίνεται έλεγχος από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, και αν αυτά δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ή έχουν υποστεί φθορές κατά την φύλαξη ή τη μεταφορά τους ή δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα δε θα παραλαμβάνονται. Τέλος, σε περίπτωση που κατά την τοποθέτηση αυτών παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω ελαττωματικού προϊόντος, ο προμηθευτής θα πρέπει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. 2. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει τον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό του διαβατικού, της δυτικής πτέρυγας και του νοτιοδυτικού πύργου. Η εγκατάσταση θα γίνεται σταδιακά σε φάσεις, όπως περιγράφεται ακολούθως: Σε πρώτη φάση, θα γίνει η τοποθέτηση των καλωδίων και των σωληνώσεων. Τα καλώδια θα διέρχονται είτε μέσα από το έδαφος, μέσα σε σωλήνες προστασίας καλωδίων, είτε εσωτερικά της τοιχοποιίας. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει τα απαραίτητα σκαψίματα δια χειρός και τις απαραίτητες αποξηλώσεις κονιαμάτων με δικό του προσωπικό. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τελικό αρμολόγημα ή επίχρισμα των τοίχων και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι τεχνικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες θα λύνονται σε συνεργασία με την επίβλεψη του έργου και σύμφωνα με τις επί τόπου στο έργο υποδείξεις. Σε δεύτερη φάση, εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες, διακόπτες, ρευματοδότες, ράγες φωτιστικών κλπ).

19 Τέλος, εντός δύο μηνών από το τέλος της δεύτερης φάσης, και όχι μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων και θα πραγματοποιηθεί δοκιμή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ο ανάδοχος για τις εργασίες που αφορούν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα επιβαρυνθεί με όλα τα εργαλεία και τυχόν μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εκ των προτέρων (πριν την κατάθεση της προσφοράς) να επισκεφτούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου και να ενημερωθούν από τους επιβλέποντες για τις ανάγκες του έργου προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες (διαστάσεις χώρου, ευκολία πρόσβασης στο μνημείο, απαιτούμενη προετοιμασία για τη διέλευση των καλωδίων, φάσεις εργασιών κ.λ.π.) που ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών που ζητούνται από την παρούσα προκήρυξη. Ωστόσο στα δικαιολογητικά συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και των λοιπών λεπτομερειών του έργου. Λόγω των υψηλών και ειδικών απαιτήσεων του έργου, οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε μνημεία ή σε κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς τους να συνυποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την εμπειρία αυτή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η δαπάνη για την προμήθεια και την παράδοση των παραπάνω προϊόντων καθώς και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (63425,63 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, με δικαίωμα προαίρεσης προσαύξησης της προμήθειας των υλικών κατά ποσοστό 20% ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες του έργου. α.α. 1 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων (πίνακας 1) Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ , , ,63 2 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (εργασία) , , ,00 Σύνολο , , ,63 Η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, ανάλογα με την πορεία των εργασιών, και θα γίνεται με ευθύνη του ανάδοχου στον τόπο του έργου και σε συνεννόηση με την ομάδα επίβλεψης. Η πληρωμή για την προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού και των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα τιμολόγια - δελτία αποστολής που θα εκδίδονται από τον ανάδοχο. Η πληρωμή του αναδόχου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνεται στο τέλος κάθε φάσης, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα λάβει το 30% της αμοιβής του, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης θα λάβει επι πλέον 30% της αμοιβής του και με την ολοκλήρωση των

20 εργασιών θα παραλάβει το υπόλοιπο 40% της αμοιβής του. Η παράδοση των υλικών καθώς και οι εργασίες που αφορούν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου Καλαμάτα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Ο επιβλέπων μηχανικός Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

21 Μονογραμμικά Διαγράμματα Ηλεκτρικών Πινάκων

22

23

24

25

26