ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ"

Transcript

1 I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1993 Πηςσιούσορ Σ.Δ.Ι. Θεζζαλονίκηρ, σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ, Σμήμα Δμποπίαρ και Γιαθήμιζηρ (Μάπκεηινγκ). Σπία έηη ζποςδών (Λίαν Καλώρ 7,6) 1999 Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών ζηο Μάπκεηινγκ (MSc Marketing) από ηο πανεπιζηήμιο ηος Stirling (The University of Stirling Scotland). Ένα έηορ ζποςδών. Αναγνώπιζη ΓΙΚΑΣΑ 2/1/2001. III. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγλικά : First Cambridge Certificate (Lower). Άπιζηη γνώζη πος πιζηοποιείηαι με ηην απόκηηζη μεηαπηςσιακού ηίηλος ζηη Μεγάλη Βπεηανία (Τ.Α. Δ5/2014/ , ΦΔΚ 1152/Σ.Β / ) IV. ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ Α) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 11/93 6/94 Δπγάζηηκα ζηην Κ. Γεωπγιάδος & ια Ο.Δ. EUROFORUM. Ανηικείμενο ηηρ εηαιπίαρ ήηαν η διοπγάνωζη ζςνεδπίων και εκθέζεων, οι δημόζιερ ζσέζειρ και η διαθήμιζη. 10/97 2/98 ςμμεηοσή ζηο επεςνηηικό ππόγπαμμα «Δκζςγσπονιζμόρ ηηρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ ηος ΣΔΙΘ», Β ΚΠ, Α ΔΠΔΑΔΚ, Δνέπγεια: Βιβλιοθήκερ, επιζηημονικόρ ςπεύθςνορ: κ.. Κοπομπίλη, με ειδικόηηηα μάπκεηινγκ. 3/98 6/98 & ςμμεηοσή ζηο επεςνηηικό ππόγπαμμα «Αναμόπθωζη ηος 10/99 12/99 Ππογπάμμαηορ ποςδών ηος Σμήμαηορ Αςηομαηιζμού», Β ΚΠ, Α ΔΠΔΑΔΚ, Δνέπγεια 3.1α., επιζηημονικόρ ςπεύθςνορ: Κ. Μπαηάρ, με ειδικόηηηα μάπκεηινγκ ςμμεηοσή ζηο ππόγπαμμα «Αναμόπθωζη ππογπαμμάηων ζποςδών ηων ημημάηων Δμποπίαρ και Γιαθήμιζηρ ηων ΣΔΙ Θεζζαλονίκηρ και Αθηνών» 4/01 8/01 ςμμεηοσή ζηο επεςνηηικό ππόγπαμμα «Γιεύπςνζη Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ-Σμήμα Σεσνολογίαρ Αλιείαρ & Τδαηοκαλλιεπγειών», Β ΚΠ, Α ΔΠΔΑΔΚ, επιζηημονικόρ ςπεύθςνορ: κ. Γ. Πεηπίδηρ, με ειδικόηηηα μάπκεηινγκ. 1

2 12/99 3/03 Αζκούζα ηο ελεύθεπο επάγγελμα ηος ζςμβούλος μάπκεηινγκ. Β) ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ε Ινζηιηούηα Δπαγγελμαηικής Καηάρηιζης Υ Δ Ανέλαβα ηη διδαζκαλία μαθημάηων Μάπκεηινγκ ζηο ιδιωηικό ΙΔΚ Πςθαγόπαρ. Δ Ανέλαβα ηη διδαζκαλία ηος επγαζηηπίος ηος μαθήμαηορ Ανάλςζη Γεδομένων Έπεςναρ Αγοπάρ ζηο ΙΔΚ Καλαμαπιάρ ζηο εαπινό εξάμηνο ηο Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Θεζζαλονίκης Υ.1994 Δ & Δπγάζθηκα ωρ Δπγαζηηπιακή ςνεπγάηιδα ζηο Σμήμα Δμποπίαρ & Υ /2003 Γιαθήμιζηρ, ηηρ.γ.ο., ηος Σ.Δ.Ι. Θεζζαλονίκηρ. ςγκεκπιμένα είσα αναλάβει ηη διδαζκαλία ηων επγαζηηπιακών και θπονηιζηηπιακών (αζκήζειρ ππάξηρ) μεπών ηων μαθημάηων: Έπεςνα Μάπκεηινγκ Δθαπμοζμένη Έπεςνα Μάπκεηινγκ ηπαηηγική Μάπκεηινγκ Γιοίκηζη Μάπκεηινγκ 12/2003 ζήμεπα Ανήκω ζηο ηακηικό εκπαιδεςηικό πποζωπικό, βαθμίδα Καθηγηηή Δθαπμογών, ηηρ καηεύθςνζηρ Μάπκεηινγκ ηος Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων, ηηρ.γ.ο., ηος Σ.Δ.Ι. Θεζζαλονίκηρ. ςγκεκπιμένα διδάζκω ηα επγαζηηπιακά και θπονηιζηηπιακά (αζκήζειρ ππάξηρ) μέπη ηων μαθημάηων: Έπεςνα Μάπκεηινγκ Δθαπμοζμένη Έπεςνα Μάπκεηινγκ ηπαηηγική Μάπκεηινγκ Γιοίκηζη Μάπκεηινγκ ύγσπονερ Σάζειρ ζηο Μάπκεηινγκ (αςηοδύναμη διδαζκαλία) V. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 1. ηα πλαίζια ηηρ πηςσιακήρ μος επγαζίαρ για ηο πηςσίο Σ.Δ.Ι. ζςμμεηείσα ζηο 1 ο Intensive Seminar πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηο Σ.Δ.Ι.Θ. ςπό ηην αιγίδα ηων ππογπαμμάηων ERASMUS ωρ επικεθαλήρ επεςνηηικήρ ομάδαρ θοιηηηών ςπό ηην εποπηεία ηων κ. Δ. Σηλικίδος και κ. Υ. απμανιώηη πος ππαγμαηοποίηζε και παποςζίαζε επεςνηηικά ππογπάμμαηα με θέμα Ππακηικέρ άθληζηρ και καηαναλωηικέρ ζςνήθειερ ηων ζποςδαζηών ηος Σ.Δ.Ι.Θ. για ηα είδη ζποπ ηπαηηγικέρ μάπκεηινγκ ηων επισειπήζεων πος παπάγοςν ή/και διαθέηοςν είδη ζποπ ζηην ελληνική αγοπά. 2. Delistavrou, A., Dimopoulou, O., Pleros, D. and Roumbou, A. (1999) Respite Care Home for Senior Citizens with Senile Dementia. Πλάνο μάπκεηινγκ ζηα πλαίζια ηος μαθήμαηορ Social and Non-Profit Marketing ςπό ηην εποπηεία ηος καθηγηηή Dr. A. Laing. κοπόρ ήηαν η δημιοςπγία ενόρ ζπιηιού ανάπαςζηρ και θπονηίδαρ ηλικιωμένων πολιηών για λογαπιαζμό ηηρ θιλανθπωπικήρ οπγάνωζηρ Care for the Elderly Scotland Friends For Life. 2

3 3. Delistavrou, A., Dimopoulou, O., Moiras, P., Roumbou, A., Tsoi, Y., and Wong, S. K. (1999). Public s Attitudes Τowards Wild Rivers. ηα πλαίζια ηος μαθήμαηορ Marketing Management Applications και ςπό ηην εποπηεία ηος καθηγηηή Dr. J. Young ζςμμεηείσα ζηη διεξαγωγή έπεςναρ με ηο παπαπάνω θέμα για ηο γπαθείο ηηρ WWF ζηη κοηία. 4. Delistavrou, A. (1999). Consumers Recycling Behaviour in Thessaloniki, Greece. Αδημοζίεςηη διαηπιβή ΜSc Marketing, Πανεπιζηήμιο ηος Stirling, κοηία. VI. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Σηλικίδος, Δ., απμανιώηηρ, Υπ., Γεληζηαύπος, Α. και Μοναζηηπίδηρ, Ππ. (1998). Έπεςνα Πληποθοπιακών Αναγκών Δκπαιδεςηικών και Φοιηηηών. Έπεςνα ζηα πλαίζια ηος έπγος «Δκζςγσπονιζμόρ ηηρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ ηος ΣΔΙΘ», Β ΚΠ, Α ΔΠΔΑΔΚ, Δνέπγεια: Βιβλιοθήκερ. Δκδόζειρ ΣΔΙΘ. 2. απμανιώηηρ, Υπ., Σηλικίδος, Δ. και Γεληζηαύπος, Α. (1998). Έπεςνα Αξιολόγηζηρ ηος Δθαπμοζόμενος Ππογπάμμαηορ Σποςδών ηος Τμήμαηορ Αςηομαηιζμού. Έπεςνα ζηα πλαίζια ηος έπγος «Αναμόπθωζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών ηος Σμήμαηορ Αςηομαηιζμού», Β ΚΠ, Α ΔΠΔΑΔΚ, Δνέπγεια 3.1α. Δκδόζειρ ΣΔΙΘ. 3. Σηλικίδος, Δ., Πεηπίδηρ, Γ. και Γεληζηαύπος, Α. (2001). Σςνεπγαζία ηος Τμήμαηορ Τεσνολογίαρ Αλιείαρ & Υδαηοκαλλιεπγειών με ηιρ επισειπήζειρ ηος κλάδος ηων ςδαηοκαλλιεπγειών. Έπεςνα ζηα πλαίζια ηηρ ενέπγειαρ «Γιεύπςνζη Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ-Σμήμα Σεσνολογίαρ Αλιείαρ & Τδαηοκαλλιεπγειών», Β ΚΠ, Α ΔΠΔΑΔΚ, Δνέπγεια Γιεύπςνζη. Δκδόζειρ ΣΔΙΘ. 4. ςμμεηοσή ζηο ππόγπαμμα «Αναμόπθωζη ππογπαμμάηων ζποςδών ηων ημημάηων Δμποπίαρ και Γιαθήμιζηρ ηων ΣΔΙ Θεζζαλονίκηρ και Αθηνών» ( ). 5. Μέλορ ηηρ επεςνηηικήρ ομάδαρ ηος επεςνηηικού ππογπάμμαηορ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών ηος ΑΣΔΙΘ (2013) με ηίηλο: «Μελέηη διεπεύνηζηρ πλεςπών ηος απνηηικού και διαλογικού ηθικού καηαναλωηιζμού με έμθαζη ζηον πποζδιοπιζμό ηων παπαγόνηων επηπεαζμού ηηρ επιλογήρ ηθικών ή ππάζινων ξενοδοσείων από πλεςπάρ ηων εν δςνάμει πελαηών ηοςρ». Δπιζηημονικά ςπεύθςνη: Καθηγήηπια Διπήνη Σηλικίδος. VII. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2001). Utilization of Selected Demographics and Psychographics in Recycling Behavior Understanding: A Focus on Materialism. Greener Management International Journal, Issue 34, Summer, p Delistavrou, A., Tilikidou, I., and Sarmaniotis, C. (2005).The Role of Motivation in Consumers Recycling Behaviour. Δπιθεώπηζη Οικονομικών Δπιζηημών, ηεύσορ 8, ζ Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2005). Ecologically Conscious Consumer Behaviour in the Greek Market. The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol. 4, no 3, pp Korobili, S., Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2006). Factors that Influence the Use of Library Resources by Faculty Members. Library Review, Vol.55, No.2, pp Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2007). Greece Needs and Wants to Welcome Fair Trade. The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol. 5, no 3, pp Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2008). Types and Influential Factors of the Consumers Non-purchasing Ecological Behaviours. Business Strategy and the Environment, Vol. 17, no. 1, pp

4 7. Delistavrou, A. and Tilikidou, I. (2012). Exploring the Ethical Behaviour Adopted by Greek Consumers. Journal of Marketing Vistas, Vol. 1, no. 2, Jenuary-June 2012, pp Tilikidou, I., Delistavrou, A. and Sarmaniotis, C. (2013). Intentions to Boycott Unethical Hotels: A Conjoint Analysis. TOURISMOS, Vol. 8, no. 3, Special Issue: Tourism Destination Marketing & Management, pp Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2014). Pro-Environmental Purchasing Behaviour during the Years of Economic Crisis. Marketing Intelligence and Planning, Vol. 32, no. 2, pp VIII. ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ 1. Σηλικίδος, Δ., απμανιώηηρ, Υ και Γεληζηαύπος, Α. (2003). «Σμημαηοποίηζη ηηρ Δλληνικήρ Αγοπάρ ζηη βάζη ηηρ Οικολογικά ςνειδηηήρ Καηαναλωηικήρ ςμπεπιθοπάρ». Ππακηικά ηος 1 ος Γιεθνούρ Σςνεδπίος: Ποζοηικέρ Μέθοδοι ζηη Βιομησανία και ηιρ Δμποπικέρ Δπισειπήζειρ, ΣΔΙ Αθήναρ, Αθήνα 26-27/5/2003, ζ Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2004). The Influence of the Materialistic Values on Consumers Pro-Environmental Post-Purchase Behavior. In: Cron, W.L. and Low, G.S. (Eds.) Marketing Theory and Applications, Proceedings of the 2004 American Marketing Association Winter Educators Conference, Vol. 15, Chicago IL., A.M.A., pp Σηλικίδος, Δ. και Γεληζηαύπος, Α. (2005). Μη Αγοπαζηικέρ Οικολογικέρ ςμπεπιθοπέρ. Ππακηικά ηος Δπιζηημονικού Σςνεδπίος: Νέερ Τεσνολογίερ & Marketing, Γενικό Σμήμα Πολςηεσνικήρ σολήρ Α.Π.Θ., Σμήμα Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ & Multimedia ΣΔΙ Κπήηηρ, Σμήμα Δμποπίαρ και Γιαθήμιζηρ Παπάπηημα Ιεπάπεηπαρ, Ιεπάπεηπα 19 20/5/2005, Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2005). Pro-environmental Purchasing Behavior: the Inhibiting Influence of the Materialistic Values. In: Ziamou, P. and Zotos, Y. (Eds.) Marketing Contributions to Prosperity and Peace, Proceedings of the 9 th International Conference on Marketing and Development, Thessaloniki GR, International Society of Marketing and Development (CD). 5. Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (2005). Recycled Paper Products: Are there any consumers to buy them? Ππακηικά ηος 4 ος Γιεθνούρ ςνεδπίος New Horizons in Industry and Business NHIBE 2005, Αςγούζηος, Κέπκςπα, Δλλάδα, ζ Tilikidou, I. And Delistavrou, A. (2006). Consumers Ecological Activities and their Correlates. In the IFSAM VIII World Conference 2006, Berlin Germany 28-30/09/2006. Proceedings available on line. 7. Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (2006). Are Greeks Knowledgeable Enough about Environmental Issues? In the 10 th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki. Theme: The Challenges of a Wider European Union. Thessaloniki Greece 09-11/11/ Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (2007). The Ecological Consumer Behaviours In Greece: Ten Years Of Research. Ππακηικά ηος 5 ος Γιεθνούρ ςνεδπίος New Horizons in Industry and Business NHIBE 2007, Ρόδορ 30-31/8, ζ Delistavrou, A. and Tilikidou, I (2009). Are Greeks Ready to Enhance the Fair Trade Market? Proceedings of the 4 th International Conference on Services Management Managing Services across Continents, Oxford Brookes University, Oxford, 8-9 May 2009 pp (in electronic form). 4

5 10. Delistavrou, A., Tilikidou, I. and Gounas, A. (2009). Fair Trade Supporting Group: What They Know, Feel and Prefer. Ππακηικά 2 ος Γιεθνούρ Σςνεδπίος Ποζοηικών και Ποιοηικών Μεθοδολογικών Πποηύπων ζηην Οικονομία και ηη Γιοίκηζη (ΠΠΟ.ΜΔ.ΟΓΗ.), ΣΔΙ Αθήναρ, Αθήνα Μαΐος 2009, ζ Delistavrou, A., Tilikidou, I. and Gounas, A. (2009). Fair Trade in Greece and a New Fair Marmalade. Ππακηικά ηος 6 ος Γιεθνούρ ςνεδπίος New Horizons in Industry, Business and Education ΝΖΗΒΔ 2009, ανηοπίνη, Αςγούζηος 2009, ζ Delistavou, A. and Stogiannis, I. (2010). Green Development: Realities and Myths. Proceedings of the 2 nd International Conference. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - EBEEC Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy, Kavala 7-9 May, pp Delistavrou, A. (2010). Do Greek Boycott Unethical Business Practives?. Proceedings of the 3 rd Euromed Annual Conference Business Developments Across Countries and Cultures, Nov. 4-5/2010, University of Nicosia, Nicosia Cyprus, pp Κοκκίνηρ, Γ., Σηλικίδος, Ι. και Γεληζηαύπος, Α. (2010). Η Ππάζινη Ανάπηςξη ζηην Δλληνική Ππαγμαηικόηη Η Πεπίπηωζη ηηρ Δνέπγειαρ. Ππακηικά 11 ος Γιεθνούρ ςνεδπίος ηηρ Δηαιπίαρ Οικονομολόγων Θεζζαλονίκηρ με θέμα «Παγκόζμια Κπίζη & Οικονομικέρ Πολιηικέρ», Θεζζαλονίκη, Νοεμβπίος Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2011). Which Unethical Hotel Practices Cause Consumers Boycotts? International Conference Special Interest Tourism & Destination Management, April, pp Tilikidou, and Delistavrou, A. (2012). The Components of Pro-Environmental Purchasing Behaviour. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, (ICCMI), June 2012, Thessaloniki, Greece, pp Delistavrou, A., Tilikidou, I., Sarmantiotis, C. and Gounas, A. (2012). Promoting Ethical Actions against Unethical Hotels. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, (ICCMI 2012), June 2012, Thessaloniki, Greece, pp Tilikidou, I., Delistavrou, A. and Sapountzis, N., (2013). Customers Ethical Behaviour towards Hotels. 5th International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world" - EBEEC 2013, Istanbul, Turkey May 9-12, 2013, Procedia Economics and Finance, Vol. 9, pp Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2014). Ethical Consumer Behaviour Regarding Hotels: Types and Influential Factors. Proceedings of the 2 nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, (ICCMI 2014), June 2014, Athens, Greece, pp Delistavrou, A. and Tilikidou, I. (2014). Preferences towards Green Hotels: The Explanatory Power of TPB. Proceedings of the 2 nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, (ICCMI 2014), June 2014, Athens, Greece, pp IX. Δ ΔΞΔΛΙΞΗ 1. Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (---). Do Beliefs Affect Customers Intentions to Choose Green Hotels?, International Journal of Strategic Innovative Marketing.Under review. 5

6 2. Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (---). Ethical Consumer Behaviour Regarding Hotels: Types and Influential Factors. Euromed Journal of Business. Under review 3. Delistavrou, A. and Tilikidou, I. (---). Preferences towards Green Hotels: The Explanatory Power of TPB IX. ΟΜΟΣΙΜΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2001). Utilization of Selected Demographics and Psychographics in Recycling Behavior Understanding: A Focus on Materialism. Greener Management International Journal, No. 34, p Smallbone, T. (2005). How Can Domestic Households Become Part of the Solution to England s Recycling Problem? Business Strategy and the Environment, Vol. 14, pp Chaisamrej, R. (2006). The Integration of the Theory of Planned Behavior, Altruism and Selfconstrual: Implications for designing recycling campaigns in individualistic and collectivistic societies. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Kentucky, U.S.A. 3. Keles, C. (2007). Green Marketing Consumers Consumption Gehaviour of the Green Products and an Application Related to Culture s Impact on the Green Products Consumption. Unpublished Master Thesis, Business Department, Cukurova University, Turkey (In Turkish). 4. Kaciak, E. and Kushner, J. (2007). A Motivation-Based Segmentation of Recyclers: Implications for Improving Promotional Campaigns. The College Teaching & Learning (TLC) Conference and International Applied Business Research (IABR) Conference. Mazatlan Mexico 26-27/03/07. Proceedings available on line. 5. Takiyama, S. (2008). Factors Influencing Household Recycling Behaviour: A Study of Japanese Consumer Behaviour. Unpublished MA Marketing Dissertation, University of Nottingham. 6. Wang H.-F. (2009). Web-Based Green Products Life Cycle Management Systems: Reverse Supply Chain Utilization. Idea Group Inc (IGI), p. 184, Kotter, E. (2011). Under What Conditions Do Community Demographics Influence Aggregate Recycling? Unpublished MA Dissertation, Utah State University, ll Graduate Theses and Dissertations. Paper Latif, A. S. and Omar, M. S. (2012). Determinants of Recycling Behaviour in Tioman Island. Journal of Asian Behavioural Studies, Vol. 2, No. 5, pp Chaisamrej, R. (2008). A TPB's Evidence for Communication Campaign Design to Promote Paper Recycling in Thailand. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, Vol. 28, No. 4, pp Shelton, D. (2012). Motivations of Producers and Consumers Participating in Urban Community Supported Agriculture (Csa) Groups in Denver, Colorado. Unpublished MSc Thesis, Texas State University-San Marcos. 11. Armagan, E. and Karatürk, H. E. (2014). A Study to Determine Trends in the Framework of Green Marketing Activities Using Environmentally Conscious Consumers in Aydin Region. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol. 6, No. 1, pp. 1-17, (in Turkish). Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2004). The Influence of the Materialistic Values on Consumers Pro- Envrionmental Post-Purchase Behavior. In: Cron, W.L. and Low, G.S. (Eds.) Marketing Theory and Applications, Proceedings of the 2004 American Marketing Association Winter Educators Conference, Vol. 15, Chicago IL., A.M.A., pp απμανιώηηρ, Υ. και Καπγίδηρ, Θ. (2004). Σο Μάπκεηινγκ ηων σέζεων και η Ικανοποίηζη Πελαηών ζηιρ Αγοπέρ ηος Δξωηεπικού. Αγοπά Φωπίρ Σύνοπα, Σόμορ 10 (2), ζ Sangkhawasi, T and Johri, L.M. (2007). Impact of Status Brand Strategy on Materialism in Thailand. Journal of Consumer Marketing, Vol. 24, No. 5, pp Castanho, S.C.R., Spers, E.E. and Farah O.E. (2006). Costs and Benefits for the Consumer in the Recycling Action. RAM Revista de Administraηγo Mackenzie, Vol. 7, No.4, p

7 4. Handa, M. and Khare, A. (2011). Gender as a moderator of the relationship between materialism and fashion clothing involvement among Indian youth. International Journal of Consumer Studies, 5. Starik, M., Holliday, S. and Paton, B. (2012). Strategic Environmental Sustainability Management: Highlighting the Need and Opportunities to Recognize Environmentally-Hidden Economic Sectors. International Journal of Business Insights and Transformation 6. Motta, S.L.S. (2009). Estudo Sobre Segmentacao de Markado Consumidor por Attitude e Atributos Ecologicos Produtos. Unpublished MBA Dissertation, Universidade de Sao Paolo. 7. Lu, A. C. C., Gursoy, D. and Del Chiappa, G. (2014). The Influence of Materialism on Ecotourism Attitudes and Behaviors. Journal of Travel Research. Online first published on July 8, 2014 XXXX Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2005). Ecologically Conscious Consumer Behaviour in the Greek Market. The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol. 4, No. 3, pp Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Papadopoulou, A. (2012). The Entrepreneurial Marketing Strategy of Sustainable Building in Greece. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, (ICCMI), June 2012, Thessaloniki, Greece, pp Tilikidou, I. And Delistavrou, A. (2006). Consumers Ecological Activities and their Correlates. In the IFSAM VIII World Conference 2006, Berlin Germany 28-30/09/2006. Proceedings available on line. 1. Yilmaz, V., Yildiz, Z., and Arslan, T. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Duyarliliklari İle Çevresel Davranişlarinin Yapisal Eşitlik Modeliyle Araştirilmasi. Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeliyle Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 30, pp Yilmaz, V., Aktaş, C., and Yağızer, C. (2010). Effect of Environmental Sensitivity and Attitude in Ecological Food Purchasing Behavior. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 2, No. 20, pp Arslan, T., Yilmaz, V. and Aksoy, H. K. (2012). Structural Equation Model for Environmentally Conscious Purchasing Behavior. International Journal of Environmental Resources, Vol. 6, No. 1, pp Pagiaslis, A. and Krontalis, A. K. (2014), Green Consumption Behavior Antecedents: Environmental Concern, Knowledge, and Beliefs. Psychology and Marketing, Vol. 31, No. 5, pp Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (2006). Are Greeks Knowledgable Enough about Environmental Issues? In the 10 th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki. Theme: The Challenges of a Wider European Union. Thessaloniki Greece 09-11/11/ Krystallis, A. and Pagiaslis, A. (2011). Structural Correlates of Environmental Behaviour: The Case of Bio-Fuels. Proceedings of the 4th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business Business Research Challenges in a Turbulent Era, October 20th-21st 201,1 Elounda, Crete, Greece, pp Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (2007). The Ecological Consumer Behaviours in Greece: Ten Years of Research. Πρακηικά ηοσ 5 οσ Γιεθνούς σνεδρίοσ New Horizons in Industry and Business NHIBE 2007, Ρόδος 30-31/8, ζ Singh, N. and Gupta, K. (2013). Environmental Attitude And Ecological Behaviour Of Indian Consumers. Social Responsibility Journal, Vol. 9 No. 1, pp Pagiaslis, A. and Krontalis, A. K. (2014), Green Consumption Behavior Antecedents: Environmental Concern, Knowledge, and Beliefs. Psychology and Marketing, Vol. 31, No. 5, pp Tilikidou, I. and Delistavrou, A. (2008). Types and Influential Factor of Consumers Non-Purchasing Ecological Behaviors. Business Strategy and the Environment, Vol. 18, pp

8 1. Cardigo, A.C. de Jesus (2008). The Adoption of Ecologically Conscious Consumer Behaviors: Exploring the Association with Materialism and Voluntary Simplicity Lifestyles. Unpublished Msc in Marketing, Department of Management, ISCTE Business School, Spain (in English). 2. Κάβοςπα, Α. (2008). Γιαθημιζηική Δπικοινωνία και Νομοθεηικό Πλαίζιο ζηη Γημιοςπγία Δλληνικών Γιαθημίζεων, Εηηήμαηα Δπικοινωνίαρ, Σεύσορ 8, ζ Vasi, J. Z. (2008). Environmentalism and Islam: A Study of Muslim Women in the U.S. Unpublished MSc Thesis, School of Natural Resources and the Environment, University of Michigan. 4. Timmer, V., Prinet, E. and Timmer, D. (2009). Sustainable Household Consumption: Key Consideration and Elements for a Canadian Strategy. Office of Consumer Affairs, Industry Canada, Consumers Council of Canada. 5. Gerpott, T. J. and Mahmudova, I. (2010). Determinants of Price Mark-Up Tolerance for Green Electricity Lessons for Environmental Marketing Strategies from a Study of Residential Electricity Customers in Germany. Business Strategy and the Environment, Vol. 19, pp Abeliotis, K., Koniari, C. and Sardianou, E. (2010). The profile of the green consumer in Greece. International Journal of Consumer Studies, Vol. 34, pp Yilmaz, V., Yildiz, Z., and Arslan, T. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Duyarliliklari İle Çevresel Davranişlarinin Yapisal Eşitlik Modeliyle Araştirilmasi. Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeliyle Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 30, pp Yilmaz, V., Aktaş, C., and Yağızer, C. (2010). Effect of Environmental Sensitivity and Attitude in Ecological Food Purchasing Behavior. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 2, Νo. 20, pp Arslan, T., Yilmaz, V. and Aksoy, H. K. (2012). Structural Equation Model for Environmentally Conscious Purchasing Behavior. International Journal of Environmental Resources, Vol. 6, Νo. 1, pp Moncure, S. L. and Burbach, M. E. (2013). Social Reinforcement of Environmentally Conscious Consumer Behavior at a Grocery Store Cooperative. Journal of Management and Sustainability, Vol. 3, No 4, pp Jeong, D.-Y. (2011). Environmental Attitudes and Behaviors Among Jeju Islanders, South Korea, book chapter in: Baldacchino, G. and Niles, D. (eds), Island Futures: Conservation and Development Across the Asia-Pacific Region. Springer, Tokyo, pp Sandhu, S., Ozanne, L. K., Smallman, C. and Cullen, R. (2010), Consumer driven corporate environmentalism: Fact or fiction? Business Strategy and the Environment, Vol. 19, No 6, Special Issue: Beyond Partnerism: Challenging Orthodoxies of Collaboration from the Asia Pacific, pp Alberto Pastore, Camilla Barbarossa (2012). Green consumer behaviour: an exploration of values held by "subjectivist" consumers (Green consumer behaviour: un indagine esplorativa sui valori che guidano i consumatori "subjectivist" all'acquisto). MERCATI E COMPETITIVITÀ, Vol. 24, pp Tan, B.-C. and Yeap, P.-F. (2012). What Drives Green Restaurant Patronage Intention? International Journal of Business and Management Vol. 7, No. 2, pp Abdelnaser, O., Mahmood, A. and Read, A. D. (2011). A Study of the Motivation and De-Motivation Factors Influencing the Participation of People of Pulau Pinang in Recycling of Solid Wastes. The Journal of Solid Waste Technology and Management, Vol. 37, No. 2, pp Testa, F., Iraldo, F., Vaccari, A. and Ferrari, E. (2013). Why Eco-labels can be Effective Marketing Tools: Evidence from a Study on Italian Consumers, Business Strategy and the Environment, in press. 17. Angelovska, J., Bilic Sotiroska, S. and Angelovska, N. (2012). The Impact of Environmental Concern and Awareness on Consumer Behaviour. Journal International Environmental Application & Science, Vol. 7, No. 2, pp Pagiaslis, A. and Krontalis, A. K. (2014), Green Consumption Behavior Antecedents: Environmental Concern, Knowledge, and Beliefs. Psychology and Marketing, Vol. 31, No. 5, pp Lang, C., Armstrong, C. M. and Brannon, L. A. (2013). Drivers of Clothing Disposal in the US: An Exploration of the Role of Personal Attributes and Behaviours in Frequent Disposal. International Journal of Consumer Studies, Vol. 37, No. 6, pp Yilmaz, V., Çelik, H. E. and Arslan, M. S. T. (2010). Effects of Attitude towards Energy Variety and Recycling on Environmental Behaviors. Fırat University Journal of Social Science, Vol. 20, No. 2, pp

9 21. Pinto, J. S. T. (2009). Consumos juvenis e atitudes ambientais : um estudo exploratório das perspectivas dos alunos do Ensino Secundário na ilha do Pico (Açores). Unpublished dissertation of Master Thesis, Universidade Dos Açores, Departamento De Ciências Agrárias. 22. Arrais, I. P. (2009). O comportamento do consumidor face a questões ambientais. Unpublished Master Thesis, Universidade de Aveiro, Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial. 23. Tavares, D. C. S. (2012). Sustentabilidade, preocupação ambiental e reciclagem: ensino superior. Unpublished Master Thesis, Universidade de Aveiro, Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial. 24. Hoffmann, S. and Schlicht, J. (2013). The Impact of Different Types of Concernment on the Consumption of Organic Food. International Journal of Consumer Studies, Vol. 37, No. 6, Raymundo, L.S., Felippe, M.L. and Kuhnen, A. (2014). Moral Development: Pro-social and Proenvironmental Approaches. Fractal: Revista de Psicologia,Vol. 26, No. 1, pp Campbell, B., Khachatryan, H., Behe, B., Hall, C. and Dennis, J. (2014). Crunch the Can or Throw the Bottle? Effect of Bottle Deposit Laws and Municipal Recycling Programs. Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association s 2014 AAEA Annual Meeting, Minneapolis, MN, July 27-29, Korobili, S. Tilikidou, I. & Delistavrou, A. (2006). Factors that Influence the Use of Library Resources by Faculty Members. Library Review, 55 (2), pp Krindler, T.M. (2006). An Assessment of Use of Fabrics and Textiles by North Carolina State Universtiy Textiles and Design Faculty. Unpublished MSc dissertation. North Carolina State Universtiy U.S.A. 2. Tenopir C., Wilson, C. S., Vakkari, P. Talja S. and King D. W. (2008). Scholarly E-reading Patterns in Australia, Finland, and the United States: A Cross Country Comparison. Ensuring quality in national libraries: performance measures and quality evaluation supporting cultural heritage and research, World Library And Information Congress: 74th IFLA General Conference and Council, August 2008, Québec, Canada. 3. Oya Gürdal Tamdoğan (2009). Information Resources and Libraries in Knowledge Production: Research through the Identification and Analysis of Citations. Türk Kütüphaneciliği, Vol. 23, No. 2, pp Swain, D. K., and Panda, K. C. (2009). Use of Electronic Resources in Business School Libraries of an Indian State: A Study of Librarians Opinion. The Electronic Library, Vol. 27 No. 1, pp Swain, D. K. (2010). Students Keenness on Use of E-Resources. The Electronic Library, Vol. 28 No. 4, pp Swain, D. K., and Panda, K. C. (2009). Use of e-services by faculty members of business schools in a state of India: a study. Collection Building, Vol. 28, No. 3, pp Tenopir, C., King D. W., Mays, R., Wu, L. Baer, A. (2010). Measuring Value and Return on Investment of Academic Libraries. Serials, Vol. 23, No 3, pp Bipin Bihari Sethi and. Panda, K. C (2012). Use of E-Resources by Life Scientists: A Case Study of Sambalpur University, India. Library Philosophy and Practice, available at: 9. Oghenetega Ivwighreghweta and Oghenovo Kelvin Onoriode (2012). Awareness and Use of Open Access Journals by LIS Students at the University of Ibadan, Nigeria, Library Philosophy and Practice, available at: X. ΓΙΑΚΡΙΔΙ Τπόηποθορ εξωηεπικού ηος Ιδπύμαηορ Κπαηικών Τποηποθιών για ηην απόκηηζη Μεηαπηςσιακού Σίηλος ζποςδών από Πανεπιζηήμιο ηηρ Μεγάληρ Βπεηανίαρ. 9

10 10 Θεζζαλονίκη, September 2014

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ Ειρήνη Τηλικίδου Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια σε τακτική θέση στην Κατεύθυνση Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 11 ος 2007 έως σήµερα Yποψήφια ιδάκτωρ (Πλήρους Απασχόλησης-Full Time Student) University of the West of Scotland. Θέµα διατριβής: MODELLING

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πίνακας Περιεχοµένων Α. Προσωπικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Καμενίδου OΝΟΜΑ: Ειρήνη ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Χρήστος ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1962 ιεύθυνση: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA Professional Status: Professor of Economic Policy Area of Expertise: Economic Policy, Institutional Economics, Economic Governance, Macroeconomic Analysis Address: Department

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ -OΝΟΜΑ: Καμενίδου Ειρήνη ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Χρήστος ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αγιος Λουκάς, Καβάλα ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2510 462 157 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places How to develop and manage a tourism destination Juan Carlos Belloso Future Places Tourism is no economic panacea and is best suited as a supplement to the local economy. Planning for Sustainability Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Όνομα Πατρός: Χρήστος Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1972 Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα