4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης"

Transcript

1 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης 4.1 Εισαγωγή Στη διεθνή βιβλιογραφία (Bartlett και Youd, 1992; Kramer, 1996; Cooke και Mitchell, 1999) αναφέρονται τέσσερις κατηγορίες εδαφικών παραµορφώσεων λόγω ρευστοποίησης, µε αντίστοιχους µηχανισµούς γένεσης: πλευρική µετατόπιση (lateral spreading), καθίζηση (settlement), εδαφική ταλάντωση (ground oscillation) και εδαφική ροή (flow failure). Οι πρώτες τρεις προκαλούνται λόγω ανακυκλικής κινητικότητας (cyclic mobility) και δηµιουργούν µετατοπίσεις µικρού έως µεσαίου µεγέθους ενώ η τέταρτη δηµιουργείται κυρίως λόγω βαρυτικών δυνάµεων και προκαλεί µεγάλου µεγέθους αστοχίες εδαφικής ροής (flow failures) (Kramer, 1996). Έχοντας ως βασικό κριτήριο κατάταξης το µέγεθος των παραµορφώσεων, οι Seed et al. (2003) διακρίνουν τις αστοχίες λόγω ρευστοποίησης σε δύο κατηγορίες: η πρώτη ονοµάζεται «µικρού έως µεσαίου µεγέθους» και περιλαµβάνει µετατοπίσεις µέχρι ενός µέτρου, είτε σε οριζόντια (πλευρική µετατόπιση) είτε σε κατακόρυφη κατεύθυνση (καθίζηση), και η δεύτερη «µεγάλου µεγέθους» µε παραµορφώσεις µεγαλύτερες του 1 µέτρου. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατασκευές βρίσκονται σε γειτνίαση µε θέσεις εµφάνισης ρευστοποίησης, τότε υπάρχει κίνδυνος αστοχίας αυτών. Στη συνέχεια, αναλύεται ο µηχανισµός γένεσης των φαινοµένων ρευστοποίησης, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, και παρουσιάζονται οι µέχρι τώρα δηµοσιευµένες µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση των παραµορφώσεων ή αστοχιών που µπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση του φαινοµένου. 4.2 Πλευρική µετατόπιση Πλευρικές µετατοπίσεις δηµιουργούνται λόγω ολισθητικών κινήσεων υπερκείµενων εδαφικών σχηµατισµών πάνω σε ρευστοποιηµένα στρώµατα είτε προς τα κάτω λόγω βαρύτητας, σε πρανή µε κλίση µικρότερη των τριών µοιρών (Youd και Garris, 1995), είτε προς την κατεύθυνση ελεύθερης όψης, όπως σε θέσεις αναχωµάτων ποταµών (Kramer, 1996). Οι κινήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα όταν η αντοχή του Παπαθανασίου Γιώργος 65

2 ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού δεν αρκεί για να αντισταθµίσει τις πλευρικές δυνάµεις οι οποίες ενεργούν στο υπερκείµενο µη ρευστοποιήσιµο επιφανειακό στρώµα (Kramer, 1996; Cooke και Mitchell, 1999). Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αστοχίας δηµιουργεί συνήθως σχισµές και ρωγµές στο επιφανειακό στρώµα, οι οποίες είναι πιθανό να προκαλέσουν το διαχωρισµό του σε διακριτά τµήµατα, καθώς επίσης και την συµπίεση και κατά συνέπεια την κάµψη του εδάφους στον πόδα του πρανούς (Kramer, 1996). Οι σχισµές αυτές ορισµένες φορές γεµίζουν µε νερό και άµµο, προερχόµενα από το υποκείµενο ρευστοποιηµένο εδαφικό σχηµατισµό (Obermeier et al., 2005). Σχήµα 4.1. Μηχανισµός πλευρικής µετατόπισης (τροποποιηµένο από Youd, 1984β) Οι Seed et al. (2003) προσθέτουν µία επιπλέον κατηγορία αστοχιών στις µέχρι τώρα υπάρχουσες (Kramer, 1996), αντίστοιχη της υποκατηγορίας «ελεύθερη όψη», κατά την οποία το υπερκείµενο µη ρευστοποιήσιµο στρώµα είναι λεπτότερο του υποκείµενου, και µε µικρές τιµές Ν, ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού (σχήµα 4.2). Στην περίπτωση αυτή, στο επιφανειακό στρώµα προκαλείται θραύση και τα νέοσχηµατιζόµενα τµήµατα συµπεριφέρονται ως ανεξάρτητα, κινούµενα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο µηχανισµός γένεσης αυτής της µορφής παρουσιάζει κοινά στοιχεία µε τον αντίστοιχο µηχανισµό της προτεινόµενης, από τους Bartlett και Youd (1993), Παπαθανασίου Γιώργος 66

3 Kramer (1996) και Cooke και Mitchell (1999), κατηγορίας «εδαφική ταλάντωση», η οποία θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Σχήµα Παραδείγµατα αστοχιών λόγω πλευρικής µετατόπισης (τροποποιηµένο από Seed et al. 2003) Το µέγεθος των πλευρικών µετατοπίσεων οι οποίες περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία δεν υπερβαίνουν τα 2 µέτρα (Kramer, 1996) ενώ οι Seed et al. (2003), κατατάσσουν σε αυτήν την κατηγορία, των «µικρών έως µέτριου µεγέθους µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης», τις µετακινήσεις έως 1 µέτρο. Το µέγεθος αυτών των µετατοπίσεων µπορεί να είναι µεγαλύτερο στην περίπτωση κατά την οποία ο υποκείµενος εν δυνάµει ρευστοποιήσιµος σχηµατισµός βρίσκεται σε πολύ χαλαρή κατάσταση και οι γεωµετρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Οι επιπτώσεις αυτών των εδαφικών µετατοπίσεων είναι ορατές σε κατασκευές όπως γέφυρες, δίκτυα κοινής ωφέλειας, λιµενικές εγκαταστάσεις κτλ Εµπειρικές µέθοδοι υπολογισµού πλευρικών µετατοπίσεων Αρκετοί µελετητές ασχολήθηκαν µε τον υπολογισµό των µόνιµων παραµορφώσεων λόγω πλευρικής µετατόπισης λαµβάνοντας υπόψη ιστορικά περιστατικά. Οι µέθοδοι οι οποίες βασίζονται σε ιστορικές εµφανίσεις ρευστοποίησης ονοµάζονται Παπαθανασίου Γιώργος 67

4 εµπειρικές. Στη συνέχεια αναλύονται αυτές οι µέθοδοι κατά χρονολογική σειρά δηµοσίευσης ενώ δίνεται έµφαση στα χαρακτηριστικά τους Μέθοδος Hamada et al. (1986) Βασιζόµενοι σε θέσεις όπου παρατηρήθηκαν φαινόµενα πλευρικών µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης, κατά τους σεισµούς του 1964 στη Niigata, του 1983 στο Nihonkai-Chubu και του 1971 στο San Fernando, οι Hamada et al. (1986) προχώρησαν στη δηµοσίευση µιας εµπειρικής µεθόδου υπολογισµού των αναµενόµενων παραµορφώσεων. Αρχικά, ταξινόµησαν τα δεδοµένα τους σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τις τοπογραφικές συνθήκες (σχήµα 4.3): i) εδαφικοί σχηµατισµοί µε µικρή κλίση, ii) οριζόντια διάταξη στρωµάτων µε περιορισµένη οριζόντια επέκταση και iii) οριζόντια διατεταγµένοι σχηµατισµοί, όπου η βάση του ρευστοποιήσιµου στρώµατος παρουσιάζει ελαφριά κλίση. Το µέγεθος των µόνιµων πλευρικών παραµορφώσεων D, σύµφωνα µε τους Hamada et al. (1986), επηρεάζεται από τις τοπογραφικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπως το πάχος του εν Σχήµα 4.3. Κατηγορίες µόνιµων εδαφικών πλευρικών παραµορφώσεων (τροποποιηµένο από Hamada et al. 1986) δυνάµει ρευστοποιήσιµου στρώµατος Η και η κλίση της επιφάνειας θ. Ο υπολογισµός του γίνεται µε τη βοήθεια Παπαθανασίου Γιώργος 68

5 του παρακάτω τύπου: D H = 0.75 H 0.5 θ 0, Μέθοδος Youd και Perkins (1987) Ένα χρόνο αργότερα, οι Youd και Perkins (1987) συγκεντρώνοντας δεδοµένα από πλευρικές µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης στις δυτικές Η.Π.Α, προσδιόρισαν το µέγεθος των παραµορφώσεων µε βάση τον δείκτη δριµύτητας (LSI, Liquefaction severity Index). Ο δείκτης αυτός λαµβάνει τιµές από 0 έως 100 και ισχύει για µελέτες σε θέσεις δελταικών αποθέσεων ή σε µικρής κλίσης θέσεις ποτάµιων αποθέσεων Άνω Ολοκαινικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε αυτήν τη µεθοδολογία χαρακτηρίζονται ως συντηρητικά (Kramer, 1996). Η εξίσωση βάση της οποίας γίνεται ο υπολογισµός του δείκτη δριµύτητας (LSI) είναι: Log (LSI) = log R Mw Όπου R είναι η οριζόντια απόσταση της θέσης από την εστία του σεισµού σε km και Mw το µέγεθος σεισµικής ροπής. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι αναµενόµενες εδαφικές αστοχίες σε σχέση µε την τιµή του δείκτη δριµύτητας Πίνακας Περιγραφή της φύσης των εδαφικών αστοχιών λόγω ρευστοποίησης για διάφορες τιµές του δείκτη LSI (Youd και Perkins, 1987) LSI Περιγραφή 5 Αρκετά σποραδικές µικρές εδαφικές παραµορφώσεις όπως κώνοι άµµου µε διασπορά άµµου έως 0.5m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 0.1m πλάτος και εδαφικές καθιζήσεις έως 25mm. Οι αστοχίες εµφανίζονται κυρίως σε θέσεις πρόσφατων αποθέσεων µε υδροφόρους ορίζοντες κοντά στην επιφάνεια. Παπαθανασίου Γιώργος 69

6 10 Σποραδικές εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι άµµου µε διασπορά άµµου έως 1m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 0.3m πλάτος και εδαφικές καθιζήσεις µερικών ιντσών σε χαλαρούς σχηµατισµούς. Οι αστοχίες εµφανίζονται κυρίως σε θέσεις πρόσφατων αποθέσεων στις οποίες το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα είναι µικρότερο από 3 µέτρα.. 30 Γενικά αραιές αλλά κατά τόπους πολυάριθµες εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι άµµου µε διασπορά άµµου έως 2m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα αρκετών εκατοστών πλάτος και σποραδικές εδαφικές καθιζήσεις έως 0.3m. Οι µεγάλες παραµορφώσεις εµφανίζονται σε θέσεις µε πρόσφατες αποθέσεις στις οποίες ο υδροφόρος ορίζοντας είναι σε βάθος µικρότερο των 3 µέτρων. 50 Πολυάριθµες εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι άµµου µε διασπορά άµµου έως 3m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 1.5m και εδαφικές καθιζήσεις µεγαλύτερες του 0.3m παρατηρούνται τοπικά. 70 Εδαφικές αστοχίες µε κώνους άµµου µε διασπορά άµµου περισσότερο των 3m σε διάµετρο, µεγάλες διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 2m και εδαφικές καθιζήσεις µεγαλύτερες του 0.3m. 90 Πολυάριθµες εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι άµµου µε µεγάλης διαµέτρου διασπορά άµµου, µεγάλες διαρρήξεις µε άνοιγµα µεγαλύτερο των 2m και εδαφικές καθιζήσεις µεγαλύτερες του 0.3m Μέθοδος Rauch και Martin (2000, 2001) Οι Rauch και Martin (2000, 2001) δηµιούργησαν µια νέα βάση δεδοµένων ιστορικών περιστατικών εµφάνισης πλευρικών µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης, στην οποία κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται ως µοναδικό, χαρακτηριζόµενο από µία µέγιστη και µέση οριζόντια και κατακόρυφη παραµόρφωση αντίστοιχα. Στη µέθοδο υπολογισµού των Rauch και Martin (2000, 2001), η προβλεπόµενη τιµή της πλευρικής µετατόπισης Παπαθανασίου Γιώργος 70

7 µειώνεται µε την αύξηση της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης PGA (Zhang και Zhao, accepted) Μέθοδος Youd et al. (2002) Η µέθοδος αυτή όπως και η επόµενη, έχουν ως αφετηρία τη βάση δεδοµένων ιστορικών περιστατικών πλευρικών µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης, την οποία δηµιούργησαν από κοινού οι Bartlett και Youd (1992). Τα δεδοµένα της βάσης χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: πλευρικές µετατοπίσεις σε θέσεις µε ελεύθερη όψη και παραµορφώσεις σε περιοχές µικρής κλίσης χωρίς ελεύθερη όψη. Σχήµα 4.4. Σχηµατική απεικόνιση των παραµέτρων της προτεινόµενης εξίσωσης από τους Youd et al. (2002) (από Πιτιλάκη και Αργυρούδη, 2004). ιατηρώντας αυτήν την κατηγοριοποίηση και προσθέτοντας στη βάση δεδοµένων νέα στοιχεία από πρόσφατες σεισµικές δονήσεις, οι Youd et al. (2002) προσπάθησαν να βελτιστοποιήσουν τις µεταβλητές της αντίστοιχης µεθόδου. Οι εξισώσεις τις οποίες προτείνουν ως κατάλληλες για τον υπολογισµό των µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης είναι: Θέσεις ελεύθερης όψης Log D H = M log R* R log W log T log (100- F 15 ) log (D mm) Θέσεις µε µικρή κλίση Log D H = M log R* R log S log T log (100- F 15 ) log (D mm) Παπαθανασίου Γιώργος 71

8 Όπου D H : η υπολογιζόµενη πλευρική µετατόπιση (m), Μw: το µέγεθος σεισµικής ροπής, R* = R + Ro (Ro = 10 (0.89M-5.64), R: η οριζόντια απόσταση της θέσης από την εστία του σεισµού (km), W: ο λόγος του ύψους της ελεύθερης όψης προς την οριζόντια απόσταση µεταξύ της βάσης της ελεύθερης όψης και του σηµείου µελέτης W= (H/L)*100 σε ποσοστό %, T 15 : το αθροιστικό πάχος των κορεσµένων κοκκωδών στρωµάτων µε (Ν 1 ) 60 <15 σε µέτρα, F 15 : η µέση τιµή του ποσοστού των λεπτόκοκκων στα κοκκώδη στρώµατα που συµµετέχουν στον υπολογισµό του T 15 και D50 15 : η µέση τιµή του µεγέθους των κόκκων (mm) των σχηµατισµών που διαµορφώνουν το T 15. Στο σχήµα 4.5 φαίνεται η κατανοµή των καταχωρηµένων, στη βάση δεδοµένων, τιµών των πλευρικών µετατοπίσεων µε τις αντίστοιχες προβλεπόµενες από τους παραπάνω τύπους τιµές. Όπως διακρίνεται, η πρόβλεψη µετατοπίσεων µεγαλύτερων του 1.5 µέτρου είναι αρκετά αξιόπιστη σε αντίθεση µε τις προβλέψεις που αφορούν παραµορφώσεις µικρότερες του 1.5 µέτρου Μέθοδος Bardet et al. (1999) Σχήµα 4.5. Κατανοµή τιµών προβλεπόµενων έναντι πραγµατικών παραµορφώσεων ιστορικών περιστατικών λόγω πλευρικής µετατόπισης (τροποποιηµένο από Youd et al., 2002) Οι Bardet et al. (1999) χρησιµοποίησαν τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων των Bartlett και Youd (1992), µε στόχο την ανάπτυξη Παπαθανασίου Γιώργος 72

9 πιθανολογικών µοντέλων πρόβλεψης µόνιµων πλευρικών µετατοπίσεων. Για την ανάλυση αυτή, τα δεδοµένα διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες: i) όλα τα δεδοµένα για µετακινήσεις κάθε µεγέθους και ii) δεδοµένα µε µετατοπίσεις µε µέγεθος µικρότερο των 2 µέτρων από τη διορθωµένη βάση των Youd et al. (2002). Στη µέθοδο αυτή παρέµεινε σε ισχύ ο διαχωρισµός των περιπτώσεων µε µικρή κλίση και αυτών µε ελεύθερη όψη. Η εξίσωση υπολογισµού των πλευρικών παραµορφώσεων τόσο για θέσεις µε µικρή κλίση όσο και για θέσεις ελεύθερης όψης δίνεται στη συνέχεια, ενώ στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιµές των έξι συντελεστών για τις κατηγορίες i και ii. Log(D+0.01) = b o + b off +b 1 M w +b 2 logr+b 3 R+b 4 logw+b 5 logs+b 6 logt L Όπου D είναι η υπολογιζόµενη εδαφική µετακίνηση (m), M w το µέγεθος σεισµικής ροπής, R είναι η οριζόντια απόσταση από την εστία του σεισµού, S είναι η κλίση του εδάφους και T L είναι το πάχος του ρευστοποιήσιµου στρώµατος. Πίνακας 4.2. Τιµές των παραµέτρων της σχέσης των Bardet et al. (1999) b o b off b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 i ii Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων για τις δύο κατηγορίες έδειξε ότι η ακρίβεια του µοντέλου για τη δεύτερη κατηγορία (ii) είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της πρώτης κατηγορίας (i). Σύµφωνα µε τους Seed et al. (2003), οι σύγχρονες µελέτες για τον προσδιορισµό πιθανολογικών µοντέλων πρόβλεψης των πλευρικών µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης, έχουν πλέον ως δεδοµένο τη µοναδικότητα της κάθε περίπτωσης δεχόµενες όµως και την ανοµοιογένεια των ενδεχόµενων κινήσεων των παραµορφώσεων. Για την εκτίµηση αυτών, προτείνεται η στατιστική µέθοδος Bayesian αντί της µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενης πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης. Παπαθανασίου Γιώργος 73

10 4.3 Εδαφική ταλάντωση Το φαινόµενο της εδαφικής ταλάντωσης λαµβάνει χώρα σε θέσεις µε οριζόντια (επίπεδη) επιφάνεια στις οποίες δεν παρατηρούνται φαινόµενα πλευρικής µετατόπισης (lateral spreading). Κατά την διάρκεια της σεισµικής δόνησης, οι υπερκείµενοι µη ρευστοποιήσιµοι εδαφικοί σχηµατισµοί λόγω πλευρικών δυνάµεων κινούνται προς τα εµπρός και πίσω µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ρωγµές οι οποίες διαχωρίζουν το ενιαίο, πριν το σεισµό, εδαφικό κάλυµµα σε περισσότερα του ενός τµήµατα. Τα τµήµατα αυτά συνεχίζουν να κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις µεταξύ τους ενώ είναι πιθανή η ανάδυση, µέσω των ρωγµώσεων, λεπτόκοκκου υλικού του ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού στην επιφάνεια. Οι παραµορφώσεις µετατοπίσεις που προκαλούνται λόγω της εδαφικής ταλάντωσης συνήθως έχουν µικρές τιµές και επηρεάζουν κατασκευές µε επιφανειακές θεµελιώσεις και πεζόδροµους (Cooke και Mitchell, 1999). Σύµφωνα µε τον Youd (1993), οι εδαφικές µετατοπίσεις οι οποίες προκάλεσαν τη θραύση και κάµψη των πεζόδροµων στην περιοχή της µαρίνας του San Francisco κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης του 1989, προκλήθηκαν λόγω της εδαφικής ταλάντωσης. Στο σχήµα 4.6 που ακολουθεί βλέπουµε την εµφάνιση της εδαφικής ταλάντωσης σε µια στρωµατογραφική στήλη όπως αποδόθηκε από τον Youd (1984β). Σχήµα 4.6. Παραµόρφωση λόγω εδαφικής ταλάντωσης (τροποποιηµένο από Youd, 1984β) Παπαθανασίου Γιώργος 74

11 Οι πλευρικές δυνάµεις που ασκούνται στους σχηµατισµούς και προκαλούν την εδαφική τους ταλάντωση κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης, οφείλονται είτε στα κύµατα χώρου (body waves S) είτε στα επιφανειακά κύµατα (surface waves) σύµφωνα µε τους Pease και O Rourke (1995) και τον Youd (1984β) αντίστοιχα. Οι κατακόρυφες τάσεις οφείλονται κυρίως στα Rayleigh κύµατα ενώ οι διατµητικές προκαλούνται από τα S ή τα Love κύµατα (Obermeier et al, 2005). Έως τώρα δεν έχουν υπάρξει ικανοποιητικά αποτελέσµατα όσον αφορά την πρόβλεψη του µεγέθους της εδαφικής ταλάντωσης και των συνεπειών αυτής στα τεχνικά έργα. Η µέθοδος πρόβλεψης επιφανειακής εµφάνισης του φαινοµένου της ρευστοποίησης σε σχέση µε τη µέγιστη τιµή της εδαφικής επιτάχυνσης PGA, η οποία προτάθηκε από τον Ishihara (1985), αναφέρεται σε εµφανίσεις ανεξαρτήτου µηχανισµού γένεσης και κατά συνέπεια δε θα αναπτυχθεί στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Η συγκεκριµένη µέθοδος παρουσιάζεται στη συνέχεια και πιο συγκεκριµένα στην ενότητα Επιφανειακές εµφανίσεις ρευστοποίησης Κώνοι άµµου (Sand boils). 4.4 Καθίζηση κορεσµένων άµµων Η σεισµική δόνηση µπορεί να προκαλέσει, εκτός από την πλευρική παραµόρφωση του εδαφικού σχηµατισµού, τη συµπύκνωση και κατά συνέπεια τη µεταβολή του όγκου του. Αυτή η µεταβολή επιφέρει καθίζηση, δηλαδή παραµόρφωση κατακόρυφης διεύθυνσης της επιφάνειας, µε αποτέλεσµα την αστοχία κατασκευών µε επιφανειακές θεµελιώσεις και δικτύων κοινής ωφέλειας, τοποθετηµένα σε µικρό βάθος. Όσον αφορά τις ξηρές άµµους, αυτές παρουσιάζουν ταχύτερη συµπύκνωση από την αντίστοιχη των κορεσµένων, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται µε το τέλος της σεισµικής φόρτισης (Kramer, 1996). Στις κορεσµένες άµµους, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα συµπύκνωσης, εξαρτάται τόσο από τη διαπερατότητα και τη δυνατότητα συµπύκνωσης αυτών (σχετική πυκνότητα) όσο και από το µέγεθος της υπερπίεσης πόρων η οποία δηµιουργείται από το σεισµό. Στο σχήµα 4.7, το οποίο δηµοσιεύτηκε από τους Seed et al. (2003), βλέπουµε περιπτώσεις κατακόρυφης µετατόπισης και τις επιπτώσεις αυτών είτε στην επιφάνεια είτε σε κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε γειτονικές θέσεις. Οι µορφές των Παπαθανασίου Γιώργος 75

12 καθιζήσεων κατά τους Seed et al. (2003), διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: i) καθίζηση λόγω µείωσης ή απώλειας του όγκου του (a, b), ii) καθιζήσεις λόγω διαφορικών εδαφικών κινήσεων (c, d, e, f) και iii) δοµικές καθιζήσεις λόγω µερικής ή ολικής αστοχίας (g, h, i). Πρέπει να τονιστεί ότι στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται περιπτώσεις οι οποίες συνδέονται µε αρχικές πλευρικές µετατοπίσεις. Σχήµα 4.7. Απεικόνιση παραµορφώσεων λόγω κατακόρυφων µετατοπίσεων (τροποποιηµένο από Seed et al. 2003) Αναλυτικά, η περίπτωση a του σχήµατος 4.7, απεικονίζει καθιζήσεις λόγω συµπύκνωσης, και κατά συνέπεια µείωσης του όγκου, ρευστοποιηµένων Παπαθανασίου Γιώργος 76

13 σχηµατισµών καθώς η προκληθείσα υπερπίεση του νερού των πόρων εκτονώνεται µέσω αποστράγγισης. Η εικόνα b, απεικονίζει την πρόκληση καθίζησης µε ταυτόχρονη εµφάνιση στην επιφάνεια κώνων άµµου (sand boils). Το αναδυόµενο υλικό µπορεί να εµφανιστεί είτε στην επιφάνεια είτε στα υπόγεια των κατασκευών δηµιουργώντας συνήθως φαινόµενα τοπικών διαστάσεων, τα οποία µερικές φορές προκαλούν προβλήµατα διαφορικών καθιζήσεων στην κατασκευή. Ένας τρόπος αντιµετώπισης τέτοιων αστοχιών είναι η θεµελίωση των κατασκευών µε πασσάλους οι οποίοι εκτείνονται κάτω από το βάθος του ρευστοποιήσιµου στρώµατος. Στις εικόνες c και d απεικονίζονται κατακόρυφες µετατοπίσεις λόγω γενικής περιστροφής (global rotational) και πλευρικής κύλισης (slumping) σε περιοχές κοντά στο «φρύδι» πρανούς ή σε αναχώµατα. Τα σχήµατα e και f απεικονίζουν καθιζήσεις λόγω πλευρικής µετατόπισης σε περιοχές µε τοπικές διαφορικές επεκτάσεις όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα και κατακόρυφες παραµορφώσεις λόγω διατήρησης του συνολικού όγκου εδάφους το οποίο υπόκειται σε πλευρικές κινήσεις. Η τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει τις περιπτώσεις g, h και i στις οποίες απεικονίζονται αστοχίες κατασκευών λόγω πλήρους απώλειας της φέρουσας ικανότητας του εδάφους (full bearing failure), µερικής απώλειας (partial bearing failure) και επίπλευσης αντίστοιχα (foundation settlement due to ground softening, rocking) Μέθοδοι υπολογισµού κατακόρυφων παραµορφώσεων Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί εµπειρικές σχέσεις υπολογισµού των κατακόρυφων µετατοπίσεων λόγω σεισµικών φορτίσεων σε αµµώδεις εδαφικούς σχηµατισµούς. Μολονότι υπάρχουν µέθοδοι οι οποίες αναφέρονται τόσο για κορεσµένα όσο και για µη κορεσµένα εδαφικά στρώµατα, στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα αναπτυχθούν εκείνες οι µεθοδολογίες οι οποίες αναφέρονται µόνο σε κορεσµένα εδάφη. Πληροφορίες για µη κορεσµένα στρώµατα υπάρχουν στο βιβλίο του Kramer (1996) και στις πανεπιστηµιακές σηµειώσεις των Πιτιλάκη και Αργυρούδη (2004). Παπαθανασίου Γιώργος 77

14 Μέθοδος Tokimatsu και Seed (1987) Οι Tokimatsu και Seed (1987) στηρίχθηκαν στο γεγονός ότι, λόγω σεισµικής φόρτισης, οι κυκλικές διατµητικές παραµορφώσεις προκαλούν συµπύκνωση των κοκκωδών εδαφών µε αποτέλεσµα την ογκοµετρική τους παραµόρφωση. Το τελικό µέγεθος αυτής της κατακόρυφης κίνησης, σύµφωνα πάντα µε τους Tokimatsu και Seed (1987), εξαρτάται από τη σχετική πυκνότητα του σχηµατισµού καθώς επίσης και από το µέγεθος των κυκλικών διατµητικών παραµορφώσεων που παράγονται από το σεισµό. Οι κυκλικές διατµητικές παραµορφώσεις είναι συνάρτηση του λόγου των κυκλικών τάσεων (CSR), του µεγέθους του σεισµού και της σχετικής πυκνότητας του σχηµατισµού, η τιµή της οποίας µπορεί να προσδιοριστεί από τη διορθωµένη τιµή (Ν 1 ) 60 του αριθµού κτύπων της πρότυπης δοκιµής διείσδυσης SPT. Με βάση τα παραπάνω οι Tokimatsu και Seed (1987) προτείνουν τη χρήση του σχήµατος 4.8 για την εκτίµηση των αναµενόµενων κατακόρυφων παραµορφώσεων (%) ενός εδαφικού σχηµατισµού µε συγκεκριµένη τιµή (Ν 1 ) 60 ως αποτέλεσµα των προκαλούµενων κυκλικών τάσεων από σεισµό µεγέθους Μ=7.5. Στην περίπτωση κατά την οποία η σεισµική δόνηση έχει διαφορετικό µέγεθος, τότε µε την βοήθεια ενός συντελεστή γίνεται αναγωγή του CSR στο επιθυµητό µέγεθος (Μ=7.5). Η τιµή που θα προκύψει πολλαπλασιάζεται µε το πάχος του στρώµατος για την τελική εκτίµηση της καθίζησης του σχηµατισµού. Το άθροισµα των παραµορφώσεων των επί µέρους εδαφικών σχηµατισµών Σχήµα 4.8. ιάγραµµα υπολογισµού µεταβολής του όγκου καθιζήσεων (από Tokimatsu και Seed, 1987) µιας στρωµατογραφικής στήλης θα µας δώσει και την τελική τιµή της αναµενόµενης καθίζησης στην επιφάνεια. Οι ποσοστιαίες ογκοµετρικές παραµορφώσεις που προκαλούνται λόγω ρευστοποίησης είναι πιθανόν να φτάσουν έως και 2-3% για χαλαρούς Παπαθανασίου Γιώργος 78

15 σχηµατισµούς (άµµους) ενώ υψηλότερες τιµές αναµένονται για πολύ χαλαρά εδάφη. Ο Kramer (1996) αναφέρει ότι ο σεισµός του Tokachioki (1968, M = 7.9) στην Ιαπωνία προκάλεσε την καθίζηση κατά cm ενός πολύ χαλαρού σχηµατισµού πάχους 5 µέτρων στην περιοχή Hachinoche. Οι συνεχείς καµπύλες στο διάγραµµα αναφέρονται σε ρευστοποιήσιµα εδάφη (συντελεστής ασφάλειας σε ρευστοποίηση µικρότερος της µονάδας) ενώ οι διακοπτόµενες σε εδάφη µε συντελεστή ασφάλειας µεγαλύτερο της µονάδας Μέθοδος Ishihara και Yoshimine (1992) Οι Ishihara και Yoshimine (1992), χρησιµοποίησαν για τον υπολογισµό των κατακόρυφων µετατοπίσεων παρόµοια µεθοδολογία µε τη προηγούµενη. Αυτοί προτείνουν την χρήση διαγράµµατος όπου στον κατακόρυφο άξονα υπάρχει ο συντελεστής ασφάλειας σε ρευστοποίηση του αµµώδους σχηµατισµού F = CRR / CSR (όπου CRR είναι η αντίσταση στην ρευστοποίηση του εδάφους και CSR είναι ο λόγος των κυκλικών Σχήµα 4.9. ιάγραµµα υπολογισµού µεταβολής του όγκου - καθιζήσεων (από Ishihara και Yoshimine, 1992) τάσεων) ενώ στον οριζόντια άξονα βρίσκεται η αναζητούµενη τιµή της ογκοµετρικής παραµόρφωσης. Με τη βοήθεια καµπυλών οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες τιµές Dr, N 1 η τιµή της δοκιµής SPT σύµφωνα µε την µεθοδολογία η οποία ακολουθείται στην Ιαπωνία ή q c1 για δοκιµή πενετρόµετρου είναι δυνατή η εκτίµηση της προκαλούµενης µεταβολής όγκου στο εξεταζόµενο στρώµα. Η τελική καθίζηση στην επιφάνεια θα προσδιοριστεί από το άθροισµα των καθιζήσεων των επί µέρους εδαφικών σχηµατισµών. Παπαθανασίου Γιώργος 79

16 Για τη χρησιµοποίηση αυτού του διαγράµµατος θα πρέπει να γίνει µετατροπή του Ν 1 στην τιµή (Ν 1 ) 60. Σύµφωνα µε τον Kramer (1996), για την µετατροπή αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η σχέση Ν 1 = 0,83 (Ν 1 ) 60 ενώ ο Seed (1991) προτείνει τη σχέση Ν 1 = 1,1 (Ν 1 ) 60. Πρακτικά όµως, µπορούν οι δύο αυτές τιµές να θεωρηθούν ίσες αφού η τελική τιµή της αναµενόµενης καθίζησης περιέχει ένα ποσοστού λάθους της τάξης του 25 έως 50% τουλάχιστον (Kramer, 1996). Όπως και στην προηγούµενη µέθοδο των Tokimatsu και Seed (1987), έτσι και σε αυτήν είναι δυνατή η εκτίµηση των καθιζήσεων εδαφικών στρωµάτων µε συντελεστή ασφάλειας µεγαλύτερου της µονάδας, F > 1. Οι αναµενόµενες τιµές για ένα τέτοιο αµµώδη σχηµατισµό θα είναι πάρα πολύ µικρές Μέθοδος Wu (2003) Η µέθοδος αυτή στηρίζεται όπως και στην πρώτη µέθοδο των Tokimatsu και Seed (1987) στη συσχέτιση του λόγου κυκλικών τάσεων CSR µε τη διορθωµένη τιµή N 1,60,cs λαµβάνοντας όµως υπό όψιν και τις µετατροπές λόγω παρουσίας λεπτόκοκκων υλικών στον εδαφικό σχηµατισµό. Η συνεχής γραµµή η οποία προτάθηκε από τους Cetin et al. (2002) οριοθετεί την περιοχή όπου η πιθανότητα πρόκλησης ρευστοποίησης είναι 50%. Η συνολική καθίζηση υπολογίζεται αθροίζοντας τις καθιζήσεις των επί µέρους στρωµάτων στα οποία είχε αρχικά χωριστεί η στρωµατογραφική στήλη. Παπαθανασίου Γιώργος 80

17 Σχήµα ιάγραµµα υπολογισµού καθιζήσεων (από Wu, 2003) 4.5 Επιφανειακές εµφανίσεις ρευστοποίησης Κώνοι άµµου (Sand boils) Τόσο οι πλευρικές όσο και οι κατακόρυφες παραµορφώσεις οι οποίες προκαλούνται λόγω ρευστοποίησης εδαφικών σχηµατισµών είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση κωνοειδών εξάρσεων στην επιφάνεια αποτελούµενων συνήθως από άµµο. Οι εµφανίσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως απόδειξη ρευστοποίησης ενός υποκείµενου στρώµατος και αποτελούν ένδειξη ανάπτυξης υπερπίεσης του νερού των πόρων σε αυτό. Επιπλέον, µε βάση την κοκκοµετρική τους σύσταση µπορεί να επιτευχθεί ο προσδιορισµός του σχηµατισµού προέλευσης. Μολονότι, η εµφάνιση κώνων άµµου λαµβάνεται ως απόδειξη ρευστοποίησης, η απουσία τέτοιων περιστατικών δε θα πρέπει να µας οδηγεί στο αντίθετο συµπέρασµα καθώς η δηµιουργία τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Βασική προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη υψηλής πίεσης πόρων η οποία εκτονώνεται χάρη στην προς την επιφάνεια ροή του νερού των πόρων. Αυτή η ροή θα δηµιουργήσει συνθήκες ικανές, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, για την µελλοντική Παπαθανασίου Γιώργος 81

18 επαναρευστοποίηση του σχηµατισµού καθώς προκαλεί χαλάρωση των δεσµών των κόκκων στο ανώτερο µέρος του στρώµατος. Στο σχήµα 4.11 παρατηρούµε το συνδυασµό της διαδικασίας εµφάνισης κώνων άµµου µε τη δηµιουργία µεσοστρωµάτων νερού χαλαρού υλικού, τα οποία αποκτούν µεγάλη σηµασία όταν η επιφάνεια παρουσιάζει κλίση καθώς είναι ικανά να δηµιουργήσουν φαινόµενα εδαφικής ροής. Επιπλέον η ανάδυση υλικού στην επιφάνεια θα οδηγήσει στην ανακατανοµή των κόκκων του σχηµατισµού µε αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου του και την καθίζηση του όπως αναπτύχθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Σχήµα 4.11 Εµφάνιση ενδιάµεσων στρωµάτων νερού σε εργαστηριακά πειράµατα των Liu και Qiao (1984) (Τροποποιηµένο από Kramer, 1996) Συνεπώς, κατά την ανάπτυξη υπερπιέσεων του νερού των πόρων λόγω της σεισµικής δόνησης και εφόσον η υδραυλική κλίση φτάσει στο επίπεδο κατά το οποίο η κατακόρυφη ενεργή πίεση µηδενιστεί (quick condition) τότε η ταχύτητα του νερού είναι ικανή να συµπαρασύρει τεµαχίδια από το σχηµατισµό κατά την κίνησή του προς την επιφάνεια (Kramer, 1996). Αυτή η ανάδυση πραγµατοποιείται συνήθως µέσω ρωγµώσεων στον υπερκείµενο µη ρευστοποιήσιµο σχηµατισµό, οι οποίες δηµιουργήθηκαν είτε κατά την πλευρική του µετατόπιση (lateral spreading) είτε κατά την εδαφική του ταλάντωση (ground oscillation). Παπαθανασίου Γιώργος 82

19 Σχήµα Μηχανισµός δηµιουργίας κώνων άµµου (τροποποιηµένο από Obermeier et al. 2005) Εκτός από την ανάπτυξη υπερπιέσεων του νερού των πόρων, σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση κώνων άµµου στην επιφάνεια διαδραµατίζει τόσο το πάχος όσο και το βάθος του εν δυνάµει ρευστοποιήσιµου στρώµατος ή αντίστοιχα το πάχος του υπερκείµενου µη ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού. Η ρευστοποίηση εδαφών σε µεγάλα βάθη ή σε στρώµατα µε µικρό πάχος είναι πιθανό να µην προκαλέσει τέτοιες χαρακτηριστικές εµφανίσεις, ενώ αντίθετα µικρές πιέσεις πόρων σε επιφανειακούς σχετικά σχηµατισµούς µεγάλου πάχους ίσως οδηγήσουν στη δηµιουργία τέτοιων φαινοµένων. Επίσης, η παρουσία ενός υπερκείµενου λεπτόκοκκου µικρής διαπερατότητας εδαφικού σχηµατισµού ίσως εµποδίσει την απαραίτητη για τη δηµιουργία κώνων άµµου, ταχύτατη ροή προς την επιφάνεια, παρόλη την ανάπτυξη υψηλών πιέσεων νερού των πόρων στον ρευστοποιηµένο υποκείµενο σχηµατισµό Μέθοδος Ishihara (1985) Ο Ishihara (1985), συγκεντρώνοντας στοιχεία από επιφανειακές εµφανίσεις ρευστοποίησης, κώνων άµµου και εδαφικών διαρρήξεων, παρουσίασε µια µέθοδο Παπαθανασίου Γιώργος 83

20 πρόβλεψης η οποία βασίζεται στο πάχος του εν δυνάµει ρευστοποιήσιµου Η 2 και το πάχος του υπερκείµενου µη ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού Η 1. Ο χαρακτηρισµός σύµφωνα µε τον Ishihara (1985), ενός σχηµατισµού ως ρευστοποιήσιµου ή όχι απεικονίζεται στο σχήµα 4.14α που ακολουθεί. Με βάση αυτά τα κριτήρια προχώρησε στη δηµοσίευση ενός διαγράµµατος µε το οποίο µπορεί να προβλεφθεί η επιφανειακή εµφάνιση ρευστοποίησης ανάλογα µε την αναµενόµενη µέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA. Οι Youd και Garris (1995), εφαρµόζοντας την παραπάνω µεθοδολογία σε ιστορικά περιστατικά επιφανειακών εµφανίσεων ρευστοποίησης κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη από τον Ishihara (1985) µέθοδος, δεν ισχύει σε περιπτώσεις εδαφικής παραµόρφωσης λόγω πλευρικών µετατοπίσεων ή εδαφικής ταλάντωσης των σχηµατισµών. Σχήµα ιάγραµµα εκτίµησης επιφανειακών εµφανίσεων ρευστοποίησης σε σχέση µε την τιµή της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (τροποποιηµένο από Ishihara, 1985) Παπαθανασίου Γιώργος 84

21 Στην περίπτωση κατά την οποία τα εξεταζόµενα στρώµατα εµφανίζονται σε εναλλαγές, τότε το πάχος Η 1 και Η 2 υπολογίζεται µε βάση το σχήµα 4.14β. Συνεπώς, µε τη συγκεκριµένη µεθοδολογία εφόσον είναι γνωστό το πάχος του ρευστοποιήσιµου και το πάχος του µη ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού είναι δυνατόν να προβλέψουµε την εµφάνιση επιφανειακών µορφών ρευστοποίησης σε µια θέση για συγκεκριµένη τιµή της εδαφικής επιτάχυνσης. 4.6 Εδαφικές ροές Όπως αναφέρεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, η εδαφική ροή προκαλείται όταν η αντοχή του ρευστοποιηµένου εδάφους είναι µικρότερη από τις διατµητικές τάσεις οι οποίες ασκούνται σε αυτό σε µια κεκλιµένη επιφάνεια (Kramer, 1996). Αυτό συνεπάγεται τη διατάραξη της στατικής ισορροπίας η οποία υπήρχε πριν τη ρευστοποίηση του σχηµατισµού βάση της οποίας παρέµεινε σταθερό το πρανές. Σύµφωνα µε τον Kramer (1996), διακρίνονται τρεις κατηγορίες µηχανισµών πρόκλησης εδαφικής ροής, οι οποίες αναπτύσσονται περιληπτικά στη συνέχεια. Σχήµα 4.14α. Χαρακτηρισµός εδαφικών σχηµατισµών (από Ishihara, 1985) Σχήµα 4.14.β. Χαρακτηρισµός εναλλασσόµενων εδαφικών σχηµατισµών Εδαφική ροή λόγω ρευστοποίησης Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόκληση του φαινοµένου είναι η Παπαθανασίου Γιώργος 85

22 ύπαρξη αστράγγιστων συνθηκών οι οποίες δε θα επιτρέψουν την εκτόνωση της πίεσης πόρων και τη µεταβολή του όγκου του εδαφικού σχηµατισµού. Η αναπτυσσόµενη πίεση πόρων, λόγω κυκλικών φορτίσεων, θα προκαλέσει τη µετατροπή της κατάστασης του εδάφους από το αρχικό στάδιο της ισορροπίας σε αυτό της ρευστοποίησης. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός προκαλείται µόνο κατά τη διάρκεια σεισµικής δόνησης και έτσι διακρίνεται από τους παρακάτω αντίστοιχους µηχανισµούς. Οι εδαφικές ροές λόγω ρευστοποίησης λαµβάνουν χώρα µε µεγάλη ταχύτητα και προκαλούν µετατοπίσεις µεγάλου µεγέθους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας αστοχίας είναι η περίπτωση του φράγµατος κατά τη σεισµική δόνηση του San Fernando, Η.Π.Α to Σχήµα α) Τυπική τοµή µεταβολής της εδαφικής επιφάνειας λόγω εδαφικής ροής β) ιάγραµµα µεταβολής τάσης λόγω σεισµικής δόνησης. Αρχικά το έδαφος βρίσκεται σε ισορροπία στην θέση Α, έπειτα λόγω κυκλικών φορτίσεων µεταβαίνει στην θέση Β και καταλήγει στη θέση C λόγω µείωσης της διατµητικής του αντοχής (Τροποποιηµένο από Κramer, 1996) Εδαφική ροή λόγω τοπικής χαλάρωσης Όταν ένας αµµώδης σχηµατισµός υπόκειται ενός λιγότερου διαπερατού, ο οποίος δεν επιτρέπει την αποστράγγιση κατά τη σεισµική δόνηση, τότε ο συνολικός όγκος του αµµώδους σχηµατισµού διατηρείται. Κάτω όµως από την επίδραση της βαρύτητας, σε συνθήκες αρχικής ρευστοποίησης της άµµου, πραγµατοποιείται µια αναδιάταξη των κόκκων µε συνέπεια την αύξηση της πυκνότητας στο κατώτερο µέρος του συγκεκριµένου σχηµατισµού ενώ αντίθετα στο ανώτερο τµήµα αυτού παρατηρείται Παπαθανασίου Γιώργος 86

23 µια χαλάρωση (Kramer, 1996). Εάν η αντοχή του εδάφους σε αυτό το στάδιο γίνει µικρότερη από τις διατµητικές τάσεις οι οποίες ασκούνται τότε προκαλείται το φαινόµενο της εδαφικής ροής. Σχήµα 4.16 α) Αναδιάταξη των κόκκων µέσα στο ίδιο στρώµα, β) Μετατόπιση του σηµείου ισορροπίας σε νέα θέση επιρρεπή προς εδαφική ροή (Τροποποιηµένο από Kramer, 1996) Εδαφική ροή λόγω γενικής χαλάρωσης Το φαινόµενο αυτό δηµιουργείται όταν επιφανειακοί σχηµατισµοί χαλαρώνουν λόγω της επίδρασης της ροής νερού των πόρων από υποκείµενα στρώµατα προς την επιφάνεια. Έτσι η αντοχή µε την οποία διατηρούταν η ισορροπία µειώνεται µε αποτέλεσµα οι διατµητικές τάσεις να προκαλέσουν εδαφική ροή. Η διαφορά αυτού του µηχανισµού γένεσης από τον προηγούµενο είναι ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν παρατηρείται πυκνότερη διάταξη του σχηµατισµού στο κατώτερο τµήµα του. Παπαθανασίου Γιώργος 87

24 Σχήµα 4.17 a) Απεικόνιση εδαφικής ροής λόγω γενικής χαλάρωσης, β) διάγραµµα διαδροµής τάσεων όπου Α είναι το σηµείο εντατικής κατάστασης και C το σηµείο όπου το αρχικά σταθερό εδαφικό στρώµα πλέον τείνει να αστοχήσει λόγω εδαφικής ροής (Τροποποιηµένο από Kramer, 1996) Παπαθανασίου Γιώργος 88

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ρευστοποίηση εδαφικών σχηµατισµών

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ρευστοποίηση εδαφικών σχηµατισµών 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ρευστοποίηση εδαφικών σχηµατισµών 2.1 Εισαγωγή Μη συνεκτικοί κορεσµένοι εδαφικοί σχηµατισµοί έχουν την τάση όταν υπόκεινται σε άµεση φόρτιση κάτω από αστράγγιστες συνθήκες να τείνουν προς

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7.1 Σύνοψη Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη του φαινοµένου της ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τη δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης ης Η παρουσίαση της διαδικασίας εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδοι υπολογισµού κινδύνου ρευστοποίησης

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδοι υπολογισµού κινδύνου ρευστοποίησης 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδοι υπολογισµού κινδύνου ρευστοποίησης 3.1 Εισαγωγή Η ρευστοποίηση ενός εδαφικού σχηµατισµού εξαρτάται από δύο παράγοντες: από τα χαρακτηριστικά της δόνησης (ένταση και διάρκεια) και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 4 η : Φέρουσα Ικανότητα Αβαθών Θεμελιώσεων Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ σ1 σ3 σ3 Εντατικές καταστάσεις που προκαλούν αστοχία είναι η ταυτόχρονη επίδραση ορθών (αξονικών και πλευρικών) τάσεων ή ακόμα διατμητικών. σ11 Γενικά, υπάρχει ένας κρίσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 0.1.006 Υπολογισμός καθιζήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Βελτίωση Βλτίωη Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 5.10.007 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε ΑΦΩΝ «βελτίωση & ενίσχυση» εδαφών η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και η μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων ποία εδάφη χρειάζονται βελτίωση??? ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 5.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 25-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Θεμελιώσεις με πασσάλους Αξονική φέρουσα ικανότητα έγχυτων πασσάλων 21.12.25 2. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σχέσεις Τάσεων-Παραµορφώσεων των Εδαφικών Υλικών Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6. Εισαγωγή Η µηχανική συµπεριφορά των υλικών εκφράζεται ποσοτικά µε τους καταστατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ Η Έρευνα του Υπεδάφους Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ 11.1 Εισαγωγή Τα εδαφικά υλικά, σαν φυσικά υλικά, εµφανίζουν σηµαντική ανοµοιογένεια. Ειδικότερα, η συµπεριφορά τους ποικίλλει όχι µόνο

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ «η κίνηση μιας μάζας βράχου, εδάφους ή κορημάτων προς τα κατάντη ενός πρανούς» WP/WLI (1991) εξελικτικές Γεωλογικές διεργασίες.. αλλά και. φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων 2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων (επανάληψη από ΕΔΑΦΟ Ι & ΙΙ) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2.1 Ξηρό ή κορεσμένο έδαφος υπό στραγγιζόμενες συνθήκες φόρτισης 2.2 Κορεσμένο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Τοαπλόεκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι:

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι: 6 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια: Μιχάλης Μπαρδάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων σειράς αυτής αρκούν οι σχέσεις και οι πίνακες που παρατίθενται στα οικεία κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ. Ανάλυση πασσάλου CPT Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 09.10.2008 Ρυθμίσεις Πρότυπο - EN 1997 - DA1 CPT πάσσαλος Μεθοδολογία επαλήθευσης : Τύπος ανάλυσης : Μερικός συντ αντίστασης αιχμής : Μερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8γ Θεμελιώσεις με πασσάλους Υπολογισμός αξονικής φέρουσας ικανότητας μέσω : Αποτελεσμάτων επιτόπου δοκιμών Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα