Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. Κώδικας : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. Κώδικας : 154 52. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 09-03-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 04/03/2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.12/ΣΧ.249/787 Ταχ. /νση : άφνης 61, ΨΥΧΙΚΟ Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. Κώδικας : Α Α: Πληροφορίες : Υ. Αζάρ Α ΑΜ: Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της ΚΥ των ΓΑΚ επί της άφνης 61 Ψυχικό ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» β) του ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/ τ.α / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. δ) του άρθρου 3 του Ν. 4250/ 14 ( ΦΕΚ 74A ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις και λοιπές ρυθμίσεις» ε) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) "Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου". στ) του Π.. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α.194). ζ) του Π.. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005» ( ΦΕΚ 64 Α ). η) του Ν. 1946/ Την αρ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 1

2 αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 3. Την αριθμ /υ1/2014 (Β.2988) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την αρ. πρωτ. Φ.12/σχ. 222/728/ (Α Α: 6ΟΩ2465ΦΘ3-Ζ63, Α ΑΜ: 15REQ ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ..Ε. 5. Την αρ. πρωτ. Φ.12/ΣΧ.246/779/ (Α Α:6ΒΓΤ465ΦΘ3-Υ6Θ) απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο επί της άφνης 61 Ψυχικό κτήριο της ΚΥ των ΓΑΚ. 6. Την ανάγκη φύλαξης του κτηρίου της ΚΥ των ΓΑΚ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την πρωινή και νυχτερινή φύλαξη με φυσική παρουσία, καθώς και την απομακρυσμένη φύλαξη του κτηρίου της ΚΥ των ΓΑΚ επί της άφνης 61 Ψυχικό σύμφωνα με το Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας από έως ΑΡΘΡΟ 1 Ο Προϋπολογισμός Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 0873 οικ. έτους ΑΡΘΡΟ 2 Ο Αντικείμενο Η υπό προκήρυξη παροχή υπηρεσιών φύλαξης περιλαμβάνει το κτήριο της ΚΥ των ΓΑΚ επί της άφνης 61 Ψυχικό και ειδικότερα: Α) την φύλαξη με ένα φύλακα τις εργάσιμες ημέρες και για οκτώ (8) ώρες ημερησίως (ώρες λειτουργίας δημοσιών υπηρεσιών). Β ) την φύλαξη με ένα φύλακα όλες της ημέρες ( καθημερινές και Σαββατοκύριακα) και για οκτώ (8) ώρες από 23:30 μ.μ. έως 7:30 π.μ. Γ) την απομακρυσμένη φύλαξη όλες της ημέρες ( καθημερινές και Σαββατοκύριακα) και για οκτώ 2

3 (8) ώρες ημερησίως από μ.μ. έως π.μ. της επομένης. Οι ειδικοί όροι αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ικαίωμα συμμετοχής Για τον ανωτέρω διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,(μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας) Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,(μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας) καθώς και οι κοινοπραξίες. Οι ανωτέρω θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου, στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς δημοσίου, Ν.Π... κ.λ.π. κατ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115/Α). Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της κοινοπραξίας, τα οποία υποχρεούνται στην υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού (με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις). Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της προκήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ικαιολογητικά συμμετοχής Για να γίνουν δεκτοί οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο 3

4 με την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής με τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) Έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται β) εν έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε αδίκημα και ιδιαίτερα σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ) εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. δ) εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. στ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. ζ) εν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της περ.1 εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π 60/ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) ), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι: α)δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. β) δεν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του ημοσίου ή Ν.Π.. και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. γ)δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρηση του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα, δ)δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) ), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει: την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) ), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι: αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τα οποία θα προκύπτουν όσα αναφέρθηκαν στις προαναφερόμενες δηλώσεις. 4

5 Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/ Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου των εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.. 6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 για την παροχή Ασφαλείας β) ISO για τη διασφάλιση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης/σπ (Environmental Management System/EMS) γ) ΕΛΟΤ 1801:2008 δ) ISO 39001:2012 Road Traffic Safety (RTS) management systems Τα ως άνω συστήματα ποιότητας θα είναι τα αυτά και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης της Ελληνικής (π.χ. ΕΛΟΤ) ή της Αλλοδαπής (TUV, Moody s, Lloyd s, AJA, Eurocert κ.λπ.) και να έχουν ισχύ έως την ημερομηνία λήξης του έργου. 7. για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. ΦΕΚ ημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε. ΦΕΚ ημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Α.Ε. Πρόσφατη Βεβαίωση της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας. Πρακτικό συνεδρίασης του.σ. εκπροσώπησης και νομιμοποίησης για διαγωνιζόμενους με μορφή Ε.Π.Ε. ΦΕΚ ημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Ε.Π.Ε. ΦΕΚ ημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου ή Γ.Ε.Μ.Η. για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας. Πρακτικό συνεδρίασης του.σ. εκπροσώπησης και νομιμοποίησης για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. & Ε.Ε. Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε. & Ε.Ε. Ισχύον Καταστατικό της Ο.Ε. & Ε.Ε. (επικυρωμένα νομίμως) Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας 8. Ειδική άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/ ) 5

6 Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 9. Στοιχεία τεκμηρίωσης ελάχιστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και να έχει έμπειρο προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής προσκομίζοντας: Εταιρική Παρουσίαση Επιχειρηματική δομή (απασχολούμενο προσωπικό). Να προσκομίσει βεβαίωση Σ.Ε.Π.Ε. απασχολούμενου προσωπικού (τελευταίου μηνός). Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ή εκτελεί κατά το τελευταίο έτος. Στον κατάλογο αναφέρονται η επωνυμία, η ημερομηνία έναρξης και λήξης του έργου και οι αποδέκτες τους, δημόσιο ή ιδιωτικοί φορείς. Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό να είναι έμπειρο και ηλικίας άνω των 25 ετών και να διαθέτει τα τυπικά προσόντα (άδειες εργασίες, βιβλιάρια κλπ) που ορίζουν οι διατάξεις του διαγωνισμού. Οι κοινοπραξίες διαγωνιζομένων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξ αρχής της διαδικασίας βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Στην περίπτωση συμμετοχής Νομικού ή φυσικού προσώπου της αλλοδαπής απαιτείται πλέον των ανωτέρων δικαιολογητικών και η προσκόμιση αποδεικτικού μόνιμης επαγγελματικής /νσης στο εσωτερικό. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου, που γίνεται ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους συμμετέχοντες, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που πρόκειται για πιστοποιητικά-έγγραφα σε ξένη γλώσσα θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, από επίσημη μεταφραστική αρχή και να φέρουν την σφραγίδα APOSTILLE όπου αυτό είναι απαραίτητο με βάση την κείμενη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος οφείλει από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να υποβάλει άμεσα σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 6

7 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή των προσφορών και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό παραστατικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Οικονομικά κριτήρια Σε σφραγισμένο φάκελο επί ποινή ακυρότητας με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνονται: - η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ έως δύο δεκαδικά ψηφία ολογράφως και αριθμητικώς - το ποσοστό ΦΠΑ - το χρόνο ισχύς της προσφοράς Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς (άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/ τ.α / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013) και επί ποινή αποκλεισμού, θα αναφέρονται τα εξής: α) ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο β) οι ημέρες και οι ώρες εργασίας εκάστου των εργαζομένων, γ) η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι δ)το ύψος του προϋπολογιζομένου ποσού που αφορά πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Στην προσφορά τους θα πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ ημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 7

8 επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ τηρουμένης της νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές ειδικούς όρους του έργου όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΦΝΗΣ ΨΥΧΙΚΟ Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών λήγει στις 09/03/2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11.30π.μ. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, κ.τ.λ. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, έγγραφα κ.λ.π υποβάλλονται εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) και πρέπει να φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη. 8.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξύσματα, φέροντας αρίθμηση και μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου σε όλες τις σελίδες. 8.2 Οι προσφορές με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 8

9 8.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με αυτήν στοιχεία σε τρεις (3) ανεξάρτητους επιμέρους φακέλους και ειδικότερα, ως εξής: α. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας προκήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο, με την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». β. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 8.4 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8.5 Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους είτε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 09/03/2015, ημέρα ευτέρα και ώρα μ.μ. στο ισόγειο του κτηρίου της ΚΥ των ΓΑΚ ( άφνης Ψυχικό). ΑΡΘΡΟ 10 Ο Τρόπος διενέργειας του ιαγωνισμού Η Επιτροπή ιαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η επιτροπή ιαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους, τα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. Επίσης, αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι διαγωνιζόμενοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 9

10 ΑΡΘΡΟ 11 Ο Αξιολόγηση προσφορών Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αποκλίσεις από όρους της προκήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη προκήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. Άρθρο 12 Ο Τόπος και διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται στο κτήριο της ΚΥ των ΓΑΚ, άφνης 61, Π. Ψυχικό από 11/03/2015 έως 31/12/2015. Άρθρο 13 Ο Τρόπος Πληρωμής 1. Η εξόφληση των τιμολογίων που θα εκδίδονται κάθε μήνα θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που θα εκδοθεί στο όνομά του αναδόχου, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, οικονομικού έτους 2015 Φορέα ΚΑΕ Η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α...Σ. (Ν.4013/2011) βαρύνουν τον δεύτερο των συμβαλλομένων. Επιπλέον θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας. 3. Τυχόν καθυστερήσεις που δεν θα οφείλονται σε υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, δεν θα δημιουργούν ευθύνες της απέναντι στον Ανάδοχο. 4. εν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση. Η ιευθύντρια της ΚΥ των ΓΑΚ Μαριέττα Μινώτου 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η υπό προκήρυξη παροχή υπηρεσιών φύλαξης περιλαμβάνει το κτηρίο της ΚΥ των ΓΑΚ επί της άφνης 61 Ψυχικό και ειδικότερα : Α) την φύλαξη με ένα φύλακα τις εργάσιμες ημέρες και για οκτώ (8) ώρες ημερησίως (ώρες λειτουργίας δημοσιών υπηρεσιών). Β ) την φύλαξη με ένα φύλακα όλες της ημέρες ( καθημερινές και Σαββατοκύριακα) και για οκτώ (8) ώρες από 23:30 μ.μ. έως 7:30 π.μ. Γ) την απομακρυσμένη φύλαξη όλες της ημέρες ( καθημερινές και Σαββατοκύριακα) και για οκτώ (8) ώρες ημερησίως από μ.μ. έως π.μ. της επομένης. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Η φύλαξη θα είναι συνεχής και αποκλειστική και θα καθορισθεί επακριβώς κατά χώρο και καθήκοντα από την αρμόδια υπηρεσία. Το έργο του αναδόχου της παρούσης όσον αφορά την νυχτερινή φύλαξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Στατική φύλαξη Το αντικείμενο της στατικής φύλαξης είναι: Α. Ο εκάστοτε φύλακας κατά τη βάρδια της υπηρεσίας του θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: - Έλεγχο του εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου μέσω του κλειστού κυκλώματος. - Την αναφορά και την καταγραφή σε βιβλίο συμβάντων όλων των σχετικών με την ασφάλεια συμβάντων και γεγονότων, καθώς και της ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συναγερμού. Ο συναγερμός θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου και ο χρόνος απενεργοποίησης του δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1 λεπτό. - Σε περίπτωση παραβίασης του συναγερμού, έλεγχο της παραβιασμένης ζώνης ασφάλειας και ειδοποίηση της αστυνομίας και της εκάστοτε αρμόδια αρχής, της εταιρείας λήψης σημάτων και της ιεύθυνσης της ΚΥ των ΓΑΚ. 11

12 - Κατά τη διάρκεια του ωραρίου του ο φύλακας θα έχει τεταμένη την προσοχή του προκειμένου να αντιληφθεί ασυνήθιστες ή ύποπτες κινήσεις. Β. Τα σημεία φύλαξης έχουν ως εξής: Ισόγειο : Ένας φύλακας για την κεντρική είσοδο καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Το έργο του αναδόχου της παρούσης όσον αφορά την πρωινή φύλαξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α) Στατική φύλαξη Το αντικείμενο της στατικής φύλαξης είναι: Ο εκάστοτε φύλακας κατά τη βάρδια της υπηρεσίας του θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: Ο έλεγχος όλων των σημείων πρόσβασης στους χώρους των γραφείων, Η αναφορά και την καταγραφή σε βιβλίο συμβάντων όλων των σχετικών με την ασφάλεια συμβάντων και γεγονότων, Η παροχή βοήθειας σε, σχετικά με την ασφάλεια, έκτακτα συμβάντα και γεγονότα. Τα σημεία φύλαξης έχουν ως εξής: Ισόγειο : Ένας φύλακας για την κεντρική είσοδο καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου (προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας). Β) Περιπολίες Θα εκτελούνται περιπολίες στο χώρο των γραφείων και σε όλες τις περιοχές εντός και εκτός του κτηρίου, με σκοπό τον εντοπισμό θεμάτων που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του κτηρίου και στην ομαλή λειτουργά του οργανισμού. Το έργο του αναδόχου της παρούσης όσον αφορά την απομακρυσμένη φύλαξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Απομακρυσμένη επιτήρηση προ εγκατεστημένου κυκλώματος CCTV στον ανωτέρω χώρο η οποία θα γίνετε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή από συγκεκριμένο υπάλληλο ασφαλείας μέσω tablet ή συνδυαστικά από όλους. 12

13 Κατά την επιτήρηση ο υπάλληλος ασφαλείας θα ενημερώνει άμεσα τις Aρχές όταν διαπιστώνει απόπειρες ή έκνομες ενέργειες, καθώς και τους εκάστοτε υπευθύνους του εντολέα και της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος εάν κριθεί αναγκαίο θα προσέρχεται το συντομότερο δυνατό στο κτήριο. Γενικά ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα που θα υποδεικνύονται, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η εύρυθμη λειτουργία των ΓΑΚ. 3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΚΑ Ο φύλακας θα έχει ως αντικείμενο τα εξής: 1. Το χειρισμό των μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης, των ειδικών συσκευών και των συστημάτων παρακολούθησης: α. Συστήματα ασφαλείας Συναγερμούς Συστήματα CCTV Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης β. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Τοπικά Συστήματα Κατάσβεσης με αέριο FM 200 και CO2, Συστήματα Έγκαιρής Πυρανίχνευσης Συστήματα Ελέγχου κτηρίου για κλιματισμό φωτισμό). 2. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συναγερμού. 3. Άνοιγμα και κλείσιμο του κτηρίου. 4. Τη διαχείριση των κλειδιών του κτηρίου ( επιμέλεια για τη φύλαξη των κλειδιών, τοποθέτηση τους σε συγκεκριμένο σημείο φύλαξης, καθημερινή καταγραφή της χρέωσης και επιστροφής των κλειδιών). 5. Την παρακολούθηση της εισόδου και της στάθμευσης των αυτοκινήτων έμπροσθεν του κτηρίου. 6. Την αποτροπή κλοπής και καταστροφής περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας των ΓΑΚ ή των υπαλλήλων του. 7. Την αναφορά όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κτηρίου και την παραβίαση των κανόνων λειτουργίας των ΓΑΚ. 8. Το άνοιγμα και κλείσιμο του φωτισμού, το κλείσιμο των παραθύρων και των θυρών των κλειστών γραφείων. 9. Τον εντοπισμό των εστιών κινδύνου που έχουν τυχόν δημιουργηθεί. 10. Τον εντοπισμό οτιδήποτε υπόπτου ή «εκτός θέσης». 11. Τον εντοπισμό ελλείψεων στη συντήρηση του κτηρίου και σε θέματα πυρασφάλειας. 12. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσπαθεί να τη σβήσει χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα πυροσβεστικά μέσα. Ταυτόχρονα ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την /νση των ΓΑΚ. 13

14 Ο φύλακάς της πρωινής βάρδιας θα έχει επιπροσθέτως τα παρακάτω καθήκοντα: Α) Την παροχή υπηρεσιών ελέγχου πρόσβασης, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο κτήριο μόνο στο προσωπικό του και σε επισκέπτες. Β) Άνοιγμα και κλείσιμο συστημάτων κλιματισμού και αερισμού (κατόπιν σχετικών οδηγιών των κατασκευαστριών εταιρειών και των συντηρητών του κτηρίου. Γ) Τον έλεγχο του χώρου στάθμευσης. ) Τον έλεγχο των βοηθητικών εισόδων. 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος για τις υπηρεσίες φύλαξης θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α) Φυσικά προσόντα: Το προσωπικό που θα παρέχει τις άνω περιγραφόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να χαίρει καλής υγείας, χωρίς φυσικά ελαττώματα ή ανωμαλίες που είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την άσκηση των συνηθισμένων καθηκόντων του. Συγκεκριμένα θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Κανονική αναλογία ύψους και βάρους Κανονική όραση 10/10 (με χρήση γυαλιών) Ικανότητα να διακρίνει τα κοινά χρώματα Ικανότητα να ακούει και να κατανοεί κανονική συζήτηση σε απόσταση επτά (7) μέτρων και ψιθυριστή συζήτηση σε απόσταση τριών (3) μέτρων, χωρίς τη χρήση ακουστικού Ικανότητα να εκπληρώνει κανονικά ή επείγοντα καθήκοντα που απαιτούν μέτρια φυσική αντοχή όπως: α) να στέκεται ή να περπατά για μία ολόκληρη βάρδια, β) να ανεβαίνει σκάλες, γ) να σηκώνει ή να μεταφέρει αντικείμενα βάρους έως 25 κιλά, δ) να μπορεί να τρέξει μικρές αποστάσεις Β) Τεχνικές γνώσεις Γνώση χειρισμού συστημάτων παρακολούθησης (Συστήματα ασφαλείας Συναγερμούς Συστήματα CCTV Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης Συστήματα Πυρανίχνευσης και Τοπικά Συστήματα Κατάσβεσης με αέριο FM 200 και CO2, Συστήματα Έγκαιρής Πυρανίχνευσης Συστήματα Ελέγχου κτηρίου για κλιματισμό φωτισμό) εκπαίδευση για την οποία αρμόδια είναι η αναθέτουσα αρχή. Γ) Συμπεριφορά Το προσωπικό φύλαξης κατά τη διάρκεια της εργασίας του θα πρέπει: 14

15 Να επιδεικνύει ευγένεια, τιμιότητα, επαγρύπνηση και ευστροφία, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του, Να μεριμνά για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στους χώρους ευθύνης του, Να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο μόνο για υπηρεσιακές ανάγκες και όχι για προσωπικές κλήσεις. ) Εμφάνιση Το προσωπικό φύλαξης θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά στολή κατά τον χρόνο που βρίσκεται σε υπηρεσία. Η στολή πρέπει να είναι πάντα καθαρή και σιδερωμένη, ο δε φύλακας καθαρός και ευπρεπής. Ε) Χώρος εργασίας Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι πάντοτε καθαρός και τακτοποιημένος, ενώ απαγορεύεται η αποθήκευση προσωπικών ειδών, ρούχων και εξοπλισμού σ αυτόν. Στ) Εξοπλισμός Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει τον φύλακα που θα εργάζεται στις εγκαταστάσεις του κτηρίου με ένα στατικό ασύρματο τέτοιας συχνότητας και εμβέλειας, που να καλύπτει όλη την περιοχή τόσο μέσα όσο και έξω από το κτήριο. Επιπλέον ένας ασύρματος θα πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των ΓΑΚ, κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού. 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα κάτωθι είδη απαγορεύεται να εισαχθούν στις εγκαταστάσεις του κτηρίου: α) Όπλα κα πυρομαχικά β) Οποιουδήποτε είδους εκρηκτικά γ) Ναρκωτικές ουσίες και οινοπνευματώδη δ) ηλητηριώδη ή διαβρωτικά στερεά, υγρά ή αέρια Πρόσθετα προσόντα Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία φύλαξης αρχειακής Υπηρεσίας. Θα συνεκτιμηθεί επίσης, η γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά Γερμανικά Γαλλικά). 6. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι υπηρεσίες φύλαξης θα ξεκινήσουν από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σύμβαση. 15

16 7. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πρωινή φύλαξη : τις εργάσιμες ημέρες και για οκτώ (8) ώρες ημερησίως (ώρες λειτουργίας δημοσιών υπηρεσιών). Νυχτερινή φύλαξη: όλες της ημέρες ( καθημερινές και Σαββατοκύριακα) και για οκτώ (8) ώρες από 23:30 μ.μ. έως 7:30 π.μ. Απομακρυσμένη φύλαξη: όλες της ημέρες ( καθημερινές και Σαββατοκύριακα) και για οκτώ (8) ώρες ημερησίως από μ.μ. έως π.μ. της επομένης. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα παραστατικά που θα αποδεικνύουν την κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων θα πρέπει να προσκομίζονται κάθε φορά που ζητούνται από κάθε Ελεγκτική Αρχή. 2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία (συνημμένος ο πίνακας με τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010). 3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες, για κάθε είδους ατύχημα. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού του κτηρίου της ΚΥ των ΓΑΚ να ειδοποιεί την Αστυνομία και την Υπηρεσία των ΓΑΚ. 6. Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο των εργασιών και της πιστής εφαρμογής των όρων της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Από την ίδια επιτροπή θα αξιολογείται και η συνεργασία του Αναδόχου με την Υπηρεσία. 7. Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως του δικαιώματος να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα ημέρες, αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά τις υπηρεσίες που ανέλαβε. 16

17 8. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβασή του με τα ΓΑΚ. 9. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα προκληθεί στην περιουσία των ΓΑΚ από το προσωπικό που θα απασχολεί στην φύλαξη. 10. Ο Ανάδοχος και κάθε μέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την φύλαξη υποχρεούται να συμμορφώνεται με της εντολές της αρμόδιας Επιτροπής σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 11. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο της φύλαξης θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του Αναδόχου και δεν θα έχει ουδεμία σχέση με τα ΓΑΚ. 12. Το απασχολούμενο προσωπικό θα αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας αρχής. 13. Η αξία του εξοπλισμού που θα χρειαστούν για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης βαρύνει τον Ανάδοχο. 14. Ρητά ορίζεται ότι το προσωπικό του αναδόχου δεν θα φέρει οπλισμό και θα φέρει δελτίο ταυτότητας εργαζομένου και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα). 15. Θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των υπαλλήλων του Αναδόχου σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι από την Αναθέτουσα Αρχή. 16. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει υποχρεωτικά κατά την υπογραφή της σύμβασης πιστοποιητικό υγείας και ποινικού μητρώου για τους υπαλλήλους που θα απασχολήσει. 17. Σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου της παρούσης καταγγέλλεται η σύμβαση. 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ = ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ = ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ = ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18