ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙ ΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Τ Ν ΑΣΟΚΟΜΙΚ Ν ΠΡΟÏΟΝΤ Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙ ΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Τ Ν ΑΣΟΚΟΜΙΚ Ν ΠΡΟÏΟΝΤ Ν"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ » ΜΕΤΡΟ 7.13 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙ ΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Τ Ν ΑΣΟΚΟΜΙΚ Ν ΠΡΟÏΟΝΤ Ν Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2

3 Τίτλος ρογρά ατος Αγροτική Ανά τυξη Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου » Στόχος Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Γεωργίας Βιώσι η και ολοκληρω ένη ανά τυξη της υ αίθρου ιατήρηση του Περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για τον αγροτικό ληθυσ ό Αριθ ός Η ερο ηνία Α όφασης: Ε Κοινοτικός Κωδικός Προγρά ατος: 2000 GR 061PO 021 Η ερο ηνία Υ οβολής Προγρά ατος: Η ερο ηνία Έναρξης Ε ιλεγ ένων α ανών: Η ερο ηνία Λήξης Πληρω ών: Κράτος Μέλος: Εθνική Αρχή Υ εύθυνη για την υλο οίηση: Ελλάδα Υ ουργείο Γεωργίας Οικονο ικά στοιχεία Προγρά ατος: Συνολικό Κόστος Κοινοτική Συ ετοχή Εθνική Συ ετοχή Ιδιωτική α άνη Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Ν ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ " ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Χ ΡΟΥ... 5 ΜΕΤΡΟ 7.13 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙ ΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Τ Ν ΑΣΟΚΟΜΙΚ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Τ Ν ΡΑΣΕ Ν ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΣΕ Ν ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓ Ν ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓ Ν ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓ ΓΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ Ι Ν ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

6 5.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΒΙ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Τ Ν ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ Ι Ν ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓ ΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕ Ν ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΥΣ Κ Λ Π ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕ Ν ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Τ Ν ΙΑ ΙΚΑΣΙ Ν ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ν ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ Ν ΠΡΟΤΑΣΕ Ν 2

7 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Εισαγωγή Στόχοι του Ε Π Αγροτική Ανά τυξη Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου Το Ε ιχειρησιακό Πρόγρα α Αγροτική Ανά τυξη Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου α οτελεί ένα αυτοτελές Πρόγρα α του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΚΠΣ για τη στήριξη της αειφόρου αγροτικής ανά τυξης Το Ε ιχειρησιακό Πρόγρα α Αγροτική Ανά τυξη Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου ακολουθεί το εδίο εφαρ ογής και τους στόχους ου εριγράφονται στους Κανονισ ούς ΕΚ ε τους ο οίους θεσ ίζεται το λαίσιο της κοινοτικής στήριξης καθώς και τα έτρα αγροτικής ανά τυξης ου συνοδεύουν και συ ληρώνουν άλλα έσα της κοινής γεωργικής ολιτικής και ε τον τρό ο αυτό συ βάλλουν στην ε ίτευξη των στόχων ου καθορίζονται στο άρθρο της συνθήκης Τα έτρα αγροτικής ανά τυξης αφορούν ε ενδύσεις στις γεωργικές εκ εταλλεύσεις εγκατάσταση νέων γεωργών κατάρτιση ρόωρη συνταξιοδότηση ειονεκτικές εριοχές και εριοχές ου υ όκεινται σε εριβαλλοντικούς εριορισ ούς γεωργο εριβαλλοντικά έτρα βελτίωση της ετα οίησης και ε ορίας γεωργικών ροϊόντων δασοκο ία Οι στόχοι του Ε ιχειρησιακού Προγρά ατος είναι Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των ροκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς εριβάλλοντος Βιώσι η και ολοκληρω ένη ανά τυξη της υ αίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να α οκατασταθεί η κοινωνική και οικονο ική της λειτουργία ιατήρηση και βελτίωση του εριβάλλοντος και των φυσικών όρων της υ αίθρου 3

8 Προκει ένου να ε ιτευχθούν οι στόχοι του Ε Π ΓΕ ΡΓΙΑΣ έχουν σχεδιαστεί και υλο οιούνται δράσεις ενέργειες ό ως αναφέρονται στους ε τά Άξονες Προτεραιότητας του ρογρά ατος 1. Ολοκληρω ένες αρε βάσεις σε ε ί εδο αγροτικής εκ ετάλλευσης 2. Παρε βάσεις στο ε ί εδο ετα οίησης τυ ο οίησης και ε ορίας του ρωτογενούς γεωργικού και δασικού ροϊόντος 3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού ληθυσ ού 4. Βελτίωση των υ οστηρικτικών ηχανισ ών και της ενη έρωσης του αγροτικού ληθυσ ού ε την αξιο οίηση νέων τεχνολογιών 5. Παρε βάσεις στο γεωργικό ροϊόν 6. Ανά τυξη και ροστασία φυσικών όρων και εριβάλλοντος 7. Προγρά ατα ανά τυξης αγροτικού χώρου 4

9 2 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Χ ΡΟΥ Οι δράσεις ου εριλα βάνει ο άξονας σχετίζονται ε τους ακόλουθους βασικούς στόχους του Σχεδίου Περιφερειακής Ανά τυξης της χώρας για την ερίοδο : Προστασία των οικονο ικά και κοινωνικά ασθενέστερων εριοχών καθώς και εκείνων ου λήττονται α ό τις ανα όφευκτες διαρθρωτικές εταβολές και την ροσαρ ογή της ελληνικής οικονο ίας στις διεθνείς εξελίξεις και ροώθηση της είωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις α οιβές εταξύ φύλων και ο άδων του ληθυσ ού Συνέχιση της ροσ άθειας είωσης των εριφερειακών ανισοτήτων και στήριξης της ανά τυξης στις λιγότερο ανε τυγ ένες εριοχές της χώρας Ε ανένταξη των ορεινών εριοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό αραγωγικό σύστη α έτσι ώστε να α οφευχθεί η εριθωριο οίηση τους Οι δράσεις του άξονα στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασ ού και υλο οίησης ιας ολιτικής για την ολοκληρω ένη και βιώσι η ανά τυξη των αγροτικών εριοχών της χώρας ε α ώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υ αίθρου Η ολιτική αυτή έχει σαν στόχο την οικονο ική κοινωνική και ολιτιστική αναβάθ ιση της υ αίθρου κατά τρό ο ου να εξασφαλίζεται η οικονο ική αυτοδυνα ία της η ροστασία του εριβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της ολιτιστικής κληρονο ιάς Ο Άξονας αυτός εριλα βάνει το Μέτρο Ε ενδύσεις για τη Βελτίωση και τον Εξορθολογισ ό της Υλοτό ησης Μετα οίησης και Ε ορίας των ασοκο ικών Προϊόντων 5

10 3 ΜΕΤΡΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙ ΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Τ Ν ΑΣΟΚΟΜΙΚ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση Φυσικών και Νο ικών ροσώ ων για την υλο οίηση ε ενδύσεων και ε ενδυτικών σχεδίων ρο ήθειας ή ανανέωσης εξο λισ ού και εκτέλεσης έργων υ οδο ής για τη συγκο ιδή ε εξεργασία και ε ορία των δασικών ροϊόντων Ανα ενό ενα α οτελέσ ατα του Μέτρου είναι η αντι ετώ ιση των ροβλη άτων της σύγχρονης ελληνικής δασο ονίας η ανά τυξη του δασικού το έα και η συ βολή του στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ρωτογενή το έα γενικότερα Τα στατιστικά στοιχεία ου διατηρεί η ασική Υ ηρεσία δείχνουν ότι η αραγωγή της ξυλείας είναι ελλει ατική και ότι η συνολική αραγωγή στα δασικά ροïόντα βαίνει συνεχώς ειού ενη 3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Τ Ν ΡΑΣΕ Ν Υ ουργείο Γεωργίας 3.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Οι ε ιλέξι ες για χρη ατοδότηση ε ενδύσεις αφορούν Το έας εξο λισ ού Την ρο ήθεια εξο λισ ού δασεργατών Την ρο ήθεια κινητών ζυγαριών λαστιγγών έχρι χιλ Την ρο ήθεια δασικών εργαλείων α οφλοίωσης τε αχισ ού ρίσης ετατό ισης εξαγωγής και ρώτης ε εξεργασίας ριζών ερείκης καθάρισ α α όληψης ρητίνης κλ 6

11 Την αγορά ζώων ετατό ισης και φόρτωσης δασικών ροϊόντων Την ρο ήθεια ηχανολογικού εξο λισ ού υλοτο ίας α οκλάδωσης α οφλοίωσης τε αχισ ού θρυ ατισ ου και ρίσης δασικών ροϊόντων Την ρο ήθεια ηχανολογικού εξο λισ ού ετατό ισης και εταφοράς δασικών ροϊόντων Την ρο ήθεια ηχανισ ών φόρτωσης και ετατό ισης Την ρο ήθεια ειδικών οχη άτων αραγωγής δασικού έργου Την ρο ήθεια συστη άτων η ιεναέριας εταφοράς ξυλείας Το έας έργων υ οδο ής Τη δη ιουργία χώρων α οθήκευσης δασικών ροϊόντων εριλα βάνει ερίφραξη ηλεκτροδότηση χώρος δια ονής του ροσω ικού κ λ Την κατασκευή υ αίθριων ξηραντηρίων φυσικής ξήρανσης της ξυλείας Τη δη ιουργία εγκαταστάσεων και ηχανολογικού εξο λισ ού τεχνητής ξήρανσης της ξυλείας Την κατασκευή υδατοδεξα ενών και ειδικών εγκαταστάσεων καταιονισ ού και ανακύκλωσης νερού για την ροστασία της ξυλείας Τη δη ιουργία εγκαταστάσεων και την ρο ήθεια ηχανη άτων ροστατευτικού ε οτισ ού της ξυλείας Την ρο ήθεια γεφυρο λάστικων σταθερών για τη ζύγιση των δασικών ροϊόντων Την ρο ήθεια και εγκατάσταση εταλλικών κλιβάνων αραγωγής ξυλανθράκων 7

12 3.3 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ Οι ε ενδύσεις ου δεν είναι ε ιλέξι ες για συγχρη ατοδότηση είναι Ε ενδύσεις για τη ετα οίηση ή την ε ορία ροϊόντων ου ροέρχονται α ό χώρες εκτός Ε Ε Ε ενδύσεις στο ε ί εδο του λιανικού ε ορίου 3.4 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ εδο ένων των στόχων του Μέτρου φορείς δικαιούχοι ορούν να είναι φυσικά ή νο ικά ρόσω α ή ενώσεις αυτών ου ε ιβαρύνονται ε την χρη ατοδοτική δα άνη των ε ενδύσεων και α οδεδειγ ένα ασχολούνται ε την συγκο ιδή και ετα οίηση δασικών ροïόντων ό ως Φυσικά ρόσω α δασεργάτες Εταιρείες κάθε ορφής ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΑΕ Συνεταιριστικές οργανώσεις δασικοί συνεταιρισ οί και ενώσεις αυτών Νο ικά ρόσω α η οσίου ικαίου Οργανισ οί Το ικής Αυτοδιοίκησης ου βαθ ού όταν αυτό στα λαίσια της Νο οθεσίας είναι ε ιτρε τό Εταιρείες στις ο οίες συ ετέχουν ΟΤΑ συνεταιρισ οί Ανα τυξιακές Εταιρείες - και άλλα Νο ικά Πρόσω α Ιδιωτικού ικαίου ασοκτή ονες Ο άδες δασεργατών Με ονω ένοι δασεργάτες Εργολάβοι συγκο ιστικών δασικών εργασιών 8

13 3.5 Ε ιλέξι ες α άνες Κτιριακές εγκαταστάσεις και ηχανολογικός εξο λισ ός Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός για ετα οίηση Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός χώρων α οθήκευσης Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός για εσωτερική εταφορά Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός και εξωτερική εταφορά Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός για την ροστασία του εριβάλλοντος Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός συγκο ιδής δασικών ροϊόντων Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός ε οτισ ου και ροστατευτικής ε εξεργασίας του ξύλου Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός ξήρανσης ριστής ξυλείας και άλλων ροϊόντων του ξύλου Εγκαταστάσεις και εξο λισ ός για την αραγωγή δασικών ροϊόντων ε ρωτογενή βιο ηχανική κατεργασία του ξύλου Εξο λισ ός δασεργατών Εξο λισ ός η ιεναέριας εταφοράς του ξύλου Γεφυρο λάστιγγες Γερανογέφυρες Αγορά ζώων σύρσης και φόρτωσης δασικών ροϊόντων Μεταφορικά έσα Αγορά καινούργιων οχη άτων για τη εταφορά των δασικών ροϊόντων α ό το δάσος στο χώρο ρωτογενούς ε εξεργασίας ετα οίησης Μεταφορικά έσα εσωτερικής εταφοράς Ειδικά οχή ατα 9

14 Λοι ές δα άνες Α οιβές ελετητών αρχιτεκτόνων ηχανικών δασολόγων λογιστών οικο ολόγων κλ συ βούλων κόστος ελέτης για ISO σύνταξη οικονο οτεχνικής ελέτης ελέτης α οκατάστασης εριβάλλοντος κόστος αρακολούθησης υ οστήριξης - υλο οίησης του έργου κόστος αδειών δα άνες διαφή ισης Η κατηγορία λοι ές δα άνες δεν ορεί να υ ερβαίνει το του ροϋ ολογισ ού της ε ένδυσης Παρατήρηση Τα ηχανή ατα και ο εξο λισ ός συ εριλα βανο ένου και του λογισ ικού θα είναι καινούργια 10

15 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜ Ν ΑΠΑΝ Ν ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Εξο λισ ός Υλοτό ησης Αλυσο ρίονα εγάλης ι οδύνα ης άνω των c.c) Αλυσο ρίονα ικρής ι οδύνα ης κάτω των cc) Πλάστιγγες και ζυγαριές κινητές έχρι 500kgr Εξο λισ ός δασεργατών φόρ ες εργασίας κράνος γάντια ε ιγονατίδες κλ Εξο λισ ός υλοτο ίας α οφλοίωσης τε αχισ ού ρίσης θρυ ατισ ού δασικών ροϊόντων Μηχανή ατα κο ής τε αχισ ού ακατέργαστης ξυλείας Μηχανή ατα κο ής - α οκλάδωσης ή όνο α οκλάδωσης Μηχανή ατα ρίσης Α κορδέλλες ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΕΥΡ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝ Ν ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑ Ε Χ 734 Χ Χ 734 Χ ΦΥΣΙΚΑ ΝΟ ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑ Ε Χ Χ Χ Β σταθερά ή ελκό ενα ε δίσκο κο ής Χ Μηχανή ατα θρυ ατισ ου Α α λά φερό ενα Χ Β αυτόνο α ελκό ενα Χ Γ σύνθετα φερό ενα Χ Α οφλοιωτικό ηχάνη α Α ε δυνατότητα α οφλοίωσης κορ ού δένδρου δια έτρου έχρι cm Β ε δυνατότητα α οφλοίωσης κορ ού δένδρου δια έτρου άνω των cm Εργαλεία α οφλοίωσης τε αχισ ού ρίσης τσεκούρια α οφλοιωτήρες σφήνες χειρο ρίονα κλ Χ Χ 587 Χ 11

16 Κλαδευτικό συγκρότη α Α α λό φερό ενο Χ Χ Β αυτόνο ο αυτοκινού ενο Χ Χ Εξο λισ ός α οκο ιδής- εταφοράς δασικών ροϊόντων Ειδικό ηχάνη α δασικού έργου Χ Αυτοκινού ενος ετατο ιστής Αυτοκινού ενος φορτωτής ασικός ελκυστήρας Μηχανισ οί φόρτωσης Α ε δυνατότητα ανύψωσης έως τονό ετρα Β ε δυνατότητα ανύψωσης άνω των τονο έτρων Μηχανισ οί ετατό ισης Α ε δυνατότητα σύρσης έως τον Χ Χ Χ Χ Χ Χ Β ε δυνατότητα σύρσης άνω των τον Χ Η ιεναέρια εταφορά σχοινογερανοί ,11 Χ Αγορά ζώων σύρσης 2.054,29 Χ Αγορά ζώων φόρτου 1.173,88 Χ Εξο λισ ός αραγωγής δασικών ροϊόντων Προ ήθεια και εγκατάσταση εταλλικών κλιβάνων αραγωγής ξυλανθράκων ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Α οθήκευση δασικών ροϊόντων η ιουργία χώρων α οθήκευσης δασικών ροϊόντων Εξο λισ ός-φύλαξη χώρων α οθήκευσης ερίφραξη ηλεκτροδότηση φυλάκια τηλε ικοινωνίες γεφυρο λάστιγγες σταθερές Προστατευτική ε εξεργασία- Ξήρανση Εγκαταστάσεις και ηχανισ οί ε εξεργασίας και τεχνητής ξήρανσης της ξυλείας Υ αίθριο ξηραντήριο φυσικής ξήρανσης της ξυλείας Χ ,51 Χ Χ Χ Χ 12

17 Υδατοδεξα ενές ή εγκαταστάσεις καταιονισ ού της ξυλείας Εγκαταστάσεις και ηχανή ατα ροστατευτικού ε οτισ ού της ξυλείας 900/m 3 ξυλείας Χ ΙΑΓΝ ΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 12% Χ Περιλα βάνονται οι α οιβές των διαφόρων ελετητών Αρχιτεκτόνων ηχανικών λογιστών δασολόγων οικονο ολόγων κλ το κόστος ελετών α οκατάστασης εριβάλλοντος αδειών κλ Ση είωση Τα ως άνω οσά είναι ενδεικτικά για τις ση ερινές συνθήκες της αγοράς και θα υ όκεινται σε έλεγχο και ε ανα ροσδιορισ ό σε κάθε ροκήρυξη 1. Η Ε ιλέξι η α άνη για την Κατηγορία Ε θα είναι έχρι του οσού των Η Ε ιλέξι η α άνη για την Κατηγορία Ε θα είναι έχρι του οστού των Κατά ερί τωση ε ονω ένοι δασεργάτες οι ο οίοι υλο οιούν ε ενδυτικά σχέδια έχρι Χ 3.6 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι δα άνες ου αναφέρονται κατωτέρω δεν ε ιδοτούνται 1. Αγορά οικο έδου 2. Αγορά ή α όκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων ανεξάρτητα αν ρόκειται για αλιές ή καινούργιες 3. Κόστος ροσωρινών έργων η α έσως συνδεο ένων ε την εκτέλεση του έργου χ ροσωρινό υ όστεγο για τη φύλαξη υλικών κλ 4. Συ βολαιογραφικά έξοδα και άσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές ε ιβαρύνσεις του φορέα της ε ένδυσης 5. α άνες ου ραγ ατο οιήθηκαν νωρίτερα α ό την η ερο ηνία της θετικής γνω οδότησης της ε ένδυσης α ό τη Γνω οδοτική Ε ιτρο ή Έγκρισης των Ε ενδυτικών Σχεδίων. 6. Ο εξο λισ ός τα κτίρια οι εγκαταστάσεις τα εταφορικά έσα κλ ου εταφέρουν στεγάζουν ε εξεργάζονται ροϊόντα τα ο οία ετά την 13

18 ε εξεργασία τους έχουν α οβάλλει το δασικό τους χαρακτήρα και α οτελούν ροϊόντα του λιανικού ε ορίου 7. Η αγορά ηχανη άτων και οχη άτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων για την εταφορά των δασικών ροϊόντων ό ως στις αραγράφους και αναφέρεται Η αγορά έσων εταφοράς ροσω ικού και άλλων έσων ό ως τζι κλειστών η ιφορτηγών κλούβες δεν είναι ε ιλέξι η 8. Ο εξο λισ ός γραφείων γραφο ηχανές αριθ ο ηχανές φωτοτυ ικά έ ι λα κλ Ε ιδοτείται η αγορά FAX τηλεφωνικών εγκαταστάσεων δικτύων ενδοε ικοινωνίας και ηλεκτρονικών υ ολογιστών συ εριλα βανο ένου του λογισ ικού 9. Οι η φυσικές ε ενδύσεις συ εριλα βανο ένων και των κάθε είδους δη οσιονο ικών ε ιβαρύνσεων σε βάρος των δικαιούχων 10. Οι α οζη ιώσεις ου ληρώνονται α ό τους δικαιούχους φορείς σε τρίτους για α αλλοτριώσεις εκκρε ότητες κλ 11. Ο Φόρος Προστιθέ ενης Αξίας ΦΠΑ των δα ανών της ε ένδυσης 12. Τα έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ηχανολογικού εξο λισ ού 13. Η αγορά εταχειρισ ένων ηχανη άτων και εξο λισ ού 14. Οι εργασίες ρασίνου δενδροφυτεύσεις γκαζόν κλ καθώς και έργα διακόσ ησης 15. Τα έργα οδο οιίας εκτός των ορίων του οικο έδου εγκατάστασης της ονάδας έραν των α ολύτως αναγκαίας οδικής σύνδεσης για την εξυ ηρέτηση της ονάδας ε το ήδη υ άρχον οδικό ή λοι ό δίκτυο και η ο οία δεν ορεί να υ ερβαίνει τα έτρα 16. Οι α οιβές ροσω ικού συ εριλα βανο ένων των ε ιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης ληρωτέες α ό τον δικαιούχο στο ροσω ικό του 17. Τα γενικά έξοδα άνω του ε ί του συνόλου των ε ιλέξι ων δα ανών 14

19 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΣΕ Ν Οι γενικές κατευθύνσεις έσα στις ο οίες καλούνται να ενταχθούν οι ροτάσεις και οι ροϋ οθέσεις ου ρέ ει να ληρούνται α ό τις υ οψήφιες ε ενδύσεις ου υ οβάλλονται α ό τους δικαιούχους ενδεικτικά είναι 1. Να συ βάλλουν στον εκσυγχρονισ ό της διαχείρισης και της εκ ετάλλευσης των δασών και ειδικότερα στην ορθολογική οργάνωση της διαδικασίας ετα οίησης και διακίνησης των δασικών ροïόντων 2. Να συνεισφέρουν στην αύξηση της δασικής αραγωγής 3. Να συ βάλλουν στην οιοτική βελτίωση και ροστασία της ξυλώδους αραγωγής ε είωση του οσοστού των καυσόξυλων στο της αραγωγής α ό το ου είναι σή ερα και αντίστοιχα αύξηση του οσοστού της τεχνικής ξυλείας στο της αραγωγής α ό ου είναι σή ερα 4. Να συ βάλλουν στην αύξηση των θέσεων α ασχόλησης 5. Να συ βάλλουν στην α οτελεσ ατικότερη λειτουργία των δασικών συνεταιρισ ών εργασίας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας α ό λευράς ασφάλειας και υγιεινής των δασεργατών 6. Να ενθαρρύνουν την α ασχόληση στη δασο ονία η ο οία ορεί να ροσφέρει θέσεις εργασίας στους κατοίκους ορεινών εριοχών 7. Να συ βάλλουν στη βελτίωση του εισοδή ατος αυτών ου ασχολούνται ε τη δασική αραγωγή 8. Να εριορίσουν την αστυφιλία 9. Να συ βάλλουν στην ροστασία του εριβάλλοντος και του δασικού λούτου 10. Να είναι ε ιχειρη ατικά βιώσι ες 15

20 11. Η ε ενδυτική ρόταση και ο αντίστοιχος ροϋ ολογισ ός αυτής αφορούν ολοκληρω ένο και λειτουργικό φυσικό αντικεί ενο 12. Να συ βάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των δασικών ροϊόντων και στην ενίσχυση των διεξόδων διάθεσης ειδικότερα για ροϊόντα ικρών διαστάσεων κατώτερης οιότητας 13. Να ροωθουν καινοτό ες δράσεις και να εφαρ όζουν νέες τεχνολογίες 14. Να συ βάλλουν στη είωση του κόστους των δασοκο ικών εργασιών ό ως υλοτο ίας δια όφωσης ετατό ισης α οθήκευσης ε εξεργασίας και τελικά αραγωγής του δασικού ροϊόντος 15. Να συ βάλλουν στην αύξηση της ετα οιητικής δυνα ικότητας στο Νο ό ό ου αράγονται τα δασικά ροϊόντα 4.2 ΤΗΡΗΣΗ Τ Ν ΕΛΑΧΙΣΤ Ν ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕ Ν ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ύ αρξη ροέγκρισης χωροθέτησης της ε ένδυσης η ύ αρξη Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της ε ένδυσης και άδεια διάθεσης των α οβλήτων ου χορηγούνται α ό τις αρ όδιες αρχές ανάλογα ε το είδος της ε ένδυσης και εάν α αιτούνται σύ φωνα ε την κεί ενη νο οθεσία θα ρέ ει να ροσκο ίζονται ριν την υ ογραφή της σύ βασης ενώ βεβαίωση υ οβολής κατάθεσης των ανωτέρω ελετών ρος έγκριση στις αρ όδιες υ ηρεσίες θα α οτελεί ανα όσ αστο τ ή α του φακέλου υ οψηφιότητας 4.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗ Οι ροϋ οθέσεις συ ετοχής στο Πρόγρα α αφορούν τις αρα έτρους ε ιλεξι ότητας ου ροσδιορίζονται α ό το Ε ιχειρησιακό Πρόγρα α Αγροτική Ανά τυξη-ανασυγκρότηση Υ αίθρου και τους στόχους του Μέτρου θα ρέ ει δε να καλύ τονται α ό τους υ οψηφίους ου συ ετέχουν στο Μέτρο α ό τις ροτάσεις ου υ οβάλλονται στο λαίσιο του ρογρά ατος καθώς και α ό τα εγκεκρι ένα έργα καθόλη τη διάρκεια υλο οίησης τους 16

21 εδο ένων των στόχων και του χαρακτήρα του Μέτρου η φύση των συ ετεχόντων θα ρέ ει να διασφαλίζει την δυνατότητα οικονο ικής αξιο οίησης των α οτελεσ άτων Προτάσεις ορούν να υ οβληθούν α ό φορείς δικαιούχους ου είναι φυσικά ή νο ικά ρόσω α και α ό δασικούς συνεταιρισ ούς ή ενώσεις τους Οι φορείς - δικαιούχοι ε δικαίω α υ οβολής ροτάσεων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες Κατηγορία Υψος ρότασης ΕΥΡ Φορέας δικαιούχος Ε Μέχρι Με ονω ένος δασεργάτης Ε έως ασικοί συνεταιρισ οί ή ενώσεις αυτών Ο άδες δασεργατών ή κατά ερί τωση ε ονω ένοι δασεργάτες ου έχουν ραγ ατο οιήσει έναρξη ε ιτηδεύ ατος Ατο ική Ε ιχείρηση Εργολάβοι συγκο ιστικών δασικών εργασιών ασοκτή ονες Εταιρείες κάθε ορφής ΟΕ-ΑΕ-ΕΕ-ΕΠΕ Νο ικά ρόσω α η οσίου ικαίου Εταιρείες στις ο οίες συ ετέχουν ΟΤΑ Συνεταιρισ οί και άλλα ΝΠΙ Οι ροϋ οθέσεις συ ετοχής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες Γενικές ροϋ οθέσεις συ ετοχής είναι αυτές ου ρέ ει να ληρούν οι φορείς δικαιούχοι για να έχουν δικαίω α υ οβολής ροτάσεων Ειδικές ροϋ οθέσεις ένταξης ροτάσεων είναι αυτές ου θα ρέ ει να ληρούν οι υ οβαλλό ενες ροτάσεις Ειδικές ροϋ οθέσεις χρη ατοδότησης έργων είναι αυτές ου θα ρέ ει να καλύ τονται ροκει ένου να γίνει η χρη ατοδότηση των έργων καθόλη τη διάρκεια υλο οίησης τους 17

22 4.3.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε ιλέξι ες Περιοχές Ε ιλέξι ες εριοχές εφαρ ογής του Προγρά ατος είναι οι εριοχές του Ολοκληρω ένου Προγρά ατος Ανά τυξης Αγροτικού Χώρου Προϋ οθέσεις συ ετοχής φυσικών ροσώ ων κατηγορία Ε ικαίω α συ ετοχής έχουν τα φυσικά ρόσω α ε ονω ένοι δασεργάτες για την αγορά εργαλείων και ηχανολογικού εξο λισ ού υλοτο ίας δια όρφωσης ετατό ισης εταφοράς δασικών ροϊόντων ή εξο λισ ού α όληψης και ρώτης ε εξεργασίας αυτών καθώς και την αγορά εξο λισ ού για την ροστασία και ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δασοκο ικών εργασιών Οι ροτάσεις ε αναδόχους τα αρα άνω φυσικά ρόσω α είναι ε ιλέξι ες για χρη ατοδότηση Προϋ οθέσεις συ ετοχής φυσικών και νο ικών ροσώ ων Ε ιχειρη ατίες ε ιχειρήσεις συνεταιριστικές οργανώσεις κλ κατηγορία Ε ικαίω α συ ετοχής στο ρόγρα α έχουν φορείς ου είναι φυσικά και νο ικά ρόσω α ό ως Συνεταιριστικές οργανώσεις δασικοί συνεταιρισ οί ή ενώσεις τους ο άδες δασεργατών ή κατά ερί τωση ε ονω ένοι δασεργάτες ου έχουν κάνει έναρξη ε ιτηδεύ ατος Ε ίσης εργολάβοι συγκο ιστικών δασικών εργασιών δασοκτή ονες ου είναι ήδη εγκατεστη ένοι και λειτουργούν στην Ελληνική ε ικράτεια είτε ξεκινούν δραστηριότητα ε σκο ό τη συγκο ιδή ε ορία και ετα οίηση δασικών ροϊόντων Τέλος δικαίω α συ ετοχής έχου εταιρείες κάθε ορφής ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΑΕ εταιρείες στις ο οίες συ ετέχουν ΟΤΑ συνεταιρισ οί ανα τυξιακές εταιρείες και άλλα νο ικά ρόσω α Ιδιωτικού ικαίου εταιρείες στις ο οίες συ ετέχουν νο ικά ρόσω α η οσίου ικαίου Οργανισ οί το ικής αυτοδιοίκησης ου βαθ ού α ασχολού ενες α οδεδειγ ένα ε δασοκο ικές εργασίες και οι ο οίες δραστηριο οιούνται ή ξεκινούν να δραστηριο οιηθούν και στον το έα αυτό Οι οργανισ οί το ικής αυτοδιοίκησης ου βαθ ού για να τύχουν ενίσχυσης α ό το αρόν έτρο ρέ ει να είναι ιδιοκτήτες δασών ή να διαχειρίζονται αυτά τα δάση α ό αυτούς ως διακατεχό ενα σύ φωνα 18

23 ε τα ισχύοντα στη ασική Νο οθεσία Προτάσεις ε αναδόχους τους αρα άνω φορείς δικαιούχους είναι ε ιλέξι ες για χρη ατοδότηση ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Προτάσεις α ό φυσικά ρόσω α κατηγορία Ε Οι ροτάσεις θα ρέ ει να ληρούν τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις για να έχουν δικαίω α ένταξης στο ρόγρα α 1. Αντικεί ενο Να αναφέρονται σε ε ενδυτικές δραστηριότητες Πίνακας κατανο ής ε ιλέξι ων δα ανών ανά ενέργεια και φορέα Κεφάλαιο Οδηγού Εφαρ ογής στον το έα της δασικής αραγωγής και αφορούν την ρο ήθεια εξο λισ ού υλοτό ησης Μηχανο ρίονα αλυσο ρίονα τσεκούρια χειρο ρίονα λαστιγγών και ζυγαριών κινητές εξο λισ ού δασεργατών φόρ ες κράνη ροστασίας ότες ε ιγονατίδες κλ εξο λισ ού α οφλοίωσης α οκλάδωσης τε αχισ ού εργαλεία α οφλοίωσης-τε αχισ ού κλαδευτικό συγκρότη α τσεκούρια ριόνια σφήνες βαριές κλ εξο λισ ού ετατό ισης εταφοράς δασικών ροϊόντων αγορά ζώων σύρσης αγορά ζώων φόρτου εξο λισ ού α όληψης δασικών ροϊόντων εργαλεία εξαγωγής ριζών ερείκης ρητίνης κλ 2. Υ οβολή Να υ οβληθούν ε βάση το ελτίο Τεχνικής και Οικονο ικής Σκο ι ότητας ΕΤΟΣ Φυσικών Προσώ ων Παράρτη α Γ 3. Προϋ ολογισ ός του έργου Ο συνολικός ροϋ ολογισ ός του ηχανολογικού εξο λισ ού δεν θα ξε ερνά το οσό του ΕΥΡ Προτάσεις α ό φυσικά και νο ικά ρόσω α ε ιχειρη ατίες ε ιχειρήσεις συνεταιριστικές οργανώσεις κλ - Κατηγορία Ε 19

24 Οι ροτάσεις θα ρέ ει να ληρούν τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις για να έχουν δικαίω α ένταξης στο ρόγρα α 1. Αντικεί ενο Να αναφέρονται σε ε ενδυτικές δραστηριότητες Πίνακας κατανο ής ε ιλέξι ων δα ανών ανά ενέργεια και φορέα Κεφάλαιο Οδηγού Εφαρ ογής ου θα αναληφθούν στον το έα της δασικής αραγωγής και θα αφορούν τη δη ιουργία υ οδο ών τόσο σε κατασκευές ό ως εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και α οθήκευσης δασικών ροϊόντων κατασκευή ξηραντηρίων και εγκαταστάσεων ροστατευτικού ε οτισ ού ξυλείας ρο ήθεια και εγκατάσταση γεφυρο λαστιγγών κλ όσο και σε ηχανολογικό εξο λισ ό δασοκο ικών εργασιών και εξο λισ ό υλοτό ησης 2. Υ οβολή Να υ οβληθούν ε βάση το ελτίο Τεχνικής και Οικονο ικής Σκο ι ότητας ΕΤΟΣ Νο ικών Προσώ ων Παράρτη α 3. Εκ όνηση Οικονο οτεχνικής Μελέτης Ουσιαστική και τυ ική ροϋ όθεση για την αξιολόγηση των ροτάσεων είναι η υ οβολή οικονο οτεχνικής ελέτης ε την ο οία θα αναλύονται η υ άρχουσα ε ιχειρη ατική θέση του φορέα καθώς και η ελλοντική στρατηγική ανά τυξής του σε χρονικό ορίζοντα έντε ετών ετά την ολοκλήρωση της ε ένδυσης Στην οικονο οτεχνική ελέτη θα ρέ ει ε ίσης να τεκ ηριώνονται ε αρκώς οι ανάγκες η σκο ι ότητα και οι ανα ενό ενες ε ι τώσεις α ό την υλο οίηση των ροτεινό ενων ενεργειών στο έργο και η συ βολή του έργου στους στόχους του Μέτρου του Ε Π Ε ενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισ ό της υλοτό ησης ετα οίησης και ε ορίας των δασοκο ικών ροϊόντων καθώς και τα τεχνικά και οικονο ικά στοιχεία του ροτεινό ενου έργου Σκο ός της ελέτης είναι να α οδεικνύεται τεκ ηριω ένα η οικονο ική σκο ι ότητα και βιωσι ότητα του έργου καθώς και ο τρό ος ε τον ο οίο οι φορείς ροτίθενται να εκ εταλλευτούν ε ιχειρησιακά τα α οτελέσ ατα του έργου Αναλυτικά το εριεχό ενο της οικονο οτεχνικής ελέτης αρουσιάζεται στο ελτίο Τεχνικής και Οικονο ικής Σκο ι ότητας ΕΤΟΣ ε βάση το ο οίο θα υ οβληθούν οι ροτάσεις των φορέων Το κόστος εκ όνησης της οικονο οτεχνικής ελέτης θεωρείται ε ιλέξι η δα άνη εφόσον το ροτεινό ενο έργο εγκριθεί και εφόσον α οδεικνύεται ότι η ελέτη αυτή έχει εκ ονηθεί για την τεκ ηρίωση της αναγκαιότητας υλο οίησης του έργου Το κόστος εκ όνησης της οικονο οτεχνικής ελέτης ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να υ ερβαίνει το οσό των τρεισή ισι χιλιάδων ευρώ 3.500) και το κόστος αυτό εντάσσεται στην 20

25 ενότητα Α οιβές Συ βούλων 4. Προϋ ολογισ ός του έργου Ο συνολικός ροϋ ολογισ ός των ροτεινό ενων έργων θα είναι κατά το έγιστο εκατόν ενήντα χιλιάδες ευρώ ( ). 5. Λοι ές α άνες. Το σύνολο του ροϋ ολογισ ού της Κατηγορίας Λοι ές α άνες δεν ορεί σε κα ία ερί τωση να υ ερβαίνει το του συνολικού κόστους των άλλων ε ι έρους κατηγοριών της ε ένδυσης ηχανολογικός εξο λισ ός υ οδο ές και εξο λισ ός υλοτό ησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τα εριεχό ενα της αίτησης ελέτης θα ρέ ει να ακολουθούν τη δο ή του Φακέλου Υ οβολής Πρότασης και θα ρέ ει να υ οβάλλονται σε τρία αντίτυ α δακτυλογραφη ένα σε έγεθος Α και σε ορφή ντοσιέ κλασέρ Ένα λήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική οφρή ό ου τα κεί ενα θα ρέ ει να είναι σε ορφή WORD οι ίνακες σε EXCEL Η ροϋ όθεση αυτή δεν ισχύει για τους ε ενδυτές της κατηγορίας Ε Στην αρχή κάθε φακέλου θα υ άρχει ίνακας εριεχο ένων καθώς και λήρη στοιχεία τηλέφωνο fax διεύθυνση του υ ευθύνου εκ ροσώ ου του φορέα ε τον ο οίο θα έρχονται σε ε αφή οι υ ηρεσίες του Υ ουργείου και θα αναγράφεραι ο Α Φ Μ και η Ο Υ της ε ιχείρησης ή του ε ενδυτή Η αίτηση ου υ οβάλλει ο ωφελού ενος για ένταξη του ε ενδυτικού σχεδίου ρέ ει να συνοδεύτεται α ό ελτίο Τεχνικής και Οικονο ικής Σκο ι ότητας Ε Τ Ο Σ ό ου θα γίνεται λε το ερής ανάλυση του ε ενδυτικού σχεδίου θα αναφέρονται τυχόν ε ι τώσεις στο εριβάλλον και θα τεκ ηριώνεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συ ετοχής καθώς και η ε αγγελ ατική δραστηριότητα του υ οψηφίου την τελευταία ενταετία. Ο Οδηγός Εφαρ ογής και ο Φάκελος Υ οψηφιότητας του Μέτρου θα είναι διαθέσι α στη ιστοσελίδα του Υ ουργείου Γεωργίας 21

26 4.3.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Α οκλείονται οι ε ενδυτές ε ενδυτικά σχέδια ου ε ί τουν στις ακόλουθες ερι τώσεις 1. Εκ ρόθεσ η υ οβολή του φακέλου υ οψηφιότητας καθώς και η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών σε άλλη υ ηρεσία εκτός αυτής ου ορίζεται α ό την ροκήρυξη του Μέτρου 2. Οι ροτάσεις ου αρουσιάζουν ερική ή ολική έλλειψη των α αιτού ενων συνη ένων της αίτησης του υ οψήφιου δικαιολογητικών σύ φωνα ε το δελτίο ληρότητας του φακέλου υ οψηφιότητας 3. Μη ε ιλέξι α ε ενδυτικά σχέδια 4. Οι υ οψήφιοι στους ο οίους κατά τον χρόνο υ οβολής και εξέτασης του ε ενδυτικού τους σχεδίου έχουν ε ιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για αραβίαση κοινοτικών Κανονισ ών ή εθνικής Νο οθεσίας σχετικές ε την υλο οίηση ε ενδυτικών σχεδίων 5. Οι υ οψήφιοι ου δεν αρουσιάζουν τεκ ηριω ένη δυνατότητα κάλυψης των ιδίων όρων για την ραγ ατο οίηση της ε ένδυσης σύ φωνα ε το χρη ατοδοτικό σχή α 6. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου δεν έχουν την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης 7. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου έχουν υ ερβεί το ο έτος της ηλικίας τους κατά την υ οβολή της ρότασης 8. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου δεν έχουν συ ληρώσει το ο έτος της ηλικίας τους κατά την υ οβολή της ρότασης και δεν έχουν εκ ληρώσει τις στρατιωτικές τους υ οχρεώσεις ή δεν έχουν α αλλαγεί νό ι α α ό αυτές 9. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονο ικό αδίκη α ή αδίκη α ου σχετίζεται ε την ε αγγελ ατική τους δραστηριότητα ή αδίκη α σχετικό ε καλλιέργεια κατοχή ε ορία διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή και α άτη εις βάρος του η οσίου 22

27 4.3.5 ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Α ό το συνολικό ροϋ ολογισ ό των ε ενδύσεων και των ε ενδυτικών σχεδίων χρη ατοδοτούνται οι ε ιλέξι ες ενέργειες δράσεις Η χρη ατοδότηση των ε ιλέξι ων ενεργειών δράσεων γίνεται ως ακολούθως καταβάλλεται α ό το Γεωργικό Τα είο Προσανατολισ ού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ α οτελεί την Εθνική οικονο ική ενίσχυση ου καταβάλλεται α ό το Π Ε και α οτελεί την ιδία συ ετοχή των δικαιούχων Παρατηρήσεις Η ενίσχυση συνίσταται στην ε ιδότηση κεφαλαίου στο ε ιλέξι ο κόστος των ε ενδυτικών σχεδίων Το ε ιτόκιο των δανείων ου λα βάνουν οι φορείς δεν ε ιδοτείται Το οσό των ιδίων όρων για ε ενδύσεις άνω των ευρώ στα λαίσια κάλυψης της ιδίας συ ετοχής δεν ορεί να είναι ικρότερο α ό το του συνολικού ε ιλέξι ου κόστους της ε ένδυσης ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓ Ν Φυσικά ρόσω α Κάθε φυσικό ρόσω ο έχει δικαίω α να υ οβάλλει ε ονω ένα κατ ανώτατο όριο ΜΙΑ όνο ρόταση στο λαίσιο της αρούσας ροκήρυξης Έχει δικαίω α να χρη ατοδοτηθεί για να υλο οιήσει ερισσότερες της ΜΙΑΣ ε ενδύσεις εφόσον έχει υλο οιήσει και ολοκληρώσει ροηγού ενο α έργο α ου είχαν ενταχθεί στο ίδιο ρόγρα α 23

28 Νο ικά ρόσω α και κατά ερί τωση Φυσικά Πρόσω α Κάθε νο ικό ή φυσικό ρόσω ο έχει δικαίω α να υ οβάλλει ε ονω ένα κατ ανώτατο όριο ΜΙΑ ρόταση στο λαίσιο της αρούσας ροκήρυξης Κάθε νο ικό ή φυσικό ρόσω ο έχει δικαίω α να χρη ατοδοτηθεί για να υλο οιήσει ε ονω ένα και κατά ερί τωση και ανάλογα ε το είδος του εξο λισ ού ερισσότερες της ΜΙΑΣ ε ενδύσεις εφόσον έχει υλο οιήσει και ολοκληρώσει ροηγού ενο α έργο α ου είχαν ενταχθεί στο ίδιο ρόγρα α Για έργα ρο ήθειας εξο λισ ού ή άλλων αγίων στοιχείων α ό συνεργαζό ενες ε ιχειρήσεις του ιδιωτικού το έα ετά την έγκριση του ροτεινό ενου έργου και για την καταβολή της χρη ατοδότησης α ό την Ευρω αϊκή Ένωση ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η σύσταση νο ότυ ης κοινο ραξίας στην ο οία τα αρα άνω θα ανήκουν ως άγια στοιχεία έχρι την ολική τους α όσβεση σύ φωνα ε τον Κ Β Σ Σε ερί τωση συνεργαζο ένων ε ιχειρήσεων του ιδιωτικού το έα υ εύθυνος φορέας του έργου είναι ο οριζό ενος ε ικεφαλής φορέας ο ο οίος είναι υ εύθυνος για την υλο οίηση του έργου και για την ε ικοινωνία ε την Αρχή ιαχείρισης ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓ Ν Μέγιστος χρόνος υλο οίησης για ε ενδυτικά σχέδια ροϋ ολογισ ού έχρι ορίζονται οι ήνες και για ε ενδυτικά σχέδια εγαλύτερα των ορίζονται οι ήνες Ο ωφελού ενος οφείλει να τηρεί ιστά το χρονοδιάγρα α εκτέλεσης του έργου ό ως αυτό ορίζεται Στην ερί τωση ου αυτό αρεκκλίνει τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα ρέ ει να είναι λήρως αιτιολογη ένοι Αιτού ενη αράταση ενώτερη των ηνών α ό το χρόνο ολοκλήρωσης ου αναφέρεται στην αρχική έγκριση του Ε ενδυτικού σχεδίου εξετάζεται α ό την Γνω οδοτική Ε ιτρο ή έγκρισης του Υ ουργού Γεωργίας η ο οία και θα α οφαίνεται για την τύχη του έργου Η συνολική αιτού ενη αράταση δεν ορεί να υ ερβαίνει τους ήνες α ό το εγκεκρι ένο χρονοδιάγρα α εκτέλεσης του έργου Ο οίως και σε εριτ ώσεις διαδοχικών αιτήσεων αράτασης συνολικού χρόνου άνω των ηνών α ό τον χρόνο ολοκλήρωσης ου αναφέρεται στην αρχική έγκριση του Ε ενδυτικού σχεδίου οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται α ό την Γνω οδοτική Ε ιτρο ή Σε ερι τώσεις αιτού ενης αράτασης ικρότερης των ηνών χορηγείται αυτή ε α λή εισήγηση της νσης Προγρα ατισ ού χωρίς να α αιτείται ροηγού ενη έγκριση της Γνω οδοτικής Ε ιτρο ής 24

29 4.4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καταληκτική η ερονηνία εφαρ ογής του ρογρά ατος για την υ ογραφή των α αραίτητων συ βάσεων είναι η Νο ικές δεσ εύσεις 4.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι φορείς υ οβάλλουν τους φακέλους υ οψηφιότητας σύ φωνα ε τις η ερο ηνίες ου ορίζονται α ό την ροκήρυξη του Μέτρου Οι αιτήσεις υ οβάλλονται στη λειτουργούσα ο ή Στήριξης στα όρια της Περιφέρειας ου εντάσσεται η εριοχή εφαρ ογής του Ολοκληρω ένου Προγρά ατος Αγροτικής Ανά τυξης Αιτήσεις ου υ οβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζο ένων θεωρούνται ως ηδέ οτε υ οβληθείσες 25

30 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓ ΓΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ Ι Ν Η εξέταση για την υ αγωγή ή η των ε ενδυτικών σχεδίων σε ρόγρα α ενίσχυσης ραγ ατο οιείται στα ακόλουθα στάδια 1. Έλεγχος ληρότητας υ οβαλλό ενου φακέλου και ε ιλεξι ότητας της ρότασης 2. Εκτί ηση φερεγγυότητας βιωσι ότητας του φορέα της ε ένδυσης εκτί ηση βιωσι ότητας του ροτεινό ενου σχεδίου 3. Βαθ ολόγηση ε ενδυτικού σχεδίου σύ φωνα ε τα κριτήρια αξιολόγησης Κατάταξη των ε ενδυτικών σχεδίων 4. Βαθ ολόγηση για ε ενδύσεις α ό φυσικά ρόσω α ύψους έως ΕΥΡ 5.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 1. Κάθε αίτηση ε ενδυτικού σχεδίου εξετάζεται εάν ε ί τει στις εγκεκρι ένες ενέργειες και δραστηριότητες του Προγρά ατος ε ιλεξι ότητα της ρότασης καθώς και την ληρότητα της ως ρος τα δικαιολογητικά ου εριλα βάνει αυτή 2. Αιτήσεις ε ενδυτικών σχεδίων ου κρίνονται α ό την υ ηρεσία ότι δεν είναι σύ φωνες ε τις συγκεκρι ένες δραστηριότητες του ρογρά ατος ε ιλέξι ες α ορρί τονται ε τη σύνταξη αιτιολογη ένου ρακτικού α όρριψης Τα ρακτικά α όρριψης τίθενται υ όψη της γνω οδοτικής ε ιτρο ής α ό την ο οία και ε ικυρώνονται οι δε αιτήσεις στην ηλεκτρονική τους ορφή τίθενται στο αρχείο και φυλάσσονται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της αρούσας Μετά την έγκριση των ρακτικών γνωστο οιούνται στους ε ενδυτές οι λόγοι α όρριψης των αιτήσεων τους εν ε ιτρέ εται η τρο ο οίηση του εριεχο ένου του φακέλου υ οψηφιότητας ετά την κατάθεση της αίτησης αλλά όνο η υ οβολή συ ληρω ατικών στοιχείων όνο στην ερί τωση ου αυτά ζητηθούν α ό την αρ όδια υ ηρεσία 26

31 5.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΒΙ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Για την εκτί ηση της φερεγγυότητας του ωφελού ενου της ε ένδυσης εξετάζονται τα ακόλουθα Τα χαρακτηριστικά του υ οψηφίου ωφελού ενου της ε ένδυσης και ειδικότερα η ε ειρία του σε το είς σχετικούς ε την ροτεινό ενη ε ένδυση καθώς και η κλί ακα των δραστηριοτήτων του κατά το αρελθόν Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων ου είναι α αραίτητη για τη κάλυψη της ιδίας συ ετοχής στην ε ένδυση Η δυνατότητα αυτή ρέ ει να τεκ ηριώνεται Α για τα σχέδια έως ΕΥΡ ε υ έυθυνη δήλωση του υ οψηφίου Β για τα σχέδια άνω των ΕΥΡ ε την ύ αρξη διαθέσι ων ρευστών χρεογράφων ή τίτλων ή άλλου είδους εριουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστο οιήσι ων στα χρονικά λαίσια υλο οίησης της ε ένδυσης Για την εκτί ηση της βιωσι ότητας του ροτεινό ενου σχεδίου υ οδο ής της κατηγορίας Ε εφόσον ρόκειται για νο ικά ρόσω α εξετάζεται η ύ αρξη κερδοφορίας της ε ιχείρησης ου ροκύ τει α ό τα ροβλε ό ενα α οτελέσ ατα ρο φόρων και α οσβέσεων Η αδυνα ία τεκ ηρίωσης της φερεγγυότητας του ωφελού ενου και της βιωσι ότητας ό ως ορίζετα στην αράγραφο αυτή α οτελούν αιτίες α οκλεισ ού της ε ένδυσης α ό τη βαθ ολόγηση της σύ φωνα ε το ε ό ενο άρθρο Για τα α οκλειό ενα ε ενδυτικά σχέδια η Γνω οδοτική Ε ιτρο ή συντάσσει αιτιολογη ένο ρακτικό α όρριψης Μετά την έγκριση των ρακτικών γνωστο οιούνται γρα τώς στους φορείς οι λόγοι α όρριψης των αιτήσεων τους οι δε αιτήσεις στην ηλεκτρονική τους ορφή τίθενται στο αρχείο και φυλάσσονται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της αρούσας 27

32 5.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Τ Ν ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ Ι Ν ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓ ΓΗΣ 1. Για ε ενδύσεις ου αφορούν την ρο ήθεια δασικών ηχανη άτων τον εξο λισ ό και τα έργα υ οδο ής θα εφαρ όζεται βαθ ολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης ό ως αρουσιάζονται στο αράρτη α Γ Β έρους του οδηγού εφαρ ογής ο άδα κριτηρίων Α κατηγορία Ε 2. Για ε ενδύσεις α ό φυσικά ρόσω α ου αφορούν εξο λισ ούς έως ΕΥΡ για το κάθε ένα θα εφαρ όζεται η ο άδα κριτηρίων Γ του αραρτή ατος Γ Β έρους του οδηγού εφαρ ογής κατηγορία Ε Αρ όδιο όργανο για την αξιολόγηση βαθ ολόγηση των αιτήσεων των ε ενδυτικών σχεδίων είναι η συσταθείσα για το σκο ό αυτό Γνω οδοτική Ε ιτρο ή 5.4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕ Ν ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΥΣ Κ Λ Π ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Κάθε ενδιαφερό ενος για τη λήψη των οικονο ικών ενισχύσεων υ οβάλλει στη ο ή Στήριξης στα όρια της Περιφέρειας ου εντάσσεται ριν την έναρξη της δραστηριότητας τα ακόλουθα 1. Αίτηση ε την ο οία θα δηλώνει ότι ε ιθυ εί την ένταξή του στο Μέτρο 2. Α οδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει το του συνολικού ε ιλέξι ου κόστους της ε ένδυσής του α ό ίδια κεφάλαια χ υ έυθυνη δήλωση του Ν ή φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τρα έζης κ λ 3. Υ εύθυνη δήλωση του Ν στην ο οία να αναφέρεται ότι ροτίθεται να δα ανήσει το ανωτέρω οσό της οικονο ικής ενίσχυσης ου ζητά κατά το οσοστό ου του αναλογεί κατ α οκλειστικότητα για την ραγ ατο οίηση της ε ένδυσης ότι δεν λα βάνει άλλου είδους ε ιδότηση γι αυτή και δεν θα ωλήσει το είδος ου θα ρο ηθευτεί εντός της ροσεχούς ενταετίας και ότι δεν έχει υ οβάλει αίτηση χρη ατοδότησης α ό άλλο ρόγρα α για αρό οιο ε ενδυτικό σχέδιο Το εριεχό ενο της υ εύθυνης δήλωσης αναφέρεται λε το ερώς στο φάκελλο υ οψηφιότητας 4. ελτίο Τεχνικής και Οικονο ικής Σκο ι ότητας ΕΤΟΣ Φυσικών Προσώ ων ό ου αρουσιάζονται στοιχεία ου α οδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης του 28

33 συγκεκρι ένου ε ενδυτή ε βάση την ροηγού ενη δραστηριότητα του στις υλοτο ικές εργασίες Η αιτιολόγηση της ραγ ατο οίησης της ε ένδυσης θα γίνεται σύ φωνα ε το συνη ένο υ όδειγ α ό ου θα αναφέρεται εάν ο αιτών έχει ρο ηθευτεί στα ροηγού ενα ρογρά ατα ηχανολογικό εξο λισ ό και οιόν εάν και ως ο αιτών έχει χρησι ο οιήσει τα ηχανή ατα για τα ο οία τυχόν έχει ε ιδοτηθεί α ό ροηγού ενα ρογρά ατα στην αραγωγική διαδικασία τυχόν διαφορο οίηση των ηχανη άτων ου ροτείνονται α ό τις ισχύουσες τεχνικές ροδιαγραφές ε σχετική αιτιολόγησή τους 5.5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕ Ν ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Κάθε ενδιαφερό ενος για τη λήψη των οικονο ικών ενισχύσεων υ οβάλλει στη ο ή Στήριξης στα όρια της Περιφέρειας ου εντάσσεται ριν την έναρξη της δραστηριότητας τα ακόλουθα 1. Αίτηση ε την ο οία θα δηλώνει ότι ε ιθυ εί την ένταξή του στο Μέτρο 2. Α οδεικτικά στοιχεία χ εγγυητική ε ιστολή βεβαίωση Τρά εζας κλ ότι διαθέτει το του συνολικού ε ιλέξι ου κόστους της ε ένδυσής α ό ίδια κεφάλαια 3. Υ εύθυνη δήλωση του Ν στην ο οία να αναφέρεται ότι ροτίθεται να δα ανήσει το ανωτέρω οσό της οικονο ικής ενίσχυσης ου ζητά κατά το οσοστό ου του αναλογεί κατ α οκλειστικότητα για την ραγ ατο οίηση της ε ένδυσης ότι δεν λα βάνει άλλου είδους ε ιδότηση γι αυτή και δεν θα ωλήσει το είδος ου θα ρο ηθευτεί εντός της ροσεχούς ενταετίας και ότι δεν έχει υ οβάλει αίτηση χρη ατοδότησης α ό άλλο ρόγρα α για αρό οιο ε ενδυτικό σχέδιο Το εριεχό ενο της υ εύθυνης δήλωσης αναφέρεται λε το ερώς στο φάκελλο υ οψηφιότητας για φυσικά και νο ικά ρόσω α 4. ελτίο Τεχνικής και Οικονο ικής Σκο ι ότητας ΕΤΟΣ ό ου θα αναλύονται τα στοιχεία ου α οδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης του φορέα για τηνβελτίωση της ε ιχείρησης Η αιτιολόγηση της ραγ ατο οίησης της ε ένδυσης θα γίνεται 29

34 σύ φωνα ε το συνη ένο υ όδειγ α ό ου θα αναφέρεται 5. Για την ρο ήθεια ηχανη άτων και συστη άτων η βιο ηχανία αραγωγής αυτών ρέ ει να έχει ροδιαγραφές της αντίστοιχης σειράς ISO Στην ερί τωση των ε ιχειρήσεων εάν η ε ιχείρηση εφαρ όζει αναγνωρισ ένα συστή ατα οιότητας ρέ ει να ροσκο ίσει αραστατικά ου να τεκ ηνιώνουν τη συνεργασία ε οργανισ ό ιστο οίησης 5.6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η διαδικασία αξιολόγησης των υ οβαλλό ενων ροτάσεων στο λαίσιο του Μέτρου του Υ ο ρογρά ατος του Ε Π ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ εριλα βάνει τρεις φάσεις και βασίζεται στην βαθ ολόγηση στοιχείων τόσο των ε ιχειρήσεων όσο και των υ οβαλλό ενων ροτάσεων Η διαδικασία έχει ως εξής 1. Α Φάση αξιολόγηση του φορέα της ε ένδυσης Στη φάση αυτή εξετάζεται η οικονο ική δυνατότητα η βιωσι ότητα του και η φερεγγυότητα του φορέα για να καταδειχθεί η δυνατότητα του να υλο οιήσει το ροτεινό ενο ε ενδυτικό σχέδιο Οι ροτάσεις ου ικανο οιούν τα κριτήρια αυτά συ ετέχουν στην ε ό ενη φάση αξιολόγησης 2. Β Φάση αξιολόγηση της βιωσι ότητας του ροτεινο ένου ε ενδυτικού σχεδίου Στη φάση αυτή γίνεται έλεγχος της κάθε ε ενδυτικής ρότασης ως ρος την κερδοφορία του ε ενδυτικού σχεδίου και τη δυνατότητα κάλυψης των υ οχρεώσεων της ονάδας Τα ε ενδυτικά σχέδια ου ληρούν τα κριτήρια βιωσι ότητας ροωθούνται στην ε ό ενη φάση αξιολόγησης 3. Γ Φάση βαθ ολόγηση κριτηρίων υ αγωγής της ε ένδυσης Στη φάση αυτή βαθ ολογείται το ε ενδυτικό σχέδιο ως ρος ία ο άδα κριτηρίων για την ε ιλογή εκείνων ου συ βάλλουν α οτελεσ ατικότερα στην ε ίτευξη των εθνικών και κοινοτικών ολιτικών Τα κριτήρια ανά κατηγορία ε ένδυσης έχουν ως ακολούθως 30

35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Α Α Α Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ Α ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Γ ΦΑΣΗ 1 Ο ωφελού ενος δεν έχει υ αχθεί στο αρελθόν σε ρόγρα α ενίσχυσης 2 Ο ωφελού ενος είναι γυναίκα 3 Ο ωφελού ενος δραστηριο οιείται και στον το έα της γεωργικής αραγωγής 4 Ο ωφελού ενος είναι κάτοικος ορεινής εριοχής 5 Ο ωφελού ενος είναι κατά κύριο ε άγγελ α δασεργάτης είκτες Ίδια Κεφάλαια του φορέα της ε ένδυσης Η βιωσι ότητα της ε ιχείρησης Η φερεγγυότητα του φορέα της ε ένδυσης Η έγιστη βαθ ολογία είναι έντε βαθ οί Η ο άδα κριτηρίων Γ α οτελούν κριτήρια ροτεραιότητας υ αγωγής και όχι α οκλεισ ού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Α Α Α Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ Α ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΒΑΣΗ 1. Ανά τυξη εργασιών ΚΕτ ΚΕτ-1)-1*100 ό ου ΚΕ Κύκλος Εργασιών Ποσοστό εταβολής ανά τυξης εργασιών τα τρία τελευταία έτη Μέσος όρος τριετίας θα ρέ ει να είναι θετικός Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Παρατηρήσεις 1. Ποσοστό Μεταβολής Τελική τι ή Αρχική τι ή Αρχική Τι ή 31

36 Α Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Γ ΦΑΣΗ 1 Χωροθέτηση της ε ένδυσης 2 Ορθολογικότερη αραγωγή δασικών ροϊόντων ή υ ηρεσιών 3 ιατήρηση και αύξηση του εισοδή ατος στις αγροτικές εριοχές 4 Αύξηση της α ασχόλησης 5. Ενίσχυση των διεξόδων διάθεσης δασικών ροϊόντων Παρατηρήσεις Για τη βαθ ολόγηση κάθε κριτηρίου ακολουθείται η αριθ ητική κλί ακα α ό

37 6 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Τ Ν ΙΑ ΙΚΑΣΙ Ν ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ν ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ Ν ΠΡΟΤΑΣΕ Ν ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ Προετοιµασία Φακέλου Υποψηφιότητας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας ΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ιεύθυνση Προγραµµατισµού «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΑΑΑΥ» Τ Ε Υποέργου / Ένταξη Απόφαση Ένταξης Υπουργού ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Λήψη επιστολής µε τους λόγους απόρριψης Απόρριψη 33

38

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

40

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για ε ιχειρήσεις ου τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ο έτος ο έτος ο έτος Μ Ο 1 Περιθώριο Κέρδους Μικτά Κέρδη Χ Μικτού Πωλήσεις >10% 2 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Καθαρά Κέρδη Χ Πωλήσεις >3% 3 Α οδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη Χ Ίδια Κεφάλαια >10% 4 Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό Βραχ ες Υ οχρεώσεις >0,4 5 Ανά τυξη Εργασιών Κ Ε.E. t 1) 1 x 100 Μέσος όρος του ρυθ ού ανά τυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός 1

42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ Ι Ν ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓ ΓΗΣ ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙ Ν Α ΕΤΟΣ Κριτήριο Χωροθέτηση της ε ένδυσης Παρέχονται έχρι είκοσι βαθ οί Είκοσι βαθ οί εάν η υφιστά ενη το ική δυνα ικότητα υλοτό ησης ετα οίησης είναι κάτω του της συνολικής δασικής δυνα ικότητας της διοικητικής εριφέρειας έκα έντε βαθ οί αν η υφιστά ενη το ική δυνα ικότητα υλοτό ησης ετα οίησης είναι εγαλύτερη του και ικρότερη του της συνολικής δασικής δυνα ικότητας της διοικητικής εριφέρειας έκα βαθ οί αν η υφιστά ενη το ική δυνα ικότητα υλοτό ησης ετα οίησης είναι εγαλύτερη του και ικρότερη του της συνολικής δασικής δυνα ικότητας της διοικητικής εριφέρειας Πέντε βαθ οί ε ίσης αρέχονται αν η υφιστά ενη το ική δυνα ικότητα υλοτό ησης ετα οίησης είναι εγαλύτερη του και ικρότερη του της συνολικής το ικής δασικής δυνα ικότητας της διοικητικής εριφέρειας Κριτήριο Ορθολογικότερη αραγωγή δασικών ροϊόντων Παρέχονται έχρι είκοσι βαθ οί ως εξής Είκοσι βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή είωση εγαλύτερη του του έσου ετησίου κόστους ευρώ των δασοκο ικών εργασιών των εργασιών συγκο ιδής και εταφοράςσυλλογής-α οθήκευσης έκα έντε βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή είωση - του έσου ετησίου κόστους ευρώ των δασοκο ικών εργασιών των εργασιών συγκο ιδής και εταφοράς-συλλογήςα οθήκευσης έκα βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή είωση - του έσου ετησίου κόστους ευρώ των δασοκο ικών εργασιών των εργασιών συγκο ιδής και εταφοράς-συλλογήςα οθήκευσης 2

43 Πέντε βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή είωση - του έσου ετησίου κόστους ευρώ των δασοκο ικών εργασιών των εργασιών συγκο ιδής και εταφοράς-συλλογήςα οθήκευσης Οι βαθ οί δίνονται ε την ροϋ όθεση ότι ε τον νέο εξο λισ ό ου θα α οκτηθεί θα ε έλθει εσοβραχυ ρόθεσ η εταβολή του ετησίου κόστους ευρώ των δασοκο ικών εργασιών εργασιών συγκο ιδής και εταφοράς συλλογής ό ως και α οθήκευσης Κριτήριο ιατήρηση και αύξηση του εισοδή ατος στις αγροτικές εριοχές Παρέχονται έχρι είκοσι βαθ οί ως εξής Είκοσι βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή αύξηση εγαλύτερη του του όγκου έτος αροχής βασικών δασικών ροϊόντων για το ική ετα οίηση ικρής κλί ακας έκα έντε βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή αύξηση εγαλύτερη του και ικρότερη του του όγκου έτος αροχής βασικών δασικών ροϊόντων για το ική ετα οίηση ικρής κλί ακας. έκα βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή αύξηση εγαλύτερη του και ικρότερη του του όγκου έτος αροχής βασικών δασικών ροϊόντων για το ική ετα οίηση ικρής κλί ακας Πέντε βαθ οί στις ε ενδύσεις ου ροβλέ ουν βραχυ εσο ρόθεσ η εταβολή αύξηση εγαλύτερη του και ικρότερη του του όγκου έτος αροχής βασικών δασικών ροϊόντων για το ική ετα οίηση ικρής κλί ακας Για τον υ ολογισ ό του κριτηρίου αυτού θα λα βάνεται υ όψη η συ βολή των ε ενδύσεων στην αύξηση του όγκου βραχυ εσο ρόθεσ ης αροχής βασικών δασικών ροϊόντων για το ική ετα οίηση ικρής κλί ακας Η αύξηση του όγκου εκτι άται σε έτος στην ρώτη ετία ετά την ολοκλήρωση της ε ένδυσης 3

44 Κριτήριο Αύξηση της α ασχόλησης Παρέχονται έχρι είκοσι βαθ οί ως εξής Είκοσι βαθ οί για την δη ιουργία άνω των δέκα νέων θέσεων λήρους α ασχόλησης ή ισοδυνά ων θέσεων λήρους α ασχόλησης ηνης διάρκειας έκα έντε βαθ οί για την δη ιουργία ε τά έως δέκα -10) νέων θέσεων λήρους α ασχόλησης ή ισοδυνά ων θέσεων λήρους α ασχόλησης ηνης διάρκειας έκα βαθ οί για την δη ιουργία τεσσάρων έως έξι - νέων θέσεων λήρους α ασχόλησης ή ισοδυνά ων θέσεων λήρους α ασχόλησης ηνης διάρκειας Πέντε βαθ οί για την δη ιουργία ίας έχρι και τριών - νέων θέσεων λήρους α ασχόλησης ή ισοδυνά ων θέσεων λήρους α ασχόλησης ηνης διάρκειας Για την εφαρ ογή του κριτηρίου αυτού νοούνται οι θέσεις α ασχόλησης ου δη ιουργούνται α ό την ε ένδυση έσα στην ρώτη ενταετία έτη α ό την ολοκλήρωσή της Κριτήριο Ενίσχυση των διεξόδων διάθεσης δασικών ροϊόντων Ειδικότερα για ροϊόντα ικρών διαστάσεων κατώτερης οιότητας Παρέχονται έχρι είκοσι βαθ οί ως εξής Είκοσι βαθ οί εάν η ε ένδυση ανήκει στους στρατηγικά ε ιθυ ητούς κλάδους ου αρουσιάζουν εγάλες δυνατότητες για αύξηση της αραγωγικής δραστηριότητας ή ολυετές τουλάχιστον τριετές συ βόλαιο διάθεσης δασικών ροϊόντων εγαλύτερο ή ίσο του της αραγωγής της έκα έντε βαθ οί εάν η ε ένδυση ανήκει στους στρατηγικά ε ιθυ ητούς κλάδους ου αρουσιάζουν δυνατότητες για αύξηση της αραγωγικής δραστηριότητας ή ολυετές τουλάχιστον τριετές συ βόλαιο διάθεσης δασικών ροϊόντων εγαλύτερο ή ίσο του και ικρότερο του της αραγωγής της έκα βαθ οί εάν η ε ένδυση ανήκει στους στρατηγικά ε ιθυ ητούς κλάδους ου συ βάλλουν στην είωση των εισαγωγών και ολυετές τουλάχιστον τριετές συ βόλαιο διάθεσης δασικών ροϊόντων εγαλύτερο ή ίσο του και ικρότερο του της αραγωγής της 4

45 Πέντε βαθ οί εάν η ε ένδυση ανήκει στους διατηρητέους κλάδους ου συ βάλλουν στην είωση των εισαγωγών Για τον υ ολογισ ό του κριτηρίου αυτού θα λα βάνεται υ όψη η συ βολή των ε ενδύσεων στην αύξηση των διαθεσί ων διεξόδων διάθεσης ειδικότερα για ροϊόντα ικρών διαστάσεων κατώτερης οιότητας Η αύξηση του όγκου εκτι άται σε έτος στην ρώτη ετία ετά την ολοκλήρωση της ε ένδυσης Το ελάχιστο οσοστό του συνόλου των κριτηρίων ου καθορίζονται ανωτέρω ροκει ένου ία ε ένδυση να γίνει α οδεκτή ορίζεται στο της έγιστης δυνατής βαθ ολογίας Ελάχιστη Βαθ ολογία Μέγιστη δυνατή βαθ ολογία Χ Ελάχιστο οσοστό βαθ οί 5

46 ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙ Ν Γ ΕΤΟΣ Κριτήριο Ένα βαθ ό εάν ο ωφελού ενος δεν έχει υ αχθεί στο αρελθόν σε ρόγρα α ενίσχυσης Κριτήριο Ένα βαθ ό εάν ο ωφελού ενος είναι γυναίκα Κριτήριο Ένα βαθ ό εάν ο ωφελού ενος δραστηριο οιείται και στον το έα της γεωργικής αραγωγής Κριτήριο Ένα βαθ ό εάν ο ωφελού ενος είναι κάτοικος ορεινής εριοχής Κριτήριο Ένα βαθ ό εάν ο ωφελού ενος είναι κατά κύριο ε άγγελ α δασεργάτης Σε κάθε άλλη ερί τωση ο φορέας βαθ ολογείται ε ηδέν βαθ ούς Η έγιστη βαθ ολογία είναι έντε βαθ οί Η ο άδα κριτηρίων Γ α οτελούν κριτήρια ροτεραιότητας υ αγωγής και όχι α οκλεισ ού 6