ΚΑΙ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ".

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ "."

Transcript

1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ MU m X8M1W Το Πάσχα είναι η με γαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Ανάσταση! Γιορτάζει η φύση, γιορτάζουν ο ι άν θρωποι, ανανεώνεται η ζωή, φτερουγίζει η κα λοσύνη, θανατώνεται το κακό. Χαρμόσυνα χτυ πούν οι καμπάνες, χι λιάδες οι αναμμένες λα μπάδες των πιστών γιο μίζουν με ιλαρό φως, τις εκκλησίες τους δρό μους στην ήσυχη νύχτα πανηγυρικές, θριαμβι κές οι λάμψεις των πυ ροτεχνημάτων, κάτω από την ανοιξιάτικη φύ ση, κάτω από τ' αστέ ρια του ουρανού κι όλοι μικροί μεγάλοι χαίρονται ανάμεσα σε κρότους και στις φω νές τσουγκρίζοντας κόκκινα Λαμπριάτικα αυγά. Αυτός ο γιορτασμός, στη μικρή εκκλησούλα του χωριού μας, με τα ήθη και έθιμα μας, γίνε ται πιο έντονος πιο αι σθητός στο χωριό. Εδώ συντροφιά με τις αναμνήσεις, στα σοκά κια και στις ρούγες, με τις αγρυπνίες, με τους συγγενείς και με τους φίλους νοιώθεις πραγ Λ'Λ'Λ'Λ'Λ'-'Λ' Λοτοί nou cyugov - Αντί μνημόσυνου ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΜΟΥΛΑΣ ματική ανάσταση: Ξ ε χνάς για λίγο τα πάθη, σφίγγουν τα χέρια κι εχθροί και φίλοι γίνο νται αληθινοί άνθρω ποι. Εδώ η " Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ " μα ζί με την αναστημένη φύση, είναι η νίκη της ζωής, το πνεύμα του καλού, η αισιοδοξία του κόσμου. Εδώ με την " Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ ΧΡΙ Σ Τ Ο Υ " ας γίνει και η Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η η δική Ολοι λοιπόν στο χω ριό νια να νιώσουμε κα λύτερα την Ανάσταση του Κυρίου να δώσουμε το φιλί της Αγάπης και να πιάσει τόπο η ευχή "ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ". Πρακτικοί OpooncSiKOs Ο Γεροπλάτανος είχε την εύνοια της τύχης να έχει για μόνιμο κάτοικο του τον Θεολόγη Μουλά και για την ακρί βεια του λόγου από υπέρτατο σεβασμό αγάπη και εκτίμη ση μικροί και μεγάλοι όλοι τον αποκαλούσαμε ΜπάρμπαΛόη. Είναι ο άνθρωπος που τάχθηκε στην υπηρεσία των χω ριανών του με ζήλο και ανιδιοτέλεια σφραγίζοντας με την παρουσία του το ρόλο του πρακτικού ορθοπεδικού. Ο γράφων είχε την τύχη να ευεργετηθεί από τον μακαρίτη Μπάρμπα-Λόη. Ηταν ένας γραφικός τύπος βραχύσωμος με μάτια που σπινθίριζαν από φλόγα και μόνο το κοίταγμα τους σε γέ μιζαν καλοσύνη και εμπιστοσύνη. Το χαρακτηριστικό ευ τραφές μουστάκι του ήταν περιβόητο και θα διέθετε πο λύ χρόνο για την κομψότητα του. Το ντύσιμο του το συνό δευε πάντοτε ένα μόνιμο γιλέκο και τούτο γιατί σαν δει νός καπνιστής που ήταν διέθετε δύο αναπτήρες, στο ένα τσεπάκι είχε τον πριόβολο με την ίσκνα και στο άλλο το φυτίλι, έντονα κόκκινο που κρέμονταν στο στήθος του... σαν παράσημο στρατιωτικού. Μαθητής του δημοτικού εγώ -μεγάλης τάξης- μόλις τε λείωσε το μάθημα πήγα στο σπίτι μας "ξεζαλώθηκα" την σάκκα με τα βιβλία που μέσα περιείχε επιπλέον μια πυρομάδα ψωμί και λίγες καθαρισμένες κάχτες αφάγωτες για το διάλειμμα όπως συνήθιζε η γιαγιά μου αντί για...γαριδάκια και πατατάκια χωρίς να χάσω καιρό επέστρε ψα στην αυλή του σχολείου να παίξομε το παιχνίδι της κα βάλας, ένα επίπονο και άγριο παιχνίδι, οπότε σε κάποια στιγμή βρέθηκα κάτω από το βάρος των υπολοίπων παισυνέχεια στην 8η σελίδα Η εφημερίδα μας εύχεται σ' όλους τους χωριανούς φίλους και αναγνώστες: "ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΧΠΡΙΟ" Ι Στις μέρες μας γίνεται με γάλος λόγος για την ένωση και συνένωση των κοινοτή των. Οικειοθελώς λένε μερι κοί. Αναγκαστικά λένε άλ λοι. Ετσι δυστυχώς μια ακό μη φορά είδαμε και ακούσα με μ ι α συρροή από υπερβολές που έβγαιναν από τα στόματα ειδικών πε ρ ί τα "Κοινοτικά" κ α ι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέ ματα και ακόμη περισσότε ρα από "ειδικούς" (μη ειδι κούς), τους οποίους πολλές φορές βλέπουμε ή ακούμε να μιλάνε και μάλιστα "επί παντός επιστητού". Από την άλλη πάλι μεριά, οι δημοσιογράφοι των μέ σων μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν πάντοτε σε πα ρόμοιες περιπτώσεις υπερ βολών το επιχείρημα, ότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα πε ρισσότερο από εκείνο που απαιτεί η δουλειά τους. Την ενημέρωση δηλαδή της κοι νής γνώμης. Εμείς δεν θα σταθούμε κριτικοί απέναντι σ' αυτό το επιχείρημα, αν και στη συγκεκριμένη περί πτωση ίσως θάπρεπε ν α το κάνουμε. Ωστόσο, θα παρα τηρήσουμε ότι η λεπτότητα και η ευαισθησία ορισμένων θεμάτων, της Τοπικής Α υ τοδιοίκησης, θα πρέπει ν α τυχαίνουν και αναλόγου χειρισμού παρά το μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέ ρον που μπορεί ν α εμπερι κλείουν (όπως π.χ. οικονο μία από τους Κοινοτικούς Γραμματείς, σύνταξη των Κοινοτικών Προέδρων, οικογενειοκρατία, πήρε τη σύ νταξη ο πατέρας, ν α την πά ρει το παιδί και ο εγγονός, ο σύζυγος ή η σύζυγοςκ.λ.π.). Ενδεχομένως ν α πρόκει ται γ ι α θέματα που μπορεί και ν α "πουλάνε" κατά τη δημοσιογραφική έκφραση, αλλά δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο της συνηθισμέ νης στην Ελληνική πραγμα τικότητα εκτεταμένης εκμε τάλλευσης εκ των πραγμάσυνέχεια στην 2η σελίδα

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΖΗΤΩΗΡΩΙΚΟΝ 1821 Οι αναφορά; στο παρεϋθόν Σήμερα το θέμα μας είναι: "οι αναφορές στο πα ρελθόν". Οι αναφορές μας στο παρελθόν, στα ήθη και έθιμα, στα πανηγύρια στις γιορτές και γενικά η επαφή μας με την παράδοση και με τις εθνικολαϊκές αξίες, δεν γίνονται από φι λολογικό ενδιαφέρον ή από ένα ιστορικό και επιστημονι κό ενδιαφέρον, αλλά γίνο νται για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας τις ρίζες Τα χωριά μας, την περιφέρεια μας και γενικά την πατρίδα Γίνεται ή θ α μπορούσε να γίνει μια σύνδεση οργανική, που μας οδηγεί στις αξίες της νεοελληνικής ζωής, χω ρίς να υψώνει φραγμούς επι κοινωνίας, αλλά να μπορού με αυτές τις αξίες να τις χρη σιμοποιούμε σαν πρώτη ύλη στη διαμόρφωση του εθνι κού μας χαρακτήρα. Ενός εθνικού χαρακτήρα, μιας εθνικής ζωής -όχι με ρατσι στικά φαινόμενα, με μισαλ λοδοξίες που είναι καταδι κασμένες στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής μας- αλλά μιας εθνικής ζω ής που θ α ξεκινάει απ' τα παλιά τα χρόνια και θα συ νεχίζεται μέχρι σήμερα και διαρκώς θ' ανανεώνεται χω ρίς ν' απομακρύνεται από την παράδοση. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μας λέει: "Αδελφοί μείνετε σταθεροί και κρα τείτε τας παραδόσεις". Ο ι παλιές λοιπόν αυτές ανα μνήσεις που κατά καιρούς γράφουμε στην εφημερίδα μας με τ' αρχικά Σ.ΟΙΚ. απευθύνονται βέβαια σ' όλους αλλά κυρίως στους νέους μας, στη νέα γενιά, στη διακονία της οποίας αφιερώσαμε, υπηρετώντας τη λαϊκή Εκπαίδευση, το με γαλύτερο μέρος της ζωής μας, στο χωριό μας, στην επαρχία μας και σ' άλλα διαμερίσματα της χώρας θ α ' τ α ν μεγάλο σφάλμα, να τα δουν τα παιδιά μας, οι νέοι μας, τα εγγόνια μας, όλα αυτά που κατά καιρούς γράφουμε και ιστορούμε, με κάποια φιλολογική χροιά και ευθυμογραφία, ως μου σειακά κατάλοιπα μιας λη σμονημένης εποχής. Ολα αυτά πρέπει να τα δουν και να τα αξιολογή σουν σαν κρίκους μιας αλυ σίδας, που μας συνδέει με Τ ς ρίζες μας- μ τ ο ν τ ο π μας, με την άλλοτε μορφή του χωριού μας, με τις πα νάρχαιες συνήθειες μας, μέ σα στην αδιάσπαστη συνέ χεια της εθνικής μας ζωής. Τίποτε να μη χαθεί, να διατη ρηθεί ν' αποκτήσει ποιότητα η ζωή μας, μέσα στον αμεί- Η ΦΠΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" *V>W W...N-.WVV.-.'.-i'.S-.N-.S-.WA^r^.Vi'iWi'i'i'i'i'i.. ENHMEPOXHS TAXOV 11*011 YflRrtmtttt JttfW*iMXA IflttO ttomfc A^ANAEIOS r- OJK0NOMOV Wmmmmm Κ Ο Ι Ν Ό Τ Η Τ Α Σ Iτι»απΛΑϊΑΝον IttANNlPtfW f.k ΤΗΛ. (0653) ενντασϊβται ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ mmmm.kkamm SYNTASHE - ΥΛΗΣ XiJltPATHX MIX Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Ν. Η Α Ν Ο Υ Ε Ι Ι t* Τ\Κ, * 3 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α :: :...:= Τ Η Λ, <«<«3> * «ο» t o * «n umt ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ AtAXl;. Η : B A X i A l I O E Ν. ΜΟΥ, J &L ΠΑΡΟΛΟX K A S T m w i A 3 4 * I O A N N I N A ΤΗΛ. (0$ίί3)4ί4<Μί κ«ι mmmm* Ι ΛΡΛ Ι ΕΡΟΗΛΑΤΑΝΟΣ IllANNINON T.K ΛΙΑΝΚΜΙίΤΑΙ A t t P U A N :. Xi-ipoY!»*»'!»«* «*>V $tt MM*rc 0Wtif» ri 4*1 Η* ν...ιαιρίψοί/ταί. Ο». νϋηογολψνν»*oe(>yt*<iwt. Η.μρ<.«.ιν >«* α«ώ$*:4? trn&m «<*iu viiovp'^otiv,..; y mmmrtw -mttmvmw HA. Apiucnu Em',»t«wvoY» "' TttiW: 7 3 9»» P A X ; IOANNINA Τ,Κ, Ψ8444 λικτο κόσμο της αλλοτρίω σης που ασφυκτικά μας πο λιορκεί. Εχουμε λοιπόν τη δύναμη ν' αγωνιστούμε, ο καθένας από τη δική του πολεμίστρα, για το καλό του χωριού μας, για την αναζωογόνηση του, ιδιαίτερα σήμερα που βρί σκεται στην πιο κρίσιμη πε ρίοδο της ζωής του με τις κοσμοϊστορικές μεταβολές που γίνονται γύρω Ν α διατηρήσουμε τα ήθη και έθιμα μας, τις παραδόσεις μας, τη θρησκεία μας, τις συνήθειες μας και την αγά πη μας προς τη γενέθλια γη Γιατί όλα αυτά είναι η Πα τρίδα μας, είναι οι ρίζες μας είναι η κληρονομιά μας και η ζωή μας, όπως πολύ σω στά λέει ο ποιητής Γ. Κουτζιούλας: "Φτενά χωράφια κρατη μένα με πεζούλια κι άπιαστες γίδες που κρε μιούνται σε γκρεμούς, ετούτ' είν' η Πατρίδα μας, μα η πούλια δε λάμπει πιο καθάρια σ' ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Συνέχεια από χην 1η σελίδα των, ε κ ε ί π ο υ ε ί ν α ι δ υ ν α τ ή η ένωση κ α ι συνένωση των κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν κ α ι με τ η θ έ λ η ση τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν ν α γ ί ν ε ι. Σ ' άλλες π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ν α μ η γ ί ν ε ι. Α λ λ ά όλοι μ α ς ν α βοηθάμε τ α χ ω ρ ι ά μας, ν α προσφέρουμε στον τόπο μας κ α ι ν α μ η σ κ ε π τ ό μ α σ τ ε ατο μ ι κ ά κ α ι μικροσυμφεροντολ ο γ ι κ ά. Α γ α π ά ς τον τόπο σου; Μ η ν τον αφήνεις! Β ο ή θησε τον με κ ά θ ε τρόπο! Κ ά νε π ρ ο β ο λ ή τ ο υ χ ω ρ ι ο ύ σ ο υ και αισθητή την παρουσία σου στο χ ω ρ ι ό. Ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σου από τ η σ κ ο π ι ά σου. Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά τ α χ ω ρ ι ά θ α ερη μ ώ ν ο υ ν κ α ι μ ο ι ρ α ί ω ς μόνο οι τ α μ π έ λ ε ς θ α υ π ά ρ χ ο υ ν. Α ν υπάρχουν γ ι α να πληρο φορούν ό τ ι εδώ κ ά π ο τ ε υπήρχε κάποιο χωριό. Ολοι λ ο ι π ό ν σε ε γ ρ ή γ ο ρ σ η κ α ι ενεργό σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ α κ ο ι ν ά του χ ω ρ ι ο ύ. 1. Μ ' ηύβρε ο Μ ά ρ τ ι ο ς κι εμένα σ' εκείνο το εικοσιένα νιό στα κλέφτικα λημέρια με τα ά ρ μ α τ α ζωσμένα. 2. Σε σπηλιές και τα φ α ρ ά γ γ ι α γυμναζόμασταν τα β ρ ά δ ι α καρτερώντας την ανταύγεια κι' Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ σ η μ ά δ ι α. 3. Κι α π ' τα απάτητα Βουνά μέσα α π ' την αετοφωλιά μια ε λ π ί δ α ξεκινά Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ή ΛΕΥΤΕΡΙΑ. 4. Ο Μ ά ρ τ η ς σαν θ α ξημερώσει η μπαρούτη θ α φουντώσει με τον ό ρ κ ο πούχω δώσει κι η πατρίδα θ α βλαστώσει. 5. Κ ά θ ε β ό λ ι θ α χτυπάει σ' ένα άπιστο κεφάλι ώσπου ο Ραγιάς ν α πάρει ό σ α είχε στη ζωή του χάσει. 6. Κ α ρ τ ε ρ ά η Α ρ κ α δ ί α τ' ά ρ ξ α σ θ ε από τη Λ α ύ ρ α κι όλη η Στεριά Ε λ λ ά δ α αρματώνεται α ρ ά δ α. 7. Μ ε Ο ρ κ ω τ ο ύ ς καπεταναίους γιόμισε ο Π α ρ ν α σ σ ό ς Μποτσαραίους - Τζαβελλαίους κι ό σ ο υ ς φώτιζε ο θ ε ό ς. 8. Ν α τοιμάσεις β ό λ ι α Μ ά ν ν α για Γραβιά και Α λ λ α μ ά ν α να χωλιά κ ά θ ε Σουλτάνα όταν χάνει γιό και άντρα. 9. Κρίνο να ε υ β ω δ ι α σ θ ε ί του Βαγγελισμού η Γιορτή ο ά γ γ ε λ ο ς ας ξ α ν α ρ θ ε ί κι αρματωμένους α ς μας δει. 10. Μ έ σ α από στάχνινη ψυχή η σ π ί θ α έγινε δ α υ λ ί και η προγονική μας γη είναι Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η και ΖΕΙ. Γραφεν ΚΩΝ. ΤΖΟΥΝΑΚΑΖ SYDNEY Ο ΜΑΪΟΣ Μάη ανθοστόπιστε, της Ανοιξης οτολίδι, λουλούδια, τριαντάφυλλα και πράσινο γρασίδι. Είοαι της Ανοιξης το γελαστό παιδί, Μάη μας παλληκάρι, κι όπου περάοεις και διαβείς, φυτρώνουν άνθη και πράσινο χορτάρι. Ανθη αρώματα και ευωδιές, γεμάτη όλη η φύση, και τα πουλιά ζευγαρωμένα κελαηδούν, δοξάζουνε τον Κτίστη. Στον κά8ε άνθρωπο ξυπνά η καρδιά και θέλει να πετάξει, κι ο έρωτας σε υμνολογεί δεν θέλει με άλλον μήνα να σ' αλλάξει. Είσαι από τους μήνες τους καλούς και μας θυμίζεις νιότη, όλοι σε χαίρονται και σ' αγαπούν, ανθοσπαρμένε ιππότη. Ποιος από μας δε ζήτησε να'χει μεσ' την καρδιά του Μάη, με έρωτα, με λούλουδα κι αηδόνια ο χρόνος να περνάει. Μη φύγεις Μάη μας ξανθέ, μεσ' την καρδιά μας να φωλιάσεις, και φοτρωμένος λούλουδα και γιασεμιά, ποτέ να μη γεράσεις. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ

3 ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΛΑ ΣΕΛΙΔΑ 3 Τ α \ii\xqvn\ia\q o t Spoon,,, ΤΟΥ ΚΕΦΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Η ομάδα ηλικιωμένων του ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου δεν είναι καμμιά μεγάλη ομάδα αλλά ένας μικρός αριθμός ατόμων (10-12 άτομα) που προσπαθεί με κάθε δύναμη να κρατήσουν ζωντανά τα ήθη και έθιμα του τόπου τους. Ετσι η ομάδα είδε στο ημερολόγιο της ότι την Κ Α Θ Α ΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ έπρεπε να γιορτάσει τα κούλου μα στο ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου και να τιμήσουν με ξεχωρι στό τρόπο την Αγία λαγάνα τον Αγιο ΧΑΛΒΑ, τον Αγιο ΤΡΟΥΣΗ, την Αγία ΕΛΙΑ και την βασικότερη αγία της ημέρας την ΑΓΙΑ Φ Α Σ Ο Λ Α Δ Α. Ο Πρόεδρος της ομάδας κ. Κρέτσης Δημήτριος ευχα ρίστησε τους χωριανούς που τίμησαν την ομάδα του στο να γιορτάσουν μαζί τα κούλουμα και ζήτησε α π ' όλους την ηθική συμπαράσταση προς την ομάδα. Ακολούθησε χορός από τους προέδρους της κοινότη τας, των ηλικιωμένων και γυναικών. Συγκινητική ήταν η στιγμή που η γιαγιά Τσάντω (Αλεξάνδρα) Στέργιου έσυ ρε το χορό. Λυγερή και καμαρωτή. Ολοι συγκινηθήκα με, δάκρυα χαράς και συγκίνησης από τους χωριανούς. Της ευχόμαστε όλοι Κ Α Λ Α ΓΕΡΑΜΑΤΑ. Ευχαριστούμε επίσης την εφημερίδα που πρόσφερε δρχ. για την εκδήλωση αυτή. Και τον κ. Χρήστο Λιάπη που κεφάτος πάντα μας μαγειρεύει ωραιότατα φαγητά να είναι γερός και δυνατός. Επίσης θέλουμε σαν ομάδα η εκδήλωση αυτή να καθιερωθεί πλέον στο χωριό. Η Ο μ ά δ α Ηλικιωμένων ΚΕΦΟ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ! ΤΟΥ ΚΕΦΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ θ α ήδελα μέσω της εφημερίδας του χωριού να ευχα ριστήσω σαν υπεύθυνη του Εθνικού Οργανισμού Πρό νοιας ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου Ιον. τον Πρόεδρο της κοι νότητας κ. Οικονόμου για την συμπαράσταση που δεί χνει στα προγράμματα του ΚΕΦΟ και πιστεύω ότι με τις προσπάθειες που γίνονται τελευταία από τον Οργανι σμό να μας πλησιάσει ακόμη περισσότερο. 2ον. Την ομάδα ηλικιωμένων που με εκπρόσωπο τον πρόεδρο της κ. Κρέτση Δημήτριο στις επισκέ φθηκε το Γηροκομείο Ιωαννίνων και τους πρόσφερε διάφορα γλυκά με χρήματα της ομάδας του. Πάντα να κάνουν τέτοιες προσφορές. 3ον. Την κα Τσιρίκου Μαρία για την χρηματική βοή θεια της προς τις ομάδες. 4ον. Την κα Καλύβα Ελευθερία που με καλή διάθεση και αφιλοκερδώς έραψε για λογαριασμό της ομάδας γυναικών 100 ημερολόγια. 5ον. Τον Χρήστο Λιάπη που πρόθυμος πάντα δείχνει το μεράκι του στα παραδοσιακά φαγητά σ' όλες τις εκ δηλώσεις του Κ Ε Φ Ο. 6ον. Επίσης όλες μα όλες τις γυναίκες της ομάδας γυ ναικών που πάντα με κέφι και μεράκι δίνουν ζωντάνια στο χωριό. Και τέλος τον Πρόεδρο της κοινότητας Ρουψιάς Κώ στα ΠαπαΒασιλείου που μας προσφέρει τα τραπέζια της κοινότητας του. Η υ π ε ύ θ υ ν η του Ε θ ν ι κ ο ύ Οργανισμού Πρόνοιας Κ Ε Φ Ο Γεροπλατάνου Κοντογιάννη Ευτυχία Ο ι παλιές μπασκέτες ξηλώνονται γ ι α ν α γίνει το καινούργιο γήπεδο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου Ο δαίμων του τυπογραφείου Πολλές φορές στην εφη μερίδα μας, παρατηρούμε ορθογραφικά λάδη και τυ πογραφικά λάδη, παρά τις φιλότιμες προσπάδειες που κάνουμε. Ετσι αλλοιώνεται το κείμενο και δεν αποδίδε ται σωστά εκείνο που θέ λουμε να τονίσουμε. Αυτό παρατηρείται και σ' άλλα έντυπα. Αντιγράφουμε εδώ από το περιοδικό το "Ζαγόρι μας" ένα πάρα πο λύ εύστοχο σημείωμα (το Ζαγόρι μας τ. 225 Ιανουά ριος 1997 σελίδα 14). "...Δυστυχώς τα τυπογρα φικά λάθη πολύ σοβαρά, αλλά και πολλάκις ευτράπε λα, είναι φαινόμενο συνηθι σμένο ώστε να μιλούμε για τον "δαίμονα του τυπογρα φείου", σαν τον ακατανίκη το κατεργάρη που αρέσκε ται να "σπάει πλάκα" με τους "γράφοντες, εκδίδο ντες και εκτυπώνοντες".. όλων των εποχών. (Πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι ερασιτέχνες στο επάγγελ μα, όπως στην περίπτωση του περιοδικού μας). Τόσο συνηθισμένο ώστε ο γνω στός ποιητής και δημοσιο γράφος Μπάμπης Αννιμος έγραφε: "Ούτε ουρανός χω ρίς άστρα, ούτε τύπος χωρίς λάθη". ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Στο προηγούμενο φ ύ λ λ ο το άρθρο για την Ρουψιά ήταν της μ α θ ή τ ρ ι α ς Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς Κοχλιού. Η ε φ η μ ε ρ ί δ α την συγχαίρει. Για του λόγου το αληθές, αλλά και για να φαιδρύνουμε λίγο τα πράγματα, θ α αναφερθούμε σε μερικά ευ τράπελα δημοσιογραφικά τα οποία (παλαιόθεν) συνέ λεξε ο λόγιος Ι. Φραγγιάς και αναφέρει κάπου ένας άλλος επιφανής συγγραφέ ας και εφημεριδογράφος, ο Τάσος Βουρνάς, απολαύστε τα Σε μια σχολική γεωγρα φία ο συγγραφέας μιλούσε για μια εύφορη χώρα, που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Ο τυπογράφος απέδωσε τη φράση: " Η ωραία αυτή χήρα (αντί χώρα) καλώς καλλιερ γούμενη, θα είναι λίαν γόνι μος..."!! 2. Αθηναϊκή εφημερίδα, γνωστή για τη φιλοβασιλική της τοποθέτηση έγραφε: " Ο πανδαμάτωρ θρόνος (αντί χρόνος) τα πάντα καταστρέ φει"!! 3. Μια κυβερνητική εφη μερίδα ανακοίνωσε κάποτε ότι " Ο κ. υπουργός Εσωτερι κών δέρεται (αντί δέχεται) τακτικώς εις το γραφείο του τρις της εβδομάδος... κι ακόμα: "ο κ. υπουργός δι' (Γ εγκυκλίου του διέταξε την περισυλλογή των αρχαίων εγγράφων χάριν των Αχρείων (αντί Αρχείων) του κράτους" και τέλος 4. Οταν κάποτε άρχισε τις εκρήξεις του ο Βεζούβιος μια εφημερίδα έγραφε: " Ο Βεζούβιος ήρχισε πάλιν τας εκρήξεις του εκσφενδονίζων περιφλεγή φάβαν (αντί λάβα)..! κ.λ.π.". Αυτά έγραφε το "Ζαγόρι μας" και συμπληρώνουμε εμείς: Πάντα γίνονται λάθη. θ α προσπαθούμε να τα διορθώνουμε και να είμα στε όσο μπορούμε πιο προ σεκτικοί. Πιστεύουμε ότι οι φίλοι αναγνώστες μας, όπου πα ρατηρούν τέτοια λάθη, να μας τα λένε κι ας προσπα θούν από μόνοι τους ν' απο δίδουν το σωστό. Ζ.ΟΙΚ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER II Στις 305 ανήλθε τελικά ο αριθμός των αιτή σεων που κατατέθηκαν στην εταιρεία "ΗΠΕΙ ΡΟΣ Α.Ε. για την ένταξη στο πρόγραμμα LEADER II που έχει ως κύριο στόχο την ο λ ο κληρωμένη τοπική ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Ηδη απ' ό,τι γνωρίζουμε, άρχισε η εξέταση των αιτήσεων κατά κατηγορία κριτηρίων, δ η λαδή αρτιότητας φακέλλου, φερεγγυότητα και αξιοπιστία επενδυτή. Πιστεύουμε ότι η κοινότητα μας να'χει υ π ο βάλλει πλήρη φάκελλο και σωστή οικονομο τεχνική μελέτη. Ευχή μας: Να ενταχθούν όσο το ι\ν* ιτόν περισσότερα έργα στο πρόγραμμα.

4 Ο Αποκριάτικος χορός του Κ Ε Φ Ο Γεροπλατάνου Για άλλη μια φορά ο Πρό εδρος της κοινότητας, το Κοινοτικό Συμβούλιο και η ομάδα γυναικών του ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου απέδειξαν ότι μπορούν να συνυπάρ ξουν άριστα για το καλό του χωριού. Με πρωτοβουλία της ομά δας γυναικών έγινε απο κριάτικος χορός στο ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου την Η προσφορά του προέ δρου στο να μας προσφέρει το κοτόπουλο και η προσφο ρ ά της ομάδας γυναικών στο να φτιάξουν διάφορες πίτες με ευχαρίστηση και ποικιλία μεζέδων ήταν η αρ χή. Για να καλυφθούν τα υπόλοιπα έξοδα υπήρχε τυ πική συμμετοχή 1000 δρχ. Στην ομιλία της η υπεύθυ νη Κοντογιάννη Ευτυχία αφού ευχαρίστησε τον πρό εδρο της κοινότητας καθώς και τις γυναίκες του χωριού που πάντα κεφάτες φροντί ζουν για το καλό του χωριού τόνισε ότι η αποψινή βραδιά έχει κάτι το ξεχωριστό επά νω της. Βρίσκεται κοντά μας και για πρώτη φορά στα χρονικά ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠ κ. Τζινέρης, η αντιπρόε δρος κα Στάθη η Διευθύ ντρια Εξωτερικής Πρόνοιας κα Τσακμιράν και οι προϊ στάμενες τομέα ΚΕΦΟ Ιω αννίνων, Γιανοπούλου και Μπέσιου. Τους ευχήθηκε να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά μαζί με τους Γεροπλατανίτες και έδωσε το λό γο στον πρόεδρο του ΕΟΠ κ. Τζινέρη ο οποίος ευχαρί στησε τον πρόεδρο της κοι νότητας και φίλο του κ. Θ α νάση Οικονόμου ευχήθηκε στους χωριανούς καλή δια σκέδαση και πάντα να είναι δυνατοί και γεροί. Τέλος ο πρόεδρος της κοινότητας ευχαρίστησε τους φιλοξενούμενους που τίμησαν με την παρουσία τους το χωριό μας και τόνι σε ότι γίνονται προσπάθειες μέσω του ΕΟΠ για καλύτερη ποιότητα ζωής στο χωριό. Ακολούθησε κέφι και χο ρός με το υπέροχο κλαρίνο του ΒΑΛΑΝΤΗ μέχρι το πρωΐ. Ευχαριστούμε τον Κοινο τικό Σύμβουλο Λάκη Μούκα που πάντα παραβρίσκεται στις εκδηλώσεις της ομά δας και για τις σαρπατίνες και φισερό που πρόσφερε σ' όλους τους χωριανούς. Καθώς και τον πρόεδρο της Ρουψιάς αν και "γκρινιά ρης" πάντα μας προσφέρει τα τραπέζια της κοινότητας του για τις εκδηλώσεις Η ομάδα Γυναικών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΦΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Η 25η Μαρτίου Γιορτάζουμε για μια ακό μη φορά την εθνική μας γιορτή την 25η Μαρτίου του Διπλή γιορτή. Ο Ευαγ γελισμός της Θεοτόκου και η εθνική μας γιορτή. Κοντά στην αυγή του πια, αν κι από εκείνες τις δοξασμένες μέρες, κο ντεύουν ήδη να μας χωρί σουν διακόσια χρόνια, πολ λοί είναι οι λόγοι που καθώς μια ακόμη επέτειος της 25ης Μαρτίου σημαδεύει την ιστορική μας διαδρομή, ούτε στιγμή δεν επιτρέπεται και σήμερα, να ξεχνάμε τα Ταξίδι χ up is γυρισμό ΘΩΜΑΣ Φ. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ Μ έ σ α σ' ένα γενικό πένθος κηδεύσαμε στις στο ΜεσοΒούνι τον αείμνηστο Θ Ω Μ Α Κ Ο Ν Τ Ο Ν Α Σ Ι Ο. Ο λ ο ι οι χωριανοί και οι κοντοχωριανοί, γίναμε ένα με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους γονείς του και συγγε νείς και φίλους και μ' άφατη ψυχική συντριβή τον αποχω ριστήκαμε τον κλάψαμε και τον κηδέψαμε. Γνήσιος Ηπειρωλάτρης, καλόκαρδος, ανεξίκακος, φί λος μ' όλους κι αγαπητός μ' όλους τους χωριανούς και κοντοχωριανός ο αείμνηστος Θωμάς μας, σημάδεψε το πέρασμα του, σε τούτη την προσωρ'' ' τ ητα, με καθολική αγάπη και εκτίμηση α π ' όλους συν λφους στο εργο στάσιο Κεφαλόβρυσου που δούλευε, από γνωστούς και φίλους. Στην πονεμένη γυναίκα του, στους τραγικούς γονείς του, στα παιδιά του και σ' όλους τους συγγενείς και φί λους εκφράζουμε τα συλλυπητήρια Στο νωπό του μνήμα, μαζί με το δάκρυ μου αφήνω και μια χεριά πρόωρα ανθισμένα αγριολούλουδα α π ' τ' αγριοχώραφα του Μεσοβουνίου, όπου αναβλύζει ζωντα νή η αστείρευτη πηγή των παιδικών αναμνήσεων του πλαισιωμένη πάντοτε με την αξέχαστη μορφή του πολύ κλαυστου Θωμά Αιωνία η μνήμη σου. Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ καριοφίλια του 21 και πρέ πει πάντα να ηχούν στην εθνική μας μνήμη. Το σάλπισμα, το πολεμικό του Αλέξανδρου Υψηλάντη "ΗΑΘΕΝ Η Ω Ρ Α, Ω! Α Ν ΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!" βρήκε τους πατριώτες έτοιμους και το σύνθημα "ΕΛΕΥΘΕ ΡΙΑ ή Θ Α Ν Α Τ Ο Σ " κυριάρ χησε σ' όλη τη χώρα. Ο ι ρα γιάδες, δίχως άρματα, δί χως χρήματα, τόλμησαν να σηκώσουν τη Λευτεριά να περπατήσει όρθια σε γκρε μούς και κύματα. Η ανδρεία τους είναι αδιήγητη και η δόξα τους μεγάλη. Αυτοί πολέμησαν και θυ σιάστηκαν για να ζούμε εμείς λεύτεροι. Τιμή και δό ξα! Είμαστε υπερήφανοι για την Ιστορία Σ.Ο. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Επειδή πολλοί χωρια νοί και φίλοι αναγνώστες μας στέλνουν επιστολές κάνουμε θερμή παράκλη ση προς τους φίλους επι στολογράφους μας: Τα γράμματα σας νάναι δακτυλογραφημένα ή με στρωτό γραφικό χα ρακτήρα και σε μια όψη του χαρτιού, ώστε να διε υκολύνεται η δημοσίευση αλλά και η διόρθωση τους στο τυπογραφείο. Διαφορετικά ο δαίμων του τυπογραφείου θα βρίσκει πεδίο δράσεως και θ' αλλοιώνεται η ση μασία του κειμένου. ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Αποτελεί σίγουρα πρωτοτυπία χωρίς προηγούμενο η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου να δεχτεί ή μάλ λον να ζητήσει μόνο του να... φιλοξενήσει στον τόπο μας τα σκουπίδια όλων των κοινοτήτων του 4ου συμ βουλίου περιοχής. -Δέκα επτά κοινοτήτων. Ο λόγος για την απόφαση δημιουργίας χωματερής. Χωρίς να αμφι σβητείται ούτε στο ελάχιστο η καλή πρόθεση του κοινο τικού συμβουλίου για την εν λόγω απόφαση. Αμφισβη τείται όμως τα μέγιστα η ορθότητα της απόφασης αυ τής. Στην προσπάθεια μας, στην αγωνία μας να κρατηθεί ζωντανός ο τόπος μας πρέπει να προσέξουμε μην κά νουμε λάθη ασυγχώρητα. Θέσεις εργασίας ναι, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Κατανοώ τον πανικό της ερήμωσης -γιατί τον ζω- αλλά στις ενέργειες μας να εί μαστε ψύχραιμοι για να ενεργούμε σωστότερα και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Οταν στην ιδιωτική μας ζωή αντιμετωπίζουμε πιεστικές ανάγκες που επιβάλουν άμε ση ανεύρεση χρημάτων τι κάνουμε; Στέλνουμε τη γυναί κα μας, την κόρη μας ή την αδελφή να... και να μας τα φέρουν; Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά του παραδείγματος αυτού με το σκεπτικό της δημιουργίας χωματερής. Φαίνεται αστείος ο ισχυρισμός ότι δεν πρόκειται για σκουπιδότοπο - χωματερή ή κοινώς χαβούζα αλλά για υγειονομική ταφή απορριμμάτων, δηλαδή κάτι παρεμφε ρές με ανθόκηπο με χρυσάνθεμα και γιασεμί. Μ α ς βοη θάει το λεξιλόγιο μας όταν θέλουμε να χρυσώσουμε το χάπι. Δεν μας βοηθάει όμως καθόλου η μικρή σε τετρα γωνικά χιλιόμετρα κοινοτική μας έκταση για τέτοιου εί δους επιχειρήματα. Δεν είμαι ειδικός για να γνωρίζω πό σο θ α επιβαρυνθεί το περιβάλλον ή ο υπόγειος υδρο φόρος ορίζοντας. Τα πλήθη που κατεβαίνουν στους δρόμους με μαύρες σημαίες για να αποτρέψουν την δη μιουργία χωματερών στον τόπο τους είναι σίγουρα πε ρισσότερο ενημερωμένοι και έχουν πλήρη επίγνωση των δυσάρεστων συνεπειών. Θεωρώ πως είναι ανυπολόγι στης αξίας το τίμημα που θ α καταβάλουμε γι αυτού του είδους την αντιπαροχή, που δεν μας επιτρέπει να πούμε πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Για αποφάσεις τέτοιου μεγέθους χρειάζεται η κρίση όλων αυτών που μένουν στο χωριό και των απανταχού Γεροπλατανιτών, δηλαδή ένα είδος δημοψηφίσματος. Αυτό το υγιεινό περιβάλλον η γαλήνη που δίνει στην ψυχή η άδολη ομορφιά της αντιασύδοτης φύσης για μας που περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας σ' αυτόν τον τόπο είναι αξίες μη ανταλάξιμες. Αξίες αδιαπραγμάτευτες εκτός συναλλαγής και δεν βγαίνουν στο σφυρί. Και όταν γίνονται τόσες προσπάθειες για να αναβαθμίσουμε το περιβάλλον μας και τα σχέδια για τουριστική ανάπτυξη είναι σε θετική κατεύθυνση πως συμβιβάζεται να παίρνεται συγχρόνως απόφαση για δη μιουργία τέτοιας έκτασης χωματερής που είναι το έσχα το σημείο υποβάθμισης; Πιστεύω ότι πρέπει να επανεξετασθεί η απόφαση αυ τή με μεγαλύτερη προσοχή, υπευθυνότητα και ευαισθη σία. Φιλικά Μ.Τ. Ενοικιάζεται στο Γεροπλάτανο χώρος κατάλληλος για κυνηγούς. Πληροφορίες στα τηλέφωνα (0653) και (0651) και

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 (Γ ΤΝΧΙΜΙΧΛ - Πιο ωφέλιμο είναι να μελετάς έναν άνθρωπο, παρά 10 βιβλία. ΣαινΜπεβ. - Η καρδιά δεν έχει ρυτίδες. Φενελάν. - Η αυτοσυγκράτηση είναι η ρίζα όλων των αρετών. Σμάϊλ. - Δωμάτιο χωρίς βιβλία είναι σώμα, χωρίς ψυχή. Κικέρων. - Το γέλιο της γυναίκας είναι λιακάδα μέσ' το σπίτι. Θάκερυ. - Η έξη είναι ο δεσποτικότερος απ' τους αφεντάδες Γκαίτε. - Οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν ποτέ, αλλά μόνον εξελίσσονται. Ντισραέλλι. - Ο φθόνος είναι έλκος της ψυχής. Σωκράτης. - Το στήθος ενός πατέρα είναι θείο μαξιλάρι για το παιδί. Σερμπουλιέ. - Κρύβε την ατυχία σου, για να μη χαίρονται οι εχθροί σου. Περίανδρος. - Κανείς δεν κυβερνά αθώα. Σαιν Ζιούστ. - Πράττε μεγάλα, χωρίς να υπόσχεσαι μεγάλα. Πυθαγόρας. - Τίποτε δεν φοβάμαι, όταν έχω σύμμαχο το Θεό. Ευριπίδης. - Οποιος δεν κακόπαθε, ας μη σε συμβουλεύει. Σοφοκλής. - Στην ερωτική ζήλεια υπάρχει περισσότερο εγωισμός παρά αγάπη. Λα Ροσφουκώ. - Πόσο σταθερή, πόσο αμετάβλητη θεωρούμε τη ζωή κι όμως είναι η μόνη που αλλάζει μορφές και καταστάσεις τόσο γρήγορα κι απότομα, όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Κρόνιν. - Τα βιβλία είναι οδηγοί για τη νεότητα και τέρψη για τα γηρατειά. Μας κάνουν να ξεχνάμε τις ιδιοτροπίες των ανθρώπων και των πραγμάτων, γλυκαίνουν ι ην τραχύτητα των παθών και των φροντίδων τον βίυν και κοιμίζουν τις οδύνες των αποτυχιών Ιερεμίας Κόλλιερ. - Μια καλή βιβλιοθήκη είναι ένα αληθινό πανεπιστήμιο. Καρλάϋλ. - Με την προσέγγιση μου προς τα βιβλία και την ακατανίκητη επιδίωξη της γνώσεως, ξέχασα την τροφή του σώματος. Πάνω στη χαρά μου όμως για την απόκτηση της γνώσης, ξέχασα τη λύπη και τους πόνους κι ούτε ένοιωσα πια τα γηρατειά που φτάσανε. Κομφούκιος. - Η λύπη, όταν τη μοιραζόμαστε, μικραίνει. Η χαρά, όταν τη μοιραζόμαστε, μεγαλώνει. Κα Σαμπάν. Γνωρίζετε ότι: - Ο Μπετόβεν γεννήθηκε στη Βόννη; - Στις 17 Νοεμβρίου 1869 έγιναν τα εγκαίνια της διώρυγας του Σουέζ; - Η Φλωρεντία έχει επονομασθεί "Αθήνα της Ιταλίας"; - Το Βέλγιο, η Δανία, η Αγγλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι ακόμη βασίλεια; - Το πρώτο Πυροσβεστικό Σώμα ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1811; Αδάμ σημαίνει = κόκκινος στα εβραϊκά. Ονομάστηκε έτσι επειδή πλάστηκε από το θεό με κόκκινο χώμα. Εύα προέρχεται από το εβραϊκό Chawwah, που σημαίνει = μητέρα ζωής. - Το Πάσχα κινείται πάντα μεταξύ: 4 Απριλίου και 8 Μαίου. - Το "Πιστεύω" των Αμερικανών: Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι, είναι προικισμένοι με αναφαίρετα δικαιώματα... το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίας. Χωρίς κακία για κανένα, με ευσπλαχνία για όλους. - Λόγος του Αβραάμ Λίνκολν. - Ο Μ. Αλέξανδρος έκανε το μίσος αγάπη, το πάθος πνεύμα και την ύλη πνεύμα, πνεύμα Ελληνικό. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΠ. ΒΛΑΧΟΥ =^ν Πρόταση gio Snpioupgio οικοτροφείου Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γεροττλατάνου έστειλε στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας το παρακάτω έγγραφο: Στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας, με το ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου, ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε μια πρόταση για συζήτηση και κατά το δυνατόν υλοποίηση της, μέσα στα όρια και στις δυνατότητες της υπηρεσίας σας. Είναι γεγονός ότι στο ΚΕΦΟ μας κάθε χρόνο και λιγότεροι άνθρωποι (γέροι - γυναίκες - νέοι νέες) έρχονται σε επικοινωνία και συνεργασία, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της υπευθύνου. Ετσι προτού μας το κλείσετε και ερημωθούμε εντελώς κάνουμε μια πρόταση. Η πρόταση είναι: Η ίδρυση και λειτουργία ενός μικρού οικοτροφείου μαθητών Δημοτικού τον αριθμό στο ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου. Πρόταση που τεκμηριώνεται απ' την πλευρά μας ως κάτωθι: Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ α) Υπάρχει το ίδρυμα. μο3ητύν σιο Γεροπλότανο Κτίριο με αρκετούς χώρους. β) Υπάρχει σε άριστη κατάσταση Δημοτικό σχολείο. γ) Υπάρχει δάσκαλος του Δημοσίου για την εκπαίδευση των μαθητών. δ) Υπάρχει συνταξιούχος εκπαιδευτικός τ. Σχολικός Σύμβουλος που αναλαμβάνει εντελώς δωρεά - εθελοντική προσφορά- την φροντιστηριακή επιμέλεια των μαθητών - οικοτρόφων. ε) Η υπάρχουσα υπεύθυνη θα είναι και διευθύντρια του οικοτροφείου και η ήδη καθαρίστρια και μαγείρισσα του οικοτροφείου. Και στ) Υπάρχει μικρή δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης απ' την κοινότητα Β. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ α) Εξεύρεση μαθητών. β) Οικονομικοί πόροι. Γ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ α) Ως προς τους μαθητές: από την Παιδόπολη Ιωαννίνων ή από το Ιδρυμα Π αλιννο στο ύ ντω ν. β) Ως προς τους οικονομικούς πόρους: β.α. Από τον ΕΟΠ μέσω Κοινωνικής Πρόνοιας. β.β. Από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ενωση) μέσω του προγράμματος HILIOS II. β.γ. Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. β.δ. Από την κοινότητα. β.ε. Από ιδιώτες, δωρεές κ.λ.π. β.στ. Από το πρόγραμμα παραμεθορίων περιοχών. β.ζ. Από ενίσχυση της Ι. Μ.Δ. Π. και Κονίτσης. Και β.η. Από εθελοντική προσφορά για κάλυψη αναγκών προσωπικού. Τέλος πιστεύουμε ότι την πρόταση μας αυτή θα την υποβάλλετε στην προϊσταμένη σας Αρχή για συζήτηση και προγραμματισμό για υλοποίηση ώστε από τη νέα σχολική χρονιά να είμαστε σε θέση ν' αρχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας διαβάσατε πιστεύοντας ότι σύντομα θάχουμε μια απάντηση σας. Μετά τιμής Ο Πρόεδροςτης Κοινότητας Γεροπλατάνου Ιωαννίνων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόκριες στο χωριό μας Απόκριες γιορτή χαράς κεφιού και ξεφαντώματος. Ολος ο κόσμος μεγάλοι και μικροί, τις ημέρες αυτές ξεχνούν τις στενοχώριες και τις έγνοιες τους και προσπαθούν να διασκεδάσουν. Από που όμως ξεκίνησε το έθιμο αυτό, του γλεντιού του χορού και της μασκαρά- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αν κάποια κοινωνικά νέα δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της "ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ" υπεύθυνη γι αυτό δεν είναι η Συντακτική Επιτροπή. Προς αποφυγήν μικροπαρεξηγήσεων παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μας στέλνουν εγκαίρως το κοινωνικό γεγονός για δημοσίευση. ΑΠΟ ΤΗΝ Σ.Ε. τας. Φαίνεται πως έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια. Από την προχριστιανική εποχή. Από τη Ρώμη και από τις Διονυσιακές γιορτές της αρχαίας Ελλάδας. Τότε ο λαός για να τιμήσει το Βάκχο, έπαιρνε μέρος σε διάφορες τελετές μεταμφιεσμένος. Αλλά από όπου κι αν έχει τις ρίζες του το καρναβάλι αγαπήθηκε από όλους Διασκεδάζει δίνει κέφι και χαρά. Σε κάθε τόπο ξεφαντώνουν με το δικό τους τρόπο. Ετσι και στο Γεροπλάτανο οι Γεροπλατανίτες με τους φίλους τους πραγματικά ξεφάντωσαν. Τις μικρές απόκριες το Σάββατο 1 Μαρτίου, στο σπίτι του παιδιού (ΚΕΦΟ) μας περίμενε μια αποκριάτικη ατμόσφαιρα. Η ζεστή αίθουσα ήταν στολισμένη με αστείες αποκριάτικες φιγούρες, με πολύχρωμα μπαλόνια, με όμορφες μάσκες. Σε λίγο το ωραίο φαγητό που ετοίμασαν και πρόσφεραν η ακούραστη ομάδα γυναικών, το μπόλικο κρασί, το κλαρίνο του Βαλάντη Πάνου και το τραγούδι του Γεωργίου Κύρου άναψαν το κέφι. Τα γέλια, οι χαρές έδιναν και έπαιρναν. Την πρώτη θέση είχαν οι σερπαντίνες και το κομφετί και σαν άρχισε ο χορός, όλοι αγαπημένοι χορέψαμε με την ψυχή l ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Hi-Fi, TV, VIDEO ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ^Δαγκλή 5 τηλ.: FAX /7888 Λ.Μ.

6 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 1997 ΣΕΛΙΔΑ 6 Ενα παλιό tpagousi του Λ ά ζ α ρ ο υ του χ υ ρ ι ο ύ pas Καλόν και τ' άγιος ο θ ε ό ς καλόν και να το πούμε όποιος το λέει χαίρεται κι όποιος το λέει αγιάζει κι όποιος το καλοφοκράζεται παράδεισο θα λάβη π α ρ ά δ ε ι σ ο και λειτουργία σ' έν' άγιο μοναστήρι κει που άγγελοι λειτουργούν και απόστολοι ψέλνουν ψέλνουν το άγιος ο Θ ε ό ς και την τιμιοτέραν. Εκεί στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον τάφο εκεί δ ε ν δ ρ ο ί δεν ήτανε και δ έ ν δ ρ ο ν εφυτρώθη ο δ έ ν δ ρ ο ς είναι ο Χριστός κι η ρ ί ζ α η Παναγία και κείνα τα λ ι α ν ο κ λ ώ ν α ρ α ήταν οι απόστολοι κείνα τα φύλλα πούπεφταν ήταν οι μάρτυρες του που μαρτυρούσαν κι έλεγαν για του Χριστού τα πά8η Χριστέ μου που σε σταύρωσαν οι άνομοι Εβραίοι οι άνομοι και τα σκυλιά οι τρις καταραγμένοι το Φ α ρ α ό ν η έστειλαν περόνια για να φτιάση τούπαν ν α φτιάση τέσσερα τούπαν ν α φτιάση τρία κι αυτός ο τρισκατάρατος β α ρ ε ί και φτιάνη πέντε Εσύ Φ α ρ α ό ν η που τάφτιασες εσύ ν α τα διάταξης ΕΒγήκε και διάταξε τρεις μέρες και τρεις νύχτες βάλτε τα δυό στα πόδια του τ' ά λ λ α στα δυό του χέρια το πέμπτο το φ α ρ μ α κ ε ρ ό βάλτε το στην καρδίτσα να στάξη αίμα και νερό να πικραθή η μανίτσα κι η Παναγιά σαν τ' άκουσε λυποθυμιά την πιάνει φέρτε μαχαίρια να σφαγώ γκρεμούς να πέσω κάτω φέρτε ποτάμια σιγανά στις δίπλες τους να πέσω κάτω κι ο Χριστός πούταν σταυρούμενος αντιλογήθη κι είπε μανούλα μου μη σ φ ά ζ ε σ α ι σφάζοντ' οι μάνες όλες μάνα μου μη γκρεμίζεσαι γκρεμίζοντ' οι μάνες ό λ ε ς Βάλτε κρασάκι στο γιαλί κ α θ ά ρ ι ο παξιμάδι να γένουν οι παρηγοριές παρηγοριές του κόσμου Εκίνησαν και πάγησαν τρεις άγιες γυναίκες η Μ ά ρ θ α η Μαγδαληνή κι η μάνα του Λ α ζ ά ρ ο υ κι η αδελφή του Ιάκωβου που ήταν αγιασμένη εκίνησαν και πάγησαν στου Γαβριήλ τα σπίτια Ηύραν τις θύρες κλειστές και τα κλειδιά παρμένα τα δ ό λ ι α τα π α ρ ά θ υ ρ α β α ρ ε ι ά μανταλωμένα Στρίψουν δεξιά, στρίφουν ζ ε ρ β ι ά κανέναν δεν γνωρίζουν στρίφουν και δεξιότερα γνωρίζουν τον Α η Γιάννη Εσύ Αγιάννη πρόδρομε και βαπτιστή Κυρίου να μας χαρίσης τα κλειδιά κλειδιά του παραδείσου να μπούμε στον π α ρ ά δ ε ι σ ο για να σεριανίσουμε Εμπήκαν και σεριάνισαν τρεις μέρες και τρεις νύχτες είδαν και πλούσιους πως περνούν με τους φτωχούς αντάμα και τα μικρά τα παιδιά ψηλά στο κυπαρίσι που παίζουν το χρυσόμηλο και λησμονούν τις μάνες Ο σ ' άστρα από τον ο υ ρ α ν ό και φύλλα από τα δ έ ν δ ρ α τόσα κ α λ ά να δώση ο Θ ε ό ς εδώ που τραγουδούμε και τη Λαμπρή την Π α σ χ α λ ι ά κ α λ ό κ α δ ρ ο ι να βγούμε. Εν Γεροπλατάνω 9 / 4 / 3 3 Ο ι Συγγραφείς Παπαθανάσης Οικονόμου Κ α σ ι ό λ α ς Παναγιώτης - Γ.Π. Καραζιώτης Ακριβές αντίγραφον εκ του μηνιαίου του Απριλίου υπό χειρός του Γ. Μ ο ύ κ α (Πολ. Μηχ.) ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΡΣΌΣ Ο.Ε. Μ.&Α. ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: (0651) F A X. (0651) ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ Α Υ Γ Ω Ν Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΚΡΕΤΣΗ - ΣΚΟΝΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ.: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΜΕΖΕΔΟΠΟΙΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΚΧΟΣ Καυσόξυλα - Ξυλάνθρακες Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΤΗΛ.: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΕΝΩΝΑΣ Α' ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΙ "ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.: (0657) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια κ α ι εκδηλώσεις ο δ ι κ έ ς τιμές. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - Λ Ι Α Ν Ι Κ Η ΝΙΚΟΣ Ι. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ ΘΕΟΔ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , , Κ Ι Ν Η Τ Ο ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 U ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Zc λ ί γ ο κ α ι ρ ό θ α ' χ ο υ μ ε σε ε φ α ρ μ ο γ ή έ ν α ν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο θ ε σ μ ό το " Σ υ ν ή γ ο ρ ο του Π ο λ ί τ η " ( Ο μ π ο υ σ μ α ν ) π ο υ 8 α μπορεί ν ' α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι ο κ ά θ ε π ο λ ί τ η ς γ ι α την π ρ ο σ τ α σ ί α των δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ο υ. Ο θεσμός α υ τ ό ς, με την ξ ε ν ι κ ή ο ν ο μ α σ ί α Ο μ π ο υ σ μ α ν ε φ α ρ μ ό σ τ η κ ε γ ι α πρώτη φ ο ρ ά στις Σ κ α ν δ ι ν α β ι κ έ ς χώρες ( Σ ο υ η δ ί α, Ν ο ρ βηγία) στις α ρ χ έ ς τ ο υ α ι ώ ν α μ α ς κ α ι είχε ά ρ ι σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α. Είναι δ η λ α δ ή κ ά τ ι σ α ν γ ρ α φ ε ί ο π α ρ α π ό ν ω ν, ώστε ο κ ά θ ε " π ι κ ρ α μ έ ν ο ς " ή " α δ ι κ η μ έ ν ο ς " πολίτης ν α Βρί σ κ ε ι το δ ί κ ι ο τ ο υ. Ο π ω ς δ ε ί χ ν ο υ ν τα π ρ ά γ μ α τ α το Γραφείο α υ τ ό θ α ' χ ε ι π ο λ ύ δ ο υ λ ε ι ά, γιατί π ο λ λ ο ί είναι οι π ι κ ρ α μ έ ν ο ι κι α δ ι κ η μ έ νοι. μοσιογράφο και μάλιστα σ' ένα κείμενο που φέρει τη σφραγίδα της Εθνικής μας Τράπεζας. Λίγη προσοχή σε τέτοια θέματα δεν βλάπτει... Οποιος γράφει, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ, να διαβάζει, να ενημερώνεται, ιστορικά γεωγραφικό, πολιτικά κ.λ.π. γιατί αυτά που γράφονται μένουν και στην προκειμένη περίπτωση αυτό το σημείωμα γίνεται ιδανικό όπλο προπαγάνδας για τους Αλβα νούς. Πολύ σωστό μας έλεγε ο μακαρίτης φιλόλογος καθηγητής μας, Γεωργιάδης, επαναλαμβάνοντας την Λατινική παροιμία: "δετίρια manent, verba volant" (δηλαδή, τα γραπτά μένουν τα λόγια φεύ γουν). 01ΣΥΝΕΝΠΣΕΙΣ ΤΠΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΠΝ Ο π ω ς κι ά λ λ ε ς φορές γ ρ ά ψ α μ ε, α υ τ ό ν τον κ α ι ρ ό γ ί ν ο ν τ α ι π ο λ λ έ ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς κ α ι Μ α κ ά ρ ι ν α δ ο υ λ έ ψ ο υ ν κ α ι μ ε ρ ι κ ά γ ρ α σ ε μ ι ν ά ρ ι α, γ ι α την ένωση σ υ ν έ ν ω σ η των φεία! κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν. Είναι π ο λ λ ά τα ε ρ ω τ ή μ α τ α κ α ι τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α που δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι. ΠΑΗΖΠΤ ΤΣΙΦΛΙΚΙ Γράψουμε κάθε φορά για το χωριό μας! Φίλος αστειευόμενος μου'λεγε: Θα γράψετε θα γράψετε, κάποτε εσείς, οι Αληζώτες (Γεροπλατανίτες) θα κουραστείτε. Συνοφρυώθηκα και τόνισα: Τα κακοτράχαλα βουνό μας, τα μονοπάτια μας, οι χαράδρες, τα μικρά γιοφύρια μας, οι δρόμοι μας, οι ζόρκες πλαγιές, οι μπουρτένιες, οι ασφάκες, ο Μαρίνος μας, τ' απαντημένο, η Βίγλα, ο κάμπος τα πηγάδια, ο Βοϊδομάτης, τα κειμήλια της περιοχής, οι άνθρωποι, η κατοχή, η στερημένη ζωή, η εθνική αντίσταση, ο καταστρεπτικός αδελφοκτόνος πόλε μος, οι παλιές θύμησες, όλα αυτά με ζωντανή και καλοπελεκεμένη στρωτή γλώσσα, θα'ναι το οπλο στάσιο μας, για το χωριό μας, για την εφημερίδα Αλήθεια χρειάζονται κι άλλες "ΦΩΝΕΣ" να βγουν και να ενωθούν μαζί Η ΕΝΩΣΗ, μας κά νει δυνατούς. Ετσι ο κάθε χωριανός, ο κάθε Ηπειρώτης, ο κάθε Ελληνας αισθάνεται περήφανος για τον τόπο της καταγωγής του, για τη φύτρα του και για τις κατα βολές του και τραγουδάει μαζί με τον ποιητή Γ. Κοτζιούλα: Φτενάχωράφια κρατημένα πεζούλια κι άπιαστες γίδες που κρέμονται σε γκρεμούς, ετούτ' είν'η πατρίδα μας, μα η πούλια δε λάμπει πιο καθάρια σ' άλλους ουρανούς. ΤΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ Σε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α σ η μ ε ι ώ μ α τ α μ ο υ, έ γ ρ α φ α ότι ο φ ί λ ο ς Τ ά σ ι ο ς μ α ς δ ι α σ κ ε δ ά ζ ε ι με το... μ α ν τ ο λ ί ν ο τ ο υ. Μ ο υ π α ρ α π ο ν έ θ η κ ε ό μ ω ς, α σ τ ε ι ε υ ό μ ε ν ο ς, ότι α κ ό μ η στο μ α ν τ ο λίνο είσαι; Ο χ ι β έ β α ι α! Α π ό κ α κ ή ενημέρω ση γ ρ ά φ τ η κ ε. Ο Τ ά σ ο ς παίζει λ ο ι π ό ν π ο λ ύ ω ρ α ί ο μ π ο υ ζούκι και τραγουδάει ωραία. Καιρός λοι πόν τ ώ ρ α στις γ ι ο ρ τ έ ς του Π ά σ χ α, γ ι α μ π ο υ ζ ο ύ κ ι α κ α ι κ α μ ι ά κ α λ ή πενιά αγαπητέ μ α ς Τ ά σ ο με το ω ρ α ί ο σ ο υ μ π ο υ ζ ο ύ κ ι, ν α π ά ν ε κ ά τ ω τ α φ α ρ μ ά κ ι α. Ερμη ζ ω ή μ ι κ ρ ή που σ α ι. ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάσαμε σε πρωινή τοπική εφημερίδα, ότι η εφημερίδα "Ναυτεμπορική" σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα! εξέδωκαν επιχειρηματικό οδηγό για την Αλβανία και αναγράφουν, άκουσον! άκου σον! ότι το "ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ" είναι πρωτεύουσα Αλβα νικού Νομού. Σε τέτοια κείμενα, οι συντάκτες πρέπει να προσέ χουν πολύ. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το δη Κ α τ ά τον κ. Α λ έ κ ο Π α π α δ ό π ο υ λ ο, υ π ο υ ρ γ ό Δ η μ ό σ ι α ς Δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι Εσωτερι κών, η α ν α γ κ α σ τ ι κ ή σ υ ν έ ν ω σ η των Ο ρ γ α νισμών Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς (ΟΤΑ) 8 α έχει α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η κ α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τερη λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α. Ετσι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η θ α ' ν α ι η α ξ ι ο π ο ί η σ η των κ ο ν δ υ λ ί ω ν της Ευρωπαϊ κ ή ς Ενωσης. ΣΕΛΙΔΑ 7 για να μας δώσει θέλει και μυαλό και γνώση. (Υ.Γ.) Οριστικοί τίτλοι του αναδασμού δεν έχουν εκ χωρηθεί ακόμη. 0 ΧΟΡΟΣ Κ α τ ά τον α π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο χ ο ρ ό στο χ ω ρ ι ό, δ ι α κ ρ ί ν α μ ε έ ν α ξεχωριστό τ ό ν ο. Χ ω ρ ι α ν ο ί κ α ι ερ γ α ζ ό μ ε ν ο ι Βορειοηπειρώτες - Α λ β α ν ο ί, π ο υ ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι στην κ ο π ή των ξ ύ λ ω ν, ν ό μ ι μ α κ α θ ' ό λ α με δ ι α β α τ ή ρ ι α κ α ι βίζες χ ο ρ έ ψ α μ ε μ α ζ ί. Ε λ λ η ν ε ς κ α ι Α λ β α ν ο ί είναι δ υ ό ε θ ν ι κ ά φ ύ λ λ α με π ο λ λ ώ ν χ ι λ ι ά δ ω ν ιστορία ά λ λ ο τ ε συνυπάρχουμε και άλλοτε συγκρουόμαστε. Ο χ ο ρ ό ς ενώνει τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς. Ο ι Γ ε ρ ο π λ α τ α νίτες, α π λ ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι, α γ ρ ό τ ε ς, κ τ η ν ο τ ρ ό φοι, μικροεπαγγελματίες εργαζόμενοι έχουν ψ υ χ ή α ν θ ρ ω π ι ά α δ ε λ φ ο σ ύ ν η. Ε λ α μ ψ α ν τα ρ υ τ ι δ ι α σ μ έ ν α π ρ ό σ ω π α τους κ α ι δ ε ι λ ά - δ ε ι λ ά μ α ς κ ά λ ε σ α ν ν α πάμε κι εμείς στην Πρεμετή στο Λ ε σ κ ο β ί κ ι ν α χ ο ρ έ ψ ο υ μ ε. Μ α κ ά ρ ι ν α ηρε μ ή σ ο υ ν τ α π ρ ά γ μ α τ α στη χ ώ ρ α τους. Ν α ζ ή σουμε με α ν θ ρ ω π ι ά κ α ι α δ ε λ φ ο σ ύ ν η. Μ π ο ρούμε ν α συνυπάρξουμε ειρηνικά ν α ζήσουμε ε ι ρ η ν ι κ ά. Α ρ κ ε ί ν α είναι ν ό μ ι μ ο ι (με χ α ρ τ ι ά, βίζες κ.λ.π.) μετανάστες κ α ι ν α σ έ β ο ν τ α ι τους Ν ό μ ο υ ς της Π α τ ρ ί δ α ς μ α ς. ΠΠΤ0Ν0.Τ.Ε. Συνεργείο του ΟΤΕ κάνει αυτές τις μέρες στο χωριό την υπόγεια σύνδεση για καλύτερη επικοινωνία με κα ΓεροΗ λ ο γ ι κ ή της σ κ έ ψ η ς α υ τ ή ς κ α τ ά β ά σ η τεύθυνση Καλπάκι -Ανω Ραβένια -Μαυροβούνι πλάτανος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θάχουμε οπωσ είναι σ ω σ τ ή. Ο μ ω ς έχει λ ο γ α ρ ι α σ τ ε ί με δήποτε καλύτερα τηλέφωνα κι ακόμη ο εργολάβος π ρ ο σ ο χ ή η ε υ α ι σ θ η σ ί α κ α ι οι τυχόν α ρ ν η κατασκευαστής θα επιδιορθώσει κι ορισμένες ζημιές τικές συνέπειες του ε γ χ ε ι ρ ή μ α τ ο ς ; που έγιναν στο δρόμο προς την εκκλησία. Με λίγη Ο π ω σ δ ή π ο τ ε οι μ ε γ ά λ ε ς α λ λ α γ έ ς έ χ ο υ ν προσοχή και καλή θέληση όλα διορθώνονται. γενικότερο ενδιαφέρον. Μ ή π ω ς δ α πρέπει ν ' α π ο φ ύ γ ο υ μ ε τις γε Δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν α διαμαρτυρόμαστε στο χωριό ν ι κ ε ύ σ ε ι ς ; ν α π ρ ο σ έ ξ ο υ μ ε τις α κ ρ ό τ η τ ε ς ; Κ α τ ά την π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η του σ ε μ ι ν α για την κ α κ ή ή μάλλον για την κ α θ ό λ α αρνητι ρίου περί ενώσεως των κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν διεπί- κή τηλεοπτική εικόνα που πιάνουμε στους δέ κτες σ τ ω σ α, ότι το ε γ χ ε ί ρ η μ α α υ τ ό προωθείται Για ν α μπορέσουμε ν α πιάσουμε εικόνα της κ α ι με π ρ ο σ ο χ ή κ α ι με ε υ α ι σ θ η σ ί α. προκοπής από το εθνικό δίκτυο ή από τ' ά λ λ α δί κτυα τηλεοράσεως χρειάζεται ν α τοποθετηθεί Επί τέλους έγινε κι ο αναδασμός κάτω στον κό στο χωριό Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι στη θέση Αη-Λιάς ιστός, μπο στο Βοϊδομάτι. Κράτησε όμως πολλά χρόνια έτσι ώστε ν α μπορούμε ν α πιάνουμε τα διάφορα γύρω στα και ξόδεψε το κρότος πάρα πολ κ α ν ά λ ι α. Τι λέει η ΕΡΤ; Το χαράτσι της εισφοράς δεν ξεχνάει ν α το εισπράτει κάθε δίμηνο από τα λά χρήματα. Ο κάθε νοικοκύρης, πήρε κάποιο χωράφι, μερι τιμολόγια της ΔΕΗ. Πρόεδρε κάνε κάτι. κό στρέμματα, περισσότερα ή λιγότερα απ' ότι εί χε, ανάλογα με τις κατηγορίες των χωραφιών, ξεείναι γεγονός ότι ο τοπικός και επαρχιακός τύπος αντι κόπηκε πλέον απ'το χωράφι του κι όπως έγινε πλέ μετωπίζει προβλήματα και κυρίως οικονομικά. ον τώρα ο κόμπος ακόμη και ο πιο έμπειρος νοικο Συναντά κανείς αδιαφορία από πολλές πλευρές. Η κύρης καλλιεργητής δεν γνωρίζει τα χωράφια αδιαφορία αυτή εκδηλώνεται με την επιβολή του αγγελιοτου με νούμερα πλέον θα'ναι ιδιοκτήτης. σήμου, την αύξηση των ταχυδρομικών τελών, την αύξηση Αλλά στο διάστημα αυτό, έφυγαν πολλοί νέοι της τιμής του χάρτου τυπογραφικά έξοδα κ.α. απ' το χωριό, άλλαξαν οι συνθήκες ζωής και συ Μαζί με τον ημερήσιο επαρχιακό τύπο κι εμείς οι μικροί χνό ακούς τη φράση "ποιος να τα καλλιεργήσει"; με τις τοπικές μηνιαίες ή διμηνιαίες εθνικοτοπικές εφημε Επειτα ο κάμπος, κάθε χρόνο με την ίδια σπορά ρίδες έχουμε διάφορα προβλήματα. Μ' αυτές τις εφημε (υβρίδιο καλαμπόκι) κουράστηκε, δεν έχει από ρίδες κι εμείς δίνουμε ζωή στα χωριά μας, ενημερώνουμε δοση, παρά τους τόνους λιπάσματα που ρίχνουν κατατοπίζουμε πληροφορούμε. οι λίγοι καλλιεργητές, επιβαρύνοντας έτσι το κό Δε θάπρεπε κι εμείς νάχουμε κάποιες διευκολύνσεις ή στος παραγωγής. κάποια κρατική μικρή οικονομική ενίσχυση; Τότε προς τι ο όφελος του αναδασμού; Κι όμως ο κόμπος μας έχει ψωμί που λέμε. θέλει ΧΥΤΑ=Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων είναι συστηματικά να μελετηθεί τώρα και νέες καλλιέρ αναγκαίος γιατί έτσι γίνεται: γειες να προτείνουν οι γεωπόνοι μας ν' ακουστούν - Οικονομικότερη αντιμετώπιση του θέματος με την ορ οι γνώμες των γεωργοτεχνιτών - καλλιεργητών θολογικότερη διαχείριση των διαθεσίμων κονδυλίων. ιδιοκτητών, γιατί και γνώσεις και εμπειρία έχουν - Καλύτερη διαχείριση των ιδίων απορριμμάτων και κα και τότε και νέοι καλλιεργητές θα βρεθούν και οι λύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Κλειδί για όλη την ιδιοκτήτες θα πάρουν ένα λογικό ενοίκιο, ώστε πορεία του προβλήματος είναι η εξεύρεση και ορισμός όλοι να ικανοποιηθούν. των απαιτουμένων χώρων, αλλά και η κοινωνική συναίνε ΓΙΒ ΤΗΝ ΕΡΤ ΟΠΗΠΔΟΣΜΠΣ 0 ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΒΙΠΠΛΙ 0 ΧΥΤΗ Γιατί: Δεν θέλει μόνο ήλιο και νερό η γη καρπό ση και αποδοχή της εγκατάστασης των ΧΥΤΑ.

8 ΜΕΣΕΛΕΣ (ανέκδοτο) Ο ΚΑΚΟΚΟΥΝΑΡΗΜΕΝΟΣ Ενας ανεπρόκοπος άντρας δού λευε, δούλευε κτίστης, και δ ε κ ά ρ α δεν έφερνε στην οικογένεια του. Οταν δούλευε σε μακρινό χωριό, κάδε Δευτέρα πρωΐ γέμιζε το σ α κούλι του διάφορα από το σπίτι του φαγητά και έφευγε. Μ ά θ α ι ν ε η γυναίκα του ότι έπινε και χαρτόπαιζε ό λ α τα β ρ ά δ ι α της εβδομάδας στο χωριό που δού λευε. Δεν τολμούσε αυτή να του κάνει παρατηρήσεις, α λ λ ά το είχε αφήσει το χάλι της στο Θ ε ό. Κάποια φορά στην επιστροφή του με τους άλλους χωριανούς του, κτιστάδες κι εκείνους, βρήκαν το ποτάμι θολό. Κάνανε συμβούλιο να μπουν μέσα ή όχι. Ο λ ο ι είπαν να μπουν. Μ ό ν ο ο ανεπρόκοπος είπε: " Θ α πάω από το γιοφύρι, και ας εί ναι μακριά". Τους άφησε και έφυγε, χωρίς ακόμη η συντροφιά του να μπει στο ποτάμι. Ο ι άλλοι μπήκαν και τους είδε ένας γείτονας από το χωράφι του, που τους σβάρισε το ποτάμι και τους έπνιξε. Ετρεξε στο χωριό και είπε ότι τους μαστόρους τους έπνιξε το πο τάμι που είχε μεγάλη κατεβασιά. Τόμαθε η γυναίκα του ανεπρό κοπου και είπε μέσα της: " Δ ό ξ α νάχεις Θ ε έ μου, με απάλλαξες από τον ανεπρόκοπο τον χαραμοφάη άντρα μου". Αφού η γυναίκα χαροποιήθηκε από την είδηση ότι πνίγηκε ο άντρας, μάζεψε τα παιδιά της και κοιμήθηκε. Ελα όμως που τα μεσά νυχτα άκουσε έξω από την πόρτα του σπιτιού της φωνή που έλεγε: "Γυναίκα άνοιξε. Γυναίκα άνοιξε", και δεν ήτο δυνατόν να το πιστέψει ότι ήταν ο άντρας της, και δεν άνοιυε Από τις πολλές δυνατές φωνές, γνώρισε τη φωνή του, του άνοιξε, και αντί το καλώς όρισες του είπε: "Ούι, μαύρη μοίρα πούχες μωρ' άντρα μου! Ο λ ο ι πνίγηκαν και συ γύρισες". Και έμεινε παραδοσιακό και το λέμε κι εμείς εδώ στα χωριά σε ανεπρόκοπο άντρα και σε εκείνον που λέει ψέματα: "Μαύρη μοίρα πούχες...". Από το Βιβλίο Πωγώνι Δερόπολη του συνταξιούχου Ιερέα Χρήστου Μάτσια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σ χ ύ σ ε ι ς γ ι α την έ κ δ ο σ η της εφημερίδας: Χαρίσσης Ηλίας Κύρκος Παναγιώτης Α ν ώ ν υ μ ο ς Α ρ. α π ο δ. 320 Κασιόλα Σταυρούλα Νικόπουλος Σταύρος Χάριτος Σπύρος Δώδας Αντώνιος Κούγκλης Χαράλαμπος Τους ευχαριστούμε θερμά. Ολες ο ι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδεί ξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα αναλυτικά. Γ ι α όσους δεν θέλουν ν α δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώνυμος κ α ι δίπλα ο αύξων αριθμός της απόδειξης γ ι α πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών ε ί ναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην ταυτότητα της εφημερίδας. Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι : Κ ο ύ γ κ λ η ς Φίλιππος: Π. Σ ι ν δ ί κ α 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λ ι ά π η ς Ανδρέας: Π α π α δ ι α μ ά ν τ η 39 Τ.Κ Ν έ α Φιλαδέλφεια τηλ.: ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η κ. Χ α ρ ά και ο κ. Γεώργιος Β. Λέτσιος Ταγματάρχης Τ / Θ, στη Θεσσαλονίκη, απέ κτησαν το πέμπτο παιδί τους, αγοράκι. Ευχό μαστε να τους ζήσει. ΓΑΜΟΣ Στη Θεσσαλονίκη παντρεύτηκε η Κ Αιόπη Κέντρου με τον Ζήση Γκρισπάνη (Καλλιό πη Κέντρου κόρη του Παναγιώτη Α. Κέ ντρου). Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένα. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στην Αθήνα στις , ο Γε ώργιος Πασχάλης του Νικολ. ετών 5 7 και κηδεύτηκε εκεί. Ο αείμνηστος Γιώργος γεν νήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Αργό τερα πήγε στην Αθήνα όπου εργαζόταν ως μάγειρας. Ηταν εργατικός κι αγαπητός α π ' όλους. Ο copioapos ins 25ns Μαρτίου στο χ υ ρ ι ο pas Η 25η Μαρτίου είναι λ α μπρή διπλή γιορτή. Εορτά ζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και το έν δ ο ξ ο το μεγάλο 2 1. Το πρωΐ στο χωριό μας έγινε δοξολογία. Κατόπιν κατά θεση στεφάνων στα μνη μεία των πεσόντων στη Βί γλα. Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε δεξίω ση στο σπίτι του παιδιού. Η υπεύθυνη του Κ Ε Φ Ο κ. Ε. Κοντογιάννη απηύθυνε χαιρετισμό στους χωρια νούς και μετά προσεφέρθει γλυκό και τσίπουρο. Βλέποντας στους στολι σμένους τοίχους τις μεγά λες αφίσες με τα πορτραί τα των αγωνιστών. Ο νους όλων συγκινημένος πετού σε στα μέρη της δ ό ξ α ς του ολοκαυτώματος και της θυσίας. Βαλτέτσι, Γρα βιά, Δ ε ρ β ε ν ά κ ι α, Α λ α μ ά να, Σούλι, Μεσολόγγι, Μ α νιάκι... Αμέτρητα τα ονό ματα των ηρώων που συν δέονται με αυτούς τους τόπους. Απέραντη φλόγα είχε ανάψει στην ψυχή τους ο πόθος για την ελευ θερία, για να φτάσουν σε τέτοια θεόρατα ύψη μεγα λοσύνης και ψυχικής ομορφιάς. Τι θαυμάσια δύναμη κράτησε το Γέρο του Μ ο ρ ι ά αλύγιστο πλά τανο σε όλα τα δύσκολα χρόνια του αγώνα! θ ε ί α παρουσία ύψωσε το χέρι με το δαυλό του Κανάρη, δυνάμωσε το σπαθί του Διάκου, οδήγησε τις Σουλιώτισσες στο γκρεμό, εμ ψύχωσε τους ελεύθερους Συλλυπούμαστε Βαθύτατα τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τις αδελφές του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον κ ο ν τ ο χ ω ρ ι α ν ό μ α ς γ ι α τ ρ ό κ. Ιωάννη Ν ι κ ό π ο υ λ ο του Μ ε ν έ λ α ο υ α π ό το Ω ρ α ι ό κ α σ τ ρ ο, π ο υ α ν έ λ α β ε κ α θ ή κ ο ν τ α Ν ο μ ί α τ ρ ο υ Ν ο μ ο ύ Ιωαννί ν ω ν σ υ γ χ α ί ρ ο υ μ ε θ ε ρ μ ώ ς. Ευχόμενοι κ α λ ή επιτυ χ ί α σ τ ο έ ρ γ ο του. Η Φ.τ.Γ. ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος από Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η στην μνήμη της σ υ ζ ύ γ ο υ του Α ι μ ι λ ί α ς έ σ τ ε ι λ ε στην ε φ η μ ε ρ ί δ α δ ρ χ. Α ι ω ν ί α της η μνήμη. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο φ ύ λ λ ο α π ό τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ό λ ά θ ο ς γ ρ ά ψ α μ ε πως ο Ιωάννης Μ ο υ λ ά ς ήταν 7 5 ετών, ε ν ώ ήταν 5 7. Ζ η τ ο ύ μ ε σ υ γ γ ν ώ μ η α π ό τους ο ι κ ε ί ο υ ς του. ΣΕΛΙΔΑ 8 πολιορκημένους! Η 2 5 Μαρτίου είναι για μας τους νεώτερους Ελλη νες φωτεινός φάρος που διαλύει τους φόβους και τους δισταγμούς Είναι μια επιβεβαίωση για το με γαλείο της φυλής μας που θ α μας δίνει δύναμη σε δύ σκολους καιρούς και θ ά ρ ρος να αγωνιζόμαστε πά ντα για το καλύτερο. Λ.Μ. Πάσχα στον Αγιο Παντελεήμονα το Ί 956. Αυτοί που έφυγαν - Αντί μνημόσυνου ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΜΟΥΛΑΣ Πρακτικό; OpooncSiKOs Συνέχεια από την 1 η σελίδα κτών με το αριστερό χέρι σπασμένο, χωρίς να χάσω χρόνο έτρεξα στο σπίτι, εκεί βρήκα τη γιαγιά Φίλπαινα με τη γειτόνισα και στενή φιλενάδα της Θειάκω - Μάτω να κρατάει στα χέρια της μια καραβάνα γεμάτη ούρδα για πίτα. Η Θειάκω - Μάτω που έτρεφε μεγάλη αγάπη σε μένα μό λις με είδε με το χέρι κρεμασμένο ανέλαβε αυτή να ειδο ποιήσει τον Μπάρμπα-λόη για τη "γιατριά" του χεριού και σε λίγο νάτος στο σπίτι καμαρωτός - καμαρωτός όπως συ νήθιζε ακολουθούμενος από τη Θειάκω - Μάτω ασθμαίνο ντας λόγω σωματικού βάρους. Τι έπαθε ο "λεγόμενος Φίλπαινα;" ρώτησε. Τσάκιζε το ζερβί το χέρι, Μπάρμπα-Λόη. Καλά - καλά θα το κάνω εγώ σιδερένιο μη σκιάζεσαι φέ ρε τώρα 5-6 αυγά μια πλάκα πράσινο σαπούνι και ένα κομ μάτι μουσαμά. Σπάζοντας τα αυγά σε ένα πιάτο κρατούσε μόνο το ασπράδι και εν συνεχεία έτριβε πολύ ψιλό το σαπούνι μέ σα στο πιάτο με το ασπράδι, τα ανακάτευε καλά έως ότου γινόταν ένας παχύρευστος γλοιός, τον άπλωνα στο μουσα μά και τον τοποθετούσε στο σημείο του σπασίματος αφού πρώτα εμπειρικά ψαχούλευε, όπως έλεγε να βρει το ση μείο του σπασίματος για καλό αποτέλεσμα στη σύνδεση. Η φήμη του Μπάρμπα-Λόη είχε περάσει τα όρια της επαρ χίας Ολοι οι παθόντες από τα γύρω χωριά ερχόταν στο Μπάρμπα - Λόη και να σκεφτείτε χωρίς καμιά αμοιβή μόνο ένα ευχαριστώ. Αλήθεια αν δεν ήταν ο Μπάρμπα - Λόης πιά δυνατότητα θα είχα ο γράφων τότε μικρός σήμερα ηλικιωμένος να σύ ρει στο "χαρτί" αυτές τις "αράδες"; Μπάρμπα - Λόλη ΣΕ ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΩ!! ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΓΚΛΗΣ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα