Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα"

Transcript

1 Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Γηεύζπλζε εξγαζίαο : Δξγαζηήξην Μεραληθήο Ρεπζηώλ θαη ηξνβηινκεραλώλ Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ - Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεοηει Γηεύζπλζε νηθίαο : πάξηεο ηαπξνύπνιε Θεζζαινλίθεο- ηει θηλ Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε : 2. ποςδέρ ποςδέρ Μησανολόγος Μησανικού ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Α.Π.Θ Εκπόνηζη Διδακηοπικήρ Διαηπιβήρ ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα : " Πεηξακαηηθή θαη ππνινγηζηηθή κειέηε ξνήο ζε ελαιιάθηεο. 3. Ξένερ γλώζζερ Αγγιηθά ζε άξηζην βαζκό (Proficiency of Cambridge θαη Michigan) 4. Επαγγελμαηική εμπειπία Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΑΠΘ, ζην Δξγαζηήξην Μεραληθήο Ρεπζηώλ θαη ηξνβηινκεραλώλ ηνπ Δλεξγεηαθνύ Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ κε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη βηνκεραλίεο ηνπ εμσηεξηθνύ κε θπξίαξρν αληηθείκελν ηελ εμέιημε θαη αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζε αεξνπνξηθνύο θηλεηήξεο κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ησλ ξύπσλ Δθπαηδεπηήο ζε Γεκόζην ΗΔΚ (1 ν Θεζζαινλίθεο) ζηελ εηδηθόηεηα Σερληθόο Αεξίσλ Καπζίκσλ Σςμμετοσή σε έπγο τος Ινστιτούτος Τεσνολογίαρ και Ευαπμογών Στεπεών Καςσίμων τος Εθνικού Κέντπος Έπεςναρ και Τεσνολογικήρ Ανάπτςξηρ (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) Σςμμετοσή σε έπγο τος Εθνικού Κέντπος Έπεςναρ και Τεσνολογικήρ Ανάπτςξηρ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 5. Εμπειπία ζε Η/Τ 1. Άξηζηε γλώζε θαη ρξήζε ινγηζκηθώλ επίιπζεο πεδίσλ ξνήο: ANSYS-FLUENT, ANSYS-CFX, NUMECA FINE/Turbo (FINE, IGG θαη CFVIEW), GAMBIT, FINE/HEXA. 2. Πξνγξακκαηηζκόο ζε γιώζζα Fortran. 3. Πξνγξάκκαηα Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, Internet, Υξήζε Διδακηική εμπειπία

2 Διδακηική εμπεπία ζε Α.Ε.Ι. Γηδαζθαιία καζήκαηνο Γίθηπα Ρνήο βάζεη Π.Δ.407/80 θαηά ην έηνο (9 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Γηδαζθαιία καζήκαηνο Γίθηπα Ρνήο βάζεη Π.Δ.407/80 θαηά ην έηνο (9 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Επιζκέπηηρ Καθηγηηήρ (Visiting Lecturer) ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο (International Hellenic University) ζην Μεηαπηπρηαθό Σκήκα MSc in Energy Systems ζην κάζεκα : Intro to Energy Technology Systems θαηά ην έηνο (Υειμεπινό εξάμηνο) Γηδαζθαιία καζήκαηνο ηξνβηινκεραλέο βάζεη Π.Δ.407/80 θαηά ην έηνο (8 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Eπηθνπξηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη ζε Πξνβιήκαηα Μεηαθνξάο Μάδαο θαη Δλέξγεηαο θαηά ην έηνο (10 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Eπηθνπξηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηξνβηινκεραλέο θαηά ην έηνο (7 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Eπηθνπξηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη ζε Πξνβιήκαηα Μεηαθνξάο Μάδαο θαη Δλέξγεηαο θαηά ην έηνο (10 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Eπηθνπξηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα Μεραληθή Ρεπζηώλ Ι θαηά ην έηνο (4 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Eπηθνπξηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηξνβηινκεραλέο θαηά ην έηνο (7 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Eπηθνπξηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα Μεραληθή Ρεπζηώλ Ι θαηά ην έηνο (4 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Eπηθνπξηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη ζε Πξνβιήκαηα Μεηαθνξάο Μάδαο θαη Δλέξγεηαο θαηά ην έηνο (10 ο εξάμηνο) ζην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΑΠΘ. Διδακηική εμπεπία ζε Σ.Ε.Ι. Eπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σμήμα Μησανολογίαρ ηος ΣΕΙ Δςηικήρ Μακεδονίαρ θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από έσο , γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ : Μεραλέο Δζωηεξηθήο Καύζεο Ι Αεξηνζηξόβηινη Ιζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο Eπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σμήμα Μησανολογίαρ ηος ΣΕΙ Δςηικήρ Μακεδονίαρ θαηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από έσο , γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ : Μεραλέο Δζωηεξηθήο Καύζεο Ι Αεξηνζηξόβηινη Ιζηνξία ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο Eπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σμήμα Μησανολογίαρ ηος ΣΕΙ Δςηικήρ Μακεδονίαρ θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από έσο , γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο : Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο Ι Eπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σμήμα Μησανολογίαρ ηος ΣΕΙ εππών θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από έσο , γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο : Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο Θέξκαλζε-Ψύμε-Κιηκαηηζκόο Ι Eπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Σμήμα Μησανολογίαρ ηος ΣΕΙ εππών θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από έσο , γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο : Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο Θέξκαλζε-Ψύμε-Κιηκαηηζκόο Ι Άλλη εκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα (εκηόρ Ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ) Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2005 έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2006 δίδαμα σο σξνκίζζηνο θαζεγεηήο - εθπαηδεπηήο ζην 1ν Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Θεζζαινληθεο (1ο Ι.Ε.Κ.), ζην ηκήκα Σεσνικών Αεπίων Καςζίμων, ηα καζήκαηα : "Σερλνινγία Τιηθώλ", θαη "Βαζηθέο Αξρέο Ρεπζηνκεραληθήο θαη Καύζερ" ζην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν αληίζηνηρα. 7. Επιζηημονικέρ επγαζίερ ζε Διεθνή Πεπιοδικά 1. D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Palikaras, K. Katheder, A. Goulas, Experimental and numerical investigation of the flow field through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 26, pp D. Missirlis, K. Yakinthos, P. Storm, A. Goulas, Modeling pressure drop of inclined flow through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 28, pp

3 3. Kyros Yakinthos, Dimitris Missirlis, Achilles Palikaras, Paul Storm, Burkhard Simon, Apostolos Goulas, Optimization of the design of recuperative heat exchangers in the exhaust nozzle of an aero engine, Applied Mathematical Modelling, 31, pp Dimitrios Tsinoglou, Grigorios Koltsakis, Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Modelling of flow distribution during catalytic converter light-off, Int. J. Vehicle Design, vol. 34, No.3, pp D.N.,Tsinoglou, G.C.,Koltsakis, D.K.,Missirlis, K.J.,Yakinthos, Transient modelling of flow distribution in automotive catalytic converters, Applied Mathematical Modelling, vol. 28, pp C. Albanakis, K. Yakinthos, K. Kritikos, D. Missirlis, A. Goulas, P. Storm, The effect of heat transfer on the pressure drop through a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering, 29, Experimental analysis of the pressure drop and heat transfer through metal foams used as volumetric receivers under concentrated solar radiation, Experimental Thermal and Fluid Science 33, Athanasios Sideridis, Dimitrios Koutsonikolas, Dimitrios Missirlis, Savas Topis, Sotiris Kaldis,George Skodras and George Sakellaropoulos, Computational fluid dynamics study on the decomposition of ammonia in a selective porous membrane, Chemical Product and Process Modeling, Vol. 3, Issue 1, Article K. Kritikos, C. Albanakis, D. Missirlis, Z. Vlahostergios, A. Goulas, P. Storm, Investigation of the thermal efficiency of a staggered elliptic-tube heat exchanger for aeroengine applications, Applied Thermal Engineering 30 (2010) G. Martinopoulos, D. Missirlis, G.Tsilingiridis, K. Yakinthos and N. Kyriakis, CFD Modeling Of A Polymer Solar Collector, Renewable Energy 35 (2010) D. Missirlis, S. Donnerhack, O. Seite, C. Albanakis, A. Sideridis, K. Yakinthos, A. Goulas, Numerical development of a heat transfer and pressure drop porosity model for a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering 30 (2010) N. Michailidis, F. Stergioudi, H. Omar, E. Pavlidou, D.N. Tsipas, C. Albanakis, D. Missirlis, B. Granier, Microstructural characterization of oxide morphologies on Ni and Inconel foams exposed to concentrated solar radiation, Journal of Alloys and Compounds 496 (2010) J. Aidarinis, D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Goulas, CFD modelling and lda measurements for the air-flow in an aero-engine front bearing chamber, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power (Vol.133, Iss.8) DOI: / Marilena Kyriakou, Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Numerical modeling of the vortex breakdown phenomenon on a delta wing with trailing edge jet control, Int. J. of Heat and Fluid Flow vol. 31 (2010) D. Missirlis, M. Flouros, K. Yakinthos, Heat transfer and flow field investigation of a heat exchanger for aero engine applications, 2011, Int.J.of Heat and Technology 29 (2), pp Επιζηημονικέρ επγαζίερ ζε Διεθνή και Εθνικά ςνέδπια 1. Kyros J. Yakinthos, Dimitris K. Missirlis, Achilles C. Palikaras, Apostolos K. Goulas, Heat exchangers for aero engine applications, IMECE , Proceedings of IMECE 2006, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 5-10, 2006, Chicago, Illinois USA. 2. J. Seume, F. Herbst, D. Missirlis, K. Yakinthos, A.Goulas, 2006, Νumerical modelling of the unsteady interaction between probe and flow in axial turbomachinery, The XVIII Symposium on Measuring Techniques in Turbomachinery - Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines, Thessaloniki, GREECE, September, Υ. Αικπαλάθεο, Κ. Κξεηηθόο, Γ. Μηζεξιήο, Κ. Τάθηλζνο, Α. Γνύιαο, Γηεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ δηαηάμεσλ ςύμεο θαπζαεξίνπ αεξνπνξηθώλ θηλεηήξσλ, ΡΟΖ 2006, 5ε ζπλαληεζε - Δξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηα θαηλόκελα ξνήο ξεπζηώλ ζηελ Διιάδα, Πάηξα 6 Ννεκβξίνπ 2006.

4 4. Athanasios Sideridis, Dimitris Koutsonikolas, Dimitrios Missirlis, Savas Topis, Sotiris Kaldis, George Skodras and George Sakellaropoulos, Computational fluid dynamics study on the decomposition of ammonia in a selective porous membrane, Computer Aided Process Engineering Forum 7-8 February 2008, Thessaloniki, Greece (Powerpoint presentation) 5. Υ. Αικπαλάθεο, Κ. Τάθηλζνο, Γ. Μηζεξιήο θαη Α. Γνύιαο, Δπίδξαζε ηεο έληαζεο ηεο ηύξβεο ζηελ πηώζε πίεζεο θαη ζηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο, ΡΟΖ ε, Δπηζηεκνληθή πλάληεζε γηα ηηο Δξεπλεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ζηε Μεραληθή Ρεπζηώλ ζηελ Διιάδα, Κνδάλε, 28 Ννεκβξίνπ, F. Klocke, C. Gorgels, E. Bouzakis, D. Misirlis, K. Yakinthos, Experimental investigation and computational fluid dynamics modelling of micro blasting of coated cutting tools, Proceedings of the 7th International Conference ΣΖΔ Coatings in Manufacturing Engineering, 1-3 October 2008, Chalkidiki, Greece. 7. Savas Topis, Dimitris Koutsonikolas, Athanasios Sideridis, Dimitrios Missirlis, Sotiris Kaldis, George Skodras and George Sakellaropoulos, CFD study in a selective porous CMR for NH 3 decomposition, Post ICIM10 Symposium, Catalytic Membrane Reactors in Mt. Fuji, Gotemba, Shizuoka, Japan,August 22-24, 2008 (Poster presentation) 8. Kyros Yakinthos, Stefan Donnerhack, Dimitrios Missirlis, Olivier Seite, Paul Storm, Derivation of an anisotropic model for the pressure loss through a heat exchanger for aero engine applications, Proceedings of ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea and Air, GT2009, June 8-12, 2009, Orlando, Florida, USA 4 9. C. Albanakis, D. Missirlis, P. Storm, K. Yakinthos, A. Goulas, Experimental investigation of the effect of heat transfer on pressure drop for a heat exchanger for aero engine applications, ExHFT-7 : 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 28 June 03 July 2009, Krakow, Poland 10. Marilena Kyriakou, Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Numerical modeling of the vortex breakdown phenomenon on a delta wing with trailing edge jet control, Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF 09) : The 14 th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, Hungary, September 9-12, 2009 (Selected paper from CMFF 09 for publication in Int. J. of Heat and Fluid Flow) 11. D. Missirlis, O. Seite, S. Donnerhack, K. Yakinthos, Heat and Fluid Flow investigations on a heat exchanger for aero engine applications, ISABE 2009 : 19 th ISABE Conference, September 7-11, 2009 Montreal, Canada 12. Vlahostergios Z., Missirlis D., Yakinthos K., Application of turbulence modeling on delta wing vortex breakdown control, 3 rd GACM Colloquium on Computational Mechanics, September 2009 Hannover, Germany (Powerpoint presentation) 13. Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Olivier Seite, Apostolos Goulas, Modeling an installation of recuperative heat exchangers for an Aero engine, GT , Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air, GT2010, June 14-18, 2010, Glasgow, UK 14. J. Aidarinis, D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Goulas, CFD modelling and lda measurements for the air-flow in an aero-engine front bearing chamber, GT , Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air, GT2010, June 14-18, 2010, Glasgow, UK (Selected paper from ASME GT2010 for publication in Journal of Engineering for Gas Turbines and Power ) 15. K. Yakinthos, D. Missirlis, O. Seite, Z. Vlahostergios, A. Goulas, Modeling the operation of a heat exchanger for aero engine applications for real engine operating conditions, 8 th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, 9-11 June 2010, Marseille, France 16. D. Missirlis, K. Yakinthos, M. Flouros, Z.Vlahostergios, A. Goulas, Flow field and heat transfer investigations in the exhaust nozzle of a recuperative aero engine, The Future of Gas Turbine Technology 5 th International Gas Turbine Conference, October 2010, Brussels, Belgium 17. D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Goulas, Z. Vlahostergios, S. Donnerhack, O. Seite, M. Flouros, Hot Nozzle Optimization and Heat Exchanger Loss Modelling, European Workshop on New Aero Engine Concepts, Munich, 30 June-1 July 2010

5 18. Nikolaos Michailidis, Fani Stergioudi, Omar Haidar, Dimitrios Missirlis, Christos Albanakis, Pandora Psyllaki, Sofia Tsipas, Zinon Vlahostergios, Bernard Granier, Application Of Ni-Foam As Volumetric Solar Receiver: Flow, Thermal And Microstructural Evaluation, SOLARPACES 2010, The CSP Conference:Electricity, Fuels and Clean Water from Concentrated Solar Energy 19. Δ. Μπνπδάθεο, Γ. Μηζεξιήο, Κ. Τάθηλζνο, Πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε θαη κνληεινπνίεζε ηεο κηθξνθνθθνβνιήο επηθαιπκκέλσλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ κέζσ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο, ΡΟΖ 2010, 7 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηα Φαηλόκελα Ρνήο Ρεπζηώλ, Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ, Γ. Μαξηηλόπνπινο, Γ. Μηζεξιήο, Κ. Τάθηλζνο, Γ. Σζηιηγθηξίδεο, Ν. Κπξηάθεο, Τπνινγηζηηθή κνληεινπνίεζε πξόηππνπ επίπεδνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε, ΡΟΖ 2010, 7 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηα Φαηλόκελα Ρνήο Ρεπζηώλ, Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ, Γ.Μηζεξιήο, Κ.Τάθηλζνο, Μ.Φινύξνο, Α.ηδεξίδεο, Α.Γνύιαο, Γηεξεύλεζε πεδίνπ ξνήο ζε ππξήλα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο γηα αεξνπνξηθνύο θηλεηήξεο, ΡΟΖ 2010, 7 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηα Φαηλόκελα Ρνήο Ρεπζηώλ, Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ, Ε. Βιαρνζηέξγηνο, Γ. Μηζεξιήο, Κ. Τάθηλζνο, Α. Γνύιαο, Μνληεινπνίεζε ηεο ξνήο θαη έιεγρνο ηεο απνδόκεζεο ηνπ δεύγνπο δηλώλ ζε πηέξπγα δέιηα, ΡΟΖ 2010, 7 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηα Φαηλόκελα Ρνήο Ρεπζηώλ, Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ, G. Martinopoulos, D. Missirlis, G.Tsilingiridis, K. Yakinthos and N. Kyriakis, Investigation of the heat transfer behaviour of a novel polymer solar collector,third International Conference on Applied Energy May Perugia, Italy 24. K.-D. Bouzakis, F.Klocke, A.Tsouknidas, S.Kombogiannis, D.Missirlis, Z. Vlahostergios, A.Sideridis, K.Yakinthos, A.Tzevelekis, G.Stabiliev, S.Bolz, Development of a ball valve with PVD coated metal-tometal sealing mechanism, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 3-5 October 2011, Thessaloniki, Greece Citations- Επιζηημονικέρ επγαζίερ πος έσοςν αποηελέζει αναθοπά από ηπίηοςρ: 1. Tsinoglou, D.N., Koltsakis, G.C., Missirlis, D.K., Yakinthos, K.J.,Transient modelling of flow distribution in automotive catalytic converters (2004) Applied Mathematical Modelling, 28 (9), pp citations 2. D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Palikaras, K. Katheder, A. Goulas, Experimental and numerical investigation of the flow field through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 26, pp citations 3. D. Missirlis, K. Yakinthos, P. Storm, A. Goulas, Modeling pressure drop of inclined flow through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 28, pp citations 4. Kyros Yakinthos, Dimitris Missirlis, Achilles Palikaras, Paul Storm, Burkhard Simon, Apostolos Goulas, Optimization of the design of recuperative heat exchangers in the exhaust nozzle of an aero engine, Applied Mathematical Modelling, 31, pp citations 5. Kyros J. Yakinthos, Dimitris K. Missirlis, Achilles C. Palikaras, Apostolos K. Goulas, Heat exchangers for aero engine applications, IMECE , Proceedings of IMECE 2006, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 5-10, 2006, Chicago, Illinois USA. 2 citations Experimental analysis of the pressure drop and heat transfer through metal foams used as volumetric receivers under concentrated solar radiation, Experimental Thermal and Fluid Science 33, citations 7. Kyros Yakinthos, Stefan Donnerhack, Dimitrios Missirlis, Olivier Seite, Paul Storm, Derivation of an anisotropic model for the pressure loss through a heat exchanger for aero engine applications, Proceedings of ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea and Air, GT2009, June 8-12, 2009, Orlando, Florida, USA 1 citation

6 8. C. Albanakis, K. Yakinthos, K. Kritikos, D. Missirlis, A. Goulas, P. Storm, The effect of heat transfer on the pressure drop through a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering, 29, citations 9. Γεκήηξηνο Μηζεξιήο, Πεηξακαηηθή θαη ππνινγηζηηθή κειέηε ξνήο ζε ελαιιάθηεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε citations 10. Dimitrios Tsinoglou, Grigorios Koltsakis, Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Modelling of flow distribution during catalytic converter light-off, Int. J. Vehicle Design, vol. 34, No.3, pp citation 11. G. Martinopoulos, D. Missirlis, G.Tsilingiridis, K. Yakinthos and N. Kyriakis, CFD Modeling Of A Polymer Solar Collector, Renewable Energy 35 (2010) citations 12. D. Missirlis, S. Donnerhack, O. Seite, C. Albanakis, A. Sideridis, K. Yakinthos, A. Goulas, Numerical development of a heat transfer and pressure drop porosity model for a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering 30 (2010) citation 13. D. N. Michailidis, F. Stergioudi, H. Omar, E. Pavlidou, D.N. Tsipas, C. Albanakis, D. Missirlis, B. Granier, Microstructural characterization of oxide morphologies on Ni and Inconel foams exposed to concentrated solar radiation, Journal of Alloys and Compounds 496 (2010) citation 6 Source: Scopus ύνολο : 60 citations 10. ςμμεηοσή ζε Επεςνηηικά Ππογπάμμαηα Αλάπηπμε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο γηα αεξνπνξηθνύο θηλεηήξεο - Advanced exhaust gas recuperator technology for aero-engine applications (AEROHEX) - Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ Γνθηκή ιεηηνπξγίαο θνξεηνύ θαπζηήξα-δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ Γεσζεξκηθή αληιία γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε θαηά κήθνο ησλ Δπξσπατθώλ Αθηώλ- Geothermal Heat Pump For Cooling And Heating Along European Coastal Areas (GEOCOOL) - Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ Μειέηε πεδίνπ ξνήο ζε κίγκα αεξίσλ παξνπζία ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ- Assessment of options for CO2 capture and Geological sequestration- πκκεηνρή ζε έξγν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ ηεξεώλ Καπζίκσλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (Η.Σ.Δ..Κ.) ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ζηνηρείσλ πξνεγκέλσλ αεξνπνξηθώλ θηλεηήξσλ - New aero engine core concepts (NEWAC)-Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ. 01/07/ /07/2011 Coated Valves: Τπνινγηζκνί θαη Πεηξάκαηα (ΔΡΓΟ ΔΚΔΣΑ 6503), πκκεηνρή ζε έξγν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Κ.Δ.Σ.Α.) Σερλνινγίεο ρακειώλ εθπνκπώλ ξύπσλ, αεξνπνξηθώλ-low Emissions Core-Engine Technologies (LEMCOTEC)-Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ. (ην έξγν ζπλερίδεηαη) ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ: Επγαζηήπιο Μησανικήρ Ρεςζηών και ηποβιλομησανών, Σμήμα Μησανολόγων Μησανικών, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ MTU Aero Engines GmbH, Deutchland Επγαζηήπιο Καηαζκεςήρ ςζκεςών Διεπγαζιών, Σμήμα Μησανολόγων Μησανικών, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Επγαζηήπιο Εθαπμοζμένηρ Θεπμοδςναμικήρ, Σμήμα Μησανολόγων Μησανικών Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ

7 7 Επγαζηήπιο Μεηαλλογνωζίαρ, Σμήμα Μησανολόγων Μησανικών, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ, (International Hellenic University) PROMES-CNRS (Procedes, Materiaux et Energie Solaire, Centre National de la Recherche Scientifique), France Επγαζηήπιο Επγαλειομησανών & Διαμοπθωηικήρ Μησανολογίαρ, Σμήμα Μησανολόγων Μησανικών, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Fraunhofer Project Center for Coatings in Manufacturing, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Thermi, Greece - Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT), Aachen, Germany Laboratory for Machine Tools and Production Engineering of RWTH Aachen University, Germany Ινζηιηούηο Σεσνολογίαρ & Εθαπµογών ηεπεών Καςζίµων (ΙΣΕΚ), Εθνικό Κένηπο Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΣΑ) Ινζηιηούηο Σεσνικήρ Υημικών Διεπγαζιών (Ι.Σ.ΥΗ.Δ.), Εθνικό Κένηπο Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΣΑ) Επγαζηήπιο Γενικήρ Υημικήρ Σεσνολογίαρ, Σμήμα Υημικών Μησανικών, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Laboratory of Turbomachinery and Fluid Dynamics, University of Hannover Σεσνολογικό Ίδπςμα εππών Σμήμα Μησανολογίαρ 11. Τποζηήπιξη εκπόνηζηρ διπλωμαηικών επγαζιών 1. Πξνζνκνίσζε Σξηζδηάζηαηεο ξνήο γύξσ από αεξνζθάθνο ζε ππνερεηηθέο θαη δηερεηηθέο ηαρύηεηεο πηήζεσλ. ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο Πεηξακαηηθή θαη ππνινγηζηηθή κειέηε ηεο ξνήο γύξσ από κνληέιν απηνθηλήηνπ. ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο Τπνινγηζηηθή κειέηε ξντθνύ θαη ζεξκνθξαζηαθνύ πεδίνπ ξνήο ζε ελαιιάθηε βηνκεραληθήο εθαξκνγήο. Θεζζαινλίθε, ΑΠΘ, Οθηώβξηνο Τπνινγηζηηθή κειέηε ζε θηεξσηή αθηηληθήο αληιίαο γηα πεδίν παξνρήο όγθνπ. ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, Οθηώβξηνο Energy production from oceans, Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο Θεζζαινλίθε, ηπαηιωηική Θηηεία Δθπιεξσκέλε : Τποηποθίερ-Διακπίζειρ Ωο Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο κνπ είρε ρνξεγεζεί Τποηποθία Απιζηείαρ 2009 ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών ΑΠΘ. Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνύληαη κε θξηηήξην ηηο επηζηεκνληθέο επηδόζεηο ησλ κεηαδηδαθηνξηθώλ εξεπλεηώλ. Σν έηνο 2009 δόζεθαλ 12 ππνηξνθίεο Αξηζηείαο γηα Μεηαδηδαθηνξηθνύο Δξεπλεηέο ζε όιν ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ζ ππνηξνθία νινθιεξώζεθε κε επηηπρία εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Σίηινο: Γηεξεύλεζε πεδίνπ ξνήο ζε ππξήλα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο γηα αεξνπνξηθνύο θηλεηήξεο Πιεξνθνξίεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Π.Θ. 14. Λοιπέρ Δπαζηηπιόηηηερ Κξηηήο ζηα Γηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: o International Journal of Thermal Sciences

8 o o o o o International Journal of Heat and Mass Transfer Chemical Product and Process Modelling Experimental Thermal and Fluid Science Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics Editorial Board of The Scientific World Journal (Aerospace Engineering subject area) 8 Κξηηήο ζηα Γηεζλή επηζηεκνληθά πλέδξηα: o ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea and Air, GT2009, June 8-12, 2009,Orlando, Florida, USA o Computer Aided Process Engineering Forum 7-8 February 2008, Thessaloniki, Greece Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζην 7 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηα Φαηλόκελα Ρνήο Ρεπζηώλ, ΡΟΖ 2010, Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ, 2010 Πιεξνθνξίεο ζην: πκκεηνρή ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο αέξα ηνπ κνλνζεζίνπ απηνθηλήηνπ ηεο νκάδαο FORMULA SAE ηνπ Αξηζηνηειεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Πιεξνθνξίεο ζην:

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vita. Publications:

Curriculum Vita. Publications: Curriculum Vita Surname: Spentzas Given Names: Konstantinos Son of: Nicholas Titles: Prof. at the NTUA - Dr. Sc. Tech. - Dipl. Mech. Eng. Date of Birth: 24 May 1944 Place of Birth: Athens, Greece Position:

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών -Ph.D Tμήμα Materials Science and Engineering. University of California, Los Angeles, California, USA. -Master of Science, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR Vassilios Stergiopoulos (Docteur d Etat, Docteur-Ingénieur, D.E.A. de Mécanique des Fluides, Civil Engineer) Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ. Θέαηπο Υωπέμη. Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010

Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ. Θέαηπο Υωπέμη. Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010 Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ Θέαηπο Υωπέμη Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010 ΠΑΡΟΤΙΑΗ Δηζαγσγή απνθνίησλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ Φηινζνθία θαη ζηόρνη ηνπ Ι.Β. Δμάγσλν ηνπ Ι.Β. Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα