Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A."

Transcript

1 ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç áíéêïýò þñïõò. Ôá ðñïúüíôá ôçò ÅÔÅÌ Building Systems ôüóï êáôü ôçí äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò ôïõò üóï êáé óáí ôåëéêü ðñïúüíôá (ðüñôåò, ðáñüèõñá, õáëïðåôüóìáôá ê.ëð.) Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß áðï åéäéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé éíóôéôïýôá õøçëïý êýñïõò êáé áðáéôþóåùí (IQnet & ÅËÏÔ, IFT, QUALICOAT ê.ëð.). Ç ÅÔÅÌ óõíåñãüæåôáé ìå êïñõöáßïõò áñ éôýêôïíåò êáé ìç áíéêïýò ãéá ôçí áíüðôõîç ôùí óõóôçìüôùí ôçò. Óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôïõ êôéñßïõ, ïé åéäéêïß ìç áíéêïß ôçò ÅÔÅÌ óõíåñãüæïíôáé óôåíü ìå ôïõò õðåýèõíïõò ìç áíéêïýò ôïõ Ýñãïõ ãéá íá õðüñîåé ôï ôýëåéï áðïôýëåóìá. Ç ÅÔÅÌ Building Systems åðéëýãåé êáé óõíåñãüæåôáé ìå ôïõò êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôýò áëïõìéíßïõ ôïõò ïðïßïõò õðïóôçñßæåé ôå íéêü êáé áíáðôýóåé ìáæß ôïõò ôá óõóôçìáôü ôçò. ETEM is the first aluminium extrusion company in Greece. The company designs, develops, distributes and at the same time supports modern aluminium systems for private housing, professional and industrial spaces. ETEM Building System products are certified from high status organizations (IQnet & ELOT, IFT, QUALICOAT etc), from the very early stages of their production cycling up to the point that become end product such as, doors, windows, curtain walls etc. The company is in close cooperation with some of the best architects and civil engineers for the development of new systems. Our technical department in collaboration with construction companies is taking an active role at the initial building construction stages. These relationships are established in order to ensure a successful result every time. The end products (doors, windows, curtain wall systems, special constructions etc) are certified from specialized organizations and institutes of high status and requirements. The company provides technical support and establishes close relations and co operations with some of the best aluminium constructors and together we develop new systems. 1

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / CERTIFICATES 2

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ / LETTER OF INTRODUCTION Αγαπητέ κατασκευαστή, Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την απόφασή σας να χρη σιµοποιήσετε και την σειρά Ε 55 ΘΕΤΙΣ για ρολά, στις απλές και σύνθετες κατασκευές σας. Είµαι σίγουρος ότι η λειτουργικότητα, η στιβαρότητα και η µεγάλη ποικιλία σε εµφάνιση και διαστάσεις σας επέ τρεψε να την επιλέξετε ακριβώς για τις ανάγκες των πελατών σας.. Η Ε 55 ΘΕΤΙΣ προσφέρει µοναδικά και καινοτόµα πλεο νεκτήµατα όπως: Σωληνωτή κάτω διατοµή (προφίλ) του κουτιού για µεγαλύτερη ακαµψία και χώρους εκτόνωσης των τρυπα νιών χωρίς να πληγώνεται η ψάθα κατά την στερέωση των κουφωµάτων. Ενισχυµένη σωληνωτή µετώπη η οποία µε την µεγάλη ροπή αδρανείας που διαθέτει αντιστέκεται στον άνεµο (χωρίς κτυπήµατα) και στις παραβιάσεις Στερέωση µετώπης µε τις πλαϊνές βάσεις µε δύο βίδες για µεγαλύτερη ασφάλεια Ειδικά σχεδιασµένη «γλίστρα» η οποία συνεργάζεται άριστα µε τους οδηγούς, ευθυγραµµίζει τα φυλλαράκια και ενσωµατώνει την βίδα στερέωσης µε το ποδαράκι του κουτιού µε εκχείλωση του αλουµινίου Παγιδεύει και εγκλωβίζει τον θόρυβο στην ήχο απορ ροφητική του προστασία Οι διατοµές δεν συντονίζονται στις υψηλές συχνότη τες Θερµική προστασία µε την χρήση της θερµικής ασπί δας Ενισχυµένα πλαϊνά από ειδικό κράµα αλουµινίου για µεγαλύτερη αξιοπιστία Οµαλές καµπύλες για καλλίτερη εφαρµογή της βαφής ξύλου Καινοτοµικά σχεδιασµένη υποδοχή για το βουρτσάκι που δεν κρεµάει Εύκολη επίσκεψη για συντήρηση (µεγάλο άνοιγµα) Μεγάλη στιβαρότητα η οποία επιτρέπει µεγαλύτερα ανοίγµατα Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα σας επέτρεψαν να ξεχωρί σετε από τον ανταγωνισµό Κλείνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, µε την ανοιχτή γραµµή τεχνικής υποστήριξης, θα βρισκόµαστε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε απορία ή διευκρίνι ση. Dear constructor, I would like to congratulate you on your decision to use system E 55 for the construction of roller shuttes. I believe that the functionality, rigidity and the variety of profiles will meet your customer needs. System E 55 has the following advantages: The bottom profile includes hollow areas for rigidity, as well as, for preventing the drill bit to come into contact with the sluts during installation of the roller shutter Reinforced front profile with hollow area at its end, for resistance against wind load and resistance against manual attack The front profile is fixed by two screws onto the end cap The plastic entry guide is designed so that to align the sluts. Specially designed cavity so that the fixing of the screw not to obstruct the movement of the sluts Self adhesive PVC tape can be attached on to the vis iting profile so that to achieve noise absorption and ther mal insulation The end caps are made of special aluminium alloy The profiles have smooth curves for the application of wood effect powder coating Specially designed socket so that to avoid bending of the brush. The opening of the box is such that to facilitate the maintenance of the roller The innovative design of system E 55 offer effective solutions in terms of construction and installation. I would like to assure you that the Technical Assistance Department will be at your disposal for any question or clarification. 3

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES 1. Υποδοχή για αρµοκάλυπτρο Ε 2395 και Ε 5367 στα πλαϊνά (του κουτιού) Με το αρµοκάλυπτρο εξασφαλίζεται η στήριξη και ευθυγράµµιση του κουτιού στο κούφωµα. Ειδικά διαµορφωµένα αρµοκάλυπτρα που καλύπτουν ατέλειες σε περίπτωση αντικατάστασης The end caps have track for wall joint profiles Ε 2395 και Ε 5367 The use of the wall joint profile ensures the alignment of the roller shutter with respect to the underlying door/window. 2. Ειδική υποδοχή για την προσαρµογή αυτοκόλλητης ταινίας αφρώδους EPDM (πάχους 3mm), για σφράγιση και απορρόφηση των τριγµών κατά τη διάρκεια ανοίγµατος και κλεισίµατος του ρολού. Στο προφίλ επίσκεψης µπορεί να προσαρµοστεί αυτοκόλλητο φύλλο αφρώδους PVC, για απορρόφηση των θορύβων και θερµοµό νωση. The visiting profiles has a track for the application of self adhesive EPDM tape (thickness: 3 mm), that seals and eliminates the noise caused during operation of the roller shutter. Furthermore, self adhesive PVC tape (thickness: 3 mm) can be attached on to the visiting profile that ensures noise absorption and thermal insulation. 3. Το κάτω προφίλ είναι ενισχυµένο καθώς διαθέτει σωληνωτά τµήµατα στα άκρα του. Έτσι επιτυγ χάνονται τα κάτωθι: Ακαµψία και στιβαρότητα του ρολού Θάλαµος που εµποδίζει τη βίδα να στερέωσης του κουφώµατος να γρατζουνίσει τη ψάθα του ρολού. Reinforced bottom profile that includes hollow areas at its ends so that to obtain the following: Rigidity and strength of the roller shutter The hollow chamber obstructs the intrusion of the screw so that to avoid abrasion of the slats. 4. Οµαλή εσωτερική επιφάνεια που αποτρέπει δυσλειτουρ γία και µπλοκάρισµα της ψάθας του ρολού. The inner side of the perimetrical profiles is designed so that to achieve easy rolling of the slats. 5. Ενισχυµένο άνω προφίλ για ακαµψία και δηµιουργία χώρου για µεγάλη διάµετρο ψάθας ρολού. Reinforced upper profile for rigidity. The upper profile is designed so that in conjunction with the rest of the perimetrical profiles to create enough space for large diameter of rolled slats. 5

6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES 6. υνατότητα τοποθέτησης γωνίας για να µην σηκώνε ται η ψάθα σε περίπτωση παραβίασης. Capability of fixing acces sories in order to impede movement of the slats in case of burglary. 7. Ενισχυµένη µετώπη µε σωληνωτό άκρο που δηµι ουργεί ακαµψία σε ανεµο πίεση καθώς και αντοχή σε ενδεχόµενη παραβίαση. Reinforced front profile with hollow area at its end for resistance against wind load and resistance against manual attack. 8. Η µετώπη στερεώνεται µε δύο βίδες, από κάθε πλευρά, στο πλαϊνό του ρολού. The frontal profile is fixed by 2 screws onto the end cap. 9. Ειδικά διαµορφωµένη υπο δοχή για να µην κρεµάει το βουρτσάκι. Οι τρίχες δεν κρεµάνε και δεν είναι ορατές για καλύτε ρη στεγάνωση και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα αντί στοιχα. Specially designed socket so that to avoid bending of the brush. Therefore, the brush is not visible as well as it seals against weather conditions. 10. Ειδικά σχεδιασµένη τάπα µε υπερυψωµένο οδηγό ευθυ γράµµισης της ψάθας. Eιδικά διαµορφωµένη υπο δοχή ώστε η βίδα στερέω σης να εκχυλώνει το αλου µίνιο του οδηγού και να µην εµποδίζει την κίνηση της ψάθας. The plastic entry guide is designed so that to align the sluts. Specially designed cavity so that the fixing of the screw not to obstruct the movement of the sluts. 11. Υποδοχή για την προσαρµο γή ελαστικού στον αρµό µεταξύ ρολού τοίχου. The joint between wall and roller shutter is filled with press in gasket. 6

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

8 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ / PERIMETRIC PROFILES OF BOX 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 745 g/m : 358 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 951 g/m : 483 mm 1 E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 546 g/m : 318 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 805 g/m : 315 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÐÏÌÐÅ FRONT - CURVED : 775 g/m : 374 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 915 g/m : 438 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 1112 g/m : 562 mm 1 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 687 g/m : 398 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 945 g/m : 395 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÐÏÌÐÅ FRONT - CURVED : 942 g/m : 451 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 1152 g/m : 480 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 1322 g/m : 558 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 1253 g/m : 602 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 1588 g/m : 683 mm 1 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 913 g/m : 439 mm 1 E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 1085 g/m : 519 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 1061 g/m : 435 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 1269 g/m : 515 mm 1 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 483 g/m : 4,6 m : 234 mm 8 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 746 g/m : 4,6 m : 381 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 883 g/m : 4,6 m : 463 mm 4 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 599 g/m : 4,6 m : 253 mm 8 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 830 g/m : 4,6 m : 400 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 953 g/m : 4,6 m : 480 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 580 g/m : 4,6 m : 249 mm 8 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 811 g/m : 4,6 m : 396 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 934 g/m : 4,6 m : 476 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 700 g/m : 4,6 m : 280 mm 8 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 256 g/m : 235 mm 16 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 325 g/m : 130 mm 12 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 451 g/m : 159 mm 8 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 529 g/m : 180 mm 8 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 643 g/m : 209 mm 6 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 1037 g/m : 231 mm 4 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 261 g/m : 131 mm 16 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,057 cm Ë 4 Jy = 1,80 cm Ë 4 ex (max) = 2,38 cm ey (max) = 0,46 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,12 cm Ë 3 Wy = 0,76 cm Ë 3 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 266 g/m : 132 mm 16 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,059 cm Ë 4 Jy = 1,67 cm Ë 4 ex (max) = 2,33 cm ey (max) = 0,48 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,12 cm Ë 3 Wy = 0,72 cm Ë 3 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 224 g/m : 120 mm 16 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,10 cm Ë 4 Jy = 0,85 cm Ë 4 ex (max) = 1,85 cm ey (max) = 0,48 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,21 cm Ë 3 Wy = 0,46 cm Ë 3 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 313 g/m : 152 mm 12 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,14 cm Ë 4 Jy = 2,58 cm Ë 4 ex (max) = 2,60 cm ey (max) = 0,36 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,39 cm Ë 3 Wy = 0,99 cm Ë 3 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 424 g/m : 186 mm 8 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,25 cm Ë 4 Jy = 5,37 cm Ë 4 ex (max) = 3,33 cm ey (max) = 0,66 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,38 cm Ë 3 Wy = 1,61 cm Ë 3 14

15 W Ο ΗΓΟΙ / GUIDES 15

16 W Ο ΗΓΟΙ / GUIDES 16

17 W ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ / END SLATS 17

18 W ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ / SLATS 18

19 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΗ ΙΣΙΑ / PROFILES OF BOX FLAT FRONT 19

20 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΗ ΠΟΜΠΕ / PROFILES OF BOX FRONT CURVED 20

21 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΝΩ / PROFILES OF BOX UPPER PROFILE 21

22 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / PROFILES OF BOX VISITING 22

23 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΩ / PROFILES OF BOX BOTTOM PROFIE 23

24 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 24

25 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 25

26 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 26

27 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 27

28 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 28

29 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 29

30 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 30

31 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 31

32 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / ACCESSORIES TABLE E 55 THETIS ÐËÁÚÍÁ ÑÏËÙÍ - END CAPS 41

33 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / ACCESSORIES TABLE E 55 THETIS ËÁÌÁÑÉÍÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ - GALVANISED PLATE 42

34 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / ACCESSORIES TABLE E 55 THETIS ËÁÌÁÑÉÍÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ - GALVANISED PLATE ÃËÕÓÔÑÁ & ÅÍÉÓ ÕÓÇ ÃËÕÓÔÑÁÓ - ENTRY GUIDE & SUPPORT ÔÁÐÅÓ - PLASTIC PLUGS 43

35 ΠΡΕΣΑΚΙ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / PUNCHING MACHINE FOR E 55 THETIS A C B D E F ÊÙÄÉÊÏÓ /CODE ÐÅÑÉÖÑÁÖÇ ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÁÓ DESCRIPTION A ÊÏØÉÌÏ ÏÂÁË ÔÑÕÐÁÓ ÃÉÁ ÓÕÑÔÇ B ÊÏØÉÌÏ ÃÉÁ ÌÁÍÉÂÅËÁ C ÊÏØÉÌÏ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÉÌÁÍÔÁ D ÔÑÕÐÇÌÁ Ö15 - Ö5 ÃÉÁ ÂÉÄÙÌÁ ÓÔÏ ÔÏÉ Ï E ÎÅËÏÕÑÉÓÌÁ ÏÄÇÃÏÕ ÃÉÁ ÍÁ ÊÏÕÌÐÙÈÅÉ ÓÔÏ ÊÏÕÔÉ F ÊÏØÉÌÏ ÓÔH ÌÅÔÙÐÇ ÃÉÁ ÍÁ ÊÏÕÌÐÙÈÅÉ Ï ÏÄÇÃÏÓ. (ÄÕÏ ÐÅÑÉÐÔÙÓÅÉÓ ÏÄÇÃÙÍ) CUTTING FOR OVAL HOLE FOR THE SECURITY PIN CUTTING FOR CRANK CUTTING FOR TAPE GUIDE CUTTING Ö15 - Ö5 FOR FIXING HOLES ONTO THE GUIDE CUTTING OFF THE GUIDE SO THAT TO BE INSERTED TO THE ROLLER SHUTTER CUTTING THE FRONT PROFILE FOR THE INSERTION OF THE GUIDE (2 CASES) 44

36 ΠΡΕΣΑΚΙ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / PUNCHING MACHINE FOR E 55 THETIS A/A ÊÙÄÉÊÏÓ CODE ÐÅÑÉÖÑÁÖÇ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ ÐËÁÊÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÊÏÐÔÉÊÏ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ (ÁÍÙ) ÅÎÙËÊÅÁÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÑÁÏÕËÏÕ ÓÔÏÐÅÑ ÌÅ ÍÔÉÆÁ ÊÏÐÔÉÊÏ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÊÁÔÙ ÂÁÓÇ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÊÏÐÔÉÊÏ ÓÕÑÔÇ (ÁÍÙ) ÐËÁÊÁÊÉ ÐÑÏÓÈÁÖÁÉÑÅÓÇÓ ÐÕÑÏÕ ÊÏÐÔÉÊÏ ÓÕÑÔÇ (ÊÁÔÙ) ÔÁÊÁÊÉ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÁÍÙ) ÊÏÐÔÉÊÏ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÁÍÙ) ÅÎÙËÊÅÁÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ ÊÏÐÔÉÊÏ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÊÁÔÙ) ÔÁÊÏÓ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÊÁÔÙ) ÔÑÕÐÇÔÉÊÏ ÏÄÇÃÏÕ (ÁÍÙ) Ö ÔÑÕÐÇÔÉÊÏ ÏÄÇÃÏÕ (ÊÁÔÙ) Ö ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÏÄÇÃÏ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÏÄÇÃÏÕ (ÊÁÔÙ) ÔÁÊÁÊÉ ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ ÐËÁÊÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Á' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Â' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Á' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÊÁÔÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Â' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÊÁÔÙ) ÐËÁÊÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ (ÊÁÔÙ) DESCRIPTION SUPPORT BLOCK FOR THE PERFORATOR CONCERNING THE TAPE GUIDE PERFORATOR FOR TAPE GUIDE (UPPER) EJECTOR FOR PERFORATOR CONCERNING TAPE GUIDE STOP WITH CONNECTING ROD PERFORATOR FOR TAPE GUIDE (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR THE PERFORATOR CONCERNING THE TAPE GUIDE PERFORATOR FOR THE SECURITY PIN (UPPER) SUPPORT BLOCK FOR PIN PERFORATOR FOR SECURITY PIN (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR PERFORATOR CONCERNING CRANK (UPPER) PERFORATOR FOR CRANK (UPPER) EJECTOR FOR PERFORATOR CONCERNING CRANK PERFORATOR FOR CRANK (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR PERFORATOR CONCERNING CRANK (LOWER) PERFORATOR FOR GUIDE (UPPER) Ö11 PERFORATOR FOR GUIDE (LOWER) Ö4 CUTTING OFF TOOL FOR GUIDE (UPPER) CUTTING OFF TOOL FOR GUIDE (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR CUTTING OFF TOOL SUPPORT BLOCK FOR CUTTING OFF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE (UPPER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE A' (UPPER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE B' (UPPER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE A' (LOWER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE B' (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR CUTTING OFF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE (LOWER) 45

37 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-1000 ÁËÊÕÏÍÇ ALCYONE E-2300 ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ANDROMEDA 46

38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING E-2004 Å-38 ÙÊÅÁÍÉÓ OCEANIS EASY 47

39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-40 ÅÓÔÉÁ ESTIA Å-45 ÍÉÏÂÇ NIOBE Å-48 MIA MIA 48

40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING E-1200 ÁÊÔÉÓ AKTIS Å-19 ÄÁÍÁÇ DANAE 49

41 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING Å-2200 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS Å-22 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS È-3000 ÊÁÓÓÉÏÐÅÉÁ CASSIOPEA 50

42 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-6400 ÃÁÉÁ GAIA Å-8000 ÕÐÅÑÉÙÍ HYPERION 51

43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-85 ÔÉÔÁÍ TITAN 52

44 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÙÑÙÍ INTERIOR SYSTEMS E-1300 ÐÑÙÔÅÕÓ PROTEUS E-6300 ÅÕÁ EVA 53

45 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÑÏËÙÍ ROLER SHUTTERS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÓÊÉÁÄÉÙÍ LOUVERS E-55 ÈÅÔÉÓ THETIS E-66 ÁÕÑÁ AVRA 54

46 ΦΑΞ / FAX ÐÁÑÁÊÁËÏÕÌÅ ÏÐÙÓ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÔÅ ÔÕ ÏÍ ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ ¹ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÓÁÓ ÓÕÌÐËÇÑÙÍÏÍÔÁÓ ÔÇ ÓÅËÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÅËÍÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÌÅ ÖÁÎ ÓÔÏ

47 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 56

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-55 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-52 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ETEM A.E. / ETEM S.A.

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ETEM A.E. / ETEM S.A. ETEM A.E. / ETEM S.A. Å-52 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-38 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h

Ταχύτητα ανέµου 195 km/h / Wind speed 195 km/h Å-38 Κατασκευασµένο µε προφίλ: Constructive with profiles: ΚΑΣΑ/ FRAME 38101 ΦΥΛΛΟ/ SASH 3871 1 3 1 600Pa Ταχύτητα ανέµου 11 km/h / Wind speed 11 km/h 750Pa Ταχύτητα ανέµου 130 km/h / Wind speed 130 km/h

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

15-24 Κουτί ίσιο 140X140 Flat box 140Χ140 16. 27-34 Κινητήρας Motor 28-29

15-24 Κουτί ίσιο 140X140 Flat box 140Χ140 16. 27-34 Κινητήρας Motor 28-29 Περιεχόμενα Table of Contents Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 3-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-1 Επικαθήμεν α ρολά M13000 Top mounted roller shutters M13000 Κουτιά επικαθήμενων ρολών Top mounted roller

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED INSULATING ROLLER SHUTTERS

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED INSULATING ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED INSULATING ROLLER SHUTTERS Περιεχόμενα Table of Contents Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 3-6 Προφίλ 1:1 Profiles

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

SR 700 ΡΟΛΑ ROLLING SHUTTERS SR 700 ALUMINIUM SYSTEMS. 2η Έκδοση / 2nd Edition

SR 700 ΡΟΛΑ ROLLING SHUTTERS SR 700 ALUMINIUM SYSTEMS. 2η Έκδοση / 2nd Edition SR 700 ΡΟΛΑ ROLLING SHUTTERS SR 700 2η Έκδοση / 2nd Edition ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Ρολά Rolling Shutters SR 700 INDEX SR 700 ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ 4-5 Προφίλ Εταιρείας / Company

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED INSULATING ROLLER SHUTTERS

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED INSULATING ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED ROLLER SHUTTERS ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΡΟΛΑ TOP MOUNTED INSULATING ROLLER SHUTTERS Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors C0 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα για Θαλάμους Ελεγχόμενης Πρόσβασης C 0 Coplanar είναι σχεδιασμένο για εισόδους υψηλής ασφάλειας με χαμηλή κίνηση. Με λίγα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes.

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes. Η σειρά EUROPA 998 Hybrid σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα Υβριδικά συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της περσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Θερμοδιακοπή Thermalbreak AL 420 INDEX AL 420 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ

GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ CUTTING MEASURES ΜEΤΡΑ ΚΟΠHΣ JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 GENERAL INFORMATION CATALOGUE ΣΥΝΟΠΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ANALYTICAL CATALOGUE ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 SECTION DRAWINGS ΣΥΝΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate.

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Innovative energy building solutions Το νέο ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Συρόμενα Sliding AL 210 INDEX AL 210 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές E D I T I O N / Έ Κ Δ Ο Σ Η 2 0 1 4 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Κατάλογος Tech Catalogue

Τεχνικός Κατάλογος Tech Catalogue Rolling Shutters Τεχνικός Κατάλογος Tech Catalogue T : 2552027865 F : 2552027866 Έδρα : Ορεστιαδα Email : pasialis_sa@otenet.gr www.pasialis-sa.gr ΡΟΛΛΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΠΡΟΦΙΛ PVC ΣΗΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-35

PROFILCO SLIDING PR-35 PROFILCO SLIDING PR-35 MAY - 2008 PROFILCO SLIDING PR-35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

Vertical Cassette Rido

Vertical Cassette Rido ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION Vertical Cassette Rido Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης & Εγκατάστασης Assemblage & Installation Manual ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - INFO ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εταιρία Casoneto Expert, θέλοντας να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors GLASS ACCESSORIES συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors www.excel.com.gr SL-D 001 οδηγοί αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του Η γυαλιού με επιτυχία και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist 1 Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass Supporting System Type Α Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα On-floor glass supporting

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα / index ΕΤΑΙΡΙΚO ΠΡΟΦIΛ COMPANY PROFILE ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ PANELS TRADITIONAL PANELS ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ PANELS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EMBOSSED ALUMINIUM PANELS

περιεχόμενα / index ΕΤΑΙΡΙΚO ΠΡΟΦIΛ COMPANY PROFILE ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ PANELS TRADITIONAL PANELS ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ PANELS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EMBOSSED ALUMINIUM PANELS 3 περιεχόμενα / index ΕΤΑΙΡΙΚO ΠΡΟΦIΛ COMPANY PROFILE ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ PANELS TRADITIONAL PANELS INOX PANELS ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ PANELS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EMBOSSED ALUMINIUM PANELS 5 6-18 19-41 42-160 5 4 Εταιρικό προφίλ Company

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές SEPTEMBER/ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2007 PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

DOOR PANELS. catalogue

DOOR PANELS. catalogue DOOR PANELS catalogue 2011 Περιεχόµενα Index Προφίλ εταιρεία Company profile 2-3 Ευρετήριο σχεδίων 4-7 Design index P100 Series 8-27 Inox Series 28-51 E2000 Series 52-107 P6000 Series 108-125 AL590 126-127

Διαβάστε περισσότερα

PVC + COMBO Door Panels

PVC + COMBO Door Panels PVC + COMBO Door Panels Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801 Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα