Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å-55 ÈÅÔÉÓ / THETIS ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A."

Transcript

1 ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç áíéêïýò þñïõò. Ôá ðñïúüíôá ôçò ÅÔÅÌ Building Systems ôüóï êáôü ôçí äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò ôïõò üóï êáé óáí ôåëéêü ðñïúüíôá (ðüñôåò, ðáñüèõñá, õáëïðåôüóìáôá ê.ëð.) Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß áðï åéäéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé éíóôéôïýôá õøçëïý êýñïõò êáé áðáéôþóåùí (IQnet & ÅËÏÔ, IFT, QUALICOAT ê.ëð.). Ç ÅÔÅÌ óõíåñãüæåôáé ìå êïñõöáßïõò áñ éôýêôïíåò êáé ìç áíéêïýò ãéá ôçí áíüðôõîç ôùí óõóôçìüôùí ôçò. Óôçí äéüñêåéá ôçò êáôáóêåõþò ôïõ êôéñßïõ, ïé åéäéêïß ìç áíéêïß ôçò ÅÔÅÌ óõíåñãüæïíôáé óôåíü ìå ôïõò õðåýèõíïõò ìç áíéêïýò ôïõ Ýñãïõ ãéá íá õðüñîåé ôï ôýëåéï áðïôýëåóìá. Ç ÅÔÅÌ Building Systems åðéëýãåé êáé óõíåñãüæåôáé ìå ôïõò êïñõöáßïõò êáôáóêåõáóôýò áëïõìéíßïõ ôïõò ïðïßïõò õðïóôçñßæåé ôå íéêü êáé áíáðôýóåé ìáæß ôïõò ôá óõóôçìáôü ôçò. ETEM is the first aluminium extrusion company in Greece. The company designs, develops, distributes and at the same time supports modern aluminium systems for private housing, professional and industrial spaces. ETEM Building System products are certified from high status organizations (IQnet & ELOT, IFT, QUALICOAT etc), from the very early stages of their production cycling up to the point that become end product such as, doors, windows, curtain walls etc. The company is in close cooperation with some of the best architects and civil engineers for the development of new systems. Our technical department in collaboration with construction companies is taking an active role at the initial building construction stages. These relationships are established in order to ensure a successful result every time. The end products (doors, windows, curtain wall systems, special constructions etc) are certified from specialized organizations and institutes of high status and requirements. The company provides technical support and establishes close relations and co operations with some of the best aluminium constructors and together we develop new systems. 1

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / CERTIFICATES 2

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ / LETTER OF INTRODUCTION Αγαπητέ κατασκευαστή, Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την απόφασή σας να χρη σιµοποιήσετε και την σειρά Ε 55 ΘΕΤΙΣ για ρολά, στις απλές και σύνθετες κατασκευές σας. Είµαι σίγουρος ότι η λειτουργικότητα, η στιβαρότητα και η µεγάλη ποικιλία σε εµφάνιση και διαστάσεις σας επέ τρεψε να την επιλέξετε ακριβώς για τις ανάγκες των πελατών σας.. Η Ε 55 ΘΕΤΙΣ προσφέρει µοναδικά και καινοτόµα πλεο νεκτήµατα όπως: Σωληνωτή κάτω διατοµή (προφίλ) του κουτιού για µεγαλύτερη ακαµψία και χώρους εκτόνωσης των τρυπα νιών χωρίς να πληγώνεται η ψάθα κατά την στερέωση των κουφωµάτων. Ενισχυµένη σωληνωτή µετώπη η οποία µε την µεγάλη ροπή αδρανείας που διαθέτει αντιστέκεται στον άνεµο (χωρίς κτυπήµατα) και στις παραβιάσεις Στερέωση µετώπης µε τις πλαϊνές βάσεις µε δύο βίδες για µεγαλύτερη ασφάλεια Ειδικά σχεδιασµένη «γλίστρα» η οποία συνεργάζεται άριστα µε τους οδηγούς, ευθυγραµµίζει τα φυλλαράκια και ενσωµατώνει την βίδα στερέωσης µε το ποδαράκι του κουτιού µε εκχείλωση του αλουµινίου Παγιδεύει και εγκλωβίζει τον θόρυβο στην ήχο απορ ροφητική του προστασία Οι διατοµές δεν συντονίζονται στις υψηλές συχνότη τες Θερµική προστασία µε την χρήση της θερµικής ασπί δας Ενισχυµένα πλαϊνά από ειδικό κράµα αλουµινίου για µεγαλύτερη αξιοπιστία Οµαλές καµπύλες για καλλίτερη εφαρµογή της βαφής ξύλου Καινοτοµικά σχεδιασµένη υποδοχή για το βουρτσάκι που δεν κρεµάει Εύκολη επίσκεψη για συντήρηση (µεγάλο άνοιγµα) Μεγάλη στιβαρότητα η οποία επιτρέπει µεγαλύτερα ανοίγµατα Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα σας επέτρεψαν να ξεχωρί σετε από τον ανταγωνισµό Κλείνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, µε την ανοιχτή γραµµή τεχνικής υποστήριξης, θα βρισκόµαστε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε απορία ή διευκρίνι ση. Dear constructor, I would like to congratulate you on your decision to use system E 55 for the construction of roller shuttes. I believe that the functionality, rigidity and the variety of profiles will meet your customer needs. System E 55 has the following advantages: The bottom profile includes hollow areas for rigidity, as well as, for preventing the drill bit to come into contact with the sluts during installation of the roller shutter Reinforced front profile with hollow area at its end, for resistance against wind load and resistance against manual attack The front profile is fixed by two screws onto the end cap The plastic entry guide is designed so that to align the sluts. Specially designed cavity so that the fixing of the screw not to obstruct the movement of the sluts Self adhesive PVC tape can be attached on to the vis iting profile so that to achieve noise absorption and ther mal insulation The end caps are made of special aluminium alloy The profiles have smooth curves for the application of wood effect powder coating Specially designed socket so that to avoid bending of the brush. The opening of the box is such that to facilitate the maintenance of the roller The innovative design of system E 55 offer effective solutions in terms of construction and installation. I would like to assure you that the Technical Assistance Department will be at your disposal for any question or clarification. 3

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES 1. Υποδοχή για αρµοκάλυπτρο Ε 2395 και Ε 5367 στα πλαϊνά (του κουτιού) Με το αρµοκάλυπτρο εξασφαλίζεται η στήριξη και ευθυγράµµιση του κουτιού στο κούφωµα. Ειδικά διαµορφωµένα αρµοκάλυπτρα που καλύπτουν ατέλειες σε περίπτωση αντικατάστασης The end caps have track for wall joint profiles Ε 2395 και Ε 5367 The use of the wall joint profile ensures the alignment of the roller shutter with respect to the underlying door/window. 2. Ειδική υποδοχή για την προσαρµογή αυτοκόλλητης ταινίας αφρώδους EPDM (πάχους 3mm), για σφράγιση και απορρόφηση των τριγµών κατά τη διάρκεια ανοίγµατος και κλεισίµατος του ρολού. Στο προφίλ επίσκεψης µπορεί να προσαρµοστεί αυτοκόλλητο φύλλο αφρώδους PVC, για απορρόφηση των θορύβων και θερµοµό νωση. The visiting profiles has a track for the application of self adhesive EPDM tape (thickness: 3 mm), that seals and eliminates the noise caused during operation of the roller shutter. Furthermore, self adhesive PVC tape (thickness: 3 mm) can be attached on to the visiting profile that ensures noise absorption and thermal insulation. 3. Το κάτω προφίλ είναι ενισχυµένο καθώς διαθέτει σωληνωτά τµήµατα στα άκρα του. Έτσι επιτυγ χάνονται τα κάτωθι: Ακαµψία και στιβαρότητα του ρολού Θάλαµος που εµποδίζει τη βίδα να στερέωσης του κουφώµατος να γρατζουνίσει τη ψάθα του ρολού. Reinforced bottom profile that includes hollow areas at its ends so that to obtain the following: Rigidity and strength of the roller shutter The hollow chamber obstructs the intrusion of the screw so that to avoid abrasion of the slats. 4. Οµαλή εσωτερική επιφάνεια που αποτρέπει δυσλειτουρ γία και µπλοκάρισµα της ψάθας του ρολού. The inner side of the perimetrical profiles is designed so that to achieve easy rolling of the slats. 5. Ενισχυµένο άνω προφίλ για ακαµψία και δηµιουργία χώρου για µεγάλη διάµετρο ψάθας ρολού. Reinforced upper profile for rigidity. The upper profile is designed so that in conjunction with the rest of the perimetrical profiles to create enough space for large diameter of rolled slats. 5

6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES 6. υνατότητα τοποθέτησης γωνίας για να µην σηκώνε ται η ψάθα σε περίπτωση παραβίασης. Capability of fixing acces sories in order to impede movement of the slats in case of burglary. 7. Ενισχυµένη µετώπη µε σωληνωτό άκρο που δηµι ουργεί ακαµψία σε ανεµο πίεση καθώς και αντοχή σε ενδεχόµενη παραβίαση. Reinforced front profile with hollow area at its end for resistance against wind load and resistance against manual attack. 8. Η µετώπη στερεώνεται µε δύο βίδες, από κάθε πλευρά, στο πλαϊνό του ρολού. The frontal profile is fixed by 2 screws onto the end cap. 9. Ειδικά διαµορφωµένη υπο δοχή για να µην κρεµάει το βουρτσάκι. Οι τρίχες δεν κρεµάνε και δεν είναι ορατές για καλύτε ρη στεγάνωση και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα αντί στοιχα. Specially designed socket so that to avoid bending of the brush. Therefore, the brush is not visible as well as it seals against weather conditions. 10. Ειδικά σχεδιασµένη τάπα µε υπερυψωµένο οδηγό ευθυ γράµµισης της ψάθας. Eιδικά διαµορφωµένη υπο δοχή ώστε η βίδα στερέω σης να εκχυλώνει το αλου µίνιο του οδηγού και να µην εµποδίζει την κίνηση της ψάθας. The plastic entry guide is designed so that to align the sluts. Specially designed cavity so that the fixing of the screw not to obstruct the movement of the sluts. 11. Υποδοχή για την προσαρµο γή ελαστικού στον αρµό µεταξύ ρολού τοίχου. The joint between wall and roller shutter is filled with press in gasket. 6

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES

8 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ / PERIMETRIC PROFILES OF BOX 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 745 g/m : 358 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 951 g/m : 483 mm 1 E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 546 g/m : 318 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 805 g/m : 315 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÐÏÌÐÅ FRONT - CURVED : 775 g/m : 374 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 915 g/m : 438 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 1112 g/m : 562 mm 1 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 687 g/m : 398 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 945 g/m : 395 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÐÏÌÐÅ FRONT - CURVED : 942 g/m : 451 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 1152 g/m : 480 mm 1 E ÌÅÔÙÐÇ ÉÓÉÁ FRONT - FLAT : 1322 g/m : 558 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 1253 g/m : 602 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÙ UPPER PROFILE : 1588 g/m : 683 mm 1 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 913 g/m : 439 mm 1 E ÅÐÉÓÊÅØÇ VISITING : 1085 g/m : 519 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 1061 g/m : 435 mm 1 E ÐÑÏÖÉË ÊÁÔÙ BOTTOM PROFILE : 1269 g/m : 515 mm 1 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 483 g/m : 4,6 m : 234 mm 8 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 746 g/m : 4,6 m : 381 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 883 g/m : 4,6 m : 463 mm 4 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÈÅÓÇ ÐÑÏÖÉË VIEW PROFILE IN BOX E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 599 g/m : 4,6 m : 253 mm 8 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 830 g/m : 4,6 m : 400 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 953 g/m : 4,6 m : 480 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 580 g/m : 4,6 m : 249 mm 8 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 811 g/m : 4,6 m : 396 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 934 g/m : 4,6 m : 476 mm 4 E ÏÄÇÃÏÓ GUIDE : 700 g/m : 4,6 m : 280 mm 8 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 256 g/m : 235 mm 16 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 325 g/m : 130 mm 12 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 451 g/m : 159 mm 8 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 529 g/m : 180 mm 8 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 643 g/m : 209 mm 6 E ÊÁÔÙÊÁÓÉ END SLAT : 1037 g/m : 231 mm 4 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 261 g/m : 131 mm 16 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,057 cm Ë 4 Jy = 1,80 cm Ë 4 ex (max) = 2,38 cm ey (max) = 0,46 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,12 cm Ë 3 Wy = 0,76 cm Ë 3 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / LIST OF PROFILES E 55 THETIS No ÄÉÁÔÏÌÇ - PROFILE ÔÅÌ/ÄÅÌÁ PCS/BUNDLE ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÓÔÁÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ STATIC VALUES E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 266 g/m : 132 mm 16 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,059 cm Ë 4 Jy = 1,67 cm Ë 4 ex (max) = 2,33 cm ey (max) = 0,48 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,12 cm Ë 3 Wy = 0,72 cm Ë 3 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 224 g/m : 120 mm 16 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,10 cm Ë 4 Jy = 0,85 cm Ë 4 ex (max) = 1,85 cm ey (max) = 0,48 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,21 cm Ë 3 Wy = 0,46 cm Ë 3 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 313 g/m : 152 mm 12 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,14 cm Ë 4 Jy = 2,58 cm Ë 4 ex (max) = 2,60 cm ey (max) = 0,36 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,39 cm Ë 3 Wy = 0,99 cm Ë 3 E ÖÕËËÁÑÁÊÉ SLAT : 424 g/m : 186 mm 8 ÑÏÐÇ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ cm Ë 4 MOMENT OF INERTIA cm Ë 4 Jx = 0,25 cm Ë 4 Jy = 5,37 cm Ë 4 ex (max) = 3,33 cm ey (max) = 0,66 cm ÑÏÐÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ cm Ë 3 MOMENT OF RESISTANCE cm Ë 3 Wx = 0,38 cm Ë 3 Wy = 1,61 cm Ë 3 14

15 W Ο ΗΓΟΙ / GUIDES 15

16 W Ο ΗΓΟΙ / GUIDES 16

17 W ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ / END SLATS 17

18 W ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ / SLATS 18

19 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΗ ΙΣΙΑ / PROFILES OF BOX FLAT FRONT 19

20 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΗ ΠΟΜΠΕ / PROFILES OF BOX FRONT CURVED 20

21 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΝΩ / PROFILES OF BOX UPPER PROFILE 21

22 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / PROFILES OF BOX VISITING 22

23 W ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΩ / PROFILES OF BOX BOTTOM PROFIE 23

24 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 24

25 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 25

26 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 26

27 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 27

28 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 28

29 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 29

30 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 30

31 D ΤΟΜΕΣ / SECTIONS ÅÐÉÊÁÈÇÌÅÍÏ ÊÏÕÔÉ / INSESSORIAL BOX 31

32 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / ACCESSORIES TABLE E 55 THETIS ÐËÁÚÍÁ ÑÏËÙÍ - END CAPS 41

33 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / ACCESSORIES TABLE E 55 THETIS ËÁÌÁÑÉÍÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ - GALVANISED PLATE 42

34 A ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / ACCESSORIES TABLE E 55 THETIS ËÁÌÁÑÉÍÁ ÃÁËÂÁÍÉÆÅ - GALVANISED PLATE ÃËÕÓÔÑÁ & ÅÍÉÓ ÕÓÇ ÃËÕÓÔÑÁÓ - ENTRY GUIDE & SUPPORT ÔÁÐÅÓ - PLASTIC PLUGS 43

35 ΠΡΕΣΑΚΙ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / PUNCHING MACHINE FOR E 55 THETIS A C B D E F ÊÙÄÉÊÏÓ /CODE ÐÅÑÉÖÑÁÖÇ ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÁÓ DESCRIPTION A ÊÏØÉÌÏ ÏÂÁË ÔÑÕÐÁÓ ÃÉÁ ÓÕÑÔÇ B ÊÏØÉÌÏ ÃÉÁ ÌÁÍÉÂÅËÁ C ÊÏØÉÌÏ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÉÌÁÍÔÁ D ÔÑÕÐÇÌÁ Ö15 - Ö5 ÃÉÁ ÂÉÄÙÌÁ ÓÔÏ ÔÏÉ Ï E ÎÅËÏÕÑÉÓÌÁ ÏÄÇÃÏÕ ÃÉÁ ÍÁ ÊÏÕÌÐÙÈÅÉ ÓÔÏ ÊÏÕÔÉ F ÊÏØÉÌÏ ÓÔH ÌÅÔÙÐÇ ÃÉÁ ÍÁ ÊÏÕÌÐÙÈÅÉ Ï ÏÄÇÃÏÓ. (ÄÕÏ ÐÅÑÉÐÔÙÓÅÉÓ ÏÄÇÃÙÍ) CUTTING FOR OVAL HOLE FOR THE SECURITY PIN CUTTING FOR CRANK CUTTING FOR TAPE GUIDE CUTTING Ö15 - Ö5 FOR FIXING HOLES ONTO THE GUIDE CUTTING OFF THE GUIDE SO THAT TO BE INSERTED TO THE ROLLER SHUTTER CUTTING THE FRONT PROFILE FOR THE INSERTION OF THE GUIDE (2 CASES) 44

36 ΠΡΕΣΑΚΙ Ε 55 ΘΕΤΙΣ / PUNCHING MACHINE FOR E 55 THETIS A/A ÊÙÄÉÊÏÓ CODE ÐÅÑÉÖÑÁÖÇ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÏÓ ÐËÁÊÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÊÏÐÔÉÊÏ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ (ÁÍÙ) ÅÎÙËÊÅÁÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÑÁÏÕËÏÕ ÓÔÏÐÅÑ ÌÅ ÍÔÉÆÁ ÊÏÐÔÉÊÏ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÊÁÔÙ ÂÁÓÇ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÑÁÏÕËÁÊÉ ÊÏÐÔÉÊÏ ÓÕÑÔÇ (ÁÍÙ) ÐËÁÊÁÊÉ ÐÑÏÓÈÁÖÁÉÑÅÓÇÓ ÐÕÑÏÕ ÊÏÐÔÉÊÏ ÓÕÑÔÇ (ÊÁÔÙ) ÔÁÊÁÊÉ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÁÍÙ) ÊÏÐÔÉÊÏ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÁÍÙ) ÅÎÙËÊÅÁÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ ÊÏÐÔÉÊÏ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÊÁÔÙ) ÔÁÊÏÓ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÊÏÐÔÉÊÏÕ ÌÁÍÉÂÅËÁÓ (ÊÁÔÙ) ÔÑÕÐÇÔÉÊÏ ÏÄÇÃÏÕ (ÁÍÙ) Ö ÔÑÕÐÇÔÉÊÏ ÏÄÇÃÏÕ (ÊÁÔÙ) Ö ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÏÄÇÃÏ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÏÄÇÃÏÕ (ÊÁÔÙ) ÔÁÊÁÊÉ ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ ÐËÁÊÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Á' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Â' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÁÍÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Á' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÊÁÔÙ) ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ Â' ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ (ÊÁÔÙ) ÐËÁÊÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÎÅËÏÕÑÉÓÔÉÊÏÕ ÃÉÁ ÌÅÔÙÐÇ (ÊÁÔÙ) DESCRIPTION SUPPORT BLOCK FOR THE PERFORATOR CONCERNING THE TAPE GUIDE PERFORATOR FOR TAPE GUIDE (UPPER) EJECTOR FOR PERFORATOR CONCERNING TAPE GUIDE STOP WITH CONNECTING ROD PERFORATOR FOR TAPE GUIDE (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR THE PERFORATOR CONCERNING THE TAPE GUIDE PERFORATOR FOR THE SECURITY PIN (UPPER) SUPPORT BLOCK FOR PIN PERFORATOR FOR SECURITY PIN (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR PERFORATOR CONCERNING CRANK (UPPER) PERFORATOR FOR CRANK (UPPER) EJECTOR FOR PERFORATOR CONCERNING CRANK PERFORATOR FOR CRANK (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR PERFORATOR CONCERNING CRANK (LOWER) PERFORATOR FOR GUIDE (UPPER) Ö11 PERFORATOR FOR GUIDE (LOWER) Ö4 CUTTING OFF TOOL FOR GUIDE (UPPER) CUTTING OFF TOOL FOR GUIDE (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR CUTTING OFF TOOL SUPPORT BLOCK FOR CUTTING OFF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE (UPPER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE A' (UPPER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE B' (UPPER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE A' (LOWER) CUTTING OF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE CASE B' (LOWER) SUPPORT BLOCK FOR CUTTING OFF TOOL CONCERNING FRONT PROFILE (LOWER) 45

37 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-1000 ÁËÊÕÏÍÇ ALCYONE E-2300 ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ANDROMEDA 46

38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING E-2004 Å-38 ÙÊÅÁÍÉÓ OCEANIS EASY 47

39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÁ OPENING Å-40 ÅÓÔÉÁ ESTIA Å-45 ÍÉÏÂÇ NIOBE Å-48 MIA MIA 48

40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING E-1200 ÁÊÔÉÓ AKTIS Å-19 ÄÁÍÁÇ DANAE 49

41 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÑÏÌÅÍÁ SLIDING Å-2200 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS Å-22 ÁÑÔÅÌÉÓ ARTEMIS È-3000 ÊÁÓÓÉÏÐÅÉÁ CASSIOPEA 50

42 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-6400 ÃÁÉÁ GAIA Å-8000 ÕÐÅÑÉÙÍ HYPERION 51

43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁÔÁ FACADES, Å-85 ÔÉÔÁÍ TITAN 52

44 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÙÑÙÍ INTERIOR SYSTEMS E-1300 ÐÑÙÔÅÕÓ PROTEUS E-6300 ÅÕÁ EVA 53

45 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ / ETEM ALMINIUM SYSTEMS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÑÏËÙÍ ROLER SHUTTERS ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÓÊÉÁÄÉÙÍ LOUVERS E-55 ÈÅÔÉÓ THETIS E-66 ÁÕÑÁ AVRA 54

46 ΦΑΞ / FAX ÐÁÑÁÊÁËÏÕÌÅ ÏÐÙÓ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÔÅ ÔÕ ÏÍ ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ ¹ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÓÁÓ ÓÕÌÐËÇÑÙÍÏÍÔÁÓ ÔÇ ÓÅËÉÄÁ ÊÁÉ ÓÔÅËÍÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÌÅ ÖÁÎ ÓÔÏ

47 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 56

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Version 2/2015 Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε ημιέτοιμο δάπεδο Sidemount system for semi-finished floor Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε έτοιμο δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Building energy solutions

Building energy solutions Building energy solutions Build. Create. Innovate. ÐñïçãìÝíåò Λýóåéò όµησης Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι από µια τις πρωτοπόρες και δυναµικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας µετάλλων µε µακρά ιστορία που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ: FAX: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 CATALOGUE 2009-2010 HEAD OFFICE: TEL.: SALES: FAX: INOFITA VIOTIAS 320 11 +30 22620 47000 +30

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A.

Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A. 2 3 4 8 12 13 16 23 34 35 38 41 46 47 56 58 62 64 65 74 75 76 Η εταιρία Πικράκης / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A. Πιστοποιημένη ποιότητα / Certified quality / Une qualité certifiée ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FRAMES /

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Όλες οι πόρτες EUROPA-GARDESA παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14351-1. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT Η εταιρεία LEON INOX, δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ EURODOORWOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Εργοστάσιο-Εκθεση: ΒΙ.ΠΕ. Σερρών τηλ.: 23210 51049-23210 78588 - fax: 23210 78580 Υποκατάστηµα Αθηνών: Σουλίου, Αγ. Δημήτριος T.K. 17342 τηλ & fax.: 210 9716688

Διαβάστε περισσότερα

.η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation!

.η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation! .η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation! Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι Warm in winter, fresh in summer recycable made in Belgium Συνδετήρας 20χιλ / Staple 20 mm Συγκολλητικό Aluthermo

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα