ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩ10-ΖΡΒ. Αριθµ. Απόφασης: 304 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩ10-ΖΡΒ. Αριθµ. Απόφασης: 304 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 304 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 16 η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 10/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 27, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Αναστασιάδης Αντώνιος Αναστασιάδης Ηλίας Αραµπατζής Θεόδωρος Αρναούτογλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γιαννακίδης ηµήτριος Γρηγοριάδης Παναγιώτης ηµητρίου Ευστράτιος ούκας Γεώργιος Θεοχάρης Μιχαήλ Καλαϊτζίδης Βασίλειος Μερετούδης ηµήτριος Μηλίδης Θεόδωρος Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Μυστακίδης Παύλος Νεράντζης Βασίλειος Νιζάµης ηµήτριος, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Στεργίου Νικόλαος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης ηµήτριος, 3. Γκότσης Ηλίας, 4. ήµου Ιωάννης, 5. ρίγκα Χρυσούλα, 6. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 7. Ίντος ηµήτριος, 8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 9. Μοσχολιός Ζωγράφος, 10. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 11. Σαραντίδου Ερµοφύλη, 12. Σούζας Ζαχαρίας, 13. Φωτιάδης Στέφανος, 14. Χασαπίδης Κων/νος. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσα ήταν η κα Πολατίδου Γεσθηµανή. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: - Γιαννακίδης ηµήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3 ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος. - Αναστασιάδης Αντώνιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6 ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος. - Μερετούδης ηµήτριος, προσήλθε µετά την ολοκλήρωση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. - Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. - Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 9 ου θέµατος και επέστρεψε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 11 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Νιζάµης ηµήτριος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 13 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Καλαϊτζίδης Βασίλειος και Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του 20 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του 20 ου θέµατος και επανήλθε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 23 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Αρναούτογλου Φωτεινή και Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησαν µετά την ολοκλήρωση του 21 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 28 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 10o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του ήµου, που έχει ως εξής: << Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 2

3 Η αρµοδιότητα χορήγησης (µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών, µεταβιβάστηκε στους ήµους. Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α ): «1. Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωµένης ιοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, ως εξής: α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Β', µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι την 30ή Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη των κατά τόπον αρµόδιων ηµοτικών Συµβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώµη των ηµοτικών Συµβουλίων υποβάλλεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόµενος αριθµός των υπό χορήγηση αδειών κατανέµεται, ανά κατηγορία, στους οικείους ήµους. β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέχρι τη 15η εκεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι τη 15η Νοεµβρίου του ίδιου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση των αρµόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα διατυπώνεται µετά την υποβολή σε αυτόν, µέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους, σχετικής γνώµης των κατά τόπον αρµόδιων ηµοτικών Συµβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης προς τους αρµόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Οι χορηγούµενες ανά κατηγορία άδειες κατανέµονται στους ήµους µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31 εκεµβρίου του ιδίου έτους.» Το ηµοτικό Συµβούλιο συνεδρίασε και µε την υπ αριθ. 695/2013 απόφαση γνωµοδοτεί προς τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά µε τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στασίµου εµπορίου που θα χορηγηθεί το 2014 Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση το ηµοτικό Συµβούλιο πρότεινε ο αριθµός των πλανόδιων εµπόρων για το 2014 να είναι για άδειες τύπου Β (51) πενήντα µία, για άδειες τύπου Α (15) δέκα πέντε. Κατόπιν αυτού ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης µε την υπ αριθ.65000/ απόφαση του, καθόρισε τον αριθµό των νέων αδειών που θα εκδοθούν για το έτος 2014 στο ήµο Σερρών κατά το ανώτατο όριο 3

4 Για το ήµο µας σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου καθορίζονται, για άδειες τύπου Β, κατ ανώτατο όριο σε 51 πενήντα µία (23 πλανοδίου εµπορίου και 28 στασίµου εµπορίου). Άδειες πλανοδίου τύπου Α δεν εγκρίθηκαν. Σύµφωνα µε τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α ): «1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο, νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελµατική στέγη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν µόνο στέγαστρο ή και περίφραγµα, τα οποία δεν αποτελούν µόνιµη κατασκευή. 2. Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται το υπαίθριο εµπόριο που ασκείται µε τη χρήση οποιουδήποτε οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη ή οποιουδήποτε κινητού µέσου. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Ως υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται και το εµπόριο που ασκείται µε τη µέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή µε οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση µε νόµιµα οργανωµένη επιχείρηση. 3. Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται: α) σε άδεια τύπου Α, η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και β) σε άδεια τύπου Β η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια µόνο της αρµόδιας αρχής που τη χορηγεί.» 4 Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου ισχύουν για µία τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Κατ εξαίρεση, οι κάτοχοι των αδειών µπορούν να αναπληρώνονται στην άσκηση της δραστηριότητας τους από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου. KANTINEΣ Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 3 έως 5 του άρθρου 2 του Π 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α ) «1. Για την λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3377/

5 3. Για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1, απαιτείται έκθεση της αρµόδιας Τουριστικής Αστυνοµίας, ότι το αµάξωµα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εµφάνισης. 4. Ο ωφέλιµος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και να µην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα. 5. Για την λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρµόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας.» Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 2 του Π..254/05: «2. Για την λειτουργία των κινητών καντινών, σε συγκεκριµένο χώρο, µη σταθερά συνδεµένων µε το έδαφος, που ασκούν υπαίθριο στάσιµο εµπόριο, απαιτείται η κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005» ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο νοείται κάθε µορφή άσκησης υπαίθριου εµπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου. Με την παρ.7 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής: «Οι αποφάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώµη: α) του οικείου επιµελητηρίου, β) του εµπορικού συλλόγου, γ) της οµοσπονδίας επαγγελµατιών - βιοτεχνών της περιοχής, δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωµατείου µικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, ε) της εθνικής συνοµοσπονδίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, στ) των αρµόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, όταν πρόκειται για παρακείµενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.» Με την υπ αρίθµ. /2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Σερρών, καθορίστηκαν οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, τα τέλη και τα είδη των προς πώληση προϊόντων, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν.2323/95 και εγκρίθηκαν µε το πρακτικό της επιτροπής (άρθ. 1 παρ. 8). Με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.3377/2005 ορίζονται τα εξής: «Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρµόδιο, κατά τόπο, δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ισχύουν για µια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου επιτρέπεται µόνο: α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήµους και τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους, β. σε ιδιωτικούς χώρους.» 5

6 Με την Κ1-826/22/05/2013 του Υπ. Αν/ξης-Ανταγ/τας-Υποδοµών-Μετ/ρών & ικτύων, «Λειτουργία υπαίθριου στάσιµου εµπορίου», ορίζονται τα εξής: «Ευνόητο είναι ότι, οι ιδιωτικοί χώροι ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν τους χώρους τους, προκειµένου σε αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιµο Εµπόριο. Μέχρι την 31η εκεµβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόµενο έτος προσδιορίζονται ισάριθµες, συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειµένου σε αυτόν να επιτραπεί η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, οφείλει να ενηµερώσει τον οικείο ήµο, ώστε εν συνεχεία να προσδιορισθεί, ως τέτοιος χώρος σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διαδικασία. Σηµειώνουµε ότι, ο προσδιορισµός των θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων είναι ανεξάρτητη διαδικασία από τον καθορισµό ανώτατου αριθµού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α)». Στην παρ.α3 του άρθρου 14 της Υ.. Υ1γ/Γ.Π/οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β ) ορίζεται ότι στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα προσφερόµενα είδη (π.χ. παγωτό, µαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύµφωνα µε την αρχική γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του Π 254/2005: «1. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς. 2. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται µόνο µία άδεια υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τους ΟΤΑ, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.» Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Π 254/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/ (ΦΕΚ 275/ τεύχος Β'): «1. ικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) εν συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους. 6

7 β) Το ετήσιο συνολικό ατοµικό εισόδηµα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό µισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήµατος (α κλίµακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατοµικού εισοδήµατος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων µε τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων των αρµόδιων Υπηρεσιών ( ήµων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων.» Σύµφωνα 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 Α. ικαιούχοι άδειας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου από το συνολικό αριθµό των αδειών είναι κατά προτεραιότητα τα πρόσωπα των κατωτέρων κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, και έχουν υποβάλλει αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί, β. µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, γ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82), δ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα, ε. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, στ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.. και τον Πόντο, ζ. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, η. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.» ιενεργείται Κλήρωση από το ηµοτικό Συµβούλιο όταν ο αριθµός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και αδειοδοτούνται κατά προτεραιότητα (ως άνω), υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων. Αφού κληρωθούν οι δικαιούχοι, στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση και για τη θέση που θα καταλάβουν. Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισµό συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. 7

8 Β. Οι υπόλοιπες άδειες που αποµένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση η οποία διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το ηµοτικό Συµβούλιο. Αφού κληρωθούν οι δικαιούχοι, στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση και για τη θέση που θα καταλάβουν. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων αδειών, τότε σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12, εφαρµόζεται το άρθρο 13 του ν.3844/2010, σύµφωνα µε το οποίο: «1.Αν ο αριθµός των διαθέσιµων αδειών για συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι περιορισµένος, λόγω της σπανιότητας των διαθέσιµων φυσικών πόρων ή των τεχνικών δυνατοτήτων, εφαρµόζεται διαδικασία µεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες τις εγγυήσεις αµεροληψίας και διαφάνειας και ιδίως την κατάλληλη δηµοσιοποίηση της έναρξης της διεξαγωγής της και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 2.Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η άδεια χορηγείται για την ενδεδειγµένη περιορισµένη χρονική περίοδο και δεν µπορεί να ανανεώνεται αυτόµατα, ούτε να προβλέπει κάποιο άλλο πλεονέκτηµα για τον πάροχο υπηρεσιών η άδεια του οποίου µόλις έληξε ή για όσους έχουν ιδιαίτερους δεσµούς µε αυτόν. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και των άρθρων 10 και 11 οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λαµβάνουν υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων για τη διαδικασία, θέµατα δηµόσιας υγείας, στόχους κοινωνικής πολιτικής, την υγεία και την ασφάλεια των µισθωτών ή των αυτοαπασχολούµενων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και άλλους επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, σύµφωνα µε το Κοινοτικό ίκαιο. 4.Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού θεσπίζονται τα κριτήρια διαθεσιµότητας των αδειών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής, ανανέωσης ή επανεξέτασης αυτών, προσδιορίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κριτήρια και ρυθµίζεται κάθε θέµα εφαρµογής του άρθρου αυτού.» Γ. Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.. Από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισµό συγκεκριµένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.. 254/ 2005 (ΦΕΚ 307 Α ).» [5] Ε. Οι κληρώσεις διενεργούνται δηµοσίως την ίδια ηµέρα. Στις κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήµους και τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος της οικείας Ν.Α. µε βαθµό Α. Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µόνο µε την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόµενο έτος (αρθ. 1 παρ. 9 Ν. 2323/95). Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3377/2005 8

9 Το ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει έως την 28 η Φεβρουαρίου επί των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων ώστε να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εµπορίου ενώ το Π.. 254/05 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση των αδειών. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.. 254/05 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εµπορίου όπως αυτά ορίζονται είναι τα εξής: 1. Αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόµενος: Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 του Π 254/05, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/ (ΦΕΚ 275/ τεύχος Β'): «Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία: 1) βεβαίωση της οικείας ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ( ΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α), 2) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ αυτόν, 3) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών, 4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει: 6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας, 7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων ποτών. Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της αρµόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων. Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσµία επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών.» Υποβάλλουµε τους φακέλους των ενδιαφερόµενων των οποίων εξετάσαµε λεπτοµερώς τα κατατιθέµενα δικαιολογητικά και παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά. 9

10 ΠΛΑΝΟ ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β Οι ονοµαστικοί φάκελοι των δικαιούχων ανέργων µε ατοµικό εισόδηµα όπως προβλέπεται, για άσκηση πλανοδίου εµπορίου τύπου Β µετά από την επιλογή σύµφωνα µε τον νόµο και κατά σειρά προτεραιότητας είναι οι εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ Ειδών παντοπωλείου 2 ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Ζαχαρώδη ΠΡΟΪΌΝΤΑ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΜΟΥΤΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ Ζαχαρώδη ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο ανωτέρω είναι προστατευόµενο µέλος, δεν έχει δική του φορολογική δήλωση όπως αναφέρει το Π. / 254/2005 ΦΕΚ 307/Α αρθ. 1 παρ. 1β. ΚΑΝΤΙΝΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗ Επειδή οι θέσεις που αιτήθηκαν είναι ακριβώς όσες είχαν προβλεφθεί, δεν απαιτείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΚΑΦΑΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 3 ΤΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Καφαλίδης ηµήτριος-ευάγγελος και ο Γκιζόπουλος ηµήτριος έχουν δραστηριότητα Λούνα Παρκ µε έναρξη επιτηδεύµατος. Μέχρι τώρα εξέδιδαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για Λούνα Παρκ (αρθ. 81 & 80 Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α), σε διάφορες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα χωρίς να τους ζητείτε η άδεια πλανοδίου. Σύµφωνα µε το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών 29181/ και την Κ1-1372/ Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου, επισηµαίνεται ότι απαιτείται και η άδεια πλανοδίου σύµφωνα µε τα άρθρ. 2 & 3 του Π.. 12/2005. Οι ανωτέρω δεν είχαν προβεί στην έκδοση αδείας πλανοδίου, εφόσον δεν τους είχε ζητηθεί από άλλους ήµους που δραστηριοποιούνταν, αλλά οι υπηρεσίες του ήµου Σερρών λειτουργούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 10

11 Για τον λόγο αυτό κατέθεσαν οι ανωτέρω αίτηση, χωρίς όµως να προσκοµίζουν την απαιτούµενη κάρτα ανεργίας, ως όφειλαν από τον νόµο (επειδή δραστηριοποιούνται ήδη). Σύµφωνα µε την Κ1-581/ παρ. 3 Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, επισηµαίνεται ότι «Σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεχόµαστε τις αιτήσεις τους, µε την προϋπόθεση να προσκοµίσουν την απαιτούµενη εγγραφή στον ΟΑΕΕ ή άλλο νόµιµο δικαιολογητικό. Για πλανόδιο εµπόριο τύπου Β και µε είδος ΚΑΝΤΙΝΑ, κατέθεσαν αιτήσεις και οι κάτωθι οι οποίοι απορρίπτονται διότι κατέθεσε αίτηση µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων που ορίσθηκε η 31/1/2014: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΚΑΦΑΛΙ ΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑ Από τις θέσεις πλανοδίου εµπορίου τύπου Β, παραµένουν αδιάθετες οι κάτωθι, οι οποίες θα διατεθούν κατά το επόµενο έτος: ΠΛΑΝΟ ΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ Σ Ειδών κυλικείου Καντίνες Ψυχαγωγικά Αντικείµενα 0 ειδών ένδυσης νεωτερισµών φο µπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, 7 πορτοφόλια). ειδών παντοπωλείου µόνο: ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιηµένου κοµµένου καφέ. 0 Ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών 4 Μέσων συσκευασίας (χάρτινες πλαστικές σακούλες) 2 ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες - πλαστικές γλάστρες χώµα) καλλωπιστικών φυτών πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). 4 ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β Οι ονοµαστικοί φάκελοι των δικαιούχων ανέργων µε ατοµικό εισόδηµα όπως προβλέπεται, για άσκηση στασίµου εµπορίου τύπου Β (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) ανέρχονται σε µία αίτηση, µε την οποία ζητείται η εγκατάσταση καντίνας σε οικόπεδο µε κτίσµα εντός οικισµού, στην οδό Μεραρχίας 155: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΓΑΡΙΒΑΛ ΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Ιδιωτικός χώρος ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 11

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την Κ1-826/ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου συνάγεται ότι, όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειµένου σε αυτόν να επιτραπεί η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, οφείλει να ενηµερώσει τον οικείο ήµο, ώστε εν συνεχεία να προσδιορισθεί, ως τέτοιος χώρος. Η εγκύκλιος αριθµ. 31/2002 αναφέρει ότι : 1. Εγκατάσταση σε οικόπεδο ή γήπεδο (εντός ή εκτός σχεδίου): Γενικά απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτοκινούµενων οχηµάτων µε αριθµό κυκλοφορίας και χωρίς σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας και η εγκατάστασή τους επιτρέπεται µετά από βεβαίωση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις γης, που ισχύουν για την περιοχή και ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ (νυν Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Σ.Α.). Η Υπηρεσία όµησης του ήµου µε το αριθµ. 815/ αναφέρει ότι στα οικόπεδα που βρίσκονται νότια της εισόδου του 2 ου ΕΠΑΛ (ΚΑΕΚ οικοπέδου όπως µας προσκόµισε ο ενδιαφερόµενος αριθµ ) επιτρέπονται οι χρήσεις του αρθ. 2 του από Π.. που χαρακτηρίζονται σαν «αµιγής Κατοικία»: Στις περιοχές αµιγούς κατοικίας επιτρέπονται µόνο: 1. Κατοικία. 2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες). 3. Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρµακεία, χαρτοπωλεία κλπ.). 4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 5. Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 6. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 7. Θρησκευτικοί χώροι. 8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις) Με την Υγειονοµική διάταξη Υπ.Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β ) Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις και την διευκρινιστική εγκ. 2 αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476, οι καντίνες ανήκουν: άρθρ. 14 κεφ. Α. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης περ. 3. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφορές τροφίµων και ποτών σε4 κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Στο ανωτέρω Π.. δεν αναφέρεται στις επιτρεπόµενες χρήσεις παρόµοιος χαρακτηρισµός. Το τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Κ.Μ.Π. Σερρών µε το έγγραφο αριθµ. 1102/ , µας γνωρίζει ότι οι καντίνες είναι κινητές και πρέπει να αποµακρύνονται µετά το πέρας των εργασιών. 12

13 Η επιτροπή στασίµου εµπορίου του αρθ. 1 του Ν. 2323/1995 απεφάνθη ότι δεν επιτρέπει στάσιµο εµπόριο στον συγκεκριµένο χώρο για λόγους παρεµπόδισης της κυκλοφορίας οχηµάτων και επειδή δίπλα έχει σχολικές εγκαταστάσεις. Το Σ.Α. µας ενηµέρωσε ότι πρέπει να εγκατασταθεί η καντίνα για να µπορούν να αποφανθούν για το αισθητικό µέρος. Οι ονοµαστικοί φάκελοι των δικαιούχων ανέργων µε ατοµικό εισόδηµα όπως προβλέπεται, για άσκηση στασίµου εµπορίου τύπου Β (ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ) µετά από την επιλογή σύµφωνα µε τον νόµο και κατά σειρά προτεραιότητας είναι οι εξής: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗ Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΠΗΡΟΣ 74% 2 ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗ - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ πολύτεκνος 3 LEMZABI YOUSSEF πολύτεκνος 4 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜ Στις ανωτέρω κατηγορίες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κάλυπταν ακριβώς τις θέσεις όπως είχαν προβλεφθεί. ηλαδή µία θέση για Άτοµα µε αναπηρία 67% και πάνω και 2 θέσεις για πολύτεκνους. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο ανωτέρω Μητσέρογλου Ραφαήλ είναι προστατευόµενο µέλος, δεν έχει δική του φορολογική δήλωση όπως αναφέρει το Π. / 254/2005 ΦΕΚ 307/Α αρθ. 1 παρ. 1β. Ο Μητσέρογλου ηµήτριος ΡΟΜ κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυµεί την συµµετοχή του και την έκδοση άδειας στο όνοµά του. Οι κάτωθι θα επιλεγούν µε ηµόσια κλήρωση από το ηµοτικό Συµβούλιο, εφόσον πληρούν όλοι τις προϋποθέσεις. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 ΧΟΥΜΟΥΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ 5 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ 6 ΑΡΟΥΖΟΥΜΑΝΙ ΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜ ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 7 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ 8 ΑΣΛΑΜΑΖΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ 9 ΣΕΡΜΠΕΣΗ ΖΩΗ ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 10 ΜΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ 11 ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 12 ΧΑΤΖΙ ΟΥ ΛΙΑΝΑ ΟΜOΓΕΝΗΣ 13 ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 13

14 ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ: Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 ΧΟΥΜΟΥΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ 5 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ 6 ΑΡΟΥΖΟΥΜΑΝΙ ΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜ ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 7 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ 8 ΧΑΤΖΙ ΟΥ ΛΙΑΝΑ ΟΜOΓΕΝΗΣ Στη συνέχεια θα κληρωθούν οι θέσεις πώλησης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 1. Στην κλήρωση επιλέχθει ο Νούσης Ευάγγελος στην κατηγορία «Γονέας τέκνου µε αναπηρία», αλλά ήταν αδύνατη η επικοινωνία µε αυτόν, επειδή κατέθεσε στην υπηρεσία τηλέφωνο που δεν του ανήκει και δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για τη συµµετοχή του µετά την κατάθεση της αίτησής του. Για το λόγο αυτό επιλέγουµε τον δεύτερο επιλαχόντα κ. Αρουζουµανίδη Γκουράµ. 2. Οι Βουλγαρίδης Πούλιος και Μαλτά Παναγιώτα κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στην κλήρωση και αποσύρουν την αίτησή τους. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ Επίσης κατατέθηκαν αιτήσεις στασίµου εµπορίου για ανανέωση της αδείας για µία τριετία ακόµη των κάτωθι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 2 ΠΥΛΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ Οι ανωτέρω για την ανανέωση της άδειάς τους οφείλουν να προσκοµίσουν ασφαλιστική ενηµερότητα του ΟΑΕΕ ή ρύθµιση οφειλών. Αν δεν προσκοµισθεί το απαραίτητο δικαιολογητικό δεν θα ανανεωθούν οι άδειες θα καταργηθούν και οι θέσεις θα προκηρυχτούν το επόµενο έτος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Τσάνταλης Νικόλαος ενώ κατέθεσε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (εγγραφή στο ΟΑΕΕ, κάρτα ανεργίας, έναρξη στη.ο.υ. κ.λ.π) το έτος 2010 όπως του ζητήθηκαν, δεν εκδόθηκε η συγκεκριµένη άδεια. Η Πυλίτση Στέλλα, όφειλε να ανανεώσει την άδεια υπαιθρίου εµπορίου το έτος 2013, από αµέλεια δεν το έπραξε και το ζητεί το έτος ΚΑΤΟΧΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ Οι κάτωθι αιτούνται την αλλαγή θέσης: 14

15 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 1 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΝ ΟΘΗΚΕ ΘΕΣΗ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ έµπροσθεν ALFABANK 2 ΦΡΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΙΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ & ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΚΟΚΙΑΣΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & 8 ης ΜΑΙΟΥ & ΡΩΜΑΝΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Με νεότερη απόφαση στην οποία θα οριστικοποιηθούν οι πίνακες δικαιούχων, θα γίνει και η κλήρωση των θέσεων του στασίµου εµπορίου. Από τις θέσεις στασίµου εµπορίου τύπου Β, παραµένουν αδιάθετες οι κάτωθι, οι οποίες θα διατεθούν κατά το επόµενο έτος: ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις) µόνο: κουλούρια,.. σαλέπι, σάµαλι, µαλί της γριάς,.. κάστανα, ξηροί καρποί, καλαµπόκια ψηµένα καντίνες ειδών ένδυσης νεωτερισµών φο µπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια). Εκτός της πόλης των Σερρών ειδών παντοπωλείου µόνο: ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνηµάτων, καλλιτεχνηµάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες πλαστικές γλάστρες χώµα) καλλωπιστικών φυτών πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). ΑΡΙΘΜΟΣ Λαµβάνοντας υπόψη: το άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010 το άρθρο 1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α ) τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05 και του Π.. 254/05 15

16 την ΚΥΑ Κ-164/ (ΦΕΚ 275/ τεύχος Β') την υπ αριθ. 9800/ απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί καθορισµού ανώτατου αριθµού αδειών για το πλανόδιο και στάσιµο εµπόριο 2013 (για άδειες τύπου Β ). την υπ αριθ. 9800/ απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί καθορισµού ανώτατου αριθµού αδειών για το πλανόδιο και στάσιµο εµπόριο (για άδειες τύπου Α ). τα αποτελέσµατα της δηµόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε και τα λοιπά προαναφερόµενα έγγραφα Το ηµοτικό συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει για τα κάτωθι: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΑΝΟ ΙΟΥ ΠΛΑΝΟ ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ Ειδών παντοπωλείου 2 ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Ειδών παντοπωλείου 3 ΜΟΥΤΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ Ζαχαρώδη προίόντα ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΤΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΚΑΦΑΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, προκειµένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β 1. Να εγκρίνει την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόµενους που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: 16

17 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΓΩΝ Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜ 2 ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗ - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 4 ΧΑΤΖΙ ΟΥ ΛΙΑΝΑ ΟΜOΓΕΝΗΣ 3 LEMZABI YOUSSEF ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 5 ΧΟΥΜΟΥΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ 6 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ 7 ΑΡΟΥΖΟΥΜΑΝΙ ΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜ ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 8 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, προκειµένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ Α ΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β 2. Ανανεώνει για µία τριετία ακόµη της κάτωθι άδειες, εφόσον πληρούν τους όρους ανανέωσης: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 2 ΠΥΛΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ Οι ανωτέρω για την ανανέωση της άδειάς τους οφείλουν να προσκοµίσουν ασφαλιστική ενηµερότητα του ΟΑΕΕ ή ρύθµιση οφειλών. Αν δεν προσκοµισθεί το απαραίτητο δικαιολογητικό δεν θα ανανεωθούν οι άδειες θα καταργηθούν και οι θέσεις θα προκηρυχτούν το επόµενο έτος. ΚΑΤΟΧΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ 3. Αλλάζει την θέση που κατείχαν οι κάτωθι και τους τοποθετεί ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 1 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ έµπροσθεν ALFABANK 2 ΦΡΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ & ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΚΟΚΙΑΣΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 ης ΜΑΙΟΥ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17

18 Με νεότερη απόφαση του δηµοτικού Συµβουλίου για γίνει η έγκριση χορήγησης της αδείας στους δικαιούχους που προέκυψαν ως άνω, εφόσον υποβάλλουν τα κατά νόµο δικαιολογητικά. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας >>. και σχετική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόµενους που θα καταθέσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΑΝΟ ΙΟΥ ΠΛΑΝΟ ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ Ειδών παντοπωλείου 2 ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Ειδών παντοπωλείου 3 ΜΟΥΤΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ Ζαχαρώδη προίόντα ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΤΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κριτήρια 1 ΚΑΦΑΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, προκειµένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια. 18

19 ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β Εγκρίνει την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόµενους που θα καταθέσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΓΩΝ Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜ 2 ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗ - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 4 ΧΑΤΖΙ ΟΥ ΛΙΑΝΑ ΟΜOΓΕΝΗΣ 3 LEMZABI YOUSSEF ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 5 ΧΟΥΜΟΥΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ 6 ΜΗΤΣΕΡΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ 7 ΑΡΟΥΖΟΥΜΑΝΙ ΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜ ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 8 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, προκειµένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ Α ΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ανανεώνει για µία τριετία ακόµη της κάτωθι άδειες, εφόσον πληρούν τους όρους ανανέωσης: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 2 ΠΥΛΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ Οι ανωτέρω για την ανανέωση της άδειάς τους οφείλουν να προσκοµίσουν ασφαλιστική ενηµερότητα του ΟΑΕΕ ή ρύθµιση οφειλών. Αν δεν προσκοµισθεί το απαραίτητο δικαιολογητικό δεν θα ανανεωθούν οι άδειες θα καταργηθούν και οι θέσεις θα προκηρυχτούν το επόµενο έτος. ΚΑΤΟΧΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ Αλλάζει την θέση που κατείχαν οι κάτωθι και τους τοποθετεί ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΕΑ ΘΕΣΗ 1 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ έµπροσθεν ALFABANK 2 ΦΡΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ & ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΚΟΚΙΑΣΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 ης ΜΑΙΟΥ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19

20 Με νεότερη απόφαση του δηµοτικού Συµβουλίου θα γίνει η έγκριση χορήγησης της αδείας στους δικαιούχους που προέκυψαν ως άνω, εφόσον υποβάλλουν τα κατά νόµο δικαιολογητικά. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 20