ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλε κτρονικά μηχανήματα με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών χρηματικής αξίας Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων Έγκριση της υπ αριθμ. 288/2007 απόφασης Δημοτι κού Συμβουλίου Ληλαντίων περί σύστασης προ σωποπαγών θέσεων στο Δήμο Ληλαντίων σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3613/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /52/0015 (1) Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επι χειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μη χανήματα με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κου πονιών χρηματικής αξίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α ) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες δι ατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 αυτού, όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ) «Καθιέ ρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α ), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ και γη της περίπτω σης Γ και της περίπτωσης ζ του άρθρου 38 αυτού. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /1474/0015/ΠΟΛ. 1135/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1592 Β ) «Κωδικοποίηση Συμπλήρω ση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους». 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Τ/6736/ απόφα σης του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Τουριστικής Ανά πτυξης) (ΦΕΚ 929 Β ) «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγ χου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύουν. 6. Την υπ αριθμ. 6230/ απόφαση του Υπουρ γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 48/ απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, που αφορά στη χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για καζίνο στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία «EZ Pay/IVS, έκδοση 1.8.1». 7. Την 42362/Y252/ (ΦΕΚ 1948 Β ) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών. 8. Το π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85 Α ). 9. Το ν. 3270/ «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α ). 10. Το π.δ. 206/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232 Α ). 11. Την υπ αριθμ. Υ288/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 464/Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 12. Την ανάγκη καθιέρωσης εγγράφων και ειδικών φο ρολογικών βιβλίων και στοιχείων και θέσπισης διαδικα σιών για τη διασφάλιση των στοιχείων αυτών, την παρα κολούθηση των συναλλαγών και τον προσδιορισμό των εσόδων του Δημοσίου από τα οικονομικά αποτελέσματα των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται στα Καζίνο με το προαναφερόμενο, υπό στοιχείο 6, τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο. 13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Α. Ορίζουμε το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τήρησης των ειδικών φορολο

2 2250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γικών στοιχείων και βιβλίων των επιχειρήσεων Καζίνο, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε μηχανήματα ηλε κτρονικών τυχερών παιχνιδιών, τα οποία έχουν συνδεθεί με μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, για τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, που είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί παράλληλα με μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας των μηχα νημάτων αυτών, σε αμφότερα τα οποία (συστήματα) έχει παρασχεθεί άδεια καταλληλότητας, σύμφωνα τις διατάξεις της υπ αριθμ. Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, που είναι σε ισχύ, τα οποία (φο ρολογικά στοιχεία και βιβλία) εκδίδονται και τηρούνται, σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Βιβλί ων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), ως ακολούθως: 1. Δελτίο Χειροκίνητης Πλήρωσης Παιγνιομηχανήμα τος Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε τροφοδοσία του παιγνιομηχανήματος με μάρκες, κέρματα ή χαρτονο μίσματα ευρώ. Στο δελτίο αυτό αναγράφονται: (α) Τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυ μία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.). (β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του. (γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος. (δ) Η ποσότητα και η αξία των μαρκών με την οποία τροφοδοτήθηκε το παιγνιομηχάνημα ή η αξία των κερ μάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ με τα οποία τροφοδο τήθηκε αυτό, ανάλογα την περίπτωση (ΠΧΠΛ). 2. Δελτίο Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων. Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση, με την ολοκλήρωση του υπολογισμού των ηλεκτρονικών δο σοληψιών κάθε παιγνιομηχανήματος με κουπόνια, για τη χρονική περίοδο που αφορά. Στο δελτίο αυτό αναγράφονται: (α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην (β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του. (γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος. (δ) Για κάθε εισαγωγή στο παιγνιομηχάνημα ή εξα γωγή ηλεκτρονικά τυπωμένου κουπονιού από αυτό, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως αυτά, προ ερχόμενα από το μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονι κών δοσοληψιών, καταγράφηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (M.I.S.), του άρθρου 21, της Υ.Α. Τ/6736/2003: (i) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχά νημα μέσω κουπονιού αγοράς (ΚεισΑγ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφα λείας του κουπονιού αυτού. (ii) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχά νημα μέσω διαφημιστικού κουπονιού (ΚεισΔ) και η αριθ μητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού. (iii) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχά νημα μέσω κουπονιού εξαργύρωσης (ΚεισΕ) και η αριθ μητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού. (iv) Το χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιο μηχάνημα μέσω διαφημιστικού κουπονιού (ΚεξΔ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώ δικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού. (v) Το χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιο μηχάνημα μέσω κουπονιού εξαργύρωσης (ΚεξΕ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώ δικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού. (ε) Το γενικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήμα τος με κουπόνια (ΣΚ), το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: ΣΚ = ΣΚεισΑγ + ΣΚεισΔ + ΣΚεισΕ ΣΚεξΔ ΣΚεξΕ όπου: ΣΚεισΑγ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλ θαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών αγοράς, ΣΚεισΔ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που ει σήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κουπονιών, ΣΚεισΕ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που ει σήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών εξαρ γύρωσης, ΣΚεξΔ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλ θαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κου πονιών, ΣΚεξΕ = το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών εξαργύρω σης. (στ) Το μερικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με κουπόνια (ΣΚεισ), το οποίο ισούται με το άθροισμα των συνόλων των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών αγοράς (ΣΚει σαγ), διαφημιστικών κουπονιών (ΣΚεισΔ) και κουπονιών εξαργύρωσης(σκεισε), υπολογίζεται δε με τον ακόλου θο τύπο: ΣΚεισ = ΣΚεισΑγ + ΣΚεισΔ + ΣΚεισΕ 3. Δελτίο Καταβολής Κερδών (Jack Pot) Επιστροφής Χρημάτων. Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε επιστροφή χρημά των (Cash Out) ή καταβολή κερδών (Jack Pot) από το ταμείο του Καζίνο σε πελάτη, στις περιπτώσεις, που το παιγνιομηχάνημα δε δίδει τα χρήματα αυτά με άλλο τρόπο (όπως, με μάρκες ή με κουπόνι εξαργύρωσης). Στο δελτίο αυτό αναγράφονται: (α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην (β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του. (γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος. (δ) Το ποσό των χρημάτων που επιστράφηκε (Cash Out) ή το ποσό των κερδών (Jack Pot) που καταβλήθηκε στον πελάτη (Πjε). 4. Δελτίο Ημερήσιου Αποτελέσματος Παιγνιομηχα νημάτων. Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των μαρκών και κερμά των ή χαρτονομισμάτων ευρώ σε κάθε παιγνιομηχάνημα για τη χρονική περίοδο που αφορά.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2251 Στο δελτίο αυτό αναγράφονται: (α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 1 της παραγράφου Α της (β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του. (γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος. (δ) Το γενικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με ηλεκτρονικά τυπωμένα κουπόνια με χρηματική αξία (ΣΚ) και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος γι αυτό το ποσό Δελτίου Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων. (ε) Η αξία των μαρκών και κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ που καταμετρήθηκαν στο παιγνιομηχάνημα (Υμκχ), με τη διαδικασία (καταμέτρησης SOFT COUNT), της παρα γράφου 38, του άρθρου 19, της υπ αριθμ. Τ/6736/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 929 Β ), όπως ισχύει. Η ίδια, ως άνω, διαδικασία καταμέτρησης ακολου θείται και για τα κουπόνια που βρέθηκαν στο παιγνιομηχά νημα, η δε προκύπτουσα αξία τους ισούται με το σύνολο των χρηματικών ποσών, που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνη μα, μέσω κουπονιών αγοράς, διαφημιστικών κουπονιών και κουπονιών εξαργύρωσης (ΣΚεισ), όπως αυτή αναγράφεται στο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρο νικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων. (στ) Η αξία των μαρκών και κερμάτων ή χαρτονο μισμάτων ευρώ με τα οποία τροφοδοτήθηκε το παι γνιομηχάνημα, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι αυτές τις αξίες Δελτίων Χειροκίνητης Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος και το σύνολο αυτών (ΣΠχπλ) (ζ) Τα ποσά των χρημάτων που επιστράφηκαν (Cash Out) και τα ποσά των κερδών που καταβλήθηκαν (Jack Pot) από το ταμείο σε πελάτη, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι αυτά τα ποσά Δελτίων Επιστροφής Χρημάτων Καταβολής Κερδών (Jack Pot), καθώς και το σύνολο αυτών (ΣΠjε). (η) Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κουπονιών (ΣΚεισΔ). (θ) Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικών κουπο νιών (ΣΚεξΔ). (ι) Το οικονομικό αποτέλεσμα (Α), το οποίο υπολογί ζεται με τον ακόλουθο τύπο: Α = Yμκχ + ΣΚ ΣΠjε ΣΠχπλ (ΣΚεισΔ ΣΚεξΔ) 5. Τα δελτία που αναφέρονται στις περιπτ. 1 έως και 4 της παραγράφου Α της παρούσας εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκε κριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) σύμ φωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988, όπως αυτός ισχύει, και τις διατάξεις της /1474/0015/ΠΟΛ 1135/ Α.Υ.Ο.Ο. Τα δελτία αυτά εκδίδονται διπλότυπα και κάθε αντίτυπο φέρει ένδειξη του προορισμού του ως εξής: «Ταμείο». «Ελεγκτική Αρχή». Τα ως άνω δελτία υπογράφονται και από το αρμόδιο Ελεγκτικό όργανο του Δημοσίου. 6. Το Δελτίο Ημερήσιου Αποτελέσματος Παιγνιομη χανήματος αποτελεί παραστατικό εσόδου (θετικού ή αρνητικού) και δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. 7. Τα παιγνιομηχανήματα καταχωρούνται σε θεωρη μένο βιβλίο με τον τίτλο «Μητρώο Παιγνιομηχανημά των» το αργότερο πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται: Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης κάθε παιγνιομηχανήματος. Η ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης κάθε παι γνιομηχανήματος. 8. Οι εφαρμογές του χρησιμοποιούμενου μηχανογρα φικού συστήματος που αφορούν την έκδοση παραστα τικών (φορολογικών και μη), καθώς και οι εκτυπώσεις καταστάσεων καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρή σης του λογισμικού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 9. Τα δελτία που εκδίδονται και τα βιβλία που τη ρούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη αρχή. 10. Βιβλία ή στοιχεία οριζόμενα από άλλες διατάξεις ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων που τα προ βλέπουν. Β. Ο τύπος και το περιεχόμενο καθενός από τα είδη των ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, που εκδίδονται από το σύστημα ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών και επιτρέπεται να χρησιμο ποιούνται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ορίζεται ως εξής: 1. Κουπόνι Αγοράς (PURCHASE TICKET) Εκδιδόμενο από ταμείο του Καζίνο, χρησιμοποιείται στο παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή, αχρησιμοποίητο, εξαργυρώνεται στο ταμείο του Καζίνο. Το κουπόνι αγοράς αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής: (α) Το είδος του κουπονιού [Κουπόνι Αγοράς (PURCHASE TICKET)] (β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην (γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού. (δ) Το ταμείο έκδοσης του κουπονιού. (ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το ταμείο. (στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθ μητικώς και ολογράφως. (ζ) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού. (η) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού. (θ) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού. (ι) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία. 2. Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET) 1. Εκδιδόμενο, μόνο μετά την έκδοση ενός (1) προη γουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, από ταμείο του Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου, χρησιμοποιείται σε παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και δεν εξαργυρώ νεται, το δε υπόλοιπο της αξίας του, που πιθανόν δεν

4 2252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναλώθηκε στο παιγνιομηχάνημα, εξάγεται από αυτό, ως νέο διαφημιστικό κουπόνι. Το διαφημιστικό κουπόνι, αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής: (α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET)] (β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην (γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού. (δ) Το ταμείο έκδοσης του κουπονιού. (ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το ταμείο. (στ) Την αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού γραμ μωτού κώδικα ασφαλείας του, προηγουμένως εκδοθέ ντος, κουπονιού αγοράς, καθώς και τη χρηματική αξία αυτού, από την οποία συναρτάται και η χρηματική αξία του εκδιδόμενου διαφημιστικού κουπονιού. (ζ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθ μητικώς και ολογράφως. (η) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό διατίθεται από ταμείο του Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται. (θ) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού. (ι) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού. (ια) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού. (ιβ) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφε ται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατετα μένη ηλιακή ακτινοβολία. 2. Εκδιδόμενο από παιγνιομηχάνημα, ένα νέο διαφημι στικό κουπόνι, έχει ως αξία το υπόλοιπο της μη αναλω θείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού (η οποία επίσης δεν εξαργυρώνεται, αλλά χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών) και αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής: (α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET)]. (β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην (γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσής του. (δ) Το μοναδικό αριθμό ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος, από το οποίο εξάγεται το κουπόνι. (ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το παιγνιομηχάνημα. (στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθ μητικώς και ολογράφως (ισούται με το υπόλοιπο της μη αναλωθείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού). (ζ) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό προέρχεται από προηγουμένως εκδοθέν διαφημιστικό κουπόνι, διατίθε ται δε χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται. (η) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού. (θ) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικας ασφαλείας του κουπονιού. (ι) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού. (ια) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφε ται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατετα μένη ηλιακή ακτινοβολία. 3. Κουπόνι Εξαργύρωσης (CASH OUT TICKET) Εκδιδόμενο από παιγνιομηχάνημα, χρησιμοποιείται σε παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή, αχρησιμοποίητο, εξαργυρώνεται στο ταμείο του Καζίνο. Το κουπόνι εξαργύρωσης αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής: (α) Το είδος του κουπονιού [Κουπόνι Εξαργύρωσης (CASH OUT TICKET)] (β) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην (γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού. (δ) Το μοναδικό αριθμό ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος, από το οποίο εξάγεται το κουπόνι. (ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το παιγνιομηχάνημα. (στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθ μητικώς και ολογράφως. (ζ) Τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού. (η) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού. (θ) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού. (ι) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία. Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ö Αριθμ.: Κ1 132 (2) Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιο τεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Φ. Ε. Κ. 154/Α/ ), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελη τηριακής Νομοθεσίας», (Φ.Ε.Κ. 297/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α/2006). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο (Φ.Ε.Κ. 1982/ Β/ ). 5. Τα υπ αριθμ. 3088/ και 332/ έγ γραφα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελη τηρίων που έχει ως εξής: Άρθρο 1 Αρμοδιότητες Εσωτερική λειτουργία 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αποτε λεί το ανώτατο όργανο διοίκησης αυτού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2) Οι αρμοδιότητες και η εσωτερική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από τις διατάξεις της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, του παρόντος Ενιαίου Κανονισμού και από τις συναφείς διατάξεις της νομο θεσίας περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, όπως ισχύουν κάθε φορά. 3) Η ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας ή άλλων προβλη μάτων, που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να επιλύει άμεσα με απόφασή του κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Άρθρο 2 Συγκρότηση 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου απο τελείται από αιρετά μέλη και από μη αιρετά μέλη ή άλλως μέλη εκ του νόμου, που ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 2) Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανα δεικνύονται με εκλογές, η διαδικασία διεξαγωγής των οποίων ρυθμίζεται με ειδικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας. Τα ως άνω μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου αυτοπροσώπως με μία ψήφο έκαστο. Εκπροσώ πηση ή αναπλήρωση με άλλα πρόσωπα, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε όχι, απαγορεύεται. 3) Ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εγ γεγραμμένων μελών στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 4) Τα μη αιρετά μέλη ή μέλη εκ του νόμου έχουν δικαίωμα να παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδρι άσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα τυχόν μη πρόσκληση των μη αιρετών μελών σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δε συνεπάγεται ακυρότητα των αποφάσεων αυτού. 5) Η Διοικητική Επιτροπή δικαιούται να καλεί πέραν των αιρετών μελών ή των μελών εκ του νόμου, επιστή μονες, οικονομικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της έδρας του Επιμελητηρίου, προκειμένου να ομιλήσουν στη συνεδρίαση πάνω σε εξειδικευμένα θέματα για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, εφόσον κατά την κρίση της, η παρουσία τους θα συντελούσε στην αρτιότερη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 3 Θητεία μελών 1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, άρχεται δε με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων της εκλογής έκαστου μέλους από την Εκλογική Επιτροπή και λήγει με τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επα νεκλέξιμο για απεριόριστο αριθμό διαδοχικών ή μη θη τειών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 4 Σύγκληση 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί η Διοικητική Επι τροπή του Επιμελητηρίου με έγγραφη πρόσκληση, που υπογράφει ο Πρόεδρός της και η οποία κοινοποιείται στα μέλη του το αργότερο πέντε (5) ημέρες προ της συνεδρίασης. 2) Η πρόσκληση μπορεί, κατά την κρίση του Πρόεδρου, να γίνει και με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό τρόπο ή με τηλεφώνημα, όπως επίσης και με κάθε άλλο πρό σφορο μέσο, εφόσον τούτο αποδεικνύεται με γραπτή βεβαίωση του αρμοδίου υπαλλήλου. 3) Η ως άνω προθεσμία είναι δυνατό να συντμηθεί μόνο λόγω κατεπείγοντος, η πρόσκληση όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι γραπτή και να βεβαι ώνονται οι λόγοι που κατέστη η σύντμηση του χρόνου αναγκαία. 4) Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, που προσδιορίζει η Διοικητική Επιτροπή. 5) Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέμα τα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ εξαίρεση μπορούν να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. 6) Μαζί με την πρόσκληση θα πρέπει να διαβιβάζεται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλο πληροφοριακό υλικό (εισηγήσεις, έγγραφα, υπομνήματα κ.λπ.) σχετικό με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οποιοδήποτε άλλο κείμενο ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι δυνατό να διανέμεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λίγο πριν τη συνεδρίαση. 7) Ο τόπος και ο χρόνος των συνεδριάσεων αποφα σίζεται από τη Διοικητική Επιτροπή. Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει τη μόνιμη κατοικία έδρα του σε νησί, εκτός της έδρας του Επι μελητηρίου, καταβάλλονται, με απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου, οδοιπορικά έξοδα για τις μετακινήσεις τους στην έδρα του Επιμελητηρίου καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, προκειμένου να συμμετέχουν στις συ νεδριάσεις. Άρθρο 5 Συνεδριάσεις 1) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια κρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 2) Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβου λίου γίνονται δημόσια και μια φορά κάθε μήνα εκτός του μηνός Αυγούστου. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να συνεδριάσει και κατά τον μήνα αυτόν.

6 2254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιο λογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά τη συνηθισμένη απαρτία και πλειο ψηφία, επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίασης χωρίς δημοσιότητα. 4) Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβου λίου γίνονται εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από τα δύο πέμπτα (2/5) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτρο πής υποχρεούται όπως εισάγει αμέσως το αίτημα στην Διοικητική Επιτροπή, η οποία οφείλει μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 5) Στην αίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ζητούν την έκτακτη συνεδρίαση αυτού σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να αναφέρονται ειδικώς και με την πρέπουσα σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα, άλλως τα θέματα συζητούνται στην επόμενη τακτική συνεδρίαση. 6) Πρόεδρος όλων των συνεδριάσεων του Διοικητι κού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επι τροπής, ο οποίος αναπληρώνεται στη θέση του αυτή, όταν κωλύεται ή είναι απών, κατά σειρά από τους Α και Β Αντιπροέδρους της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. 7) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από απόφασή του, είναι δυνατό να συνεδριάσει και με την χρήση ηλεκτρο νικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με εκδοθησόμενη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, στην οποία θα καθορίζονται ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος της διαπίστωσης της απαρτίας, η διασφάλιση της μυστικότητας της συ νεδρίασης, ο τρόπος της τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 6 Απαρτία Πλειοψηφία Λήψη αποφάσεων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα όταν στη σύνθεσή του μετέχει το ήμισυ πλέον ενός των αι ρετών μελών του (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρ χει σε ολόκληρη τη διάρκεια της τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης. 2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλει ψη απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις (24) ώρες και εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχει στη σύνθεση τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των αιρετών μελών του, άλλως η συνεδρίαση ματαιώνεται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εισάγονται στην επόμενη τακτική συνεδρίαση. 3) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλει οψηφία των παρόντων, κατ εξαίρεση δε στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος, με αυξημένη πλει οψηφία, και με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση. 4) Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει πάντοτε η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρούντος αυτόν Αντι προέδρου. Τα μέλη που απέχουν από την ψηφοφορία ή δίνουν λευκή ψήφο θεωρούνται απόντα και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των υπολοίπων. 5) Προκειμένου για προσωπικής φύσεως ζητήματα ή για την εκλογή προσώπων ή για ζητήματα παροχής εμπιστοσύνης ή απαλλαγής από ευθύνη, η απόφαση είναι δυνατό να λαμβάνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας και μόνο στην περίπτωση αυτή, η πρόταση απορρίπτεται. 6) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαι οπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Επιμελητηρίου και του ίδιου ή συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του έως και του τρίτου βαθμού. 7) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς των με νεώτερη απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 7 Διαδικασία κατά την συνεδρίαση 1) Κατά την είσοδο στην αίθουσα συνεδριάσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνουν στο Γραμματέα την προσέλευσή τους για την καταχώριση της παρουσίας τους στα πρακτικά. 2) Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Γραμματέας διαβάζει τον κατάλογο των παρευρισκομένων, που έχει προκύψει από την καταγραφή κατά την είσοδο, προ κειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία και στη συνέχεια επικυρώνονται, μετά από συζήτηση, τα πρα κτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. 3) Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνεται κατά την σειρά εγγραφής αυτών στην ημερήσια αυτή διάταξη. Παρέκκλιση από τη σειρά αυτή είναι επι τρεπτή μόνο για σπουδαίο λόγο και εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο τελικά θα αποφασίσει. 5) Οι τοποθετήσεις των μελών επί των θεμάτων γίνονται μόνο μετά από άδεια του Προέδρου και κατά την σειρά της εγγραφής τους στον κατάλογο ομιλητών, που συ ντάσσει ο Γραμματέας, μετά την εισήγηση κάθε θέματος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος ομιλίας των εισηγητών των θεμάτων και των το ποθετήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6) Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, μπορούν κατ εξαίρεση να συζητηθούν μετά από πρόταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αν είναι παρόντα όλα τα αιρετά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Όσα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν συζητηθούν, παραπέμπονται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, ως θέματα της ημερήσιας διάταξης. 7) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τον παρόντα Κανονισμό όπως επίσης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Προέδρου. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση διατάραξης της ηρεμίας της συνεδρίασης έχει το δικαίωμα να κηρύξει ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. 8) Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου φρονεί ότι κάποιος συνάδελφός του παραβιάζει τον Κανονισμό, δεν επιτρέπεται να κάνει απ ευθείας παρατήρηση προς το παρεκτρεπόμενο μέλος, αλλά οφείλει να απευθυνθεί προς τον Πρόεδρο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα ως διευθύνων την όλη συζήτηση, να ανακαλέσει στην τάξη το παρεκτρε πόμενο μέλος, να του αφαιρέσει τον λόγο, ή να τον αποκλείσει από την υπόλοιπη συνεδρίαση, εάν κρίνει αυτό αναγκαίο. Ειδικότερα σε περιπτώσεις αναταραχής ο Πρόεδρος μπορεί να προβαίνει σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. Άρθρο 8 Δημοσιότητα 1) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημόσιες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγρά φους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού. 2) Μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να μη δημοσιεύεται τμήμα των πρακτικών ή και να μην επιτραπεί η δημόσια συζή τηση σε ορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. 3) Στην τελευταία αυτή περίπτωση παρίστανται μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διοικητικός Προϊστάμενος (Διευθυντής), ενώ η αίθουσα συνεδριά σεων εκκενώνεται από κάθε τρίτο. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Μελών 1) Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρε ωμένα να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις αυτού. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη του Διοικητι κού Συμβουλίου υποχρεούνται να ενημερώσουν για τον λόγο της απουσίας τους, με οποιονδήποτε τρόπο και πριν από τη συνεδρίαση, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιολογημένη θεωρείται η απουσία, για λόγους ανωτέρας βίας ή εφόσον το μέλος ασθενεί ή βρίσκεται εκτός έδρας ή επικαλείται επαγγελματικό ή προσωπικό λόγο. 3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι του Επιμελητηρίου εφόσον με ενέργειές του ή με παραλείψεις του προκάλεσε ζημία σε αυτό ή στα οικονομικά του συμφέροντα. 4) Απαγορεύεται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου να απασχολεί το Επιμελητήριο ή τις Υπηρεσίες του με προσωπικές του επιδιώξεις. Άρθρο 10 Πρακτικά 1) Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον οριζόμενο Γραμματέα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους κατά περίπτωση. 2) Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα των πα ρόντων, των δικαιολογημένα και αδικαιολόγητα από ντων, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης ως και οι διεξαχθείσες συζητήσεις μετά των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Στα πρακτικά επίσης καταχωρίζονται οι τυχόν γνώμες της μειοψηφίας και σε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα των μειοψηφισάντων. Άρθρο 11 Αναπλήρωση και Έκπτωση μελών 1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει αυτοδίκαια της θέσης του ή του αξιώματός του εφόσον απουσιάζει αδικαιολόγητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, πέραν των πέντε (5) συνεχών συνεδριάσεων ή εφόσον απωλέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου, για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συν δρομή του λόγου έκπτωσης. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί το μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερεις (4) συ νεχείς συνεδριάσεις του, όπως υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του σχετικά με το αδικαιολόγητο των απουσιών του εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της κλήσης και πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλως και σε περίπτωση που το μέλος απουσιάσει αδικαιολόγητα από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκπτωση ενεργείται κατά τα προαναφερθέντα. 3) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκπτωση μέλους είναι τελεσίδικη. 4) Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που κε νώθηκε συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. 5) Η επίσπευση των διαδικασιών για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ανήκει στον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής. Άρθρο 12 Ερωτήματα και Αναφορές 1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να υποβάλλει γραπτά ερωτήματα προς τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για κάθε επι μελητηριακό θέμα και για θέματα αρμοδιότητας Επι τροπών, τις οποίες δύναται να συγκροτεί ή στις οποίες δύναται να συμμετέχει το Επιμελητήριο. Τα ερωτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μετά την ανάπτυξη του θέματος, στο οποίο αφορούν τα ερωτήματα. Επί των ερωτημάτων αυτών απαντά ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ή ο αρμόδιος εισηγητής προκειμένου για Ειδική Επιτροπή, είτε αμέσως είτε κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αναφορές, υπομνήματα και προ τάσεις σχετικά με κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Επι μελητηριακό θεσμό. Σε κάθε τέτοιο έγγραφο πρέπει να μνημονεύεται κατά τρόπο σαφή το θιγόμενο θέμα και η προτεινόμενη λύση. Στη συνέχεια η Διοικητική Επιτροπή δίνει είτε η ίδια απάντηση στο θιγόμενο θέμα είτε το φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση, αν πρόκειται για θέμα ιδιαίτερης σημασίας. 3) Τέλος, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να προτείνει θέματα για συζήτηση ενώπιον αυτού, τα οποία θα συζητούνται στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτά γνωστοποιούνται στην Διοικητική Επιτροπή οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Τα θέματα πρέ πει να είναι σαφή και ορισμένα και να αναφέρονται στην γενικότερη Επιμελητηριακή δράση. Άρθρο 13 Τροποποίηση του Κανονισμού Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι δυ νατό να λάβει χώρα οποτεδήποτε μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη τηρίων Ελλάδος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής. Τα συγκεκριμένα σημεία προ

8 2256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σθήκης, τροποποίησης ή μεταβολής των όρων του πα ρόντος Κανονισμού πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης ένα μήνα προ της σχετικής συνεδρίασης. Η γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη τηρίων διαβιβάζεται στον Υπουργό Ανάπτυξης για την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ö Αριθμ.οικ. 5649/977 (3) Έγκριση της υπ αριθμ. 288/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ληλαντίων περί σύστασης προσωποπα γών θέσεων στο Δήμο Ληλαντίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 3038/ απόφαση του Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας για παροχή εξουσιοδότησης του δι καιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αντικαταστά θηκε από την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επι θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 4. Την υπ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ληλαντίων με την οποία απο φασίσθηκε η προσαρμογή του καταστατικού της Δημο τικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ληλαντίων στις διατάξεις του ν. 3463/ Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Προσαρμο γή καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστι κής Ανάπτυξης Ληλαντίων (Δ.Ε.Π.Α.Λ.) στις διατάξεις του ν. 3463/2006, σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ληλαντί ων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.)» (ΦΕΚ 2109 Β/ ). 6. Την υπ αριθμ. 288/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληλαντίων περί μεταφοράς, προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α.Λ. σε υπηρεσίες του Δήμου και σύστασης των αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων εργασίας ΙΔΑΧ στο Δήμο. 7. Την υπ αριθμ. Δ.Υ./ βεβαίωση του Δήμου Ληλαντίων αναφορικά με το ύψος της ετήσιας δαπά νης που προκαλείται από τη σύσταση των ως κάτωθι προσωποπαγών θέσεων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 288/2007 απόφαση Δημο τικού Συμβουλίου Ληλαντίων περί σύστασης προσω ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας, στις οποίες θα καταταγούν οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Π.ΑΛ. που μετα φέρονται στο Δήμο με την ανωτέρω απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου, ως εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 05 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΥΕ14 ΥΕ14 ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (εργάτες οδηγοί αυτοκινήτου) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (εργάτης γενικών καθηκόντων) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (εργάτης γενικών καθηκόντων εργάτης νεκροταφείου) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους (ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ ) του προϋπο λογισμού του Δήμου οικ. έτους Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Χαλκίδα, 25 Ιανουαρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Α. ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΠΡΑΔΟ Ε.Λ.Ι.Τ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπραδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ. του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ με τις προσθήκες των άρθρων του Ν. 3419/2005, όπου απαιτείται

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ. του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ με τις προσθήκες των άρθρων του Ν. 3419/2005, όπου απαιτείται ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ. του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ με τις προσθήκες των άρθρων του Ν. 3419/2005, όπου απαιτείται ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2006 ΑΡΘΡΟ 1 ο Μορφή 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 545. 5 Μαρτίου 2014. Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 545. 5 Μαρτίου 2014. Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 5 Μαρτίου 2014 Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014 Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παίγνιο μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής σκοπός Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 24/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24/27-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 461/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μητρώο Φορέων Πολιτισμού Δήμου Καλαμαριάς. Καλαμαριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα