Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν"

Transcript

1 Τπηπεζίερ Dell Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν Δπιζκψπηζη ςπηπεζίαρ Η Dell βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξέρεη Τπεξεζίεο Asset Recovery Services Απηή ε ππεξεζία πξνζθέξεη έλαλ πεξηβαιινληνινγηθά θαηάιιειν θαη πξαθηηθφ ηξφπν απνθνκηδήο εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ. Η Τπεξεζία Asset Recovery έρεη πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: (1) Ππογπαμμαηιζμψρ, (2) Δπιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν, (3) Παπαλαβή (4) Δπεξεπγαζία θαη (5) Γημιοςπγία αναθοπϊν. Οπιζμοί και ψποι: ηε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ζα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: a. Χο «Εηηθέηα πφξνπ» ζα λνείηαη κηα εμσηεξηθή εηηθέηα απνγξαθήο πνπ ζα πξνζαξηάηαη ζε έλα Σεκάρην απφ ηνλ Πειάηε. b. Ο φξνο «Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ» ζα πεξηγξάθεη ηελ πηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο δεδνκέλσλ θαηά ηελ νπνία έλαο πιήξσο ιεηηνπξγηθφο θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνο ζθιεξφο δίζθνο ζε έλα χζηεκα ππνβάιιεηαη ζε δηαγξαθή δεδνκέλσλ ηξηψλ (3) πεξαζκάησλ (3 pass) πνπ αληηθαζηζηά ηα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο δέζκεο ελεξγεηψλ (γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο αξηζκνχο 0 θαη 1) αθνινπζνχκελε απφ επαιήζεπζε αλά sector θάζε ζθιεξνχ δίζθνπ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ε Επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ δελ δηαηίζεηαη γηα ζθιεξνχο δίζθνπο δηαθνκηζηψλ. c. Ο φξνο «χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ» ζα αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξηαθή ιίζηα απνγξαθήο ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ ζθιεξψλ δίζθσλ ηνπ πζηήκαηνο ζηνπο νπνίνπο ζα επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή νξηζηηθήο δηαγξαθήο απφ ηελ Dell ζηε δηάξθεηα θάζε επίζθεςεο ζηνλ ρψξν ηνπ πειάηε d. Ο φξνο «Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell» ζα αλαθέξεηαη ζηνλ παξνρέα εθνδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ελεξγεί βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο Dell. e. Ο φξνο «Logistics ID» ζα αλαθέξεηαη ζην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ απνηππψλεηαη απφ ηελ Dell γηα θάζε Σεκάρην πνπ παξαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ. f. Χο «Παξαιαβή» ζα λνείηαη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ Εμνπιηζκνχ απφ ηελ εθάζηνηε Σνπνζεζία. g. Ο φξνο «Σεκάρην» ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε χζηεκα, νζφλε, εθηππσηή, δηαθνκηζηή ή άιιε κνλάδα πιηθνχ IT (ζην παξφλ αλαθέξνληαη ζπλνιηθά σο «Εμνπιηζκφο»). h. Χο «Αξηζκφο ζεηξάο» ζα λνείηαη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ έρεη εθρσξεζεί ζε έλα Σεκάρην απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. i. Ο φξνο «Τπεξεζία(εο)» ζα αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο Asset Recovery Services (ARS) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. j. Ο φξνο «Σνπνζεζία» ζα αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Παξαιαβή ή/θαη ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ. k. Ο φξνο «χζηεκα» ζα αλαθέξεηαη ζε έλαλ επηηξαπέδην ή θνξεηφ ππνινγηζηή (πρ. laptop, notebook, netbook θηι.) πνπ πεξηέρεη (i) έλαλ ιεηηνπξγηθφ θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν ζθιεξφ δίζθν ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη (ii) κηα ιεηηνπξγηθή θαη ζσζηά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα νπηηθνχ δίζθνπ, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Dell γηα ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ. Απφ ηνλ φξν «χζηεκα» εμαηξνχληαη ξεηά νη δηαθνκηζηέο. l. Ο φξνο «UEPP» (Used Equipment Purchase Pricelist) ζα αλαθέξεηαη ζηε κεληαία ιίζηα ηηκψλ αγνξάο ρξεζηκνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ηεο Dell. Σν UEPP δηέπεηαη απφ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη νη ηηκέο κεηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε. Επηθνηλσλήζηε κε ηελ Οκάδα ινγαξηαζκψλ Dell γηα ην ελεκεξσκέλν UEPP. m. Χο «Αλαθηεζείζα αμία» ζα λνείηαη ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε γηα θάζε Σεκάρην Εμνπιηζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην παξφλ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Dell σο θαηάιιειν γηα κεηαπψιεζε. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 1

2 Δπιζκψπηζη ψπυν & πποχποθέζευν Η παξνχζα ζπκθσλία («Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ») ζπλάπηεηαη αλάκεζα ζηνλ πειάηε («Πειάηεο») θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο Dell, φπσο αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ή/θαη ηελ πξνζθνξά παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε («Dell»). Με ηελ αγνξά ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ (φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ) απφ ηελ Dell, ν Πειάηεο ζπκθσλεί κε θαη δεζκεχεηαη απφ φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Δηαβάζηε πξνζερηηθά ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ θαη ιάβεηε ππφςε φηη ε Dell κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αιιάμεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ αλαξηψληαο κηα ελεκέξσζε ζηε δηεχζπλζε Η παξνχζα Τπεξεζία παξέρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θχξην ζπκθσλεηηθφ παξνρήο ππεξεζηψλ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν κε ηελ Dell θαη ην νπνίν αλαθέξεη θαη επηηξέπεη ξεηά ζηνλ Πειάηε λα παξαγγείιεη ηηο ππεξεζίεο Asset Recovery Services πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ, ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνην ζπκθσλεηηθφ, κε ην ηππηθφ θχξην ζπκθσλεηηθφ παξνρήο ππεξεζηψλ πειάηε ηεο Dell («CMSA»), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε θαη έρεη ελζσκαησζεί νιφθιεξν ζην παξφλ σο αλαθνξά. Παξά ηα ελ ιφγσ θχξηα ζπκθσλεηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε πεξίπησζε κε δπλάκελεο λα αξζεί αληίζεζεο αλάκεζα ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ θαη ηνπ CMSA (ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη ππνγξαθεί μερσξηζηά), ν Πειάηεο απνδέρεηαη δηα ηνπ παξφληνο φηη ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, θαζψο έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαγελέζηεξα εθείλσλ ηνπ ηζρχνληνο θχξηνπ ζπκθσλεηηθνχ. * Η δηεχζπλζε URL ζπλδέεη ηνλ Πειάηε κε ηελ ηζηνζειίδα ζπκβάζεσλ θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Dell, απφ φπνπ ν Πειάηεο επηιέγεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηελ πξνηηκψκελε γιψζζα (εάλ ηζρχεη) θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα απφ ηνλ νπνίν αγφξαζε ηελ Τπεξεζία (π.ρ. κεγάιεο εηαηξείεο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ή/θαη δεκφζηνο ηνκέαο). ηε ζπλέρεηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζχκβαζε ππεξεζηψλ γηα αλάγλσζε. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο Dell γηα βνήζεηα ζηε ιήςε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ. Οι ςποσπεϊζειρ ηηρ Dell 1. Ππογπαμμαηιζμψρ a. Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ. Η Dell ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ Πειάηε γηα λα πξνγξακκαηίζεη ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε θάζε Σνπνζεζία ζε ψξα πνπ ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη είλαη εληφο ησλ εξγάζηκσλ σξψλ, Δεπηέξα κε Παξαζθεπή, απφ ηηο 9:00 πκ. έσο ηηο 5 κκ. (ηνπηθή ψξα). Η Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ δελ κπνξεί γεληθά λα πξνγξακκαηίδεηαη λσξίηεξα απφ ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαηφπηλ ηελ εκεξνκελίαο επηθνηλσλίαο. b. Παξαιαβή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ε Dell ζα αλαζέηεη ζηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ηελ παξαιαβή θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Εμνπιηζκνχ. Ο Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ Πειάηε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ Σεκαρίσλ θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ Παξαιαβή απφ ηελ εθάζηνηε Σνπνζεζία ζε εκεξνκελία πνπ ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ απφ Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9:00 πκ. έσο 5 κκ. (ηνπηθή ψξα). Η Παξαιαβή δελ κπνξεί γεληθά λα πξνγξακκαηίδεηαη λσξίηεξα απφ ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαηφπηλ ηεο εκεξνκελίαο επηθνηλσλίαο. c. Σξνπνπνηήζεηο/Αθπξψζεηο. Γηα ηελ απνθπγή επηβνιήο επηπιένλ ρξεψζεσλ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο απαηηείηαη εηδνπνίεζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. 2. Οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν. Η Dell: a. ζα θηάλεη ζηελ Σνπνζεζία, ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία θαη ζα κεηαβαίλεη ζην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ (φπσο νξίδεηαη ζηηο Τπνρξεψζεηο ηνπ πειάηε, ζηελ Ελφηεηα 2. b, παξαθάησ) b. ζα θαηαγξάθεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα θάζε χζηεκα: θαηαζθεπαζηήο, αξηζκφο κνληέινπ, αξηζκφο ζεηξάο ζσζηά ηνπνζεηεκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζθιεξνχ δίζθνπ c. ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε θάζε χζηεκα d. γηα θάζε ζθιεξφ δίζθν πζηήκαηνο φπνπ επηρεηξείηαη Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ, ζα πξνζδηνξίδεη ζηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ αλ ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ πέηπρε («ΕΠΙΣΤΥΙΑ») ή απέηπρε («ΑΠΟΣΤΥΙΑ») ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 2

3 e. ζα αθαηξεί απφ ηα πζηήκαηα φινπο ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο γηα ηνπο νπνίνπο απέηπρε ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ (π.ρ. αδπλακία νξηζηηθήο δηαγξαθήο ή αληηθαηάζηαζεο δεδνκέλσλ ζθιεξνχ δίζθνπ) θαη ζα ηνπο επηζηξέθεη ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε (ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ζα πξνζαξηάηαη εηηθέηα κε ηελ εκεξνκελία/ψξα θαη ην ιφγν ηεο απνηπρίαο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, αλ είλαη γλσζηφο) f. ζα επηζηξέθεη φια ηα πζηήκαηα (εθηφο απφ ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ απέηπρε) ζε αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πειάηε γηα κειινληηθή Παξαιαβή g. ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε κηα έθδνζε PDF ηεο χλνςεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζε κνλάδα USB flash (ζα παξέρεηαη απφ ηνλ Πειάηε) πξηλ ηελ απνρψξεζή ηεο απφ ηελ Σνπνζεζία, θαη h. ζα παξέρεη έλα έληππν Επηβεβαίσζεο νινθιήξσζεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα δηαβάζεη θαη ζα ππνγξάςεη ν αληηπξφζσπνο ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία γηα λα πηζηνπνηήζεη φηη ην αξρείν PDF κε ηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ (ζην βήκα 2.g παξαπάλσ) αλαθέξεη κε αθξίβεηα ηα εμήο: (i) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ήηαλ επηηπρήο («ΔΠΙΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Dell ζηελ αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πνπ θαζφξηζε ν Πειάηεο γηα κειινληηθή Παξαιαβή θαη (ii) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ απέηπρε («ΑΠΟΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη επηζηξάθεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία γηα απφξξηςε απφ ηνλ Πειάηε. 3. Παπαλαβή. Ο Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell a. ζα θηάλεη ζηελ Σνπνζεζία, ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία θαη ζα κεηαβαίλεη ζηελ Σνπνζεζία παξαιαβήο b. ζα θαηαγξάθεη ζηελ Αλαθνξά παξαιαβήο έλα κνλαδηθφ Logistics ID γηα θάζε Σεκάρην θαη ηνλ αξηζκφ ησλ Σεκαρίσλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ Σνπνζεζία c. ζα ζπζθεπάδεη καδηθά ηνλ Εμνπιηζκφ ζε παιέηεο, θχιια ζηνηβάγκαηνο θαη ζπζθεπαζίεο shrinkwrap (εκείσζε: ν Εμνπιηζκφο δελ ζα ζπζθεπάδεηαη ζε κεκνλσκέλεο ζπζθεπαζίεο δείηε ηηο Τπνρξεψζεηο ηνπ πειάηε) d. ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε κηα θνξησηηθή ή Δειηίν Απνζηνιήο γηα ππνγξαθή πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ηελ Σνπνζεζία, θαη e. ζα κεηαθέξεη ηνλ Εμνπιηζκφ ζηελ ηνπνζεζία επεμεξγαζίαο ηεο Dell. 4. Δπεξεπγαζία. Με ηελ άθημε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηνπνζεζία επεμεξγαζίαο ηεο Dell, ε Dell ζα πξνβαίλεη ζηα εμήο: a. Λνγηζηηθόο έιεγρνο: 1) ζα θαηαγξάθεη ην Logistics ID γηα θάζε Σεκάρην ζε έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ 2) ζα θαηαγξάθεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε χζηεκα, νζφλε θαη εθηππσηή ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ: κάξθα, κνληέιν, θαηαζθεπαζηήο, Αξηζκφο ζεηξάο, Εηηθέηα πφξνπ (αλ ππάξρεη) θαη κέγεζνο νζφλεο (αλ ηζρχεη) 3) ζα θαηαγξάθεη ηα αθφινπζα γηα θάζε αθαηξνχκελν ζθιεξφ δίζθν ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ: κάξθα, αξηζκφο κνληέινπ, θαηαζθεπαζηήο, Αξηζκφο ζεηξάο (αλ ππάξρεη) 4) ζα θαηαγξάθεη ηα αθφινπζα γηα φια ηα άιια Σεκάρηα: πεξηγξαθή επαξθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Σεκαρίνπ, θαηάζηαζε ηνπ Σεκαρίνπ, θαηαζθεπαζηήο, Αξηζκφο ζεηξάο (αλ ηζρχεη), αξηζκφο Εηηθέηαο πφξσλ (αλ ηζρχεη) θαη βάξνο Σεκαρίνπ. 5) ζα αθαηξεί ηπρφλ Εηηθέηεο πφξσλ. b. Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο: Θα ειέγρεη ηα αθφινπζα Σεκάρηα θαη ζα θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ: χζηεκα/δηαθνκηζηήο: - Λεηηνπξγηθφηεηα - Υσξεηηθφηεηα κλήκεο Ram - Αξηζκφο θαη κέγεζνο ζθιεξψλ δίζθσλ ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 3

4 - Σαρχηεηα επεμεξγαζηή - Εγθαηεζηεκέλν CD Rom ή DVD - Οπηηθφο έιεγρνο ησλ LCD ζε ιεηηνπξγία (θνξεηνί ππνινγηζηέο) Οζφλεο: ιεηηνπξγηθφηεηα Εθηππσηέο: ιεηηνπξγηθφηεηα Άιιν πιηθφ IT: ιεηηνπξγηθφηεηα c. Βαζκνιόγεζε αηζζεηηθήο θαηάζηαζεο: Γηα φιν ηνλ Εμνπιηζκφ πνπ έρεη ειεγρζεί ιεηηνπξγηθά, ε αηζζεηηθή θαηάζηαζε θάζε Σεκαρίνπ ζα θαηαγξάθεηαη ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ, γηα παξάδεηγκα, σο εμήο*: (*Σεκείσζε: Τα ζύκβνια βαζκνιόγεζεο ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ αλά πεξηνρή) Καηεγνξία «C»: Υξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο, πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφο, κε θπζηνινγηθή θζνξά. Καηεγνξία «D»: Υξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο απφ ηνλ νπνίν ιείπνπλ ζηνηρεία ή κε αηζζεηηθή θζνξά πνπ ππεξβαίλεη ηε θπζηνινγηθή θζνξά. Καηεγνξία «S» (Scrap): Υξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο (αθαηάιιεινο γηα κεηαπψιεζε) πξνο αλαθχθισζε ή απνζπλαξκνιφγεζε γηα ρξήζε ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο Εμνπιηζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ εκπνξεχζηκνο, απφ ηνλ νπνίν ιείπνπλ θχξηα ζηνηρεία ή ν νπνίνο είλαη αηζζεηηθά θζαξκέλνο ζε βαζκφ πνπ δελ κπνξεί λα κεηαπσιεζεί. d. Βειηηζηνπνίεζε αμίαο: Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε αμία ηνπ Εμνπιηζκνχ πνπ έρεη θξηζεί θαηάιιεινο γηα κεηαπψιεζε θαη λα ιεθζεί ε Αλαθηεζείζα αμία. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη γηα λα ιάβεη ηε κέγηζηε δπλαηή Αλαθηεζείζα αμία, ν Εμνπιηζκφο πξέπεη (α) λα ιεηηνπξγεί θαη λα πεξηιακβάλεη θαιψδηα ηξνθνδνζίαο θαη άιια ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα επηηπρψλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ OEM ζε θάζε Σεκάρην θαη (β) λα βξίζθεηαη ζε εχινγε αηζζεηηθή θαηάζηαζε, δειαδή λα ρξεηάδεηαη έλαλ απιφ θαζαξηζκφ θαη λα κελ έρεη ξαγηζκέλα πιαζηηθά κέξε, νχησο ψζηε φινο ν Εμνπιηζκφο λα κπνξεί λα κεηαπσιεζεί σο ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε θπζηνινγηθή θζνξά. e. Μεηαπώιεζε & Αλαθηεζείζα αμία: 1) Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηηκνιφγεζεο UEPP ζα βαζίδεηαη ζηελ αμία ηνπ εθάζηνηε Σεκαρίνπ φπσο νξίδεηαη ζην UEPP ηνπ κήλα επεμεξγαζίαο ηνπ Εμνπιηζκνχ. Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ πνπ κπνξεί λα κεηαπσιεζεί αιιά πνπ δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηηκνιφγεζεο UEPP, ζα ηζνχηαη κε ηελ αμία ηνπ εθάζηνηε Σεκαρίνπ φπσο νξίδεηαη ζην UEPP ηνπ κήλα επεμεξγαζίαο ηνπ Σεκαρίνπ, κεησκέλε θαηά έλα πνζφ, αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ Σεκαρίνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηηκνιφγεζεο UEPP. 2) Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ ππφθεηηαη ζε πξνζαξκνγέο ηηο νπνίεο ε Dell θξίλεη εχινγεο θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. 3) Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Πειάηε. 4) Σεκάρηα πνπ δελ πεξλνχλ κε επηηπρία ην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ή θαηαηάζζνληαη σο «Scrap» (δείηε Καηεγνξία «S» ζηα παξαδείγκαηα βαζκνιφγεζεο ηεο Ελφηεηαο 4.b) ζηε δηάξθεηα ηνπ αηζζεηηθνχ ειέγρνπ, ζα αλαθπθιψλνληαη ή ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Dell κε ηξφπν ζχκθσλν κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο ηνπηθνχο ξπζκηζηηθνχο λφκνπο θαη απαηηήζεηο θάζε ρψξαο θαη πνιηηείαο. 5) Πεξηπηψζεηο φπνπ ν Πειάηεο δηθαηνχηαη ηελ Αλαθηεζείζα αμία: a. Γηα Εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε Παξαιαβή έγηλε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ή ηνλ Καλαδά εληφο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε κηαο Αλαθνξάο επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Dell έρεη θαηαρσξεκέλα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ην έκβαζκα επηηαγήο ηνπ Πειάηε, ε Dell ζα θαηαβάιεη ζηνλ Πειάηε ηελ Αλαθηεζείζα αμία γηα ηνλ επεμεξγαζκέλν Εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. b. Γηα Εμνπιηζκφ πνπ παξαιακβάλεηαη εθηφο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ή ηνπ Καλαδά, απνηειεί επζχλε ηνπ Παξνρέα ππεξεζηψλ ηεο Dell λα απνδεκηψζεη ηνλ Πειάηε θαηφπηλ παξαιαβήο κηαο απφδεημεο έγθπξνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ Πειάηε ηεο Dell. Με θάζε Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ ε Dell ζα παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ έθδνζε ηνπ απαηηνχκελνπ ηηκνινγίνπ. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 4

5 6) Η Αλαθηεζείζα αμία δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ηζρχνληεο θφξνπο θαη θάζε κέξνο ζα θαηαβάιεη ηνπο νθεηιφκελνπο θφξνπο επί πσιήζεσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ σο πξνο ηα πιεξσηέα πνζά πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχκθσλα κε ην παξφλ. f. Απόξξηςε/Απνθνκηδή ζθιεξώλ δίζθσλ: 1) ζα εθηειεί δηαγξαθή δεδνκέλσλ ηξηψλ (3) πεξαζκάησλ (3 pass) ζε ιεηηνπξγηθνχο θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνπο ζθιεξνχο δίζθνπο, ηνπο νπνίνπο δελ επεμεξγάζηεθε ε Dell ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ Σνπνζεζία ηνπ Πειάηε. 2) ζα θαηαζηξέθεη θαη ζα απνξξίπηεη φινπο ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δελ κπφξεζε λα δηαγξάςεη κε επηηπρία ε Dell, κε ηξφπν ζχκθσλν κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο ηνπηθνχο ξπζκηζηηθνχο λφκνπο θαη απαηηήζεηο θάζε ρψξαο θαη πνιηηείαο. g. Γηάζεζε/Απνθνκηδή άιινπ εμνπιηζκνύ: Κάζε άιινο Δμνπιηζκόο πνπ δελ είλαη θαηάιιεινο γηα κεηαπώιεζε, όπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, ζα απνζπλαξκνινγείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα αλαθπθιώλεηαη, ζα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ή ζα απνξξίπηεηαη από ηελ Dell κε ηξόπν ζύκθσλν κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο ηνπηθνύο ξπζκηζηηθνύο λόκνπο θαη απαηηήζεηο θάζε ρώξαο θαη πνιηηείαο. 5. Γημιοςπγία αναθοπϊν. Η Dell ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε, εληφο 35 εξγάζηκσλ εκεξψλ* απφ ηελ εκεξνκελία Παξαιαβήο, ηηο παξαθάησ αλαθνξέο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: a. Αληίγξαθν ηεο χλνςεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ b. Μηα Επηβεβαίσζε απφξξηςεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 1) έλα Πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεη φινπο ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο πζηεκάησλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δηαγξάθεθε επηηπρψο απφ ηελ Dell ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ Σνπνζεζία ηνπ Πειάηε 2) επηβεβαίσζε φηη φινη νη άιινη ζθιεξνί δίζθνη εθθαζαξίζηεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ ζχκθσλα κε ηελ Ελφηεηα 4. f παξαπάλσ, θαη 3) επηβεβαίσζε φηη θάζε άιινο Εμνπιηζκφο απνξξίθζεθε/αλαθπθιψζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηνπηθέο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη νδεγίεο θάζε ρψξαο θαη πνιηηείαο. c. Σελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ. (*Γηα παξαιαβέο ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο, λεζηά θαη άιιεο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζα ηζρύεη κεγαιύηεξνο ρξόλνο αλαθνξάο) Τποσπεϊζειρ ηος πελάηη 1. Γενικά. Ο ΠΕΛΑΣΗ ΘΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΣΧΝ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ Ή ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΗΡΗΕΙ ΠΡΙΝ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗΝ DELL. Οη Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη βάζεη ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ ή ινγηζκηθνχ απφ πζηήκαηα. 2. Οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν. Ο Πειάηεο a. ζα θαηαξγεί/απελεξγνπνηεί φινπο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πξφζβαζεο θαη ζα ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία ηπρφλ ινγηζκηθνχ απνηξνπήο θινπήο ή εληνπηζκνχ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Εμνπιηζκφ απφ ηα πζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξηλ ηελ άθημε ηεο Dell b. ζα παξέρεη αζθαιή θαη επαξθή ρψξν εξγαζίαο ζηελ Σνπνζεζία φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ («Υψξνο εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ»), ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: a. ρψξν γξαθείνπ/επηθάλεηαο εξγαζίαο, θαξέθιεο, ειεθηξηθέο πξίδεο κε επαξθή θσηηζκφ b. επαξθή ρψξν γηα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 20 επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ γηα εθηέιεζε ηαπηφρξνλσλ νξηζηηθψλ δηαγξαθψλ δεδνκέλσλ c. επαξθή πξφζβαζε ζε ειεθηξηθή ηζρχ c. ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζα εληνπίδεη φια ηα πζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα Τπεξεζίεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή άκεζεο πξφζβαζεο κε ην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ d. ζα δηαζέηεη έλαλ αληηπξφζσπν Σνπνζεζίαο γηα θάζε εκέξα πνπ έρεη θαλνληζηεί εθηέιεζε Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ζα θαηεπζχλεη ηελ Dell ζην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 5

6 δεδνκέλσλ θαη ζα ππνδεηθλχεη ηα πζηήκαηα ζηα νπνία ε Dell ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή e. ζα παξέρεη νζφλεο θαη εμσηεξηθά ηξνθνδνηηθά γηα ρξήζε κε ηα πζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ (δελ απαηηνχληαη νζφλεο γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο) f. ζα παξέρεη κηα αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή άκεζεο πξφζβαζεο κε ην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ φπνπ ζα θπιάζζνληαη ηα πζηήκαηα γηα ηα νπνία ε δηαδηθαζία Οξηζηηθήο δηαγξαθήο ήηαλ επηηπρήο, κέρξη ηελ Παξαιαβή ηνπο g. ζα δηαβάδεη ην έληππν Επηβεβαίσζεο νινθιήξσζεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη ζα ην ππνγξάθεη πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζεη φηη, βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ Πειάηε, ε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ κνξθήο PDF (ζην βήκα g ηεο παξαπάλσ Ελφηεηαο 3 κε ηίηιν «Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ») αλαθέξεη κε αθξίβεηα ηα εμήο: (i) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ήηαλ επηηπρήο («ΔΠΙΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Dell ζηελ αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πνπ θαζφξηζε ν Πειάηεο γηα κειινληηθή Παξαιαβή θαη (ii) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ απέηπρε («ΑΠΟΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη επηζηξάθεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία γηα απφξξηςε απφ ηνλ Πειάηε, θαη h. ζα παξέρεη κηα θελή κνλάδα USB flash ζηελ Dell έηζη ψζηε ε Dell λα ζπκπεξηιάβεη ηελ έθδνζε PDF ηεο χλνςεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηεο απφ ηελ Σνπνζεζία. 3. Παπαλαβή. Πξηλ ηελ Παξαιαβή, ν Πειάηεο: a. ζα δειψλεη, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Παξαιαβήο, ηπρφλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηελ Σνπνζεζία ή πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ b. ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΑ ΣΑ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ, ΕΤΑΙΘΗΣΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΧΝ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΟΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ (Π.Υ. ΔΙΑΚΟΜΙΣΕ, ΚΛΗΡΟΙ ΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΕΣΤΥΕ Η ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ, Κ.ΛΠ.) ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ, ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗ ΤΝΟΦΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ ΣΗ DELL, Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ ΑΠΕΣΤΥΕ «ΑΠΟΣΤΥΙΑ» c. ζα αθαηξεί απφ ηνλ Εμνπιηζκφ θαη ζα δηαηεξεί φια ηα αθαηξνχκελα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. CD, DVD, ZIP) d. ζα ζπγθεληξψλεη ηνλ Εμνπιηζκφ θάζε Σνπνζεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πζηεκάησλ γηα ηα νπνία ε δηαδηθαζία νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ήηαλ επηηπρήο) ζε ηζφγεην επίπεδν εχθνια πξνζβάζηκν απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell («Σνπνζεζία παξαιαβήο») e. ζα δηαζέηεη έλαλ αληηπξφζσπν Σνπνζεζίαο ν νπνίνο ζα θαηεπζχλεη ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ζηνλ Εμνπιηζκφ f. ζα απνζπζθεπάδεη φιν ηνλ Εμνπιηζκφ θαη ζα δηαρσξίδεη επθξηλψο ηνλ Εμνπιηζκφ απφ ηπρφλ εμνπιηζκφ πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα Παξαιαβή (ζεκείσζε: εάλ ν Εμνπιηζκφο έρεη ζπζθεπαζηεί απφ ηνλ Πειάηε πξηλ ηελ Παξαιαβή, ε Dell κπνξεί λα δεηήζεη ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηεο Παξαιαβήο κε έμνδα πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Πειάηε) g. ζα επηβεβαηψλεη φηη ν Εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη κφλν πιηθφ ππνινγηζηψλ θαη θαλέλα άιιν πξντφλ, πιηθφ ή ζπζθεπαζία h. ζα αθπξψλεη ή ζα κεηαβηβάδεη φιεο ηηο άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελδεηθηηθά θάζε ινγηζκηθνχ απνηξνπήο θινπήο ή εληνπηζκνχ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Εμνπιηζκφ, θαη i. ζα επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε θαη ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε ηνπ Εμνπιηζκνχ δεδνκέλνπ φηη ε αμία Εμνπιηζκνχ πνπ έρεη απνζπλαξκνινγεζεί (γηα παξάδεηγκα, φηαλ απφ ην ζχζηεκα ιείπνπλ ζθιεξνί δίζθνη, κλήκε ή κπαηαξίεο) ελδέρεηαη λα κεησζεί ή λα κεδεληζηεί. 4. Δγγωηζη πελάηη. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη εγγπάηαη ηα εμήο: (α) Ο Πειάηεο δηαζέηεη έγθπξν θαη εκπνξεχζηκν ηίηιν ηνπ Εμνπιηζκνχ πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θακία δέζκεπζε, αμίσζε θαη ππνζήθε ή άιιν βάξνο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, (β) ν Πειάηεο έρεη δηαγξάςεη φια ηα δεδνκέλα απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηα εκπηζηεπηηθά, επαίζζεηα ή άιια κε δεκφζηα δεδνκέλα απφ ηνλ Εμνπιηζκφ ζηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηεο Dell, δελ εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ε δηαδηθαζία νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ («ΑΠΟΣΤΥΙΑ»), (γ) ν Πειάηεο έρεη λφκηκν δηθαίσκα πψιεζεο ηέηνηνπ Εμνπιηζκνχ θαη θάζε ηέηνηα πψιεζε δελ απνηειεί κε θαλέλαλ ηξφπν παξαβίαζε εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο δεζκεπηηθήο γηα ηνλ Πειάηε, θαη (δ) εθηφο εάλ έρεη άιισο δεισζεί ξεηά απφ ηνλ Πειάηε θαη έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ Dell εγγξάθσο πξηλ ηελ απνζηνιή, ν Εμνπιηζκφο ζα ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 6

7 ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο θνηλνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηφπηλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζηελ Dell. Εάλ ν Πειάηεο παξαβηάζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ή ηηο εγγπήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ε Dell δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο θαη δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαβίαζε εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε. Ελαιιαθηηθά, ν Πειάηεο κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε επηπιένλ ρξεψζεηο θαη δαπάλεο γηα θάζε ζπλεπαγφκελν επηπιένλ ρξφλν ή πιηθά ή γηα ηπρφλ απψιεηα ή δεκία πνπ ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ ε Dell ή νη παξνρείο ηεο. Όποι ηιμολψγηζηρ & εξψθληζηρ Οι Τπηπεζίερ ανάκηηζηρ πψπυν πος αναθέπονηαι ζηην παποωζα Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν διαηίθενηαι μψνο για είκοζι (20) ή πεπιζζψηεπα ζςζηήμαηα ανά επίζκετη ζε Σοποθεζία. Για κάθε επίζκετη ζε Σοποθεζία καηά ηην οποία εκηελοωνηαι Τπηπεζίερ οπιζηικήρ διαγπαθήρ δεδομένυν θα ιζσωει ελάσιζηη σπέυζη ανηίζηοιση με ηο κψζηορ Οπιζηικήρ διαγπαθήρ δεδομένυν ζε είκοζι (20) ςζηήμαηα. Η ρξέσζε ηνπ Πειάηε ζα γίλεηαη αλά Σεκάρην θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ ειάρηζηε πνζφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Η ηηκή αλά Σεκάρην ζα νξίδεηαη ζε πξνζθνξά πνπ ζα ζπληάζζεη ε Dell θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα αλάινγα θαιψδηα, πεξηθεξεηαθά, ζηαζκνχο ζχλδεζεο, πνιιαπιαζηαζηέο ζπξψλ, εμσηεξηθέο κνλάδεο, πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα. Σα δηάθνξα ζηνηρεία ζα ζπγθεληξψλνληαη, ζα δπγίδνληαη θαη ζα ηηκνινγνχληαη βάζεη ρξέσζεο αλά Σεκάρην. Έλα Σεκάρην αληηζηνηρεί ζε 40 ιίβξεο ή 18 θηιά. Η παξαιαβή ή/θαη αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπ Πειάηε δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο θαη ζα επηβαξχλεη ηνλ Πειάηε κε επηπιένλ ρξεψζεηο. Με ην παξφλ ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα θαηαβάιεη ηελ ηηκή γηα θάζε Σεκάρην ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα επηβεβαίσζε παξαγγειίαο ηεο Dell, θαζψο θαη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο/ρξεψζεηο θαη θφζηε πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ε Dell έρεη δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ νθεηιφκελσλ βάζεη ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ ζηελ Dell πνζψλ κε άιια πιεξσηέα πνζά απφ ηελ Dell ζηνλ Πειάηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. Ππψζθεηερ σπεϊζειρ. Οη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηελ Dell γηα επηπιένλ Σεκάρηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο ζα ηηκνινγνχληαη βάζεη ηεο ηηκήο αλά Σεκάρην γηα ηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία. Οη ηππηθέο δαπάλεο κεηαθνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Τπεξεζία. o Σεκάρην(α) κε βάξνο κεγαιχηεξν ησλ 40 ιηβξψλ ή ησλ 18 θηιψλ ελδέρεηαη λα επηβαξχλεηαη(νληαη) κε επηπιένλ ρξεψζεηο. o Παξαιαβέο ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο, λεζηά θαη άιιεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο ζα επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ ρξεψζεηο. Εάλ ν Πειάηεο, ε Σνπνζεζία ή/θαη ν Εμνπιηζκφο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ε αιιαγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ή/θαη ε εθαξκνγή πξφζζεησλ ρξεψζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ γηα ηηο ηζρχνπζεο Τπεξεζίεο. Σπρφλ πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε, ην ρξφλν ή ην κέζν ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο. ε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ηεο Παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell εμαηηίαο ηεο κε εηνηκφηεηαο ηνπ Πειάηε ή ηνπ Εμνπιηζκνχ (π.ρ. εάλ ν Εμνπιηζκφο ζπζθεπάδεηαη απφ ηνλ Πειάηε πξηλ ηελ Παξαιαβή) ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη ζπκθσλεζεί γηα ηελ Παξαιαβή, ελδέρεηαη λα ηζρχζνπλ επηπιένλ ρξεψζεηο. Ο Πειάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα δαπάλεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ εάλ θαζνξηζηνχλ ιάζνο πζηήκαηα γηα Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ή Παξαιαβή. ημανηικέρ ππψζθεηερ πληποθοπίερ Μη εκσϊπηζη. Δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθρψξεζεο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηνλ Πειάηε πξνο ηξίηνπο. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 7

8 ςνεπγάηερ ηηρ Dell. Η Dell επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα παξέρεη ηηο παξνχζεο Τπεξεζίεο, ζην ζχλνιφ ηνπο ή κέξνο απηψλ, κέζσ ηξίησλ παξνρέσλ ππεξεζηψλ. Σποποποίηζη ή ακωπυζη ςπηπεζίαρ. Γηα ηελ απνθπγή επηβνιήο επηπιένλ ρξεψζεσλ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο απαηηείηαη εηδνπνίεζε απφ ηνλ Πειάηε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Γηα αθχξσζε ηεο Τπεξεζίαο, απνζηείιεηε ην αίηεκα ζηελ Οκάδα ινγαξηαζκψλ Dell. Εάλ θάπνηα Παξαιαβή έρεη πξνγξακκαηηζηεί κε άκεζε επηθνηλσλία ηνπ Πειάηε κε ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell, ε αθχξσζε ηεο Παξαιαβήο ζα πξέπεη λα θαλνληζηεί επίζεο κε άκεζε επηθνηλσλία ηνπ Πειάηε κε ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell. Γεν επιηπέπονηαι οι επιζηποθέρ. Δελ είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ Εμνπιηζκνχ κεηά ηελ Παξαιαβή. Γεν επιηπέπεηαι η παπαλαβή μολςζμένυν πποφψνηυν. Η Τπεξεζία δελ ζα παξέρεηαη γηα Εμνπιηζκφ πνπ έρεη κνιπλζεί ζην παξφλ ή ζην παξειζφλ ή γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ππνςίεο φηη έρεη κνιπλζεί κε ρεκηθά, βηνινγηθνχο παξάγνληεο ή άιιεο νπζίεο πνπ δελ είλαη εγγελείο κε ην λέν Εμνπιηζκφ ή πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν κε θπζηνινγηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα θφζηε θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο Dell γηα νπνηαδήπνηε κφιπλζε. Σίηλορ κςπιψηηηαρ και κίνδςνορ απϊλειαρ: Η Dell ή ν Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηπρφλ θίλδπλν απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ Εμνπιηζκνχ θαηφπηλ ηεο αλαρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Σνπνζεζία παξαιαβήο. Καηφπηλ ηεο παξαιαβήο θαη ηεο θαηνρήο ηνπ Εμνπιηζκνχ απφ ηελ Dell ή ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell, ν ηίηινο θπξηφηεηαο ζεσξείηαη φηη πεξλάεη ζηελ Dell ή ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell. Γημιοςπγία εθεδπικϊν ανηιγπάθυν λογιζμικοω/δεδομένυν. Ζ DELL ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΚΣΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ή ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Δ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΜΟΝΑΓΑ USB FLASH ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ). Δμποπικϊρ εωλογα πλαίζια για ηο εωπορ εθαπμογήρ ηηρ ςπηπεζίαρ. Η Dell κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ εάλ, θαηά ηε γλψκε ηεο, ε θαηάζηαζε, ην κέγεζνο ή ε ηνπνζεζία ηνπ Εμνπιηζκνχ πξνθαιεί κε εχινγν θίλδπλν γηα ηελ Dell ή ηνπο παξνρείο Τπεξεζηψλ ηεο Dell ή εάλ ππεξβαίλεη ην εχξνο εθαξκνγήο ησλ Τπεξεζηψλ. Η Dell δελ είλαη ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε αλεπάξθεηα ή θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε ιφγνπ αλσηέξαο βίαο. Πεπιοπιζμοί οπιζηικήρ διαγπαθήρ δεδομένυν. Κακία δηαδηθαζία νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ δελ απαιιάζζεη έλα χζηεκα απφ κε αλαγλψζηκα ππνιεηκκαηηθά δεδνκέλα ζηνλ ίδην βαζκφ φζν έλα θαηλνχξγην πξντφλ. Η Dell δελ δηαηππψλεη (i) πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο θαηάξγεζεο δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε ή (ii) δειψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο κεζφδνπ θαηάξγεζεο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε κηα άιιε. Όποι και πποχποθέζειρ. Όζον αθοπά ζςγκεκπιμένα ζηιρ Τπηπεζίερ πος παπέσονηαι αποκλειζηικά βάζει ηηρ παποωζαρ Πεπιγπαθήρ ςπηπεζιϊν, και ανεξάπηηηα απψ οποιοςζδήποηε ψποςρ ζηο CMSA, ζηο κωπιο ζςμθυνηηικψ παποσήρ ςπηπεζιϊν ή οποιαδήποηε άλλη ζςμθυνία πος ενδέσεηαι να αθοπά ηιρ παποωζερ Τπηπεζίερ, ιζσωοςν οι παπακάηυ ψποι και πποχποθέζειρ: A. Δγγωηζη. Ζ DELL ΔΓΓΤΑΣΑΗ ΟΣΗ ΘΑ ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΣΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ. Ζ DELL ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΗ ΚΑΜΗΑ ΑΛΛΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΤ, ΡΖΣΟΤ Ή ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΟΤ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ Ή ΟΡΧΝ ΠΔΡΗ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ. B. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ. Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ DELL ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΔΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΔΑΝ ΔΥΟΤΝ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΔΣΟΗΑ ΔΤΘΤΝΖ, ΘΑ ΤΠΟΚΔΗΣΑΗ ΠΑΝΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΞΑΗΡΔΔΗ: 1. Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ DELL ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΓΗΑ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ: (I) ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΑ ΚΔΡΓΖ, ΑΠΧΛΔΗΑ Ή ΓΗΑΒΡΧΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ή ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Ή ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΡΗΣΧΝ ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 8

9 ΜΔΡΧΝ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ, (ΗΗ) ΘΔΣΗΚΔ, ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ, ΔΗΓΗΚΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ, Ή (ΗΗΗ) ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΧΖ ΣΡΗΣΟΤ ΜΔΡΟΤ. 2. Ζ DELL ΓΔΝ ΦΔΡΔΗ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Ή ΣΖΝ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΖ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ Ζ DELL Ή/ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΡΟΥΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΠΔΣΤΥΑΝ ΝΑ ΔΚΣΔΛΔΟΤΝ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ, ΚΑΗ ΚΑΣΟΠΗΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΑΝ ΣΖ ΤΝΟΦΖ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΣΗ Ζ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΓΗΚΟ ΖΣΑΝ ΔΠΗΣΤΥΖ. Δ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ DELL ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ ΑΜΔΔ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΔΣΟΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Β.4 ΠΑΡΑΚΑΣΧ. 3. Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΗ ΜΟΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ DELL (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ Ή ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΧΖ ΓΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖΝ ΑΞΗΑ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΑΤΣΟ ΣΟ UEPP ΣΟΤ ΜΖΝΑ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΔ ΟΣΗ ΛΔΗΠΔΗ. 4. Ζ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ DELL (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΑΞΗΧΖ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ Ή ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟΤ ΔΣΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΑΜΟΗΒΖ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ Ή ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΧ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ. Ζ DELL ΓΔΝ ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΓΗΑ ΑΠΑΣΖ, ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ Ή ΘΑΝΑΣΟ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΔΗ ΔΞΑΗΣΗΑ ΓΗΚΖ ΣΖ ΑΜΔΛΔΗΑ Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΟΡΗΣΔΗ ΒΑΔΗ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ. Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΖΜΔΗΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ, ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΟΣΗ ΑΤΣΟ Ο ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ, ΥΧΡΗ ΣΖ ΛΖΦΖ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΑΠΟ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΡΖ, ΔΣΗ ΧΣΔ ΝΑ ΗΥΤΔΗ ΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 9