Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν"

Transcript

1 Τπηπεζίερ Dell Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν Δπιζκψπηζη ςπηπεζίαρ Η Dell βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξέρεη Τπεξεζίεο Asset Recovery Services Απηή ε ππεξεζία πξνζθέξεη έλαλ πεξηβαιινληνινγηθά θαηάιιειν θαη πξαθηηθφ ηξφπν απνθνκηδήο εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ. Η Τπεξεζία Asset Recovery έρεη πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: (1) Ππογπαμμαηιζμψρ, (2) Δπιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν, (3) Παπαλαβή (4) Δπεξεπγαζία θαη (5) Γημιοςπγία αναθοπϊν. Οπιζμοί και ψποι: ηε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ζα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: a. Χο «Εηηθέηα πφξνπ» ζα λνείηαη κηα εμσηεξηθή εηηθέηα απνγξαθήο πνπ ζα πξνζαξηάηαη ζε έλα Σεκάρην απφ ηνλ Πειάηε. b. Ο φξνο «Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ» ζα πεξηγξάθεη ηελ πηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο δεδνκέλσλ θαηά ηελ νπνία έλαο πιήξσο ιεηηνπξγηθφο θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνο ζθιεξφο δίζθνο ζε έλα χζηεκα ππνβάιιεηαη ζε δηαγξαθή δεδνκέλσλ ηξηψλ (3) πεξαζκάησλ (3 pass) πνπ αληηθαζηζηά ηα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο δέζκεο ελεξγεηψλ (γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο αξηζκνχο 0 θαη 1) αθνινπζνχκελε απφ επαιήζεπζε αλά sector θάζε ζθιεξνχ δίζθνπ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ε Επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ δελ δηαηίζεηαη γηα ζθιεξνχο δίζθνπο δηαθνκηζηψλ. c. Ο φξνο «χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ» ζα αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξηαθή ιίζηα απνγξαθήο ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ ζθιεξψλ δίζθσλ ηνπ πζηήκαηνο ζηνπο νπνίνπο ζα επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή νξηζηηθήο δηαγξαθήο απφ ηελ Dell ζηε δηάξθεηα θάζε επίζθεςεο ζηνλ ρψξν ηνπ πειάηε d. Ο φξνο «Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell» ζα αλαθέξεηαη ζηνλ παξνρέα εθνδηαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ελεξγεί βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο Dell. e. Ο φξνο «Logistics ID» ζα αλαθέξεηαη ζην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ απνηππψλεηαη απφ ηελ Dell γηα θάζε Σεκάρην πνπ παξαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ. f. Χο «Παξαιαβή» ζα λνείηαη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ Εμνπιηζκνχ απφ ηελ εθάζηνηε Σνπνζεζία. g. Ο φξνο «Σεκάρην» ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε χζηεκα, νζφλε, εθηππσηή, δηαθνκηζηή ή άιιε κνλάδα πιηθνχ IT (ζην παξφλ αλαθέξνληαη ζπλνιηθά σο «Εμνπιηζκφο»). h. Χο «Αξηζκφο ζεηξάο» ζα λνείηαη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ έρεη εθρσξεζεί ζε έλα Σεκάρην απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. i. Ο φξνο «Τπεξεζία(εο)» ζα αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο Asset Recovery Services (ARS) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. j. Ο φξνο «Σνπνζεζία» ζα αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Παξαιαβή ή/θαη ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ. k. Ο φξνο «χζηεκα» ζα αλαθέξεηαη ζε έλαλ επηηξαπέδην ή θνξεηφ ππνινγηζηή (πρ. laptop, notebook, netbook θηι.) πνπ πεξηέρεη (i) έλαλ ιεηηνπξγηθφ θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν ζθιεξφ δίζθν ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη (ii) κηα ιεηηνπξγηθή θαη ζσζηά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα νπηηθνχ δίζθνπ, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Dell γηα ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ. Απφ ηνλ φξν «χζηεκα» εμαηξνχληαη ξεηά νη δηαθνκηζηέο. l. Ο φξνο «UEPP» (Used Equipment Purchase Pricelist) ζα αλαθέξεηαη ζηε κεληαία ιίζηα ηηκψλ αγνξάο ρξεζηκνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ηεο Dell. Σν UEPP δηέπεηαη απφ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη νη ηηκέο κεηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε. Επηθνηλσλήζηε κε ηελ Οκάδα ινγαξηαζκψλ Dell γηα ην ελεκεξσκέλν UEPP. m. Χο «Αλαθηεζείζα αμία» ζα λνείηαη ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε γηα θάζε Σεκάρην Εμνπιηζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην παξφλ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Dell σο θαηάιιειν γηα κεηαπψιεζε. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 1

2 Δπιζκψπηζη ψπυν & πποχποθέζευν Η παξνχζα ζπκθσλία («Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ») ζπλάπηεηαη αλάκεζα ζηνλ πειάηε («Πειάηεο») θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο Dell, φπσο αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ή/θαη ηελ πξνζθνξά παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε («Dell»). Με ηελ αγνξά ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ (φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ) απφ ηελ Dell, ν Πειάηεο ζπκθσλεί κε θαη δεζκεχεηαη απφ φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Δηαβάζηε πξνζερηηθά ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ θαη ιάβεηε ππφςε φηη ε Dell κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αιιάμεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ αλαξηψληαο κηα ελεκέξσζε ζηε δηεχζπλζε Η παξνχζα Τπεξεζία παξέρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θχξην ζπκθσλεηηθφ παξνρήο ππεξεζηψλ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν κε ηελ Dell θαη ην νπνίν αλαθέξεη θαη επηηξέπεη ξεηά ζηνλ Πειάηε λα παξαγγείιεη ηηο ππεξεζίεο Asset Recovery Services πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ, ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνην ζπκθσλεηηθφ, κε ην ηππηθφ θχξην ζπκθσλεηηθφ παξνρήο ππεξεζηψλ πειάηε ηεο Dell («CMSA»), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε θαη έρεη ελζσκαησζεί νιφθιεξν ζην παξφλ σο αλαθνξά. Παξά ηα ελ ιφγσ θχξηα ζπκθσλεηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε πεξίπησζε κε δπλάκελεο λα αξζεί αληίζεζεο αλάκεζα ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ θαη ηνπ CMSA (ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη ππνγξαθεί μερσξηζηά), ν Πειάηεο απνδέρεηαη δηα ηνπ παξφληνο φηη ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, θαζψο έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαγελέζηεξα εθείλσλ ηνπ ηζρχνληνο θχξηνπ ζπκθσλεηηθνχ. * Η δηεχζπλζε URL ζπλδέεη ηνλ Πειάηε κε ηελ ηζηνζειίδα ζπκβάζεσλ θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Dell, απφ φπνπ ν Πειάηεο επηιέγεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηελ πξνηηκψκελε γιψζζα (εάλ ηζρχεη) θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα απφ ηνλ νπνίν αγφξαζε ηελ Τπεξεζία (π.ρ. κεγάιεο εηαηξείεο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ή/θαη δεκφζηνο ηνκέαο). ηε ζπλέρεηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζχκβαζε ππεξεζηψλ γηα αλάγλσζε. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο Dell γηα βνήζεηα ζηε ιήςε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ. Οι ςποσπεϊζειρ ηηρ Dell 1. Ππογπαμμαηιζμψρ a. Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ. Η Dell ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ Πειάηε γηα λα πξνγξακκαηίζεη ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε θάζε Σνπνζεζία ζε ψξα πνπ ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη είλαη εληφο ησλ εξγάζηκσλ σξψλ, Δεπηέξα κε Παξαζθεπή, απφ ηηο 9:00 πκ. έσο ηηο 5 κκ. (ηνπηθή ψξα). Η Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ δελ κπνξεί γεληθά λα πξνγξακκαηίδεηαη λσξίηεξα απφ ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαηφπηλ ηελ εκεξνκελίαο επηθνηλσλίαο. b. Παξαιαβή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ε Dell ζα αλαζέηεη ζηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ηελ παξαιαβή θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Εμνπιηζκνχ. Ο Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ Πειάηε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ Σεκαρίσλ θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ Παξαιαβή απφ ηελ εθάζηνηε Σνπνζεζία ζε εκεξνκελία πνπ ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ απφ Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9:00 πκ. έσο 5 κκ. (ηνπηθή ψξα). Η Παξαιαβή δελ κπνξεί γεληθά λα πξνγξακκαηίδεηαη λσξίηεξα απφ ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαηφπηλ ηεο εκεξνκελίαο επηθνηλσλίαο. c. Σξνπνπνηήζεηο/Αθπξψζεηο. Γηα ηελ απνθπγή επηβνιήο επηπιένλ ρξεψζεσλ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο απαηηείηαη εηδνπνίεζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. 2. Οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν. Η Dell: a. ζα θηάλεη ζηελ Σνπνζεζία, ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία θαη ζα κεηαβαίλεη ζην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ (φπσο νξίδεηαη ζηηο Τπνρξεψζεηο ηνπ πειάηε, ζηελ Ελφηεηα 2. b, παξαθάησ) b. ζα θαηαγξάθεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα θάζε χζηεκα: θαηαζθεπαζηήο, αξηζκφο κνληέινπ, αξηζκφο ζεηξάο ζσζηά ηνπνζεηεκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζθιεξνχ δίζθνπ c. ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε θάζε χζηεκα d. γηα θάζε ζθιεξφ δίζθν πζηήκαηνο φπνπ επηρεηξείηαη Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ, ζα πξνζδηνξίδεη ζηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ αλ ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ πέηπρε («ΕΠΙΣΤΥΙΑ») ή απέηπρε («ΑΠΟΣΤΥΙΑ») ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 2

3 e. ζα αθαηξεί απφ ηα πζηήκαηα φινπο ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο γηα ηνπο νπνίνπο απέηπρε ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ (π.ρ. αδπλακία νξηζηηθήο δηαγξαθήο ή αληηθαηάζηαζεο δεδνκέλσλ ζθιεξνχ δίζθνπ) θαη ζα ηνπο επηζηξέθεη ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε (ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ζα πξνζαξηάηαη εηηθέηα κε ηελ εκεξνκελία/ψξα θαη ην ιφγν ηεο απνηπρίαο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, αλ είλαη γλσζηφο) f. ζα επηζηξέθεη φια ηα πζηήκαηα (εθηφο απφ ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ απέηπρε) ζε αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πειάηε γηα κειινληηθή Παξαιαβή g. ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε κηα έθδνζε PDF ηεο χλνςεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζε κνλάδα USB flash (ζα παξέρεηαη απφ ηνλ Πειάηε) πξηλ ηελ απνρψξεζή ηεο απφ ηελ Σνπνζεζία, θαη h. ζα παξέρεη έλα έληππν Επηβεβαίσζεο νινθιήξσζεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα δηαβάζεη θαη ζα ππνγξάςεη ν αληηπξφζσπνο ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία γηα λα πηζηνπνηήζεη φηη ην αξρείν PDF κε ηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ (ζην βήκα 2.g παξαπάλσ) αλαθέξεη κε αθξίβεηα ηα εμήο: (i) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ήηαλ επηηπρήο («ΔΠΙΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Dell ζηελ αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πνπ θαζφξηζε ν Πειάηεο γηα κειινληηθή Παξαιαβή θαη (ii) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ απέηπρε («ΑΠΟΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη επηζηξάθεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία γηα απφξξηςε απφ ηνλ Πειάηε. 3. Παπαλαβή. Ο Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell a. ζα θηάλεη ζηελ Σνπνζεζία, ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία θαη ζα κεηαβαίλεη ζηελ Σνπνζεζία παξαιαβήο b. ζα θαηαγξάθεη ζηελ Αλαθνξά παξαιαβήο έλα κνλαδηθφ Logistics ID γηα θάζε Σεκάρην θαη ηνλ αξηζκφ ησλ Σεκαρίσλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ Σνπνζεζία c. ζα ζπζθεπάδεη καδηθά ηνλ Εμνπιηζκφ ζε παιέηεο, θχιια ζηνηβάγκαηνο θαη ζπζθεπαζίεο shrinkwrap (εκείσζε: ν Εμνπιηζκφο δελ ζα ζπζθεπάδεηαη ζε κεκνλσκέλεο ζπζθεπαζίεο δείηε ηηο Τπνρξεψζεηο ηνπ πειάηε) d. ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε κηα θνξησηηθή ή Δειηίν Απνζηνιήο γηα ππνγξαθή πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ηελ Σνπνζεζία, θαη e. ζα κεηαθέξεη ηνλ Εμνπιηζκφ ζηελ ηνπνζεζία επεμεξγαζίαο ηεο Dell. 4. Δπεξεπγαζία. Με ηελ άθημε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηνπνζεζία επεμεξγαζίαο ηεο Dell, ε Dell ζα πξνβαίλεη ζηα εμήο: a. Λνγηζηηθόο έιεγρνο: 1) ζα θαηαγξάθεη ην Logistics ID γηα θάζε Σεκάρην ζε έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ 2) ζα θαηαγξάθεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε χζηεκα, νζφλε θαη εθηππσηή ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ: κάξθα, κνληέιν, θαηαζθεπαζηήο, Αξηζκφο ζεηξάο, Εηηθέηα πφξνπ (αλ ππάξρεη) θαη κέγεζνο νζφλεο (αλ ηζρχεη) 3) ζα θαηαγξάθεη ηα αθφινπζα γηα θάζε αθαηξνχκελν ζθιεξφ δίζθν ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ: κάξθα, αξηζκφο κνληέινπ, θαηαζθεπαζηήο, Αξηζκφο ζεηξάο (αλ ππάξρεη) 4) ζα θαηαγξάθεη ηα αθφινπζα γηα φια ηα άιια Σεκάρηα: πεξηγξαθή επαξθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Σεκαρίνπ, θαηάζηαζε ηνπ Σεκαρίνπ, θαηαζθεπαζηήο, Αξηζκφο ζεηξάο (αλ ηζρχεη), αξηζκφο Εηηθέηαο πφξσλ (αλ ηζρχεη) θαη βάξνο Σεκαρίνπ. 5) ζα αθαηξεί ηπρφλ Εηηθέηεο πφξσλ. b. Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο: Θα ειέγρεη ηα αθφινπζα Σεκάρηα θαη ζα θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ: χζηεκα/δηαθνκηζηήο: - Λεηηνπξγηθφηεηα - Υσξεηηθφηεηα κλήκεο Ram - Αξηζκφο θαη κέγεζνο ζθιεξψλ δίζθσλ ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 3

4 - Σαρχηεηα επεμεξγαζηή - Εγθαηεζηεκέλν CD Rom ή DVD - Οπηηθφο έιεγρνο ησλ LCD ζε ιεηηνπξγία (θνξεηνί ππνινγηζηέο) Οζφλεο: ιεηηνπξγηθφηεηα Εθηππσηέο: ιεηηνπξγηθφηεηα Άιιν πιηθφ IT: ιεηηνπξγηθφηεηα c. Βαζκνιόγεζε αηζζεηηθήο θαηάζηαζεο: Γηα φιν ηνλ Εμνπιηζκφ πνπ έρεη ειεγρζεί ιεηηνπξγηθά, ε αηζζεηηθή θαηάζηαζε θάζε Σεκαρίνπ ζα θαηαγξάθεηαη ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ, γηα παξάδεηγκα, σο εμήο*: (*Σεκείσζε: Τα ζύκβνια βαζκνιόγεζεο ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ αλά πεξηνρή) Καηεγνξία «C»: Υξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο, πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφο, κε θπζηνινγηθή θζνξά. Καηεγνξία «D»: Υξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο απφ ηνλ νπνίν ιείπνπλ ζηνηρεία ή κε αηζζεηηθή θζνξά πνπ ππεξβαίλεη ηε θπζηνινγηθή θζνξά. Καηεγνξία «S» (Scrap): Υξεζηκνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο (αθαηάιιεινο γηα κεηαπψιεζε) πξνο αλαθχθισζε ή απνζπλαξκνιφγεζε γηα ρξήζε ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο Εμνπιηζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ εκπνξεχζηκνο, απφ ηνλ νπνίν ιείπνπλ θχξηα ζηνηρεία ή ν νπνίνο είλαη αηζζεηηθά θζαξκέλνο ζε βαζκφ πνπ δελ κπνξεί λα κεηαπσιεζεί. d. Βειηηζηνπνίεζε αμίαο: Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε αμία ηνπ Εμνπιηζκνχ πνπ έρεη θξηζεί θαηάιιεινο γηα κεηαπψιεζε θαη λα ιεθζεί ε Αλαθηεζείζα αμία. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη γηα λα ιάβεη ηε κέγηζηε δπλαηή Αλαθηεζείζα αμία, ν Εμνπιηζκφο πξέπεη (α) λα ιεηηνπξγεί θαη λα πεξηιακβάλεη θαιψδηα ηξνθνδνζίαο θαη άιια ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα επηηπρψλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ OEM ζε θάζε Σεκάρην θαη (β) λα βξίζθεηαη ζε εχινγε αηζζεηηθή θαηάζηαζε, δειαδή λα ρξεηάδεηαη έλαλ απιφ θαζαξηζκφ θαη λα κελ έρεη ξαγηζκέλα πιαζηηθά κέξε, νχησο ψζηε φινο ν Εμνπιηζκφο λα κπνξεί λα κεηαπσιεζεί σο ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε θπζηνινγηθή θζνξά. e. Μεηαπώιεζε & Αλαθηεζείζα αμία: 1) Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηηκνιφγεζεο UEPP ζα βαζίδεηαη ζηελ αμία ηνπ εθάζηνηε Σεκαρίνπ φπσο νξίδεηαη ζην UEPP ηνπ κήλα επεμεξγαζίαο ηνπ Εμνπιηζκνχ. Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ πνπ κπνξεί λα κεηαπσιεζεί αιιά πνπ δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηηκνιφγεζεο UEPP, ζα ηζνχηαη κε ηελ αμία ηνπ εθάζηνηε Σεκαρίνπ φπσο νξίδεηαη ζην UEPP ηνπ κήλα επεμεξγαζίαο ηνπ Σεκαρίνπ, κεησκέλε θαηά έλα πνζφ, αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ Σεκαρίνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηηκνιφγεζεο UEPP. 2) Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ ππφθεηηαη ζε πξνζαξκνγέο ηηο νπνίεο ε Dell θξίλεη εχινγεο θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. 3) Η Αλαθηεζείζα αμία θάζε Σεκαρίνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Πειάηε. 4) Σεκάρηα πνπ δελ πεξλνχλ κε επηηπρία ην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ή θαηαηάζζνληαη σο «Scrap» (δείηε Καηεγνξία «S» ζηα παξαδείγκαηα βαζκνιφγεζεο ηεο Ελφηεηαο 4.b) ζηε δηάξθεηα ηνπ αηζζεηηθνχ ειέγρνπ, ζα αλαθπθιψλνληαη ή ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Dell κε ηξφπν ζχκθσλν κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο ηνπηθνχο ξπζκηζηηθνχο λφκνπο θαη απαηηήζεηο θάζε ρψξαο θαη πνιηηείαο. 5) Πεξηπηψζεηο φπνπ ν Πειάηεο δηθαηνχηαη ηελ Αλαθηεζείζα αμία: a. Γηα Εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε Παξαιαβή έγηλε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ή ηνλ Καλαδά εληφο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε κηαο Αλαθνξάο επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Dell έρεη θαηαρσξεκέλα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ην έκβαζκα επηηαγήο ηνπ Πειάηε, ε Dell ζα θαηαβάιεη ζηνλ Πειάηε ηελ Αλαθηεζείζα αμία γηα ηνλ επεμεξγαζκέλν Εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. b. Γηα Εμνπιηζκφ πνπ παξαιακβάλεηαη εθηφο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ή ηνπ Καλαδά, απνηειεί επζχλε ηνπ Παξνρέα ππεξεζηψλ ηεο Dell λα απνδεκηψζεη ηνλ Πειάηε θαηφπηλ παξαιαβήο κηαο απφδεημεο έγθπξνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ Πειάηε ηεο Dell. Με θάζε Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ ε Dell ζα παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ έθδνζε ηνπ απαηηνχκελνπ ηηκνινγίνπ. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 4

5 6) Η Αλαθηεζείζα αμία δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ηζρχνληεο θφξνπο θαη θάζε κέξνο ζα θαηαβάιεη ηνπο νθεηιφκελνπο θφξνπο επί πσιήζεσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ σο πξνο ηα πιεξσηέα πνζά πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχκθσλα κε ην παξφλ. f. Απόξξηςε/Απνθνκηδή ζθιεξώλ δίζθσλ: 1) ζα εθηειεί δηαγξαθή δεδνκέλσλ ηξηψλ (3) πεξαζκάησλ (3 pass) ζε ιεηηνπξγηθνχο θαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνπο ζθιεξνχο δίζθνπο, ηνπο νπνίνπο δελ επεμεξγάζηεθε ε Dell ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ Σνπνζεζία ηνπ Πειάηε. 2) ζα θαηαζηξέθεη θαη ζα απνξξίπηεη φινπο ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δελ κπφξεζε λα δηαγξάςεη κε επηηπρία ε Dell, κε ηξφπν ζχκθσλν κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο ηνπηθνχο ξπζκηζηηθνχο λφκνπο θαη απαηηήζεηο θάζε ρψξαο θαη πνιηηείαο. g. Γηάζεζε/Απνθνκηδή άιινπ εμνπιηζκνύ: Κάζε άιινο Δμνπιηζκόο πνπ δελ είλαη θαηάιιεινο γηα κεηαπώιεζε, όπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, ζα απνζπλαξκνινγείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα αλαθπθιώλεηαη, ζα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ή ζα απνξξίπηεηαη από ηελ Dell κε ηξόπν ζύκθσλν κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο ηνπηθνύο ξπζκηζηηθνύο λόκνπο θαη απαηηήζεηο θάζε ρώξαο θαη πνιηηείαο. 5. Γημιοςπγία αναθοπϊν. Η Dell ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε, εληφο 35 εξγάζηκσλ εκεξψλ* απφ ηελ εκεξνκελία Παξαιαβήο, ηηο παξαθάησ αλαθνξέο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: a. Αληίγξαθν ηεο χλνςεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ b. Μηα Επηβεβαίσζε απφξξηςεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 1) έλα Πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεη φινπο ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο πζηεκάησλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δηαγξάθεθε επηηπρψο απφ ηελ Dell ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ Σνπνζεζία ηνπ Πειάηε 2) επηβεβαίσζε φηη φινη νη άιινη ζθιεξνί δίζθνη εθθαζαξίζηεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ ζχκθσλα κε ηελ Ελφηεηα 4. f παξαπάλσ, θαη 3) επηβεβαίσζε φηη θάζε άιινο Εμνπιηζκφο απνξξίθζεθε/αλαθπθιψζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηνπηθέο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη νδεγίεο θάζε ρψξαο θαη πνιηηείαο. c. Σελ Αλαθνξά επεμεξγαζίαο εμνπιηζκνχ. (*Γηα παξαιαβέο ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο, λεζηά θαη άιιεο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζα ηζρύεη κεγαιύηεξνο ρξόλνο αλαθνξάο) Τποσπεϊζειρ ηος πελάηη 1. Γενικά. Ο ΠΕΛΑΣΗ ΘΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΣΧΝ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ Ή ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΗΡΗΕΙ ΠΡΙΝ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗΝ DELL. Οη Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη βάζεη ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ ή ινγηζκηθνχ απφ πζηήκαηα. 2. Οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν. Ο Πειάηεο a. ζα θαηαξγεί/απελεξγνπνηεί φινπο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πξφζβαζεο θαη ζα ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία ηπρφλ ινγηζκηθνχ απνηξνπήο θινπήο ή εληνπηζκνχ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Εμνπιηζκφ απφ ηα πζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξηλ ηελ άθημε ηεο Dell b. ζα παξέρεη αζθαιή θαη επαξθή ρψξν εξγαζίαο ζηελ Σνπνζεζία φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ («Υψξνο εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ»), ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: a. ρψξν γξαθείνπ/επηθάλεηαο εξγαζίαο, θαξέθιεο, ειεθηξηθέο πξίδεο κε επαξθή θσηηζκφ b. επαξθή ρψξν γηα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 20 επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ γηα εθηέιεζε ηαπηφρξνλσλ νξηζηηθψλ δηαγξαθψλ δεδνκέλσλ c. επαξθή πξφζβαζε ζε ειεθηξηθή ηζρχ c. ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζα εληνπίδεη φια ηα πζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα Τπεξεζίεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή άκεζεο πξφζβαζεο κε ην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ d. ζα δηαζέηεη έλαλ αληηπξφζσπν Σνπνζεζίαο γηα θάζε εκέξα πνπ έρεη θαλνληζηεί εθηέιεζε Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ζα θαηεπζχλεη ηελ Dell ζην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 5

6 δεδνκέλσλ θαη ζα ππνδεηθλχεη ηα πζηήκαηα ζηα νπνία ε Dell ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηελ Οξηζηηθή δηαγξαθή e. ζα παξέρεη νζφλεο θαη εμσηεξηθά ηξνθνδνηηθά γηα ρξήζε κε ηα πζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ (δελ απαηηνχληαη νζφλεο γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο) f. ζα παξέρεη κηα αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή άκεζεο πξφζβαζεο κε ην Υψξν εξγαζίαο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ φπνπ ζα θπιάζζνληαη ηα πζηήκαηα γηα ηα νπνία ε δηαδηθαζία Οξηζηηθήο δηαγξαθήο ήηαλ επηηπρήο, κέρξη ηελ Παξαιαβή ηνπο g. ζα δηαβάδεη ην έληππν Επηβεβαίσζεο νινθιήξσζεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη ζα ην ππνγξάθεη πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζεη φηη, βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ Πειάηε, ε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ κνξθήο PDF (ζην βήκα g ηεο παξαπάλσ Ελφηεηαο 3 κε ηίηιν «Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ») αλαθέξεη κε αθξίβεηα ηα εμήο: (i) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ήηαλ επηηπρήο («ΔΠΙΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Dell ζηελ αζθαιή ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πνπ θαζφξηζε ν Πειάηεο γηα κειινληηθή Παξαιαβή θαη (ii) ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ απέηπρε («ΑΠΟΤΥΦΙΑ») θαη νη νπνίνη επηζηξάθεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ζηελ Σνπνζεζία γηα απφξξηςε απφ ηνλ Πειάηε, θαη h. ζα παξέρεη κηα θελή κνλάδα USB flash ζηελ Dell έηζη ψζηε ε Dell λα ζπκπεξηιάβεη ηελ έθδνζε PDF ηεο χλνςεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηεο απφ ηελ Σνπνζεζία. 3. Παπαλαβή. Πξηλ ηελ Παξαιαβή, ν Πειάηεο: a. ζα δειψλεη, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Παξαιαβήο, ηπρφλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηελ Σνπνζεζία ή πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ b. ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΑ ΣΑ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ, ΕΤΑΙΘΗΣΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΧΝ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΟΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ (Π.Υ. ΔΙΑΚΟΜΙΣΕ, ΚΛΗΡΟΙ ΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΕΣΤΥΕ Η ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ, Κ.ΛΠ.) ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ, ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗ ΤΝΟΦΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ ΣΗ DELL, Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ ΑΠΕΣΤΥΕ «ΑΠΟΣΤΥΙΑ» c. ζα αθαηξεί απφ ηνλ Εμνπιηζκφ θαη ζα δηαηεξεί φια ηα αθαηξνχκελα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. CD, DVD, ZIP) d. ζα ζπγθεληξψλεη ηνλ Εμνπιηζκφ θάζε Σνπνζεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πζηεκάησλ γηα ηα νπνία ε δηαδηθαζία νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ήηαλ επηηπρήο) ζε ηζφγεην επίπεδν εχθνια πξνζβάζηκν απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell («Σνπνζεζία παξαιαβήο») e. ζα δηαζέηεη έλαλ αληηπξφζσπν Σνπνζεζίαο ν νπνίνο ζα θαηεπζχλεη ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ζηνλ Εμνπιηζκφ f. ζα απνζπζθεπάδεη φιν ηνλ Εμνπιηζκφ θαη ζα δηαρσξίδεη επθξηλψο ηνλ Εμνπιηζκφ απφ ηπρφλ εμνπιηζκφ πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα Παξαιαβή (ζεκείσζε: εάλ ν Εμνπιηζκφο έρεη ζπζθεπαζηεί απφ ηνλ Πειάηε πξηλ ηελ Παξαιαβή, ε Dell κπνξεί λα δεηήζεη ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηεο Παξαιαβήο κε έμνδα πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Πειάηε) g. ζα επηβεβαηψλεη φηη ν Εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη κφλν πιηθφ ππνινγηζηψλ θαη θαλέλα άιιν πξντφλ, πιηθφ ή ζπζθεπαζία h. ζα αθπξψλεη ή ζα κεηαβηβάδεη φιεο ηηο άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελδεηθηηθά θάζε ινγηζκηθνχ απνηξνπήο θινπήο ή εληνπηζκνχ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Εμνπιηζκφ, θαη i. ζα επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε θαη ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε ηνπ Εμνπιηζκνχ δεδνκέλνπ φηη ε αμία Εμνπιηζκνχ πνπ έρεη απνζπλαξκνινγεζεί (γηα παξάδεηγκα, φηαλ απφ ην ζχζηεκα ιείπνπλ ζθιεξνί δίζθνη, κλήκε ή κπαηαξίεο) ελδέρεηαη λα κεησζεί ή λα κεδεληζηεί. 4. Δγγωηζη πελάηη. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη εγγπάηαη ηα εμήο: (α) Ο Πειάηεο δηαζέηεη έγθπξν θαη εκπνξεχζηκν ηίηιν ηνπ Εμνπιηζκνχ πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θακία δέζκεπζε, αμίσζε θαη ππνζήθε ή άιιν βάξνο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, (β) ν Πειάηεο έρεη δηαγξάςεη φια ηα δεδνκέλα απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηα εκπηζηεπηηθά, επαίζζεηα ή άιια κε δεκφζηα δεδνκέλα απφ ηνλ Εμνπιηζκφ ζηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηε χλνςε νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηεο Dell, δελ εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ε δηαδηθαζία νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ («ΑΠΟΣΤΥΙΑ»), (γ) ν Πειάηεο έρεη λφκηκν δηθαίσκα πψιεζεο ηέηνηνπ Εμνπιηζκνχ θαη θάζε ηέηνηα πψιεζε δελ απνηειεί κε θαλέλαλ ηξφπν παξαβίαζε εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο δεζκεπηηθήο γηα ηνλ Πειάηε, θαη (δ) εθηφο εάλ έρεη άιισο δεισζεί ξεηά απφ ηνλ Πειάηε θαη έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ Dell εγγξάθσο πξηλ ηελ απνζηνιή, ν Εμνπιηζκφο ζα ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 6

7 ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο θνηλνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηφπηλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζηελ Dell. Εάλ ν Πειάηεο παξαβηάζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ή ηηο εγγπήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ε Dell δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο θαη δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαβίαζε εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε. Ελαιιαθηηθά, ν Πειάηεο κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε επηπιένλ ρξεψζεηο θαη δαπάλεο γηα θάζε ζπλεπαγφκελν επηπιένλ ρξφλν ή πιηθά ή γηα ηπρφλ απψιεηα ή δεκία πνπ ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ ε Dell ή νη παξνρείο ηεο. Όποι ηιμολψγηζηρ & εξψθληζηρ Οι Τπηπεζίερ ανάκηηζηρ πψπυν πος αναθέπονηαι ζηην παποωζα Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν διαηίθενηαι μψνο για είκοζι (20) ή πεπιζζψηεπα ζςζηήμαηα ανά επίζκετη ζε Σοποθεζία. Για κάθε επίζκετη ζε Σοποθεζία καηά ηην οποία εκηελοωνηαι Τπηπεζίερ οπιζηικήρ διαγπαθήρ δεδομένυν θα ιζσωει ελάσιζηη σπέυζη ανηίζηοιση με ηο κψζηορ Οπιζηικήρ διαγπαθήρ δεδομένυν ζε είκοζι (20) ςζηήμαηα. Η ρξέσζε ηνπ Πειάηε ζα γίλεηαη αλά Σεκάρην θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ ειάρηζηε πνζφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Η ηηκή αλά Σεκάρην ζα νξίδεηαη ζε πξνζθνξά πνπ ζα ζπληάζζεη ε Dell θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα αλάινγα θαιψδηα, πεξηθεξεηαθά, ζηαζκνχο ζχλδεζεο, πνιιαπιαζηαζηέο ζπξψλ, εμσηεξηθέο κνλάδεο, πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα. Σα δηάθνξα ζηνηρεία ζα ζπγθεληξψλνληαη, ζα δπγίδνληαη θαη ζα ηηκνινγνχληαη βάζεη ρξέσζεο αλά Σεκάρην. Έλα Σεκάρην αληηζηνηρεί ζε 40 ιίβξεο ή 18 θηιά. Η παξαιαβή ή/θαη αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπ Πειάηε δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο θαη ζα επηβαξχλεη ηνλ Πειάηε κε επηπιένλ ρξεψζεηο. Με ην παξφλ ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα θαηαβάιεη ηελ ηηκή γηα θάζε Σεκάρην ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα επηβεβαίσζε παξαγγειίαο ηεο Dell, θαζψο θαη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο/ρξεψζεηο θαη θφζηε πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ε Dell έρεη δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ νθεηιφκελσλ βάζεη ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ ζηελ Dell πνζψλ κε άιια πιεξσηέα πνζά απφ ηελ Dell ζηνλ Πειάηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. Ππψζθεηερ σπεϊζειρ. Οη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηελ Dell γηα επηπιένλ Σεκάρηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο ζα ηηκνινγνχληαη βάζεη ηεο ηηκήο αλά Σεκάρην γηα ηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία. Οη ηππηθέο δαπάλεο κεηαθνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Τπεξεζία. o Σεκάρην(α) κε βάξνο κεγαιχηεξν ησλ 40 ιηβξψλ ή ησλ 18 θηιψλ ελδέρεηαη λα επηβαξχλεηαη(νληαη) κε επηπιένλ ρξεψζεηο. o Παξαιαβέο ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο, λεζηά θαη άιιεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο ζα επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ ρξεψζεηο. Εάλ ν Πειάηεο, ε Σνπνζεζία ή/θαη ν Εμνπιηζκφο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ε αιιαγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ή/θαη ε εθαξκνγή πξφζζεησλ ρξεψζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ γηα ηηο ηζρχνπζεο Τπεξεζίεο. Σπρφλ πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε, ην ρξφλν ή ην κέζν ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο. ε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ηεο Παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell εμαηηίαο ηεο κε εηνηκφηεηαο ηνπ Πειάηε ή ηνπ Εμνπιηζκνχ (π.ρ. εάλ ν Εμνπιηζκφο ζπζθεπάδεηαη απφ ηνλ Πειάηε πξηλ ηελ Παξαιαβή) ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη ζπκθσλεζεί γηα ηελ Παξαιαβή, ελδέρεηαη λα ηζρχζνπλ επηπιένλ ρξεψζεηο. Ο Πειάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα δαπάλεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ εάλ θαζνξηζηνχλ ιάζνο πζηήκαηα γηα Οξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ή Παξαιαβή. ημανηικέρ ππψζθεηερ πληποθοπίερ Μη εκσϊπηζη. Δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθρψξεζεο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηνλ Πειάηε πξνο ηξίηνπο. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 7

8 ςνεπγάηερ ηηρ Dell. Η Dell επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα παξέρεη ηηο παξνχζεο Τπεξεζίεο, ζην ζχλνιφ ηνπο ή κέξνο απηψλ, κέζσ ηξίησλ παξνρέσλ ππεξεζηψλ. Σποποποίηζη ή ακωπυζη ςπηπεζίαρ. Γηα ηελ απνθπγή επηβνιήο επηπιένλ ρξεψζεσλ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή αθχξσζεο απαηηείηαη εηδνπνίεζε απφ ηνλ Πειάηε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Γηα αθχξσζε ηεο Τπεξεζίαο, απνζηείιεηε ην αίηεκα ζηελ Οκάδα ινγαξηαζκψλ Dell. Εάλ θάπνηα Παξαιαβή έρεη πξνγξακκαηηζηεί κε άκεζε επηθνηλσλία ηνπ Πειάηε κε ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell, ε αθχξσζε ηεο Παξαιαβήο ζα πξέπεη λα θαλνληζηεί επίζεο κε άκεζε επηθνηλσλία ηνπ Πειάηε κε ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell. Γεν επιηπέπονηαι οι επιζηποθέρ. Δελ είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ Εμνπιηζκνχ κεηά ηελ Παξαιαβή. Γεν επιηπέπεηαι η παπαλαβή μολςζμένυν πποφψνηυν. Η Τπεξεζία δελ ζα παξέρεηαη γηα Εμνπιηζκφ πνπ έρεη κνιπλζεί ζην παξφλ ή ζην παξειζφλ ή γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ππνςίεο φηη έρεη κνιπλζεί κε ρεκηθά, βηνινγηθνχο παξάγνληεο ή άιιεο νπζίεο πνπ δελ είλαη εγγελείο κε ην λέν Εμνπιηζκφ ή πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν κε θπζηνινγηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα θφζηε θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο Dell γηα νπνηαδήπνηε κφιπλζε. Σίηλορ κςπιψηηηαρ και κίνδςνορ απϊλειαρ: Η Dell ή ν Παξνρέαο ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηπρφλ θίλδπλν απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ Εμνπιηζκνχ θαηφπηλ ηεο αλαρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Σνπνζεζία παξαιαβήο. Καηφπηλ ηεο παξαιαβήο θαη ηεο θαηνρήο ηνπ Εμνπιηζκνχ απφ ηελ Dell ή ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell, ν ηίηινο θπξηφηεηαο ζεσξείηαη φηη πεξλάεη ζηελ Dell ή ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ Logistics ηεο Dell. Γημιοςπγία εθεδπικϊν ανηιγπάθυν λογιζμικοω/δεδομένυν. Ζ DELL ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΚΣΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ή ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Δ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΜΟΝΑΓΑ USB FLASH ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ). Δμποπικϊρ εωλογα πλαίζια για ηο εωπορ εθαπμογήρ ηηρ ςπηπεζίαρ. Η Dell κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ εάλ, θαηά ηε γλψκε ηεο, ε θαηάζηαζε, ην κέγεζνο ή ε ηνπνζεζία ηνπ Εμνπιηζκνχ πξνθαιεί κε εχινγν θίλδπλν γηα ηελ Dell ή ηνπο παξνρείο Τπεξεζηψλ ηεο Dell ή εάλ ππεξβαίλεη ην εχξνο εθαξκνγήο ησλ Τπεξεζηψλ. Η Dell δελ είλαη ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε αλεπάξθεηα ή θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε ιφγνπ αλσηέξαο βίαο. Πεπιοπιζμοί οπιζηικήρ διαγπαθήρ δεδομένυν. Κακία δηαδηθαζία νξηζηηθήο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ δελ απαιιάζζεη έλα χζηεκα απφ κε αλαγλψζηκα ππνιεηκκαηηθά δεδνκέλα ζηνλ ίδην βαζκφ φζν έλα θαηλνχξγην πξντφλ. Η Dell δελ δηαηππψλεη (i) πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο θαηάξγεζεο δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε ή (ii) δειψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο κεζφδνπ θαηάξγεζεο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε κηα άιιε. Όποι και πποχποθέζειρ. Όζον αθοπά ζςγκεκπιμένα ζηιρ Τπηπεζίερ πος παπέσονηαι αποκλειζηικά βάζει ηηρ παποωζαρ Πεπιγπαθήρ ςπηπεζιϊν, και ανεξάπηηηα απψ οποιοςζδήποηε ψποςρ ζηο CMSA, ζηο κωπιο ζςμθυνηηικψ παποσήρ ςπηπεζιϊν ή οποιαδήποηε άλλη ζςμθυνία πος ενδέσεηαι να αθοπά ηιρ παποωζερ Τπηπεζίερ, ιζσωοςν οι παπακάηυ ψποι και πποχποθέζειρ: A. Δγγωηζη. Ζ DELL ΔΓΓΤΑΣΑΗ ΟΣΗ ΘΑ ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΣΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ. Ζ DELL ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΗ ΚΑΜΗΑ ΑΛΛΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΤ, ΡΖΣΟΤ Ή ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΟΤ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ Ή ΟΡΧΝ ΠΔΡΗ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ. B. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ. Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ DELL ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΔΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΔΑΝ ΔΥΟΤΝ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΔΣΟΗΑ ΔΤΘΤΝΖ, ΘΑ ΤΠΟΚΔΗΣΑΗ ΠΑΝΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΞΑΗΡΔΔΗ: 1. Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ DELL ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΓΗΑ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ: (I) ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΑ ΚΔΡΓΖ, ΑΠΧΛΔΗΑ Ή ΓΗΑΒΡΧΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ή ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Ή ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΡΗΣΧΝ ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 8

9 ΜΔΡΧΝ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ, (ΗΗ) ΘΔΣΗΚΔ, ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ, ΔΗΓΗΚΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ, Ή (ΗΗΗ) ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΧΖ ΣΡΗΣΟΤ ΜΔΡΟΤ. 2. Ζ DELL ΓΔΝ ΦΔΡΔΗ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Ή ΣΖΝ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΖ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ Ζ DELL Ή/ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΡΟΥΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΠΔΣΤΥΑΝ ΝΑ ΔΚΣΔΛΔΟΤΝ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ, ΚΑΗ ΚΑΣΟΠΗΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΑΝ ΣΖ ΤΝΟΦΖ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΣΗ Ζ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΓΗΚΟ ΖΣΑΝ ΔΠΗΣΤΥΖ. Δ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ DELL ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ ΑΜΔΔ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΔΣΟΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Β.4 ΠΑΡΑΚΑΣΧ. 3. Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΗ ΜΟΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ DELL (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ Ή ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΧΖ ΓΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖΝ ΑΞΗΑ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΑΤΣΟ ΣΟ UEPP ΣΟΤ ΜΖΝΑ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΔ ΟΣΗ ΛΔΗΠΔΗ. 4. Ζ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ DELL (ΤΜΒΑΣΗΚΖ, ΑΓΗΚΟΠΡΑΚΣΗΚΖ Ή ΑΛΛΖ) ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΑΞΗΧΖ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ Ή ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟΤ ΔΣΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΑΜΟΗΒΖ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ Ή ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΧ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ. Ζ DELL ΓΔΝ ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΗ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΓΗΑ ΑΠΑΣΖ, ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ Ή ΘΑΝΑΣΟ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΔΗ ΔΞΑΗΣΗΑ ΓΗΚΖ ΣΖ ΑΜΔΛΔΗΑ Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΟΡΗΣΔΗ ΒΑΔΗ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ. Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΖΜΔΗΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ, ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΟΣΗ ΑΤΣΟ Ο ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ, ΥΧΡΗ ΣΖ ΛΖΦΖ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΑΠΟ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΡΖ, ΔΣΗ ΧΣΔ ΝΑ ΗΥΤΔΗ ΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ. ARS: Μεηαπψιεζε & αλαθχθισζε κε επηηφπνπ νξηζηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ειίδα 9

Πεπιγπαθή ςπηπεζιών Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπώληζη πόπων IT με οπιζηική διαγπαθή δεδομένων εκηόρ ηοποθεζίαρ

Πεπιγπαθή ςπηπεζιών Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπώληζη πόπων IT με οπιζηική διαγπαθή δεδομένων εκηόρ ηοποθεζίαρ Τπηπεζίερ Dell Πεπιγπαθή ςπηπεζιών Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπώληζη πόπων IT με οπιζηική διαγπαθή δεδομένων εκηόρ ηοποθεζίαρ Δπιζκόπηζη ςπηπεζίαρ Η Dell βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ςπηπεζιών Dell ProManage: Asset Recovery Services Ανακύκλωζη Δξοπλιζμού ΗΣ

Πεπιγπαθή ςπηπεζιών Dell ProManage: Asset Recovery Services Ανακύκλωζη Δξοπλιζμού ΗΣ Τπηπεζίερ Dell Πεπιγπαθή ςπηπεζιών Dell ProManage: Asset Recovery Services Ανακύκλωζη Δξοπλιζμού ΗΣ Δπιζκόπηζη ςπηπεζίαρ Η Dell βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξέρεη Τπεξεζίεο Asset Recovery Services

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Dell ProSupport Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ

Dell ProSupport Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ Dell ProSupport Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ 1. ΔΠΙΚΠΗΗ ΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΔΩΝ Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ ("Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Dell

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα