ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια αναλωσίμων, ανταλλακτικών και περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία αναλύεται ανά είδος στο Παράρτημα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την , ημέρα ΤΡΙΤΗ. και ώρα0.00 π.μ., στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Γραμματεία του Τμήματος, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Φυσικής-, στον 2ο όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος). Κατά τη διενέργεια αυτού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον προσκομίζουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυσικής όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 3:00 και στο τηλέφωνο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Γραμματεία του Τμήματος, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Φυσικής-, στον 2ο όροφο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να αφορούν τα υπό προμήθεια υλικά ανά είδος όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ, και να είναι καθαρογραμμένες και μονογραφημένες από τον διαγωνιζόμενο. 3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραφημένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι επιθυμητή. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να γράφονται ευκρινώς οι ενδείξεις:

2 α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό γ) Τα στοιχεία του διαγωνισμού δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα περιλαμβάνει φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, ως εξής: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται τα εξής:. Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 2. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει α) ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και β) ότι αυτά πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή των προϊόντων αυτών (δηλώσεις συμμόρφωσης CE). 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και στελέχωση από ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να μπορεί να διενεργεί τμηματικά παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο στον οποίο εκάστοτε θα υποδεικνύεται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής: Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 4. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2

3 5. Σύμβαση Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. 6. Παράδοση Παραλαβή 6.. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, σε χώρο που εκάστοτε θα υποδεικνύεται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία Κατά την παράδοση των ειδών θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής Κ. ΧΕΛΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3

4 Αρχείο παραγγελίας Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ HP 300XL Black ΓΙΑ DESKJET D τεμ 24 2 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ HP 300XL Colour ΓΙΑ DESKJET D τεμ 28 3 ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ HP 339 ΓΙΑ DESKJET τεμ 26 4 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ HP 344 ΓΙΑ DESKJET 6540 τεμ 30 5 TONER HP C427A 4 τεμ 07 6 TONER HP Q339A 2 τεμ 90 7 TONER HP CE285A 2 τεμ 6 8 TONER HP Q5949X 2 τεμ 35 9 TONER HP 920XL 2 τεμ 0 0 TONER HP Q262A 2 τεμ 7 TONER HP CB542A 2 τεμ 64 2 TONER HP CB543A 2 τεμ 64 3 TONER HP CB54A 2 τεμ 64 4 TONER HP CB540A 2 τεμ 70 5 TONER - FAX CANON BX-3 4 τεμ 28 6 TONER XEROX 06R τεμ 58 7 TONER XEROX 06R033 2 τεμ 50 8 TONER XEROX 06R τεμ 50 9 TONER XEROX 06R τεμ TONER SAMSUNG MLT-D205S 2 τεμ 50 2 TONER- FAX CANON PG-40 BLACK 2 τεμ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ microsoft black, wired 0 τεμ 0 23 ΠΟΝΤΙΚΙΑ optical, black 20 τεμ 0 24 ΠΟΝΤΙΚΙΑ wireless 3 τεμ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ laser,δικτυακός, διπλής όψεως, b/w τεμ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ εσωτερικός, 300GB 5 τεμ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ εξωτερικός, 500 GB 3 τεμ Docking Station SATA τεμ DVD RW SONY/ SUMSUNG εξωτερικός τεμ ETHERNET SWITCH 3COM 8 θύρες 5 τεμ 50 3 flash USB kingston 6 GB 2 τεμ flash USB kingston 8GB 4 τεμ UPS RUTECH 2 τεμ ΜΝΗΜΕΣ kingston GB 5 τεμ 5 35 ΜΝΗΜΕΣ kingston 2GB 5 τεμ 5 36 wireless access point TP-LINK τεμ 30 4

5 37 web camera LOGITECH 2 τεμ καλώδια προέκτασης USB2 3 τεμ 5 39 καλώδια SATA τροφοδοσίας 5 τεμ 3 40 καλώδια SATA δεδομένων 5 τεμ 3 4 καλώδια δικτύου 5m 5 τεμ 0 42 καλώδια δικτύου 0m 5 τεμ 0 43 καλώδια δικτύου 5m 3 τεμ 5 44 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 400 Watt 4 τεμ toner HPlaserJet P2055dn 05A black 4 τεμ μελάνι Lexmark Pro XL black 3 τεμ μελάνι Lexmark Pro XL cyan 3 τεμ μελάνι Lexmark Pro XL yellow 3 τεμ μελάνι Lexmark Pro XL magenta 3 τεμ καλώδιο προέκτασης οθόνης 2 m 2 τεμ 5 5 Κενά CD 00 τεμ 0,3 52 Κενά DVD 00 τεμ 0,3 53 Presentation remote control Logitec 3 τεμ Toner HP HP 337 (Black) HP Toner 337 / BLACK Toner Xerox 06R0274 (Black) Toner Xerox για Phaser 60 Black Toner Xerox 06R027 (Cyan) Toner Xerox για Phaser 60 Cyan 6 57 Toner Xerox 06R0272 (Magenta) Toner Xerox για Phaser 60 Magenta 6 58 Toner Xerox 06R0273 (Yellow) Toner Xerox για Phaser 60 Yellow 6 59 Toner HP HP 2A (Black) HP Toner 2A Black (00,08) Μελάνι HP HP 27 (Black) HP Μελάνι 27 Black Μελάνι HP HP28 (Colour) HP Μελάνι 28 Colour USB STICK Transcent JetFlash 600 Usb Flash 32GB DVD-RW Internal LG LG GT20N SATA FOR NOTEBOOK DVD-RW External LG LG Slim External DVD Multi Writer 37 Σκληρός δίσκος My Passport USB 3.0 (2.5", WDBACY5000ASL-EESN 65 External Western Digital WDBACY5000ASL-EESN Essential Silver 500GB Ext. HDD) LASERJET PRINTER HP HP P606DN TONER HP HP Toner 78A Black hp laserjet 50A toner black Cannon inkjet PGI-520 Black CLI 52 Black 8 7 CLI 52 Cyan 6 72 CLI 52 Magenta 6 73 CLI 52 Yellow 6 74 hp multipack hp 56 (2 τεμ.) μαύρο

6 75 hp multipack hp 57 (2 τεμ.) color hp hp 342 color 2 5,95 77 hp hp 336 Black 2 2,76 78 hp laserjet HP toner 24A Black 2 76,9 79 HP toner 24A Cyan 2 84,9 80 HP toner 24A Magenta 2 84,9 8 HP toner 24A Yellow 2 84,9 82 hp hp 337 Black 9,5 83 hp hp 343 color 2,9 84 hp laserjet hp toner 5A Black 75,9 85 hp CE285A Black hp laserjet Q5949X Black hp color Laserjet CC530A Black 0 88 CC53A cyan 0 89 CC532A Yellow 0 90 CC533A Magenta 0 9 EPSON Μελανοταινία S0502Black Black 0m hp toner53x Black hp 35XL color hp 350XL Black hp 363XL black hp photosmart hp 363 cyan 0,5 97 hp 363 Magenta 0,5 98 hp 363 Yellow 0,5 99 hp 363 light cyan 0,5 00 hp 363 light Magenta 0,5 0 hp deskjet hp 23 color hp deskjet hp 45 black 30,9 03 hp laserjet toner 78A black hp laserjet toner 26A black 5,5 05 toner 26A Magenta toner 26A Cyan toner 26A Yellow hp photosmart hp 364 black 2 7,5 09 hp 364 Yellow 2 7,5 0 hp 364 cyan 2 7,5 hp 364 Magenta 2 7,5 2 hp deskjest hp 300XL black 25 3 hp 300 color 5 4 hp Laserjet 03A black 09 6

7 5 Lexmark Lexmark 00XL Magenta 9,5 6 Lexmark 00XL Cyan 9,5 7 Lexmark 00XL Yellow 9,5 8 Lexmark 00XL black 9,5 9 HP Deskjet hp 344 color 2 3,9 20 hp 339 black 2 28,9 2 hp laserjet hp Q600A black hp deskjet hp mulitipack 45&78 black-color Kάρτα γραφικών Sapphire 7970 PCI Express, 3GB DDR Eξωτερικός Σκληρός δίσκος Seagate FreeAgent Coflex Desk External HDD 2TB USB Motherboard ASROCK H6M-B Eξωτερικός Σκληρός δίσκος Western Digital Mybook Essential 3TB Black USB Σκληρός δίσκος 750 GB 2 28 Σκληρός δίσκος Western Digital EESN Elements TB WDBAAUOO0HBk Eξωτερικός Σκληρός δίσκος Western Digital 500 GB External HDD USB Stick μνήμης Τranscend JetFlash 7006 GB USB 3, Eξωτερικός Σκληρός δίσκος Seagate Freeagent Gofle ultra-portable TB USB 3, Stick μνήμης Τranscend GB DDR-400 Ram Dimm Stick μνήμης Τranscend JetFlash GB USB flash 6,49 34 Mouse DVD+RW Maxell 4,7GB 8X Cakebox 0 τεμαχίων xDVD-RW laser TDK CD-R 700MB Cakebox 50 τεμαχίων 5 38 Mνήμη RAM Kingston 4G DDR3 4G KVR 333 D3N Antivirus Norton 360 Version χρήστες Antivirus ESET smart security 5 3 άδειες 80 4 Πολυμηχάνημα Lexmark Prospect Pro 209 Inkjet xusb 2.0 WiFi Pict Bridge hp color Laserjet CC530A Black hp color Laserjet CC53A cyan hp color Laserjet CC532A Yellow hp color Laserjet CC533A Magenta Μελανοταινία φαξ Panasonic KX-FA36X (00m/328 feetx2 Rolls) 47 Stick μνήμης Τranscend JetFlash GB USB flash 48 Antivirus Panda Global Protecion άδειες 49 Antivirus Norton 360 Version χρήστες 50 Antivirus Norton Internet security άδειες 5 λάμπα προτζέκτορα OSRAM 360w,82v,GY5.3 7

8 52 Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι Western Digital My Passport Essential Silver 500GB Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι Ext. HDD USB Σκληροί δίσκοι Western Digital Caviar Green TB Σκληροί δίσκοι Solid State OCZ Vertex 3 Series 20GB SSD Σκληροί δίσκοι Solid State OCZ Vertex 3 Series 60GB SSD Αντάπτορες για solid state σκληρούς δίσκους OCZ drive 3.5" adaptor bracket 2 9,9 58 Flash memory disk, USB 8 GB Flash memory disk, USB Υψηλής ταχύτητας, Transcend JetFlash 600, USB Flash 32 GB Τροφοδοτικά υπολογιστών PSU CoolerMaster extreme Power Plus 500W PSU Συστήματα αδειάλειπτης τροφοδοσίας, UPS 500 VA line interactive Συστήματα αδειάλειπτης τροφοδοσίας, UPS 2000VA line interactive Θήκη σκληρού δίσκου με παροχή και συνδεσιμότητα USB 3.0 Turbo-X SATA HDD 3.5" Case to USB ,9 64 Επιτραπέζιος σαρωτής εγγράφων - scanner Cannon Lide Οθόνες υπολογιστών Οθόνη Samsung S24A300HSZ Εκτυπωτές έγχρωμοι laser δικτυακός Samsung CLP325W Toner - Μελάνια CLT-P4072B Μαύρο toner, διπλή συσκευασία για CLP , 68 Toner - Μελάνια CLT-C4072S Κυανό toner για CLP ,6 69 Toner - Μελάνια CLT-Y4072S Κίτρινο toner για CLP ,6 70 Toner - Μελάνια CLT-Μ4072S Ματζέντα toner για CLP ,6 7 Toner - Μελάνια Toner EPSON C00 S CLR, πακέτο 3 χρώματα & μαύρο Toner - Μελάνια Μελάνι μαύρο CLI-8BK για CANON PIXMA ip ,95 73 Toner - Μελάνια Μελάνι κυανό CLI-8BC για CANON PIXMA ip ,95 74 Toner - Μελάνια Μελάνι ματζέντα CLI-8BΜ για CANON PIXMA ip ,95 75 Toner - Μελάνια Μελάνι κίτρινο CLI-8BΥ για CANON PIXMA ip ,95 76 Toner - Μελάνια Μελάνι μαύρο pigment PGI-5BK για CANON PIXMA ip ,8 77 Toner - Μελάνια HP Toner 2A Black 7,5 78 USB Hub 4 θέσεων, USB θύρες, USB Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι ασύρματο (combo) Logitech MK 520 Wireless Desktop Combo 4 44,9 80 Ποντίκι υπολογιστή Logitech M00 wired mouse 5 7,5 8 Πληκτρολόγια Logitech K20 Classic Wired Keyboard 4 8,9 82 Πολύπριζα ασφαλείας >8 θέσεων με διακόπτη Turbo-X πρίζα ασφαλείας 0πλή, ALU0SP Ανεμιστηράκια κουτιού υπολογιστή Αθόρυβα, μικρά 80 mm, Turbo-X 80 mm, 2500rpm 5 6,9 8

9 84 Ανεμιστηράκια κουτιού υπολογιστή Αθόρυβα, μεγάλα 20 mm, Xigmatek XLF-F253 OrangeLine 20 mm 5 8,9 85 Καλώδιο Δικτύου UTP Grey, CAT5, 2m 5,7 86 Καλώδιο Δικτύου UTP Grey, CAT5, 3m Καλώδιο Δικτύου UTP Grey, CAT5, 5m 5 3,09 88 Καλώδιο Δικτύου UTP Grey, CAT5, 0m 3 4,6 89 Καλώδιο Δικτύου UTP Grey, CAT5, 5m 3 6,5 90 Καλώδιο Δικτύου UTP Grey, CAT5, 20m 2 8,7 9 Καλώδιο δικτύου STP 4ζεύγη 50 0,5 92 Πρίζες Δικτύου 0 93 Βύσματα Rj , 94 Καλώδια USB Type A/B, M/M,,8m 5,9 95 Καλώδια USB Type A/B, M/M, 3m 5 2,5 96 Καλώδια USB Type A/B, M/M, 5m 3 3,2 97 Καλώδια USB Προέκταση, USB3, Type A/A M/F.8m 3,9 98 Καλώδια USB Προέκταση, USB2, Type A/A M/F 3m 4 2,25 99 Αντάπτορας USB micro/b Female Ανταπτορας micro USB σε USB B Female 3 2,2 200 Καλώδια οθόνης VGA,8 m 4 4,5 20 Καλώδια οθόνης DVI -> VGA, 2m 4 6,2 202 Καλώδια οθόνης DVI,8 m 4 9,9 203 Καλώδια οθόνης DVI 5 m 2 6,9 204 Καλώδια οθόνης προέκταση VGA, 5m 2 3,5 205 Αντάπτορας οθόνης VGA/DVI Adaptor DVI/VGA M/F 3 3, 206 Καλώδιο SATA SATA secure m (γωνία) 5 2,7 207 Καλώδιο SATA τροφοδοσίας 5,25", HDD SATA power cable 5,2 208 Προεκτάσεις καλωδίων τροφοδοσίας Καλώδιο προέκτασης τροφοδοσίας,8 m 8 3,9 209 Θηκη CD-DVD συσκ.5 τεμ. Q-Connect Θήκη CD Διπλή Λεπτή Διαφανής Χρωματιστή 0,4 20 DVD 50 τεμ. DVD+R 4,7GB 6x Mousepad Q-Connect Mousepad Gel 0 6 Τροφοδοτικό 22 Yπολογιστή Τροφοδοτικό ισχύος 500W Σκληρός δίσκος 500GB Σκληρός δίσκος χωριτικότητας 500 GB Σκληρός δίσκος 750 GB Σκληρός δίσκος χωριτικότητας 750 GB Οθόνη 2" Οθονη υπολογιστή 2" 0 26 UPS UPS 2000VA Line Interactive Mελάνι εκτυπωτή Lexmark Pro205 Lexmark Μελάνι 00 XL Black 25 9

10 28 Mελάνι εκτυπωτή Lexmark Pro206 Lexmark Μελάνι 00 XL Cyan Mελάνι εκτυπωτή Lexmark Pro207 Lexmark Μελάνι 00 XL Magenta Mελάνι εκτυπωτή Lexmark Pro208 Lexmark Μελάνι 00 XL Yellow Toner HP Laser P00 HP Toner 35A Black Mελάνι εκτυπωτή Samsung Samsung ML-2525W (Black) 52,4 223 Toner Samsung CLP- 35 Black Samsung CLT-W409 SEE Toner Samsung CLP- 36 Samsung Toner CLT-C4092S Cyan Toner Samsung CLP- 37 Samsung Toner CLT-M4092S Magenta Toner Samsung CLP- 38 Samsung Toner CLT-Y4092S Yellow Mελάνι εκτυπωτή HP HP Deskjet F480 Black Mελάνι εκτυπωτή HP HP Deskjet F480 Color ΚΑΛΩΔΙΟ RGB 0m 5-pin αρσενικό-θηλυκό ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ Transcend SDHC Class 0 (6GB) ΜΕΛΑΝΙ HP CE505A toner DVD+R ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙ HP CB54A Cyan ή 25A Cyan 63,9 234 ΜΕΛΑΝΙ HP CB542A Yellow ή 25A Yellow 63,9 235 ΜΕΛΑΝΙ HP CB543A Magenta ή 25A Magenta 63,9 236 ΜΕΛΑΝΙ HP CB540A Black ή 25A Black 69,9 237 ΜΕΛΑΝΙ HP 920 XL Black 25,5 238 ΜΕΛΑΝΙ HP 920 XL Cyan 9, ΜΕΛΑΝΙ HP 920 XL Magenta 9, ΜΕΛΑΝΙ HP 920 XL Yellow 9,99 24 ΜΕΛΑΝΙ Xerox 006R0079 Black 54, ΜΕΛΑΝΙ Lexmark 250AE Black 05,0 243 ΜΕΛΑΝΙ HP Q 262A Black ή Q-Connect Toner Συμβατό Q262Χ Black 7,9 244 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ Microsoft Lifechat LX ,9 JetFlash 600 Usb Flash 6GB 245 USB FLASH Transcend Black/Green (TS6GJF600) 6GB 29,9 JetFlash GB USB Flash 246 USB FLASH Transcend Black/Purple (TS32GJF500) 32GB 36,9 247 ΠΟΝΤΙΚΙ Microsoft Comfort Mouse ,9 Intel(R) Xeon(R) CPU E ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Intel (2.00GHz) 2.00GHz ΜΝΗΜΗ 2GB UDIMMS Memory 4 77

11 250 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Raidsonic Raidsonic Icy Box Dock. Station 2.5/3.5 Sata HDD to USB 3.0 Black (IB-0STU3-B) 44,9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ My Passport Essential Black 500GB Ext. HDD USB 3.0 (2.5", 25 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Western Digital WDBACY5000ABK-EESN) 500GB Ext. HDD USB , UPS Turbo-X Turbo-X UPS 650 LD Line Interactive 650 LD CARD READER Transcend Transcend Multi-Card-Reader P8 Black 4,9 254 ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ Transcend Transcend SDHC Class4 (32GB) SD κάρτες μνήμης 23GB αντάπτορας Konig Adapter DVI29p-VGA5p M/F αρσενικό/θηλυκό 3, 256 αντάπτορας Konig Adapter DVI29p-VGA5p F/F θηλυκό/θηλυκό 3, 257 καλώδιο οθόνης Belkin Καλώδιο VGA Gold (5M, F2N028B5M-GLD) 5 μέτρα 39, καλώδιο δικτύου Turbo-X Net Patch UTP C5 Red (5m) 5 μέτρα 3, καλώδιο δικτύου Turbo-X Net Cross FTP C5 Black (2m) 2 μέτρα 2, καλώδιο δικτύου Turbo-X Net Patch UTP C5 Gray (m) μέτρο,49 26 καλώδιο δικτύου Turbo-X Net Patch UTP C5 Gray (2m) 2 μέτρα,7 262 TP-Link Wireless ADSL Modem/Router N TD-W895ND 50Mbps Annex A Flash Memory 8GB Corsair Voyager USB Flash Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος TB Western Digital Mybook elements External HDD USB2.0 24, Turbo-X USB HUB 7- PORT 9, 266 Ποντίκι υπολογιστή Turbo-X-WD-300 6,9 267 Καλωδια Δικτύου Turbo-X Net Patch UTP Grey 3m 2 4, 268 Καλωδια USB Turbo-X USB-2 Type A-Mini 4PIN MM m 2, Αντάπτορες Wiretek Convertor USB A Male-IEEE Male Parallel 2,3 270 Πολύπριζα Turbo-X 5 εισόδων 9,9 27 Toner HP 05A BLACK 2 78,9 272 Wireless ADSL Mosem TP-LINK 50 Mbps 3, Μελάνια Canon BCI-6 black, 0,6 274 Μελάνια Canon BCI-6 Cyan, 0, Μελάνια Canon BCI-6 Magenta, 0, Μελάνια Canon BCI-6 Yellow. 0, Μελάνια Canon BCI-3e black 2, Toner Lexmark E360dn Lexmark E260AE 89, USB Hub Turbo-X 7port 4,9 280 Πολύμπριζο Turbo-X 6 θέσεις 2 4,9 28 Sticks Usb Turbo-X 4 GB 3 3,5

12 282 Ακουστικά Turbo-X Ήχος: Stereo, Μικρόφωνο ασύρματο 39,9 283 Web-camera Logitech Ανάλυση Video 640x480 pixels, Ανάλυση Φωτογραφ. 5 Megapixels 6, ΜΕΛΑΝΙ HP 85Α ΜΑΥΡΟ 2 6,9 285 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD - TB ΜΕΛΑΝΙ CANON ip ,7 288 Τροφοδοτικό Corsair CX500V2 500W 2 45,8 289 Τροφοδοτικό Corsair AX W Ψύκτρα CPU Xigmatech Gaia SD ,9 29 Μελάνι HP HP30XL Black 23,5 292 Μελάνι HP HP30XL Color 3, Μελάνι HP HP920XL Black 25,5 294 Μελάνι HP HP920XL Cyan 9, Μελάνι HP HP920XL Magenta 9, Μελάνι HP HP920XL Yellow 9, Οθόνη LG TF70-BP-BN 7'' Οθόνη LG TF90-B-BN 9'' Πολυμηχάνημα Epson Stylus BX305FW Plus 9,9 300 Toner Epson EPL 6200L 8,6 30 Κάμερα υπολογιστή Logitech C30H Ποντίκι υπολογιστή Logitech MX Anywhere 2 9,8 303 Εκτυπωτής Lexmark E260DN UPS Turbo-X Turbo-X 000SD Toner Lexmark 2406SE 83,9 306 ΜΕΛΑΝΙ HP Hp 350XL BLACK 2 55,8 307 ΜΕΛΑΝΙ HP HP 35XL COLOR 2 6,8 308 ΜΕΛΑΝΙ HP hp 78 BLACK 69,9 309 ΜΕΛΑΝΙ HP hp 45 BLACK 27,9 30 ΜΕΛΑΝΙ canon PGI-5 Black 4,94 3 ΜΕΛΑΝΙ canon CLI-8 Black 3,95 32 ΜΕΛΑΝΙ canon CLI-8 Cyan 3,95 33 ΜΕΛΑΝΙ canon CLI-9 Yellow 3,95 34 DVD Συσκευασία DVD prinable Οθόνη Υπολογιστή Turbo-X TX-25DST LED Οθόνη 2 ιντσών Ποντίκι Turbo-X Απλο ενσύρματο Σκληρός Δίσκος seagate 500 Gbyte Μελάνια - Toners HP CE505X LaserJet Black Μελάνια - Toners HP 2A LaserJet Black 2 7,9

13 32 Μελάνια - Toners HP 5A LaserJet Black 4 62,9 322 Μελάνια - Toners Samsung CLT - K 4092S Black 3 45,5 323 Μελάνια - Toners Samsung CLT - Y4092S Yellow 2 4,9 324 Μελάνια - Toners Samsung CLT - M 4092S Magenta 2 4,9 325 Μελάνια - Toners Samsung CLT - C4092S Blue 2 4,9 326 Μελάνια - Toners Samsung CLT - Y4072S Yellow 3 4,9 327 Μελάνια - Toners Samsung CLT - C4072S Cyan 3 42,5 328 Μελάνια - Toners Samsung CLT - M4072S Magenta 3 4,9 329 Μελάνια - Toners Samsung CLT - K4072S Black 3 43,9 330 Πληκτρολόγιο Logitech K360 Wireless 4 29,9 33 Ποντίκι Logitech Μ325 Wireless Traceline 4 22,9 332 Εκτυπωτές Samsung CPL 325 Color Laser Μελάνια - Toners HP Toner 3X Black 2 86,9 WD 5000AAKX 500GB HDD 334 Σκληρός Δίσκος (εσωτ.) WD 335 Σκληρός Δίσκος (εξωτ.) 336 Σκληρός Δίσκος (εσωτ.) Western Digital My Passport 3,5" 6MB 7200 RPM Caviar Blue GB Ext. HDD USB 3.0 (2.5", WDBACY5000ABL-EESN) Essential Blue 94,89 WD3200BEKT 320GB HDD 2.5" (6MB, 7200rpm, SATA 3 Gb/s) Black 83 Western Digital Scorpio Western Digital Scorpio WD 5000BPVT,500GB,6MB Σκληρός Δίσκος (εσωτ.) 338 Μητρική MST 990 Fx A - GD Επεξεργαστής Intel Core i7 2600K 297,5 340 Μνήμες Corsair XMS3 8Gb DDR3-600 Kit Τροφοδοτικό Cooler Master GX Series 650W PSU Κάρτα Γραφικών MSI GT 630 (PCI express, 2 MB) Οθόνη LG M2762DP - PZ LCD 249 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SEAGATE - Seagate Expansion Black ΤΒ External HDD USB ΜΕΛΑΝΙ HP 88 XL Cyan Ink Cartridge HP 88 XL Cyan Ink Cartridge, HP C9386AN ΜΕΛΑΝΙ HP 88 XL Magenta Ink Cartridge HP 88 XL Magenta Ink Cartridge, HP C9387AN ΜΕΛΑΝΙ HP 88 XL Yellow Ink Cartridge HP 88 Yellow XL Ink Cartridge, HP C9388AN ΜΕΛΑΝΙ HP 88 Black XL Ink Cartridge HP 88 Black XL Ink Cartridge, HP C9385AN ΜΕΛΑΝΙ HP 90XL Color Ink Cartridge HP 90XL Color Ink Cartridge, HP CC656AN ( 2) ΜΕΛΑΝΙ HP 90XL Black Ink Cartridge HP 90XL Black Ink Cartridge, HP CC653AN ΜΕΛΑΝΙ HP 74 Ink Cartridge HP 74 Ink Cartridge, HP CB335WN ΜΕΛΑΝΙ HP 75 Ink Cartridge HP 75 Ink Cartridge, HP CB337WN ΜΕΛΑΝΙ HP 2 XL BLACK HP 2 XL BLACK ,5 354 ΜΕΛΑΝΙ HP 22 XL COLOUR HP 22 XL COLOUR ,89

14 355 TONER LEXMARK E232/E330 για PRINTER E , ΟΘΟΝΗ LG LG E2442V-BN ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (A) INTEL Core i s55, 3,40GHz, 8MB 239,7 239,7 358 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (A) Seagate (ήwestern Digital) ST500DM GB HDDHDD 3.5" ,0 359 KOYTI (A) Turbo-X Midi Siren , ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ (A) CoolerMaster RS-460-PSAP-J3 Elite Power 460W PSU ,9 36 MNHMH (A) Corsair XMS3 8GB DDR3-600 Kit ,0 362 ΜΗΤΡΙΚΗ (A) MSI H77MA-G43 s55, H77, DDR3 8,3 8,3 363 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ(DVD) (A) Sony AD-7280S DVD-RW Sata Bulk ,9 364 ΠΟΝΤΙΚΙ (A) Microsoft 200 Wired Optical Mouse 6,42 6, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (A) Microsoft 200 Wired Keyboard 8,86 8, είδη παρουσίασης δείκτης laser 3 σε 367 πολύπριζο ασφαλείας πολύπριζο ασφαλείας 8 θέσεων 368 βάση notebook notebook cooler 369 τσάντα μεταφοράς notebook τσάντα notebook 7 ιντσών 370 βάση οθόνης βάση οθόνης υπολογιστή 37 μνήμη flash flash drive χωρητικότητας 8 Gb μελάνι HP 78 colour μελάνι HP 45 black μελάνι canon CL-53 colour μελάνι canon PG-52 black μελάνι HP 300 XL Black μελάνι HP 300 XL Colour τροφοδοτικό υπολογιστή τροφοδοτικό desktop 550W 379 optical drive Sony AD726S LightScribe Black Bulk 380 οθόνη LG M2250D-PZ 2,5'' 38 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD RE4 WQ003ABYX ΤΒ 382 ΜΝΗΜΗ RAM TRANSCEND 2GB DDR2-800 Ram Kit 2GB DDR ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL BLACK ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL MAGENTA ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL CYAN ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL YELLOW ΜΕΛΑΝΙ HP 2XL BLACK 388 ΜΕΛΑΝΙ HP 22XL COLOUR

15 389 LAPTOP Turbo-X Steel U ΣΚΛΗΡΟΣ 500 GB, 3 GB RAM, WINDOWS 7, ΟΘΟΝΗ>5'' 390 MNHMH RAM KINGSTON GB-DDR2-667MHz για DESKTOP 3 39 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (A) INTEL Core i s55, 3,40GHz, 8MB ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (A) Seagate ST500DM GB HDDHDD 3.5" KOYTI (A) Turbo-X Midi Siren ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ (A) CoolerMaster RS-460-PSAP-J3 Elite Power 460W PSU MNHMH (A) Corsair XMS3 8GB DDR3-600 Kit ΜΗΤΡΙΚΗ (A) Gigabyte Z68MA-D2H-B3 s55, Z68, DDR ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ(DVD) (A) Sony AD-7280S DVD-RW Sata Bulk ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (A) Microsoft 200 Wired Keyboard Οθόνη Υπολογιστή LG LG M2450D-PZ LED TV - Monitor 24'' 24'' Monitor 400 Εκτυπωτής HP HP Μ45ΝW Color Printer μελάνια HP HP Toner 305X Black 402 μελάνια HP HP Toner 305Α Cyan 403 μελάνια HP HP Toner 305A Yellow 404 μελάνια HP HP Toner 305A Magenta 405 ΜΕΛΑΝΙ ΗP 920XL-BLACK Μελάνι για πολυμηχάνημα ΜΕΛΑΝΙ ΗP 920XL-YELLOW Μελάνι για πολυμηχάνημα ΜΕΛΑΝΙ ΗP 920XL-CYAN Μελάνι για πολυμηχάνημα ΜΕΛΑΝΙ ΗP 920XL-MAGENTA Μελάνι για πολυμηχάνημα MEΛANI HP HP DESKJET 3845 BLACK Μελάνι για εκτυπωτή 2 40 Laser pointer για παρουσιάσεις Turbo-X κωδικός Πλαίσιο Turbo-X Wireless Presenter WPR00 4 Πολύμπριζο ασφαλείας οκταπλό APC κωδικός Πλαίσιο78602 Πολύμπριζο ασφαλείας APC οκταπλό TEL για υπολογιστή και περιφερειακά 42 ακουστικά με μικρόφωνο για τηλεδιασκέψεις μέσω υπολογιστή Microsoft κωδικός Πλαίσιο Microsoft Lifechat LX-3000 Headsets 43 ηχεία multimedia USB για υπολογιστή Turbo-X κωδικός Πλαίσιο Turbo-X Ηχεία Multimedia Rod Red 44 βάση οθόνης Q-connect κωδικός Πλαίσιο Bάση οθόνης υπολογιστή 45 ασύρματο ποντίκι Turbo-X κωδικός Πλαίσιο Turbo-X WL-00 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ Black 46 switcher Belkin KVM κωδικός πλαισίου διακόπτης σύνδεσης δυο υπολογιστών σε μια οθόνη 47 MONITOR LG (κωδ. Πλαίσιο) LG E22S-BN LED Monitor 2,5 48 ΜΕΛΑΝΙ HP 350 BK XL 28,5 28,5 49 ΜΕΛΑΝΙ 35 CL XL 3,9 3,9

16 420 ΜΕΛΑΝΙ Laserjet Q5949A DVD TDK -R DVD TDK +R USB MEMORY STICK TRANSCEND 32 GB ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL BLACK ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL MAGENTA ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL CYAN ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL YELLOW ΜΕΛΑΝΙ HP 90XL BLACK ΜΕΛΑΝΙ HP 90XL COLOUR ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD RE4 WQ003ABYX ΤΒ 43 ΜΕΛΑΝΙ μαυρο πλαισιο για εκτυπωτη HP LasrJet P2055, antallaktiko mel;ani Q-Connect Toner Συμβατό, Q262Χ Black κωδικός Πλαίσιο στο internet 66,90 Μελάνι για πολυμηχάνημα PC πλαισιο; ΠΛΑΙΣΙΟ Turbo-X Atlas F400 κωδικός Πλαίσιο κοστος 990 ευρω Turbo-X DWLC-000 Wireless Desktop 433 πληκτρολόγιο Combo κωδικός Πλαίσιο κοστος 9.90 ευρώ δισκος εξωτερικος Western Digital My Passport Essential 500GB Ext. HDD ) 95 ευρω 435 αντιυικό antivirus Kaspersky 202 Anti- Virus κωδικός Πλαίσιο Transcend JetFlash Usb Flash 64GB Transcend 64 κωδικός Πλαίσιο USB μνημη φλασακι PC πλαισιο; Turbo-X Siren S ,99 κωδικός Πλαίσιο ΜΕΛΑΝΙ HP 338 BLACK ΜΕΛΑΝΙ HP 56 BLACK ΜΕΛΑΝΙ HP 5 BLACK 3 44 ΟΘΟΝΗ Η/Υ SAMSUNG LED 23'' S23A350H 442 Μελάνι για εκτυπωτή HP COLOR LASERJETCM32nfi MFP MEΛANI - BLACK 70,9 70,9 443 Μελάνι για εκτυπωτή HP COLOR LASERJETCM32nfi MFP MEΛANI - YELLOW 63,9 63,9 444 Μελάνι για εκτυπωτή HP COLOR LASERJETCM32nfi MFP MEΛANI - RED 63,9 63,9 445 Μελάνι για εκτυπωτή HP COLOR LASERJETCM32nfi MFP MEΛANI - CYAN 63,9 63,9 446 Μελάνι για εκτυπωτή HP Laser jet 300 HP toner 3A MEΛANI - BLACK 73,9 73,9 447 ΜΕΛΑΝΙ HP 950XL BLACK 2 22,68 22, ΜΕΛΑΝΙ HP 95XL CYAN 6,99 6, ΜΕΛΑΝΙ HP 95XL MAGENTA 6,99 6,99

17 450 ΜΕΛΑΝΙ HP 95XL YELLOW 6,99 6,99 45 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP PRO 8600 PRINTER 223,58 223, ΜΕΛΑΝΙ HP 950XL BLACK 2 22,68 22, ΜΕΛΑΝΙ HP 95XL CYAN 6,99 6, ΜΕΛΑΝΙ HP 95XL MAGENTA 6,99 6, ΜΕΛΑΝΙ HP 95XL YELLOW 6,99 6, ΤΣΑΝΤΑ NOTEBOOK LINEA SENTIO 5,6 20,24 20, TONER HP ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ CC530A BLACK TONER HP ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ CC53A CYAN TONER HP ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ CC533A MAGENTA TONER HP ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ CC532A YELLOW Toner HP 36A Toner HP laserjet P505n 2 τεμ ΚΑΛΩΔΙΟ Konig USB A Male-DB9 Male/Male Συνδετικό καλώδιο USB τεμ Εξωτερικός σκληρός δίσκος Seagate Seagate FreeAgent GoFlex Ultra- Portable External HDD 500GB USB 3.0 Black 2.5" Εξωτερικός σκληρός δίσκος 500 GB 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP HP laserjet P505n HP Toner 36A Black 2 τεμ 70,9 465 ΚΑΛΩΔΙΟ Konig USB A Male-DB9 Male/Male Συνδετικό καλώδιο USB τεμ Εξωτερικός σκληρός δίσκος Seagate Seagate FreeAgent GoFlex Ultra- Portable External HDD 500GB USB 3.0 Black 2.5" Εξωτερικός σκληρός δίσκος 500 GB 2 τεμ 94, Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη GP GP Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη C Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη C mah,.5 V Set 2 μπαταριών 4 τεμ 8, Φορτιστής Μπαταριών Energizer Energizer Φορτιστής Μπαταριών Universal Universal φορτιστής για 5 μεγέθη μπαταριών (AA, AAA, C, D και 9V) & 4 θέσεις φόρτισης τεμ 47,9 469 Toner Lexmark E323 Toner Lexmark E323 τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon CLI-8M Ink Canon ip 6700D ΙΩΔΕΣ (MAGENTA) ΜΕ OEM: CLI-8M 2 τεμ 3 47 ΜΕΛΑΝΙ Canon CLI-8Y Ink Canon ip 6700D ΚΙΤΡΙΝΟ (YELLOW) ΜΕ OEM: CLI-8Y 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon CLI-8PC Ink Canon ip 6700D ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΑΝΟ (PHOTO CYAN) ΜΕ OEM: CLI-8PC 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon CLI-8PM Ink Canon ip 6700D ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΔΕΣ (PHOTO MAGENTA) ΜΕ OEM: CLI-8PM 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon CLI-8BK Ink Canon ip 6700D ΜΑΥΡΟ (BLACK) ΜΕ OEM: CLI-8BK 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon CLI-8C Ink Canon ip 6700D ΚΥΑΝΟ (CYAN) ΜΕ OEM: CLI- 8C 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon CLI-8R Ink Canon ip 6700D ΚΟΚΚΙΝΟ (RED) ΜΕ OEM: CLI- 8R 2 τεμ Toner HP 85A Για τον P02 2 τεμ Toner HP 36A Για τον P505 2 τεμ 7

18 479 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Black Ink HP Officejet 6500 black 2 τεμ 25,5 480 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Cyan Ink HP Officejet 6500 cyan 2 τεμ 0 48 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Yellow Ink HP Officejet 6500 yellow 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Magenta Ink HP Officejet 6500 magenta 2 τεμ Toner Xerox 06R033 Phaser 625 Cyan 3 τεμ Toner Xerox 06R0332 Phaser 625 Magenta 3 τεμ Toner Xerox 06R0333 Phaser 625 Yellow 3 τεμ Toner Xerox 06R0334 Phaser 625 Black 3 τεμ Ποντίκι Ποντίκια Logitech απλά μαύρα 0 τεμ Πληκτολόγιο PS2 Πληκτολόγια PS2 5 τεμ Πληκτρολόγιο USB Πληκτρολόγια USB 5 τεμ Σκληρός Δίσκος Western Digital AV-GP WD20EURS 2TB HDD 3.5" (Cache 64MB, IntelliPower, SATA 3Gb/s) 3 τεμ Κάρτα γραφικών epci NVIDIA/ATI chip 2 τεμ Κάρτα WLAN USB Κάρτα ασύρματης δικτύωσης εξωτερική USB 4 τεμ Κεραία WLAN Κεραία ασύρματου δικτύου υψηλής απολαβής (0db) 4 τεμ Tablet-Pen WACOM (ή όποιοσδήποτε) CTH-470K WACOM BAMBOO PEN & TOUCH CTH-470K USB Flash Disk 6MB Βάσεις δίσκων USBeSATA Βάση τοποθέτησης δίσκου εσωτερικού με σύνδεση USB & esata ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Yellow 4 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Magenta 4 τεμ Toner LEXMARK 2A7405 Black τεμ Toner HP Q3960A Black τεμ Toner HP 35A Black τεμ Toner HP 85A Black τεμ ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-40 ink for ip2200 printer Black τεμ ΜΕΛΑΝΙ CANON CL-4 ink for ip2200 printer Colour τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 56 Black 5 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 57 Colour ΜΕΛΑΝΙ HP 5 Black ΜΕΛΑΝΙ HP 78 Colour ΜΕΛΑΝΙ HP 350XL Black Μελάνι Set LEXMARK Prospect Pro 205 black Μελάνι Epson Stylus SX05 black Μελάνι Epson Stylus SX05 cyan Μελάνι Epson Stylus SX05 yellow Μελάνι Epson Stylus SX05 magenta Μελάνι Set Epson Stylus DX7400 set all in-one 5 38

19 56 Μελάνι Set Canon MP620 black+3 colours Toner LEXMARK E ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ External HD TB 2 00 Smart-UPS X 000VA RACK-TOWER LCD (SMX000I) UPS APC SMX000I UPS Συστοιχία 520 μπαταριών APC SMX48RMBP2U APC Battery SMX48RMBP2U Pack External USB Flash Disk 6MB ΜΕΛΑΝΙ HP Q262Α ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER 3 τεμ 67,9 523 ΜΕΛΑΝΙ HP HP 78 TRICOLOUR (C6578AE) Μελάνι EΓΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΙΝΚJET 3 τεμ 3, ΜΕΛΑΝΙ HP HP 45 BLACK (5645AE)) Μελάνι MAYΡΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ INKJET 3 τεμ Toner HP CC530A BLACK 2 τεμ Toner HP CC53A CYAN 2 τεμ 527 Toner HP CC532A YELLOW 2 τεμ 528 Toner HP CC533A MAGENTA 2 τεμ 529 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL BLACK 3 τεμ 25,5 530 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL YELLOW 2 τεμ 0 53 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL CYAN 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL MAGENTA 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 56 BLACK 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Black Ink HP Officejet 8500 black 4 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Cyan Ink HP Officejet 8500 cyan 2 τεμ 6,5 536 ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Yellow Ink HP Officejet 8500 yellow 2 τεμ 6,5 537 ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Magenta Ink HP Officejet 8500 magenta 2 τεμ 6,5 538 Σκληρός Δίσκος Western Digital AV-GP WD20EURS 2TB HDD 3.5" (Cache 64MB, IntelliPower, SATA 3Gb/s) τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon Μελάνι Canon ip 3600 Set 5μελανια τεμ ΜΕΛΑΝΙ Canon PG-40 Μελάνι Canon ip 800 Black τεμ 7 54 ΜΕΛΑΝΙ Canon CL-4 Μελάνι Canon ip 800 Colour τεμ Toner HP 92A (C4092A) Toner Laserjet 00 2 τεμ Toner HP 2A (Q262A) Toner Laserjet 08 3 τεμ ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-40 ink for MX30 printer Black τεμ ΜΕΛΑΝΙ CANON CL-4 ink for MX30 printer Colour τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 95 Μελάνι HP 5940 Colour τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 96 Μελάνι HP 5940 Black τεμ ΜΕΛΑΝΙ Epson Aculaser C00 Μελάνι Epson Aculaser C00 Black 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ Xerox Phaser 62N Μελάνι Xerox Phaser 62N Black τεμ 550 ΜΕΛΑΝΙ HP 339 (C8767EE) 339 Black 3 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 343 (C8766EE) COLOR 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 56 BLACK τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 57 COLOR τεμ 7

20 554 ΜΕΛΑΝΙ HP 5 BLACK 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 78 COLOR τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 350 BLACK 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 35 COLOR τεμ ΟΘΟΝΗ LG E225VR-ΒΝ LG E225VR-ΒΝ LED Monitor τεμ Toner HP 5A Toner HP Laserjet 200 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Black Ink HP Officejet K8500 black 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Cyan Ink HP Officejet K8500 cyan 2 τεμ 6,5 562 ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Yellow Ink HP Officejet K8500 yellow 2 τεμ 6,5 563 ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL Magenta Ink HP Officejet K8500 magenta 2 τεμ 6,5 564 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Black Ink HP Officejet 6500 black 2 τεμ 25,5 565 ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Cyan Ink HP Officejet 6500 cyan 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Yellow Ink HP Officejet 6500 yellow 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 920XL Magenta Ink HP Officejet 6500 magenta 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP set (SA308AE) Ink HP Deskjet 930C 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 88XL Black Ink HP Officejet L7480 black 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 88XL Cyan Ink HP Officejet L7480 cyan 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 88XL Yellow Ink HP Officejet L7480 yellow 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 88XL Magenta Ink HP Officejet L7480 magenta 2 τεμ ΜΕΛΑΝΙ HP 339 (C8767EE) 339 Black 4 τεμ ΜΕΛΑΝΙ ΗΡ 344 (C9363EE) 344 Color 4 τεμ ΕΞΩΤ. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Western Digital WDBACW0020HBK MY BOOK ESSENTIAL 2TB 3 τεμ ΜΠΑΤΑΡΙΑ UPS APC RBC7 2 τεμ ΜΠΑΤΑΡΙΑ UPS APC RBC4 2 τεμ Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP Laserjet 60 HP toner 49A black 2 85,9 579 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ Lexmark E323 Lexmark Toner 2A7405 black Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP HP μελάνι 350 black 2 2,5 58 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP HP μελάνι 35 colour 2 4, Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP HP45 black 2 30,9 583 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP HP Μελάνι 78 Small Colour colour 2 32,9 584 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP LaserJet 020 Τόνερ Q262A 2 7,5 585 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ Epson T28 black Τόνερ ή μελάνι Η/Υ Epson T285 πολλαπλή συσκευασία πολλαπλή συσκευασία Τόνερ ή μελάνι Η/Υ Samsung CLP-50D7K black Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP Q5949A black 2 83,9 589 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP Laserjet 200 HP 5X 2 8,5 590 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP Laserjet 000 HP 5A 2 75,9 59 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP LaserJet P2055d HP 05Α black CE505A black 2 78,9 592 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP Laserjet 320 HP 49A black 2 83,9 2

21 593 Τόνερ ή μελάνι Η/Υ Epson S05000 black Τόνερ ή μελάνι Η/Υ HP Laserjet P505n HP Toner 36A black 2 73,5 595 Οθόνη LG LG M2450D-PZ LED TV - Monitor 24'' Πολυμηχάνημα HP HP M22NF Laser Πολυμηχάνημα Πληκτρολόγιο Microsoft Microsoft 600 Black Wired Keyboard Black Wired Keyboard 0 4,9 598 Ποντίκι Η/Υ Logitech Logitech M00 Dark Wired Mouse 0 9,9 599 Ποντίκι Η/Υ Logitech Logitech M85 Grey Wireless Mouse 0 2,9 600 UPS APC 900VA Line Interactive Σκληροί Δίσκοι Western Digital AV-GP WD5EURS.5TB HDD 3.5" Cache 64MB, IntelliPower, SATA 3Gb/s Σκληροί Δίσκοι Western Digital WD0EZRX TB HDD 3.5" Caviar Green Σκληροί Δίσκοι Seagate FreeAgent GoFlex Ultra-Portable External HDD TB USB 3.0 Black 2.5" 5 42,9 604 USB sticks Transcend TS8GJF700 JetFlash 700 8GB USB 3.0 Flash Black 0 7,9 2