Η ανάγκη επιμόρφωσης του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στις ΤΠΕ The School Principal s need of training in ICT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάγκη επιμόρφωσης του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στις ΤΠΕ The School Principal s need of training in ICT"

Transcript

1 Η ανάγκη επιμόρφωσης του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στις ΤΠΕ The School Principal s need of training in ICT Σουλτάνα Κολέρδα, Δασκάλα,, Κατερίνα Σαραφίδου, Σχολική Σύμβουλος 39ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, Αντώνης Σπυριδάκης, Διευθυντής Γυμνάσιο Βιάννου Κρήτης, Soultana Kolerda, School Teacher, Katerina Sarafidou, School Consulter 39th Perfecture in Preschool Education, Antonis Spyridakis, M.Sc., Principal in Viannos Middle School, Crete, Abstract Current paper is aimed to the direction of bringing forward the utmost need of Secondary Education Principals training on Information Communication Technology (ICT). The theoretical context of our paper is a part of the general context of training educational leaders on educational leadership, around of which many conclusions have been studied and figured out. Nevertheless, not more than a few ones have been focused on the need mentioned. Almost all research about the relationship between a Principal and ICT is oriented to the Principal s effect on teaching and generally adopting ICT in her/his school, instead of the improving degree of her/his leadership skills, to the direction of multiple contribution to the educational community (students, parents, teachers, superintendents) as a whole. We claim that it will be found out that the need of a very good awareness and familiarization of a Principal, regarding ICT, is imminent and imperative. Our work is based on literature, as well as on an original research. Key words: Educational leaders training, educational leadership and ICT Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας αφορά μέρος του πλαισίου της επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης, γύρω από την οποία έχουν διαπιστωθεί και αναλυθεί πλήθος συμπερασμάτων ή ερευνητικών δεδομένων, ελάχιστα όμως Σελίδα 83 από 185

2 από τα οποία έχουν επικεντρωθεί στην προς διερεύνηση αναγκαιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα των ερευνών της σχέσης Διευθυντή ΤΠΕ προσανατολίζεται στην επίδραση του Διευθυντή στη διδασκαλία και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Σχολική Μονάδα, και όχι στο βαθμό βελτίωσης των διοικητικών δεξιοτήτων του ίδιου στις ΤΠΕ, προς την κατεύθυνση πολλαπλασιαστικής προσφοράς σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, γονείς, καθηγητές, προϊστάμενοι). Θεωρούμε ότι θα διαπιστωθεί πως η ανάγκη πολύ καλής γνώσης και εξοικείωσης με τις ΤΠΕ για το Διευθυντή Σχολικής Μονάδας είναι άμεση και αδήριτη. Η εργασία μας στηρίζεται τόσο σε βιβλιογραφική, όσο και σε πρωτότυπη πρακτική διερεύνηση. Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτική διοίκηση και ΤΠΕ Εισαγωγή Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα της τεχνολογικής εξέλιξης, της παγκοσμιοποιμένης γνώσης και του συνεχούς επαναπροσδιορισμού, η εκπαίδευση, ως ναυαρχίδα διάχυσης της γνώσης, δεν θα μπορούσε να μένει αμέτοχος παρατηρητής. Η συμμετοχή της στις κοινωνικές αλλαγές σκέψης και λειτουργίας θεωρείται, και εθεωρείτο ανέκαθεν, ως επιβεβλημένη. Προσανατολίζοντας την έρευνά μας στην ανάγκη τεχνολογικού εγγραμματισμού δεύτερου επιπέδου, δηλαδή την εφαρμογή της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση βελτίωσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων που, ακόμα και στη σημερινή εποχή, δεν υποβοηθούνται, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό, από το «θαύμα» της τεχνολογίας και τις εφαρμογές της, προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε το ύψος του βαθμού αυτού, και την ανάγκη βελτίωσής του. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τόσο θεωρητικά (βιβλιογραφικά), όσο και πρακτικά (χρήση ερωτηματολόγιου) τις συνθήκες και τις ανάγκες επιμόρφωσης των Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση ΤΠΕ, κυρίως στη χώρα μας. Αυτό έγινε, αφενός λόγω της «υποψίας» μας περί ελλιπούς σχετικής γνώσης και χρήσης, και αφετέρου ως πιθανό μελλοντικό εφαλτήριο βήμα για μια σχετική επιμόρφωση. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικές συνθήκες και το εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει στη χώρα μας διαφέρουν σε μεγάλο, έως τεράστιο βαθμό, από τις συνθήκες πολλών χωρών του δυτικού -και όχι μόνο- κόσμου. Ο Διευθυντής στην Ελλάδα δεν είναι manager: Δεν δύναται ούτε να διαχειριστεί κονδύλια, ούτε να προτείνει/εφαρμόσει αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γι αυτό το λόγο, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει αναγκαιότητα επιμόρφωσης του Διευθυντή στις ΤΠΕ, όχι προς την κατεύθυνση της συνακόλουθης επιρροής του στη διδασκαλία τους και στην εισαγωγή τους στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία (όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες), αλλά προς την κατεύθυνση της άμεσης επαγγελματικής/διοικητικής του ωφελιμότητας και της έμμεσης υιοθέτησής τους, τόσο από το προσωπικό (διδάσκοντες), όσο και από τους μαθητές. Σελίδα 84 από 185

3 1. Νομοθετικό Πλαίσιο «Εξαναγκασμού» Αυτοεπιμόρφωσης Δ/ντών Σχολικών Μονάδων στις ΤΠΕ Στον προηγούμενο νόμο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Ν. 3467/2006), σε σύνολο εκατό μονάδων αποτίμησης κριτηρίων επιλογής, μόνο 0,25, δηλαδή ποσοστό 0,25% δίδονταν σε υποψήφιο που κατείχε πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Στο σχετικό Π.Δ. (25/2002) επιλογής στελεχών εκπαίδευσης του 2003, η κατάσταση δεν ήταν πολύ διαφορετική: από τις 120 αξιολογικές μονάδες, μόνο μία (ποσοστό 0,8%) αντιστοιχούσε σε πιστοποιημένη γνώση στις ΤΠΕ. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο Π.Δ. 398/1995, περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, δεν γίνεται καμία αναφορά σε επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, όχι άδικα, αφού διανυόταν η εποχή που στην Ελλάδα οι σκληροί δίσκοι των προσωπικών υπολογιστών δεν ξεπερνούσαν, συνήθως, σε χωρητικότητα, μερικές δεκάδες megabytes, ενώ το διαδίκτυο είχε μόλις αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του. Με το τελευταίο νόμο όμως (Ν. 3848/2010) καθίσταται φανερή η παραδοχή της ανάγκης επάρκειας των στελεχών εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, αφού, σε σύνολο εξήντα πέντε μονάδων, δύο απ αυτές, δηλαδή ποσοστό 3% προστίθενται στις αξιολογικές μονάδες των υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων. Η παραδοχή για την οποία γίνεται λόγος στην προηγούμενη πρόταση πηγάζει επίσης από το γεγονός ότι στην παράγραφο 9 του άρθρου 11, ο Ν. 3848/2010 αναφέρει ρητά ότι «για την επιλογή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1.» δίνοντας, όμως, τη δυνατότητα σε όσους δεν το κατέχουν, να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής στελεχών του 2011 (άρθρο 30, παρ. 4). Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι «σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή της καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται στοιχεία όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα,» (άρθρο 7, παρ. 2) Μάλιστα, με τρεις εγκυκλίους προς τα σχολεία (132524/Δ1/ , /Δ1/ και /Δ1/ ) το Υπουργείο υπενθυμίζει δις ότι «η μη καταχώριση, επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των στοιχείων αποτελεί παράβαση καθήκοντος.» Τέλος, με το νόμο 2672/1998 καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία στη δημόσια διοίκηση, και με το νόμο 3979/2011 η «χρήση των ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και συναλλαγών τους», είναι δικαίωμα τόσο των φυσικών προσώπων, όσο και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Σελίδα 85 από 185

4 Τολμώντας μια γενική παρατήρηση, δεδομένου του γεγονότος της συχνής αλλαγής νομοθετικού πλαισίου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι στον επόμενο νόμο, η ανάγκη επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες θα είναι ακόμα πιο επιτακτική. 3. Η ελληνική πραγματικότητα και οι προσπάθειες επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης στις ΤΠΕ Αν και οι λόγοι επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, και ειδικά των Διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι περισσότερο από επιτακτικοί, στη χώρα μας ποτέ δεν έχει πραγματοποιηθεί σχετική επιμόρφωση. Ούτε ως μέρος μιας γενικής επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης. Εξάλλου, οι μόνες προσπάθειες προς αυτήν, την έστω, γενική κατεύθυνση που έχουν γίνει στην Ελλάδα έχουν περιοριστεί σε ταχύρρυθμα σεμινάρια από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), και σε πράξεις στα πλαίσια του 3 ου ΚΠΣ (2 ο ΕΠΕΑΕΚ/Μέτρο 2.1/Ενέργεια στ, Πράξη: «Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης» ). Αξίζει να τονιστεί ότι στην τελευταία προσπάθεια «κύριος σκοπός της Πράξης» παρουσιάστηκε «η αναβάθμιση του πολυδιάστατου ρόλου των Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους προκειμένου να διαχειρίζονται με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με το ανθρώπινο δυναμικό και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.». Η έκδοση επτά σχετικών επιμορφωτικών εγχειριδίων («Εκπαιδευτική Νομοθεσία», «Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη της Εκπαίδευσης», «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», «Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες», «Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης», «Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην Εκπαίδευση», «Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο») χαιρετίζεται ως η σημαντικότερη προσπάθεια επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης που έγινε ποτέ στη χώρα. Ωστόσο, κανένα απ αυτά δεν προετοίμαζε κατάλληλα τον υπηρετούντα ή υποψήφιο Διευθυντή σχολικής μονάδας για τις αυξημένες απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν μια τέτοια θέση, όσον αφορά την επάρκειά του στη χρήση των ΤΠΕ ως αποτελεσματικού «βοηθού» λήψης αποφάσεων, και όχι ως απλού εργαλείου επιβεβαίωσης της ύπαρξης ενός εκτελεστικού οργάνου ή διαχείρισης και διατήρησης μιας στείρας και πεπαλαιωμένης γραφειοκρατίας. Προσπάθειες επιμόρφωσης γενικά στις ΤΠΕ λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα από το Η επιμόρφωση Α επιπέδου (εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, χρήση επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και λογισμικού παρουσίασης, καθώς και σύνδεσης και επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου) υλοποιήθηκε σε συνέργεια με την Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», η οποία υλοποιήθηκε στο διάστημα ως η πρώτη προσπάθεια επιμόρφωσης στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε ευρεία κλίμακα και είχε Σελίδα 86 από 185

5 ως αποτέλεσμα την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Π.Ι.). Από τότε, και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, υλοποιούνται στη χώρα μας προγράμματα επιμόρφωσης τόσο Α επιπέδου όσο και Β (εξειδικευμένα επιστημονικά λογισμικά πακέτα κατά κλάδο), όχι όμως αμιγώς προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Δυστυχώς όμως, αν και «σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικούς που κατέχουν ή επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης εκείνων των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να ασκήσουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντα τους.» (εγκ. υπ αρ. 8127/Φ / /ΕΚΔΔΑ), καμία από τις έντεκα θεματικές επιμορφωτικές ενότητες δεν αναφέρεται στη χρήση και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ ως εργαλείο διοίκησης εκ μέρους των στελεχών εκπαίδευσης. Γενικά μιλώντας, θα λέγαμε ότι κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επικεντρώνεται κυρίως στην υιοθέτησή τους στη διδακτική πράξη και λιγότερο στη σχολική διοίκηση (Παναγούλη, 2010). Παρατηρείται, επομένως, μια αισθητή υποβάθμιση του ρόλου των ΤΠΕ ως διοικητικού μέσου, και μέσου βελτίωσης λήψης αποφάσεων. Θεωρούνται -ακόμα- ως εργαλείο διαχείρισης γραφείου, και πεδίο αυτοεπιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης, παρά ως τομέας γέννησης, καλλιέργειας και εφαρμογής καινοτομιών. Επιχειρώντας μια γενική παρατήρηση, θα υπέθετε κάποιος ότι το ελληνικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί κατά βάση εκτελεστικά και όχι δημιουργικά ή ευέλικτα διοικητικά όργανα. 4. Ιστορική ανασκόπηση εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διοίκηση Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση των σχολικών μονάδων (στάδιο εισαγωγής) δεν έγινε ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από κανέναν επίσημο φορέα: Έγινε, στη δεκαετία του 60, στις Η.Π.Α., από «απλούς» καθηγητές στην προσπάθειά τους να βρουν αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης, οργάνωσης και βελτίωσης του διοικητικού φόρτου εργασίας των σχολείων τους (μισθοδοσία κτλ). Πολλές χώρες χρειάστηκαν περισσότερα από 20 ή και περισσότερα χρόνια για να φτάσουν σ αυτό το επίπεδο (Visscher, 1996). Και μερικές άλλες, αναπτυσσόμενες (όπως χώρες της Αφρικής), ακόμα και σήμερα μοχθούν προς την κατεύθυνση αυτή (Olayemi & Omotayo, 2012). Χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Μ. Βρετανία, η Ολλανδία, ή περιφερειακές δομές χωρών, όπως το Χονγκ-Κονγκ είχαν βασικές τεχνολογικές εφαρμογές διαχείρισης γραφείου από το τέλος της δεκαετίας του 70. Σελίδα 87 από 185

6 Το δεύτερο στάδιο (δεκαετίες 70 και 80) ήταν το στάδιο της «εξάπλωσης». Η παραγωγή σχετικών λογισμικών έγινε από μερικές χώρες με γοργούς ρυθμούς. Σ αυτό το στάδιο όμως η χρήση των Η/Υ έγινε κυρίως για λόγους οργάνωσης γραφείου, και όχι με τη μορφή μιας ολοκληρωμένης διαχειριστικής εφαρμογής, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διοίκησης εν γένει. Αυτό έλαβε χώρα κατά το επόμενο στάδιο, που δικαίως ονομάστηκε «στάδιο ολοκλήρωσης». Κατά το «στάδιο ολοκλήρωσης» (τέλη δεκαετίας 80 και δεκαετία 90), οι απλές εφαρμογές γραφείου έδωσαν τη θέση τους σε εφαρμογές διαχείρισης πληροφοριών, προς την κατεύθυνση πάντα ενός αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης σχολικής μονάδας. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 όμως, οι χώρες που είχαν υιοθετήσει αυτό το στάδιο μετρούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε στο στάδιο της «σταθεροποίησης», όπου η συντριπτική πλειονότητα των χωρών του δυτικού κόσμου παρέχει πλήρη τεχνολογική υποστήριξη στις διοικήσεις των σχολικών μονάδων. 5. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Έχει χυθεί πολύ μελάνι για τη σχέση της αποτελεσματικότητας του σχολείου, της βελτίωσής του και των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα σ αυτό, με τον Διευθυντή του, ο οποίος διαπιστώνεται να είναι ο παράγοντας κλειδί στην κατεύθυνση αυτή. Σε εκτεταμένη έρευνα που αφορούσε τη σχέση σχεδόν 300 Διευθυντών σχολείων της Αυστραλίας με την τεχνολογία, και τις απόψεις τους γι αυτήν (Schiller, 2003), διαπιστώθηκε ότι η «αναγκαιότητα» ήταν ο κυριότερος λόγος ενασχόλησής τους με τις νέες τεχνολογίες. Κι αυτό διότι, η ενημέρωση στις νέες τεχνολογικές τάσεις, η καθοδήγηση κυρίως από τις ανάγκες και όχι τόσο από τις επιθυμίες, οι αποτελεσματικότερες πρακτικές στην εργασία, η καθημερινή επαφή με τις νέες τεχνολογίες ως μέρος της εργασίας, καθώς και η συνειδητοποίηση της ευθύνης προς το προσωπικό του σχολείου σχετικά με την υιοθέτηση νέων ιδεών ως παιδαγωγικά και διοικητικά καθοδηγητής τους, θεωρήθηκαν εκ των ων ουκ άνευ. Παρ όλ αυτά, στην παραπάνω έρευνα διαπιστώνεται ότι είναι ξεκάθαρο πως η γνώση του ρόλου των Τ.Π.Ε. στην εργασιακή ζωή του Διευθυντή σχολικής μονάδας και η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων χρήσης αυτής της γνώσης πρέπει να γίνει κατανοητή από τους Δ/ντές. Μ άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί το συνειδησιακό/ψυχολογικό υπόστρωμα επάνω στο οποίο θα χτιστεί η σχετική επιμόρφωση, και μετά αυτή θα λάβει χώρα. Διαπιστώνεται ακόμα πως σημαντικό κίνητρο αποδοχής από Σελίδα 88 από 185

7 τους Διευθυντές θα ήταν οι αυξημένες πιθανότητες προοπτικής επαγγελματικής ανάπτυξής τους. Είναι επίσης προφανές πως η χρήση των ΤΠΕ από τους Διευθυντές έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο εργασίας τους. Και τον έχει αλλάξει τόσο δραματικά τα τελευταία χρόνια, που οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους χωρίς της χρήση των ΤΠΕ (Bishop, 2002). Στην έρευνα της Bishop αναφέρονται περισσότεροι από είκοσι λόγοι για τους οποίους ένας Διευθυντής σχολικής μονάδας χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στην εργασία του. Μια άλλη οπτική για το συγκεκριμένο θέμα διατυπώθηκε από τους ερευνητές Thomas Otto και Peter Albion (2004): Διερεύνησαν τη σχέση των αντιλήψεων του Διευθυντή για τη διδασκαλία μέσω ΤΠΕ και τη δυνατότητα υιοθέτησης νέων μεθόδων διδασκαλίας, γενικά, στο χώρο του σχολείου που διευθύνει. Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα: Οι αντιλήψεις του Διευθυντή για τις ΤΠΕ, οι οποίες συνήθως είναι σε άμεση εξάρτηση με το βαθμό εξοικείωσης και σχετικής γνώσης γι αυτές από τον ίδιο, μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη σχολική κουλτούρα του σχολείου του και κατά συνέπεια την παρεχόμενη εκπαίδευση. Αν και αυτό φαίνεται να μην έχει βάση στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου το αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζει επακριβώς τον τρόπο που οι ΤΠΕ, και πιο συγκεκριμένα το μάθημα της πληροφορικής διδάσκεται, ας σκεφτούμε πόσα διδακτικά αντικείμενα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν, για κάποιες, έστω ώρες, σε μια αίθουσα προβολών. Σε οποιαδήποτε ηλικία, ο άνθρωπος μπορεί να διδαχθεί περισσότερα από μια εικόνα, παρά από μια πυκνογραμμένη σελίδα βιβλίου. Και επειδή συνήθως, η πρωτοβουλία για αλλαγές στο σχολικό χώρο, νομοθετικά παρέχεται στο Διευθυντή, είναι προφανές ότι το επιστημονικό/γνωστικό του υπόβαθρο επηρεάζει αναπόφευκτα, άμεσα ή έμμεσα, τη λειτουργία της σχολικής μονάδας στην οποία προΐσταται. Οι Afshari κ.ά. (2009) αναφέρονται ακόμα και στην «ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της ευέλικτης/εξελισσόμενης διοικητικής πρακτικής και τη χρήση των υπολογιστών από τους Δ/ντές» (σελ. 244). Θεωρούν δηλαδή, ότι αφού η χρήση των Η/Υ στην εκπαιδευτική διοίκηση, αλλά και στην ίδια τη ζωή της ανθρωπότητας, είναι μια σχετικά καινούργια πρακτική, η υιοθέτησή της ή όχι αποδεικνύει την ύπαρξη ή έλλειψη προθυμίας αντίστοιχα για εφαρμογή νέων τεχνικών στη σχολική πραγματικότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ίδια ομάδα, ένα χρόνο αργότερα (2010), ισχυρίζεται ότι χωρίς τη γνώση και τις δεξιότητες της τεχνολογίας, οι Δ/ντές σχολικών μονάδων ίσως έχουν αυξημένο επίπεδο ανασφάλειας, που αναπόφευκτα επηρεάζει τις απόψεις και πεποιθήσεις τους για οτιδήποτε καινοτόμο. Κι επειδή ο Δ/ντής «διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία επιτυχημένων αλλαγών στο σχολείο» (σελ. 236), οι Afshari κ.ά. (2009) προτείνουν οκτώ διαφορετικά πεδία επιμόρφωσης των Δ/ντών στη χρήση των ΤΠΕ, μερικά από τα οποία είναι η απόκτηση δεξιοτήτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το προσωπικό, τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα, η δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων (Fulmer, 1996, Afshari κ.ά., 2010), αλλά και άλλων διοικητικών Σελίδα 89 από 185

8 ικανοτήτων, η συνειδητοποίηση νομικών και ηθικών ζητημάτων σχετικών με την τεχνολογία, καθώς και η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση της δημιουργίας και ανάληψης σχολικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Αν και η έρευνα της ομάδας Afshari έλαβε χώρα σε σχολεία του Ιράν, η ισχύς των συμπερασμάτων της είναι φανερή τόσο στα ελληνικά, όσο και στα παγκόσμια δεδομένα. Μικρή απόδειξη αυτού του ισχυρισμού αποτελεί ένα από τα συμπεράσματα ελληνικής σχετικής έρευνας με ερωτηματολόγια, σε εβδομήντα επτά Διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το 39% εξ αυτών «πιστεύει πως η δημιουργία ιστοσελίδας για τη σχολική μονάδα δε θα είχε νόημα, γιατί δε θα χρησίμευε σε κάτι» (Δαδαμόγια κ. ά., 2010, σελ. 9). Πώς αλλιώς, όμως, θα αποκτούσε σάρκα και οστά μια ηλεκτρονική επικοινωνία με τους γονείς και την κοινωνία; Στέλνοντας σε καθέναν χωριστά ηλεκτρονικό μήνυμα με κάθε δραστηριότητα που θα λάμβανε χώρα στο σχολείο; Κατ άλλους ερευνητές, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση (και κατά συνέπεια η υιοθέτησή τους από τον Διευθυντή) αποτελεί αναγκαιότητα που πηγάζει άμεσα από το γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες αποτελούν δομημένους οργανισμούς με ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένη στοχοθεσία (Σαΐτης, 2008). Επομένως ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που παράγεται και διακινείται καθημερινά σήμερα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι και να εκπληρωθούν οι δεδομένες αρμοδιότητες / υποχρεώσεις των σχολικών μονάδων, είναι υπερβολικά δύσκολο να ταξινομηθεί και να επεξεργαστεί χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας. Κάνοντας λόγο για την ελληνική πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 1566/85), μοναδικός διοικητικά υπεύθυνος σχολικής μονάδας είναι ο Διευθυντής της, αφού υποδιευθυντής ορίζεται σε γυμνάσια, γενικά λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ, μόνο αν αυτά έχουν εννέα τμήματα και πάνω. Δηλαδή στη συντριπτική πλειονότητα των σχολείων της επαρχίας, σχεδόν ολόκληρος ο όγκος πληροφοριών που μνημονεύθηκε παραπάνω, είναι υποχρεωτικό να επεξεργάζεται από τον Διευθυντή. Και αν αυτή είναι αφενός μια αρνητική συγκεντρωτική συνέπεια της ελληνικής νομοθεσίας, αφετέρου αποτελεί υποκατάσταση της έλλειψης διοικητικής ευελιξίας που η ίδια νομοθεσία «παρέχει»: Ο Διευθυντής που κατανοεί την ισχύ και τη δυναμική της τεχνολογίας, είναι καλύτερα προετοιμασμένος να είναι ο ηγέτης του σχολείων του κόσμου (Fulmer, 1996). Είναι ικανός να «προσδιορίσει και να διατυπώσει εκατοντάδες στρατηγικές βελτίωσης του σχολείου» (Bozeman, Spuck, 1991, σελ. 518, όπως παρατέθηκαν στο Fulmer, 1996). 6. Είναι οι Διευθυντές σχολικών μονάδων επιμορφωμένοι στις ΤΠΕ; Εκτός από τις βιβλιογραφικές αναφορές που έγιναν στην παρούσα έρευνα, ως απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα στατιστικά δεδομένα των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δέκα διευθύνσεων εκπαίδευσης από όλη την ελληνική επικράτεια, κατά την τελευταία επιλογή στελεχών Σελίδα 90 από 185

9 εκπαίδευσης (καλοκαίρι 2011), όσον αφορά τη σχετική τους κατάρτιση. Πίνακας 1.Υποψήφιοι Δ/ντές Σχολικών μονάδων επιμορφωμένοι σε ΤΠΕ επιπέδου 1 ή 2 α/α Δ/νση Εκπ/σης Αριθμός Επιμορφ. Ποσοστό Υποψηφίων σε ΤΠΕ % 1 Α Αθήνας Ανατολικής Θεσ/κης Βοιωτίας Δωδεκανήσου Ηρακλείου Καβάλας Καρδίτσας Καστοριάς Λακωνίας Φθιώτιδας ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ Πηγή: Πίνακες Επιλογής Διευθυντών ΔΕ 2011 Με το τελικό ποσοστό του 76%, επομένως, παρατηρείται ανάγλυφα η εσωτερική ανάγκη των στελεχών εκπαίδευσης να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους παράσχουν αποτελεσματικές και ευέλικτες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης μέσω -καιτης τεχνολογικής ολοκλήρωσης και του τεχνολογικού σχεδιασμού (Flanagan & Jacobsen, 2003). Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η προσπάθεια (και φυσικά η τελική επιλογή) ανάληψης θέσης ευθύνης, τουλάχιστον όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γίνεται από εκπαιδευτικούς με ανοικτούς ορίζοντες, και επίγνωση της ανάγκης συνεχούς επικαιροποίησης των διοικητικών τους ικανοτήτων. 7. Παραδείγματα άλλων χωρών Στις αναπτυγμένες χώρες η ανάληψη θέσης ευθύνης σχολικής μονάδας (Διευθυντής ή Υποδιευθυντής) δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα δίχως την απαραίτητη επιμόρφωση. Στις Η.Π.Α. μάλιστα, έχει γίνει ακόμα ένα βήμα: Η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου Σελίδα 91 από 185

10 στη διοίκηση της εκπαίδευσης είναι τυπικό προσόν για την ανάληψη τέτοιων θέσεων. Στην πολιτεία του Οχάιο μάλιστα, καμία απόδειξη κατοχής θεωρητικού υπόβαθρου στην εκπαιδευτική διοίκηση δεν είναι αρκετή για την ανάληψη σχετικής θέσης, αν δεν ακολουθηθεί από διετή επιμόρφωση απόκτησης εκείνων των διοικητικών δεξιοτήτων που θα εφοδιάσουν τον υποψήφιο Δ/ντή σχολικής μονάδας με τις γνώσεις, τη διάθεση και τις ικανότητες που θα τον φέρουν εγγύτερα στο μοντέλο της νεοκλασικής, διεκπεραιωτικής ηγεσίας (transformational leadership), μακριά από εκείνο της συναλλακτικής (transactional leadership), όπου επικεντρώνεται στα τεχνικά προβλήματα, παραμελώντας τον ανθρώπινο παράγοντα (Afshari κ. ά., 2010). Και είναι αυτονόητο ότι η πολύ καλή σχέση του υποψήφιου Διευθυντή με τις ΤΠΕ είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση ενός τέτοιου μεταπτυχιακού τίτλου (master, specialist ή doctorate degree). Στην Αυστραλία, τη Ν. Ζηλανδία και την Κύπρο, εκτεταμένες επιμορφώσεις λαμβάνουν χώρα. Στην τελευταία, με τον κωδικό αριθμό 602, δηλ. το σεμινάριο «Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας» «ο Διευθυντής του σχολείου, ως ο προϊστάμενος μιας σχολικής μονάδας, καλείται να στηρίξει και ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του σχολείου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές.» Η επιμόρφωση γίνεται σε εβδομαδιαία βάση (για το τρέχον σχολικό έτος κάθε Τετάρτη, 08:30 με 13:00), και με εγκύκλιο που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου απέστειλε στα σχολεία, υπενθυμίζει ότι «σύμφωνα με τη νομοθεσία (σχέδια υπηρεσίας) η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική.» Γίνεται έτσι σαφές ότι σ αυτόν τον τομέα, η χώρα μας δεν ανήκει στην οικογένεια των αναπτυγμένων, αλλά των αναπτυσσόμενων χωρών του δυτικού κόσμου. Όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω, οι πρώτες αντίστοιχες προσπάθειες, εκ μέρος της χώρας μας, που στην αρχή αυτής της εργασίας φάνηκε ότι είναι νομοθετικά θεσμοθετημένες, άρχισαν να υλοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος, με την επιμόρφωση, αρχικά, των Διευθυντών Εκπαίδευσης. 8. Πρακτική διερεύνηση 8.1. Μεθοδολογία Η έρευνά μας περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης και έλαβε χώρα μεταξύ 10 και 26 Ιανουαρίου Το δείγμα μας αφορά διευθυντές και διευθύντριες 95 σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου σχολείου (γυμνάσια, γενικά λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ειδικά, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία) και εστάλη σε αυτά με . Απαντήθηκαν 36 ερωτηματολόγια (ποσοστό 38%). Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο τεσσάρων ενοτήτων και είκοσι πέντε ερωτήσεων. Οι ενότητες ήταν οι εξής: Σελίδα 92 από 185

11 Προσωπικά Στοιχεία (4 ερωτήσεις) Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου (6 ερωτήσεις) Ύπαρξη επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (2 ερωτήσεις) Βαθμός επιθυμητής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (13 ερωτήσεις) Για να αυξήσουμε τον πιθανό αριθμό συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, δεδομένου του γεγονότος του φόρτου εργασίας των Διευθυντών, όλες οι ερωτήσεις είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, με την τελευταία κατηγορία να αποτελείται από ερωτήσεις τύπου Likert-scale (πεντάβαθμη κλίμακα απαντήσεων). Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι σε κάποιες ερωτήσεις οι ερωτώμενοι δεν έδωσαν καθόλου απάντηση και ότι όλα τα ποσοστά έχουν στρογγυλοποιηθεί. 8.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων a) Προσωπικά στοιχεία Στην παρούσα ενότητα οι Διευθυντές ρωτήθηκαν για το φύλλο τους, την ηλικιακή τους ομάδα, τα έτη υπηρεσίας τους συνολικά, και τα έτη υπηρεσίας ως διευθυντές. Το ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι στην πρώτη ερώτηση (φύλλο) 11 από αυτούς (ποσοστό 31%) δεν απάντησαν. Πίνακας 2. Προσωπικά στοιχεία Στοιχείο Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Φύλο Άνδρας 47% (17) Γυναίκα 22% (8) Ηλικιακή Ομάδα Έτη Υπηρεσίας Έτη Υπηρ. ως Δ/ντής % (2) % (19) % (15) % (5) % (18) % (11) % (25) % (5) 21+ 0% Παρατηρούμε λοιπόν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Διευθυντών που έλαβαν μέρος στην έρευνα (95%) αποτελείται από εκπαιδευτικούς ηλικίας μεγαλύτερης των 45 ετών, κάτι που άλλωστε Σελίδα 93 από 185

12 ήταν αναμενόμενο: Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έως το 2000, αφενός ο διορισμός έρχεται σχετικά καθυστερημένα (επετηρίδα) και αφετέρου, η ανάληψη θέσης ευθύνης απαιτούσε, και απαιτεί ακόμα, υπηρεσία τουλάχιστον οκταετή. σημαντικό ποσοστό (42%) αναφέρεται σε συναδέλφους ηλικίας 56 ετών και άνω. Γεγονός που (για άλλη μια φορά) κατά τη γνώμη μας, αποδεικνύει ότι η ηλικία έχει ελάχιστη σημασία στην διάθεση κάποιου είτε να διευρύνει τους ορίζοντές του, είτε να μένει ενημερωμένος με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό (81%) είναι εκπαιδευτικοί με υπηρεσία μεγαλύτερη από 20 έτη. β) Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού Εδώ οι Διευθυντές ρωτήθηκαν τόσο για τη δική τους σχέση, όσο και για εκείνη του σχολείου τους με τις ΤΠΕ. Πίνακας 3. Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού Στοιχείο Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ύπαρξη Η/Υ στο γραφείο του Δ/ντή Πρόσβαση διδασκόντων σε Η/Υ Ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι Ναι 94% (34) Όχι 6% (2) Ναι 100% (36) Όχι 0% Ναι 97% (35) Όχι 3% (1) Είδος Η/Υ στο σπίτι Επιτραπέζιο 86% (31) Laptop 50% (18) Tablet 11% (4) Ύπαρξη αίθουσας προβολών Ασύρματο δίκτυο στο γραφείο των διδασκόντων Ναι 94% (34) Όχι 6% (2) Ναι 50% (18) Όχι 50% (18) Παρατηρούμε ότι Σελίδα 94 από 185

13 ακόμα και σήμερα, υπάρχουν διοικητικά στελέχη που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία από το γραφείο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο αυτά στελέχη ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 46-55, και όχι στην επόμενη. όλοι οι ερωτώμενοι διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι τους. Οι 9 από αυτούς διαθέτουν και τα δύο πρώτα είδη, ενώ 4 ακόμα διαθέτουν και τα 3 είδη. σχεδόν σε όλα τα σχολεία (94%) που έλαβαν μέρος στην έρευνα, υπάρχει αίθουσα προβολών, ένα σημαντικό μέσο εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση γ) Επιμόρφωση στις ΤΠΕ Πίνακας 4. Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Στοιχείο Ποσοστό Ποσοστό Πιστοποίηση στις ΤΠΕ Ναι 86% (31) Όχι 14% (5) Επίπεδο Α 75% (27) Β 11% (4) Τα ποσοστά που παρατηρούμε έρχονται σε συμφωνία με τα ποσοστά του πίνακα 1, όπου κατά μέσο όρο το 76% των υποψηφίων προς ανάληψη διευθυντικής θέσης κατείχαν πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ. Κι αυτό διότι, λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός ότι η έρευνα έγινε αποκλειστικά με τη χρήση ΤΠΕ (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), και επομένως οι συμμετέχοντες ήταν σε κάποιο βαθμό εξοικειωμένοι μ αυτές, δικαιολογείται η διαφορά των δέκα ποσοστιαίων μονάδων (μεταξύ 7% και 86%) των πινάκων 1 και 4. δ) Βαθμός επιθυμητής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ Η τελευταία αυτή ενότητα, θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη από όλες. Κι αυτό διότι αναδεικνύει τόσο την ανάγκη επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, όσο και την πρόθεση των ίδιων να συμμετέχουν σ αυτήν. Στον πίνακα που ακολουθεί έχει γίνει μια αποκωδικοποίηση του βαθμού επιθυμητής επιμόρφωσης ως εξής: Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ του βαθμού 1 (ελάχιστο) και 5 (μέγιστο). Όσες από τις απαντήσεις δόθηκαν με 1 ή 2, χαρακτηρίζονται στον πίνακα ως «λίγο», όσες δόθηκαν με 3 ως «αδιάφορο» και με 4 ή 5 ως «πολύ». Πίνακας 5. Βαθμός επιθυμητής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ Σελίδα 95 από 185

14 Στοιχείο Λίγο Αδιάφορο Πολύ Ανάγκη επιμόρφωσης στις ΤΠΕ 47% (17) 33% (12) 19% (7) Επιμόρφωση στα διοικητικά λογισμικά 44% (16) 14% (5) 39% (14) Επιμόρφωση για τοποθεσίες εκπαιδευτικής διοίκησης 39% (14) 14% (5) 39% (14) Επιμόρφωση σε «εργαλεία» των ΤΠΕ 33% (12) 39% (14) 31% (11) Σε εξάμηνη βάση 42% (15) 14% (5) 17% (6) Σε ετήσια βάση 33% (12) 8% (3) 47% (17) Σε διετή βάση 44% (16) 0% 22% (8) Εντός διδακτικού ωραρίου 36% (13) 6% (2) 33% (12) Εκτός διδακτικού ωραρίου 36% (13) 11% (4) 44% (16) Με βεβαίωση 14% (5) 17% (6) 64% (23) Σε μικρές ομάδες 8% (3) 19% (7) 64% (23) Από πληροφορικούς 14% (5) 19% (7) 44% (16) Από άρτια καταρτισμένους, ανεξάρτητα ειδικότητας 28% (10) 6% (2) 58% (21) Παρατηρούμε, επομένως, ότι μόνο ένας στους πέντε (19%) θεωρεί ότι χρειάζεται επιμόρφωση στις ΤΠΕ το 58% εξ αυτών αισθάνονται ικανοποιητικοί γνώστες των εκπαιδευτικών διοικητικών λογισμικών («έπαφος», «e-school» κτλ) τρεις στους τέσσερις (72%) δεν ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σχετικά με τα «εργαλεία» των ΤΠΕ η περιοδικότητα ενδεχόμενης επιμόρφωσης στις ΤΠΕ προτιμάται να είναι ετήσια, τείνοντας ελαφρά προς την κατεύθυνση μιας επιμόρφωσης εκτός διδακτικού ωραρίου η βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και οι μικρές ομάδες (έως 10 άτομα) επιμορφούμενων, είναι ψηλά στις προτιμήσεις των περισσότερων ερωτώμενων η ειδικότητα του επιμορφωτή δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά η άρτια κατάρτισή του 9. Προτάσεις Σελίδα 96 από 185

15 9.1 Αναγκαιότητα Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους σημερινούς Διευθυντές σχολικών μονάδων (ως επί το πλείστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχουν αποφοιτήσει σε εποχές που στα πανεπιστήμια το μάθημα της πληροφορικής δεν διδασκόταν καθόλου. Συνεπώς οι σχετικές γνώσεις τους προέρχονται είτε από προσωπική ενασχόληση (εμπειρική), είτε από τα επιμορφωτικά προγράμματα πρώτου (γενικών γνώσεων πληροφορικής) ή δεύτερου (εξειδικευμένων επάνω σε αντικείμενα διδασκαλίας) επιπέδου που έγιναν στη χώρα μας. Όπως όμως αναφέρθηκε παραπάνω, ποτέ δεν υπήρξε στοχευμένη επιμόρφωση, σχεδιασμός και υλοποίηση τακτικών και εκτεταμένων χρονικά συναντήσεων για στελέχη εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εξ αυτού του λόγου, η επιμόρφωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων κρίνεται κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Σε έρευνα μάλιστα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) του 2010, σε Διευθυντές σχολικών μονάδων από ολόκληρη τη χώρα, οι ίδιοι οι Διευθυντές προτείνουν, μεταξύ άλλων, την επιμόρφωσή τους στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (Παπαϊωάννου & συν., 2012). 9.2 Στρατηγικές/ Προτάσεις Τόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας επιμόρφωσης, όσο και οι απόψεις των προς επιμόρφωση Διευθυντών δεν πρέπει να θεωρηθούν αμελητέα: Οι επιμορφώσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα με τη μορφή σχετικά σύντομων, στοχευμένων σε συγκεκριμένα κάθε φορά αντικείμενα διαδικασιών, και σε ομάδες εργασιών (Schiller, 2003). Να μην είναι βαθιά και μονόπλευρα τεχνικές, αλλά να δίνουν βάρος και στον τρόπο που αυτές γενικά θα υποστηρίξουν τους Διευθυντές στις διοικητικές τους αρμοδιότητες (Fulmer, 1996). Διαφορετικά, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα πάρουν εντελώς αντίθετη τροχιά: Η δημιουργία μιας αρνητικής νοοτροπίας και μιας μειωμένης επίδρασης, θα καταστούν αναπόφευκτα (Fung, 1991, όπως παρατέθηκε στο Fulmer, 1996). Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παράμετρος που συναντάται στη βιβλιογραφία, τονίζει τη σύνδεση του ανδρικού φύλου με μεγαλύτερη, συγκριτικά με το γυναικείο, δεκτικότητα προς τους Η/Υ, αλλά και λιγότερο άγχος και ανασφάλεια εκ μέρους τους, (Δαδαμόγια κ. ά., 2010), λόγω της σχέσης τους ως παιδιά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και της παρακίνησής τους να ασχοληθούν με τους Η/Υ από τους γονείς και τους φίλους τους (Busch,1995). Μελέτες που διατυπώνουν την αντίθετη άποψη, μάλλον επιβεβαιώνουν την αρχική, αφού, τέτοιες, έχουν λάβει χώρα για παράδειγμα, στη Νιγηρία (Olayemi & Omotayo, 2012), όπου η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, ως πρώτο κατά σειρά εμπόδιο εισαγωγής των ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες, είναι ευνόητο ότι στερεί από τα παιδιά οποιαδήποτε ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή Η/Υ. Και δεδομένου του γεγονότος ότι σε χώρες του δυτικού κόσμου, όπως η χώρα μας, η έλλειψη ηλεκτρισμού δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο, θεωρείται ενδεχομένως Σελίδα 97 από 185

16 σκόπιμο (και όχι ρατσιστικό) οι παραπάνω ομάδες εργασιών να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από άτομα του ίδιου φύλου. Μερικές ακόμα χρήσιμες στρατηγικές/προτάσεις, προσαρμοσμένες στη σημερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι: i) Οι επιμορφωτικές ανάγκες πρέπει να καθοριστούν συγκρίνοντας τον πραγματικό με την ιδανικό τεχνολογικό εγγραμματισμό που πρέπει να επιτευχθεί. ii) Η επιμόρφωση πρέπει να είναι περιοδική και επαρκής. Αν και σε σχετικές έρευνες (Παναγούλη, 2010), η πλειονότητα των Διευθυντών σχολικών μονάδων (73%) εκφράζει την επιθυμία για εξάμηνη ή ετήσια περιοδικότητα (όπως και στη δική μας έρευνα), η βούληση αυτή είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς τη σωστή, κατά την άποψή μας, κατεύθυνση. iii) Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες πρέπει να ποικίλουν ανάλογα με τα -αναπόφευκταδιαφορετικά επίπεδα των επιμορφούμενων. iv) Η διαδρομή θεωρία-επίδειξη-πρακτική άσκηση-ανατροφοδότηση είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί. v) Η σαφής και εκτεταμένη επίδειξη των αυξημένων δυνατοτήτων που έχουν οι ΤΠΕ στη διοικητική, αλλά και την εκπαιδευτική πρακτική («Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας [ ] είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.» Υ. Α. Φ353/1/324/105657/Δ1/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. - ΦΕΚ 1340 τ. Β ) vi) Ύπαρξη κινήτρων, όπως προαγωγή και οικονομικές παροχές. Βιβλιογραφικές Αναφορές Afshari M., Bakar K., Luan, W., Samah B., & Fooi F. (2009): Technology and school leadership, Technology, Pedagogy and Education, 18:2, Afshari M., Bakar K., Luan, W., Samah B., & Fooi F. (2010): Computer use by secondary school principals, The Turkish Online Journal of Educational Technology July 2010, volume 9 Issue 3 Bishop, P. (2002): Information and Communication Technology and School Leaders Seventh world conference on computers in education conference on Computers in education: Australian topics - Volume 8, pp. 1-4 Busch, T. (1995): Gender Differences in Self-Efficacy and Attitudes Toward Computers Journal of Educational Computing Research, vol. 12, Number 2, pp Σελίδα 98 από 185

17 Flanagan, L., Jacobsen, M. (2003): Technology leadership for the twenty-first century principal, Journal of Edu cational Administration, vol. 41 Iss: 2, pp Fulmer, C. (1996): Training school administrators to use information systems: A review of research, Interna tional Journal of Educational Research, Vol. 25, Issue 4, p Olayemi A., Omotayo K. (2012): ICT adoption and effective secondary school administration in Ekiti-state, European Journal of Educational Studies Otto, T., Albion, P., (2004): Principals Beliefs about Teaching with ICT: A Model for Promoting Change, 15th International Conference of the Society for Information Technology & Teacher Education (SITE 2004), 1-6 Mar 2004, Atlanta, Georgia Schiller, J. (2003):Working with ICT: Perceptions of Australian principals", Journal of Educational Administration, Vol. 41 Iss: 2 pp Visscher, A. (1996): Information technology in educational management as an emerging discipline, International Journal of Educational Research, Vol. 25, Issue 4, pp Δαδαμόγια Θ., Οικονόμου Τ., Κρύσιλας Α. (2010): Ο ρόλος του διευθυντή και η συμβολή των Τ.Π.Ε. σε σχολι κές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια- Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010) Παναγούλη Ε. (2010): Οι νέες τεχνολογίες στη Δημόσια Α/θμια Εκπ/ση και η χρήση τους στη διοίκηση σχολι κών μονάδων. Μετ/κή εργασία, Χαροκόπειο Παν/μιο Παπαϊωάννου Α., Γιαβρίμης Π., Βαλκάνος Ε., Κατσαφούρος Κ. (2012): Αναγκαιότητα και περιεχόμενο επιμόρ φωσης διευθυντών σχολικών μονάδων: Μια διερευνητική μελέτη, Το βήμα των κοινωνικών επιστημών, τ. 61 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (www.pi.ac.cy) Σαΐτης, Χ.(2008): Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο Ιστότοποι Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Ιστότοπος Ελληνικού Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Σελίδα 99 από 185

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008)

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008) Ευάγγελος Κανίδης, Γ Δ/νση ΔΕ Αθήνας Αναστάσιος Λαδιάς, Β Δ/νση ΔΕ Αθήνας Ιωάννης Λιγνός, Δ/νση ΔΕ Πειραιά Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης, Α Δ/νση ΔΕ Αθήνας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα»

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2005,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Αθήνα,

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Αθήνα, Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Δρ Ελευθερία Γκαρτζονίκα Σχολική Σύμβουλος ΠΕ11 Δυτικής Αττικής

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Δρ Ελευθερία Γκαρτζονίκα Σχολική Σύμβουλος ΠΕ11 Δυτικής Αττικής Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δρ Ελευθερία Γκαρτζονίκα Σχολική Σύμβουλος ΠΕ11 Δυτικής Αττικής email: egartzonika@freemail.gr Νόμος 1304/82 Στους σχολικούς συμβούλους ανατίθεται:

Διαβάστε περισσότερα

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής: Συμπεράσματα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πολύ σημαντική (μέσος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυωνίτης Γεώργιος του Νικολάου Επιμόρφωση:

Μακρυωνίτης Γεώργιος του Νικολάου  Επιμόρφωση: Μακρυωνίτης Γεώργιος του Νικολάου Εκπαιδευτικός Δ.Ε. κλάδου ΠΕ4 Χημικών Διεύθυνση : Βάρη Σύρου 84100 Τηλ: 22810 61570 σπίτι, 6932452501 κινητό email: gmakr@sch.gr Επιμόρφωση: 1) Σεμινάριο: Αναπτυξιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα