"Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / 27.2.2004. "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7."

Transcript

1 Τα μητρώα καταρτίςτηκαν με απόφαςη τησ Ακαδημαϊκήσ Συνζλευςησ τησ ΣΝΔ τησ 18 ησ Απριλίου Η ανάρτηςη τουσ ςτον ιςτότοπο τησ ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαςη του Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Απριλίου ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ ΕΙΡΑ) ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ" Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ - ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 Αζαλαζία - Δπαγγειία Γιπθνθξύδε - Λενληζίλε Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγήηξηα ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΦΕΚ Ή ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΟΡΙΜΟΤ "Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Νενειιεληθή Φηινζνθία, Νεόηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηνπ Ννπ, Νεόηεξε θαη ζύγρξνλε Αηζζεηηθή, Ζζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία, πγθξηηηθή Φηινζνθία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ / ΙΣΟΕΛΙΔΑ di-leontsini_gr.pdf 2 Γεώξγηνο Εσγξαθίδεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / Διιεληζηηθή Φηινζνθία (Δπηθνπξηζκόο), Φηινζνθία ηεο ύζηεξεο Αξραηόηεηαο, Παηεξηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο Σέρλεο, Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο 3 Αηθαηεξίλε Ηεξνδηαθόλνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο, Σνκέαο Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα "Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 257 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, ησηθηζκόο, θεπηηθηζκόο), Αξραία Διιεληθή Δπηζηήκε, Βπδαληηλή Φηινζνθία, Νενειιεληθή Φηινζνθία iakonou.pdf 4 Παύινο Καιιηγάο 5 Βαζίιεηνο Κάιθαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο, Σνκέαο Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Καζεγεηήο "Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 350 / η. Γ / "πζηεκαηηθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 13 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (σθξάηεο, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Μεζνπιαησληζκόο, Νενπιαησληζκόο), πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Βπδαληηλή Φηινζνθία, Αξραία Ρεηνξηθή, Νενειιεληθή Λνγνηερλία Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία θαη Δπηζηήκε (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), Φηινζνθία θαη Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο 6 Γνύθαο Καπάληαεο Αθαδεκία Αζελώλ, Κέληξνλ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο Δξεπλεηήο Β' Βαζκίδαο "Διιεληθή Φηινζνθία", Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία θαη Απνθάζεηο Πξνέδξνπ Αθαδεκίαο πξόζιεςή ηεο (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Αζελώλ / θαη Αξηζηνηέιεο), Λνγηθή, Δπηζηεκνινγία Τπνπξγείνπ Παηδείαο/ΤΓΔ 12881/

2 7 Βαζίιεηνο Καξαζκάλεο 8 Γξεγόξηνο Καξαθύιιεο 9 Παξαζθεπνύια - Κξπζηαιιίηζα Κνηδηά 10 Γεκήηξηνο Λακπξέιιεο 11 Αλδξέαο Λέκπεληεθ Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Σνκέαο Αλζξσπηζηηθώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηθαίνπ Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινινγίαο, Σνκέαο Κιαζηθώλ πνπδώλ Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Σνκέαο Γεληθήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγεηήο Καζεγεηήο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Καζεγεηήο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο "Αξραία Φηινζνθία θαη Δπηζηήκε", ΦΔΚ 294 / η. Γ / "Φηινζνθία κε έκθαζε ζηε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο θαη ηελ Κνηλσληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 182 / η. ΝΠΓΓ / "Αξραία Διιεληθή Φηινινγία", ΦΔΚ 452 / η. Γ / "Κνηλσληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 42 / η. ΝΠΓΓ / "Αξραία Φηινζνθία", ΦΔΚ 81 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο αξραίαο Δπηζηήκεο, Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο Σερλνινγίαο, Φηινζνθία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ Φηινζνθία ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ, Νενειιεληθή Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο FILLIS_GRIGORIOS.PDF Παηδείαο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, αξηζηνηειηθή εμεγεηηθή παξάδνζε, Νενπιαησληζκόο, Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο) Κνηλσληθή Φηινζνθία (Πιάησλ), Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία, Αηζζεηηθή Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Αξηζηνηέιεο, Ζζηθή), Φηινζνθηθή δνμνγξαθία, πγθξηηηθή γισζζνινγία, Αξραία Διιεληθή εηπκνινγία, Δπηγξαθέο =9&lang=el πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 12 Δπαγγειία Μαξαγγηαλνύ - Γεξκνύζε Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγήηξηα "Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 317 / η. Γ / Αξραία Διιεληθή Γλσζηνινγία, Ζζηθή θαη Οληνινγία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Δπηθνπξηζκόο, ησηθηζκόο, nou_cv_gr.pdf Φίισλ, Ηνπιηαλόο), Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 13 Θεόπε Παξηζάθε 14 Θενδόζηνο Πειεγξίλεο 15 Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγήηξηα Καζεγεηήο Καζεγεηήο "Φηινζνθία κε έκθαζε ζηελ Αηζζεηηθή", ΦΔΚ 317/ η. Γ / "Φηινζνθία: Γλσζηνινγία, Ζζηθή, Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο θαη Φηινζνθία ηνπ Πλεύκαηνο", ΦΔΚ 83 / η. ΝΠΓΓ / "Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο Αξραία Διιεληθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 910 / η. Γ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), Νεόηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο Σέρλεο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Νενπιαησληζκόο), Δπξσπατθή Φηινζνθία, Γλσζηνινγία, Ζζηθή, Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο, Φηινζνθία ηνπ Πλεύκαηνο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, Νενειιεληθή θηινζνθηθή παξάδνζε (15νο - 19νο αη.), Μεζαησληθή θαη Νεόηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία is_gr.pdf

3 16 Μαξία Πξσηνπαπά - Μαξλέιε Αθαδεκία Αζελώλ, Κέληξνλ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο Δξεπλήηξηα Α' Βαζκίδαο "Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 533 / η. ΤΟΓΓ / θαη Απόθαζε πγθιήηνπ Αθαδεκίαο Αζελώλ (πλεδξία ) Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, ησηθηζκόο θαη επηδξάζεηο ηνπ), Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία, Δπξσπατθή Φηινζνθία πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 17 ππξίδσλ Ράγθνο Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Φηινινγίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο "Αξραία Διιεληθή Φηινινγία θαη Φηινζνθία", ΦΔΚ 1076 / η. Γ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Νενπιαησληζκόο), Αξραίν Διιεληθό Έπνο, Αξραία Διιεληθή ζξεζθεία, ρέζεηο κεηαμύ Διιεληζκνύ θαη Υξηζηηαληζκνύ 18 Υξήζηνο Σεξέδεο Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Φηινζνθίαο Καζεγεηήο "Αξραία Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 200 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Νενπιαησληζκόο), Βπδαληηλή Φηινζνθία, Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή Θενινγία θαη Αλζξσπνινγία, Νενειιεληθή Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία cv.pdf 19 Ησάλλεο Σδαβάξαο Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο "Φηινζνθία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Μεηαθπζηθή", ΦΔΚ 171 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Νενπιαησληζκόο), Οληνινγία, Μεηαθπζηθή, Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Γηδαθηηθή ηεο Φηινζνθίαο, Αηζζεηηθή

4 ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ ΕΙΡΑ) ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ" Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ - ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ / ΙΣΟΕΛΙΔΑ 1 Κπξηάθνο Γεκεηξίνπ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Δπηζηεκώλ Αγσγήο, Σκήκα Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Καζεγεηήο Αξραία Διιεληθή Πνιηηηθή θέςε (Πιάησλ), Πξόζιεςε ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο ζηε λεόηεξε επξσπατθή ζθέςε, Βξεηαληθόο σθειηκηζκόο, Ηζηνξηνγξαθία (Γηαθσηηζκόο θαη 19νο αη.) 2 Υξήζηνο Παλαγίδεο Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Ννκηθήο, Σκήκα Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Καζεγεηήο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο θαη ζρνιηαζηέο ηνπ), ύγρξνλε Φηινζνθία (Μεηαθπζηθή, Λνγηθή) πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 3 Γεκήηξηνο Παπαδήο Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο Πάθνπ, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό Καζεγεηήο Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Ζζηθή, Πνιηηηθή Φηινζνθία, Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία) πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 4 Αιέμηνο Πέηξνπ Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, ύγρξνλε Δπξσπατθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Γιώζζαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα

5 Παύλος Καλλιγάς Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» (2011) Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (2003) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αρχαία Φιλοσοφία: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1999) Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) Διδακτική και Ερευνητική Δραστηριότητα: Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, Αθήνα ( ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( ) Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών (από το 1990), απ όπου εκδίδει το φιλοσοφικό έργο του Πλωτίνου στη σειρά Βιβλιοθήκη Α. Μανούση (μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει πέντε τόμοι) Sub-faculty of Philosophy, Oxford University (1998) Visiting Fellow του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton (1995) Visiting Professor in the Council of Humanities and Old Dominion Fellow in Classical Philosophy στο Πανεπιστήμιο του Princeton (2007) Συνεκδότης του φιλοσοφικού περιοδικού Δευκαλίων από το 1979 Διευθυντής του περιοδικού ( )

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1. Σημείωμα πάνω σε τρεις προβληματικούς όρους, Δευκαλίων, 8 (1980), Οι Λόγοι του Γοργία, Δευκαλίων, 9 (1981), Μια Νέα Παραδοσιακή Λογική, Δευκαλίων, τεύχ. 10 ( ), Some New Plotinian Emendations, Emerita 56 (1988), Πορφυρίου, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ (Εισαγωγή, Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 1991 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 1). 6. Νέαι έρευναι περί του βίου του Πλωτίνου (βιβλιοκρισία), Πλάτων 45 (1993), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Πρώτη (Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 1994 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 2). 8. Ο Σωκράτης του Γρηγόρη Βλαστού: μια παρουσίαση, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 11 (1994), Σχεδίασμα Εισαγωγής, στο Γ.Μ. Βιζυηνοῦ, Ἡ φιλοσοφία τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ, δεύτερη έκδοση, Αθήνα [1996], Maximus Tyrius (βιβλιοκρισία), Ἑλληνικά 46 (1996), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Δευτέρα, Αθήναι 1997 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 4). 12. Forms of Individuals in Plotinus: A Re-examination, Phronesis 42 (1997), [Ελλ. μετάφραση από τον Η. Τεμπέλη με τίτλο Τα είδη των ατόμων στον Πλωτίνο: μια επανεξέταση στο Φιλοσοφίας Ανάλεκτα 1 (2001)]. 13. Η εικόνα του Σωκράτη σε ποίηση και ιστορία και Η ταυτότητα του Σωκράτη (βιβλιοκρισία του έργου του Ο. Ζιγκόν, Σωκράτης), εφημ. Καθημερινή και Logos and the Sensible Object in Plotinus, Ancient Philosophy 17 (1997), Φιλοσοφία και Ρητορική στον Πλάτωνα: από τη ρήξη στην οικειοποίηση, Πρόλογος στο: Χ. Μπάλλα, Πλατωνική Πειθώ, Αθήνα 1997, Άρθρα Απορητική, Αριστοτελισμός, Πλατωνισμός, στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 22: Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα 1997, 45, 49-55, Οι Ιδέες ως εννοήματα του Δημιουργού: Μια Μεσοπλατωνική ερμηνεία του Τιμαίου, Δευκαλίων 15 (1997),

7 18. Living Body, Soul, and Virtue in the Philosophy of Plotinus, Dionysius 18 (2000), Plotinus against the Gnostics, Hermathena 169 (2000), Εισαγωγή στο Συνθετικό Έργο της Ρένας Κυριακού, Μουσικός Λόγος 3 (2001), Traces of Longinus Library in Eusebius Praeparatio Evangelica, Classical Quarterly 51 (2001), Basil of Caesarea on the Semantics of Proper Names, στο K. Ierodiakonou (επιμ.), Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, Oxford 2002, Η Ανεπάρκεια της Μετάφρασης, Σύγχρονα Θέματα 26 (2003), τεύχ. 82, Από την Εικασία στη Διαλεκτική: Η Σοφιστική Κληρονομιά του Πλάτωνα, Δευκαλίων 21 (2003), [Συντομευμένη εκδοχή στα Αγγλικά: From eikasia to dialectic: Plato s Sophistic Legacy, στο Ι. Tsimbidaros (επιμ.), Platon et Aristote: Dialectique et Métaphysique, Bruxelles 2004 (Cahiers de Philosophie Ancienne No 19), ] 25. Plotinus on Evidence and Truth, στο J.-F. Aenishanslin, D. J. O Meara, I. Schüssler (επιμ.), La verité: Antiquité Modernité, Lausanne 2004 (Genos: Cahiers de Philosophie 7), Το είδωλο του ποιητή: ένα αίνιγμα της «ποιητικής» του Καβάφη, Ποίηση τεύχ. 23 (2004), Platonism in Athens During the First Two Centuries AD: An Overview, Rhizai 2 (2004), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Τρίτη (Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 2004 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 5). 29. Αταίριαστα Παραδείγματα: Η Γενεαλογία ενός Φιλοσοφικού Ρητορικού Σχήματος, στο Κ. Ιεροδιακόνου (επιμ.), Η Χρήση Παραδειγμάτων στη Φιλοσοφία, Αθήνα 2005, Plotinus against the Corporealists on the Soul. A Commentary on Enn. IV 7 [2], , στο R. Chiaradonna (επιμ.), Studi sull anima in Plotino, Napoli 2005, A. A. Long, Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι: Συναγωγή Συστατικών Μελετημάτων (Βιβλιοκρισία), Cogito 3 (2005), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Τετάρτη (Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 2009 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 10). 3

8 33. Πρόκλου, Ἡ ἱερατικὴ τέχνη Οἱ ὕμνοι (Αρχαίο Κείμενο, Εισαγωγή, Μετάφραση), Αθήνα Αριστοτέλης: Κατηγορίαι - Περὶ ἑρμηνείας (Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια), Αθήνα Consequences of Allegory: A Case Study of Vizyenos Platonic Imagery, Byzantine and Modern Greek Studies 35 (2011), The Structure of Appearances: Plotinus on the Constitution of Sensible Objects, The Philosophical Quarterly 61 (2011), Eiskrisis, or the Presence of Soul in the Body: A Plotinian Conundrum, Ancient Philosophy 32 (2012), Θεός και Θεολογία στο έργο του Πλάτωνα, στο Σ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των Φιλοσόφων, Αθήνα 2012, From Being an Image to Being What-Is-Not, στο R. Patterson et al. (επιμ.), Presocratics and Plato: Festschrift at Delphi in Honor of Ch. Kahn, Las Vegas etc. 2012,

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Δρ. Δούκας Καπάνταης Αλικαρνασσού 22, Νέα Σμύρνη Αθήνα Τηλέφωνο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπηκοότητα: Ελληνική. Ημερομηνία Γέννησης: 30 Δεκεμβρίου Τόπος Γέννησης: Αθήνα. Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος. Επαγγελματική Κατάσταση: Ερευνητής B βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών. Διευθύνων (Α εξάμηνο 2012). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ ( ) Διδακτορικό δίπλωμα. Τίτλος διατριβής: The Sea-Battle and Intuitionism, σσ Η υπεράσπιση της διατριβής έγινε στην Βέρνη ( ), Insigni cum laude. Επιβλέπων: Καθηγητής Gerhard Seel (Βέρνη) Εξεταστική Επιτροπή: Κύριος εξεταστής: Καθηγητής Gerhard Seel (Βέρνη) Συνεξεταστής: Καθηγητής Dirk van Dalen (Ουτρέχτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ-IV (ΣΟΡΒΟΝΝΗ) ( ) Διδακτορικό δίπλωμα. Τίτλος διατριβής: Quelques paradoxes du non-être chez Aristote, σσ Η υπεράσπιση της διατριβής έγινε στο Παρίσι ( ), Très Honorable avec Félicitations du jury. Επιβλέπων: Καθηγητής Gilbert Romeyer-Dherbey (Πανεπιστήμιο Παρίσι IV Σορβόννη) 1

10 Εξεταστική Επιτροπή: Πρόεδρος: Καθηγητής Francis Wolff (Πανεπιστήμιο Παρίσι X Ναντέρ και École Normale Supérieure) Καθηγητής Jonathan Barnes (Πανεπιστήμιο της Γενεύης) Καθηγητής Alonso Tordesillas (Πανεπιστήμιο Αιξ- Μασσαλίας I) Καθηγητής Gilbert Romeyer-Dherbey (Πανεπιστήμιο Παρίσι IV Σορβόννη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ-I (ΣΟΡΒΟΝΝΗ) ( ) Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A. - Master) στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών (Κατεύθυνση: Λογική). Επιβλέπων: Καθηγητής Philippe de Rouilhan (Πανεπιστήμιο Παρίσι I C.N.R.S.) Τίτλος της διπλωματικής εργασίας: Ontologie et théorie des ensembles, σσ. 71. Η υπεράσπιση της εργασίας έγινε στο Παρίσι ( ), Très Bien. Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητής Philippe de Rouilhan (Πανεπιστήμιο Παρίσι I C.N.R.S.) Καθηγητής Jean Mosconi (Πανεπιστήμιο Παρίσι I) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ IV (ΣΟΡΒΟΝΝΗ) ( ) Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A. - Master) στην Ιστορία της Φιλοσοφίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Gilbert Romeyer-Dherbey (Πανεπιστήμιο Παρίσι IV Σορβόννη) Τίτλος της διπλωματικής εργασίας: Le hasard chez Aristote en ce qui concerne la cause motrice, σσ. 48. Η υπεράσπιση της εργασίας έγινε στο Παρίσι ( ), Très Bien. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ) Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας Τομέας Φιλοσοφίας. Λίαν καλώς. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Lycée Léonin) ( ) 2

11 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1) : Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.). 2) 2001: Υπότροφος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3) 2003: Υπότροφος του Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστόπουλος. ΒΡΑΒΕΙΑ 1) Πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Φιλοσοφικής Μελέτης που προκήρυξε το Ευρωπαϊκό και Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.κ.Π.Κ.Δ.) στο πλαίσιο του Έτους Σωκράτη (2001). Τίτλος της μονογραφίας: Ο Μένων σήμερα Αναμνήσεις Ουσίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εαρινό εξάμηνο): Σειρά διαλέξεων στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του προγράμματος Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Ε.Μ.Π. Θεματική: Το αριστοτελικό επιχείρημα στο Περί Ερμηνείας (χειμερινό εξάμηνο): Επικουρική διδασκαλία στο πλαίσιο των μαθημάτων: (α) «Ιστορία της Λογικής» και (β) «Στοιχεία Λογικής και Θεωρίας Συνόλων» του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και (χειμερινά εξάμηνα): Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας (ΦΠΨ). Τίτλος Μαθήματος: «Φιλοσοφία της Λογικής» (χειμερινό εξάμηνο): Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος Μαθήματος: «Τα Θεωρήματα Μη Πληρότητας του Kurt Gödel» (εαρινό εξάμηνο): Σειρά Διαλέξεων (12) στον Πολιτιστικό Οργανισμό Dasein με θέμα τα Θεωρήματα Μη Πληρότητας του Kurt Gödel. 3

12 (εαρινό εξάμηνο): Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Διδασκαλία μαθημάτων: (α) Οντολογία-Μεταφυσική, «Το πρόβλημα του μη όντος». (β) Αρχαία Φιλοσοφία, «Η Θεωρία των Κατηγοριών στον Αριστοτέλη». (γ) Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία, «Κείμενα Αριστοτελικής και Πλατωνικής Πολιτικής Φιλοσοφίας» (χειμερινό εξάμηνο): Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Διδασκαλία μαθημάτων: (α) Φιλοσοφία της Γλώσσας, «Οι Προσδιοριστικές Περιγραφές». (β) Επιστημολογία, «Ο Μένων του Πλάτωνος». (γ) Αναλυτική Φιλοσοφία, «Η Φιλοσοφία του Λογικού Θετικισμού». ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1) A supervaluation solution to future contingents. Καλεσμένος και φιλοξενούμενος του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Εδιμβούργο, ) Ontic commitment and quantification in natural languages. Καλεσμένος και φιλοξενούμενος του Πανεπιστημίου του Λιντς. Λιντς, ) The Sea-Battle and Intuitionism (Beth-models), Βέρνη, Διάλεξη επ αμοιβή. 4) Ammonius Aristotle, Βερολίνο, Καλεσμένος του Πανεπιστημίου Von Humboldt. Βερολίνο, ) Copulative and existential uses of the verb EINAI, Καλεσμένος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Οξφόρδη (Ryle Room Seminar), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1) Aristotle s Rhetoric and Poetics, Διεθνές Συνέδριο, οργανωμένο από την Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών «το Λύκειον», Αθήνα, : A further ambiguity of ambiguity. 4

13 2) Aristotle s Metaphysics, little αlpha. Διεθνές ετήσιο Συμπόσιο, οργανωμένο από την European Society for Ancient Philosophy, Δελφοί, : Analysis of the passage 994a b9. 3) 15nth Annual Conference of the International Association Cosmos and Philosophy, Σμόλιαν Βουλγαρία, : From Cartesian to Transcendental Modalities. 4) La transcendance dans la philosophie grecque tardive et dans la pensée chrétienne. 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, : Libre arbitre et la création du monde dans le traité Contre les manichéens de Jean de Damas. 5) Philosophy in Hellenistic Alexandria. Διεθνές Συμπόσιο οργανωμένο από την Bibliotheca Alexandrina, Αλεξάνδρεια, : How to Transform Traditional Models to Ammonian. 6) 17nth Annual Conference of the International Association Cosmos and Philosophy, Αθήνα, : Indeterministic events in relativistic universes. 7) Aristotle s Nicomachean Ethics. Διεθνές ετήσιο Συμπόσιο, οργανωμένο από την European Society for Ancient Philosophy, Αθήνα, : Analysis of the passage 1144b ) Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φιλολογία, Παράδοση και Αποσπάσματα, Λευκωσία, : Fragment ΙΙΙ of Parmenides Poem in the Light of Formal Semantics. 9) Ι. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος. Πλατωνικοί Διάλογοι. Συνέδριο εις μνήμην του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Μιστράς Λακωνίας, : Le paradoxe de Russell et l idée de l Autre dans le Sophiste de Platon. 10) 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Λογικής, Ιωάννινα, : Intuitionistic Formal Semantics for Future Contingents. 11) 11ο Συνέδριο της EPSA (European Philosophy of Science Association), Αθήνα, : Formal Intuitionistic Semantics for Fitch s Paradox. 12) Κρατική Εξουσία και Δικαιοσύνη. Συνέδριο του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, : «Είναι προβληματική η αναλογία μεταξύ ψυχής και πόλεως στην Πολιτεία του Πλάτωνα;». 5

14 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1) Συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα Archelogos του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Η ανειλημμένη (επ αμοιβή) εκ μέρους μου εργασία αφορά στην τυπικοποίηση των Αναλυτικών Πρότερων ΙΙ του Αριστοτέλη. 2) Σύνταξη μονογραφίας σχετικής με τις χρήσεις του ρήματος «έστι» και την ποσόδειξη στις σύγχρονες φυσικές γλώσσες. (Η εργασία εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΚΕΕΦ: Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων από τους νεωτέρους σχολιαστές τους μέχρι και τον 17ο αιώνα). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1) Ρουμανία (Ρουμανική Ακαδημία Επιστημών), 21η 29η Μαρτίου 2009, Απεσταλμένος της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής Ερευνητών μεταξύ των Ακαδημιών. Έρευνα σχετικά με το ζήτημα της ελευθερίας της βουλήσεως στους Ορθοδόξους Πατέρες της Εκκλησίας. 2) Μεγάλη Βρετανία (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), 1η 19η Νοεμβρίου Απεσταλμένος της Ακαδημίας Αθηνών μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για εικοσαήμερες ετήσιες αποστολές Ερευνητών στο εξωτερικό. Η αποστολή ήταν στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας μου στο Πρόγραμμα του ΚΕΕΦ: Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων από τους νεωτέρους σχολιαστές τους μέχρι και τον 17ο αιώνα. 3) Κύπρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου 15η Ιανουαρίου 30η Μαΐου 2011). Ερευνητική Άδεια. 4) Κύπρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου 1η Σεπτεμβρίου 24η Δεκεμβρίου 2011). Ερευνητική Άδεια. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝ ΠΡΟΟΔΩ 1) Σχολιασμένη μετάφραση της Εισαγωγής στην μαθηματική λογική του Α. Church (Α. Church, Introduction to Mathematical Logic, Princeton University Press, 1956). 2) Μονογραφία σχετικά με την δυνατότητα τυπικών συστημάτων να αποδεικνύουν τα ίδια την συνέπειά τους. 6

15 3) Μετάφραση και σχολιασμός των Αναλυτικών Προτέρων του Αριστοτέλη (από κοινού με τον Επίκουρο Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γ. Καραμανώλη.) Η προετοιμασία της έκδοσης συνδυάζεται/προετοιμάζεται από σεμινάριο ανάγνωσης του εν λόγου βιβλίου υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών στους χώρους της βιβλιοθήκης Λαμπρίδη. Η έκδοση θα γίνει από την Ακαδημία. ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1) Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. 2) European Society for Ancient Philosophy (μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής). 3) Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1) Ανάγκη, Τύχη, Ελευθερία, Necessity, Chance, Freedom in Ancient Philosophy, Αθήνα, 20 Οκτωβρίου ) Η Έννοια του Πολίτη στην Ελληνική Φιλοσοφία The Notion of Citizenship in Greek Philosophy, Αλεξάνδρεια, 4-6 Μαρτίου ) Ι. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος. Πλατωνικοί Διάλογοι, Μιστράς Λακωνίας, Μαΐου, ) Εκπρόσωπος του ΚΕΕΦ στην Οργανωτική Επιτροπή για το Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 1) Της Επιτροπής της κ. Θεώνης Φωτοπούλου (Α.Μ ), Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τίτλος διατριβής: «Προς μια Τοπολογία της Μεταφοράς». ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1) Φιλοσοφία. 7

16 ΚΡΙΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Αρχαία οντολογία και λογική Μεταφρεγεϊανή λογική και σημασιολογία Θεωρία συνόλων Λογικά παράδοξα Ιντουισιονιστική λογική Θεωρία Απόδειξης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Μονογραφίες 1) Quelques paradoxes du non-être chez Aristote, (διδακτορική διατριβή 1), Παρίσι, 2000, σσ Δεκτό προς έκδοση (διπλή ανώνυμη κρίση) στην κοινή σειρά των Εκδοτικών Οίκων Vrin (Paris) και Οusia (Bruxelles) υπό τον τίτλο Le non-être chez Aristote. 2) The Sea-Battle and Intuitionism, (διδακτορική διατριβή 2), Βέρνη 2007, σσ ) Ο Μένων σήμερα Αναμνήσεις ουσίας, Αθήνα, 2002, σσ Δεκτό προς έκδοση από τον Εκδοτικό Οίκο Νεφέλη. Άρθρα 4) «Ψεύδεσθαι και εξαπατάν», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 55, 2002, σσ ) Deux exemples du paradoxe du non-être dans la littérature philosophique grecque, ΣΚΕΠΣΙΣ ΧΙΙ-ΧΙV, , σσ ) La dunamis du Sophiste et sa critique aristotélicienne dans les Topiques, Revue de Philosophie Ancienne XXII, no 2, 2004, σσ

17 7) Pour une nouvelle interprétation du nombre et de la direction des voies chez Parménide, Philosophical Inquiry XXVII/1-2, 2005, σσ ) Zeno of Elea, στο Meet the Philosophers of Ancient Greece, P. F. O Grady (ed.), Ashgate, 2005, σσ ) Determinism and Deliberation in De Interpretatione 9, στο ΤΥΧΗ-ΑΝΑΓΚΗ, Hasard et Nécessité dans la philosophie grecque, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, Académie d Athènes, 2005, σσ ) Libre arbitre et la création du monde dans le traité Contre les manichéens de Jean de Damas, στο La transcendance dans la philosophie grecque tardive et dans la pensée chrétienne, actes du VIe congrès international de philosophie grecque, Athènes, septembre 2004, E. Moutsopoulos (ed.), Paris, Vrin, 2006, σσ ) How to Transform Traditional Models to Ammonian, στο Philosophy in Hellenistic Alexandria. Proceedings of the Conference Held at the Bibliotheca Alexandrina, March , E. Moutsopoulos (ed.), σσ ) From Cartesian to Transcendental Modalities, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 15ου διεθνούς συνεδρίου της Εταιρείας Cosmos and Philosophy, Σμόλιαν- Βουλγαρία, ) La théorie des ensembles et l ensemble de tous les étants, Φιλοσοφία 37, 2007, σσ ) Citizens with Practical Wisdom and Citizens Following what the Wise Rulers Say; an Ιnquiry on Nicomachean Ethics VI, 12-13, στο The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy, E. Moutsopoulos and M. Protopapas-Marneli (eds.), Academy of Athens, 2009, σσ ) «Η λύση Zermelo στο παράδοξο Russell υπό μορφή ιστορίας», στο Πρακτικά του Η Πανελλήνιου Συνεδρίου. Μαθηματικά και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., Αθήνα, 2009, σσ ) Indeterministic events in relativistic universes, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 17ου διεθνούς συνεδρίου της Εταιρείας Cosmos and Philosophy, Αθήνα, ) «Η Συνέπεια της Αριθμητικής Peano και Ψευδοδιατυπώσεις της», στο Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Οκτωβρίου ΕΚΠΑ, Αθήνα 2010, σσ

18 18) Fragment ΙΙΙ of Parmenides Poem in the Light of Formal Semantics, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φιλολογία, Παράδοση και Αποσπάσματα, Κύπρος Νοεμβρίου ) Le paradoxe de Russell et l idée de l Autre dans le Sophiste de Platon, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου Ι. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος. Πλατωνικοί Διάλογοι, Μαγούλα Λακωνίας, Μαΐου ) S-models for Future Contingents, στο Proceedings of the 8th Panhellenic Logic Symposium, 4-8 Ιουλίου, Ιωάννινα, σσ ) Formal Intuitionistic Semantics for Fitch s Paradox, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου της ESPA (European Philosophy of Science Association), 5-8 Οκτωβρίου 2011, Αθήνα. (Synthese Library.) 22) «Είναι προβληματική η αναλογία μεταξύ ψυχής και πόλεως στην Πολιτεία του Πλάτωνα;», προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: Κρατική Εξουσία και Δικαιοσύνη, Λευκωσία, ) Τhe Sea-Battle and Intuitionistic Logic, Φιλοσοφία, 42, ) To be without a complement; Existential vs. Copulative Uses of the Verb EINAI, Συμβολή στο Πρόγραμμα του ΚΕΕΦ: Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων από τους νεωτέρους σχολιαστές τους μέχρι και τον 17ο αιώνα. 25) On the notion of Proving its Own Consistency, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου: Weak Arithmetics Days 33, Σάμος, (Stanford University Press.) Βιβλιοκρισίες: 26) S. Klimis, Le statue du mythe dans la Poétique d Aristote, Ousia, Bruxelles, ΔΙΟΤΙΜΑ 30, 2002, σσ ) G.-F. Dumont, Les racines de l identité Européenne, Paris, Economica, ΔΙΟΤΙΜΑ 31, 2003, σσ ) E. Moutsopoulos, Le problème de l imaginaire chez Plotin, Paris, Vrin, 2000(2). ΔΙΟΤΙΜΑ 32, 2004, σσ ) Μ. Dixsaut, Platon, Paris, Vrin, ΔΙΟΤΙΜΑ 33, 2005, σσ

19 30) Β. Nicolescu, L homme et le sens de l univers. Essai sur Jakob Boehme, suivi d un choix de textes, Paris, Philippe Lebaud Éditions du Félin, ΔΙΟΤΙΜΑ 33, 2005, σσ ) R. Tschumi, Aux jeunes désorientés, Paris, L Harmattan, ΔΙΟΤΙΜΑ 34, 2006, σσ ) Τ. Μ. Robinson, Cosmos as Art Object: Studies in Plato s Timaeus and Other Dialogues, Binghamton, New York, Global Academie Publishing, ΔΙΟΤΙΜΑ 35, 2007, σσ ) G. Seel (ed.), End of Art Endings in Art, Basel, Schwabe, ΔΙΟΤΙΜΑ 35, 2007, σσ ) A. Graeser, Issues in the Philosophy of Language Past and Present, Bern, Peter Lang, ΔΙΟΤΙΜΑ 35, 2007, σσ ) Rodica Croitoru, Datorii morale I datorii religioase in limitele kantiene ale rayiunii, Bukarest: Bic All, ΔΙΟΤΙΜΑ 36, 2008, σσ ) Ingeborg Schüssler, Art et liberté dans l Idéalisme transcendantal Kant et Schiller, Lausanne, Éditions Payot, ΔΙΟΤΙΜΑ 38, 2010, σσ Φιλολογικές Μελέτες 37) «Το γήρας ως δέρας (μετανεωτερικά σχόλια στον Ορφικό Ύμνο Εις Θάνατον), στο Πρακτικά 24 ου Συμποσίου Ποίησης, Η Ποιητική των Ύμνων, Πανεπιστήμιο Πατρών , σσ ) «Το κυνικό στοιχείο στα σοννέτα του Σαίξπηρ», στο Πρακτικά 26 ου Συμποσίου Ποίησης, Ποίηση και Έρωτας, Πανεπιστήμιο Πατρών , σσ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις: 39) Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Λογική Επιστημολογία» στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας, σσ ) Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, σσ. 125, για τα μαθήματα: α) Οντολογία-Μεταφυσική, «Το πρόβλημα του μη όντος» β) Αρχαία Φιλοσοφία, «Η Θεωρία των Κατηγοριών στον Αριστοτέλη» 11

20 γ) Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία, «Κείμενα Αριστοτελικής και Πλατωνικής Πολιτικής Φιλοσοφίας». 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE : Λ ά π π α Έ λ ε ν α Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ

CURRICULUM VITAE : Λ ά π π α Έ λ ε ν α Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ CURRICULUM VITAE ΕΠΙΘΕΤΟ: Λ ά π π α ΟΝΟΜΑ: Έ λ ε ν α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Λάζαρος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αντιγόνη e-mail: lappael@edlit.auth.gr Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Αποφοίτησε από το 21 ο Λύκειο Αθηνών µε γενικό βαθµό απολυτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ H E L L E N I C R E P U B L I C DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΣΙΝΟΣ Σ ΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ

Σ ΤΑΣΙΝΟΣ Σ ΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ Σ ΤΑΣΙΝΟΣ Σ ΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ CURRICULUM VITAE Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Όνοµα Στασινός Β. Σταυριανέας Διεύθυνση Χρυσοστόµου Σµύρνης 9, Ρίον Πάτρας -θήνα Τηλέφωνο 2610 910812 E-mail sstavr@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Melina G. Mouzala Assistant Professor. Specialization Ancient Philosophy The Greek Commentaries and the Platonic- Aristotelian Tradition

Melina G. Mouzala Assistant Professor. Specialization Ancient Philosophy The Greek Commentaries and the Platonic- Aristotelian Tradition Melina G. Mouzala Assistant Professor Education Ptychion (MA) in Classical Philology, The National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Department of Philology Ptychion (MA) in

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΩΡ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα

ΛΕΚΤΩΡ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα ΜΕΛΙΝΑ Γ. ΜΟΥΖΑΛΑ ΛΕΚΤΩΡ ΣΠΟΥΔΕΣ Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΠΕΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΠΕΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΠΕΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Τόπος Ημερομηνία γεννήσεως: Αθήνα, 13-5-1972. Διευθύνσεις: Γκύζη 41-45, 11474, Αθήνα, Γοβατζιδάκη 3, 74100, Ρέθυμνο. Τηλέφωνα: 210-6447675,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ανδρέας Μιχαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ Α. Προσωπικά Στοιχεία - Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. - Είναι από το 1969 παντρεμένος με τη Χριστίνα (Μ.Α. in Anthropology και Αγιογράφος). - Έχει δύο παιδιά, τον

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα ΜΕΛΙΝΑ Γ. ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 07/09/1987 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: soph.papanikola@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Προτάσεις Βιβλιογραφίας (ελληνική βιβλιογραφία) Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Οι προτάσεις αυτές σκοπόν έχουν να διευκολύνουν τους καθηγητές στην αναζήτηση υλικού, από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

2000 έως σήµερα Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.

2000 έως σήµερα Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Ανδρέας Λέµπεντεφ του Βαλεντίνου Ηµεροµηνία γέννησης: 9 Μαΐου 1951 Διεύθυνση κατοικίας: Πάνορµος Ρεθύµνου Κρήτης, τ.κ. 740 57 e-mail: lebedev@uoc.gr τηλ. 28310-77207 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πλατωνική πειθώ: Aπό τη ρητορική στην πολιτική [Platonic Peitho: From Rhetoric to Political Science]. Athens: Polis 1997.

Πλατωνική πειθώ: Aπό τη ρητορική στην πολιτική [Platonic Peitho: From Rhetoric to Political Science]. Athens: Polis 1997. Chloe Balla University of Crete Department of Philosophy and Social Studies Gallou, Rethymno 74 100 e-mail: balla@phl.uoc.gr EDUCATION PhD, Aristotelean University of Thessaloniki, Department of Philosophy,

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη γνωσιοθεωρία/μεταφυσική I (Υ) Δ. Αθανασάκης 09:00 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΑΤΖΗ ΕΛΕΝΑ Διεύθυνση : Αγίας Γλυκερίας 17, Γαλάτσι, Αθήνα Τηλέφωνο : 694 8528127, 21210 22041 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : elenasofatzi@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος Προσφερόμενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Le-MATH Μαθαίνοντας μαθηματικά μέσω νέων παραγόντων επικοινωνίας

Έργο Le-MATH Μαθαίνοντας μαθηματικά μέσω νέων παραγόντων επικοινωνίας Έργο Le-MATH Μαθαίνοντας μαθηματικά μέσω νέων παραγόντων επικοινωνίας Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κάτω από τη δράση Comenius MP) Νοέμβριος 2012 Οκτώβριος 2014 Το έργο Le-MATH μετά

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

2ο ΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2ο ΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE OF GREEK PHILOSOPHY OF THE ACADEMY OF ATHENS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 Ε Λ Λ Η Σ 8 Β Ε Ρ Ο Ι Α 59132 Τ. 2 3 3 1-502003 w w w. f u t u r e l i b r a r y. g r Ζ Α Λ Ο Κ Ω Σ Τ Α 4 Α Θ Η Ν Α 1 0 6 7 1 Τ. 2 1 5 5-518150 i n f o @ f u t u r e l i b r a r y. g r «Από την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Other teaching 1995-20013. Tutor of Greek language- advanced level (International scholarship program of the University of Athens)

2.3. Other teaching 1995-20013. Tutor of Greek language- advanced level (International scholarship program of the University of Athens) CURRICULUM VITAE Associate professor Name: Eleni Panaretou Date of birth: 5/8/ 1958 Place of birth: Athens Address: School of Philosophy, University Campus at Zografou, room 601 email: epanar@phil.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ Στοιχεία για επικοινωνία Σπουδές Επαγγελµατική εµπειρία Eρευνητικά ενδιαφέροντα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ Στοιχεία για επικοινωνία Σπουδές Επαγγελµατική εµπειρία Eρευνητικά ενδιαφέροντα ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ Στοιχεία για επικοινωνία Γραφείο A5.006, ισόγειο, Νέο κτήριο ΣΚΕ Τηλέφωνο: 28310-77521 E-mail: mdafermo@psy.soc.uoc.gr Ταχυδροµική διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Επιλογές για την Εκπαίδευση, τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους

Διαδικτυακές Επιλογές για την Εκπαίδευση, τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους Διαδικτυακές Επιλογές για την Εκπαίδευση, τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους Του Δ. Ντρίζου, Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Τρικάλων και Καρδίτσας Υπ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εποπτευόμενοι φορείς και υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγράφου, Αθήνα 15780 28-9 - 1949 τηλ.721625, 8088794 (οικία) Τόπος γεννήσεως Αθήνα

Ζωγράφου, Αθήνα 15780 28-9 - 1949 τηλ.721625, 8088794 (οικία) Τόπος γεννήσεως Αθήνα Βιογραφικό Σημείωμα ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Καθηγητής Φιλοσοφίας Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ημερομηνία γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα