"Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / 27.2.2004. "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7."

Transcript

1 Τα μητρώα καταρτίςτηκαν με απόφαςη τησ Ακαδημαϊκήσ Συνζλευςησ τησ ΣΝΔ τησ 18 ησ Απριλίου Η ανάρτηςη τουσ ςτον ιςτότοπο τησ ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαςη του Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Απριλίου ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ ΕΙΡΑ) ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ" Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ - ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 Αζαλαζία - Δπαγγειία Γιπθνθξύδε - Λενληζίλε Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγήηξηα ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΦΕΚ Ή ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΟΡΙΜΟΤ "Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Νενειιεληθή Φηινζνθία, Νεόηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηνπ Ννπ, Νεόηεξε θαη ζύγρξνλε Αηζζεηηθή, Ζζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία, πγθξηηηθή Φηινζνθία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ / ΙΣΟΕΛΙΔΑ di-leontsini_gr.pdf 2 Γεώξγηνο Εσγξαθίδεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / Διιεληζηηθή Φηινζνθία (Δπηθνπξηζκόο), Φηινζνθία ηεο ύζηεξεο Αξραηόηεηαο, Παηεξηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο Σέρλεο, Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο 3 Αηθαηεξίλε Ηεξνδηαθόλνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο, Σνκέαο Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα "Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 257 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, ησηθηζκόο, θεπηηθηζκόο), Αξραία Διιεληθή Δπηζηήκε, Βπδαληηλή Φηινζνθία, Νενειιεληθή Φηινζνθία iakonou.pdf 4 Παύινο Καιιηγάο 5 Βαζίιεηνο Κάιθαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο, Σνκέαο Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Καζεγεηήο "Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 350 / η. Γ / "πζηεκαηηθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 13 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (σθξάηεο, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Μεζνπιαησληζκόο, Νενπιαησληζκόο), πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Βπδαληηλή Φηινζνθία, Αξραία Ρεηνξηθή, Νενειιεληθή Λνγνηερλία Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία θαη Δπηζηήκε (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), Φηινζνθία θαη Ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο 6 Γνύθαο Καπάληαεο Αθαδεκία Αζελώλ, Κέληξνλ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο Δξεπλεηήο Β' Βαζκίδαο "Διιεληθή Φηινζνθία", Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία θαη Απνθάζεηο Πξνέδξνπ Αθαδεκίαο πξόζιεςή ηεο (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Αζελώλ / θαη Αξηζηνηέιεο), Λνγηθή, Δπηζηεκνινγία Τπνπξγείνπ Παηδείαο/ΤΓΔ 12881/

2 7 Βαζίιεηνο Καξαζκάλεο 8 Γξεγόξηνο Καξαθύιιεο 9 Παξαζθεπνύια - Κξπζηαιιίηζα Κνηδηά 10 Γεκήηξηνο Λακπξέιιεο 11 Αλδξέαο Λέκπεληεθ Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Σνκέαο Αλζξσπηζηηθώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηθαίνπ Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινινγίαο, Σνκέαο Κιαζηθώλ πνπδώλ Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Σνκέαο Γεληθήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγεηήο Καζεγεηήο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Καζεγεηήο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο "Αξραία Φηινζνθία θαη Δπηζηήκε", ΦΔΚ 294 / η. Γ / "Φηινζνθία κε έκθαζε ζηε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο θαη ηελ Κνηλσληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 182 / η. ΝΠΓΓ / "Αξραία Διιεληθή Φηινινγία", ΦΔΚ 452 / η. Γ / "Κνηλσληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 42 / η. ΝΠΓΓ / "Αξραία Φηινζνθία", ΦΔΚ 81 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο αξραίαο Δπηζηήκεο, Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο Σερλνινγίαο, Φηινζνθία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ Φηινζνθία ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ, Νενειιεληθή Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο FILLIS_GRIGORIOS.PDF Παηδείαο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, αξηζηνηειηθή εμεγεηηθή παξάδνζε, Νενπιαησληζκόο, Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο) Κνηλσληθή Φηινζνθία (Πιάησλ), Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία, Αηζζεηηθή Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Αξηζηνηέιεο, Ζζηθή), Φηινζνθηθή δνμνγξαθία, πγθξηηηθή γισζζνινγία, Αξραία Διιεληθή εηπκνινγία, Δπηγξαθέο =9&lang=el πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 12 Δπαγγειία Μαξαγγηαλνύ - Γεξκνύζε Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγήηξηα "Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 317 / η. Γ / Αξραία Διιεληθή Γλσζηνινγία, Ζζηθή θαη Οληνινγία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Δπηθνπξηζκόο, ησηθηζκόο, nou_cv_gr.pdf Φίισλ, Ηνπιηαλόο), Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 13 Θεόπε Παξηζάθε 14 Θενδόζηνο Πειεγξίλεο 15 Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Καζεγήηξηα Καζεγεηήο Καζεγεηήο "Φηινζνθία κε έκθαζε ζηελ Αηζζεηηθή", ΦΔΚ 317/ η. Γ / "Φηινζνθία: Γλσζηνινγία, Ζζηθή, Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο θαη Φηινζνθία ηνπ Πλεύκαηνο", ΦΔΚ 83 / η. ΝΠΓΓ / "Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο Αξραία Διιεληθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 910 / η. Γ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), Νεόηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο Σέρλεο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Νενπιαησληζκόο), Δπξσπατθή Φηινζνθία, Γλσζηνινγία, Ζζηθή, Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο, Φηινζνθία ηνπ Πλεύκαηνο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, Νενειιεληθή θηινζνθηθή παξάδνζε (15νο - 19νο αη.), Μεζαησληθή θαη Νεόηεξε Δπξσπατθή Φηινζνθία is_gr.pdf

3 16 Μαξία Πξσηνπαπά - Μαξλέιε Αθαδεκία Αζελώλ, Κέληξνλ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο Δξεπλήηξηα Α' Βαζκίδαο "Διιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 533 / η. ΤΟΓΓ / θαη Απόθαζε πγθιήηνπ Αθαδεκίαο Αζελώλ (πλεδξία ) Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, ησηθηζκόο θαη επηδξάζεηο ηνπ), Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία, Δπξσπατθή Φηινζνθία πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 17 ππξίδσλ Ράγθνο Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Φηινινγίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο "Αξραία Διιεληθή Φηινινγία θαη Φηινζνθία", ΦΔΚ 1076 / η. Γ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Νενπιαησληζκόο), Αξραίν Διιεληθό Έπνο, Αξραία Διιεληθή ζξεζθεία, ρέζεηο κεηαμύ Διιεληζκνύ θαη Υξηζηηαληζκνύ 18 Υξήζηνο Σεξέδεο Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Φηινζνθίαο Καζεγεηήο "Αξραία Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 200 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Νενπιαησληζκόο), Βπδαληηλή Φηινζνθία, Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή Θενινγία θαη Αλζξσπνινγία, Νενειιεληθή Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία cv.pdf 19 Ησάλλεο Σδαβάξαο Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο "Φηινζνθία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Μεηαθπζηθή", ΦΔΚ 171 / η. ΝΠΓΓ / Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Νενπιαησληζκόο), Οληνινγία, Μεηαθπζηθή, Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Γηδαθηηθή ηεο Φηινζνθίαο, Αηζζεηηθή

4 ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ ΕΙΡΑ) ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ" Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ - ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ / ΙΣΟΕΛΙΔΑ 1 Κπξηάθνο Γεκεηξίνπ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Δπηζηεκώλ Αγσγήο, Σκήκα Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Καζεγεηήο Αξραία Διιεληθή Πνιηηηθή θέςε (Πιάησλ), Πξόζιεςε ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο ζηε λεόηεξε επξσπατθή ζθέςε, Βξεηαληθόο σθειηκηζκόο, Ηζηνξηνγξαθία (Γηαθσηηζκόο θαη 19νο αη.) 2 Υξήζηνο Παλαγίδεο Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Ννκηθήο, Σκήκα Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Καζεγεηήο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο θαη ζρνιηαζηέο ηνπ), ύγρξνλε Φηινζνθία (Μεηαθπζηθή, Λνγηθή) πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 3 Γεκήηξηνο Παπαδήο Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο Πάθνπ, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό Καζεγεηήο Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο (Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Ζζηθή, Πνιηηηθή Φηινζνθία, Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία) πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 4 Αιέμηνο Πέηξνπ Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, ύγρξνλε Δπξσπατθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Γιώζζαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ πλεκκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα

5 Παύλος Καλλιγάς Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» (2011) Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (2003) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αρχαία Φιλοσοφία: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1999) Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) Διδακτική και Ερευνητική Δραστηριότητα: Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, Αθήνα ( ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( ) Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών (από το 1990), απ όπου εκδίδει το φιλοσοφικό έργο του Πλωτίνου στη σειρά Βιβλιοθήκη Α. Μανούση (μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει πέντε τόμοι) Sub-faculty of Philosophy, Oxford University (1998) Visiting Fellow του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton (1995) Visiting Professor in the Council of Humanities and Old Dominion Fellow in Classical Philosophy στο Πανεπιστήμιο του Princeton (2007) Συνεκδότης του φιλοσοφικού περιοδικού Δευκαλίων από το 1979 Διευθυντής του περιοδικού ( )

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1. Σημείωμα πάνω σε τρεις προβληματικούς όρους, Δευκαλίων, 8 (1980), Οι Λόγοι του Γοργία, Δευκαλίων, 9 (1981), Μια Νέα Παραδοσιακή Λογική, Δευκαλίων, τεύχ. 10 ( ), Some New Plotinian Emendations, Emerita 56 (1988), Πορφυρίου, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ (Εισαγωγή, Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 1991 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 1). 6. Νέαι έρευναι περί του βίου του Πλωτίνου (βιβλιοκρισία), Πλάτων 45 (1993), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Πρώτη (Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 1994 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 2). 8. Ο Σωκράτης του Γρηγόρη Βλαστού: μια παρουσίαση, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 11 (1994), Σχεδίασμα Εισαγωγής, στο Γ.Μ. Βιζυηνοῦ, Ἡ φιλοσοφία τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ, δεύτερη έκδοση, Αθήνα [1996], Maximus Tyrius (βιβλιοκρισία), Ἑλληνικά 46 (1996), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Δευτέρα, Αθήναι 1997 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 4). 12. Forms of Individuals in Plotinus: A Re-examination, Phronesis 42 (1997), [Ελλ. μετάφραση από τον Η. Τεμπέλη με τίτλο Τα είδη των ατόμων στον Πλωτίνο: μια επανεξέταση στο Φιλοσοφίας Ανάλεκτα 1 (2001)]. 13. Η εικόνα του Σωκράτη σε ποίηση και ιστορία και Η ταυτότητα του Σωκράτη (βιβλιοκρισία του έργου του Ο. Ζιγκόν, Σωκράτης), εφημ. Καθημερινή και Logos and the Sensible Object in Plotinus, Ancient Philosophy 17 (1997), Φιλοσοφία και Ρητορική στον Πλάτωνα: από τη ρήξη στην οικειοποίηση, Πρόλογος στο: Χ. Μπάλλα, Πλατωνική Πειθώ, Αθήνα 1997, Άρθρα Απορητική, Αριστοτελισμός, Πλατωνισμός, στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 22: Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα 1997, 45, 49-55, Οι Ιδέες ως εννοήματα του Δημιουργού: Μια Μεσοπλατωνική ερμηνεία του Τιμαίου, Δευκαλίων 15 (1997),

7 18. Living Body, Soul, and Virtue in the Philosophy of Plotinus, Dionysius 18 (2000), Plotinus against the Gnostics, Hermathena 169 (2000), Εισαγωγή στο Συνθετικό Έργο της Ρένας Κυριακού, Μουσικός Λόγος 3 (2001), Traces of Longinus Library in Eusebius Praeparatio Evangelica, Classical Quarterly 51 (2001), Basil of Caesarea on the Semantics of Proper Names, στο K. Ierodiakonou (επιμ.), Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, Oxford 2002, Η Ανεπάρκεια της Μετάφρασης, Σύγχρονα Θέματα 26 (2003), τεύχ. 82, Από την Εικασία στη Διαλεκτική: Η Σοφιστική Κληρονομιά του Πλάτωνα, Δευκαλίων 21 (2003), [Συντομευμένη εκδοχή στα Αγγλικά: From eikasia to dialectic: Plato s Sophistic Legacy, στο Ι. Tsimbidaros (επιμ.), Platon et Aristote: Dialectique et Métaphysique, Bruxelles 2004 (Cahiers de Philosophie Ancienne No 19), ] 25. Plotinus on Evidence and Truth, στο J.-F. Aenishanslin, D. J. O Meara, I. Schüssler (επιμ.), La verité: Antiquité Modernité, Lausanne 2004 (Genos: Cahiers de Philosophie 7), Το είδωλο του ποιητή: ένα αίνιγμα της «ποιητικής» του Καβάφη, Ποίηση τεύχ. 23 (2004), Platonism in Athens During the First Two Centuries AD: An Overview, Rhizai 2 (2004), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Τρίτη (Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 2004 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 5). 29. Αταίριαστα Παραδείγματα: Η Γενεαλογία ενός Φιλοσοφικού Ρητορικού Σχήματος, στο Κ. Ιεροδιακόνου (επιμ.), Η Χρήση Παραδειγμάτων στη Φιλοσοφία, Αθήνα 2005, Plotinus against the Corporealists on the Soul. A Commentary on Enn. IV 7 [2], , στο R. Chiaradonna (επιμ.), Studi sull anima in Plotino, Napoli 2005, A. A. Long, Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι: Συναγωγή Συστατικών Μελετημάτων (Βιβλιοκρισία), Cogito 3 (2005), Πλωτίνου, Ἐννεὰς Τετάρτη (Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια), Αθήναι 2009 (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση, αρ. 10). 3

8 33. Πρόκλου, Ἡ ἱερατικὴ τέχνη Οἱ ὕμνοι (Αρχαίο Κείμενο, Εισαγωγή, Μετάφραση), Αθήνα Αριστοτέλης: Κατηγορίαι - Περὶ ἑρμηνείας (Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια), Αθήνα Consequences of Allegory: A Case Study of Vizyenos Platonic Imagery, Byzantine and Modern Greek Studies 35 (2011), The Structure of Appearances: Plotinus on the Constitution of Sensible Objects, The Philosophical Quarterly 61 (2011), Eiskrisis, or the Presence of Soul in the Body: A Plotinian Conundrum, Ancient Philosophy 32 (2012), Θεός και Θεολογία στο έργο του Πλάτωνα, στο Σ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των Φιλοσόφων, Αθήνα 2012, From Being an Image to Being What-Is-Not, στο R. Patterson et al. (επιμ.), Presocratics and Plato: Festschrift at Delphi in Honor of Ch. Kahn, Las Vegas etc. 2012,

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Δρ. Δούκας Καπάνταης Αλικαρνασσού 22, Νέα Σμύρνη Αθήνα Τηλέφωνο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπηκοότητα: Ελληνική. Ημερομηνία Γέννησης: 30 Δεκεμβρίου Τόπος Γέννησης: Αθήνα. Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος. Επαγγελματική Κατάσταση: Ερευνητής B βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών. Διευθύνων (Α εξάμηνο 2012). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ ( ) Διδακτορικό δίπλωμα. Τίτλος διατριβής: The Sea-Battle and Intuitionism, σσ Η υπεράσπιση της διατριβής έγινε στην Βέρνη ( ), Insigni cum laude. Επιβλέπων: Καθηγητής Gerhard Seel (Βέρνη) Εξεταστική Επιτροπή: Κύριος εξεταστής: Καθηγητής Gerhard Seel (Βέρνη) Συνεξεταστής: Καθηγητής Dirk van Dalen (Ουτρέχτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ-IV (ΣΟΡΒΟΝΝΗ) ( ) Διδακτορικό δίπλωμα. Τίτλος διατριβής: Quelques paradoxes du non-être chez Aristote, σσ Η υπεράσπιση της διατριβής έγινε στο Παρίσι ( ), Très Honorable avec Félicitations du jury. Επιβλέπων: Καθηγητής Gilbert Romeyer-Dherbey (Πανεπιστήμιο Παρίσι IV Σορβόννη) 1

10 Εξεταστική Επιτροπή: Πρόεδρος: Καθηγητής Francis Wolff (Πανεπιστήμιο Παρίσι X Ναντέρ και École Normale Supérieure) Καθηγητής Jonathan Barnes (Πανεπιστήμιο της Γενεύης) Καθηγητής Alonso Tordesillas (Πανεπιστήμιο Αιξ- Μασσαλίας I) Καθηγητής Gilbert Romeyer-Dherbey (Πανεπιστήμιο Παρίσι IV Σορβόννη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ-I (ΣΟΡΒΟΝΝΗ) ( ) Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A. - Master) στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών (Κατεύθυνση: Λογική). Επιβλέπων: Καθηγητής Philippe de Rouilhan (Πανεπιστήμιο Παρίσι I C.N.R.S.) Τίτλος της διπλωματικής εργασίας: Ontologie et théorie des ensembles, σσ. 71. Η υπεράσπιση της εργασίας έγινε στο Παρίσι ( ), Très Bien. Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητής Philippe de Rouilhan (Πανεπιστήμιο Παρίσι I C.N.R.S.) Καθηγητής Jean Mosconi (Πανεπιστήμιο Παρίσι I) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ IV (ΣΟΡΒΟΝΝΗ) ( ) Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A. - Master) στην Ιστορία της Φιλοσοφίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Gilbert Romeyer-Dherbey (Πανεπιστήμιο Παρίσι IV Σορβόννη) Τίτλος της διπλωματικής εργασίας: Le hasard chez Aristote en ce qui concerne la cause motrice, σσ. 48. Η υπεράσπιση της εργασίας έγινε στο Παρίσι ( ), Très Bien. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ) Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας Τομέας Φιλοσοφίας. Λίαν καλώς. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Lycée Léonin) ( ) 2

11 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1) : Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.). 2) 2001: Υπότροφος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3) 2003: Υπότροφος του Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστόπουλος. ΒΡΑΒΕΙΑ 1) Πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Φιλοσοφικής Μελέτης που προκήρυξε το Ευρωπαϊκό και Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.κ.Π.Κ.Δ.) στο πλαίσιο του Έτους Σωκράτη (2001). Τίτλος της μονογραφίας: Ο Μένων σήμερα Αναμνήσεις Ουσίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εαρινό εξάμηνο): Σειρά διαλέξεων στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του προγράμματος Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Ε.Μ.Π. Θεματική: Το αριστοτελικό επιχείρημα στο Περί Ερμηνείας (χειμερινό εξάμηνο): Επικουρική διδασκαλία στο πλαίσιο των μαθημάτων: (α) «Ιστορία της Λογικής» και (β) «Στοιχεία Λογικής και Θεωρίας Συνόλων» του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και (χειμερινά εξάμηνα): Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας (ΦΠΨ). Τίτλος Μαθήματος: «Φιλοσοφία της Λογικής» (χειμερινό εξάμηνο): Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος Μαθήματος: «Τα Θεωρήματα Μη Πληρότητας του Kurt Gödel» (εαρινό εξάμηνο): Σειρά Διαλέξεων (12) στον Πολιτιστικό Οργανισμό Dasein με θέμα τα Θεωρήματα Μη Πληρότητας του Kurt Gödel. 3

12 (εαρινό εξάμηνο): Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Διδασκαλία μαθημάτων: (α) Οντολογία-Μεταφυσική, «Το πρόβλημα του μη όντος». (β) Αρχαία Φιλοσοφία, «Η Θεωρία των Κατηγοριών στον Αριστοτέλη». (γ) Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία, «Κείμενα Αριστοτελικής και Πλατωνικής Πολιτικής Φιλοσοφίας» (χειμερινό εξάμηνο): Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Διδασκαλία μαθημάτων: (α) Φιλοσοφία της Γλώσσας, «Οι Προσδιοριστικές Περιγραφές». (β) Επιστημολογία, «Ο Μένων του Πλάτωνος». (γ) Αναλυτική Φιλοσοφία, «Η Φιλοσοφία του Λογικού Θετικισμού». ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1) A supervaluation solution to future contingents. Καλεσμένος και φιλοξενούμενος του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Εδιμβούργο, ) Ontic commitment and quantification in natural languages. Καλεσμένος και φιλοξενούμενος του Πανεπιστημίου του Λιντς. Λιντς, ) The Sea-Battle and Intuitionism (Beth-models), Βέρνη, Διάλεξη επ αμοιβή. 4) Ammonius Aristotle, Βερολίνο, Καλεσμένος του Πανεπιστημίου Von Humboldt. Βερολίνο, ) Copulative and existential uses of the verb EINAI, Καλεσμένος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Οξφόρδη (Ryle Room Seminar), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1) Aristotle s Rhetoric and Poetics, Διεθνές Συνέδριο, οργανωμένο από την Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών «το Λύκειον», Αθήνα, : A further ambiguity of ambiguity. 4

13 2) Aristotle s Metaphysics, little αlpha. Διεθνές ετήσιο Συμπόσιο, οργανωμένο από την European Society for Ancient Philosophy, Δελφοί, : Analysis of the passage 994a b9. 3) 15nth Annual Conference of the International Association Cosmos and Philosophy, Σμόλιαν Βουλγαρία, : From Cartesian to Transcendental Modalities. 4) La transcendance dans la philosophie grecque tardive et dans la pensée chrétienne. 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, : Libre arbitre et la création du monde dans le traité Contre les manichéens de Jean de Damas. 5) Philosophy in Hellenistic Alexandria. Διεθνές Συμπόσιο οργανωμένο από την Bibliotheca Alexandrina, Αλεξάνδρεια, : How to Transform Traditional Models to Ammonian. 6) 17nth Annual Conference of the International Association Cosmos and Philosophy, Αθήνα, : Indeterministic events in relativistic universes. 7) Aristotle s Nicomachean Ethics. Διεθνές ετήσιο Συμπόσιο, οργανωμένο από την European Society for Ancient Philosophy, Αθήνα, : Analysis of the passage 1144b ) Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φιλολογία, Παράδοση και Αποσπάσματα, Λευκωσία, : Fragment ΙΙΙ of Parmenides Poem in the Light of Formal Semantics. 9) Ι. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος. Πλατωνικοί Διάλογοι. Συνέδριο εις μνήμην του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Μιστράς Λακωνίας, : Le paradoxe de Russell et l idée de l Autre dans le Sophiste de Platon. 10) 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Λογικής, Ιωάννινα, : Intuitionistic Formal Semantics for Future Contingents. 11) 11ο Συνέδριο της EPSA (European Philosophy of Science Association), Αθήνα, : Formal Intuitionistic Semantics for Fitch s Paradox. 12) Κρατική Εξουσία και Δικαιοσύνη. Συνέδριο του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, : «Είναι προβληματική η αναλογία μεταξύ ψυχής και πόλεως στην Πολιτεία του Πλάτωνα;». 5

14 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1) Συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα Archelogos του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Η ανειλημμένη (επ αμοιβή) εκ μέρους μου εργασία αφορά στην τυπικοποίηση των Αναλυτικών Πρότερων ΙΙ του Αριστοτέλη. 2) Σύνταξη μονογραφίας σχετικής με τις χρήσεις του ρήματος «έστι» και την ποσόδειξη στις σύγχρονες φυσικές γλώσσες. (Η εργασία εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΚΕΕΦ: Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων από τους νεωτέρους σχολιαστές τους μέχρι και τον 17ο αιώνα). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1) Ρουμανία (Ρουμανική Ακαδημία Επιστημών), 21η 29η Μαρτίου 2009, Απεσταλμένος της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής Ερευνητών μεταξύ των Ακαδημιών. Έρευνα σχετικά με το ζήτημα της ελευθερίας της βουλήσεως στους Ορθοδόξους Πατέρες της Εκκλησίας. 2) Μεγάλη Βρετανία (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), 1η 19η Νοεμβρίου Απεσταλμένος της Ακαδημίας Αθηνών μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για εικοσαήμερες ετήσιες αποστολές Ερευνητών στο εξωτερικό. Η αποστολή ήταν στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας μου στο Πρόγραμμα του ΚΕΕΦ: Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων από τους νεωτέρους σχολιαστές τους μέχρι και τον 17ο αιώνα. 3) Κύπρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου 15η Ιανουαρίου 30η Μαΐου 2011). Ερευνητική Άδεια. 4) Κύπρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου 1η Σεπτεμβρίου 24η Δεκεμβρίου 2011). Ερευνητική Άδεια. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝ ΠΡΟΟΔΩ 1) Σχολιασμένη μετάφραση της Εισαγωγής στην μαθηματική λογική του Α. Church (Α. Church, Introduction to Mathematical Logic, Princeton University Press, 1956). 2) Μονογραφία σχετικά με την δυνατότητα τυπικών συστημάτων να αποδεικνύουν τα ίδια την συνέπειά τους. 6

15 3) Μετάφραση και σχολιασμός των Αναλυτικών Προτέρων του Αριστοτέλη (από κοινού με τον Επίκουρο Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γ. Καραμανώλη.) Η προετοιμασία της έκδοσης συνδυάζεται/προετοιμάζεται από σεμινάριο ανάγνωσης του εν λόγου βιβλίου υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών στους χώρους της βιβλιοθήκης Λαμπρίδη. Η έκδοση θα γίνει από την Ακαδημία. ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1) Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. 2) European Society for Ancient Philosophy (μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής). 3) Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1) Ανάγκη, Τύχη, Ελευθερία, Necessity, Chance, Freedom in Ancient Philosophy, Αθήνα, 20 Οκτωβρίου ) Η Έννοια του Πολίτη στην Ελληνική Φιλοσοφία The Notion of Citizenship in Greek Philosophy, Αλεξάνδρεια, 4-6 Μαρτίου ) Ι. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος. Πλατωνικοί Διάλογοι, Μιστράς Λακωνίας, Μαΐου, ) Εκπρόσωπος του ΚΕΕΦ στην Οργανωτική Επιτροπή για το Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 1) Της Επιτροπής της κ. Θεώνης Φωτοπούλου (Α.Μ ), Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τίτλος διατριβής: «Προς μια Τοπολογία της Μεταφοράς». ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1) Φιλοσοφία. 7

16 ΚΡΙΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Αρχαία οντολογία και λογική Μεταφρεγεϊανή λογική και σημασιολογία Θεωρία συνόλων Λογικά παράδοξα Ιντουισιονιστική λογική Θεωρία Απόδειξης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Μονογραφίες 1) Quelques paradoxes du non-être chez Aristote, (διδακτορική διατριβή 1), Παρίσι, 2000, σσ Δεκτό προς έκδοση (διπλή ανώνυμη κρίση) στην κοινή σειρά των Εκδοτικών Οίκων Vrin (Paris) και Οusia (Bruxelles) υπό τον τίτλο Le non-être chez Aristote. 2) The Sea-Battle and Intuitionism, (διδακτορική διατριβή 2), Βέρνη 2007, σσ ) Ο Μένων σήμερα Αναμνήσεις ουσίας, Αθήνα, 2002, σσ Δεκτό προς έκδοση από τον Εκδοτικό Οίκο Νεφέλη. Άρθρα 4) «Ψεύδεσθαι και εξαπατάν», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 55, 2002, σσ ) Deux exemples du paradoxe du non-être dans la littérature philosophique grecque, ΣΚΕΠΣΙΣ ΧΙΙ-ΧΙV, , σσ ) La dunamis du Sophiste et sa critique aristotélicienne dans les Topiques, Revue de Philosophie Ancienne XXII, no 2, 2004, σσ

17 7) Pour une nouvelle interprétation du nombre et de la direction des voies chez Parménide, Philosophical Inquiry XXVII/1-2, 2005, σσ ) Zeno of Elea, στο Meet the Philosophers of Ancient Greece, P. F. O Grady (ed.), Ashgate, 2005, σσ ) Determinism and Deliberation in De Interpretatione 9, στο ΤΥΧΗ-ΑΝΑΓΚΗ, Hasard et Nécessité dans la philosophie grecque, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, Académie d Athènes, 2005, σσ ) Libre arbitre et la création du monde dans le traité Contre les manichéens de Jean de Damas, στο La transcendance dans la philosophie grecque tardive et dans la pensée chrétienne, actes du VIe congrès international de philosophie grecque, Athènes, septembre 2004, E. Moutsopoulos (ed.), Paris, Vrin, 2006, σσ ) How to Transform Traditional Models to Ammonian, στο Philosophy in Hellenistic Alexandria. Proceedings of the Conference Held at the Bibliotheca Alexandrina, March , E. Moutsopoulos (ed.), σσ ) From Cartesian to Transcendental Modalities, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 15ου διεθνούς συνεδρίου της Εταιρείας Cosmos and Philosophy, Σμόλιαν- Βουλγαρία, ) La théorie des ensembles et l ensemble de tous les étants, Φιλοσοφία 37, 2007, σσ ) Citizens with Practical Wisdom and Citizens Following what the Wise Rulers Say; an Ιnquiry on Nicomachean Ethics VI, 12-13, στο The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy, E. Moutsopoulos and M. Protopapas-Marneli (eds.), Academy of Athens, 2009, σσ ) «Η λύση Zermelo στο παράδοξο Russell υπό μορφή ιστορίας», στο Πρακτικά του Η Πανελλήνιου Συνεδρίου. Μαθηματικά και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., Αθήνα, 2009, σσ ) Indeterministic events in relativistic universes, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 17ου διεθνούς συνεδρίου της Εταιρείας Cosmos and Philosophy, Αθήνα, ) «Η Συνέπεια της Αριθμητικής Peano και Ψευδοδιατυπώσεις της», στο Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Οκτωβρίου ΕΚΠΑ, Αθήνα 2010, σσ

18 18) Fragment ΙΙΙ of Parmenides Poem in the Light of Formal Semantics, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φιλολογία, Παράδοση και Αποσπάσματα, Κύπρος Νοεμβρίου ) Le paradoxe de Russell et l idée de l Autre dans le Sophiste de Platon, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου Ι. Θεοδωρακόπουλος: 30 χρόνια μετά Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος. Πλατωνικοί Διάλογοι, Μαγούλα Λακωνίας, Μαΐου ) S-models for Future Contingents, στο Proceedings of the 8th Panhellenic Logic Symposium, 4-8 Ιουλίου, Ιωάννινα, σσ ) Formal Intuitionistic Semantics for Fitch s Paradox, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου της ESPA (European Philosophy of Science Association), 5-8 Οκτωβρίου 2011, Αθήνα. (Synthese Library.) 22) «Είναι προβληματική η αναλογία μεταξύ ψυχής και πόλεως στην Πολιτεία του Πλάτωνα;», προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: Κρατική Εξουσία και Δικαιοσύνη, Λευκωσία, ) Τhe Sea-Battle and Intuitionistic Logic, Φιλοσοφία, 42, ) To be without a complement; Existential vs. Copulative Uses of the Verb EINAI, Συμβολή στο Πρόγραμμα του ΚΕΕΦ: Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων από τους νεωτέρους σχολιαστές τους μέχρι και τον 17ο αιώνα. 25) On the notion of Proving its Own Consistency, προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου: Weak Arithmetics Days 33, Σάμος, (Stanford University Press.) Βιβλιοκρισίες: 26) S. Klimis, Le statue du mythe dans la Poétique d Aristote, Ousia, Bruxelles, ΔΙΟΤΙΜΑ 30, 2002, σσ ) G.-F. Dumont, Les racines de l identité Européenne, Paris, Economica, ΔΙΟΤΙΜΑ 31, 2003, σσ ) E. Moutsopoulos, Le problème de l imaginaire chez Plotin, Paris, Vrin, 2000(2). ΔΙΟΤΙΜΑ 32, 2004, σσ ) Μ. Dixsaut, Platon, Paris, Vrin, ΔΙΟΤΙΜΑ 33, 2005, σσ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΧΟΛΗ: Φιλοσοφική ΤΜΗΜΑ: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΤΟΜΕΑΣ: Φιλοσοφίας ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας»

«Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας» ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 «Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ø Δηµήτρης Μαντζίλας, «Μεταπλάσεις των ελληνικών µύθων στη ρωµαϊκή τραγωδία-µινιατούρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara ARABATZIS Giorgos CASSIN Barbara Georges Arabatzis est Professeur assistant de philosophie à la Faculté de philosophie, pédagogie et psychologie de l Université d Athènes. Il est né à Athènes et a étudié

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-)

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-) ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR dkargiotis@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1991 Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 1995 M. A. Συγκριτικής

Διαβάστε περισσότερα

BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ

BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και κοινωνική ανθρωπολογία στο Cambridge University. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΠΟΥ ΕΣ 1993-97 ιδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Ημερομηνία Γέννησης: 02.10.1959 Tόπος Γέννησης: Ελευθεροχώρι / Κιλκίς Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Βαρλοκώστα Όνοµα Σπυριδούλα Ηµεροµηνία γέννησης 18 Αυγούστου 1964 Τόπος γέννησης Σπάρτη Επάγγελµα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Καιρίδης Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου για να έχετε τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών Σύντομα βιογραφικά εισηγητών 1. Γιάννα Αθανασάτου Η Γιάννα Αθανασάτου γεννήθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ξεκίνησε έναν κύκλο σπουδών σκηνοθεσίας του κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα