Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο"

Transcript

1 Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία, Ιατρική Παρασιτολογία, Ανοσολογία, Ιολογία, Ιστολογία-Ιατρική Κστταρολογία) Εσωτεπικά μέλη 1. θεπαζηηαλόο Πέηξνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία Αηκαηνινγία, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 183/ Βαγδαηιή Διέλε, Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Αηκαηνινγία Μηθξνβηνινγία, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 251/ Γαινβαηζέα Καλέιινπ Καιηόπε, Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγία- Τγηεηλή, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 084/ Πέηξνπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνρεκεία, Βηνρεκηθόο, Γξ. Ηαηξηθήο ζην αληηθείκελν ηεο Βηνρεκεία ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 113/η. ΝΠΓΓ/ Μήηθα ηέιια, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Κιηληθήο Υεκεία Ηαηξηθήο Μηθξνβηνινγία, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 730/Γ/ Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ηαηξόο Αθηηλνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Φπζηνινγία. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 011/ Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γηαηξνθήο Γηαηηνινγίαο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Οξγαληθή Αλόξγαλε Υεκεία, 177/ Κιεθηνύξε Καιιηόπε, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο, Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ θαη εμεηδίθεπζε ζε εηδηθά ζέκαηα δηαηξνθήο» ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 183/ Εαθξάθαο Μελέιανο, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ηκήκα Μαηεπηηθήο, αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 557/Γ/ Κπξαλάο Δπζηξάηηνο, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ηκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο,Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «αλόξγαλε Υεκείαεπεμεξγαζηα ηξνθίκωλ ΦΔΚ δηνξηζκνύ 289/ Εξωτεπικά Μέλη 1. Παπά - Κνληδάξε Άλλα, ΑΠΘ Ηαηξηθή, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Αλ. Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 598/ ηγ 2. Μαιηζηόβαο Νηθόιανο, Ηαηξηθή ΑΠΘ, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία 461/ ηγ

2 3. Καξίθαο Γεώξγηνο Αιβέξηνο, Αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνρεκείαο Κιηληθήο Υεκείαο, ΣΔΗ Αζελώλ, Φαξκαθνπνηόο, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 1024/Γ/ Παπαηωάλλνπ Άγγεινο, Αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνρεκείαο Κιηληθήο Υεκείαο, ΣΔΗ Λάξηζαο, Γξ Βηνρεκείαο, Υεκηθόο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 5. Πόγγαο Νηθόιανο, ΣΔΗ Αζελώλ, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 251/6/10/05 6. Σζαθξήο Αζαλάζηνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ηαηξηθή, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγία. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 231/ Κπξηαδήο Γεώξγηνο, ΑΠΘ Ηαηξηθή, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνπαζνινγία Δξγαζηεξηαθή Αλνζνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 763/ ηγ 8. Πεηεηλάθε Δπζπκία, Ηαηξηθή Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Αλ. Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 156/ /ηΓ 9. Φίθα Βαζηιηθή ηνπ Δπαγγέινπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ηζηνπαζνινγία» - ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 015/ Παηζαιάο Ηωάλλεο ηνπ Αζηεξίνπ, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Νεπξνρεηξνπξγηθή» - ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 532/ ηγ. 11. ειβηαξίδεο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Νεπξνρεηξνπξγηθή» - ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 923 / ηγ. 12. Πνιπδωϊδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Νεπξνρεηξνπξγηθή» - ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 63 / Υαξηηάληε Κνπξίδνπ Αθξνδίηε ηνπ Αλέζηε, Καζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αθηηλνδηαγλωζηηθή» - ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 297/ Γαξδαβέζεο Θεόδωξνο, Ηαηξόο, Αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο κε κε γλωζηηθό αληηθείκελν Τγηεηλή Κνηλωληθή Ηαηξηθή ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 554/ ηγ 15. αϊέρ Φάξεο, Ηαηξόο, Αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Οξζνπαηδηθή, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 966/ ηγ 16. Λαιηάξεο Θεόδωξνο, Ηαηξηθή Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Φαξκαθνπνηόο, Ηαηξόο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Βηνινγία, Κπηηαξνγελεηηθή, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 275/ η.γ 17. Μαπξίδνπ Αζελά, ΣΔΗ Αζήλαο, Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγία ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 174/ Ηζκηξίδνπ Αλαζηαζία, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Σερλνινγίαο Αιηείαο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Γελεηηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 194/ Εέξβα Λνπθία, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό

3 Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΔΚΠΑ) κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγία. Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 350/ ) 20. Σζάθλεο Ηωάλλεο, ΣΔΗ Αζήλαο, ηκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό Αληηθείκελν «εηδηθόηεηα ηερλνιόγνπ ιηπώλ θαη ειαίωλ» ΦΔΚ 087/ Μπξαηάθνο Μηραήι, ΣΔΗ Αζήλαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ, θαζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Δλόξγαλε ρεκηθή αλάιπζε» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 128/ Αικπάλεο Σξηαληάθπιινο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Σερλνινγία ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 12/ Μέλη από Ομοταγή ΑΕΙ εξωτεπικού 1. Constantinos Deltas, Professor of Genetics, Director, Molecular Medicine Research Center, Department of Biological Sciences, Head, Laboratory of Molecular and Medical Genetics, University of Cyprus Kallipoleos 75, 1678 Nicosia, Cyprus. 2. P. Karayiannis BSc, PhD, FIBMS, FRCPath, Professor of Microbiology/Molecular Virology, St George's, University of London Medical School at University of Nicosia Cyprus. 3. Leondios G. Kostrikis, Ph.D., Professor, Head of Laboratory of Biotechnology and Molecular Virology, Department of Biological Sciences, University of Cyprus. 4. Karen Angeliki Krogfelt, Statens Serum Institut, 5 Artillerivej, 45/112, DK-2300 Copenhagen S, Denmark, Professor, head of unit Microbiology and Infection Control 5. Prof Androulla Efstratiou, Academic Title:Consultant Healthcare Scientist, Microbiology Services Division (MSD): Colindale Public Health England, Academic Appointment: Visiting Professor, Imperial College, Faculty of Medicine, London, UK 6. Mahmoud Halablab, Associate Professor, Hariri Canadian University, College of Science & IS 7. PD Dr. Jürgen H. Helbig, Institute of Medical Microbiology and Hygiene Fetscherstr. 74, Medical Faculty of Technical University Dresden 8. Constantine A, Stratakis, MD, D(med)Sci, Scientific Director, NICHD, NIH 9. Tsirka Stella, Professor, Department of Pharmacological Sciences, Stony Brook University Medical School, BST PhD, Biochemistry, Aristocle University of Thessaloniki, Grece. B.S., Chemistry, Aristocle University, Greece 10. Nikolaos Venizelos, Med Dr, (Ph medicine), Associate Professor of Biomedecine. Head of Neuropsychiatric Research Laboratory, Dept, of Clinical Medecine, School of Health and Medical Sciences, Orebro Univercity, SE Orebro, SWEDEN 11. Prof. Dr. Panagiotis Karanis. Medical School, University of Cologne, Germany. Habilitation Medical Parasitology, Medical School Bonn University, Germany. PhD, Parasitology, University of Bonn, Germany. Diploma Biology, University of Bochum, Germany.

4 12. Λπθίδεο Αζαλάζηνο, DOE JOINT GENOME INSTITUTE< US Department of Energy, Office Science, Υεκηθόο, Γηδαθηνξηθό ζηε Βηνρεκεία 13. Παπαβαζηιείνπ Νίλα, Rockefeller University, New York, USA, Laboratory of Lympehocyte Biology, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μνξηαθή βηνινγία-αλνζνινγία» II. Βιοεπιστήμες (Χημεία Βιοτημεία, Κλινική Χημεία Βιολογία Γενετική - Βιοτετνολογία) Εσωτεπικά μέλη 1. θεπαζηηαλόο Πέηξνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία Αηκαηνινγία, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 183/ Βαγδαηιή Διέλε, Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Αηκαηνινγία Μηθξνβηνινγία, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 251/ Γαινβαηζέα Καλέιινπ Καιηόπε, Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγία- Τγηεηλήο, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 084/ Πέηξνπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνρεκεία, Βηνρεκηθόο, Γξ. Ηαηξηθήο ζην αληηθείκελν ηεο Βηνρεκείαο ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 113/η.ΝΠΓΓ/ Μήηθα ηέιια, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Κιηληθήο Υεκείαο Ηαηξηθήο Μηθξνβηνινγίαο, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Γξ. Ηαηξηθήο ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 730/Γ/ Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Ηαηξόο Αθηηλνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Φπζηνινγία. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 011/ Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γηαηξνθήο Γηαηηνινγίαο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Οξγαληθή Αλόξγαλε Υεκεία, 177/ Σζίγγα Παπαξγύξε Μαξία, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο. Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Γηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ. ΦΔΚ δηνξηζκνύ 223/ Λπκπεξόπνπινο Αξηζηνηέιεο, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Εωηθήο Παξαγωγήο. Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Αλαπαξαγωγή Αγξνηηθώλ δώωλ. ΦΔΚ δηνξηζκνύ 1056/Γ/ Υαηδεπιήο Γεκήηξηνο, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Εωηθήο Παξαγωγήο. Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Γελεηηθή Αγξνηηθώλ Εώωλ θαη Δθαξκνγή κε ηε Υξήζε Ζ/Τ. ΦΔΚ δηνξηζκνύ 241/ Ηζκηξίδνπ Αλαζηαζία, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Σερλνινγίαο Αιηείαο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Γελεηηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 194/ Κιεθηνύξε Καιιηόπε, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γηαηξνθή ηνπ

5 αλζξώπνπ θαη εμεηδίθεπζε ζε εηδηθά ζέκαηα δηαηξνθήο» ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 183/ Εαθξάθαο Μελέιανο, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ηκήκα Μαηεπηηθήο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 557/Γ/ Κπξαλάο Δπζηξάηηνο, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ηκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο,Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αλόξγαλε Υεκεία- Δπεμεξγαζία Σξνθίκωλ» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 289/ Εξωτεπικά Μέλη 1. Παπά Κνληδάξε Άλλα, ΑΠΘ Ηαηξηθή, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Αλ. Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 598/ ηγ 2. Μαιηζηόβαο Νηθόιανο, Ηαηξηθή ΑΠΘ, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία 461/ ηγ 3. Καξίθαο Γεώξγηνο Αιβέξηνο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνρεκεία Κιηληθήο Υεκεία, ΣΔΗ Αζελώλ, Φαξκαθνπνηόο, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 1024/Γ/ Παπαϊωάλλνπ Άγγεινο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνρεκεία Κιηληθή Υεκεία, ΣΔΗ Λάξηζαο, Γξ Βηνρεκείαο, Υεκηθόο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 300/ η. Γ 5. Πόγγαο Νηθόιανο, ΣΔΗ Αζελώλ, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 251/6/10/05 6. Σζαθξήο Αζαλάζηνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ηαηξηθή, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγία. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 231/ Κπξηαδήο Γεώξγηνο, ΑΠΘ Ηαηξηθή, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Βηνπαζνινγία Δξγαζηεξηαθή Αλνζνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 763/ ηγ 8. Πεηεηλάθε Δπζπκία, Ηαηξηθή Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Αλ. Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 156/ /ηΓ 9. Λαιηάξεο Θεόδωξνο, Ηαηξηθή Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Φαξκαθνπνηόο, Ηαηξόο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν Ηαηξηθή Βηνινγία, Κπηηαξνγελεηηθή, ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 275/ η.γ 10. Μαπξίδνπ Αζελά, ΣΔΗ Αζήλαο, Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ, Ηαηξόο Βηνπαζνιόγνο, Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγία. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 174/ Ακπαηδόπνπινο Θεόδωξνο, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Υαξαθηεξηζκόο θαη Γελεηηθή Εωηθώλ Πιεζπζκώλ» ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 223/ η. Γ 12. Γηάγθνπ Μελάο, ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηήκωλ Σκήκα Βηνινγίαο. Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Αλνζνβηνινγία - Μνξηαθή Βηνινγία. ΦΔΚ δηνξηζκνύ / ηα Γ 13. Γεκεηξηάδεο Βαζίιεηνο,. ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηήκωλ Σκήκα Βηνινγίαο. Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γνκή θαη Λεηηνπξγία Εωηθώλ Κπηηάξωλ». ΦΔΚ Γηνξηζκνύ / ηλπδδ 14. Καινγηάλλε Γεκεηξηάδε Μάξζα, ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηήκωλ Σκήκα Βηνινγίαο. Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Φπζηνινγία

6 Εωηθώλ Κπηηάξωλ θαη Οξγαληζκώλ». ΦΔ δηνξηζκνύ / ηγ 15. Μαπξαγάλε Σζηπίδνπ Πελειόπε, ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο. Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γελεηηθή, Κπηηαξνγελεηηθε Εωηθώλ Οξγαληζκώλ». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / ηγ 16. Μόζηαινο Γεώξγηνο, ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μνξηαθή Βηνινγία-Βηνρεκεία- Βηνηερλνινγία». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / ηγ 17. θνύξαο Εαραξίαο ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο. Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γελεηηθή». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / ηλπδδ 18. ηβξνπνύινπ Αθξνδίηε, ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μηθξνβηνινγία Βηνηερλνινγία», ΦΔΚ δηνξηζκνύ / η.γ 19. Ηαθωβίδνπ - Κξίηζε Εαθεηξνύια,. ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεληθή Βηνινγία θαη Γελεηηθή». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / ηγ 20. Κνπξάθεο Αλαζηάζηνο ΑΠΘ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεληθή Βηνινγία θαη Γελεηηθή» / ηλπδδ 21. Λακπξόπνπινο Αιέμαλδξνο, ΑΠΘ, Ηαηξηθή, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεληθή Βηνινγία θαη Γελεηηθή» / ηλπδδ 22. Βακβαθνπνπινο Νηθόιανο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκήκα Ηαηξηθήο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ / / η.λ.π.δ.δ 23. Μαξθνπιαηνο Παλαγηώηεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Δθαξκνζκέλε Μηθξνβηνινγία κε έκθαζε ζηε Βηνηερλνινγία». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / / η.γ 24. αλδαιηδόπνπινο Ραθαήι, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μνξηαθή Βηνινγία», ΦΔΚ δηνξηζκνύ 999/ Μηραειίδεο Θενιόγνο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ & Σερλνινγηώλ Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μνξηαθή Γελεηηθή». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / η. Γ 26. Λεβεηδηώηνπ ηεθάλνπ ηακαηία Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ, Ηαηξηθή ρνιή Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν Μηθξνβηνινγηαο». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / , η. Γ 27. ύξξνπ Μαξίθα Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ, Ηαηξηθή ρνιή Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεληθή Βηνινγία - Ηαηξηθή Γελεηηθή» ΦΔΚ δηνξηζκνύ / η. Γ 28. Σδαβάξαο Θεόδωξνο Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ, Ηαηξηθή ρνιή Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνινγηα» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 184/ η.γ

7 29. Εαξθάδεο Ηωάλλεο Παλεπηζηήκηα Παηξώλ, ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκήκα Ηαηξηθήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γεληθή Βηνινγία- Μνξηαθή Βηνινγία». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / η.γ' 30. Κίιηαο Γεώξγηνο Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Γελεηηθή» ΦΔΚ δηνξηζκνύ / η. Γ' 31. Φιπηδαλεο Κωλζηαληίλνο Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Βηνινγίαο Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μνξηαθή Βηνινγία» ΦΔΚ δηνξηζκνύ / η.λ.π.δ.δ. 32. Αλάγλνπ Νηθόιανο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Ηαηξηθήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνινγία». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / , η. λπδδ 33. Καλαβάθεο Δκκαλνπήι Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Ηαηξηθήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ηαηξηθή - Γελεηηθή» ΦΔΚ δηνξηζκνύ / , η. Γ' 34. Κίηζηνπ Σδέιε νθία Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Ηαηξηθήο Καζεγεηέο κε γλωζηηθέ αληηθείκελν «Ηαηξηθή - Γελεηηθή» ΦΔΚ δηνξηζκνύ / , η.γ' 35. Μαξίλνο Δπάγγεινο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Ηαηξηθήο Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνινγία». ΦΔΚ δηνξηζκνύ / , η. λπδδ 36. πλνδηλνύ Ηωάλλα Ραρήι Παλεπηζηήκην Αζήλαο Σκήκα Ηαηξηθήο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Ηαηξηθε Γελεηηθε» ΦΔΚ 1363/ η. Γ 37. ΣδνπβειεθεοΛεωλίδαο Παλεπηζηήκην Αζήλαο Σκήκα Ηαηξηθήο - Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο. κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μηθξνβηαθή Γελεηηθή ΦΔΚ δηνξηζκνύ 599/ , η.γ' 38. Νηανπληάθε Μαξία, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνρεκεία Αλνζνβηνρεκεία», Ηαηξηθή ΑΠΘ, Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο Υεκείαο. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 18/ η. ΝΠΓΓ 39. Κπξηαθίδεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο, Σνκέαο Οξγαληθήο Υεκείαο θαη Βηνρεκείαο, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ. κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνρεκεία» ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 18/ η.νπγγ 40. Παλαγηωηίδεο Υξήζηνο, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μνξηαθή Βηνινγίαο», Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ΑΠΘ. Φαξκαθνπνηόο, Γηδαθηνξηθό ζηε Βηνρεκεία. ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 91/ η.γ 41. Γηαλλαθνύξνο Θωκάο, Αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Βηνρεκεία», Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ. Υεκηθόο κε κεηαπηπρηαθό ζηε Βηνρεκεία ΦΔΚ Γηνξηζκνύ 181/ η. ΝΠΓΓ 42. Σζάθλεο Ηωάλλεο, ΣΔΗ Αζήλαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Δηδηθόηεηα Σερλνιόγνπ Ληπώλ θαη Διαίωλ» ΦΔΚ 087/ Μπξαηάθνο Μηραήι, ΣΔΗ Αζήλαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Δλόξγαλε Υεκηθή Αλάιπζε» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 128/ Αικπάλεο Σξηαληάθπιινο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ, Καζεγεηήο κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Σερλνινγία Διέγρνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο» ΦΔΚ δηνξηζκνύ 12/

8 Μέλη από Ομοταγή ΑΕΙ εξωτεπικού 1. Constantinos Deltas, Professor of Genetics, Director, Molecular Medicine Research Center, Department of Biological Sciences, Head, Laboratory of Molecular and Medical Genetics, University of Cyprus Kallipoleos 75, 1678 Nicosia, Cyprus. 2. P. Karayiannis BSc, PhD, FIBMS, FRCPath, Professor of Microbiology/Molecular Virology, St George's, University of London Medical School at University of Nicosia Cyprus. 3. Leondios G. Kostrikis, Ph.D., Professor, Head of Laboratory of Biotechnology and Molecular Virology, Department of Biological Sciences, University of Cyprus. 4. Karen Angeliki Krogfelt, Statens Serum Institut, 5 Artillerivej, 45/112, DK-2300 Copenhagen S, Denmark, Professor, head of unit Microbiology and Infection Control 5. Androulla Efstratiou, Academic Title:Consultant Healthcare Scientist, Microbiology Services Division (MSD): Colindale Public Health England, Academic Appointment: Visiting Professor, Imperial College, Faculty of Medicine, London, UK 6. Mahmoud Halablab, Associate Professor, Hariri Canadian University, College of Science & IS 7. PD Dr. Jürgen H. Helbig, Institute of Medical Microbiology and Hygiene Fetscherstr. 74, Medical Faculty of Technical University Dresden 8. Constantine A, Stratakis, MD, D(med)Sci, Scientific Director, NICHD, NIH 9. Tsirka Stella, Professor, Department of Pharmacological Sciences, Stony Brook University Medical School, BST PhD, Biochemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. B.S., Chemistry, Aristotle University, Greece 10. Nikolaos Venizelos, Med Dr, (Ph medicine), Associate Professor of Biomedicine. Head of Neuropsychiatric Research Laboratory, Dept, of Clinical Medicine, School of Health and Medical Sciences, Orebro University, SE Orebro, SWEDEN 11. Prof. Dr. Panagiotis Karanis. Medical School, University of Cologne, Germany. Habilitation Medical Parasitology, Medical School Bonn University, Germany. PhD, Parasitology, University of Bonn, Germany. Diploma Biology, University of Bochum, Germany. 12. Λπθίδεο Αζαλάζηνο, DOE JOINT GENOME INSTITUTE< US Department of Energy, Office Science, Υεκηθόο, Γηδαθηνξηθό ζηε Βηνρεκεία 13. Παπαβαζηιείνπ Νίλα, Rockefeller University, New York, USA, Laboratory of Lymphocyte Biology, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα κε γλωζηηθό αληηθείκελν «Μνξηαθή βηνινγία-αλνζνινγία»

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ"

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΣΥ Διευθυντής: Ε. Καναβάκης, Καθηγητής Γενετικής Aζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό πεδίο 1: Ταυτοποίηση, Έλεγχος και Ασφάλεια Τροφίμων Εξωτερικά μέλη Αλλοδαπής

Γνωστικό πεδίο 1: Ταυτοποίηση, Έλεγχος και Ασφάλεια Τροφίμων Εξωτερικά μέλη Αλλοδαπής ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γνωστικό πεδίο 1: Ταυτοποίηση, Έλεγχος και Ασφάλεια Τροφίμων Εξωτερικά μέλη Αλλοδαπής ΕΠΩΝΥΜΟ Βούρος ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπψλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθφ Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν ΑΝΝΑ ΣΑΤΡΙΓΟΤ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Φαξκαθνινγία Φαξκαθνινγίαο Κηίξην 5, 1νο φξνθνο,

Διαβάστε περισσότερα