ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα, 7/ 5/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 8084 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα, 7/ 5/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 8084 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα, 7/ 5/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 8084 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας ( Καύσιμα κίνησης,, Λιπαντικά Δήμου Ελευσίνας, Καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., Καύσιμα Σχολικών Επιτροπών Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. & Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,40 ΦΠΑ : 23% : ,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,72 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Ελευσίνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋπολογισμού ,72 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της «ς Καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας» με κριτήριο κατακύρωσης : α)τη χαμηλότερη τιμή, στην ομάδα Α ( Λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας) που αναφέρονται και β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του στις ομάδες που αναφέρονται αναλυτικά και όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Εκθέσεις που συνέταξαν οι υπηρεσίες του δήμου, το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και οι σχολικές επιτροπές Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α` Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας και Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β`θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσ ω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος ύστερα από την ηλεκτρονική αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ελληνικό τύπο. Aναθέτουσα Αρχή Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης ς : 1. Επωνυμία : Δήμος Ελευσίνας Επάγγελμα : Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας Οδός : Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 Ταχ. Κωδ. : Τηλ. : FAX : Επωνυμία : Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Επάγγελμα : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

2 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας Οδός : Παγκάλου 11 & Κίμωνος, Ελευσίνα 3. Επωνυμία : Ν.Π.Δ.Δ. Eνιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας Επάγγελμα : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας Οδός : Δήμητρος & Χατζηδάκη 41, Ελευσίνα 4. Επωνυμία : Ν.Π.Δ.Δ. Eνιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας Επάγγελμα : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας Οδός : Δήμητρος & Χατζηδάκη 41, Ελευσίνα ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1. Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. στην οποία προστέθηκε η παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ/ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδ ικασίας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 8. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του άρθρου 1 ου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α ). 9. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 10. Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α`/ ). 12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 περί αλλαγής των ποσοστών των εγγυητικών επιστολών. 13. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 περί παράτασης της έναρξης ισχύος των διατάξεων του του μέρους Β` του Ν. 4281/2014 ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες, διατάξεις και την τροποποίηση του με το Ν. 3335/2005 περί ελέγχου της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. 15. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2015 στον οποίο είναι εγγεγραμμένη πίστωση με τίτλο α)«λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας» - Κ.Α.Ε. :

3 , β) «Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων της Υπηρεσίας» - Κ.Α.Ε , γ) «Καυσίμων για τα Δημοτικά Κτίρια»- Κ.Α.Ε Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. οικον. έτους 2015 στον οποίο είναι εγγεγραμμένη πίστωση για την στον Κ.Α.Ε Το γεγονός ότι οι Σχολικές Επιτροπές δεν καταρτίζουν προϋπολογισμό αλλά κατέθεσαν τα με αρ. πρωτ και 3647/ Πρωτογενές Αιτήματα της Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. και Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχα. 18. Την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια προμηθειών, εργασιών υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2015 όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται οι α)«λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας», β) «Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων της Υπηρεσίας» και γ) «Καυσίμων θέρμανσης για Δημοτικά Κτίρια». 19. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας με αριθμ. α) 28/2015 για την Λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας, β) 17/2015 για την Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων της Υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και γ) 2/2015 για την Καυσίμων για τα Δημοτικά Κτίρια της Τεχνικής Υπηρεσίας. 20. Την με αρ. 3/2015 Τεχνική Περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας. 21. Την με αρ. 01/2015 Τεχνική Περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας. 22. Την με αρ. 01/2015 Τεχνική Περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας. 23. Την με αρ. 23/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. για την ψήφιση της πίστωσης και την με αρ. 36/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της προμήθειας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 24. Την με αρ. 4/2015 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της προμήθειας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 25. Την με αρ. 08//2015 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της προμήθειας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 26. Την με αρ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια και ψηφίσθηκαν οι ανωτέρω πιστώσεις. 27. Την αριθ. 244/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές με αρ. α)28/2015 για την Λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας, β) 17/2015 για την Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων της Υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και γ) 2/2015 για την Καυσίμων για τα Δημοτικά Κτίρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και 28. Tην με αρ247/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 29. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική προμήθεια. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσα αναφέρονται στις μελέτες 28, 17 και 2/2015 του Δήμου Ελευσίνας και έχουν εγκριθεί με την αριθ. 244/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Όσα αναφέρονται στην με αρ.3/2015 περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α και έχουν εγκριθεί με την αρ. 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Όσα αναφέρονται στην με αρ. 1/2015 περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. και έχουν εγκριθεί με την αρ. 4./15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

4 Όσα αναφέρονται στην με αρ. 1/2015 περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. και έχουν εγκριθεί με την αρ. 8/15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Ακολουθεί ο εξής αναλυτικός πίνακας : Αναθέτουσα Αρχή Τίτλος ς Αρ. Μελέτης ή Προδιαγραφής Αρίθμηση ανά Ομάδα Προϋπολογισμός Δαπάνης Δήμος Ελευσίνας Λιπαντικών για τα 28/ η ΟΜΑΔΑ ,13 Οχήματα της Υπηρεσίας Δήμος Ελευσίνας Καυσίμων για την Κίνηση των 17/ η ΟΜΑΔΑ ,07 Οχημάτων Δήμος Ελευσίνας Καυσίμων 02/ η ΟΜΑΔΑ 4.999,83 για τα Δημοτικά Κτίρια ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ 3/ η ΟΜΑΔΑ 7.998,69 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. 1/ η ΟΜΑΔΑ ,00 1/ η ΟΜΑΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,72 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η δαπάνη για την «Καυσίμων Δήμου Ελευσίνας» αναλυτικά έχει προβλεφθεί στους κάτωθι Κ.Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Ελευσίνας Τίτλος ς Λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας Αρ. Μελέτης ή Προδιαγραφής/ Αριθμ. ανά Ομάδα Προϋπολογισμός Δαπάνης Συμ/νου του Φ.Π.Α. 28/ ,13 Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού Δήμος Ελευσίνας Δήμος Ελευσίνας Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων Καυσίμων για τα Δημοτικά 17/ , / ,

5 ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. Κτίρια 3/ , / ,00 1/ , ,72 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί: από ανταποδοτικά και ίδια έσοδα του Δήμου & από ίδια έσοδα των νομικών προσώπων Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. και η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Σύστημα Διαγωνισμού Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 4.1 Σύστημα Διαγωνισμού Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 40 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120Α / ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ.60/07.

6 Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών 08/05/ /05./ /05/ /06/ :00 18/06/ :00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα καθώς επίσης και κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επιτρέπονται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) τακτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τακτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ ( VAT Ιdentification Number ) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

7 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. β. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 4.2 Κριτήριο Κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης για την «Καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας» είναι όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Ελευσίνας Δήμος Ελευσίνας Τίτλος ς Λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων Αρ. Μελέτης ή Προδιαγραφής/ Αριθμ. ανά Ομάδα 28/2015 (1 η ΟΜΑΔΑ) 17/2015 (2 η ΟΜΑΔΑ) Κριτήριο Κατακύρωσης Όλα τα είδη με τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τον αναλυτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δήμος Ελευσίνας ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Καυσίμων για τα Δημοτικά Κτίρια 02/2015 (3 η ΟΜΑΔΑ) 03/2015 (4 η ΟΜΑΔΑ) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

8 ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. 1/2015 (5 η ΟΜΑΔΑ) 01/2015 (6 η ΟΜΑΔΑ) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συντάξουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τις αριθ.: 28,17,2/15 Τεχνικές Περιγραφές του Δήμου Ελευσίνας, 03/15 τεχνική Περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α 01/15 τεχνική Περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. 01/15 τεχνική Περιγραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 5.1 Τίτλος Συμβάσεων Oι συμβάσεις θα καταρτισθούν ως εξής: Άρθρο 5 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Ελευσίνας Δήμος Ελευσίνας Δήμος Ελευσίνας ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Τίτλος ς Λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων Καυσίμων για τα Δημοτικά Κτίρια Αρ. Μελέτης ή Προδιαγραφής / Αριθμ. ανά Ομάδα 28/ / /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σε έναν προμηθευτή συνολικά Σε έναν προμηθευτή συνολικά Σε έναν προμηθευτή συνολικά Σε έναν προμηθευτή συνολικά

9 ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας ή Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. 01/ /2015 Σε έναν προμηθευτή συνολικά Σε έναν προμηθευτή συνολικά 5.2 Διάρκεια Συμβάσεων Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε περίπτωση που λήξει χρονικά κάποια εκ των συμβάσεων και υπάρχει επαρκές ποσό στον κωδικό του προϋπολογισμού δύναται να γίνεται παράταση έπειτα από έγκριση των θεσμοθετημένων οργάνων του Δήμου ή αντίστοιχα του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., ή αντίστοιχα των ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε και Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε.. Σε αντίθετη περίπτωση που οι προμήθειες των αγαθών ολοκληρωθούν νωρίτερα η ίδια σύμβαση δύναται να λυθεί μετά από αίτηση του αναδόχου διότι δεν θα υπάρχει αντικείμενο εκτέλεσης. 5.3 Παρακολούθηση Επίβλεψη Συμβάσεων Ο Δήμος θα παρακολουθεί και επιβλέπει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων από τον οικείο Προμηθευτή των με αρ. 28,17 και 2/2015 τεχνικών περιγραφών. Ως καθ` ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για την επίβλεψη και παρακολούθηση των προμηθειών ορίζονται: για τις αριθμ. 28/2015 και 17/2015 Τεχνικές Μελέτες η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ενώ για την αριθμ. 02/2015 Τεχνική Μελέτη η Τεχνική Υπηρεσία. Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ θα παρακολουθεί και επιβλέπει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων από τον Προμηθευτή της με αρ. 03/2015 Τεχνικής Περιγραφής. Το ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. θα παρακολουθεί και επιβλέπει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων από τον Προμηθευτή της με αρ.01/2015 Τεχνικής Περιγραφής. Το ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. θα παρακολουθεί και επιβλέπει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων από τον Προμηθευτή της με αρ. 01/2015 Τεχνικής Περιγραφής. 5.4 Παράδοση Παραλαβή υλικών Η τροφοδοσία των καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων θα γίνεται τμηματικά. Ο Προμηθευτής οφείλει να εφοδιάζει με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη το Δήμο Ελευσίνας στις εγκαταστάσεις των συνεργείων του, την καθορισμένη ημέρα και ώρα που θα ορίζεται με την έγγραφη παραγγελία του τμήματος προμηθειών ή του τμήματος κίνησης & συντήρησης οχημάτων & λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού. Η παράδοση οφείλεται να είναι άμεση σε καθημερινή βάση εφόσον υπάρχει ανάγκη της υπηρεσίας, ενώ είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ' ευθείας στις δεξαμενές των δημοτικών κτηρίων, εντός μίας (1) ημέρας από την έγγραφη παραγγελία του τμήματος προμηθειών, είτε των νομικών του προσώπων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των καυσίμων μέχρι τους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις των συνεργείων του Δήμου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης

10 εντολής του Τμήματος Προμηθειών, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδίδεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανακήρυξη νέου μειοδότη. 5.5 Αμοιβή Προμηθευτή - όροι καταβολής της αμοιβής Η αμοιβή των Προμηθευτών (οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων) για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας, του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και των ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. και Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε. με βάση την παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. Η καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ελευσίνας, ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ε. και Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ε.). Τέλος η αμοιβή θα καταβάλλεται έπειτα από την έκδοση σχετικού τιμολογίου του αναδόχου και πάντα έπειτα από την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 6.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με ποσοστό 1% επί του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας, ή της υποομάδας που επιθυμούν να συμμετέχουν ή αθροιζόμενου του προϋπολογίσου των ομάδων που επιθυμούν να συμμετέχουν, χωρίς το Φ.Π.Α.. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Λιπαντικών για τα Οχήματα της Υπηρεσίας Καυσίμων για την Κίνηση των Οχημάτων 17/2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ /ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ. Ποσό Εγγύησης 406,50 28/2015 Ποσό Εγγύησης 3.265,84 Καυσίμων για τα Δημοτικά Κτίρια 02/ / / /2015 Ποσό Εγγύησης 40,65 Ποσό Εγγύησης 130,06 Ποσό Εγγύησης 266,00 Ποσό Εγγύησης 525,00 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να προσκομισθεί από τους διαγωνιζόμενους στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία το δικαίωμα αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω επιστολές δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

11 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς τον Δήμο για τη συμμετοχή του οικείου Υποψηφίου στον Διαγωνισμό «Καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας». Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. Τέλος, οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιέχουν κατ ελάχιστο τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διηζήσεως, καθώς επίσης και ότι ο εγγυητής αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει στον Δήμο το ποσό της εγγύησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης του Δήμου Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση προσώπων, η σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι υποχρεωτικώς ενιαία για όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση, παρέχεται από αυτούς από κοινού και εκδίδεται στο όνομα όλων των συμπραττόντων και περιέχει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος(180 ημερολογιακές ημέρες ) των προσφορών, ήτοι 210 ημέρες Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόμενου που η προσφορά του δεν έγινε δεκτή ή αποκλείστηκε σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, επιστρέφεται σ αυτόν μετά από αίτησή του (εντός τεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς του από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ή της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης) και εφόσον θα αναφέρει σε αυτήν ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, ένστασης, αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των σχετικών προθεσμιών για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο ενδίκων και μη βοηθημάτων και ενδίκων μέσων. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Προμηθευτή θα επιστραφεί σε αυτόν με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή, της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον Διαγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο/Οι προμηθευτές κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλουν να καταθέσουν στο Δήμο ή στο αντίστοιχο ΝΠΔΔ, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης (για πιθανή παράταση συμφωνητικού σύμφωνα με την παρ. 5.2) και η αξία της θα είναι ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, και θα περιέχει κατ ελάχιστο τον όρο, ότι ο εγγυητής παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διηζήσεως, καθώς επίσης και ότι αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει στο Δήμο ή στο αντίστοιχο ΝΠΔΔ το ποσό της εγγύησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή αν υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση του εμπρόθεσμου, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Εάν Προμηθευτής δεν τηρήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου.

12 6.3. Εγγύηση ς Ο/ οι προμηθευτής/ες εγγυάται ότι όλα τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα προσμίξεις κ.λ.π. και θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. Άρθρο 7- Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ενώσεις προσώπων Γενικοί όροι συμμετοχής 7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. (γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής τους που να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμα τους. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο π.δ. 60/2007. Στην περίπτωση των συμπράξεων, επισημαίνεται η αναγκαιότητα σύμπραξης με συμβολαιογραφική πράξη για τη συγκεκριμένη παροχή προμήθειας μεταξύ των επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Προμηθευτής εκτέλεσης της προμήθειας θα πρέπει να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για την εκτέλεση των προμηθειών. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς. 7.2 Τεχνική ικανότητα και επαγγελματική εμπειρία των Διαγωνιζομένων Κάθε συμμετέχοντας στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις με αρ. 28 (ομάδα 1 η ),17 (ομάδα 2 η ),2/2015 (ομάδα 3 η ) και 03./2015 (ομάδα 4 η ),01./2015 (ομάδα 5 η ), 01/2015 (ομάδα 6 η ) Τεχνικές Περιγραφές. Άρθρο 8o Τεύχη του διαγωνισμού: Διάθεση τευχών Διευκρινίσεις επί των τευχών του Διαγωνισμού 8.1. Διάθεση τευχών Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου στη διεύθυνση:http:// Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών στο 8.2 Διευκρινίσεις επί των τευχών του Διαγωνισμού: Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο

13 σε μορφή αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν αυστηρά μέχρι και την 03/06/2015 και ώρα 10:00 Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το αργότερο μέχρι τις 11/06/2015. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 9o Εκπρόθεσμες προσφορές /εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές Εκπρόθεσμες προσφορές /εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 10: Περιεχόμενο προσφορών Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά». Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: I. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Α.Για τους Έλληνες πολίτες: Α1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας διακήρυξης. Α2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα αυτών, εκδόσεως το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. Α3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Α4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. Α5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Α6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι :

14 Έχουν μελετήσει λεπτομερειακά ολόκληρη την Διακήρυξη και την αναπόσπαστη με αυτή Τεχνική Περιγραφή, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. Α7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305). Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: Φυσικά πρόσωπα Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Α8. Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Β. Για τους αλλοδαπούς: Β1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.1 παρούσας διακήρυξης. Β2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48),

15 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305). Β3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις (3), (5) και (8) της περίπτωσης Α. Β4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Β5. Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με τον Δήμο και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με τον Δήμο. Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) αντίστοιχα εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρείας. Δ. Για τους συνεταιρισμούς: Δ1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας διακήρυξης. Δ2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (5) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α. Δ3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Δ4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα του εδαφίου των ως άνω αναφερόμενων του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες. Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Ε1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή ξεχωριστά που συμμετέχει στην ένωση. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη βεβαίωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. II. Τεχνική Προσφορά Σας επισημαίνουμε ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά και να πραγματοποιήσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις με αρ. 28/15 (,17,2/2015, 03/.2015, 01/2015 και 1/2015 Τεχνικές Περιγραφές.

16 Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες και για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στις με αρ. 28 (ομάδα 1 η ),17 (ομάδα 2 η ),2/2015 (ομάδα 3 η ) και 03./2015 (ομάδα 4 η ),01./2015 (ομάδα 5 η ), 01/2015 (ομάδα 6 η ) Τεχνικές Περιγραφές. Κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» τα εξής δικαιολογητικά: II.1 Την αντίστοιχη άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3054/2002. ΙΙ. 2 Για την ομάδα 1 της Τεχνικής Περιγραφής 28/2015 οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από την παραγωγική εταιρεία για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των υλικών, ότι είναι πρωτογενή (όχι ανακυκλωμένα) σε επώνυμη σφραγισμένη συσκευασία σε τύπους σύμφωνους με τους εγκεκριμένους από την πολιτεία, τη χώρα παραγωγής του και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. - Για την ομάδα 2 της Τεχνικής Περιγραφής 17/2015 οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η ποιότητα του Κίνησης Diesel που θα παραδίδουν θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις αριθμ. 355/2000 (ΦΕΚ 410/Β/ ) και 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων, αντίστοιχα για την Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (regular) θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις αριθμ. 354/2000 (ΦΕΚ 410/Β/ ) και 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων. - Για τις ομάδες 3, 4, 5 και 6 των Τεχνικών Περιγραφών αρ. 2/2015, 3/2015, 1/2015, 1./2015 οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η ποιότητα του θέρμανσης που θα παραδίδουν θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες και θα είναι σύμφωνο με τις κρατικές προδιαγραφές και με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/ ) και 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/ Διορθ. Σφαλμ. Στο Φ.Ε.Κ /Β/2003)των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στο πρωτόκολλό του Δήμου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικές διευκρινήσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση.

17 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν για τις ομάδες που επιθυμούν αναλυτική προσφορά σε αρχείο τύπου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο αποτυπώνοντας τις τιμές τους ή τις προσφερόμενες εκπτώσεις τους, ανά ειδική ομάδα. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα προσφοράς του συστήματος οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν (όταν απαιτείται) αντί για ποσοστό έκπτωσης ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο δεκαδικά ψηφία (αριθµό), που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. Τιµή Αναφοράς για το πετρέλαιο Κίνησης (ανά λίτρο) : 0,903 Τιµή Αναφοράς για τη Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων (regular) (ανά λίτρο): 1,125 Τιµή Αναφοράς για το πετρέλαιο (ανά λίτρο) : 0,70 Παράδειγμα Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από την διακήρυξη) 5% για το Πετρέλαιο κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,903 (0,903x0,05)=0, Όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο αυτό, θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας ή με άλλους όρους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή, πριν διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία ή μη, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, πριν την απόρριψη της προσφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 52 του π.δ. 60/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Οι προσφερόμενες τιμές ή ποσοστό έκπτωσης δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

18 Άρθρο 11 ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 11.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα καθορίζεται στις 24/06/2015 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος με ανακοίνωση της ή με τηλεομοιοτυπία (Φαξ) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Aρθρο 12o Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 12.1 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, συντάσσει πρακτικό εισηγούμενη τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού των Υποψηφίων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της Διακήρυξης αιτιολογώντας την απόρριψή τους. Εφόσον τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή το πρακτικό, μετατρέπεται σε αρχείο.pdf και υπογράφεται ψηφιακά από αυτά. Στην περίπτωση που τα μέλη δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή το πρακτικό εκτυπώνεται και υπογράφεται με φυσική υπογραφή. Ταυτόχρονα στο ηλεκτρονικό αρχείο του πρακτικού (χωρίς τις φυσικές υπογραφές) αναγράφεται {ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝTΙΓΡΑΦΟ} και το πρακτικό μετατρέπεται σε αρχείο.pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Το πρακτικό προωθείτε μέσω του συστήματος, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού. Ο χειριστής το αναρτά στο χώρο του διαγωνισμού προκειμένου να λάβουν γνώση με δική τους ευθύνη οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Μετά την ανάρτηση του πρακτικού στο σύστημα, δίνεται προθεσμία μίας (1) εργάσιμης ημέρας για τυχόν ενστάσεις (διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία δίνονται στο άρθρο 18 ο Προσφυγές/Ενστάσεις- Τρόπος Υποβολής και Εξέτασής τους). Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαβιβάζει στο χειριστή του διαγωνισμού τα φυσικά αρχεία -δικαιολογητικά, προκειμένου να παραδοθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ώστε αυτή με τη σειρά της, να αξιολογήσει τις Τεχνικές προσφορές.