Precious Coin: Στεδιαζμός Εκπαιδεσηικού Ηλεκηρονικού Παιτνιδιού για ηη Διδαζκαλία ηοσ Μαθήμαηος Αγωγή ηοσ Καηαναλωηή ζηην Προζτολική Εκπαίδεσζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Precious Coin: Στεδιαζμός Εκπαιδεσηικού Ηλεκηρονικού Παιτνιδιού για ηη Διδαζκαλία ηοσ Μαθήμαηος Αγωγή ηοσ Καηαναλωηή ζηην Προζτολική Εκπαίδεσζη"

Transcript

1 Precious Coin: Στεδιαζμός Εκπαιδεσηικού Ηλεκηρονικού Παιτνιδιού για ηη Διδαζκαλία ηοσ Μαθήμαηος Αγωγή ηοσ Καηαναλωηή ζηην Προζτολική Εκπαίδεσζη Επηπρία Κσιέηζνπ Αλαιύηξηα-Πξνγξακκαηίζηξηα MSc Πιεξνθνξηθή-Λνγηζκηθό Εξγαζηεξηαθόο Σπλεξγάηεο ΑΤΕΙ Ηπείξνπ Abstract The children become consumers at a very early age, developing diverse consumer activity that may be the basis to begin gradually to recognize, classify and assess their needs as well as realize the implications that their needs have on the wider society and the environment. The course of 'Consumer Education' could be used in the form of the game in the kindergarten as an auxiliary tool for education and awareness among students in these issues. Moreover, the educational computer games, according to studies (Malone, 1981: ), fascinate children and encourage them to deal with them. Through this project we present the design of the Precious Coin, an educational computer game used for teaching the basic concepts of the course 'Consumer Education' to the Preschool Education. Keywords: preschool education, consumer education, educational computer game 1. Ειζαγωγή Η θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δνχκε θαη εμειηζζφκαζηε είλαη κία άθξσο θαηαλαισηηθή θνηλσλία, ε νπνία αιιάδεη ζπλερψο κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, επεξεάδνληαο ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπλήζεηέο καο. Η θαηαλάισζε είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, γηα ην νπνίν μνδεχνπκε έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεκάησλ θαη ηνπ ρξφλνπ καο. Η απμαλφκελε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ, παξαγνκέλσλ αγαζψλ, ρξήκαηνο θαη πιεξνθνξίαο ηξνπνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά καο θαη αιιάδεη ηηο αμίεο καο. Απηφ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν θηηάρλνπκε ηα θαηαλαισηηθά καο πξφηππα, ν νπνίνο έρεη αιιάμεη πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η θαηαλάισζε ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ σο έλαο θπζηθφο θαη απνδεθηφο ηξφπνο, γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο. Η εμέιημε απηή δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα, έηζη ψζηε λα θάλνπλ ζσζηέο θαη ζπλεηέο επηινγέο. Τα παηδηά, κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, γίλνληαη θαηαλαισηέο απφ πνιχ κηθξή ειηθία, αλαπηχζζνληαο πνιχκνξθε θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα γίλεη ε βάζε πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ ζηαδηαθά λα αλαγλωξίδνπλ, λα ηαμηλνκνύλ θαη λα αμηνινγνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαζψο θαη λα

2 αλαινγίδνληαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο κπνξεί λα έρεη γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ην πεξηβάιινλ (Πεδηαδίηεο & Σαββαλνχ, 1999). Όια απηά φκσο πξνυπνζέηνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλψο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θάλνπλ ζσζηέο επηινγέο. Τν κάζεκα ηεο Αγσγήο ηνπ Καηαλαισηή αζρνιείηαη κε ηελ απφθηεζε ηέηνησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο ζπκπεξηθνξψλ θαη εμεχξεζεο ιχζεσλ. Παξαθηλνχκελνη απφ ηε ζεκαζία ηεο Αγσγήο ηνπ Καηαλαισηή ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, παξνπζηάδνπκε κέζα απφ απηή ηελ εξγαζία έλα ηξφπν πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κε ηε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ Precious Coin, σο βνεζεηηθφ κέζν γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε κειέηεο (Malone, 1981: ), ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα, γνεηεχνπλ ηα παηδηά θαη ηα παξαθηλνχλ λα αζρνιεζνχλ κε απηά, πξνζθέξνληαο εμσγελή αιιά θαη εζσηεξηθά θίλεηξα, φπσο είλαη ηα αηζζήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο πξφθιεζεο θαη ηεο θαληαζίαο (Lepper & Malone, 1988: ). Τν Precious Coin, ζρεδηαζκέλν βάζεη απηψλ ησλ πξνηχπσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην θάζε παηδί λα εηζέξρεηαη ζηνλ δηθφ ηνπ κηθξνθφζκν κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ άβαηαξ, λα θηλείηαη, λα ζπιιέγεη αληηθείκελα, λα εξγάδεηαη, λα κειεηάεη θαη λα επηζθέπηεηαη ηνπο εηθνληθνχο ηνπ θίινπο. Με ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ ην παηδί ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ην πεξηβάιινλ ηνπ άβαηαξ πνπ ηνπ αλήθεη, θάλνληαο εηθνληθέο αγνξέο. Οη εηθνληθέο αγνξέο απαηηνχλ έλα πνζφ απφ εηθνληθά λνκίζκαηα (coins) πνπ θεξδίδνληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο εξγαζίαο, κειέηεο, αλαθχθισζεο θαη βνεζψληαο εηθνληθνχο θίινπο ζε δηθέο ηνπο εξγαζίεο. Τν Precious Coin ρξεζηκνπνηεί επθπείο πξάθηνξεο γηα θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, παξαθνινπζψληαο ηηο ελέξγεηεο θάζε παηδηνχ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ, γηα λα ηνπ παξέρεη ζπκβνπιέο, θίλεηξα, ελεκέξσζε θαη ζσζηή θαζνδήγεζε. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηε ζεκαζία ηεο Αγσγήο ηνπ Καηαλαισηή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (Ελφηεηα 2). Επίζεο, παξνπζηάδνπκε κεζφδνπο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζε εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα (Ελφηεηα 3). Επηδεηθλχνπκε ηελ ζρεδίαζε ηνπ Precious Coin (Ελφηεηα 4), θαηαιήγνληαο ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα (Ελφηεηα 5). 2. Αγωγή ηοσ Καηαναλωηή Τν κάζεκα ηεο Αγσγήο ηνπ Καηαλαισηή είλαη έλαο ηξφπνο λα πιεξνθνξεζνχλ νη κηθξνί καζεηέο, θαη παξάιιεια θαηαλαισηέο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ηα αίηηα ηεο θαηαλαισηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, θαη λα εθπαηδεπηνχλ, ψζηε λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο θαη ηηο ζπιινγηθέο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο. Η Αγσγή ηνπ Καηαλαισηή αζρνιείηαη κε ηηο δεμηφηεηεο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε γλψζε, πνπ απνθηνχληαη, γηα ηελ επηβίσζε ζηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία. Σηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, γηα ζέκαηα θαηαλαισηή θαη φιεο νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο, γηα γίλνπλ ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαηαλαισηέο. Η εθπαίδεπζε θαηαλαισηψλ δε ζθνπεχεη λα κάζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν, νχηε λα ηνπο κάζεη πνην πξντφλ λα αγνξάζνπλ. Απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο γεληθήο παηδείαο, ε νπνία πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο θαηαλαισηέο,

3 αθφκε θαη εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ λεαξή ειηθία, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νξγαλψζνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, αθνινπζψληαο πξφηππα πξάζηλεο θαηαλάιωζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, φκσο, δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζε θνβίεο, γηα ηελ αγνξά, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ αζθάιεηά θαη ηελ πγεία ηνπο. Πξσηαξρηθφο καο ζηφρνο, κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Αγσγήο ηνπ Καηαλαισηή είλαη λα δψζνπκε ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα δηαρσξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε, απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζέισ ηνπο. 3. Μάθηζη βαζιζμένη ζε εκπαιδεσηικά ηλεκηρονικά παιτνίδια Η ζρέζε κεηαμχ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη ζηελ γνεηεία θαη επραξίζηεζε πνπ πξνθαινχλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα (Malone, 1981: ) θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ελζαξξχλνληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Prensky, 2001: 51-64). Επηπιένλ, ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ε αλάπηπμε ζεηξάο δεμηνηήησλ ζην καζεηή βαζίδνληαη ηφζν ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα φζν θαη ζηνλ δηαινγηθφ ραξαθηήξα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ (Gee, 2003: 136). Ωο ζπλδπαζκφο, ινηπφλ, ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεο κε έλαλ επράξηζην ηξφπν (Klawe & Phillips, 1995: ), έρνληαο ηελ επειημία λα αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο κάζεζεο θαη ηχπνπο εθπαίδεπζεο, επηηξέπνληαο ηελ επξεία αμηνπνίεζή ηνπο (Prensky, 2006: 87-92). Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηέπεη ηε κάζεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ λένπο ηχπνπο κάζεζεο (Facer, 2002). Ο καζεηήο εηζέξρεηαη κέζα ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα ηα νπνία ηνλ ηνπνζεηνχλ ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, βνεζψληαο ηνλ λα αλαπηχζζεη ζπλερψο λέα γλψζε κε ζηφρν λα πξνρσξήζεη ζην παηρλίδη. Επηηπγράλεηαη έηζη κία καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζην ηξφπν κεηάδνζεο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ. Απηή ε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηε λέα αληίιεςε ζην λέν ζρνιείν φπνπ ν θάζε καζεηήο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο δαζθαινθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο (Becker, 2005b). Όπσο φια ηα παηρλίδηα, έηζη θαη ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ρξεηάδεηαη λα δνκνχληαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ψζηε λα θξαηάλε ζπλερψο δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, ρσξίο λα ηνπ δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα αλίαο, έιιεηςεο δηαζθέδαζεο, αλεζπρίαο θαη άγρνπο (Sedighian, 1997: 1-8). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, δηφηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππεξηζρχεη ην πξψην δεκηνπξγείηαη αλεζπρία θαη απνγνήηεπζε (Csikszentmihalyi, 1975: 49). Η ηδαληθή πεξίπησζε, βέβαηα, είλαη φηαλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ειεχζεξα δξαζηεξηφηεηεο βάζεη ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηνπο, κε ζθνπφ λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Τέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαζαξά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη πψο έρεη αμηνινγεζεί ε πξνζπάζεηά ηνπ αλά πάζα ζηηγκή.

4 4. Στεδίαζη ηοσ Precious Coin 4.1. Ο εηθνληθόο θόζκνο ηνπ Precious Coin Τν θάζε παηδί εηζέξρεηαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ Precious Coin κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ άβαηαξ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην παηρλίδη. Τν άβαηαξ κπνξεί λα είλαη έλα θνξίηζη ή έλα αγφξη θαη λα έρεη ην φλνκα πνπ ζα επηιέμεη ην θάζε παηδί γηα εθείλν. Αθφκε, κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα κηθξφ ζχληξνθν-δσάθη, φπσο ζθχινο, γάηα, παπαγάινο ή δειθίλη πνπ έρεη επηιέμεη ην παηδί αξρηθά ή θαη αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Μέζσ ηνπ άβαηαξ ην παηδί πεξηεγείηαη αξρηθά ζην ρψξν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λεζηνχ. Σην θάζε λεζί ππάξρεη έλα ελεξγεηαθφ ζπίηη κε θήπν, δέληξα, θαη θάδνπο αλαθχθισζεο. Σθνπφο είλαη ην παηδί λα αλαπηχζζεη ζπλερψο ην πεξηβάιινλ ηνπ άβαηαξ πνπ ηνπ αλήθεη, πξνζζέηνληαο λέα αληηθείκελα ζην ρψξν ηνπ, φπσο παηρλίδηα, έπηπια ζην ζπίηη θαη ηελ απιή, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη πην εμειηγκέλα εξγαιεία. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ρξεηάδεηαη λα θάλεη εηθνληθέο αγνξέο. Εικόνα 1: Avatar ζην Precious Coin Εικόνα 2: Σύληξνθνο-δωάθη ζην Precious Coin Εικόνα 3: Ελεξγεηαθό ζπίηη ζην Precious Coin Εικόνα 4: Αλαθύθιωζε ζην Precious Coin

5 Οη εηθνληθέο αγνξέο απαηηνχλ έλα πνζφ απφ εηθνληθά λνκίζκαηα (coins) πνπ θεξδίδνληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαιιηέξγεηα ηνπ θήπνπ κε βηνινγηθέο κεζφδνπο θαη ρσξίο ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, αλαθχθισζε, ρξήζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην ελεξγεηαθφ ζπίηη, ρξήζε πξάζηλσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ- ηηο νπνίεο απνθηάεη ζηγά-ζηγά κέζσ αγνξψλ. Αθφκε, ην παηδί κπαίλνληαο ζηελ βάξθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζην λεζί θαη παηψληαο πάλσ ζην ράξηε, κπνξεί λα επηιέμεη λα επηζθεθηεί άιια λεζηά θίισλ ηνπ βνεζψληαο ηνπο ζε δηθέο ηνπο εξγαζίεο θαη ζπγθεληξψλνληαο επηπιένλ εηθνληθά λνκίζκαηα. Μέζα απφ ηνλ ράξηε κπνξεί επηπιένλ λα επηιέμεη λα επηζθεθηεί ην θεληξηθφ λεζί ζην νπνίν βξίζθεηαη ε πφιε. Σηελ πφιε, κέζσ ηνπ άβαηαξ, ην παηδί κπνξεί λα θάλεη αγνξέο πξντφλησλ, λα κεηαθέξεη ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ζην εξγνζηάζην αλαθχθισζεο θαη λα πάεη ζην ζρνιείν. Εικόνα 5: Ο εηθνληθόο θόζκνο ηνπ Precious Coin Οη αγνξέο πξντφλησλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, γίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ πνπ αλήθεη ζε θάζε άβαηαξ. Μέζσ ησλ αγνξψλ ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο πξάζηλσλ πξντφλησλ, ηφζν γηα ηε ζπγθέληξσζε εηθνληθψλ λνκηζκάησλ φζν θαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην άβαηαξ ηνπ. Η ελέξγεηα ηνπ άβαηαξ, ρξεηάδεηαη γηα λα θάλεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζπγθεληξψζεη πην γξήγνξα πεξηζζφηεξα εηθνληθά λνκίζκαηα. Η κεηαθνξά

6 θάδσλ αλαθχθισζεο απφ ην λεζί ζην εξγνζηάζην αλαθχθισζεο, φηαλ απηνί γεκίζνπλ, μαλαγεκίδεη απηφκαηα ηελ ελέξγεηα ηνπ άβαηαξ. Όηαλ ην άβαηαξ πάεη ζην ζρνιείν ηεο πφιεο, ηφηε παξνπζηάδεηαη ζην παηδί κία ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθά βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο κε ζέκα ηε γε, ηα δψα, ηελ αγνξά παηρληδηψλ θαη ηελ αλαθχθισζε. Τν παηδί, ειεχζεξα, κπνξεί λα θάλεη θιηθ πάλσ ζην βίληεν πνπ επηζπκεί θαη λα ην παξαθνινπζήζεη Οη επθπείο πξάθηνξεο ηνπ Precious Coin Η ρξήζε επθπψλ πξαθηφξσλ ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο έρεη ειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. Κχξηνο ιφγνο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηελ πξνζαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα λέν εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο κέζα ζην ήδε ππάξρνλ. Σχκθσλα κε ηειεπηαίεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε επθπψλ πξαθηφξσλ ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, έρεη ην πιενλέθηεκα αχμεζεο ηνπ βαζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ κεραλήο, θαη επηπιένλ παξαθηλεί ηνλ καζεηή λα εκπιαθεί αθφκε πεξηζζφηεξν κε ην καζεζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ απηφ ζέηεη (Rickel, 2001: 15-22). Τν Precious Coin ρξεζηκνπνηεί επθπείο πξάθηνξεο γηα θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, φπσο ε πξφνδνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε πνξεία κέζα ζην παηρλίδη θαη ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη. Οη επθπείο πξάθηνξεο επηηξέπνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ, παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε. Αθφκε, παξαθηλνχλ ην παηδί λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, θαζνδεγψληαο ην ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ πξνηείλνληαο ηνπ ηηο επφκελεο απνζηνιέο κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπ. 5. Σσμπεράζμαηα Τν εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ Precious Coin απνηειεί κία ζχγρξνλε κέζνδν δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ηεο Αγσγήο ηνπ Καηαλαισηή ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή. Η πινθή ηνπ παηρληδηνχ εμειίζζεηαη κεηαμχ ηξηψλ ζθεληθψλ: ηνπ λεζηνχ ηνπ θάζε παηδηνχ, ησλ λεζηψλ ησλ θίισλ ηνπ, θαη ηνπ θεληξηθνχ λεζηνχ ζην ράξηε φπνπ βξίζθεηαη ε κεγάιε πφιε. Σε θάζε κέξνο, ην παηδί θαιείηαη κέζσ ηνπ άβαηαξ ηνπ λα θέξεη εηο πέξαο δηάθνξεο απνζηνιέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Οη επθπείο πξάθηνξεο ηνπ παηρληδηνχ πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ησλ ηθαλνηήησλ θάζε παηδηνχ, φπσο απηά πξνέξρνληαη κέζα απφ ηελ πινήγεζή ηνπ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επηηπρία ηνπ ζηηο απνζηνιέο, δίλνληαο ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Έηζη, ην Precious Coin απνηειεί έλα πξφηππν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη, ελψ ηαπηφρξνλα παξαθηλεί θαη πξνθαιεί ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Εσταριστίες Σε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θίιν θαη ζπλεξγάηε κνπ θ. Αλέζηε Δεξέθα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηε γξαθηζηηθή πινπνίεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηνπ Precious Coin.

7 Βιβλιογραυία Becker, Κ. (2005b), How Are Games Educational?, Learning Theories Embodied in Games DiGRA nd International Conference, Changing Views: Worlds in Play Vancouver, B.C. June16-20, Csikszentmihalyi, M. (1975), Beyond boredom and anxiety: The experience of play in work and games, San Francisco, 49. Facer, K. (2002), Interactive Education: Children s Out of School Uses of Computers, Preliminary Analysis of 2001 Survey, Αλαθηήζεθε 2/9/2010, απφ ηε δηεχζπλζε Gee, J. P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, Palgrave Macmillan, 136. Klawe, M. & Philips, E. (1995), A classroom Study: Electronic Games Engage Children as Researchers, Proceedings of CSCL 95 Conference, Bloomington, Indiana, Lepper, M. R., & Malone T. W. (1987), Intrinsic motivation and instructional effectiveness in computer-based education, In R. E. Snow and M. J. Farr (Eds.), Aptitude, learning and instruction (Vol3): Conative and affective process analyses. Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Malone, T. W. (1981), Toward a theory of intrinsically motivating instruction, Cognitive Science, (4), Prensky, M., (2001), Digital Game-Based Learning, New York: McGraw Hill, Prensky, M., (2006), Don bother me Mom- I m learning, Paragon House, Rickel J. (2001), Intelligent Virtual Agents for Education and Training: Opportunities and Challenges, IVA 2001: Sedighian, K. (1997), Challenge Driven Learning: A model for Children s Multimedia Mathematics Learning Environments, World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, Calgary, Canada, 1-8. Πεδιαδίηης Α., Σαββανού Ε. (1999), Αγωγή ηνπ Καηαλαιωηή, Αλαθηήζεθε 2/9/2010, απφ ηε δηεχζπλζε