June / July Mission Statement: ENROLMENT ENQUIRIES FOR 2011 & 2012 (all year levels)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "June / July 2011. Mission Statement: ENROLMENT ENQUIRIES FOR 2011 & 2012 (all year levels)"

Transcript

1 June / July 2011 Mission Statement: That within a dynamic Orthodox, Christian framework, a student may strive to achieve academic excellence, a love of learning, social responsibility, spiritual growth and respect for a healthy mind and body. Strive for Excellence ENROLMENT ENQUIRIES FOR 2011 & 2012 (all year levels) Enquiries: Phone: (02)

2 FORTHCOMING EVENTS HALF YEARLY EXAMINATIONS Years 9 and 10 will be sitting for their Half Yearly Examinations on Monday, 6 June till Friday, 10 June 2011 We wish all students good luck! QUEEN S BIRTHDAY Monday, 13 June is the Queen s birthday and a public holiday. There will be no school on this day. SCHOOL PHOTOS The High School student photos will take place on Thursday, 16 June and Friday, 17 June. All students are expected to be well groomed and wearing their winter school uniform. Girls must have their hair tied back and boys are expected to be clean shaven. Every student must be wearing a blazer. YEARS 7, 8 AND 11 PARENT/TEACHER NIGHT Parents/Caregivers of Years 7, 8 and 11 students are invited to attend the Parent/Teacher Evening interviews that will be held on Wednesday, 22 June This is an excellent opportunity for parents/caregivers to meet their children s teachers and discuss their progress. Students will receive a booking sheet and are required to book appointments with their teachers. YEAR 10 CAMP On Wednesday, 22 June, Year 10 will be attending their annual camp to Berridale in the Snowy Mountains, accompanied by their Year Adviser Ms Omeros. Students will meet at school at am and will depart by am. They will return on Saturday, 25 June at pm. We wish them a great time skiing! PARKING AROUND THE SCHOOL A reminder that parents and caregivers are not permitted to park in the Drop Off Zones located outside the High School playground on East Terrace and the entrance to the School on Stacey Street. In fact, all road safety signs around the School need to be observed. eg Kiss and Drop, No Stopping, pedestrian crossing sign etc. Our requests have been stated numerous times in newsletters and in correspondence sent to all parents/caregivers. It is in the interest of your child s safety that we insist that these safety rules are adhered to. Bankstown Police have informed the School that in the coming month of June, they will be on patrol in East Terrace and Stacey Street enforcing the traffic signs using unmarked police cars and pedestrian patrols. They will be issuing on the spot fines, as well as sending fines through the post using their in car video surveillance. No warnings will be given. SCHOOL FEES The end of the financial year is quickly approaching. Parents are asked to finalise any outstanding school fees before the end of the term. Please do not leave payment of fees till the last week of June. A reminder that the offer of a once only $2000 donation to the Building Fund will free you of all future Building Fund charges on your Fee Statement.

3 In order to obtain the tax deduction this year, the $2000 must be donated before the end of June END OF TERM TWO Term two ends on Friday, 24 June. School resumes on Tuesday, 19 July, following week two of the timetable cycle. We wish all students a safe and happy holiday!

4 2011 CULTURAL TOUR OF ITALY, GREECE AND CYPRUS The biannual cultural tour of Italy, Greece and Cyprus will be conducted this year for Years 10 and 11 students. Departing on Sunday, 26 June and returning on Thursday, 28 July, Ms Papastamatis and Mr Theodoulou will accompany the 15 students on the trip. The students will be visiting the volcanic areas of Pompeii and Herculaneum as well as Sorrento. Historic places in Greece that the students will visit are: Athens, Epidaurus, Mycenae, Olympia, Delphi, Meteora and Cyprus, before spending nine days with their relatives. This is a valuable cultural learning experience for the students. We would like to thank the Cypriot Government for hosting our students and covering the cost of the accommodation and tours. We trust all students will thoroughly enjoy their trip overseas and we wish them a safe and enjoyable trip!

5 2011 GREEK ORTHODOX NATIONAL SCHOOLS EVENT The 2011 Greek Orthodox Archdiocese of Australia National Schools Event hosted by All Saints Grammar, welcomed our sister schools from Melbourne, Adelaide and Perth to Sydney for another year of healthy sporting competition and cultural and social activities. The event consisted of three days of sporting competitions, including Basketball, Soccer, Netball, Volleyball and Table Tennis, where each school team competed and demonstrated a plethora of unique skills and talents as well as admirable sportsmanship. On day one of the competition, a morning church service at All Saints Belmore commenced the event where all students were blessed. This highlighted the significant cultural aspect that unites all the schools. Following the opening ceremony, our Boys Soccer and Girls Netball teams played very well after many strenuous training sessions, achieving excellent results and making our school proud. On the second day, our Boys and Girls Basketball teams also played exceptionally well, displaying a high level of skill, sportsmanship and team spirit. However, our boys narrowly missed out on first place. The Table Tennis was also an enjoyable event that took place on the second day, where our students participated to the best of their ability. On the third and final day, we saw our students embarking on the challenges of Volleyball and indoor Soccer. The exhibition of positive energy and determination was riveting to watch, with the boys also narrowly missing out on first place. Congratulations to all our representative athletes who displayed their utmost best and played fair and skilful games. Our College had the wonderful opportunity to participate in the Greek Spoken Arts Festival. Our School was represented by Katherine Tsatsaklas, Chanel Taliai and Kosta Georgiadis in what would become a memorable evening, filled with unforgettable performances from all participating schools in both the Greek and Serbian languages. Furthermore, All Saints Grammar hosted the Social Dinner, where their senior students catered for the evening, serving a ravishing three-course meal. Along with All Saints inviting hospitality, the evening granted the opportunity for students to socialise with other students from across the nation and allowed them to celebrate their culture as was seen through the enjoyable Greek dancing. We would also like to acknowledge the presence of Mr Hirakis, Principal of St Euphemia College, Mr Panagopoulos, Principal of St George College of Adelaide, Mr Rekouniotis, Principal of St John s College of Melbourne, Ms Stefanou Haag, Principal of St Spyridon College, Mr Mark Robertson, Principal of Oakleigh College Melbourne, and Mr Tsoutsas, Principal of All Saints Grammar. On behalf of the students of St Euphemia College, we would like to thank Ms Edhouse and Mr Verghios, as well as all the coaches and students who assisted in making this an enjoyable and successful event. Dimitri Pupulas and Antigone Kordas

6

7 SPORTS REPORT SWISSA CROSS COUNTRY CARNIVAL Congratulations to the following students who achieved a place at the SWISSA cross country carnival held at Redeemer Baptist School on Monday 9 May years Boys 1 st Place: Theodore Mitrothanasis 12 years Girls 2 nd Place: Demi Raptis 13 years Boys 2 nd Place: Alexander Hatzivanof 3 rd Place: Peter Sormaz 13 years Girls 1 st Place: Panoria Georgiou 15 years Girls 1 st Place: Niki Mitrothanasis 3 rd Place: Lydia Conti 16 years Girls 1 st Place: Stephanie Papaioannou 17 years Boys 1 st Place: Milijan Ruzic 17 years Girls 1 st Place: Dimitra Psarianos

8 AICES CROSS COUNTRY The following students have been selected to represent SWISSA at the AICES Cross Country Carnival on Thursday 2 June 2011, at Macarthur Anglican College, Cobbitty Rd, Cobbitty. We wish them all the best. SWISSA CROSS COUNTRY REPRESENTATIVES Theodore Mitrothanasis, Matthew Anaxagorou, Demi Raptis, Alexander Hatzivanof, Nicolas Houliaras, Paris Rogaris, Panoria Georgiou, Kristina Aliferis, Niki Mitrothanasis, Lydia Conti, Maria Papantoniou, Tamara Ubiparipovic, William Pappas, Dimitra Psarianos.

9 SWISSA REPRESENTATIVES Well done to the following St Euphemia College students who have represented SWISSA across various sports throughout Term 1 and early Term 2. Touch Football UNDER 15 BOYS: James Elias Basketball BOYS: Dimitri Pupulas, Georgije Paravinja GIRLS: Stephanie Papaioannou, Angelique Souris Swimming BOYS: Tom Kopsaris, Matthew Anaxogorou, Giorgio Tzortzis, Leo Bitas, Evan Kohilas GIRLS: Panoria Georgiou, Marie Malekkou, Constance Hionis, Georgia Hatzi Football OPENS: Andreas Kartsioulis OUTSTANDING PERFORMANCES Congratulations to Leo Bitas for competing at the NSW State All Schools swimming championships. Leo finished 4 th in the 100 metre freestyle and 5th in the 50 meter freestyle for the under 13 boys. Such an amazing achievement Leo! Andreas Kartsioulis was successful to be selected for the SWISSA soccer team. Andreas effort and skill was acknowledged by the selectors and was chosen to represent AICES in the CIS soccer Gala Day at The Kings School, North Parramatta. Congratulations to Andreas on his AICES selection!

10 ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Εξετάςεισ Πρώτου Εξαμήνου Οι εξετάςεισ τθσ Γϋ Γυμναςίου και τθσ Αϋ Λυκείου κα διεξαχκοφν από τθ Δευτζρα 6 Ιουνίου ζωσ τθν Παραςκευι 10 Ιουνίου Ευχόμαςτε ςε όλουσ τουσ μακθτζσ μασ Καλι Επιτυχία. Αργία Σθ Δευτζρα 13 Ιουνίου ζχουμε αργία λόγω των γενεκλίων τθσ Βαςίλιςςασ. Επομζνωσ το ςχολείο κα είναι κλειςτό. Σχολικζσ Φωτογραφίεσ Οι ςχολικζσ φωτογραφιςεισ κα πάρουν μζροσ τθν Πζμπτθ 16 και τθν Παραςκευι 17 Ιουνίου. Όλοι οι μακθτζσ πρζπει να φορζςουν τθ χειμερινι ςχολικι ςτολι τουσ. Είναι υποχρεωτικό οι μακθτζσ να φορζςουν το ςακάκι και τθ γραβάτα τουσ. Οι κοπζλεσ κα πρζπει να ζχουν τα μαλλιά τουσ δεμζνα πίςω και τα αγόρια να είναι ξυριςμζνα. Συνεντεφξεισ Γονζων/Κηδεμόνων Καθηγητών Οι ςυνεντεφξεισ Γονζων/Κθδεμόνων Κακθγθτϊν για τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ - Βϋ Γυμναςίου και Βϋ Λυκείου ζχουν προγραμματιςτεί για τθν Σετάρτθ 22 Ιουνίου Αυτι θ βραδιά είναι μια πολφ καλι ευκαιρία για τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ να γνωρίςουν τουσ κακθγθτζσ και να ςυηθτιςουν μαηί τουσ τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Οι μακθτζσ παρακαλοφνται να κλείςουν ραντεβοφ με τουσ κακθγθτζσ τουσ εκ των προτζρων. Καταςκήνωςη τησ Α Λυκείου Σθν Σετάρτθ 22 Ιουνίου, οι μακθτζσ τθσ Αϋ Λυκείου κα αναχωριςουν για τθν ετιςια καταςκινωςι τουσ ςτο Berridale ςτο Snowy Mountains. Θα τουσ ςυνοδζψει θ ςφμβουλόσ τουσ, θ Δεςποινίσ Ομιρου και άλλοι κακθγθτζσ. Οι μακθτζσ κα ςυναντθκοφν ςτο ςχολείο ςτισ 11.00π.μ. και κα αναχωριςουν ςτισ 12.00μ.μ. Θα επιςτρζψουν το άββατο 25 Ιουνίου ςτισ το βράδυ. Ευχόμαςτε ςτουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ καλό ςκι! Τζλοσ Τριμήνου Σο δεφτερο τρίμθνο τελειϊνει τθν Παραςκευι 24 Ιουνίου. Σο τρίτο τρίμθνο αρχίηει τθν Σρίτθ 19 Ιουλίου, ακολουκϊντασ το πρόγραμμα τθσ Δευτζρασ εβδομάδασ (Week 2 Timetable). Ευχόμαςτε καλζσ διακοπζσ ςε όλουσ. Ταξίδι ςτην Ιταλία, Ελλάδα και Κφπρο, 2011 Σο εκπαιδευτικό πολιτιςτικό ταξίδι ςτθν Ιταλία, Ελλάδα και Κφπρο ζχει οργανωκεί για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Αϋ - Βϋ Λυκείου. Σα 15 παιδιά, ςυνοδευόμενα από δφο κακθγθτζσ, τθν κα Παπαςταμάτθ και τον κο Θεοδοφλου, κα αναχωριςουν τθν Κυριακι 26 Ιουνίου και κα επιςτρζψουν τθν Πζμπτθ 28 Ιουλίου. τθν Ιταλία οι μακθτζσ κα επιςκεφτοφν τθν Ρϊμθ και τθν Πομπθία. τθν Ελλάδα κα επιςκεφτοφν διάφορα αξιοκζατα όπωσ τθν Ακρόπολθ, τθν Ολυμπία, τουσ Δελφοφσ, τα Μετζωρα. Σελειϊνοντασ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε το Τπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Κφπρου που δζχτθκε ξανά να φιλοξενιςει τα παιδιά κατά τθ διάρκεια τθσ επταιμερθσ διαμονισ τουσ ςτθν Κφπρο. Ευχόμαςτε ςτα παιδιά μασ και ςτουσ κακθγθτζσ Καλό Σαξίδι.

11 Σχολικά δίδακτρα Σο τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ πλθςιάηει. Παρακαλοφμε τουσ γονείσ να ξοφλιςουν τα δίδακτρα που τυχόν χρωςτοφν πριν τθ λιξθ του Βϋ Σριμινου. Η Γραμματεία κα είναι ανοιχτι κατά τθν διάρκεια των διακοπϊν. Τπενκυμίηουμε τουσ γονείσ τθν πρόταςθ που ζγινε από τον κφριο Θεοφίλου εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου δωρίηοντασ 2000 δολάρια τα οποία είναι αφαιρετζα από τθν φορολογία και ςασ ελευκερϊνει από όλεσ τισ μελλοντικζσ χρεϊςεισ προσ το Building Fund. Για να πάρετε τθν αφαίρεςθ αυτόν τον χρόνο τα χριματα αυτά πρζπει να δοκοφν πριν το τζλοσ του Ιουνίου Η Στάθμευςη γφρω από την περιοχή του Σχολείου Τπενκυμίηουμε ςτουσ γονείσ ότι δεν επιτρζπεται να παρκάρουν ςτισ ηϊνεσ Drop off ζξω από το Γυμνάςιο ςτθν οδό East Terrace κακϊσ και ςτθν είςοδο του ςχολείου ςτθ Stacey Street. Θα πρζπει να τθροφμε όλα τα οδικά ςιματα όπωσ: Kiss and Drop, No Stopping, Pedestrian Crossing κτλ. Ζχουμε υπενκυμίςει ςχετικά με αυτό το κζμα τουσ γονείσ επανειλθμμζνα ςτθν ςχολικι μασ εφθμερίδα κακϊσ και με ςθμειϊματα. Επιμζνουμε να τθροφνται οι κανονιςμοί αυτοί για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μασ. Η αςτυνομία του Bankstown ζχει ενθμερϊςει το ςχολείο ότι από τθν αρχι του Ιουνίου κα επιτθρεί το East Terrace και το Stacey Street με μθ αςτυνομικά αυτοκίνθτα προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι τθροφνται οι κανονιςμοί από τουσ οδθγοφσ και τουσ πεηοφσ. Η αςτυνομία κα γράφει αυτόματα όςουσ παρανομοφν και κα ςτζλνουν τισ κλιςεισ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τισ κάμερζσ τουσ. Δε κα δίνονται προειδοποιιςεισ. Εκτιμοφμε πολφ τθ ςυνεργαςία ςασ ςτο κζμα αυτό. Χ. Χειράκθσ Διευκυντισ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. May 2010. Mission Statement: ENROLING NOW FOR 2010 and 2011 (All year levels)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. May 2010. Mission Statement: ENROLING NOW FOR 2010 and 2011 (All year levels) May 2010 Mission Statement: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. That within a dynamic Orthodox, Christian framework, a student may strive to achieve academic excellence, a love of learning, social responsibility, spiritual

Διαβάστε περισσότερα

Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church.

Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. April 2012 Mission Statement: That within a dynamic Orthodox, Christian framework, a student may strive to achieve academic excellence, a love of learning, social responsibility, spiritual growth and respect.

Διαβάστε περισσότερα

6 November, 2013 ISSUE: 10 (to 3 December, 2013)

6 November, 2013 ISSUE: 10 (to 3 December, 2013) 1 @ASGrammar All Saints Grammar 6 November, 2013 ISSUE: 10 (to 3 December, 2013) NOVEMBER Mon 4 Yrs 7-10 Final Exams All Saints Grammar Spring Fair SATURDAY 9 NOVEMBER Thu 7 K-6 Maths Workshops Sat 9 Nov

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 THE VOICE THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3 Great Lent... 4 Philoptochos... 5 Sunday of Orthodoxy... 6 Summer Camp... 7 P.T.A./Sunday School...

Διαβάστε περισσότερα

A MESSAGE FROM OUR PRIEST

A MESSAGE FROM OUR PRIEST November/December 2014 November/December 2014 Page 1 Volume 12, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Herald. President s Report. Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα WWW.HCWA.ORG. We are online

Hellenic Herald. President s Report. Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα WWW.HCWA.ORG. We are online Hellenic Community of WA Inc 20 Parker Street, Northbridge WA 6003 Tel: 08 9328 5141 Fax: 08 9227 9652 Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα We are online You can now receive your

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 11, Number 6 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 MARCH 2012 RESTORATION INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 MARCH 2012 RESTORATION INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 10, Number 3 MARCH 2012 RESTORATION GOD

Διαβάστε περισσότερα

Beheading of St. John the Baptist - August 29 Receive and Share the Light of Christ! Insert: August Calendar. Fr. Alex s Message 1

Beheading of St. John the Baptist - August 29 Receive and Share the Light of Christ! Insert: August Calendar. Fr. Alex s Message 1 August 2015 Fr. Alex s Message 1 Fr. Hector s Message 2 Focus on Philoptochos 3 Parish & Community News & Events 4-5 Kenya Mission Trip 6 AHEPA Scholarships 7 Pictures-Preschool, Summer Camp, Picnic 8-9

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG

COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG July/Aug. 2015 Ιούλιος/Αυγ. ISSUE 75 2255 Grant Avenue

Διαβάστε περισσότερα

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ T H E G O O D N E WS 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 Tel: 201-368-8881 - Fax: 201-368-9195 - Emergency Tel: 201-925-6994

Διαβάστε περισσότερα

PILGRIMAGE TO ST. GEORGE IN TAYLOR, PENNSYLVANIA

PILGRIMAGE TO ST. GEORGE IN TAYLOR, PENNSYLVANIA The Voice of the Greek Community JUL/AUG 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 540 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JUL/AUG

Διαβάστε περισσότερα

SOURCE THE. August 2013 Issue # 8-13. Dearly beloved,

SOURCE THE. August 2013 Issue # 8-13. Dearly beloved, THE SOURCE August 2013 Issue # 8-13 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA All Things Beautiful Dearly beloved, During the first fifteen days of August, our precious Orthodox Faith offers

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George:

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George: THE ST. DEMETRIOS Greek Orthodox Metropolis of New Jersey GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957 www.stdgocunion.org A Message from Father George: Beloved Family of St. Demetrios G.O. Church, November,

Διαβάστε περισσότερα

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Beloved Brothers and Sisters in Christ, Beloved Brothers and Sisters in Christ, Forgiveness of transgressions is fundamental to our faith as Orthodox Christians. We understand that the waters of baptism are, waters for the. Christ has the power

Διαβάστε περισσότερα

6 0 t h C h i o s C o n v e n t i o n

6 0 t h C h i o s C o n v e n t i o n Organizing Committee Anna Condoulis, Chair George Almiroudis Amalia Bournias Stelios Gerazounis Dimitris Gonias Stavros Haviaras Stella Kafkis Koula Kalogera Dimitris Kontolios John Kontolios Evangelia

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880 The MONTHLY NEWSLETTER OF THE HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880 Where there is no vision, the people perish. (Proverbs

Διαβάστε περισσότερα

The Prodigal Son Return

The Prodigal Son Return Ss. Nicholas, Constantine and Helen Greek Orthodox Church 80 Laurel Ave Roseland, NJ 07068 Tel: (973) 251-2920 Fax: (973) 251-2921 March / April 2015 The Prodigal Son Return Holy and Great Lent: A Time

Διαβάστε περισσότερα

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA. Graduations, Pentecost, and Goals

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA. Graduations, Pentecost, and Goals THE SOURCE June / July 2014 Issue # 6-14 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA Graduations, Pentecost, and Goals This year Pentecost falls around the same time as many graduation ceremonies.

Διαβάστε περισσότερα

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 LET S GO GREEK Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Ματιά στην αρχειοθέτηση της Κοινότητας Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά Νέα από

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December November/December 2012 2012 Page 1 Volume 10, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 APRIL 2014 SACRAMENT OF HOLY CONFESSION

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 APRIL 2014 SACRAMENT OF HOLY CONFESSION Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 12, Number 4 APRIL 2014 SACRAMENT OF HOLY

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

3 rdδιεθνεσ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ

3 rdδιεθνεσ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ HELLENIC CRICKET FEDERATION www.cricket.gr 3 rdδιεθνεσ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ INTERNATIONAL SCHOOLS CRICKET TOURNAMENT ΚΕΡΚΥΡΑ 22 27 / 4 / 2013 CORFU ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A WARM WELCOME TO ALL

A WARM WELCOME TO ALL NOVEMBER 2006 A WARM WELCOME TO ALL Dear students I would like to welcome all of you to a new semester, new friendships, a new chapter at Americanos College and Cyprus. At Americanos College, all staff

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα