Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες"

Transcript

1 Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 9(23): Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες Ευάγγελος Αραµπατζής Πολιτικός Επιστήµων ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας Άγγελος Κότιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πεδίο Άρεως, Βόλος, τηλ: Περίληψη Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναλύσει, σε έναν πρώτο βαθµό, τις επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες. Με δεδοµένο ότι οι οικονοµίες των χωρών αυτών εξαρτώνται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από τις σχέσεις τους µε την ΕΕ, είναι πιθανό οι σχέσεις αυτές να διαφοροποιηθούν µετά την ένταξη στην ΕΕ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, µε συνέπειες που δεν είναι δυνατόν άµεσα να υπολογιστούν. Εδώ γίνεται µια καταρχήν προσπάθεια να καταγραφούν οι αναµενόµενες επιπτώσεις, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να µελετηθούν σε βάθος. Τέλος, περιγράφονται ορισµένες γενικές κατευθύνσεις για µια περισσότερο ισόρροπη Ευρω-Μεσογειακή σχέση. Λέξεις κλειδιά: ιεύρυνση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Τρίτες Μεσογειακές Χώρες, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Ευρω-Μεσογειακές Σχέσεις Ιούλιος 2003 Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολη, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πεδίον Άρεως, Βόλος, Τηλ: , ιαθέσιµο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

2

3 Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες Εισαγωγή Η νέα διεύρυνση της ΕΕ µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), αλλά και η γενικότερη µετεξέλιξη του Κοινοτικού οικοδοµήµατος από Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) και σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποδεικνύει µε τον πιο εναργή τρόπο ότι αποτελεί ένα ανοικτό πρότυπο ολοκλήρωσης, ταυτισµένου µε την περιφερειακή ολοκλήρωση. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον ευρωπαϊκό χώρο, η ΕΚ/ΕΕ µε τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ), τις διάφορες συµφωνίες σύνδεσης, και τις συµφωνίες διαφόρων «γενεών» µε τρίτα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά κυρίως µε τις «ευρωπαϊκές συµφωνίες» 1 µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 2 προωθεί, κατά το σχήµα της «χνόης και των ακτίνων», τη δηµιουργία ενός µεγάλου χώρου οικονοµικής ολοκλήρωσης και πολιτικής συνεργασίας (Παπαστάµκος Γ. 2000). Ο ευρωπαϊκός κύκλος της ολοκλήρωσης και της συνεργασίας συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται και προς τον Νότο, κυρίως µε τις ιδιαίτερες σχέσεις συνεργασίας που έχει συνάψει µε τις τρίτες Μεσογειακές χώρες (ΤΜΧ) 3. Έτσι, οι δύο γειτονικές περιοχές της ΕΕ, δηλαδή οι χώρες ΚΑΕ και οι ΤΜΧ αποτελούν τις δύο βασικές περιοχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υπό την έννοια αυτή η σταθερότητα και η ανάπτυξη των περιοχών αυτών θα κρίνει εν πολλοίς την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη του ενωσιακού φαινοµένου. Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ δεν περιορίζονται, ασφαλώς, µόνο στις γειτονικές της χώρες. Ωστόσο, οι ιδιαίτερες σχέσεις της ΕΕ µε τις δύο γειτονικές της περιοχές διαφέρουν ουσιαστικά σε σύγκριση µε άλλες που ανέπτυξε σε άλλες περιοχές του κόσµου στο πλαίσιο της περιφερειακής της πολιτικής. ιαφορετικές είναι επίσης οι σχέσεις µεταξύ ΕΕ/ΚΑΕ και ΕΕ/ΤΜΧ. Έτσι, οι σχέσεις µε τις χώρες ΚΑΕ, οι οποίες βασίσθηκαν κυρίως στις «ευρωπαϊκές συµφωνίες» και οικοδοµήθηκαν µετά την άρση του διπολισµού, αποτέλεσαν στη πραγµατικότητα σχέσεις προετοιµασίας της προσχώρησης των χωρών αυτών στην ΕΕ 4. Αντίθετα, µε την Ευρω-µεσογειακή εταιρική σχέση επιδιώκεται η µετατροπή του µεσογειακού χώρου σε µία ζώνη ανάπτυξης, σταθερότητας και ευηµερίας των κατοίκων της, µε πρώτο στόχο τη δηµιουργία και ολοκλήρωση (µέχρι το 2010) της εµπορικής Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου (ΖΕΕ). Η 1 Πρόκειται για συµφωνίες δεύτερης γενεάς, οι οποίες αντικατέστησαν τις προηγούµενες συµφωνίες εµπορίου και συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και ΧΚΑΕ και δεσµεύονται να δηµιουργήσουν µία ζώνη ελευθέρου εµπορίου σε βιοµηχανικά αγαθά, όπου η ΕΕ θα µειώνει τα προστατευτικά µέτρα σε συντοµότερο χρόνο από ό,τι το αντισυµβαλλόµενο µέρος. 2 Πρόκειται για τις χώρες Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Τσεχία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Σλοβακία, Λετονία και Λιθουανία. 3 Ως τρίτες Μεσογειακές χώρες νοούνται εδώ οι 12 χώρες Αλγερία, Αίγυπτος, Τυνησία, Ισραήλ, Τουρκία, Μαρόκο, Ιορδανία, Συρία, Παλαιστινιακή Αρχή, Λίβανος, Κύπρος και Μάλτα, οι οποίες µαζί µε τις 15 χώρες της ΕΕ συνήψαν το 1995 την Ευρω Μεσογειακή εταιρική σχέση. Βλ. σχετικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προτάσεις για την εφαρµογή µιας Ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης, COM (95) 72 endg., Abschn Η όλη προετοιµασία της προσχώρησης στηρίζεται ακριβέστερα σε τρεις άξονες: Στις ευρωπαϊκές συµφωνίες, στον διαρθρωµένο διάλογο και στο πρόγραµµα PHARE. Βλ. ελτίο ΕΕ , σηµ Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(23)

4 540 Ευάγγελος Αραµπατζής, Άγγελος Κότιος διαφορετική αυτή αντιµετώπιση εκ µέρους της ΕΕ των δύο γειτονικών της περιοχών αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα που εντοπίζεται στο ζήτηµα της «βαθιάς ενσωµάτωσης» (Hoeckman B., Edy Konan D., 1999). Το γεγονός ότι οι χώρες ΚΑΕ εξασφάλισαν ήδη την προσχώρησή τους στην ΕΕ στη Σύνοδο της Χάγης τον εκέµβριο του , ενώ για τις ΤΜΧ παραµένει ως µόνο ορατό σηµείο ολοκλήρωσης η δηµιουργία της ΖΕΕ, γεννά εύλογα σκεπτικισµό ως προς το µέλλον των σχέσεων ΕΕ / ΚΑΕ, ΕΕ / ΤΜΧ, αλλά και των χωρών ΚΑΕ / ΤΜΧ. Μία πρώτη εκτίµηση καταλήγει ασφαλώς στο συµπέρασµα ότι οι χώρες ΚΑΕ βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των ΤΜΧ. Συνεπώς, η ανησυχία των µεσογειακών εταίρων από την πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ προς Ανατολάς αποτελεί λογική απόρροια της εξέλιξης αυτής, ενώ εµφανής είναι και ο σκεπτικισµός αρκετών, µεσογειακών κυρίως, κρατών µελών από την ιδιαίτερη βαρύτητα και προτίµηση που δείχνει η ΕΕ προς τους ανατολικούς της γείτονες. Ως προς το βασικό ερώτηµα που τίθεται µετά τη νέα διεύρυνση της ΕΕ, δηλαδή ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι θα επιφέρει αυτή στην ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση η απάντηση δεν µπορεί παρά να αναζητηθεί και να εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων σηµαίνοντα ρόλο θα διαδραµατίσει το είδος της θεσµικής µετεξέλιξης της ίδιας της ΕΕ. Ποιο θα είναι π.χ. το ισχύον καθεστώς των µελλοντικών σχέσεων των κρατών µελών της διευρυµένης πλέον ΕΕ µε τις ΤΜΧ; Ποια θα είναι η ΕΕ µετά το πέρας της µεγάλης συζήτησης που άρχισε για το µέλλον (Σύνταγµα) της; Από τα ανωτέρω συνάγεται εύκολα το συµπέρασµα ότι δεν είναι ασφαλής µία πρόβλεψη των επιπτώσεων της νέας διεύρυνσης στις ΤΜΧ, ούτε και η πρόβλεψη της µελλοντικής πορείας της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, µε βάση την εµπειρική µέθοδο και εκκινώντας από τη σύγκριση κάποιων οικονοµικών µεγεθών που σηµειώθηκαν µε τα πρώτα ανοίγµατα της ΕΕ προς τις χώρες ΚΑΕ, µετά την άρση του διπολισµού, µπορούµε να προβούµε σε κάποιες πρώτες εκτιµήσεις, παρά την αβεβαιότητα και την ασάφεια που δηµιουργούν τα νέα δεδοµένα. Προς την κατεύθυνση αυτή, η προσπάθεια διερεύνησης δύο κυρίως ερωτηµάτων κρίνεται απαραίτητη: 1) Εάν και σε ποιο βαθµό οι ΤΜΧ και οι χώρες ΚΑΕ είναι ανταγωνιστικές µεταξύ, τους ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, και κατά συνέπεια 2) ποιοι είναι οι πρώτοι ορατοί κίνδυνοι που εµφανίζονται για τις ΤΜΧ µετά την ένταξη των χωρών ΚΑΕ στην ΕΕ. 5 Ενώ η προοπτική προσχώρησης των χωρών ΚΑΕ άνοιξε στη Σύνοδο του Συµβουλίου της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της για τις αιτήσεις προσχώρησης των 10 χωρών ΚΑΕ το 1997, ενώ για την Κύπρο και τη Μάλτα ήδη από το Βλ. Συµπεράσµατα της προεδρίας και COM (97) τελικά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

5 Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες Η ανταγωνιστικότητα µεταξύ των ΤΜΧ και των χωρών ΚΑΕ Με δεδοµένες, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τις συγκεκριµένες οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις της ΕΕ προς τα δύο γειτονικά της µέρη η ένταξη ενός εξ αυτών στην ΕΕ δεν είναι δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο το άλλο. Η ισχύς και η εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου ή οι νοµισµατικές και οικονοµικές αλλαγές που θα προκύψουν µετά την υιοθέτηση του Ευρώ από τις νεοενταχθείσες χώρες, θα επηρεάσουν άµεσα ή έµµεσα την εµπορική δυναµική των ΤΜΧ. Οι πρώτες πάντως συνέπειες που θα υποστούν οι ΤΜΧ πρέπει να αναζητηθούν σε τρία κυρίως επίπεδα, τα οποία εντοπίζονται: α) Στη διακίνηση των µεταναστευτικών ροών, β) στην κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών και γ) στις πραγµατοποιούµενες άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ιεύρυνση και µεταναστευτικές ροές Οι ιστορικές ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα στη γηραιά Ήπειρο µετά την άρση του διπολισµού επέφεραν, µεταξύ άλλων, µία αύξηση των µεταναστευτικών ροών που µαζί µε τις έντονες δηµογραφικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε ορισµένες περιοχές του πλανήτη συνθέτουν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 21 ου αιώνα. Το φαινόµενο αυτό αφορά ιδιαίτερα την ΕΕ και τους µεσογειακούς της εταίρους, όπου οι παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις τείνουν να µετατραπούν σε έναν από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας της περιοχής. Με βάση τις διαφοροποιήσεις αυτές ο πληθυσµός της ΕΕ, ο οποίος το 1995 ανήρχετο σε 370 εκατοµµύρια, υπολογίζεται ότι θα µειωθεί κατά 40 εκατοµµύρια το ηλαδή, η απώλεια αυτή ceteris paribus θα ισοδυναµεί µε 11% του σηµερινού της πληθυσµού 7. Η εκτίµηση αυτή γίνεται ακόµη τραγικότερη αν ληφθεί υπόψη ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (15-64 ετών) της ΕΕ από το σηµερινό επίπεδο των 250 περίπου εκατοµµυρίων θα κατέλθει στα 188 εκατοµµύρια. Τα µεγέθη αυτά ερµηνεύουν την ανάγκη του εµπλουτισµού του εργατικού δυναµικού της ΕΕ 6 The Euro-Mediterranean Partnership in the Year 2000, Second FEMISE Report on the Euro- Mediterranean Partnership, Juli 2000, σελ. 47 επ. 7 Η απώλεια αυτή θα σηµαίνει ειδικότερα για την Ελλάδα µείωση του πληθυσµού της κατά 23%, για την Ιταλία 28% και για την Ισπανία 23%. Βλ. σχετικά Population Division, 2000, Replacement Migration, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, March Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(23)

6 542 Ευάγγελος Αραµπατζής, Άγγελος Κότιος µε ένα περίπου εκατοµµύριο νέων ξένων εργατών ετησίως για τα επόµενα πενήντα χρόνια, προκειµένου να διατηρήσει τα σηµερινά της επίπεδα (Καζάκος Π., Λιαργκόβας Π., 1996). Άλλωστε, όπως συµβαίνει σε όλες τις αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες, είναι σύνηθες το φαινόµενο να µειώνεται η συνολική διάρκεια απασχόλησης µε την αύξηση της ηλικίας εισόδου και τη µείωση της ηλικίας εξόδου από την ενεργό οικονοµική δραστηριότητα. Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν οι ΤΜΧ που, µέσω ενός καταλλήλου προγράµµατος ελέγχου των γεννήσεων, αναµένεται να αυξήσουν συµµετρικά τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό τους κατά τα επόµενα είκοσι χρόνια. Για την εκτίµηση αυτή συνηγορεί το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών που στην περίπτωση των ΤΜΧ ανέρχεται σήµερα στο 40% του συνολικού πληθυσµού, έναντι µόλις 17% στην ΕΕ 8. Βέβαια, το µέγεθος της αύξησης του ενεργού πληθυσµού των ΤΜΧ, σε συνδυασµό µε τη διαφαινόµενη δραστηριοποίηση των γυναικών στο χώρο της εργασίας, σηµατοδοτεί την ανάγκη ότι για την επόµενη δεκαετία οι ΤΜΧ θα πρέπει να δηµιουργήσουν 45 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας, φιλοδοξία που ερµηνεύεται µε µία αναγκαία αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης κατά 6-7% ετησίως. Σήµερα, ένα µεγάλο µέρος του πλεονάζοντος ενεργού δυναµικού των ΤΜΧ απορροφάται από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι δικαιολογηµένη η έκδηλη ανησυχία των ΤΜΧ σε µία ενδεχόµενη αλλαγή της ισορροπίας αυτής σε βάρος τους µετά τη νέα διεύρυνση, εφόσον µεγάλο µέρος των αλλοδαπών εργατών στην ΕΕ µπορεί να αντικατασταθεί από τα νέα κράτη µέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες αυτές θα θελήσουν ασφαλώς, µεταξύ άλλων πλεονεκτηµάτων που θα αποκτήσουν µε την ένταξή τους στην ΕΕ, να αξιοποιήσουν και το δικαίωµα της ελεύθερης διακίνησης. Ωστόσο, δύο κυρίως δείκτες ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αυτόν για τις ΤΜΧ: α. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού των χωρών ΚΑΕ είναι ιδιαίτερα χαµηλός, εφόσον δεν ξεπερνά τα 1,5 παιδιά ανά οικογένεια, γεγονός που προεξοφλεί τις µελλοντικές ανάγκες και των χωρών αυτών σε εργατικό δυναµικό. β. Ο ρυθµός της εξωτερικής µετανάστευσης που παρουσιάζουν οι χώρες ΚΑΕ προς την ΕΕ δεν είναι υψηλός, ενώ ιδιαίτερα χαµηλός εµφανίζεται στην Εσθονία, στη Λιθουανία και στη Σλοβενία. 8 Βλ. σχετικά Cf. ERF, Economic Trends in the MENA Region, February 2000, σελ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες ιεύρυνση και κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών Ήδη µε τις «ευρωπαϊκές συµφωνίες» 9 εµπορίου που υπεγράφησαν µεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΚΑΕ, η ΕΕ κατέστη ο σηµαντικότερος εµπορικός και οικονοµικός εταίρος των υποψηφίων προς ένταξη χωρών ΚΑΕ, εφόσον µε τις νέες συµφωνίες εξασφαλιζόταν ένα µεγαλύτερο προτιµησιακό καθεστώς σε σύγκριση µε το καθεστώς ελευθέρου εµπορίου. Παράλληλα, η ορθολογική αξιοποίηση εκ µέρους των χωρών ΚΑΕ των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ΕΕ συνετέλεσε, ώστε η εµπειρία από την εφαρµογή των συµφωνιών αυτών να καταγραφεί ως αρκετά ικανοποιητική και το νέο θετικό οικονοµικό κλίµα να αξιοποιηθεί δεόντως από τις διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εκτός των ανωτέρω γνωρισµάτων, πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι στα χρόνια που προηγήθησαν µέχρι την ένταξη των χωρών ΚΑΕ στην ΕΕ, παρατηρήθηκαν τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά στις οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές τους, κανένα από τα οποία δεν ίσχυσε στην περίπτωση της ευρωµεσογειακής οικονοµικής συνεργασίας (Tovias A., Dafni I., 2000): α) το δικαίωµα της σώρευσης καταγωγής 10, που εφαρµόζεται από το 1998, β) το γεγονός ότι ρήτρες ασφαλείας και µέτρα αντιτάµπινγκ µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή από την ΕΕ ύστερα από διαβουλεύσεις µε αντίστοιχη χώρα ΚΑΕ και γ) οι όποιες µεταρρυθµίσεις και αναπροσαρµογές έγιναν από τις χώρες ΚΑΕ σε τοµείς όπως υπηρεσιών, κίνηση κεφαλαίων και πνευµατικά δικαιώµατα έγιναν µε απώτερο στόχο την ένταξή τους στην ΕΕ. Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις συνετέλεσαν, ώστε η εµπορική προοπτική των χωρών ΚΑΕ έναντι των ευρωπαϊκών αγορών να καταστεί σαφώς µεγαλύτερη από ό,τι αυτή των ΤΜΧ. Κάτω από τις εξελίξεις αυτές αναµένεται ότι σε επίπεδο εµπορικού ανταγωνισµού πέντε κυρίως θα είναι οι σηµαντικότερες εξελίξεις που θα σηµειωθούν µε τη νέα διεύρυνση της ΕΕ (Tovias A., Dafni I., 2000): α. Εκτροπή εµπορίου υπέρ των χωρών ΚΑΕ Ήδη µε τις «ευρωπαϊκές συµφωνίες» µεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΚΑΕ οι ΤΜΧ απώλεσαν κάποια από τα προνόµια που απολάµβαναν στις ευρωπαϊκές αγορές. 9 Οι συµφωνίες αυτές αποτελούσαν στην πραγµατικότητα το νοµικό πλαίσιο της σύνδεσης µεταξύ των υποψηφίων προς ένταξη χωρών ΚΑΕ και της ΕΕ. Οι πρώτες από αυτές τέθηκαν σε ισχύ το 1994 και αφορούσαν την Πολωνία και την Ουγγαρία και ακολούθως την Βουλγαρία και την Ρουµανία. Την επόµενη χρονιά παρόµοιες συµφωνίες υπέγραψαν η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία. Βλ. ΕΕ L 45, , EE L 357, 358, 359, 360, Πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχεται σε µία τρίτη χώρα να χρησιµοποιεί πρώτες ύλες από µία ή περισσότερες χώρες εταίρους και η καταγωγή του τελικού προϊόντος να θεωρείται ότι ανήκει στην πρώτη χώρα. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(23)

8 544 Ευάγγελος Αραµπατζής, Άγγελος Κότιος Μάλιστα, η πλήρης ένταξη των χωρών ΚΑΕ στην ΕΕ θα επιφέρει την ολοσχερή κατάργηση των όποιων προνοµίων απολαύουν ακόµη σήµερα τα µεσογειακά αγροτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η εκτροπή εµπορίου που θα σηµειωθεί στις ΤΜΧ να καταγραφεί τελικά υπέρ των χωρών ΚΑΕ. Μια τέτοια εκτροπή σηµειώνεται ήδη από το 1998 στην περίπτωση των βιοµηχανικών προϊόντων (υφαντά, ρούχα, προϊόντα χάλυβα κλπ.), όπου οι ΤΜΧ διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα. β. Εκτροπή εµπορίου στις χώρες ΚΑΕ υπέρ της ΕΕ Η δηµιουργία εκτροπής εµπορίου στις αγορές των χωρών ΚΑΕ προς όφελος των Ευρωπαίων παραγωγών φαίνεται πολύ πιθανή, στο βαθµό που οι µεσογειακές εξαγωγές δεν µπορούν να ανταγωνιστούν τις ευρωπαϊκές στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ούτως ή άλλως, οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των ΤΜΧ και των χωρών ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται σήµερα, είναι πολύ µικρές. γ. Συνέπειες στην κυκλοφορία των βιοµηχανικών προϊόντων από την υιοθέτηση του κοινού εξωτερικού δασµολογίου από τις χώρες ΚΑΕ Προκειµένου οι χώρες ΚΑΕ να καταστούν πλήρη µέλη της ΕΕ οφείλουν να εφαρµόσουν και να εντάξουν στη στρατηγική τους, εκτός των άλλων, και όλα τα προβλεπόµενα από τις Ευρωµεσογειακές Συµφωνίες Σύνδεσης. Η επιταγή αυτή δεν εκτελείται βέβαια άµεσα, αλλά σταδιακά και µέχρι την πλήρη ενσωµάτωση των χωρών ΚΑΕ στην ΕΕ. Από το χρονικό όµως σηµείο αυτό και µετά οι νέοι δασµολογικοί όροι που θα αφορούν τα µεσογειακά βιοµηχανικά προϊόντα θα είναι αναγκαστικά βελτιωµένοι, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων (π.χ. Εσθονία) (Tovias A., Dafni I., 2000). δ. Συνέπειες στα αγροτικά µεσογειακά προϊόντα από την εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εκ µέρους των χωρών ΚΑΕ Ακριβώς η αντίθετη κατάσταση αναµένεται να υπάρξει στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων των ΤΜΧ, των οποίων οι εξαγωγές αναµένονται να µειωθούν αισθητά στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης µετά την υιοθέτηση και εφαρµογή της ΚΑΠ εκ µέρους των χωρών ΚΑΕ. ε. Συνέπειες στο καθεστώς των µεσογειακών εισαγωγών από τις χώρες ΚΑΕ Η διεύρυνση της ΕΕ προς Ανατολάς θα αναγκάσει τις ΤΜΧ να φιλελευθεροποιήσουν τις εισαγωγές τους για προϊόντα προερχόµενα και από τις χώρες ΚΑΕ, εφόσον οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

9 Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες 545 τελευταίες θα συγκαταλέγονται πλέον µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Βέβαια, µία τέτοια εξέλιξη θα σηµάνει έτι περισσότερο την εµπορική εξάρτηση των ΤΜΧ από την ΕΕ. Η οµοιότητα των βιοµηχανικών εξαγωγών των ΤΜΧ και των χωρών ΚΑΕ προς τις ευρωπαϊκές αγορές υποκρύπτει στην πραγµατικότητα ένα πλεονέκτηµα και για τα δύο µέρη, εφόσον οι δύο ανταγωνιστές εκκινούν από την ίδια αφετηρία. Συνεπώς, οι ΤΜΧ θα µπορούσαν να βελτιώσουν σε πρώτη φάση τη θέση τους, εάν οι οµοειδείς µε τις χώρες ΚΑΕ εξαγωγές τους γινόντουσαν ανταγωνιστικότερες. Η επίτευξη µίας τέτοιας βελτίωσης προϋποθέτει έναν σκληρότερο ανταγωνισµό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της «δεύτερης» και λιγότερο της «πρώτης λίστας» 11. Πάντως, από τις ΤΜΧ τα βιοµηχανικά προϊόντα της Τουρκίας, του Ισραήλ και σε µικρότερο βαθµό της Τυνησίας είναι αυτά που απειλούνται περισσότερο από τα οµοειδή των χωρών ΚΑΕ, εφόσον το ανταγωνιστικό επίπεδο όλων των υπολοίπων ΤΜΧ εκτός Κύπρου και Μάλτας είναι αισθητά χαµηλότερο. Η εκτροπή εµπορίου που αναµένεται θα πλήξει κυρίως τα υφαντουργικά, τα ενδύµατα, τα βιοµηχανικά προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τις ηλεκτρικές µηχανές και τα εξαρτήµατα. 3.3 ιεύρυνση και Άµεσες ξένες επενδύσεις Τόσο οι χώρες ΚΑΕ, όσο και οι ΤΜΧ διαθέτουν διαφορετικούς λόγους προσέλκυσης ΑΞΕ, προκειµένου να εκσυγχρονισθούν και αναπτυχθούν οικονοµικά. Οι ΑΞΕ δεν αποτελούν ασφαλώς τον µοναδικό παράγοντα ανάπτυξης µίας χώρας, ωστόσο αποτελούν ουσιαστικό συντελεστή του εκσυγχρονισµού µίας οικονοµίας. Πρώτες ύλες και πολλά προϊόντα που χρήζουν επεξεργασίας, φθηνά εργατικά χέρια µαζί µε µία µεγάλη αγορά (άνω των 300 εκατοµµυρίων), αποτελούν ελκυστικά κριτήρια για επενδύσεις από ξένες επιχειρήσεις (Michalet Ch.-A., 1999). Με δεδοµένο τη µεγάλη σηµασία των ΑΞΕ για την οικονοµική ανάπτυξη µίας χώρας, ο ανταγωνισµός των δύο περιοχών για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων καθίσταται ιδιαίτερα σκληρός. Η αναµφισβήτητη σηµασία των ΑΞΕ για την οικονοµία µίας χώρας φάνηκε και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το 1999, όταν αποφασίσθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών της ένταξης των πέντε χωρών ΚΑΕ από τη «δεύτερη λίστα» µε κριτήριο τη σηµαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων που παρουσίαζαν οι υποψήφιες αυτές χώρες. Όµως, η αύξηση των ΑΞΕ σε µία χώρα δεν θα πρέπει και δεν αποτελεί το µοναδικό κριτήριο για την ένταξη ή όχι µίας χώρας στην ΕΕ. Το γεγονός ότι στις χώρες ΚΑΕ σηµειώθηκε µία υπερδιπλάσια ροή ΑΞΕ κατά τη δεκαετία του 90 δεν οφείλεται 11 Πριν από τη ιάσκεψη του Ελσίνκι η «πρώτη λίστα» της διεύρυνσης περιελάµβανε τις χώρες Πολωνία, Ουγγαρία. ηµοκρατία της Τσεχίας, Σλοβενία, Εσθονία και Κύπρο. Στη συνέχεια η «δεύτερη λίστα» περιέλαβε τις χώρες Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουµανία και Μάλτα. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(23)

10 546 Ευάγγελος Αραµπατζής, Άγγελος Κότιος στην έλλειψη ενδιαφέροντος εκ µέρους των επενδυτών, αλλά περισσότερο στη ύπαρξη διαφόρων αρνητικών τοπικών παραγόντων και πολιτικών στο εσωτερικό των ΤΜΧ. Το εξωτερικό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι διάφορες Συµφωνίες της ΕΕ µε τις χώρες ΚΑΕ και τις ΤΜΧ βοήθησαν αρκετά τις ροές των ΑΞΕ στις δύο περιοχές. Ωστόσο, οι διαφορετικές πολιτικές που ασκήθησαν από τα δύο µέρη ήταν αυτές που καθόρισαν την απόφαση και την τελική προτίµηση των ξένων επενδυτών. Έτσι, όπως προκύπτει από τον πίνακα 4, οι ΑΞΕ στις χώρες ΚΑΕ αυξήθηκαν σηµαντικά από το 1990 και µετά, παρά το γεγονός ότι αυτές αποτελούν µικρό µέρος των συνολικών παγκόσµιων ροών. Το συνολικό ποσό των ΑΞΕ το 1999 στις χώρες ΚΑΕ ξεπέρασε τα 18,4 δισεκατοµµύρια $ ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 8,9% των συνολικών ροών που επενδύθηκαν στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσµα των έντονων ιδιωτικοποιήσεων και ενός προγράµµατος φιλελευθέρων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που εφάρµοσαν οι συγκεκριµένες χώρες. Αντίθετα, οι ροές των ΑΞΕ στις ΤΜΧ ανήλθαν κατά το 1999 µόνο στα 7,1 δις. $ ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,4% των συνολικών ΑΞΕ για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Το φτωχό αυτό αποτέλεσµα για τις ΤΜΧ ήταν το τίµηµα της πολιτικής και οικονοµικής αστάθειας της περιοχής καθώς οι δισταγµοί και οι παλινωδίες πολλών κυβερνήσεων να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα εκείνα µέτρα που διασφαλίζουν και προσελκύουν τους ξένους επενδυτές. Ωστόσο, είναι παρήγορο το γεγονός ότι ο µέσος όρος των ροών κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 90, παραµένει αισθητά υψηλότερος από το µέσο όρο της πρώτης πενταετίας. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση που εγκαθιδρύθηκε το 1995 συνέβαλε θετικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων εκ µέρους των ΤΜΧ. Έτσι, η κατάλληλη αξιοποίηση της εταιρικής αυτής σχέσης αποτελεί ίσως και τη µοναδική ευκαιρία για τις ΤΜΧ, προκειµένου να αυξήσουν το µερίδιό τους στις συνολικές ΑΞΕ των αναπτυσσοµένων χωρών, το οποίο από 6,2% το 1992 µειώθηκε το 1999 στο 3,4%. Στο πλαίσιο, αυτό και προκειµένου οι ΤΜΧ να ελαχιστοποιήσουν τον ανταγωνισµό των χωρών ΚΑΕ θα πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή όλες τις Συµφωνίες Σύνδεσης µε την ΕΕ, να ολοκληρώσουν τη Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου µέχρι το 2010 και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις του οικονοµικού και πολιτικού τους συστήµατος. 3. υνατότητες µίας ισόρροπης σχέσης ΕΕ-ΚΑΕ-ΤΜΧ Με έκδηλο πλέον το αµέριστο ενδιαφέρον της ΕΕ για την οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη των δύο γειτονικών περιοχών της προκύπτει εύλογα το ερώτηµα αν και κατά πόσο είναι δυνατόν, επ ωφελεία και των τριών µερών, να υπάρξει µία τριπλή και αλληλοσυµπληρούµενη µεταξύ τους σχέση. ιάφορες µελέτες έχουν αποδείξει ότι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

11 Η Νέα ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Επιπτώσεις της στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες 547 υπάρχουν αρκετοί τρόποι συνεργασίας µεταξύ τους, ώστε να µειωθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές για τις ΤΜΧ συνέπειες από τη νέα διεύρυνση (Sideri S., 1999). Ο πρώτος παράγοντας που συνηγορεί υπέρ µίας συνεργασίας των ΤΜΧ και των χωρών ΚΑΕ είναι η ανάγκη των δευτέρων για την εξασφάλιση εργατικού δυναµικού στο εγγύς µέλλον. Οι χώρες ΚΑΕ θα συνειδητοποιήσουν, αργά ή γρήγορα, την ανάγκη αυτή, όπως συνέβη και στην περίπτωση των Ευρωπαίων. εύτερον, οι όποιες αλλαγές του καταµερισµού εργασίας που σηµειώθηκαν στις ευρωπαϊκές αγορές κατά την ανάπτυξη του Κοινοτικού οικοδοµήµατος λειτούργησαν τελικά υπέρ των ΤΜΧ. Κατά τον ίδιο τρόπο, η πλήρης ένταξη των χωρών ΚΑΕ θα σηµάνει την υιοθέτηση εκ µέρους τους όλων των κανόνων και ισχυόντων σήµερα στην ΕΕ, γεγονός που θα τροποποιήσει βαθµηδόν αρκετά από τα όποια πλεονεκτήµατα και εξειδικεύσεις τις χαρακτηρίζουν σήµερα. Κάποιες υπηρεσίες για παράδειγµα, όπως αυτές των µεταφορών που σήµερα εκτελούνται µε τη µορφή των υποµισθώσεων «Outward Processing Trade» θα µπορούσαν κάλλιστα να περάσουν από τις χώρες ΚΑΕ στα χέρια των ΤΜΧ. Τέλος, ακόµη και στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων, που αποτελούν το ασθενές σηµείο των ΤΜΧ, θα µπορούσαν να υπάρξουν συµπληρωµατικά στοιχεία µεταξύ των δύο µερών. Χώρες, όπως η Παλαιστινιακή Αρχή και η Ιορδανία, οι οποίες κατάφεραν να αυξήσουν τα εµπορικά τους µερίδια στις χώρες ΚΑΕ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα (The Euro-Mediterranean Partnership in the Year 2000, και Jabarin A., Muaz S., 2000). Το εµπόριο των ΤΜΧ είναι βασικά «one way» και το εµπορικό µερίδιο αντίστοιχα στον διεθνή καταµερισµό της παραγωγής είναι χαµηλότερο από ό,τι στις χώρες ΚΑΕ. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι υποστηρικτές ότι µερικές από τις ΤΜΧ, όπως π.χ. το Μαρόκο και η Τυνησία, είναι ικανές να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα υφαντά, τα ενδύµατα, τα πλεκτά κλπ (Fabbris T., Malanchini F., 1999) Η αυξητική τάση των µισθών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι αλλαγές των υποδοµών και των µεθόδων στην παραγωγή που θα επιφέρει η ένταξή τους στην ΕΕ, θα αλλάξει τον µελλοντικό ανταγωνισµό µεταξύ των χωρών ΚΑΕ και ΤΜΧ. Η τελική πάντως κατάληξη από την εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί όχι µόνο από την ικανότητα των ΤΜΧ να υιοθετήσουν από µόνες τους τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών και παγκοσµίων αγορών, αλλά και από την ικανότητα και θέληση των ευρωµεσογειακών εταίρων να φέρουν σε πέρας τα συµφωνηθέντα της Βαρκελώνης. Το παράδειγµα της εξωτερίκευσης του εµπορίου στον τοµέα των υφαντουργικών ή των ηλεκτρικών µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων είναι αποφασιστικής σηµασίας για την είσοδο των ΤΜΧ στη διεθνή αλυσίδα των υποµισθώσεων (subcontracting) των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή το καλύτερο παράδειγµα αποτελούν Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(23)

12 548 Ευάγγελος Αραµπατζής, Άγγελος Κότιος οι ίδιες οι χώρες ΚΑΕ, όπου το παραγόµενο εµπόριο των υποµισθώσεων εκτιµάται προς το παρόν στα 6 δις., έναντι µόλις 1 δις για τις ΤΜΧ (Alessandrini S., 2000). Μάλιστα, µε την ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση προβλέπονται αρκετοί τρόποι και µηχανισµοί προς την κατεύθυνση αυτή. Συµπερασµατικά, η πλήρης αξιοποίηση της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης αποτελεί το σηµαντικότερο όπλο των ΤΜΧ για την ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων συνεπάγεται η νέα προς ανατολάς διεύρυνση της ΕΕ. Παράλληλα, η ενίσχυση των εµπορικών και οικονοµικών δεσµών µεταξύ των ΤΜΧ και των χωρών ΚΑΕ µέσω αµοιβαίων εµπορικών φιλελευθεροποιήσεων, σύναψης συµφωνιών ελευθέρου εµπορίου και εφαρµογής εκ µέρους των ΤΜΧ του πλεονεκτήµατος της σώρευσης καταγωγής αποτελούν άµεσες προτεραιότητες. Βιβλιογραφία ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ Γ (2000), Ευρωπαϊκές Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1995), Προτάσεις για την εφαρµογή µιας Ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης, COM (95) 72 endg., Abschn HOECKMAN B., EBY KONAN D., (1999), Deep Integration, Non-discrimination and Euro- Mediterranean Free Trade, Workshop on The dynamics of New Regionalism in MENA: Integration, Euro-Med Partnership Agreements and After, ERF, Cairo February THE EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP IN THE YEAR 2000, Second FEMISE Report on the Euro-Mediterranean Partnership, Juli 2000 POPULATION DIVISION, (2000), Replacement Migration, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, March ΚΑΖΑΚΟΣ Π., ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Π., (1996), Μεταρρύθµιση και οικονοµική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα 1996 ERF CONFERENCE (2000), Economic Trends in the MENA Region, February TOVIAS A., DAFNI I., (2000), From 15 to 21: The Impact of the next EU Enlargement on Mediterranean non Member Countries, FEMISE Research Program, October 2000, MICHALET CH. A., (1999) La sėduction des nations, Economica SIDERI S., (1999) The Impact of EU Enlargement for the Mediterranean Region, Intermediary Report, FEMISE Research Program, THE EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP IN THE YEAR 2000, Second FEMISE Report on the Euro-Mediterranean Partnership, Juli 2000, JABARIN A. MUAZ S., (2000) The Impact of Euro-Mediterranean Partnership on Jordan s and Palestine s Agricultural Sectorsfrom a Water Perspective-Executive Summary, Intermediary Report, FEMISE Research Program, June FABBRIS T. MALANCHINI F., (1999) Patterns of Vertical Specialization and European Outward Processing Trade: A Comparative Analysis between Mediterranean Countries and CEEC. Is There Real Competition?, FEMISE Research Program, Alessandrini S., (2000) Foreign Direct Investment in the Mediterranean Countries, Third Interim Report of the EU Project, June ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( )

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( ) Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.47 Ιούλιος 2009 Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία (2000-2008) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι, Είµαι εξαιρετικά ευτυχής, που µου δίνεται η ευκαιρία, από τις πρώτες κιόλας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου 29 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Greece

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Greece ZA3933 Flash EB 140 European Union Enlargement Country Specific Questionnaire Greece I C A P * ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ* α/α ΕΡΩΤ. Bασ. Σοφίας 64, 115 28 ΑΘΗΝΑ * Τηλ : 72 00 000 * Ε Ρ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την : Q3 CEO INDEX Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός ΤΕΙ Αθήνας 2010 εδοµένα της ΕΕ: Πληθυσµός Bulgaria 7,576.8 1.51 110,912 2.5 68.5 Cyprus 801.9 0.16 9,250 0.2 86.6 Czech Republic 10,512.4

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Oμιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια σε Συζήτηση με θέμα «Γέφυρες και Οδοί από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» στο πλαίσιο του 19 ου Συνεδρίου του Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις.

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Περιβάλλον ανάπτυξης. Επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής απόδοσης Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό Ισχυρά επενδυτικά κίνητρα Κέντρο μιας αγοράς 140 εκατ. καταναλωτών Υψηλός

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Ιούνιος 2009 Εθνική Τράπεζα της ς Η Καινοτομία στην Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Πρωτογενής και εισαγόμενη καινοτομία Η υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις των ΑΞΕ στη χώρες στις οποίες πραγµατοποιούνται; Σε αυτό το ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Αθήνα 15.10.2014 Χαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Φυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον Εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα