ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

2 Επαναπιστοποίηση Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών (ΠΕΕ 45/ ) Σύµφωνα µε την Απόφαση 45/ της ΤτΕ, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3350/ , καθιερώνεται η διαδικασία επανεκπαίδευσης επαναπιστοποίησης γνώσεων των Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών. Πιο συγκεκριµένα, οι Ασφαλιστικοί ιαµεσολαβητές θα πρέπει να συµπληρώνουν 75 ώρες εκπαίδευσης ανά 5ετία. Οι ώρες αυτές θα πρέπει να είναι κατανεµηµένες κατά το δυνατόν ισοµερώς εντός των 5 ετών. Η πρώτη 5ετία υπολογίζεται από την 12/12/2014, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου και ολοκληρώνεται στο τέλος του Υποχρέωση Επαναπιστοποίησης Τοµείς Υποχρέωση για επανεκπαίδευση επαναπιστοποίηση έχουν όλοι οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, ανεξαρτήτως τρόπου απόκτησης αδείας (κεκτηµένο δικαίωµα / εξετάσεις), στους παρακάτω 3 τοµείς: Τοµέας Α Προϊόντα: Αναφέρεται στα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούνται από τον Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή (χαρακτηριστικά, όροι, εξαιρέσεις). Τοµέας Β Θεσµικά Θέµατα: Αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, στην ενηµέρωση του καταναλωτή, στην κανονιστική συµµόρφωση, στη διαφάνεια και στον κώδικα δεοντολογίας των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών. Τοµέας Γ Ανάπτυξη Ατοµικών εξιοτήτων: Αναφέρεται στις µεθόδους και τεχνικές πωλήσεων, στις τεχνικές ανάλυσης αναγκών, στην επικοινωνία, στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και σε γνώσεις σχετικές µε χρηµατοοικονοµικά θέµατα.

3 ιαδικασία Υλοποίηση Σεµιναρίου Η υλοποίηση των σεµιναρίων γίνεται από το Τµήµα Εκπαίδευσης της Generali. Η Generali Hellas ΑΑΕ έχει λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση για τη διεξαγωγή των σεµιναρίων επανεκπαίδευσης επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε απόφαση της ΕΙΑ στις 17/07/2015. Προκειµένου να επιτύχουµε την επιθυµητή αποτελεσµατικότητα και κατανόηση των εκπαιδευτικών αυτών συναντήσεων, προχωρήσαµε σε κατάτµηση του κάθε εκπαιδευτικού τοµέα στις εξής ενότητες: Τοµέας Α Προϊόντα Σύνολο ωρών 30 Α1: Νοσοκοµειακές - Εξωνοσοκοµειακές Καλύψεις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις Ζωής Α2: Ασφαλίσεις Ζωής Αποταµιευτικές Ασφαλίσεις Ασφάλιση Αυτοκινήτου Α3: Ασφαλίσεις Κατοικίας, Επιχείρησης, Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, Προσωπικού Ατυχήµατος Α4: Ασφαλίσεις Μεταφορών, Σκαφών, Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αστικής Ευθύνης 7 ώρες 7 ώρες Τοµέας Β Θεσµικά Θέµατα Σύνολο ωρών 22 Β1: Πράξη 30 Πράξη 31 6 ώρες Β2: Π 190/2006 ιαχείριση Αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς ιαµεσολαβητές - ιαχείριση Αιτιάσεων από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Β3: Νοµιµοποίηση Εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Β4: Κώδικας εοντολογίας Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών - FATCA 6 ώρες 4 ώρες 6 ώρες Τοµέας Γ Ανάπτυξη Ατοµικών εξιοτήτων Σύνολο ωρών 23 Γ1: 10 βήµατα της Πώλησης 4 ώρες Γ2: Συναλλακτική Ανάλυση 4 ώρες Γ3: Επικοινωνία - Αξιολόγηση Αναγκών Πελάτη 7 ώρες Γ4: Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα

4 Υποχρεώσεις Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή Ο Ασφαλιστικός ιαµεσολαβητής θα πρέπει να φροντίζει ώστε να: παρακολουθεί επαρκείς εκπαιδευτικές ώρες ανά έτος µέσα στην καθορισµένη πενταετία, κατανεµηµένες κατά το δυνατόν ισοµερώς ανάµεσα στους 3 εκπαιδευτικούς τοµείς (περίπου 15 εκπαιδευτικές ώρες ανά έτος για όλους τους τοµείς). συµµετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων για κάθε ενότητα που παρακολουθεί. παραλαµβάνει από τη Generali τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς συµµετοχής στις εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του κάθε τοµέα. Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του 2016 θα αναγράφονται αναλυτικά οι προκαθορισµένες ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα πραγµατοποιούνται οι εκπαιδευτικές συναντήσεις για την κάθε ενότητα. Η αίτηση συµµετοχής στα σεµινάρια επαναπιστοποίησης θα γίνεται µε τη συνήθη διαδικασία δήλωσης συµµετοχής που ακολουθείται ήδη για τα εκπαιδευτικά σεµινάρια του Τµήµατος Εκπαίδευσης της Generali Hellas ΑΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και εκπαίδευσης του εκάστοτε γνωστικού αντικειµένου, οι Ασφαλιστικοί ιαµεσολαβητές θα συµµετέχουν σε τεστ κατανόησης, στο οποίο θα καλούνται να απαντήσουν σε εγκεκριµένες από την ΤτΕ ερωτήσεις αναπτύσσοντας εν συντοµία τα όσα κατανόησαν από αυτά που διδάχθηκαν. Η επιλογή των θεµάτων, ο τρόπος βαθµολόγησης και ο κανονισµός λειτουργίας του προγράµµατος έχουν εγκριθεί από την ΤτΕ. Κατά την έναρξη της κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης οι συµµετέχοντες θα λαµβάνουν γνώση για τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται. Πρόγραµµα Σεµιναρίων Επαναπιστοποίησης 2015 Προκειµένου να διευκολυνθεί ο προγραµµατισµός των Συνεργατών µας, σας ενηµερώνουµε ότι για το έτος 2015 θα πραγµατοποιήσουµε στη Θεσσαλονίκη τα ακόλουθα σεµινάρια συνολικής διάρκειας 15 ωρών: Από τον Τοµέα Α την ενότητα Α1 (Νοσοκοµειακές Εξωνοσοκοµειακές Καλύψεις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις Ζωής) διάρκειας 8 ωρών Από τον Τοµέα Γ την ενότητα Γ3 (Επικοινωνία Αξιολόγηση Αναγκών Πελάτη) διάρκειας 7 ωρών.

5 Αναλυτικά το Πρόγραµµα για το 2015 έχει ως εξής: Τοµέας Α, Α1 Νοσοκοµειακές Εξωνοσοκοµειακές Καλύψεις Συµπληρωµατικές Ασφαλίσεις Ζωής. Πέµπτη, 5 Νοεµβρίου 2015 ώρες ευτέρα, 7 εκεµβρίου 2015 ώρες Τοµέας Γ, Γ3: Συναλλακτική Ανάλυση Αξιολόγηση Αναγκών Πελάτη. Παρασκευή, 6 Νοεµβρίου 2015 ώρες Τρίτη, 8 εκεµβρίου 2015, ώρες Μπορείτε να δηλώνετε τη συµµετοχή σας στα σεµινάρια ως εξής: Με στο ή στο fax Εκ µέρους του Τµήµατος Εκπαίδευσης