ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ Φαξ: Πληρ. Ελ. Καλώτη Καβάλα 4 Νοεμβρίου 205 Α.Π: 742 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» Έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2) Τις διατάξεις του N. 3463/06. 3 To από B.Δ. (ΦΕΚ 05/Α/ ) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/ (ΦΕΚ 43/980 τ. Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπ αριθ. 476/98 Π.Δ. (ΦΕΚ 32/ τ. Α). 5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/ (ΦΕΚ 43/980 τ. Α). 6) Tην 90/05 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ. με την οποία καταρτίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ωδείου ο οποίος εγκρίθηκε με την 768/05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4694/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 956/ τ. Β. 7) Την 62/08 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού, η οποία εγκρίθηκε με την 64/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την 2384/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67/Β/ με αριθμό απόφασης 2384/09. 8) Την με αριθ. 7/205 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ω.Κ. για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας. 9) Την με αρ.πρωτ. 526/ Βεβαίωση του ΑΣΕΠ για έγκριση των ανωτέρω θέσεων 0)Την με Α.Π. οικ. 2260/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ 7ΛΧΔ465ΦΘΕ-4ΝΡ), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τριάντα οκτώ (38) ατόμων σε διάφορες ειδικότητες, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. ) Την 57/205 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση πρόσληψης 35 ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου» και την 22390, 2268/ απόφ. Γ. Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την επικύρωσή της. 2) Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων των προϋπολογισμών του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας οικονομικών ετών 205 κ 206 χουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους Κ.Α:

2 Αμοιβές καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 3) Το υπ αριθ. Πρωτ / έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και Δ/κης Ανασυγκρότησης σύμφωνα με το οποίο η επιλογή και αξιολόγηση του ανωτέρω καλλιτεχνικού προσωπικού οφείλει να γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από εξειδικευμένα πρόσωπα που διακρίνονται στην αντίστοιχη καλλιτεχνική ειδικότητα, όπως η επιτροπή του άρθ. 4 του Π.Δ. 524/980. 4) Την υπ αριθ. 2865/ απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/80 για επιλογή καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Α. Την πρόσληψη ενός () καλλιτεχνικού διευθυντή Β. Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας τριάντα πέντε (35) μουσικών με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, αναλυτικότερα σε Τμήματα και Σχολές: Σύγχρονο Τμήμα: 4 άτομα (Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Αρμόνιο, Ακορντεόν ) Μουσική Προπαιδεία: άτομο Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική: άτομο Θεωρητικά & Ανώτερα Θεωρητικά: 5 άτομα (Ειδικό Αρμονίας Φυγής, Ειδικό Αρμονίας και Υποχρεωτικά Μαθήματα 2, Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα 2) Νυκτά (κιθάρα): 5 άτομα Έγχορδα: 5 άτομα (Βιολί 3, Βιολοντσέλο 2) Βυζαντινή Μουσική: άτομο Κλασικά Κρουστά: άτομο Πληκτά (Πιάνο): 6 άτομα (Πιάνο 5, Πιάνο-Συνοδεία ) Μονωδία-Φωνητική: 2 άτομα (Κλασικό Τραγούδι, Έντεχνο Τραγούδι ) Πνευστά: 4 άτομα (Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Σαξόφωνο ) Α. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΟ ΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου Μουσικός - Μουσικολόγος Σπουδές: 0-ετής διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές και Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και Πτυχίο Φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία. Ελλείψει Πτυχίου Φυγής ή 0-ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας, Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και 0-ετής αποδεδειγμένη από παραστατικά στοιχεία καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις, και 2

3 παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα. Σπουδές: Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός-διδακτορικός τίτλος Μουσικολογίας. Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη πενταετής (5-ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, όπου θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Καλλιτεχνική & Μουσικολογική Δραστηριότητα: Καλλιτεχνική Δραστηριότητα αποδεδειγμένη από έγγραφα: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία, Συστάσεις- Διακρίσεις, Συμμετοχή σε Σεμινάρια, κλπ. Μουσικολογική Δραστηριότητα (Ακαδημαϊκή και άλλη) αποδεδειγμένη από έγγραφα: Συμμετοχή και Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Εκδόσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Δημοσιεύσεις, Βιβλία, Μελέτες, Άρθρα, Συστάσεις-Διακρίσεις κλπ. Ειδικά Προσόντα: Διοικητική Εμπειρία (θέση Προϊσταμένου ή Υπεύθυνου Τμήματος ή Σχολής). Συνέντευξη. Ικανότητα στην Οργάνωση Μουσικών Παραγωγών. Εμπειρία στην Οργάνωση Φεστιβάλ. Παιδαγωγικές Σπουδές από αναγνωρισμένα Μουσικά Ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, Σεμινάρια, Συνέδρια, Συμμετοχή σε Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλπ. Παιδαγωγικό έργο στον χώρο της μουσικής (πτυχία, διπλώματα μαθητών). Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, οργανωτικές ικανότητες). Β. Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας 35 μουσικών με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, αναλυτικότερα σε Τμήματα και Σχολές: Σύγχρονο Τμήμα: 4 άτομα (Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Αρμόνιο, Ακορντεόν ) Μουσική Προπαιδεία: άτομο Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική: άτομο Θεωρητικά & Ανώτερα Θεωρητικά: 5 άτομα (Ειδικό Αρμονίας Φυγής, Ειδικό Αρμονίας και Υποχρεωτικά Μαθήματα 2, Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα 2) Νυκτά (κιθάρα): 5 άτομα Έγχορδα: 5 άτομα (Βιολί 3, Βιολοντσέλο 2) Βυζαντινή Μουσική: άτομο Κλασικά Κρουστά: άτομο Πληκτά (Πιάνο): 6 άτομα (Πιάνο 5, Πιάνο-Συνοδεία ) Μονωδία-Φωνητική: 2 άτομα (Κλασικό Τραγούδι, Έντεχνο Τραγούδι ) Πνευστά: 4 άτομα (Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Σαξόφωνο ) 3

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 0 Μουσικός ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ηλεκτρική Κιθάρα) 02 Μουσικός ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ηλεκτρικό Μπάσο) 03 Β. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 5-ετής προϋπηρεσία 4

5 Μουσικός ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Αρμόνιο) 04 Μουσικός ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ακορντεόν) 05 Μουσικός σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής προϋπηρεσία σε Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεθόδους μουσικής αγωγής και διδασκαλίας Μουσικής Προπαιδείας. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. 5

6 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 06 Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. Μουσικός ΛΑÏΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ- ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ταμπουράς, Ούτι, Μπουζούκι, Τζουράς, Μαντολίνο, Λαούτο) 07 Μουσικός - Καθηγητής Σπουδές: Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική Εκτενής δραστηριότητα σε σύνολα λαϊκής μουσικής. Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Δεξιότητα σε τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω όργανα: ταμπουράς, ούτι, μπουζούκι, τζουράς, μαντολίνο, λαούτο κλπ. Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες), Ακρόαση. Παιδαγωγικές Σπουδές από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, Σεμινάρια, Συνέδρια, 6

7 ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Ειδικά Θεωρητικά: Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή) 08 Μουσικοί - Καθηγητές ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Ειδικό Αρμονίας και υποχρεωτικά μαθήματα ειδικών μαθημάτων) 09 Μουσικοί Προϋπηρεσία: 5-ετής διδακτική σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Παιδαγωγικό έργο απόφοιτων σπουδαστών. Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής διδακτική στα βασικά υποχρεωτικά μαθήματα σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον 7

8 Δάσκαλοι ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (βασικά υποχρεωτικά μαθήματα) 0 Μουσικός - Καθηγητής ΝΥΚΤΩΝ (Κιθάρα, Σχολή Ανωτέρας) 2 Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής διδακτική στα βασικά υποχρεωτικά μαθήματα σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής διδακτική σε μαθητές Ανωτέρας Σχολής σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Παιδαγωγικό έργο αποφοίτων σπουδαστών. 8

9 Μουσικοί - Καθηγητές ΝΥΚΤΩΝ (Κιθάρα, Μέση Σχολή) 2 Μουσικοί - Δάσκαλοι ΝΥΚΤΩΝ (Κιθάρα) 3 2 μαθητές Μέσης Σχολής σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον 9

10 Μουσικός - Καθηγητής ΠΛΗΚΤΩΝ (Πιάνο, Σχολή Ανωτέρας) 4 Μουσικοί - Δάσκαλοι Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 0-ετής διδακτική σε μαθητές Ανωτέρας σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Παιδαγωγικό έργο απόφοιτων σπουδαστών. ΠΛΗΚΤΩΝ (Πιάνο) 4 0

11 5 Μουσικοί - Δάσκαλοι ΠΛΗΚΤΩΝ (Πιάνο-Συνοδεία) 6 Μουσικοί - Καθηγητές ΕΓΧΟΡΔΩΝ Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής διδακτική σε (Βιολί) 3 Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον 2

12 7 Μουσικοί - Δάσκαλοι ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολοντσέλο) 8 Μουσικός - Καθηγητής ΚΡΟΥΣΤΩΝ Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής διδακτική σε Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον 2

13 9 Μουσικός - Καθηγητής ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 20 Μουσικός - Καθηγητής ΠΝΕΥΣΤΩΝ (Φλάουτο) Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής διδακτική σε Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 0-ετής διδακτική σε Επιπλέον, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον 3

14 Παιδαγωγικό έργο αποφοίτων σπουδαστών. 2 Μουσικός Καθηγητής ΠΝΕΥΣΤΩΝ (Κλαρινέτο) 22 Μουσικός - Δάσκαλος ΠΝΕΥΣΤΩΝ (Τρομπέτα) 4

15 23 Μουσικός Δάσκαλος ΠΝΕΥΣΤΩΝ (Σαξόφωνο) 24 Μουσικός - Καθηγητής ΜΟΝΩΔΙΑΣ (Κλασικό Τραγούδι-Όπερα) 5

16 25 Μουσικός - Δάσκαλος ΜΟΝΩΔΙΑΣ (Έντεχνο τραγούδι & Ξένο Ρεπερτόριο) Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το ΥΠΠΟΑ. Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. Σπουδές: Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική Συναυλιακή δραστηριότητα σε σύνολα με ρεπερτόριο αντίστοιχο του ζητούμενου, δηλ. σε έντεχνο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Δεξιότητα στο πιάνο για τη συνοδεία των μαθητών. Συνέντευξη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, όπου αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε έναν () κωδικό θέσης για κάθε πίνακα (Α & Β). Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). 2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους (όπου απαιτούνται), συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 50/200, άρθρο 29). 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 στην οποία να δηλώνεται: a. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση 6

17 της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος. b. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και c. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 6/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ωδείου τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση. 5) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας-προϋπηρεσίας στο αντικείμενο: Ως διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα (Ωδεία ή Μουσικές Σχολές) εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίον οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός έγκρισης-πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα). 6) Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ. 7) Για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή: βεβαίωση 0-ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές (ή ελλείψει αυτής, αποδεικτικά 0- ετούς καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας). Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά μόνον εφόσον κατατεθούν εμπρόθεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο υποψήφιος τίθεται αυτομάτως εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνον εάν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό ή υποχρεωτικό μάθημα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (0) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο καθημερινές εφημερίδες της Καβάλας και ειδικότερα από 6//205 και 3//205. Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Καβάλας κ. Καλώτη Ελένη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος κ. Στεφανίδου Θεοπίστη. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (Βενιζέλου 67) κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα- Παρασκευή και ώρες ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/980, που ορίστηκε με την αρ απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση) ή συνέντευξη. Κατόπιν θα συντάξει Πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της. Πέραν των τυπικών προσόντων, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της επικουρικά τα ακόλουθα στοιχεία των υποψηφίων: ) Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού. 7

18 2) Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές, που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ. 3) Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα. 4) Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα: συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ. 5) Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Διεύθυνση του Ωδείου. Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από τον νόμο (Π.Δ. 524/980) η υποβολή ενστάσεων. - Η υπογραφή της συνεπάγεται την υπαγωγή των επιτυχόντων στον Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. του Ν. 3996/, όπου αποσαφηνίζεται πως όσοι απασχολούνται σε φορείς του Δημοσίου με σύμβαση μίσθωσης έργου η οποία έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, ασφαλίζονται υποχρεωτικώς στον Ο.Α.Ε.Ε. Εάν δεν συνυποβληθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων, ο υποψήφιος τίθεται αυτομάτως εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/ Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Βενιζέλου 67 και στην ιστοσελίδα του Ωδείου Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας Κουφατζής Χαράλαμπος 8