AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 - 1 -"

Transcript

1 Τριµηνιαία Οικονοµική Έκθεση ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ( ΛΠ 34) (1 Ιανουαρίου ) Η παρούσα συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» την 26 η Μαΐου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α..Τ.: ΑΒ Α..Τ.: ΑΙ Α..Τ.: ΑΑ Α..Τ.: ΑΒ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Α Τάξης AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα - 1 -

2 Α. Τριµηνιαία Συνοπτική Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε ενοποιηµένη και µη βάση 3 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης 3 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήµατος 4 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης 5 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 6 Β. Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης 7 1) Γενικές πληροφορίες 7 2) Πλαίσιο κατάρτισης 7 3) Λογιστικές Εκτιµήσεις 11 4) ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 11 5) Φόρος εισοδήµατος 14 6) Πληροφόρηση κατά τοµέα 14 7) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 15 8) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 15 9) ανεισµός 16 10) Λειτουργικές ταµειακές ροές 16 11) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις / ανειληµµένες υποχρεώσεις 16 12) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17 13) Προβλέψεις 18 14) Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 18 15) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 18 16) Κέρδη ανά µετοχή 20 17) Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικού χαρακτήρα 20 18) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 20 19) Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 21 20) Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

3 Α. Τριµηνιαία Συνοπτική Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε ενοποιηµένη και µη βάση Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης Σηµείωση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/15 31/12/14 31/03/15 31/12/14 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται µε καθαρή θέση Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις Φορολογία εισοδήµατος Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών/συγγενών Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φορολογία εισοδήµατος άνεια Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικού χαρακτήρα Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

4 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήµατος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 µήνες έως 31/03/ µήνες έως 31/03/ µήνες έως 31/03/ µήνες έως 31/03/2014 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μεικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά Λειτουργικά κέρδη/(ζηµιές) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (σηµ. 5) Κέρδη/(ζηµιές) µετά φόρων Λοιπά συνολικά εισοδήµατα: Στοιχεία που θα µεταφερθούν στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης ταµειακών ροών Συναλλαγµατικές διαφορές Σύνολο στοιχείων που θα µεταφερθούν στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο, µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο µετά από φόρους Κέρδη/(ζηµιές) κατανεµηµένα σε: Ιδιοκτήτες της µητρικής Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα κατανεµηµένα σε: Ιδιοκτήτες της µητρικής Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής για την περίοδο (εκφρασµένα σε ανά µετοχή) Βασικά και µειωµένα (σηµ. 16) 0,0265-0,0269 0,0244-0,0298 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

5 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης Αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μετοχικό Λοιπά Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων κεφάλαιο αποθεµατικά εις νέον Κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Καθαρή ζηµιά περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο Συναλλαγµατικές διαφορές Κέρδος µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης ταµειακών ροών Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου Καθαρή ζηµιά περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο Συναλλαγµατικές διαφορές Ζηµιά µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης ταµειακών ροών Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν.2238/ Σύνολο συναλλαγών µε ιδιοκτήτες Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο Συναλλαγµατικές διαφορές Κέρδος µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης ταµειακών ροών Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους Υπόλοιπο στις Αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μετοχικό Λοιπά Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων κεφάλαιο αποθεµατικά εις νέον Κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Καθαρή ζηµιά περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο Κέρδος µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης ταµειακών ροών Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου Καθαρή ζηµιά περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο Ζηµιά µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης ταµειακών ροών Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν.2238/ Σύνολο συναλλαγών µε ιδιοκτήτες Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο Ζηµιά µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης ταµειακών ροών Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους Υπόλοιπο στις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

6 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Ταµειακών Ροών Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Σηµείωση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1/1 έως 1/1 έως 31/03/ /03/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1/1 έως 31/03/2015 1/1 έως 31/03/2014 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες άνεια αναληφθέντα Αποπληρωµή δανεισµού Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικού χαρακτήρα Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

7 Β. Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης 1) Γενικές πληροφορίες Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση περιλαµβάνει, την εταιρική και ενοποιηµένη οικονοµική θέση της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) κατά την 31/03/2015, τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών για το πρώτο τρίµηνο του 2015 καθώς και επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία υψηλών προδιαγραφών χαλυβδοσωλήνων µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου για την πετροχηµική βιοµηχανία (µεταφορά υγρών και αερίων καυσίµων), για έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων καθώς και για κατασκευαστικά έργα. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία στη Πολωνία και στη Κύπρο, ενώ οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία συστάθηκε και εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση έχει εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 26 η Μαΐου 2015, είναι δε αναρτηµένη στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου θα παραµείνει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών, από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της. Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει ελεγχθεί αλλά επισκοπήθηκε. 2) Πλαίσιο κατάρτισης Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της Εταιρείας και του Οµίλου καλύπτει τους τρείς µήνες 1 η Ιανουαρίου έως και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση για το προαναφερόµενο τρίµηνο καταρτίστηκε µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για το έτος Ποσό ύψους 1,4 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01/ /03/2014 έχει µεταφερθεί από τα Άλλα έξοδα στο Κόστος Πωληθέντων, τόσο των εταιρικών όσο και των ενοποιηµένων στοιχείων, για να είναι συγκρίσιµο µε το νέο µερισµό των εξόδων που πραγµατοποιήθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2015 για σκοπούς καλύτερης πληροφόρησης. Το ποσό αυτό δεν είχε επίδραση στο αποτελέσµατα της περιόδου 01/01/ /03/2014. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε αυτές τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασµό µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ΠΧΑ. Ο φόρος επί των κερδών στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το φορολογικό συντελεστή ο οποίος ισχύει στα ετήσια κέρδη. Συνεχιζόµενη δραστηριότητα: Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκπληρώνουν τις καθηµερινές τους ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης µέσω των χρηµατικών πόρων που έχουν στη διάθεση τους, περιλαµβανοµένων και των τραπεζικών χορηγήσεων

8 Οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες συνεχίζουν να δηµιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά (α) στο επίπεδο ζήτησης για τα προϊόντα του Οµίλου και της Εταιρείας και (β) στη διαθεσιµότητα τραπεζικής χρηµατοδότησης για το προβλεπτό µέλλον. Οι προβλέψεις του Οµίλου και της Εταιρείας λαµβάνοντας εύλογα υπόψη τις πιθανές µεταβολές στην εµπορική τους απόδοση, δηµιουργούν την εύλογη προσδοκία στη ιοίκηση ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία διαθέτουν επαρκείς πόρους για να συνεχίσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα στο εγγύς µέλλον. Ως εκ τούτου ο Όµιλος και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «αρχή της επιχειρηµατικής συνέχειας των δραστηριοτήτων τους» κατά την κατάρτιση της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου µέχρι. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση Ε ΠΧΑ 21 «Εισφορές» Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2013 Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ. ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ΛΠ 39/ ΠΧΑ 9. ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ΛΠ 40 και το ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΠΧΑ 9 και ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) - 8 -

9 Το ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) Το ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία επιχείρηση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 16 και ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 16 και ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αµπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ΛΠ 16, αντί του ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους - 9 -

10 οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 10 και ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ΠΧΑ 10 και του ΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ. ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης και ορίζει διακριτά τον όρο απόδοσης και τον όρο υπηρεσίας. ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη

11 ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΛΠ 34. ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 3) Λογιστικές Εκτιµήσεις Η προετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας να κάνει κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών καθώς και τα µεγέθη ενεργητικού/παθητικού εσόδων/εξόδων. Τα απολογιστικά αποτελέσµατα ενδεχοµένως να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Για την προετοιµασία των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές κρίσεις της ιοίκησης ως προς την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και οι εκτιµήσεις, είναι οι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για το έτος ) ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

12 Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως αυτές εµφανίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά την 31/12/2014. Από την 31/12/2014 δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στη Υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων ή στους κανόνες µε βάσει τους οποίους λειτουργεί. ii) Κίνδυνος ρευστότητας Συγκριτικά µε το 2014 δεν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στις συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµειακές εκροές χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. iii) Πιστωτικός κίνδυνος Συγκριτικά µε το 2014 δεν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Ο Όµιλος συνεργάζεται µε ορισµένα από τα µεγαλύτερα και πλέον εύρωστα τραπεζικά ιδρύµατα της ελληνικής αγοράς, των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα είναι τουλάχιστον B- (Fitch). iv) Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή, ο Όµιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους προεξόφλησης ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. Ο παρακάτω πινάκας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού της Εταιρείας και του Οµίλου, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: Τα διάφορα επίπεδα έχουν προσδιοριστεί ως εξής: Πρώτο Επίπεδο: Περιλαµβάνει τιµές εισηγµένων προϊόντων που αναφέρονται σε ενεργή αγορά. εύτερο Επίπεδο: Περιλαµβάνει τη συλλογή αποτιµήσεων, εκτός των εισηγµένων τιµών που ανήκουν στο πρώτο επίπεδο και θεωρούνται άµεσα ή έµµεσα αντικειµενικές. Τρίτο Επίπεδο: Περιλαµβάνει την συλλογή αποτιµήσεων οι οποίες δεν βασίζονται σε αντικειµενικά δεδοµένα της αγοράς. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εύτερο Επίπεδο Τρίτο Επίπεδο Σύνολο Ενεργητικό Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Μη εισηγµένοι τίτλοι Κλάδος Έρευνας και ανάπτυξης Παράγωγα εργαλεία που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης Προθεσµιακές συµβάσεις ανταλλάγµατος (Forward) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Παράγωγα εργαλεία που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης Προθεσµιακές συµβάσεις ανταλλάγµατος (Forward) Σύνολο Παθητικού

13 31 εκεµβρίου 2014 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εύτερο Επίπεδο Τρίτο Επίπεδο Σύνολο Ενεργητικό Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Μη εισηγµένοι τίτλοι Κλάδος Έρευνας και ανάπτυξης Παράγωγα εργαλεία που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης Προθεσµιακές συµβάσεις ανταλλάγµατος (Forward) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Παράγωγα εργαλεία που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης Προθεσµιακές συµβάσεις ανταλλάγµατος (Forward) Σύνολο Παθητικού εν υπήρξαν µεταφορές ανάµεσα στο Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2 κατά την διάρκεια της περιόδου. Οι µη εισηγµένοι τίτλοι αξίας (2014: 9.137), ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων επιµετρούνται στο κόστος µείον την αποµείωση. εν υπάρχει µεταβολή στους µη εισηγµένους τίτλους κατά τη διάρκεια της περιόδου. εν υπήρξαν µεταβολές στις τεχνικές επιµέτρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου. Τεχνικές Αποτίµησης Εύλογων Αξιών Επίπεδο 2 Τα παράγωγα της κατηγορίας 2 αποτελούνται από συµβάσεις προθεσµιακών συµβολαίων σε ξένο νόµισµα (forward). Η εύλογη αξία των παραπάνω συµβολαίων προσδιορίζεται µε την χρήση προθεσµιακών ισοτιµιών της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, προεξοφληµένη σε παρούσες αξίες. Αποτίµηση Εύλογων Αξιών Επίπεδο 3 Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσων αποτελεσµάτων του επιπέδου 3, αφορούν τίτλους µη εισηγµένους σε διαπραγµατεύσιµη αγορά µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να υπολογιστεί µε αξιοπιστία η εύλογη αξία τους και αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. ιαδικασία επιµέτρησης Η οικονοµική διεύθυνση αναλαµβάνει την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και των εύλογων αξίων του τρίτου επιπέδου που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η διαδικασία διεξάγεται τουλάχιστον µια φορά το τρίµηνο σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες τριµηνιαίων αναφορών του Οµίλου. Εύλογη Αξία Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού που επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της προεξόφλησης είναι µη σηµαντική. Η εύλογη αξία των ακόλουθων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει την λογιστική τους αξία: - Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις -Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

14 -Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικού χαρακτήρα 5) Φόρος εισοδήµατος Το 2015 και 2014 ο φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα διαµορφώθηκε σε 26%. 6) Πληροφόρηση κατά τοµέα Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων (chief operating decision maker) που στην περίπτωση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι ο Γενικός ιευθυντής λαµβάνει εσωτερικά οικονοµικές αναφορές για τη µέτρηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων µεταξύ αυτών. Ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε δύο λειτουργικούς τοµείς: i) Τοµέας Ενέργειας (χαλυβδοσωλήνες µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου) Ο Τοµέας Ενέργειας έχει ως αντικείµενο την παραγωγή και εµπορία χαλυβδοσωλήνων µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου για την µεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού. Πρόκειται για ένα τοµέα κατεξοχήν εξαγωγικού χαρακτήρα, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το µεγάλο µέγεθος και τον µακρύ χρονικό ορίζοντα των έργων, την πολυπλοκότητα των logistics που απαιτεί, το πλήθος και την αυστηρότητα των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να ικανοποιούνται. Η παραγωγή γίνεται βάσει παραγγελίας (make to order), οι δε πελάτες είναι καθετοποιηµένες ενεργειακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης δικτύων διανοµής (grid operators), κατασκευαστικές εταιρείες (EPC contractors) και διεθνείς εµπορικοί οίκοι. ii) Τοµέας Κατασκευών (κοίλες δοκοί) Ο Τοµέας Κατασκευών ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία κοίλων δοκών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ευρέως στις µεταλλικές κατασκευές. Η παραγωγή είναι make-to-stock, οι δε πελάτες είναι κυρίως εµπορικοί οίκοι και κατασκευαστικές εταιρείες. Σηµειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος, η παρακολούθηση της δραστηριότητας κατά γεωγραφική περιοχή δεν ενδείκνυται, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις σηµαντικές µεταβολές διαχρονικά, στη γεωγραφική κατανοµή των πελατών του. Η ιοίκηση παρακολουθεί ξεχωριστά τις λειτουργικές επιδόσεις των παραπάνω τοµέων, η αξιολόγηση των οποίων γίνεται βάσει των πωλήσεων και του λειτουργικού τους αποτελέσµατος (Λειτουργικά Κέρδη/Ζηµίες). Ο Όµιλος εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την µέτρηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων. Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα, τα έσοδα από µερίσµατα όπως και η φορολογία παρακολουθούνται σε ενοποιηµένη βάση, χωρίς να επιµερίζονται στους δύο επιµέρους τοµείς. Τα αποτελέσµατα εκάστου τοµέα για τους 3 µήνες από 1 η Ιανουαρίου έως είχαν ως εξής: Κλάδος ενέργειας Κλάδος κατασκευών Σύνολο Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα Ενδοεταιρικές πωλήσεις Καθαρές πωλήσεις Λειτουργικά κέρδη/(ζηµιές) Λειτουργικά κέρδη Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων

15 Τα αποτελέσµατα εκάστου τοµέα για τους 3 µήνες από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 είχαν ως εξής: Κλάδος ενέργειας Κλάδος κατασκευών Σύνολο Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα Ενδοεταιρικές πωλήσεις Καθαρές πωλήσεις Λειτουργικές (ζηµιές) Λειτουργικές (ζηµιές) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις (Ζηµιά) προ φόρων εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στο σύνολο του ενεργητικού ανά τοµέα, σε σχέση µε τα ποσά που έχουν γνωστοποιηθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο πληροφόρησης καθώς και στη βάση επιµέτρησης των λειτουργικών κερδών ή ζηµιών ανά τοµέα, σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Οι προσθήκες για το πρώτο τρίµηνο του 2015 ανήλθαν σε για τον Όµιλο και για την Εταιρία. Οι προσθήκες αφορούσαν κτιριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας για τον Όµιλο και την Εταιρία, έπιπλαλοιπό εξοπλισµό αξίας για τον Όµιλο και για την Εταιρία, και ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αξίας για τον Όµιλο και την Εταιρία που αφορούν κύριος µηχανήµατα νέας µονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής µεγάλης διαµέτρου, τύπου LSAW-JCOE στο εργοστάσιο της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης. 8) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κυκλοφορούν ενεργητικό Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) για αντιστάθµιση ταµειακών ροών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/ /12/ /03/ /12/ Σύνολο Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) για αντιστάθµιση ταµειακών ροών Σύνολο Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα ως έσοδο ή (έξοδο) 3 µήνες έως 31/03/ µήνες έως 31/03/ µήνες έως 31/03/ µήνες έως 31/03/ Αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων ποσό (31/03/2014: ) που αφορά σε µη αποτελεσµατικό µέρος των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Η µέγιστη έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31/03/2015 είναι η τρέχουσα αξία των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού όπως εµφανίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό/µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν η υπολειπόµενη περίοδος µέχρι τη λήξη τους υπερβαίνει τους 12 µήνες, και ως κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν η υπολειπόµενη περίοδος µέχρι τη λήξη τους είναι µικρότερη των 12 µηνών. Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) H ονοµαστική αξία των προθεσµιακών συµβάσεων συναλλάγµατος σε εκκρεµότητα, κατά την 31/03/2015 ήταν USD , έναντι USD κατά την 31/12/2014. Κέρδη και ζηµιές που αναγνωρίστηκαν στα Ίδια Κεφάλαια (αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών) από προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος, κατά την

16 31/12/2015 θα µεταφερθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σε διάφορες ηµεροµηνίες µεταξύ ενός και έξι µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 9) ανεισµός Η µεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής: Εταιρικά και ενοποιηµένα στοιχεία 31/03/ /12/2014 Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός Σύνολο ) Λειτουργικές ταµειακές ροές Υπόλοιπο την 01/01/ άνεια αναληφθέντα Αποπληρωµή δανεισµού Υπόλοιπο στις 31/12/ άνεια αναληφθέντα Αποπληρωµή δανεισµού Υπόλοιπο στις 31/03/ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1/1 έως 31/03/2015 1/1 έως 31/03/2014 1/1 έως 31/03/2015 1/1 έως 31/03/2014 Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου προ φόρων Προσαρµογές για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων Αποσβέσεις ενοικίου Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρίες (Έσοδα) τόκων Έξοδα τόκων Μη αποτελεσµατικό µέρος παραγώγων (σηµ. 8) Προβλέψεις Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης Αποµειώσεις αποθεµάτων Συναλλαγµατικές ιαφορές Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζικών Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις / ανειληµµένες υποχρεώσεις (α) Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε εγγυήσεις σε τράπεζες οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. Αναλυτικά οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/ /12/ /03/ /12/2014 Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων µε πελάτες Σύνολο

17 (β) Οι επίδικες και οι υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, οι οποίες εκκρεµούσαν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού έχουν ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/ /12/ /03/ /12/2014 Λοιπές αγωγές Συµβατικές υποχρεώσεις Σύνολο Η Εταιρεία και ο Όµιλος για τυχόν αρνητική έκβαση των παραπάνω ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αφορούν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές) έχει σχηµατίσει προβλέψεις ύψους βλ. σηµείωση 13 (2014: ) Όµιλος και Εταιρεία). Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί κρίνεται επαρκές και δεν αναµένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις. (σηµείωση 13). γ) Κατά την 31/03/2015 εκκρεµούσαν αγωγές της εταιρείας κατά τρίτων. εν είναι δυνατόν να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση των οικονοµικών ωφελειών που θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και στον Όµιλο από την θετική έκβαση των υποθέσεων αυτών. 12) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Κατά τη χρήση 2010 η εταιρεία προχώρησε σε αποµείωση πελάτη ως απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόµενου ποσού ($ ). Το αποτιµηµένο υπόλοιπο την 31/03/2015 ανήλθε σε Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της Εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και ενόσω δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα, η Εταιρία εκτιµά ότι επί του παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει στις οικονοµικές καταστάσεις της ποσού (2014: ) και εκτιµά ότι η ενδεχόµενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της αποµείωσης, που έχει σχηµατισθεί για την εν λόγω απαίτηση το Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουµπάι έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρείας και εξαφάνισε την προσβαλλόµενη απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, κατά το κεφάλαιο της που αναγνώριζε πλασµατική ανταπαίτηση πελάτη της Εταιρείας, προβληθείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του ασκηθείσας αγωγής και διέτασσε συµψηφισµό αυτής µε την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Εταιρείας αναπέµποντας την υπόθεση στο Εφετείο το οποίο µε διαφορετική σύνθεση θα εξετάσει την εγκυρότητα της προβληθείσας ανταπαίτησης. Βάσει εκτίµησης των δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα αστικά δικαστήρια του Ντουµπάι, είναι εξαιρετικά πιθανό το δευτεροβάθµιο δικαστήριο να απορρίψει την προβληθείσα από τον πελάτη της Εταιρείας ανταπαίτηση. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία εκτιµά, ότι η πιθανότητα µίας εκροής πόρων από την έκβαση της ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της Εταιρείας είναι αποµακρυσµένη. Επιπλέον η Εταιρεία, προκειµένου να διασφαλίσει τα δικαιώµατά της µε βάση την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων, έχει επιβάλει συντηρητική κατάσχεση και έχει εγγράψει προσηµειώσεις υποθήκης, σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που εµπλέκονται στην ανωτέρω υπόθεση. Έως την 31/03/ 2015 δεν υπάρχει καµία µεταβολή στο προσδοκώµενο ποσό είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Εντός του Απριλίου 2014 η εταιρία στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού είσπραξε το ποσό των $ ( ,44) σχετικά µε επίδικη απαίτηση της. Για την εν λόγω απαίτηση η εταιρία δεν είχε σχηµατίσει κάποια πρόβλεψη στις οικονοµικές της καταστάσεις. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαµβάνεται ποσό (31/12/2014: ) το οποίο αφορά έξοδα σύναψης της δανειακής σύµβασης µεταξύ της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και της Commerzbank, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013 µε σκοπό τη χρηµατοδότηση επένδυσης νέας µονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής

18 13) Προβλέψεις ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εκκρεµείς δικαστικές Ζηµίες από Σύνολο υποθέσεις συµβάσεις 1 Ιανουαρίου Αντιλογισµός µη χρησιµοποιθήσων προβλέψεων Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως εκεµβρίου Ιανουαρίου Αντιλογισµός µη χρησιµοποιθήσων προβλέψεων Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εκκρεµείς δικαστικές Ζηµίες από Σύνολο υποθέσεις συµβάσεις 1 Ιανουαρίου Αντιλογισµός µη χρησιµοποιθήσων προβλέψεων Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως εκεµβρίου Ιανουαρίου Αντιλογισµός µη χρησιµοποιθήσων προβλέψεων Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης αναµένεται να χρησιµοποιηθεί κατά την τρέχουσα χρήση. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατισθεί κρίνεται επαρκές και δεν αναµένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν των ποσών που αναφέρονται την 31/03/2015. Ζηµιές από συµβάσεις Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναφέρεται σε ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια συµβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας µε αντισυµβαλλόµενους της. Η πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδοµένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος. Ο Όµιλος, βασιζόµενος στην αρχή της συντηρητικότητας, εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την φύση των εκάστοτε συµβατικών του υποχρεώσεων και προβαίνει στις απαιτούµενες προσαρµογές. 14) Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Επί της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου και της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ύψους (2014: ). 15) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ο Όµιλος ελέγχεται από τη ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εγκατεστηµένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 78,55% των µετοχών της µητρικής Εταιρείας. Το υπόλοιπο 21,45% των µετοχών είναι ευρέως διεσπαρµένο. Η τελική µητρική του Οµίλου είναι η VIOHALCO SA, εγκατεστηµένη στο Βέλγιο

19 Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. i) Πωλήσεις: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/ /03/ /03/ /03/2014 Πωλήσεις αγαθών Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεµένα µέρη Πωλήσεις υπηρεσιών Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεµένα µέρη ii) Αγορές: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/ /03/ /03/ /03/2014 Αγορές αγαθών Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεµένα µέρη Αγορές υπηρεσιών Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεµένα µέρη Αγορές παγίων Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεµένα µέρη iii) Αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/ /03/ /03/ /03/2014 Αµοιβές - Ωφελήµατα για µέλη Σ και Στελέχη Αµοιβές τερµατισµού απασχόλησης Σύνολο iv) Υπόλοιπα περιόδου που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/ /12/ /03/ /12/2014 Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη: Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεµένα µέρη Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις σχετικά µε την εισφορά γης σε συγγενή εταιρεία Σύνολο Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη: Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεµένα µέρη Σύνολο Τα λοιπά συνδεόµενα µέρη αφορούν θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου VIOHALCO SA. Τα οφειλόµενα και εισπρακτέα ποσά προς και από τα συνδεόµενα µέρη, δεν έχουν συγκεκριµένους όρους αποπληρωµής και είναι άτοκα. Τα οφειλόµενα ποσά προκύπτουν κυρίως από αγορές αγαθών και υπηρεσιών

20 Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος µεταξύ άλλων πραγµατοποίησε πωλήσεις προς τελικούς πελάτες µέσω των συνδεδεµένων εταιρειών ΣΙ ΜΑ Α.Ε. και ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε. (αντιπρόσωποι) αξίας ,21 (2014: ) και ,03 (2014: ) αντίστοιχα Οι συναλλαγές αυτές δεν εµφανίζονται στον σχετικό πίνακα πωλήσεων αγαθών προς συνδεδεµένα µέρη. Οι απαιτήσεις εντούτοις για τις εν λόγω πωλήσεις, αξίας ,56 (2014: ) και ,52 (2014: ) αντίστοιχα, την 31/03/2015 περιέχονται στο σχετικό πίνακα απαιτήσεων από συνδεδεµένα µέρη, όπως προβλέπεται στα συµφωνητικά µε την εν λόγω εταιρεία. Βασικά και µειωµένα 16) Κέρδη ανά µετοχή Τα βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/(ζηµίας) που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1/1 έως 31/03/2015 1/1 έως 31/03/2014 1/1 έως 31/03/2015 1/1 έως 31/03/2014 Κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους Ιδιοκτήτες της µητρικής Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,0265-0,0269 0,0244-0, ) Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικού χαρακτήρα Ενοποιηµένα και εταιρικά στοιχεία Υπόλοιπο 01/01/ Νέες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικού χαρακτήρα Πληρωµή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων χρηµατοδοτικού χαρακτήρα Υπόλοιπο 31/12/ Νέες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικού χαρακτήρα Πληρωµή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων χρηµατοδοτικού χαρακτήρα Υπόλοιπο 31/03/ Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 η Εταιρεία προχώρησε σε σύµβαση πρακτόρευσης απαιτήσεων µέσω της οποίας έλαβε ποσό ( ). Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 οι εν λόγω εκχωρούµενες απαιτήσεις είναι σε Ευρώ και σε USD και η περίοδος µέχρι την εισροή των χρηµάτων δεν είναι έντοκη. Ο τόκος καθορίζεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο προς το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο Factoring της Τράπεζας για το Ευρώ και το ολάριο (το οποίο ισούται µε το εκάστοτε προνοµιακό επιτόκιο της Τράπεζας Euribor 3 µηνών για το Ευρώ, και Libor 3 µηνών για το ολάριο, προσαυξηµένα κατά το προβλεπόµενο στους Ειδικούς Όρους ποσοστό). 18) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, η Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και η Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 - 1 -

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 - 1 - Τριµηνιαία Οικονοµική Έκθεση ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ( ΛΠ 34) (1 Ιανουαρίου ) Η παρούσα συνοπτική οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1 Ιανουαρίου ) Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23191/06/Β/90/37 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑ Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2015

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις TRASTOR ΑΝΩΝΥΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 54412521000 Αρ. Μητρώου Α.Ε. 24473/06/Β/91/47 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 14 564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 998385205.Ο.Υ.: ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2014 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Πληροφόρηση σύµφωνα µε το.λ.π. 34 για την περίοδο REDS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η εκεµβρίου 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 TRASTOR ΑΝΩΝΥΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) της 30 ής Σεπτεµβρίου 2014

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) της 30 ής Σεπτεµβρίου 2014 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) της 30 ής Σεπτεµβρίου 2014 Ο Γενικός ιευθυντής Ο Οικονοµικός ιευθυντής & & Ο Πρόεδρος.Σ. Μέλος του.σ. Μέλος του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οικονομικές Kαταστάσεις. 31 εκεμβρίου 2014

ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οικονομικές Kαταστάσεις. 31 εκεμβρίου 2014 ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2014 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Σεπτεµβρίου 2011 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2011) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα