ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP)"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP)

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΤΡΧΠΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ» Ο Γήκος Ζραθιείοσ κέζω ηοσ Σκήκαηος Δσρωπαϊθώλ Προγρακκάηωλ δηοργαλώλεη έλα ηεηραήκερο ζσλέδρηο κε ηίηιο «Ζ Ηζόηεηα ησλ Γύν Φύισλ ζε πεξίνδν Οηθνλνκηθήο Κξίζεο» ζηο πιαίζηο ηοσ προγράκκαηος «Δπξώπε γηα ηνπο πνιίηεο». Ζ σποβοιή ηες πρόηαζες γηα ηο πρόγρακκα «Δσρώπε γηα ηοσς Ποιίηες» κε ζέκα ηελ «Κνηλσληθνπνίεζε ησλ εμαξησκέλσλ αηόκσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνύ Υάξηε Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο» ήηαλ πρωηοβοσιία ηοσ Γήκοσ Λεκεζού κέζω ηες Δπηηροπής Κοηλωληθής Πρόλοηας. ηο πρόγρακκα ζσκκεηέτοσλ ως εηαίροη: ο Γήκος Λεκεζού ζσληοληζηής εηαίρος(κύπρος) ο Γήκος Ζραθιείοσ (Διιάδα) ο Γήκος Θεζζαιολίθες (Διιάδα) ο Γήκος PLOVDIV (Βοσιγαρία) Πξόγξακκα - Programme Γεπηέξα 27 Ηνπλίνπ Monday 27 th of June π.κ π.κ. ΠΡΟΔΛΔΤΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ - Arrival and Registration of the Participants ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΧΝ - Welcome and Opening Remarks Γηάλλεο Κνπξάθεο- Mr Giannis Kourakis, Mayor of the Municipality of Heraklion Γεώξγηνο Δι. Αεξάθεο Aληηδήκαξρνο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ- Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ- Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Mr George El.Aerakis Deputy Mayor of European Programmes Quality Services Control and Educational Programmes for the Employees at the Municipality of Heraklion Δύε Σζνιάθε, Γεκνηηθή ύκβνπινο θαη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Γήκνπ Λεκεζνύ Councillor and Chairman of the Committee on Social Welfare at the Municipality of Limassol Cyprus Θεαλώ Βξέληδνπ - θνξδαιάθε, Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο Ζξαθιείνπ Theano Brentzou Skordalaki, Regional Director Of Heraklion π.κ. ΑΛΛΟΗ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ - Other Greetings 1 ε ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Πξννπηηθή ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο γηα ηα Γύν θύια- First Session: Gender Perspective of the Financial and Economic Crisis ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΟΜΗΛΖΣΖ ΘΔΜΑ ΔΗΖΓΖΖ -SUBJECT OF THE SPEACH NAME, SURNAME AND PROFESSION OF THE SPEAKER π.κ. Φξαγθίζθνο Παξαζύξεο, Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ - Mr Fragiskos Parasiris Member of Δπθαηξίεο γηα ηε Γπλαίθα Μέζα ζηελ Κξίζε

3 the Greek Parliament Opportunities for Women in Crisis Μαξία Πεηξαθνγηώξγε, Γήκαξρνο Φαηζηνύ Maria Petrakogiorgi, Mayor of the Municipality of Festos Γέζπνηλα πγγειάθε Αληηδήκαξρνο Ζξαθιείνπ, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο- Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο Πξννπηηθέο θαη Πξνθιήζεηο γηα ηηο Δθιεγκέλεο Γπλαίθεο Γεκάξρνπο ζε Πεξηόδνπο Ύθεζεο Prospects and Challenges for Elected Women Mayors in Times of Recession Ζ Ηζόηεηα ζηα Υξόληα ηεο Κξίζεο Equality in Years of Crisis Despoina Sygelakη, Deputy Mayor of Social policy-protection and Solidarity at The Municipality of Heraklion Αγγειηθή ρνηλαξάθε Αληηδήκαξρνο Ζξαθιείνπ, Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γηαθάλεηαο, Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε Aggeliki Sxoinaraki Egovernment, Transparency, Civic Service at the Municipality of Heraklion Γπλαίθεο ζηα Πξόζπξα Οηθνλνκηθήο Κξίζεο- Ηζόηεηα-Καζνξηζηηθόο Παξάγνληαο ζηηο Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Women on the Verge of Economic Crisis-Equality- Determinant in Development Prospects π.κ. Γηάιεηκκα γηα θαθέ - Coffee Break π.κ. εκηλάξην από Eκπεηξνγλώκνλεο - Seminar by Experts Μαξία Καθνπιάθε Γεκοζηογράθος Ms Phil Media- Journalist Ms Phil Media Μαξία Σηηνκηρειάθε, Γεκνηηθή ύκβνπινο ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Maria Σitomichelaki Municipal Councillor at the Municipality of Heraklion Καιπςώ Γνύια, Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Calypso Goulas, Deputy Mayor for Social Solidarity and Protection of the Citizen at the Municipality of Thessaloniki Καηαζθεπάδνληαο ηε θέςε, ηε Βηνινγηθή θαη Κνηλσληθή καο Σαπηόηεηα Constructing the Thought, our Biological and Social Identity Ζ Γπλαίθα Μπξνζηά ζηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε The Woman in the Face of Economic Crisis Ζ Διιελίδα Γπλαίθα θαη Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε. θέςεηο Πξνηάζεηο - Πξννπηηθή The Greek Woman and the Economic Crisis. Reflections Suggestions-Perspective

4 κ.κ κ.κ. ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΕΖΣΖΖ - OPEN DISCUSSION ΓΔΤΜΑ -ΜΠΟΤΦΔ - LUNCH Σξίηε 28 Ηνπλίνπ Tuesday 28 th June π.κ. πλάληεζε Γηεζλώλ Πξνζθεθιεκέλσλ πλέδξσλ έμσ από ην Ξελνδνρείν «Αζηόξηα» Meeting of the International Guests in the area outside of the Hotel "Astoria" π.κ. Δπίζθεςε ζε Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Visiting social structures in the Μunicipality of Heraklion 8.40 π.κ. Παηδηθόο ηαζκόο Νέαο Αιηθαξλαζζνύ 6 th Kindergarden School Centre in Nea Alikarnassos 9.00 π.κ. Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ Νέαο Αιηθαξλαζζνύ Open Elderly Protection Centre in Nea Alikarnassos 9.20 π.κ. Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Θειέσλ Ζξαθιείνπ- Πόξνο Female Centre for Childcare Resource in Heraklion 9.45 π.κ. Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ ΣΑΛΧ Open Elderly Protection Centre in Talos area 10 π.κ. Σ Παηδηθόο ζηαζκόο- ΣΑΛΧ 6 th Kindergarden School Centre π.κ. Παηδηθό Αλαπηπμηαθό Κέληξν Ζξαθιείνπ Child Development Center of Heraklion π.κ. ΠΡΟΔΛΔΤΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ - Arrival and registration of the Participants π.κ. Γηάιεηκκα γηα θαθέ - Cοffee Break π.κ. 2 ε ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Δπίδραζε ηες Οηθολοκηθής Κρίζες ζηης Γσλαίθες Second Session: Impact of the Economic Crisis on Women Οηθνλνκηθή θξίζε ζηηο επηρεηξήζεηο - Financial crisis in enterprises εκηλάξην από εκπεηξνγλώκνλεο - Seminar by Experts Μεξόπε Απειίδνπ Γηεπζύληξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΚΔΘΗ Ζξαθιείνπ (Κέληξν γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο) Φύιν θαη Μεηαλάζηεπζε Gender and Migration

5 Director of the Department of KETHI in Heraklion (Center for Equal Gender Issues) Πεηξάθε Μαξία, Τπεύζπλε Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο & ηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ Petraki Maria, Responsible Business Helpdesk and Support of the Chamber of Commerce Heraklion θεύσ Μπηδηώηε, Πξόεδξνο ηνπ Γηθηύνπ Παξέκβαζεο Γπλαηθώλ Κξήηεο Skevo Bizioti, President of the Women of Crete Network Intervention Πόπε νπξκατδνπ, Πνιηηηθή Δπηζηήκσλ, Ννκηθόο, Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο ηνπ Κέληξνπ Δξγάλε Popi Sourmaϊdou, Political Scientist, Lawyer, Management Consultant in the Center Ergani Οηθνλνκηθή θξίζε- Γπλαίθεο- Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Economic crisis-women- Entrepreneurship Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Ζζηθή Entrepreneurship and Ethics Ζ Καηλνηνκία ζε ζρέζε κε ην θύιν. Πσο κπνξεί λα απαληήζεη θαλείο ζηνλ απνθιεηζκό ησλ γπλαηθώλ από ηελ εξγαζία, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ έξεπλα, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Innovation in relation to gender. How can we respond to the exclusion of women from work, entrepreneurship, technology and research, their participation in decisionmaking κ.κ. ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΕΖΣΖΖ κ.κ. ΓΔΤΜΑ ΜΠΟΤΦΔ LUNCH ΣΔΣΑΡΣΖ 29 ΗΟΤΝΗΟΤ Wednesday 29 June κ.κ π.κ. ΠΡΟΔΛΔΤΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ - Arrival and Registration of the Participants 3ε ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Discussion with Local Women on the Impact of the Economic Crisis to their Own and Family s Welfare σδήηεζε κε Γσλαίθες από ηελ Σοπηθή Κοηλωλία γηα ηελ Δπίδραζε ηες Οηθολοκηθής Κρίζες ζηε Γηθή ηοσς Εωή θαη ζηελ Δσεκερία ηες Οηθογέλεηας ηοσς Ρέληα Γξόζνπ Msc Κνηλσληνιόγνο, Γηεπζύληξηα Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Renia Drosou Msc, Sociologist, Director of European πλδπαζκόο Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο-Θεηηθά Μέηξα θαη Πξαθηηθέο πνπ Γελ Πεξηιακβάλεη ε Διιεληθή

6 Programmes in the Municipality of Heraklion Ννκνζεζία Combination of Work and Family Life-Positive Measures and Practices Which Are Not Included in the Greek Legislation Mαίξε Παρηαδάθε, Πξόεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ κειώλ γπλαηθείσλ ζσκαηείσλ Ζξαθιείνπ θαη Ννκνύ Ζξαθιείνπ Mary Pachiadaki, President of the Women's Associations of Heraklion and of Heraklion Prefecture, Crete Ζ Δπίδξαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζηηο Γπλαίθεο θαη ζηηο Οηθνγέλεηεο ηνπο The Impact of the Economic Crisis on Women and their Families Ναηαιία Εαραξηδή, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε Κέληξσλ Πξόιεςεο «είξηνο» Natalia Zachartzi, Social Worker, Scientifically Responsible at the Prevention Centres ' Siriοs ' Οη Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Οηθνγέλεηα θαηά ηελ Πεξίνδν ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. Ζ εκαζία ηεο Πξόιεςεο γηα ηελ Δλίζρπζε ηνπ Γνλετθνύ Ρόινπ. Factors Αffecting the Family During the Period of Economic Crisis. The Importance of Preventive Measures for the Strengthening of the Parental Role Παπαδνπνύινπ Αξγπξώ, Νεπηαγσγόο Σκήκαηνο Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Papadopoulou Argyro, Nursery Teacher in the Kindergarden Department of the Municipality of Thessaloniki Ο Μηθξόο Νηθόιαο θαη νη Φίινη ηνπ Γείρλνπλ έλα Γξόκν ζε Μαο ηνπο Μεγάινπο γηα λα Πξνβιεκαηηζηνύκε ζε ζρέζε κε ηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε Βησκαηηθή Πξνζέγγηζε Young Nikolas and his Friends Show us a way to think in Association with the Economic Crisis Experiential Approach Γεκίξεο Μόζρνπ, Φπρνιόγνο Κνηλσληνιόγνο/Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξίαο παζηηθώλ Βνξείνπ Διιάδνο Ζ Ζκέξα ησλ 36 Χξώλ The Day of 36 Hours Demiris Μoshou, Psychologist Sociologist/Director of the Company for Spasmophiliacs of Northern Greece π.κ. Γηάιεηκκα γηα θαθέ -Coffee Break

7 Κέιιπ Φπιάθε-Φπρνιόγνο Kelly Psylaki-Psycologist Γηνξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ Με Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Organisation of Workshop for Three Thematic Workshops κ.κ κ.κ. ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΕΖΣΖΖ- OPEN DISCUSSION ΓΔΤΜΑ ΜΠΟΤΦΔ LUNCH Πέκπηε 30 Ηνπλίνπ Thursday 30 th of June π.κ. ΠΡΟΔΛΔΤΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ - Arrival and Registration of the Participants π.κ. 4ε ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Σξόπνη γηα λα Ξεπεξαζηεί ε Οηθνλνκηθή Κξίζε: Πξνηάζεηο Πξνο ηηο Γπλαίθεο γηα Δθαξκόζηκε Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Ways to Overcome the Economic Crisis: Suggestions for Sound Financial Management for Women Καινγεξνπνύινπ Ρίηζα Πξόεδξνο Λπθείνπ Διιελίδσλ Kalogeropoulou Ritsa, President in The Lyceum of Greek Women Αζελά Εήθα-Σζειεκέγθνπ, Πξόεδξνο Οκίινπ Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαινλίθεο θαη Πξόεδξνο πλδέζκνπ γηα ηελ Δπξώπε ησλ Πνιηηώλ Πξνηάζεηο Πξνο ηηο Γπλαίθεο γηα Δθαξκόζηκε Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Proposals Applicable to Women for Economic Management Δξγαζία Γπλαηθώλ Καη Οίθνλ (Καη Οίθνλ Δξγαζία) ζε Πεξίνδν Κξίζεο Working Women at Home (Home-Work) in Time of Crisis Athina Zika-Tselemegkoy, President and Chairman of Thessaloniki cultural development League for a citizen s Europe Σξηαθνζάξε Πξόεδξνο Δπηρεηξεκαηηώλ Διιάδνο-.Δ.Γ.Δ. Γέζπνηλα, πλδέζκνπ Γπλαηθώλ Πσο ζα Μεηώζνπκε ηηο πλέπεηεο ζηελ Δπηρείξεζε καο How to Reduce the Impact of the Economic Crisis in our Enterprise Triakosari Despina, President of Women Entrepreneurs Association Of Greece-S.E.G.E π.κ. Γηάιεηκκα γηα θαθέ Coffee Break Δηξήλε Αζαλαζάθε, Δθπαηδεπηηθόο, ύκβνπινο ζην Ζ Ηζόηεηα ησλ Φύισλ σο Κιεηδί γηα ηελ Άκβιπλζε ησλ Αξλεηηθώλ Δπηπηώζεσλ ηεο Πνιπδηάζηαηεο

8 Κέληξν Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ, ΚΔΘΗ Irene Athanasaki, Educator, Advisor to the Center for Gender Equality, KETHI Κνξλειία Ληαλνύ, Οηθνλνκνιόγνο, ύκβνπινο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Cornelia Lianou, Economist, Consultant In Entrepreneurship Οηθνλνκηθήο Κξίζεο Gender Equality as a Key to Mitigate the Negative Effects of Multidimensional Economic Crisis Πνιηηηθέο γηα ην Φύιν. Τπνζηεξίδνληαο Γνκέο γηα ηηο Γπλαίθεο. Καιέο Πξαθηηθέο από ηελ Δπξώπε Policies for Gender. Supporting Structures for Women. Best Practices from Europe Aλνηρηή ζπδήηεζε- Κιείζηκν εξγαζηώλ Open discussion- Closure of the sessions κ.κ. ΓΔΤΜΑ ΜΠΟΤΦΔ LUNCH

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

21 st MAY 2013 penteli symposium

21 st MAY 2013 penteli symposium Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO Under the auspices of the hellenic association of the United Nations and the Greek National

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Ανακοίνωση. Important Announcement. For more information. Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντική Ανακοίνωση. Important Announcement. For more information. Περισσότερες πληροφορίες Σημαντική Ανακοίνωση Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συνέδριο για τον Τουρισμό και τη Γαλάζια Ανάπτυξη που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 1η ημέρα (10 Μαρτίου 2014) της Διεθνής Εκδήλωσης Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children

International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children th 9 International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children Recent Adnances in Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences The Hellenic Association of United Nations

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations

Subject: Regulatory policy and assessment of the quality and effectiveness of regulations Athens, July the 18th 2006 Register Number: Υ190 HELLENIC REPUBLIC PRIME MINISTER TO: 1. All Ministers and Deputy Ministers 2. The Secretary General of the Government 3. All Secretaries General of the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From October 2014. Venue: Greece, Lefkas Duration: 12 Months

EVS Project. Date: From October 2014. Venue: Greece, Lefkas Duration: 12 Months reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From October 2014 Venue: Greece, Lefkas Duration:

Διαβάστε περισσότερα