ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 Άρθρο 1. Φιλοσοφία... 8 Άρθρο 2. Γενικές Αρχές Λειτουργίας... 8 Άρθρο 3. Καθήκοντα και Αποστολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Άρθρο 4. Σχολές και Τμήματα του Ιδρύματος Άρθρο 5. Εργαστήρια, Κλινικές και Μουσεία του Ιδρύματος Άρθρο 6. Ίδρυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης Άρθρο 7. Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης σχολών ή τμημάτων Άρθρο 8. Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης τομέων τμημάτων Άρθρο 9. Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων Άρθρο 10. Γενική διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος Άρθρο 11. Προοπτική Ανάπτυξης Σχολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 12. Διοικητική Οργάνωση του Ιδρύματος Άρθρο 13. Εκλογικοί κατάλογοι Άρθρο 14. Σύγκληση Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων Άρθρο 15. Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων Άρθρο 16. Όργανα του Ιδρύματος Άρθρο 17. Πρύτανης Άρθρο 18. Αρμοδιότητες Πρύτανη Άρθρο 19. Συγκρότηση της Συγκλήτου Άρθρο 20. Αρμοδιότητες Συγκλήτου Άρθρο 21. Το Πρυτανικό Συμβούλιο Άρθρο 22 Το Συμβούλιο Άρθρο 23. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Άρθρο 24. Συνήγορος του Φοιτητή Άρθρο 25. Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του αυτοτελούς γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή Άρθρο 26. Όργανα της Σχολής Άρθρο 27. Κοσμήτορας Άρθρο 28. Αρμοδιότητες Κοσμήτορα Άρθρο 29. Κοσμητεία Άρθρο 30. Αρμοδιότητες Κοσμητείας Άρθρο 31. Γενική Συνέλευση της Σχολής Άρθρο 32. Όργανα του Τμήματος Άρθρο 33. Πρόεδρος Τμήματος Άρθρο 34. Αρμοδιότητες Προέδρου Τμήματος Άρθρο 35. Η Συνέλευση του Τμήματος Άρθρο 36. Αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος Άρθρο 37. Διευθυντής Τομέα - Γενική Συνέλευση Τομέα ΛΟΙΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Άρθρο 38. Κανόνες λειτουργίας Άρθρο 39. Επιτροπή Κοσμητόρων Άρθρο 40. Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας Άρθρο 41. Ειδικά Συμβούλια Σπουδών Άρθρο 42. Διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων στα Συλλογικά Όργανα Άρθρο 43. Σχολή δια βίου μάθησης Άρθρο 44. Εργαστήρια / Κλινικές / Μουσεία Άρθρο 45. Επιτροπή Δεοντολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ Άρθρο 46. Διάρθρωση των σπουδών ΜΕΡΟΣ Α. ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 47. Διδακτικό έργο Άρθρο 48. Πρόγραμμα σπουδών Άρθρο 49. Χρονική διάρθρωση σπουδών Εξετάσεις Άρθρο 50. Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές πρώτου κύκλου

4 Άρθρο 51. Σύμβουλοι σπουδών Άρθρο 52. Φοιτητικά θέματα Άρθρο 53. Συγγράμματα ΜΕΡΟΣ Β. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 54. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Άρθρο 55. Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές δεύτερου κύκλου ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 56. Διδακτορική διατριβή Προγράμματα διδακτορικών σπουδών Άρθρο 57. Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές τρίτου κύκλου ΜΕΡΟΣ Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Άρθρο 58. Προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου ΜΕΡΟΣ Ε. ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Άρθρο 59. Σχολή δια Βίου Μάθησης Άρθρο 60. Προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 61. Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα Άρθρο 62. Διοργάνωση σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας Άρθρο 63. Προγράμματα σπουδών συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Άρθρο 64. Προγράμματα σπουδών συνεργασίας με Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής Άρθρο 65. Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα Άρθρο 66. Πιστοποίηση και χρηματοδότηση προγραμμάτων σπουδών Άρθρο 67. Επώνυμες έδρες Άρθρο 68. Ειδικά Συμβούλια Σπουδών Άρθρο 69. Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας Άρθρο 70. Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών Άρθρο 71. Κανονισμοί σπουδών και εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων Άρθρο 72. Αξιολόγηση διδακτικού έργου από φοιτητές Άρθρο 73. Τιμητικοί τίτλοι που απονέμονται από το ίδρυμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Άρθρο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Άρθρο 75. Προκήρυξη θέσεων και υποβολή υποψηφιοτήτων Άρθρο 76. Επιτροπές Επιλογής ή Εξέλιξης Καθηγητών/Μητρώα μελών των Επιτροπών Άρθρο 77. Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης Καθηγητών Άρθρο 78. Διορισμός Καθηγητών - Έλεγχος Νομιμότητας Άρθρο 79. Μονιμοποίηση υπηρετούντων επίκουρων Καθηγητών Άρθρο 80. Αξιολόγηση Καθηγητών ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Άρθρο 81. Δικαιώματα, άδειες Άρθρο 82. Υποχρεώσεις/Καθήκοντα των Καθηγητών πλήρους απασχόλησης Άρθρο 83. Υποχρεώσεις/Καθήκοντα των Καθηγητών μερικής απασχόλησης Άρθρο 84. Υπηρετούντες λέκτορες ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ/ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 85. Ασυμβίβαστα Καθηγητών Άρθρο 86. Αναστολή καθηκόντων Καθηγητών Άρθρο 87. Κωλύματα Καθηγητών ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Άρθρο 88. Επίτιμοι διδάκτορες Άρθρο 89. Ομότιμοι Καθηγητές Άρθρο 90. Επίτιμοι Καθηγητές Άρθρο 91. Επιβράβευση και καταβολή πρόσθετων παροχών σε καθηγητές ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Άρθρο 92. Εντεταλμένοι διδασκαλίας (άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 4009/2011) Άρθρο 93. Επισκέπτες Καθηγητές Άρθρο 94. Επισκέπτες Ερευνητές Άρθρο 95. Συνταξιούχοι Καθηγητές

5 ΜΕΡΟΣ Β. ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Άρθρο 96. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Άρθρο 97. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Άρθρο 98. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Άρθρο 99. Κοινές διατάξεις για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Άρθρο 100. Προκήρυξη θέσεων / Διαδικασία επιλογής Άρθρο 101. Περιοδική Αξιολόγηση Άρθρο 102. Σύσταση και Κατάργηση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο 103. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Φοιτητών του Ιδρύματος Άρθρο 104. Φοιτητική Ιδιότητα. Προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησης μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης Άρθρο 105. Διαδικασία Ορισμού και Ανάδειξης Εκπροσώπων των Φοιτητών σε Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος Άρθρο 106. Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας Άρθρο 107. Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών. Σύμβουλοι Σπουδών Άρθρο 108. Ο Συνήγορος του Φοιτητή Άρθρο 109. Οι Κοινωνικές Παροχές προς τους Φοιτητές Άρθρο 110. Βραβεία, Υποτροφίες και Εκπαιδευτικά Δάνεια για Φοιτητές Άρθρο 111. Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε Φοιτητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 112. Γενική Διάρθρωση Υπηρεσιών Β. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Άρθρο 113. Γραμματέας του Ιδρύματος Άρθρο 114. Διαδικασία Επιλογής Γραμματέα Ιδρύματος Άρθρο 115. Αρμοδιότητες Γραμματέα του Ιδρύματος ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 116. Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Άρθρο 117. Διεύθυνση Διοικητικού Άρθρο 117. Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Φοιτητικής Μέριμνας Άρθρο 119. Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Άρθρο 120. Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Άρθρο 121. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Άρθρο 122. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Άρθρο 123. Διεύθυνση Πληροφορικής & Δικτύων Άρθρο 124. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Άρθρο 125. Διεύθυνση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) Άρθρο 126. Ανεξάρτητα Τμήματα Γραμματεία Συγκλήτου Γραμματεία Συμβουλίου Γραμματεία Πρυτανικού Συμβούλιου Γραμματεία Πρύτανη (αντιστοιχία με Τμήμα) Γραμματεία Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟ.ΔΙ.Π Νομική Υπηρεσία Γραμματεία Γραμματέα Γραμματείες Σχολών Γραμματείες Τμημάτων Γραμματεία Κέντρου Ξένων Γλωσσών Γραμματεία Δικτύου Εργαστηριών Υποστήριξης Έρευνας - Δ.Ε.Υ.Ε Γραμματειακή Υποστήριξη ΚΥΒΕ Γραμματεία Κέντρου Πανεπιστημιακού Αθλητισμού Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 127. Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Άρθρο 128. Αρμοδιότητες Προϊσταμένων λοιπών Οργανικών Μονάδων

6 ΜΕΡΟΣ Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 129. Προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου - Κατηγορίες και Κλάδοι Άρθρο 130. Προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Οργανικές Θέσεις Άρθρο 131. Προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Προσωποπαγείς Θέσεις Άρθρο 132. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Κατηγορίες και Ειδικότητες Άρθρο 133. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - Οργανικές Θέσεις Άρθρο 134. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - Προσωποπαγείς Θέσεις ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 135. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Άρθρο 136. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Άρθρο 137. Προϊστάμενοι Τμημάτων Άρθρο 138. Προϊστάμενοι Ανεξάρτητων Τμημάτων Άρθρο 139. Καταργούμενες Διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ H. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 140. Γενικές Αρχές Πειθαρχικού Δικαίου Άρθρο 141. Πειθαρχικά Παραπτώματα Άρθρο 142. Πειθαρχικές Ποινές Άρθρο 143. Πειθαρχικά Όργανα Άρθρο 144. Πειθαρχική Διαδικασία Άρθρο 145. Παραγραφή Πειθαρχικών Αδικημάτων Άρθρο 146. Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΔΕΠ Άρθρο 147. Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Λοιπού Βοηθητικού, Ειδικού και Έκτακτου Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού Άρθρο 148. Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Άρθρο 149. Κανόνες Δεοντολογίας: Γενικά Ζητήματα Άρθρο 150. Βασικές Αρχές Άρθρο 151. Κανόνες Δεοντολογίας για τους Καθηγητές, το Υπόλοιπο Ακαδημαϊκό Προσωπικό, για τους Διδάσκοντες και για τους Ερευνητές Άρθρο 152. Κανόνες Δεοντολογίας για τους Φοιτητές Άρθρο 153. Κανόνες Δεοντολογίας για την Έρευνα Άρθρο 154. Κανόνες Δεοντολογίας που αφορούν στα Πνευματικά Δικαιώματα και τις Δημοσιεύσεις Άρθρο 155. Κανόνες Δεοντολογίας για τη Διδασκαλία Άρθρο 156. Επιτροπή Δεοντολογίας: Λειτουργία, Μέλη, Αρμοδιότητες Άρθρο 157. Ευθύνες για τη Συμμόρφωση με τους Κανόνες Δεοντολογίας Άρθρο 158. Πολιτική Μη Αντιποίνων Άρθρο 159. Δημοσιότητα και Διαφάνεια Άρθρο 160. Κανόνες για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας Άρθρο 161. Συγκρότηση και Λειτουργία ΑΔΙΠ Άρθρο 162. Συγκρότηση και Λειτουργία ΜΟΔΙΠ Άρθρο 163. Συγκρότηση και Λειτουργία ΟΜΕΑ Άρθρο 164. Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης του Έργου του Πανεπιστήμιου Άρθρο 165. Εσωτερική Αξιολόγηση Άρθρο 166 Εξωτερική Αξιολόγηση Άρθρο 167. Αξιολόγηση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Άρθρο 168. Πιστοποίηση της Ποιότητας Άρθρο 169. Κριτήρια Πιστοποίησης Άρθρο 170. Αποφάσεις Πιστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 171. (Άρθρο 62/4009) Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού Άρθρο 172. Κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του απολογισμού Άρθρο 173. Θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και του προσωπικού με αναπηρία Άρθρο 174. Μεταφορά φοιτητών Άρθρο 175. Συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος Άρθρο 176. Διασφάλιση ιδίων εσόδων Άρθρο

7 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Οργανισμός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5, 8 παρ. 10(γ), παρ. 18(ε), παρ. 20(ια) του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ: 195/Α/ ) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ: 159/Α/ ) «Θέματα Α.Ε.Ι. Καθαρισμός σχολικών μονάδων Κολλέγια κλπ». γ) του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ: 24/Α/ ) «Θέματα Υπ. Παιδείας: Οργ. Πιστοποίησης Προσόντων / ΙΝΕΔΙΒΙΜ Θέματα ΑΕΙ, Ανοικτού». δ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ: 193/Α/ ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». ε) του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ: 54/Α ) «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». στ) του άρθρου 68, Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ: 32/Α/ ) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». ζ) του Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ: 137/Α/ ) «Μετονομασία Τμήματος και Ίδρυση συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων». 2. Τη γνώμη προς τον Πρύτανη που διατύπωσε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην συνεδρία της αριθμ..., 3. Το έγγραφο-εισήγηση αριθμ... του Πρύτανη προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4. Την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ.., 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 6. Την υπ αριθμ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αποφασίζουμε ότι: Ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καταρτίζεται και ισχύει εφεξής ως ακολούθως: 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1. Φιλοσοφία Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1964, και αποτελεί ένα από τα πιο άρτια οργανωμένα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Στο πέρασμα των χρόνων, η διαχρονική ταυτότητά του ως ενός Πανεπιστημίου με ερευνητικό χαρακτήρα και διεθνή αποστολή, διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: Σταθερά ριζωμένο στην ιστορία του, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη και τη διάδοση της γνώσης σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου και φυσικού επιστητού μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει την αρχή της ελευθερίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του απέναντι στην ανθρωπότητα, την κοινωνία και τη φύση. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί με ανοικτό πνεύμα και ανοχή απέναντι σε διαφορετικά πρόσωπα και ιδέες, φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να αξιοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητες προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η ταυτότητα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ως ενιαίου Πανεπιστημίου, έχει αναδυθεί μέσω της ακαδημαϊκής ιστορίας του, της προσήλωσής του στο παρόν και τον ιδιαίτερο ρόλο του στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές προσπάθειες του Πανεπιστημίου στοχεύουν στην επίλυση κεντρικών ερωτημάτων, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, εστιάζουν στη βασική έρευνα και την εφαρμογή της και ενθαρρύνουν τους σπουδαστές, από πρώιμο στάδιο, να συμμετέχουν σε αυτήν την επιστημονική και ακαδημαϊκή προσπάθεια. Οι ειδικότητες, που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, περιλαμβάνουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες, τις επιστήμες υγείας και την επιστήμη της μηχανικής. Άρθρο 2. Γενικές Αρχές Λειτουργίας 1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άρχισε τη λειτουργία του το 1964, με τη Φιλοσοφική Σχολή ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ. 735/1964, Α' 240). Μεταγενέστερα λειτούργησε το Μαθηματικό Τμήμα (Β.Δ. 223/1966, Α' 58) και με το Ν.Δ. 746/1970 (A' 267), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έγινε ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο. 2. Το Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εκπληρώνοντας, στο πλαίσιο του Συντάγματος, την αποστολή του, στον ακαδημαϊκό χώρο, αποβλέπει στην παροχή ανώτατης παιδείας και την ουσιαστική κατάρτιση των φοιτητών, καθώς και στην προαγωγή των επιστημών. Στο επίκεντρο της διδασκαλίας βρίσκονται τόσο η καλλιέργεια της θεωρητικής σκέψης και η απόκτηση των απαραίτητων επιστημονικών εφοδίων, που αποτελούν τις βασικές συνιστώσες για το διεθνές κύρος των χορηγουμένων τίτλων Σπουδών και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων, όσο και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των αποφοίτων του, η οποία θα εμφορείται από κοινωνική ευαισθησία και δημοκρατικό ήθος. 8

9 3. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου βασίζεται στη δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η δραστηριότητα κάθε φορέα πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο της νομοθεσίας και του παρόντος Οργανισμού. 4. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως ενεργός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο διεθνές, ευρωπαϊκό, βαλκανικό και μεσογειακό περιβάλλον. Ακόμη, υποστηρίζει τη συνεχή προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και των πρακτικών που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική καταξίωση της επιστήμης. Για την επίτευξη των παραπάνω, και μέσα στο πλαίσιο των αρχών του και του νόμου, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 5. Οι δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να ασκούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνονται απολύτως σεβαστά τα θεσπισμένα, από τους Διεθνείς Οργανισμούς, Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη. 6. Θεωρείται απαράδεκτη οποιαδήποτε διάκριση, η οποία σχετίζεται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τη θρησκεία ή τη φυσιολογία. Επίσης, είναι ανεπίτρεπτη η άσκηση οποιασδήποτε συμβολικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε εκτροπή από τη μαθησιακή σχέση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. 7. Οι αποφάσεις στα θεσμοθετημένα όργανα του Πανεπιστημίου επιβάλλεται να λαμβάνονται με κριτήρια διαφάνειας και αξιοκρατίας. Οι αποφάσεις των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να συντείνουν στην εμπέδωση ενός κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, που συνιστούν θεμελιώδεις παραμέτρους της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Η λήψη κάθε απόφασης πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς, λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών ή επαγγελματικών σκοπιμοτήτων. 8. Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να διαφυλάσσουν και να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερα τους πόρους και την περιουσία του Πανεπιστημίου, ώστε να μη φαλκιδεύεται και να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας. 9. Η επιστημονική έρευνα: Η έρευνα, ως το σύνολο των εργασιών που δημιουργούν γνώση, αποτελεί δικαίωμα που ασκείται σε συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας, η οποία εγγυάται την αδέσμευτη επιστημονική διερεύνηση και διδασκαλία. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει με κάθε τρόπο την παραγωγή νέας γνώσης, βασικής και εφαρμοσμένης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην ποιότητα κα την πρωτοτυπία του ερευνητικού έργου. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που συντελούνται στο Πανεπιστήμιο χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και τα αποτελέσματά τους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κάθε είδους, είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, καθώς και στο κοινωνικό σύνολο και κατατίθενται στην Ενιαία Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 10. Στο Πανεπιστήμιο δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας ή έρευνας, η οποία φαλκιδεύει την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου υποκειμένου, ή έρευνας που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με την παραγωγή γνώσης, που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς και επεκτατικούς σκοπούς. 11. Η γνώση, ως κοινωνικό αγαθό, προκύπτει από έρευνα που σέβεται τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον και διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η κάθε μορφής έρευνα, ο σκοπός, οι διαδικασίες διεξαγωγής, καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησής της, τελούν 9

10 υπό την εποπτεία της Συγκλήτου. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των χρηματοδοτούμενων από εξωτερικές πηγές ερευνητικών - εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και του Τμήματός τους για την υποβολή και την πορεία υλοποίησης των προτάσεων και μεριμνούν, ώστε τα αποτελέσματα να είναι προσιτά στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και στο κοινωνικό σύνολο. Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η χρήση των υποδομών του Τομέα ή του Τμήματος απαιτείται η γνώμη των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων. Εάν συντρέχουν λόγοι τήρησης προθεσμιών, η γνώμη είναι δυνατόν να διατυπωθεί και μετά την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει η Σύγκλητος. 12. Το Πανεπιστήμιο στηρίζει τη λειτουργία του στις αρχές του ακαδημαϊκού ασύλου, που κατοχυρώνει την ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών. Άρθρο 3. Καθήκοντα και Αποστολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Η προώθηση των επιστημών, η διασταύρωσή τους και η αναβάθμισή τους στο ανώτατο ακαδημαϊκό επίπεδο. Η δημιουργία και η διασφάλιση των προϋποθέσεων για μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική συνεργασία, που θα καταστήσει δυνατή την ουσιαστική συνεισφορά στην επίλυση μεγάλων ζητημάτων, που αντιμετωπίζουν η ανθρωπότητα και η κοινωνία σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία διατίθενται προς όφελος της κοινωνίας, ενώ ενθαρρύνεται η αξιοποίησή τους σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αποτελούν το ενιαίο σώμα του πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα αυτοδιοικούμενο ίδρυμα, προσηλωμένο στις αρχές της ορθής ακαδημαϊκής πρακτικής. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνδέει τη γνώση και την εμπειρία των μελών του από γενεά σε γενεά. Στοχεύει στη συστηματική προώθηση της σταδιοδρομίας των νέων σπουδαστών και επιστημόνων, προσφέρει ακαδημαϊκές ευκαιρίες για ανεξάρτητη έρευνα και εξασφαλίζει τη συνεχή παρουσία των καθηγητών. Η συνεργασία ατόμων και φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας παρέχει τη δυνατότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιδίωξη και τον προσδιορισμό νέων ερευνητικών ζητημάτων. Κατά συνέπεια, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην ιδανική θέση να αντιμετωπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις με τον κατάλληλο βαθμό ευελιξίας. Η παραγωγική σχέση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας είναι αποτελεσματική για μια ακαδημαϊκή, πρακτική και συνεχή εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, να εξασφαλίζει τη συμβατότητα της επαγγελματικής εργασίας με την οικογένεια, και να διατηρεί την αρχή της διαφορετικότητας και της ισότητας, τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενισχύει και επεκτείνει τη συνεργασία τόσο με πανεπιστημιακά όσο και με μη πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τις επαφές του με πρώην φοιτητές και αποφοίτους, φίλους και υποστηρικτές, καθώς και με επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς εταίρους και να προσελκύσει περαιτέρω ενθάρρυνση και υποστήριξη. 10

11 Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει μια μακρά παράδοση. Κατέχοντας σημαντική θέση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μιας παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και παγκόσμιου περιβάλλοντος. Θα συνεχίσει να αυξάνει την ελκυστικότητά της για ακαδημαϊκούς και φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο και να επεκτείνει τις διεθνείς συνεργασίες της, προκειμένου να προσφέρει σε νέους ερευνητές και σε καθηγητές όλων των κατηγοριών τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για περαιτέρω επιμόρφωση και εξέλιξη. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Άρθρο 4. Σχολές και Τμήματα του Ιδρύματος Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελείται από επτά (7) Σχολές, οι οποίες διαρθρώνονται σε δεκατέσσερα (14) Τμήματα, ως ακολούθως: α) Φιλοσοφική Σχολή, με τα Τμήματα: 1) Φιλολογίας, 2) Ιστορίας & Αρχαιολογίας και 3) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας. β) Σχολή Θετικών Επιστημών, με τα Τμήματα: 1) Μαθηματικών, 2) Φυσικής, 3) Χημείας, 4) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και 5) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, γ) Σχολή Επιστημών Υγείας, με τα Τμήματα: 1) Ιατρικής, 2) Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών δ) Σχολή Επιστημών Αγωγής, με τα Παιδαγωγικά Τμήματα: 1) Δημοτικής Εκπαίδευσης και 2) Νηπιαγωγών. ε) Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με το Τμήμα: 1) Οικονομικών Επιστημών, στ) Σχολή Καλών Τεχνών, με το Τμήμα: 1) Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ζ) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με το Τμήμα: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Άρθρο 5. Εργαστήρια, Κλινικές και Μουσεία του Ιδρύματος 1. Τα Εργαστήρια, οι Κλινικές και τα Μουσεία του Ιδρύματος υπάγονται στις Σχολές, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4009/ Εργαστήρια του Ιδρύματος, ανά Σχολή στην οποία υπάγονται, είναι τα ακόλουθα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλολογίας Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (ΦΕΚ: 279/Α/ ) Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (ΦΕΚ: 279/Α/ ) Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΦΕΚ: 279/Α/ ) Εργαστήριο Γλωσσολογίας (ΦΕΚ: 279/Α/ ) Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας (ΦΕΚ: 279/Α/ ) Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Εργαστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας) Εργαστήριο Αρχαιολογίας (Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας και Τέχνης) Εργαστήριο Λαογραφίας (Τομέας Λαογραφίας) Εργαστήριο Προβιομηχανικής Τεχνολογίας (Τομέας Λαογραφίας) Εργαστήριο Προφορικής Ιστορίας και Ιστοριών Ζωής (Τομέας Νεότερης Ιστορίας και Τομέας Λαογραφίας) Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Φιλοσοφίας Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών (Π.Δ. 227, ΦΕΚ: 175/Α/ ) 12

13 Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (K.E.NE.Φ.) (Π.Δ. 349, ΦΕΚ: 290/Α/ ) Βιβλιοθήκη και Μουσείο Μαρίας και Σπύρου Μαλαφούρη (Eρνάνη) Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών (Π.Δ. 107, ΦΕΚ: 98/Α/ ) Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών (Π.Δ. 349, ΦΕΚ: 290/Α/ ) Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Γλώσσας στην Εκπαίδευση (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/ ) Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/ ) Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/ ) Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/ ) Εργαστήριο Έρευνας του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/ ) Τομέας Ψυχολογίας Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας (Π.Δ. 328, ΦΕΚ: 279/A/ ) Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και Εφαρμογών (Π.Δ. 328, ΦΕΚ: 279/A/ ) Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας (Π.Δ. 114, ΦΕΚ: 99/A/ ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Αριθμητικής Ανάλυσης (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Εργαστήριο Μαθηματικών (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Εργαστήριο Μηχανικής (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Εργαστήριο Πιθανοτήτων και Στατιστικής (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηματικών Προβλημάτων - NLAMPP LAB (Σύγκλητος Π.Ι. 896/ ) Σπουδαστήριο Άλγεβρας (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Σπουδαστήριο Γεωμετρίας (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Σπουδαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης (Υ.Α. B1/110/ (ΦEK 66/Β/ ) Τμήμα Φυσικής Τα ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα Φυσικής είναι τα εξής: Εργαστήριο Αστρονομίας (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Α Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Β Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Α Εργαστήριο Φυσικής (Φασματοσκοπίας Mossbauer και Φυσικής Υλικών) (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Β Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργειών και Εφαρμογών) (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) 13

14 Γ Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής και Μοριακής Φυσικής) (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Δ Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών) (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Ε Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης των Υλικών) (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) ΣΤ Εργαστήριο Φυσικής (Πυρηνικής Φυσικής) (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (Υ.Α. Β1/110/ , ΦΕΚ 66/Β/ ) Τμήμα Χημείας Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Εργαστήριο Βιοχημείας Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων Εργαστήριο Βιομηχανική Χημείας Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων Τομέας Φυσικοχημείας Εργαστήριο Φυσικοχημείας Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Εργαστήριο Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης & Επεξεργασίας Σημάτων Εργαστήριο Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων (ΦΕΚ: 1773/Β/ ) Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλγορίθμων (ΦΕΚ: 1773/Β/ ) Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα δεκατρία (13) εκπαιδευτικά ή / και ερευνητικά εργαστήρια των οποίων η λειτουργία έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχουν σταλεί τα σχετικά έγγραφα στο υπουργείο για θεσμοθέτηση: Εργαστήριο Μηχανικής Συμπεριφοράς και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών (Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό) Εργαστήριο Υπολογιστικής Επιστήμης των Υλικών (Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό) Εργαστήριο Πολυμερικών Υλικών (Υλικών V) (Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό) Εργαστήριο Μαγνητικών Υλικών (Ερευνητικό) Εργαστήριο Κεραμικών & Σύνθετων Υλικών (Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υλικών Εργαστήριο Ηλεκτρικών-Μαγνητικών-Οπτικών Ιδιοτήτων Υλικών (Εργαστήριο Υλικών ΙΙΙ) (Εκπαιδευτικό) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας (Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό) Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών και Επιστημονικών Υπολογισμών (Ερευνητικό) Εργαστήριο Σύνθετων Υλικών (πολυμερούς, κεραμικής και μεταλλικής μήτρας) Φυσικοχημείας (Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό) 14

15 Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Ερευνητικό) Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Ερευνητικό) Εργαστήριο Πειραματικής Μελέτης και Μικρομηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών (Ερευνητικό) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Ιατρικής Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός Τομέας Εργαστήριο Μικροβιολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Εργαστήριο Φαρμακολογίας Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Εκτροφείο Πειραματοζώων Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Σπουδαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής Τομέας Υγείας του Παιδιού Εργαστήριο Παιδιατρικής Παθολογικός Τομέας Εργαστήριο Ανοσολογίας Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Εργαστήριο Βιολογίας Εργαστήριο Βιοπληροφορικής Εργαστήριο Βιοχημείας Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Βοτανικής Εργαστήριο Γενετικής Εργαστήριο Ζωολογίας Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Εργαστήριο Κυτταρικής & Μοριακής Νευροανοσολογίας Εργαστήριο Οικολογίας Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Τεχνολογίας Εργαστήριο Φυσικοχημείας 15

16 Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής & Έρευνας (ΦΕΚ: 173/Α/ ) Εργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ: 269/Α/ ) Εργαστήριο Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας & Πολιτισμού (ΦΕΚ: 269/Α/ ) Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών & Εκπαίδευσης (ΦΕΚ: 269/Α/ ) Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ: 8/Α/ και 289/Β/ ) Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση (ΦΕΚ: 269/Α/ ) Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (ΦΕΚ: 269/Α/ ) Εργαστήριο Διδακτικής & Σχολικής Παιδαγωγικής (ΦΕΚ: 269/Α/ ) Εργαστήριο Εκπαίδευσης & Διδασκαλίας της Φυσικής (ΦΕΚ: 144/Α/ ) Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών Εργαστήριο Μουσικής Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εργαστήριο Ειδικής & Θεραπευτικής Αγωγής (Π.Δ. 144/ , ΦΕΚ 110/A/ ) Εργαστήριο Ψυχολογίας (Π.Δ. 226/ , ΦΕΚ 175/A/ ) Εργαστήριο Παιδαγωγικής & Διδακτικής Μεθοδολογίας (Π.Δ. 111, ΦΕΚ 99/Α/ ) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση (Π.Δ. 182, ΦΕΚ 144/Α/ ) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΑ /Β1/9-9-09, ΦΕΚ 1971/Β/ ) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Εργαστήριο Ζωγραφικής Εργαστήριο Γλυπτικής Εργαστήριο Χαρακτικής Εργαστήριο Φωτογραφίας Εργαστήριο Κινουμένου Σχεδίου Εργαστήριο Γραφιστικής Εργαστήριο Πολυμέσων 16

17 3. Κλινικές του Ιδρύματος, ανά σχολή στην οποία υπάγονται, είναι οι ακόλουθες: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Ψυχιατρική Κλινική Χειρουργικός Τομέας Τομέας Υγείας του Παιδιού Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Ορθοπεδική Κλινική Χειρουργική Κλινική Ουρολογική Κλινική Αναισθησιολογίας Κλινική Καρδιοχειρουργική Κλινική Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων Παιδιατρική Κλινική Νεογνολογική Κλινική Παθολογικός Τομέας Παθολογική Κλινική Α 'και Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα Παθολογική Κλινική Β Ογκολογική Κλινική Ρευματολογική Κλινική Αιματολογική Κλινική Ενδοκρινολογική Κλινική Καρδιολογική Κλινική Πνευμονολογική Κλινική Νεφρολογική Κλινική Δερματολογική Κλινική Κλινική Εντατικής Θεραπείας Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική Νευρολογική Κλινική Νευροχειρουργική Κλινική 4. Μουσεία του Ιδρύματος, ανά σχολή στην οποία υπάγονται, είναι τα ακόλουθα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μουσείο Εκμαγείων και Αντιγράφων έργων της Αρχαίας Τέχνης 17

18 Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο Μουσείο Τυπογραφίας Μουσείο λαϊκής τέχνης 5. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση εργαστηρίων, κλινικών, μουσείων και αρχείων ή συλλογών του Ιδρύματος γίνεται με την απόφαση του άρθρου 6 του παρόντος. Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι εσωτερικοί κανονισμοί τους, στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Άρθρο 6. Ίδρυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης 1. Ιδρύεται Σχολή Δια Βίου Μάθησης, η οποία αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης (άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4009/2011). 2. Στο πλαίσιο της Σχολής Δια Βίου Μάθησης οργανώνονται και παρέχονται προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτ. 4 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α 163), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 59 του κεφ. Δ του παρόντος Οργανισμού. Τα παρεχόμενα προγράμματα μπορούν να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Άρθρο 7. Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης σχολών ή τμημάτων 1. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση σχολών ή τμημάτων του Ιδρύματος, καθώς και η μεταβολή της έδρας τους γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Μεταβολή της προηγούμενης παραγράφου είναι επιτρεπτή, εφόσον συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τις υφιστάμενες σχολές ή τμήματα. β) επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε μια σχολή ή ένα τμήμα. γ) η λειτουργία μεμονωμένων σχολών ή τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. δ) είναι σύμφωνη με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας. 3. Για κάθε μεταβολή της πρώτης παραγράφου εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων. Πριν την υποβολή της πρότασης, ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου. Οι γνώμες θεωρείται ότι έχουν δοθεί μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. 18

19 4. Σε περίπτωση συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης τμήματος ή μεταβολής της έδρας του, η γνώμη που η Σύγκλητος διατυπώνει προς το Συμβούλιο λαμβάνεται αφού προηγουμένως εκφράσει την άποψή της η γενική συνέλευση της οικείας σχολής και του τμήματος ή τμημάτων τα οποία αφορά η μεταβολή. Σε περίπτωση ίδρυσης τμήματος ή συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης σχολής ή μεταβολής της έδρας της, η γνώμη που η Σύγκλητος διατυπώνει προς το Συμβούλιο λαμβάνεται αφού προηγουμένως εκφράσει την άποψή της η γενική συνέλευση της οικείας σχολής ή της σχολής ή σχολών τις οποίες αφορά η μεταβολή. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά εξαιρετικό λόγο για την παράταση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. 5. Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση σχολής ή τμήματος, όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων σχολών ή τμημάτων, καθώς και τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων. 6. Παραρτήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια Σχολή και με τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα. 7. α. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση ή τη μεταβολή της έδρας σχολής ή τμήματος, μπορούν με την ίδια ως άνω διαδικασία να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του ν. 4009/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α 83). Για τον ορισμό του αριθμού των εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα τμήματα πανεπιστημίων. Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης. β. Ειδικά για τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος , ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόμα και στην περίπτωση που στη συνέχεια η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατμήθηκε, μετονομάστηκε ή καταργήθηκε (άρθρο 7 παρ. 4 στοιχ. γ του ν. 4142/2013). Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης διάταξης, στους εισαχθέντες έως το ακαδημαϊκό έτος φοιτητές τμημάτων που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Στους εισαχθέντες έως το ακαδημαϊκό έτος φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος (άρθρο 39 παρ. 11 του ν. 4186/2013, ΦΕΚ Α 193). Άρθρο 8. Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης τομέων τμημάτων Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση τομέων των τμημάτων του Ιδρύματος, καθώς και η τροποποίηση του γνωστικού τους αντικειμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της γενικής συνέλευσης του οικείου τμήματος. Καθηγητής ή λέκτορας μπορεί να αλλάξει τομέα με απόφαση της γενικής συνέλευσης 19

20 του τμήματος (άρθρο 6 παρ. 4 στοιχ. ε του ν. 1268/1982, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1404/1983, ΦΕΚ Α 173). Άρθρο 9. Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση εργαστηρίων, κλινικών, μουσείων και αρχείων ή συλλογών του Ιδρύματος, καθώς και η τροποποίηση του αντικειμένου τους γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της γενικής συνέλευσης της οικείας σχολής ή, εφόσον πρόκειται για μονάδα που υπάγεται απευθείας στο Ίδρυμα, του πρύτανη. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται οι εσωτερικοί κανονισμοί των μονάδων του παρόντος άρθρου, όπου περιλαμβάνονται οι όροι και διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 10. Γενική διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος Των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως αυτές ειδικότερα ορίζονται στο κεφάλαιο Ζ του παρόντος Οργανισμού, προΐσταται ο Γραμματέας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι διοικητικές υπηρεσίες διαρθρώνονται σε δύο γενικές διευθύνσεις και τις λοιπές αυτοτελείς μονάδες καθώς και τα συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, όπως εκτίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο Ζ του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 11. Προοπτική Ανάπτυξης Σχολών 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 12. Διοικητική Οργάνωση του Ιδρύματος Τα Διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου διακρίνονται σε συλλογικά και μονοπρόσωπα. Τα συλλογικά όργανα είναι: α) η Σύγκλητος, β) το Συμβούλιο, γ) η Γενική Συνέλευση της Σχολής, δ) η Κοσμητεία, ε) η Γενική Συνέλευση Τμήματος και στ) η Γενική Συνέλευση Τομέα και ζ) η Κοσμητεία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης. Επίσης σε κάθε Πανεπιστήμιο λειτουργούν και τα ακόλουθα γνωμοδοτικού χαρακτήρα όργανα: (α) Η Επιτροπή Κοσμητόρων, (β) το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας και (γ) Η Επιτροπή Δεοντολογίας. Σε κάθε Σχολή (ή Τμήμα) λειτουργεί Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών. Τα μονοπρόσωπα όργανα είναι: α) ο Πρύτανης, β) οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις και οι εν ενεργεία Αντιπρυτάνεις μέχρι τέλους της θητείας τους, γ) οι Κοσμήτορες των Σχολών, δ) οι Πρόεδροι των Τμημάτων, ε) οι Διευθυντές Τομέων, στ) οι Διευθυντές Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και Σπουδαστηρίων και ζ) ο Συνήγορος του Φοιτητή. Άρθρο 13. Εκλογικοί κατάλογοι Για την εκλογή του Πρύτανη, των μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, του Κοσμήτορα, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Ιδρύματος έχει την ευθύνη κατάρτισης και τακτικής ενημέρωσης του καταλόγου των εκλεκτόρων της εκάστοτε εκλογής τους οποίους επικυρώνει με πράξη του ο Πρύτανης. Για την εκλογή του Προέδρου του Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα την ευθύνη κατάρτισης και ενημέρωσης του καταλόγου εκλεκτόρων έχει η Γραμματεία του οικείου Τμήματος, τον οποίο επικυρώνει με πράξη του ο Κοσμήτορας της Σχολής που ανήκει το Τμήμα. Οι κατάλογοι δημοσιοποιούνται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών αναρτώμενοι στον ιστοχώρο του Ιδρύματος. Άρθρο 14. Σύγκληση Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων 1. Ο καθορισμός της ημέρας και της ώρας των τακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων γίνεται με απόφασή τους κατά την πρώτη συνεδρίασή τους στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά την κρίση του Προέδρου του συλλογικού οργάνου είναι δυνατόν να αλλάξει η ημερομηνία ή/και η ώρα της συνεδρίασης., τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για την πρόσκληση των μελών. 2. Το συλλογικό όργανο μπορεί να συνέρχεται και εκτάκτως, εφόσον προσκληθεί από τον Πρόεδρό του ή το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο το 1/3 του συνόλου των μελών του. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του οργάνου είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση στην οικεία Γραμματεία του συλλογικού οργάνου της ως άνω έγγραφης αίτησης. Η αίτηση για την έκτακτη σύγκληση του οργάνου πρέπει να περιέχει και το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία αναφέρεται. Εάν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν είναι 21

22 παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που υπέγραψαν η αίτηση θεωρείται ότι αποσύρθηκε και η συνεδρίαση ματαιώνεται. 3. Εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το 1/4 του συνόλου των μελών του συλλογικού οργάνου η συζήτηση συγκεκριμένου θέματος, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να εισαγάγει το θέμα αυτό προς συζήτηση μεταξύ των πρώτων πέντε θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Η αίτηση θεωρείται ότι αποσύρθηκε, εάν κατά τη συζήτηση του θέματος δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που την υπέγραψαν. 4. Σε κάθε περίπτωση, που ορισμένος αριθμός μελών συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του οργάνου ή την εισαγωγή συγκεκριμένου θέματος στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση, και το όργανο αυτό δεν συγκληθεί εντός της προς τούτο προθεσμίας ή το θέμα δεν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη από τον Πρόεδρό του, τότε το όργανο συγκαλείται ή η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται και κοινοποιείται, κατ αίτηση των ενδιαφερομένων, από τον Πρόεδρο του Τμήματος προκειμένου για τη Γ.Σ. του Τομέα, από τον Κοσμήτορα ή Διευθυντή της Σχολής προκειμένου για τη Γ.Σ. του Τμήματος, ή, σε κάθε περίπτωση, πλην του Συμβουλίου από τον Πρύτανη, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση. 5. Οι συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου πραγματοποιούνται στο χώρο που έχει οριστεί ως αίθουσα συνεδριάσεων του οργάνου αυτού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου, το όργανο είναι δυνατό να συνεδριάσει και σε άλλο χώρο εντός ή εκτός του ιδρύματος, ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση. Το όργανο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον αποφασίσει αιτιολογημένα ο Πρόεδρος. 6. α) Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τακτικών συνεδριάσεων μαζί με τις εισηγήσεις, εάν τυχόν υπάρχουν, και το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό διανέμονται σε όλα τα μέλη του οργάνου (τακτικά και αναπληρωματικά) τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. β) Προκειμένου για έκτακτες συνεδριάσεις, η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη μαζί με τις εισηγήσεις, εάν υπάρχουν, και το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό μπορεί να διανέμεται μέχρι και την προηγούμενη της έκτακτης συνεδρίασης ημέρα. γ) Στην περίπτωση που η πρόσκληση γίνεται με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλο παρόμοιο μέσο, η ημερήσια διάταξη, οι τυχόν εισηγήσεις και το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό τίθενται στη διάθεση των μελών, στις προθεσμίες που ισχύουν για την πρόσκληση, στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, που η πρόσκληση (με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) του εκπροσώπου των φοιτητών ή σπουδαστών στη συνεδρίαση του οργάνου αναρτάται σε πινακίδα της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο αυτός φοιτά. Για τη θέση των παραπάνω εγγράφων στη διάθεση των μελών του συλλογικού οργάνου καθώς και για την ανάρτηση της πρόσκλησης των εκπροσώπων των φοιτητών ή σπουδαστών συντάσσεται από τον Γραμματέα του οργάνου σημείωση στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 7. Για την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά η αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Εάν, μετά την πάροδο τριάντα λεπτών από την 22

23 καθορισμένη στην πρόσκληση ώρα συνεδρίασης, δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση ματαιώνεται υποχρεωτικά και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. 8. α) Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου αυτού. β) Η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατό να αλλάξει με πρόταση του Προέδρου, εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του οργάνου και υπάρχει απαρτία. 9. α) Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι ο Πρόεδρος ή το μέλος του οργάνου που έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο ως εισηγητής για συγκεκριμένο θέμα ή που έχει ζητήσει τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Εξαιρουμένων των υπαλλήλων του Ιδρύματος οι οποίοι παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρύτανη, κάθε όργανο μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση, για παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο αποχωρεί πριν από την έναρξη της συζήτησης. β) Ο Πρόεδρος μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση για σύντομο διάλειμμα. Με σύμφωνη γνώμη του οργάνου, η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί για μεγαλύτερο διάστημα, συνεχιζόμενη όμως την ίδια ή το αργότερο την επόμενη ημέρα, άλλως θεωρείται ότι έχει διακοπεί οριστικά. Άρθρο 15. Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλέψεων για επιμέρους όργανα: 1. Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται σε κατάλληλες αίθουσες και σε κατάλληλο χρόνο, ώστε, κατά το δυνατόν, να μην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό έργο. 2. Η διαδικασία συζήτησης θεμάτων και λήψης αποφάσεων στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα είναι η ακόλουθη: α) Το οικείο όργανο συνέρχεται σε συνεδρία ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του οργάνου σε συνεργασία με το Γραμματέα του οργάνου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο πρόεδρος ή άλλο μέρος του οργάνου που ορίζεται από αυτόν. β) Οι εισηγήσεις διαβάζονται ή αναπτύσσονται γραπτά ή προφορικά αντίστοιχα από τους κατά νόμον εισηγητές του κάθε θέματος. Οι γραπτές εισηγήσεις διανέμονται μαζί με την ημερήσια διάταξη με ευθύνη της Γραμματείας του οργάνου. β) Επί των εισηγήσεων γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις στις οποίες απαντούν οι εισηγητές γ) Συντάσσεται κατάλογος ομιλητών, οι οποίοι αναπτύσσουν τις απόψεις τους. Ο χρόνος για την κάθε τοποθέτηση καθορίζεται από το σώμα. 23

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΒΟΛΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 Άρθρο Α.1 Νομική μορφή... 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4009/2011 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ. ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΦΕΚ... Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ 1 Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 88 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4009 Έτος: 2011 ΦΕΚ: Α 195 20110906 Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2011 Ημ.Υπογραφής: 02.09.2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Τίτλος Δομή,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1268 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 87 19820716 Τέθηκε σε ισχύ: 16.07.1982 Ημ.Υπογραφής: 16.07.1982 Τίτλος Για τη δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 6 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ Άρθρο 1 Σχολές Τμήματα 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3549/Α 69/20.3.2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3549/Α 69/20.3.2007 - 1 - * NOMOI * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3549/Α 69/20.3.2007 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ / 01.03.2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο Νόμου ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.1 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28 Απριλίου 2006 Με την κατάθεση του τελικού αυτού πορίσματος, η Επιτροπή του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα