Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/ / τ.a')

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a')"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ Περί κυρώσεως της εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συµβάσεως µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/ / τ.a') Περί κυρώσεως της εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συµβάσεως µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. Άρθρον πρώτον Kυρούται και έχει ισχύν νόµου η εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσα Σύµβασις µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, της οποίας το κείµενον εις πρωτότυπον εις την Aγγλικήν γλώσσαν και εις µετάφρασιν εις την Eλληνικήν έχει ως ακολούθως: ΣYMBAΣIΣ Mεταξύ της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». H Kυβέρνησις της Eλληνικής ηµοκρατίας και η Kυβέρνηση της ηµοκρατίας της Φινλανδίας. Eπιθυµούσαι όπως συνάψουν σύµβασιν περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Αρθρο 1. Πρόσωπα εφ ών εφαρµόζεται η Σύµβασις Αρθρο 1. Πρόσωπα εφ ών εφαρµόζεται η Σύµβασις - Κείµενο νόµου

2 H παρούσα Σύµβασις εφαρµόζεται επί προσώπων τα οποία είναι κάτοικοι του ενός ή αµφοτέρων των Συµβαλλοµένων Kρατών. Αρθρο 2. Kαλυπτόµενοι φόροι Αρθρο 2. Kαλυπτόµενοι φόροι - Κείµενο νόµου 1. H παρούσα Σύµβασις εφαρµόζεται επί των φόρων εισοδήµατος και κεφαλαίου των επιβαλλοµένων διά λογαριασµόν εκάστου Συµβαλλοµένου Kράτους ή των τοπικών αυτού αρχών, ανεξαρτήτως του τρόπου, καθ όν ούτοι επιβάλλονται. 2. Ως φόροι εισοδήµατος και κεφαλαίου θεωρούνται πάντες οι φόροι οι επιβαλλόµενοι επί του συνολικού εισοδήµατος, επί του συνολικού κεφαλαίου, ή επί στοιχείων εισοδήµατος ή κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων επί της προκυπτούσης ωφελείας εκ της εκποιήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας, ως επίσης και των φόρων επί της υπερτιµήσεως κεφαλαίου. 3. Oι υφιστάµενοι φόροι επί των οποίων η παρούσα Σύµβασις εφαρµόζεται είναι: α) Eν Eλλάδι: αα) ο φόρος εισοδήµατος και κεφαλαίου επί των φυσικών προσώπων. ββ) ο φόρος εισοδήµατος και κεφαλαίου επί των νοµικών προσώπων, γγ) η εισφορά υπέρ του Oργανισµού Γεωργικών Aσφαλίσεων υπολογιζοµένη επί του φόρου εισοδήµατος και δδ) πάντες οι λοιποί φόροι επί του εισοδήµατος, επί του κεφαλαίου, οι πρόσθετοι φόροι ή λοιπαί εισφοραί επί εισοδήµατος ή κεφαλαίου (εφεξής αναφερόµεναι ως «ελληνικός φόρος»). β) Eν Φινλανδία: αα) ο πολιτειακός φόρος εισοδήµατος και κεφαλαίων,

3 ββ) ο δηµοτικός φόρος, γγ) ο εκκλησιαστικός φόρος, δδ) ο φόρος των ναυτικών, εε) ο παρακρατούµενος εις την πηγήν φόρος επί εισοδηµάτων κτωµένων υπό η κατοίκων. (εφεξής αναφερόµενοι ως «φινλανδικός φόρος»). 4. H Σύµβασις εφαρµόζεται ωσαύτως επί παντός οµοίου φόρου ή ουσιωδώς παροµοίας φύσεως φόρων επιβαλλοµένων µετά την ηµεροµηνίαν υπογραφής της παρούσης Συµβάσεως επιπροσθέτως, ή αντί, των υφισταµένων φόρων. Aι αρµόδιαι αρχαί των Συµβαλλοµένων Kρατών θα γνωστοποιούν προς αλλήλας οιασδήποτε σηµαντικάς µεταβολάς επελθούσας εις την αντίστοιχον αυτών φορολογικήν νοµοθεσίαν. Αρθρο 3. Γενικοί ορισµοί Αρθρο 3. Γενικοί ορισµοί - Κείµενο νόµου 1. ια τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως, εκτός εάν άλλος το κείµενον ορίζη: α) O όρος «Φινλανδία» σηµαίνει την δηµοκρατίαν της Φινλανδίας και, εν τη γεωγραφική αυτού εννοία σηµαίνει το έδαφος της ηµοκρατίας της Φινλανδίας, και οιανδήποτε περιοχήν γειτνιάζουσαν προς τα χωρικά ύδατα της ηµοκρατίας της Φινλανδίας εντός της οποίας, συµφώνως προς την Φινλανδικήν Nοµοθεσίαν και το ιεθνές ίκαιον, είναι δυνατόν να ενασκούνται τα δικαιώµατα της Φινλανδίας εν σχέσει προς την εξερεύνησιν και εκµετάλλευσιν των φυσικών πόρων του βυθού και του υπεδάφους αυτής, β) ο όρος «Eλλάς» σηµαίνει την Eλληνικήν ηµοκρατίαν και εν τη γεωγραφική αυτού εννοία, σηµαίνει το έδαφος της Eλληνικής ηµοκρατίας και, οιανδήποτε περιοχήν γειτνιάζουσαν προς τα χωρικά ύδατα της Eλληνικής ηµοκρατίας εντός της οποίας, συµφώνως προς την Eλληνικήν Nοµοθεσίαν και το ιεθνές ίκαιον, είναι δυνατόν να ενασκούνται τα δικαιώµατα της Eλλάδος εν σχέσει προς την εξερεύνησιν και εκµετάλλευσιν των φυσικών πόρων του βυθού και του υπεδάφους αυτής, γ) ο όρος «πρόσωπον» περιλαµβάνει εν φυσικόν πρόσωπον, µίαν εταιρίαν και οιανδήποτε ετέραν οµάδα προσώπων, δ) ο όρος «εταιρεία» σηµαίνει οιανδήποτε εταιρικήν µορφήν ή οιανδήποτε νοµικήν

4 προσωπικότητα, η οποία τυγχάνει της αυτής φορολογικής µεταχειρίσεως ως µία εταιρεία, ε) οι όροι «επιχείρησις του ενός Συµβαλλοµένου Kράτους» και «επιχείρησις του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους» σηµαίνουν αντιστοίχως επιχείρησιν διεξαγοµένην υπό κατοίκου του ενός Συµβαλλοµένου Kράτους και επιχείρησιν διεξαγοµένην υπό κατοίκου του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους, στ) ο όρος «Nοµικόν Πρόσωπον ηµοσίου ικαίου» σηµαίνει : αα) εν Φινλανδία:. τους ήµους,. τας Eνώσεις ήµων. την Eυαγγελικήν - Λουθηρανήν Eκκλησίαν και τας τοπικάς αδελφότητας αυτής. την Oρθόδοξον Eκκλησίαν και τας τοπικάς αδελφότητας αυτής,. το ίδρυµα Kοινωνικής Aσφαλίσεως,. την Tράπεζαν της Φινλανδίας,. τα Πανεπιστήµια και άλλα αντίστοιχα Iδρύµατα Aνωτάτης Eκπαιδεύσεως, ββ) εν Eλλάδι :. τους ήµους και τας Kοινότητας,. τας Eνώσεις ήµων και Kοινοτήτων,. το ίδρυµα Kοινωνικής Aσφαλίσεως,. την Tράπεζαν της Eλλάδος,. τα Πανεπιστήµια και άλλα αντίστοιχα Iδρύµατα Aνωτάτης Eκπαιδεύσεως, ζ) ο όρος «υπήκοοι» (NATIONALS) σηµαίνει: αα) πάντα τα φυσικά πρόσωπα τα κτώµενα την ιθαγένειαν τινός εκ των Συµβαλλοµένων Kρατών, ββ) πάντα τα νοµικά πρόσωπα, τας προσωπικάς εταιρείας και ενώσεις, τα οποία αποκτούν το νοµικόν αυτών καθεστώς ως τοιαύτα βάσει της ισχυούσης νοµοθεσίας τινός εκ των Συµβαλλοµένων Kρατών, η) ο όρος «διεθνείς µεταφοραί» σηµαίνει οιανδήποτε µεταφοράν υπό αεροσκάφους το οποίον εκµεταλλεύεται επιχείρησις έχουσα την έδραν της πραγµατικής της

5 διευθύνσεως εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος ή υπό πλοίου το οποίον έχει τον τόπον της νηολογήσεώς του εις εν εκ των Συµβαλλοµένων Kρατών ή είναι εφωδιασµένον υπό του εν λόγω Kράτους µετά προσωρινών ναυτιλιακών εγγράφων, εκτός εάν το πλοίον ή το αεροσκάφος ενεργή µεταφοράς αποκλειστικώς µεταξύ τοποθεσιών εντός του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους, θ) ο όρος «αρµόδιαι αρχαί» σηµαίνει: αα) δια την Eλλάδα, το Yπουργείον των Oικονοµικών, ββ) δια την Φινλανδίαν, το Yπουργείον Oικονοµικών ή τον εξουσιοδοτηµένον αντιπρόσωπον αυτού. 2. Όσον αφορά την εφαρµογήν της Συµβάσεως υφ ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, πας όρος µη καθοριζόµενος εν αυτή έχει, εκτός εάν άλλως το κείµενον ορίζη, την έννοιαν την οποίαν έχει κατά τους νόµους του εν λόγω Kράτους τους αφορώντας τους φόρους επί των οποίων η παρούσα Σύµβασις εφαρµόζεται. Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία - Κείµενο νόµου 1. ιά τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως, ο όρος «κάτοικος ενός Συµβαλλοµένου Kράτους» σηµαίνει παν πρόσωπον το οποίον, συµφώνως προς τους νόµους του Kράτους τούτου, υπόκειται εις φορολογίαν εις τούτο, λόγω κατοικίας ή διαµονής αυτού ή τόπου διευθύνσεως επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή άλλου παροµοίας φύσεως κριτηρίου. Aδιανέµητος περιουσία αποβιώσαντος προσώπου θεωρείται, δια φορολογικούς σκοπούς, ότι είναι κάτοικος του Συµβαλλοµένου Kράτους, του οποίου ο αποβιώσας ήτο κάτοικος κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, συµφώνως προς τα διαλαµβανόµενα εν τη προηγουµένη προτάσει ή τας διατάξεις της παραγράφου 2. Eν τούτοις, ο όρος ούτος δεν περιλαµβάνει οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον υπόκειται εις φόρον εντός του Συµβαλλοµένου τούτου Kράτους µόνον όσον αφορά εισόδηµα από πηγάς εντός του Kράτους τούτου ή κεφάλαιον ευρισκόµενον εντός αυτού. 2. Oσάκις, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1, φυσικόν τι πρόσωπον είναι κάτοικος αµφοτέρων των Συµβαλλοµένων Kρατών τότε η κατάστασίς του καθορίζεται ως ακολούθως: α) θεωρείται, ότι είναι κάτοικος του Συµβαλλοµένου Kράτους εν τω οποίω διαθέτει µόνιµον οικογενειακήν εστίαν εάν διαθέτη µόνιµον οικογενειακήν εστίαν εις αµφότερα τα Συµβαλλόµενα Kράτη, θεωρείται ότι είναι κάτοικος του

6 Συµβαλλοµένου Kράτους µετά του οποίου διατηρεί στενωτέρους προσωπικούς και οικονοµικούς δεσµούς (κέντρον ζωτικών συµφερόντων), β) εάν το Συµβαλλόµενον Kράτος εν τω οποίω έχει το Kέντρον των ζωτικών αυτού συµφερόντων δεν δύναται να καθορισθή, ή εάν δεν διαθέτη µόνιµον οικογενειακή εστίαν εις ουδέν εκ των δύο Συµβαλλοµένων Kρατών, θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Συµβαλλοµένου Kράτους εν τω οποίω έχει συνήθη διαµονήν, γ) εάν έχη συνήθη διαµονήν εις αµφότερα τα Συµβαλλόµενα Kράτη ή εις ουδέν εξ αυτών, θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Συµβαλλοµένου Kράτους του οποίου τυγχάνει υπήκοος, δ) εάν είναι υπήκοος αµφοτέρων των Συµβαλλοµένων Kρατών ή ουδενός εξ αυτών, αι αρµόδιαι αρχαί των Συµβαλλοµένων Kρατών διευθετούν το ζήτηµα δι αµοιβαίας συµφωνίας. 3. Oσάκις, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1, εν πρόσωπον, πλην φυσικού προσώπου, είναι κάτοικος αµφοτέρων των Συµβαλλοµένων Kρατών, τότε το πρόσωπον τούτο θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Συµβαλλοµένου Kράτους εν τω οποίω ευρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διευθύνσεως αυτού. Αρθρο 5. Mόνιµος εγκατάστασις Αρθρο 5. Mόνιµος εγκατάστασις - Κείµενο νόµου 1. ιά τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως, ο όρος «µόνιµος εγκατάστασις» σηµαίνει ένα καθωρισµένον τόπον επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µέσω του οποίου αι εργασίαι της επιχειρήσεως διεξάγονται εν όλω ή εν µέρει. 2. O όρος «µόνιµος εγκατάστασις» περιλαµβάνει κυρίως: α) έδραν διοικήσεως, β) υποκατάστηµα, γ) γραφείον, δ) εργοστάσιον, ε) εργαστήριον και

7 στ) ορυχείον, πηγήν πετρελαίου ή αερίου, λατοµείον ή οιονδήποτε άλλον τόπον εξορύξεως φυσικών πόρων. 3. Eν εργοτάξιον ή εν έργον (PROJECT) κατασκευής ή εγκαταστάσεως συνιστά µόνιµον εγκατάστασιν µόνον εάν διαρκή πλέον των έξι (6) µηνών. 4. Aνεξαρτήτως των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο όρος «µόνιµος εγκατάστασιν» δεν θεωρείται ως περιλαµβάνων: α) την χρήσιν διευκολύνσεων αποκλειστικώς προς τον σκοπόν αποθηκεύσεως, εκθέσεως ή παραδόσεως αγαθών ή εµπορευµάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν, β) την διατήρησιν αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν αποκλειστικώς προς τον σκοπόν αποθηκεύσεως, εκθέσεως ή παραδόσεως, γ) την διατήρησιν αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν αποκλειστικώς προς τον σκοπόν επεξεργασίας υπό ετέρας επιχειρήσεως, δ) την διατήρησιν καθωρισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικώς προς τον σκοπόν αγοράς αγαθών ή εµπορευµάτων ή συγκεντρώσεως πληροφοριών διά την επιχείρησιν, ε) την διατήρησιν καθωρισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικώς προς τον σκοπόν διεξαγωγής, δια την επιχείρησιν, οιασδήποτε ετέρας δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρος, στ) την διατήρησιν καθωρισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικώς προς διεξαγωγήν συνδεδυασµένων δραστηριοτήτων εκ των µνηµονευοµένων εις τας υποπαραγράφους α' έως ε', εφ σον η όλη δραστηριότης του καθωρισµένου τόπου η απορρέουσα εξ αυτού του συνδυασµού είναι προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρος. 5. Aνεξαρτήτως των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, οσάκις, εν πρόσωπον - πλην ανεξαρτήτου πράκτορος επί του οποίου εφαρµόζεται η παράγραφος 6 - ενεργεί δια λογαριασµόν µιας επιχειρήσεως και έχει εξουσιοδότησιν την οποίαν κατά σύστηµα ενασκεί όπως, εντός ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, συνάπτη συµβόλαια επ ονόµατι της επιχειρήσεως, η επιχείρησις αύτη θεωρείται ότι έχει µόνιµον εγκατάστασιν εν των Kράτει τούτω εν σχέσει προς τας δραστηριότητας τας αναλαµβανοµένας υπό του εν λόγω προσώπου δια την επιχείρησιν, εκτός εάν αι δραστηριότητες του προσώπου τούτου περιορίζονται εις τας µνηµονευοµένας εν παραγράφω 4, αι οποίαι έστω και εάν ασκώνται µέσω ενός καθωρισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον καθωρισµένον τούτον τόπον µόνιµον εγκατάστασιν κατά τας διατάξεις της παραγράφου ταύτης. 6. Mία επιχείρησις δεν θεωρείται ως έχουσα µόνιµον εγκατάστασιν εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος απλώς και µόνον επειδή διεξάγει εργασίας εν των Kράτει τούτω µέσω µεσίτου, γενικού πράκτορος επί προµηθεία ή οιουδήποτε άλλου ανεξαρτήτου πράκτορος, εφ όσον τα πρόσωπα ταύτα ενεργούν εντός του συνήθους πλαισίου της δραστηριότητος των.

8 7. Tο γεγονός ότι εταιρεία, η οποία εδρεύει εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος ελέγχει ή ελέγχεται υπό εταιρείας, η οποία εδρεύει εις το έτερον Συµβαλλόµενον Kράτος, ή διεξάγει εργασίας εν τω ετέρω τούτω Kράτει (είτε δια µονίµου εγκαταστάσεως, είτε κατ άλλον τρόπον), δεν δύναται αυτό καθ εαυτό να καθιστά εκατέραν των εταιρειών µόνιµον εγκατάστασιν της ετέρας. Αρθρο 6. Eισόδηµα εξ ακινήτου περιουσίας Αρθρο 6. Eισόδηµα εξ ακινήτου περιουσίας - Κείµενο νόµου 1. Eισόδηµα κτηθέν υπό κατοίκου ενός εκ των Συµβαλλοµένων Kρατών εξ ακινήτου περιουσίας (περιλαµβανοµένου του εισοδήµατος εκ γεωργικής ή δασικής δραστηριότητας) ευρισκοµένης εν τω ετέρω συµβαλλοµένω Kράτει δύναται να φορολογήται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 2. α) O όρος «ακίνητος περιουσία» έχει τηρουµένων των διατάξεων των υποπαραγράφων, β' και γ', την έννοιαν την οποίαν έχει κατά την νοµοθεσίαν του Συµβαλλοµένου Kράτους, εν τω οποίω ευρίσκεται η εν λόγω περιουσία. β) O όρος «ακίνητος περιουσία» εν πάση περιπτώσει περιλαµβάνει περιουσίαν παρεποµένην (ACCESSORY) προς την ακίνητον περιουσίαν, ζώα και εξοπλισµόν χρησιµοποιούµενα εις την γεωργίαν και δασοκοµίαν, δικαιώµατα επί των οποίων εφαρµόζονται διατάξεις της γενικής νοµοθεσίας περί εγγείου ιδιοκτησίας, επικαρπίαν επί ακινήτου περιουσίας και δικαιώµατα εξ ων απορρέουν µεταβληταί ή σταθεραί πληρωµαί ως αντάλλαγµα δι εκµετάλλευσιν, ή δικαίωµα δι εκµετάλλευσιν, µεταλλευτικών κοιτασµάτων ή πηγών και άλλων φυσικών πόρων. γ) Πλοία, σκάφη και αεροσκάφη δεν θεωρούνται ως ακίνητος περιουσία. 3. Aι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται επί εισοδήµατος προερχοµένου εξ αµέσου χρήσεως, ενοικιάσεως ή υφ οιανδήποτε ετέραν µορφήν χρήσεως της ακινήτου περιουσίας. 4. Oσάκις η απόκτησις µετοχών ή άλλων εταιρικών δικαιωµάτων εις µίαν εταιρείαν παρέχει εις τον κύριον τοιούτων µετοχών ή εις τον δικαιούχον το δικαίωµα επικαρπίας ακινήτου περιουσίας ανηκούσης εις την εταιρείαν, το εισόδηµα εκ της αµέσου χρήσεως, εκµισθώσεως ή χρήσεως υφ οιανδήποτε άλλην µορφήν του τοιούτου δικαιώµατος δύναται να φορολογηθή εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν των

9 οποίων ευρίσκεται η ακίνητος περιουσία. 5. Aι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρµόζονται ωσαύτως επί εισοδήµατος εξ ακινήτου περιουσίας επιχειρήσεως τινος και επί εισοδήµατος εξ ακινήτου περιουσίας χρησιµοποιουµένης δια την άσκησιν µη εξηρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών. 6. Aι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρµόζονται ωσαύτως επί εισοδήµατος προερχοµένου εκ δικαιώµατος επικαρπίας, όπερ έχει επιχείρησίς τις, αναφεροµένου εν τη παραγράφω ταύτη και επί εισοδήµατος εκ τοιούτου δικαιώµατος επικαρπίας ενασκουµένου δια την παροχήν µη εξηρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών. Αρθρο 7. Kέρδη επιχειρήσεων Αρθρο 7. Kέρδη επιχειρήσεων - Κείµενο νόµου 1. Tα κέρδη επιχειρήσεως ενός Συµβαλλοµένου Kράτους φορολογούνται µόνον εν τω Kράτει τούτω εκτός εάν η επιχείρησις διεξάγη εργασίας εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει µέσω µονίµου εν αυτώ εγκαταστάσεως. Eάν η επιχείρησις διεξάγη εργασίας ως προελέχθη, τα κέρδη της επιχειρήσεως δύνανται να φορολογώνται εν τω ετέρω Kράτει, αλλά µόνον κατά το µέρος τούτων το προερχόµενον εκ της µονίµου ταύτης εγκαταστάσεως. 2. Tηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3, οσάκις επιχείρησις ενός Συµβαλλοµένου Kράτους διεξάγει εργασίας εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει µέσω µονίµου εν αυτώ εγκαταστάσεως, εις έκαστον Συµβαλλόµενον Kράτος αποδίδονται εις την µόνιµον ταύτην εγκατάστασιν τα κέρδη άτινα υπολογίζεται ότι θα επραγµατοποιούντο υπ αυτής, ως εάν αύτη ήτο µία διάφορος και ανεξάρτητος επιχείρησις ασχολουµένη µε την αυτήν ή παροµοίαν δραστηριότητα, υπό τας αυτάς ή παροµοίας συνθήκας, και ενεργούσα τελείως ανεξαρτήτως από της επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί µόνιµον εγκατάστασιν. 3. Kατά τον καθορισµόν των κερδών µονίµου τινός εγκαταστάσεως εκπίπτονται τα έξοδα τα πραγµατοποιούµενα δια τους σκοπούς της µονίµου εγκαταστάσεως, περιλαµβανοµένων των ούτω πραγµατοποιουµένων διοικητικών και γενικών διαχειριστικών εξόδων, είτε εν τω Kράτει εν των οποίω ευρίσκεται η µόνιµος εγκατάστασις ή αλλαχού. 4. Eφ όσον είθισται εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος τα κέρδη τα προερχόµενα εκ µονίµου τινός εγκαταστάσεως να καθορίζωνται επί τη βάσει καταµερισµού των

10 συνολικών κερδών της επιχειρήσεως αναλόγως των διαφόρων αυτής τµηµάτων, αι διατάξεις της παραγράφου 2 ουδόλως εµποδίζουν το Συµβαλλόµενον τούτο Kράτος να καθορίζη τα φορολογητέα κέρδη διά τοιούτου καταµερισµού, ως είθισται. Eν τούτοις, η χρησιµοποιουµένη µέθοδος καταµερισµού δέον να είναι τοιαύτη, ώστε το αποτέλεσµα να είναι σύµφωνον προς τα εν τω παρόντι άρθρω εµπεριεχοµένας αρχάς. 5. Oυδέν κέρδος θεωρείται ότι ανήκει εις µόνιµον εγκατάστασιν λόγω απλής αγοράς υπό της µονίµου ταύτης εγκαταστάσεως αγαθών ή εµπορευµάτων δια την επιχείρησιν. 6. ιά τους σκοπούς των προηγουµένων παραγράφων, τα κέρδη τα προερχόµενα εκ της µονίµου εγκαταστάσεως καθορίζονται διά της αυτής µεθόδου κατ έτος, εκτός εάν υφίστανται βάσιµοι και επαρκείς λόγοι δια να καθωρίζονται άλλως. 7. Eις ας περιπτώσεις εις τα κέρδη περιλαµβάνονται στοιχεία εισοδήµατος περί των οποίων γίνεται µνεία ιδιαιτέρως εις έτερα άρθρα της παρούσης Συµβάσεως, τότε αι διατάξεις των άρθρων εκείνων δεν επηρεάζονται υπό των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Αρθρο 8. Nαυτιλιακαί και αεροπορικαί µεταφοραί Αρθρο 8. Nαυτιλιακαί και αεροπορικαί µεταφοραί - Κείµενο νόµου 1. Kέρδη προερχόµενα εκ της εκµεταλλεύσεως αεροσκαφών εις διεθνείς µεταφοράς φορολογούνται µόνον εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ευρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διευθύνσεως της επιχειρήσεως. 2. Kέρδη προερχόµενα εκ της εκµεταλλεύσεως πλοίων εις διεθνείς µεταφοράς φορολογούνται µόνον εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ευρίσκεται ο τόπος της νηολογήσεως των εν λόγω πλοίων, ή παρά του οποίου έχουν εφοδιασθή µετά ναυτιλιακών εγγράφων. 3. Aι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται ωσαύτως επί κερδών πραγµατοποιουµένων εκ της συµµετοχής εις POOL, εις κοινοπρακτικής µορφής εκµετάλλευσιν ή εις πρακτορείον, λειτουργούν επί διεθνούς επιπέδου.

11 Αρθρο 9. Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις Αρθρο 9. Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις - Κείµενο νόµου Eάν: α) Eπιχείρησις ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, συµµετέχη αµέσως ή εµµέσως εις την διοίκησιν, τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεώς τινος του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους, ή β) τα αυτά πρόσωπα συµµετέχουν αµέσως ή εµµέσως εις την διοίκησιν τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχείρησεώς τινος ενός Συµβαλλοµένου Kράτους και επιχειρήσεως τινος του ετέρου συµβαλλοµένου Kράτους και εις εκατέραν των περιπτώσεων επικρατούν ή επιβάλλονται µεταξύ των δύο επιχειρήσεων εις τας εµπορικάς ή οικονοµικάς αυτών σχέσεις όροι διάφοροι εκείνων οι οποίοι θα επεκράτουν µεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οιαδήποτε κέρδη τα οποία, εάν δεν υπήρχαν οι όροι ούτοι, θα επραγµατοποιούντο υπό µιας εκ των επιχειρήσεων, πλην όµως, λόγω των όρων τούτων, δεν επραγµατοποιήθησαν, δύνανται να περιλαµβάνωνται εις τα κέρδη της επιχειρήσεως ταύτης και να φορολογηθούν αναλόγως. Αρθρο 10. Mερίσµατα Αρθρο 10. Mερίσµατα - Κείµενο νόµου 1. Mερίσµατα καταβαλλόµενα υπό εταιρείας η οποία εδρεύει εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος εις κάτοικον του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους δύνανται να φορολογώνται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 2. Eν τούτοις, τοιαύτα µερίσµατα δύνανται να φορολογώνται εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω η καταβάλλουσα τα µερίσµατα εταιρεία εδρεύει και συµφώνως προς την νοµοθεσίαν του Kράτους τούτου, αλλά ο ούτως επιβαλλόµενος φόρος δέον να µη υπερβαίνη:

12 α) 47% του ακαθαρίστου ποσού των µερισµάτων εάν η διανέµουσα εταιρεία εδρεύη εις την Eλλάδα και β) 13% του ακαθαρίστου ποσού των µερισµάτων εάν η διανέµουσα εταιρεία εδρεύη εις Φινλανδία. H παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την φορολογίαν της Eταιρείας εν σχέσει προς τα κέρδη εξ ων καταβάλλονται τα µερίσµατα. 3. O όρος «µερίσµατα», ως χρησιµοποιείται εν τω παρόντι άρθρω, σηµαίνει εισόδηµα εκ µετοχών, εκ µετοχών «επικαρπείας» ή δικαιωµάτων «επικαρπίας», εκ µετοχών µεταλλείων, εξ ιδρυτικών τίτλων ή εκ λοιπών δικαιωµάτων άτινα, µη αποτελούντα αξιώσεις εκ χρεών, επιτρέπουν συµµετοχήν εις κέρδη, ως επίσης και εισόδηµα εξ ετέρων εταιρικών δικαιωµάτων, το οποίον τυγχάνει της αυτής φορολογικής µεταχειρίσεως ως το εκ µετοχών εισόδηµα δυνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας του Kράτους εις το οποίον εδρεύει η ενεργούσα την διανοµήν εταιρεία. 4. Aι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται εάν ο λήπτης των µερισµάτων, ων κάτοικος ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, διεξάγη εργασίας εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει, εν τω οποίω εδρεύει η καταβάλλουσα τα µερίσµατα εταιρεία, διά µονίµου τινός εγκαταστάσεως ευρισκοµένης εν αυτώ ή παρέχη εν τω ετέρω τούτω Kράτει µη εξηρτηµένας προσωπικάς υπηρεσίας εκ καθωρισµένης βάσεως ευρισκοµένως εν αυτώ και η συµµετοχή (HOLDING) δυνάµει της οποίας καταβάλλονται τα µερίσµατα συνδέεται ουσιαστικώς µετά της τοιαύτης µονίµου εγκαταστάσεως ή καθωρισµένης βάσεως. Eν τοιαύτη περιπτώσει εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14, κατά περίπτωσιν. 5. Eάν µία Eταιρεία η οποία εδρεύει εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος κτάται κέρδη ή εισοδήµατα εκ του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους, το έτερον τούτο Kράτος δύναται να µη επιβάλη οιονδήποτε φόρον επί των µερισµάτων άτινα καταβάλλονται υπό της Eταιρείας, εκτός εάν τα τοιαύτα µερίσµατα καταβάλλωνται εις κάτοικον του ετέρου τούτου Kράτους ή εάν η συµµετοχή (HOLDING) δυνάµει της οποίας καταβάλλονται τα µερίσµατα, συνδέηται ουσιαστικώς µετά τινος µονίµου εγκαταστάσεως ή καθωρισµένης βάσεως ευρισκοµένης εν τω ετέρω τούτω Kράτει, ουδέ να υπαγάγη τα αδιανέµητα κέρδη της Eταιρείας εις φόρον επί των αδιανεµήτων κερδών, ακόµη και εάν τα καταβαλλόµενα µερίσµατα ή τα αδιανέµητα κέρδη συνίστανται εν όλω ή εν µέρει εκ κερδών ή εισοδηµάτων προκυπτόντων εν τω ετέρω τούτω Kράτει. Αρθρο 11. Tόκοι

13 Αρθρο 11. Tόκοι - Κείµενο νόµου 1. Tόκοι προκύπτοντες εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος και καταβαλλόµενοι εις κάτοικον του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους δύνανται να φορολογηθούν εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 2. Eν τούτοις, τοιούτοι τόκοι δύνανται ωσαύτως να φορολογώνται εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ούτοι προκύπτουν και συµφώνως προς την νοµοθεσίαν του Kράτους τούτου, αλλά ο ούτως επιβαλλόµενος φόρος δεν θα υπερβαίνη το 10% του ακαθαρίστου ποσού των τόκων. Aι αρµόδιαι αρχαί των Συµβαλλοµένων Kρατών καθορίζουν δι αµοιβαίας συµφωνίας τον τρόπον εφαρµογής του εν λόγω περιορισµού. 3. O όρος «τόκοι», ως χρησιµοποιείται εν τω παρόντι άρθρω, σηµαίνει εισόδηµα εξ αξιώσεων εκ χρεών οιασδήποτε φύσεως ανεξαρτήτως εάν αύται εξασφαλίζωνται ή όχι δι υποθήκης και ανεξαρτήτως εάν παρέχουν ή όχι δικαίωµα συµµετοχής εις τα κέρδη του οφειλέτου, κυρίως δε, εισόδηµα εκ κρατικών χρεωγράφων και εισόδηµα εξ οµολογιών µετά ή άνευ ασφαλειών, περιλαµβανοµένων των δώρων (PREMIUM) και βραβείων τα οποία συνεπάγονται τοιαύτα αξιόγραφα και οµολογίαι. Πρόστιµα διά καθυστερηµένη πληρωµήν δεν θεωρούνται ως τόκοι εν τη εννοία του παρόντος άρθρου. 4. Aι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται εάν ο δικαιούχος των τόκων, ων κάτοικος ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, διεξάγη εργασίας εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω προκύπτουν οι τόκοι, διά µονίµου τινός εγκαταστάσεως ευρισκοµένης εν αυτώ ή παρέχη εν τω ετέρω τούτω Kράτει µη εξηρτηµένας προσωπικάς υπηρεσίας εκ καθωρισµένης βάσεως ευρισκοµένης εν αυτώ, και η αξίωσις εκ χρέους εν σχέσει προς την οποίαν καταβάλλονται οι τόκοι συνδέεται ουσιαστικώς µετά της τοιαύτης µονίµου εγκαταστάσεως ή καθωρισµένης βάσεως. Eν τοιαύτη περιπτώσει εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14, κατά περίπτωσιν. 5. Tόκοι θεωρούνται προκύπτοντες εις εν Συµβαλλόµενων Kράτος όταν ο καταβάλλων είναι αυτό τούτο το Kράτος, τοπική Aρχή ή κάτοικος του Kράτους τούτου. Eάν όµως το καταβάλλον τους τόκους πρόσωπον, ανεξαρτήτως εάν τούτο είναι κάτοικος ή µη ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, έχη εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος µόνιµον εγκατάστασιν ή καθωρισµένη βάσιν εν σχέσει προς την οποίαν εγεννήθη η οφειλή διά την οποίαν καταβάλλονται οι τόκοι. Oι τόκοι δε ούτοι βαρύνουν την µόνιµον ταύτην εγκατάστασιν ή την καθορισµένην βάσιν, τότε οι εν λόγω τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ευρίσκεται η µόνιµος εγκατάστασις ή η καθωρισµένη βάσις. 6. Oσάκις, λόγω ειδικής σχέσεως µεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή µεταξύ αµφοτέρων τούτων και άλλου τινός προσώπου, το ποσόν των τόκων, λαµβανοµένης υπ όψιν της αξιώσεως εκ χρέους διά την οποίαν καταβάλλονται, υπερβαίνη το ποσόν το οποίον θα συνεφωνείτο µεταξύ οφειλέτου και δικαιούχου ελλείψει τοιαύτης σχέσεως, αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνον επί του τελευταίου µνηµονευθέντος ποσού. Eν τοιαύτη περιπτώσει, το υπερβάλλον

14 µέρος των τόκων φορολογείται συµφώνως προς την νοµοθεσίαν εκάστου Συµβαλλοµένου Kράτους, λαµβανοµένων δεόντως υπ όψιν των λοιπών διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως. Αρθρο 12. ικαιώµατα Αρθρο 12. ικαιώµατα - Κείµενο νόµου 1. ικαιώµατα προκύπτοντα εντός ενός Συµβαλλοµένου Kράτους και καταβαλλόµενα εις κάτοικον του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους δύνανται να φορολογώνται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 2. Eν τούτοις, δικαιώµατα εκ των αναφεροµένων εις τας περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να φορολογώνται εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ταύτα προκύπτουν και συµφώνως προς την νοµοθεσίαν του Kράτους τούτου, αλλά ο ούτως επιβαλλόµενος φόρος δέον να µην υπερβαίνη το 10% του ακαθαρίστου ποσού των δικαιωµάτων τούτων. Aι αρµόδιαι Aρχαί των Συµβαλλοµένων Kρατών καθορίζουν δι αµοιβαίας συµφωνίας τον τρόπον εφαρµογής του εν λόγω περιορισµού. 3. O όρος «δικαιώµατα», ως χρησιµοποιείται εν τω παρόντι άρθρω, σηµαίνει πληρωµάς πάσης φύσεως γενοµένας ως αντάλλαγµα: α) ιά την χρήσιν ή δικαίωµα χρήσεως οιουδήποτε δικαιώµατος αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής εργασίας περιλαµβανοµένων κινηµατογραφικών ταινιών, ταινιών διά την τηλεόρασιν ή µαγνητοταινιών διά ραδιοφωνικάς εκποµπάς. β) ιά την χρήσιν ή δικαίωµα χρήσεως, οιουδήποτε δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή προτύπου, µηχανολογικού σχεδίου, µυστικού τύπου, ή διαδικασίας παραγωγής, ή οιουδήποτε βιοµηχανικού εµπορικού, ή επιστηµονικού εξοπλισµού. γ) ιά πληροφορίας αφορώσας βιοµηχανικήν, εµπορικήν ή επιστηµονικήν εµπειρίαν. 4. Aι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται εάν ο δικαιούχος των δικαιωµάτων, ων κάτοικος ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, διεξάγη εργασίας εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω προκύπτουν τα δικαιώµατα, διά µονίµου τινός εγκαταστάσεως ευρισκοµένης εν αυτώ ή παρέχη εν τω ετέρω τούτω Kράτει µη εξηρτηµένας προσωπικάς υπηρεσίας εκ καθωρισµένης βάσεως ευρισκοµένης εν

15 αυτώ, και το δικαίωµα ή η περιουσία εν σχέσει προς την οποίαν καταβάλλονται τα δικαιώµατα, συνδέεται ουσιαστικώς µετά της τοιαύτης µονίµου εγκαταστάσεως ή καθωρισµένης βάσεως. Eν τοιαύτη περιπτώσει εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 κατά περίπτωσιν. 5. ικαιώµατα θεωρούνται προκύπτοντα εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος όταν ο καταβάλλων είναι αυτό τούτο το Kράτος, τοπική Aρχή ή κάτοικος του Kράτους τούτου. Oσάκις, όµως το καταβάλλον τα δικαιώµατα πρόσωπον, ανεξαρτήτως εάν τούτο είναι κάτοικος ή µη ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, διατηρεί εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος µόνιµον εγκατάστασιν ή καθωρισµένη βάσιν εν σχέσει προς την οποίαν εγεννήθη η υποχρέωσις καταβολής των δικαιωµάτων, τα δικαιώµατα δε ταύτα βαρύνουν την µόνιµον ταύτην εγκατάστασιν ή την καθωρισµένην βάσιν, τότε τα εν λόγω δικαιώµατα θεωρούνται προκύπτοντα εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ευρίσκεται η µόνιµος εγκατάστασις ή η καθωρισµένη βάσις. 6. Oσάκις, λόγω ειδικής σχέσεως µεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή µεταξύ αµφοτέρων τούτων και άλλου τινός προσώπου, το ποσόν των δικαιώµατων, λαµβανοµένων υπ όψιν της χρήσεως, του δικαιώµατος χρήσεως ή των πληροφοριών έναντι των οποίων καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσόν το οποίον θα συνεφωνείτο µεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ελλείψει τοιαύτης σχέσεως, αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνον επί του τελευταίου µνηµονευθέντος ποσού. Eν τοιαύτη περιπτώσει, το υπερβάλλον µέρος των πληρωµών φορολογείται συµφώνως προς την νοµοθεσίαν εκάστου Συµβαλλοµένου Kράτους, λαµβανοµένων δεόντως υπ όψιν των λοιπών διατάξεων της παρούσης Συµβάσεως. Αρθρο 13. Ωφέλεια εκ κεφαλαίου Αρθρο 13. Ωφέλεια εκ κεφαλαίου - Κείµενο νόµου 1. Ωφέλεια κτωµένη υπό κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους εκ της εκποιήσεως ακινήτου περιουσίας καθοριζοµένης εν τη παραγράφο 2 του άρθρου 6 και ευρισκοµένης εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει δύναται να φορολογήται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 2. Ωφέλεια κτωµένη υπό κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους εκ της εκποιήσεως µετοχών ή άλλων εταιρικών δικαιωµάτων αναφεροµένων εν τη παραγράφω 4 του άρθρου 6, δύναται να φορολογήται εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ευρίσκεται η ανήκουσα εις την εταιρείαν ακίνητος περιουσία.

16 3. Ωφέλεια εκ της εκποιήσεως κινητής περιουσίας αποτελούσης µέρος της επαγγελµατικής περιουσίας µονίµου τινός εγκαταστάσεως την οποίαν επιχείρησις ενός Συµβαλλοµένου Kράτους διατηρεί εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει ή κινητής περιουσίας ανηκούσης εις µίαν καθωρισµένη βάσιν την οποίαν κάτοικος ενός Συµβαλλοµένου Kράτους διαθέτει εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει προς τον σκοπόν της παροχής µη εξηρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της ωφελείας (εκ της εκποιήσεως µιας τοιαύτης µονίµου εγκαταστάσεως (µόνης ή οµού µετά της όλης επιχειρήσεως) ή µιάς τοιαύτης καθωρισµένης βάσεως, δύναται να φορολογήται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 4. Ωφέλεια εκ της εκποιήσεως πλοίων ή αεροσκαφών εκτελούντων διεθνείς µεταφοράς ή εκ κινητής περιουσίας ανηκούσης εις την εκµετάλλευσιν των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών φορολογείται µόνον εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω τα κέρδη εκ των προαναφερθέντων πλοίων ή αεροσκαφών φορολογούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσης Συµβάσεως. 5. Ωφέλεια εκ της εκποιήσεως οιασδήποτε περιουσίας, πλην της µνηµονευοµένης εις τας προηγούµενας παραγράφους του παρόντος άρθρου φορολογείται µόνον εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει του οποίου ο εκποιών είναι κάτοικος. Αρθρο 14. Mη εξηρτηµέναι προσωπικαί υπηρεσίαι Αρθρο 14. Mη εξηρτηµέναι προσωπικαί υπηρεσίαι - Κείµενο νόµου 1. Eισόδηµα κτώµενον υπό κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους έναντι επαγγελµατικών υπηρεσιών ή ετέρας δραστηριότητος µη εξηρτηµένου χαρακτήρος φορολογείται µόνον εν τω Kράτει τούτω, εκτός εάν τούτος έχη κανονικώς εις την διάθεσίν του καθωρισµένην βάσιν εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει προς τον σκοπόν της ασκήσεως της δραστηριότητος του. Eάν διατηρή ούτος µίαν τοιαύτην καθωρισµένην βάσιν, το εισόδηµα δύναται να φορολογήται εν τω ετέρω Kράτει αλλά µόνον καθ ό ποσόν ανήκει εις την εν λόγω καθωρισµένην βάσιν. 2. O όρος «επαγγελµατικαί υπηρεσίαι» περιλαµβάνει ιδίως µη εξηρτηµένας επιστηµονικάς, φιλολογικάς, καλλιτεχνικάς, εκπαιδευτικάς ή διδακτικάς δραστηριότητας, ως επίσης τας µη εξηρτηµένας δραστηριότητας των ιατρών, δικηγόρων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών.

17 Αρθρο 15. Eξηρτηµέναι προσωπικαί υπηρεσίαι Αρθρο 15. Eξηρτηµέναι προσωπικαί υπηρεσίαι - Κείµενο νόµου 1. Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 16, 18, 19 και 20, µισθοί, ηµεροµίσθια και άλλαι παροµοίας φύσεως αµοιβαί κτώµεναι υπό κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους έναντι απασχολήσεως φορολογούνται µόνον εν τω Kράτει τούτω, εκτός εάν η απασχόλησις ασκήται εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει. Eάν η απασχόλησις ασκήται ούτως ή εξ αυτής κτωµένη αµοιβή δύναται να φορολογήται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 2. Aνεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1, αµοιβή κτωµένη υπό κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους έναντι απασχολήσεως ασκουµένης εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει φορολογείται µόνον εις το πρώτον µνηµονευθέν Kράτος εάν: α) ο δικαιούχος της αµοιβής ευρίσκηται εις το έτερον Kράτος δια χρονικήν περίοδον ή περιόδους µη υπερβαινούσας συνολικώς τας 183 ηµέρας κατά το οικείον ηµερολογιακόν έτος και β) η αποζηµίωσις καταβάλληται υπό ή δια λογαριασµόν εργοδότου ο οποίος δεν είναι κάτοικος του ετέρου Kράτους, και γ) η αµοιβή δεν προκύπτη από µόνιµον εγκατάστασιν ή καθωρισµένην βάσιν την οποίαν ο εργοδότης διατηρεί εν τω ετέρω Kράτει. 3. Aνεξαρτήτως των προηγουµένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, αµοιβή κτωµένη έναντι απασχολήσεως παρεχοµένης επί πλοίου ή αεροσκάφους εις διεθνείς µεταφοράς, δύναται να φορολογώνται εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω τα κέρδη εκ της εκµεταλλεύσεως του πλοίου ή του αεροσκάφους φορολογούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσης Συµβάσεως. Αρθρο 16. Aµοιβαί διευθυντών Αρθρο 16. Aµοιβαί διευθυντών - Κείµενο νόµου

18 Aµοιβαί διευθυντών και έτεραι παρόµοιαι πληρωµαί κτώµεναι υπό κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους υπό την ιδιότητα αυτού ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου παροµοίου οργάνου εταιρείας η οποία εδρεύει εις έτερον Συµβαλλόµενον Kράτος δύνανται να φορολογώνται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. Αρθρο 17. Kαλλιτέχναι και Aθληταί Αρθρο 17. Kαλλιτέχναι και Aθληταί - Κείµενο νόµου 1. Aνεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 14 και 15, εισόδηµα κτώµενον υπό κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους παρέχοντος υπηρεσίας ψυχαγωγίας, ως καλλιτέχνου θεάτρου, κινηµατογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως, ή µουσικού, ή ως αθλητού, εκ της προσωπικής αυτού δραστηριότητος ασκουµένης εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει, δύναται να φορολογήται εν τω ετέρω τούτω Kράτει. 2. Oσάκις, εισόδηµα εν σχέσει προς την άσκησιν προσωπικής δραστηριότητος υπό προσώπου παρέχοντος ψυχαγωγίαν ή αθλητού δεν περιέρχεται εις αυτό τούτο το πρόσωπον το παρέχον την ψυχαγωγίαν ή τον αθλητήν, αλλά εις έτερον πρόσωπον, το εισόδηµα τούτο δύναται, ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 7, 14 και 15 να φορολογήται εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει εν τω οποίω ασκείται η τοιαύτη δραστηριότης. Αρθρο 18. Συντάξεις Αρθρο 18. Συντάξεις - Κείµενο νόµου 1. Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλαι παροµοίας φύσεως αµοιβαί καταβαλλόµεναι εις κάτοικον ενός Συµβαλλοµένου Kράτους έναντι παρασχεθείσης απασχολήσεως φορολογούνται µόνον εν τω Kράτει τούτω.

19 2. Aνεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1, υπό την επιφύλαξιν δε των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλα χρηµατικά ποσά καταβαλλόµενα συµφώνως προς την Kοινωνικήν Aσφαλιστικήν Nοµοθεσίαν ενός Συµβαλλοµένου Kράτους φορολογούνται µόνον εν τω Kράτει τούτω. Αρθρο 19. Kυβερνητικαί υπηρεσίαι Αρθρο 19. Kυβερνητικαί υπηρεσίαι - Κείµενο νόµου 1. α) Aµοιβαί, εκτός συντάξεων, καταβαλλόµενοι υφ ενός Συµβαλλοµένου Kράτους ή Nοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ή τοπικής αρχής αυτού εις εν φυσικόν πρόσωπον έναντι υπηρεσιών παρασχεθεισών προς το Kράτος τούτο ή Nοµικόν Πρόσωπον ή τοπικήν αρχήν αυτού, φορολογούνται µόνον εκ τω Kράτει τούτω. β) Eν τούτοις, τοιαύτη αµοιβή φορολογείται µόνον εν τω Συµβαλλοµένω Kράτει του οποίου το φυσικόν πρόσωπον είναι κάτοικος εάν αι υπηρεσίαι παρέχωνται εν τω Kράτει τούτω και το φυσικόν πρόσωπον: ι) είναι υπήκοος του Kράτους τούτου ή ιι) δεν εγένετο κάτοικος του Kράτους τούτου αποκλειστικώς και µόνον δια τον σκοπόν της παροχής των υπηρεσιών. 2. α) Oιαδήποτε σύνταξις καταβαλλοµένη υφ ενός Συµβαλλοµένου Kράτους ή Nοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ή τοπικής αρχής αυτού ή εκ Tαµείων συσταθέντων υπ αυτών εις εν φυσικόν πρόσωπον έναντι υπηρεσιών παρασχεθεισών προς το Kράτος τούτο ή το Nοµικόν πρόσωπον ή την τοπικήν αρχήν αυτού φορολογείται µόνον εν τω Kράτει τούτω. β) Eν τούτοις, η τοιαύτη σύνταξις φορολογείται µόνον εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει εάν το φυσικόν πρόσωπον είναι υπήκοος και κάτοικος του Kράτους τούτου. 3. Aι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 18 εφαρµόζονται δι αµοιβάς και συντάξεις έναντι υπηρεσιών παρασχεθεισών εν σχέσει προς επιχείρησιν διεξαγοµένην υφ ενός Συµβαλλοµένου Kράτους ή Nοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ή τοπικής αρχής αυτού.

20 Αρθρο 20. Σπουδασταί Αρθρο 20. Σπουδασταί - Κείµενο νόµου 1. Xρηµατικά ποσά τα οποία λαµβάνει δια την συντήρησιν, εκπαίδευσιν ή εξάσκησίν του σπουδαστής ή µαθητευόµενος εις εµπορικόν, τεχνικόν, αγροτικόν ή δασικόν επάγγελµα, ο οποίος, είναι ή ήτο αµέσως πρό της µεταβάσεώς του εις εν Συµβαλλόµενον Kράτος, κάτοικος του ετέρου Συµβαλλοµένου Kράτους και ο οποίος ευρίσκεται εις το πρώτον µνηµονευθέν Kράτος αποκλειστικώς και µόνον δια τον σκοπόν της εκπαιδεύσεως ή εξασκήσεώς του, δεν φορολογούνται εν τω Kράτει τούτω, υπό την προϋπόθεσιν ότι τα εν λόγω ποσά προκύπτουν εκ πηγών εκτός του Kράτους τούτου. 2. Σπουδαστής Πανεπιστηµίου ή άλλου ιδρύµατος, ανωτέρας εκπαιδεύσεως ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, ή µαθητευόµενος εµπορικού, τεχνικού, αγροτικού ή δασικού επαγγέλµατος, ο οποίος είναι ή ήτο αµέσως προ της µεταβάσεώς του εις το έτερον Συµβαλλόµενον Kράτος, κάτοικος του πρώτου µνηµονευθέντος Kράτους, ευρίσκεται δε εν τω ετέρω Συµβαλλοµένω Kράτει διά περίοδον ή περιόδους µη υπερβαινούσας τας 183 ηµέρας κατά το οικείον, ηµερολογιακόν έτος, δεν φορολογείται εν των Kράτει τούτω δι αµοιβάς έναντι υπηρεσιών παρεχοµένας εν τω Kράτει τούτω, εφ όσον αι εν λόγω υπηρεσίαι έχουν σχέσιν προς τας σπουδάς ή την εξάσκησιν αυτού, αι δε αµοιβαί αποτελούν εισόδηµα αναγκαίον διά την συντήρησιν αυτού. Αρθρο 21. Έτερα εισοδήµατα Αρθρο 21. Έτερα εισοδήµατα - Κείµενο νόµου 1. Eισοδήµατα κατοίκου ενός Συµβαλλοµένου Kράτους, οπουδήποτε και αν προκύπτουν, µη αναφερθέντα εις τα προηγούµενα άρθρα της παρούσης συµβάσεως, φορολογούνται µόνον εν τω Kράτει τούτω.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3085/2002 1 ΦΕΚ Α'319 16.12.2002

Σύμβαση Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3085/2002 1 ΦΕΚ Α'319 16.12.2002 Σύμβαση Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3085/2002 1 ΦΕΚ Α'319 16.12.2002 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου,

αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3318 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ - ANIAΣ. NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1986/91 (ΦEK 189 /10.12.1991/τ. Α )

Σύµβαση EΛΛA AΣ - ANIAΣ. NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1986/91 (ΦEK 189 /10.12.1991/τ. Α ) NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1986 Κύρωση Σύµβασης µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Βασιλείου της ανίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 1 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 1 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 1 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 1 ΦΕΚ Α'104 (2.5.2002)

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 1 ΦΕΚ Α'104 (2.5.2002) Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 1 ΦΕΚ Α'104 (2.5.2002) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής

Διαβάστε περισσότερα

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου:

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου: ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.3330 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3330 1 (ΦΕΚ 82/06.04.2005/τ.Α ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a').

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a'). Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a'). Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406/2005 ΦΕΚ. 265/2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406/2005 ΦΕΚ. 265/2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Αρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Αρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Νόμος 3821/2010 (Σαουδική Αραβία) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α' 27/25.2.2010)

(ΦΕΚ Α' 27/25.2.2010) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3824 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1927/1991 1 (ΦEK 17/15.2.1991/τ. A') Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την αποφυγή της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας,

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2571 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 573/1968 "Περί κυρώσεως της µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Kύπρου συµβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY A.N. 573/1968 1 (Φ.E.K. 223/27.9.1968/ τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Kύπρου συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2255 ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1924 1 (ΦEK 16/15-2-91/τ.Α ) Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α'

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α' ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α' Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279(ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α )

Σύµβαση EΛΛA AΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279(ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 Kύρωση Σύµβασης µεταξύ της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Pουµανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µετά συνηµµένου Πρωτοκόλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ,

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2572 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρου εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939 Kύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Λαϊκής ηµοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤ.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤ.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΑΝΑΓΚΑΣΤ.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 52 Περί κυρώσεως της µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Οµοσπόνδου ηµοκρατίας της Γερµανίας συµφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.α').

Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.α'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ OMΟΣΠΟΝΔΟΥ ΔHMΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓEPMANIAΣ Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.α'). Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ N. 4300/1963 (1) (ΦEK 73/28.5.1963/τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Σουηδίας συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής. Άρθρον Mόνον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Α.Ν. 52/1967(Γερμανία) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η Πορτογαλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ

Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ Aνάλυση: Οι µέθοδοι καταβολής και φορολογίας των κεφαλαίων Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ Οι αµοιβές µελών διοικήσεως ανώνυµης εταιρείας και εταιρείας περιορισµένης ευθύνης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Pουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002)

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002) Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3742 (ΦΕΚ Α' 23/13-02-2009)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3742 (ΦΕΚ Α' 23/13-02-2009) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3742/2009 (Τυνησία) Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Kύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3484 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύ πτου για την αποφυγή της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) 1

NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) 1 Σύμβασις EΛΛAΔOΣ HΝΩΜΕΝΟΥ BAΣIΛEIOY NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) 1 Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 25 Φεβρουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3825 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβασις EΛΛA OΣ HΝΩΜΕΝΟΥ BAΣIΛEIOY. NΟΜΟΘ. ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α )

Σύµβασις EΛΛA OΣ HΝΩΜΕΝΟΥ BAΣIΛEIOY. NΟΜΟΘ. ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) NΟΜΟΘ. ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732 Περί κυρώσεως της µεταξύ Eλλάδος και Hνωµένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας συµβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 (1 ) ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 (1 ) ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 (1 ) ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580 Περί κυρώσεως της µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Iνδίας συµφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα