English Language Certification

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "English Language Certification"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the Council of Europe MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2013 ATTENTION Don t open this booklet until the exam begins. Try to answer all 50 questions. Provide ONE answer for each item. You have 1 hour and 5 minutes to complete this exam. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. Προσπάθησε να απαντήσεις και στα 50 ερωτήματα. Δώσε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε κάθε ερώτημα. Διάρκεια της εξέτασης: 1 ώρα και 5 λεπτά.

2 ACTIVITY 1 What will these children do this summer? Match sentences 1-5 with pictures A-F, as in the example. Τι θα κάνουν τα παιδιά φέτος το καλοκαίρι; Αντιστοίχισε τις προτάσεις 1-5 με τις εικόνες A-F, όπως στο παράδειγμα. What will they do this summer? EX. Maria will probably go camping with two Canadian friends. A 1. Teo is visiting his Aunt Matilda. She has a house in the country. 2. This summer, Jack will visit his uncle in Canada. He lives in a big city Montreal, I think. 3. Teresa? She ll spend her summer vacation on a Greek island I forget the name 4. George is going to a beautiful village in the hills of Northern Greece. 5. Sarah isn t going anywhere! She s staying home to study for her exams. A. B. C. D. E. F. Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 2

3 ACTIVITY 2 Which place is each writer referring to? Match options A-E with the content of each (6-10), as in the example. Σε ποιο μέρος αναφέρεται ο κάθε συγγραφέας; Αντιστοίχισε τις επιλογές A-Ε με το περιεχόμενο κάθε μηνύματος (6-10), όπως στο παράδειγμα. A. restaurant B. theatre C. cinema D. park E. mall F. club EXAMPLE F 6. Jim, The attached photo is from AFC. It s just great for soccer! You can train there every day. Go visit it. You ll see. Tom Dear Anna, I saw Robinson Crusoe at the REX yesterday. It was great better than the book we read at school. You ll love it! Tina Mary, sorry I missed your call but I went to see a play a new musical. It was great. We really liked it. Oh, and after the show, I went to the dressing room to see Johnnie Hubbert, live! He s so cute!!! Vanessa Dear Joe, We had a good time last night. Sorry you couldn t come with us. The food was wonderful, the wine was great and so was the service. Are you feeling any better today or do you still have a cold? Mark Nick hi. I missed you. I m sending you a photo of Hampstead Heath. We were there yesterday all day! It s like you re in the countryside (full of trees, green grass, little lakes), but you re still in London. You have to come! Helga Peter, hi! Did you go shopping yesterday? Did you find what you were looking for? I m going tomorrow. Do you want to come with me? I need to buy a camera and shoes for my sister s wedding. Marianne Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 3

4 ΑCTIVITY Read the text below and choose the best answer (A, B, or C) for items 11-13, as in the example. Διάβασε το παρακάτω κείμενο και διάλεξε τη σωστή απάντηση (A, B, or C) για τις ερωτήσεις 11-13, όπως στο παράδειγμα. EX. Το κείμενο είναι μάλλον από A. διαφημιστικό φυλλάδιο. B. εγκυκλοπαίδεια. C. περιοδικό. 11. Απευθύνεται σε εκείνους που A. σκοπεύουν να αγοράσουν κινητό. B. δεν έχουν αποφασίσει αν θα αγοράσουν κινητό. C. έχουν ήδη αγοράσει κινητό. 12. Σύμφωνα με το κείμενο, εάν βραχεί το κινητό σου, πρέπει A. να του αλλάξεις μπαταρία. B. να το επισκευάσει ειδικός. C. να το ανοίξεις για να στεγνώσει. 13. Γενικά, το άρθρο A. μιλά για το πώς ακριβώς να χρησιμοποιείς το καινούριο κινητό σου. B. αναφέρεται σε πρόσφατα επιστημονικά συμπεράσματα. C. δίνει χρήσιμες συμβουλές σε μη ειδικούς. TECHNOLOGY HAVE YOU GOT A MOBILE PHONE? Then, here are some tips you must not forget A. If you need to have it with you, have it close to you but not on you (e.g. carry it in a bag but not in your pocket)! Also, when you use your mobile phone, do not use it close to a PC. If you do, you may lose your computer text! B. Do not get your mobile wet (when you go to the beach, when you use it in the rain, etc). It can stop working after some minutes only! If it ever stops working, never try to open it using tools (anything like a knife, a pair of scissors, etc). Ask an expert who knows what to do. C. Never touch a very old mobile battery with your fingers! It may be very dangerous for your skin! D. Prefer to use your home telephone set if you really have to call someone! Mobile phone calls are much more expensive than usual calls! Also, when you want to change your old mobile phone, do not buy one of the latest or most expensive models. A lot of their extras are very often for professionals or business people, not for you! 3.2 Match parts A-D with statements 14-16, as in the example. Αντιστοίχισε τις παραγράφους A-D με τις προτάσεις 14-16, όπως στο παράδειγμα. EX. Αναφέρεται στους κινδύνους που σχετίζονται με μπαταρίες. C 14. Συστήνει να μην αγοράζεις ένα ακριβό κινητό. 15. Συστήνει να μην προσπαθήσεις μόνος σου να επισκευάσεις το κινητό σου. 16. Αναφέρεται στο πόσο κοντά σου να έχεις το κινητό σου. Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 4

5 ACTIVITY 4 Read the message below and for each gap (17-20) choose the best word (A-F), as in the example. There are two words you do not need. Διάβασε το παρακάτω μήνυμα και για κάθε κενό (17-20) διάλεξε τη σωστή λέξη (Α-F), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν χρειάζεσαι. EX. to A. after B. on C. with D. in E. between F. next to Dear Nick, Hi! How are you? Just a short message to invite you (ΕΧ) tο my birthday party next Saturday, at 7 p.m.! It ll be at Billy s Fun Park, (17) my home. Can you come? We ll have fun (they ve got brand new consoles, all (18) very big screens!), Peter will play some songs on his guitar, and we ll also play (19) the garden! Tell your parents that Mum will drive you home (20) the party! Hope you can come! John ACTIVITY 5 Fill in the gaps with the right word to complete the sentences below (21-25), as in the example. The missing word is a COUNTRYSIDE word and the first letter is given to help you solve the puzzle. Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή λέξη για να ολοκληρώσεις τις πιο κάτω προτάσεις (21-25), όπως στο παράδειγμα. Η λέξη που λείπει αφορά την ΕΞΟΧΗ. Το πρώτο γράμμα δίνεται για να σε βοηθήσει να λύσεις το σταυρόλεξο. COUNTRYSIDE * COUNTRYSIDE * COUNTRYSIDE * COUNTRYSIDE EX. It s a small town, with few houses. V I L L A G E 21. It looks like the sea, but it s much smaller and the water has no salt. L 22. It s a thing above or over a river to help people cross it. B 23. It looks like a very big hill. It can be rocky or very green with trees and animals. M 24. It s a piece of land with a house on it. Workers plant vegetables and crops, and keep lots of animals. F 25. It is in the countryside and it has a lot of trees, flowers and birds. F Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 5

6 ACTIVITY 6 Read the text and for each gap (26-28) choose the best word (A-E), as in the example. There are two words you do not need. Διάβασε αυτό το κείμενο και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την σωστή λέξη (Α-Ε), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν χρειάζεσαι. EX. but A. ever B. just C. carefully D. when E. also DREAMS When we sleep, we often dream. We see pictures, hear sounds and experience feelings. We sometimes see the same dream, over and over again. (EX) But scientists now have more to tell us about dreaming. They have found that most of us forget our dreams. They have (26) found that a few people see their dreams in black and white, not in colour, and that a typical dream lasts 5 to 20 minutes. We all know that (27) dreams are bad, they are called nightmares. It is then that we feel stressed, anxious or in danger, and cannot go to sleep for some time. Why do we have nightmares? Because some of us, as scientists say, eat (28) before going to bed, something that is unhealthy and dangerous! So, eat less at night so that you can enjoy your dreams! KIDS NEWS 16 ACTIVITY 7 Match statements (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B), as in the example. There is one answer you do not need. Αντιστοίχισε τις προτάσεις (COLUMN A) με τις απαντήσεις A-F (COLUMN B), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. COLUMN A COLUMN B EX. I bought some bread this morning! A. Maybe later, not now. Thanks! 29. Nice to see you, Ted! B. He s a firefighter. 30. May I borrow your umbrella? C. You too. I didn t know you were in town. 31. What does your father do? D. Ok. But I need it later. I m walking to the gym. 32. Do you want an ice cream? E. No way, she can t! F. Really? I got some, too! Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 6

7 ACTIVITY 8 Read the interview and match the questions (33-36) with the answers (A-E). There is one answer you do not need. Διάβασε αυτή τη συνέντευξη και αντιστοίχισε τις ερωτήσεις (33-36) με τις απαντήσεις (Α-Ε) του κειμένου. Υπάρχει μια απάντηση την οποία δεν χρειάζεσαι. 33. Maria, you re only 16 and probably the only teenager in Italy who has thought of using computer parts to make jewelry! Who gave you this idea? 34. What exactly do you use to make your jewelry? 35. Is it true that you are now selling your jewelry online? 36. What are your future plans? A. Oh, yes! And I m very excited. After school, I do my homework and then I check my s and immediately send what my customers ask for! My dad helps me sometimes. B. I don t know, really. It may be dangerous if you are using very sharp tools but, up to now, I haven t had an accident, thank God! C. I want to help my parents as much as possible. Then, I also want to learn more about how to make unusual jewels. I love strange things! D. Well, my parents have a computer repair shop and I often spend long hours there. One day I heard about a 13-year-old girl in the USA who uses computer parts to make earrings. So, this is how it all started! E. I use the keys from computer keyboards, keys like F1, Delete, Home but I also use some other parts from the hardware. An interview with a gifted teenager: Maria Veneziano 12 TEENSmag Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 7

8 ACTIVITY 9 Read the 4 texts below and choose the best answer (A, B, or C) for items 37-41, as in the example. Διάβασε τα 4 κείμενα και διάλεξε τη σωστή απάντηση (Α, Β, ή C) για τα ερωτήματα 37-41, όπως στο παράδειγμα. 1 To avoid any damage to your MP3, use 2 D (IEC LR20) batteries. In order not to lose the date, time, language, the custom 2 list or the files while changing the batteries, you must be sure the MP3 is turned off. Also, it should take you less than five minutes to remove the old and install the new 3 batteries. 4 Once upon a time, there were three little pigs. One day they decided to leave home and their mother told them: "Remember children, whatever you choose to do, do it well! This is how you ll succeed in life! The first little pig was a little too lazy so he built a house of straw because it was easier to build. The second little pig was really curious... DECORATE YOUR OWN ROOM Decorating or redecorating your room is a chance for you to feel comfortable in your own house! But, try to find decorating ideas that are practical. Use furniture that can go with different decorating styles to save money. Remember you do not need to spend a fortune to make something look nice and feel right! I have a dog but he won t play. I have a dog but he sleeps all day. He doesn t bark when in the dark! He doesn t eat, not even meat! He s not so young, poor thing What do you think? ΕX. Text 1 may be interesting to someone A. who has a new MP3. B. who is selling his/her MP3. C. who has lost his/her MP A good title for text 1 is: A. Changing your MP3 batteries. B. Recycling your MP3 batteries. C. Losing your MP3 files. 38. Text 2 is about A. changing rooms. B. fixing up your room. C. buying furniture for your room. 39. Text 2 may be interesting to someone who wants to make his room nicer but doesn t have A. a big house. B. a lot of money. C. much free time. 40. Text 3 is an extract from a A. school book. B. a novel. C. a fairy tale. 41. The poem in text 4 is about a dog that is probably A. stupid. B. lazy. C. old. Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 8

9 ACTIVITY 10 Read the text and fill in the gaps (42-45) with one of the words from the table (A-F), as in the example. There is one option you do not need. Διάβασε το κείμενο και συμπλήρωσε τα κενά (42-45) με τη σωστή επιλογή (A-F), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχει μια επιλογή που δεν χρειάζεσαι. A. windiest B. wettest C. hottest D. greatest E. coldest F. driest WEATHER RECORDS Read about these extreme weather conditions and these amazing weather facts recorded by weather stations all over the world! The (EX) driest place on Earth seems to be the Atacama Desert in Chile. It sees almost no rain at all: less than 0.01 cm of rain per year! The (42) temperature ever recorded in history was at Vostok, Antartica. The temperature fell to C! The (43) place on Earth is probably in Libya. In September 1922, the temperature rose to 57.8 C! The (44) temperature change ever recorded in one day was in Browning, Montana, USA, on the January 1916: the temperature varied from 6.7 C to minus 49 C! A difference of almost 56 degrees in only 24 hours! Finally, the (45) place on Earth seems to be Commonwealth Bay, George V Coast, Antartica where some very strong winds reach speeds of around 322 km/h! ACTIVITY 11 Use the correct form of the words in parentheses to fill in the gaps (46-50), as in the example. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων στην παρένθεση για να συμπληρώσεις τα κενά (46-50), όπως στο παράδειγμα. Are you (EX) interested (interest) in rare and exotic birds? Then, you have to visit the Attica Zoological Park in Spata, near Athens. Believe it or not, it hosts the third largest bird (46) (collect) in the world, with more than 1,100 birds. But that is not all. You can also find lions, bears, wild cats, giraffes, zebras, wolves as well as monkeys, snakes, hippos, alligators and other animals. A place you have to visit! The Attica Zoological Park is naturally a (47) (wonder) place to learn about birds or about your (48) (favour) animals but also an (49) (excite) place to relax, have fun, meet friends or have your own party! Finally, it is a great place to buy beautiful gifts for animal lovers: you will surely find something for them in its most (50) (attract) gift shop! ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 9

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: 978-9963-710-02-7

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t.

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. UNIT ONE LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Άρνηση Ερώτηση A Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. Know -> ξέρω, γνωρίζω How -> πως Use -> χρησιµοποιώ

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Beloved Brothers and Sisters in Christ, Beloved Brothers and Sisters in Christ, Forgiveness of transgressions is fundamental to our faith as Orthodox Christians. We understand that the waters of baptism are, waters for the. Christ has the power

Διαβάστε περισσότερα

ÁããëéêÜ Ä Äçìïôéêïύ. ÔåôñÜäéï Åñãáóéþí

ÁããëéêÜ Ä Äçìïôéêïύ. ÔåôñÜäéï Åñãáóéþí ÁããëéêÜ Ä Äçìïôéêïύ ÔåôñÜäéï Åñãáóéþí ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Αντιγόνη Μπρατσόλη, Εκπαιδευτικός Αγγελική Διαμαντίδου, τ. Σχολική Σύμβουλος Χριστίνα Αγιακλή, Σχολική Σύμβουλος Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George:

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George: THE ST. DEMETRIOS Greek Orthodox Metropolis of New Jersey GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957 www.stdgocunion.org A Message from Father George: Beloved Family of St. Demetrios G.O. Church, November,

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα