ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΙΙ Φροντιστήριο 7/11/2011 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. Μ. Μαυρή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΙΙ Φροντιστήριο 7/11/2011 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. Μ. Μαυρή"

Transcript

1 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΙΙ Φροντιστήριο 7/11/2011 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Μ. Μαυρή

2 Πρωτεΐνες Ευθύγραμμα πολυμερή που αποτελούνται από συνδυασμό 20 αμινοξέων. Ρόλος πρωτεϊνών: 1. Ενζυµική κατάλυση-ρύθµιση µεταβολισµού 2. Μεταφορά και αποθήκευση 3. Κίνηση 4. Μηχανική στήριξη 5. Ανοσολογική προφύλαξη 6. ηµιουργία και µεταφορά νευρικών ώσεων 7. Ρύθµιση οµοιόστασης,ανάπτυξης και διαφοροποίησης 8. Μεταγωγή σήµατος

3 Πρωτοταγής δοµή: Τα4 επίπεδα αρχιτεκτονικής των πρωτεϊνών Η αλληλουχία των αµινοξέων που συνδέονται µε πεπτιδικούς δεσµούς για να δηµιουργήσουν την πρωτεϊνική αλυσίδα. ευτεροταγής δοµή: Κανονικές δοµές που απαντώνται συχνά στις πρωτεΐνες και οφείλονται σε δεσµούς υδρογόνου που δηµιουργούνται µεταξύ του οξυγόνου ενός καρβοξυλίου και του υδρογόνου µίας αµινοµάδας. Τριτοταγής δοµή: Είναι η τρισδιάστατη δοµή της πρωτεΐνης. Οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πλευρικών οµάδων των αµινοξέων. ισουλφιδικοί δεσµοί εσµοί υδρογόνου Υδρόφιλες και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις Ιοντικές έλξεις και απώσεις Κατάλοιπα προλίνης και υδροξυπρολίνης Τεταρτοταγής δοµή: Η σχέση στο χώρο των διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων ή υποµονάδων µίας πρωτεΐνης. Οφείλονται σε µη οµοιοπολικές αλληλεπιδράσεις.

4 Τα4 επίπεδα αρχιτεκτονικής των πρωτεϊνών

5 Μελέτη πρωτεϊνών Προσδιορισµός αλληλουχίας των αµινοξέων (αποικοδόµηση κατά Edman, NMR) Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA Μονοκλωνικά αντισώµατα Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ ο προσδιορισµός της τρισδιάστατης δοµής σε ατοµικό επίπεδο Πρωτεοµική Αποµόνωση πρωτεϊνών υσκολίες Υπάρχει τεράστιος αριθµός πρωτεϊνών σε µία πηγή. Οι πρωτεΐνες είναι ευαίσθητες στις χηµικές διεργασίες µε αποτέλεσµα να µην αποκτώ εύκολα αρκετή ποσότητα λειτουργικής πρωτεϊνης για µελέτη. Τι εκµεταλλεύοµαι; Μέγεθος Φορτίο ιαλυτότητα Προσροφητικές ικανότητες Ειδική σύνδεση µε µόρια

6 Αποµόνωση πρωτεϊνών Πορεία Επιλέγω την πηγή (την πλουσιότερη ή αν µελετώ ένζυµο αυτή µε τη µεγαλύτερη δραστικότητα) Εκχυλίζω την πρωτεΐνη ιαχωρίζω τις πρωτεΐνες του παρασκευάσµατος Ελέγχω αν η πρωτείνη είναι παρούσα καθώς και την απόδοση µετά από κάθε στάδιο Εκχύλιση πρωτεΐνης Τεµαχισµός ιστού (πέψη µε κολλαγονάση) και οµογενοποίηση κυττάρων Eκχύλιση µε κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα Χρήση απορρυπαντικού Κλασµάτωση (αποµόνωση πρωτεϊνών συγκεκριµένων οργανιδίων)

7 ιαχωρισµός πρωτεϊνών ιαχωρισµός βάσει µεγέθους, φορτίου, διαλυτότητας, ειδικής σύνδεσης µε µόρια ιαλυτότητα (πχ προσθήκη οργανικών διαλυτών σε υδατικό διάλυµα) Μεταβολή του ph Προσρόφηση από ουσίες (πχ ενεργός άνθρακας, αλουµίνα) Καθίζηση µε άλατα (salting out) Χρωµατογραφία

8 Καθίζηση µε άλατα (salting out) Το θειικό αµµώνιο είναι ένα από τα άλατα που χρησιµοποιούνται συνηθέστερα για την καθίζηση των πρωτεϊνών

9 Χρωµατογραφία στήλης Βασίζεται στη διαφορετική κατανοµή πρωτεϊνών µεταξύ κινητής και στατικής φάσης. Στην υγρή χρωµατογραφία η κινητή φάση είναι υγρή. Η διαφορετική κατανοµή πρωτεϊνών µεταξύ των δύο φάσεων οφείλεται στο διαφορετικό µέγεθος, το διαφορετικό φορτίο, τη διαφορετική συγγένεια των πρωτεϊνών µε άλλα µόρια. Πειραµατική Βιοχηµεία σελ

10 1.Χρωµατογραφία ιονανταλλαγής ιαχωρισµός µε βάση το φορτίο Υλικό πλήρωσης: κυτταρίνη ή αγαρόζη όπου έχουν προστεθεί οµάδες θετικά ή αρνητικά φορτισµένες. Κατιονανταλλαγή Σουλφοαιθυλοµαδα (-O-CH 2 -CH 2 -SO 3- -) Ανιονανταλλαγή ιαιθυλοαµινοαιθυλική οµάδα (-O-CH 2 -CH NH-(CH 2 -CH 3 ) 2 Καρβοξυλοµάδα (-COO - -)

11 2. Χρωµατογραφία συγγένειας ιαχωρισµός µε βάση την ειδική σύνδεση µε κάποια µόρια Ορµόνη - υποδοχέας Ένζυµο υπόστρωµα Αντιγόνο - αντίσωµα Στη στήλη συνδέεται οµοιοπολικά χηµική οµάδα Χ που συνδέεται ειδικά µε την πρωτεΐνη ιάλυµα πρωτεϊνών στη στήλη Έκλουση αδέσµευτων πρωτεϊνών µε ρυθµιστικό διάλυµα Εκλουση δεσµευµένης πρωτεΐνης µε διάλυµα που περιέχει σε διαλυτή µορφή την ένωση Χ ή µε παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ της σύνδεσης της πρωτεΐνης µε την ένωση Χ (π.χ. αλλαγή ph)

12 3. Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης ιαχωρισµός µε βάση το µέγεθος Υλικό πλήρωσης: Πορώδη υλικά από πολυµερή αδιάλυτα στο νερό που όµως µπορούν και συγκρατούν µεγάλες ποσότητες νερού (ενυδατωµένοι κόκκοι) εξτράνη (Sephadex G-100) Αγαρόζης (Sepharose) Πολυακρυλαµίδιο

13 3. Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης V t =V o +V i +V g V o : όγκος υγρού έξω από τους κόκκους V i : όγκος υγρού µέσα στους κόκκους V g : όγκος των κόκκων V e = V o + K d V i, V e : όγκος έκλουσης πρωτεΐνης από τη στήλη K d : συντελεστής κατανοµής Όσο µεγαλύτερο το ΜΒ τόσο µικρότερο το K d Αν K d =0, V e =V o, η πρωτεΐνη δε µπαίνει στους πόρους και εκλούεται αµέσως Αν K d =1, V e =V o + V i, η πρωτεΐνη εισχωρεί σε όλους τους πόρους Αν K d >1, η πρωτεΐνη αντιδρά µε το υλικό της στήλης και δεν εκλούεται K d = 0.8, βέλτιστο V e Ο όγκος έκλουσης V e είναι αντιστρόφως ανάλογος του λογαρίθµου της σχετικής µοριακής µάζας της πρωτεΐνης logmr

14 3. Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης Sephadex: Πολυµερές της δεξτράνης στο οποίο έχουν δηµιουργηθεί γέφυρες γλυκερόλης ύστερα από επίδραση επιχλωριδίνης. Όσο περισσότερες είναι η γέφυρες τόσο µικρότεροι είναι οι πόροι Έχω πολλά είδη Sephadex (πχ Sephadex G 50 ή 100 ή 200) Στη χρωµατογραφία µοριακής διήθησης τα µεγάλα µόρια δεν εισέρχονται στους πόρους και εκλούονται πρώτα, ενώ τα µικρότερα εισέρχονται στους πόρους σε διαφορετικό ποσοστό και εκλούονται ανάλογα µε το µέγεθός τους (τα πιο µικρά µόρια εισέρχονται όλα σε όλους τους πόρους και εκλούονται τελευταία)

15 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών Στηρίζεται στην κίνηση φορτισµένων σωµατιδίων υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου κινητικοτητα του µοριου = (εφαρµοζοµενη ταση) (καθαρο φορτιο του µοριου) τριβη του µοριου Ηλεκτροφόρηση Σε υγρό µέσο Πλεονεκτήµατα ηλεκτροφόρησης σε πηκτή: Απόσβεση των αυξήσεων θερµοκρασίας Μοριακό κοσκίνισµα Σε στερεό µέσο 1.Σε χαρτί 2.Σε κυτταρίνη 3.Σε πηκτή Πειραµατική Βιοχηµεία σελ

16 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών Απαρχητής: χηµική ουσία που παρέχει ελεύθερες ρίζες π.χ. υπερθειικό αµµώνιο Καταλύτης: καταλύει την αντίδραση σχηµατισµού ελευθέρων ριζών TEMED (Ν, Ν τετραµεθυλοαιθυλενοδιαµίνη) Το µέγεθος των πόρων µπορεί να ρυθµιστεί αλλάζοντας τη συγκέντρωση του ενεργοποιηµένου µονοµερούς και του διασυνδέτη.

17 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών Το SDS καταστρέφει όλες σχεδόν τις µη οµοιοπολικές αλληλεπιδράσεις στην τριτοταγή δοµή των πρωτεϊνών και αποκτούν µεγάλο αρνητικό φορτίο (1 µόριο SDS/2 αµινοξέα) Η µερκαπτοαιθανόλη ανάγει τους δισουλφιδικούς δεσµούς ωδεκακυλοθειϊκό Νάτριο (SDS)

18 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) Οι πρωτεΐνες κινούνται µέσω της πηκτής προς την άνοδο και η απόσταση που διανύουν ανά µονάδα χρόνου είναι αντιστρόφως ανάλογη του µεγέθους τους, εποµένως οι µικρότερες µετακινούνται ταχύτερα.

19 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) ιαχωρισµός πρωτεϊνών ασυνεχούς πηκτής Πηκτή επιστοίβασης (stacking gel): 4% ακρυλαµίδιο/ph=6.8. Έχει µεγάλο µέγεθος πόρων και συσσωρεύει τις πρωτεΐνες σε µια στενή περιοχή Πηκτή διαχωρισµού (separating gel): 12% ακρυλαµίδιο/ph=8.8. Running buffer περιέχει γλυκίνη Πηκτή επιστοίβασης: Η γλυκίνη έχει µικρό αρνητικό φορτίο, βοηθάει την συσσώρευση των πρωτεϊνών σε λεπτή ζώνη Πηκτή διαχωρισµού: Η γλυκίνη αποκτά µεγαλύτερο αρνητικό φορτίο και προπορεύεται των πρωτεϊνών οι οποίες υστερούν λόγω τριβών

20 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) Προσοχή!!! Στην SDS PAGE οι µικρές πρωτεΐνες κινούνται ταχύτερα Οι πρωτεΐνες που διαχωρίζονται µε ηλεκτροφόρηση µπορούν να εµφανιστούν a) µε χρώση Coomassie brilliant blue (1µg) b) µε χρώση Ag (0,2µg) c) µε φιλµ ακτινογραφίας σε περίπτωση ραδιενεργής επισήµανσης Η κινητικότητα πολλών πρωτεϊνών σε πηκτή SDS-PAGE είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το λογάριθµο της µάζας τους Η SDS-PAGE δεν είναι κατάλληλη για καθαρισµό πρωτεϊνών παρά µόνο για ποιοτικό προσδιορισµό και εύρεση Μ.Β. αυτών.

21 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών Ισοηλεκτρικός Εστιασµός ηµιουργία στην πηκτή µιας βαθµίδωσης ph ηλεκτροφορώντας ένα µίγµα ηλεκτρολυτών Μετά την τοποθέτηση του δείγµατος των πρωτεϊνών, το ηλεκτρικό ρεύµα θα οδηγήσει τις πρωτεΐνες στο ισοηλεκτρικό τους σηµείο Οι πρωτεΐνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλα πειράµατα αν κόψουµε τις αντίστοιχες ζώνες

22 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών Ηλεκτροφόρηση 2 διαστάσεων Πρόκειται για συνδυασµό του ισοηλεκτρικού εστιασµού µε την ηλεκτροφόρηση SDS PAGE. Η µέθοδος επιτυγχάνει διαχωρισµούς υψηλής διακριτικής ικανότητας και αποτελεί ένα από τα πρώτα πειραµατικά βήµατα που θα καταλήξουν στην πρωτεοµική, δηλαδή τη µελέτη του συνόλου των πρωτεϊνών ενός οργανισµού

23 ιαπίδυση: Μέθοδος διαχωρισµού µίας πρωτεΐνης από µικρότερα µόρια Υπάρχει κίνδυνος να αποµακρυνθούν µε αυτό τον τρόπο απαραίτητοι συµπαράγοντες για τη δραστικότητα του ενζύµου Φυγοκέντρηση Πρωτεϊνών: προσδιορισµός Μ r των πρωτεϊνών αφού η ταχύτητα καθίζησης είναι ανάλογη της µάζας Μ r = RTS/ D(1-V p ) όπου R: παγκόσµια σταθερά των αερίων Τ: απόλυτη θερµοκρασία S: σταθερά καθίζησης D: σταθερά διάχυσης V p : µερικός ειδικός όγκος των σωµατιδίων Πειραµατική Βιοχηµεία σελ

24 Ποσοτικός Προσδιορισµός Πρωτεϊνών Συχνά στηρίζεται σε αντιδράσεις οµάδων αµινοξέων Απαραίτητος ο προσδιορισµός ολικής πρωτεΐνης ώστε Α) σε κάθε στάδιο καθαρισµού να είναι γνωστό το ποσό ολικής πρωτεΐνης (έλεγχος µεθόδου) Β) να είναι γνωστό το ποσοστό της προς αποµόνωση πρωτεΐνης Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται στη Βιοχηµεία είναι: Φασµατοφωτοµετρικά: Λόγω της απορρόφησης των αρωµατικών δακτυλίων της τυροσίνης και της τρυπτοφάνης στα 280nm Προσδιορισµός διουρίας (πεπτιδικοί δεσµοί αντιδρούν µε Cu +2 ) (1-20mg πρωτεΐνης) Lowry: αντίδραση διουρίας αλλά πιο ευαίσθητη (5µg πρωτεΐνης). Bradford Πειραµατική Βιοχηµεία σελ

25 Προσδιορισµός πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Lowry. Αρχή της µεθόδου: Ο Cu 2+ σχηµατίζει σύµπλοκο µε τους πεπτιδικούς δεσµούς σε αλκαλικό περιβάλλον και ανάγεται µερικώς σε Cu +. Το αντιδραστήριο Folin Ciocalteu περιέχει φωσφοµολυβδαινικό βολφραµικό οξύ. Ο Cu +, η τυροσίνη, η θρυπτοφάνη (η κυστεΐνη, η ιστιδίνη) ανάγουν τα µολυβδαινικά και τα βολφραµικά. Οι ανηγµένες µορφές εµφανίζουν µπλε χρώµα. Φωτοµετρείται ο συνδυασµός του χρώµατος του συµπλόκου χαλκού πεπτιδικών δεσµών και των ανηγµένων µολυβδαινικών και βολφραµικών. Γίνεται σύγκριση µε πρότυπη καµπύλη αναφοράς διαλυµάτων BSA που έχουν υποστεί την ίδια κατεργασία.

26 Σύγχρονες µέθοδοι µελέτης και αποµόνωσης πρωτεϊνών Μέθοδοι µοριακής βιολογίας (εύρεση γονιδίου, υπερέκφραση πρωτεΐνης, κλωνοποίηση) Τεχνολογία πολυκλωνικών-µονοκλωνικών αντισωµάτων Ανοσοαποτύπωση Πρωτεϊνών (Western Blotting)

27 Σύγχρονες µέθοδοι µελέτης και αποµόνωσης πρωτεϊνών Αντίσωµα ενζυµοσύνδετο (ELISA)

28 Ενζυµολογία ραστικότητα Ενζύµου (ολική δραστικότητα) µmol αλλοιωθέντος υποστρώµατος/ min µmol παραγόµενου προϊόντος/ min Ειδική δραστικότητα Ενζύµου = δραστικότητα/ mg πρωτεΐνης % Απόδοση σταδίου = (δραστικότητα κλάσµατος/ δραστικότητα αρχικού) 100 * Η δραστικότητα του οµογενοποιήµατος θεωρείται 100 Βαθµός καθαρισµού = Ειδ. δραστικότητα κλάσµατος/ Ειδ. δραστικότητα αρχικού 1u = 1µmol/ min (nmol/ min) (pmol/ min) ηµόπουλος Αντωνοπούλου σελ

29 Η κινητική Michaelis - Menten H ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από τη συγκέντρωση του υποστρώµατος V = V max [S]/ ([S] + K M ) (Εξίσωση Μichaelis Menten) V max : µέτρο του ρυθµού µετατροπής του υποστρώµατος Καµπύλη Michaelis - Menten K M (σταθερά Μ.Μ) : αποτελεί µέτρο της συγγένειας ενζύµου-υποστρώµατος. Εξαρτάται από το υπόστρωµα, από το ph και την ιοντική ισχύ ιάγραµµα Lineweaverburk

30 Αναστολή ενζυµικών αντιδράσεων Competitive Ανταγωνιστική (ΚΑ ) Συναγωνιστική (Stryer+ Clark) K M V max σταθ Non Competitive Μη Ανταγωνιστική (ΚΑ ) Μη Συναγωνιστική (Stryer+ Clark) K M V max σταθ Uncompetitive Συναγωνιστική (ΚΑ ) Ασυναγωνιστική (Stryer+ Clark) K M V max K M Μικτή V max

31 Φωσφατάσες Ένζυµα που υδρολύουν ορθο-φωσφορικούς µονοεστέρες Βρίσκονται παντού (ζωικά, φυτικά κύτταρα και σε βακτήρια) Όξινες φωσφατάσες (βέλτιστο ph 4-6) R O P Βρίσκονται στο ήπαρ, σπλήνα, ερυθρά, αιµοπετάλια και προστάτη Αλκαλικές φωσφατάσες (βέλτιστο ph 8-9) R O P και R S P Βρίσκονται στο επιθήλιο του εντέρου Ε + RO-P E-P + ROH E-P Eνζυµο + P

32 Τι κάνω στο εργαστήριο; Μελέτη των φωσφατασών της T.pyriformis Η Tetrahymena pyriformis έχει 17 διαφορετικές όξινες φωσφατάσες. Εντοπίζονται στα λυσοσώµατα και αποτελούν οδηγά ένζυµα λυσοσωµάτων Προσδιορίσµός δραστικότητας όξινης φωσφατάσης p- νιτροφαινυλοφωσφορικό οξύ p- νιτροφαινόλη Απορροφά στα 405nm

33 Έκπλυση κυττάρων Τ. pyriformis Τι κάνω στο εργαστήριο; Οµογενοποίηση Τ. pyriformis 1000 g/10min g/20min Κυτταρόπλασµα (λυσοσώµατα) Πυρήνες, κύτταρα που δεν έχουν σπάσει, µεγάλα τµήµατα κυττάρων Μιτοχόνδρια, υπολείµµατα µεµβρανών Προσθήκη Triton 100 Κλασµάτωση - καθαρισµός µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης

34 Τι κάνω στο εργαστήριο; Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης Χρήση Sephadex G-100 (Μ.Β των όξινων φωσφατασών ) Ενυδάτωση του Sephadex G-100 µε ήπιο βρασµό σε ρυθµιστικό διάλυµα κιτρικών- αιθυλενοδιαµίνης ώστε να έχουµε βέλτιστο ph/ιοντική ισχύ και να αποφευχθεί η µετουσίωση του ενζύµου) απαέρωση πηκτής ώστε να µην εγκλειστούν φυσαλίδες αποστείρωση υλικού προς αποφυγή βακτηριακής διάσπασης του ενζύµου Προσεκτική τοποθέτηση της πηκτής (αφού ψυχθεί σε RT) στη στήλη ώστε να είναι οµοιογενής Προσθήκη στη στήλη κατάλληλου όγκου ρυθµιστικού διαλύµατος ώστε να «πακεταριστεί», να αποκτήσει δηλ. σταθερό ύψος Προσθήκη κυανούν της δεξτράνης ώστε να ελεχθεί το «πακετάρισµα» και η οµοιογένεια της στήλης (υπολογισµός νεκρού όγκου, Vo) Τοποθέτηση στη στήλη του υπερκείµενου της φυγοκέντρησης των g του οµογενοποιήµατος της Τ. Ρyriformis. το έκλουσµα της στήλης διέρχεται από φωτόµετρο υπεριώδους (280nm) έτσι ώστε να ανιχνεύεται η έξοδος πρωτεΐνης και να συλλέγονται τα κλάσµατα σε χωριστούς υποδοχείς

35 Τι κάνω στο εργαστήριο; Πραγµατοποιούνται ενζυµικοί προσδιορισµοί στο αρχικό οµογενοποίηµα της Τ.pyriformis, στο υπερκείµενο των g και στα διάφορα κλάσµατα της στήλης (παρουσία και απουσία αναστολέων) Στα ίδια δείγµατα πραγµατοποιείται προσδιορισµός πρωτεΐνης κατά Lowry ώστε να υπολογιστεί η ειδική δραστικότητα και ο βαθµός καθαρισµού

3. 2. 6. 4 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε µηχανική κατεργασία. 3. 2. 6. 5 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε πίεση

3. 2. 6. 4 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε µηχανική κατεργασία. 3. 2. 6. 5 Μηχανισµός αποδιάταξης πρωτεϊνών µε πίεση Άσκηση 3 Πρωτεΐνες 3. 1 Σκοπός της άσκησης 3. 2 Εισαγωγή-Θεωρητικό Μέρος 3. 2. 1 Γενικά περί πρωτεϊνών 3. 2. 2 Ταξινόµηση των πρωτεϊνών 3. 2. 3 Δοµή των πρωτεϊνών 3. 2. 4 Ιδιότητες των πρωτεϊνών 3. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικά για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις της Βιοχηµείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικά για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις της Βιοχηµείας Πρόλογος 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σ κοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η συµπλήρωση και η εδραίωση των γνώσεων που αποκτά ένας φοιτητής στο µάθηµα της Βιοχηµείας. Οι ασκήσεις γράφτηκαν για να καλύψουν τα σπουδαιότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες ŒÓÙ ÛË

Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες ŒÓÙ ÛË Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 K  ÓË 2 K  ÓË ŒÓÙ ÛË 4.1 Ο καθαρισµός των πρωτεϊνών είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήµα για την κατανόηση της λειτουργίας τους 4.2 Η αλληλουχία αµινοξέων µπορεί να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 27: Βιομόρια, αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 27: Βιομόρια, αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 27: Βιομόρια, αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες 1. Γενικά Πρωτεΐνες: μεγάλα βιομόρια που απαντούν σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς Διαφορετικά είδη πρωτεϊνών με ποικίλη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ENZYMIKH ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ENZYMIKH ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ENZYMIKH ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Παγκόσμια αγορά των ενζύμων > 4 δις, 60% Ευρώπη 15% Β. Αμερική 15% Ιαπωνία >500 εταιρείες παραγωγής ενζύμων EC 1 Οξειδοαναγωγάσες: Οξείδωση -αναγωγή EC 2 Μεταφοράσες (τρανσφεράσες):

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, αρχές και εφαρµογές

Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, αρχές και εφαρµογές Χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, αρχές και εφαρµογές Γιώργος Μαργαρίτης Φοιτητής Φαρµακευτικού 2010 Γενικά για τη χρωµατογραφία Εισαγωγή Χρωµατογραφία ονοµάζουµε το σύνολο των τεχνικών που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 1.1 Εισαγωγή Οι πρωτεΐνες είναι πολύπλοκα µακροµόρια που αποτελούν περισσότερο από το 50% του ξηρού βάρους των ζώντων κυττάρων. Παίζουν καθοριστικό ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΑΝΟΒΙΟΥΛΙΚΩΝ Νο 6: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΧΟΙΡΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΑΝΟΒΙΟΥΛΙΚΩΝ Νο 6: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΧΟΙΡΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΑΝΟΒΙΟΥΛΙΚΩΝ Νο 6: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΧΟΙΡΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουμε δει στο μάθημα των Φυσικών Βιουλικών, το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Σταµατάκης Υποψήφιος ιδάκτορας, Κ.Α. ηµόπουλος Καθηγητής

Γ. Σταµατάκης Υποψήφιος ιδάκτορας, Κ.Α. ηµόπουλος Καθηγητής Φροντιστήριο λι οειδών Εργαστηρίου Βιοχηµείας ΙΙ Γ. Σταµατάκης Υποψήφιος ιδάκτορας, Κ.Α. ηµόπουλος Καθηγητής Λιποειδή (Ι) Ορισµός Λιποειδή ονοµάζονται τα µόρια τα οποία διαλύονται σε οργανικούς µη πολικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ Θέµατα ιάλεξης οµή, αριθµός και διαχωρισµός των αµινοξέων Ένωση αµινοξέων µε τον πεπτιδικό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο όρος ιοντική χρωµατογραφία εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία το 1975 από τον H. Small, µε σκοπό την περιγραφή µίας τεχνικής υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαστηριακή ημέρα

1 η Εργαστηριακή ημέρα Περιεχόμενα 1 η Εργαστηριακή ημέρα... 2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ... 2 ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ... 7 ΠΕΙΡΑΜΑ 2: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΝΙΤΡΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ... 10 ΠΕΙΡΑΜΑ 3: ΕΝΖΥΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμινοξέα-Πεπτίδια-Πρωτείνες

Αμινοξέα-Πεπτίδια-Πρωτείνες Αμινοξέα-Πεπτίδια-Πρωτείνες Αμινοξέα είναι χημικές ενώσεις με τουλάχιστον μία αμινική και μία καρβοξυλική ομάδα. Αμινοξέα των πρωτεϊνών είναι περίπου 20, και έχουν όλα την αμινοομάδα σε α- θέση ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Διαχωρισμός: απομόνωση του αναλύτη από πιθανές παρεμποδίζουσες ουσίες καταβύθιση απόσταξη εκχύλιση Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Κλασική εκχύλιση [S] οργ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 1. Οι δότες δεσμών υδρογόνου είναι οι ομάδες ΝΗ και ΝΗ 2. Οι δέκτες δεσμών υδρογόνου είναι τα καρβονυλικά οξυγόνα και εκείνα τα άτομα αζώτου στην ετεροκυκλική αλυσίδα που δεν είναι δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ Εισαγωγή Το λίπος είναι ένα συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης Αθήνα, Ιανουάριος 2005 A. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΡΡΟΗ - ΣΥΣΚΕΥΗ CRAIG A.1 Θεωρία Η εκχύλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Βιολογίας ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟ116 ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος µαθήµατος: Τάσος Οικονόµου Υπεύθυνες Εκτέλεσης Ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Χηµείας / Βιοχηµείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ, H.Mυλωνής Λάρισα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόγραµµα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα