E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72"

Transcript

1 E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, Ό περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοο Συντάγματος. Αριθμός 86 του 1972 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή Βουλή τώ ν 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Μηχανοκινήτων Όχη- Συνοπτικός μάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του τίτλος. 2. (1) Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ Ερμηνεία. κειμένου «άπόβαρον» σημαίνει το βάρος του όχήμοττος, περιλαμβανομένων και τοο αμαξώματος ώς και απάντων τών εξαρτημάτων (λαμβανομένων έν πάση περιπτώσει ύπ 5 δψιν τών βαρύτερων τοιούτων, % εφ' δσον χρησιμοποιούνται διαζευκτικώς πλείονα του ενός άμαξώ. ματα ή εξαρτήματα), άτινα είναι αναγκαία ή συνήθως χρησιμοποιούνται μετά του οχήματος, δτε τούτο ευρίσκεται έν δδικη χρήσει, εξαιρουμένου όμως τοο βάρους του δδατος, τών καυσίμων ί) * συσσωρευτών, τών χρησιμοποιουμένων διά την παροχή ν ενεργείας αναγκαίας διά τήν πρόωσιν του οχήματος, ώς και τών κινητών εργαλείων και του κινητού εξοπλισμού, πλην ενός ανταλλακτικού τροχού' «γεωργικός έλκυστήρ» σημαίνει μηχανοκίνητον έλκυστηρα χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς δι' έργασίαν έπί τοο εδάφους συναφώς προς τήν γεωργίαν και τήν δασοκομίαν* «Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν" «επιβάτης» σημαίνει πάν πρόσωπον μεταφερόμενον επί μηχανοκινήτου οχήματος ή έπί ρυμουλκούμενου ύπ' αυτού" οχήματος, εϊτε * έπί μισθώσει ή έπ' αμοιβή είτε δχι, δεν περιλαμβάνει δμως τόν όδηγόν του οχήματος «επισκέπτης» σημαίνει πρόσωπον μή διαμένον κατά κυριον λόγο ν» έν τή Δημοκρατία και σκοπούν νά παραμείνη προσωρινώς μόνον * έν τη Δημοκρατία, έν πάση δέ περιπτώσει διά μή ύπερδαίνουσαν τους δώδεκα μήνας* δ δρος «μή διαμένον κατά κυριον λόγον έν τη Δημοκρατία» κέκτηται τήν έν τοις περί Τελωνείων και

2 Ν. 86/72 *02 82 του τοϋ τοο τοϋ τοϋ του του τοϋ τοΰ τοϋ του τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ του του Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1971, η οίωδήποτε έτέρω εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμω τροποποιοΰντι ή άντικαθίστώντι αυτούς, και τοις δυνάμει τούτων έκδιδομένοις Κανονισμοΐς άποδιδομένην αύτώ εννοιαν' «"Εφορος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 διοριζόμενον "Εφο. ρον Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων, και περιλαμβάνει οιονδήποτε Άναπληρωτήν "Εφορον ή έτερον λειτουργόν δεόντως έξουσιοδοτηθέντα υπ 5 αύτοΰ δι' απαντάς ή τίνα των σκοπών του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών «Ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπον, έπ' ονόματι ούτινος είναι έγγεγραμμένον μηχανοκίνητόν τι όχημα, καθ' δσον δέ άφορα ε'ις μηχανοκίνητον όχημα αποτελούν το άντικείμενον συμφωνίας μισθώσεως ή ένοικιαγοράς, σημαίνει το πρόσωπον, έν τη κατοχή ούτινος ευρίσκεται τό όχημα δυνάμει της τοιαύτης συμφωνίας' «ίδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα» σημαίνει πάν μηχανοκίνητον όχημα πλην τών δημοσίας χρήσεως τοιούτων και τών φορτηγών μηχανοκινήτων οχημάτων, τών χρησιμοποιουμένων δια την μεταφοράν αγαθών ή φορτίου έπ! μισθώσει ή' έπ' αμοιβή «μηχανοκίνητον τρίκυκλον» σημαίνει τρίτροχον μοτοσυκλέτταν' «μηχανοκίνητον όχημα» σημαίνει μηχανικώς κινούμενον όχημα ή όχημα ρυμουλκούμενον ύπ' αύτου, όπερ είναι προωρισμένον ή προσηρμοσμένον προς χρήσιν έπι τών οδών, περιλαμβάνει δέ όχημα κινούμενον δι' ηλεκτρισμού όθενδήποτε λαμβανομένου, μηχανοκίνητον έλκυστήρα καΐ οιονδήποτε έτερον μηχανοκίνητον όχημα κινού. μενον έπί ερπυστριών, καίτοι τούτο δέν είναι προωρισμένον ή προσηρμοσμένον προς χρήσιν έπί τών οδών, δέν περιλαμβάνει όμως οχήματα κατεσκευάσμένα αποκλειστικώς προς χρήσιν έπ! σιδηροδρομικών γραμμών ή ετέρων ειδικώς παρασκευασθεισών τροχιών' «μηχανοκίνητον όχημα δημοσίας χρήσεως» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα, χρησιμοποιούμενος εϊτε ως άγοραΐον εϊτε έπ! συμ. βάσει, διά την μεταφοράν επιβατών, ανεξαρτήτως έάν τούτο χρησιμοποιήται ωσαύτως κα! διά την μεταφοράν αγαθών, της μεταφοράς ενεργούμενης έπ! μισθώσει ή έπ' αμοιβή* «μηχανοκίνητον όχημα δι' αναπήρους» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα προς χρήσιν υπό προσώπου πάσχοντος έκ σωματικής τίνος αναπηρίας κα! άπολαυον, δυνάμει τών περί Τελωνειακών Δασμών κα! Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή κα! Επιστροφή τούτων) Νόμων του 1967 εως 1972, ή οιουδήποτε έτερου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος αυτούς, και τών δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή έτερων Διοικητικών Πράξεων, απαλλαγής εισαγωγικού δασμού, και έν όσω τούτο απολαύει της τοιαύτης απαλλαγής' «μηχανοκίνητον όχημα έπισκέπτου» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα εισαχθέν προσωρινώς έν τη Δημοκρατία υπό έπισκέπτου και άπολαυον, δυνάμει τών περί Τελωνείων κα! Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 εως 1971, ή οιουδήποτε έτερου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος αυτούς, και τών δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών, εξαιρέσεως έκ τής καταβολής του εις όν υπόκειται δασμού κα! έν όσω τούτο απολαύει τής τοιαύτης εξαιρέσεως" «μηχανοκίνητος έλκυστήρ» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα, όπερ δέν είναι κατεσκευασμένον αυτό καθ' εαυτό διά την μεταφοράν φορτίου έτερου, πλην τών ακολούθων ειδών, ήτοι ϋδατος, καυσίμων, συσσωρευτών και έτερου εξοπλισμού, χρησιμοποιουμένου διά σκοπούς προώσεως, κινητών εργαλείων κα! κινητού εξοπλισμού, και οδτινος τό άπόβαρον δέν υπερβαίνει τους επτά κα! εν τέταρτον τόννους"

3 903 Ν. 86/72 «μοτοσυκλέττα» σημαίνει μηχανοκίνητο ν δχημα, δπερ έχει όλιγωτέρους των τεσσάρων τροχών και οδτινος το άπόβαρον δεν υπερβαίνει τους 8 στατηρας (cw.t.)" «οδηγός» περιλαμβάνει παν πρόσωπον, δπερ εν τη πραγματικότητι όδηγεΐ μηχανοκίνητον δχημα εις δεδομένον τινά χρόνον ώς και πάν πρόσωπον, δπερ φέρει την εύθύνην του οχήματος δια σκοπούς όδη. γήσεως αύτου, έν δσω τούτο είναι έσταθμευμένον έφ' οιασδήποτε όδοΰ, έν τη περιπτώσει δε ρυμουλκούμενου οχήματος, τον δδηγόν του οχήματος, ύφ' οδ σύρεται το ρυμουλκούμενον δχημα* «οδός» σημαίνει οιανδήποτε όδόν, δρόμον, πλατεΐαν, άτραπόν, άνοικτόν χώρον ώς και πάντα χώρον προσιτόν είς το κοινόν, περιλαμβάνει δε πασαν γέφυραν, γεφύριον, ρεΐθρον, ανάχωμα, αύλακα, λιθόστρωτον ή τοίχωμα υποστηρίξεως, χρησιμοποιούμενο ν άναφορικώς προς οιανδήποτε όδόν" «ρυμουλκούμενον δχημα» σημαίνει οιονδήποτε δχημα, δπερ δεν έχει ιδίαν άνεξάρτητον μηχανικήν ένέργειαν, άλλα σύρεται ύπό ετέρου οχήματος* ό δρος οδτος ουδόλως διαλαμβάνει το άμαξ ίδιον μοτοσυκλέττας' «τροχαία» σημαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, μηχανοκίνητα οχήματα, τροχιοδρόμους, πάσης φύσεως οχήματα, πεζούς ώς και άπαντα τά ζώα, χειραγωγούμενα ή οδηγούμενα ύπό καθήμενων έπ' αυτών προσώπων' «φορτηγόν μηχανοκίνητον δχη,μα» σημαίνει μηχανοκίνητον δχημα κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον κατά τρόπον ώστε νά χρησιμοπριήται διά την μεταφοράν ή ρυμούλκησιν πάσης φύσεως αγαθών ή φορτίου ή ρυμουλκούμενον δχημα, οϋτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον* «χώρος σταθμεύσεως» σημαίνει οιονδήποτε χώρον, έν ώ δύνανται νά παραμένωσιν έσταθμευμένα μηχανοκίνητα οχήματα, εϊτε ύπό έπιτήρησιν, εϊτε δχι. (2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έν ή περιπτώσει μηχανοκίνητον τι δχημα είναι οΰτω κατεσκευασμένον ώστε ρυμουλκούμενον υπ' αύτοϋ* δχημα νά δύναται διά μερικής ύπερθέσεως αύτου νά προσαρμοσθή ε'ις τό μηχανοκίνητον δχημα κατά τοιούτον τρόπον, ώστε σημαντικόν μέρος του βάρους του ρυμουλκούμενου οχήματος νά βαρύνη τό μηχανοκίνητο ν τοιούτο, τό μηχανοκίνητον δχημα λογίζεται ώς δχημα αυτό καθ' εαυτό κατεσκευασμένον διά την μεταφοράν φορτίου. (3) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, έν τη περιπτώσει μηχανοκινήτου οχήματος έξωπλισμένου διά γερανού, γεννήτριας, μηχανικής εγκαταστάσεως συγκολλήσεως ή ετέρας ειδικής συσκευής ή εξοπλισμού, τά εϊδη ταύτα δέν λογίζονται ώς φορτίον ή οιασδήποτε φύσεως αγαθά, αλλ' ώς συνιστώντα μέρος τοϋ οχήματος. (4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μηχανοκίνητον τι δχημα χρησιμοποιούμενον ώς δργανον κοπής χόρτου και έλεγχόμενον ύπό πεζού, μή δυνάμενον νά χρησιμοποιηθη ή διασκευασθή δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν, ώς και παν έτερον μηχανοκίνητον δχημα έλεγ. χόμενον ύπό πεζού, δπερ ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών έκδοθησομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν υπόκεινται είς τάς διεπούσας τά μηχανοκίνητα οχήματα διατάξεις. Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «έλεγχόμενον ύπό πεζού» σημαίνει δτι τό δχημα είτε είναι ούτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον ώστε νά δύναται νά χρησιμοποιηθη μόνον ύπό τον ελεγχον πεζού εϊτε είναι οϋτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον ώστε νά δύναται νά χρησιμοποιήται είτε ύπό τόν ελεγχον πεζοο εϊτε ύπό τον ελεγχον προσώπου φερομένου έπ' αύτου, δπερ δμως επί του παρόντος δέν χρησιμοποιείται ουδέ κινείται ύπό τόν ελεγχον προσώπου φερομένου έπ' αύτου.

4 Ν. 86/ Έφορος. 3. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ορίζει "Εφορον Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων διά την εφαρμογή ν των διατάξεων του παρόντος Νόμου καί τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, καθ' δσον άφορα εις την έγγραφήν μηχανοκινήτων οχημάτων, την εκδοσιν άδειων κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων καί οδηγήσεως, την έπιθεώρησιν μηχανοκινήτων οχημάτων, προς τούτοις δε οιανδήποτε έτέραν διά του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών άνατιθεμένην αύτώ αρμοδιότητα. Αναπληρωταΐ 4. Ό "Εφορος δύναται νά όρίση Άναπληρωτάς 'Εφόρους ως καί "Εφοροι, κ.τ.λ. ετέρους αναγκαίους λειτουργούς προς ένάσκησιν τοιούτων καθηκόντων καί εξουσιών συναφώς προς τάς αρμοδιότητας αύτου, ώς ήθελεν εκάστοτε άνοφέσει αύτοΐς. "Εξουσία 'Υπουργικού Συμβουλίου προς εκδοσιν Κανονισμών. Παράρτημα Μέρος Ι. Παράρτημα Μέρος (1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να έκδώση Κανονισμούς δι' όαταντας ή τινας τών ακολούθων σκοπών : (α) "Ινα ρύθμιση,, τη καταβολή τών τελών τών εκτιθεμένων εν Μέρει Ι του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, τήν εις κατηγορίας κατάταξιν, την έγγραφήν καί παροχήν άδειων εις μηχανοκίνητα οχήματα καί ρυμουλκούμενα τοιαύτα, τήν εκθεσιν, προσκόμισα/, άναστολήν, άκύρωσιν καί έπιστροφήν τοιούτων αδειών, προς τούτοις δε έξαιρή της προς καταβολήν τελών υποχρεώσεως, άναφορικώς προς τήν έγγραφήν ή τήν λήψιν αδείας, οιανδήποτε κατηγορίαν μηχανοκινήτων οχημάτων* (β) ίνα ρύθμιση τά της κατασκευής, τά τών διαστάσεων, βάρους, σχεδίων, εξαρτημάτων, συσκευών καί λοιπών ειδών μηχανοκινήτων οχημάτων καί ρυμουλκούμενων τοιούτων, προς τού. τοις δέ καθορίζη γενικώς τους δρους χρήσεως αυτών : (γ) ίνα ρυθμίση, τη καταβολή τών τελών τών εκτιθεμένων εν Μέρει II του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, τήν χορήγησίν άδειων οδηγήσεως, τήν έξέτασιν, ην θέλουν οδτοι ύποστή διά τήν Χ ρήγησιν τών τοιούτων άδειων, προς τούτοις δέ καθορίση τήν κατωτάτην ήλικίαν ώς καί τά αναγκαία προς άπόκτησιν αδείας οδηγήσεως προσόντα, ρυθμίση τά της προσκομίσεως, σημειώσεως, ακυρώσεως, αναστολής καί επιστροφής άδειων οδηγήσεως καί καθορίση τά διακριτικά καί τήν στολήν, άτινα θέλουν φέρει οι οδηγοί* (δ) ϊνα ρυθμίση καί έλέγχη τήν συμπεριφοράν τών οδηγών, προς τούτοις δέ καθορίση τά καθήκοντα αυτών* (ε) ϊνα ρυθμίση καί έλέγχη τήν συμπεριφοράν τών επιβατών, προς τούτοις δέ καθορίση τά καθήκοντα αυτών (στ) ίνα ρυθμίση τά της επιθεωρήσεως μηχανοκινήτων οχημάτων καί ρυμουλκούμενων τοιούτων, καθορίση τον χρόνον, τόπον καί τρόπον καθ' δν θέλει λάβει χώραν ή τοιαύτη έπιθεώρησις ώς καί τά πληρωτέα συναφώς προς ταύτην τέλη, προς τούτοις δέ καθορίση τάς εξουσίας καί καθήκοντα τών αρμοδίων διά τήν τοιαύτην έπιθεώρησιν προσώπων* (ζ) ίνα ρυθμίση καί έλέγξη τήν τροχαίαν (περιλαμβανομένης καί της ρυθμίσεως τών σχολικών διαβάσεων, ώς καί τών διαβάσεων πεζών προς τούτοις δέ του δικαιώματος προτε

5 905 Ν. 86/72 ραιότητος οχημάτων και πεζών), μη επηρεαζόμενης δε της γενικότητος της ώς άνω προνοίας, άπαγορεύη η θέτη περιορισμούς έπί της τροχαίας, ρυθμίζη την κατεύθυνσιν αυτής ώς καί τον τρόπον χρήσεως τών οδών έπί τω σκοπώ τούτω' ρυθμίζη τα σήματα της τροχαίας καί την τοποθέτησιν αυτών, προς τούτοις δε προβαίνη εις τον καθορισμόν χώρων σταθμεύσεως (έπί ή έκτος τών οδών), ρυθμίζη καί έλέγχη τους τοιούτους χώρους (περιλαμβανομένης καί της επιβολής τελών χρήσεως αυτών)* (η) ίνα παρεμπόδιση τήν απρεπή, άσεμνον, ή άήθη συμπεριφοράν εις οχήματα δημοσίας χρήσεως ή τήν χρήσιν τοιούτων οχημάτων δι' οιονδήποτε ή συναφώς προς οιονδήποτε απρεπή, άσεμνον, άήθη ή παράνομον σκοπόν (θ) ίνα καθορίση τους δρους απασχολήσεως, τάς κατ 5 άνώτατον δριον ώρας απασχολήσεως ή εργασίας καί τάς περιόδους αναπαύσεως οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή φορτηγών μηχανοκινήτων οχημάτων ή ετέρων μηχανοκινήτων οχημάτων προοριζομένων ή χρησιμοποιούμε, νων διά τήν μεταφοράν αγαθών' (ι) ίνα έλέγχη, άναφορικώς προς τήν χρήσιν μηχανοκινήτων οχημάτων, τήν παραγωγήν καπνού καί τήν έκπομπήν ορατών καυσαερίων, σπινθήρων, τέφρας καί ακαθαρσίας' (ια) ίνα άπαγορεύη ή περιορίζη τον ύπέρμετρον θόρυβον καί προβλέπη περί τής εφαρμογής καί χρήσεως σιγαστήρος έπί τών μηχανοκινήτων οχημάτων ή ετέρας συσκευής προς τούτο χρησιμοποιούμενης' (φ) ίνα προνοή περί τής τοποθετήσεως καί χρήσεως σιγαστήρος ή ετέρας συσκευής έπί τών μηχανοκινήτων οχημάτων, έπί τω τέλει παρεμποδίσεως οιασδήποτε παρεμβολής παρασίτων εις ραδιοφωνικάς ή τηλεοπτικάς έκπομπάς' (ιγ) ίνα ρύθμιση τήν μετακίνησιν παντός μηχανοκινήτου οχήματος, έσταθμευμένου ή εγκαταλελειμμένου έπί τίνος οδού παρανόμως καί επικινδύνως ή παρανόμως καί κατά τρόπον παρεμποδίζοντα τήν κυκλοφορίαν* (ιδ) ίνα άπαγορεύη τήν δι' οχημάτων ή άλλως πως παρακώλυσιν ή παρέμβασιν εις τήν χρήσιν οιασδήποτε οδού' (ιε) ίνα καθορίση ναυλα ή ετέρας επιβαρύνσεις δι' έπιβάτας καί αγαθά μεταφερόμενα ύπό μηχανοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσεως, προς τούτοις δε έπιβάλη τήν οημοσίευσιν καί άνάρτησιν πίνακος έμφαίνοντος τά οϋτω καταβλητέα ναϋλα ή ετέρας επιβαρύνσεις' (ιστ) ίνα καθορίση ποινάς φυλακίσεως διά διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή χρηματικάς ποινάς μή υπερβαίνουσας τάς διακοσίας λίρας ή άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί της χρηματικής τοιαύτης, διά τήν παράβασιν παντός τοιούτου Κανονισμού' (ιζ) ίνα καθορίση τά διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καταβλητέα τέλη καί δικαιώματα καί τον τρόπον καταβολής αυτών (ιη) ίνα ρύθμιση τά τής μεταβιβάσεως τής ιδιοκτησίας τής μετατροπής τής κατηγορίας ή οιασδήποτε άλλης αλλαγής ε'ις την έγγραφήν μηχανοκινήτου τινός οχήματος αποτελούντος το άντικείμενον συμφωνίας μισθώσεως ή ένοικιαγοράς* (ιθ) ίνα καθορίση παν δ.τι δυνάιαει του παρόντος Νόμου χρήζει ή εΐναι δεκτικόν καθορισμοο. (2) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος νά εξαίρεση τής καταβολής τών εν τω συνημμένω τω παρόντι Νόμω

6 Ν. 86/ Παράρτημα. Παραρτήματι προβλεπομένων φόρων και τελών οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ή οιονδήποτε τύπον ή κατηγορίαν μηχανοκινήτων οχημάτων. (3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει, υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ισχύϊ, άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. «χύτης (,. (1) πάς δστις οδηγεί μηχανοκίνητον δχημα επί τίνος όδοϋ με ταχύτητα δυναμένην νά θέση έν κινδύνω άνθρωπίνην ζωήν ή νά προκαλέση ζημίαν ή δλάβην εις οιονδήποτε πρόσωπον ή περιουσιακόν στοιχεΐον, λαμβανομένων ύπ' δψιν πασών τών περιστάσεων, ϊδία δέ τής φύσεως, τής καταστάσεως και τής χρήσεως τής δδοΰ ώς και του δγκου τής τροχαίας, ήτις πραγματικούς υπάρχει κατά τον δεδομένον χρόνον ή ήτις ευλόγως θά άνεμένετο νά ύπάρχη κατά τον έν λόγω χρόνον επί τής όδοο ταύτης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. (2) Τή συναινέσει τοο 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας, ή αρμοδία αρχή δύναται νά καθορίση, άναφορικώς προς οιανδήποτε όδόν, άνώτατον ή κοττώτατον δριον ταχύτητος, δπερ, καθ' δσον άφορα ε'ις όδόν κειμένη ν έν τή κατωκημένη περιοχή οιασδήποτε πόλεως ή χωρίου, δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά τεσσαράκοντα μίλια τήν ώραν' το οϋτω καθοριζόμενον δριον ταχύτη,τος θέλει αναγραφή έπί πινακίδων τοποθετουμένων έπί τών οδών κατά τοιούτον τρόπον ώστε ευχερώς νά διακρίνωσι ταύτας οι χρησιμοποιούντες τάς τοιαύτας οδούς οδηγοί' ή αρμοδία αρχή δύναται, ωσαύτως τή συναινέσει του 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας, νά μεταβάλη πάν οϋτω κοφορισθέν δριον ταχύτητος : Νοείται δτι μέχρις οδ ή αρμοδία αρχή προβή εις τόν καθορισμόν τοιούτου ορίου ταχύτητος, τούτο δέν δύναται νά ύπερβαίνη, εντός τών κατωκημένων περιοχών οίασδήποτε πόλεως ή χωρίου, το δριον τών τριάκοντα μιλίων τήν ώραν. (3) Ό 'Έφορος δύναται, διά Γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά καθορίση το άνώτατον δριον ταχύτητος άναφορικώς προς οιονδήποτε τύπον μηχανοκινήτου οχήματος, οριζομένου έν τή γνωστοποιήσει, προς τούτοις δε νά όρίση καΐ τόν τρόπον, καθ' δν το δριον τούτο θέλει σημειωθή έπί τοΰ οχήματος. (4) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1), οιαδήποτε ταχύτης, ήτις ήθελεν ύπερβή το δριον, το προνοούμενον έν έδαφίω (Ί), (2) ή', αναλόγως τής περιπτώσεως, έν έδαφίω (3), λογίζεται ώς ταχύτης δυναμένη νά θέση έν κινδύνω άνθρωπίνην ζωήν ή νά προκαλέση ζημίαν ή βλάβη,ν ε'ις πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία, έν τή έννοια τοΰ εδαφίου (1). (5) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου και ανεξαρτήτως τών διατάξεων παντός έτερου Νόμου «αρμοδία αρχή» σημαίνει, καθ' δσον άφορα είς δήμον ή περιοχήν βελτιώσεως, το δημοτικόν συμβούλιον ή το συμβούλιον τής περιοχής βελτιώσεως" καθ' δσον άφορα εις όδόν, διά τήν συντήρησιν τής οποίας υπεύθυνος εΐναι δ Διευθυντής τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων, τόν Διευθυντήν τοΰ τοιούτου Τμήματος, καθ' δσον άφορα

7 907 Ν. 86/72 εις δασικάς οδούς, τον Διευθυντήν του Τμήματος Δασών, εν πάση δε έτερα περιπτώσει, τον "Επαρχον της επαρχίας, έν ή κείται ή τοιαύτη οδός. 7. (1) Πας δστις όδηγεΐ μηχανοκίνητον δχημα επί τίνος όδου Αλόγιστος^. άλογίστως, άπερισκέπτως ή επικινδύνως δια το κοινόν, λαμβανομένων επικίνδυνος υπ' δψιν πασών των περιστάσεων, ίδια δε της φύσεως, της κατάδ8 '"Υ ϊ ΐ σις στάσεως και της χρήσεως της όδου, ώς και του όγκου της τροχαίας, ήτις πραγματικώς υπάρχει κατά τον δεδομένον χρόνον ή ήτις ευλόγως θα άνεμένετο νά ύπάρχη κατά τον έν λόγω χρόνον έπι της όδου ταύτης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τά δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. (2) ΈπΙ δευτέρα ή κατ' επανάληψιν καταδίκη προσώπου τινός δυνάμει του παρόντος άρθρου, το έκδίδον τήν καταδικαστικήν άπόφασιν Δικαστήριον θέλει ενασκήσει τήν έξουσίαν, τήν παραχωρηθείσα ν αύτω υπό τοο άρθρου 19 και αποστερήσει τόν καταδικασθέντα της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως, έκτος εάν, λαβόν υπ' δψιν το διάστημα, δπερ παρήλθεν από της προηγουμένης ή τελευταίας καταδίκης ή δι' οιονδήποτε έτερον ε'ιδικόν λόγον, ήθελε κρίνει σκόπιμον δπως μή ενάσκηση τήν τοιαύτην έξουσίαν' ή πρόνοια αυτή δέον δπως μή έρμηνευθή ώς έπηρεάζουσα το δικαίωμα του Δικαστηρίου δπως ενάσκηση τήν ώς εϊρηται έξουσίαν καΐ επί πρώτης καταδίκης. (3) Έάν πρόσωπον τι καταδικασθή επί τω δτι συνήργησεν, συνέδραμε, συνεβούλευσε, προήγαγεν ή ύπεκίνησε τήν διάπραξίν άδικη ματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, Και άποδειχθή δτι εύρίσκετο εις το δχημα καθ' δν χρόνον διεπράττετο το τοιούτον αδίκημα, το πρόσωπον τούτο υπόκειται, διά τους σκοπούς τών διατάξεων του άρθρου 19, αΐτινες άφορώσιν εϊς τήν στέρησιν της ικανότητος του κατέ. χείν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως, εις τάς αύτάς κυρώσεις ώς και ό οδηγός του οχήματος. 8. Πάς δστις όδηγεΐ μηχανοκίνητον δχημα έπί τίνος όδου μή κατά 'Αμελής βάλλων τήν προσήκουσαν έπιμέλειαν κα! προσοχήν ή μή επιδεικνύων δδήγησις. ευλογον μέριμναν δι' έτερα πρόσωπα, χρησιμοποιούντα τήν όδόν, εΐναι ένοχος αδικήματος κα! υπόκειται ε'ις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 9. (1) Πάς δστις, καθ' δν χρόνον όδηγεΐ ή πειράται νά όδηγήση Όδήγησις μη,χανοκίνητον δχημα έπί τίνος όδου ή έτερου δημοσίου χώρου ή ύπότήν άλλως πως εΐναι υπεύθυνος διά το τοιούτον δχημα έν δσω τούτο εύρί έ ίρ ειαν, / c c ~,,, t, c ', ΛΙΓ χ ~ ϊ χ ν, ~, οίνοπνευμασκεται επι τίνος οδου ( η έτερου δημοσίου χώρου, τέλει υπο τήν επή τ0^β ν ποτών ρειαν οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή φαρμάκων κατά τρόπον κ,τ.λ. ώστε, καθ' δν χρόνον όδηγεΐ ή ικανότης αύτουι προς ασφαλή όδήγησιν νά εΐναι ήλαττωμένη, είναι ένοχος αδικήματος κα! υπόκειται εις φυλά. κισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. (2) Έκτος έάν το Δικαστήριον δι' ειδικούς λόγους ήθελε ν άλλως διατάξει, πρόσωπον καταδικασθέν δι' αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου θέλει άποστερηθή της Ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειοα/ οδηγήσεως διά δώδεκα μηνών από τής τοιαύτης καταδίκης, του Δικαστηρίου έν πάση περιπτώσει μή κωλυομένου νά έπιβάλη στέρησιν τής τοιαύτης ικανότητος διά μεγαλυτέραν χρονικήν,

8 Ν. 86/ Όδήγησις ύπό τήν έπήρειαν κοπώσεως. Όδήγησις μηχανοκινήτου οχήματος άνευ της συναινέσεως τοΰ Ιδιοκτήτου. Άπαγόρευσις επιβιβάσεως επί μηχανοκινήτου όχήματο< η" παρεμδάσεως εις τήν λειτουργίαν τοΰ μηχανισμού αύτοΰ. Άπαγόρευσις οδηγήσεως μηχανοκινήτων οχημάτων έκτος των δδών. * Εγκατάλειψις μηχανοκινήτου οχήματος εις έπικίνδυνον θέσιν. 10. Πας όστις όδηγεΐ ή πειράται να όδηγήση μηχανοκίνητον όχημα επί τίνος όδοΰ η ετέρου δημοσίου χώρου ή άλλως πως είναι υπεύθυνος διά το τοιούτον όχημα εν δσω τοοτο ευρίσκεται επί τίνος όδοΰ ή έτερου δημοσίου χώρου, έχων ήλαττωμένην ικανότητα προς ασφαλή όδήγησιν λόγω εξαιρετικής κοπώσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 11. Πάς δστις λαμβάνει και όδηγεΐ οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα άνευ τής συναινέσεως του ιδιοκτήτου αύτοΰ ή ετέρας νομίμου εξουσιοδοτήσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 12. (1) Πάς όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως ή ευλόγου αιτίας, ήθελε στηριχθή, κρατηθή ή έπιβιβασθή μηχανοκινήτου σχήμα, τος ή ρυμουλκούμενου τοιούτου συρομένου ύπ' αύτοΰ!, εν δσω ταύτα ευρίσκονται έν κινήσει έφ' οιασδήποτε όδοΰ, επί τω σκοπώ μεταφοράς αύτοΰ ύπό του τοιούτου οχήματος, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι πέντε λίρας. (2) Πας όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως ή ευλόγου αιτίας, επιβιβάζεται μηχανοκινήτου οχήματος ή συνημμένου αύτω ρυμουλκούμενου τοιούτου, ή παρεμβαίνει εις τήν λειτουργίαν του συστήματος πεδήσεως ή οιουδήποτε έτερου μέρους τοΰ μηχανισμού αύτοΰ, έν δσω τό τοιούτον δχημα ευρίσκεται επί τίνος όδοΰ ή χώρου σταθμεύσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό έν έτος ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 13. Πάς όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως, όδηγεΐ μηχανοκίνητον όχημα εντός ή έπί γης, οιασδήποτε ανεξαιρέτως φύσεως, μή συνιστώσης μέρος οιασδήποτε όδοΰ, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι πέντε λίρας : Νοείται ότι δεν συνιστά αδίκημα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου (α) ή όδήγησις οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος έπί γής κειμένης εντός δεκαπέντε ύαρδών από τής όδοΰ, ή γενομένη διά σκοπούς σταθμεύσεως τοΰ οχήματος* (β) ή όδήγησις κατά παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου, ήτις αποδεδειγμένως έγένετο διά τήν διάσωσιν ανθρωπινής ζωής ή τήν άπόσβεσιν πυρός ή τήν άντιμετώπισιν οιασδήποτε ετέρας εκτάκτου καταστάσεως (γ) ή δδήγησις οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος έπί γής, ή γενομένη έν τή ενασκήσει δικαιώματος τίνος έπί τής τοιαύτης γης 14. Πάς όστις, έχων τήν εύθύνην μηχανοκινήτου οχήματος, καταλείπει ή έπιτρέπη νά καταλειφθή τό τοιούτον όχημα ή ρυμουλκούμενον δχημα συρόμενον ύπ' αύτοΰ, έφ' οιασδήποτε όδοΰ είς τοιαύτην. θέσιν ή είς τοιαύτην κατάστασιν ή ύπό τοιαύτας περιστάσεις, ώστε ενδεχομένως νά δύναται νά προκληθή κίνδυνος ε'ις έτερα πρόσωπα χρησιμοποιούντα τήν όδόν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι πέντε λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης.

9 909 Ν. 86/ Πας όστις προβαίνει εις δήλωσιν, γραπτήν ή προφορικήν, ήτις "Εκδοσις είναι ψευδής ή παραπλανητική ή αποκρύπτει ουσιώδη στοινεΐα, επί τω άδεία^ ή 0 \ L \ ' % > t ',*, «~ ί>,' U ποιητικού τη τελεί όπως επιτυχή τήν εκδοσιν άδειας η πιστοποιητικού δυνάμει του παρο Χ τϊ παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, εκτός ψευδών εάν άποδειχθη έπί Δικαστηρίω δτι ένήργησεν άνευ δολίας προθέσεως, στοιχείων, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα κ,τ λ μή υπερβαίνον τά τρία έ'τη ή εις χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 16. Πάς δστις, μετά δολίας προθέσεως Πλαστογραφία (α) πλαστογραφεί, παραποιεί ή άλλοιοΐ οίαο/δήποτε άδειαν, πι ^^' στοποιητικόν ή έτερον έγγραφον, εκδοθέν δυνάμει τών δια κχ π.' τάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών" ή (β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει νά χρησιμοποιηθή παρ' οιουδήποτε ετέρου προσώπου, άδεια, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή άλλοιωθέν' ή (γ) παραχωρεί προς έτερον ή λαμβάνει παρ' ετέρου άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή άλλοιωθέν' ή (δ) κοπασκευάζει ή έχει εν τη κατοχή αύτοΰ οιονδήποτε έγγραφον τοσούτον προσομοιάζον προς άδειαν, πιστοποιητικόν ή έγγραφον εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ώστε νά δύναται νά εξαπάτηση περί τής αληθούς αύτοΰ φύσεως' ή (ε) εκδίδει οιανδήποτε άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έ'γγραφον κατά νόμον έκδιδόμενον δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, εΐναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 17. Πάς δστίς ΆφαΙρεσις, (α) εκουσίως αφαιρεί, παραποιεί, καλύπτει, καταστρέφει, άλ «.λ.π.,τών λοιοΐ, πλαστογραφεί ή αντικαθιστά τά διακριτικά σημεία ση^^μηχαμηχανοκινήτου οχήματος ή τήν άδειαν ή τόν διακριτικόν νοκινήτου αριθμόν τοΰ πλαισίου ή μηχανής ή αποκρύπτει ταύτα έπί τω οχήματος, σκοπώ δπως απόκρυψη ή παραποίηση τήν ταυτότητα τοΰ οχήματος, του πλαισίου ή τής μηχανής αύτου" (β) αγοράζει, λαμβάνει, κατέχει, πωλεί ή διαθέτει μηχανοκίνητον όχημα, εν γνώσει αύτου ότι, έπί τω τέλει άποκρύψεως τής ταυτότητος τοο τοιούτου οχήματος, άφηρέθησαν, παρεποιήθησαν, έκαλύφθησαν, κατεστράφησαν, ήλλοιώθησαν, έπλαστογ ραφή θη σαν ή άντικατεστάθησαν τά διακριτικά αύτου σημεία ή ή άδεια ή ό διακριτικός αριθμός του πλαισίου ή τής μηχανής αύτοΰ' (γ) έχων τήν πρόθεσιν νά παραστήση ψευδώς τήν ταυτότητα μηχανοκινήτου οχήματος εκθέτει διακριτικά σημεία ή άδειαν μή παραχωρηθέντα αύτώ ύπό τοΰ Εφόρου ή παραλείπει νά s έκθεση τά παραχωρηθέντα δπό τοΰ 'Εφόρου διακριτικά σημεία του τοιούτου οχήματος ή τήν άδειαν αύτοΰ, είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία ετη ή είς χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης.

10 Ν. 86/ Συντρέχουσα ευθύνη του ιδιοκτήτου μηχανοκινήτου οχήματος. 18. Όσάκις, xfj συναινέσει (ρητή ή σιωπηρά) του Ιδιοκτήτου αύτου, μηχοα/οκίνητον όχημα χρησιμοποιήται ή λειτουργή κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή χρήσις ή λειτουργία αυτού νά συνιστά αδίκημα κατά τάς προνοίας του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ό ιδιοκτήτης του οχήματος λογίζεται ως συνεργήσας εις την διάπραξιν του τοιούτου αδικήματος, δύναται δε νά διωχθή ώς φυσικός αυτουργός και νά τιμωρηθή αναλόγως, εκτός εάν απόδειξη επί Δικαστηρίω, δτι το αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία του και δεν ώφείλετο είς οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψη/ αύτου. Πρόσθετοι έξουσίαι τοο Δικαστηρίου. 19. (1) Οιονδήποτε Δικαστήριον, δπερ ήθελεν εκδώσει καταδικαστικήν άπόφασιν δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά τάς προνοίας του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ή κατά της προνοίας οιουδήποτε ετέρου Νόμου συναφώς προς την όδήγησιν μηχανοκινήτου οχήματος, δύναται άμα νά αποστέρηση τον καταδικασθέντα της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος διά τοσούτον χρονικόν διάστημα, ώς το Δικαστήριον ήθελε κατά το δοκούν εκάστοτε αποφασίσει. (2) Πάν πρόσωπον, δπερ διά διατάγματος του Δικαστηρίου εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (1), ήθελεν άποστερηθή της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, δύναται νά άσκηση εφεσιν κατά του τοιούτου διατάγματος καθ' δν τρόπον ασκείται ή έφεσις και κατά καταδικαστικής αποφάσεως' εκκρεμούσης της εφέσεως, τό Δικαστήριον δύναται, κατά το δοκούν νά άναστείλη τήν ίσχύν του ώς εϊρηται διατάγματος. (3) Όσάκις τό πρόσωπον, δπερ άπεστερήθη της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου εκδοθέντος, είναι κάτοχος αδείας, ή τοιαύτη άδεια θέλει αναστολή και άποστερηθή οιασδήποτε ισχύος, καθ' δ χρονικόν διάστημα εξακολουθεί και ή ούτω επιβληθείσα άνικανότης. (4) Έπί καταδίκης δι' αδίκημα διαπραχθέν δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, τό έκδίδον τήν καταδικαστικήν άπόφασιν Δικαστήριον δύναται έν πάση περιπτώσει, οφείλει δέ, έν ή περιπτώσει ήθελεν εκδώσει διάταγμα περί άποστερήσεως της Ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως, νά διάταξη δπως άναγραφώσιν έπί τής κατεχόμενης ύπό τοΰ τοιούτου προσώπου αδείας λεπτομέρειαι τής επιβληθείσης αύτω καταδίκης ή άνικανότητος. Λήψις αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος διαρκούσης άνικανότητος τοο κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως. Κεφ ' 7 τοο Πάς δστις, αποστερηθείς τής ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, εϊτε δυνάμει του παρόντος Νόμου εϊτε δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων ('Ασφάλεια Τρίτου) Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου τροποποιουντος ή άντικαθιστώντος τούτον, υποβάλλει αϊτησιν δι' αδειαν οδηγήσεως ή λαμβάνει αδειαν οδηγήσεως ή όδηγεΐ μηχανοκίνητον όχημα έπί τίνος όδου έν δσω διαρκεί ή επιβληθείσα αύτω άνικανότης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους ε χ ξ μήνας ή, έφ' δσον τό Δικαστήριον ήθελε κρίνει δτι ύπό τάς ε'ιδικάς περιστάσεις θά έτιμωρεΐτο επαρκώς τό αδίκημα διά της επιβολής χρηματικής ποινής, εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης" άδεια ληφθείσα ώς ανωτέρω ύπό προσώπου στερηθέντος τής προς όδήγησιν ικανότητος του, ούδεμίοα/ θέλει έχει ίσχύν.

11 911 Ν. 86/ (1) Έν πάση περιπτώσει, καθ' ην υπάρχει Ισχυρισμός οτι διεπράχθη αδίκημα άναφορικώς προς την χρήσιν μηχανοκινήτου οχήματος ή δτι ό τρόπος χρήσεως μηχανοκινήτου οχήματος παραβλάπτει την δημοσίαν τάξιν ή έν πάση έτερα περιπτώσει, καθ' ην ήθελε κριθή ευκταία ή διακρίβωσις της ταυτότητος του όδηγου (α) ό 'ιδιοκτήτης του μηχοτνοκινητού οχήματος οφείλει να παράσχη πάσαν πληροφορίαν, ην ήθελεν επί τούτω ζητήσει αστυνομικός, καθ' δσον άφορα εις την ταυτότητα του όδηγου και παντός προσώπου χρησιμοποιούντος το δχημα, εάν δε παράλειψη νά πράξη ούτω, λογίζεται ένοχος αδικήματος, εκτός εάν άποδείξη έπί Δικαστηρίω δτι δεν έγνώριζεν ουδέ ήδύνατο, καταβάλλων εϋλογον προς τούτο έπιμέλειαν, νά διακρίβωση τήν ταυτότητα του προσώπου, δπερ ώδήγει ή έχρησιμοποίει το μηχανοκίνητον δχημα* και (β) πάς έτερος, δστις ήθελε κληθή ώς έν τοις ανωτέρω νά παράσχη oion/δήποτε πληροφορίαν, ην δύναται νά παράσχη καί ήτις δυνατόν νά όδηγήση ε'ις τήν άνακάλυψιν της ταυτότητος τοο όδηγου ή οιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούντος μηχανοκίνητον δχημα, οφείλει νά παράσχη τήν τοιαύτην πληροφορίαν, εάν δε παράλειψη νά πράξη ούτω είναι ένοχος αδικήματος. (2) Πας δστις ήθελεν εύρεθή ένοχος αδικήματος κατά τάς προνοίας του παρόντος άρθρου, υπόκειται ε'ις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματική ν ποινή ν μή υπερβαίνουσας τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 22. Ουδείς φόρος ή τέλος θέλει καταβληθή δυνάμει του Μέρους Ι τοΰ συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος επί τη έγγραφη ή τη χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις οιονδήποτε μηχανοκίνητον δχημα (α) ανήκον εις τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας* (β) ανήκον εις τήν Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν καί χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς εις τήν έκτέλεσιν των επισήμων καί δημοσίων λειτουργιών της' (γ) (ΐ) ανήκον εις οίοτνδήποτε ξένην Έπικράτειαν καί χρησιμοποιούμενον υπό των διπλωματικών αντιπροσώπων ταύτης ή ύφ' οιουδήποτε μέλους του προσωπικού της* (u) ανήκον ε'ις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου διπλωματικής ή προξενικής υπηρεσίας οιασδήποτε ξένης 'Επικρατείας, όστις είναι τοποθετημένος δι' ύπηρεσίαν έν τή Δημοκρατία' (iii) ανήκον ε'ις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δπερ δυνάμει του περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων 'Ασυλιών καί Προνομίων Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου επί τούτω Νόμου δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής. 23. Έν ή περιπτώσει δχημα, ήδη έγγεγραμμένον καί κατέχον άδειαν κυκλοφορίας συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 22, ή ταΐς διατάξεσι Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5. μέλλει νά μεταβιβασθή έπ' όνόμοτα προσώπου έφ' οΰ δεν τυγχάνουν εφαρμογής αί είρημέναι διατάξεις, ή τοιαύτη μεταβίβασις, διά τους σκοπούς καταβολής τοο φόρου εγγραφής, θέλει λογισθή ώς νέα έγγραφη, ήτις δύναται νά έπιτευχθή μόνον επί τη καταβολή των φόρων των καθοριζομένων υπό του ισχύοντος κοττάτόν χρόνον της τοιαύτης μεταβιβάσεως Νόμου. Παροχή πληροφοριών σχετικώς προς μηχανοκίνητον όχημα. Άπαλλαγαί έκ της καταβολής φόρου f} τέλους δυνάμει τοΰ Μέρους Ι του Παραρτήματος τοΰ παρόντος Νόμου. Παράρτημα Μέρος Ι. 60 τοΰ ΜεταδΙβασις μηχανοκινήτου οχήματος εγγεγραμμένου δυνάμει τοΰ άρθρου 22 η" δυνάμει διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει τοΰ άρθρου 5(2).

12 Ν. 86/ ΆπαλλαγαΙ έκ ΐής καταδολης τελών δυνάμει τοϋ Μέρους 11 του Παραρτήματος τοΰ παρόντος Νόμου. Παράρτημα Μέρος τοΰ Καταβολή φόρου η" τέλους σχετικώς προς μηχανοκίνητα οχήματα, έφ* ών εφαρμόζονται αϊ πρόνοια ι Συνθήκης, Συμφωνίας, κ.τ.λ., δεσμευούσης τήν Δημοκρατίαν. 'Εξουσία 'Υπουργικού Συμβουλίου προς Μκδοσιν Διαταγμάτων, κ.τ.λ., προς διευκόλυνσιν της διεθνοος τροχαίας κινήσεως. 24. Ουδέν τέλος θέλει καταβληθή δυνάμει του Μέρους 11 τοΰ συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, επί τη έκδόσει αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος εις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου διπλωματικής ή προξενικής υπηρεσίας οιασδήποτε ξένης Επικρατείας, δστις εΐναι τοποθετημένος δι 1 ύπηρεσίαν εν τη Δημοκρατία ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δπερ δυνάμει τοΰ περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων, 'Ασυλιών καΐ Προνομίων Νόμου ή οιουδήποτε έτερου έπί τούτω Νόμου, δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής. 25. (1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, ή καταβολή τέλους ή φόρου δυνάμει του Μέρους Ι ή 11 τοΰ συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος ή οιασδήποτε διατάξεως τοΰ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, άναφορικώς προς οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα ή άδειαν, έφ' οδ τυγχάνουν εφαρμογής αί σχετικαί διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, ή οιασδήποτε ετέρας Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας δεσμευούσης τήν Δημοκρατίαν, θά υπόκειται είς τάς τοιαύτας διατάξεις. (2) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει την Συνθήκην την άφορώσαν είς τήν έγκαθίδρυσιν της Κυπριακής Δημοκρατίας, τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τή 16η Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε και τήν Άνταλλαγήν Διακοινώσεων, τών ύπογραφεισών ωσαύτως έν Λευκωσία και κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν" 26. (1) Προς τον σκοπόν εφαρμογής οιασδήποτε εκάστοτε έν Ίσχύϊ Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας άφορώσης είς τήν διεθνή τροχαίαν κίνησιν, και δεσμευούσης τήν Δημοκρατίαν, ανεξαρτήτως δε τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια Διατάγματος (α) νά ρύθμιση την χορήγησιν και πιστοποίησα/ της γνησιότητος οιωνδήποτε αδειών, δελτίων δικαιώματος εισόδου, κυκλοφορίας ή διελεύσεως, πιστοποιητικών ή έτερων εγγράφων αναφερομένων ε'ις μηχανοκίνητα οχήματα ή είς οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων, ατινα δυνατόν νά άπαιτώνται διά σκοπούς ταξειδίου εις τήν άλλοδαπήν ύπό προσώπων κατοικούντων έν τή Δημοκρατία* (β) νά προνοήση περί τής προσαρμογής, έν σχέσει προς μηχανοκίνητα οχήματα εισαχθέντα προσωρινώς έν τή Δημοκρατία ύπό επισκεπτών, και έν σχέσει προς έπισκέπτας ευρισκομένους προσωρινώς έν τή Δημοκρατία, οιουδήποτε νόμου άφορώντος είς μηχανοκίνητα οχήματα ή ε'ις οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. (2) Διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δύναται νά προνοή περί (α) τής προσαρμογής οιουδήποτε ως άνω αναφερομένου νομοθετήματος, έν σχέσει προς θέματα όαινα, κατά τήν κρίσιν τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, εΐναι επακόλουθα ή συνδέονται μετά τών θεμάτων τών ρυθμιζόμενων ύφ' οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας' (β) τής επεκτάσεως οιουδήποτε προνομίου χορηγουμένου ύπό τοΰ Διατάγματος ε'ις έπισκέπτας ευρισκομένους προσωρινώς έν τή Δημοκρατία αλλά μή δικαιούμενους είς το τοιούτον προνόμιον δυνάμει οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας, ή έν σχέσει προς μηχανοκίνητα οχήματα εισαχθέντα προσωρινώς έν τή Δημοκρατία ύπό επισκεπτών, νο

13 913 Ν. 86/72 ουμενου δτι πρόκειται περί επισκεπτών ή οχημάτων ίκανοποιούντων τοιούτους δρους οίοι ήθελον καθορισθή ύπό η δυνάμει του Διατάγματος' * (γ) της καταβολής τοιούτων τελών ή δικαιωμάτων οία το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέποντα έν σχέσει προς οιονδήποτε θέμα εις δ άφορα το Διάταγμα ή προς οιαδήποτε έν τη παραγράφω (α) τοο εδαφίου (1) αναφερόμενα έγγραφα, ή προς οιασδήποτε υπηρεσίας παρασχεθείσας συνεπεία του Διατάγματος. (3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δι' ετέρου Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του παρόντος άρθρου, να τροποποιή, μεταβάλλη, άνακαλή ή αντικαθιστά Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή νά προσθετή διατάξεις εις τό τοιούτον Διάταγμα ή ν' άφαιρή διατάξεις εκ τούτου. (4) Έπι τη έκδόσει Διατάγματος δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου ή καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταγενεστέρως, τό Ύπουργικόν Συμβού V λιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς δι 5 οιονδήποτε τών σκοπών του Διατάγματος. 27. (1) Διά του παρόντος καταργούνται οί περί Μηχανοκινήτων Καταργήσεις k 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι. και επιφυλάξεις. Κεφ. 332 και Μόμοι : 25 τοΰ τοΰ τοϋ τοΰ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοΰ (2) Οί περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων Κανονισμοί τοΰ 1959 εως Έφη με ρΐ ς 1970, οί εκδοθέντες δυνάμει τών διά του παρόντος Νόμου καταργου τί ϊζ Κυβερνημένων Νόμων, μέχρις οδ τροποποιηθώσιν ή άνακληθώσιν διά Κανό ε^ νισμών έκδοθησομένων δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, ΤρίτονΤ^" λογίζονται ώς εκδοθέντες δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και θά τυγχάνωσιν εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ώς εάν ειχον j Επίσημος έκδοθή δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου' έν πάση περί Π Φΐ^εΡ ι< : πτώσει, καθ' ήν δεν προβλέπεται ποινή δι' αδίκημα δυνάμει τούτων Τρίτον; μα διαπραχθέν, ό ένοχος τοΰ τοιούτου αδικήματος θά υπόκειται ε'ις φυλά 7.ιο.ΐ965 κισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 3 ^7 ΐ9«7 της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 4' 8' 1967 (3) Πάν Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου (σελ. 661) 3 τών διά τοΰ παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις οδ,^λ 8 6^7 τροποποιηθή ή άνακληθή διά Διατάγματος έκδοθησομένου δυνάμει της παραγράφου (2) τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος Νόμου, λογίζεται ώς εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και θά τυγχάνη εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ώς εάν εΐχεν έκδοθή δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. (4) Πάς διορισμός, έξουσιοδότησις, εγκρισις ή έτερα πάσης φύσεως πραξις γενομένη ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου ή οιασδήποτε ετέρας αρχής ή προσώπου δυνάμει τών διά τοΰ παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή τών δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών Ί λογίζονται ώς γενόμεναι δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου' * (5) Πάσα εγγραφή γενομένη ή άδεια εκδοθείσα δυνάμει τών διά τοΰ παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή τών δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κοα/ονισμών, λογίζεται ώς γενομένη ή εκδοθείσα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου.

14 Ν. 86/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 5) ΜΕΡΟΣ Ι 1. Καθ' δσον άφορα εις τήν καταβολήν τών έν τω παρόντι Μέρει προβλεπομένων τελών, Ιδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα, μη χρησιμοποιούμενον δι' ένοικίασιν ή έπ' αμοιβή αλλά χρησιμοποιούμενον κατ' εξοχήν διά τήν άνευ αμοιβής μεταφορά ν επιβατών τελούντων έν τη υπηρεσία τοΰ ιδιοκτήτου του τοιούτου οχήματος και μεταφερομένων οϋτω υπ' αύτοΰ" διά τους σκοπούς της τοιαύτης υπηρεσίας, ή διά τήν άνευ αμοιβής μεταφοράν επιβατών συναφώς προς τήν έργασίαν τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ τοιούτου οχήματος, ή χρησιμοποιούμενον διά τήν άνευ αμοιβής μεταφοράν αγαθών ή φορτίου συναφώς προς τήν έργασίαν τοΰ ιδιοκτήτου, δέν λογίζεται ως ιδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα. 2. Α. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (1) 'Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα 'Οχήματα. Δι' 'ιδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα,, συμπεριλαμβανομένου και μηχανοκινήτου τρίκυκλου, τοΰ οποίου το άπόβαρον (τάρα) μίλς (i) δέν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) άλλα δέν υπερβαίνει τους 15 στατήρας (iii) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt) αλλά δέν υπερβαίνει τους 20 στατήρας (iv) υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt) αλλά δεν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (ν) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (2) Μηχανοκίνητα 'Οχήματα μή 'Ιδιωτικά. Διά μή ιδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα,, συμπεριλαμβανομένου και μηχανοκινήτου τρίκυκλου, το άπόβαρον (τάρα) τοΰ όποιου (ί) δέν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt), άλλα δέν υπερβαίνει τους 15 στατήρας (iii) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt), αλλά δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (iv) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (3) Διά μοτοσυκλέττας (μή συμπεριλαμβανομένων τών μηχανοκινήτων τρίκυκλων) (4) Διά ρυμουλκούμενα οχήματα παντός τύπου (5) Διά μηχανοκινήτους άπόβαρον έλκυστήρας τών οποίων το (i) δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt), ουχί δμως Ουδέν τέλος τους 40 (iii) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 50 (iv) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (6) Διά μηχανοκίνητα οχήματα κινούμενα έπί ερπυστριών,, τών όποιων το άπόβαρον (ί) δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt), ουχί δμως Ουδέν τέλος τους 40 (iii) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 50 (iv) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (7) Διά προσωρινήν έγγραφήν μηχανοκινήτου οχήματος έπισκέπτου

15 9IS Ν. 66/72 Β. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (1) 'Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα 'Οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανοκινήτων τρίκυκλων. (α) Δια πάν ίδιωτικόν βενζινοκίνητον όχημα του οποίου το άπόβαρον (i) δεν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 10 (iii) υπερβαίνει τους 10 στατήρας ουχί δμως τους 15 (cwt), (iv) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 20 (ν) υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 25 (νΐ) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) μίλς δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον

16 Ν. 86/ (β) Δια πάν Ίδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα κινούμενον δια μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητου, του όποιου το άπόβαρον (i) δεν υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (2) Μηχανοκίνητα Όχήματα μη 'Ιδιωτικά, (συμπεριλαμβανομένων και τών μηχανοκινήτων τρίκυκλων). (α) Διά πάν μη Ίδιωτικόν βενζινοκίνητον μηχανοκίνητον δχημα, του οποίου το άπόβαρον (i) δεν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας ουχί δμως τους 10 (iii) υπερβαίνει τους 10 στατήρας ουχί δμως τους 15 (cwt), (cwt), (iv) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 20 μίλς δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον

17 (ν) υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt), ούχι δμως τους 25 (vi) υπερβαίνει τους 25 στατήρας 917 Ν. 86/72 (cwt) (β) Δια πάν μη Ίδιωτικόν μηχανοκίνητον δχ'ημα κινούμενον δια μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητου, του όποιου το άπόβαρον (i) δέν υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (ϋ) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (3) Μοτοσυκλέτται (μη συμπεριλαμβανομένων των τρίκυκλων) : Διά πασαν μοτοσυκλέτταν (4) Μηχανοκίνητοι έλκυστήρες : (cwt) Διά Μηχανοκίνητον έλκυστήρα του όποιου το άπόβαρον: (i) δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 40 (iii) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 50 (ίν) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) μίλς διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά ενός 2τους δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά περίοδο ν δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά Ουδέν τέλος ετησίως ετησίως ετησίως Αϊ άδειαι μηχανοκινήτων έλκυστήρων είναι έτήσιαι : Νοείται δτι, δι' άδειαν έκδοθεΐσαν το πρώτο ν άναφορικώς προς μέρος μόνον τοο έ'τους, αμέσως μετά τήν είσαγωγήν καΐ έγυραφήν καινουργους μηχανοκινήτου έλκυστήρος, καταβάλλεται μέρος μόνον του τέλους, το αναλογούν ε'ις τήν

18 Ν. 86/ μη έκπνεύσασαν εισέτι του τοιούτου έτους' ολόκληρος δ μην, καθ' δν έγένετο ή αίτησις, υπολογίζεται ώς μέρος της μη έκπνευσάσης περιόδου : μίλς (5) Ρυμουλκούμενα οχήματα : Δια παν ρυμουλκούμενον δχημα ετησίως (6) Προσωρινή "Αδεια Κυκλοφορίας Έπισκέπτου : Δια παν μηχανοκίνητον δχημα έπισκέπτου 3. Γενικαί Διατάξεις : δια δι 5 έξάμηνον 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι διαλαμβανομένου Α. 'Απαγορεύεται ή έκδοσις αδείας άναψορικώς προς το αυτό μηχανοκίνητον δχημα, έκτος έάν καταβληθώσι τω Έφόρω τα νενομισμένα τέλη διά τή ν, καθ" ην το δχημα ήτο άνευ αδείας, της περιόδου ταύτης έν ουδεμία περιπτώσει δυναμένης νά ύπερβή τους δώδεκα μήνας ή έκτος έάν (α) δ εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του μηχανοκινήτου οχήματος παρέσχε τω Έφόρω, προ της ενάρξεως της περιόδου, άναφορικώς προς ην δεν υπεβλήθη αίτησις δια τήν εκδοσιν άδειας, έγγραφον είδοποίησιν έμφαίνουσαν πρόθεσιν αύτουί δπως μή θέση έν κυκλοφορία ή ποιήται χρήσιν του ώς εΐρηται μηχοα/οκινήτου οχήματος, διαρκούσης της τοιαύτης περιόδου' καΐ (β) έπιστοποιήθη υπό του 'Εφόρου δτι έλαβεν άπαντα τά προς ακινητοποίησα/ ή σφράγισιν του οχήματος ενδεδειγμένα μέτρα ή δτι οδτος είναι Ικανοποιημένος δτι το ώς εΐρηται δχημα ουδόλως έκυκλοφόρησεν ή άλλως πως έχρησιμοποιήθη διαρκούσης της τοιαύτης περιόδου. Β. Μηχανοκίνητον δχημα δι' αναπήρους ανήκον, τη ικανοποιήσει του Εφόρου, ε'ις πρόσωπον πάσχον εκ σωματικής τίνος αναπηρίας και ύπ' αύτοΰ 1 χρησιμοποιούμενον, θέλει απαλλαγή της καταβολής των έν Μέρει Ι του παρόντος Παραρτήματος αναγραφομένων φόρων και τελών : Νοείται δτι ή τοιαύτη απαλλαγή άφορα εις εν και μόνον μηχανοκίνητον δχημα δι' αναπήρους δι' έκαστον άνάπηρον πρόσωπον. Γ. Μηχοα/οκίνητον δχημα χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς διά μεταλλευτικούς σκοπούς ή διά σκοπούς λατομείου και χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς εντός γης κατεχόμενης ύπό τοΰ Ιδιοκτήτου του τοιούτου οχήματος, θέλει απαλλαγή της καταβολής τών έν Μέρει Ι του παρόντος Παραρτήματος αναγραφομένων φόρων καΐ τελών. Δ. Όσάκις γεωργικός έλκυστήρ ή ρυμουλκούμενον δχημα άνήκη κατά κυριότητα ε'ις γεωργόν, ή κατέχηται υπό γεωργού δυνάμει συμβολαίου ένοικιαγορας και χρησιμοποηται αποκλειστικώς διά γεωργικούς σκοπούς εϊτε Ιδίους είτε ετέρων προσώπων, ουχί δμως κατά τρόπον ώστε, έν τη τελευταία τών περιπτώσεων, ή τοιαύτη χρήσις νά δύναται νά θεωρηθή ώς έπιχείρησις, ό γεωργικός έλκυστήρ ούτος ή το ρυμουλκούμενον δχημα τοοτο θέλει απαλλαγή τής πλη. ρωμής τών έ ν Μέρει Ι του παρόντος Παραρτήματος αναγραφομένων φόρων και τελών. Ε. Το τέλος, το πληρωτέον δι' άδειαν Ιδιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος, δυνάμει τής παραγράφου 2Β (1) του Μέρους Ι τοο παρόντος Παραρτήματος, μετά πάροδον πενταετίας άπό τής 1ης 'Ιανουαρίου του έτους, καθ' δ το τοιούτον δχημα το πρώτον ενεγράφη, θά εΐναι το ποσό ν το καθοριζόμενον έν τή τοιαύτη παραγράφω διά το τοιούτον δχημα, μειωμένον κατά είκοσι πέντε έπι τοις εκατόν (25%)' έν ή περιπτώσει το έκ τής τοιαύτης μειώσεως προκύπτον ποσόν δεν αντιστοιχεί προς πολλαπλάσιον τώ ν πεντήκοντα μίλς, θέλει καταβληθή το αμέσως έπόμενον πολλαπλάσιον τών πεντήκοντα μίλς,

19 919 Ν. 86/72 ΣΤ. Έν ατς περιπτώσεσιν ό αιτούμενος τήν έγγραφήν μηχανοκινήτου οχήματος ήθελε χρησιμοποιήσει τούτο πριν ή ένεργηθή ή εγγραφή, οδτος υπέχει ύποχρέωσιν δπως καταβολή τέλη κυκλοφορίας, καλύπτοντα αρχομένη ν από της πρώτης ημέρας, καθ' ήν έγένετο χρήσις του οχήματος μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του τριμήνου, έν ώ ένηργήθη ή εγγραφή, έκτος έο ν οδτος γνωστοποίηση τω Έφόρω, προ της ενάρξεως οιουδήποτε τριμήνου εντός της ανωτέρω περιόδου, πρόθεσίν του δπως μη χρησιμοποιή το ώς εϊρηται μηχανοκίνητο ν δχημα. ΜΕΡΟΣ II μίλς (α) Δια πασαν αϊτησιν δι' έξέτασιν όδηγοΰ (β) Δια προκαταρκτική ν έξέτασιν του αιτουμένου αδείας μαθητευομένου (γ) Δι' άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος (i) δια 12 μήνας (ii) δια 24 μήνας (iii) δια 36 μήνας (δ) Δια διπλόγραφον αδείας ή δια διπλόγραφον απολεσθείσης, έφθαρμένης κτλ. άδειας, πιστοποιητικού, φωτογραφίας ή έτερου έγγραφου (ε) Δι' άδειαν έμπορου μηχανοκινήτων οχημάτων (στ) Δια διεθνή άδειαν οδηγήσεως (ζ) Δι' άδειαν μαθητευομένου (η) Δια προσωρινή ν άδειαν οδηγήσεως (θ) Δια πιστοποιητικόν καταλληλότητος εκδοθέν έκτος των καθωρισμένων ημερομηνιών επιθεωρήσεως (ι) Δι' έγγραφήν νέου ιδιοκτήτου ή συνιδιοκτήτου (ια) Δια καθυστερημένη ν έγγραφήν νέου 'ιδιοκτήτου ή συνιδιοκτήτου (ιβ) Διά δημοσίευσα/, έν περιπτώσει αλλαγής ιδιοκτησίας, όπου ό τόπος διαμονής του 1 εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου είναι άγνωστος (ιγ) Διά τή ν διεξαγωγήν έρεύνης έν τω Βιβλίω Έγγραφης Όδηγών ή τω Βιβλίω 'Εγγραφής Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων, δι' εν εκαστον μηχανοκίνητον δχημα 1.CC0

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία 3. Αδικήµατα για πράξεις σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς. 4. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να απαγορεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65(1) του 1996

Αριθμός 65(1) του 1996 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 287 Ν. 65(Ι)/96 Αρ. 3056, 3.5.96 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1094 Ν. 50(Ι)/98 Αρ. 3250, 26.6.98

E.E. Παρ. 1(1) 1094 Ν. 50(Ι)/98 Αρ. 3250, 26.6.98 E.E. Παρ. 1(1) 1094 Ν. 50(Ι)/98 Αρ. 3250, 26.6.98 Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 15.7.77 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα