E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72"

Transcript

1 E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, Ό περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοο Συντάγματος. Αριθμός 86 του 1972 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή Βουλή τώ ν 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Μηχανοκινήτων Όχη- Συνοπτικός μάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του τίτλος. 2. (1) Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ Ερμηνεία. κειμένου «άπόβαρον» σημαίνει το βάρος του όχήμοττος, περιλαμβανομένων και τοο αμαξώματος ώς και απάντων τών εξαρτημάτων (λαμβανομένων έν πάση περιπτώσει ύπ 5 δψιν τών βαρύτερων τοιούτων, % εφ' δσον χρησιμοποιούνται διαζευκτικώς πλείονα του ενός άμαξώ. ματα ή εξαρτήματα), άτινα είναι αναγκαία ή συνήθως χρησιμοποιούνται μετά του οχήματος, δτε τούτο ευρίσκεται έν δδικη χρήσει, εξαιρουμένου όμως τοο βάρους του δδατος, τών καυσίμων ί) * συσσωρευτών, τών χρησιμοποιουμένων διά την παροχή ν ενεργείας αναγκαίας διά τήν πρόωσιν του οχήματος, ώς και τών κινητών εργαλείων και του κινητού εξοπλισμού, πλην ενός ανταλλακτικού τροχού' «γεωργικός έλκυστήρ» σημαίνει μηχανοκίνητον έλκυστηρα χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς δι' έργασίαν έπί τοο εδάφους συναφώς προς τήν γεωργίαν και τήν δασοκομίαν* «Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν" «επιβάτης» σημαίνει πάν πρόσωπον μεταφερόμενον επί μηχανοκινήτου οχήματος ή έπί ρυμουλκούμενου ύπ' αυτού" οχήματος, εϊτε * έπί μισθώσει ή έπ' αμοιβή είτε δχι, δεν περιλαμβάνει δμως τόν όδηγόν του οχήματος «επισκέπτης» σημαίνει πρόσωπον μή διαμένον κατά κυριον λόγο ν» έν τή Δημοκρατία και σκοπούν νά παραμείνη προσωρινώς μόνον * έν τη Δημοκρατία, έν πάση δέ περιπτώσει διά μή ύπερδαίνουσαν τους δώδεκα μήνας* δ δρος «μή διαμένον κατά κυριον λόγον έν τη Δημοκρατία» κέκτηται τήν έν τοις περί Τελωνείων και

2 Ν. 86/72 *02 82 του τοϋ τοο τοϋ τοϋ του του τοϋ τοΰ τοϋ του τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ του του Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1971, η οίωδήποτε έτέρω εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμω τροποποιοΰντι ή άντικαθίστώντι αυτούς, και τοις δυνάμει τούτων έκδιδομένοις Κανονισμοΐς άποδιδομένην αύτώ εννοιαν' «"Εφορος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 διοριζόμενον "Εφο. ρον Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων, και περιλαμβάνει οιονδήποτε Άναπληρωτήν "Εφορον ή έτερον λειτουργόν δεόντως έξουσιοδοτηθέντα υπ 5 αύτοΰ δι' απαντάς ή τίνα των σκοπών του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών «Ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπον, έπ' ονόματι ούτινος είναι έγγεγραμμένον μηχανοκίνητόν τι όχημα, καθ' δσον δέ άφορα ε'ις μηχανοκίνητον όχημα αποτελούν το άντικείμενον συμφωνίας μισθώσεως ή ένοικιαγοράς, σημαίνει το πρόσωπον, έν τη κατοχή ούτινος ευρίσκεται τό όχημα δυνάμει της τοιαύτης συμφωνίας' «ίδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα» σημαίνει πάν μηχανοκίνητον όχημα πλην τών δημοσίας χρήσεως τοιούτων και τών φορτηγών μηχανοκινήτων οχημάτων, τών χρησιμοποιουμένων δια την μεταφοράν αγαθών ή φορτίου έπ! μισθώσει ή' έπ' αμοιβή «μηχανοκίνητον τρίκυκλον» σημαίνει τρίτροχον μοτοσυκλέτταν' «μηχανοκίνητον όχημα» σημαίνει μηχανικώς κινούμενον όχημα ή όχημα ρυμουλκούμενον ύπ' αύτου, όπερ είναι προωρισμένον ή προσηρμοσμένον προς χρήσιν έπι τών οδών, περιλαμβάνει δέ όχημα κινούμενον δι' ηλεκτρισμού όθενδήποτε λαμβανομένου, μηχανοκίνητον έλκυστήρα καΐ οιονδήποτε έτερον μηχανοκίνητον όχημα κινού. μενον έπί ερπυστριών, καίτοι τούτο δέν είναι προωρισμένον ή προσηρμοσμένον προς χρήσιν έπί τών οδών, δέν περιλαμβάνει όμως οχήματα κατεσκευάσμένα αποκλειστικώς προς χρήσιν έπ! σιδηροδρομικών γραμμών ή ετέρων ειδικώς παρασκευασθεισών τροχιών' «μηχανοκίνητον όχημα δημοσίας χρήσεως» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα, χρησιμοποιούμενος εϊτε ως άγοραΐον εϊτε έπ! συμ. βάσει, διά την μεταφοράν επιβατών, ανεξαρτήτως έάν τούτο χρησιμοποιήται ωσαύτως κα! διά την μεταφοράν αγαθών, της μεταφοράς ενεργούμενης έπ! μισθώσει ή έπ' αμοιβή* «μηχανοκίνητον όχημα δι' αναπήρους» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα προς χρήσιν υπό προσώπου πάσχοντος έκ σωματικής τίνος αναπηρίας κα! άπολαυον, δυνάμει τών περί Τελωνειακών Δασμών κα! Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή κα! Επιστροφή τούτων) Νόμων του 1967 εως 1972, ή οιουδήποτε έτερου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος αυτούς, και τών δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή έτερων Διοικητικών Πράξεων, απαλλαγής εισαγωγικού δασμού, και έν όσω τούτο απολαύει της τοιαύτης απαλλαγής' «μηχανοκίνητον όχημα έπισκέπτου» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα εισαχθέν προσωρινώς έν τη Δημοκρατία υπό έπισκέπτου και άπολαυον, δυνάμει τών περί Τελωνείων κα! Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 εως 1971, ή οιουδήποτε έτερου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος αυτούς, και τών δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών, εξαιρέσεως έκ τής καταβολής του εις όν υπόκειται δασμού κα! έν όσω τούτο απολαύει τής τοιαύτης εξαιρέσεως" «μηχανοκίνητος έλκυστήρ» σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα, όπερ δέν είναι κατεσκευασμένον αυτό καθ' εαυτό διά την μεταφοράν φορτίου έτερου, πλην τών ακολούθων ειδών, ήτοι ϋδατος, καυσίμων, συσσωρευτών και έτερου εξοπλισμού, χρησιμοποιουμένου διά σκοπούς προώσεως, κινητών εργαλείων κα! κινητού εξοπλισμού, και οδτινος τό άπόβαρον δέν υπερβαίνει τους επτά κα! εν τέταρτον τόννους"

3 903 Ν. 86/72 «μοτοσυκλέττα» σημαίνει μηχανοκίνητο ν δχημα, δπερ έχει όλιγωτέρους των τεσσάρων τροχών και οδτινος το άπόβαρον δεν υπερβαίνει τους 8 στατηρας (cw.t.)" «οδηγός» περιλαμβάνει παν πρόσωπον, δπερ εν τη πραγματικότητι όδηγεΐ μηχανοκίνητον δχημα εις δεδομένον τινά χρόνον ώς και πάν πρόσωπον, δπερ φέρει την εύθύνην του οχήματος δια σκοπούς όδη. γήσεως αύτου, έν δσω τούτο είναι έσταθμευμένον έφ' οιασδήποτε όδοΰ, έν τη περιπτώσει δε ρυμουλκούμενου οχήματος, τον δδηγόν του οχήματος, ύφ' οδ σύρεται το ρυμουλκούμενον δχημα* «οδός» σημαίνει οιανδήποτε όδόν, δρόμον, πλατεΐαν, άτραπόν, άνοικτόν χώρον ώς και πάντα χώρον προσιτόν είς το κοινόν, περιλαμβάνει δε πασαν γέφυραν, γεφύριον, ρεΐθρον, ανάχωμα, αύλακα, λιθόστρωτον ή τοίχωμα υποστηρίξεως, χρησιμοποιούμενο ν άναφορικώς προς οιανδήποτε όδόν" «ρυμουλκούμενον δχημα» σημαίνει οιονδήποτε δχημα, δπερ δεν έχει ιδίαν άνεξάρτητον μηχανικήν ένέργειαν, άλλα σύρεται ύπό ετέρου οχήματος* ό δρος οδτος ουδόλως διαλαμβάνει το άμαξ ίδιον μοτοσυκλέττας' «τροχαία» σημαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, μηχανοκίνητα οχήματα, τροχιοδρόμους, πάσης φύσεως οχήματα, πεζούς ώς και άπαντα τά ζώα, χειραγωγούμενα ή οδηγούμενα ύπό καθήμενων έπ' αυτών προσώπων' «φορτηγόν μηχανοκίνητον δχη,μα» σημαίνει μηχανοκίνητον δχημα κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον κατά τρόπον ώστε νά χρησιμοπριήται διά την μεταφοράν ή ρυμούλκησιν πάσης φύσεως αγαθών ή φορτίου ή ρυμουλκούμενον δχημα, οϋτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον* «χώρος σταθμεύσεως» σημαίνει οιονδήποτε χώρον, έν ώ δύνανται νά παραμένωσιν έσταθμευμένα μηχανοκίνητα οχήματα, εϊτε ύπό έπιτήρησιν, εϊτε δχι. (2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έν ή περιπτώσει μηχανοκίνητον τι δχημα είναι οΰτω κατεσκευασμένον ώστε ρυμουλκούμενον υπ' αύτοϋ* δχημα νά δύναται διά μερικής ύπερθέσεως αύτου νά προσαρμοσθή ε'ις τό μηχανοκίνητον δχημα κατά τοιούτον τρόπον, ώστε σημαντικόν μέρος του βάρους του ρυμουλκούμενου οχήματος νά βαρύνη τό μηχανοκίνητο ν τοιούτο, τό μηχανοκίνητον δχημα λογίζεται ώς δχημα αυτό καθ' εαυτό κατεσκευασμένον διά την μεταφοράν φορτίου. (3) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, έν τη περιπτώσει μηχανοκινήτου οχήματος έξωπλισμένου διά γερανού, γεννήτριας, μηχανικής εγκαταστάσεως συγκολλήσεως ή ετέρας ειδικής συσκευής ή εξοπλισμού, τά εϊδη ταύτα δέν λογίζονται ώς φορτίον ή οιασδήποτε φύσεως αγαθά, αλλ' ώς συνιστώντα μέρος τοϋ οχήματος. (4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μηχανοκίνητον τι δχημα χρησιμοποιούμενον ώς δργανον κοπής χόρτου και έλεγχόμενον ύπό πεζού, μή δυνάμενον νά χρησιμοποιηθη ή διασκευασθή δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν, ώς και παν έτερον μηχανοκίνητον δχημα έλεγ. χόμενον ύπό πεζού, δπερ ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών έκδοθησομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν υπόκεινται είς τάς διεπούσας τά μηχανοκίνητα οχήματα διατάξεις. Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «έλεγχόμενον ύπό πεζού» σημαίνει δτι τό δχημα είτε είναι ούτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον ώστε νά δύναται νά χρησιμοποιηθη μόνον ύπό τον ελεγχον πεζού εϊτε είναι οϋτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον ώστε νά δύναται νά χρησιμοποιήται είτε ύπό τόν ελεγχον πεζοο εϊτε ύπό τον ελεγχον προσώπου φερομένου έπ' αύτου, δπερ δμως επί του παρόντος δέν χρησιμοποιείται ουδέ κινείται ύπό τόν ελεγχον προσώπου φερομένου έπ' αύτου.

4 Ν. 86/ Έφορος. 3. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ορίζει "Εφορον Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων διά την εφαρμογή ν των διατάξεων του παρόντος Νόμου καί τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, καθ' δσον άφορα εις την έγγραφήν μηχανοκινήτων οχημάτων, την εκδοσιν άδειων κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων καί οδηγήσεως, την έπιθεώρησιν μηχανοκινήτων οχημάτων, προς τούτοις δε οιανδήποτε έτέραν διά του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών άνατιθεμένην αύτώ αρμοδιότητα. Αναπληρωταΐ 4. Ό "Εφορος δύναται νά όρίση Άναπληρωτάς 'Εφόρους ως καί "Εφοροι, κ.τ.λ. ετέρους αναγκαίους λειτουργούς προς ένάσκησιν τοιούτων καθηκόντων καί εξουσιών συναφώς προς τάς αρμοδιότητας αύτου, ώς ήθελεν εκάστοτε άνοφέσει αύτοΐς. "Εξουσία 'Υπουργικού Συμβουλίου προς εκδοσιν Κανονισμών. Παράρτημα Μέρος Ι. Παράρτημα Μέρος (1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να έκδώση Κανονισμούς δι' όαταντας ή τινας τών ακολούθων σκοπών : (α) "Ινα ρύθμιση,, τη καταβολή τών τελών τών εκτιθεμένων εν Μέρει Ι του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, τήν εις κατηγορίας κατάταξιν, την έγγραφήν καί παροχήν άδειων εις μηχανοκίνητα οχήματα καί ρυμουλκούμενα τοιαύτα, τήν εκθεσιν, προσκόμισα/, άναστολήν, άκύρωσιν καί έπιστροφήν τοιούτων αδειών, προς τούτοις δε έξαιρή της προς καταβολήν τελών υποχρεώσεως, άναφορικώς προς τήν έγγραφήν ή τήν λήψιν αδείας, οιανδήποτε κατηγορίαν μηχανοκινήτων οχημάτων* (β) ίνα ρύθμιση τά της κατασκευής, τά τών διαστάσεων, βάρους, σχεδίων, εξαρτημάτων, συσκευών καί λοιπών ειδών μηχανοκινήτων οχημάτων καί ρυμουλκούμενων τοιούτων, προς τού. τοις δέ καθορίζη γενικώς τους δρους χρήσεως αυτών : (γ) ίνα ρυθμίση, τη καταβολή τών τελών τών εκτιθεμένων εν Μέρει II του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, τήν χορήγησίν άδειων οδηγήσεως, τήν έξέτασιν, ην θέλουν οδτοι ύποστή διά τήν Χ ρήγησιν τών τοιούτων άδειων, προς τούτοις δέ καθορίση τήν κατωτάτην ήλικίαν ώς καί τά αναγκαία προς άπόκτησιν αδείας οδηγήσεως προσόντα, ρυθμίση τά της προσκομίσεως, σημειώσεως, ακυρώσεως, αναστολής καί επιστροφής άδειων οδηγήσεως καί καθορίση τά διακριτικά καί τήν στολήν, άτινα θέλουν φέρει οι οδηγοί* (δ) ϊνα ρυθμίση καί έλέγχη τήν συμπεριφοράν τών οδηγών, προς τούτοις δέ καθορίση τά καθήκοντα αυτών* (ε) ϊνα ρυθμίση καί έλέγχη τήν συμπεριφοράν τών επιβατών, προς τούτοις δέ καθορίση τά καθήκοντα αυτών (στ) ίνα ρυθμίση τά της επιθεωρήσεως μηχανοκινήτων οχημάτων καί ρυμουλκούμενων τοιούτων, καθορίση τον χρόνον, τόπον καί τρόπον καθ' δν θέλει λάβει χώραν ή τοιαύτη έπιθεώρησις ώς καί τά πληρωτέα συναφώς προς ταύτην τέλη, προς τούτοις δέ καθορίση τάς εξουσίας καί καθήκοντα τών αρμοδίων διά τήν τοιαύτην έπιθεώρησιν προσώπων* (ζ) ίνα ρυθμίση καί έλέγξη τήν τροχαίαν (περιλαμβανομένης καί της ρυθμίσεως τών σχολικών διαβάσεων, ώς καί τών διαβάσεων πεζών προς τούτοις δέ του δικαιώματος προτε

5 905 Ν. 86/72 ραιότητος οχημάτων και πεζών), μη επηρεαζόμενης δε της γενικότητος της ώς άνω προνοίας, άπαγορεύη η θέτη περιορισμούς έπί της τροχαίας, ρυθμίζη την κατεύθυνσιν αυτής ώς καί τον τρόπον χρήσεως τών οδών έπί τω σκοπώ τούτω' ρυθμίζη τα σήματα της τροχαίας καί την τοποθέτησιν αυτών, προς τούτοις δε προβαίνη εις τον καθορισμόν χώρων σταθμεύσεως (έπί ή έκτος τών οδών), ρυθμίζη καί έλέγχη τους τοιούτους χώρους (περιλαμβανομένης καί της επιβολής τελών χρήσεως αυτών)* (η) ίνα παρεμπόδιση τήν απρεπή, άσεμνον, ή άήθη συμπεριφοράν εις οχήματα δημοσίας χρήσεως ή τήν χρήσιν τοιούτων οχημάτων δι' οιονδήποτε ή συναφώς προς οιονδήποτε απρεπή, άσεμνον, άήθη ή παράνομον σκοπόν (θ) ίνα καθορίση τους δρους απασχολήσεως, τάς κατ 5 άνώτατον δριον ώρας απασχολήσεως ή εργασίας καί τάς περιόδους αναπαύσεως οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή φορτηγών μηχανοκινήτων οχημάτων ή ετέρων μηχανοκινήτων οχημάτων προοριζομένων ή χρησιμοποιούμε, νων διά τήν μεταφοράν αγαθών' (ι) ίνα έλέγχη, άναφορικώς προς τήν χρήσιν μηχανοκινήτων οχημάτων, τήν παραγωγήν καπνού καί τήν έκπομπήν ορατών καυσαερίων, σπινθήρων, τέφρας καί ακαθαρσίας' (ια) ίνα άπαγορεύη ή περιορίζη τον ύπέρμετρον θόρυβον καί προβλέπη περί τής εφαρμογής καί χρήσεως σιγαστήρος έπί τών μηχανοκινήτων οχημάτων ή ετέρας συσκευής προς τούτο χρησιμοποιούμενης' (φ) ίνα προνοή περί τής τοποθετήσεως καί χρήσεως σιγαστήρος ή ετέρας συσκευής έπί τών μηχανοκινήτων οχημάτων, έπί τω τέλει παρεμποδίσεως οιασδήποτε παρεμβολής παρασίτων εις ραδιοφωνικάς ή τηλεοπτικάς έκπομπάς' (ιγ) ίνα ρύθμιση τήν μετακίνησιν παντός μηχανοκινήτου οχήματος, έσταθμευμένου ή εγκαταλελειμμένου έπί τίνος οδού παρανόμως καί επικινδύνως ή παρανόμως καί κατά τρόπον παρεμποδίζοντα τήν κυκλοφορίαν* (ιδ) ίνα άπαγορεύη τήν δι' οχημάτων ή άλλως πως παρακώλυσιν ή παρέμβασιν εις τήν χρήσιν οιασδήποτε οδού' (ιε) ίνα καθορίση ναυλα ή ετέρας επιβαρύνσεις δι' έπιβάτας καί αγαθά μεταφερόμενα ύπό μηχανοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσεως, προς τούτοις δε έπιβάλη τήν οημοσίευσιν καί άνάρτησιν πίνακος έμφαίνοντος τά οϋτω καταβλητέα ναϋλα ή ετέρας επιβαρύνσεις' (ιστ) ίνα καθορίση ποινάς φυλακίσεως διά διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή χρηματικάς ποινάς μή υπερβαίνουσας τάς διακοσίας λίρας ή άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί της χρηματικής τοιαύτης, διά τήν παράβασιν παντός τοιούτου Κανονισμού' (ιζ) ίνα καθορίση τά διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καταβλητέα τέλη καί δικαιώματα καί τον τρόπον καταβολής αυτών (ιη) ίνα ρύθμιση τά τής μεταβιβάσεως τής ιδιοκτησίας τής μετατροπής τής κατηγορίας ή οιασδήποτε άλλης αλλαγής ε'ις την έγγραφήν μηχανοκινήτου τινός οχήματος αποτελούντος το άντικείμενον συμφωνίας μισθώσεως ή ένοικιαγοράς* (ιθ) ίνα καθορίση παν δ.τι δυνάιαει του παρόντος Νόμου χρήζει ή εΐναι δεκτικόν καθορισμοο. (2) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος νά εξαίρεση τής καταβολής τών εν τω συνημμένω τω παρόντι Νόμω

6 Ν. 86/ Παράρτημα. Παραρτήματι προβλεπομένων φόρων και τελών οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ή οιονδήποτε τύπον ή κατηγορίαν μηχανοκινήτων οχημάτων. (3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει, υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ισχύϊ, άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. «χύτης (,. (1) πάς δστις οδηγεί μηχανοκίνητον δχημα επί τίνος όδοϋ με ταχύτητα δυναμένην νά θέση έν κινδύνω άνθρωπίνην ζωήν ή νά προκαλέση ζημίαν ή δλάβην εις οιονδήποτε πρόσωπον ή περιουσιακόν στοιχεΐον, λαμβανομένων ύπ' δψιν πασών τών περιστάσεων, ϊδία δέ τής φύσεως, τής καταστάσεως και τής χρήσεως τής δδοΰ ώς και του δγκου τής τροχαίας, ήτις πραγματικούς υπάρχει κατά τον δεδομένον χρόνον ή ήτις ευλόγως θά άνεμένετο νά ύπάρχη κατά τον έν λόγω χρόνον επί τής όδοο ταύτης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. (2) Τή συναινέσει τοο 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας, ή αρμοδία αρχή δύναται νά καθορίση, άναφορικώς προς οιανδήποτε όδόν, άνώτατον ή κοττώτατον δριον ταχύτητος, δπερ, καθ' δσον άφορα ε'ις όδόν κειμένη ν έν τή κατωκημένη περιοχή οιασδήποτε πόλεως ή χωρίου, δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά τεσσαράκοντα μίλια τήν ώραν' το οϋτω καθοριζόμενον δριον ταχύτη,τος θέλει αναγραφή έπί πινακίδων τοποθετουμένων έπί τών οδών κατά τοιούτον τρόπον ώστε ευχερώς νά διακρίνωσι ταύτας οι χρησιμοποιούντες τάς τοιαύτας οδούς οδηγοί' ή αρμοδία αρχή δύναται, ωσαύτως τή συναινέσει του 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας, νά μεταβάλη πάν οϋτω κοφορισθέν δριον ταχύτητος : Νοείται δτι μέχρις οδ ή αρμοδία αρχή προβή εις τόν καθορισμόν τοιούτου ορίου ταχύτητος, τούτο δέν δύναται νά ύπερβαίνη, εντός τών κατωκημένων περιοχών οίασδήποτε πόλεως ή χωρίου, το δριον τών τριάκοντα μιλίων τήν ώραν. (3) Ό 'Έφορος δύναται, διά Γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά καθορίση το άνώτατον δριον ταχύτητος άναφορικώς προς οιονδήποτε τύπον μηχανοκινήτου οχήματος, οριζομένου έν τή γνωστοποιήσει, προς τούτοις δε νά όρίση καΐ τόν τρόπον, καθ' δν το δριον τούτο θέλει σημειωθή έπί τοΰ οχήματος. (4) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1), οιαδήποτε ταχύτης, ήτις ήθελεν ύπερβή το δριον, το προνοούμενον έν έδαφίω (Ί), (2) ή', αναλόγως τής περιπτώσεως, έν έδαφίω (3), λογίζεται ώς ταχύτης δυναμένη νά θέση έν κινδύνω άνθρωπίνην ζωήν ή νά προκαλέση ζημίαν ή βλάβη,ν ε'ις πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία, έν τή έννοια τοΰ εδαφίου (1). (5) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου και ανεξαρτήτως τών διατάξεων παντός έτερου Νόμου «αρμοδία αρχή» σημαίνει, καθ' δσον άφορα είς δήμον ή περιοχήν βελτιώσεως, το δημοτικόν συμβούλιον ή το συμβούλιον τής περιοχής βελτιώσεως" καθ' δσον άφορα εις όδόν, διά τήν συντήρησιν τής οποίας υπεύθυνος εΐναι δ Διευθυντής τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων, τόν Διευθυντήν τοΰ τοιούτου Τμήματος, καθ' δσον άφορα

7 907 Ν. 86/72 εις δασικάς οδούς, τον Διευθυντήν του Τμήματος Δασών, εν πάση δε έτερα περιπτώσει, τον "Επαρχον της επαρχίας, έν ή κείται ή τοιαύτη οδός. 7. (1) Πας δστις όδηγεΐ μηχανοκίνητον δχημα επί τίνος όδου Αλόγιστος^. άλογίστως, άπερισκέπτως ή επικινδύνως δια το κοινόν, λαμβανομένων επικίνδυνος υπ' δψιν πασών των περιστάσεων, ίδια δε της φύσεως, της κατάδ8 '"Υ ϊ ΐ σις στάσεως και της χρήσεως της όδου, ώς και του όγκου της τροχαίας, ήτις πραγματικώς υπάρχει κατά τον δεδομένον χρόνον ή ήτις ευλόγως θα άνεμένετο νά ύπάρχη κατά τον έν λόγω χρόνον έπι της όδου ταύτης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τά δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. (2) ΈπΙ δευτέρα ή κατ' επανάληψιν καταδίκη προσώπου τινός δυνάμει του παρόντος άρθρου, το έκδίδον τήν καταδικαστικήν άπόφασιν Δικαστήριον θέλει ενασκήσει τήν έξουσίαν, τήν παραχωρηθείσα ν αύτω υπό τοο άρθρου 19 και αποστερήσει τόν καταδικασθέντα της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως, έκτος εάν, λαβόν υπ' δψιν το διάστημα, δπερ παρήλθεν από της προηγουμένης ή τελευταίας καταδίκης ή δι' οιονδήποτε έτερον ε'ιδικόν λόγον, ήθελε κρίνει σκόπιμον δπως μή ενάσκηση τήν τοιαύτην έξουσίαν' ή πρόνοια αυτή δέον δπως μή έρμηνευθή ώς έπηρεάζουσα το δικαίωμα του Δικαστηρίου δπως ενάσκηση τήν ώς εϊρηται έξουσίαν καΐ επί πρώτης καταδίκης. (3) Έάν πρόσωπον τι καταδικασθή επί τω δτι συνήργησεν, συνέδραμε, συνεβούλευσε, προήγαγεν ή ύπεκίνησε τήν διάπραξίν άδικη ματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, Και άποδειχθή δτι εύρίσκετο εις το δχημα καθ' δν χρόνον διεπράττετο το τοιούτον αδίκημα, το πρόσωπον τούτο υπόκειται, διά τους σκοπούς τών διατάξεων του άρθρου 19, αΐτινες άφορώσιν εϊς τήν στέρησιν της ικανότητος του κατέ. χείν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως, εις τάς αύτάς κυρώσεις ώς και ό οδηγός του οχήματος. 8. Πάς δστις όδηγεΐ μηχανοκίνητον δχημα έπί τίνος όδου μή κατά 'Αμελής βάλλων τήν προσήκουσαν έπιμέλειαν κα! προσοχήν ή μή επιδεικνύων δδήγησις. ευλογον μέριμναν δι' έτερα πρόσωπα, χρησιμοποιούντα τήν όδόν, εΐναι ένοχος αδικήματος κα! υπόκειται ε'ις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 9. (1) Πάς δστις, καθ' δν χρόνον όδηγεΐ ή πειράται νά όδηγήση Όδήγησις μη,χανοκίνητον δχημα έπί τίνος όδου ή έτερου δημοσίου χώρου ή ύπότήν άλλως πως εΐναι υπεύθυνος διά το τοιούτον δχημα έν δσω τούτο εύρί έ ίρ ειαν, / c c ~,,, t, c ', ΛΙΓ χ ~ ϊ χ ν, ~, οίνοπνευμασκεται επι τίνος οδου ( η έτερου δημοσίου χώρου, τέλει υπο τήν επή τ0^β ν ποτών ρειαν οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή φαρμάκων κατά τρόπον κ,τ.λ. ώστε, καθ' δν χρόνον όδηγεΐ ή ικανότης αύτουι προς ασφαλή όδήγησιν νά εΐναι ήλαττωμένη, είναι ένοχος αδικήματος κα! υπόκειται εις φυλά. κισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. (2) Έκτος έάν το Δικαστήριον δι' ειδικούς λόγους ήθελε ν άλλως διατάξει, πρόσωπον καταδικασθέν δι' αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου θέλει άποστερηθή της Ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειοα/ οδηγήσεως διά δώδεκα μηνών από τής τοιαύτης καταδίκης, του Δικαστηρίου έν πάση περιπτώσει μή κωλυομένου νά έπιβάλη στέρησιν τής τοιαύτης ικανότητος διά μεγαλυτέραν χρονικήν,

8 Ν. 86/ Όδήγησις ύπό τήν έπήρειαν κοπώσεως. Όδήγησις μηχανοκινήτου οχήματος άνευ της συναινέσεως τοΰ Ιδιοκτήτου. Άπαγόρευσις επιβιβάσεως επί μηχανοκινήτου όχήματο< η" παρεμδάσεως εις τήν λειτουργίαν τοΰ μηχανισμού αύτοΰ. Άπαγόρευσις οδηγήσεως μηχανοκινήτων οχημάτων έκτος των δδών. * Εγκατάλειψις μηχανοκινήτου οχήματος εις έπικίνδυνον θέσιν. 10. Πας όστις όδηγεΐ ή πειράται να όδηγήση μηχανοκίνητον όχημα επί τίνος όδοΰ η ετέρου δημοσίου χώρου ή άλλως πως είναι υπεύθυνος διά το τοιούτον όχημα εν δσω τοοτο ευρίσκεται επί τίνος όδοΰ ή έτερου δημοσίου χώρου, έχων ήλαττωμένην ικανότητα προς ασφαλή όδήγησιν λόγω εξαιρετικής κοπώσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 11. Πάς δστις λαμβάνει και όδηγεΐ οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα άνευ τής συναινέσεως του ιδιοκτήτου αύτοΰ ή ετέρας νομίμου εξουσιοδοτήσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 12. (1) Πάς όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως ή ευλόγου αιτίας, ήθελε στηριχθή, κρατηθή ή έπιβιβασθή μηχανοκινήτου σχήμα, τος ή ρυμουλκούμενου τοιούτου συρομένου ύπ' αύτοΰ!, εν δσω ταύτα ευρίσκονται έν κινήσει έφ' οιασδήποτε όδοΰ, επί τω σκοπώ μεταφοράς αύτοΰ ύπό του τοιούτου οχήματος, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι πέντε λίρας. (2) Πας όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως ή ευλόγου αιτίας, επιβιβάζεται μηχανοκινήτου οχήματος ή συνημμένου αύτω ρυμουλκούμενου τοιούτου, ή παρεμβαίνει εις τήν λειτουργίαν του συστήματος πεδήσεως ή οιουδήποτε έτερου μέρους τοΰ μηχανισμού αύτοΰ, έν δσω τό τοιούτον δχημα ευρίσκεται επί τίνος όδοΰ ή χώρου σταθμεύσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό έν έτος ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 13. Πάς όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως, όδηγεΐ μηχανοκίνητον όχημα εντός ή έπί γης, οιασδήποτε ανεξαιρέτως φύσεως, μή συνιστώσης μέρος οιασδήποτε όδοΰ, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι πέντε λίρας : Νοείται ότι δεν συνιστά αδίκημα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου (α) ή όδήγησις οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος έπί γής κειμένης εντός δεκαπέντε ύαρδών από τής όδοΰ, ή γενομένη διά σκοπούς σταθμεύσεως τοΰ οχήματος* (β) ή όδήγησις κατά παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου, ήτις αποδεδειγμένως έγένετο διά τήν διάσωσιν ανθρωπινής ζωής ή τήν άπόσβεσιν πυρός ή τήν άντιμετώπισιν οιασδήποτε ετέρας εκτάκτου καταστάσεως (γ) ή δδήγησις οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος έπί γής, ή γενομένη έν τή ενασκήσει δικαιώματος τίνος έπί τής τοιαύτης γης 14. Πάς όστις, έχων τήν εύθύνην μηχανοκινήτου οχήματος, καταλείπει ή έπιτρέπη νά καταλειφθή τό τοιούτον όχημα ή ρυμουλκούμενον δχημα συρόμενον ύπ' αύτοΰ, έφ' οιασδήποτε όδοΰ είς τοιαύτην. θέσιν ή είς τοιαύτην κατάστασιν ή ύπό τοιαύτας περιστάσεις, ώστε ενδεχομένως νά δύναται νά προκληθή κίνδυνος ε'ις έτερα πρόσωπα χρησιμοποιούντα τήν όδόν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι πέντε λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης.

9 909 Ν. 86/ Πας όστις προβαίνει εις δήλωσιν, γραπτήν ή προφορικήν, ήτις "Εκδοσις είναι ψευδής ή παραπλανητική ή αποκρύπτει ουσιώδη στοινεΐα, επί τω άδεία^ ή 0 \ L \ ' % > t ',*, «~ ί>,' U ποιητικού τη τελεί όπως επιτυχή τήν εκδοσιν άδειας η πιστοποιητικού δυνάμει του παρο Χ τϊ παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, εκτός ψευδών εάν άποδειχθη έπί Δικαστηρίω δτι ένήργησεν άνευ δολίας προθέσεως, στοιχείων, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα κ,τ λ μή υπερβαίνον τά τρία έ'τη ή εις χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 16. Πάς δστις, μετά δολίας προθέσεως Πλαστογραφία (α) πλαστογραφεί, παραποιεί ή άλλοιοΐ οίαο/δήποτε άδειαν, πι ^^' στοποιητικόν ή έτερον έγγραφον, εκδοθέν δυνάμει τών δια κχ π.' τάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών" ή (β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει νά χρησιμοποιηθή παρ' οιουδήποτε ετέρου προσώπου, άδεια, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή άλλοιωθέν' ή (γ) παραχωρεί προς έτερον ή λαμβάνει παρ' ετέρου άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή άλλοιωθέν' ή (δ) κοπασκευάζει ή έχει εν τη κατοχή αύτοΰ οιονδήποτε έγγραφον τοσούτον προσομοιάζον προς άδειαν, πιστοποιητικόν ή έγγραφον εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ώστε νά δύναται νά εξαπάτηση περί τής αληθούς αύτοΰ φύσεως' ή (ε) εκδίδει οιανδήποτε άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έ'γγραφον κατά νόμον έκδιδόμενον δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, εΐναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 17. Πάς δστίς ΆφαΙρεσις, (α) εκουσίως αφαιρεί, παραποιεί, καλύπτει, καταστρέφει, άλ «.λ.π.,τών λοιοΐ, πλαστογραφεί ή αντικαθιστά τά διακριτικά σημεία ση^^μηχαμηχανοκινήτου οχήματος ή τήν άδειαν ή τόν διακριτικόν νοκινήτου αριθμόν τοΰ πλαισίου ή μηχανής ή αποκρύπτει ταύτα έπί τω οχήματος, σκοπώ δπως απόκρυψη ή παραποίηση τήν ταυτότητα τοΰ οχήματος, του πλαισίου ή τής μηχανής αύτου" (β) αγοράζει, λαμβάνει, κατέχει, πωλεί ή διαθέτει μηχανοκίνητον όχημα, εν γνώσει αύτου ότι, έπί τω τέλει άποκρύψεως τής ταυτότητος τοο τοιούτου οχήματος, άφηρέθησαν, παρεποιήθησαν, έκαλύφθησαν, κατεστράφησαν, ήλλοιώθησαν, έπλαστογ ραφή θη σαν ή άντικατεστάθησαν τά διακριτικά αύτου σημεία ή ή άδεια ή ό διακριτικός αριθμός του πλαισίου ή τής μηχανής αύτοΰ' (γ) έχων τήν πρόθεσιν νά παραστήση ψευδώς τήν ταυτότητα μηχανοκινήτου οχήματος εκθέτει διακριτικά σημεία ή άδειαν μή παραχωρηθέντα αύτώ ύπό τοΰ Εφόρου ή παραλείπει νά s έκθεση τά παραχωρηθέντα δπό τοΰ 'Εφόρου διακριτικά σημεία του τοιούτου οχήματος ή τήν άδειαν αύτοΰ, είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία ετη ή είς χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης.

10 Ν. 86/ Συντρέχουσα ευθύνη του ιδιοκτήτου μηχανοκινήτου οχήματος. 18. Όσάκις, xfj συναινέσει (ρητή ή σιωπηρά) του Ιδιοκτήτου αύτου, μηχοα/οκίνητον όχημα χρησιμοποιήται ή λειτουργή κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή χρήσις ή λειτουργία αυτού νά συνιστά αδίκημα κατά τάς προνοίας του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ό ιδιοκτήτης του οχήματος λογίζεται ως συνεργήσας εις την διάπραξιν του τοιούτου αδικήματος, δύναται δε νά διωχθή ώς φυσικός αυτουργός και νά τιμωρηθή αναλόγως, εκτός εάν απόδειξη επί Δικαστηρίω, δτι το αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία του και δεν ώφείλετο είς οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψη/ αύτου. Πρόσθετοι έξουσίαι τοο Δικαστηρίου. 19. (1) Οιονδήποτε Δικαστήριον, δπερ ήθελεν εκδώσει καταδικαστικήν άπόφασιν δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά τάς προνοίας του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ή κατά της προνοίας οιουδήποτε ετέρου Νόμου συναφώς προς την όδήγησιν μηχανοκινήτου οχήματος, δύναται άμα νά αποστέρηση τον καταδικασθέντα της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος διά τοσούτον χρονικόν διάστημα, ώς το Δικαστήριον ήθελε κατά το δοκούν εκάστοτε αποφασίσει. (2) Πάν πρόσωπον, δπερ διά διατάγματος του Δικαστηρίου εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (1), ήθελεν άποστερηθή της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, δύναται νά άσκηση εφεσιν κατά του τοιούτου διατάγματος καθ' δν τρόπον ασκείται ή έφεσις και κατά καταδικαστικής αποφάσεως' εκκρεμούσης της εφέσεως, τό Δικαστήριον δύναται, κατά το δοκούν νά άναστείλη τήν ίσχύν του ώς εϊρηται διατάγματος. (3) Όσάκις τό πρόσωπον, δπερ άπεστερήθη της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου εκδοθέντος, είναι κάτοχος αδείας, ή τοιαύτη άδεια θέλει αναστολή και άποστερηθή οιασδήποτε ισχύος, καθ' δ χρονικόν διάστημα εξακολουθεί και ή ούτω επιβληθείσα άνικανότης. (4) Έπί καταδίκης δι' αδίκημα διαπραχθέν δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, τό έκδίδον τήν καταδικαστικήν άπόφασιν Δικαστήριον δύναται έν πάση περιπτώσει, οφείλει δέ, έν ή περιπτώσει ήθελεν εκδώσει διάταγμα περί άποστερήσεως της Ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως, νά διάταξη δπως άναγραφώσιν έπί τής κατεχόμενης ύπό τοΰ τοιούτου προσώπου αδείας λεπτομέρειαι τής επιβληθείσης αύτω καταδίκης ή άνικανότητος. Λήψις αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος διαρκούσης άνικανότητος τοο κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως. Κεφ ' 7 τοο Πάς δστις, αποστερηθείς τής ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν αδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, εϊτε δυνάμει του παρόντος Νόμου εϊτε δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων ('Ασφάλεια Τρίτου) Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου τροποποιουντος ή άντικαθιστώντος τούτον, υποβάλλει αϊτησιν δι' αδειαν οδηγήσεως ή λαμβάνει αδειαν οδηγήσεως ή όδηγεΐ μηχανοκίνητον όχημα έπί τίνος όδου έν δσω διαρκεί ή επιβληθείσα αύτω άνικανότης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους ε χ ξ μήνας ή, έφ' δσον τό Δικαστήριον ήθελε κρίνει δτι ύπό τάς ε'ιδικάς περιστάσεις θά έτιμωρεΐτο επαρκώς τό αδίκημα διά της επιβολής χρηματικής ποινής, εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης" άδεια ληφθείσα ώς ανωτέρω ύπό προσώπου στερηθέντος τής προς όδήγησιν ικανότητος του, ούδεμίοα/ θέλει έχει ίσχύν.

11 911 Ν. 86/ (1) Έν πάση περιπτώσει, καθ' ην υπάρχει Ισχυρισμός οτι διεπράχθη αδίκημα άναφορικώς προς την χρήσιν μηχανοκινήτου οχήματος ή δτι ό τρόπος χρήσεως μηχανοκινήτου οχήματος παραβλάπτει την δημοσίαν τάξιν ή έν πάση έτερα περιπτώσει, καθ' ην ήθελε κριθή ευκταία ή διακρίβωσις της ταυτότητος του όδηγου (α) ό 'ιδιοκτήτης του μηχοτνοκινητού οχήματος οφείλει να παράσχη πάσαν πληροφορίαν, ην ήθελεν επί τούτω ζητήσει αστυνομικός, καθ' δσον άφορα εις την ταυτότητα του όδηγου και παντός προσώπου χρησιμοποιούντος το δχημα, εάν δε παράλειψη νά πράξη ούτω, λογίζεται ένοχος αδικήματος, εκτός εάν άποδείξη έπί Δικαστηρίω δτι δεν έγνώριζεν ουδέ ήδύνατο, καταβάλλων εϋλογον προς τούτο έπιμέλειαν, νά διακρίβωση τήν ταυτότητα του προσώπου, δπερ ώδήγει ή έχρησιμοποίει το μηχανοκίνητον δχημα* και (β) πάς έτερος, δστις ήθελε κληθή ώς έν τοις ανωτέρω νά παράσχη oion/δήποτε πληροφορίαν, ην δύναται νά παράσχη καί ήτις δυνατόν νά όδηγήση ε'ις τήν άνακάλυψιν της ταυτότητος τοο όδηγου ή οιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούντος μηχανοκίνητον δχημα, οφείλει νά παράσχη τήν τοιαύτην πληροφορίαν, εάν δε παράλειψη νά πράξη ούτω είναι ένοχος αδικήματος. (2) Πας δστις ήθελεν εύρεθή ένοχος αδικήματος κατά τάς προνοίας του παρόντος άρθρου, υπόκειται ε'ις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματική ν ποινή ν μή υπερβαίνουσας τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 22. Ουδείς φόρος ή τέλος θέλει καταβληθή δυνάμει του Μέρους Ι τοΰ συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος επί τη έγγραφη ή τη χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις οιονδήποτε μηχανοκίνητον δχημα (α) ανήκον εις τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας* (β) ανήκον εις τήν Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν καί χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς εις τήν έκτέλεσιν των επισήμων καί δημοσίων λειτουργιών της' (γ) (ΐ) ανήκον εις οίοτνδήποτε ξένην Έπικράτειαν καί χρησιμοποιούμενον υπό των διπλωματικών αντιπροσώπων ταύτης ή ύφ' οιουδήποτε μέλους του προσωπικού της* (u) ανήκον ε'ις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου διπλωματικής ή προξενικής υπηρεσίας οιασδήποτε ξένης 'Επικρατείας, όστις είναι τοποθετημένος δι' ύπηρεσίαν έν τή Δημοκρατία' (iii) ανήκον ε'ις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δπερ δυνάμει του περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων 'Ασυλιών καί Προνομίων Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου επί τούτω Νόμου δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής. 23. Έν ή περιπτώσει δχημα, ήδη έγγεγραμμένον καί κατέχον άδειαν κυκλοφορίας συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 22, ή ταΐς διατάξεσι Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5. μέλλει νά μεταβιβασθή έπ' όνόμοτα προσώπου έφ' οΰ δεν τυγχάνουν εφαρμογής αί είρημέναι διατάξεις, ή τοιαύτη μεταβίβασις, διά τους σκοπούς καταβολής τοο φόρου εγγραφής, θέλει λογισθή ώς νέα έγγραφη, ήτις δύναται νά έπιτευχθή μόνον επί τη καταβολή των φόρων των καθοριζομένων υπό του ισχύοντος κοττάτόν χρόνον της τοιαύτης μεταβιβάσεως Νόμου. Παροχή πληροφοριών σχετικώς προς μηχανοκίνητον όχημα. Άπαλλαγαί έκ της καταβολής φόρου f} τέλους δυνάμει τοΰ Μέρους Ι του Παραρτήματος τοΰ παρόντος Νόμου. Παράρτημα Μέρος Ι. 60 τοΰ ΜεταδΙβασις μηχανοκινήτου οχήματος εγγεγραμμένου δυνάμει τοΰ άρθρου 22 η" δυνάμει διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει τοΰ άρθρου 5(2).

12 Ν. 86/ ΆπαλλαγαΙ έκ ΐής καταδολης τελών δυνάμει τοϋ Μέρους 11 του Παραρτήματος τοΰ παρόντος Νόμου. Παράρτημα Μέρος τοΰ Καταβολή φόρου η" τέλους σχετικώς προς μηχανοκίνητα οχήματα, έφ* ών εφαρμόζονται αϊ πρόνοια ι Συνθήκης, Συμφωνίας, κ.τ.λ., δεσμευούσης τήν Δημοκρατίαν. 'Εξουσία 'Υπουργικού Συμβουλίου προς Μκδοσιν Διαταγμάτων, κ.τ.λ., προς διευκόλυνσιν της διεθνοος τροχαίας κινήσεως. 24. Ουδέν τέλος θέλει καταβληθή δυνάμει του Μέρους 11 τοΰ συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, επί τη έκδόσει αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος εις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου διπλωματικής ή προξενικής υπηρεσίας οιασδήποτε ξένης Επικρατείας, δστις εΐναι τοποθετημένος δι 1 ύπηρεσίαν εν τη Δημοκρατία ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, δπερ δυνάμει τοΰ περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων, 'Ασυλιών καΐ Προνομίων Νόμου ή οιουδήποτε έτερου έπί τούτω Νόμου, δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής. 25. (1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, ή καταβολή τέλους ή φόρου δυνάμει του Μέρους Ι ή 11 τοΰ συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος ή οιασδήποτε διατάξεως τοΰ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, άναφορικώς προς οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα ή άδειαν, έφ' οδ τυγχάνουν εφαρμογής αί σχετικαί διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, ή οιασδήποτε ετέρας Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας δεσμευούσης τήν Δημοκρατίαν, θά υπόκειται είς τάς τοιαύτας διατάξεις. (2) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει την Συνθήκην την άφορώσαν είς τήν έγκαθίδρυσιν της Κυπριακής Δημοκρατίας, τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τή 16η Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε και τήν Άνταλλαγήν Διακοινώσεων, τών ύπογραφεισών ωσαύτως έν Λευκωσία και κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν" 26. (1) Προς τον σκοπόν εφαρμογής οιασδήποτε εκάστοτε έν Ίσχύϊ Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας άφορώσης είς τήν διεθνή τροχαίαν κίνησιν, και δεσμευούσης τήν Δημοκρατίαν, ανεξαρτήτως δε τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια Διατάγματος (α) νά ρύθμιση την χορήγησιν και πιστοποίησα/ της γνησιότητος οιωνδήποτε αδειών, δελτίων δικαιώματος εισόδου, κυκλοφορίας ή διελεύσεως, πιστοποιητικών ή έτερων εγγράφων αναφερομένων ε'ις μηχανοκίνητα οχήματα ή είς οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων, ατινα δυνατόν νά άπαιτώνται διά σκοπούς ταξειδίου εις τήν άλλοδαπήν ύπό προσώπων κατοικούντων έν τή Δημοκρατία* (β) νά προνοήση περί τής προσαρμογής, έν σχέσει προς μηχανοκίνητα οχήματα εισαχθέντα προσωρινώς έν τή Δημοκρατία ύπό επισκεπτών, και έν σχέσει προς έπισκέπτας ευρισκομένους προσωρινώς έν τή Δημοκρατία, οιουδήποτε νόμου άφορώντος είς μηχανοκίνητα οχήματα ή ε'ις οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. (2) Διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δύναται νά προνοή περί (α) τής προσαρμογής οιουδήποτε ως άνω αναφερομένου νομοθετήματος, έν σχέσει προς θέματα όαινα, κατά τήν κρίσιν τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, εΐναι επακόλουθα ή συνδέονται μετά τών θεμάτων τών ρυθμιζόμενων ύφ' οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας' (β) τής επεκτάσεως οιουδήποτε προνομίου χορηγουμένου ύπό τοΰ Διατάγματος ε'ις έπισκέπτας ευρισκομένους προσωρινώς έν τή Δημοκρατία αλλά μή δικαιούμενους είς το τοιούτον προνόμιον δυνάμει οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας, ή έν σχέσει προς μηχανοκίνητα οχήματα εισαχθέντα προσωρινώς έν τή Δημοκρατία ύπό επισκεπτών, νο

13 913 Ν. 86/72 ουμενου δτι πρόκειται περί επισκεπτών ή οχημάτων ίκανοποιούντων τοιούτους δρους οίοι ήθελον καθορισθή ύπό η δυνάμει του Διατάγματος' * (γ) της καταβολής τοιούτων τελών ή δικαιωμάτων οία το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέποντα έν σχέσει προς οιονδήποτε θέμα εις δ άφορα το Διάταγμα ή προς οιαδήποτε έν τη παραγράφω (α) τοο εδαφίου (1) αναφερόμενα έγγραφα, ή προς οιασδήποτε υπηρεσίας παρασχεθείσας συνεπεία του Διατάγματος. (3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δι' ετέρου Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του παρόντος άρθρου, να τροποποιή, μεταβάλλη, άνακαλή ή αντικαθιστά Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή νά προσθετή διατάξεις εις τό τοιούτον Διάταγμα ή ν' άφαιρή διατάξεις εκ τούτου. (4) Έπι τη έκδόσει Διατάγματος δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου ή καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταγενεστέρως, τό Ύπουργικόν Συμβού V λιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς δι 5 οιονδήποτε τών σκοπών του Διατάγματος. 27. (1) Διά του παρόντος καταργούνται οί περί Μηχανοκινήτων Καταργήσεις k 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι. και επιφυλάξεις. Κεφ. 332 και Μόμοι : 25 τοΰ τοΰ τοϋ τοΰ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοΰ (2) Οί περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων Κανονισμοί τοΰ 1959 εως Έφη με ρΐ ς 1970, οί εκδοθέντες δυνάμει τών διά του παρόντος Νόμου καταργου τί ϊζ Κυβερνημένων Νόμων, μέχρις οδ τροποποιηθώσιν ή άνακληθώσιν διά Κανό ε^ νισμών έκδοθησομένων δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, ΤρίτονΤ^" λογίζονται ώς εκδοθέντες δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και θά τυγχάνωσιν εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ώς εάν ειχον j Επίσημος έκδοθή δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου' έν πάση περί Π Φΐ^εΡ ι< : πτώσει, καθ' ήν δεν προβλέπεται ποινή δι' αδίκημα δυνάμει τούτων Τρίτον; μα διαπραχθέν, ό ένοχος τοΰ τοιούτου αδικήματος θά υπόκειται ε'ις φυλά 7.ιο.ΐ965 κισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 3 ^7 ΐ9«7 της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 4' 8' 1967 (3) Πάν Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου (σελ. 661) 3 τών διά τοΰ παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις οδ,^λ 8 6^7 τροποποιηθή ή άνακληθή διά Διατάγματος έκδοθησομένου δυνάμει της παραγράφου (2) τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος Νόμου, λογίζεται ώς εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και θά τυγχάνη εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ώς εάν εΐχεν έκδοθή δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. (4) Πάς διορισμός, έξουσιοδότησις, εγκρισις ή έτερα πάσης φύσεως πραξις γενομένη ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου ή οιασδήποτε ετέρας αρχής ή προσώπου δυνάμει τών διά τοΰ παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή τών δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών Ί λογίζονται ώς γενόμεναι δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου' * (5) Πάσα εγγραφή γενομένη ή άδεια εκδοθείσα δυνάμει τών διά τοΰ παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή τών δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κοα/ονισμών, λογίζεται ώς γενομένη ή εκδοθείσα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου.

14 Ν. 86/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 5) ΜΕΡΟΣ Ι 1. Καθ' δσον άφορα εις τήν καταβολήν τών έν τω παρόντι Μέρει προβλεπομένων τελών, Ιδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα, μη χρησιμοποιούμενον δι' ένοικίασιν ή έπ' αμοιβή αλλά χρησιμοποιούμενον κατ' εξοχήν διά τήν άνευ αμοιβής μεταφορά ν επιβατών τελούντων έν τη υπηρεσία τοΰ ιδιοκτήτου του τοιούτου οχήματος και μεταφερομένων οϋτω υπ' αύτοΰ" διά τους σκοπούς της τοιαύτης υπηρεσίας, ή διά τήν άνευ αμοιβής μεταφοράν επιβατών συναφώς προς τήν έργασίαν τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ τοιούτου οχήματος, ή χρησιμοποιούμενον διά τήν άνευ αμοιβής μεταφοράν αγαθών ή φορτίου συναφώς προς τήν έργασίαν τοΰ ιδιοκτήτου, δέν λογίζεται ως ιδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα. 2. Α. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (1) 'Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα 'Οχήματα. Δι' 'ιδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα,, συμπεριλαμβανομένου και μηχανοκινήτου τρίκυκλου, τοΰ οποίου το άπόβαρον (τάρα) μίλς (i) δέν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) άλλα δέν υπερβαίνει τους 15 στατήρας (iii) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt) αλλά δέν υπερβαίνει τους 20 στατήρας (iv) υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt) αλλά δεν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (ν) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (2) Μηχανοκίνητα 'Οχήματα μή 'Ιδιωτικά. Διά μή ιδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα,, συμπεριλαμβανομένου και μηχανοκινήτου τρίκυκλου, το άπόβαρον (τάρα) τοΰ όποιου (ί) δέν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt), άλλα δέν υπερβαίνει τους 15 στατήρας (iii) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt), αλλά δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (iv) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (3) Διά μοτοσυκλέττας (μή συμπεριλαμβανομένων τών μηχανοκινήτων τρίκυκλων) (4) Διά ρυμουλκούμενα οχήματα παντός τύπου (5) Διά μηχανοκινήτους άπόβαρον έλκυστήρας τών οποίων το (i) δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt), ουχί δμως Ουδέν τέλος τους 40 (iii) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 50 (iv) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (6) Διά μηχανοκίνητα οχήματα κινούμενα έπί ερπυστριών,, τών όποιων το άπόβαρον (ί) δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt), ουχί δμως Ουδέν τέλος τους 40 (iii) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 50 (iv) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (7) Διά προσωρινήν έγγραφήν μηχανοκινήτου οχήματος έπισκέπτου

15 9IS Ν. 66/72 Β. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (1) 'Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα 'Οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανοκινήτων τρίκυκλων. (α) Δια πάν ίδιωτικόν βενζινοκίνητον όχημα του οποίου το άπόβαρον (i) δεν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 10 (iii) υπερβαίνει τους 10 στατήρας ουχί δμως τους 15 (cwt), (iv) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 20 (ν) υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 25 (νΐ) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) μίλς δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον

16 Ν. 86/ (β) Δια πάν Ίδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα κινούμενον δια μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητου, του όποιου το άπόβαρον (i) δεν υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (2) Μηχανοκίνητα Όχήματα μη 'Ιδιωτικά, (συμπεριλαμβανομένων και τών μηχανοκινήτων τρίκυκλων). (α) Διά πάν μη Ίδιωτικόν βενζινοκίνητον μηχανοκίνητον δχημα, του οποίου το άπόβαρον (i) δεν υπερβαίνει τους 5 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 5 στατήρας ουχί δμως τους 10 (iii) υπερβαίνει τους 10 στατήρας ουχί δμως τους 15 (cwt), (cwt), (iv) υπερβαίνει τους 15 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 20 μίλς δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον δια δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον δια τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον

17 (ν) υπερβαίνει τους 20 στατήρας (cwt), ούχι δμως τους 25 (vi) υπερβαίνει τους 25 στατήρας 917 Ν. 86/72 (cwt) (β) Δια πάν μη Ίδιωτικόν μηχανοκίνητον δχ'ημα κινούμενον δια μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητου, του όποιου το άπόβαρον (i) δέν υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) (ϋ) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (3) Μοτοσυκλέτται (μη συμπεριλαμβανομένων των τρίκυκλων) : Διά πασαν μοτοσυκλέτταν (4) Μηχανοκίνητοι έλκυστήρες : (cwt) Διά Μηχανοκίνητον έλκυστήρα του όποιου το άπόβαρον: (i) δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt) (ii) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 40 (iii) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt), ουχί δμως τους 50 (ίν) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt) μίλς διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά ενός 2τους δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά περίοδο ν δι' έννεάμηνον δι' έξάμηνον διά τρίμηνον διά Ουδέν τέλος ετησίως ετησίως ετησίως Αϊ άδειαι μηχανοκινήτων έλκυστήρων είναι έτήσιαι : Νοείται δτι, δι' άδειαν έκδοθεΐσαν το πρώτο ν άναφορικώς προς μέρος μόνον τοο έ'τους, αμέσως μετά τήν είσαγωγήν καΐ έγυραφήν καινουργους μηχανοκινήτου έλκυστήρος, καταβάλλεται μέρος μόνον του τέλους, το αναλογούν ε'ις τήν

18 Ν. 86/ μη έκπνεύσασαν εισέτι του τοιούτου έτους' ολόκληρος δ μην, καθ' δν έγένετο ή αίτησις, υπολογίζεται ώς μέρος της μη έκπνευσάσης περιόδου : μίλς (5) Ρυμουλκούμενα οχήματα : Δια παν ρυμουλκούμενον δχημα ετησίως (6) Προσωρινή "Αδεια Κυκλοφορίας Έπισκέπτου : Δια παν μηχανοκίνητον δχημα έπισκέπτου 3. Γενικαί Διατάξεις : δια δι 5 έξάμηνον 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι διαλαμβανομένου Α. 'Απαγορεύεται ή έκδοσις αδείας άναψορικώς προς το αυτό μηχανοκίνητον δχημα, έκτος έάν καταβληθώσι τω Έφόρω τα νενομισμένα τέλη διά τή ν, καθ" ην το δχημα ήτο άνευ αδείας, της περιόδου ταύτης έν ουδεμία περιπτώσει δυναμένης νά ύπερβή τους δώδεκα μήνας ή έκτος έάν (α) δ εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του μηχανοκινήτου οχήματος παρέσχε τω Έφόρω, προ της ενάρξεως της περιόδου, άναφορικώς προς ην δεν υπεβλήθη αίτησις δια τήν εκδοσιν άδειας, έγγραφον είδοποίησιν έμφαίνουσαν πρόθεσιν αύτουί δπως μή θέση έν κυκλοφορία ή ποιήται χρήσιν του ώς εΐρηται μηχοα/οκινήτου οχήματος, διαρκούσης της τοιαύτης περιόδου' καΐ (β) έπιστοποιήθη υπό του 'Εφόρου δτι έλαβεν άπαντα τά προς ακινητοποίησα/ ή σφράγισιν του οχήματος ενδεδειγμένα μέτρα ή δτι οδτος είναι Ικανοποιημένος δτι το ώς εΐρηται δχημα ουδόλως έκυκλοφόρησεν ή άλλως πως έχρησιμοποιήθη διαρκούσης της τοιαύτης περιόδου. Β. Μηχανοκίνητον δχημα δι' αναπήρους ανήκον, τη ικανοποιήσει του Εφόρου, ε'ις πρόσωπον πάσχον εκ σωματικής τίνος αναπηρίας και ύπ' αύτοΰ 1 χρησιμοποιούμενον, θέλει απαλλαγή της καταβολής των έν Μέρει Ι του παρόντος Παραρτήματος αναγραφομένων φόρων και τελών : Νοείται δτι ή τοιαύτη απαλλαγή άφορα εις εν και μόνον μηχανοκίνητον δχημα δι' αναπήρους δι' έκαστον άνάπηρον πρόσωπον. Γ. Μηχοα/οκίνητον δχημα χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς διά μεταλλευτικούς σκοπούς ή διά σκοπούς λατομείου και χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς εντός γης κατεχόμενης ύπό τοΰ Ιδιοκτήτου του τοιούτου οχήματος, θέλει απαλλαγή της καταβολής τών έν Μέρει Ι του παρόντος Παραρτήματος αναγραφομένων φόρων καΐ τελών. Δ. Όσάκις γεωργικός έλκυστήρ ή ρυμουλκούμενον δχημα άνήκη κατά κυριότητα ε'ις γεωργόν, ή κατέχηται υπό γεωργού δυνάμει συμβολαίου ένοικιαγορας και χρησιμοποηται αποκλειστικώς διά γεωργικούς σκοπούς εϊτε Ιδίους είτε ετέρων προσώπων, ουχί δμως κατά τρόπον ώστε, έν τη τελευταία τών περιπτώσεων, ή τοιαύτη χρήσις νά δύναται νά θεωρηθή ώς έπιχείρησις, ό γεωργικός έλκυστήρ ούτος ή το ρυμουλκούμενον δχημα τοοτο θέλει απαλλαγή τής πλη. ρωμής τών έ ν Μέρει Ι του παρόντος Παραρτήματος αναγραφομένων φόρων και τελών. Ε. Το τέλος, το πληρωτέον δι' άδειαν Ιδιωτικού μηχανοκινήτου οχήματος, δυνάμει τής παραγράφου 2Β (1) του Μέρους Ι τοο παρόντος Παραρτήματος, μετά πάροδον πενταετίας άπό τής 1ης 'Ιανουαρίου του έτους, καθ' δ το τοιούτον δχημα το πρώτον ενεγράφη, θά εΐναι το ποσό ν το καθοριζόμενον έν τή τοιαύτη παραγράφω διά το τοιούτον δχημα, μειωμένον κατά είκοσι πέντε έπι τοις εκατόν (25%)' έν ή περιπτώσει το έκ τής τοιαύτης μειώσεως προκύπτον ποσόν δεν αντιστοιχεί προς πολλαπλάσιον τώ ν πεντήκοντα μίλς, θέλει καταβληθή το αμέσως έπόμενον πολλαπλάσιον τών πεντήκοντα μίλς,

19 919 Ν. 86/72 ΣΤ. Έν ατς περιπτώσεσιν ό αιτούμενος τήν έγγραφήν μηχανοκινήτου οχήματος ήθελε χρησιμοποιήσει τούτο πριν ή ένεργηθή ή εγγραφή, οδτος υπέχει ύποχρέωσιν δπως καταβολή τέλη κυκλοφορίας, καλύπτοντα αρχομένη ν από της πρώτης ημέρας, καθ' ήν έγένετο χρήσις του οχήματος μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του τριμήνου, έν ώ ένηργήθη ή εγγραφή, έκτος έο ν οδτος γνωστοποίηση τω Έφόρω, προ της ενάρξεως οιουδήποτε τριμήνου εντός της ανωτέρω περιόδου, πρόθεσίν του δπως μη χρησιμοποιή το ώς εϊρηται μηχανοκίνητο ν δχημα. ΜΕΡΟΣ II μίλς (α) Δια πασαν αϊτησιν δι' έξέτασιν όδηγοΰ (β) Δια προκαταρκτική ν έξέτασιν του αιτουμένου αδείας μαθητευομένου (γ) Δι' άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος (i) δια 12 μήνας (ii) δια 24 μήνας (iii) δια 36 μήνας (δ) Δια διπλόγραφον αδείας ή δια διπλόγραφον απολεσθείσης, έφθαρμένης κτλ. άδειας, πιστοποιητικού, φωτογραφίας ή έτερου έγγραφου (ε) Δι' άδειαν έμπορου μηχανοκινήτων οχημάτων (στ) Δια διεθνή άδειαν οδηγήσεως (ζ) Δι' άδειαν μαθητευομένου (η) Δια προσωρινή ν άδειαν οδηγήσεως (θ) Δια πιστοποιητικόν καταλληλότητος εκδοθέν έκτος των καθωρισμένων ημερομηνιών επιθεωρήσεως (ι) Δι' έγγραφήν νέου ιδιοκτήτου ή συνιδιοκτήτου (ια) Δια καθυστερημένη ν έγγραφήν νέου 'ιδιοκτήτου ή συνιδιοκτήτου (ιβ) Διά δημοσίευσα/, έν περιπτώσει αλλαγής ιδιοκτησίας, όπου ό τόπος διαμονής του 1 εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου είναι άγνωστος (ιγ) Διά τή ν διεξαγωγήν έρεύνης έν τω Βιβλίω Έγγραφης Όδηγών ή τω Βιβλίω 'Εγγραφής Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων, δι' εν εκαστον μηχανοκίνητον δχημα 1.CC0

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 39 Οι -περί Κατασκευής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 9 του 1982 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :

'Αριθμός 9 του 1982 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : E.L, Παρ. I, 537 *. 9/82 "Αρ. 1762, Ι9.3Λ2 Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είίς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.261. Τροποποίησις τοΰ ότρθρου 2 τοΰ δασικού Νόμου.

Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.261. Τροποποίησις τοΰ ότρθρου 2 τοΰ δασικού Νόμου. 580 4. Ή Επιτροπή κέκτηται έξουσίαν (α) δπως καλέση μάρτυρας και απαίτηση την προσέλευσιν αυτών ώς και την προσέλευσιν του υπαλλήλου, ώς εις συνοπτικώς διεξαγομένας δίκας" (β) δπως απαίτηση προσαγωγή ν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 292 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Εξωδίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

1371 Ν. 108/91. (3) Δεν επιβάλλεται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

1371 Ν. 108/91. (3) Δεν επιβάλλεται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα E.E., Παρ. I, Αρ. 2590, 10.4.91 1371 Ν. 108/91 Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 170 Ν. 45(Ι)/96 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 3785 Ν. 225/89 Αρ. 2467, 22.12.89

E.E., Παρ. I, 3785 Ν. 225/89 Αρ. 2467, 22.12.89 E.E., Παρ. I, 3785 Ν. 225/89 Αρ. 2467, 22.12.89 Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4230, 12/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4230, 12/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 117(1) του 2009

Αριθμός 117(1) του 2009 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4218,6.11.2009 823 Ν. 117(Ι)/2009 Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049,

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4146, 23/11/200 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4146, 23/11/200 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86(Ι) του 1999 51(Ι) του 2000 5(Ι) του 2001 131(Ι) του 2001 199(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.)

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. (Αρθρον 5.) ^ ΤΡΙΤΟΣ 241 ΠΙΝΑΞ. ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.) Περιστάσεις καθ' ας καταβάλλονται τέλη Ποσόν Αίτησις διά την παροχήν Παροχή Πιστοποιητικού Ιθαγενείας Ιθαγενείας μίλς. 0.500 2.000 Αμα τη έκδόσει πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1.- Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88

2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88 2749 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 40(1) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Αριθμός 40(1) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ E.E. Παρ. I (I), 771 Ν. 40(1)/92 Αρ. 2713,5.6.92 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 44/81 Ο περί Ταµείων Προνοίας Νόµος του 1981 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 56/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1478 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Ενοικιάσεως Ακινήτων δια Κατοικίαν Προοφύγων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... 22

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... 22 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος.... 1 Ερμηνεία.... 1 Επιβολή φόρου.... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου.... 5 Βεβαίωσις φόρου.... 6 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ύπ Άρ. 244 της 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 ΔιοικητικαΙ Πράξ ΐς καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ύπ Άρ. 244 της 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 ΔιοικητικαΙ Πράξ ΐς καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ύπ Άρ. 244 της 18ης ΑΠΡΛΟΥ 1963 Διοικητικα Πράξ ΐς καΐ Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 184 Ο ΠΕΡ ΣΠΟΓΓΑΛΕΑ! ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 146. Διορισμός δυνάμει τοϋ άρθρου 12.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3250 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Οι περί Μηχανών Παιγνιδιού

Διαβάστε περισσότερα