PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU"

Transcript

1 PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1

2 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 60 mg denosumabu v 1 ml roztoku (60 mg/ml). Denosumab je ľudská monoklonálna IgG2 protilátka produkovaná v línii cicavčích buniek (CHO) rekombinantnou DNA technológiou. Pomocné látky, o ktorých je známe, že majú potvrdený účinok: Každý ml roztoku obsahuje 47 mg sorbitolu (E420) (pozri časť 4.4). Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť LIEKOVÁ FORMA Injekčný roztok (injekcia). Číry, bezfarebný až mierne žltý roztok. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikácie Liečba osteoporózy u žien po menopauze, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku fraktúr. Prolia významne znižuje riziko vertebrálnych, nevertebrálnych fraktúr a fraktúr bedrového kĺbu. Liečba úbytku kostnej hmoty v súvislosti s hormonálnou abláciou u mužov s karcinómom prostaty, ktorí sú vystavení zvýšenému riziku fraktúr (pozri časť 5.1). U mužov s karcinómom prostaty, ktorí podstupujú hormonálnu abláciu, Prolia významne znižuje riziko vertebrálnych fraktúr. 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania Dávkovanie Odporúčaná dávka Prolie je 60 mg podávaná vo forme jednorazovej subkutánnej injekcie jedenkrát každých 6 mesiacov do stehna, brucha alebo zadnej časti ramena. Pacienti musia užívať primerané doplnky vápnika a vitamínu D (pozri časť 4.4). Pacienti s poruchou funkcie obličiek U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časti 4.4 a 5.2). Pacienti s poruchou funkcie pečene Bezpečnosť a účinnosť denosumabu u pacientov s poruchou funkcie pečene sa neskúmala (pozri časť 5.2). Starší pacienti (vo veku 65 rokov) U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia Prolia sa neodporúča u pediatrických pacientov (vo veku do 18 rokov), pretože bezpečnosť a účinnosť Prolie sa u týchto pacientov nestanovili. Inhibícia RANK/RANK ligandu (RANKL) v štúdiách u zvierat sa spájala s inhibíciou rastu kostí a chýbajúcim prerezávaním zubov (pozri tiež časť 5.3). 2

3 Spôsob podania Podanie má uskutočniť osoba, ktorá bola adekvátne vyškolená v injekčných technikách. Na subkutánne použitie. Pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu sú uvedené v časti Kontraindikácie Hypokalciémia (pozri časť 4.4). Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní Suplementácia vápnikom a vitamínom D Je dôležité, aby všetci pacienti užívali adekvátne dávky vápnika a vitamínu D. Opatrenia pri používaní Pred začiatkom liečby sa musí hypokalciémia upraviť primeraným príjmom vápnika a vitamínu D. Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo pacienti na dialýze sú vystavení vyššiemu riziku rozvoja hypokalciémie. U pacientov s predispozíciou k hypokalciémii sa odporúča klinické sledovanie hladín vápnika. U pacientov liečených Proliou sa môžu objaviť kožné infekcie (predovšetkým celulitída), ktoré majú za následok hospitalizáciu (pozri časť 4.8). Pacientov treba poučiť, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich vyskytnú prejavy alebo symptómy celulitídy. U pacientov liečených denosumabom alebo bisfosfonátmi, inou triedou antiresorpčných liečiv, bola zaznamenaná osteonekróza čeľuste. Väčšina prípadov sa zaznamenala u pacientov s rakovinou; niektoré prípady sa však objavili u pacientov s osteoporózou. V klinických štúdiách u pacientov liečených denosumabom v dávke 60 mg každých 6 mesiacov pri liečbe osteoporózy sa zriedkavo zaznamenala osteonekróza čeľuste. V klinických štúdiách u pacientov s pokročilým karcinómom liečených denosumabom v skúmanej dávke 120 mg podávanej mesačne sa zaznamenala osteonekróza čeľuste. Medzi známe rizikové faktory osteonekrózy čeľuste patrí diagnóza rakoviny s kostnými léziami, súbežné liečby (napr. chemoterapia, antiangiogénne biologické látky, kortikosteroidy, rádioterapia hlavy a krku), slabá ústna hygiena, extrakcie zubov a súbežné ochorenia (napr. už existujúce ochorenie zubov, anémia, koagulopatia, infekcia) a predchádzajúca liečba bisfosfonátmi. Pred liečbou Proliou u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi sa má zvážiť stomatologické vyšetrenie s primeranou preventívnou stomatologickou starostlivosťou. Ak je to možné, počas liečby sa má u týchto pacientov vyhýbať invazívnym stomatologickým zákrokom. Počas liečby Proliou sa majú dodržiavať zásady správnej ústnej hygieny. U pacientov, u ktorých sa počas liečby Proliou vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatologický chirurgický zákrok zhoršiť ochorenie. Ak sa počas liečby Proliou objaví osteonekróza čeľuste, zvoľte plán liečby každého pacienta na základe klinického úsudku a individuálneho zhodnotenia prínosu/rizika. Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje suchý prírodný kaučuk (derivát latexu), ktorý môže vyvolať alergické reakcie. Upozornenia pre pomocné látky Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú používať Proliu. 3

4 Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 60 mg, t.j. je prakticky bez sodíka. 4.5 Liekové a iné interakcie Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. O súbežnom podávaní denosumabu a hormonálnej substitučnej liečby (estrogén) nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje, avšak pravdepodobnosť farmakodynamickej interakcie sa považuje za nízku. U žien po menopauze s osteoporózou nebola farmakokinetika ani farmakodynamika zmenená predchádzajúcou liečbou alendronátom, vychádzajúc z údajov z prestavovacej štúdie (z alendronátu na denosumab). 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia Gravidita Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Prolie u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky čo sa týka reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). U geneticky modifikovaných myší, u ktorých RANKL bol vypnutý odstránením génu ( knokautovaná myš ), štúdie naznačujú, že by chýbajúci RANKL (cieľ denosumabu pozri časť 5.1) mohol interferovať s vývojom lymfatických uzlín u plodu a mohol by viesť k postnatálnej poruche dentície a rastu kostí (pozri časť 5.3). Prolia sa neodporúča používať u gravidných žien. Laktácia Nie je známe, či sa denosumab vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie s knokautovanými myšami naznačujú, že by chýbajúci RANKL počas gravidity mohol interferovať s vývojom prsnej žľazy, čo má za následok poruchu popôrodnej laktácie (pozri časť 5.3). Je potrebné rozhodnúť, či nedojčiť alebo nepodávať liečbu Proliou, pričom treba vziať do úvahy prínos dojčenia pre novorodenca/dojča a prínos liečby Proliou pre ženu. Fertilita Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve denosumabu na fertilitu u ľudí. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na fertilitu (pozri časť 5.3). 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje Prolia nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 4.8 Nežiaduce účinky Súhrn nežiaducich reakcií uvedených v tabuľke Bezpečnosť Prolie sa hodnotila v placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy II a III u žien po menopauze s osteoporózou (s trvaním až do 5 rokov) a u pacientov s karcinómom prsníka alebo prostaty podstupujúcich hormonálnu abláciu. Na klasifikáciu nežiaducich reakcií zaznamenaných v týchto klinických štúdiách fázy II a III bola použitá nasledujúca konvencia (pozri tabuľku 1): veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/ až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000) na základe 1-ročnej miery udalosti. V rámci jednotlivých skupín frekvencií a tried orgánových systémov sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. 4

5 Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie zaznamenané v placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy II a III u žien po menopauze s osteoporózou a u pacientov s karcinómom prsníka alebo prostaty podstupujúcich hormonálnu abláciu Trieda orgánových systémov MedDRA Infekcie a nákazy Trieda frekvencie Časté Časté Menej časté Menej časté Menej časté Nežiaduci účinok Infekcia močových ciest Infekcia horných dýchacích ciest Divertikulitída 1 Celulitída 1 Infekcia ucha Poruchy metabolizmu a výživy Veľmi zriedkavé Hypokalciémia 1 Poruchy nervového systému Časté Ischias Poruchy oka Časté Katarakty 1 Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Zápcha Poruchy kože a podkožného Časté tkaniva Menej časté Poruchy kostrovej a svalovej Časté sústavy a spojivového tkaniva 1 Pozri časť Popis vybraných nežiaducich reakcií Vyrážka Ekzém Bolesť končatiny V súhrnnej analýze údajov zo všetkých placebom kontrolovaných štúdií fázy II a III bolo zaznamenané ochorenie podobné chrípke s mierou udalosti 0,006 na pacientorok pre denosumab a 0,003 na pacientorok pre placebo. Hoci sa táto nerovnováha zistila v súhrnnej analýze, v stratifikovanej analýze, ktorá sa používala na odhad nežiaducich reakcií zaznamenaných v tabuľke 1, sa neidentifikovala. Neexistujú žiadne individuálne štúdie, v ktorých by sa pozorovala táto nerovnováha. Popis vybraných nežiaducich reakcií Hypokalciémia V dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy III u žien po menopauze s osteoporózou sa po podaní Prolie znížili sérové hladiny vápnika (menej ako 1,88 mmol/l) u približne 0,05 % (2 z 4 050) pacientok. Poklesy sérových hladín vápnika (menej ako 1,88 mmol/l) sa nezaznamenali v dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy III u pacientov podstupujúcich hormonálnu abláciu. Kožné infekcie Celkový výskyt kožných infekcií v placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy III bol podobný v placebovej skupine i v skupine s Proliou u žien po menopauze s osteoporózou (placebo [1,2 %, 50 z 4 041] oproti Prolii [1,5 %, 59 z 4 050]) a u pacientov s karcinómom prsníka alebo prostaty podstupujúcich hormonálnu abláciu (placebo [1,7 %, 14 z 845] oproti Prolii [1,4 %, 12 z 860]). Kožné infekcie, ktoré viedli k hospitalizácii, boli zaznamenané u 0,1 % (3 z 4 041) žien po menopauze s osteoporózou dostávajúcich placebo v porovnaní s 0,4 % (16 z 4 050) žien liečených Proliou. Medzi tieto prípady patrila predovšetkým celulitída. Kožné infekcie zaznamenané ako závažné nežiaduce reakcie boli podobné v placebovej skupine (0,6 %, 5 z 845) a v skupine s Proliou (0,6 %, 5 z 860) v štúdiách s karcinómom prsníka a prostaty. Osteonekróza čeľuste V programe klinických štúdií s osteoporózou (8 710 pacientov liečených 1 rok) sa zriedkavo zaznamenala v súvislosti s Proliou osteonekróza čeľuste (pozri časť 4.4). Katarakty V jednoduchej placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy III u pacientov s karcinómom prostaty liečených androgénovou depriváciou (ADT) sa pozorovala nerovnováha kataraktových nežiaducich udalostí (denosumab 4,7 %, placebo 1,2 %). U žien po menopauze s osteoporózou ani u žien liečených 5

6 inhibítorom aromatázy z dôvodu nemetastázujúceho karcinómu prsníka sa nepozorovala žiadna nerovnováha. Divertikulitída V jednoduchej placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy III u pacientov s karcinómom prostaty liečených ADT sa pozorovala nerovnováha nežiaducich udalostí divertikulitíd (denosumab 1,2 %, placebo 0 %). U žien po menopauze s osteoporózou a u žien liečených inhibítorom aromatázy z dôvodu nemetastázujúceho karcinómu prsníka bola incidencia divertikulitídy porovnateľná. Iné osobitné populácie V klinických štúdiách boli pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo pacienti podstupujúci dialýzu vystavení vyššiemu riziku rozvoja hypokalciémie pri chýbajúcej suplementácii vápnikom. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov podstupujúcich dialýzu je dôležitý adekvátny prísun vápnika a vitamínu D (pozri časť 4.4). 4.9 Predávkovanie V klinických štúdiách neexistujú žiadne skúsenosti s predávkovaním. Prolia bola podávaná v klinických štúdiách v dávkach až do 180 mg každé 4 týždne (kumulatívne dávky až do mg počas 6 mesiacov) a nepozorovali sa žiadne ďalšie nežiaduce reakcie. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti ochoreniam kostí - Iné liečivá ovplyvňujúce stavbu a mineralizáciu kostí, ATC kód: M05BX04 Spôsob účinku Denosumab je humánna monoklonálna protilátka (IgG2), ktorej cieľom je RANKL a ktorá sa na neho viaže s vysokou afinitou a špecifickosťou, pričom zabraňuje aktivácii jeho receptora, RANK, na povrchu osteoklastových prekurzorov a osteoklastov. Prevencia RANKL/RANK interakcie inhibuje tvorbu, funkciu a prežívanie osteoklastu a tým znižuje kostnú resorpciu v kortikálnej a trabekulárnej kosti. Farmakodynamické účinky Liečba Proliou rapídne znížila rýchlosť kostného obratu, pričom nadir markeru kostnej resorpcie C- telopeptidov (CTX) typu 1 v sére (zníženie o 85 %) sa dosiahol v priebehu 3 dní, pričom poklesy pretrvávali v priebehu dávkovacieho intervalu. Na konci každého dávkovacieho intervalu boli poklesy CTX čiastočne oslabené z maximálneho zníženia o 87 % na približne 45 % (rozmedzie %), čo vyjadruje reverzibilitu účinkov Prolie na remodeláciu kosti po znížení sérových hladín. Tieto účinky pretrvávali pri pokračovaní v liečbe. Markery kostného obratu zvyčajne dosiahli úroveň hladín pred liečbou v priebehu 9 mesiacov po poslednej dávke. Po opätovnom začatí liečby boli poklesy CTX vyvolané denosumabom podobné ako poklesy pozorované u pacientov, ktorí začali primárnu liečbu denosumabom. Imunogenicita V klinických štúdiách sa nepozorovali neutralizujúce protilátky voči Prolii. Pomocou senzitívneho imunologického hodnotenia sa u < 1 % pacientov liečených denosumabom po dobu až 5 rokov zistili pozitívne neneutralizujúce viažuce protilátky bez dôkazu zmenenej farmakokinetiky, toxicity alebo klinickej odpovede. Liečba osteoporózy u žien po menopauze Účinnosť a bezpečnosť Prolie podávanej jedenkrát každých 6 mesiacov po dobu 3 rokov sa skúmala u žien po menopauze (7 808 žien vo veku rokov, z ktorých 23,6 % malo prevalentné vertebrálne 6

7 fraktúry) s východiskovým T-skóre kostnej minerálnej hustoty (BMD) v lumbálnej chrbtici alebo v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip) v rozmedzí -2,5 a -4,0 a so strednou hodnotou absolútnej pravdepodobnosti fraktúry v priebehu 10 rokov 18,60 % (decily: 7,9-32,4 %) pre závažnú osteoporotickú fraktúru a 7,22 % (decily: 1,4-14,9 %) pre fraktúru bedrového kĺbu. Ženy s inými ochoreniami alebo liečené liekmi, ktoré môžu ovplyvňovať kosť, boli vylúčené z tejto štúdie. Ženy užívali denne doplnky vápnika (minimálne mg) a vitamínu D (minimálne 400 IU). Vplyv na vertebrálne fraktúry Prolia významne znížila riziko nových vertebrálnych fraktúr v prvom, druhom a treťom roku (p < 0,0001) (pozri tabuľku 2). Tabuľka 2 Vplyv Prolie na riziko nových vertebrálnych fraktúr Podiel žien s fraktúrou (%) Placebo n = Prolia n = Zníženie absolútneho rizika (%) (95 % CI) Zníženie relatívneho rizika (%) (95 % CI) 0-1 rok 2,2 0,9 1,4 (0,8; 1,9) 61 (42, 74)** 0-2 roky 5,0 1,4 3,5 (2,7; 4,3) 71 (61,79)** 0-3 roky 7,2 2,3 4,8 (3,9; 5,8) 68 (59, 74)* *p < 0,0001, **p < 0,0001 exploračná analýza Vplyv na fraktúry bedrového kĺbu Prolia preukázala 40 %-né zníženie (0,5 %-né zníženie absolútneho rizika) relatívneho rizika fraktúry bedrového kĺbu v priebehu 3 rokov (p < 0,05). Incidencia fraktúry bedrového kĺbu bola 1,2 % v skupine s placebom v porovnaní s 0,7 % v skupine s Proliou po 3 rokoch. V post-hoc analýze u žien vo veku > 75 rokov sa pozorovalo 62 %-né zníženie relatívneho rizika pri Prolii (zníženie absolútneho rizika 1,4 %, p < 0,01). Vplyv na všetky klinické fraktúry Prolia významne znížila fraktúry pri všetkých typoch/skupinách fraktúr (pozri tabuľku 3). Tabuľka 3 Vplyv Prolie na riziko klinických fraktúr počas 3 rokov Podiel žien s fraktúrou (%) + Placebo Prolia n = n = Zníženie absolútneho rizika (%) (95 % CI) Zníženie relatívneho rizika (%) (95 % CI) Akákoľvek klinická fraktúra 1 10,2 7,2 2,9 (1,6; 4,2) 30 (19, 41)*** Klinická vertebrálna fraktúra 2,6 0,8 1,8 (1,2; 2,4) 69 (53, 80)*** Nevertebrálna fraktúra 2 8,0 6,5 1,5 (0,3; 2,7) 20 (5, 33)** Závažná nevertebrálna 6,4 5,2 1,2 (0,1; 2,2) 20 (3, 34)* fraktúra 3 Závažná osteoporotická fraktúra 4 8,0 5,3 2,7 (1,6; 3,9) 35 (22, 45)*** *p 0,05; **p = 0,0106 (sekundárny koncový ukazovateľ zahrnutý v rozmanitej úprave), ***p 0, Miery udalosti na základe Kaplan-Meierových odhadov po 3 rokoch. (1) Zahŕňa klinické vertebrálne fraktúry a nevertebrálne fraktúry. (2) Okrem fraktúr stavcov, lebky, tváre, sánky, záprstia a faláng prstov rúk a nôh. (3) Zahŕňa panvu, distálny femur, proximálnu tíbiu, rebrá, proximálny humerus, predlaktie a bedrový kĺb. (4) Zahŕňa klinické vertebrálne fraktúry, fraktúry bedrového kĺbu, predlaktia a humeru, ako je to definované WHO. U žien s východiskovou hodnotou BMD krčka femuru -2,5 znížila Prolia riziko nevertebrálnej fraktúry (zníženie relatívneho rizika 35 %, zníženie absolútneho rizika 4,1 %, p < 0,001, exploračná analýza). 7

8 Zníženie incidencie nových vertebrálnych fraktúr, fraktúr bedrového kĺbu a nevertebrálnych fraktúr Proliou počas 3 rokov pretrvávalo bez ohľadu na 10 ročné východiskové riziko fraktúry. Vplyv na kostnú minerálnu hustotu Prolia významne zvýšila BMD vo všetkých klinicky meraných oblastiach oproti placebu v prvom, druhom a treťom roku. Prolia zvýšila BMD o 9,2 % v lumbálnej chrbtici, o 6,0 % v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), o 4,8 % v krčku femuru, o 7,9 % v trochantere bedrového kĺbu, o 3,5 % v distálnej 1/3 vretennej kosti a o 4,1 % v celom tele počas 3 rokov (celkové p < 0,0001). V klinických štúdiách skúmajúcich účinky prerušenia liečby Proliou sa BMD vrátilo na hodnoty, ktoré približne zodpovedali hodnotám pred liečbou a prevyšovali placebo počas 18 mesiacov po poslednej dávke. Tieto údaje naznačujú, že pokračovanie v liečbe Proliou je potrebné na udržanie účinku lieku. Opakované nasadenie Prolie viedlo k dosiahnutiu podobného BMD ako pri prvom podaní Prolie. Histológia kosti Histológia kosti sa hodnotila u 62 žien po menopauze s osteoporózou alebo so zníženou kostnou hmotou, ktoré prestúpili z predchádzajúcej liečby alendronátom na liečbu Proliou po dobu 1-3 rokov. Výsledky biopsie kosti z oboch štúdií preukázali kosť normálnej architektúry a kvality bez preukázania defektov mineralizácie, vláknitej kosti alebo fibrózy drene. Liečba úbytku kosti v súvislosti s androgénovou depriváciou Účinnosť a bezpečnosť Prolie podávanej jedenkrát každých 6 mesiacov po dobu 3 rokov sa skúmala u mužov s histologicky potvrdeným nemetastázujúcim karcinómom prostaty, ktorí dostávali ADT (1 468 mužov vo veku rokov), ktorí boli vystavení zvýšenému riziku fraktúry (definovaní ako muži vo veku > 70 rokov alebo vo veku < 70 rokov s BMD T-skóre v lumbálnej chrbtici, celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip) alebo krčku femuru < -1,0 alebo s osteoporotickou fraktúrou v anamnéze). Všetci muži užívali denne doplnky vápnika (minimálne mg) a vitamínu D (minimálne 400 IU). Prolia významne zvýšila BMD vo všetkých klinicky meraných oblastiach oproti placebu po 3 rokoch: o 7,9 % v lumbálnej chrbtici, o 5,7 % v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), o 4,9 % v krčku femuru, o 6,9 % v trochantere bedrového kĺbu, o 6,9 % v distálnej 1/3 vretennej kosti a o 4,7 % v celom tele (celkové p < 0,0001). V prospektívne plánovanej exploračnej analýze sa pozorovali významné zvýšenia BMD v lumbálnej chrbtici, v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), v krčku femuru a v trochantere bedrového kĺbu 1 mesiac po úvodnej dávke. Prolia preukázala významné zníženie relatívneho rizika nových vertebrálnych fraktúr po 1 roku: 85 % (zníženie absolútneho rizika 1,6 %) v prvom roku, 69 % (zníženie absolútneho rizika 2,2 %) v druhom roku a 62 % (zníženie absolútneho rizika 2,4 %) v treťom roku (celkové p < 0,01). Liečba úbytku kosti v súvislosti s adjuvantnou liečbou inhibítorom aromatázy Účinnosť a bezpečnosť Prolie podávanej jedenkrát každých 6 mesiacov po dobu 2 rokov sa skúmala u žien s nemetastázujúcim karcinómom prsníka (252 žien vo veku rokov) a s východiskovým BMD T-skóre v rozmedzí -1,0 až -2,5 v lumbálnej chrbtici, celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip) alebo krčku femuru. Všetky ženy užívali denne doplnky vápnika (minimálne mg) a vitamínu D (minimálne 400 IU). Primárnym cieľom štúdie bola percentuálna zmena v BMD lumbálnej chrbtice, vplyv na fraktúry sa nehodnotil. Prolia významne zvýšila BMD vo všetkých klinicky meraných oblastiach oproti placebu po 2 rokoch: o 7,6 % v lumbálnej chrbtici, o 4,7 % v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), o 3,6 % v krčku femuru, o 5,9 % v trochantere bedrového kĺbu, o 6,1 % v distálnej 1/3 vretennej kosti a o 4,2 % v celom tele (celkové p < 0,0001). Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Proliu s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich v liečbe menopauzálnych a iných 8

9 perimenopauzálnych porúch a v liečbe úbytku kostnej hmoty v súvislosti s ablatívnou liečbou pohlavnými hormónmi. Pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Po subkutánnom podaní dávky 1,0 mg/kg, ktorá sa približuje k schválenej dávke 60 mg, bola expozícia na základe AUC 78 % v porovnaní s intravenóznym podaním tej istej dávky. Pre subkutánnu dávku 60 mg sa maximálne sérové koncentrácie denosumabu (C max ) 6 µg/ml (rozmedzie 1-17 μg/ml) dosiahli po 10 dňoch (rozmedzie 2-28 dní). Po dosiahnutí C max sérové hladiny klesali s polčasom 26 dní (rozmedzie 6-52 dní) v priebehu 3 mesiacov (rozmedzie 1,5-4,5 mesiaca). Päťdesiattri percent (53 %) pacientov nemalo merateľné množstvá denosumabu namerané 6 mesiacov po dávke. V štúdiách s pohyblivou dávkou vykazoval denosumab nelineárnu, od dávky závislú farmakokinetiku s nízkym klírensom pri vyšších dávkach alebo koncentráciách, avšak pri expozíciách pri dávkach 60 mg a vyšších boli zvýšenia približne proporcionálne dávke. Po subkutánnom viacnásobnom podaní dávky 60 mg jedenkrát každých 6 mesiacov sa nepozorovala žiadna kumulácia ani zmena vo farmakokinetike denosumabu s časom. Farmakokinetika denosumabu nebola ovplyvnená tvorbou viažucich protilátok na denosumab a bola podobná u mužov a žien. Nezdá sa, že by vek (28-87 rokov), rasa a stav ochorenia (nízka kostná hmota alebo osteoporóza; karcinóm prostaty alebo prsníka) významne ovplyvňovali farmakokinetiku denosumabu. Medzi vyššou telesnou hmotnosťou a nižšou expozíciou na základe AUC a C max sa pozoroval trend. Trend sa však nepovažuje za klinicky dôležitý, pretože farmakodynamické účinky na základe markerov kostného obratu a zvýšenia BMD sa zhodovali v rámci širokého rozmedzia telesnej hmotnosti. Denosumab tvoria výhradne aminokyseliny a sacharidy ako prirodzený imunoglobulín a je nepravdepodobné, že by bol eliminovaný prostredníctvom metabolických mechanizmov pečene. Predpokladá sa, že jeho metabolizmus a eliminácia sledujú dráhy klírensu imunoglobulínu, čo vedie k degradácii na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Osobitné populácie V štúdii s 55 pacientmi s rôznymi stupňami renálnej funkcie, vrátane pacientov na dialýze, nemá stupeň poruchy funkcie obličiek žiadny vplyv na farmakokinetiku denosumabu. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa neuskutočnila žiadna špecifická štúdia. Vo všeobecnosti nie sú monoklonálne protilátky eliminované prostredníctvom metabolických mechanizmov pečene. Nepredpokladá sa, že by farmakokinetika denosumabu bola ovplyvnená poruchou funkcie pečene. Farmakokinetický profil u pediatrických populácií sa nestanovil. 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti V štúdiách toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní u opíc rodu cynomolgus dávky denosumabu, ktoré mali za následok systémovú expozíciu 100 až 150-krát vyššiu ako je odporúčaná dávka u ľudí, nemali žiadny vplyv na kardiovaskulárnu fyziológiu, mužskú alebo ženskú reprodukciu ani nespôsobili špecifickú toxicitu cieľového orgánu. Štandardné testy na preskúmanie genotoxického potenciálu denosumabu sa nehodnotili, pretože takéto testy nie sú dôležité pre túto molekulu. Vzhľadom na jeho povahu je však nepravdepodobné, že by mal denosumab nejaký genotoxický potenciál. V dlhodobých štúdiách u zvierat sa nehodnotil karcinogénny potenciál denosumabu. V toxikologických štúdiách pri expozíciách až 100-násobne vyšších ako je expozícia u ľudí nepreukázal denosumab žiadny dôkaz poruchy fertility u samíc a poškodenia plodu u opíc rodu cynomolgus. V predklinických štúdiách uskutočnených u knokautovaných myší, ktorým chýba RANK 9

10 alebo RANKL, sa pozorovala porucha vývoja lymfatickej uzliny u plodu. U knokautovaných myší, ktorým chýba RANK alebo RANKL, sa pozorovala tiež chýbajúca laktácia z dôvodu inhibície vývoja prsnej žľazy (vývoj lobulo-alveolárnej žľazy počas gravidity). V predklinických štúdiách skúmajúcich kvalitu kostí u opíc dlhodobo liečených denosumabom boli zníženia kostného obratu spojené so zlepšením pevnosti kostí a normálnou histológiou kostí. Hladiny vápnika sa u opíc po ovariektómii liečených denosumabom prechodne znížili a hladiny parathormónu sa prechodne zvýšili. U samcov geneticky modifikovaných myší exprimujúcich hurankl ( knock-in myši), ktoré boli vystavené transkortikálnej fraktúre, denosumab oneskoril odstránenie chrupky a remodeláciu kalusu fraktúry v porovnaní s kontrolou, avšak biomechanická sila nebola negatívne ovplyvnená. Knokautované myši (pozri časť 4.6), ktorým chýba RANK alebo RANKL vykazovali zníženú telesnú hmotnosť, znížený rast kostí a poruchu prerezávania zubov. U neonatálnych potkanov inhibícia RANKL (cieľ liečby denosumabom) vysokými dávkami osteoprotegerínu viazaného na Fc (OPG-Fc) súvisela s inhibíciou rastu kostí a prerezávania zubov. Reverzibilita účinkov OPG-Fc sa neskúmala. Dospievajúce primáty, ktorým sa podávali 27 a 150-násobne vyššie dávky denosumabu (dávka 10 a 50 mg/kg) ako je klinická expozícia, vykazovali abnormálne rastové platničky. Preto môže liečba denosumabom poškodiť rast kostí u detí s otvorenými rastovými platničkami a môže inhibovať prerezávanie zubov. 6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE 6.1 Zoznam pomocných látok Ľadová kyselina octová* Hydroxid sodný (na úpravu ph)* Sorbitol (E420) Polysorbát 20 Voda na injekciu * Acetátový tlmivý roztok je tvorený zmiešaním kyseliny octovej s hydroxidom sodným. 6.2 Inkompatibility Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi. 6.3 Čas použiteľnosti 30 mesiacov. Prolia sa môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25 C) do 30 dní v pôvodnom obale. Po vybratí z chladničky sa musí Prolia použiť v priebehu 30 dní. 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 C 8 C). Neuchovávajte v mrazničke. Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Príliš netraste. 6.5 Druh obalu a obsah balenia Jeden ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke na jednorazové použitie zo skla typu I s ihlou 27G z nehrdzavejúcej ocele, s chráničom ihly alebo bez neho. 10

11 Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje suchú prírodnú gumu, ktorá je derivátom latexu (pozri časť 4.4). Balenie po jednom kuse, v pretlačovacom balení (naplnená injekčná striekačka s chráničom ihly alebo bez neho) alebo bez pretlačovacieho balenia (iba naplnená injekčná striekačka). 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom Pred podaním sa má roztok Prolie skontrolovať. Roztok neaplikujte, ak obsahuje častice alebo je zakalený alebo zmenil sfarbenie. Príliš netraste. Pred aplikáciou injekcie nechajte naplnenú injekčnú striekačku dosiahnuť izbovú teplotu (do 25 C), aby ste zabránili dyskomfortu v mieste injekcie a aplikujte pomaly. Aplikujte celý obsah naplnenej injekčnej striekačky. Akékoľvek zvyšky lieku v naplnenej injekčnej striekačke zlikvidujte. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami. 7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Holandsko 8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO 9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry 11

12 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá injekčná liekovka obsahuje 60 mg denosumabu v 1 ml roztoku (60 mg/ml). Denosumab je ľudská monoklonálna IgG2 protilátka produkovaná v línii cicavčích buniek (CHO) rekombinantnou DNA technológiou. Pomocné látky, o ktorých je známe, že majú potvrdený účinok: Každý ml roztoku obsahuje 47 mg sorbitolu (E420) (pozri časť 4.4). Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť LIEKOVÁ FORMA Injekčný roztok (injekcia). Číry, bezfarebný až mierne žltý roztok a môže obsahovať stopové množstvá priesvitných až bielych proteínových častíc. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikácie Liečba osteoporózy u žien po menopauze, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku fraktúr. Prolia významne znižuje riziko vertebrálnych, nevertebrálnych fraktúr a fraktúr bedrového kĺbu. Liečba úbytku kostnej hmoty v súvislosti s hormonálnou abláciou u mužov s karcinómom prostaty, ktorí sú vystavení zvýšenému riziku fraktúr (pozri časť 5.1). U mužov s karcinómom prostaty, ktorí podstupujú hormonálnu abláciu, Prolia významne znižuje riziko vertebrálnych fraktúr. 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania Dávkovanie Odporúčaná dávka Prolie je 60 mg podávaná vo forme jednorazovej subkutánnej injekcie jedenkrát každých 6 mesiacov do stehna, brucha alebo zadnej časti ramena. Pacienti musia užívať primerané doplnky vápnika a vitamínu D (pozri časť 4.4). Pacienti s poruchou funkcie obličiek U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časti 4.4 a 5.2). Pacienti s poruchou funkcie pečene Bezpečnosť a účinnosť denosumabu u pacientov s poruchou funkcie pečene sa neskúmala (pozri časť 5.2). Starší pacienti (vo veku 65 rokov) U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky. 12

13 Pediatrická populácia Prolia sa neodporúča u pediatrických pacientov (vo veku do 18 rokov), pretože bezpečnosť a účinnosť Prolie sa u týchto pacientov nestanovili. Inhibícia RANK/RANK ligandu (RANKL) v štúdiách u zvierat sa spájala s inhibíciou rastu kostí a chýbajúcim prerezávaním zubov (pozri tiež časť 5.3). Spôsob podania Podanie má uskutočniť osoba, ktorá bola adekvátne vyškolená v injekčných technikách. Na subkutánne použitie. Pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu sú uvedené v časti Kontraindikácie Hypokalciémia (pozri časť 4.4). Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní Suplementácia vápnikom a vitamínom D Je dôležité, aby všetci pacienti užívali adekvátne dávky vápnika a vitamínu D. Opatrenia pri používaní Pred začiatkom liečby sa musí hypokalciémia upraviť primeraným príjmom vápnika a vitamínu D. Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo pacienti na dialýze sú vystavení vyššiemu riziku rozvoja hypokalciémie. U pacientov s predispozíciou k hypokalciémii sa odporúča klinické sledovanie hladín vápnika. U pacientov liečených Proliou sa môžu objaviť kožné infekcie (predovšetkým celulitída), ktoré majú za následok hospitalizáciu (pozri časť 4.8). Pacientov treba poučiť, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich vyskytnú prejavy alebo symptómy celulitídy. U pacientov liečených denosumabom alebo bisfosfonátmi, inou triedou antiresorpčných liečiv, bola zaznamenaná osteonekróza čeľuste. Väčšina prípadov sa zaznamenala u pacientov s rakovinou; niektoré prípady sa však objavili u pacientov s osteoporózou. V klinických štúdiách u pacientov liečených denosumabom v dávke 60 mg každých 6 mesiacov pri liečbe osteoporózy sa zriedkavo zaznamenala osteonekróza čeľuste. V klinických štúdiách u pacientov s pokročilým karcinómom liečených denosumabom v skúmanej dávke 120 mg podávanej mesačne sa zaznamenala osteonekróza čeľuste. Medzi známe rizikové faktory osteonekrózy čeľuste patrí diagnóza rakoviny s kostnými léziami, súbežné liečby (napr. chemoterapia, antiangiogénne biologické látky, kortikosteroidy, rádioterapia hlavy a krku), slabá ústna hygiena, extrakcie zubov a súbežné ochorenia (napr. už existujúce ochorenie zubov, anémia, koagulopatia, infekcia) a predchádzajúca liečba bisfosfonátmi. Pred liečbou Proliou u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi sa má zvážiť stomatologické vyšetrenie s primeranou preventívnou stomatologickou starostlivosťou. Ak je to možné, počas liečby sa má u týchto pacientov vyhýbať invazívnym stomatologickým zákrokom. Počas liečby Proliou sa majú dodržiavať zásady správnej ústnej hygieny. U pacientov, u ktorých sa počas liečby Proliou vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatologický chirurgický zákrok zhoršiť ochorenie. Ak sa počas liečby Proliou objaví osteonekróza čeľuste, zvoľte plán liečby každého pacienta na základe klinického úsudku a individuálneho zhodnotenia prínosu/rizika. Upozornenia pre pomocné látky Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú používať Proliu. 13

14 Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 60 mg, t.j. je prakticky bez sodíka. 4.5 Liekové a iné interakcie Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. O súbežnom podávaní denosumabu a hormonálnej substitučnej liečby (estrogén) nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje, avšak pravdepodobnosť farmakodynamickej interakcie sa považuje za nízku. U žien po menopauze s osteoporózou nebola farmakokinetika ani farmakodynamika zmenená predchádzajúcou liečbou alendronátom, vychádzajúc z údajov z prestavovacej štúdie (z alendronátu na denosumab). 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia Gravidita Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Prolie u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky čo sa týka reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). U geneticky modifikovaných myší, u ktorých RANKL bol vypnutý odstránením génu ( knokautovaná myš ), štúdie naznačujú, že by chýbajúci RANKL (cieľ denosumabu pozri časť 5.1) mohol interferovať s vývojom lymfatických uzlín u plodu a mohol by viesť k postnatálnej poruche dentície a rastu kostí (pozri časť 5.3). Prolia sa neodporúča používať u gravidných žien. Laktácia Nie je známe, či sa denosumab vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie s knokautovanými myšami naznačujú, že by chýbajúci RANKL počas gravidity mohol interferovať s vývojom prsnej žľazy, čo má za následok poruchu popôrodnej laktácie (pozri časť 5.3). Je potrebné rozhodnúť, či nedojčiť alebo nepodávať liečbu Proliou, pričom treba vziať do úvahy prínos dojčenia pre novorodenca/dojča a prínos liečby Proliou pre ženu. Fertilita Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve denosumabu na fertilitu u ľudí. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na fertilitu (pozri časť 5.3). 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje Prolia nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 4.8 Nežiaduce účinky Súhrn nežiaducich reakcií uvedených v tabuľke Bezpečnosť Prolie sa hodnotila v placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy II a III u žien po menopauze s osteoporózou (s trvaním až do 5 rokov) a u pacientov s karcinómom prsníka alebo prostaty podstupujúcich hormonálnu abláciu. Na klasifikáciu nežiaducich reakcií zaznamenaných v týchto klinických štúdiách fázy II a III bola použitá nasledujúca konvencia (pozri tabuľku 1): veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/ až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000) na základe 1-ročnej miery udalosti. V rámci jednotlivých skupín frekvencií a tried orgánových systémov sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. 14

15 Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie zaznamenané v placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy II a III u žien po menopauze s osteoporózou a u pacientov s karcinómom prsníka alebo prostaty podstupujúcich hormonálnu abláciu Trieda orgánových systémov MedDRA Infekcie a nákazy Trieda frekvencie Časté Časté Menej časté Menej časté Menej časté Nežiaduci účinok Infekcia močových ciest Infekcia horných dýchacích ciest Divertikulitída 1 Celulitída 1 Infekcia ucha Poruchy metabolizmu a výživy Veľmi zriedkavé Hypokalciémia 1 Poruchy nervového systému Časté Ischias Poruchy oka Časté Katarakty 1 Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Zápcha Poruchy kože a podkožného Časté tkaniva Menej časté Poruchy kostrovej a svalovej Časté sústavy a spojivového tkaniva 1 Pozri časť Popis vybraných nežiaducich reakcií Vyrážka Ekzém Bolesť končatiny V súhrnnej analýze údajov zo všetkých placebom kontrolovaných štúdií fázy II a III bolo zaznamenané ochorenie podobné chrípke s mierou udalosti 0,006 na pacientorok pre denosumab a 0,003 na pacientorok pre placebo. Hoci sa táto nerovnováha zistila v súhrnnej analýze, v stratifikovanej analýze, ktorá sa používala na odhad nežiaducich reakcií zaznamenaných v tabuľke 1, sa neidentifikovala. Neexistujú žiadne individuálne štúdie, v ktorých by sa pozorovala táto nerovnováha. Popis vybraných nežiaducich reakcií Hypokalciémia V dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy III u žien po menopauze s osteoporózou sa po podaní Prolie znížili sérové hladiny vápnika (menej ako 1,88 mmol/l) u približne 0,05 % (2 z 4 050) pacientok. Poklesy sérových hladín vápnika (menej ako 1,88 mmol/l) sa nezaznamenali v dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy III u pacientov podstupujúcich hormonálnu abláciu. Kožné infekcie Celkový výskyt kožných infekcií v placebom kontrolovaných klinických štúdiách fázy III bol podobný v placebovej skupine i v skupine s Proliou u žien po menopauze s osteoporózou (placebo [1,2 %, 50 z 4 041] oproti Prolii [1,5 %, 59 z 4 050]) a u pacientov s karcinómom prsníka alebo prostaty podstupujúcich hormonálnu abláciu (placebo [1,7 %, 14 z 845] oproti Prolii [1,4 %, 12 z 860]). Kožné infekcie, ktoré viedli k hospitalizácii, boli zaznamenané u 0,1 % (3 z 4 041) žien po menopauze s osteoporózou dostávajúcich placebo v porovnaní s 0,4 % (16 z 4 050) žien liečených Proliou. Medzi tieto prípady patrila predovšetkým celulitída. Kožné infekcie zaznamenané ako závažné nežiaduce reakcie boli podobné v placebovej skupine (0,6 %, 5 z 845) a v skupine s Proliou (0,6 %, 5 z 860) v štúdiách s karcinómom prsníka a prostaty. Osteonekróza čeľuste V programe klinických štúdií s osteoporózou (8 710 pacientov liečených 1 rok) sa zriedkavo zaznamenala v súvislosti s Proliou osteonekróza čeľuste (pozri časť 4.4). Katarakty V jednoduchej placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy III u pacientov s karcinómom prostaty liečených androgénovou depriváciou (ADT) sa pozorovala nerovnováha kataraktových nežiaducich udalostí (denosumab 4,7 %, placebo 1,2 %). U žien po menopauze s osteoporózou ani u žien liečených 15

16 inhibítorom aromatázy z dôvodu nemetastázujúceho karcinómu prsníka sa nepozorovala žiadna nerovnováha. Divertikulitída V jednoduchej placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy III u pacientov s karcinómom prostaty liečených ADT sa pozorovala nerovnováha nežiaducich udalostí divertikulitíd (denosumab 1,2 %, placebo 0 %). U žien po menopauze s osteoporózou a u žien liečených inhibítorom aromatázy z dôvodu nemetastázujúceho karcinómu prsníka bola incidencia divertikulitídy porovnateľná. Iné osobitné populácie V klinických štúdiách boli pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo pacienti podstupujúci dialýzu vystavení vyššiemu riziku rozvoja hypokalciémie pri chýbajúcej suplementácii vápnikom. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov podstupujúcich dialýzu je dôležitý adekvátny prísun vápnika a vitamínu D (pozri časť 4.4). 4.9 Predávkovanie V klinických štúdiách neexistujú žiadne skúsenosti s predávkovaním. Prolia bola podávaná v klinických štúdiách v dávkach až do 180 mg každé 4 týždne (kumulatívne dávky až do mg počas 6 mesiacov) a nepozorovali sa žiadne ďalšie nežiaduce reakcie. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti ochoreniam kostí - Iné liečivá ovplyvňujúce stavbu a mineralizáciu kostí, ATC kód: M05BX04 Spôsob účinku Denosumab je humánna monoklonálna protilátka (IgG2), ktorej cieľom je RANKL a ktorá sa na neho viaže s vysokou afinitou a špecifickosťou, pričom zabraňuje aktivácii jeho receptora, RANK, na povrchu osteoklastových prekurzorov a osteoklastov. Prevencia RANKL/RANK interakcie inhibuje tvorbu, funkciu a prežívanie osteoklastu a tým znižuje kostnú resorpciu v kortikálnej a trabekulárnej kosti. Farmakodynamické účinky Liečba Proliou rapídne znížila rýchlosť kostného obratu, pričom nadir markeru kostnej resorpcie C- telopeptidov (CTX) typu 1 v sére (zníženie o 85 %) sa dosiahol v priebehu 3 dní, pričom poklesy pretrvávali v priebehu dávkovacieho intervalu. Na konci každého dávkovacieho intervalu boli poklesy CTX čiastočne oslabené z maximálneho zníženia o 87 % na približne 45 % (rozmedzie %), čo vyjadruje reverzibilitu účinkov Prolie na remodeláciu kosti po znížení sérových hladín. Tieto účinky pretrvávali pri pokračovaní v liečbe. Markery kostného obratu zvyčajne dosiahli úroveň hladín pred liečbou v priebehu 9 mesiacov po poslednej dávke. Po opätovnom začatí liečby boli poklesy CTX vyvolané denosumabom podobné ako poklesy pozorované u pacientov, ktorí začali primárnu liečbu denosumabom. Imunogenicita V klinických štúdiách sa nepozorovali neutralizujúce protilátky voči Prolii. Pomocou senzitívneho imunologického hodnotenia sa u < 1 % pacientov liečených denosumabom po dobu až 5 rokov zistili pozitívne neneutralizujúce viažuce protilátky bez dôkazu zmenenej farmakokinetiky, toxicity alebo klinickej odpovede. Liečba osteoporózy u žien po menopauze Účinnosť a bezpečnosť Prolie podávanej jedenkrát každých 6 mesiacov po dobu 3 rokov sa skúmala u žien po menopauze (7 808 žien vo veku rokov, z ktorých 23,6 % malo prevalentné vertebrálne 16

17 fraktúry) s východiskovým T-skóre kostnej minerálnej hustoty (BMD) v lumbálnej chrbtici alebo v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip) v rozmedzí -2,5 a -4,0 a so strednou hodnotou absolútnej pravdepodobnosti fraktúry v priebehu 10 rokov 18,60 % (decily: 7,9-32,4 %) pre závažnú osteoporotickú fraktúru a 7,22 % (decily: 1,4-14,9 %) pre fraktúru bedrového kĺbu. Ženy s inými ochoreniami alebo liečené liekmi, ktoré môžu ovplyvňovať kosť, boli vylúčené z tejto štúdie. Ženy užívali denne doplnky vápnika (minimálne mg) a vitamínu D (minimálne 400 IU). Vplyv na vertebrálne fraktúry Prolia významne znížila riziko nových vertebrálnych fraktúr v prvom, druhom a treťom roku (p < 0,0001) (pozri tabuľku 2). Tabuľka 2 Vplyv Prolie na riziko nových vertebrálnych fraktúr Podiel žien s fraktúrou (%) Placebo n = Prolia n = Zníženie absolútneho rizika (%) (95 % CI) Zníženie relatívneho rizika (%) (95 % CI) 0-1 rok 2,2 0,9 1,4 (0,8; 1,9) 61 (42, 74)** 0-2 roky 5,0 1,4 3,5 (2,7; 4,3) 71 (61,79)** 0-3 roky 7,2 2,3 4,8 (3,9; 5,8) 68 (59, 74)* *p < 0,0001, **p < 0,0001 exploračná analýza Vplyv na fraktúry bedrového kĺbu Prolia preukázala 40 %-né zníženie (0,5 %-né zníženie absolútneho rizika) relatívneho rizika fraktúry bedrového kĺbu v priebehu 3 rokov (p < 0,05). Incidencia fraktúry bedrového kĺbu bola 1,2 % v skupine s placebom v porovnaní s 0,7 % v skupine s Proliou po 3 rokoch. V post-hoc analýze u žien vo veku > 75 rokov sa pozorovalo 62 %-né zníženie relatívneho rizika pri Prolii (zníženie absolútneho rizika 1,4 %, p < 0,01). Vplyv na všetky klinické fraktúry Prolia významne znížila fraktúry pri všetkých typoch/skupinách fraktúr (pozri tabuľku 3). Tabuľka 3 Vplyv Prolie na riziko klinických fraktúr počas 3 rokov Podiel žien s fraktúrou (%) + Placebo Prolia n = n = Zníženie absolútneho rizika (%) (95 % CI) Zníženie relatívneho rizika (%) (95 % CI) Akákoľvek klinická fraktúra 1 10,2 7,2 2,9 (1,6; 4,2) 30 (19, 41)*** Klinická vertebrálna fraktúra 2,6 0,8 1,8 (1,2; 2,4) 69 (53, 80)*** Nevertebrálna fraktúra 2 8,0 6,5 1,5 (0,3; 2,7) 20 (5, 33)** Závažná nevertebrálna 6,4 5,2 1,2 (0,1; 2,2) 20 (3, 34)* fraktúra 3 Závažná osteoporotická fraktúra 4 8,0 5,3 2,7 (1,6; 3,9) 35 (22, 45)*** *p 0,05; **p = 0,0106 (sekundárny koncový ukazovateľ zahrnutý v rozmanitej úprave), ***p 0, Miery udalosti na základe Kaplan-Meierových odhadov po 3 rokoch. (1) Zahŕňa klinické vertebrálne fraktúry a nevertebrálne fraktúry. (2) Okrem fraktúr stavcov, lebky, tváre, sánky, záprstia a faláng prstov rúk a nôh. (3) Zahŕňa panvu, distálny femur, proximálnu tíbiu, rebrá, proximálny humerus, predlaktie a bedrový kĺb. (4) Zahŕňa klinické vertebrálne fraktúry, fraktúry bedrového kĺbu, predlaktia a humeru, ako je to definované WHO. U žien s východiskovou hodnotou BMD krčka femuru -2,5 znížila Prolia riziko nevertebrálnej fraktúry (zníženie relatívneho rizika 35 %, zníženie absolútneho rizika 4,1 %, p < 0,001, exploračná analýza). 17

18 Zníženie incidencie nových vertebrálnych fraktúr, fraktúr bedrového kĺbu a nevertebrálnych fraktúr Proliou počas 3 rokov pretrvávalo bez ohľadu na 10 ročné východiskové riziko fraktúry. Vplyv na kostnú minerálnu hustotu Prolia významne zvýšila BMD vo všetkých klinicky meraných oblastiach oproti placebu v prvom, druhom a treťom roku. Prolia zvýšila BMD o 9,2 % v lumbálnej chrbtici, o 6,0 % v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), o 4,8 % v krčku femuru, o 7,9 % v trochantere bedrového kĺbu, o 3,5 % v distálnej 1/3 vretennej kosti a o 4,1 % v celom tele počas 3 rokov (celkové p < 0,0001). V klinických štúdiách skúmajúcich účinky prerušenia liečby Proliou sa BMD vrátilo na hodnoty, ktoré približne zodpovedali hodnotám pred liečbou a prevyšovali placebo počas 18 mesiacov po poslednej dávke. Tieto údaje naznačujú, že pokračovanie v liečbe Proliou je potrebné na udržanie účinku lieku. Opakované nasadenie Prolie viedlo k dosiahnutiu podobného BMD ako pri prvom podaní Prolie. Histológia kosti Histológia kosti sa hodnotila u 62 žien po menopauze s osteoporózou alebo so zníženou kostnou hmotou, ktoré prestúpili z predchádzajúcej liečby alendronátom na liečbu Proliou po dobu 1-3 rokov. Výsledky biopsie kosti z oboch štúdií preukázali kosť normálnej architektúry a kvality bez preukázania defektov mineralizácie, vláknitej kosti alebo fibrózy drene. Liečba úbytku kosti v súvislosti s androgénovou depriváciou Účinnosť a bezpečnosť Prolie podávanej jedenkrát každých 6 mesiacov po dobu 3 rokov sa skúmala u mužov s histologicky potvrdeným nemetastázujúcim karcinómom prostaty, ktorí dostávali ADT (1 468 mužov vo veku rokov), ktorí boli vystavení zvýšenému riziku fraktúry (definovaní ako muži vo veku > 70 rokov alebo vo veku < 70 rokov s BMD T-skóre v lumbálnej chrbtici, celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip) alebo krčku femuru < -1,0 alebo s osteoporotickou fraktúrou v anamnéze). Všetci muži užívali denne doplnky vápnika (minimálne mg) a vitamínu D (minimálne 400 IU). Prolia významne zvýšila BMD vo všetkých klinicky meraných oblastiach oproti placebu po 3 rokoch: o 7,9 % v lumbálnej chrbtici, o 5,7 % v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), o 4,9 % v krčku femuru, o 6,9 % v trochantere bedrového kĺbu, o 6,9 % v distálnej 1/3 vretennej kosti a o 4,7 % v celom tele (celkové p < 0,0001). V prospektívne plánovanej exploračnej analýze sa pozorovali významné zvýšenia BMD v lumbálnej chrbtici, v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), v krčku femuru a v trochantere bedrového kĺbu 1 mesiac po úvodnej dávke. Prolia preukázala významné zníženie relatívneho rizika nových vertebrálnych fraktúr po 1 roku: 85 % (zníženie absolútneho rizika 1,6 %) v prvom roku, 69 % (zníženie absolútneho rizika 2,2 %) v druhom roku a 62 % (zníženie absolútneho rizika 2,4 %) v treťom roku (celkové p < 0,01). Liečba úbytku kosti v súvislosti s adjuvantnou liečbou inhibítorom aromatázy Účinnosť a bezpečnosť Prolie podávanej jedenkrát každých 6 mesiacov po dobu 2 rokov sa skúmala u žien s nemetastázujúcim karcinómom prsníka (252 žien vo veku rokov) a s východiskovým BMD T-skóre v rozmedzí -1,0 až -2,5 v lumbálnej chrbtici, celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip) alebo krčku femuru. Všetky ženy užívali denne doplnky vápnika (minimálne mg) a vitamínu D (minimálne 400 IU). Primárnym cieľom štúdie bola percentuálna zmena v BMD lumbálnej chrbtice, vplyv na fraktúry sa nehodnotil. Prolia významne zvýšila BMD vo všetkých klinicky meraných oblastiach oproti placebu po 2 rokoch: o 7,6 % v lumbálnej chrbtici, o 4,7 % v celkovej oblasti proximálneho femuru (total hip), o 3,6 % v krčku femuru, o 5,9 % v trochantere bedrového kĺbu, o 6,1 % v distálnej 1/3 vretennej kosti a o 4,2 % v celom tele (celkové p < 0,0001). Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Proliu s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich v liečbe menopauzálnych a iných 18

19 perimenopauzálnych porúch a v liečbe úbytku kostnej hmoty v súvislosti s ablatívnou liečbou pohlavnými hormónmi. Pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Po subkutánnom podaní dávky 1,0 mg/kg, ktorá sa približuje k schválenej dávke 60 mg, bola expozícia na základe AUC 78 % v porovnaní s intravenóznym podaním tej istej dávky. Pre subkutánnu dávku 60 mg sa maximálne sérové koncentrácie denosumabu (C max ) 6 µg/ml (rozmedzie 1-17 μg/ml) dosiahli po 10 dňoch (rozmedzie 2-28 dní). Po dosiahnutí C max sérové hladiny klesali s polčasom 26 dní (rozmedzie 6-52 dní) v priebehu 3 mesiacov (rozmedzie 1,5-4,5 mesiaca). Päťdesiattri percent (53 %) pacientov nemalo merateľné množstvá denosumabu namerané 6 mesiacov po dávke. V štúdiách s pohyblivou dávkou vykazoval denosumab nelineárnu, od dávky závislú farmakokinetiku s nízkym klírensom pri vyšších dávkach alebo koncentráciách, avšak pri expozíciách pri dávkach 60 mg a vyšších boli zvýšenia približne proporcionálne dávke. Po subkutánnom viacnásobnom podaní dávky 60 mg jedenkrát každých 6 mesiacov sa nepozorovala žiadna kumulácia ani zmena vo farmakokinetike denosumabu s časom. Farmakokinetika denosumabu nebola ovplyvnená tvorbou viažucich protilátok na denosumab a bola podobná u mužov a žien. Nezdá sa, že by vek (28-87 rokov), rasa a stav ochorenia (nízka kostná hmota alebo osteoporóza; karcinóm prostaty alebo prsníka) významne ovplyvňovali farmakokinetiku denosumabu. Medzi vyššou telesnou hmotnosťou a nižšou expozíciou na základe AUC a C max sa pozoroval trend. Trend sa však nepovažuje za klinicky dôležitý, pretože farmakodynamické účinky na základe markerov kostného obratu a zvýšenia BMD sa zhodovali v rámci širokého rozmedzia telesnej hmotnosti. Denosumab tvoria výhradne aminokyseliny a sacharidy ako prirodzený imunoglobulín a je nepravdepodobné, že by bol eliminovaný prostredníctvom metabolických mechanizmov pečene. Predpokladá sa, že jeho metabolizmus a eliminácia sledujú dráhy klírensu imunoglobulínu, čo vedie k degradácii na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Osobitné populácie V štúdii s 55 pacientmi s rôznymi stupňami renálnej funkcie, vrátane pacientov na dialýze, nemá stupeň poruchy funkcie obličiek žiadny vplyv na farmakokinetiku denosumabu. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa neuskutočnila žiadna špecifická štúdia. Vo všeobecnosti nie sú monoklonálne protilátky eliminované prostredníctvom metabolických mechanizmov pečene. Nepredpokladá sa, že by farmakokinetika denosumabu bola ovplyvnená poruchou funkcie pečene. Farmakokinetický profil u pediatrických populácií sa nestanovil. 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti V štúdiách toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní u opíc rodu cynomolgus dávky denosumabu, ktoré mali za následok systémovú expozíciu 100 až 150-krát vyššiu ako je odporúčaná dávka u ľudí, nemali žiadny vplyv na kardiovaskulárnu fyziológiu, mužskú alebo ženskú reprodukciu ani nespôsobili špecifickú toxicitu cieľového orgánu. Štandardné testy na preskúmanie genotoxického potenciálu denosumabu sa nehodnotili, pretože takéto testy nie sú dôležité pre túto molekulu. Vzhľadom na jeho povahu je však nepravdepodobné, že by mal denosumab nejaký genotoxický potenciál. V dlhodobých štúdiách u zvierat sa nehodnotil karcinogénny potenciál denosumabu. V toxikologických štúdiách pri expozíciách až 100-násobne vyšších ako je expozícia u ľudí nepreukázal denosumab žiadny dôkaz poruchy fertility u samíc a poškodenia plodu u opíc rodu cynomolgus. V predklinických štúdiách uskutočnených u knokautovaných myší, ktorým chýba RANK 19

20 alebo RANKL, sa pozorovala porucha vývoja lymfatickej uzliny u plodu. U knokautovaných myší, ktorým chýba RANK alebo RANKL, sa pozorovala tiež chýbajúca laktácia z dôvodu inhibície vývoja prsnej žľazy (vývoj lobulo-alveolárnej žľazy počas gravidity). V predklinických štúdiách skúmajúcich kvalitu kostí u opíc dlhodobo liečených denosumabom boli zníženia kostného obratu spojené so zlepšením pevnosti kostí a normálnou histológiou kostí. Hladiny vápnika sa u opíc po ovariektómii liečených denosumabom prechodne znížili a hladiny parathormónu sa prechodne zvýšili. U samcov geneticky modifikovaných myší exprimujúcich hurankl ( knock-in myši), ktoré boli vystavené transkortikálnej fraktúre, denosumab oneskoril odstránenie chrupky a remodeláciu kalusu fraktúry v porovnaní s kontrolou, avšak biomechanická sila nebola negatívne ovplyvnená. Knokautované myši (pozri časť 4.6), ktorým chýba RANK alebo RANKL vykazovali zníženú telesnú hmotnosť, znížený rast kostí a poruchu prerezávania zubov. U neonatálnych potkanov inhibícia RANKL (cieľ liečby denosumabom) vysokými dávkami osteoprotegerínu viazaného na Fc (OPG-Fc) súvisela s inhibíciou rastu kostí a prerezávania zubov. Reverzibilita účinkov OPG-Fc sa neskúmala. Dospievajúce primáty, ktorým sa podávali 27 a 150-násobne vyššie dávky denosumabu (dávka 10 a 50 mg/kg) ako je klinická expozícia, vykazovali abnormálne rastové platničky. Preto môže liečba denosumabom poškodiť rast kostí u detí s otvorenými rastovými platničkami a môže inhibovať prerezávanie zubov. 6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE 6.1 Zoznam pomocných látok Ľadová kyselina octová* Hydroxid sodný (na úpravu ph)* Sorbitol (E420) Voda na injekciu * Acetátový tlmivý roztok je tvorený zmiešaním kyseliny octovej s hydroxidom sodným. 6.2 Inkompatibility Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi. 6.3 Čas použiteľnosti 30 mesiacov. Prolia sa môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25 C) do 30 dní v pôvodnom obale. Po vybratí z chladničky sa musí Prolia použiť v priebehu 30 dní. 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 C 8 C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Príliš netraste. 6.5 Druh obalu a obsah balenia Jeden ml roztoku v injekčnej liekovke na jednorazové použitie zo skla typu I s elastomerickou zátkou potiahnutou fluoropolymérom a hliníkovým tesnením s odklápacím viečkom. Balenie po jednom kuse. 20

21 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom Pred podaním sa má roztok Prolie skontrolovať. Roztok môže obsahovať stopové množstvá priesvitných až bielych proteínových častíc. Roztok neaplikujte, ak je zakalený alebo zmenil sfarbenie. Príliš netraste. Pred aplikáciou injekcie nechajte injekčnú liekovku dosiahnuť izbovú teplotu (do 25 C), aby ste zabránili dyskomfortu v mieste injekcie a aplikujte pomaly. Aplikujte celý obsah injekčnej liekovky. Akékoľvek zvyšky lieku v injekčnej liekovke zlikvidujte. Na podávanie denosumabu sa odporúča použiť ihlu 27G. Do injekčnej liekovky neprenikajte opakovane. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami. 7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Holandsko 8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO 9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry 21

22 PRÍLOHA II A. VÝROBCA BIOLOGICKÉHO LIEČIVA A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE B. PODMIENKY REGISTRÁCIE 22

23 A. VÝROBCA BIOLOGICKÉHO LIEČIVA A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE Názov a adresa výrobcu biologického liečiva Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 D Biberach an der Riss Nemecko Amgen Inc Nelson Road, Longmont, CO Spojené štáty americké Amgen Inc Airport Boulevard, Boulder, CO Spojené štáty americké Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA Spojené štáty americké Amgen Manufacturing Limited PO Box 4060, Road 31 km 24.6, Juncos, PR Portoriko Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Holandsko B. PODMIENKY REGISTRÁCIE PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU Neaplikovateľné. ĎALŠIE PODMIENKY Systém dohľadu nad liekmi Držiteľ povolenia na uvedenie lieku na trh musí zabezpečiť zavedenie systému dohľadu nad liekmi, ako je opísané vo verzii 3.3 predloženej v rámci modulu žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie lieku na trh, ako aj jeho fungovanie pred uvedením lieku na trh a v čase, keď už je uvedený na trhu. 23

24 Plán riadenia rizík Držiteľ povolenia na uvedenie lieku na trh sa zaväzuje uskutočňovať štúdie a dodatočné aktivity v rámci dohľadu nad liekmi, ktoré sú podrobne opísané v pláne dohľadu nad liekmi tak, ako boli dohodnuté vo verzii 1.3 zo dňa 3. decembra 2009 plánu riadenia rizík (RMP) predloženého v rámci modulu žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie lieku na trh a v rámci všetkých ďalších aktualizácií plánu riadenia rizík odsúhlaseného výborom CHMP. Pokiaľ ide o usmernenie výboru CHMP k systémom riadenia rizika pre lieky na humánne použitie, aktualizovaný plán riadenia rizík sa má predložiť v rovnakom čase ako ďalšia správa o periodickom rozbore bezpečnosti lieku (PSUR). Navyše, aktualizovaný plán riadenia rizík sa má predložiť: Ak sa získa nová informácia, ktorá môže mať vplyv na aktuálne špecifikácie bezpečnosti, plán dohľadu nad liekmi alebo na činnosti zamerané na minimalizáciu rizika Ak sa v rámci 60 dní dosiahne dôležitý medzník (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika) Na žiadosť Európskej liekovej agentúry. 24

25 PRÍLOHA III OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 25

26 A. OZNAČENIE OBALU 26

27 ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke denosumab 2. LIEČIVO 1 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje 60 mg denosumabu (60 mg/ml). 3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK Ľadová kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 20 a voda na injekciu. 4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH Injekčný roztok Jedna naplnená injekčná striekačka s automatickým chráničom ihly. Jedna naplnená injekčná striekačka. 5. SPÔSOB A CESTA PODANIA Subkutánne použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. 6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. 7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ Príliš netraste. 8. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. 27

28 10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ 11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Amgen Europe B.V. Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandsko 12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO EU/0/00/000/ ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE Č. šarže 14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. 15. POKYNY NA POUŽITIE 16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME Prolia 28

29 MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH PRETLAČOVACIE BALENIE NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekcia denosumab 2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Amgen Europe B.V. 3. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE Lot 5. INÉ s.c. 29

30 MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY (BEZ PRETLAČOVACIEHO BALENIA) 1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA Prolia 60 mg injekcia denosumab s.c. 2. SPÔSOB PODANIA 3. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE Lot 5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH 1 ml 6. INÉ 30

31 MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY (V PRETLAČOVACOM BALENÍ) 1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA Prolia 60 mg denosumab s.c. 2. SPÔSOB PODANIA 3. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE Lot 5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH 1 ml 6. INÉ 31

32 ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA INJEKČNEJ LIEKOVKY 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekčný roztok denosumab 2. LIEČIVO 1 ml injekčná liekovka obsahuje 60 mg denosumabu (60 mg/ml). 3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK Ľadová kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420) a voda na injekciu. 4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH Injekčný roztok Jedna injekčná liekovka. 5. SPÔSOB A CESTA PODANIA Subkutánne použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. 6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. 7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ Príliš netraste. 8. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. 32

33 10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ 11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Amgen Europe B.V. Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandsko 12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO EU/0/00/000/ ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE Č. šarže 14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. 15. POKYNY NA POUŽITIE 16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME Prolia 33

34 MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK INJEKČNEJ LIEKOVKY 1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA Prolia 60 mg injekcia denosumab s.c. 2. SPÔSOB PODANIA 3. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE Lot 5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH 1 ml 6. INÉ 34

35 PRIPOMIENKOVÉ ŠTÍTKY S TEXTOM (vložené v balení) Ďalšia injekcia Prolia 60 mg injekcia denosumab s.c. Každých 6 mesiacov Amgen Europe B.V. <././.> 35

36 B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 36

37 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Prolia 60 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke denosumab Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek. - Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. - Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. - Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. - Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 1. Čo je Prolia a na čo sa používa 2. Skôr ako použijete Proliu 3. Ako používať Proliu 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Proliu 6. Ďalšie informácie 1. ČO JE PROLIA A NA ČO SA POUŽÍVA Čo je Prolia a ako pôsobí Prolia obsahuje denosumab, bielkovinu (monoklonálnu protilátku), ktorá zasahuje do pôsobenia inej bielkoviny, za účelom liečby úbytku kostnej hmoty a osteoporózy. Liečba Proliou posilňuje kosti a znižuje pravdepodobnosť ich zlomenia. Kosť je živé tkanivo a celý čas sa obnovuje. Estrogén pomáha udržiavať kosti zdravé. Po menopauze hladina estrogénu klesá, čo môže spôsobiť, že kosti rednú a stávajú sa krehkými. Toto môže napokon viesť k ochoreniu nazývanému osteoporóza. Veľa žien s osteoporózou nemá žiadne príznaky, sú však neustále vystavené riziku zlomenia kostí, hlavne v chrbtici, bedrách a zápästiach. Operácia alebo lieky, ktoré zastavujú tvorbu estrogénu alebo testosterónu, používané na liečbu pacientov s rakovinou prsníka alebo prostaty, môžu tiež viesť k úbytku kostnej hmoty. Kosti sa stávajú slabšími a ľahšie sa zlomia. Na čo sa Prolia používa Prolia sa používa na liečbu: osteoporózy u žien po menopauze (postmenopauzálne), u ktorých znižuje riziko zlomenín chrbtice, mimo chrbtice a bedier. úbytku kostnej hmoty, ktorý pramení zo zníženia hladiny hormónu (testosterónu) spôsobeného operáciou alebo liečbou liekmi u pacientov s rakovinou prostaty. 2. SKÔR AKO POUŽIJETE PROLIU Nepoužívajte Proliu keď máte nízke hladiny vápnika v krvi (hypokalciémia). keď ste alergický (precitlivený) na denosumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Prolie. 37

38 Buďte zvlášť opatrný pri používaní Prolie Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa počas liečby Proliou u Vás vyskytne opuchnutie, sčervenanie oblasti kože, najčastejšie v predkolení, ktoré je horúce a citlivé (celulitída) a možno s príznakmi horúčky. Ak máte alergiu na latex (kryt ihly na naplnenej injekčnej striekačke obsahuje derivát latexu), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Oznámte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste niekedy mali závažné problémy s obličkami, zlyhanie obličiek alebo ste potrebovali dialýzu. Počas liečby Proliou je potrebné, aby ste užívali aj doplnky vápnika a vitamínu D. Váš lekár sa o tom s Vami porozpráva. Ak máte rakovinu, podstupujete chemoterapiu alebo rádioterapiu, užívate steroidy, nedostávate bežnú stomatologickú starostlivosť alebo trpíte ochorením ďasien, pred začiatkom liečby Proliou je potrebné zvážiť stomatologické vyšetrenie. Ak podstupujete stomatologickú liečbu alebo podstúpite stomatologický zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že ste liečený Proliou. Počas liečby Proliou je dôležité udržovať správnu ústnu hygienu. Prolia sa neodporúča používať u osoby vo veku do 18 rokov. Používanie Prolie u detí a dospievajúcich sa neskúmalo. Používanie iných liekov Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tehotenstvo a dojčenie Prolia sa neskúšala u tehotných žien. Je dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak ste tehotná; myslíte si, že môžete byť tehotná; alebo plánujete otehotnieť. Prolia sa neodporúča používať, ak ste tehotná. Nie je známe, či sa Prolia vylučuje do materského mlieka. Je dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Váš lekár Vám pomôže rozhodnúť sa, či máte prestať dojčiť alebo prestať používať Proliu, pričom vezme do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos Prolie pre matku. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Vedenie vozidla a obsluha strojov Prolia nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Dôležité informácie o niektorých zložkách Prolie Ak neznášate niektoré cukry Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (sorbitol E420), kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku. 38

39 Ak držíte kontrolovanú sodíkovú diétu Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 60 mg, to znamená, že je v podstate bez sodíka. 3. AKO POUŽÍVAŤ PROLIU Zvyčajná dávka je jedna naplnená injekčná striekačka 60 mg podaná jedenkrát každých 6 mesiacov vo forme jednorazovej injekcie pod kožu (subkutánne). Najvhodnejšie miesta na podanie sú vrchná časť stehna a brucho. Váš opatrovateľ môže použiť aj vonkajšiu časť Vášho nadlaktia. Každé balenie Prolie obsahuje pripomienkovú kartičku so samolepkami, ktoré sa dajú odlepiť zo škatuľky. Odlepené samolepky použite na označenie dátumu nasledujúcej injekcie vo Vašom osobnom kalendári a/alebo na pripomienkovej kartičke, aby ste si zaznamenali dátum nasledujúcej injekcie. Počas liečby Proliou je potrebné, aby ste užívali aj doplnky vápnika a vitamínu D. Váš lekár sa o tom s Vami porozpráva. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že bude pre Vás alebo pre opatrovateľa najlepšie, aby Vám podal Proliu. Váš lekár alebo zdravotnícky pracovník Vám alebo Vášmu opatrovateľovi ukáže, ako používať Proliu. Pokyny, ako podávať Proliu, si, prosím, prečítajte v časti na konci tejto písomnej informácie pre používateľov. Ak zabudnete použiť Proliu Ak vynecháte dávku Prolie, injekcia sa má podať čo najskôr. Ďalšie injekcie sa následne majú naplánovať každých 6 mesiacov od dátumu poslednej injekcie. Ak prestanete používať Proliu Na dosiahnutie najlepšieho prínosu z liečby je dôležité používať Proliu tak dlho, ako Vám to predpíše Váš lekár. Predtým, ako budete uvažovať o ukončení liečby, sa, prosím, porozprávajte so svojím lekárom. 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY Menej často sa u pacientov liečených Proliou objavili kožné infekcie (predovšetkým celulitída). Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov počas liečby Proliou: opuchnutá, sčervenená oblasť kože, najčastejšie v dolnej časti nohy, ktorá je rozpálená a citlivá a prípadne s príznakmi horúčky. Tak ako všetky lieky, aj Prolia môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedená nižšie je definovaná pomocou nasledujúcej konvencie: Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov) Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov) Menej časté (postihujú 1 až 10 z používateľov) Zriedkavé (postihujú 1 až 10 z používateľov) Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z používateľov) Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov). Časté vedľajšie účinky: bolestivé močenie, časté močenie, krv v moči, neschopnosť udržať moč, 39

40 infekcia horných dýchacích ciest, bolesť, pálenie alebo znecitlivenie, ktoré smerujú Vašou nohou nadol (ischias), zahmlená oblasť v očných šošovkách (katarakty), zápcha, vyrážka, bolesť rúk alebo nôh (bolesť v končatinách). Menej časté vedľajšie účinky: opuchnutá, červená oblasť kože, najčastejšie v dolnej časti nohy, ktorá je rozpálená a citlivá (celulitída) a prípadne s príznakmi horúčky, horúčka, vracanie a bolesť brucha alebo pocit nepohodlia v oblasti brucha (divertikulitída), infekcia ucha, ochorenie kože so svrbením, sčervenaním a/alebo suchosťou (ekzém). Zriedkavé vedľajšie účinky: pretrvávajúca bolesť a/alebo nehojenie rán v ústach alebo čeľusti. Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: nízke hladiny vápnika v krvi (hypokalciémia). Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. 5. AKO UCHOVÁVAŤ PROLIU Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Nepoužívajte Proliu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Uchovávajte v chladničke (2 C 8 C). Neuchovávajte mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Príliš netraste. Pred podaním si môžete Vašu naplnenú injekčnú striekačku vybrať z chladničky, aby dosiahla izbovú teplotu (do 25 C). Injekcia bude pre Vás príjemnejšia. Ak Vaša injekčná striekačka dosiahla izbovú teplotu (do 25 C), musí sa použiť do 30 dní. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE Čo Prolia obsahuje - Liečivo je denosumab. Každý 1 ml naplnenej injekčnej striekačky obsahuje 60 mg denosumabu (60 mg/ml). - Ďalšie zložky sú ľadová kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 20 a voda na injekciu. 40

41 Ako vyzerá Prolia a obsah balenia Prolia je číry, bezfarebný až svetložltý injekčný roztok dodávaný v naplnenej injekčnej striekačke pripravenej na použitie. Každé balenie obsahuje jednu naplnenú injekčnú striekačku s chráničom ihly. Každé balenie obsahuje jednu naplnenú injekčnú striekačku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Holandsko Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii. België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v. Tel/Tél: +32 (0) България Амджен България ЕООД Тел: +359 (0) Česká republika Amgen s.r.o Tel : Danmark Amgen filial af Amgen AB, Sverige Tlf: Deutschland AMGEN GmbH Tel: +49 (0) Eesti Amgen Switzerland AG Eesti filiaal Tel: Ελλάδα Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά ΕΠΕ. Τηλ.: España Amgen S.A. Tel: France Amgen S.A.S Tél: +33 (0) Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien Tel/Tél: +32 (0) Magyarország Amgen Kft. Tel.: Malta Amgen B.V. The Netherlands Tel : +31 (0) Nederland Amgen B.V. Tel: +31 (0) Norge Amgen AB Tel: Österreich Amgen GmbH Tel: +43 (0) Polska Amgen Sp. z o.o. Tel.: Portugal AMGEN Biofarmacêutica, Lda. Tel: România Mediplus Exim SRL Tel.:

42 Ireland Amgen Limited United Kingdom Tel: +44 (0) Ísland Vistor hf. Sími: Slovenija AMGEN zdravila d.o.o. Tel: Slovenská republika Amgen Switzerland AG Slovakia Tel : Italia Amgen Dompé S.p.A. Tel: Kύπρος Papaellinas & Co Ltd Τηλ.: Latvija Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel : Suomi/Finland Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland Puh/Tel: +358 (0) Sverige Amgen AB Tel: +46 (0) United Kingdom Amgen Limited Tel: +44 (0) Lietuva Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v {MM/RRRR}. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry POKYNY PRE INJEKČNÉ PODANIE PROLIE V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE S AUTOMATICKÝM CHRÁNIČOM IHLY Táto časť obsahuje informácie o tom, ako používať Proliu naplnenú injekčnú striekačku. Je dôležité, aby ste si Vy alebo Váš opatrovateľ nepodávali injekciu, pokiaľ ste neboli zaškolení Vaším lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom. Pred každou injekciou si vždy umyte ruky. Ak máte otázky o tom, ako podať injekciu, požiadajte, prosím, o pomoc Vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka. Piest Okienko Chránič ihly Kryt ihly 42

43 Predtým ako začnete Pred použitím naplnenej injekčnej striekačky si pozorne prečítajte všetky pokyny. Každá naplnená injekčná striekačka je dodávaná spolu s chráničom ihly, ktorý sa automaticky aktivuje po úplnom vyprázdnení obsahu naplnenej injekčnej striekačky a zakryje ihlu, aby sa znížilo riziko náhodného pichnutia ihlou. NEPOKÚŠAJTE SA aktivovať chránič ihly pred podaním injekcie. NEPOUŽÍVAJTE naplnenú injekčnú striekačku, ak bol odstránený kryt ihly alebo ak bol aktivovaný chránič ihly (zakrývajúci ihlu). Ako používať Proliu naplnenú injekčnú striekačku? Váš lekár Vám predpísal Proliu naplnenú injekčnú striekačku, ktorá sa podáva do tkaniva tesne pod kožu (subkutánne). Vstreknúť musíte celý obsah (1 ml) Prolie naplnenej injekčnej striekačky a podávať sa má každých 6 mesiacov podľa pokynov Vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka. Pomôcky: Na podanie injekcie budete potrebovať: 1. novú naplnenú injekčnú striekačku Prolie; a 2. liehové tampóny alebo niečo podobné. Čo treba urobiť pred podaním Prolie pod kožu (subkutánne podanie) 1. Vyberte naplnenú injekčnú striekačku z chladničky. NECHYTAJTE naplnenú injekčnú striekačku za piest alebo kryt ihly. Mohlo by to poškodiť injekčnú striekačku. 2. Naplnenú injekčnú striekačku môžete vybrať z chladničky, aby dosiahla izbovú teplotu. Injekcia bude pre Vás príjemnejšia. NEZOHRIEVAJTE ju žiadnym iným spôsobom, napríklad v mikrovlnnej rúre alebo v horúcej vode. NENECHÁVAJTE injekčnú striekačku vystavenú priamemu slnečnému svetlu. 3. Naplnenú injekčnú striekačku príliš NETRASTE. 4. NEODSTRAŇUJTE kryt ihly z naplnenej injekčnej striekačky, ak nie ste pripravený na podanie. 5. Skontrolujte dátum exspirácie na štítku naplnenej injekčnej striekačky (EXP:). NEPOUŽÍVAJTE ju, ak dátum presiahol posledný deň vyznačeného mesiaca. 6. Skontrolujte vzhľad Prolie. Musí to byť číry, bezfarebný až svetložltý roztok. Roztok sa nemá podávať, ak obsahuje častice alebo ak je zakalený alebo zafarbený. 7. Nájdite si pohodlnú, dobre osvetlenú, čistú plochu a položte na ňu všetky pomôcky tak, aby ste ich mali v dosahu. 8. Dôkladne si umyte ruky. 43

44 Kde si máte podať injekciu? Najlepšie miesta na podanie sú vrchná časť stehien a brucho. Váš opatrovateľ môže použiť tiež vonkajšiu časť Vašich nadlaktí. Ako si podať injekciu? 1. Dezinfikujte si kožu pomocou liehového tampónu. 2. Aby ste zabránili ohnutiu ihly, jemne vytiahnite kryt z ihly rovno bez toho, aby ste ho otáčali, ako je zobrazené na obrázku. NEDOTÝKAJTE sa ihly ani nestláčajte piest. 3. V naplnenej injekčnej striekačke možno spozorujete malú bublinku. Vzduchovú bublinku nemusíte pred vpichnutím odstraňovať. Podanie roztoku so vzduchovou bublinkou je neškodné. 4. Uchopte kožu (bez stláčania) medzi Váš palec a ukazovák. Vpichnite ihlu úplne do kože tak, ako Vám to ukázal Váš lekár alebo zdravotnícky pracovník. 5. Pomalým stálym tlakom stláčajte piest, pričom stále držte uchopenú kožu. Stláčajte piest až úplne na doraz, aby ste podali všetok roztok. Chránič ihly sa neaktivuje, pokiaľ nie je naplnená injekčná striekačka prázdna. 44

45 6. S piestom stlačeným úplne na doraz vytiahnite ihlu z kože a kožu pustite. Uvoľnite piest a nechajte injekčnú striekačku posúvať sa smerom hore, až kým nie je celá ihla zakrytá chráničom ihly. 7. Ak sa chránič ihly neaktivuje, mohlo sa stať, že nebola podaná celá injekcia. Ak si myslíte, že ste nedostali úplnú dávku, zavolajte svojmu lekárovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi. Na použité injekčné striekačky NENASADZUJTE kryt ihly späť. 8. Ak spozorujete kvapku krvi, môžete ju jemne odstrániť vatovým tampónom alebo vreckovkou. Miesto vpichu nemasírujte. Ak je potrebné, miesto vpichu môžete prelepiť náplasťou. 9. Každú naplnenú injekčnú striekačku použite len na jedno podanie. NEPOUŽÍVAJTE Proliu, ktorá zostala v injekčnej striekačke. 45

46 Zapamätajte si: Ak máte akékoľvek problémy, prosím, požiadajte o pomoc a radu svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka. Likvidácia použitých injekčných striekačiek Na použité injekčné striekačky NENASADZUJTE kryt ihly späť. Použité injekčné striekačky uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Použitá injekčná striekačka sa má likvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 46

47 POKYNY PRE INJEKČNÉ PODANIE PROLIE NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY Táto časť obsahuje informácie o tom, ako používať Proliu naplnenú injekčnú striekačku. Je dôležité, aby ste si Vy alebo Váš opatrovateľ nepodávali injekciu, pokiaľ ste neboli zaškolení Vaším lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom. Pred každou injekciou si vždy umyte ruky. Ak máte otázky o tom, ako podať injekciu, požiadajte, prosím, o pomoc Vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka. Predtým ako začnete Pred použitím naplnenej injekčnej striekačky si pozorne prečítajte všetky pokyny. NEPOUŽÍVAJTE naplnenú injekčnú striekačku, ak bol odstránený kryt ihly. Ako používať Proliu naplnenú injekčnú striekačku? Váš lekár Vám predpísal Proliu naplnenú injekčnú striekačku, ktorá sa podáva do tkaniva tesne pod kožu (subkutánne). Vstreknúť musíte celý obsah (1 ml) Prolie naplnenej injekčnej striekačky a podávať sa má každých 6 mesiacov podľa pokynov Vášho lekára. Pomôcky: Na podanie injekcie budete potrebovať: 1. novú naplnenú injekčnú striekačku Prolie; a 2. liehové tampóny alebo niečo podobné. Čo treba urobiť pred podaním Prolie pod kožu (subkutánne podanie) 1. Vyberte naplnenú injekčnú striekačku z chladničky. NECHYTAJTE naplnenú injekčnú striekačku za piest alebo kryt ihly. Mohlo by to poškodiť injekčnú striekačku. 2. Naplnenú injekčnú striekačku môžete vybrať z chladničky, aby dosiahla izbovú teplotu. Injekcia bude pre Vás príjemnejšia. NEZOHRIEVAJTE ju žiadnym iným spôsobom, napríklad v mikrovlnnej rúre alebo v horúcej vode. NENECHÁVAJTE injekčnú striekačku vystavenú priamemu slnečnému svetlu. 3. Naplnenú injekčnú striekačku príliš NETRASTE. 4. NEODSTRAŇUJTE kryt ihly z naplnenej injekčnej striekačky, ak nie ste pripravený na podanie. 5. Skontrolujte dátum exspirácie na štítku naplnenej injekčnej striekačky (EXP:). NEPOUŽÍVAJTE ju, ak dátum presiahol posledný deň vyznačeného mesiaca. 6. Skontrolujte vzhľad Prolie. Musí to byť číry, bezfarebný až svetložltý roztok. Roztok sa nemá podávať, ak obsahuje častice alebo ak je zakalený alebo zafarbený. 7. Nájdite si pohodlnú, dobre osvetlenú, čistú plochu a položte na ňu všetky pomôcky tak, aby ste ich mali v dosahu. 8. Dôkladne si umyte ruky. 47

48 Kde si máte podať injekciu? Najlepšie miesta na podanie sú vrchná časť stehien a brucho. Váš opatrovateľ môže použiť tiež vonkajšiu časť Vašich nadlaktí. Ako si podať injekciu? 1. Dezinfikujte si kožu pomocou liehového tampónu. 2. Aby ste zabránili ohnutiu ihly, jemne vytiahnite kryt z ihly rovno bez toho, aby ste ho otáčali, ako je zobrazené na obrázkoch 1 a 2. NEDOTÝKAJTE sa ihly ani nestláčajte piest. 3. V naplnenej injekčnej striekačke možno spozorujete malú bublinku. Vzduchovú bublinku nemusíte pred vpichnutím odstraňovať. Podanie roztoku so vzduchovou bublinkou je neškodné. 4. Uchopte kožu (bez stláčania) medzi Váš palec a ukazovák. Vpichnite ihlu úplne do kože tak, ako Vám to ukázal Váš lekár alebo zdravotnícky pracovník. 5. Pomalým stálym tlakom stláčajte piest, pričom stále držte uchopenú kožu. Stláčajte piest až úplne na doraz, aby ste podali všetok roztok. 6. Vytiahnite ihlu z kože a kožu pustite. 7. Ak spozorujete kvapku krvi, môžete ju jemne odstrániť vatovým tampónom alebo vreckovkou. Miesto vpichu nemasírujte. Ak je potrebné, miesto vpichu môžete prelepiť náplasťou. 8. Každú naplnenú injekčnú striekačku použite len na jedno podanie. NEPOUŽÍVAJTE Proliu, ktorá zostala v injekčnej striekačke. Zapamätajte si: Ak máte akékoľvek problémy, prosím, požiadajte o pomoc a radu svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka. Likvidácia použitých injekčných striekačiek Na použité ihly NENASADZUJTE kryt späť. Použité injekčné striekačky uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Použitá injekčná striekačka sa má likvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 48

49 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Prolia 60 mg injekčný roztok denosumab Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek. - Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. - Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. - Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. - Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 1. Čo je Prolia a na čo sa používa 2. Skôr ako použijete Proliu 3. Ako používať Proliu 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Proliu 6. Ďalšie informácie 1. ČO JE PROLIA A NA ČO SA POUŽÍVA Čo je Prolia a ako pôsobí Prolia obsahuje denosumab, bielkovinu (monoklonálnu protilátku), ktorá zasahuje do pôsobenia inej bielkoviny, za účelom liečby úbytku kostnej hmoty a osteoporózy. Liečba Proliou posilňuje kosti a znižuje pravdepodobnosť ich zlomenia. Kosť je živé tkanivo a celý čas sa obnovuje. Estrogén pomáha udržiavať kosti zdravé. Po menopauze hladina estrogénu klesá, čo môže spôsobiť, že kosti rednú a stávajú sa krehkými. Toto môže napokon viesť k ochoreniu nazývanému osteoporóza. Veľa žien s osteoporózou nemá žiadne príznaky, sú však neustále vystavené riziku zlomenia kostí, hlavne v chrbtici, bedrách a zápästiach. Operácia alebo lieky, ktoré zastavujú tvorbu estrogénu alebo testosterónu, používané na liečbu pacientov s rakovinou prsníka alebo prostaty, môžu tiež viesť k úbytku kostnej hmoty. Kosti sa stávajú slabšími a ľahšie sa zlomia. Na čo sa Prolia používa? Prolia sa používa na liečbu: osteoporózy u žien po menopauze (postmenopauzálne), u ktorých znižuje riziko zlomenín chrbtice, mimo chrbtice a bedier. úbytku kostnej hmoty, ktorý pramení zo zníženia hladiny hormónu (testosterónu) spôsobeného operáciou alebo liečbou liekmi u pacientov s rakovinou prostaty. 2. SKÔR AKO POUŽIJETE PROLIU Nepoužívajte Proliu keď máte nízke hladiny vápnika v krvi (hypokalciémia). keď ste alergický (precitlivený) na denosumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Prolie. 49

50 Buďte zvlášť opatrný pri používaní Prolie Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa počas liečby Proliou u Vás vyskytne opuchnutie, sčervenanie oblasti kože, najčastejšie v predkolení, ktoré je horúce a citlivé (celulitída) a možno s príznakmi horúčky. Oznámte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste niekedy mali závažné problémy s obličkami, zlyhanie obličiek alebo ste potrebovali dialýzu. Počas liečby Proliou je potrebné, aby ste užívali aj doplnky vápnika a vitamínu D. Váš lekár sa o tom s Vami porozpráva. Ak máte rakovinu, podstupujete chemoterapiu alebo rádioterapiu, užívate steroidy, nedostávate bežnú stomatologickú starostlivosť alebo trpíte ochorením ďasien, pred začiatkom liečby Proliou je potrebné zvážiť stomatologické vyšetrenie. Ak podstupujete stomatologickú liečbu alebo podstúpite stomatologický zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že ste liečený Proliou. Počas liečby Proliou je dôležité udržovať správnu ústnu hygienu. Prolia sa neodporúča používať u osoby vo veku do 18 rokov. Používanie Prolie u detí a dospievajúcich sa neskúmalo. Používanie iných liekov Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tehotenstvo a dojčenie Prolia sa neskúšala u tehotných žien. Je dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak ste tehotná; myslíte si, že môžete byť tehotná; alebo plánujete otehotnieť. Prolia sa neodporúča používať, ak ste tehotná. Nie je známe, či sa Prolia vylučuje do materského mlieka. Je dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Váš lekár Vám pomôže rozhodnúť sa, či máte prestať dojčiť alebo prestať používať Proliu, pričom vezme do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos Prolie pre matku. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Vedenie vozidla a obsluha strojov Prolia nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Dôležité informácie o niektorých zložkách Prolie Ak neznášate niektoré cukry Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (sorbitol E420), kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku. 50

51 Ak držíte kontrolovanú sodíkovú diétu Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 60 mg, to znamená, že je v podstate bez sodíka. 3. AKO POUŽÍVAŤ PROLIU Zvyčajná dávka je 60 mg podaná jedenkrát každých 6 mesiacov vo forme jednorazovej injekcie pod kožu (subkutánne). Najvhodnejšie miesta na podanie sú do stehna, brucha alebo vonkajšej časti nadlaktia. Každé balenie Prolie obsahuje pripomienkovú kartičku so samolepkami, ktoré sa dajú odlepiť zo škatuľky. Odlepené samolepky použite na označenie dátumu nasledujúcej injekcie vo Vašom osobnom kalendári a/alebo na pripomienkovej kartičke, aby ste si zaznamenali dátum nasledujúcej injekcie. Počas liečby Proliou je potrebné, aby ste užívali aj doplnky vápnika a vitamínu D. Váš lekár sa o tom s Vami porozpráva. Váš lekár alebo zdravotnícky pracovník ukáže Vášmu opatrovateľovi, ako používať Proliu. Ak zabudnete použiť Proliu Ak vynecháte dávku Prolie, injekcia sa má podať čo najskôr. Ďalšie injekcie sa následne majú naplánovať každých 6 mesiacov od dátumu poslednej injekcie. Ak prestanete používať Proliu Na dosiahnutie najlepšieho prínosu z liečby je dôležité používať Proliu tak dlho, ako Vám to predpíše Váš lekár. Predtým, ako budete uvažovať o ukončení liečby, sa, prosím, porozprávajte so svojím lekárom. 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY Menej často sa u pacientov liečených Proliou objavili kožné infekcie (predovšetkým celulitída). Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov počas liečby Proliou: opuchnutá, sčervenená oblasť kože, najčastejšie v dolnej časti nohy, ktorá je rozpálená a citlivá a prípadne s príznakmi horúčky. Tak ako všetky lieky, aj Prolia môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedená nižšie je definovaná pomocou nasledujúcej konvencie: Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov) Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov) Menej časté (postihujú 1 až 10 z používateľov) Zriedkavé (postihujú 1 až 10 z používateľov) Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z používateľov) Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov). Časté vedľajšie účinky: bolestivé močenie, časté močenie, krv v moči, neschopnosť udržať moč, infekcia horných dýchacích ciest, bolesť, pálenie alebo znecitlivenie, ktoré smerujú Vašou nohou nadol (ischias), zahmlená oblasť v očných šošovkách (katarakty), zápcha, 51

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá naplnená injekčná striekačka

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá naplnená injekčná striekačka

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Prolia 60 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá naplnená injekčná striekačka

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Aclasta 5 mg infúzny roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá fľaša so 100 ml roztoku obsahuje 5 mg kyseliny zoledrónovej

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU FIRMAGON 80 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna injekčná liekovka obsahuje 80 mg degarelixu

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Neulasta 6 mg injekčný roztok. 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 6 mg pegfilgrastímu*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prolia 60 mg ενέσιµο διάλυµα σε προγεµισµένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεµισµένη

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Neulasta 6 mg injekčný roztok. 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 6 mg pegfilgrastímu*

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke 2. KVALITATÍVNE

Διαβάστε περισσότερα

Annex III Zmeny príslušných častí súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa

Annex III Zmeny príslušných častí súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa v prípade indikácií symptomatickej liečby tinitu, vertiga a poruchy v zornom poli dospel výbor CHMP k záveru, že vzhľadom na nové dostupné údaje o bezpečnosti a veľmi obmedzené množstvo údajov o účinnosti

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg hydroxyzíniumdichloridu.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg hydroxyzíniumdichloridu. SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU ATARAX 25 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg hydroxyzíniumdichloridu.

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Pulmozyme 2 500 U/2,5 ml roztok na rozprašovanie 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá ampulka obsahuje 2 500 U (zodpovedá 2,5 mg) dornázy

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Ilaris 150 mg prášok na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna injekčná liekovka obsahuje 150 mg kanakinumabu*.

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05010 Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07045 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Cisordinol Depot 200 mg Injekčný roztok

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU AVONEX 30 mikrogramov prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá injekčná liekovka BIO-SET

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jedna injekčná liekovka obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 200 mg gemcitabínu.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jedna injekčná liekovka obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 200 mg gemcitabínu. Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06260-ZME SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Gemzar 200 mg prášok na infúzny roztok Gemzar 1 g prášok na infúzny roztok 2. KVALITATÍVNE

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Hepsera 10 mg tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tableta obsahuje 10 mg adefovir-dipivoxilu. Pomocná látka: Každá

Διαβάστε περισσότερα

Pomocné látky: Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje 22,9 mg monohydrátu laktózy, pozri časť 4.4.

Pomocné látky: Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje 22,9 mg monohydrátu laktózy, pozri časť 4.4. 1. NÁZOV LIEKU Xarelto 20 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rivaroxabanu. Pomocné látky: Každá 20 mg filmom obalená tableta

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Xyrem 500 mg/ml perorálny roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každý ml roztoku obsahuje 500 mg nátriumoxybátu. Úplný zoznam

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

Príloha III. Navrhovaný text pre súhrn charakteristických vlastností a písomnú informáciu pre používateľov

Príloha III. Navrhovaný text pre súhrn charakteristických vlastností a písomnú informáciu pre používateľov Príloha III Navrhovaný text pre súhrn charakteristických vlastností a písomnú informáciu pre používateľov 11 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 12 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jedna infúzna fľaša s objemom 500 ml infúzneho roztoku obsahuje 200 mg amantadíniumsulfátu.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jedna infúzna fľaša s objemom 500 ml infúzneho roztoku obsahuje 200 mg amantadíniumsulfátu. Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2015/03477-ZME SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU PK-Merz infúzny intravenózny roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna infúzna

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Pregabalin Sandoz 25 mg tvrdé kapsuly 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tvrdá kapsula obsahuje 25 mg pregabalínu. Úplný

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Prostavasin 20 ug prášok na infúzny roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 1 ampulka (obsahujúca 48,2 mg lyofilizovanej substancie) obsahuje:

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Lucentis 10 mg/ml injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jeden ml obsahuje 10 mg ranibizumabu*. Každá injekčná liekovka

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2015/03477-ZME SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU PK-Merz 100 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. 1 injekčná liekovka s 5 ml injekčného roztoku Epirubicinu Hikma obsahuje 10 mg epirubicíniumchloridu.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. 1 injekčná liekovka s 5 ml injekčného roztoku Epirubicinu Hikma obsahuje 10 mg epirubicíniumchloridu. Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evidenčné číslo: 2107/9031 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Epirubicin Hikma 2 mg/ml injekčný roztok intravezikálne použitie 2. KVALITATÍVNE

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P.

LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P. LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu v liečbe BPH: doxazosín GITS CARDURA

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jeden ml Caelyxu obsahuje 2 mg doxorubicíniumchloridu v pegylovanej

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Granpidam 20 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg sildenafilu

Διαβάστε περισσότερα

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Súhrn charakteristických vlastností lieku Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/03835-ZME Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/04249-Z1B Súhrn charakteristických vlastností lieku 1. NÁZOV LIEKU Roferon-A 9 MIU / 0,5 ml injekčný

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/02614-PRE SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Cipralex 10 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Cipralex

Διαβάστε περισσότερα

Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty. Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin

Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty. Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin Karcinóm prostaty na Slovensku je v poradí výskytu zhubných nádorov u mužov tretí v poradí po pľúcnom

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Xiapex 0,9 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Silgard, injekčná suspenzia Silgard, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tableta Ribavirinu Teva Pharma

Διαβάστε περισσότερα

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 26 Písomná informácia pre používateľa Neulasta 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke pegfilgrastím Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým,

Διαβάστε περισσότερα

ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKOCH, SPÔSOB PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKOCH, SPÔSOB PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH PRÍLOHA I ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKOCH, SPÔSOB PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH 1 Členský štát EÚ/EHP Rakúsko Belgicko Bulharsko

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. Benlysta 120 mg prášok na infúzny koncentrát Benlysta 400 mg prášok na infúzny koncentrát.

Písomná informácia pre používateľa. Benlysta 120 mg prášok na infúzny koncentrát Benlysta 400 mg prášok na infúzny koncentrát. Písomná informácia pre používateľa Benlysta 120 mg prášok na infúzny koncentrát Benlysta 400 mg prášok na infúzny koncentrát belimumab Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie

Διαβάστε περισσότερα

Prevalencia diabetes mellitus a hraničnej glykémie nalačno na Slovensku podľa veku vek Galajda, P., Mokáň, M. et al., 2007 Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby u 285 541 dispenzarizovaných

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2108/03212 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať

Διαβάστε περισσότερα

Súhrn charakteristických vlastností lieku. Liečivo: midazolamiummaleinát 10,2 mg, čo zodpovedá 7,5 mg midazolamu v jednej filmom obalenej tablete.

Súhrn charakteristických vlastností lieku. Liečivo: midazolamiummaleinát 10,2 mg, čo zodpovedá 7,5 mg midazolamu v jednej filmom obalenej tablete. Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/07100-z1b Súhrn charakteristických vlastností lieku 1. NÁZOV LIEKU Dormicum 7,5 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU Liečivo:

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU PegIntron 50 mikrogramov, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok naplnený v pere PegIntron 80 mikrogramov, prášok a rozpúšťadlo na

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Afinitor 2,5 mg tablety Afinitor 5 mg tablety Afinitor 10 mg tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Afinitor 2,5 mg tablety

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. STELARA 45 mg injekčný roztok Ustekinumab

Písomná informácia pre používateľa. STELARA 45 mg injekčný roztok Ustekinumab Písomná informácia pre používateľa STELARA 45 mg injekčný roztok Ustekinumab Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Každá tableta obsahuje 10 mg zuklopentixolu (ako 11,82 mg zuclopenthixoli dihydrochloridum)

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Každá tableta obsahuje 10 mg zuklopentixolu (ako 11,82 mg zuclopenthixoli dihydrochloridum) Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05010 Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00327, 2014/01236 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Cisordinol 10 mg Filmom

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2011/02156-Z1B PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O TRANSFERE, EV.Č. 2011/03321-TR SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Tamsulosin Pharmacenter

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU MEPACT 4 mg prášok na koncentrát na infúznu disperziu 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 53 Písomná informácia pre používateľa Nplate 250 mikrogramov prášok na injekčný roztok Nplate 500 mikrogramov prášok na injekčný roztok Romiplostim Pozorne si prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. STELARA 90 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke Ustekinumab

Písomná informácia pre používateľa. STELARA 90 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke Ustekinumab Písomná informácia pre používateľa STELARA 90 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke Ustekinumab Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU Posatex ušná suspenzná instilácia pre psov 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Účinné látky: Orbifloxacinum Mometasoni

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety vemurafenib

Písomná informácia pre používateľa. Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety vemurafenib Písomná informácia pre používateľa Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety vemurafenib Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť

Διαβάστε περισσότερα

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 31 Písomná informácia pre používateľa Vectibix 20 mg/ml infúzny koncentrát panitumumab Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.to umožní rýchle získanie nových

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTRISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTRISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2012/03777-ZIB SÚHRN CHARAKTRISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU PRIXINA 600 mg filmom obalené tablety. 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE

Διαβάστε περισσότερα

Príloha II. Vedecké závery a odôvodnenie pozitívneho stanoviska

Príloha II. Vedecké závery a odôvodnenie pozitívneho stanoviska Príloha II Vedecké závery a odôvodnenie pozitívneho stanoviska 14 Vedecké závery Celkový súhrn vedeckého hodnotenia lieku Flutiform a súvisiace názvy (pozri prílohu I) Flutiform 50/5, 125/5 a 250/10 mikrogramov,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKU, SPÔSOB PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKU, SPÔSOB PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH PRÍLOHA I ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKU, SPÔSOB PODÁVANIA, DRŽITELIA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH 1 Členský štát Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Διαβάστε περισσότερα

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr.

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. SNP 1, Košice Efektivita poskytovanej dialyzačnej liečby z dlhodobého hľadiska

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU { PAGE }

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU { PAGE } PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Myocet 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Komplex kapsulovaného

Διαβάστε περισσότερα

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Názov lieku SOLU-MEDROL 40 mg SOLU-MEDROL 125 mg SOLU-MEDROL 250 mg SOLU-MEDROL 500 mg SOLU-MEDROL 1 g methylprednisolonum Lieková forma Prášok a rozpúšťadlo na injekčný

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľov. PREZISTA 150 mg filmom obalené tablety darunavir

Písomná informácia pre používateľov. PREZISTA 150 mg filmom obalené tablety darunavir Písomná informácia pre používateľov PREZISTA 150 mg filmom obalené tablety darunavir Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

VIII. Siťajovo predvianočné sympózium

VIII. Siťajovo predvianočné sympózium Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská reumatologická spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. si Vás dovoľujú pozvať na VIII. Siťajovo predvianočné sympózium ktoré sa bude konať dňa 4. 12.

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Liek s ukončenou platnosťou registrácie

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Liek s ukončenou platnosťou registrácie PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU PhotoBarr 15 mg prášok na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá injekčná liekovka obsahuje 15 mg porfiméru

Διαβάστε περισσότερα

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) L 331/8 SK 18.11.2014 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1228/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa povoľujú a ktorým sa zamietajú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Čiastka Dňa 8. júla 2009 Ročník 57 OBSAH:

Čiastka Dňa 8. júla 2009 Ročník 57 OBSAH: Čiastka 26-28 Dňa 8. júla 2009 Ročník 57 OBSAH: Normatívna časť: 30. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov

Διαβάστε περισσότερα

Farmaceutická forma. Spôsob podávania. Množstvo aktívnej látky. o registrácii. Názov. Bicalutamid-TEVA 150 mg-filmtabletten

Farmaceutická forma. Spôsob podávania. Množstvo aktívnej látky. o registrácii. Názov. Bicalutamid-TEVA 150 mg-filmtabletten PRÍLOHA I ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKOCH, SPÔSOBY PODÁVANIA, UCHÁDZAČ, DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH Členský štát Držiteľ rozhodnutia o

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg roztok na vonkajšiu aplikáciu na kožu pre psov 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA 1 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA 1 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA 1 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingválne tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna sublingválna tableta obsahuje 2 mg buprenorfínu

Διαβάστε περισσότερα

Kostný metabolizmus β-crosslaps (β-ctx) BRATISLAVA Mgr. Anita Ráczová

Kostný metabolizmus β-crosslaps (β-ctx) BRATISLAVA Mgr. Anita Ráczová Kostný metabolizmus β-crosslaps (β-ctx) 4.10.2017 BRATISLAVA Mgr. Anita Ráczová 15-20 % celkovej hmotnosti tela Funkcie: Zaisťujú homeostázu Spolupracujú pri úprave porúch acidobázickej rovnováhy Vytvoria

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby juvenilnej idiopatickej artritídy

Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby juvenilnej idiopatickej artritídy Zdravotná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa Kód zdravotnej poisťovne: 25 Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby juvenilnej idiopatickej artritídy Liečba: začatie liečby pokračovanie liečby zmena

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním

Písomná informácia pre používateľa. Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním Písomná informácia pre používateľa Xeplion 25 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním Xeplion 50 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Primárna imunitná trombocytopénia

Primárna imunitná trombocytopénia Vzdelávanie pacientov každého veku 01 17 Zdravotnícka oblasť Primárna imunitná trombocytopénia Primárna imunitná trombocytopénia Aktuálny prístup k liečbe ITP, zvládanie nežiaducich účinkov Použitie kortikosteroidov

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát Pegylovaný lipozomálny doxorubicíniumchlorid

Písomná informácia pre používateľa. Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát Pegylovaný lipozomálny doxorubicíniumchlorid Písomná informácia pre používateľa Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát Pegylovaný lipozomálny doxorubicíniumchlorid Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek,

Διαβάστε περισσότερα

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. KLACID I.V. clarithromycinum (ut lactobionas) prášok na infúzny roztok

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. KLACID I.V. clarithromycinum (ut lactobionas) prášok na infúzny roztok Príloha č. 3 k Rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2108/00773 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV KLACID I.V. clarithromycinum (ut lactobionas) prášok na infúzny roztok Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 40 Písomná informácia pre používateľa Protopic 0,03% dermálna masť Takrolimus monohydrát Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať

Διαβάστε περισσότερα

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania VASOCARDIN možno užiť počas jedla alebo nalačno. Tablety sa zapíjajú vodou.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania VASOCARDIN možno užiť počas jedla alebo nalačno. Tablety sa zapíjajú vodou. PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.:0464/2000 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. Názov lieku VASOCARDIN 50 VASOCARDIN 100 (metoprololi tartras) 2. Kvalitatívne a kvantitatívne

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Systémový lupus Erythematosus

Systémový lupus Erythematosus www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Systémový lupus Erythematosus Verzia 2016 1. ČO JE SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS 1.1 Čo je to? Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronická autoimunitná

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny pri diabete

Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny pri diabete Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny pri diabete 1 Kucharská J., 1 Uličná O., 1 Vančová O., 1 Gvozdjáková A., 1 Bada V., 2 Muchová J., 2 Ďuračková Z. Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska

Διαβάστε περισσότερα