ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0218/ /0032(COD) 12/07/2007 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο στις 2 1 Μαΐου 2007 για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου Έγγρ /5/ /2007 δηλώσεις COM(2007)0389

2

3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2005/ /5/07 REV 5 STATΙS 32 COMPET 79 CODEC 257 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο στις 2 1 Μαΐου 2007 για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra DG C 1B

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. /2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285, παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 1, 1 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 1 DG C 1B

5 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου , θέσπισε κοινό πλαίσιο για την κατάρτιση μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς με εναρμονισμένους ορισμούς, χαρακτηριστικά, πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες ενημέρωσης. Προκειμένου να παραμείνει η ανάπτυξη των μητρώων επιχειρήσεων σε εναρμονισμένο πλαίσιο, θα πρέπει να εκδοθεί νέος κανονισμός. (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2 περιλαμβάνει τους ορισμούς των στατιστικών μονάδων που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η εσωτερική αγορά απαιτεί βελτιωμένη στατιστική συγκρισιμότητα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Κοινότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση, θα πρέπει να υιοθετηθούν κοινοί ορισμοί και περιγραφές για τις επιχειρήσεις και τις λοιπές σχετικές στατιστικές μονάδες που πρέπει να καλυφθούν. (3) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων 3 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπροθέσμων στατιστικών 4 θέσπισαν κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη διάρθρωση, τις δραστηριότητες, την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην Κοινότητα. Τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς αποτελούν βασικό στοιχείο ενός τέτοιου κοινού πλαισίου, καθιστώντας εφικτή την οργάνωση και τον συντονισμό των στατιστικών ερευνών με την παροχή εναρμονισμένου πλαισίου δειγματοληψίας ΕΕ L 196, , σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, , σ. 1). ΕΕ L 76, , σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. ΕΕ L 14, , σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. ΕΕ L 162, , σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1503/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 281, , σ. 15). 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 2 DG C 1B

6 (4) Τα μητρώα επιχειρήσεων αποτελούν μέθοδο η οποία επιτρέπει τον συγκερασμό των αλληλοσυγκρουόμενων αναγκών για την ομαδοποίηση περισσότερων πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρήσεις, αφενός, και την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των ίδιων των επιχειρήσεων, αφετέρου, ιδίως με τη χρήση υφιστάμενων πληροφοριών σε διοικητικά και νομικά αρχεία, ειδικότερα στην περίπτωση των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/EK της Επιτροπής της 6ης Μαΐου (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 2, θέσπισε πλαίσιο για την κατάρτιση κοινοτικού στατιστικού προγράμματος καθώς και κοινό πλαίσιο για το στατιστικό απόρρητο. (6) Οι ειδικοί κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων εντός του πλαισίου του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος δεν επηρεάζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 3. (7) Τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς είναι η κύρια πηγή για τη δημογραφία των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι παρακολουθούν κάθε ίδρυση και διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, καθώς και τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία που απορρέουν από τη συγκέντρωση ή την αποσυγκέντρωση, η οποία επέρχεται από κινήσεις όπως οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι διαλύσεις, οι αποσχίσεις και η αναδιάρθρωση ΕΕ L 124, , σ. 36. ΕΕ L 52, , σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. ΕΕ L 281, , σ. 31. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/ /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 3 DG C 1B

7 (8) Τα μητρώα επιχειρήσεων παρέχουν τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ικανοποίηση ενός έντονου πολιτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, όχι μόνο όσον αφορά τη γεωργία αλλά και όσον αφορά τον ολοένα αυξανόμενο συνδυασμό της με άλλες δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τις γεωργικές στατιστικές που βασίζονται στα προϊόντα. (9) Οι δημόσιες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εθνικές οικονομίες των κρατών μελών. Η οδηγία 80/723/EOK της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980, περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων 1 καλύπτει ειδικές κατηγορίες δημοσίων επιχειρήσεων. Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιες εταιρείες θα πρέπει, επομένως, να προσδιορίζονται στα μητρώα επιχειρήσεων, και αυτό μπορεί να γίνει με την ταξινόμηση του θεσμικού τομέα. (10) Οι πληροφορίες όσον αφορά τους δεσμούς ελέγχου μεταξύ νομικών μονάδων χρειάζονται για τον καθορισμό των ομάδων επιχειρήσεων, τον ορθό προσδιορισμό των επιχειρήσεων, την ανάλυση χαρακτηριστικών των μεγάλων και σύνθετων μονάδων και τη μελέτη της συγκέντρωσης της οικονομίας σε συγκεκριμένες αγορές. Οι πληροφορίες για τις ομάδες επιχειρήσεων βελτιώνουν την ποιότητα των μητρώων επιχειρήσεων και μπορούν να χρησιμοποιούνται για να μειώνεται ο κίνδυνος αποκάλυψης εμπιστευτικών δεδομένων. Η σημασία ορισμένων χρηματοοικονομικών δεδομένων έχει συχνά μεγαλύτερη βαρύτητα σε επίπεδο ομάδας ή υποομάδας επιχειρήσεων απ ό,τι σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης στην πραγματικότητα, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνον σε επίπεδο ομάδας ή υποομάδας. Η καταχώριση των δεδομένων ομάδων επιχειρήσεων καθιστά εφικτή, εφόσον απαιτείται, την έρευνα απευθείας επί των ομάδων αντί επί των συστατικών μονάδων τους, και αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τον φόρτο που συνεπάγεται η υποχρέωση παροχής στατιστικών πληροφοριών. Τα μητρώα επιχειρήσεων θα πρέπει να εναρμονισθούν περαιτέρω προκειμένου να εγγράφονται οι ομάδες επιχειρήσεων. 1 ΕΕ L 195, , σ. 35. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/81/ΕΚ (ΕΕ L 312, , σ. 47). 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 4 DG C 1B

8 (11) Η προϊούσα παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δυσχεραίνει την τρέχουσα παραγωγή αρκετών στατιστικών. Με την καταχώριση δεδομένων πολυεθνικών ομάδων επιχειρήσεων, τα μητρώα επιχειρήσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για τη βελτίωση πολλών στατιστικών που αφορούν την παγκοσμιοποίηση: διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, ισοζύγιο πληρωμών, άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλοδαπές θυγατρικές, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και τη διεθνή αγορά εργασίας. Οι περισσότερες από αυτές τις στατιστικές καλύπτουν ολόκληρη την οικονομία και απαιτούν ούτως την κάλυψη όλων των κλάδων της οικονομίας από τα μητρώα επιχειρήσεων. (12) Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο 1, η επίκληση εθνικών κανόνων περί στατιστικού απορρήτου δεν μπορεί να παρεμποδίσει τη διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών δεδομένων στην κοινοτική αρχή (Eurostat), εφόσον η διαβίβαση αυτών των δεδομένων προβλέπεται από πράξη του κοινοτικού δικαίου. (13) Προκειμένου να εγγυηθούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών που είναι υπεύθυνα για τη συλλογή των δεδομένων μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδομένων, όπως τα μητρώα που τηρούν οι φορολογικές αρχές και οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης, οι κεντρικές τράπεζες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε άλλες βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για διασυνοριακές συναλλαγές και θέσεις, εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών. 1 ΕΕ L 151, , σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/ /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 5 DG C 1B

9 (14) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις 1 έχει θεσπίσει κοινό πλαίσιο για την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση σχετικών κοινοτικών στατιστικών. (15) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 2. (16) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ενημερώνει τον κατάλογο των χαρακτηριστικών των μητρώων του Παραρτήματος, τους ορισμούς τους και τους κανόνες συνέχειας, να αποφασίζει σχετικά με την κάλυψη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των καθ ολοκληρίαν εγκατεστημένων στο οικείο κράτος ομάδων επιχειρήσεων, να εγκρίνει τους κανόνες ενημέρωσης των μητρώων και να ορίζει κοινά πρότυπα ποιότητας, καθώς επίσης και το περιεχόμενο και τη συχνότητα των εκθέσεων για την ποιότητα. Δεδομένου ότι αυτά τα μέτρα είναι γενικής εμβελείας, και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων ή στη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου. 1 2 ΕΕ L 35, , σ. 23. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 602/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 106, , σ. 10). ΕΕ L 184, , σ. 23. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, , σ. 11). 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 6 DG C 1B

10 (17) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί. (18) Ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράμματος 1, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς στην Κοινότητα. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ένα ή περισσότερα εναρμονισμένα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, ως εργαλείο για την προετοιμασία και τον συντονισμό ερευνών και ως πηγή πληροφοριών για τη στατιστική ανάλυση του πληθυσμού των επιχειρήσεων και των δημογραφικών του στοιχείων, για τη χρήση διοικητικών δεδομένων και για τον εντοπισμό και τη συγκρότηση στατιστικών μονάδων. 1 ΕΕ L 181, , σ /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 7 DG C 1B

11 Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Νομική μονάδα», «επιχείρηση», «τοπική μονάδα» και «ομάδα επιχειρήσεων»: όπως ορίζονται στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93, β) «Εθνικές αρχές»: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97, γ) «Στατιστικοί σκοποί»: όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1588/90, δ) «Πολυεθνική ομάδα επιχειρήσεων»: η ομάδα επιχειρήσεων που διαθέτει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή νομικές μονάδες εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες, ε) «Κατατετμημένη ομάδα επιχειρήσεων»: οι επιχειρήσεις και οι νομικές μονάδες μιας πολυεθνικής ομάδας επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες στην ίδια χώρα. Μπορεί να περιλαμβάνει μόνον μία μονάδα, εφόσον οι άλλες μονάδες δεν είναι εγκατεστημένες στη χώρα. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι κατατετμημένη ομάδα επιχειρήσεων ή μέρος αυτής. 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 8 DG C 1B

12 Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής 1. Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 και με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, στα μητρώα καταχωρίζονται: α) όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), καθώς και οι τοπικές μονάδες τους, β) οι νομικές μονάδες από τις οποίες αποτελούνται οι επιχειρήσεις αυτές, γ) οι κατατετμημένες ομάδες επιχειρήσεων και οι πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων, και δ) οι καθ ολοκληρίαν εγκατεστημένες στο οικείο κράτος ομάδες επιχειρήσεων. 2. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1, ωστόσο, δεν εφαρμόζονται σε νοικοκυριά, εφόσον τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγουν προορίζονται για ιδία κατανάλωση ή συνεπάγονται την εκμίσθωση ιδιόκτητου ακινήτου. 3. Οι τοπικές μονάδες που δεν αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες (υποκαταστήματα), που εξαρτώνται από αλλοδαπές επιχειρήσεις και ταξινομούνται ως οιονεί επιχειρήσεις σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995, όπως ορίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας 1 και του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών του 1993, αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις για τους σκοπούς των μητρώων επιχειρήσεων. 1 ΕΕ L 310, , σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180, , σ. 1). 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 9 DG C 1B

13 4. Οι ομάδες επιχειρήσεων μπορούν να ορισθούν βάσει των δεσμών ελέγχου μεταξύ των νομικών μονάδων τους. Για την περιγραφή των ομάδων επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται ο ορισμός του ελέγχου, όπως παρατίθεται στο σημείο 2.26 του Παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/ Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε μονάδες που ασκούν, εν όλω ή εν μέρει, οικονομική δραστηριότητα. Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά θεωρείται οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες που συμβάλλουν στο ΑΕγχΠ, καθώς και η άμεση και έμμεση κατοχή ενεργών νομικών μονάδων, θεωρούνται οικονομική δραστηριότητα για τους σκοπούς των μητρώων επιχειρήσεων. Οι οικονομικά μη ενεργές νομικές μονάδες αποτελούν μέρος μιας επιχείρησης μόνον σε συνδυασμό με οικονομικά ενεργές νομικές μονάδες. 6. Τα μέτρα που αποσκοπούν να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το κατά πόσον πρέπει να καταχωρίζονται στα μητρώα επιχειρήσεις με λιγότερο από 0,5 απασχολούμενο και ομάδες επιχειρήσεων καθ ολοκληρίαν εγκατεστημένες στο οικείο κράτος χωρίς καμία στατιστική σημασία για τα κράτη μέλη, καθώς και ο ορισμός μονάδων συμβατών με εκείνες των γεωργικών στατιστικών, αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 16, παράγραφος /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 10 DG C 1B

14 Άρθρο 4 Πηγές στοιχείων 1. Τηρώντας τους όρους του άρθρου 6 σχετικά με την ποιότητα, τα κράτη μέλη μπορούν να συλλέγουν τις απαιτούμενες βάσει του παρόντος κανονισμού πληροφορίες, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πηγή κρίνουν κατάλληλη. Επιτρέπεται στις εθνικές αρχές, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, να συλλέγουν, για στατιστικούς σκοπούς, τις πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και περιλαμβάνονται σε διοικητικά και νομικά αρχεία. 2. Όταν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν μπορούν να συλλεχθούν με λογικό κόστος, οι εθνικές αρχές δύνανται να εφαρμόζουν διαδικασίες στατιστικής εκτίμησης, με παράλληλη τήρηση του επιπέδου ακρίβειας και ποιότητας. Άρθρο 5 Χαρακτηριστικά των μητρώων 1. Οι καταχωριζόμενες στα μητρώα μονάδες προσδιορίζονται από κωδικό αριθμό αναγνώρισης και τα περιγραφικά στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα. 2. Τα μέτρα που αποσκοπούν να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού δια της συμπληρώσεώς τους, όσον αφορά την ενημέρωση του καταλόγου χαρακτηριστικών, και τον ορισμό των χαρακτηριστικών και τους κανόνες συνεχείας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 16, παράγραφος /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 11 DG C 1B

15 Άρθρο 6 Πρότυπα και εκθέσεις ποιότητας 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η ποιότητα των μητρώων επιχειρήσεων. 2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν αιτήματός της, έκθεση σχετικά με την ποιότητα των μητρώων επιχειρήσεων (εφεξής καλούμενες «εκθέσεις ποιότητας»). 3. Τα μέτρα που σχετίζονται με τα κοινά πρότυπα ποιότητας, καθώς και το περιεχόμενο και η συχνότητα των εκθέσεων ποιότητας, καθορίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 16, παράγραφος 3, και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος συγκέντρωσης των στοιχείων. 4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με μείζονες μεθοδολογικές ή άλλες αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των μητρώων επιχειρήσεων, αμέσως μόλις αυτές γίνονται γνωστές και το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη εφαρμογής κάθε τέτοιας αλλαγής. 5. Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εξετάζοντας ιδίως το κόστος για το στατιστικό σύστημα, την επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τα οφέλη. 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 12 DG C 1B

16 Άρθρο 7 Εγχειρίδιο συστάσεων Η Επιτροπή δημοσιεύει εγχειρίδιο συστάσεων για τα μητρώα επιχειρήσεων. Το εγχειρίδιο ενημερώνεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Άρθρο 8 Χρόνος αναφοράς και περιοδικότητα 1. Τα στοιχεία που εισάγονται και εξάγονται από τα μητρώα ενημερώνονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 2. Η συχνότητα της ενημέρωσης εξαρτάται από το είδος της μονάδας, την εξεταζόμενη μεταβλητή, το μέγεθος της μονάδας και την πηγή που χρησιμοποιείται συνήθως για την ενημέρωση. 3. Τα μέτρα που αφορούν τους κανόνες ενημέρωσης θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ετησίως αντίγραφο που αντανακλά την κατάσταση των μητρώων στο τέλος του έτους και διατηρούν το αντίγραφο αυτό τουλάχιστον επί 30 έτη για σκοπούς ανάλυσης. 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 13 DG C 1B

17 Άρθρο 9 Διαβίβαση των εκθέσεων 1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε στατιστικές αναλύσεις των μητρώων και διαβιβάζουν τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή (Eurostat), με το μορφότυπο και τη διαδικασία που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν αιτήματός της, κάθε σχετική πληροφορία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη. Άρθρο 10 Ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών Η ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων είναι δυνατόν να πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εφόσον η ανταλλαγή γίνεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να συμμετέχουν στην ανταλλαγή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 14 DG C 1B

18 Άρθρο 11 Ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών 1. Οι εθνικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) δεδομένα για τις πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων και τις συστατικές μονάδες τους, όπως ορίζονται στο Παράρτημα, προκειμένου να παρασχεθούν, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, πληροφορίες για τις πολυεθνικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεπής καταχώριση δεδομένων, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει, στις κατάλληλες εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους, δεδομένα για πολυεθνική ομάδα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών μονάδων της, όταν τουλάχιστον μία νομική μονάδα της ομάδας είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους. 3. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, το μορφότυπο, τα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα, καθώς και η διαδικασία για τη διαβίβαση δεδομένων των μεμονωμένων μονάδων στην Επιτροπή (Eurostat) και για τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τις πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων στις κατάλληλες εθνικές αρχές, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 15 DG C 1B

19 Άρθρο 12 Ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κεντρικών τραπεζών 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, είναι δυνατόν να πραγματοποιείται, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, η ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εφόσον η ανταλλαγή γίνεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τις πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον η ανταλλαγή έχει επιτραπεί ρητά από την αρμόδια εθνική αρχή. 2. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, το μορφότυπο, τα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα, καθώς και η διαδικασία για τη διαβίβαση των δεδομένων σχετικά με τις πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2. Άρθρο 13 Εμπιστευτικότητα και πρόσβαση σε δεδομένα που επιτρέπουν άμεση αναγνώριση 1. Όταν η Επιτροπή (Eurostat), οι εθνικές αρχές, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραλαμβάνουν δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12, χειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες με εμπιστευτικό τρόπο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/ /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 16 DG C 1B

20 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και παρά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97,οποιαδήποτε διαβίβαση εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) μπορεί να γίνεται στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την παραγωγή συγκεκριμένων κοινοτικών στατιστικών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση, απαιτείται ρητή άδεια της εθνικής αρχής που συνέλεξε τα δεδομένα. Άρθρο 14 Μεταβατική περίοδος και παρεκκλίσεις Όταν απαιτείται ευρεία προσαρμογή των μητρώων επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί παρέκκλιση, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, για μεταβατική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει... * Όσον αφορά τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, τη δημόσια διοίκηση και την άμυνα, καθώς και την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, και όσον αφορά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά σχετικά με τις ομάδες επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί παρέκκλιση, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, για μεταβατική περίοδο που δεν υπερβαίνει **. * ** Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 17 DG C 1B

21 Άρθρο 15 Μέτρα εφαρμογής 1. Τα ακόλουθα μέτρα, που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων δια της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 3: α) κάλυψη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των καθ ολοκληρίαν εγκατεστημένων στο οικείο κράτος ομάδων επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 6 β) ενημέρωση του καταλόγου χαρακτηριστικών των μητρώων που παρατίθεται στο Παράρτημα, των ορισμών τους και των κανόνων συνέχειάς τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή σύμφωνα με την οποία το όφελος της ενημέρωσης πρέπει να αντισταθμίζει το σχετικό κόστος, καθώς και την αρχή σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τις επιχειρήσεις πρέπει να παραμένουν εντός λογικών ορίων γ) καθορισμό κοινών προτύπων ποιότητας, καθώς και του περιεχομένου και της συχνότητας των εκθέσεων ποιότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6, παράγραφος 3, και δ) κανόνες ενημέρωσης των μητρώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος /5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 18 DG C 1B

22 2. Μέτρα σχετικά με τα ακόλουθα θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2: α) διαβίβαση εκθέσεων ποιότητας και πληροφοριών που προκύπτουν από τις στατιστικές αναλύσεις μητρώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 β) διαβίβαση δεδομένων για μεμονωμένες μονάδες πολυεθνικών ομάδων επιχειρήσεων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και γ) διαβίβαση δεδομένων για πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων, μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κεντρικών τραπεζών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12. Άρθρο 16 Επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5, και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη. 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τα άρθρα 5α, παράγραφος 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 19 DG C 1B

23 Άρθρο 17 Κατάργηση Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Έγινε στ..., στις Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 20 DG C 1B

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα μητρώα επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες ανά μονάδα. Οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητο να καταγράφονται χωριστά για κάθε μονάδα, εφόσον είναι δυνατόν να συναχθούν από άλλη(ες) μονάδα(ες). Η καταχώριση των μεταβλητών χωρίς χαρακτηρισμό είναι υποχρεωτική η καταχώριση των μεταβλητών που χαρακτηρίζονται «υπό προϋποθέσεις» είναι υποχρεωτική, εφόσον υπάρχουν στο κράτος μέλος, συνιστάται δε η καταχώριση των μεταβλητών που χαρακτηρίζονται «προαιρετικές». 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Κωδικός αριθμός αναγνώρισης 1.2α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία 1.2β 1.2γ Προαιρετικό Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) στο πιο αναλυτικό επίπεδο Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και πληροφορίες που επιτρέπουν την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός αριθμός αναγνώρισης Ημερομηνία νομικής σύστασης, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα Ημερομηνία κατά την οποία η νομική μονάδα παύει να αποτελεί μέρος μιας επιχείρησης (όπως καθορίζεται στο σημείο 3.3) 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.6 Νομική μορφή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΗΤΡΩΑ 1.7α 1.7β Προαιρετικό Αναφορά σε συναφή μητρώα στα οποία έχει καταχωρισθεί τόσο η υπό εξέταση νομική μονάδα όσο και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς Αναφορά στο μητρώο ενδοκοινοτικών φορέων που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 638/2004 1, και αναφορά σε τελωνειακά αρχεία ή στο μητρώο εξωκοινοτικών φορέων Αναφορά σε στοιχεία του ισολογισμού (για μονάδες που υποχρεούνται να δημοσιεύουν λογαριασμούς), και αναφορά στο μητρώο ισοζυγίου πληρωμών ή στο μητρώο άμεσων ξένων επενδύσεων, και αναφορά στο γεωργικό μητρώο Πρόσθετα χαρακτηριστικά για νομικές μονάδες που αποτελούν μέρος επιχειρήσεων που ανήκουν σε ομάδα επιχειρήσεων: ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος/κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων (4.1), στην οποία ανήκει η μονάδα Ημερομηνία σύνδεσης με την εγκατεστημένη στο οικείο κράτος /κατατετμημένη ομάδα Ημερομηνία αποχώρησης από την εγκατεστημένη στο οικείο κράτος /κατατετμημένη ομάδα 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών (ΕΕ L 102, , σ. 1). 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

26 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.11α 1.11β 1.12α 1.12β Υπό προϋποθέσεις Η καταχώριση των δεσμών ελέγχου μεταξύ εγκατεστημένων μπορεί να γίνεται από την κορυφή προς τη βάση (1.11α) ή αντιστρόφως (1.11β). Καταχωρίζεται μόνον το πρώτο επίπεδο ελέγχου, άμεσου ή έμμεσου, για κάθε μονάδα (με το συνδυασμό τους μπορεί να προκύψει ολόκληρη η αλυσίδα ελέγχου). Κωδικός(οί) αριθμός(οί) αναγνώρισης της(των) εγκατεστημένης(ων) νομικής(ών) μονάδας(ων), η(οι) οποία(ες) ελέγχεται(ονται) από τη νομική μονάδα Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της εγκατεστημένης νομικής μονάδας, η οποία ελέγχει τη νομική μονάδα Χώρα(ες) εγγραφής, και κωδικός(οί) αριθμός(οί) αναγνώρισης, ή, ονοματεπώνυμο(α)/επωνυμία(ες) και διεύθυνση(εις) της(των) μη εγκατεστημένης(ων) νομικής(ών) μονάδας(ων) που ελέγχεται(ονται) από τη νομική μονάδα Αριθμός (οί) ΦΠΑ μη εγκατεστημένης(ων) νομικής(ών) μονάδας(ων), που ελέγχονται από τη νομική μονάδα 1.13α Χώρα εγγραφής, και κωδικός αριθμός αναγνώρισης, ή, ονοματεπώνυμο/επωνυμία και διεύθυνση της μη εγκατεστημένης νομικής μονάδας που ελέγχει τη νομική μονάδα 1.13β Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης νομικής μονάδας, η οποία ελέγχει τη νομική μονάδα. 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

27 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.14α 1.14β Υπό προϋποθέσεις Υπό προϋποθέσεις Υπό προϋποθέσεις Υπό προϋποθέσεις Υπό προϋποθέσεις Η καταχώριση της σχέσης κυριότητας μεταξύ εγκατεστημένων μπορεί να γίνεται από την κορυφή προς τη βάση (1.14α) ή αντιστρόφως (1.14β). Τόσο η καταχώριση των πληροφοριών όσο και το κατώτατο όριο που χρησιμοποιείται για τα μετοχικά μερίδια εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών αυτών στις διοικητικές πηγές. Το συνιστώμενο κατώτατο όριο είναι η άμεση κυριότητα του 10% ή μεγαλύτερου μετοχικού μεριδίου. α) Κωδικός(οί) αριθμός(οί) αναγνώρισης, και β) μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(ων) νομικής(ών) μονάδας(ων), την(τις) οποία(ες) κατέχει η νομική μονάδα α) Κωδικός(οί) αριθμός(οί) αναγνώρισης, και β) μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(ων) νομικής(ών) μονάδας(ων), η(οι) οποία(ες) κατέχει(ουν) τη νομική μονάδα α) Χώρα(ες) εγγραφής, και β) κωδικός(οί) αριθμός(οί) αναγνώρισης, ή, ονοματεπώνυμο(α)/επωνυμία(ες), διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) ΦΠΑ, και γ) μερίδια (%) της(των) μη εγκατεστημένης(ων) νομικής(ών) μονάδας(ων), την(τις) οποία(ες) κατέχει η νομική μονάδα α) Χώρα(ες) εγγραφής, και β) κωδικός(οί) αριθμός(οί) αναγνώρισης, ή, ονοματεπώνυμο(α)/επωνυμία(ες), διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) ΦΠΑ, και γ) μερίδια (%) της(των) μη εγκατεστημένης(ων) νομικής(ών) μονάδας(ων), η(οι) οποία(ες) κατέχει(ουν) τη νομική μονάδα 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

28 2. ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Κωδικός αριθμός αναγνώρισης 2.2α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία 2.2β 2.2γ Προαιρετικό 2.3 Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) στο πιο αναλυτικό επίπεδο Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και πληροφορίες που θα επιτρέψουν την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της επιχείρησης (3.1) στην οποία ανήκει η τοπική μονάδα 2.4 Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 2.5 Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

29 2.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.7 Υπό προϋποθέσεις ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΗΤΡΩΑ 2.8 Προαιρετικό Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE Δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν, σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE. Το σημείο αυτό αφορά μόνον τις τοπικές μονάδες που αποτελούν αντικείμενο ερευνών Δραστηριότητα που ασκείται στην τοπική μονάδα και συνιστά βοηθητική δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία ανήκει (ναι/όχι) 2.9 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων 2.10α Αριθμός μισθωτών 2.10β Προαιρετικό Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 2.11 Κωδικός γεωγραφικής θέσης 2.12 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά σε συναφή μητρώα στα οποία εμφανίζεται η τοπική μονάδα και τα οποία περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς (εάν υπάρχουν τέτοια συναφή μητρώα) 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

30 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3.1 Κωδικός αριθμός αναγνώρισης 3.2α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία 3.2β Προαιρετικό 3.3 Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση δικτυακού τόπου Κωδικός(οί) αριθμός(οί) αναγνώρισης της(των) νομικής(ών) μονάδας(ων) από την(τις) οποία(ες) αποτελείται η επιχείρηση 3.4 Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 3.5 Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

31 3.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.7 Υπό προϋποθέσεις Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE Δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν, σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE. Το σημείο αυτό αφορά μόνον τις επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο ερευνών 3.8 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων 3.9α Αριθμός μισθωτών 3.9β Προαιρετικό 3.10α 3.10β 3.11 προαιρετικό Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Κύκλος εργασιών, εκτός από τους τομείς του σημείου 3.10β Κύκλος εργασιών για τη γεωργία, το κυνήγι και τη δασοκομία, την αλιεία και τη δημόσια διοίκηση και την άμυνα, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τα ιδιωτικά νοικοκυριά με απασχολούμενα άτομα και τους εγκατεστημένους στην αλλοδαπή οργανισμούς Θεσμικός τομέας και υποτομέας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

32 Πρόσθετα χαρακτηριστικά για επιχειρήσεις που ανήκουν σε ομάδα επιχειρήσεων: ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ α Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος/κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων (4.1), στην οποία ανήκει η επιχείρηση 4. ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4.2β Προαιρετικό Υπό προϋποθέσεις εν μέρει Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος /κατατετμημένης ομάδας Επωνυμία της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος /κατατετμημένης ομάδας Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση δικτυακού τόπου της εγκατεστημένης/κατατετμημένης έδρας Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του επικεφαλής της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος/κατατετμημένης ομάδας (ισοδυναμεί με τον αριθμό αναγνώρισης της νομικής μονάδας η οποία είναι ο εγκατεστημένος επικεφαλής της ομάδας). Υπό προϋποθέσεις Εάν η ελέγχουσα μονάδα είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι οικονομικός φορέας, η καταχώριση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας αυτής στις διοικητικές πηγές Τύπος ομάδας επιχειρήσεων: 1. καθ ολοκληρίαν εγκατεστημένη ομάδα 2. εγχωρίως ελεγχόμενη κατατετμημένη ομάδα 3. αλλοδαπώς ελεγχόμενη κατατετμημένη ομάδα 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA Ημερομηνία δημιουργίας της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος /κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων Ημερομηνία διάλυσης της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος /κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων Κωδικός κύριας δραστηριότητας της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος /κατατετμημένης ομάδας σε διψήφιο επίπεδο της NACE ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.8 Προαιρετικό Δευτερεύουσες δραστηριότητες της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος /κατατετμημένης ομάδας σε διψήφιο επίπεδο της NACE 4.9 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στην εγκατεστημένη στο οικείο κράτος /κατατετμημένη ομάδα 4.10 Προαιρετικό Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

34 Πρόσθετα χαρακτηριστικά για πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων (τύποι 2 και 3 στο σημείο 4.4): Η καταχώριση των μεταβλητών 4.11 και 4.12α είναι προαιρετική έως ότου θεσπισθεί η διαβίβαση πληροφοριών για τις πολυεθνικές ομάδες, όπως ορίζεται στο άρθρο 11. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 4.11 Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του παγκόσμιου ομίλου 4.12α Επωνυμία του παγκόσμιου ομίλου 4.12β Προαιρετικό 4.13a Χώρα εγγραφής, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση δικτυακού τόπου της παγκόσμιας έδρας Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του επικεφαλής του παγκόσμιου ομίλου, εφόσον ο επικεφαλής του ομίλου είναι εγκατεστημένος (ισοδυναμεί με τον κωδικό αριθμό αναγνώρισης της νομικής μονάδας η οποία είναι ο επικεφαλής του ομίλου). Εάν ο επικεφαλής του παγκόσμιου ομίλου είναι μη εγκατεστημένος, η χώρα εγγραφής του 4.13β Προαιρετικό Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του επικεφαλής του παγκοσμίου ομίλου ή όνομα και διεύθυνση εάν δεν είναι εγκατεστημένος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Αριθμός απασχολούμενων ατόμων 4.14 Προαιρετικό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ παγκοσμίως ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.15 Προαιρετικό Ενοποιημένος παγκόσμιος κύκλος εργασιών 4.16 Προαιρετικό Χώρα του παγκόσμιου κέντρου αποφάσεων 4.17 Προαιρετικό Χώρες όπου βρίσκονται επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες 7656/5/07 REV 5 ZAC/sa,ra 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C 1B

35 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2005/0032 (COD) 7656/5/07 REV 5 ADD 1 STATIS 32 COMPET 79 CODEC 257 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 21 Μαΐου 2007 ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7656/5/07 REV 5 ADD 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG C I

36 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της 1 στις 5 Απριλίου 2005 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονισμού (ΕΟΚ) 2186/93 για τα μητρώα επιχειρήσεων και για να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες στατιστικές απαιτήσεις οι οποίες έχουν ανακύψει σταδιακά. Η πρόταση εξετάστηκε και συζητήθηκε από τις προπαρασκευαστικές ομάδες και επιτροπές του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια διαδοχικών Προεδριών. 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Ιουνίου Στις 21 Μαΐου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ Κύριοι στόχοι του σχεδίου κανονισμού είναι : - η υποχρεωτική καταχώριση σε μητρώο όλων των επιχειρήσεων που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες με τις οποίες συμβάλλουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, των τοπικών μονάδων τους και των αντίστοιχων νομικών μονάδων - η κάλυψη όλων των χρηματοοικονομικών δεσμών και των ομάδων επιχειρήσεων, όπως και η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (Eurostat) σχετικά με τις πολυεθνικές ομάδες και τις συστατικές μονάδες τους. Επιπροσθέτως, η πρόταση αποσκοπεί στην εναρμόνιση μεταξύ όλων των κρατών μελών χάρη σε μια κοινή μεθοδολογία. 1 COM(2005) /5/07 REV 5 ADD 1 ΓΣΓ/γλε 2 DG C I

37 ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1. Γενικό πλαίσιο Συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση επετεύχθη για τον παρόντα φάκελο τον Ιούνιο του 2006 (PE-CONS 3624/06). Στις 17 Ιουλίου 2006 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2006/512/ΕΚ για την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και για την εισαγωγή νέας διαδικασίας επονομαζόμενης «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο» (άρθρο 5α). Η νέα διαδικασία επιτροπής πρέπει να τηρείται για την έγκριση μέτρων γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων μιας πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων εξ αυτών ή της συμπλήρωσής τους με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων. 2. Προσαρμογές που εισάγει το Συμβούλιο Το σχέδιο κανονισμού αναφέρεται πάντα στην κανονιστική διαδικασία επιτροπής όταν ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή και συνεπώς πρέπει να προσαρμοσθεί, όπου χρειάζεται, στη νέα κανονιστική διαδικασία επιτροπής με έλεγχο. Η Επιτροπή έχει δεχθεί την κοινή θέση που έχει συμφωνηθεί από το Συμβούλιο. 7656/5/07 REV 5 ADD 1 ΓΣΓ/γλε 3 DG C I

38

39 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Mαΐου 2007 (07.05) (OR. fr) Διοργανικός φάκελος : 2005/0032 (COD) 9011/07 ADD 1 CODEC 436 STATIS 56 COMPET 112 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : ΕΜΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αριθ. πρότ. Επιτρ. : 7857/05 STATIS 36 COMPET 58 CODEC 224 Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου [α ανάγνωση] - Έκδοση (ΝΠ+Δ) α) της κοινής θέσης β) του σκεπτικού του Συμβουλίου - Δηλώσεις ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Η Ιρλανδία δέχεται ότι ο κανονισμός αναφέρεται σε σημαντικά θέματα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις των πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων. Η Ιρλανδία συμφωνεί επί της ανάγκης ανταλλαγής μεταξύ εθνικών στατιστικών αρχών και Eurostat ταυτοποιήσιμων στοιχείων σχετικά με τις πολυεθνικές, για στατιστικούς σκοπούς και υπό τον όρο ότι θα τηρούνται αυστηροί κανόνες εμπιστευτικότητας. Εντούτοις, τα άρθρα του κανονισμού που θεσπίζουν τις διέπουσες την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών διατάξεις απομακρύνονται σημαντικά από τους γενικούς κανόνες που ορίζονται με τον κανονισμό 322/97 του Συμβουλίου, βάσει των οποίων επιτρέπεται η διαβίβαση μόνο μη ταυτοποιήσιμων στοιχείων. 9011/07 ADD 1 ΒΣ/ανα 1 JUR

40 Μία από τις βασικές αρχές του κανονισμού 322/97 είναι ότι η επεξεργασία των ατομικών στοιχείων είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων πρέπει να έχει αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα και να γίνεται για σκοπούς αποκλειστικά στατιστικούς. Η έκδοση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού καθιστά την περί στατιστικών νομοθεσία της ΕΕ λιγότερο διαφανή για τους πολίτες με κίνδυνο εν τέλει να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο αδιάβλητο των στατιστικών της ΕΕ. Εξ αιτίας αυτών και άλλων λόγων ανησυχίας, η Ιρλανδία εκτιμά ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί επειγόντως και εις βάθος η κοινοτική νομοθεσία-πλαίσιο, όπως γίνεται ήδη από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος, και ότι θα πρέπει εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ενδεδειγμένων μέτρων για τη ρύθμιση αυτής της ελάχιστα ικανοποιητικής κατάστασης. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Ελλείψει γενικού κανονισμού περί στατιστικών περιέχοντος διατάξεις που να διέπουν την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με στοιχεία άμεσης ταυτοποίησης, η Δανία αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό κάθε νέα νομοθεσία περί ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων. Η Δανία επομένως απέχει της ψηφοφορίας επί του κανονισμού περί μητρώων επιχειρήσεων. Η Δανία επιθυμεί την όσο το δυνατόν συντομότερα θέσπιση ενός γενικού κανονισμού περί στατιστικών, στον οποίο να περιληφθούν προσανατολισμοί για την ανταλλαγή εμπιστευτικών και ταυτοποιήσιμων στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. 9011/07 ADD 1 ΒΣ/ανα 2 JUR

41 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 389 τελικό 2005/0032 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου

42 2005/0032 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (COM(2005) /0032 (COD)) 5 Απριλίου 2005 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτη ανάγνωση): (PE A6-0194/ Ιουνίου 2006 Έγκριση της κοινής θέσης από το Συμβούλιο: 21 Μάιος ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στόχος της πρότασης είναι η επικαιροποίηση του υφιστάμενου κανονισμού για τα μητρώα επιχειρήσεων (κανονισμός (EΟΚ) No 2186/93) προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, προέκυψαν σταδιακά τρία είδη πρόσθετων απαιτήσεων: λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας δημιουργήθηκε ανάγκη συγκέντρωσης πληροφοριών για τους ομίλους επιχειρήσεων λόγω της ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων των διαφόρων τομέων απαιτείται πλήρης κάλυψη όλου του φάσματος της οικονομίας η ενιαία αγορά απαιτεί βελτιωμένη συγκρισιμότητα των στατιστικών στοιχείων, η οποία εξαρτάται ιδίως από τη διαθεσιμότητα εναρμονισμένων πηγών για τον πληθυσμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής προορίζεται να καταργήσει τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου. 2

43 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 3.1. Γενικά Στην πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής με 22 τροπολογίες. Οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες ήταν συντακτικής φύσης ή ελάσσονες τροποποιήσεις τεχνικής φύσης που δεν επηρέαζαν την ουσία της πρότασης Αποφάσεις σχετικά με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την πρώτη ανάγνωση Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετεί μια θετική προσέγγιση στην εν λόγω πρόταση, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις 22 τροπολογίες αφορούν τεχνικές και συντακτικές διευκρινίσεις. Το Συμβούλιο ενέκρινε αυτές τις τροπολογίες στην κοινή του θέση Νέες διατάξεις που εισηγήθηκε το Συμβούλιο και θέση της Επιτροπής επ αυτών Στις 17 Ιουλίου 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση 2006/512/EΚ για την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και τη θέσπιση νέας διαδικασίας με τίτλο «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο» (άρθρο 5α). Η νέα διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση μέτρων γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων μιας βασικής πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων εξ αυτών ή της συμπλήρωσής τους με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων. Οι νέες διατάξεις που θεσπίζονται από το Συμβούλιο αναφέρονται στις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή όταν εφαρμόζεται η νέα διαδικασία. Συγκεκριμένα, ανατίθενται στην Επιτροπή αρμοδιότητες να επικαιροποιεί τα χαρακτηριστικά του καταλόγου μητρώων στο παράρτημα, των ορισμών τους και των κανόνων συνέχειας, να αποφασίζει ως προς την κάλυψη των μικρότερων επιχειρήσεων και των ομίλων επιχειρήσεων με μόνιμη έδρα, τον καθορισμό κοινών προτύπων ποιότητας, καθώς επίσης και το περιεχόμενο και τη συχνότητα υποβολής των εκθέσεων για την ποιότητα, και να εγκρίνει τους κανόνες για την επικαιροποίηση των μητρώων. Αυτά τα μέτρα γενικής εμβέλειας με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων του εν λόγω κανονισμού πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου. Η φράση «Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007» παραλείπεται από το άρθρο 18 λόγω της καθυστερημένης έκδοσης του κανονισμού ο σκοπός της ήταν να 3

44 προσδιορίζει την ημερομηνία εφαρμογής στο μέλλον και όχι την αναδρομική του εφαρμογή. Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του. Η Επιτροπή αποδέχεται αυτές τις νέες διατάξεις. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και για τους λόγους που προαναφέρονται, η Επιτροπή εκφράζει ευνοϊκή γνώμη για την κοινή θέση του Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. 4

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 90 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008, της 20ής Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 Έγγραφο συνόδου 2019 C8-0226/2016 2013/0279(COD) 22.06.2016 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0134/2000 13/03/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2000 για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 906 τελικό 2006/0281 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 2010/0051 (COD) PE-CONS 64/10 IST 592 CODEC 1518

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 2010/0051 (COD) PE-CONS 64/10 IST 592 CODEC 1518 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 2010/0051 (COD) PE-CONS 64/10 IST 592 CODEC 1518 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0028/2014 2011/0465(COD) 06.02.2014 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016.

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0368 (COD) 8025/1/17 REV 1 TRANS 139 MAR 70 CODEC 561 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) PUBLIC 15880/12 LIMITE FSTR 71 FC 46 REGIO 123 SOC 905 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 ADD 1 ΓΓ/γπ 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 ΓΓ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (10.10) (OR. fr) Διοργανικός φάκελος : 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6492/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΘΛ 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΘΛ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 3519η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97)

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97) Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές /* COM/97/0313 τελικό - CNS 97/0171 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 267 της 03/09/1997 σ. 0001 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0029/2005 2003/0130(COD) 27/01/2005 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2005 για την έκδοση της οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 CLIMA 29 ENV 303 ENER 135 TRANS 167 IND 111 ONU 30 AGRI 235 ECOFIN 284 ISL 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 299/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.10.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2017 COM(2017) 114 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 106 της 14/04/1994 σ. 0022 Πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 471/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα