Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης"

Transcript

1 Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο, κε βαζκό «Λίαλ Καιώο, 7,66» Απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθό πξόγξακκα: Λνγνζεξαπεία (Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πξνθνξηθνύ γξαπηνύ ιόγνπ Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο) ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο), κε βαζκό «Άξηζηα, 9,56». Απρίλιος 2009 μέτρι ζήμερα Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Σνκέαο Νεπξνινγίαο θαη αηζζεηεξίσλ, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή λεπξνινγίαο Κνληηζηώηε ππξίδσλα κε ζέκα «Μειέηε ησλ Γηαηαξαρώλ ηνπ ιόγνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζε αζζελείο κε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο Άλνηαο, κε ηελ ρξήζε ινγνζεξαπεπηηθώλ θιηκάθσλ θαη ηελ βνήζεηα ζύγρξνλσλ κεζόδσλ λεπξναπεηθόληζεο». Σεπηέμβριος 2011: Δμνκνίσζε πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ σο ηζόηηκν κε Ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα [κε ζθνπό ηελ ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θιηληθήο επάξθεηαο (A.S.H.A. Certificate of Clinical Competence)]. Υποτρουίες Βραβεύσεις (Scholarships Awards) 1. Τπόηξνθνο ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ πξνγξάκκαηνο: Λνγνζεξαπεία (Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πξνθνξηθνύ γξαπηνύ ιόγνπ Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο), ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ (Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο) θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (Παηδαγσγηθό Σκήκα 1

2 Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο). 2. Βξάβεπζε ηεο έξεπλαο «The Expresive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combined pilot study and validation of the tests in normal Greek population for high school aged children).» Tafiadis Dionysios, Bogindrouka Euaggelia, Kentioglou Kaliopi, Pantazis Emmanouil, Tafiadi Maria, Papadopoulos Aggelos, Koutsogianni Pagona (Nonika), Zizika Maria, ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, Τπόηξνθνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο «Μελέηη ηων Διαηαρατών ηοσ λόγοσ και ηης επικοινωνίας ζε αζθενείς με διαθορεηικούς ηύποσς Άνοιας, με ηην τρήζη λογοθεραπεσηικών κλιμάκων και ηην βοήθεια ζύγτρονων μεθόδων νεσροαπεικόνιζης» ηεο Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Εκπαίδεσζη και Δια βίοσ Μάθηζη», ζηα πιαίζηα ηεο θαηεγνξία πξάμεο «Ενίζτσζη ηοσ ανθρώπινοσ ερεσνηηικού δσναμικού μέζω ηης σλοποίηζης διδακηορικής έρεσνας», θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξάμε «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», ζεκαηηθή 2: Βηνινγηθέο θαη Ιαηξηθέο Δπηζηήκεο. Σεμινάρια Κατάρτισης (Workshops) 1. «Ο Ρόινο ηνπ Λνγνπαζνιόγνπ ζηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Γεξνληηθήο Άλνηαο θαη ηεο λόζνπ Alzheimer». Κ.Σ.Δ Πάηξαο Σνκέα Τγείαο, Πάηξα 19/ «εκηλάξην Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο». Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.κε.Α Αηησιναθαξλαλίαο, Αγξίλην 14/ «Dysphagia (Γπζθαγία Γηαηαξαρέο Καηάπνζεο)». Κ.Σ.Δ Πάηξαο Σνκέα Τγείαο, Πάηξα 08/09/ «Principles and Treatment of Some Specific Voice Disorders; Practical Workshops» Κ.Σ.Δ Πάηξαο Σνκέα Τγείαο, Πάηξα 13 15/07/2007 (Πάηξα Διιάδα). 5. «Δηζαγσγή ζηελ Αηζζεηεξηαθή Οινθιήξσζε», Ισάλληλα, 13 θαη 14 Μαξηίνπ 2010 Ξένες Γλώζζες Foreign Languages Πηζηνπνηεκέλε Καιή γλώζε Αγγιηθώλ First Certificate in English, θπζηθόο νκηιεηήο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Φπζηθόο νκηιεηήο ηεο Αγγιηθή Γιώζζαο. 2

3 Πιζηοποιήζεις Certificates 1. Πηζηνπνηεηηθό Δθπαηδεπηή Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ΙΓΔΚΔ. Επαγγελμαηική και Διδακηική Εμπειρία Teaching and Clinical Experience Επαγγελμαηική και Διδακηική Εμπειρία Teaching and Clinical Experience Απρίλιος Σεπηέμβριος 2003: Δμάκελε πξαθηηθή άζθεζε, «Θ.Π.Κ.Π.- Η ΜΔΡΙΜΝΑ», Πάηξα. Σεπηέμβριος 2005 Ιούνιος 2006: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο «Δπνπηεία Κιηληθώλ Αζθήζεσλ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV». Σεπηέμβριος 2006 Ιούνιος 2007: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο «Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο αηόκσλ κε Λαξπγγεθηνκή» θαη «Δπνπηεία Κιηληθώλ Αζθήζεσλ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV» ζην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. Δπηβιέπσλ γηα ηελ εθπόλεζεο πηπρηαθώλ εξγαζηώλ (βηβιηνγξαθηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ), θαζώο θαη επνπηεία θιηληθώλ αζθήζεσλ Σεπηέμβριος 2007 Ιούνιος 2008: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο «Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο αηόκσλ κε Λαξπγγεθηνκή» θαη «Δπνπηεία Κιηληθώλ Αζθήζεσλ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV» ζην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. Δπηβιέπσλ γηα ηελ εθπόλεζεο πηπρηαθώλ εξγαζηώλ (εξεπλεηηθώλ), θαζώο θαη επνπηεία θιηληθώλ αζθήζεσλ Σεπηέμβριος 2008 Ιούνιος 2009: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο «Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο αηόκσλ κε Λαξπγγεθηνκή» θαη «Γηαηαξαρέο ηεο θαηάπνζεο Γπζθαγία» θαη «Δπνπηεία Κιηληθώλ Αζθήζεσλ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV» ζην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. Δπηβιέπσλ γηα ηελ εθπόλεζεο πηπρηαθώλ εξγαζηώλ (εξεπλεηηθώλ), θαζώο θαη επνπηεία θιηληθώλ αζθήζεσλ. 3

4 Επαγγελμαηική και Διδακηική Εμπειρία Teaching and Clinical Experience Σεπηέμβριος 2008 Μάρηιος 2009: Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο «Λνγνζεξαπεία» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ζην Γηδαζθαιείν ηνπ ηκήκαηνο. Σεπηέμβριος 2009 Μάρηιος 2010: Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο «Λνγνζεξαπεία» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ζην Γηδαζθαιείν ηνπ ηκήκαηνο. Σεπηέμβριος 2009 Ιούνιος 2010: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο «Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο αηόκσλ κε Λαξπγγεθηνκή» θαη «Δπνπηεία Κιηληθώλ Αζθήζεσλ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV» ζην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. Δπηβιέπσλ γηα ηελ εθπόλεζεο πηπρηαθώλ εξγαζηώλ (εξεπλεηηθώλ), θαζώο θαη επνπηεία θιηληθώλ αζθήζεσλ. Σεπηέμβριος 2010 Φεβροσάριος 2011: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο «Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο αηόκσλ κε Λαξπγγεθηνκή» θαη «Κιηληθά Θέκαηα Λνγνζεξαπείαο» θαη «Δπνπηεία Κιηληθώλ Αζθήζεσλ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV» ζην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. Δπηβιέπσλ γηα ηελ εθπόλεζεο πηπρηαθώλ εξγαζηώλ (εξεπλεηηθώλ), θαζώο θαη επνπηεία θιηληθώλ αζθήζεσλ. Σεπηέμβριος 2010 Μάρηιος 2011: Γηδάζθσλ ησλ καζεκάησλ «Λνγνζεξαπεία Ι» θαη «Λνγνζεξαπεία ΙΙ»ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ζην Γηδαζθαιείν ηνπ ηκήκαηνο. Σεπηέμβριος 2011 Μάρηιος 2012: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. Σεπηέμβριος 2012 Μάρηιος 2013: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. 4

5 Μάρηιος 2013 Σεπηέμβριος 2014: Γηδάζθσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Ηπείξνπ, Σκήκα: Λνγνζεξαπείαο. Οκηώβριος 2011 έως ζήμερα: Καζεγεηήο ηνπ Mediterranean College Αύγοσζηος 2008 μέτρι ζήμερα: Δμάζθεζε ηνπ Δπαγγέικαηνο ηνπ Λνγνζεξαπεπηή Ιδησηηθά. Κλινική Εμπειρία ζηα Πλαίζια ηης απόκηηζης πηστίοσ Supervised Clinical Practise Κλινική άζκηζη : Γεθανρηώ κήλεο ζύλνιν, Ι.Κ.Α Αγξηλίνπ, εηδίθεπζε ζηηο πξνζζέζεηο ζηόκαηνο. Κλινική Άζκηζη έηοσς 2001: Δπηβιεπόκελε θιηληθή άζθεζε, ζην 1ν Δηδηθό Νεπηαγσγείν Παηξώλ θαη θιηληθή παξαηήξεζε ζε πνιιαπιά πιαίζηα. Κλινική Άζκηζη έηοσς 2002: Δπηβιεπόκελε θιηληθή άζθεζε, ζηελ Κιηληθή Λόγνπ Οκηιίαο, Α.Σ.Δ.Ι. Πάηξαο, Π.Ι.Κ.Π.Α. Παηξώλ θαη Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Παηξώλ. Ερεσνηηική δραζηηριοποίηζη Research Projects Υπεύθσνος 15μελοσς ερεσνηηικής ομάδας ( ): Δπηθεθαιήο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη πηινηηθή κεηαθνξά ησλ αγγιηθώλ ινγνζεξαπεπηηθώλ θιηκάθσλ EOWPVT (Expressive One Word Picture Vocabulary Test) & ROWPVT (Receptive One Word Picture Vocabulary Test) ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Υπεύθσνος 8μελοσς ερεσνηηικής ομάδας ( ): Δπηθεθαιήο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη πηινηηθή κεηαθνξά ηεο αγγιηθήο ινγνζεξαπεπηηθήο θιίκαθαο TWF 2 (Test of Word Finding 2) ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Επιβλέπων νέων ερεσνηηών για ηην επόνηζη νέων ερεσνηηικών εργαζίων. πγθεξηκέλα γηα ηηο έξεπλεο TWF 2 (Test of Word Finding 2) ζηελ ειιεληθή γιώζζα 2 ε θαη ηειηθή πηινηηθή εθαξκνγή θαη 5

6 πξνζαξκνγή θαη EOWPVT (Expressive One Word Picture Vocabulary Test) & ROWPVT (Receptive One Word Picture Vocabulary Test) ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Τέως Υπεύθσνος (2009 έως 2011): Σνπ πεξηνδηθνύ ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Λνγνπαζνιόγσλ Λνγνζεξαπεπηώλ Διιάδνο «Hellenic Journal of Speech Language Therapy». Μάιος 2011 έως ζήμερα: Γεκηνπξγία λέσλ θιηκάθσλ αμηνιόγεζεο ινγνπαζνινγηθώλ δηαηαξαρώλ. Σσγγραθική Δραζηηριόηηηα Επιμέλεια και Μεηάθραζη Βιβλίων Σσγγραθική Δραζηηριόηηηα Books and Semester Notes 09/10/2006: πγγξαθή ηνπ παθέηνπ ζεκεηώζεσλ γηα ην κάζεκα: «Διαηαρατές επικοινωνίας αηόμων με Λαρσγγεκηομή» (ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο). 01/10/2007: πγγξαθή ηνπ παθέηνπ ζεκεηώζεσλ γηα ην κάζεκα: «Διαηαρατές επικοινωνίας αηόμων με Λαρσγγεκηομή» (ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο). 01/10/2008: πγγξαθή ηνπ παθέηνπ ζεκεηώζεσλ γηα ην κάζεκα: «Διαηαρατές επικοινωνίας αηόμων με Λαρσγγεκηομή» (ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο). 01/10/2008: πγγξαθή ηνπ: «Διαγνωζηικό Πακέηο Κλινικής Άζκηζης» (ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο). 01/10/2008: πγγξαθή ηνπ παθέηνπ ζεκεηώζεσλ γηα ην κάζεκα: «Διαηαρατές ηης Καηάποζης Δσζθαγία» (ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο). 01/10/2009: πγγξαθή ηνπ παθέηνπ ζεκεηώζεσλ γηα ην κάζεκα: «Διαηαρατές επικοινωνίας αηόμων με Λαρσγγεκηομή» (ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο). 01/10/2009: πγγξαθή ηνπ παθέηνπ ζεκεηώζεσλ γηα ην κάζεκα θιηληθή άζθεζε: «Θεραπεσηικό Πακέηο Κλινικής Άζκηζης» (ΣΔΙ Ηπείξνπ Σκήκα Λνγνζεξαπείαο). 01/07/2010: Μεηάθξαζε θαη Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ «The 6

7 Speech Language Pathology Treatment Planner» ησλ Keith Landis, Judith Vander & Arthur E. Jongsma, ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Wiley & Sons. Γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα «Οδηγός Στεδιαζμού Λογοθεραπεσηικής Παρέμβαζης» Δθδόζεηο Ρόδσλ, Θεζζαινλίθε, /02/2013: Μεηάθξαζε θαη Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ «Assessment in Speech Language Pathology» ησλ Sipley & MacAffee, ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Gencage. Γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα «Διαγνωζηικές Προζεγγίζεις ζηη Λογοπαθολογία» Δθδόζεηο Γθόηζε, Πάηξα, /04/2013: Μεηάθξαζε θαη Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ ησλ Sipley & MacAffee, ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Gencage. Γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα «Διαγνωζηικές Προζεγγίζεις ζηη Λογοπαθολογία» Δθδόζεηο Γθόηζε, Πάηξα, /01/2010 έως ζήμερα: πγγξαθή λέσλ ειιεληθώλ ηίηισλ (σπό σλοποίηζη). Δημοζιεύζεις ζε Publications and P1 Arampatzi K., Tafiadis D., Preliminary standardization of the Minnesota test for differential diagnosis of adult aphasia in Greek population) ζην παγθόζκην ζπλέδξην ηεο παγθόζκηαο νκνζπνλδίαο ηεο λεπξνςπρνινγίαο (INS), (04/07/2004, Brisbane - Απζηξαιία). P2 Theodoratou Mpekos M., Stergiaki P., Michailidou K., Beretanou H., Tafiadis D., Fotiadou S., «Η αλαγλώξηζε ηεο δπζιεμίαο από ην δάζθαιν Dyslexia s recognition by the Greek school teachers» ζην Παγθόζκην πλέδξην Λνγνπεδηθώλ 2nd International Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language (01/12/2004, Βειηγξάδη, εξβία & Μαπξνβνύλην). P3 Tafiadis D., «Σν ηεζη Μηλεζόηα γηα ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο αθαζίαο» (Preliminary standardization of the Minnesota test for differential diagnosis of adult aphasia in Greek population) ζην παγθόζκην ζπλέδξην «2nd Congress of Brain and behaviour», (17-20/11/2005, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P4 Theodoratou Mpekos M., Tafiadis D., Fotiadou S., «Coping 7

8 Δημοζιεύζεις ζε Publications and strategies by the Greek University students facing stress», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «2nd Congress of Brain and behaviour», (17-20/11/2005, Θεζζαινλίθε Διιάδα). P5 Theodoratou Mpekos M., Tafiadis D., Mpekos V., Euaggelatou M., Kiritsi B., Plitsi A., Pistola D., «Coping Strategies of Greek students», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «Brain and behaviour», (17-20/11/2005, Θεζζαινλίθε Διιάδα). P6 Theodoratou Mpekos M., Tafiadis D., Mpekos V., Skylogiannis G., «Coping Strategies by the nurse personnel facing occupational stress Σξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «2nd Congress of Brain and behaviour», (17-20/11/2005, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P7 Theodoratou Mpekos M., Tafiadis D., Arampatzi K., Mpoura M., «Coping strategies for social workers Σξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο από ηνπο θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «2nd Congress of Brain and behaviour», (17-20/11/2005, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P8 Proios H., Sdravou K., Dagdilelis L. MD, Tafiadis D., Kiamou I., Printza, Kekes. «Interdisciplinary Approach on Swallowing Disorder, One case Study of Neurogenic Dysphagia Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε Γηαηαξαρώλ Καηάπνζεο, Μία Πεξηπησζηνινγηθή Μειέηε Νεπξνγελνύο Γπζθαγίαο». Publication for the journal Hellenic Otolaryngology Association of Voice and Trachea (Απξίιηνο 2007). P9 Tafiadis D., Arampatzi K., Tsanousa E., Tafiadi M., «The auditory disturbances of aphasic Greek population», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour», (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P10 Tafiadis D., Arampatzi K., Tsanousa E., Tafiadi M., «The visual disturbances of aphasic Greek population», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour» (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P11 Tafiadis D., Arampatzi K., Tsanousa E., Tafiadi M., «The numerical 8

9 relations and arithmetic disturbances of aphasic Greek population», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour» (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P12 Tafiadis D., Arampatzi K., Lazaris D., Tafiadi M., «The speech and language disturbances of aphasic Greek population», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour» (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε). Δημοζιεύζεις ζε Publications and P13 Tafiadis D., Arampatzi K., Lazaris D., Tafiadi M., «The visuomotor and writing disturbances of aphasic Greek population», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour» (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P14 Tafiadis D., Loli G., Tafiadi M., Tsanousa E., «Gilliam autisms rating scale (GARS), a pilot study for the Greek autistic population», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour» (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P15 Tafiadis D., Chorozopoulou Eug., Tafiadi M., Tsanousa E., «A pilot research for the test of auditory discrimination (in minimal pairs) for Greek pre school children», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour» (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P16 Tafiadis D., Mperde A, Panagiotou Chr., Tafiadi M., Tsanousa E., «The Aphasia Screening test (A.S.T.): A pilot study, and validation of the test for the Greek Aphasic population», ζην παγθόζκην ζπλέδξην «3rd Congress of Brain and behaviour» (28/11 02/12/2007, Θεζζαινλίθε - Διιάδα). P17 Theodoratou, Μ. Batistatou, E., Boura H., Sannas D., Tafiadis, D. «Managing occupational stress and problems of Social workers» 13th International - 2nd World Conference Of the A.P.P.A.C. (ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN) Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times MAY 20-23, 2008, THE ATHENS HILTON HOTEL, GREECE 9

10 Δημοζιεύζεις ζε Publications and P18 Tafiadis Dionysios, Bergadi Augi, Bogindrouka Euaggelia, Chorevas Konstantinos, Gkrekou Xrysanthi, Karagianni Euaggelia, Kantakou Foteini Parakseyi, Kentioglou Kaliopi, Mokas Anastasios, Pantazis Emmanouil, Paroutiadou Iosifina, Papadopoulos Aggelos, Papageorgiou Konstantina, Tafiadi Maria, Zafeiropoulou Georgia, Zizika Maria, «The Receptive One Word Picture Vocabulary test (ROWPVT). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 6 years till 18 years and 11 months).» ζην World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health to be held in Athens, Greece, 2 6 September P19 Tafiadis Dionysios, Bergadi Augi, Bogindrouka Euaggelia, Chorevas Konstantinos, Gkrekou Xrysanthi, Karagianni Euaggelia, Kantakou Foteini Parakseyi, Kentioglou Kaliopi, Mokas Anastasios, Pantazis Emmanouil, Paroutiadou Iosifina, Papadopoulos Aggelos, Papageorgiou Konstantina, Tafiadi Maria, Zafeiropoulou Georgia, Zizika Maria, «The Expressive One Word Picture Vocabulary test (ΔOWPVT). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 6 years till 18 years and 11 months).» ζην World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health to be held in Athens, Greece, 2 6 September P20 Tafiadis D., Vorka M., Zafeiri A., Tafiadi M., Mokas A., Chorevas K., Kentioglou K., Kantakou F., P., Bogindrouka E., Pantazis E., Gkrekou Ch., Zafeiropoulou G., Zizika M., Karagianni E., Bergadi A., Papadopoulos A. «The Apraxia Battery for adults. (A pilot study for evaluation of the Greek version of the test in normal Greek and Cypriot population).» ζην World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health to be held in Athens, Greece, 2 6 September P21 Tafiadis D., Mpatsikosta E., Triantafyllidi E., Chorozopoulou E., Tafiadi Maria. «A pilot research for the test of auditory discrimination (in minimal pairs) for Greek pre school children.» 10

11 Δημοζιεύζεις ζε Publications and ζην World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health to be held in Athens, Greece, 2 6 September P22 Tafiadis D., Mpatsikosta E., Triantafyllidi E., Vasilopoulou P., Chorozopoulou E., Tafiadi Maria. «The auditory discrimination (in minimal pairs) for Greek pre school children, (A comparison between normal children and children with speech and language disabilities.» ζην World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health to be held in Athens, Greece, 2 6 September P23 Tafiadis D., Vasilopoulou P., Chorozopoulou E., Tafiadi Maria. «The test of auditory discrimination (in minimal pairs) for Greek pre school children with speech and language disabilities.» ζην World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health to be held in Athens, Greece, 2 6 September P24 Tafiadis D., Vorka M., Nasios G., «Η Πξνζαξκνγή ηεο Γνθηκαζίαο Αμηνιόγεζεο ηεο Απξαμίαο Δλειίθσλ (A.B.A 2) θαη ε Πηινηηθή Δθαξκνγή ηνπ ζε Φπζηνινγηθό Πιεζπζκό ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν» ζην 23ν Παλειιήλην πλέδξην Διιήλσλ Νεπξνιόγσλ, Θεζζαινλίθε - Διιάδα, Μάηνπ P25 Nasios G., Kandri A., Tafiadis D., «Assessment of Dysarthria in patients with Parkinson disease, using the Frenchay Dysarthria assessment, FDA 2.» ζην 13 th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Florence Italy, September P26 Tafiadis D., Vorka M., Nasios G., «The adaptation and pilot validation of ABA 2 in Greek Language» ζην 13 th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Florence Italy, September P27 Tafiadis D., Karagianni E., Tafiadi M. «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in 11

12 Δημοζιεύζεις ζε Publications and normal Greek population aged from 6 years till 6 years and 11 months)», ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P28 Tafiadis D., Kantakou F., P., Tafiadi M «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 7 years till 7 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P29 Tafiadis D., Bergadi A., Tafiadi M. «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 8 years till 8 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P30 Tafiadis D., Zafeiropoulou G., Tafiadi M. «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 9 years till 9 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P31 Tafiadis D., Gkrekou Chr., Tafiadi M. «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 10 years till 10 years and 11 12

13 Δημοζιεύζεις ζε Publications and months)»ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P32 Tafiadis D., Paroutiadou I., Papageorgiou K., Tafiadi M. «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 11 years till 11 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P33 Tafiadis D., Mokas A., Chorevas K., Tafiadi M., «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 12 years till 12 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P34 Tafiadis D., Mokas A., Chorevas K., Tafiadi M., «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 13 years till 13 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P35 Tafiadis D., Mokas A., Chorevas K., Tafiadi M., «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 14 years till 14 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and 13

14 Δημοζιεύζεις ζε Publications and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P36 Tafiadis D., Bogindrouka E., Kentioglou K., Tafiadi M., «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 15 years till 15 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P37 Tafiadis D., Bogindrouka E., Kentioglou K., Tafiadi M., «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 16 years till 16 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P38 Tafiadis D., Pantazis E., Tafiadi M., «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 17 years till 17 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P39 Tafiadis D., Zizika M., Tafiadi M., «The Expressive and the Receptive One Word Picture Vocabulary test (EOWPVT & ROWPVT). (A combine pilot study and validation of the tests in normal Greek population aged from 18 years till 18 years and 11 months)» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association 14

15 Δημοζιεύζεις ζε Publications and on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P40 Tafiadis Dionysios, Bergadi Augi, Bogindrouka Euaggelia, Chorevas Konstantinos, Gkrekou Xrysanthi, Karagianni Euaggelia, Kantakou Foteini Parakseyi, Kentioglou Kaliopi, Mokas Anastasios, Pantazis Emmanouil, Paroutiadou Iosifina, Papadopoulos Aggelos, Papageorgiou Konstantina, Tafiadi Maria, Zafeiropoulou Georgia, Zizika Maria, «The Receptive One Word Picture Vocabulary test (ROWPVT). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population for junior high school aged children).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P41 Tafiadis Dionysios, Bergadi Augi, Bogindrouka Euaggelia, Chorevas Konstantinos, Gkrekou Xrysanthi, Karagianni Euaggelia, Kantakou Foteini Parakseyi, Kentioglou Kaliopi, Mokas Anastasios, Pantazis Emmanouil, Papadopoulos Aggelos, Tafiadi Maria, Zafeiropoulou Georgia, Zizika Maria, «The Expressive One Word Picture Vocabulary test (ΔOWPVT). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population for junior high school aged children).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P42 Tafiadis Dionysios, Bergadi Augi, Bogindrouka Euaggelia, Chorevas Konstantinos, Gkrekou Xrysanthi, Karagianni Euaggelia, Kantakou Foteini Parakseyi, Kentioglou Kaliopi, Mokas Anastasios, Pantazis Emmanouil, Papadopoulos Aggelos, Tafiadi Maria, Zafeiropoulou Georgia, Zizika Maria, «The Receptive One Word Picture Vocabulary test (ROWPVT). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population for high school 15

16 Δημοζιεύζεις ζε Publications and aged children).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P43 Tafiadis Dionysios, Larentzaki Stamatina, Magioglou Despoina, Mpourakis Ioannis, Neofotistou Maria, Pagoni Aggeliki, Xatziefraimidou Ellisavet, Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 4 till 5 years of age).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P44 Tafiadis Dionysios, Larentzaki Stamatina, Magioglou Despoina, Mpourakis Ioannis, Neofotistou Maria, Pagoni Aggeliki, Xatziefraimidou Ellisavet, Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 5 till 6 years of age).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P45 Tafiadis Dionysios, Larentzaki Stamatina, Magioglou Despoina, Mpourakis Ioannis, Neofotistou Maria, Pagoni Aggeliki, Xatziefraimidou Ellisavet, Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 6 till 7 years of age).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P46 Tafiadis Dionysios, Larentzaki Stamatina, Magioglou Despoina, Mpourakis Ioannis, Neofotistou Maria, Pagoni Aggeliki, Xatziefraimidou Ellisavet, Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 7 till 8 years of age).» ζην "1st International 16

17 Δημοζιεύζεις ζε Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P47 Tafiadis Dionysios, Basiliki Fotiadou, Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 8 till 9 years of age).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P48 Tafiadis Dionysios, Larentzaki Stamatina, Magioglou Despoina, Mpourakis Ioannis, Neofotistou Maria, Pagoni Aggeliki, Xatziefraimidou Ellisavet, Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 9 till 10 years of age).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P49 Tafiadis Dionysios, Larentzaki Stamatina, Magioglou Despoina, Mpourakis Ioannis, Neofotistou Maria, Pagoni Aggeliki, Xatziefraimidou Ellisavet, Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in normal Greek population aged from 10 till 11 years of age).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance", Thessaloniki Greece, on November, P50 Tafiadis Dionysios, Larentzaki Stamatina, Magioglou Despoina, Mpourakis Ioannis, Neofotistou Maria, Pagoni Aggeliki, Xatziefraimidou Ellisavet Tafiadi Maria, «The Test of Word Finding (TWF 2). (A pilot study and validation of the test in Greek normal pre school children).» ζην "1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European 17

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children

International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children th 9 International Conference association of psychology & psychiatry for adults & children Recent Adnances in Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences The Hellenic Association of United Nations

Διαβάστε περισσότερα

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS 20th INTERNATIONAL CONFERENCE Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children Recent Adnances in Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences The Hellenic Association of United Nations

Διαβάστε περισσότερα

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS

May 18-22, 2015 The Hilton hotel, Athens, Greece PROGRAMME BOOK & BOOK OF ABSTRACTS ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ CME/CPD CREDITS INDICATIVE TOPICS 20th INTERNATIONAL CONFERENCE Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children Recent Adnances in Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences The Hellenic Association of United Nations

Διαβάστε περισσότερα

14-17 May 2015. Πρόγραμμα - Program. Grand Hotel Palace, Thessaloniki

14-17 May 2015. Πρόγραμμα - Program. Grand Hotel Palace, Thessaloniki 9ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών & 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων 9th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer's Disease & Related

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα