ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου δέκα τεσσάρων (14) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Το μέα, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρεταιεί ου, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει Σύσταση θέσεων στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) Σύσταση θέσεων στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» Σύσταση θέσης στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Λακωνίας.. 5 Σύσταση θέσης στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Πιερίας... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΣΤ5 (1) Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πο λιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δι καίου δέκα τεσσάρων (14) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολό γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη γικής » (ΦΕΚ 226 Α ), όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 3 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α ), όπως ισχύει. 3. Τους Οργανισμούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα των περιλαμβανο μένων στην παρούσα, όπως ισχύουν. 4. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α ). 5. Την αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης. 6. Τις Διαπιστωτικές Πράξεις κατάργησης κενών οργα νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των κάτωθι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει: 1) 5683/ (ΦΕΚ 2956/Β /2011) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2) 4515/ (ΦΕΚ 3320/ Β /2011) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 3) 233/ (ΦΕΚ 483/Β /2012) του Παντείου Πανεπιστη μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 4) / (ΦΕΚ 2858/Β /2011) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 5) 1866/ (ΦΕΚ 3284/Β /2011) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 6) 4203/ (ΦΕΚ 3002/Β /2011) του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων, 7) Δ.Δ2/4381/Φ.007/ (ΦΕΚ 3134/Β /2011) του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3589/Β /2012, 8) 15421/ (ΦΕΚ 3184/Β /2011) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 329/Β /2012, 9) 34034/ και 34035/ (ΦΕΚ 3142/Β /2011) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 10) ΤΠ 5578/ (ΦΕΚ 2731/Β /2011) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως διορθώθηκε με τα ΦΕΚ 3188/Β /2011 και 1117/Β /2012, 11) 9157/ (ΦΕΚ 3080/Β /2011) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1552/Β /2012, 12) 766/ (ΦΕΚ 3241/Β /2011) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 13) 427/ (ΦΕΚ 2827/Β /2011) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλά δας, 14) 855/ (ΦΕΚ 1686/Β /2012) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2085/Β / Τα έγγραφα: 1) 6222/ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2) 2774/ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, 3) 1521/ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 4) / του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 5) 1737/ (ορθή επανάληψη) του Πανεπιστημί ου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη μών, 6) 13476/ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7) Δ.Δ2/1917/Φ.007/ (ορθή επανάληψη) του Ιονί ου Πανεπιστημίου, 8) 15420/ του Πανεπιστημί ου Θεσσαλίας, 9) 34036/ , 34806/ και

2 28608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39885/ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και το αρ.300/ απόσπασμα πρακτικού του Πρυτανικού Συμβουλίου του εν λόγω Πανεπιστημίου, 10) ΤΟ 6055/ και ΤΟ 2056/ του Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου, 11) 9834/ , 2547/ και 4386/ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 12) 1378/ (ορθή επανάληψη) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 13) 1322/ έγγραφο του Πα νεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, 14) ADMIN1107/ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 8. Το 67622/Β2/ έγγραφο της Διεύθυνσης Προ σωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Καταργούμε τετρακόσιες εξήντα τρεις (463) και δια τηρούμε τριακόσιες τριάντα μία (331) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των κάτωθι δέκα τεσσάρων (14) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημι ακού Τομέα, κατά κατηγορία και κλάδο, οι οποίες υπε ρέβαιναν το 60% των προβλεπόμενων στους οικείους οργανισμούς οργανικών θέσεων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011, ως εξής: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Kαταργούμε συνολικά σαράντα τρεις (43) κενές οργα νικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά σαράντα έξι (46) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, α) για την κάλυψη των αυξανόμε νων διοικητικών αναγκών προκειμένου να υποστηριχθεί το νέο σύστημα διοίκησης βάσει του ν. 4009/2011, β) τη στελέχωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, η οποία λειτουργεί σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευμα), γ) για τη συνεχή φύλαξη όλων των χώρων του Πανεπιστημίου, το οποίο στεγάζεται σε μεγάλο αριθμό κτιρίων καθώς και την αποτελεσματική συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού του και δ) δύο (2) θέσεις ΔΕ Τηλεφω νητών εμπίπτουν στην εξαίρεση της περ. θ της παρ. 8 του άρ. 1 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ), ως εξής: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟ ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 15 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 4 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 5 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 10 0 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 2 ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 6 15 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 0 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 0 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 0 5 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Καταργούμε συνολικά δώδεκα (12) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συ νολικά τριάντα (30) κενές οργανικές θέσεις κατά κατη γορία και κλάδο, α) για τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος (ήτοι της Δ/νσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, του Τμήματος Πινακοθήκης, Εκθέσεων, Φωτογραφικού και Ντοκουμέντων, της Βι βλιοθήκης), β) την κάλυψη αναγκών με εξειδικευμένο διερμηνέα (κλ.πε Μεταφραστών Διερμηνέων) λόγω των διεθνών σχέσεων μεταξύ Πανεπιστημίων αλλά και των συνεργασιών που αναπτύσσονται (εκθέσεις, συ νέδρια, κ.λπ.) μεταξύ διαφορετικών κρατών αλλά και πολιτισμών από όλες τις ηπείρους, γ) για την κάλυψη τεχνικών αναγκών λόγω των συνεχών εκθέσεων και εκδηλώσεων (αίθουσες εκθέσεων, κινηματογράφου, θεάτρου κ.λπ.) που πραγματοποιεί η Σχολή για εκ παιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς και τη συντήρηση των ακινήτων της που είναι διασπαρμένα εντός και εκτός του Νομού Αττικής και δ) μία (1) θέση ΔΕ Τηλεφωνητών εμπίπτει στην εξαίρεση της περ. θ της παρ. 8 του άρ. 1 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ), ως εξής: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟ ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥ ΠΕ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 8 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 0 1 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 0 1 ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 5 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 0 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0 6 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 7 0 ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙ ΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Καταργούμε συνολικά τριάντα εννέα (39) κενές οργα νικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά μία (1) κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλά

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δου Νοσηλευτικής για τη στελέχωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ως εξής: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 1 ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 3 0 ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 3 0 ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 14 0 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13 0 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καταργούμε συνολικά τέσσερις (4) κενές οργανι κές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά δέκα επτά (17) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, απαραίτητες α) για την κάλυψη των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, λόγω συ νταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων), β) για την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση (όπως κλ.τε Νοσηλευτικής, ΔΕ Τυπογραφίας), ως εξής: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ. 0 2 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛ. ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 0 1 ΔΕ ΜΕΤΑΦ.ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 0 8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 0 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Καταργούμε συνολικά είκοσι δύο (22) κενές οργανι κές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά δέκα οκτώ (18) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω συνταξιοδότησης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων, δύο (2) θέσεις ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων εμπίπτουν στην εξαίρεση της περ. α της παρ. 1α του άρ. 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ), ως εξής: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗ ΝΕΩΝ ΤΕ ΓΡ. ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛ.ΣΠΟΥ ΔΩΝ 0 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 6 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΑΦΩΝ 6 2 ΔΕ ΤΥΠΟΓΑΦΙΑΣ 4 0 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 6 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑ ΚΩΝ 4 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καταργούμε συνολικά εξήντα εννέα (69) κενές οργα νικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά είκοσι δύο (22) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου, οι οποίες έγιναν πιο επείγουσες λόγω συνταξιοδότησης πολλών διοικητικών υπαλλήλων και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, ως εξής: ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 1 1 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 0 1 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1 1 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΠΕ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ 0 1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5 0 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 0 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 19 5 ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 0 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 0 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 17 2 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑ ΦΩΝ 4 0 ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 2 ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 8 0 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4 28610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 4 ΥΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 0 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Καταργούμε συνολικά ενενήντα τρεις (93) κενές οργα νικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά τριάντα εννέα (39) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, απαραίτητες α) για τη στε λέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος με εξειδικευμένο προσωπικό και β) για την κάλυψη υπηρε σιακών αναγκών με προσωπικό κλ. ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας κά, λόγω της χωροταξικής διασποράς των κτιρίων, ως εξής: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29 6 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 2 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 11 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13 7 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 2 ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 3 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καταργούμε συνολικά ενενήντα τρεις (93) κενές ορ γανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατη ρούμε συνολικά τριάντα τρεις (33) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, απαραίτητες για την κάλυψη των αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Πανεπιστημίου, το οποίο λειτουργεί σε τέσσερις πόλεις, ως εξής: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22 5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 3 ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 0 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΦΩΝ 9 0 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 6 3 ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 10 0 ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 5 0 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7 4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 5 ΥΕ ΖΩΟΚΟΜΩΝ 8 0 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5 5 ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Καταργούμε συνολικά είκοσι τρεις (23) κενές οργανι κές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις κατά κα τηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος, ως εξής: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 2 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2 0 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 0 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 0 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΓΗ ΔΟΥ) 0 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΦΩΝ 4 0 ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 4 0 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διατηρούμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, ήτοι δέκα έξι (16), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την εύρυθμη λειτουρ γία του Ιδρύματος, το οποίο παρέχει σπουδές με το καινοτόμο και ιδιαίτερο σύστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 0 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 0 7 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 0 1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 0 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καταργούμε συνολικά είκοσι (20) κενές οργανικές θέ σεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά δέκα εννέα (19) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, εκ των οποίων μία (1) θέση ΔΕ Τεχνικών και μία (1) θέση ΔΕ Τηλεφωνητών εμπίπτουν στις εξαιρέ σεις της περ. β και θ της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012. Η διατήρηση των εν λόγω θέσεων είναι αναγκαία λόγω της γεωγραφικής διασποράς του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε πέντε πόλεις, της υποστελέχωσης των διοικητικών υπηρεσι ών, καθώς και της μείωσης των λειτουργικών δαπανών για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 1 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕ ΣΩΝ ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 0 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 13 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0 5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 0 1 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καταργούμε συνολικά τριάντα (30) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συ νολικά πενήντα δύο (52) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των αυξανόμενων λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου, μία (1) θέση ΔΕ Τηλεφωνητών εμπίπτει στην εξαίρεση της περ. θ της παρ. 8 του άρ. 1 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ), ως εξής: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 18 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 9 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 7 0 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 0 2 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2 0 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Καταργούμε συνολικά δέκα πέντε (15) κενές οργανι κές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κατά κα τηγορία και κλάδο, απαραίτητες για την κάλυψη των στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου, ως εξής: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 0 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 2 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗ ΝΕΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙ ΚΟΥ 0 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 0 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 0 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΩΝ 2 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 2 0 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 0 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 0 1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Διατηρούμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις κατά κα τηγορία και κλάδο, ήτοι είκοσι τρεις (23), εκ των οποίων μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και μία (1) ΔΕ θέση Προσω

6 28612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πικού Η/Υ εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της περ. β της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011. Η διατήρηση των εν λόγω θέσεων είναι απαραίτητη για τη στελέχω ση του Πανεπιστημίου δεδομένου ότι το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτε λεί το μοναδικό δημόσιο ΑΕΙ που παρέχει εκπαίδευση σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕ ΩΝ 0 5 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 0 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 0 3 ΣΥΝΟΛΟ 0 23 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Mαρούσι, 5 Αυγούστου 2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ /ΣΤ5 (2) Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρεταιείου, σύμφω να με την παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολό γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη γικής » (ΦΕΚ 226 Α ), όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 3 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α ), όπως ισχύει. 3. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α ). 4. Το π.δ. 423/1991 «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου» (ΦΕΚ 154 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 19/2003 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Την αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης. 6. Την υπ αριθμ. 2981/ (ΦΕΚ 3132/Β /2012) δι απιστωτική πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καπο διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 7. Το υπ αριθμ. 755/ έγγραφο της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Διατηρούμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου, ήτοι ογδόντα μία (81), οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπό μενων στους οικείους οργανισμούς οργανικών θέσεων. Από τις θέσεις αυτές, μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθα ριότητας εμπίπτει στην εξαίρεση της περ. β της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 και δύο (2) θέσεις ΔΕ Τηλεφωνητών εμπίπτουν στην εξαίρεση της περ. θ της παρε. 8 του άρ. 1 του ν. 4038/2013 (ΦΕΚ 14 Α ). Οι υπόλοι πες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου το Νοσοκομείο να συνεχίσει να προσφέρει, τόσο υπηρεσίες υγείας, όσο και ιατρική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Αναλυτικά: ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 0 1 ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 0 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0 5 ΥΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0 49 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 0 23 ΣΥΝΟΛΟ 0 81 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ *Σύσταση θέσεων στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ). Με την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/130/οικ.19614/ (σχετ / ) απόφαση του Υπουργού Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπα ραγράφων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώ του του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ), μετατάσσονται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) του Υπουργείου Υγείας, οι κάτωθι υπάλληλοι με την ίδια εργασιακή σχέση (ΙΔAX), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ως ακολούθως: (3)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2. ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3. ΓΟΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) 5. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6. ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8. ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 9. ΜΗΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10. ΜΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 11. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 12. ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13. ΠΑΤΣΑΛΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14. ΠΕΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ 15. ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ 16. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΗΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Υ.Π.Α.) 17. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 18. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΒΑΪΑ ΔΗΜ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 19. ΧΙΟΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 20. ΒΕΛΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩ 21. ΛΑΒΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 22. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙ ΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 23. ΝΙΚΟΛΑΪΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24. ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 25. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 26. ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 27. ΜΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 28. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρό πο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέ σμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού ΕΟΠΠΥ: ΔΙ.ΟΙΚ.Φ200/ 212/οικ.23058/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 786/Γ / Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ (4) *Σύσταση θέσεων στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/118/οικ.19397/ (σχετ / ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγρά φων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μετατάσσονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» οι κάτωθι υπάλληλοι με την ίδια εργασιακή σχέ ση (ΙΔΑΧ) σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ως ακολούθως: Επώνυμο Όνομα Πατρώ νυμο προέλευσης ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρό πο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέ σμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 786/Γ / (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 2732/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ (5) *Σύσταση θέσης στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Λακωνίας. Με την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/B.1.1/33/οικ.19615/ (σχετ.: 15250/ ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγρά φων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μετατάσσεται στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Λακωνίας (Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου) ο κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση σε συνι στώμενη θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ως ακολούθως:

8 28614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Όνομα Πατρώ νυμο ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΗΜ Υποδοχής ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ) εξόδου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ ΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙ ΚΗΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Η ανωτέρω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση κα ταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευ ση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρ χουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος κατατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. Λιμενικού Ταμείου Λακωνίας: 241/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 786/Γ / Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ *Σύσταση θέσης στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Πιερίας. Με την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/οικ.19616/ (σχετ.: 17830/ ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με (6) ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγρά φων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μετατάσσεται στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Πιερίας (Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου) ο κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση σε συνι στώμενη θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ως ακολούθως: Επώνυμο ΤΖΙΩΛΗΣ Όνομα Πατρώ νυμο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣ Υποδοχής ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) εξόδου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ανωτέρω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση καταρ γείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο απο χώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέ χουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος κατατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΕ ΛΤ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ: 399/2013/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 786/Γ / Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 988 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 50052/ΣΤ5 Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, 15-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑNΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-10-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1476 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Τροποποίηση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορθή επανάληψη 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 22-12-2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1560 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί ας (Ε.Σ.Δ.Υ.).... 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 608 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 17 Ιουνίου 2013 Με την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/21/οικ.15298/28.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση δεκαεννέα (19) οργανικών και προσωπο παγών θέσεων μόνιμου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ)

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.. Δ/ΝΣΗ : Τήνου 27 Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17343 ΤΗΛ. : 210-9714303 F 2 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΔΑ Β43ΦΩΞ1-ΑΥ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ Πρωτ 24406 Διεύθυνση Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πληροφορίες Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΧΙΞ. Θέρμο, Αριθμ. Πρωτ.: 133

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΧΙΞ. Θέρμο, Αριθμ. Πρωτ.: 133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. Πληροφορίες: Ζαρκανίτη Ευθυμία Τηλέφωνο: 2644.0.22275 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 504 Σεπτεμβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μαρκοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση 100 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/203 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού Ταχ.Κώδικας : 4900 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικά 03 ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 17/09/2014 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. πρωτ.: 18755 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 - Βόλος ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.Κώδικας:10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Στ. Ακαλίδης, Ε. Ρίζος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 36 ο από 3/9 έως 7/9) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5385-21/03/2013 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 2804-21/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ/νση:Γρηγ.Νικολαϊδη 2 Ταχ. Κώδικας: 53200 Τηλέφωνο: 2386350131 Φαξ:2386350133 Αμύνταιο: 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15502 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΣ: Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: Β8ΨΜ469079-ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. Πρέβεζα : 7-10-2015 Αρ. πρωτ: ΔΣ/ 1263

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : ΦΙΛΥΡΑ Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52806 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΚΥΘΗΡΑ Τ.Κ. 80100 Πληροφορίες : Κομηνού Ελένη Τηλ. : 27360. 31213 Fax : 27360. 31919 e-mail : kythira@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 11-11-2015 Αρ. Πρωτ : 14682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-AΛΕΞΑΝ ΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2153 18 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβε στών εποχικής απασχόλησης....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1214 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Μεταφορά θέσης κλάδου ΠΕ Διοικ. στο Υπουργείο Εσωτερικών.... 1 *Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 27865/30-5-2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» - Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Γαστούνη 10-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16494 Δ/νση:Πλατεία Ηρώων 18 Ταχ. Κώδικας: 27300 Τηλέφωνο: 2623360767, 2623360702 Φαξ: 2623032839

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4281/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4281/2014 ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ* (>χρηματικά όρια α. 23 παρ.2 ν. 4281/2014) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (2004/18/ΕΚ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΦΟΡΕΑΣ (2004/17/ΕΚ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4281/2014 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ /νση:αγία Κυριακή Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 Τηλέφωνο: 2654360139 Φαξ:2654360120 Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 7355 ΠΡΟΣ: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ Τel: 26740-32795, 23911. Fax: 26740-33387, ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα