ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' *Αρ της 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' *Αρ της 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά!"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 240/80 'Αριθμός 240 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' *Αρ της 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις (ο) Οί περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Είσφοραί) Κανονισμοί τοϋ (β) Οί περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί τοϋ Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Κανονισμοί τοϋ (γ) Οί περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Νόσοι) Κανονισμοί τοϋ (δ) Οί περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Παροχαί) Κανονισμοί τοϋ (ε) Οί περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Είσφοραί) (Ειδικοί) Κανονισμοί τοϋ 1980, οϊτινες κατετέθησαν εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων συμφώνως npoc τό εδάφιον 2 τοϋ άρθρου 7 τοϋ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου τοϋ 1980 και ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δέν έχει εντός τριάκονται ήμερων από τής τοιαύτης καταθέσεως ακυρώσει ή τροποποιήσει διό αποφάσεως αυτής τους ρηθέντας κανονισμούς δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς τό προρρηθεν εδάφιον. Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1980 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 7 Τό Ύπουργικόν Σομδούλιον, -ενασκούν τάς υπό του άρθρου 7 4ΐ τοϋ του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του I960 χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους ικανονισμούς: 1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ώς οί περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Είσφοραί) «Κανονισμοί του I ^(1) Έν τοις τταροοσι Κανονισμοΐς «γραφεΐον ασφαλίσεων» σημαίνει Έπαρχιακόν Γραφεΐον Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων' «Νόμος» σημαίνει τον περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμον του 4ΐτοϋΐ (2) Πάντες οί λοιποί δροι και φράσεις κέκτηνται, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, τάς ύπό του Νόμου άποδοθείσας αύτοΐς αντιστοίχους εννοίας.. Πάς.εργοδότης όστις δέ<ν έχει έγγραφη δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου, εγγράφεται άποτεινόμενος προς τό πλησιέστερον (72)

2 Κ.Δ.Π. 240/ γραφεΐον ασφαλίσεων έν τώ καθωρισ,μένω ύπό τοΰ Διευθυντού τύπω, παρέχων το όνοματεπώνυμον, την διεύθυνσιν και τον τόπον απασχολήσεως αύτοΰ, τον αριθμόν των ύπ' αύτοΰ απασχολουμένων προσώπων και οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή όποια ήθελε ζητηθή ύπό του Διευθυντοΰ. 4.^ Πας μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος ό όποιος δεν έχει άποταθή δι' έγγραφήν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου, εγγράφεται άποτεινόμενος προς το πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων <έν τω καθωρισμένω ύπό του Διευθυντού τύπω, παρέχων το όνοματεπώνυμον, την διεύθυνσιν και την ήλικίαν αύτου, τον αριθμόν τοΰ δελτίου ταυτότητος αύτου καί οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό του Διευθυντού. Εις περίπτωσιν μισθωτού ό ούτω καθοριζόμενος τύπος συμπληροΰται εν μέρει ύπό του εργοδότου ώς προς το ονοματεπώνυμο ν και τήν διεύθυνσιν αύτου, τον αριθμόν έγγραφης του ώς εργοδότου και οιαδήποτε άλλα στοιχεία τά όποια ήθελον ζητηθή ύπό του Διευθυντού. 5. (1) "'Εκαστος ιέργοδότης, έκτος έάν τη εγκρίσει τοΰ Διευθυντού γίνωσιν ιέν τη περιπτώσει αύτοΰ ετεραι διευθετήσεις, άμα τη ύπ' αύτοΰ προσλήψει οιουδήποτε μισθωτού προμηθεύεται πινακίδα εισφορών διά τον μισθωτόν τούτον. (2) "Ο ιέργοδότης προμηθεύεται πινακίδα εισφορών υποβάλλων αΐτησιν προς το.πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων έν τω καθωρισμένω ύπό τοΰ ^Διευθυντού τύπω, παρέχων το όνοματεπώνυμον και τον αριθμόν 'Κοινωνικών ασφαλίσεων.έκαστου μισθωτού διά τον όποιον ή τοιαύτη αίτησις υποβάλλεται καί οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ Διευθυντού. ()' 'Οσάκις ό εργοδότης κατά τήν ύποβόλήν αιτήσεως δι' εκδοσιν πινακίδος εισφορών, ώς προείρηται, δέν παρέχει τόν αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων τοΰ,μισθωτοΰ, ή τοιαύτη αίτησις δέον νά συνοδεύηται ύπό αιτήσεως τοΰ μισθωτού προς έγγραφήν δυνάμει τοΰ Κανονισμού 4: Νοείται ότι έάν ό εργοδότης αδύνατη νά λάβη παρά τοΰ μισθωτού τάς πληροφορίας αϊ όποϊαι απαιτούνται διά τήν ύποβολήν αιτήσεως δι' έχδοσιν πινακίδος εισφορών, αποτείνεται δι' εκδοσιν προσωρινής πινακίδος εισφορών άναφορικώς προς.τον μισθωτόν τούτον. 6. (Ί) Πάς εργοδότης τηρεΐ διδλίον αποδοχών ή Μτερον μητρώον εντός τού οποίου καταχωρίζει τά ακόλουθα στοιχεία δι' εκαστον τών έν τη απασχολήσει αυτού μισθωτών: (α) Το όνοματεπώνυμον τοΰ,μισθωτοΰ' (β) τόν ιάριθμόν Κοινωνικών "Ασφαλίσεων τού μισθωτού' καί (γ) το ποσόν τών αποδοχών τού μισθωτοΰ καί τήν περίοδον εις ην αύται αναφέρονται. (2) Πάν βιβλίον αποδοχών ή το έτερον μητρώον δέον νά φυλάττηται ύπό τού εργοδότου και νά είναι προσιτόν διά έπιθεώρησιν κατά πάντα ευλογον χρόνον ύπό Επιθεωρητού οριζομένου δυνάμει τοΰ άρθρου 65 τού Νόμου. 7. Αί άπσδοχαι μισθωτού εΐναι αμελητέοι έάν ύπολείπωνται τού ποσού τής μιας λίρας προκειμένου περί μισθωτού αμειβομένου καθ' εβδομάδα και τοΰ ποσού τών τεσσάρων λιρών προκειμένου περί μισθωτοΰ άμευδομένου κατά μήνα 8. (1) Το άνώτατον δριον ασφαλιστέων ιαποδοχών εΐναι όγδοη κοντά τέσσαρες λίραι εβδομαδιαίως <ή τριακόσιαι έξήκοντα τέσσαρες λίραγ μηνιαίως.

3 725 Κ.Δ.Π. 240/80 (2) Παν ποσόν προμηθείας, δεκάτου τρίτου μισθού ή οίαιδήποτε ετεραι άποδοχαί άναφερόμεναι εις χρονικόν διάστημα μακρότερον της περιόδου εισφορών, διαιρούνται δια του αριθμού των έν τω μεγαλυτέρω τούτω χρονικώ διαστήματι περιόδων εισφορών, το οϋτω δε έξευρισκόμενον ποσόν θεωρείται ώς άσφαλιστέαι άποδοχαί.καθ' ην εκτασιν τό άθροισμα αύτου και του πασοΰ των ασφαλιστέων αποδοχών ιέπΐ τών οποίων «κατεβλήθησαν είσφοραι δι* εκάστη ν περίοδοι εισφορών δεν υπερβαίνει τα εις την παράγραφον (1) αναφερόμενα ποσά. () Δια σκοπούς υπολογισμού τοΰ ποσοΰ εισφορών τών καταβαλλομένων δι' έκάστην περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών αναφορικούς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού, εάν τό συνολικόν ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών ύπερβαίνη άκέραιον αριθμόν λιρών, τό τοιούτο ποσόν στρογγυλεύεται εις τόν πλησιέστεροι άκέραιον αριθμόν λιρών ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι τό ποσόν τών πεντακοσίων μίλς λογίζεται ως μία λίρα, 9. Τό έφδομαδιαΐον ποσόν των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών είναι δεκατέσσαρες λίραι ικαί τό έτήσιον έπτακόσιαι είκοσι οκτώ λίραι. 10. Ό εργοδότης, έκτος έάν τήέγκρίσει τοΰ Διευθυντού γίνωσιν έν τη περιπτώσει αυτού ετεραι διευθετήσεις, καταχωρίζει επί της πινακίδος εισφορών τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών τοΰ μισθωτού 6ι" έκάστην περίοδον εισφορών, ώς και οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό τού Διευθυντού. 11. Εισφορά! τάς οποίας <ό εργοδότης υποχρεούται δπως καταβάλη δυνάμει τού Νόμου καταίδάλλονται ουχί άργότερον τού τέλους τού ημερολογιακού μηνός όστις έπεται τοΰ μηνός εισφορών διά τόν όποιον αί είσφοραι είναι καταβλητέαι. Π2..(Ί) "Απασαι αί είσφοραι τάς οποίας ό εργοδότης υποχρεούται όπως καταδάλη, καταβάλλονται ύπ' αύτοΰ είς τό γραφεΐον ασφαλίσεων τό σποΐον ό Διευθυντής ήθελε προς τούτο ορίσει fj καθ' δν τρόπον ό 'Διευθυντής ήθελεν εγκρίνει άναφορικώς προς είδυκήν τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων. (2) Καθ' έκάστην καταβολήν εισφορών ό εργοδότης (α) προσάγει τάς πινακίδας εισφορών απάντων τών μισθωτών άναφορικώς προς τους οποίους καταβάλλονται αί είσφοραι* και ' (β) υποβάλλει πιστοποιητικό ν εισφορών έν τω καθωρισμένω όπό τού Διευθυντού τύπω. () Ό Διευθυντής δύναται νά μεταβάλη τήν ύπό της παραγράφου (2) πρσβλεπομένην διαδυκασίαν άναφορικώς προς είδικήν τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων. 1. (1) Ό εργοδότης, εκτός έάν τη έγκρίσει τοΰ Διευθυντού γίνωσιν έν τη περιπτώσει αύτοΰ ετεραι διευθετήσεις, ουχί άργότερον τού τέλους τοΰ ημερολογιακού μηνός δστις έπεται τού μηνός εισφορών εντός τού οποίου τερματίζεται ή άπασχόλησις τού μισθωτού, παραδίδει τήν πινακίδα εισφορών ε'ις τό γραφεΐον ασφαλίσεων είς τό όποιον ούτος κατέβαλε τελευταίως εισφοράς άναφορικώς προς τόν τοιούτον :μισθωτόν. (2) Ό εργοδότης «μέριμνα δπως οιαδήποτε οϋτω παραδιδομένη πινακίς εισφορών συμπληρωθή προ της τοιαύτης παραδόσεως καθ' δσον άφορα είς τά ακόλουθα στοιχεία, ήτοι τό επάγγελμα τοΰ μισθωτοΰ έν τρ υπηρεσία τοΰ εργοδότου, τήν ήμερομηνίαν τέρμα

4 Κ,Δ,Π, 240/ τισμού της απασχολήσεως και την τελευταίαν διεύθυνσιν αυτού και δπως ή πινακις εισφορών υπογραφή ύπό του μισθωτού προ τής ύπό τοΰ εργοδότου παραδόσεως αυτής. 14. Ό εργοδότης, επί τω τερματισμώ της απασχολήσεως μισθωτού ή έπί τη αιτήσει του μισθωτού δια σκοπούς οιασδήποτε παροχής καταβαλλομένης δυνάμει του Νόμου ή οσάκις ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ Διευθυντού, εφοδιάζει τον μισθωτόν ή το γραφεΐον ασφαλίσεων, αναλόγως της περιπτώσεως, δια πιστοποιητικού απασχολήσεως εν τω καθωρισμένω ύπό του Διευθυντού τύπω έμφαίνοντος το όνοματεπώνυμον, τον αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων και τον αριθμόν ταυτότητος του μισθωτού, την περίοδον απασχολήσεως και τάς ασφαλιστέας άποδοχάς αυτού κατά το έτος εισφορών καθ' δ τερματίζεται ή άπασχόλησις ή δι' δ αιτείται ό εφοδιασμός τοΰ ώς εϊρηται πιστοποιητικού. 15. Ό εργοδότης οφείλει δπως ουχί άργότερον τού τέλους τοΰ ημερολογιακού μηνός δστις έπεται τού τελευταίου μηνός εισφορών τού έτους εισφορών (α) παραδώση τήν πινακίδα εισφορών εις το γραφεΐον ασφαλίσεων εις το όποιον κατέβαλε τελευταίως εισφοράς διά τον μισθωτόν * " (β) μεριμνήση όπως οιαδήποτε οϋτω παραδιδομένη πινακίς ουμπληρωθή και υπογραφή ύπό του μισθωτού ώς έν τή παραγράφω (2) τού Κανονισμού 1' και (γ) άποταβή δι' έκδοσιν νέας πινακίδος εισφορών διά τον μισθωτόν έάν ή ύπό τού εργοδότου άπασχόλησις τού μισθωτού συνεχίζεται. 16. Έκ τών αποδοχών μισθωτού έκτίοντος ποινήν φυλακίσεως, ή Κυδέρνησις της Δημοκρατίας παρακρατεί, έναντι της υπ' αυτού δυνάμει τού Νόμου καταβλητέας εισφοράς, ποσόν ίσον προς τά είκοσι πέντε έπί τοις εκατόν τών καθ' ύπέρβασιν τού ποσού τών εκατόν, μίλς αποδοχών αυτού α'ίτινες είναι πληρωτέαι έν σχέσει προς τήν έ'βδομάδα καθ' ην ή εισφορά είναι καταβλητέα. 17. '(1) Αϊ ασφαλιστέοι άποδοχαί μισθωτού μετέχοντος εις πρόγραμμα εκπαιδεύσεως ώς έν τή παραγράφω 4 τού Μέρους Ι τού Πρώτου 'Πίνακος τού Νόμου εΐναι τό διά τήν τοιαύτην έκπαίδευσιν καταβαλλόμενον επίδομα μέχρι τού ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. (2) Διά τους σκοπούς καταβολής είσφοοών ό εργοδότης μισθωτού αναφερομένου εις τήν παράγραφον (1) είναι ή 'Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου ή Ιδρυθείσα δυνάμει τού περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμου (1) Διά σκοπούς καταβολής εισφορών, αί επαγγελματικά! κατηγορίαι τών αυτοτελώς εργαζομένων εμφαίνονται είς τήν στήλην (α) τού. Πίνακος. (2) Τό κατώτατον καί άνώτατον έ&δομαδιαϊον ποσόν εισοδήματος δι' έκάστην ιέπαγγελματί'κήν κατηγορίαν είναι τό γινόμενον του εκάστοτε 'έν Ίσχύϊ εβδομαδιαίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών έπί τον συντελεστήν 6' οποίος εμφαίνεται εις τάς στήλας (β) και (γ) αντιστοίχως τού Πίναικος έναντι έκαστης επαγγελματικής κατηγορίας. ~

5 727 Κ.Δ.Π. 240/80 () "Εκαστος αυτοτελώς εργαζόμενος υποχρεούται δπως καταβάλλη εισφοράς έπί του κατωτάτου εβδομαδιαίου ποσού εισοδήματος του οριζομένου ώς έν τή παραγράφω (2) δια την οίκείαν έπαγγελματικήν κατηγορίαν. (4) Τηρουμένων των. διατάξεων της παραγράφου (), ό αυτοτελώς εργαζόμενος δύναται να έπιλέξη δπως καταβάλλη εισφοράς επί εβδομαδιαίου ποσοΰ εισοδήματος μέχρι καί του ώς έν τη παραγράφω (2) οριζομένου ανωτάτου ποσο'ΰ εισοδήματος διό τήν οίκείαν έπαγγελματικήν κατηγορίαν. (5) Αυτοτελώς εργαζόμενος δστις έχει συμπεπληρωμένην την ήλιχίαν των πεντήκοντα ετών κατά τήν όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, δεν δύναται νά έπιλέξη δπως καταβάλλη εισφοράς έπί οιουδήποτε ποσού εισοδήματος υπερβαίνοντος το γινόμενον του εκάστοτε έν ίσχύϊ εβδομαδιαίου ποσοΰ βασυκών ασφαλιστέων αποδοχών έπί τον συντελεστήν ό όποιος εμφαίνεται εις τήν στήλην (δ) τοο Πίνακος έναντι της οικείας επαγγελματικής κατηγορίας. (6) Οιονδήποτε έπιλεγόμενον υπό αυτοτελώς εργαζομένου ποσόν εισοδήματος δυνάμει της παραγράφου (4) <η (5) δέον δπως είναι πολλαπλάσιον τοζ εκάστοτε έν ίσχύϊ εβδομαδιαίου ποσοΰ τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. 19. (1) "Εκαστος αυτοτελώς εργαζόμενος προβαίνει εις τήν έν ταΐς παραγράφοις (4) καί (5) του Κανονισμού 18 αναφερομένη ν επιλογήν δι' αιτήσεως του προς το πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων, έν τω καθωρισμένω ύπό τοΰ Διευθυντού τύπω, υποβαλλομένης ουχί άργότερον τών τριών μηνών από της ορισθείσης ήμε * ρομηνίας ή εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της απασχολήσεως του, έάν αϋτη είναι μεταγενέστερα της ορισθείσης ημερομηνίας. (2) Πάς αυτοτελώς εργαζόμενος δστις δεν ασκεί το δικαίωμα 'επιλογής εντός της ύπό της παραγράφου (1) αναφερομένης προθεσμίας, θεωρείται δτι επέλεξε το ώς έν τη παραγράφω (2) του,/κανονισμου 18 όριζόμενον κατώτατον ποσόν εισοδήματος διά τήν οίκείαν έπαγγελματικήν κατηγορίαν. 20..(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοο Κανονισμού 21 ή ύπό αυτοτελώς εργαζομένου γενομένη επιλογή δυνάμει τοΰ Κανονισμού 18 Ισχύει μέχρι τοΰ τέλους το.ΰ έτους εισφορών το όποιον έπεται τοΰ έτους εισφορών εντός τοΰ όποιου έγένετο ή επιλογή, μετά ταύτα δε ούτος προβαίνει εις νέαν επιλογήν δι' αιτήσεως του προς τό πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων, έν τω καθωρισμένω ύπό τοΰ Διευθυντού τύπω, υποβαλλομένης ουχί άργότερον τών τριών μηνών άπό της ημερομηνίας λήξεως της ισχύος της περιόδου της προηγουμένης επιλογής. (2) Εις περίπτωσιν αυτοτελώς εργαζομένου δστις δεν άσκεΐ τό δικαίωμα επιλογής εντός της ύπό της παραγράφου (1) αναφερομένης προθεσμίας,.εξακολουθεί νά ίσχύη ή τελευταία επιλογή αύτοΰ. () Ή δυνάμει τοΰ παρόντος ικανονισμοΰ νέα επιλογή ισχύει διά περίοδον δύο ετών εισφορών εις τό τέλος της όποιας, ικαί μετά ταΰτα ανά διετίαν, ό αυτοτελώς εργαζόμενος προβαίνει εις νέαν επιλογήν Εφαρμοζομένων αναλόγως τών διατάξεων τών παραγράφων (1) και (2). 21. Αυτοτελώς εργαζόμενος δστις μεταβάλλει επάγγελμα ή τόπον εργασίας συνεπαγόμενον άλίλαγήν ιέπαγγελματικής κατηγορίας, γνωστοποιεί τοΰτο αμέσως εις τό πλησιέστερον γραφεΐον άσφα

6 Κ.Δ.Π. 240/ λίσεων έν τω καθωρισμένω ύπό του Διευθυντού τύπω, οδτος δε κατατάσσεται εις την άντίστοιχον έπαγγελματικήν κατηγορίαν καί, τηρουμένων των αναλογιών, (εφαρμόζονται εις τήν περίπτωσιν του α'ι διατάξεις των Κανονισμών 18 εως 20, 22 (1) Πας αυτοτελώς εργαζόμενος, ό όποιος υποχρεούται εις τήν καταβολήν εισφορών, οφείλει δπως καταβάλγ) ταύτας εις το ύπό του Διευθυντού ορισθέν έν τη περιπτώσει αύτου γραφεΐον ασφαλίσεων, ουχί άργότερον του τέλους του ημερολογιακού μηνός όστις έπεται τών έν τη παραγράφω (2) καθοριζομένων τριμηνιαίων περιόδων αϊ άποϊαι περιλαμβάνουν τάς περιόδους εισφορών δια τάς οποίας α'ι εισφορά! εΐναι καταβλητέαι. (2) Αί έν τη παραγράφω (1) άναφερόμεναι τριμηνιαΐαι περίοδοι είναι α'ι τέσσαρες περίοδοι, α'ι λήγουσαι εις το τέλος έκαστου τών μηνών εισφορών Μαρτίου, 'Ιουνίου, Σεπτεμβρίου καί Δεκεμβρίου, αντιστοίχως, του έτους εισφορών. 2.. Δι' έΐκάστην περίοδον εισφορών δια την οποίαν ό κάτοχος π/στα'πίοιητκκου προαιρετικής ασφαλίσεως δικαιούται νά καταβολή εισφοράς, οφείλει δπως καταβάλη ταύτας εις το ύπό του Διευθυντού ορισθέν έν τη περιπτώσει αύτου γραφεΐον ασφαλίσεων, ουχί άργότερον τών δώδεκα μηνών από τής λήξεως του περιλαμβάνοντος την τοιαύτην περίοδον εισφορών έτους εισφορών, δεν δικαιούται δέ νά καταβολή τάς εισφοράς ταύτας μετά τήν λήξιν τών ως εΐρηται δώδεκα μηνών. * Επίσημος έφημερίς, Παράρτημα Τρίτον: (1) Πάς εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενος δστις παραλείπει νά καταβάλρ εισφοράς εντός της ύπό τών παρόντων Κανονισμών οριζόμενης προθεσμίας, υποχρεούται εις τήν καταβολήν προσθέτου τέλους υπολογιζόμενου εις ποσοστόν έπί τοις εκατόν του* ποσοΰ τών οφειλομένων εισφορών έν αναφορά προς τόν χρόνον καθυστερήσεως. \[2) Το έν τη παραγράφω (1) άναφερόμενον ποσοστόν είναι πέντε έπί τοις εκατόν διά κσθυστέρησιν μέχρις ενός μηνός, αύξανόμενον κατά τρεις μονάδας δι' έκαστον περαιτέρω μήνα καθυστερήσεως ή τμήμα αύτου. Το ποσόν του προσθέτου τέλους, έφ' δσον δεν είναι πολλαπλάσιον του πέντε, λογίζεται ως ίσον προς το πλησιέστερον πολλαπλάσιον του πέντε: Νοείται δτι το ποσόν τοΰ προσθέτου τέλους δέν δύναται νά ύπερβαίνη ποσοστόν έ'κατόν έπί τοις έ'κατόν τών οφειλομένων εισφορών: Νοείται περαιτέρω δτι δι' εισφοράς όφειλομένας ύπό εργοδότου η αυτοτελώς εργαζομένου δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου, το έν τη παραγράφω (ΓΙ) άναφερόμενον ποσοστόν έπί τοις εκατόν υπολογίζεται ώς εμφαίνεται εις τόν Πίνακα τών καταογπθέντων περί Κοινωνιικών 'Ασφαλίσεων (Βίσφοραι) Κανονισμών του 1972 καί 1976: ινοεΐται ωσαύτως δτι ουδέν πρόσθεταν τέλος καταβάλλεται αναφορικούς προς εισφοράς όφειλομένας διά περίοδον ε.ίσφορών προ της 5ης Ιουλίου, Πας αυτοτελώς εργαζόμενος δστις τερματίζει οριστικώς τήν άπασχόλησίν του ώς αυτοτελώς εργαζόμενος, οφείλει δπως γνω

7 729 Κ.Δ.Π. 240/80 στοποιήση τούτο εις τό πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων εν τώ καθωρισμένω ύπό τοο Διευθυντού τύπω ουχί άργότερον τοο τέλους του ημερολογιακού μηνός δστις έπεται της εις την παράγραφον (2) του Κανονισμού 22 τριμηνιαίας περιόδου ή οποία περιλαμβάνει την ήμερομηνίαν τερματισμού της απασχολήσεως. 26. Ό τρόπος.καταβολής των δυνάμει τοΰ Νόμου 'καταβλητέων έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας εισφορών καθορίζεται ύπό του Γενικού Λογιστοΰ τής Δημοκρατίας και τοΰ Διευθυντού. 27. '(1) Όσάκις μισθωτός κατέβαλεν εισφοράς καθ' οιονδήποτε έτος εισφορών έπί ποσού ασφαλιστέων αποδοχών υπερβαίνοντος τό ανώτατο ν δριον των ετησίων ασφαλιστέων αποδοχών, αί είσφοραί α'ι καταβληθείσαι επί τοΰ ώς εΐρηται ποσοΰ επιστρέφονται εις άύτόν: Νοείται οτι α'ι είσφοραί α'ι καταβληθεΐσαι ύπό τοΰ εργοδότου επί τοΰ ώς εΐρηται ποσοΰ εις ούδένα επιστρέφονται. (2) 'Οσάκις ήσφαλισμένος κατέβαλεν εισφοράς καθ' οιονδήποτε έτος εισφορών ώς μισθωτός και ώς αυτοτελώς εργαζόμενος επί ποσοΰ ασφαλιστέων αποδοχών υπερβαίνοντος τό όνώτατον δριον των ετησίων ασφαλιστέων αποδοχών, αί είσφοραί αί καταβληθεΐσαι ύπ' αύτοΰ ώς αυτοτελώς εργαζομένου έπί τοΰ ώς εΐρηται ποσοΰ, επιστρέφονται εις αυτόν. () Είσφοραί καταβληθεΐσαι άχρεωστήτως ύπό εργοδότου, μισθωτοΰ ιή αυτοτελώς εργαζομένου ή είσφοραί 'καταβληθεΐσαι υπό προαιρετι κώς ήσφαλισμένου «άλλως ή συμφώνως προς τάς διατάξεις του Νόμου, 'επιστρέφονται εις τον καταβαλόντα ταύτας: 1 Νοείται οτι είσφοραί ούτω καταβληθεΐσαι δεν επιστρέφονται εάν κατεβλήθησαν άναφορυκώς προς εικονικήν άπασχόλησιν έπί σκοπώ εξασφαλίσεως παροχής δυνάμει τοΰ 'Νόμου. (4) Είσφοραί δυνάμει τοΰ παρόντος Κανονισμού δεν επιστρέφονται ειμή 'κατόιτιν αιτήσεως ύπό τοΰ δικαιουμένου εις τήν τοιαύτην έπιστροφήν υποβαλλομένης ουχί άργότερον των δύο ετών από τής λήξεως τοΰ έτους εισφορών δι* δ αί είσφοραί κατεβλήθησαν. 28. "Η ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται είς ήμερομηνίαν όρισθησομένην ύ*πό τοΰ Ύ πουργοΰ διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης "έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας.

8 Κ.Δ.Π. 240/80 70 ΠΙΝΑΞ (Κανονισμός 18) "Επαγγελματική κατηγορία («) Συντελεστής δια σκοπούς Κατωτάτου ποσού εισοδήματος (β) 'Ανωτάτου ποσού εισοδήματος ()) υπολογισμού : Ανωτάτου ποσού εισοδήματος δι' ήσφαλισμένους συ μπλη ρώσαντας τήν ήλικίαν τών 50 ετών («5) Ι. Πρόσωπα ασκούντα ελεύθερον επάγγελμα Πρόσωπα ασχολούμενα εις το χονδρικόν έμπόριον, κτηματομεσΐται, πράκτορες ασφαλειών, βιομήχανοι και άλλοι έπιχειρηματίαι. 4 ί. 4. Τεχνϊται απασχολούμενοι είς άστικάς περιοχάς Οικοδόμοι και πρόσωπα ασκούντα επάγγελμα συναφές προς τήν οίκοδομικήν βιομηχανίαν Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αλιείς και συναφή επαγγέλματα 'Οδηγοί μεταφορικών μέσων, χείριστοι έκσκαπτικών μηχανημάτων κα'ι συναφή επαγγέλματα. 7. Κληρικοί* 8. Πλανοδιοπώλαι 9. Πρόσωπα μή υπαγόμενα είς έτέραν έπαγγελματικήν κατηγορίαν απασχολούμενα είς αστικός περιοχάς. 10. Πρόσωπα μή υπαγόμενα εις έτέραν έπαγγελματικήν κατηγορίαν απασχολούμενα είς αγροτικός περιοχές ; 1.5 ^0 2 - r utl It' 5 -Χ ^-.5 5 " * Τό έβδομοδιαΐον ποσόν είσοδήματος τών κληρικών τών οποίων ό εβδομαδιαίος μισθός υπερβαίνει τό έξευρισκόμενον ώς ανωτέρω ποσόν είναι ό πραγματικός μισθός μέχρι τοϋ ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 191/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 191 Οι περί Ετησίων Άδειων

Διαβάστε περισσότερα

879 Κ.Δ.Π. 287/80. Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 9 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ εδαφίου!! τρ 91 9 *!

879 Κ.Δ.Π. 287/80. Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 9 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ εδαφίου!! τρ 91 9 *! E.E. Παρ. Ill (I) "Αρ. 1634, 4.10.80 879 Κ.Δ.Π. 287/80 'Αριθμός 287 Oi περί Ετησίων Άδειων μετ' 'Απολαβών Κανονισμοί τοϋ 1980, κατατεθέντες; εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων και εγκριθέντες υπ' αυτής άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 7/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1928 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E., Παρ. I, 1321 Ν. 199/87 Αρ. 2266, 16.10.87 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 91/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 1568 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 193/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2237 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 193 ; ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων

Διαβάστε περισσότερα

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971)

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2020, 21.12.84 1189 Κ.Δ.Π. 354/84 Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 38 και 39 Ενασκούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα»

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα» E.E., Παρ. I, 1051 Ν. 70/78 *Αρ. 1489, 22.12.78 Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 154 της 17ης ΜΑΙΟΥ 1962 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, 11.2.77 Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 109(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90 Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, 25.5.90 1065 Ν. 62/90 Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 508 τής 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγορας, Πωλήσεως έπί Πιστώσει και Μισθώσεως 'Ιδιοκτησίας Νόμος του 1966,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, 22.11.91 1247 K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Εγγραφή Εργοδότη Δήλωση έναρξης απασχόλησης εργοδοτουμένων Υποχρέωση για πληρωμή εισφορών Αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία

ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2017 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία Κυρίες / Κύριοι Ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία γνωστοποίησης της έναρξης απασχόλησης μισθωτού

Διαδικασία γνωστοποίησης της έναρξης απασχόλησης μισθωτού Διαδικασία γνωστοποίησης της έναρξης απασχόλησης μισθωτού Iούλιος 2017 Διαδικασία γνωστοποίησης της έναρξης απασχόλησης μισθωτού Ψηφίστηκε τον Ιούνιο από την Βουλή των Αντιπροσώπων o περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αρ της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 103/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 103 Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 75/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1078 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 75 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Δ.ΥΠΆΡ. 21/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό ΑΠΟ: Αντρέα Χριστοφίδη Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ΗΜΕΡ.: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 163/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2241 της 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 96/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1348 της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 96 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡ1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E.Hlap. Ill (Ι) ΙΟΙ Δ.Π. 41/72 Ap. 920, 11.2.72 'Αριθμός 41 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 981 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 981 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 106/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ 'Αρ. 981 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1972 Άρθρον Τ. Συνοπτικός τίτλος. 2. 'Ορισμοί. ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε. Παρ. 1(E) 1718 Ν. 202(1V2011 Αρ. 4314, 30.12.2011 0 περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

217 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ, 'Αμοιβή οπλιτών Κυπριακού Στράτου δυνάμει τοϋ άρθρου 10 τοϋ περί τοϋ Στράτου της Δημοκρατίας Νόμου, 1961.

217 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ, 'Αμοιβή οπλιτών Κυπριακού Στράτου δυνάμει τοϋ άρθρου 10 τοϋ περί τοϋ Στράτου της Δημοκρατίας Νόμου, 1961. 217 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ, 'Αμοιβή οπλιτών Κυπριακού Στράτου δυνάμει τοϋ άρθρου 10 τοϋ περί τοϋ Στράτου της Δημοκρατίας Νόμου, 1961. Όπλΐται: Βασικόν χορήγημα Μηνιαία χορηγήματα δι' εξαρτώμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ

Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ E.E. Παρ. Ill (I) 807 Κ.Δ.Π. 196/73 Άρ. 1034, 31.8.73 'Αριθμός 196 Ο ΟΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ίκαι ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ" Ι ΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 52 ΤΟΥ 1965, 33 ΤΟΥ 1966, 77 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 31/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1281 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 735 της 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ό περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 214 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 35 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος είς αυτό, δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις Κ.Δ.Π. 26/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1329 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις Αριθμός 26 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965) E.E. Παρ. HI (I) 397 Κ.Δ.Π. 115/87 Αρ. 2221,10.4.87 Αριθμός 115 Οι περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1987, οι οποίοι εξεδόθησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση

Διαβάστε περισσότερα

(ii) τα ονόματα τών αποστολέων* και (β) κατάθεση δήλωσιν δτι το δηλωτικόν εμφαίνει τήν αληθή κατάστασιν του φορτίου του πλοίου. '

(ii) τα ονόματα τών αποστολέων* και (β) κατάθεση δήλωσιν δτι το δηλωτικόν εμφαίνει τήν αληθή κατάστασιν του φορτίου του πλοίου. ' 199 (γ) άνευ της αδείας του αρμοδίου λειτουργού' (δ) πριν ή κατατεθή ή δήλωσις απόπλου του πλοίου' ή (ε) καθ' ήμέραν Κυριακήν ή ήμέραν αργίας, εκτός ώς άλλως ήθελεν ό Διευθυντής επιτρέψει. 10.. Έκτος ώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'άρ. 79 της 7ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος δ Οπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981,

E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981, E.E., Παρ. I, 1067 Ν. 107/72 *Αρ. 981, 29.12.72 Ό -περί 'Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 27 Κ.Δ.Π. 14/84 Αρ. 1924,

E.E. Παρ. Ill (I) 27 Κ.Δ.Π. 14/84 Αρ. 1924, E.E. Παρ. Ill (I) 27 Κ.Δ.Π. 14/84 Αρ. 1924, 21.1.84 Αριθμός 14 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 4 ΤΟΥ 1966, 31 ΤΟΥ 1969, 7, 49 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1979,

Διαβάστε περισσότερα

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός E.E., Παρ. I, Άρ. 942, 9.6.72 509 Ν. 40/72 Ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια- δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 39 Οι -περί Κατασκευής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977 Ε.Ε., Παρ. Ι, *Αρ. 1357, 10.6.77 603 Ν. 30/77 Ό περί Φορολογίας "Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1977 εκδίδεται διό δημσσιεύοεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 3170, 25.7.97 2123 Κ.Δ.Π. 220/97 Αριθμός 220 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 49/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 49 (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1970) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 68 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1985

Αριθμός 68 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1985 E.E., Παρ. I, 837 Ν. 68/87 Αρ. 2226, 8.5.87 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 68/13-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ τής 4ης ΜΑΊΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ τής 4ης ΜΑΊΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 36/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1516 τής 4ης ΜΑΊΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις 'Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

εξουσιοδοτήσεων. ος '

εξουσιοδοτήσεων. ος ' Ε.Ε. Παρ. III(I) 305 Κ.Δ.Π. 80/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 80 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. Επωνυμία και Έδρα Το Ταμείο φέρει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και εν τοις μετέπειτα θα αναφέρεται ως το «Ταμείον».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 122 της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω 'Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ (I) 149 ΚΛJI. 68/93 Ap. 2785, 26.3.93 Αριθμός 68 Οι περί Συντάξεων και Χορηγηματων των Υπαλλήλων της. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρο (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

14.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ 14.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ Όταν ο εργοδότης τερματίζει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αυτών του άρθρου 5 του νόμου, την απασχόληση εργοδοτουμένου ο οποίος έχει απασχοληθεί συνεχώς επί είκοσι

Διαβάστε περισσότερα

(β) 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον :

(β) 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον : 4 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον : 16.6.1967. της Πάφου» έν τη Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ------------------------ Στη Σαλαμίνα σήμερα την 03-04-2017

Διαβάστε περισσότερα