ΔΙΟΓΕΝΗΣ. γενετεφα του, οπου με τον τpαπε~ιτύ)ν πατερα του κεσια Ύ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΓΕΝΗΣ. γενετεφα του, οπου με τον τpαπε~ιτύ)ν πατερα του κεσια Ύ)"

Transcript

1

2 ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ό ΔιογένΎ)ς άπο τ~ ΣινώΠΎ), ό επιλεγ6μενος Κύων (400/ /323 π.χ.), ό κατ' εξox~ν εκπρ6σωπος του Κυνισμου, ~λθε στ~ν ' Aθ~να σύμφωνα με τ~ν παράaοσύ) (ΔιογένΎ)ς Λαέρνι 20 21) ", - 4 ' '<:"',,, τιος -, κατ α τα μεσα του ου αι., ε",οριστος απο τη,, tf " 7'1, (Ι' (" γενετεφα του, οπου με τον τpαπε~ιτύ)ν πατερα του κεσια Ύ) Ίκέτα) ειχαν παραχαράξει το ν6μισμα τ-ης π6λύ)ς. ΕΙναι πιθανο οτι στ~ν ' Aθ~να ό ΔιογένΎ)ς σχετίστύ)κε προσωπικα με τον ΆντισθένΎ), όπωσa~ποτε πάντως επύ)ρεάστύ)κε καθοριστικα άπο τις άρχες τ-ης ~θικ-ης του ΆντισθένΎ), τις όποτες άνέπτυξε ως τις άκρατες συνέπειές τους και προσπάθύ)σε να τις εφαρμ6- σει εμπρακτα στ~ ζω~ του. - Οί περισσ6τερες άπο τις σωζ6- μενες μαρτυρίες για τον ΔιογένΎ) εχουν άνεκaοτολογικο χαρακτ~pα (περίφύ)μα εχουν καταστετ τα άνέκaοτα με το πιθάρι του Δ, 'λ' " Μ 'Αλ'<:" 'Ι> " ), ιογενύ), το ιχναρι του, με τον. ε",ανορο Κ.α. και προέρχονται άπο συγγραφετς πoλu μεταγενέστερους οπως ό ΔιογένΎ)ς Λαέρτιος, ό Πλούταρχος, ό ΈπίΚΤΎ)τος, ό Δίων Χρυσ6στομος, ό Μάξιμος Τύριος, άφου με τ~ν εξαίpεσύj του Θε6- φραστου (ΔιογένΎ)ς Λαέρτιος νι 22) κανένας συγγραφέας σύγχρονος με τον ΣινωπίΤΎ) φιλ6σοφο aεν παραaίaει κάτι γι' αυτ6ν. ΕΙναι, ετσι, σχεaον άaύνατο να aιακρίνει πια κανεις τ~ν αυθεντικ~ ίστopικ~ πλύjpoφopία γι' αυτον άπο τ~ν μυθοπλα-, Ο' 'Ι> λ' " '<:"' - 'λ ' στια. ι ουσκο ιες επιτεινονται ε",αιτιας ΤΎ)ς μεγα Ύjς συγχυσύ)ς που ΠPoκλ~θΎ)κε στ~ν Kυνικ~ παράaοσύ) άπο τ~ν τάσύ) των Στωικων να άποaίaουν aικές τους θεωρίες στον ΔιογένΎ) με άπώτερο στ6χο να άναχθουν και αυτοι μέσα άπο μια άaιάσπαστύj σεφα aιαaοχων (ΆντισθένΎjς - ΔιογένΎ)ς - ΚράΤΎ)ς - z~νων) τελικα στον 'iaιo τον ΣωκράΤΎ). - Ό ΔιογένΎ)ς Λαέρτιος (νι 75-76) άναφέρει ον6ματα μαθψων του ΔιογένΎ). Δεν ειναι βέβαιο αν ό ΔιογένΎ)ς ειχε ζ~σει για μεγάλο χρονικο aιάστύ)μα

3 180 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥ;-.ιικοι στ~ν Κόρινθο, δπως παραοίοει ό Δωγέν"f)ς Λαέρηος νι 74, άλλα. και οι Δίων Χρυσόστομος 8,4 και 'Ιουλιανός, Λ6ΥΟΙ 7,212 &λλ"f)λοσυγκρουόμενες είναι έπίσ"f)ς οι μαρτυρίες σχεηκα. με τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθίjκες του θανάτου του. - Ό Δωγέν"f)ς Λαέρτιος νι 80 παραοίοει 060 οιαφορεηκο'jς καταλόγους με τίτλους εργων άποοιοόμενων στον ΔωγένΥ) (ό οεύτερος άπο αυτους είναι του 'Αλεζανορινου περιπατ"f)ηκου Σωτίωνα, 20ς αι π.χ.) άναφέρει δμως έπίσ"f)ς δη σύμφωνα με τον Σάτυρο και τον Σωσίστρατο, βιογράφους του 30υ και του 20υ αι π.χ. άντίστωχα, ό Δωγέν"f)ς οεν ειχε συγγράψει τίποτα. 'Ανάμεσα στους παραοιοόμενους τίτλους ύπάρχουν και τραγωοίες, που ώστόσο είναι πoλu άμφίβολο α.ν προορίζονταν για. τ~ σκψ~, και μία Πολιτεία, ~ όποία ασκ"f)σε έπίορασυ) στον Z~νωνα, τον Ιopυτ~ τίjς Στοας έπίσ"f)ς Χρειες και 'Επιστολές, οι όποτες εχουν χαθετ' οι φερόμενες ώς έπιστολες του ΔιογένΥ) ειναι ολες νόθες. Πρβ. RE ν 1 (1903), στ Ρ. Natorp. 1. ΣΤΡΑΒΩΝ, ΓεωγριχφιχιΧ ΧΙΙ 2, 11. Πρβ. POMPONn;s MELA, De chorographja Ι 19, 105. ι "Ανδριχς δε έξήνεγχεν [sc. ή π6λις Σινώπη] αγιχθούς, των μεν φιλοσ6φων Διογένη τον Κυνιχον χιχι' Τψ6Θεον τον Πιχτρίωνιχ, των δε ποιητων Δ{φιλον τον χωμιχ6ν, Χλπ. 'Η Σ ι, I~ ~ ~ Ι 'θ ι '" λ ι ινωπυ) ανεοει",ε σπουοαωυς αν ρωπους: απο τους φι οσοφους τον κυνικο ΔιογένΥ) και τον Τιμόθεο τον Πατρίωνα,1 άπο τους ΠΟΙ"f)τες τον κωμικο Δίφιλο,2 κλπ. 1. Ό δπ' OCριθ. 17 στο οικειο λίjμμα τύjς RE. Κατα,ον ΣτρOCβωνα ΧΙΙ 546 συγκαταλέγεται στους ανδρας ιχγαθους,ους όποίους OCνέδειξε Τι ΣινώΠ'η' πρέπει να εζ'φε κατα,ον 40 ~ τον 30 αι π.χ. 2. Σύγχρονος,ου ΜενOCνδρου, OCναφέρεται και αότος OCπο τον ΣτρOCβωνα, Ο.π. δπ' OCριθ, 12 στο λτ,μμα τ'fjς RE. 2. ΔIOΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων β{ων χιχι' δογμάτων συνιχγωγη νι

4 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΙΚΙ -'ΙΟΥένης ΊκεσΕου τραπεζ{του Σινωπε(;ς. Φησι' δε Διοκλης, δημοσ[αν αύτου την τράπεζαν εχοντος του πατρος και' παραχαράξαντος το νόμισμα, φυυεϊύ. Εύβουλ[δης δ' έν τψ Περι ΔΙΟΥένους αύτόν φησι Διο Υένην τουτο πραξαι και' συναλασθαι τψ πατρι Ού μην άλλα και' αύτος περι' αύτου φησι έν τψ Πορδάλφ ώς παραχαράξαι το νόμισμα. 'Ένιοι δ' έπψελητην γενόμενου άναπεισθηναι ύπο των τεχνιτων και' έλθόντα είς Δελφους r} είς το Δήλιον έν τ,η πατρ{δι Άπόλλωνος πυνθάνεσθαι εί ταυτα πράξει &περ άναπεtθεται' του δε συυχωρήσαντος το πολιτικον νόμισμα, ού συνε[ς, το κέρμα έκιβδήλευσε και' φωραθε[ς, ώς μέν τινες, έφυυαδε(;θη, ώς δέ τινες, έκων ύπεξηλθε φοβηθε[ς. (21) 'Ένιοι δέ φασι παρα του πατρος αύτον λαβόντα το νόμισμα διαφθειραι' και' τον μεν δεθέντα άποθανειν, τον δε φυυειν έλθειν τ' είς Δελφους και' πυνθανόμενον ούκ εί παραχαράξει, άλλα τ{ ποιήσας ένδοξότατος εσται, οtjτω λαβειν τον χρησμον το υτον. ΔιογένΥις, γιος του τραπεζίτη 'Ιχεσία, άπο τ~ Σινώπη. 'Ο Διο Χλης άναφέρει δη ό πατέρας του ΔιογένΥ) είχε τ~ν τράπεζα τ-ης πόλυις χαl εξορίστυιχε επειδ~ εχανε παραχάραξυ) του νομίσματος. 'Ο ΕυβουλίδΥις δμως, στο βιβλίο του για τον ΔιογένΥι, υποστηρίζει δη αύτο το εχανε ό ΔιογένΥις χαl δη εφυγε στ~ν εξορία μαζl με τον πατέρα του. Μάλιστα χαl ό 'ίδιος στον Πόρδαλό του, άναφέρει για τον έαυτό του πως παραχάραξε το νόμισμα. 'Ορισμένοι υποστηρίζουν δη του είχαν άνατεθει xαθ~χοντα επιθεωρυιτ-η χαl δη τον επεισαν οί τεχνίτες να πάει στους Δελφους ~ στο Δ~λιo, τ~ν πατρίδα του' Απόλλωνα, για να pωτ~σει αν πρέπει να πράξει αύτα που τον παραχινουν [δυιλ. "λλ / να α αι.,ει 1: το,ι νομισμα. ] Κ α θ' ως ο 'θ' εος του -" το επετρεψε, ι 1 ΟΥ) '" λ. να άλλάξει τ~ν πoλιηx~ τάξυ) των πραγμάτων, χι εχεινος, μ~,ι,ι, ζ " "λ β ι εχοντας εννουισει, παραχαραι.,ε τα χερματα, τον συνε α αν χα ι, σύμφωνα με όρισμένους, τον εξόρισαν, σύμφωνα δμως με όρισμένους άλλους εφυγε με τ~ θέλyισ~ του, επειδ~ φoβ~θύjxε. (21) 'Άλλοι πάλι υποστυιρίζουν δη ό πατέρας του τον παραχί-, ι ζ \ Ι,α 'θ ' ι νί]σε να παραχαραι.,ει το νομισμα χαι οη πε ανε, ο πατερας του, δέσμιος στ~ φυλαx~, ενω ό ΔιογένΊ]ς εφυγε χαl π-ηγε στους Δελφους χαl ζ~τί]σε να μάθει οχι αν επρεπε να χάνει τ~ν ι 1: 'λλ' Ι,, / \, Ι ζ, παραχαραι.,ύ) α α η επρεπε να χανει για να γινει ι.,αχουστος, 'rf,ι "λ β ι '''''' ι και οη ετσι ε α ε τοτε εχεινο τον ΧΡΥισμο.

5 182 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ Ή Ιστορία για την παραχocραζ-η το;; νομίσματος και τον Δελφικο (~ τον Δ~λιο) ΧPΊJσμO που ελαβε ό ΔΙOγένΊJς είναι αμφίβoλίj ώς προς την ίστορικ6τητoc της. Με αύτην έπιχειρείται να πλαστεί - κατα το πρ6τυπο το;; ΧPΊJσμo;; που είχε λocβει ό ΣωκpocΤΊJς της πλατωνικίjς Άπολογίας (20e κι) - ~νας μύθος γύρω απο την φυγην το;; ΔιoγένΊJ απο τη Σινώπ'Υ), την έζορία του στην 'Aθ~να, ~ όποία καθαυτην πρέπει να εχει κocποια ίστορικη βocσίj, και την έκεί φιλοσοφικη 8ραστηρι6τψOC του. Ή αφετ-ηρία τίjς μυθοπλαστία ς ανocγεται πιθανως στον 'ί8ιο τον κυνικο φιλ6σοφο, ό όποϊ"ος, σύμφωνα με την πλίjpoφopία το;; ΔιoγένΊJ Λαέρτιου, στον Π6ρδαλο είχε παρα8εχτεϊ" μια τέτοια παραχocραζίj. Τυπολογικα ύπocρχει χαpακτίjpιστικη όμοι6τητα με την πεpίπτωσίj το;; ΣωκpocΤΊJ, ό όποίος συσχέτιζε το καθίjμεpινo φιλοσοφικο εργο του στην 'Aθ~να με τη μαιευτικη τέχνίj τίjς μψέρας του και το απέ8ι8ε σε έντολη το;; Π υθικο;; θεο;;. Κατα τον 'ί8ιο τρ6πο ~ παpαχocpαζίj το;; νομίσματος απο τον ΔιoγένΊJ, ~ όποία συν8έεται με το έπocγγελμα το;; πατέρα του, το;; τραπεζίτη ~ ανώτερου κρατικο;; οίκονομικο;; ύπαλλ~λoυ (~ αρχαία λέζίj τραπεζίτης μπορεί να εχει και αύτη τη 8εύτεpΊJ σίjμασία) 'Ικεσία, Οιπο8ί8εται σε θε'ίκη έντολη και συσχετίζεται με ΤΊΙ φιλοσοφικη 8ραστηρι6τητOC του: ό ΔιoγένΊJς άκυρώνει ολους τους καν6νες και τις συμβocσεις που 8ιέπουν ΤΊΙ ζωίι το;; άτ6- μου στην κοινωνία, αλλocζει τον χαραχτήρα τους, και τους αντικαθιστα με γν~σιoυς, άν6θευτους φυσικους καν6νες ζωίjς λυτρώνοντας ετσι τους άνθρώπους άπο τους κocθε λoγίjς αναγκασμούς, που τους περιορίζουν ασφυκτικoc, και ζανα8ίνοντocς τους τίιν πρωταρχ ικίι έλευθερία τους. - 'Ενω ~ ίστορικη βocσίj της παpαχocpαζίjς το;; νομίσματος είναι πoλu άμφίβoλίj, 8εν συμβαίνει το 'ί8ιο με τίιν φυγην το;; ΔιογjνΊJ άπο ΤΊΙ ΣινώΠΊJ, ~ όποία, οπως σίjμειώνει ό Ρ. νοn der Muhll, «Interpretationen biographischer Uberlieferung», σ. 238, «θα μπορο;;σε να έζίjγ~σει γιατί ό γιος ένος τpαπεζίτίj ζο;;σε στίιν Άθ~να μέσα στίι φτώχεια». 'Έτσι, ό νοn der Muhll συν8έει τη φυγίι το;; ΔιoγένΊJ με την έγκαθί8pυσίj στη ΣινώΠΊ) το;; φιλοπερσικο;; καθεστωτος του ΔατocμΊJ και την τοποθετεϊ" χρονικα γύρω στα 370 π.χ. 3. ΣΟΥΔΑ, στο λίjμμα 'Διογένης' (η. 1143). Διογένης, Ίκεσίου υι'ος τραπεζ{του, Σινωπεύς. "Ος φυγων την πατρί- 8α 8ια το παρακ6ψαι ν6μισμα ~λθεν είς 'Αθήνας και' 'Α ντισθένει παραβαλων Ti{J Kuvtxi{J ήριχσθη του εκείνου βίου και η7ν κυνικην φιλοσοφίαν ήσπιχσατο, πολλής ούσης αύτi{j ύπερι8ων ούσ{ας. Δωγένης, γιος του 'Ικεσία, τραπεζίτη το έπάγγελμα, άπο τ~ Σ / 'Ο Δ /,/ 'ζ /,\, /~ ινωπη. ιογενης, οταν ε<-,οριστηκε απο ΤΓιν πατριοα του για κάποια παραχάραξη νομισμάτων, ~λθε στ~ν 'Αθήνα, σχε-

6 ΔIOΓΕΝΗΣ 183 τίστψ<.ε με τον χ.υνιχ.ο φιλ6σοφο ΆντισθένΎj, αιστάνθύjxε ~λξύj για τον τρ6πο της ζωης του χαι αxoλoύθύjσε τ~ν xυνιx~ φιλοσοφία αοιαφορώντας για τ~ν μεγάλύj περιουσία του. Δεν ύπlι.pχoυν στοιχεϊα στ~ν Kυνικ~ παplι.δoσίj *ι ΙJ.λλα αρχαιογνωστικα. στοιχεϊα, που να. καθιστο'')ν a priori αδύνατίj τη συνlι.ντίjσίj και τrιν πpoσωπικ~ γνωριμία του ΔΙOγένΊj (ό όποϊος πρέπει να. είχε ελθει στ~ν Άθ~να πριν απο το 360 π.χ.) με τον ΆντισθένΊj (για. τον όποϊο γνωρίζουμε ΟΤΙ πέθανε - σε μεγlι.λίj ~λικία - το 366(5 π.χ.). Άπο τ~ν IJ.λλΊj πλεuρα. αποτελεϊ κοινο τ6πο Ίj πpoσπlι.θεια τ~ς ΣτοΟίς και των Κυνικων να. κατασκευlι.σoυν σχέσεις δασκlι.λoυ-μαθύ)τ-η προκειμένου να. αποδείξουν οτι ανάγονται απευθείας, χωρις χάσματα και κενά, στον Σωκplι.ΤΎ). 4. ΣΟΥΔΑ, στο λ'ίjμμα 'ΔΙΟΥένης' (η. 1144). ΔΙΟΥένης, 'Αντισθένους όμιλητής, ό'ς πρώτος Κύων επεκλήθη' εν π[ θψ δε διέτριβεν. Έρομένψ δε αιjτιi!, πως αν πρωτεύσειεν, επολιτεύετο δέ, ό θεος άνεvιεν, ει παραχαράξειεν. Ό δε το νόμισμα παρεχάραξεν- εφ' Φ φυυων ήλθεν ες 'Αθήνας. Έντυχων δε 'Α ντισθένει κατα δόξης διαλευομένψ εφιλοσόφησε. ΔΙOγένΎjς, μαθψύjς του ΆντισθένΎj, ό πρωτος που απoxλ~θύjxε 'Κύων' ζουσε σ' ~να πιθάρι. 'Όταν pώτύjσε το μαντετο πως θα γιν6ταν πρωτος - γιατί ειχε αναμιχθετ στ~ν πoλιτιx~ -, ό θεος έοωσε απ6xpισύj οτι αυτο θα συνέβαινε αν παραχάραζε το, Κ ' -,,"ι;" "Ο'"ι; νομισμα. ι εχεινος τοτε παραχαρα",ε το νομισμα. ταν ε",αι- 7ίας αυτης της πpάξίjς τον εξ6ρισαν, ~λθε στ~ν Άθ~να. Έχει συνάνησε τον ΆντισθένΎj, που συζύjτoυσε για τις γνωμες των πολλων, χαι στpάφύjxε στ~ φιλοσοφία. 5. ΣΟΥΔΑ, στο λfjμμα Ύνωθι σαυτόν' (η. 334). Γνώθι σαυτον και' το νόμισμα παρ αχάρ αξο ν, παραυυέλματα Πυθικά. Τουτέστι της των πολλων δόξης υπερόρα και παραχάραττε μη την ιχλήθειαν, άλλα το νόμισμα.

7 184 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ 'Ν' ι \ ~,, '" 't:", α γνωρ~σε~ς τον εαυτο σου κα~ να παραxαραι"ε~ς το νoμ~σμα', προστάγματα τ~ς Π υθίας. Ν α. αo~αφoρείς, ΟYjλαο~, γ~α. τη γνώμυ) των πολλων και να. παραπo~είς ox~ την αλ~θε~α αλλα. ο, η εlνα~ καθ~ερωμένo απο συν~θε~α. 6. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων βίων και' δογμάτων συναγωγη νι 56. Όνειδιζ6μεν6ς ποτε [sc. ό Διογένης] επι TifJ παραχαράξαι το ν6μισμα έφη, «ήν ποτε χρ6νος εκεινος στ' ήμην έγω τοιουτος όποιος συ νυν- όποιος δ' εγω νυν, συ ούδέποτε». "Ο ταν καποιος ' ε "ψ ει"ε t:' καποτε τον 'Δ' ιογενυ) γ~α " ΤYjν παραχαραι"υ) 't: το\) νομίσματος, εκείνος απάντyjσε: «'Ήταν κάποτε που ~μoυν οπως εlσα~ εσυ τώρα' οπως ομως εlμα~ τώρα εγώ, εσυ οεν πρ6κε~τα~ να. εlσα~ ποτέ». 7. ΛΟΤΚΙΑΝΟΣ, Δι'ς κατηγορούμενος 24., r ΕΡΜΗΣ: Διογένη Σινωπέα παρείναι καιρός, και συ ή Άργυραμοιβι '. κη λέγε. - ΔΙΟΓΕΝΗΣ: Και μην αν γε μη παύσηται ενοχλουσα, (}j Δίκη, ούκέτι δρασμου δικάσεταί μοι, αλλα πολλων και' βαθέων τραυμάτων- εγω γαρ αύτίκα μάλα πατάξας TifJ ξύλ4> - ΔΙΚΗ: ΤΕ τουτο; ΤΕ έφευγεν ή Άργυραμοιβική, ό δε διώκει επηρμένος το βάκτρον. Ού μέτριόν τι κακον ή αθλία έοικε λήψεσθαι. Έρμ~ς: Elνα~ ώρα να. ~λθε~ ό ΔιογένYjς απο τη Σ~νώπYj' κ~ εσύ, 'Α ργυραμo~ β"'"'' ~XYj, πες η εxε~ς ενανηον του. - Δ' ιογενyjς: Δ ~α-,,\ ('Α β, ~\ 'Δ" μαρτυρoμα~' αν Yj ργυραμo~ ~ΚY) σεν σταματyjσε~, ~XYj, να με παρενοχλεί, οεν θα. με κατyjγορεί π~α. γ~α. οραπέτευσyj, αλλα. γ~α. πολλα. και γερα. Xτυπ~ματα: γ~ατι θα. πάρω αμέσως το ραβ σ~ "" κα~ 'θ" α ΤYjν χτυπyjσω., - Δ' ~XYj: Τ' ~ συμ β' α~νε~; 'Η 'Α ργυραβ, "β λ "~,\, ", μo~ ~ΚY) το α ε στα πoσ~α κ~ αυτος την κυνyjγαε~ με σyjκωμενο το ραβοί του' την ΟύστυχYj, οεν εlνα~, καθως φαίνετα~, μαρο,, 'θ', β - το κακο που α ΤYjν ρε~.

8 ΔΙΟΓΕΝΗΣ 8. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Δημώνακτος β{ος 5. 'Eι[Jκει [sc. ό Δημωναξ] δε TifJ Σωκράτει μαλλον ψκειωσθαι, ει και TifJ σχήματι και' Tn του β{ου Ρq.στών'f) τον Σινωπέα ζηλουν εδοξεν, ού παραχαράττων τα εις την δ{αιτα ν. Π~θανως ό Δημωνα1; είχε περισσότερα κo~να στo~xε~α με τον Σωκρατ-η, παρ' ολο oτ~ στο ντύσιμο και τ~ν ανεμελ~α τ-ης ζω-ης φα~νόταν OΤ~ ακολουθουσε εκε~νoν απο τ~ Σ~νώΠ"η, χωρις παντως να ΨευτΙζε~ τον τρόπο τ-ης ζω-ης του. 9. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων β{ων και' δογμάτων συναγωγη νι 71. 'Όντως ν6μισμα παραχαράττων [sc. ό Διογένης], μηδεν ουτω τοις κατα ν6μον ώς τοις κατα φύσιν διδούς. Πραγμαηκα παραχαρασσοντας το νόμ~σμα, χωρις o~όλoυ να oινε~, ό Διογέν'Yjς, σ'yjμασια στα θεσπισματα του νόμου αλλα σ' αύτο που ~ φύσ'yj όριζε~. 10. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων β{ων και δογμάτων συναγωγη νι 38. Πρβ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περι' της 'Αλεξάνδρου τύχης η &ρετης Ι 10 ρ. 332 c. 'Έφασκε [sc. Διογένης] δ' &ντιτιθέναι TJx'f) μεν θάρσος, ν6μιρ δε φύσιν, πάθει δε λ6γον. K~ ύπoστ~ρ~ζε ό Διογέν'Yjς οη στ~ν τύχ'yj αυτος αντ~τασσε~ το θαρρος, στο νόμο τ~ φύσ'yj, στο παθος το λόγο. 11. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Λ6γοι ΙΧ [νι] 8 ρ. 187 b κι Ήγψ6να μεν ού Νδιον εύρειν, εφ' δν &νενέγκαι χρη πρωτον αυτο Ι sc. τον Κυνισμ6ν], ει κα{ τινες ύπολαμβάνουσιν 'Α ντισθένει τουτο

9 186 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥ:"ΙΙΚΟΙ και' Διογένει προσήκειν. τουτο γουν εοικεν Οίνόμαος ούκ άτόπως λέγειν «6 κυνισμος ουτε άντισθενισμός έση ουτε διογενισμός». Λέγουσι μεν γαρ οι' γενναιότεροι των κυνων δη και' 6 μέγας Ήρακλης, ωσπερ οδν των άλλων άγαθων ήμι'ν αίτιος κατέστη, οδτω δε και' τούτου του β[ου παράδειγμα το μέγιστον κατέλιπεν άνθρώποις. 'Εγω δε ύπερ των θεων και των είς θε[αν ληξιν πορευθέντων ευφημειν έθέλων πε[ θομαι μεν και προ τούτου τινας ούκ έν 'Έλλησι μόνον, άλλα και βαρβάροις ωδτω φιλοσοφησαυ' αυτη γαρ ή φιλοσοφ[α κοινή πως εοικεν ειναι και' φυσικωτάτη και' δεισθαι ούθ' ήστινοσουν πραγματε[ας... (188) άλλα άπόχρη μόνον δύο ταυτα του ΠυθΕου παραινουντος άκουσαι, το 'Γνωθι σαυτον' και' 'Παραχάραξον το νόμισμα" πέφηνε γουν ήμιν άρχηγος της φιλοσοφεας ljσπερ olμαι, τοις 'Έλλησι κατέστη των καλων άπάντων αίτιος, 6 της 'Ελλάδος κοινος ήγεμων και' νομοθέτης και βασιλεύς, 6 εν Δελφοις θεός, δν έπειδη μη θέμις ~ν τι διαλαθειν, ουδε ή Διογένους έπιτηδειότης ελαθε. προυτρεψε δε αύτον ουχ ωσπερ τους άλλους επεισεν έντε[νων την παραενεσιν, άλλ' εργιρ διδάσκων δη βούλεται συμβολικως δια δυοιν όνομάτοιν, «παραχάραξον», είπών, «το νόμισμα». ΤΟ γαρ 'γνωθι σαυτόν' ουκ έκε[νιρ πρωτον, άλλα και' τοις άλλοις εφη και' λέγει, πρόκειται γαρ olμαι του τεμένους. Εύρήκαμεν δη τον άρχηγέτην της φιλοσοφ[ας, ως που 6 δαιμόνιός φησιν 'Ιάμβλιχος, άλλα και τους κορυφα[ους έν αύtrι, Ά ντισθένη και' Διογένη και' Κρά.,ητα, 9Γς του β[ου σκοπος ~ν και τέλος αύτους ογμαι γνωναι και' των κενων ύπεριδειν δοξων, άληθεεας δέ, η «πάντων μεν άγαθων θεοις, πάντων δε άνθρώποις ήγειται», δλr;, φασεν, έπιδράξασθαι τ,η διανoe~. Δεν ειν' ευχ.ολο να έντοπίσει χανεις ποιός πρώτος είσ'1γ~θ'1χ.ε τ~ν κυνικ~ φιλοσοφία, παρ' ολο οτι όρισμένοι ετναι τ~ς γνώμ"υ)ς οη ~ τψ~ αυτ~ αν~κει στον Άνησθέν"Υ) και στον Διογέν"Υ). Φαίνεται ετσι οη aev ειναι παράλογο αυτο που λέει ό Οινόμαος,1 οη «~ Kυνικ~ φιλοσοφία aev ετναι ουτε αντισθενισμος "'Ι> 'Γ \ "1:" λ' Κ \,, ουτε οιογενισμος». ιατι οι αι"ιο ογοτεροι υνικοι υποστ1jριζουν οη και ό μεγάλος Ήρακλ~ς, οπως συμβαίνει να του οφείλουμε aιάφορα αλλα αγαθά, αφ"υ)σε στους ανθρώπους και το πιο ευγενικο ύπόaειγμα αυτου του τρόπου ζω~ς. Έγω απο τ~ν ' λ \ "λ \ β \ \ θ'λ \" \ \ Π ευρα μου, με ο ο τον σε ασμο που ε ω να εχω για τους θεους κα.ι για οσους είχα.ν θε'ίχ~ μοίρα., πιστεύω ;)7~ ZX~ ϊ:ρtν

10 1 ΔΙΟΓΕΝΗΣ 187 Ι απο τον Ήpακλ~ ύπ~pζαν όρισμένοι - οχι μόνον ανάμεσα '''Ελλ ' λλ' ", 'β β,, στους Τινες α α και αναμεσα στους αρ αρους - οι όποιοι ακoλo6θίjσαν αυτ~ τ~ φιλοσοφία. Γιατt ~ φιλοσοφία αυτ~ φαίνεται δτι κατα κάποιον τρόπο εχει μια καθoλικότίjτα xαot ειναι εντελως φυσικ~ ωστε να μ~ χρειάζεται κάποιαν ει8ικ~ σπoυ8~' [... ] (188) αλλα αρκει άπλως να ακο6σει κανεtς τον Πυθικο Θεο καθως μας 8ίνει τα παραγγέλματά του: το «Να γνωρίσεις τον εαυτό σου», το «Ν α παραχαράζεις το νόμισμα». ~ας γίνεται ετσι φανερο δη θεμελιωτ~ς τ~ς κυνικ~ς φιλοσοφίας ειναι αυτος στον όποιο καθως πιστε6ω εγώ, ο[ 'ΈλλΊjνες χρωστουν δλα τους τα καλά, ό κοινος άρχοντας xαot νoμoθέτίjς xαot βασιλιας τ~ς Έλλά8ας, ό Δελφικος Θεός: που επει8~ 8εν ~ταν 8υνατο xαot θεμιτο να του 8ιαφ6γει κά.τι, 8εν του 8ιέφυγε ουτε ~ ι8ιαίτεpίj καταλλτιλότψα του ΔΙOγένΊj. Kαot τον παροτρυνε σ' αυτ~ τ~ φιλοσοφία οχι οπως τους άλλους, εντείνοντας τ+ιν παpα.ίνεσίj, αλλα εμπρακτα εζίjγώντας του αυτο που ~θελε, συμ β ο λ ικα ' με,~, ουο λ'" ει.,εις, λ" εγοντας του«π αραχαραι.,ε ''C'' το νομισμα». Γιατt το «Να γνωρίσεις τον εαυτό σου» 8εν το ειπε πρωτα στον ΔΙOγένΊj αλλα xαot στους άλλους, xαot τους το λέει xαot τώρα, αφου ειναι, νομίζω, χαραγμένο επάνω στο [ερο του Θεου. Bp~καμε ετσι τον θεμελιωτ~ αυτ~ς της φιλοσοφίας, οπως λέει κάπου xαot ό θε'ίκος Ίάμβλιχος,2 κι επίσίjς τους πρώτους μεταζυ των πρώτων σ' αυτ~ν, τον ΆνησθένΊj xαot τον ΔΙOγένΊj xαot τον KpάΤΊj' αυτους που σκοπο xαot τελικο στόχο στη ζω~ τους ειχαν, θαρρω, να γνωρίσουν τον εαυτό τους,, ~, ",~ 'C 'ψ "λλ' β, αοιαφορωντας για τις κενοοοι.,ες σκε εις, και να συ α ουν με OλΊj την MναμΊj του πνε6ματός τους τ~ν αλ~θεια, αυτ~ν πο6, καθως λένε, εϊναι «το πρωτο απο ολα τα αγαθα για ΤΟ'Jς θεους οσο xαot για τους ανθρώπους». 3 Προσπα.θώντα.ς ό α.υτοκράτορα.ς Ίουλια.νΟς στα μέσα. τοί) 40υ α.ι να προβάλει κάποια. α.ντίστα.σίj στ~ν εζάπλωσίj τοί) Χριστια.νισμοί) α.να.ζ~τίjσε στην α.ρχα.ία. φιλοσοφία. - κυρίως στον Νεοπλα.τωνισμ6 - στίjpίγμα.τα. για τ~ν πα. λα.ια ειoωλoλα.τpικ~ θpίjσκεία.. Στο πλα.ίσιο α.υτο προπα.γάνοιζε κα.ι ενα.ν εζι Οα.νικευμένο Κυνισμ6, 'ίσως λ6γω όρισμενων κοινων σίjμείων τοί) τελευτα.ίου με τον Χριστια.νισμ6. Ό Ίουλια.νΟς ειχε εντυπωσια.στει α.πο τ~ν προσωπικ6-

11 IΚ8 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚιΝΙΚΟΙ ":Ί)τα του ΔιογένΤ, και τον προβαλλει ώς Itναν κορυφοιιο τί)ς OCρχοιίοις φιλοσο (Ρίοις, ισαζιο του Π υθοιγόροι κοιι του Σωκρατlj, OCποοίοοντοις συναμοι σε οιυτον μιαν OψψΊj νεοπλατωνική-πυθοιγόρειοι ευσέβεια, εντελώς ζένίj στον ίστορικο ΔΙOγένΊj. Ό λόγος Εις τους άπαι8εύτους κύνας, OCπο τον άποτο εχει OCντλΊjθει το ποιροιπανω OCπόσποισμοι, ετνοιι γροιμμένος το 362 μ.χ. κοιι OCποτελει συνίjγορίοι ίιπερ τί)ς κυνικί)ς φιλοσοφίοις κοιι κοιταγγελίοι καποιων εκφυλισμένων Κυνικών τί)ς εποχί)ς που Χ λείιοιζοιν τον ΔΙOγένΊj κοιι OCουνοιτουσοιν να εννοήσουν το ρόλο του Κυνικου φιλοσόφου ώς {)ΠΊjpέΤΊj μιiχς γνήσιας φιλοσοφικί)ς ποιιοείας. 1. Πρβ. Ευσέβιος, ΕύαΥΥελικη προπαρασκευη νι 7, 2-3 ό ΟΙνόμοιος OCπο τα Γαοοιροι, Κυνικος του 20υ οι1. μ.χ., ετχε OCσκήσει εντoνίj κριτικ~ στους μαντεις κοιι στη θpίjσκείoι. Ή φpασίj τ~ν όποίοι ποιροιθέτει εοώ ό 'Ιουλιοινος ετνοιι OCπο το χαμένο εργο του Γοήτων φωρά, OCποσπασμοιτοι του όποίου εχει οιοισώσει ό εκκλίjσιαστικoς συγγροιφέοις Ευσέβιος στην Εύαγγελικη προπαρασκευή. 2. Ό 'Ιουλιοινος τρέφει OCπεριόριστο θοιυμοισμο για τον νεοπλοιτωνικο 'Ιαμβλιχο (περ ). 3. Πλατων, Ν6μοι 730c ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Λόγοι ΥΙΙ 4 ρ. 208c-d. 'Αλλ' 'ίσως ό μεν λόγος 0(5 φησι δε"ιν άντι' των άληθων χαι' μη πεπλασμένων τα ψευδη χαl πεπλασμένα παρα του χυνός, «Φ μόνι;; της έλευθερίας μέτεστιν», έν το"ις χοινο"ις 4δεσθαι συλλόγοις, ή συνήθεια δε αύτψ γέγονεν άπο Διογέν,ους άρξαμένη χαl Κράτητος!iχρι των έφεξης. Ούδεν ούδαμου παράδειγμα τοιουτον ει5ρήσεις έχε"ινο γαρ άφίημι τέως ότι τψ χυνιχψ «το νόμισμα παραχαράττοντι» τfj συνηθείq: προσέχειν ούδαμως προσήχει, τψ λόγι;; δε αύτιfj μόνι;;, χαl το ποιητέον ευρ[σχειν οίκοθεν, άλλ' ού μανθάνειν έξωθεν. Θα πει 'ίσως κανεις οη μ' ολο που ~ λoγικ~ μας βεβαιώνει οη ό Κυνικός, ό μόνος έλευθερος άνάμεσα στους άνθρώπους, δεν πρέπει να έπινοει Ψευδ~ και πλασματικα πράγματα άντι για τα α 'λ Ύ) θ' Ύ) και " τα μύ) 'λ π ασματικα " και να " τα προ β'λλ" α ει επειτα σης, δύ)μόσιες συναθροίσεις, ώστόσο αύτ~ ~ συνfιθεια ξεκίνύ)σε άπο τον ΔιογένΎ) ΜΙ τον ΚράΤΎ) και διατύ)pfιθψε άπο αυτους οι όποιοι τους άκoλouθφαν. Πουθενα πάντως δεν θα βρεις ενα παράδειγμα μιας τέτοιας συνfιθειας γιατι άφfινω έπι του παρόντος οτι σ' εν αν Κυνικο που «παραχαράττει το νόμισμα» όιόλου δεν ταιριάζει να δίνει σύ)μασία σε ο, τι αποτελει συνfιθεια :Χλλα στ~ν καθαp~ λoγικ~ και μόνο, και οη οφείλει να άνακα-

12 ΔΙΟΓΕΝΗΣ 189 λύπτει εντός του τί είνocι σωστο να πράξει κι 6χι να το όιμ- '" 't:' ' σκετocι ocπο πρocγμocτoc ε,",ωτερικoc. το ετος 362 ό κυνικος φιλόσοφος Ήρ,χκλειος κ,χλεσε τον 'Ιουλιανο στην ΚωνσταντινούπολΎ) για: να: παρακολουθίισει ~να φιλοσοφικο μ,χθίjμ,χ του. 'Απο αύτη την άφορμη ό αύτοκρ,χτορας εγραψε τον Προς ΉράΧλειον ΧυνιΧον λόγο του - απ' οπου το παρocπocνω κocι το OCμέσως έπόμενο άπόσπασμα. -, με τον όποιο, ()στερα άπο τη 8ιαΤύπωσΊJ θετικων κρίσεων για: τον ΔιογένΎ) και τον άρχαιο Κυνισμό, ό 'Ιουλιανος επιτ[θεται στους Κυνικους της εποχης του που τους θεωρουσε κοινωνικους έπαναστ,χτες οι όποιοι άπειλουσαν την κοινωνικη συνοχη οσο και οι ΧριστιανοΙ 13. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Α6ΥΟΙ ΥΗ 7 ρ. 211b-c. Ε! 8', όπερ ό θεος έφη ΔΙΟΥένει, «το ν6μισμα παραχαράξας» έπι' την προ ταύτης εερημένην ύπο τού θεού συμβουλην τρέποιτο, το «Υνωθι σαυτ6ν», όπερ ζηλώσαντες έπι' των έρυων ΔΙΟΥένης και' Κράτης φα{ νονται, τούτο η8η τού παντος άξιον έυωυε φα{ην αν άν8ρι' και' στρατηυειν και' φιλοσοφειν έθέλοντι. Tt 8έ εlπε ό θε6ς, lip' (σμεν; 'Ότι της των πολλων αύτψ 86ξης έπέταξεν ύπεροραν και' παραχαράττειν ού την άλήθειαν, άλλα το ν6μισμα το 8έ «Υνωθι σαυτ6ν» έν ποτέρl1 θησ6μεθα μο{ρl1; Π6τερον έν Tn τού νομ{σματος; 'Ή τούτ6 Υε αύτο της άληθε{ας ε[ναι κεφάλαιον θήσομεν και' τρ6πον είρησθαι τού «παραχάραξον το ν6μισμα» 8ια της τού «Υνωθι σαυτον» άποφάσεως; 'Ώσπερ Υαρ ό τα νομιζ6μενα παντάπασιν άτψάσας, έπ' αύτην 8έ ηκων την άλήθειαν ούθ' ύπέρ έαυτού τοις νομιζομένοις, άλλα τοις 6ντως οδσι θήσεται, ουτως ο[μαι και' ό Υνους έαυτον όπερ έστιν άκριβως ε(σεται και' ούχ όπερ νομ{ζεται. Π6τερον οδν ούχ ό Πύθιος άληθής τέ έστι θε6ς, και' ΔΙΟΥένης τούτο έπέπειστο σαφως, ός Υε αύτψ πεισθει'ς άντι' φυυά80ς άπε8ε{χθη ού τού Π ερσων βασιλέως με{ζων, άλλ', ώς ή φήμη παρέ8ωκεν, αύτψ τψ καταλύσαντι το Περσων κράτος και ταις Ήρακλέους άμιλλωμένlμ πράξεσιν, ύπερβάλλεσθαι 8έ τον 'Αχιλλέα φιλoτψoυμένlμ ζηλωτ6ς; ''Αν ομως [κάποιος που θέλει να δε{ξει τον χαρακτήρα της κυ- - λ Ι],~" 'λ (θ \ \ Δ ' νικύjς φι οσοφιας πρoc,",ει οπως πocρocγγει ε ο εος στον ιογε- '1Ύ) κoc1- occpou πρωτoc «πocρocχocράξει το νόμισμoc» επειτoc στρocψει f),~ν εντoλ~ που ό θεος είχε όώσει πρωτύτερoc, όύ)λ. στο «Να

13 190 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΤΝΙΚΟΙ γνωρίσεις τον έαυτ6 σου», τ6τε λέω οτι αυτο είναι κάτι εντελως άντάξιο ένος άνθρώπου που θέλει να είναι ~γέτyjς και φιλ6σοφος. Γιατι γνωρίζουμε αραγε τί εννοουσε ό θε6ς; 'Έaωσε εντoλ~ στον ΔιογένΥ) να περιφρονει και να παραχαράττει οχι τ~ν άλ~θεια άλλα το ισχύον «ν6μισμα». Σε ποιάν άπο αυτες, ","ι ι θ" Ιξ " Ι ΜΙ, τις ουο κατyjγοριες α εντα ουμε ΤYJν αυτογνωσια; YJπως στα ισχύοντα νομίσματα; ''Η μ~πως μαλλον πρέπει να τ~ν θεωρ~σουμε ώς συγκεφαλαίωσυ) της άλ~θειας και να εκλάβουμε το «γνωθι σαυτ6ν» ώς τον τρ6πο με τον όποιο θα άποτυπώσουμε "Ιλλ Ι",", ι " ι, ιψ Γ' μιαν α YJ σφραγισα επανω στις ισχυουσες απο εις; ιατι οπως κι εκεινος που aεν aίνει καμια σyjμασία στις συμβατικες γνωμες άλλα προχωρει κατ' ευθείαν προς τ~ν άλ~θεια aεν θα ρυθμίσει τ~ στάσυ) του με βάσυ) οσα γενικως θεωρουνται σωστα άλλα με ο,τι πραγματικα είναι σωστ6, ετσι, νομίζω, κι αυτος που εχει αυτογνωσία θα γνωρίζει τον έαυτ6 του οπως άκριβως είναι στ~ν πραγματικ6τyjτα και οχι ο,τι οί ΙΧλλοι νομί- Υ " ι Δ'" λ'''' Π θ ' θ' β ι "ουν γι αυτον. εν επεται οιπον οτι ο υ ικος εος γαινει άλyjθινος κι οτι ό ΔιογένYJς είχε εντελως πεισθει περι αυτου; 'Δ ι ((...,,',, "ξι -, ο ιογενyjς ο οποιος τον ακουσε κι αντι για ε οριστος αποaε[χηκε τελικα οχι ά.πλω" πιο τρανος άπο τον βασιλια των Περσων αλλά, οπως λέει ~ παράaοσyj, αξιoζ~λευτoς άκ6μίj και για τον ΙΧνaρα που aιέλυσε το κράτος των Περσων,1 και συναγωνίστyjκε με τον Ήρακλη στα κατορθώματα και φιλομξφε 'ξ Ι "Α λλ Ι να επερασει τον χι εα; Πρβ. και 'Ιουλιανός, Λόγοι ΙΧ [= ΥΙ] 12 ρ. 192, 8-6 [=ΔιογένΊ)ς 132]. 1. 'Εννοεί τον Μ. ' ΑλέζανΟρο. 14. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περι' φυγης 7 ρ. 602a. Διο και' Διογένης ό κύων προς τον ειπόντα «Σινωπεις σου φυγην έκ Πόντου κατέγνω σα ν», «έγω δ'», ε!πεν, «έκε{νων έν ΠόντιfJ μονην 'Ίχκραις έπι' ρηγμισιν άξένου πόρου "». Γι' αυτο και ό Κυνικος ΔιογένYJς οταν κάποιος του είπε οτι «Οί Σινωπεις σε καταaίκασαν σε εξορία άπο τον Π6ντο»,

14 ΔIOΓΕΚΗΣ 191 άπάντησε: «Κι έγω καταaίκασα έκείνους να μείνουν στον Π6ντο "στ~ν ακpίj του γκρεμου, σ' ενα αγρω πέρασμα"».1 1. ΕόριπΙοης, 'Ιφιγένεια ή έν Τα6ροις ΔlOΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤlOΣ, Φιλοσόφων βίων και' δουμάτων συνα ΥωΥη νι 49. Και' πάλιν ειπόντος τινός, «Σινωπεις σου φυυην κατέυνωσαν», «ευω δέ Υε», ε[πεν [sc. ό ΔΙΟΥένης], «εκείνων μονήν». Κι οταν πάλι κάποιος του ειπε οτι «οι πολίτες τύjς ΣινώΠΊjς σε καταaίκασαν να πας έξορία», ό ΔωγένΊjς του άπάντίjσε οη κι ό 'ίaως τους καταaίκασε «να μείνουν έκει». 16. ΦΑΒΩΡΙΝΟΣ, Περι' φυυης, &.πόσπασμα 11 (Στ~λΎj 1, στίχοι 29-3:» και &.πόσπασμα ιν (Στ~λΎj 3, στίχοι 26-32). 'Απόπειρα νoύjματικyις απόδoσύjς του πoλu φθαρμένοι) έλλύjνικoυ παπuρικου κεψένοu. Τ~ν Εζορ[α θα μπορουσαν και α,λλοι, για διαφορετικο'jς λόγοuς, να τ~ν περιφρον~σοuν, ό ΔΙOγένΎjς δμως απο τ~ ΣινώΠΎj και ό KpάΤΎjς απο τ~ Θ~βα... και ό Μοuσώνιος ό ΤUΡΡΎJVος τ~ν πεpιφpόνύjσαν 6χι απο μίσος κατ α τυις πατρίδας τοuς οϋτε απο εχθρα απέναντι στους σuμπολίτες τοuς αλλα Eπειδ~ τα σφάλματα που γίνονταν τα δέχονταν δλα ώς κάτι ά.νθρώπινο. 'Απόσπασμα ιν. Ώς προς αυτο ό ΔΙOγένΎjς, στον όποτο αναφέpθύjκα λίγο παραπάνω, δεν θεωρεττο στ~ν πατρίδα τοι) καλος XPΎjματιστ~ς, δταν δμως Εζορίστ-ηκε... εγινε στον τόπο τ'ijς νέας διαμονυις τοι) πιο ζακοuστος απο όπoιoδ~πoτε α,λλον 6χι μόνο στ~ ΣινώΠΎj ά.λλα και σ' δλύj τ~ ΎΥΙ, την ωρα που Εζαιτίας τυις φτώχειας και τυις Εζορίας τοι) ειχε στεpύjθετ τα πάντα. Ό σκεπτικός-εκλεκτικος φιλόσοφος και ρ+ιτορας ΦαβωρΙνος OCπο την Άρελάτη τ"ijς ΓαλατΙας (20ς αι μ.χ.) ειχε σuγγράψει μιoc oιατpιβ~ για. τ~ν Ι:ξορΙα, txπο τύjν όποια σώζεται ενα. σ"fjμαντlκο απόσπασμα..

15 192 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚιΝΙΚΟΙ 17. ΜΟΥΣΩΝΙΟΣ, 9 ρ. 43, 15-44, 1 και 9 ρ. 47, 'Ή8η 8έ τισι και' παντάπασι το φεύγειν συνήνεγκεν, ωσπερ Διογένει, ος έκ μεν ί8ιώτου φιλ6σοφος έγένετο φυγών, αντι' 8ε του καθησθαι είς Σινώπην 8ιέτριψεν έν τfj Έλλά8ι, ασκήσει 8ε τij προς αρετην των φιλοσ6φων 8ιήνεγκεν. (9 ρ. 47, 9-10). 'Ένιοι 8έ γε και έν80ξ6τατοι φεύγοντες έγένοντο, καθάπερ Διογένης ό Σινωπεύς. ι-γι,, ζ ι λλ 1 ποφχουν Ec.,IX t ι \ (' Ι Ι, ζ' "ι ου ορισμενοι τους οποιους η εc.,ορια τους ωφελησε πραγματικά, οπως τον Διογένη, ό όποτος με τ~ν Εξορία,Ι λ' " \, Ι \ Σ Ι Ι \ ζ Ι εγινε φι οσοφος και αντι να μεινει στη ινωπη περασε τη ωη \ 'Ελλ Ι ~ \ ζ Ι,Ι \ λ Ι \ του στην αοα και c.,εχωρισε αναμεσα στους φι οσοφους για την προσπάθειά του να κατακτ~σει τ~ν άpετ~. 9 ρ. 47, 'Ορισμένοι μάλιστα εγιναν χάρη στ~ν Εξορία ονομαστοί, οπως ό Διογένης άπο τ~ Σινώπη. Ό Μοuσώνιος (10ς ocι μ.χ.) ετνocι Στωικος φιλόσοφος, 1>ά.σκocλος, μετocζυ &λλων, κocι το\) Έπ[κτ-ψοu. 18. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων β{ων και' 80γμάτων συναγωγη νι 49. Πρ6ς τε τον όνει8{σαντα αύτ4j την φυγήν, «&λλα τούτου γ' Ενεκεν», ε[πεν [sc. ό Διογένης], «(jj κακο8α{μων έφιλοσ6φησα». Σ' ΕκεΤνον ό όποτος χλευασε τον Διογένη για το οτι ~ταν, ''1:' "τ ΜΙ '" 'θ,ι \ εc.,οριστος, αυτος ε.πε:«α, κακομοφη, αυτο στα ηκε αιτια να γίνω φιλόσοφος». «Στ~ν πpά.ζίj ό Κuνισμ6ς», πocρocηρεϊ ό R. Bracht Branham, «Diogenes' Rhetoric and the Invention of Cynicism», σ. 455, «εφθocσε να σίjμoc[νει ~νocν τρόπο ζωης σαν ocυτον που οι περιστά.σεις i)ίi)ocςocν να ζεί: στ~ν Εςορίoc ό ΔιογένΊjζ». 19. ΠΛΟΠΑΡΧΟΣ, πως αν τις απ' έχθρων ώφελοiτο 2 ρ. 87a. 'Ένιοι 8ε και' πατρ{80ς στέρησιν και χρημάτων αποβολην έφ68ιον σχολης έποιήσαντο και φιλοσοφ{ας, ώς Διογένης κχ! ΚΡΧΤΥι:;.

16 ΔΙΟΓΕΝΗΣ 193 Για όρισμένους, πάλι, cχκ6μύj κoc!. ~ στέpύjσύj τύjς πocτριοocς Κoc!. το χάσιμο των ΧPΎJμάτων cχπoτέλεσocν τ~ν cχφopμ~ να συγκεντρωθουν κoc!. να φιλoσoφ~σoυν, οπως ~γινε με τον ΔΙOγένΎJ κoc!. τον KpάΤΎJ. 20. ΠΛΟΠΑΡΧΟΣ, Περί εύθυμιας 6 ρ. 467c. Τοϋτ' οδύ δει πρωτον άσχειν χαί μελετάν, ώσπερ ό της χυνος άμαρτων TifJ λίθιμ χαι' την μητρυιαν πατάξας «ούδ' ουτως», εφη, «χαχως». 'Έξεστι γαρ μεθιστάναι n}ν τύχην έχ των άβουλήτων. 'Εφυγαδεύθη Διογένης «ούδ' ουτω χαχως»' ήρξατο γαρ φιλοσοφειν μετ-α την φυγήν. ' 'λ Α \,, \,..." 'ζ υτο οιπον πρεπει πρωτιστως νoc ocσκει κocι νoc φροντι ει κocνεις, - σαν κι εκετνον που χτύπύjσε κocτα λάθος με τ~ν πετρια cχντ!. για τ~ σκύλoc τ~ μύjτpιά του' «Ο\Jτε κι ~τσι», είπε, «είνocι &σχύjμoc»' γιocτ1. είνocι ουνocτον τ~ν τύχύj να την ξεστρocτίζεις cχπo τα cχνεπιθύμψoc. Έξ6ρισocν τον ΔιoγένΎJ' «Ο\Jτε κι ~τσι ~τocν &σχύjμoc»' γιocτ!. μετα τ~ν εξοριoc &ρχισε να κocτocπιάνετocι με τ~ φιλοσοφιoc. 21. OVIDIUS, Epjstulae ex Ponto Ι 3, non dolujt patrja Cynjcus procul esse Sjnopeus, legjt enjm sedes, Attjca terra, tuas. Δεν λυπ6τocν ό Κυνιχος φιλ6σοφος cχπo τ~ ΣινώΠΎJ για το οτι ~τocν μocκρια cχπo τ~ν πocτριοoc, γιocτ!. οιάλεξε ενocν τ6πο οιocμονύjς στ~ γύj τύjς 'Α ΤτLκΎjς. 22. ΣΧΟΛΙΟ στον ΛΟΥΚΙΑΝΟ, Βιων πράσις 7. Ό Κυνιχος οl5τος Διογένης -iίν μiν Σινωπευς άπο τοϋ Εύξεινου π6ντου, άργυραμοιβος δi ων χαί δια η?ν μετα Κύρου στρατειαν, μεθ' 015 χαί Κλέαρχος συνεστράτευσε, δημευθείς έφυγαδεύθη χα.ί χαταλα.βων

17 194 οι ΛΓ'ΧΛΙΟΙ κn;ικοι 'Αθήνας 'Α ντισθένει προσεταιρισθεις συνην TijJ άνδρι' δια βίου. 'Α ποθανόντος δε 'Α ντισθένους άπεχθως έχων τοις ηθεσι των λοιπων 'Αθηναίων είς Κόρινθον εχωρίζετο και προς το Κράνιον όνομαζόμενον ενηυλίσθη υπαιθρος π{θον έχων εες οι'κησιν. 'Α ναμερισάμενος δε τα εες την δίαιταν Κορίνθψ και' 'Αθήναις κατα το πρόσφορον των καιρων και' τας διατριβας εποιειτο, χειμωνος μεν 'Αθήναις επιδημων άλέας χάριν, έαρος δε και θέρους Κόρινθον κατοικων TijJ μη πνιγώδη τότε Κόρινθον ε[ναι άλλ' άναψύχεσθαι πανταχόθεν άφ' έκατέρας θαλάττης τοις άνέμοις καταπνεομένην. 'Ην δε το επιτήδευμα παρρησιαστης και' πολλα τους άσυνέτους ελέγχων και' παύειν επιχειρων αυτους της άνοίας τε κα! κορύζης. Φέρονται δε αύτου παρα Δίωνι TijJ Προυσαει και διάλογοι προς 'Αλέξανδρον τον Μακεδόνα, όπηνίκα προς Πελοπόννησον διαβας Κορίνθου επέβη 'Αλέξανδρος. Παρα πάντα τοιγαρουν τον έαυτου βίον ουτως άτημελως βιώσας και' πρόνοιαν έαυτου όσα γε προς το σωμα ούδ' ηντινα πεποιημένος άλλα πάντα τα ι5π' όδόντα εδώδιμα οίόμενος και' θηρίων βουλόμενος ούδεν ανθρωπον διαφέρει ν το προς την τροφην ασκευον σηπί!! περιτυχ&η ώμij και' cjjοις, απερ οι' TiJ Έκάτr; εν ταις νουμηνίαις τα δειπνα επι' των τριόδων ποιουντες ετ{θεσαν, ταυτα φαγ&η ουτως, ώς εl5ρε, κατα το κράτιστον άπεπ-:-ήσας ο()τως εξέθανεν.,' 'Κ Α., Δ.1' ", 'Σ', υτος ο υνικος ιο Υ ενύjς καταγοταν απο τη ινωπη, στον Εϋξεινο Πόντο, κι ~ταν xρηματιστ~ς, και έπειo~ ελαβε μέρος στ~ν έκστρατεια του Κύρου, με τον όποτο ειχε έκστρατεύσει και ό Κλέαρχος, τον έξόρισαν άφου του o~μεuσαν τ+ιν περιου-, θ', 'Αθ' ", λ ς: "λ "Α σια' φ ανοντας στην ηνα οια ε",ε για φι ο του τον ντι- σ θ ενη ' κι ηταν., κοντα, του σ "'λ' ο ΎJ τη ζ' ωύj του. "Ο ταν ο "Α ντισ θ' ε- νης πέθανε, ό Διογένης, έπειο+ι οί α.λλοι ' ΑθηναΤοι του προξενουσαν άπέχθεια με τις συν~θειές τους, εφυγε για τ~ν Κόρινθο και π-ηγε να μεινει στο λεγόμενο Κράνιο, στο υπαιθρο, εχοντας για κατάλυμά του ενα πιθάρι. ' Αφου μοιρασε αύτα που του χρειάζονταν για τη ζω+ι του άνάμεσα σ,~ν Κόρινθο και,~ν, Aθ~να, μοιρασε και το χρόνο τίjς οιαμον-ης του άνάλογα με τ~ν καταλληλότητα για κάθε έπox~, τον χειμώνα στ~ν ' Aθ~να, έπειo~ ~ταν ζεστ~, τ~ν α.νοιξη και το καλοκαιρι σ,~ν Κόρινθο, έπειo~ τότε ~ Κόρινθος οεν ειχε άπoπνικτικ~ ζέστη ά.λλα έρχόταν οροσια άπο παντου, καθως τ~ν φυσουσε ό άέρας και άπο

18 ΔJOΓΕΝΗΣ 7Ιζ Μο θάλασσες.1 ' Ασχολ[α του ειχε να μ~λάε~ ελεύθερα με 70υς ανθρώπους και να θέτε~ ερωτήματα στους αστόχαστους προσπα θ ωντας ' να \ β'λ α ε~ τε 'λ ος στ-ην \' αμυα λ' OσυνΊj κα~ \ ΤΊj \ μωp~α, τους. Ό Δ[ων απο τ~ν Προύσα παpαθέτε~ και όp~σμένες συζίj-, \ \ 'Αλ' Ι; ~ \ Μ ~, 2", 7ΎJσε~ς του με τον ε~ανopo τον ακεοονα, οταν περνωντας ό 'Αλέζανόρος στ~ν ΠελOπόννΊjσO μπ-ηκε στ~ν Kόp~νθo. "EζΊjσε σ' σλύj του τ~ ζω~ ετσ~ αφρόντιστα, χωρις ό~όλoυ να μερψνα γ~α ότιόήποτε σχετιζόταν με τις ανάγκες του σώματός του, &λλα θεωρώντας πως καθετι που μπορετ κανεις να το όαγκώσε~ εινα~ φαγώσψο και στι ό ανθρωπος σε τ[ποτα όεν ό~αφέpε~ ώς προς τ~ν προετοψασ[α τ-ης τροφ-ης απο τα ζωα' σαν βρ-ηκε μ~α ώμ+ι σoυπ~α και αύγα που τα ειχαν αφήσε~ αύτοι οι όπoτo~ τ~ν πpωτoμίjν~α αφήνουν στα τρ[στρατα φαγίjτo γ~α τ~ν ΈκάΤΊj, τα εφαγε σπως τα βρ-ηκε, επαθε φoβεp~ όυσπεψ[α ΧιΧι πέθανε. 1. Δίων Χρυσόστομος, Λόγοι νι Δίων Χρυσόστομος, Λόγοι ιν ΕΙΣΕΒΙΟΣ, EύlΧyyελικη ΠPOπlΧplΧσXευη χν 13,8 ρ. 816c. Τούτου [sc. τού Ά ντισθένους] δε άχουστης ΥέΥονε ΔΙΟΥένης ό Κύων, ος xlχι' ιχύτος θηpιωδέστlχτlχ φρονειν δ6ξiχς πολλους έπηυάυετο. Mαθψ~ς του 'Aντ~σθένΊj ύπ-ηρζε ό Δ~OγένΊjς ό Kυν~κoς που ό[- ", " f! r 'ζ "... νοντας κ~ αυτος ΤΊjν εντυπωσίj oτ~ EcXE ε~αιpετικα ακpα~ες απόψε~ς τpάβίjζε πολλους με το μέρος του. 24. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων βίων xlχι' δουμάτων συνlχ ΥωΥη νι 21. Πρβ. HIERONYMUS, Adversus Jovinjanum ΙΙ 14. Γεν6μενος δε Άθήνησιν Ά ντισθένει πlχpέβlχλε [sc. ό ΔΙΟΥένης]. Τού δε διωθουμένου δια το μηδένlχ ΠpOσίεσθlΧι, έξεβιάζετο τfj προσεδρίcf. Κιχί ποτε την βlχxτηpίlχν έπlχνlχτεινlχμένoυ lχύτ4j την XεφlΧλην ύποσχών, «πlχϊε», ε[πεν, «ού Υαρ 'ευρήσεις ουτω σχληρον ξύλον Φ με άπείρξεις [ως αν τι φlχίνt) λέυων». Τούντεύθεν διήχουσεν xlχι' ιχτε φυ Υας ων ωρμησεν έπι τον εύτελη βίον. ι

19 196 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚIΝΙΚΟΙ Φθάνοντας ό ΔLογένΎJς στ~ν Άθ~να στράφψ<.ε στον ΆνΤLσθένΎJ. Καθως αυτος άρνlόταν να τον οεχθετ, έπεlο~ οεν άνεχόταν κανέναν οιπλα του, ό ΔLογένΎJς εμεlνε κοντά του OLιX τ-ης βιας. KIΧt κάποτε που ό ΆνησθένΎJς σ~κωσε τ~ν μαγκούρα του και 'Δ ι 'β \ 'λ ι ταπανω του, ο LογενΎJς σκυ οντας το κεφα L του, «χτυπα)), του ειπε «οεν θα βρετς ξύλο τόσο σκλύjpo ωστε να μπορέσεlς να με έμποοισεlς, rlιx δσο ΟLάσΤΎJμα φαινεσαl πως λες κάτl σύjι 'Α' ι,ι θ',(' ''1::'', μανηκο)). πο τοτε εγlνε μα ΎJΤΎJς του, XIΧL ως ει..,ορlστος που ~ταν εζ ΎJσε πoλu φτωχ LXci. Δεν γνωρίζουμε πότε OCκριβως ~λθε ό ΔιoγένΊJς στ~ν ' Aθ~να πιθανως Τι ocφιξ~ του τοποθετείται στα ταραγμένα χρόνια γύρω OCπο το 370 π.χ., δταν στ~ ΣινώΠΊJ κυβερνουσε ό σατpά:πίjς Δατά:μΊJς, ocνθρωπος των Περσων, ό όποίος ύπίjpετoυσε τον ΆpταξέpξΊJ Β'ο T~ν επoχ~ εκείνίj ό ΔιoγένΊJς θα ~ταν χρόνων, κι είναι φυσικο το δτι ζ~τίjσε καταφύγιο σε μιoc πόλίj, με την όποία Τι γενέτειρά: του είχε ίσχυρους 3εσμούς, OCφου λίγο μετα το 444 π.χ., επι Περικλέους, Τι ΣινώΠΊJ είχε 3εχθεί περίπου 600 Άθψαίους εποίκους. 1. Ό ΔιoγένΊJς Λαέρτιος ΧPΊJσιμoπoιεί τ~ν εκφpασίj εύτελης β{ος ώς συνώνυμίj του λιτdς β{ος γιoc να χαpακτίjpίσει τον κυνικο τρόπο ζωίjς. 25. ΑΙΛΙΑΝΟΣ, Ποικίλη [Ιπορία Χ 16. Έπει' ό Ά ντισθένης πολλους προυτρεπεν έπι' φιλοσοφίαν, οι' 3ε ού3εν αύτ4) προσεϊχον, τέλος ιχγανακτήσας ού3ένα προσίετο. Και' Διoγένηv οδν ηλαυνεν ιχπα της συνουσίας αύτου. Έπει' 3ε ~ν λιπαρέστερος ό Διογένης και ένέκειτο, ένταυθα η3η και' τjj βακτηρίο/ καθίξεσθαι αύτου ήπείλει καί ποπ και έπαισε κατα: της κεφαλης. Ό 3ε ούκ ιχπηλλάττετο, ιχλλ' έτι μαλλον ένέκειτο φιλοπ6νως, ιχκοι5ειν αύτου 3ιψων, και' έλεγε «συ μεν παίε, εί βοι5λει, έγω 3ε ύποθήσω την κεφαλήν- και' ούκ αν ο(jτως έξει5ροις βακτηρία ν σκληράν, ώστε με ιχπελάσαι των 8ιατριβων των σων». Ό 3ε ύπερησπάσατο αύτ6ν. ΈπεLΟ~ ό Ά ντlσθένύjς παρότρυνε πολλους να στραφουν στ~ φlλοσοφια άλλα έκετνοl οεν του εοlναν καμlα σύjμασια, στο τέλος άγανάκτύjσε XIΧt οεν οεχόταν κανέναν ώς μαθύjτ~ του. "ΕτσL XIΧt τον ΔLOγένΎJ τον εοlωχνε άπο οιπλα του. ΈπεLΟ~ δμως ό ΔLΟγένΎJς ~ταν ΠLΟ φορηκος XIΧt έπέμενε, τότε ό 'Α νησθένύjζ τον

20 ΔΙΟΓΕΝΗΣ 197 άπειλουσε οτι θα τον xτυπ~σει με τύ; μαγκουρα του - και κάποια στιγμύ; μάλιστα του τύιν εφερε στο κεφάλι. Έκεινος ομως δεν τον ξεφορτωνόταν άλλα επέμενε με άκόμύj μεγαλuτεpύj διάθ εσύj για ' προσπα 'θ' εια, απο, ΤΎJ '''''Ψ οι α του να ", ακουσει τον "Α ντιθ ',- "λ Χ ' " θ' λ " θ' 'Ψ, σ ενύj' και του ε εγε:«τυπα με, αν ε εις εγω α σκυ ω το κεφάλι να μου το xτυπ~σεις, δεν θα μπορέσεις ομως να βρεις,, λ'" " ~,~ ", μαγκουρα τοσο σκ ΎJPΎJ ωστε να με οιω",εις απο κοντα σου». Κι ό ' AντισθένΎJς ενιωσε μεγάλύj άγάπύj γι' αυτόν. 26. ΠΛΟΥΤ ΑΡΧΟΣ, Συμποσιακα 11 1, 7 ρ. 632 e. Ποιει δ' ευχαρι σκωμμα κα!. μέμψις έμφα[νουσα χάριν- ώς Διογένης περ!. Ά ντισθένους ελεγεν «δς με ράκη τ' ήμπισχε κά.ξηνάγκασεν πτωχον γενέσθαι κά.κ δ6μων ά.νάστατον» οιί γαρ αν όμο[ως πιθανος ήν λέγων, «ός με σοφον και' αιίτάρκη και' μακάριον έπο [η σε». 'Ένα χαριτωμένο περιγέλασμα άποτελει και ΎJ κατάκpισύj ~ όποια φανερώνει ευγνωμoσυνύj' οπως οταν ελεγε ό ΔιoγένΎJς για τον ΆντισθένΎJ: «Αυτος που μ' εντυσε με κουρέλια και με υποχρέωσε να γινω φτωχος και με πέταξε εξω άπο το σπιτι 1 "" θ'" '1:', " "λ Α" " μου»' οεν α ΎJταν ε",ισου πειστικος αν ε εγε:«υτος που με εκανε σοφό, άνεξάpτύjτo κι ευτυχισμένο». 1. Adesp. trag. fr. 394 ρ. 914 :\'auck. Πρβ. Th. Κ. Stephanopoulos, «Tragika ΙΙ», Zeitschrift f. Papyrologie und Epigr. (1988), σ MACROBIlJS, 5aturnaJja VΙΙ 3, 21. 5ic et Diogenes Antisthenem cynicum, magistrum suum, solebat velut vituperando laudare: «ipse me», aiebet, «mendicum fecit ex divite et pro ampla domo in dolio fecit habitare». Melius autem ista dicebat quam si diceret: «gratus illi sum quia ipse me philosophum et consummatae virtutis virum fecit».

21 198 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ 'Έτσι χι ό ΔιογένΎ)ς συν~θtζε να έπαινεί τον Άντισθέν-η τον Κ ', ~, λ ι '" "ψ Α' ι "λ υνιχο, τον σocσχoc Ο του, σocν νoc τον ε εγε: «υτος», ε εγε, «με εχocνε φτωχο απο πλούσιο, χocι με εχocνε να. χocτοιχω σ' ενoc πιθάρι αντι σε ευρύχωρο σπίτι». Κocλύτερoc ομως που ελεγε ocυτα. πocρα. να. ελεγε: «του ειμocι ευγνώμων επειό~ με εχocνε φιλόσοφο χocι &νθρωπο ενάρετο». 28. ΑΡΡΙΑΝΟΣ, Έπικτήτου Διατριβαl ΠΙ 24, 67 κι Δια τουτο ελεγεν [sc. ό Διογένης] ότι «έξ 015 μ' Ά ντισθένης ήλευθέρωσεν, ούκέτι έδ06λευσα». (68) πως ήλευθέρωσεν; άκουε, τε λέγει' «έδεδαξέν με τα έμα και' τα ούκ έμά. Κτήσις ούκ έμή' συγγενεις, ΟΙκειοι, φ[λοι, φήμη, συνήθεις τ6ποι, διατριβή, πάντα ταυτα ότι άλλ6- τρια. (69) "Σον οι)ν τε; χρήσις φαντασιων". Τα6την εδειξέν μοι ότι άκώλυτον έχω, άνανάγκαστον' ούδει'ς έμποδεσαι δ6ναται, ούδει'ς βιάσασθαι άλλως χρήσασθαι Ύ} ώς θέλω...». Γι' ocυτο ό ΔΙOγένΊjς συν~θιζε να. λέει οτι «πια. όεν υποόουλώθίjxε ποτε σ' εχεινο απο το όποιο τον ελευθέρωσε ό ΆντισθένΊjς». (68) πως τον ελευθέρωσε ό ΆντισθένΊjς; 'Άχου τί λέει: «Με όίόocξε τί εινocι όιχό, μου χocι τί όεν εινocι. Ή περιουσίoc όεν εινocι όιχό μου πράγμoc' συγγενεις, οιχειοι, οί φίλοι, ~ ύπόλίjψίj, οί γνώριμοι τόποι, οί συνocνocστροφες - ολ' IΧ'Jτα. εινocι ξένoc. (69) "Τότε τί εινocι όιχό σου; - Ό τρόπος που μετocχεφίζεσocι \ Ι Ψ " Μ "",'~ ~ ιl "~, ~, " τις σχε εις σου. ου εσει~ε οτι ocυτο σεν υποχειτocι σε χocνενoc Χώλυμoc, σε χocνένocν ανocγχocσμό 1 χocνένocς όεν μπορει να. με εμποόίσει, χocνένocς όεν μπορει να. με ύποχρεώσει όια. τ~ς βίocς να. τις μετocχεφιστω όιocφορετιχα. απ' οτι εγω θέλω...». 1. ΤΟ ο[οocγμoc που ιχποκ6μισε ό οουλος Έπ[κητος ιχπο τον ΆντισθένΊj ΚOCΙ τον ΔΙOγένΊj ήτocν οτι τελικιχ ιχκ6μ Ίj κocι ~ οουλε[oc, οπως τ6σες αλλες ουσιχρεστες κocτocστιχσεις, μπορει νιχ συμβocο[ζει με τ~ν ελεuθεp[oc τ-ης ψυχ-ης. 29. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων βεων και δογμάτων συναγωγη νι 6. Διογένει χιτωνα αιτουντι πτ6ξαι προσέταξε [sc. ό Ά ντισθένης] θοιμάτιον.

22 ΔΙΟΓΕΝΗΣ 199 Στο ΔΙOγένΎJ, ό όπo~oς ζψουσε απο τον ΆντισθένΎJ να του οώσει εν αν χιτώνα, ό ΆντισθένΎJς είπε να οιπλώσει στα δύο το πανωφ6ρι του. 'Ο χιτων fιταν ελαφρυ ρουχο που το φορουσαν κατάσαρκα' το ίμάτιον fιταν ((αρι% εξωπρικο ρουχο, πρβ. κα.ι ΔιογένΥις Λαέρτιος νι ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσόφων βtων χαι' δογμ&:των συναγωγη νι 18. Πρβ. και ΑΡΡΙΑΝΟΣ, Έπιχτήτου ΔιατΡιβαι ΠΙ 22, Έτελεύτησε [sc. ό Ά ντισθένης] δε άρρωστ!cr-' δτε χαι Διογένης είσιων προς αύτον έφη, «μήτι χρεία φ!λου;» χα! ποτε παρ' αύτον ξιφίδιον έχων είσηλθε. του δ' είπ6ντος, «τ[ς αν άπολύσειέ με των π6- νων;» δείξας το ξιφίδιον, έφη, «τουτο», χαι' δς, «των πόνων», ε[πον, «ού του ζην». Ό Άνησθέν'fjς πέθανε απο αρρώσηα' στ~ οιάρκειά ΤΎJς π~γε κοντά του ό Διογέν'fjς και του ειπε, «M~πως εχεις τ~ν ανάγκ'fj ένος φ~λoυ;» Και κάποια αλλ'fj φορα ό Διογέν'fjς π~γε σ' αυτον κρατώντας ενα μαχα~pι' κι οταν, τ6τε, ό Άνησθέν'fjς του ειπε, «Ποι6ς θα με απαλλάξει απο ΤΟ 1Jς π6νους;» «Αυτο εοω», του απάντ'fjσε ό Διογέν'fjς Oε~χνoντά.ς του το μαχα~pι. «Έννοουσα απο τους π6νους», ειπε τ6τε ό Άνησθέν'fjς, «οχι απο τ~ ζω~». Βλ. κα.ι Άν-:-ισθένΎJζ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, πως δει ίστορίαν συγγρ&:φειν 3. Ταυτα το[νυν, (Σ φιλότης, όρωντα χα ι' άχούοντ&: με το του Σινωπέως έχεινο είσηλθεν- όπότε γαρ ό Φtλιππος έλέγετο ηδη έπελαύνειν, ω' Κορ[νθιοι π&:ντες έταρ&:ττοντο χα ι' έν εργ4j ήσαν, ό μεν δπλα έπισχευ&:ζων, ό δε λίθους παραφέρων, ό δε έποιχοδομων του τείχους, ό δε επαλξιν ύποστηρίζων, ό δε άλλος άλλο τι των χρησ[μων ύπουργων. Ό δη Διογένης όρων ταυτα, έπει μηδεν εl'χεν δ τι χαι' πράττω - ούδεις γοφ αύτ4j ες ούδεν έχρητο - διαζωσ&:μενος το τριβώνιον

23 200 οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ σποuδfj μάλα και αύτος έκύλιε τον π[θον, έν Φ έτύυχανεν οικων, ανω και κάτω του Κρανε{ου' κα{ τινος των συνήθων έρομένου, «τ{ ταυτα ποιείς, (JΊ ΔιόΥενες;» «Κυλ{ω», έφη, «κάυω τον π[θον, ώς μη μόνος άρυείν δοκο{ην έν τοσούτοις έρυαζομένοις». 'Ακούγοντας λοιπ6ν, φιλοι, και βλέποντας!χυτά, μο;:; ~λθε στο νο;:; εκεινύ) ~ 1στορΙα με τον ΔιογένΎ) απο τ~ ΣινώΠΎ). Τ6τε που κυκλοφορuσε ~ φ~μύ) οτι ό ΦΙλιππος ~ταν κι6λας καθ' όσόν, ολοι ΟΙ ΚορΙνθιοι, αναστατωμένοι, ειχαν ριχτει στ~ aουλειά: ό ενας επισκεύαζε οπλα, ό α.λλος κουβαλοuσε πέτρες, α.λλος εχτιζε κάτι στο τειχος, α.λλος ενισχυε τα ύποστύ)ριγματα, α.λλος, πάλι, εκανε κάποιαν α.λλύ) ΧP~σιμΎ) aουλειά. Βλέποντάς τα αυτα ό ΔιογένΎ)ς, καθως aεν ειχε τι να κάνει - γιατι κανένας aεν τον ΧΡΎ)σιμοποιοuσε πουθενά - ζώστύ)κε το λιωμένο pouxo του \ β 'λθ,\ \ λ',, \ Κ ' \ και α Ύ)κε κι αυτος να κυ αει πανω-κατω στο ρανειο το πιθάρι στο όποιο εμενε. 'Όταν κάποιος γνωστ6ς του τον ρώτύ) σε «ΤΙ κάνεις εκει, ΔιογένΎ);», εκεινος το;:; απάντύ)σε: «Κυλάω κι εγω το πιθάρι, για να μ~ φαινομαι πως ειμαι ό μ6νος αργ6- σχολος ανάμεσα σε τ6σους που εργάζονται». ι 32. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσόφων β{ων και' δουμάτων συνα ΥωΥη νι 69. [Κείμενο ποιροι8ιμμενο ιχπο το1'ις κώ8ικες 8πφ το άποί.ο 8εν εχει πεpιλίjφθεί. στ~ν εκ80σίj τ~ς Όξφ6p8Ίjς του H.S. Long]. (Ά ΥΥελομένου Φιλ{ππου ώς μέλλοι τ;η Kop{ve4J προσβάλλει ν και πάντων προς έρυοις οντων και' περισπωμένων, οl5τος τον οικείον π[θον έκύλιεν. Έρομένου δέ τινος, «{)του χάριν, ΔιόΥενες;» «()τι», εφη, «πάντων ταλαιπωρουμένων, έμε μηδεν ποιείν ατοπον. Κυλ{ω Υουν τον π[θον, μηδεν αλλο διαπράττεσθαι εχων>. 'Όταν ειχε φθάσει ~ ε'ίaύ)σύ) οτι ό ΦΙλιππος εμελλε να επιτεθει στ~ν Κ6ρινθο και ολοι ειχαν στρωθει στ~ aουλεια και ~σαν απασχολύ)μένοι, ό 4ιογένΎ)ς κυλοuσε το πιθάρι του. Σε κάποιον που τον ρώτύ)σε γιατι το εκανε αυτ6, εκεινος απάντύ)σε οτι «αφο;:; ολοι ύποφέρουν, aεν ειναι σωστο εγω να μ~ν κάνω τιποτα. Κυ /.:Χω ε7ιjι το πιθάρι, μια και aεν εχω να κάνω τιποτε α.λλο».

24 ΔΙΟΙΈΝΗΣ λΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσ6φων βίων και' δογμάτων συνα ΥωΥη νι 43. Φr;σι' δε Διονύσιος ό στωικος ώς μετα ΧαιΡώνειαν συλληφθεις άπήχθύ} [sc. ό ΔΙΟΥένης] προς Φtλιππoν- και' έρωτηθεις τίς ευη, άπεκρίνατο, «κατάσκοπος της σης άπληστίας». 'Όθεν θαυμασθει'ς άφείθη. Ό στωικος Διονύσιος1 ανα.φέρει 5τι υστερα. απο τ~ μάχlj τ-ης Χα.φώνεια. ς 2 ό ΔΙOγένΊjς συνελ~φθίj κα.ι όoίjγ~θίjxε στον ΦΙλιππο' στ~ν εpώτίjσίj ποιός ~τα.ν, εκετνος το\) απάντίjσε πως ~τα.ν «κάποιος που πα.pα.τίjpετ τ~ν απλίjστια. σου». 'Εντυπωσια.σμένος ό ΦΙλιππος τον OCφΊjσε ελεύθερο. 'Ανέκοοτοι οπως οιότο ιχνάγοντοιι σε κοιτοιγροιφες ποιλοιιί;:ιν Κυνικων (χρείίχι, διατριβαί) κα.ι οεν πρέπει να. εκλοιμβάνοντοιι ώς ίστορικες ιχφίjγ~σεις. 1. Με το Ονομα. οιύτο φέροντοιι τρετς στωικοι φιλόσοφοι' κοιτα. τον Κ.ν. Fritz, Quellenuntersuchungen zu Leben und Philosophie des Diogenes von Sinope, σ. 28, σίjμ. 58 πρόκειτοιι έοω για. τον Διονύσιο άπο τ~ν Ήράκλειοι, τον λεγόμενο μετιχθέμενον. 2. ΤΟ 338 π.χ. 34. ΠΛΟΠ ΑΡΧΟΣ, πως cχν τις διακρίνειε τον κ6λακα του φίλου 30 p.70c. ΕI5 δε και Διογένης, δς έπει παρελθων εις το του Φιλίππου στρατ6- πεδον, οτε τοις 'Έλλησιν έβάδιζε μαχούμενος, άνήχθη προς αύτ6ν, ό δ' άυνοων ήpώτr;σεν ει κατάσκοπ6ς έση, «πάνυ μεν ol5v», έφη, «κατάσκοπος, d) Φίλιππε, της άβουλίας σου και' άνοίας, δι' ην ούδενος άναγκάζοντος gpx71 περι' βασιλείας και' του σώματος ωρο/ μιο/ διακυβεύσων». 'Έξοχα. επισίjς απάντίjσε κι ό ΔΙOγένΊjς, ό όποτος 5τα.ν μπ-ηκε στο στρα.τόπεοο το\) Φιλ~ππoυ - τότε που εκετνος π~γα.ινε νoc πoλεμ~σει τους 'ΈλλΊjVες - κα.ι όoίjγ~θίjκε σ' α.ύτόν, κι ό ΦΙλιππος, μ~ γνωριζοντάς τον, τον pώτίjσε αν ~τα.ν κα.τάσκοπος, «Βεβα.ιότα.τα.», απάντησε ό ΔΙOγένΊjς «κα.τα.σκοπεύω, ΦΙλιπ- \, ψι \" Ι '" πε, ΤΊjν α.περισκε ια. και ΤΊjν α.νoίjσια. σου, που χωρις κα.νενα.ς νoc σε ύποχρεώνει, ερχεσα.ι νoc Οια.κινΟυνεύσεις μέσα. σε μιoc ωρα. " β Ιλ \ \ ζ Ι ενα. α.σι ειο κα.ι ΤΊj ωίj σου».

25 οι λρχαιuι ΚΠ"ΚΟΙ Ή χpείiχ α.ύτ~, οπως επισης +ι προηγούμενη κα.ι η επομενη, α.νηκουν στον -:-ύπο των ανεκμτων στα όποια. ό φιλ6σοφος συνα.ν-:-ατα.ι με τον ισχυρο αρχοντα. κα.ι χάρη στη σοφία. κα.ι την έτοιμ6τύ)-:-0ι του αποοεικνύε-:-α.ι ανώπρος άπα αυτ6ν. 35. ΑΡΡΙΑΝΟΣ, Έπιχτήτου Διατριβαι' ΠΙ 22, 23 κέ. Ele' οδτως παpασxεuασάμενoν ουχ εστι τούτοις άρχεισθαι τον ταις άληθεεαις Κυνιχ6ν, άλλ' εεδέναι δε!, στι άγγελος άπο του Διος άπέσταλται χα ι' προς τους άνθρώπους περι άγαθων χαι' χαχων ύποδε{ξων αυτοις, στι πεπλάνηνται χα ι' άλλαχου ζητουσι τj7ν ουσεαν του άγαθου χα ι' του χαχου, σπου ουχ εστιν, σπου δ' εστιν, ουχ ένθυμουνται, (24) χαι ώς ό Διογένης άπαχθει'ς προς ΦΕλιππον μετα τj7ν έν ΧαιΡωνεΕο/ μάχην χατάσχοπος ειναι. Τίρ γαρ οντι χατάσχοπ6ς έστιν ό Κυνιχος του τενα έστι τοις άνθρώποις φελα χαι' τ[να πολέμια. (25) Και' δει αυτον άχριβως χατασχεψάμενον έλθ6ντ' άπαγγεϊ'λαι τάληθη μήθ' ύπο φ6βου έχπλαγέντα, ωστε τους μη οντας πολεμεους δειξαι, μήτε τινα άλλον τρ6πον ύπο των φαντασιων παραταραχθέντα r; συγχυθέντα. 'Έπε~τα, ό άλ'fjθ~νος Κυναός, αν εινα~ ετσ~ προετοιμασμένος, οεν εινα~ ουνατον να άρκ!σθει σε αυτά, άλλα πpέπε~ να γνωρίζε~ oτ~ τον εχε~ στείλε~ στους άνθρώπους ό Δίας ώς άγγελ~αφόρο του 1 γ~α να τους πει ΟΤΙ σχετ~κα με τα καλα και τα ασχ'f)μα πράγματα o~ατελoυν σε πλάν'f)2 και άναζψουν Tljv άλ'fjθιν~ φ,jcr'f) του καλου και του κακου: 3 άλλου, έκει που οεν υπάρχει, ένω έκει που υπάρχει, οεν το συλλογίζονται κάν, (24) και οπως ειπε ό Διογέν'f)ς στον Φίλιππο, οταν υστερ' άπο τ~ μάχυ) ττις Χαφώνειας ό Φίλιππος τον άπυιγαγε, οτι ειναι κατάσκοπος.4 Γιατι στ' άλ~θε~α ό Κυνικος ειναι ενας κατάσκοπος που άνι XVE,jE~ ποιά πράγματα ειναι φιλικα για τους άνθρώπους και /, θ / (25) Κ' /, - -, / ποια εχ ρικα. αι πρεπει, αφου πρωτα τα κατοπτευσει Ο/λ "/β "/λθ '..., 'λ / θ,,' ~, Ο α με ακρι εια, να ε ει να πει Τ'f)ν α 'f) ε~α, χωρις ουτε ο φοβ " ''C'" ", ος να τον συνταpα~ει και να τον κανει να χαρακτ'f)ρισει έχθρους αυτους που οεν ειναι, ουτε κατα κάποιον αλλ ο τρόπο ο[ έξωτερικες έντυπώσεις να του προκαλέσουν cr,jyxucr'f) και να,ον κάνουν να σαστίσει.;'

26 ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1. Ό ρόλος του Κυνικου, παρατηρει ~ Μ. Billerbeck, Epiktet. Vom Kynismus, σ. 78, συνίσταται στο να ocποτελει εναν αυυελον, κατιχσκοπον ~ κήρυκα σταλμένο ocπο τον Δία γιιχ νιχ όδ'υ)γει τους ocνθρώπους στ~ν ευδαιμονία. 2. Ή Μ. Billerbeck, Ο.π., σελ 79, ύπενθυμίζει ΟΤΙ βασικο γιιχ τ~ν -ήθικ~ του Έπίκτψου είναι ~ σωκpατικ~ ocpx~ ΟΤΙ ό ocνθρωπος λαθεύει -ήθικιχ παρα τ~ θέλ'y)σ~ του, iξαιτίας της ocγνοιας τοu ocyιxeou. KαθΊjκoν ετσι τοu Κυνικοu φιλοσόφου είναι νιχ επισ'υ)μαίνει, οπως ό ΣωΚΡ&Τ'Υ)ς, τιχ -ήθικιχ όλισθ~ματα και νιχ καταδείχνει τ~ν πλ&ν'υ). 3. ΚατιΧ τον Έπίκητο ~ ουσία τοu xιxxou και τοu καλοu εγκειται στ~ χρησιν των φαντασιων (βλ και παραπ&νω Διογέν'Υ) 28). 4. Ώς β&σ'υ) γιιχ τον Έπίκτψο ύπ6κεινται έδω τιχ OCμέσως παραπάνω χωρία τοu Διογέν'Υ) Λαέρτιου και τοu Πλουτ&ρχου με το ανέκδοτο για τ~ συν&ντ'υ)σ'υ) Διογέν'Υ)-Φιλίππου ()στερα ocπο τ~ μ&χ'υ) τίjς Χαιρώνειας (338 π.χ.). 5. Καθώς ΟΙ λαθεμένες παραστ&σεις και σκέψεις εξ& πτουν το θυμικ6, ~ ocπα[τ'υ)σ'υ) τοu Έπικτ~τoυ γιιχ τ~ν όρθην χρησιν των φαντασιων ισχύει ιδιαίτερα για τους Κυνικούς, σ'υ)μειώνει ~ Μ. Billerbeck, Ο.π., σελ Π ΛΟΎ'Τ ΑΡΧΟΣ, Περι' φυγης 16 ρ. 606c. Διογένης ούκ ε!χε παρρησ{αν, ος εις το Φιλ{ππου στρατ6πε80ν παρελθών, όπην{κα μαχούμενος έχώρει τοις Έλλησι, και' προς αύτον άναχθει'ς ώς κατάσκοπος να{, κατά.σκοπος, "έφη άφ'i'χθαι της άπληστ{ας αύτοί] και' της άφροσύνης ήκοντος έν βραχει xιxιpi(j &ακυβευσαι περι' της ήγεμον{ας &.μα και' τοί] σώματος. Δεν ειχε το θάρρος τ~ς γνώμύjς ό ΔΙOγένΎjς, ο οποϊός μπ~χε στο στρα.τόπε80 του Φ~λίππoυ, τότε που εχεινος προχωρουσε γ~α. να. πoλεμ~σε~ τους 'Έλλψες, χα.ι ό8ύjγ~θύjχε μπροστα. στο βα.σ~λ~α. ώς χα.τάσχοπος; ΕΙπε oτ~, βεβα.ίως ειχε πάε~ εχει γ~α. να. χα.τα.σχoπευε~ τ~ν OCπλΎjστία. χα.ι τ~ν ocφpoσυνύj του Φ~λίππου, ό όποιος ερχότα.ν να. 8~α.χ~ν8υνευσε~ μέσα. σε λίγες στιγμες " "" (, \,'~ ΤΎjν α.υτoχpα.τop~α. χα.~ συνα.μα. τον εα.υτο του τον ~o~o. 37. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΎ'ΣΟΣΤΟΜΟΣ, Προς τους πολεμοuντας τοις έπι' το μονάζειν ένάγουσιν ΙΙ 6. Ό 8έ Σινωπευς πάλιν [τερος ο15τος φιλόσοφος τοσούτ4j και' τούτων και έτέρων μυρ{ων τοιούτων βασιλέων εύπορώτερος ην, και' TΙXUTIΧ

27 204 οι ΑΙ'ΧΑΙΟΙ ΚΥ:\'ΙΚΟΙ ριχκίοις συζων, ως τον Φίλιππον τον Μιχκεδ6νιχ στριχτιαν έπι Πέρσιχς αγοντιχ, πάντιχ άφέντιχ, ίδ6ντιχ ιχύτον άπελθειν κιχι' έρέσθιχι δι' έιχυτου, μή τινος δέοιτο, κιχι' εί' τι κελεύοι' ιχύτον δε ούδεν άπιxγγε'iλιxι. Και ό καταγόμενος άπο τrι Σινώπη, άλλος πάλι φιλόσοφος αυτός, ~ταν τόσο πλουσιότερος και άπο τέτοιους βασιλιά~ες και άπο μύριους άλλους σα.ν αυτούς - και τουτο παρ' ολο οτι ζουσε στα. κουρέλια -, ωστε ό Φίλιππος ό ΜακεΜνας στrιν έκστρατεία κατα. των Περσων, μόλις τον εί~ε, άψησε τα. πάντα και πίjγε και τον ρώτησε αυτοπροσώπως μ~πως χρειαζόταν τίποτε κι αν είχε κάη να. του ζψ~σει' κι ό ΔιογένΎ)ς ~εν του ε~ωσε καμία άπάντύ)σύ). 38. ΦΙΛΟΣΤΡ ΑΤΟΣ, τα είς τον Τυιχνέιχ 'Απολλωνιον νπ 2,3 και ΥΙΙ 3, 3. Διογένης δε ό Σινωπευς κιχι' Κράτης ό Θηβιχιος ό μεν εύθυ ΧΙΧιΡωνείιχς ηκων έπέπληξεν ύπερ 'ΑθηνΙΧίων Φιλ{ππιμ περι' d.ίν 'Ηριχκλείδης εlνιχι φάσκων ιχπωλλυ όπλοιί τους ύπερ έκε{νων όπλιχ ήρμένους, ό δέ... ΥΙΙ 3, 3. Διογένης δε προ ΧΙΧιΡωνε{ιχς μεν είπων τιχυτιχ προς τον Φίλιππον καν έφύλιχξε τον ανδριχ κιχθιχρον των έπ' 'Αθηνιχ{ους όπλων, είργιχσμένοις δ' έπιστας ωνείδ!ζε μέν, ού μην διωρθουτο. Είναι έπίσύ)ς ό ΔιογένΎ)ς άπο τrι ΣινώΠΎ) και ό ΚράΤΎ)ς άπο τrι Θ~βα, άπο τους όποίους ό πρωτος πίjγε κατευθείαν στrι Χαιρώνεια και έπιτίμύ)σε τον Φίλιππο για. τον τρόπο με τον όποιο φέρθύ)κε στους Άθψαίους: παρ' ολο οη ό Φίλιππος ελεγε πως ~ταν άπόγονος του ΉpακλΊj, ώστόσο κατέστρεψε με τα. οπλα του έκείνους που ειχαν πάρει τα. οπλα για. να. ύπερασπιστουν τους άπογόνους του ΉρακλΊj. ΥΙΙ 3, 3. Ό ΔιογένΎ)ς, αν τα. ειχε πει αυτα. στον Φίλιππο πριν άπο τrι μάχύ) τίjς Χαιρώνειας, θα. τον ειχε προφυλάξει άπο το να. πάρει τα. οπλα κατα. των, Αθψαίων, ένω με το να. περιμένει να. του τα. πει άφου ό Φίλιππος ειχε πράξει πια. οσα επραξε, μπορει μεν να. τον έπιτίμύ) σε ομως το κακο ~εν επανορθωνόταν.

ΚΡΑΤΗΣ. Ό Κράτης άπα τ~ Θ~βα (περίπο\) 365-285 π.χ.), μαθ-ητης του Κ\)νικου Διογέν-η άπα τ~ Σ~νώπ-η, στράφ-ηκε και ό 'ίοιος

ΚΡΑΤΗΣ. Ό Κράτης άπα τ~ Θ~βα (περίπο\) 365-285 π.χ.), μαθ-ητης του Κ\)νικου Διογέν-η άπα τ~ Σ~νώπ-η, στράφ-ηκε και ό 'ίοιος ΚΡΑΤΗΣ Ό Κράτης άπα τ~ Θ~βα (περίπο\) 365-285 π.χ.), μαθ-ητης του Κ\)νικου Διογέν-η άπα τ~ Σ~νώπ-η, στράφ-ηκε και ό 'ίοιος σταν K\)ν~σμ6, και άφου μοίρασε τ~ν περ~o\)σία το\) στους σ\)μπολίτες το\) εζ-ησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ. Ιούλιος Καίσαρ

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ. Ιούλιος Καίσαρ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν 1 0 Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ 1. Ιούλιος Καίσαρ Εκ8όσεις ιιπαρασκηνιο)), Σπύρος Μαρίνη ς Σόλωνο ς 116, τ7)λ. 36.08.348-36.19.724 ΑΘΗΝΑ 106.81, ΝοέμβΡΥΙς 1990 Γάιος Σουητώνιος Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ

Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ 20 -κυκεών- 20 Διεύθυνση σειράς Τάκης Θεοδωρόπουλος ~ Κικέρων Για τον πόνο και τα πάθη ΚΙΚΕΡΩΝ Για τον πόνο και τα πάθη Δεύτερη και Τέταρτη Τουσκουλανή Διατριβή ΜΕΙΆΦΡΑΣΙ-Ι ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΚΕΡΩΝ. Το φάρμακο tfis λύπη

ΚΙΚΕΡΩΝ. Το φάρμακο tfis λύπη ΚΙΚΕΡΩΝ Το φάρμακο tfis λύπη Φωιογραφ{α εξωφύλλου: Τατιάγα Kαραπαvαyιώτη / URGH PRODUCTIONS 1 5 - κυκεών - 1 5 Διείιθuνσ1) σειράς Τά.κης Θεοδωρόπουλος ~ Κικέρων Το φάρμακο της λύπης ΚΙΚΕΡΩΝ Το φάρμακο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

Ό βαθμός της εκπλήξεως

Ό βαθμός της εκπλήξεως Ό βαθμός της εκπλήξεως ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓ Α ΊΌΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα καί στάχτη, Άθ~να 1978 Παeαλήρημα του Νότου, Άθ~να 1979 'Από φυλακης πρω'tας, Άθ~να 1980 Elς (bτα ακουόντων, Άθ~να: 1981 Άπαeάκλητoι καιροί, Άθ~να

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις "Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη"

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη «ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» ΒΑΣΙΛΗ Δ ΑΝΑΓΝΩΣτοπον Λον - Νικον ΣΠ ΑΣΩΝΙΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΕ 66 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Το βιβλιο αυτο χυχ)οφορούσε στο παρελ60ν από τις "Φιλολογικες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 & Ι. ΠΑΓΚΑ - ΑθΗΝΑI '. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 66 Ι. 2 Ι Ι -2 Ι 5 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑ ΤΣΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤ Α ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑ ΤΣΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤ Α ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ~ ΔΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑ ΤΣΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤ Α ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 Δ~μητρα Λιάτσα TiΧ ψέμ.ατα ΠΟΙ; λένε Ύ~iΧ τύjν Έλλάεα Σuγγραφέας: Δ~μητρα Λιάτσα Για κάθε επικοινωνία γράψτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. (Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία»)

ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. (Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία») ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία») (Να επισημάνουμε για την σωστή ανάγνωση των κειμένων, ότι η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-7217-75-6. Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993. Τ-ηλ. 3605532, Fax 3637304. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol

ISBN 960-7217-75-6. Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993. Τ-ηλ. 3605532, Fax 3637304. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΝΕΙΡΜΟΙ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993 Έκ8όσεις Δόμος ISBN 960-7217-75-6 ΣτοιχειοθεσΙα και εκτύπωση: Τυπογραφικο εργαστήριο «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ, Μαυρομιχά.λη

Διαβάστε περισσότερα

Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995

Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995 ΤΕΦΡΕΣ ΑΚΤΕΣ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ1) Τεφρές άχτές Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995 Έκ8όσεις Δόμος ISB~ 960-353-010-7 Σ. Σ. ΧαρκιαVOCΚΎ)ζ, 242 Cleveland St, Redfern, 2016 Australia Στοιχειοθεσία και εκτuπωση; Τυπογραφικο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 31 - ΦΛΟΣΟΦΚΗ ΚΑ ΠΟΛΤΚΗ ΒΒΛΟΘΗΚΗ - 31 ΖΩΡΖ ΣΟΡΕΛ Ο ΨΕΥΔΑΣΘΗΣΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Μετά.φριχσ1) ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ ΕΚΔΟΣΕΣ «ΓΝΩΣΗ» Ό Georges Sorel γεν\l θl)κε το 18lιo7 στο Χερβουργο τijς ΝΟΡμοι\l8ίοις κοι πέθοι\lε

Διαβάστε περισσότερα

αβρόχοις ποσί" με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου'

αβρόχοις ποσί με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου' αβρόχοις ποσί" με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου' ξέμπλεξες απ' αυτήν ΤηJ' ιστορία αβρόχοις ποσι". άγαοον το έξομολογείσοαι 2 είναι καλό

Διαβάστε περισσότερα

ιογένης ο σκυλόσοφος Μελέτη για τον ιογένη απο την Σινώπη

ιογένης ο σκυλόσοφος Μελέτη για τον ιογένη απο την Σινώπη ιογένης ο σκυλόσοφος Μελέτη για τον ιογένη απο την Σινώπη «Αθλιος από άθλιο, δια µέσου αθλίου, προς άθλιο» Νικόλαος Χριστόπουλος, nereus@freemail.gr Αλφα έκδοση, Μάιος 2003 υστυχώς ϐασισµενη σχεδόν αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 ΕΠΙΦΥΑΑΞΕΙΣ Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998 Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 Στοιχειοθεσία και εκτύπωσ'~ Τυπογραφικο εργασt'~ρι ((Δόμος)) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχαλη 16, 10680 Άθ'ήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΘΗΝΑ 1990 Αφιερωμένο στην Άννα Γprιyόpιεβνα ΝτοστΟΥιέβσκαΥια «'Αμήν άμήν λέγω ύμιν, έάν μή ο κόκκος του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΝΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΤΑΝΕΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑθΕΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΗΓΕΝΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΤΑΝΕΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑθΕΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑθΕΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΗΓΕΝΕΣΗ ΚΑΤ Α ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΩΚΕΑΝΟΣ+ΚΟΙΟΣ+ΚΡΙΟΣ+ΥΠΕΡΙΩΝ ΙΑΠΕΤΟΣ+ΚΡΟΝΟΣ+ΤΗΘΥΣ+ΦΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απολογία του Σωκράτη

Η απολογία του Σωκράτη Η απολογία του Σωκράτη Δεν ξέρω, άνδρες Αθηναίοι, αν οι κατήγοροί μου σας επηρέασαν. Γιατί κι εμένα, λίγο ακόμα και θα με έκαναν να ξεχάσω ποιος είμαι. Τόσο πειστικά μιλούσαν. Αν και, εδώ που τα λέμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια Συγγραφικές Ομάδες 1η Ομάδα : Κόμης Λουκιανός, Κοψιάς Παντελής, Κράνιας Παναγιώτης, Λιάπης Ιωάννης, Μερκούρης

Διαβάστε περισσότερα

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής Γ' ΕΚΔΟΣΗ Lτη ΙΠLρΙ{ micromega κυκλοφορούν: IONESCO Ε. Η ελεγεία του ριν6κερου V ALER Υ Ρ. Σημειώσεις του καθρέφτη ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΣΧΙΝΗΣ ( 389-314 π.χ. ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο Αισχίνης ήταν μεγάλος Αθηναίος ρήτορας, ο ισχυρότερος υπέρμαχος της λεγόμενης `Μακεδονικής μερίδας` των Αθηνών και συνάμα φοβερός πολιτικός αντίπαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1950-1966 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΑ ΕΣ ΤΗΣ ΙΟΥ ΑΙΑΣ ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας περί του βασιλέως Σωτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6 Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Μετάφραση Αν ήταν η Ελένη στην Τροία, οι Τρώες θα την έδιναν πίσω στους Έλληνες, με ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο παράφρονας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ Σ. Σ. Χcφκιανάκ"l) Τό 'i1λγος της Παρρησίας Πρώτ"l) Μοσ'η, Άθ~να 1996 Έκ8όσεις Δόμος Ι5ΒΝ 960-353-028-Χ Σ. Σ. Χαρκιανάκ"l)ς, 242 Cleveland 5ι, Redfern, 2016 Australia Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Άνθρωπον Ζητώ» Αρχές της Κυνικής Φιλοσοφίας

«Άνθρωπον Ζητώ» Αρχές της Κυνικής Φιλοσοφίας «Άνθρωπον Ζητώ» Αρχές της Κυνικής Φιλοσοφίας Μαρία Σεφέρου Copyright 2007, Μαρία Σεφέρου Στην ιερή µνήµη της αγαπηµένης µου ανεψιάς Ειρήνης 2 Περιεχόµενα Κεφ. Τίτλος Σελ. Πρόλογος 5 Α Κυνισµός 8 Β Κυνικοί

Διαβάστε περισσότερα