«Η διαλεκτική σκέψη στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τάσεις και προοπτικές»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η διαλεκτική σκέψη στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τάσεις και προοπτικές»"

Transcript

1 ΣΑΒΒΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Phd ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Phd «Η διαλεκτική σκέψη στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τάσεις και προοπτικές» 1. Moρφές εκπαίδευσης ενηλίκων Η διδασκαλία των ενηλίκων διαφοροποιείται αναλόγως με το περιεχόμενο και το σκοπό για τον οποίο επιτελείται. Κάποιες φορές η διδασκαλία παίρνει επίσημη μορφή λαμβάνοντας χώρα «εντός των τειχών» ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προωθείται μέσω ενός οργανισμού, του οποίου μοναδική αποστολή είναι η εκπαίδευση των ενηλίκων. Τέλος, στην ανεπίσημη μορφή της οργανώνεται από ποικίλους φορείς, όπως είναι οι σύλλογοι, τα κόμματα, η εκκλησία, τα μουσεία κ.ά. (Rogers, 1998, σ. 1). Οι μορφές και τα περιεχόμενα διαφέρουν. Οι άνθρωποι διδάσκουν ενήλικες επισήμως ή ανεπισήμως σε φυλακές, κολέγια, εργοστάσια, γραφεία, στρατιωτικές βάσεις, σχολεία ή κλινικές, σε διαφορετικές ώρες εργασίμων ημερών ή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Είναι δυνατό να διακρίνουμε τρεις μορφές διδασκαλίας ενηλίκων, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 1. Επίσημη, η οποία περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία διεξάγονται από σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια, από φορείς δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος. 2. Πολύ επίσημη, η οποία συνίσταται στην οργάνωση μαθημάτων από φορείς εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος (υπουργεία, στρατός, βιομηχανίες, εμπορικοί σύλλογοι). 3. Ανεπίσημη, της οποίας φορείς και οργανωτές είναι ομάδες εθελοντών και ανεπίσημοι οργανισμοί (ιδιωτικά κολέγια, κοινοτικές ομάδες και η εκκλησία). Η παραπάνω διάκριση δεν είναι βέβαια απόλυτη, καθώς παρατηρείται μερικές φορές, ότι η μια μορφή επικαλύπτει μερικώς την άλλη. Για παράδειγμα, δραστηριότητες της τρίτης κατηγορίας είναι δυνατόν να οργανώνονται από επίσημους φορείς (ό.π., σ. 2). Επιπροσθέτως, υπάρχουν προγράμματα τα οποία οργανώνονται από τους ίδιους τους ενήλικες, γνωστά ως προγράμματα αυτοδιδασκαλίας, χωρίς τη μεσολάβηση δασκάλου. Όλες οι ανωτέρω μορφές διδασκαλίας των ενηλίκων αντικατοπτρίζουν ένα μεγάλο αριθμό ιδεολογιών, οι οποίες αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι δάσκαλοι ενηλίκων. Οι σημαντικότερες από αυτές σχετίζονται αφενός με τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος και αφετέρου με τη συμμετοχή και ανταπόκριση των υποκειμένων (ενηλίκων μαθητών) στη μαθησιακή διαδικασία. Κάποια προγράμματα ασχολούνται με συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ άλλα προσφέρονται για την επίτευξη πιο μακροπρόθεσμων στόχων, με προμετωπίδα την προσωπική πρόοδο των εκπαιδευομένων ενηλίκων τα περισσότερα, όμως, προγράμματα κυμαίνονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα άκρα (ό.π., σ. 3). ISSN:

2 Διάκριση επίσης πρέπει να γίνει μεταξύ των οργανωτών και των δασκάλωνεπιμορφωτών. Η συγκεκριμένη σχέση είναι περίπλοκη και διαφέρει από τόπο σε τόπο. Στην ανεπίσημη μορφή της διδασκαλίας ενηλίκων, είναι δυνατό να υπάρχει ταύτιση αυτών των προσώπων. Τα ενδιαφέροντα, όμως, και οι στόχοι του οργανωτή καθίστανται από πολλές απόψεις τελείως διαφορετικοί από εκείνους του επιμορφωτή και αυτό είναι ένα στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 2. Υποθέσεις Το περιεχόμενο, η φύση και ο στόχος της διδασκαλίας των ενηλίκων βασίζεται σε υποθέσεις, οι οποίες αποτελούν το αποκύημα της συμφωνίας ανάμεσα στο δάσκαλο και τον ενήλικο μαθητή του, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της γνωριμίας τους, δεδομένου ότι οι μεν διδάσκοντες ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι δε ενήλικες εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να τους γνωστοποιηθεί τι πρόκειται να λάβουν ως όφελος από τη διενέργεια του προγράμματος αυτού (Rogers, 1998, σ. 7). Οι διοργανωτές καταστρώνουν ένα πρόγραμμα σπουδών και αναζητούν κάποιον να το εφαρμόσει. Συνεπώς, οι διδάσκοντες υπογράφουν ένα συμβόλαιο ήδη διαμορφωμένο και προσαρμόζουν την εργασία τους στους όρους του, αν και τις περισσότερες φορές λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωσή του. Ως πρώτη προτεραιότητα τίθεται ο καθορισμός της διδακτέας ύλης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας και των υποκειμένων στα οποία αναφέρεται το πρόγραμμα, καθώς και ο εντοπισμός του επιδιωκόμενου σκοπού. Οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, διδάσκοντες και χορηγοί, συζητούν το γενικό σχεδιασμό του προγράμματος των μαθημάτων (Rogers, 1998, σ. 16).Το συμβόλαιο, ωστόσο, το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, το γενικό πλαίσιο οργάνωσης, τις προτεινόμενες μεθόδους προσφοράς της γνώσης και προσδιορίζει όλο το πλέγμα των αλληλεπιδράσεων, οι οποίες υφίστανται στα προκαθορισμένα τοπικά και χρονικά όρια, αφορά αποκλειστικά στους συμμετέχοντες και στους διδάσκοντες, από τη συμφωνία των οποίων διαμορφώνεται η τελική μορφή του εν λόγω συμβολαίου. Ιδιαιτέρως όμως, το συμβόλαιο αυτό απευθύνεται στον υποψήφιο ενήλικα μαθητή και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής και επικοινωνίας αυτού με τον εκπαιδευτή του. Συχνά, ο σχεδιασμός πραγματοποιείται προ της συναντήσεως των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών τους, γεγονός που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι δυνατό να επιλυθεί μόνον εφόσον προηγηθεί η γνωριμία με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και επακολουθήσει η όποια προσπάθεια σχεδιασμού. Η εμπειρία, όμως, των εκπαιδευτών των ενηλίκων, είτε ακολουθείται η μία είτε η άλλη μέθοδος, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εργασίας τους και απαραίτητο συστατικό της προσωπικότητάς τους, προκειμένου να γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός των πραγματικών ορίων και δυνατοτήτων των ενηλίκων, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εν συνεχεία να προταθούν πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις (ε.α., σ ). ISSN:

3 3. Ορισμοί του όρου ενήλικας Είναι γενικώς, παραδεκτό ότι προκειμένου να μελετηθεί ένα θεματικό αντικείμενο τόσο εις πλάτος όσο και εις βάθος είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί η διασάφηση των βασικών όρων που συνιστούν τον κεντρικό του πυρήνα. Προκειμένου, λοιπόν, να αναφερθούμε στην εκπαίδευση των ενηλίκων ή στην εκπαίδευση για ενήλικες είναι πρωταρχικής σημασίας ενέργεια να ερμηνεύσουμε και να αποδώσουμε την ακριβή σημασία του όρου ενήλικας. Πλήθος νοημάτων και ποικίλες ερμηνείες αποδίδονται στον όρο ενήλικας. Η προσέγγιση της σημασίας του όρου γίνεται από διαφορετική, κάθε φορά, οπτική γωνία, γεγονός το οποίο εξαρτάται από τα γενικά χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου ατόμου. Η κοινωνική προέλευση, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικιακή βαθμίδα και τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα είναι μερικά από τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν την εσωτερική εικόνα, την οποία καθένας έχει σχηματίσει για τον εξεταζόμενο όρο (Rogers, 1998, σ. 29). Ο όρος αυτός, κατά άλλους, είναι δυνατόν να αναφέρεται στην κοινωνική θέση, στην αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο, στην πλήρη ενσωμάτωση στην κοινότητα, ή να περιλαμβάνει ένα σύνολο από αξίες και ιδέες(ενηλικότητα). Οι περισσότεροι εκλαμβάνουν τον όρο αυτό με την ηλικιακή του σημασία. Υπάρχουν πολλοί που διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τη νόμιμη ηλικία αποχώρησης από το σχολείο ως κριτήριο ενηλικότητας, καθώς αυτή ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ακόμα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα ορισμού του όρου «ενήλικας» είναι τόσο μεγάλο, ώστε κάποιες φορές ακόμα και οργανισμοί με τεράστια πείρα στη διατύπωση ορισμών εγκαταλείπουν τις προσπάθειες. Η UNESCO το 1976 καθόρισε ότι ενήλικες είναι εκείνα τα άτομα τα οποία η κοινωνία θεωρεί ως ενήλικες (ε.α, σ. 31). Ένας ενήλικας είναι αναγνωρίσιμος ως τέτοιος και από τον ίδιο του τον εαυτό και από τους άλλους. Μια πιο ικανοποιητική προσέγγιση της έννοιας της ενηλικότητας θα ήταν η αναγνώριση κάποιων χαρακτηριστικών της, γεγονός το οποίο αποκτά μέγιστη αξία για τους δασκάλους των ενηλίκων, οι οποίοι στηριζόμενοι σε αυτά διαμορφώνουν αναλόγως το περιεχόμενο των διδασκαλιών τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των ενηλίκων και να προσιδιάζουν στη φύση τους. Τα βασικά γνωρίσματα τα οποία χαρακτηρίζουν τους ενήλικες, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών και πολιτιστικού υπόβαθρου, αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά της ομάδας τους από αυτής των μη ενηλίκων. Χαρακτηριστικά όπως είναι η διορατικότητα, ο αυτοέλεγχος, η αποδοχή των καθιερωμένων και αποδεκτών αξιών, το αίσθημα ασφάλειας, η εμπειρία και η αυτονομία είναι τα πιο συνήθη, αν και δεν υπάρχει γενική συμφωνία ότι για να αποτελεί κάποιος μέλος της ομάδας των ενηλίκων οφείλει να κατέχει όλες τις παραπάνω ιδιότητες. Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας της ενηλικότητας. Πρώτον, ο όρος χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλώσει την πλήρη ανάπτυξη η σημασία η οποία ενυπάρχει στον όρο ενηλικότητα, σε αυτήν την περίπτωση, είναι η έννοια της ωριμότητας. Η ωριμότητα δεν είναι μόνο ISSN:

4 μια κατάσταση, αλλά επίσης ένα ιδανικό το οποίο επιδιώκεται. Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται αναφορά στον άνθρωπο, ο όρος ωριμότητα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και διαφοροποιείται ποιοτικά σε σύγκριση με ό,τι ισχύει στο φυσικό κόσμο. Εντούτοις, περιλαμβάνει, επιπλέον την έννοια της πλήρους εξέλιξης, της προσωπικής ανάπτυξης και της πλήρους αξιοποίησης των προσωπικών ικανοτήτων. Τα άλλα δύο χαρακτηριστικά της ενηλικότητας εντοπίζονται ευκολότερα μέσω της σύγκρισης με την αντίθετή της ηλικιακή βαθμίδα, την παιδικότητα. Σημειώνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες το άτομο (ενήλικας) θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό απ ότι οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι, είτε, αντιστρόφως, λιγότερο σπουδαίο απ ότι στην πραγματικότητα οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι, με συνέπεια να εκδηλώνει ξαφνικό θυμό, εκνευρισμό ή απότομη συμπεριφορά ή (κατά τη δεύτερη περίπτωση) να παρουσιάζει παθητικότητα και απόσυρση (Rogers, 1998, σ. 35). Η συμπεριφορά, που αναμένεται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις από τους ενήλικες, οφείλει να χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευρύτητα στην αντίληψη των πραγμάτων, η οποία θα τους οδηγήσει σε βαθύτερες και ευστοχότερες κρίσεις για το άτομό τους προσωπικά, αλλά παράλληλα και για τους άλλους. Το κοινωνικό σύνολο αναμένει από τους ενήλικες να έχουν συσσωρεύσει πείρα, η οποία ανασυρόμενη θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν μια πιο ισορροπημένη αντίληψη για τη ζωή και την κοινωνία, καθώς και να αποκτήσουν βαθύτερη ωριμότητα και να αναπτύξουν περαιτέρω τη σκέψη τους. Συνδεδεμένο με τα παραπάνω είναι και το τρίτο χαρακτηριστικό της ενηλικότητας, η υπευθυνότητα. Βασικό στοιχείο του ενήλικα, το οποίο τον διαφοροποιεί από το παιδί, είναι το ικανοποιητικό επίπεδο της συναίσθησης της υπευθυνότητας για τον εαυτό του, για τις πράξεις του και την ανάπτυξή του. Ελάχιστο προαπαιτούμενο για την είσοδο και την πιστοποίηση της παραμονής ενός ατόμου στη βαθμίδα της ενήλικης ζωής, είναι η ανάληψη ευθυνών για τις δικές του δράσεις και αντιδράσεις. Η παραίτηση της αυτοαναφοράς στην ανάληψη ευθυνών είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παιδικότητας και της άρνησης της ενηλικίωσης. Η «ενηλικότητα» υποδηλώνει κάποιο μέτρο αυτονομίας για να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων (ό.π., σ. 36). Η «ενηλικότητα», συνεπώς, θεωρείται από πολλούς ως ένα ιδανικό το οποίο ο καθένας επιδιώκει και το οποίο ποτέ δεν αποκτάται πλήρως, εντούτοις οι ενήλικες συνεχίζουν να προσπαθούν να γίνουν πιο ώριμοι, πιο ισορροπημένοι και πιο υπεύθυνοι. 4. Ενηλικότητα και Εκπαίδευση Τα τρία προαναφερθέντα χαρακτηριστικά (ωριμότητα, ορθή και ακριβής αντίληψη για τον εαυτό του και τους άλλους, υπευθυνότητα) διακρίνουν έναν ενήλικα από έναν μη ενήλικα σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες, παρέχουν στους δασκάλους αξιόλογες και διόλου ευκαταφρόνητες ενδείξεις, ώστε να κατευθύνουν σωστά, να οργανώσουν προσεκτικά και να σχεδιάσουν με σοβαρότητα την πορεία διδασκαλίας, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες, μέσα σε ένα πλαίσιο δράσεων οι οποίες προσιδιάζουν στην προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές ανάγκες τους και βοηθούν τόσο στον ISSN:

5 καθορισμό των στόχων, όσο και της ύλης του προγράμματος της εκπαίδευσής τους. Τα προγράμματα και τα μαθήματα προκειμένου να επιβεβαιώνουν και να προωθούν την ενηλικότητα των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητο, πρωταρχικά, να επιδιώκουν την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και την πλήρη αξιοποίηση των ταλέντων και προσόντων των συμμετεχόντων και δευτερευόντως να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ωριμότητας, ώστε τελικώς να στοχεύουν στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, της ικανότητας επιλογής και δράσης και στην αύξηση της υπευθυνότητας η οποία οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε συμμετέχοντα ενήλικα. Εάν το περιεχόμενο και το υλικό των μαθημάτων τα οποία είναι σχεδιασμένα και απευθύνονται σε ενήλικες, καθώς και οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους δε συμβάλλουν ώστε οι μαθητές τους να καθίστανται ωριμότεροι και να δύνανται να αυτοκαθορίζονται, τότε τα εν λόγω προγράμματα χαρακτηρίζονται αναποτελεσματικά, το προσδοκώμενο δεν επιτυγχάνεται και υπό αυτές τις προϋποθέσεις η άρνηση της φύσης των ενηλίκων είναι δεδομένη (Rogers, 1998, σ ). 5. Η εκπαίδευση για ενήλικες Είναι η εκπαίδευση για ενήλικες απλώς η πρόσθεση στον ορισμό του όρου «ενήλικας» του ορισμού της εκπαίδευσης, η παροχή δηλαδή οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα άτομα, τα οποία η κοινωνία θεωρεί ότι είναι ενήλικες ή μήπως η φράση αυτή εννοεί κάτι περισσότερο; Υπάρχει πράγματι διαφορά ανάμεσα στους όρους «εκπαίδευση των ενηλίκων» και «εκπαίδευση για ενήλικες;» (Rogers, 1998, σ. 46). Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η διαφορά των προαναφερθέντων όρων έγκειται στα περιεχόμενα των προγραμμάτων. Ο όρος «εκπαίδευση των ενηλίκων» αναφέρεται, κατά την άποψή τους, σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικιακή βαθμίδα, η οποία εκτείνεται από το 16 ο έως το 20 ο έτος και περιλαμβάνει γνώσεις και ικανότητες, οι οποίες εμπεδώνονται καλύτερα σε μικρότερη ηλικία. Παράλληλα περιορίζουν τον όρο «εκπαίδευση για ενήλικες», σε εκείνα τα αντικείμενα που κατακτώνται ευκολότερα μόνο από ενήλικες, επειδή ακριβώς σχετίζονται άμεσα με την εμπειρία. Μια τέτοιου είδους διάκριση θα απέκλειε από τον όρο «εκπαίδευση για ενήλικες» ένα σύνολο εννοιών, θεμάτων και τομέων που ανήκουν δικαιωματικά σε αυτόν. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους έγκειται λιγότερο στο μαθησιακό αντικείμενο και περισσότερο στην προσέγγιση της ίδιας της μάθησης από τον εκάστοτε εκπαιδευόμενο ενήλικα. Η πρώτη κατηγορία προγραμμάτων, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες, περιλαμβάνει διδακτικές συνεδρίες, οι οποίες χρησιμοποιούν μεθόδους προσφοράς της γνώσης εναρμονιζόμενες με τη φύση των ενηλίκων ατόμων. Αντιθέτως, η δεύτερη κατηγορία συνίσταται από προγράμματα σχεδιασμένα για ενήλικες, τα οποία, όμως, προσφέρουν τα νέα γνωστικά αντικείμενα με τρόπους οι οποίοι προσιδιάζουν σε μαθητές νεαρότερης ηλικίας. Η «εκπαίδευση των ενηλίκων» καλύπτει σε αυτήν την περίπτωση όλες τις μορφές της εκπαίδευσης αυτών οι οποίοι έχουν υπερβεί το όριο των δεκαέξι ετών, ISSN:

6 ανεξαρτήτως από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευόμενοι ως ενήλικες ή ως νεαρότεροι μαθητές. Αντιδιαστέλλοντας τον όρο «εκπαίδευση για ενήλικες», είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι εννοούνται οι μορφές εκπαίδευσης οι οποίες αντιμετωπίζουν το μαθητή ως ενήλικα, δηλαδή ως ικανό, πεπειραμένο και υπεύθυνο, ώριμο και ισορροπημένο άτομο (ό.π., σ. 47). Όλες οι μορφές της διδασκαλίας ενηλίκων οφείλουν να σέβονται και να προωθούν την ενηλικότητα αυτών οι οποίοι εθελοντικά ή υποχρεωτικά γίνονται μαθητές. Κάθε προσέγγιση στην εκπαίδευση των ενηλίκων που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για ενήλικες καθίσταται ακατάλληλη. Η άρνηση της ενηλικότητας των μαθητών δεν εξαντλείται στη δημιουργία ανώφελων εμποδίων στην αποτελεσματική μάθηση ή στη στέρηση από τους διδάσκοντες της χαράς της διδασκαλίας, αλλά επεκτείνεται στην προσβολή των ενηλίκων αυτών με την επίδειξη αλαζονείας και την πεποίθηση της απόλυτης αυθεντίας εκ μέρους των εκπαιδευτών τους. Η προαναφερθείσα προσέγγιση και διάκριση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορισμένων τάσεων ανάμεσα στους ενήλικες μαθητές. Κάποιοι από αυτούς είναι δυνατό να εκφράσουν την επιθυμία να διδαχθούν ένα αντικείμενο με τρόπο που αρνείται την ιδιότητά τους ως ενήλικες. Επιθυμούν να επιστρέψουν στα σχολικά έδρανα παραιτούμενοι από την ανωνυμία τους. Το μέλημα των διδασκόντων για την εμπέδωση της ύλης εκ μέρους των ενηλίκων μαθητών τους έρχεται σε αντίθεση με το ενδιαφέρον των διδασκόντων για την προώθηση της ενηλικότητας των μαθητών τους. Η προτεραιότητα του στόχου για απόκτηση περισσότερης και βαθύτερης ωριμότητας από τους μαθητές, έναντι των υπολοίπων στόχων, αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. 6. Ενήλικες μαθητές Η σκιαγράφηση της εικόνας του ενήλικα αποτελεί υψίστη προτεραιότητα των οργανωτών και των εκπαιδευτών των εν λόγω προγραμμάτων, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα γνωρίσματα του ενήλικα και εν συνεχεία να καταρτιστούν πίνακες, οι οποίοι θα αποτελέσουν την πηγή άντλησης πληροφοριών αναφερομένων στην προσωπικότητα των ενηλίκων, με απώτερο σκοπό το σωστό σχεδιασμό και την προσεγμένη οργάνωση τέτοιου προγράμματος σπουδών, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την ψυχολογία των ενηλίκων. Στόχος αυτών των καταλόγων είναι η παροχή πληροφόρησης στους διδάσκοντες για τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, ώστε να κατανοήσουν εγκαίρως και να εξακριβώσουν πλήρως τα στοιχεία εκείνα, τα οποία ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ένας από τους πιο γνωστούς και χρήσιμους καταλόγους είναι αυτός που συντάχθηκε από το Harold Wiltshire το 1977, αλλά, όπως πολλοί άλλοι, δεν έτυχε εκτεταμένης αποδοχής και ανάλογης χρήσης (Rogers, 1998, σ. 51). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κατάλογοι περιέχουν αρκετά συχνά μύθους σχετικά με τον ενήλικα μαθητή και απλοποιημένες γενικεύσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υποστηρίχθηκε επανειλημμένως ότι οι ενήλικοι μαθητές, λόγω της μακρόχρονης απομάκρυνσής τους από το χώρο του σχολείου, παρουσιάζονται ISSN:

7 μετανοιωμένοι, ένοχοι και φιλόσοφοι, με έλλειψη αυτοπεποίθησης και σιγουριάς, αντιμέτωποι με προβλήματα χρόνου και χώρου μελέτης, κουρασμένοι και ταυτόχρονα βρισκόμενοι σε σύγκρουση με το συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον. Είναι φανερό ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν περιγράφουν το σύνολο, ίσως ούτε καν την πλειονότητα των ενήλικων μαθητών. Κάθε τέτοια περιγραφή πρέπει να συνυπολογισθεί και να αξιολογηθεί σε συσχετισμό με την εκάστοτε ομάδα ενηλίκων, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης (ό.π., σ. 52). Η διαδικασία της συσσώρευσης των στοιχείων τα οποία διαμορφώνουν την εικόνα των ενηλίκων γίνεται συχνά ασυνείδητα. Σπάνια, οι απόψεις των διδασκόντων για τις ικανότητες, τα προσόντα, τα κίνητρα και τις προσδοκίες των υποψηφίων εκπαιδευτικών δημοσιοποιούνται. Είναι συχνό φαινόμενο, ακόμα και σε εκείνα τα προγράμματα στα οποία οι στόχοι συζητώνται από κοινού με τους υποψηφίους μαθητές, ο δάσκαλος, ο υπεύθυνος σχεδιασμού, να προβαίνει σε ποικίλες υποθέσεις αναφερόμενες στη δυνατότητα συμμετοχής ή όχι των ενηλίκων και στην αυξημένη ή μειωμένη ικανότητά τους να λάβουν μέρος στη διαδικασία, η οποία τους προτείνεται. Συνέπεια αυτού είναι η αυξημένη πιθανότητα οικειοποίησης λανθασμένων υποθέσεων εκ μέρους των διδασκόντων των ενηλίκων, οι οποίοι θεωρούν ότι οι ενήλικοι μαθητές τους απέχουν πολύ από την κατάκτηση των στόχων που έχουν τεθεί ή ότι δεν κατέχουν τις απαιτούμενες ικανότητες ή ότι είναι τελείως αδαείς. Όλες οι παραπάνω εικασίες μπορεί κάλλιστα να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, οπότε ο διδάσκων οφείλει να διαφοροποιήσει την πορεία του και να αποδεχτεί τη λανθασμένη του εκτίμηση, προσπαθώντας με ευελιξία και φυσικότητα να ακολουθήσει διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης των ενηλίκων, οι οποίες θα αποδώσουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της εναρμονισμένης με την ψυχολογία των ενηλίκων εκπαίδευσης. 7. Γενικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών Αν και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των μελών των ομάδων μάθησης, είναι δυνατό να αναγνωρίσουμε μερικά από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά των ενήλικων μαθητών. Μερικά από αυτά δείχνουν να αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ανεξαρτήτως της κατάστασης ή του σταδίου της εξέλιξής τους, παρ όλο που πολιτισμικές ιδιαιτερότητες είναι δυνατόν να τα παραλλάξουν ως ένα βαθμό: 1. Οι μαθητές είναι ενήλικοι εξ ορισμού. 2. Βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και όχι στην αρχή της διαδικασίας. 3. Φέρουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. 4. Προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένες προθέσεις. 5. Είναι θιασώτες του συναγωνισμού. 6. Έχουν ήδη υιοθετήσει δικές τους μεθόδους μάθησης. 7. Το σύνολο των προσδοκιών τους προέρχεται από την προηγούμενη εμπειρία τους ως προς τη διαδικασία μάθησης (Rogers, 1998, σ. 60). ISSN:

8 8. Ο ρόλος του επιμορφωτή και η προσωπικότητα του Ο ρόλος του επιμορφωτή στο σχεδιασμό κατευθυντήριων γραμμών της επιμορφωτικής διαδικασίας και στη δρομολόγηση δραστηριοτήτων με ορισμένη σκοποθεσία είναι καθοριστικός. Με ιδιαίτερη προσοχή, λοιπόν, πρέπει να πραγματοποιηθεί η επιλογή των επιμορφωτών, οι οποίοι επιβάλλεται να συγκεντρώνουν υψηλό επίπεδο προσόντων, τόσο τυπικών όσο και ουσιαστικών. Τα άτομα, τα οποία κατέχουν αυτές τις καίριες θέσεις στα εκπαιδευτικάεπιμορφωτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε ομάδες ενηλίκων με διαφοροποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά από τις αντίστοιχες ομάδες φοιτητών, διέπονται από ορισμένα γνωρίσματα τα οποία δίνουν το στίγμα μιας δομημένης προσωπικότητας. Ο ρόλος τους ταυτίζεται περισσότερο με αυτόν του ατόμου, το οποίο διευκολύνει τις καταστάσεις, οργανώνει και δρα ως συμβουλευτικό όργανο, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας φιλικής και ανεπίσημης ατμόσφαιρας, η οποία δρα ως καταλύτης στη διαδικασία της μάθησης και αποτελεί σημαντικό κίνητρο συμμετοχής των επιμορφούμενων στα προγράμματα. Το καθήκον του επιμορφωτή επικεντρώνεται στα ακόλουθα: ενθαρρύνει και τους πιο διστακτικούς προωθεί τη δραστηριοποίηση ακόμη και των πιο παθητικών ατόμων φέρεται με επιείκεια και συγκαταβατικότητα διανθίζει το λόγο του με ευχάριστες διηγήσεις και ενδιαφέρουσες περιγραφές ρεαλιστικών καταστάσεων απαντά άμεσα, χωρίς υπεκφυγές χαρακτηρίζεται από ευθύτητα και ειλικρίνεια κρατά ίσες αποστάσεις από όλους είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε ευαίσθητα και λεπτά θέματα, ώστε να μη θιγεί κάποιος από τους παρευρισκομένους συμπεριφέρεται ισότιμα σε όλους, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής και προσωπικών πεποιθήσεων απευθύνεται σαν ίσος προς ίσους τον χαρακτηρίζει η απλότητα, η ηρεμία, η ψυχραιμία, η υπομονή, η ανεκτικότητα, ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία δεν εκλαμβάνει σε προσωπικό επίπεδο τις παρατηρήσεις ή τα παράπονα των επιμορφούμενων κατανέμει ισότιμα το χρόνο ομιλίας σε όλους με ταυτόχρονη διακριτική αποτροπή των υπερομιλητικών ατόμων προσδιορίζει σαφώς το σκοπό της συζήτησης ή της διδακτικής ενότητας κατανέμει την ύλη σε υποενότητες, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη και εμπέδωσή τους αυξάνει την αυτοπεποίθηση των «μαθητών» του (επιμορφουμένων) ευαισθητοποιείται και προθυμοποιείται να ακούει τις ερωτήσεις τους, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους προγραμματίζει τις διδακτικές του ενέργειες με σύνεση χρησιμοποιεί ποικιλία εποπτικών μέσων αναφέρεται στις προσωπικές του εμπειρίες για την παραστατικότερη απόδοση των νέων γνωστικών αντικειμένων αποφεύγει να δίνει έτοιμες λύσεις, αλλά παρακινεί σε κριτική σκέψη ISSN:

9 ζητά παραδείγματα από τις εμπειρίες των επιμορφούμενων προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, επιλέγοντας σύγχρονα θέματα, επίκαιρα κι ενδιαφέροντα και όχι παρωχημένα είναι καλός συζητητής και δημιουργεί ευκαιρίες διαλόγου για όλους αποφεύγοντας το μονόλογο είναι μεταδοτικός και μεθοδικός απευθύνει εκ νέου τις ερωτήσεις που του υποβάλλουν στους ερωτώμενους και τους υποκινεί να σκεφτούν και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις αφήνει ικανό χρονικό διάστημα, για να συλλάβουν νέες γνώσεις επαναλαμβάνει και υπενθυμίζει, με διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους, τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις συνδυάζει την ψυχολογική θεωρία με τη διδακτική πράξη αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τους συνομιλητές του κάνοντάς τους να αισθάνονται ότι η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη σχεδιάζει ευέλικτο πρόγραμμα με δυνατότητες αλλαγής, όπου αυτό είναι απαραίτητο και εφόσον αυτό αποτελεί επιθυμία των συμμετεχόντων καλλιεργεί το συναίσθημα της επιτυχίας προσπαθεί να εντάσσει στις διδακτικές του ενέργειες τις νέες τεχνολογίες με τον πιο πρόσφορο και ενδιαφέροντα τρόπο ενασχολείται με το έργο το οποίο του έχει ανατεθεί με αγάπη και ενθουσιασμό, εφευρίσκοντας εναλλακτικές μεθόδους παρουσίασης του νέου γνωστικού αντικειμένου, με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των ενηλίκων μαθητών και ως εκ τούτου την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων. (Rogers, 1998, σ. 15 Επιμόρφωση ενηλίκων, 1995, σ , σ και σ ). 9. Η μάθηση στους ενήλικες Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα για μάθηση εφ όρου ζωής και αυτή η δυνατότητα δε μειώνεται με την ηλικία-παρόλο που η ταχύτητα, με την οποία καταχωρείται μια πληροφορία, είναι δυνατόν να είναι μειωμένη σε κάποιο ηλικιωμένο άτομο, συγκριτικά με κάποιο νεαρότερο (Επιμόρφωση ενηλίκων, 1995, σ. 35). Οι ενήλικες διαθέτουν ένα γνωστικό υπόβαθρο πολύ πλούσιο σε εμπειρίες, το οποίο εξισορροπεί την κάμψη της μνήμης τους με τις αυξημένες ικανότητες απομνημόνευσης των νεαρότερων ατόμων. Το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και το απόθεμα γνώσης πάνω στο οποίο πρέπει να δομηθεί η καινούρια μάθηση, χαρίζουν στους ενήλικες το πλεονέκτημα της κριτικής και συνδυαστικής ικανότητας, της γενίκευσης και της κριτικής σκέψης. Ένα άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό του μηχανισμού νόησης των ενηλίκων είναι ότι διαθέτουν υψηλά κίνητρα μάθησης κι έχουν πολύ ανεπτυγμένη την ετοιμότητα για γνωστική πρόσληψη, δεδομένου ότι αισθάνονται συνειδητά μια συνεχή ανάγκη για βελτίωση, με απώτερο σκοπό την απόκτηση υψηλότερου επιπέδου γνώσεων και προσόντων και, ως εκ τούτου, τη διασφάλιση μιας καλύτερης θέσης στη ζωή και την κοινωνία. ISSN:

10 Παράγοντες οι οποίοι δρουν θετικά στη διαδικασία της επιμόρφωσης των ενηλίκων σχετίζονται με τη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας αποδοχής στο χώρο του προγράμματος. Η συχνή και άμεση αναγνώριση (ενίσχυση) σε κάποιο τους επίτευγμα, η ενεργός συμμετοχή τους σε διακεκριμένους τομείς, η γνώση εκ μέρους τους των σκοπών του προγράμματος, η ανάπτυξη του συναισθήματος της υπευθυνότητας και η σύνδεση των θεματικών ενοτήτων με τα κοινωνικά δρώμενα, τις ανάγκες και καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας, συντελούν στη συνειδητή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στην εμπέδωση των διδασκομένων και στην εφαρμογή αυτών στην πράξη. Παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατόν να δράσουν ανασταλτικά στη διαδικασία μάθησης των ενηλίκων αφορούν στην έλλειψη αυτοπεποίθησης αυτής της ηλικιακής ομάδας, στην τάση να απορρίπτουν καινοφανείς καταστάσεις, στην αρνητική επίδραση της αγχογόνου ατμόσφαιρας ως απόρροιας του συναγωνισμού, στη μη αποδοχή απαγορευτικών εντολών και απορριπτικής συμπεριφοράς, η οποία προκαλεί αποθάρρυνση, απόρριψη και τελικά άρνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και στη δυσκολία ή αδυναμία να εκφραστούν δημόσια ενώπιον ακροατηρίου. Με αυτά τα δεδομένα και με την παραδοχή ότι η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών, καταφαίνεται η σπουδαιότητα της χρήσης διαφορετικών μεθόδων πρόσκτησης της γνώσης, ώστε να διεγείρονται τα αντίστοιχα εγκεφαλικά κέντρα, τα οποία συμμετέχουν περισσότερο είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλα στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτές τις θεωρήσεις είναι δυνατόν να προσμετρήσουμε και την παραδοχή ότι παρατηρούνται διαφορές τόσο ανάμεσα στα άτομα όσο και μεταξύ ομάδων ατόμων «στο βαθμό ενεργητικότητας, στην ταχύτητα αντίληψης και αντίδρασης, στις γνωστικές λειτουργίες και τη γενική νοημοσύνη, στον τρόπο και το ρυθμό μάθησης, στη σχολική και επαγγελματική επίδοση, στην ευσυγκινησία, στην ένταση και τη σταθερότητα της βούλησης, στα διαφέροντα και τις προτιμήσεις, στην κοινωνικότητα, στην ιεράρχηση των αξιών και τα κίνητρα των πράξεων κ.τ.ο», που «παρουσιάζονται από πολύ ενωρίς στη ζωή των ατόμων και, μάλιστα, με την πάροδο της ηλικίας γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες» (Παρασκευόπουλος, 1994, σ.12). Οι διατομικές αυτές διαφορές, οι οποίες συντελούν στη διαμόρφωση της ψυχοδυναμικής της προσωπικότητας των υποκειμένων, καθίστανται ιδιαιτέρως σημαντικές και είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη στο σωστό σχεδιασμό της επιμορφωτικής διαδικασίας, η οποία πρέπει να αξιοποιεί τις δυνατότητες, να ικανοποιεί τις ανάγκες και να τροφοδοτεί τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων εκπαιδευομένων, οι οποίοι διανύουν μια επαγγελματική πορεία, καταξιωμένη, τουλάχιστον ως ένα βαθμό. Τα γνωρίσματα, τα οποία χαρακτηρίζουν την ιδιοσυγκρασία ενός ενήλικα κατά τη διάρκεια της εκμάθησης ενός νέου γνωστικού αντικειμένου, εξαρτώνται από τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα του, τα οποία έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια της προηγούμενης επαγγελματικής του εμπειρίας, κατά τη διάρκεια της προσωπικής του πορείας μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η έντονη επιθυμία για πρακτική εξάσκηση και η συνείδηση της αναγκαιότητας της άμεσης αξιοποίησης των νέων γνώσεων, οι συνειδητές αντιστάσεις κατά της αφηρημένης θεωρίας και της αόριστης σφαιρικής- ISSN:

11 γενικής σκέψης, η αμυντική στάση κατά της νέας γνώσης και των καινούριων τάσεων και δεδομένων αποτελούν την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στο γενικό πλαίσιο μάθησης των ενηλίκων και των ανηλίκων μαθητών. Ο Döring (Döring, 1988, σ. 8), συνεχίζοντας, αναφέρει την πρακτική την οποία ακολούθησε για να προσεγγίσει όσο το δυνατόν καλύτερα τους ενήλικες μαθητές και να τους εισαγάγει στην επιμορφωτική διαδικασία ομαλότερα: «Κατά τη διάρκεια της εξάωρης διδασκαλίας του πρωινού προγράμματος έκανα το ρόλο του δασκάλου και οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο υποδύονταν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τη διαδικασία αυτή την ακολούθησα με σκοπό οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν δική τους συμπεριφορά μάθησης και να κατανοήσουν καλύτερα τους μαθητές, εισδύοντας όσο είναι δυνατόν στην ψυχολογία τους. Αποδέχτηκαν να μην είναι ενοχλητικοί μαθητές, να συνεργάζονται, όσο είναι αυτό εφικτό στον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, και να καθορίζουν οι ίδιοι τη χρονική διάρκεια της συμμετοχής(αρχή του εθελοντισμού). Το καθημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε διαφορετικούς κύκλους μαθημάτων (ορθογραφία, παρουσίαση, αντιγραφή, εξέταση, διάλογοι, αποστήθιση) επεξεργαζόμενους σε ατομική, συνεταιριστική ή ομαδική βάση, συνθέτοντας έτσι ένα πολύ εντατικό σχολικό πρωινό. Μέχρι τώρα δεν έχω βιώσει καμιά ομάδα, σε όλους τους κύκλους μαθημάτων, τα μέλη της οποίας να υπέμειναν αβίαστα τις έξι ώρες πρωινής εργασίας και παρακολούθησης χωρίς να αντιδράσουν αρχικά με φασαρία, ανεπίσημες συζητήσεις, ατομικά διαλείμματα, έκφραση αγανάκτησης, δυσφορίας, ανυπομονησίας και αναίτιας κριτικής, άρνησης και απειθαρχίας! Το να θέλεις να μάθεις κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι το ένα βασικό στοιχείο, το να μπορείς να μάθεις ή όχι είναι το άλλο!». Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πλεονεκτούν έναντι των ανηλίκων στα ακόλουθα σημεία: οι ενήλικες στο σεμινάριο μπορούν ελεύθερα να αποφασίσουν υπέρ ή κατά της συνεργασίας, οι μαθητές όμως δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα οι ενήλικες έχουν την ανάλογη πληροφόρηση για το συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν, σε αντίθεση με τους μαθητές στους οποίους δεν εξηγεί κάποιος τι σχεδιάζει γι αυτούς, αλλά απλώς προσπαθεί να τους ωθήσει με μεθοδικά τεχνάσματα στη μάθηση. Όλοι οι μαθητευόμενοι επιθυμούν να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, θέλουν να καθορίζουν τι μαθαίνουν, επιθυμούν να τους προσφέρουν κίνητρα και όχι να τους πιέζουν οι άλλοι προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, θετικό στοιχείο, το οποίο χαρακτηρίζει την εκπαίδευση των ενηλίκων (Μiller, 1995, σ. 238). 10. Προϋποθέσεις για αποτελεσματική μάθηση Η επιτυχής συμμετοχή των ενηλίκων στις καθημερινές παρακολουθήσεις και η επίτευξη αποτελεσματικής μάθησης προϋποθέτουν συγκεκριμένες συνθήκες κι ένα υπέδαφος ανάπτυξης και ωριμότητας, όπου καθίστανται δυνατές τόσο η εξέλιξη όσο και η διεύρυνση του γνωστικού επιπέδου των ενηλίκων εκπαιδευομένων. ISSN:

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Είναι γνωστό ότι, ο χώρος της εκπαίδευσης, σε κάθε επίπεδο της, καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την προώθηση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες, αναγκαία προϋπόθεση για τη δια βίου εκπαίδευση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα