Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 51/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τιµών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 51/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τιµών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 51/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τιµών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δασικών τµηµάτων έτους 2012 για την απόληψη του λήµµατος ηµοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 29 του µήνα Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.13052/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 7 τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 2. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος 2. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος 3. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος 4. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος 5. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος 6. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 7. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος 8. Καραφουλίδης Χρήστος αναπλ. µέλος Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο αντιπρόεδρος κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: [Για το συγκεκριµένο θέµα (το 1 ο της ηµερήσιας διάταξης) η κα Παπατολίκα Βικτώρια δήλωσε κώλυµα κι έτσι δε συµµετείχε ούτε κατά τη συζήτηση ούτε κατά την ψηφοφορία του.] Με την αριθ.10/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκε η εκµετάλλευση των προβλεπόµενων από τη διαχειριστική µελέτη του ηµοτικού δάσους της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς για υλοτοµία του έτους 2012 των δασικών τµηµάτων 21, 22, 25, 33, 43 να γίνει µε µίσθωση του προβλεπόµενου λήµµατος που θα ήθελε παραχθεί από τα προσηµανθέντα άτοµα οξυάς, καστανιάς, πεύκης α) της τεχνικής ξυλείας (στρόγγυλης ξυλείας, στρογγυλίων-σχιζών όλων των δασοπονικών ειδών, µεταλλείων καστανιάς, γαρνιτούρας καστανιάς) και β) των καυσοξύλων (οξυάς, καστανιάς, κωνοφόρων). Στην προκειµένη περίπτωση θα διεξαχθεί φανερός πλειοδοτικός διαγωνισµός µε προφορικές προσφορές για το αποκλειστικό δικαίωµα της µίσθωσης του λήµµατος [της τεχνικής ξυλείας: στρόγγυλης (βουβά) και στρογγυλίων-σχίζες όλων των ειδών, µεταλλείων καστανιάς, γαρνιτούρας καστανιάς και των καυσοξύλων όλων των ειδών], από τα ανωτέρω δασικά τµήµατα. Κατόπιν των παραπάνω ο προεδρεύων κάλεσε το σώµα να καθορίσει τις τιµές εκκίνησης και τους όρους φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δασικών τµηµάτων έτους 2012 για την απόληψη του λήµµατος ηµοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καθορίζει τις τιµές εκκίνησης και τους όρους φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δασικών τµηµάτων έτους 2012 για την απόληψη του λήµµατος ηµοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, ως εξής: Η µίσθωση αφορά αποκλειστικά και µόνο: 1

2 α) την υλοτοµία (ρίψη, αποκλάδωση και διαµόρφωση) των προσηµανθέντων δασικών δέντρων β) τη µεταφορά σε δασόδροµους και στοίβαξη των προϊόντων σε στοιβάδες κατά κατηγορία και είδος. Η παραχθησόµενη ξυλεία θα διατεθεί µε ευθύνη του πλειοδότη-µισθωτή στο εµπόριο. Τα παραχθησόµενα καυσόξυλα που θα προκύψουν από τα ανωτέρω δασικά τµήµατα από τη διαµόρφωση των υλοτοµούµενων δέντρων θα διατεθούν µε ευθύνη του πλειοδότη πρώτα προς κάλυψη ατοµικών αναγκών για τη χειµερινή περίοδο στους κατοίκους των οικισµών Κάτω Μηλιάς, Μεσαίας Μηλιάς, Άνω Μηλιάς, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων οικογενειαρχών µε τιµή 23 /χκµ (για κάθε χωρικό κυβικό µέτρο) οξυάς και µε τιµή 16,00 /χκµ (για κάθε χωρικό κυβικό µέτρο) καυσοξύλων καστανιάς, κωνοφόρων, το οποίο ποσό θα καταβάλλεται στον έµπορα. Τα καυσόξυλα θα χορηγούνται στους κατοίκους από τον τελευταίο πλειοδότη-ανάδοχο κατόπιν γραπτής εντολής των οργάνων του ήµου, µε εποπτεία του δασοφύλακα εφόσον έχουν παραληφθεί (εξελεγχθεί) από τη /νση ασών Πιερίας. Προτεραιότητα έχει να ικανοποιηθούν πρώτα όλες οι αιτήσεις καυσοξύλων για ατοµικές ανάγκες στους δικαιούχους και τυχόν περίσσεια ποσότητα να δηµοπρατηθεί από τον έµπορα. Η χορηγούµενη ποσότητα κατά δικαιούχο οικογένεια θα προσδιοριστεί µετά από την συγκέντρωση όλων των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο Τοπικό Κατάστηµα Μηλιάς από τους ενδιαφεροµένους. Η ποσότητα ανά οικογένεια θα προκύψει µετά από το άθροισµα της συνολικής ζητούµενης ποσότητας καυσοξύλων από τους ενδιαφεροµένους και της συνολικής ποσότητας καυσοξύλων που προβλέπεται να παραχθεί από τα προβλεπόµενα προς υλοτοµία δασικά τµήµατα. Επιτροπή πιστοποίησης δικαιούχων καυσοξύλων ατοµικών αναγκών για τη χειµερινή περίοδο ορίζεται από τους παρακάτω: α. Μαλάµος Γεώργιος του ιονυσίου (πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς) β. Παρτάλας Ανδρέας του ηµητρίου (Σύµβουλος Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς) γ. Παπαγεωργίου Αντώνιος (Σύµβουλος Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς). Αντικείµενο της πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση τόσο της τεχνικής ξυλείας (στρογγύλης, στρογγύλια-σχίζες, µεταλλείων καστανιάς) όσο και των καυσοξύλων είναι το λήµµα των παραπάνω δασικών τµηµάτων όπως περιγράφονται από άποψη εκτάσεως, ορίων, είδους ξυλείας κλπ στην εγκεκριµένη διαχειριστική έκθεση περιόδου Οι κατηγορίες των δασικών προϊόντων που θα παραχθούν αντίστοιχα από τα δασικά τµήµατα και τα αντίστοιχα ποσά ανά κατηγορία που προβλέπονται από την ισχύουσα διαχειριστική έκθεση περιόδου να παραχθούν θα ανέλθουν ενδεικτικά : ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ Αισθητικού δάσους 21 Καλλιεργητικές Αισθητικού δάσους 22 Καλλιεργητικές Οξυάς 25 Καλλιεργητικές Οξυάς 33 Καλλιεργητικές ΥΛΟΤΟΜΗΤΕΟΣ ΟΓΚΟΣ (ΛΗΜΜΑ) 925 κ.µ. οξυάς, καστανιάς, πεύκης (τεχνικής και καύσιµης ξυλείας) 2065 κ.µ. οξυάς, καστανιάς (τεχνικής και καύσιµης ξυλείας) 1321 κ.µ. οξυάς(τεχνικής και καύσιµης ξυλείας) 1267 κ.µ. οξυάς(τεχνικής και καύσιµης ξυλείας) 685 κ.µ. οξυάς(τεχνικής και Οξυάς 43 Καλλιεργητικές καύσιµης ξυλείας) Βάσει της εγκεκριµένης διαχειριστικής µελέτης περιόδου για κάθε δασικό τµήµα αναλυτικά θα παραχθούν ενδεικτικά οι εξής ποσότητες: α) για το.τ. 21, 323 κ.µ. ξυλεία οξυάς (τεχνική και καύσιµη), 227 κ.µ. ξυλεία καστανιάς (τεχνική και καύσιµη) και 375 κ.µ. ξυλεία πεύκης (τεχνική και καύσιµη). β) για το.τ. 22, 1763 κ.µ. ξυλεία οξυάς (τεχνική και καύσιµη), και 303 κ.µ. ξυλεία καστανιάς (τεχνική και καύσιµη). γ) για το.τ. 25, 1321 κ.µ. ξυλεία οξυάς (τεχνική και καύσιµη) δ) για το.τ. 33, 1267 κ.µ. ξυλεία οξυάς (τεχνική και καύσιµη) ε) για το.τ. 43, 685 κ.µ. ξυλεία οξυάς (τεχνική και καύσιµη) 2

3 Οι κατηγορίες δασικών προϊόντων που θα παραχθούν από τα δασικά τµήµατα είναι οι εξής: - Έµφλοια στρογγύλη ξυλεία (βουβά) οξυάς, πεύκης µήκους 2 µ. και άνω, διαµέτρου, διαµέτρου 0,22 µ. και άνω - Έµφλοιος στρογγύλη ξυλεία (βουβά) καστανιάς µήκους 2,50 µ. και άνω, διαµέτρου 0,22 µ. και άνω - Έµφλοιος ξυλεία µεταλλείων καστανιάς µήκους 2,50 µ. και άνω, διαµέτρου από 0,13 µ. έως 0,21 µ. Έµφλοια ξυλεία (γαρνιτούρα) καστανιάς διαµέτρου από 0,12µ. και κάτω και µήκους από 2 µ. και άνω - Έµφλοια στρογγύλια και σχίζες οξυάς, κωνοφόρων, καστανιάς µήκους 1,00 µ. έως 1,50 µ. και διαµέτρου 0,16 µ. και άνω - Έµφλοια καυσόξυλα κωνοφόρων, καστανιάς, οξυάς σε µήκος 0,50 µ. 1,50 µ. και διαµέτρου 0,06-0,35 µ. Ως προς την κατάσταση που βρίσκονται τα προς υλοτοµία δασοπονικά δέντρα των ως άνω δασικών τµηµάτων υπόχρεοι να λάβουν γνώση είναι οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι λαµβάνοντας µέρος στο διαγωνισµό λογίζεται ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης του ξυλώδους προς υλοτοµία κεφαλαίου, των συνθηκών µεταφοράς, καθώς επίσης και των όρων και υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους και ανεπιφύλακτα αποδέχονται. Η µίσθωση αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και την έκδοση άδειας απολήψεως δασικών προϊόντων και λήγει µετά από ένα (1) χρόνο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποβεί στην απόληψη ολόκληρου του προσηµανθέντος ξυλώδους όγκου, για λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς του, δύναται να του χορηγηθεί από τη /νση ασών Πιερίας ανάλογος χρόνος παράτασης, ύστερα από συγκατάθεση του ήµου Κατερίνης, µε το ίδιο µίσθωµα ή προσαυξηµένο. Για τις τιµές εκκίνησης για το διαγωνισµό λάβαµε υπόψιν και την υπ αριθµ115871/341/ απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί Τιµών ανάθεσης συγκοµιστικών εργασιών έτους Οι κατωτέρω τιµές εκκίνησης (άρθρο 5 ο της παρούσης) για κάθε κατηγορία δασικού προϊόντος είναι η διαφορά που προκύπτει από την µέση τιµή πώλησης των προϊόντων στον τόπο του υλοτοµίου κατά τα διάφορα χρονικά διαστήµατα αφαιρώντας το κόστος παραγωγής των προϊόντων αυτών. Το κόστος παραγωγής υπολογίζεται µε βάση την τιµή της υλοτοµίας και µεταφοράς (βάση της υπ αριθµ /341/ απόφαση ανάθεσης συγκοµιστικών εργασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής) συµπεριλαµβανοµένου και της εισφοράς του εργοδότη υπέρ του υλοτόµου και µεταφορέα. Άρθρο 1 0 Ο ιαγωνισµός θα είναι φανερός πλειοδοτικός µε προφορικές προσφορές και θα διενεργηθεί στις 27/3/2012 ηµέρα Τρίτη στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Κατερίνης (1 ος όροφος στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου) και ώρα 10:00 π.µ. (δηλώσεις συµµετοχής στη δηµοπρασία για όλα τα δασικά τµήµατα και έναρξη επίδοσης προσφορών). Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία για οποιοδήποτε δασικό τµήµα ανεξαρτήτως της σειράς δηµοπράτησης αυτού θα πρέπει να παρευρίσκονται ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού για να δηλώσουν συµµετοχή. Η σειρά δηµοπράτησης των δασικών τµηµάτων θα είναι όπως ως εξής αναγράφεται : 21, 22, 25, 33, 43 Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε δασικό τµήµα αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 3/4/2012 ηµέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Και αν πάλι αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στις 10/4/2012 ηµέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης ώρας, εφ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 3

4 Άρθρο 2 0 Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της επιτροπής (όπως ορίστηκε µε την αριθ.51/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κατερίνης) για τη διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των ασικών τµηµάτων του ηµοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς ηµοτικής Ενότητας Πέτρας µε σκοπό την απόληψη του προβλεποµένου λήµµατος. Άρθρο 3 0 Περίληψη της περιληπτικής διακήρυξης (βάσει του Π.. 270/1981 άρθρ. 4) θα δηµοσιευθεί σε µια εφηµερίδα του Νοµού Πιερίας και σε µια ηµερήσια εφηµερίδα Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ήτοι στις παρακάτω εφηµερίδες: α. Πολίτης της Πιερίας β. Μακεδονία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου και του «Προγράµµατος ιαύγεια». Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη ή τελευταίους πλειοδότες εφόσον ο αριθµός των τµηµάτων που δηµοπρατούνται είναι πέντε. Άρθρο 4 0 Οι προσφορές της πλειοδοτικής δηµοπρασίας (µίσθωσης της τεχνικής ξυλείας και των καυσοξύλων) θα γίνονται σε ακέραιες µονάδες ανά µισό (0,50) ευρώ για κάθε κατηγορία δασικού προϊόντος. Άρθρο 5 0 Τιµή εκκίνησης για κάθε κατηγορία δασικού προϊόντος ορίζονται τα παρακάτω ποσά : ΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 21, 22, 25, 33, 43 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΗΜΜΑΤΟΣ: α) Έµφλοιος στρογγύλης ξυλείας (βουβά) οξυάς = 38,00 /κ.µ. β) Έµφλοιος στρογγύλης ξυλείας (βουβά) πεύκης = 25,00 /κ.µ. γ) Έµφλοιος στρογγύλης ξυλείας (βουβά) και µεταλλείων καστανιάς = 64,50 /κ.µ. δ) Έµφλιοια στρογγύλια-σχίζες οξυάς = 15,00 /χκµ ε) Έµφλοια στρογγύλια-σχίζες κωνοφόρων = 5,50 /χκµ στ) Έµφλοια στρογγυλια-σχίζες καστανιάς =18,00 /χκµ ζ) Έµφλοιος λεπτή ξυλεία (γαρνιτούρα) από διάµετρο 0,06-0,12 µ. και κάτω και µήκος από 2 µ. και άνω ήτοι πασάλλους καστανιάς = 75,00 /κ.µ. θ)έµφλοια καυσόξυλα οξυάς = 4,50 /χκµ ι) Έµφλοια καυσόξυλα καστανιάς, κωνοφόρων = 1,00 /χκµ Άρθρο 6 0 Το πρακτικό δηµοπρασίας θα αναφέρεται για κάθε δασικό τµήµα χωριστά. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή σε περισσότερα δασικά τµήµατα. Από τη στιγµή που ο ενδιαφερόµενος ενδιαφερθεί για οποιοδήποτε δασικό τµήµα είναι υποχρεωµένος να δώσει προσφορά για όλες τις κατηγορίες δασικών προϊόντων που αναγράφονται στο πρακτικό δηµοπρασίας. Άρθρο 7 0 Στο διαγωνισµό (πλειοδοτικό) γίνονται δεκτοί οι µη έχοντες προς το ήµο Κατερίνης ληξιπρόθεσµες οφειλές από δασικά προϊόντα, οι φερέγγυοι, αποκλειοµένων εκείνων που έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 8 0 Τα έξοδα υλοτοµίας (ρίψης, διαµόρφωσης) για την παραγωγή τεχνικής ξυλείας όλων των δασοπονικών ειδών (βουβά, στρογγύλια, µεταλλείων καστανιάς) και καυσοξύλων (πλατυφύλλων και κωνοφόρων) καθώς επίσης η µετατόπιση, µεταφορά και στοίβαξη των ανωτέρω προϊόντων βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Επίσης τον τελευταίο πλειοδότη βαρύνουν η ασφαλιστική εισφορά εργοδότου υπέρ ΙΚΑ, για τα προϊόντα της παραγράφου αυτής, τα έξοδα 4

5 δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης καθώς επίσης και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις προβλέπονται. Άρθρο 9 0 Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσουν στην επιτροπή δηµοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια εφορία σχετική µε το αντικείµενο. β) φωτ/φο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και επίδειξη αυτού για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας γ) Φορολογική Ενηµερότητα που να είναι σε ισχύ. δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα που να είναι σε ισχύ. ε) ηµοτική Ενηµερότητα από τον ήµο Κατερίνης. στ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ. ζ) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του ξυλώδους προς υλοτοµία κεφαλαίου, των εδαφικών και τοπογραφικών συνθηκών καθώς επίσης και των όρων και υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους και ανεπιφύλακτα αποδέχεται. η)πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση διοικητικού συµβουλίου προκειµένου περί εταιρειών ή δασικών συν/σµών εργασίας ή οµάδων δασεργατών θ) Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που συµµετέχει στη δηµοπρασία ότι αποτελεί νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του συν/σµού και ότι έχει εκ του καταστατικού το δικαίωµα της εκπροσώπησης στη δηµοπρασία. ι) Φωτ/φο καταστατικού εταιρείας ή συν/σµού κ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας ή Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων (ποσοστό 2% επί της τιµής εκκίνησης του προβλεπόµενου συνολικού λήµµατος) ήτοι ποσού 425,00 για το.τ. 21, ποσού 270,00 για το Τ 22, ποσού 345,00 για το.τ. 25, ποσού 500,00 για το.τ. 33 και ποσού 195,00 για το.τ. 43 (που αντιστοιχούν στο 2% επί του συνολικού αρχικού µεγέθους εκκίνησης του διαγωνισµού) ή συνολικού ποσού 1735,00 για όλα τα δασικά τµήµατα. Άρθρο 10 0 Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, για τη σύνταξη και υπογραφή συµφωνητικού, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος, γίνεται αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του ήµου. Τα τέλη χαρτοσήµου όπως ηµόσιος και Κοινοτικός Φόρος κ.λ.π, θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Άρθρο 11 0 Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα δεν αποκτά προς αποζηµίωση από την µη έγκριση των πρακτικών του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης. Άρθρο 12 0 Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει από τη /νση ασών Πιερίας, ύστερα από χορήγηση σ αυτόν της σχετικής άδειας απολήψεως δασικών προϊόντων για ένα (1) χρόνο. Στο µισθωτή µπορεί να χορηγηθεί παράταση χρόνου υλοτοµίας (µέγιστη διάρκεια ενός έτους), µετά από αίτησή του. Η αίτηση από τον µισθωτή για τη χορήγηση της παράτασης χρόνου υλοτοµίας, θα υποβάλλεται στο ήµο, ένα τουλάχιστον µήνα πριν την λήξη της σύµβασης και θα χορηγείται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Αίτηση που θα υποβληθεί πέρα της λήξης της σύµβασης δεν θα γίνεται δεκτή και θα γίνεται καταλογισµός σε βάρος του χωρίς τα προϊόντα να κοπούν. 5

6 Άρθρο 13 0 Η προσήµανση των προς υλοτοµία δέντρων θα διενεργηθεί από υπαλλήλους της /νσης ασών Πιερίας. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται συµπληρωµατική προσήµανση µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Εφόσον από τον µισθωτή εγκαταλειφθούν ανυλοτόµητα προσηµασµένα δέντρα, ή υλοτοµηµένα και µη διαµορφωθέντα γίνεται καταλογισµός από την αρµόδια επιτροπή τελικής επιθεωρήσεως της /νσης ασών Πιερίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δασικές διατάξεις. Για την υλοτοµία κάθε µη προσηµασµένου δέντρου θα επιβάλλεται πρόστιµο από ευρώ ανάλογα µε την προξενηθείσα περιβαλλοντική ζηµιά. Άρθρο 14 0 Ο µισθωτής υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της ασικής υπηρεσίας και να έχει την ευθύνη αποζηµιώσεως προς τον ήµο για κάθε βλάβη που θα προξενήσει στο δάσος, χωρίς την επέµβαση των δικαστηρίων και να παρέχει σε αυτόν κάθε ζητούµενη πληροφορία και να δέχεται χωρίς αντίρρηση κάθε µέτρο που ήθελε να λάβει ο ήµος ως προς την ζύγιση ή µέτρηση των δασικών προϊόντων. Άρθρο 15 0 Για την ορθολογική διενέργεια των συγκοµιστικών δασικών εργασιών και για την νόµιµη διακίνηση προς τα κέντρα κατανάλωσης των παραχθησοµένων δασικών προϊόντων, θα οριστεί αρµόδιος υπάλληλος του ήµου Κατερίνης (δασοφύλακας) ο οποίος σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν κάποιας παράβασης θα καταγγέλει µε αναφορά του την παράβαση στο ήµο και ο ήµαρχος µε απόφασή του θα καταλογίζει το διαφυγέν έσοδο του ήµου σε βάρος του Αναδόχου στο διπλάσιο, άσχετα προς το δικαίωµα του ήµου για δικαστική δίωξη για την προξενηθείσα ζηµιά κλπ. Άρθρο 16 0 Κάθε καταλογισµός σε βάρος του Αναδόχου θα µειώνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος στην αναπλήρωση αυτής µε άλλη εγγυητική του αρχικού ποσού. Άρθρο 17 0 Η µεταφορά των δασικών προϊόντων από τους τόπους πρώτης συγκέντρωσης προς άλλους χώρους θα γίνεται µόνο τις εργάσιµες ηµέρες και όχι αργίες και Κυριακές και από την ανατολή µέχρι της δύση του ηλίου. Άρθρο 18 0 Η µεταφορά των δασικών προϊόντων θα γίνεται µε τη σύνταξη του δελτίου µεταφοράς. Τα δελτία µεταφοράς θα συµπληρώνονται µε όλα τα στοιχεία που αναγράφονται σ αυτά, πριν ξεκινήσει το µεταφορικό µέσο για να πραγµατοποιήσει την µεταφορά. Άρθρο 19 0 Ο µισθωτής που θα διακινήσει δασικά προϊόντα, υποχρεούται να ενηµερώνει τον υπεύθυνο του ήµου από την προηγούµενη ηµέρα, και θα µεταφέρονται βάσει καταµέτρησης από την ασική υπηρεσία. Άρθρο 20 0 Τα δασικά προϊόντα µετά την έκδοση των εγγράφων της /νσης ασών (Πρωτόκολλο Εξέλεγξης & δελτία µεταφοράς) θα µεταφέρονται από τους χώρους συγκέντρωσης του υλοτοµίου µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες. Πέρα των 15 ηµερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα παραµονής των στο χώρο συγκέντρωσης και εξέλεγξης. Άρθρο 21 0 Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκµίσθωση και η σιωπηρή αναµίσθωση των δασικών συστάδων. 6

7 Άρθρο 22 0 Απαγορεύεται η φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων υλοτοµίας πριν την εξέλεγξη αυτών, η οποία θα γίνεται από τη /νση ασών Πιερίας και χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα της /νσης ασών Πιερίας δηλαδή του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης και του δελτίου µεταφοράς. Άρθρο 23 0 Απαγορεύεται η συλλογή και µεταφορά δασικών προϊόντων τα οποία δεν προβλέπονται από την διαχειριστική µελέτη του άσους, όπως φυτόχωµα, γκι, ρίζες ερείκης κ.λ.π. Άρθρο 24 0 Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από το ήµο για βλάβη του µισθίου δάσους από θεοµηνία, πυρκαγιά, πληµµύρα κ.λ.π. Άρθρο 25 0 Ο µισθωτής δεν κατέχει κανένα άλλο δικαίωµα επί του δάσους, παρά µόνο της απόληψης των δασικών προϊόντων. Άρθρο 26 0 Η υλοτοµία θα περιοριστεί αποκλειστικά και µόνο µέσα στα όρια των δασικών τµηµάτων όπως ακριβώς θα ορίζεται δια του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως και θα υλοτοµηθούν τα προσηµανθέντα από τη ασική Υπηρεσία δασικά είδη δέντρων. Η καταµέτρηση-εξέλεγξη των δασικών προϊόντων θα γίνεται επί των δασοδρόµων που θα ορίζονται στο πρωτόκολλο εγκατάστασης. Κάθε τυχόν παράληψη ή παράβαση των όρων του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως της /νσης ασών Πιερίας θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου που συνεπάγεται εκτός της ποινικής του δίωξης και καταβολή της προξενηθείσης ζηµιάς. Άρθρο 27 0 Η εξέλεγξη (παραλαβή των δασικών προϊόντων) θα γίνεται µόνο στους δασόδροµους ύστερα από τη στοίβαξη των προϊόντων στο χώρο φόρτωσης. Η στοίβαξη της ξυλείας (γαρνιτούρας) ήτοι πασάλλους καστανιάς θα γίνεται ανά όµοιο µήκος των παραχθέντων τεµαχίων. Άρθρο 28 0 εν επιτρέπεται στον Ανάδοχο η διάνοιξη, κατασκευή διαφόρων τρακτερόδροµων χωρίς την συγκατάθεση του ήµου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε καλή κατάσταση το ασικό ή δασικά τµήµατα στα οποία έχει εγκατασταθεί, να προστατεύει αυτό ή αυτά από κάθε καταπάτηση, από πυρκαγιά και γενικά από κάθε τυχόν ζηµιά. Να εκµεταλλεύεται αυτό σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής εκµετάλλευσης διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζηµίωση. Υποχρεούται επίσης να συµµορφώνεται προς τις ισχύουσες διατάξεις και υποδείξεις της ασικής Υπηρεσίας, να ενεργεί όλες τις συγκοµιστικές εργασίες σύµφωνα µε τους όρους του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως το οποίο θα συντάξει η ασική Υπηρεσία διότι σε διαφορετική περίπτωση υπόκειται στον προβλεπόµενο από την ισχύουσα νοµοθεσία καταλογισµό. Άρθρο 29 0 Ο µισθωτής υποχρεούται να προσκοµίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά την υπογραφή του συµφωνητικού που να καλύπτει το ποσοστό του 10% της αξίας των δασικών προϊόντων του κάθε δασικού τµήµατος που αναδείχθηκε πλειοδότης µε την τιµή που αναδείχθηκε πλειοδότης. Άρθρο 30 0 Για την υπογραφή της σύµβασης απαραίτητο δικαιολογητικό είναι και η απόδειξη πληρωµής των τελών δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Άρθρο 31 0 Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται βάσει των πρωτοκόλλων εξελέγξεως και ύστερα από καταµέτρηση των δασικών προϊόντων από τη ασική Υπηρεσία στους χώρους εξελέγξεως και συγκεντρώσεως που θα έχουν καταχωρηθεί κατά κατηγορία και είδος. 7

8 Άρθρο 32 0 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει στον ήµο διπλότυπο κατάθεσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου, καταβολής του 30% (σε µετρητά) του προβλεπόµενου ξυλώδους όγκου για κάθε δασικό τµήµα που αναδείχθηκε πλειοδότης. Σε περίπτωση µη προσκόµισης του διπλοτύπου δεν θα γίνει υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 33 0 Από τον συµψηφισµό της προκαταβολής, η πληρωµή των κάθε φορά επόµενων εξελέγξεων θα γίνεται άµεσα στο ήµο, διαφορετικά δεν θα γίνεται διακίνηση των δασικών προϊόντων. Κάθε διακίνηση δασικών προϊόντων χωρίς την εµπρόθεσµη πληρωµή στο ήµο της ποσότητας που κάθε φορά εξελέγχθηκε θεωρείται παράβαση. Άρθρο 34 0 Μόλις λήξουν όλες οι συγκοµιστικές δασικές εργασίες ο Ανάδοχος θα ζητήσει από τη /νση ασών Πιερίας τη σχετική επιθεώρηση του δασικού τµήµατος στο οποίο αναδείχθηκε µισθωτής και την παράδοση αυτού στο ήµο. Άρθρο 35 0 Αν κατά την τελική επιθεώρηση των δασικών συστάδων δεν συµπληρώνεται το τελικό πρωτόκολλο µε το οριστικό ή ενδεικτικό ποσό και διαπιστωθούν ανυλοτόµητα δένδρα τα οποία έπρεπε να κοπούν, θα γίνεται καταλογισµός σε βάρος του µισθωτού χωρίς τα δένδρα να κοπούν. Άρθρο 36 0 Από την ηµεροµηνία σύνταξης του τελικού πρωτοκόλλου εξελέγξεως τάσσεται προθεσµία ενός µηνός για την αποκόµιση των δασικών προϊόντων από το δάσος. Πέρα από την παραπάνω προθεσµία απαγορεύεται η µεταφορά των δασικών προϊόντων που έχουν εξελεγχθεί και οποιαδήποτε εργασία εντός της συστάδας και στη συνέχεια θα γίνεται πρωτόκολλο ιοικητικής αποβολής σε βάρος του µισθωτού για τα υπάρχοντα προϊόντα στο δάσος. Άρθρο 37 0 Η Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ορίζεται από τα εξής µέλη: ΤΑΚΤΙΚΑ: α. Μπατσαρά άφνη (Π.Ε. ασολόγων) β. Κούκουλης Αργύριος (Π.Ε. ασολόγων) γ. Παπαγεωργίου ηµήτριος (.Ε. ιοικητικού) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: α. Τζιάστας Πασχάλης (ΠΕ Γεωπόνων) β. Πρεπόνη Ευαγγελία (ΠΕ Περιβάλλοντος) γ. Παρίσης ηµήτρης (ΤΕ Τεχνολόγων ασοπόνων) Άρθρο 38 0 Στη δηµοπρασία δεν γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε βαρύνεται αποδεδειγµένα και κατ εξακολούθηση (µε καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων ή διοικητικές πράξεις) για παραβάσεις της ασικής Νοµοθεσίας (παράνοµες εκχερσώσεις ή καταλήψεις δασικών εκτάσεων, παράνοµες υλοτοµίες δασικών ειδών, συλλογή φυλλοχώµατος, κλπ.) όπως επίσης και: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 8

9 Άρθρο 39 0 Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το ηµοτικό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί να κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέµβαση των δικαστηρίων. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 51/2012 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Α.Α. Κατερίνα Σιούµη Π.Μ. 9

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 334/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

3o 4 5 6 9.065,04 . 23% . 10-6615.001

3o 4 5 6  9.065,04 . 23% . 10-6615.001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

23/6/2015 : & : 2015

23/6/2015 : & :       2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟ Ταχ. ιεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45ΠΝΩ63-ΑΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 31 η Μαρτίου του έτους 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία: «Καθαριότητα Οδών- Πλατειών- Ακτών και λοιπόν κοινόχρηστων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία: «Καθαριότητα Οδών- Πλατειών- Ακτών και λοιπόν κοινόχρηστων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία: «Καθαριότητα Οδών- Πλατειών- ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ακτών και λοιπόν κοινόχρηστων ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ χώρων του ήµου Κοµοτηνής ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5614 Άρθρο 1 ο : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.:10795 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128 Περίληψη Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Προϋπολογισµού: 120.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Προϋπολογισµού: 120.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 89/202 Μ Ε Λ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563128 2015-02-06

15PROC002563128 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 26-03-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα