ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης εξαιρεσί μων ημερών καθώς και προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας νυκτερινής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δή μου Θεσσαλονίκης (με το νέο Οργανισμό Εσω τερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρι σης Κοιμητηρίων) κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/ Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης εξαιρεσί μων ημερών καθώς και προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας νυκτερινής εργασίας των υπαλλή λων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονί κης (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσι ών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/ Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή λων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονί κης (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσι ών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/ Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης των μονί μων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης (με το νέο Οργανισμό Εσω τερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρι σης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης) κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1 (1) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ γών». 2. Την με αριθ. Υ46/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ 2101/Β / ), «Καθορισμός αρμο διοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη». 3. Το Π.Δ. 189/2009 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α / ) «Ανακαθορισμός αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009». 4. Την αριθ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β / ). 5. Την με αριθ / κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 855/Β / ) «Συγκρότηση Διοικητικού Τομέα με τίτλο Ειδική Γραμματεία Δασών». 6. Τα Άρθρα του από Π.Δ. «Περί δια χειρίσεως Δασών κλπ». 7. Το Άρθρο 1 του Β.Δ 135/1960 «Περί του χρόνου ενάρξεως και λήξεως του διαχειριστικού έτους κλπ». 8. Τα Άρθρα 160, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δα σικού Κώδικος». 9. Το Άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 998/ Τα Άρθρα 4 (παρ. 9) και 21 (παρ. 7) του Ν. 3208/ Την αριθ. 15/ ομόφωνη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

2 2936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Το από Ενημερωτικό Σημείωμα της Δι εύθυνσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π. 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 2013 σε ολόκληρη την επικράτεια, ο Πίνακας Δια τίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής που παράγονται από δημόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, ως κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ Διατίμησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 2013 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ EYΡΩ ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ευρώ Ι. ΚΩΝΟΦΟΡΑ Χοντρή στρογγ. Ξυλεία μεγάλου μήκους (2 μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 20εκ.& άνω) α) Ερυθρελάτης, Λευκοδέρ μου Πεύκης κ.μ. 63,37 13,61 β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 57,71 11,73 γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύ θου δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυ παρίσσου κ.μ. 52,06 11,74 κ.μ. 43,41 7,79 Χοντρή στρογγ. Ξυλεία μικρού μήκους (κάτω από 2 μ. και μέσης διαμέτρου 20εκ. & άνω) α) Ερυθρελάτης, Λευκοδέρ μου Πεύκης κ.μ. 38,40 7,62 β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 34,29 6,71 γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύ θου δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ. Πεύκης, Κουκουναριάς,Κυ παρίσσου Λεπτή στρογ. Ξυλεία κω νοφόρων μέσης διαμέτρου εκ. και μήκους 3μ. και άνω Λεπτή στρογ. Ξυλεία κω νοφόρων μέσης διαμέτρου 6 10 εκ. και μήκους 2,5μ. και άνω Στύλοι ΔΕΗ (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγρα φές της ΔΕΗ) Στύλοι Τηλεπ/νιών (σύμφω να με τις ισχύουσες προδι αγραφές του ΟΤΕ) κ.μ. 29,46 5,79 κ.μ. 20,48 3,68 κ.μ. 36,48 6,91 κ.μ. 41,36 8,85 κ.μ. 84,28 20,67 κ.μ. 83,32 20,00 7 Στρογγύλια και σχίζες κω νοφόρων χ.κ.μ.. 18,89 3,76 8 Ξύλο θρυμματισμού κωνο φόρων χ.κ.μ.. 13,91 1,80 9 Καυσόξυλα κωνοφόρων χ.κ.μ.. 10,69 1,43 10 Ξυλάνθρακες κωνοφόρων χλγ. 0,23 0, ΙΙ. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ Στρογγύλη Ξυλεία μήκους 1,80 μ. και άνω (μέσης διαμέτρου 20εκ. & άνω) α) Οξυάς, καστανιάς, οστρυ άς, γαύρου κ.μ. 60,93 13,27 β) Πρίνου, αριάς κ.μ. 44,70 10,09 γ) Λοιπών πλατυφύλλων εκτός των της παρ. 3 Στρογγύλη ξυλεία Λεύκης από τεχνητές φυτείες μή κους 1μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 25εκ. και άνω 3 Στρογγύλη ξυλεία ανεξαρτήτου μήκους Μέσης διαμέτρου 25εκ. και άνω: Δρυός, Πτελέας Μέσης διαμέτρου 25εκ. και κάτω: Δρυός, Πτελέας Μέσης διαμέτρου 25εκ. και άνω: Φιλύρας, Φράξου, Σφενδάμου Μέσης διαμέτρου 25εκ. και κάτω: Φιλύρας, Φράξου, Σφενδάμου κ.μ. 45,07 9,85 κ.μ. 56,23 13,04 κ.μ. 65,15 15,97 κ.μ. 40,32 11,62 κ.μ. 62,03 17,27 κ.μ. 42,34 11,62 Ανεξαρτήτου διαμέτρου: α) Καρυδιάς κ.μ. 102,40 24,56 β) Λουπών καρυδιάς κ.μ. 143,36 47,85 γ) Λουπών Δρυός, Πτελέας κ.μ. 84,67 23,58 δ) Πυξού κ.μ. 65,14 14,94 Στύλοι Δ.Ε.Η. πλατυφύλλων (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΔΕΗ) Στύλοι τηλεπ/νιών πλατυ φύλλων (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΟΤΕ) 6 Στρογγύλια: Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: κ.μ. 68,21 18,99 κ.μ. 55,83 14,23 α) Οξυάς χ.κ.μ. 33,31 6,74 β) Καστανιάς χ.κ.μ. 48,13 9,30 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω: α) Οξυάς χ.κ.μ. 23,95 5,22 β) Καστανιάς χ.κ.μ. 33,42 7,10 Λεύκης από τεχνητές φυ τείες διαμέτρου εκ. χ.κ.μ. 28,55 6,37

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανεξαρτήτου διαμέτρου στρογγύλια και σχίζες: α) Δρυός, Πτελέας χ.κ.μ 36,19 7,83 β) Πλατάνου χ.κ.μ. 24,09 4,91 γ) Οξυάς χ.κ.μ. 23,81 4,46 δ) Λοιπών πλατυφύλλων χ.κ.μ. 22,59 4,42 Σχίζες ανεξαρτήτου πλά τους και πάχους: α) Οξυάς χ.κ.μ 28,40 5,43 β) Καστανιάς χ.κ.μ. 41,12 8,39 γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλήν Δρυός Ξύλο θρυματισμού: χ.κ.μ. 27,59 5,64 α) Οξυάς χ.κ.μ 17,98 3,76 β) Λεύκης από τεχνητές φυτείες γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλήν Δρυός Καυσόξυλα: χ.κ.μ. 13,91 2,65 χ.κ.μ. 12,54 2,12 α) Οξυάς χ.κ.μ. 20,24 4,42 β) Καστανιάς, Πλατάνου, Λεύκης γ) Δρυός και λοιπών πλα τυφύλλων Ξυλάνθρακες: χ.κ.μ. 13,01 2,67 χ.κ.μ. 27,76 5, α) Οξυάς χλγ. 0,30 0,07 β) Δρυός και λοιπών πλα τυφύλλων χλγ. 0,39 0, Άνθρακες σιδηρουργίας χλγ. 0,23 0,06 1. Ξυλεία ειδικών χρήσεων: ΙΙΙ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ Μεταλλείων. Ορυχείων κ.λ.π. α) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. και κάτω β) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. μέχρι 12 εκ. γ) Μέσης διαμέτρου 12 εκ. μέχρι 22 εκ. Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ. κ.μ 31,28 6,40 κ.μ. 47,05 9,19 κ.μ. 56,24 11,13 α) Μήκους 1,50μ. μέχρι 3,00μ. κ.μ 71,66 20,03 β) Μήκους 3,00μ. μέχρι 5,00μ. κ.μ. 78,65 22, Οβελλοί Πάσσαλοι τεμ. 1,16 0, Καπνόβεργες χιλ. 247,74 47, Υπορθώματα αμπέλου χιλ. 29,71 4, Πλακόραβδοι χλγ. 0,10 0,04 ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Ρίζες ερείκης χλγ. 0,27 0,11 2. Καύσιμη ύλη: α) Θάμνοι και φρύγανα τόννος 2,35 0,77 β) Κώνοι ξηροί χλγ. 0,16 0,04 γ) Δαδί χλγ. 0,16 0,04 3. Κατράμι (ξυλόπισσα) χλγ. 0,11 0, Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας Ρούς βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι) μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χα ρουπάλευρο και κικίδια. χλγ. 0,11 0,04 χλγ. 0,17 0,05 6. Φλοιός και φλοιάλευρο πεύ κης, μελιάς και κλήθρας χλγ. 0,18 0,05 7. Άνθη φιλύρας χλγ. 4,20 0,90 1. Ξυλεία ειδικών χρήσεων: 1.1 ΙΙΙ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ Μεταλλείων. Ορυχείων κ.λ.π. α) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. και κάτω β) Μέσης διαμέτρου 6 εκ. μέχρι 12 εκ. γ) Μέσης διαμέτρου 12 εκ. μέχρι 22 εκ. Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ. κ.μ. 31,28 6,40 κ.μ. 47,05 9,19 κ.μ. 56,24 11, α) Μήκους 1,50μ. μέχρι 3,00μ. κ.μ. 71,66 20,03 β) Μήκους 3,00μ. μέχρι 5,00μ. κ.μ. 78,65 22, Οβελλοί Πάσσαλοι τεμ. 1,16 0, Καπνόβεργες χιλ. 235,94 44, Υπορθώματα αμπέλου χιλ. 29,71 4, Πλακόραβδοι χλγ. 0,10 0,04 ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Ρίζες ερείκης χλγ. 0,27 0,11 2. Καύσιμη ύλη: α) Θάμνοι και φρύγανα τόννος 2,35 0,77 β) Κώνοι ξηροί χλγ. 0,16 0,04 γ) Δαδί χλγ. 0,16 0,04 3. Κατράμι (ξυλόπισσα) χλγ. 0,11 0, Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας Ρούς βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι) μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχι νάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια. χλγ. 0,11 0,04 χλγ. 0,17 0,05

4 2938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Φλοιός και φλοιάλευρο πεύ κης, μελιάς και κλήθρας χλγ. 0,18 0,05 7. Άνθη φιλύρας χλγ. 4,20 0,90 8. Κώνοι χλωροί: α) Κουκουναριάς χλγ. 0,16 0,05 β) Λοιπών κωνοφόρων χλγ. 0,16 0,05 9. Σπόροι και καρποί δασικών ειδών χλγ. 0,64 0, Φυτόχωμα από δάση, δασι κές και μη πεδινές εκτάσεις Φυτά Αγριελιάς: χλγ. 0,29 0,08 α) Προς μεταφύτευση τεμ. 0,25 β) Προς εμπορία τεμ. 0,26 0,07 Δένδρα Χριστουγέννων: α) Από ελάτη, ψευδοτσούκα και ερυθρελάτη τεμ. 12,24 2,13 β) Από λοιπά δασικά είδη τεμ. 4,20 0,95 Κλάδοι καλλωπιστικοί: α) Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόννος 43,67 6,62 β) Αρκοδοπούρναρου τόννος 214,00 60,64 γ) Ιξού τόννος 111,79 54,00 δ) Λοιπών ειδών (κουμαριάς, μυρτιάς, σχίνου κ.λ.π.) τόννος 97,92 44, Ρητίνη χλγ. 0,16 0, Λειχήνες, βρύα και μύκητες χλγ. 0,78 0, Αρωματικά και φαρμακευ τικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λ.π.) Μοσχεύματα Λεύκης, πλατά νου και λοιπών δασικών ειδών χλγ. 0,44 0,12 τεμ. 0,10 0,04 Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ F Αριθμ. Απόφ. 83 (2) Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης εξαιρεσίμων ημερών καθώς και προς συμπλήρωση της εβδομαδι αίας νυκτερινής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλο νίκης (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και αρ. 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ. οικ.2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Α Εξάμηνο του έτους 2013 για την αντιμετώπιση των έκτακτων, επειγουσών, αλλά και των αναγκών που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση μόνιμου προσωπικού της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων πέ ραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Οι μόνιμοι υπάλ ληλοι εργάτες ταφής, ιεροψάλτες, εργάτες διαχείρισης χωμάτων των κηδειών απασχολούνται με την τέλεση των κηδειών όλες τις ημέρες του έτους και οι φύλακες για τη φύλαξη των κοιμητηρίων όλο το 24ωρο. Για τον προγραμματισμό τέλεσης των κηδειών που ενεργούνται όλες τις ημέρες του έτους επιβάλλεται απασχόληση και μόνιμου διοικητικού προσωπικού. 8. Το γεγονός ότι η υπηρεσία βάσει των υπ αριθμ. 3161/2008 και 1368/2010 Α.Δ.Σ. που εγκρίθηκαν με τις υπ αριθμ. 643/2009 και 19459/2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λει τουργεί σε 24ωρη βάση. 9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των ,00 ευρώ σύμφωνα με τον πίνακα υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων που αναλύεται ως ακο λούθως: Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου») Αριθμός απασχοληθέντων υπαλλήλων κατά κλάδο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ και ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ (γ.α.α.) ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (δ.α.α.) Κλάδος Άτομα Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες ΠΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟMIKH ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2939 Αριθμός απασχοληθέντων υπαλλήλων κατά κλάδο ΤΜΗΜΑ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (Κοιμητήρια «Μαλακοπής» και «Ευαγγελιστρίας») ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ και ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ (γ.α.α.) ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (δ.α.α.) Κλάδος Άτομα Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες ΓΙΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟMIKH ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΕ ΔΕ Προϊστάμενοι Τμημάτων ,00 Διοικητικοί υπάλληλοι, ιεροψάλτες ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝ ΣΗ Εργάτες ταφής, φύλακες, νεωκόρος, μαρμαρογλύπτες, ΥΕ επιστάτης Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πί στωση του ΚΑ: «Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων» Υπη ρεσίας Κοιμητηρίων, του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Την υπ αριθμ. 1353/2022/24731/ απόφα ση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων «...εκδίδει αποφάσεις σχετικές με τη μισθοδοσία πάσης φύσεως πρόσθετη απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδό ματα αργίας ή νύχτας κλπ) των υπαλλήλων όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου. 11. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γεν. Γραμ ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θρά κης που αφορά την: «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, σε βάρδιες, για όλο το έτος, για το προσωπικό της Διεύ θυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε,Κ. (2142/Β/ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απασχόληση εξαιρεσίμων ημερών κα θώς και προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας νυχτερι νής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης έως 30/6/2013 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Κοι μητηρίων του Δήμου, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα της υπ αριθμ. 9 παραγράφου της παρούσης. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδει και η υπερωριακή εργασία δεν θα ξεπερνά τις 16 ώρες ανά άτομο μηνιαίως. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 2 Ιανουαρίου 2013 Ο Αντιδήμαρχος ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ Αριθμ. Απόφ. 84 (3) Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης εξαιρεσίμων ημερών καθώς και προς συμπλήρωση της εβδομα διαίας νυκτερινής εργασίας των υπαλλήλων με σύμ βαση εργασίας αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμή μα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) κατά το χρονικό διά στημα έως 30/6/2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ. οικ.2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Α Εξάμηνο του έτους 2013 για την αντιμετώπιση των έκτακτων, επειγουσών, αλλά και των αναγκών που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Το προσωπικό αυτό δη λαδή εργάτης ταφής, χειριστής μηχανήματος έργου, μαρμαροτεχνίτης, απασχολούνται με τη διαδικασία τέλεσης των κηδειών όλες τις ημέρες του έτους και φύλακες για τη φύλαξη των κοιμητηρίων όλο το 24ωρο. 8. Το γεγονός ότι η υπηρεσία βάσει των υπ αριθμ. 3161/2008 και 1368/2010 Α.Δ.Σ. που εγκρίθηκαν με τις υπ αριθμ. 643/2009 και 19459/2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λει τουργεί σε 24ωρη βάση. 9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 4,000,00 ευρώ σύμφωνα με τον πίνακα υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων που αναλύεται ως ακολούθως: Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Αριθμός απασχοληθέντων υπαλλήλων κατά κλάδο ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου») ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ και ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ (γ.α.α.) ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (δ.α.α.) Κλάδος Άτομα Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ

6 2940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (γ.α.α.) 500 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΩΡΩΝ (γ.α.α.) & (δ.α.α.) ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (δ.α.α.) 4.000, Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πί στωση του ΚΑ: «Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρό νου» Υπηρεσίας Κοιμητηρίων, του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Την υπ αριθμ / απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά την: «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργί ας, σε βάρδιες, για όλο το έτος, για το προσωπικό της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (2142/Β/ ). 11. Την υπ αριθμ. 1353/2022/24731/ απόφα ση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Διαχείρισης οικονομικών πόρων «...εκδίδει αποφάσεις σχετικές με τη μισθοδοσία πάσης φύσεως πρόσθετη απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδό ματα αργίας ή νύχτας κλπ) των υπαλλήλων όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απασχόληση εξαιρεσίμων ημερών κα θώς και προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας νυχτερινής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης έως 30/6/2013 με την προβλε πόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα της υπ αριθμ. 9 παραγράφου της παρούσης. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδει και η υπερωριακή εργασία δεν θα ξεπερνά τις 16 ώρες ανά άτομο μηνιαίως. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 2 Ιανουαρίου 2013 Ο Αντιδήμαρχος ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ F Αριθμ. Απόφ. 85 (4) Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της Διεύθυν σης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και αρ. 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ. οικ.2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Α Εξάμηνο του έτους 2013 για την αντιμετώπιση των έκτακτων, επειγουσών, αλλά και των αναγκών που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Το προσωπικό αυτό δη λαδή εργάτες ταφής, χειριστής μηχανήματος έργου, μαρμαροτεχνίτης, φύλακας, απασχολούνται με τη δι αδικασία τέλεσης των κηδειών όλες τις ημέρες του έτους όλο το 24ωρο. 8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 3.000,00 ευρώ σύμφωνα με τον πίνακα υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων που αναλύεται ως ακολούθως: ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Δι αχείρισης Κοιμητηρίων) ΠΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (Κοιμητήριο "Αναστάσεως του Κυρίου") ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός απασχοληθέντων υπαλ (α) λήλων κατά κλάδο Κλάδος Άτομα Άτομα Ώρες ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (α) 700 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΩΡΩΝ (α) 3.000,00 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πί στωση του ΚΑ: «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου» Υπηρεσίας Κοι μητηρίων, του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Την υπ αριθμ. 1353/2022/24731/ απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Διαχείρισης οικονομικών πόρων «...εκδίδει αποφάσεις σχετικές με τη μισθοδοσία πάσης φύσεως πρόσθετη απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδό ματα αργίας ή νύχτας κ.λπ.) των υπαλλήλων όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εργασίμων ημερών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα του Α Εξαμήνου (έως 30/6/2013) του έτους 2013 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Κοι μητηρίων του Δήμου, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα της υπ αριθμ. 8 παραγράφου της παρούσης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2941 Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδει. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως.. Θεσσαλονίκη, 2 Ιανουαρίου 2013 Ο Αντιδήμαρχος ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ F Αριθμ. Απόφ. 82 (5) Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητη ρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης) κατά το χρονικό δι άστημα έως 30/6/2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και του αρ. 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ. οικ.2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Α Εξάμηνο του έτους 2013 για την αντιμετώπιση των έκτακτων, επειγουσών, αλλά και των αναγκών που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της Διεύθυνσης Κοι μητηρίων, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση μό νιμου προσωπικού της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Οι μόνιμοι υπάλληλοι εργάτες ταφής, ιεροψάλτες, εργάτες διαχείρισης χω μάτων των κηδειών και φύλακες απασχολούνται με την τέλεση των κηδειών όλες τις ημέρες του έτους. Για τον προγραμματισμό τέλεσης των κηδειών που ενεργούνται όλες τις ημέρες του έτους επιβάλλεται απασχόληση και μόνιμου διοικητικού προσωπικού. 8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των ,00 ευρώ σύμφωνα με τον πίνακα υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων που αναλύεται ως ακολούθως: ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (με το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου») ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός απασχοληθέντων (α) υπαλλήλων κατά κλάδο Κλάδος Άτομα Άτομα Ώρες ΠΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ,00 ΤΜΗΜΑ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (Κοιμητήρια «Μαλακοπής» και «Ευαγγελιστρίας») Αριθμός απασχοληθέντων υπαλλήλων κατά κλάδο ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κλάδος Άτομα Άτομα Ώρες ΠΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7.000,00 ΠΕ ΔΕ ΥΕ Προϊστάμενοι Τμημάτων (α) Διοικητικοί υπάλληλοι, ιεροψάλτες Εργάτες ταφής, φύλακες, νεωκόρος, μαρμαρο γλύπτες, επιστάτης Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πίστω ση του ΚΑ: «Αποζημίωση για υπερωριακή ερ γασία μονίμων υπαλλήλων» Υπηρεσίας Κοιμητηρίων, του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Την υπ αριθμ. 1353/2022/24731/ απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων «...εκδίδει αποφάσεις σχετικές με τη μισθοδοσία πάσης φύσεως πρόσθετη απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδό ματα αργίας ή νύχτας κ.λπ.) των υπαλλήλων όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τις εργά σιμες ημέρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυν σης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα του Α Εξαμήνου (έως 30/6/2013) του έτους 2013 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζη μίωση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα της υπ αριθμ. 8 παραγράφου της παρούσης. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδει. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 2 Ιανουαρίου 2013 Ο Αντιδήμαρχος ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

8 2942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 356 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή.... 1 Κατάργηση Υπηρεσιών Φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ μού του Κράτους, εκ των εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα