τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας"

Transcript

1 Αθήνα: Βαζιλέωρ Ηπακλείος 24, , Τηλ./Φαξ: , Θεσσαλονίκη: Καζηπιηζίος 8, , Τηλ./Φαξ: , Website: Αζήλα, 23 Μαξηίνπ 2011 Αρ.πρωη.11/92 τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας ε απάληεζε ηεο επηζηνιήο ζαο κε αξ.πξση. 129 θαη εκεξνκελία , ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαηαζέηεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Θεσξνχκε εμαξρήο ηελ αλακφξθσζε ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο έλα αλαγθαίν θαη δχζθνιν έξγν, θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Διιάδαο. Σν λέν λνκηθφ πιαίζην θαηά ηελ άπνςή καο πξέπεη λα πξνσζεί: Σε δηακφξθσζε εζληθήο δαζηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα ζέηεη ζηφρνπο δεθαεηίαο ζπλνδεπφκελε απφ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλφξζσζε ησλ δαζηθψλ θαη ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαπνηάκηα, παξφρζηα δάζε θαη πεξηαζηηθά δάζε, θαζψο ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο είλαη ζήκεξα πξαθηηθά αλχπαξθηε. Σε κεηάβαζε απφ ηε δαζνπνλία κε ζθνπφ ηελ αεηθνξία ησλ θαξπψζεσλ μχινπ ζε κία αεηθνξηθή δαζνπνλία πνιιαπιψλ ζθνπψλ. Απηή πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε δξάζεηο δηαρείξηζεο απεηινχκελσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη αζζελεηψλ. Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή μπιείαο πξνζθέξνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε φπσο ε πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο, ε πδαηηθή νηθνλνκία, πέξα βεβαίσο ηεο ηεξάζηηαο αμίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ κέρξη ζήκεξα δηαρείξηζε έρεη πξνζθέξεη ζηε πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο θχζεο, σζηφζν ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζζεί κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ πξνζηαζία θαη εμνηθνλφκεζε ησλ πδάησλ, θ.ιπ. Χο δηαρείξηζε λνείηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην πηζηεχνπκε φηη, πέξα ηεο δξνκνινγεκέλεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ, είλαη αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηεζεί ζπλνιηθά ν Γαζηθφο Θψδηθαο, ψζηε ην ζχλνιν ησλ δαζνπνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ηα δαζηθά ηερληθά έξγα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε άζθεζε ηεο ηδησηηθήο δαζνπνλίαο, ε ζήξα θ.ιπ. λα ελαξκνληζζνχλ κε ην επξχηεξν πιαίζην πνιηηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ε Η BirdLife Internatinal είναι μια διεθνήρ ένωζη Μη Κςβεπνηηικών Πεπιβαλλονηικών Οπγανώζεων με εηαίποςρ ζε πάνω από 100 σώπερ, 40 από ηιρ οποίερ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην Εςπώπη. Η Ελληνική Οπνιθολογική Εηαιπεία είναι ο εηαίπορ ηηρ BirdLife Internatinal ζηην Ελλάδα. Σκοπόρ ηηρ Οπνιθολογικήρ είναι η μελέηη και η πποζηαζία ηων άγπιων ποςλιών και ηων βιοηόπων ηοςρ.

2 αλαζεψξεζε απνηειεί εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηα δάζε πνπ ζα επηηξέςεη ηνλ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ πνπ είλαη θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο δαζνπνλίαο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζέηνπκε ππφςε ζαο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη ζρφιηα ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηνπο εμήο λφκνπο θαη ΘΤΑ: 1) Λ.Γ. 86/69, Γαζηθφο Θψδηθαο 2) Λ. 998/79, «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο» 3) ΠΓ 126/86, «Γηαδηθαζία παξαρψξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ δαζψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο» 4) Λ.1734/87 «Πεξί βνζθνηφπσλ θαη ξπζκίζεηο δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θαη κε άιιεο παξαρσξήζεηο θαζψο θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο» 5) Λ. 3208/2003, «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 6) ΘΤΑ Ζ.Π /1807/Δ.103 «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο» (ΦΔΘ Β 1495/ ) 7) Λ. 2637/1998 πεξί Θαηαθπγίσλ Άγξηαο Εσήο 8) Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ ΤΠΑΑΣ 80362/1671/ I. ΟΡΙΜΟ ΓΑΟΤ ΚΑΙ ΓΑΙΚΗ ΔΚΣΑΗ (ΑΡΘΡΟ 3 Ν. 998/79). ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΟΡΣΟΛΙΒΑΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΤΓΑΝΩΓΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ. «Ωο δάσος ή δασικό οικοσύστημα λνείηαη ην νξγαληθό ζύλνιν άγξησλ θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί ζπλππαξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Δαζηθή έθηαζε ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά.» Ζ σο άλσ εληφο εηζαγσγηθή παξάγξαθφο πξνζηέζεθε ζην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο απφ ην Φήθηζκα ηεο Ε Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (Φ.Δ.Θ. 84/ /Σ.Α.). Πξνηείλεηαη ε παξαθάησ δηαηχπσζε σο δηεπθξίληζε ηεο έλλνηαο ηεο δαζηθήο έθηαζεο: «Δασική έκταση νξίδεηαη θάζε έθηαζε κε θπζηθή βιάζηεζε ή βξαρώδεο ή άγνλε κε έθηαζε κεγαιύηεξεο ησλ 0,3 εθη., ζηελ νπνία ηα δέλδξα, νη ζάκλνη θαη νη εκίζακλνη έρνπλ θάιπςε κηθξόηεξε ηνπ 15% ηνπ ζπλόινπ, αλεμαξηήησο ηνπ πςνκέηξνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη.» ε θάζε πεξίπησζε είλαη αλαγθαίν ζηνλ νξηζκφ ηνπ δάζνπο θαη ηεο δαζηθήο έθηαζεο λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:

3 1) Διάρηζηε επηθάλεηα 0,3 εθηάξηα. 2) Λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ νξηζκφ ηα «μπιψδε θπηά» θαη λα πξνζηεζνχλ ηα δέληξα, ζάκλνη θαη εκίζακλνη. 3) Λα δηαηεξεζεί ην 15% ηεο θάιπςεο ηεο έθηαζεο απφ δέληξα ή ζάκλνπο 4) Λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη άγνλεο θαη βξαρψδεηο εθηάζεηο ζηνλ νξηζκφ, θαζψο θηινμελνχλ ζεκαληηθή βηνπνηθηιφηεηα εηδηθά ζηηο λεζησηηθέο εθηάζεηο. II. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΑΩΝ Α. Γενικές επιζημάνζεις 1. τεδιαζμός ηης διατείριζης. Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δαζνπνλίαο. Θεσξνχκε σζηφζν ζθφπηκν, ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δαζνπνλίαο, ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο λα εκπινπηηζζεί κε: Γεθαεηνχο δηάξθεηαο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο δηαρείξηζεο δαζψλ θαη ιηβαδηψλ ζε επίπεδν ιεθαλψλ απνξξνήο. Οη πεξηνρέο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ πξνηείλεηαη λα νξίδνληαη κε βάζε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, λα αθνινπζνχλ δειαδή ηα φξηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Λεξά (2000/60/ΔΘ) ζηελ Διιάδα.. Απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο δηαρεηξηζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα κεγάιεο ρσξηθέο ελφηεηεο δαζηθψλ θαη δαζνιηβαδηθψλ ηνπίσλ. Δπίζεο, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ νηθνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε εηδψλ κε κεγάιεο ρσξνθξάηεηεο (π.ρ. ηα αξπαθηηθά) θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο επνρηθά κεηαθηλνχκελεο θηελνηξνθίαο. Σελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ιηβαδηθψλ θαη δαζνιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κε δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελφ είλαη αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηεζεί. Οη κειέηεο ζα πξνζδηνξίδνπλ πνηέο απφ ηηο ιηβαδηθέο θαη δαζνιηβαδηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη σο βνζθφηνπνη ζηνπο ΟΣΑ, κε πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη κε πνηα έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζεί ε εθηαηηθή θηελνηξνθία πνπ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ απηψλ. Σελ έληαμε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθνχκελσλ δαζνπνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ ηαρεία πξνζαξκνγή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο κε ηελ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο θαιψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη αζηνρηψλ πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ζ παξαθνινχζεζε ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθνξάο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαζνπνλίαο. 2. Η άζκηζη ηης διατείριζης. Ζ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε απηεπηζηαζία θαη λα πεξηνξηζζεί ν ξφινο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο εξγαζίεο πινηνκίαο θαη κεηαηφπηζεο. Δπίζεο, ν ζπνπδαίνο ξφινο ησλ δαζψλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, δειαδή ηελ παξνρή θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεζία ησλ ειιεληθψλ δαζψλ

4 δελ επηηξέπεη ηελ εκπινθή ηδησηψλ ζε θαλέλα ζηάδην ηεο άζθεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ. Β. Διδικές επιζημάνζεις 1. Γαζικές διατειριζηικές μελέηες. Κέρξη ζήκεξα ε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο πινπνηείηαη κε πξνδηαγξαθέο ηνπ 1965 πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηε δαζνπνλία ησλ πνιιαπιψλ ζθνπψλ, θαη δελ βνεζνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ 1. Ζ Γηππνπξγηθή Γηάζθεςε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ηεο Δπξψπεο ζην Φήθηζκα ηνπ Διζίλθη πξνζδηφξηζε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ σο: «ε δηαρείξηζε θαη ρξήζε ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ [λα γίλεηαη] θαηά ηξόπν θαη ζε βαζκό ώζηε λα δηαηεξείηαη ε βηνπνηθηιόηεηά ηνπο, ε ηθαλόηεηα αλαγέλλεζεο, ε δσηηθόηεηά ηνπο θαη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα επηηεινύλ, ηώξα θαη ζην κέιινλ, ηηο εύινγεο νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ζε ηνπηθό, εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν, θαη όηη δελ πξνθαιεί βιάβε ζε άιια νηθνζπζηήκαηα». Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε πξνηείλεηαη λα απνηειεί γεληθή θαηεχζπλζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3208/2003 πνπ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. ην πιαίζην ηεο εμειηζφκελεο δηαδηθαζίαο επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ θαη ζε εθαξκνγή απηήο ηεο ζέζεο πξνηείλεηαη ζηνπο ζθνπνχο θάζε δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο λα πξνζηεζνχλ σο ζθνπνί δηαρείξηζεο ηα εμήο: Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε δξάζεηο δηαρείξηζεο απεηινχκελσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο Ζ εμαζθάιηζε παξαγσγήο λεξνχ θαη πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ελ φςεη ησλ κειινληηθψλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Ζ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπίσλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη εληφο ησλ πςειψλ δαζψλ ψζηε λα εληζρπζεί ε κσζατθφηεηα ησλ θαιχςεσλ ρξήζεο γεο ε δάζε εληφο Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, πξνηείλνπκε επηπιένλ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ (ΦΔΘ 1495Β/2010 θαη ηελ ΘΤΑ νξηδνληίσλ κέηξσλ γηα ηηο ΕΔΠ νη νπνίεο αλακέλνληαη πξνο έγθξηζε) ε αλάπηπμε Δηδηθήο Οξηδφληηαο Κειέηεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ εληφο ΕΔΠ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ θαη ησλ Γαζηθψλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ, ζηελ νπνία ζα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο, επθξηλήο επηζήκαλζεο θαη ζέζπηζε πεξηκέηξνπ κε δηαρείξηζεο ηεο ζπζηάδαο ζε θσιηέο, ζέζπηζε πιήξνπο απαγφξεπζεο ή πεξηφδνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. Δπίζεο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ θσιενπνίεζεο θαη ηξνθνιεςίαο γηα ηα είδε πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ δηαρείξηζεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 1 Αναλυτικά παραθέτονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ

5 2. Διδικά θέμαηα διατείριζης. Ο Γαζηθφο Θψδηθαο πεξηιακβάλεη πιεζψξα δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη δαζνθνκηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη. Θαζψο ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Διιάδαο έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ επνρή έθδνζήο ηνπ θαη ε γλψζε καο γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα έρεη δηεπξπλζεί εληππσζηαθά πηζηεχνπκε φηη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη αλαγθαίν λα επαλεμεηαζζνχλ. Απηέο νη δηαηάμεηο αθνξνχλ: ηηο απνςηισηηθέο πινηνκίεο, ηελ επηινγή ησλ πξνο πινηνκία δέληξσλ, ηε δηαηήξεζε δηαθέλσλ, ηε δηάλνημε δάζνπο, ηε δηαρείξηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηε κεηαππξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: Πξεκλνθπήο δηαρείξηζε Ζ πξεκλνθπήο δηαρείξηζε είλαη κηα κνξθή δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ πνπ παξνπζηάδεη νξηζκέλα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε κηα επνρή πνπ ην θαπζφμπιν απνηεινχζε θξίζηκν ελεξγεηαθφ πφξν γηα ηε ρψξα. Παξά ηηο βειηηψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη (παξαθξαηήκαηα θ.ιπ.) ζηαδηαθά ππνβαζκίδνπλ ηα δάζε, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ αμία ηνπο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαζψο ηα δέλδξα έρνληαο κηθξή δηάκεηξν δελ δεκηνπξγνχλ κηθξνελδηαηηήκαηα θαη δελ παξάγνπλ θαξπνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην πλεχκα ηνπ Άξζξνπ 62 ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, πξνηείλνπκε ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ απνςηισηηθψλ πινηνκηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγσγήο ησλ πξεκλνθπψλ δαζψλ ζε ζπεξκνθπή. Δπίζεο, πξνηείλνπκε νη απνςηισηηθέο πινηνκίεο λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ, παινπθηψλ θ.α., πνπ ζπλάδνπλ ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ δηαηήξεζε απεηινχκελσλ εηδψλ ή νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ιακβάλνληαο κέηξα γηα δεκηνπξγία παξαθξαηεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ζην ¼ ηεο έθηαζεο. Δηαηήξεζε ππεξώξηκσλ, λεθξώλ ηζηάκελσλ θαη θαηαθείκελσλ δέλδξσλ Σα ψξηκα, θνπθαιεξά, λεθξά δέλδξα είλαη πεγή δσήο γηα πνιιά είδε θπηψλ, δψσλ θαη κπθήησλ. Πξνηείλεηαη, κέζσ ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, ε πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Δπξσπατθψλ Οηθνινγηθά εκαληηθψλ Γαζψλ (Bilgical Imprtant Frests) απφ ηε Βαιηηθή σο ηα Βαιθάληα πνπ νινθιεξψζεθε απφ ην BirdLife Internatinal (http://www.frestmapping.net/). Ζ απνγξαθή δίλεη κία ρξήζηκε λέα θαηεχζπλζε γηα ηα πξαθηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: Απαγφξεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ λεθξψλ ηζηάκελσλ ή/ θαη θαηαθείκελσλ δέλδξσλ θαη δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 50 θ.κ. λεθξνχ ηζηάκελνπ ή θαηαθείκελνπ μχινπ αλά εθηάξην εληφο ηεο ζπζηάδαο. Ζ πνζφηεηα απηή κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπζηάδαο λα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 5% ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο ψξηκσλ θαη ππεξψξηκσλ αηφκσλ δέλδξσλ ή/θαη αηφκσλ ζηξεβιψλ, θαθφκνξθσλ, θνπθαιεξψλ, δηραισηψλ. ε πξνζηαηεπφκελα δάζε πνπ εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ηα παξαπάλσ κεγέζε ηνπ λεθξνχ μχινπ, ησλ ψξηκσλ θαη ππεξψξηκσλ, θαθφκνξθσλ, ζηξεβιψλ θαη δηραισηψλ αηφκσλ πξνζαπμάλνληαη θαηά 25%.

6 Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Δηαρείξηζε δηαθέλσλ θαη αλνηγκάησλ κέζα ζε πςειά δάζε Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε κε θαηάιιειεο επεκβάζεηο ελφο πνζνζηνχ ηεο έθηαζεο θάζε δάζνπο σο δηαθέλσλ θαη αλνηγκάησλ εληφο ησλ δαζψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Χο δηάθελν πξνηείλνπκε λα ζεσξείηαη «θάζε κε θαιππηόκελνο από δέληξα έθηαζε ζε ζπζηάδεο κε ζπγθόκκσζε >70%, ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε δηάζηαζε είλαη κεγαιύηεξε από ην κέγηζην ύςνο ησλ δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξπθέο ηνπ». Σν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ησλ δηαθέλσλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, ζπλεπψο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο δηαηήξεζήο ηνπο. Δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ Δίλαη γλσζηφ φηη ην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δαζηθψλ εξγαζηψλ, δηεπθνιχλεη φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πξφζβαζε ζε ιαζξνζήξεο, εκπξεζηέο, ιαζξνυινηφκνπο θ.α. θαη απμάλεη ηελ φριεζε γηα ηελ άγξηα δσή. Πξνηείλεηαη ε ηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα (άξζξα ) ψζηε: Γαζηθνί δξφκνη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πνπ παχνπλ λα εμππεξεηνχλ δαζηθέο εξγαζίεο ή αλάγθεο ππξαζθάιεηαο λα παχνπλ ζπληεξνχληαη θαη λα απνθαζίζηαληαη ζηηο ζέζεηο νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε εζηίεο δηάβξσζεο. Γαζηθνί νδνί θαη κνλνπάηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δαζηθή αλαςπρή λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ δάζνπο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Δαζηθέο ππξθαγηέο Έσο ζήκεξα νη δαζηθέο ππξθαγηέο αληηκεησπίδνληαη σο κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαη αληίζηνηρα αληηκεησπίδεηαη θαη ε κεηαππξηθή ηνπο δηαρείξηζε, ελψ ην βάξνο δίλεηαη ζηελ θαηαζηνιή. Πξνηείλνπκε νη Γαζηθέο Γηαρεηξηζηηθέο Κειέηεο λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθφ θεθάιαην δηαρείξηζεο ησλ ππξθαγηψλ ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα πξφιεςεο, νη πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο γηα πξνζηαζία θαη ν ρεηξηζκφο κηθξήο έθηαζεο ππξθαγηψλ έξπνπζαο κνξθήο πνπ σο γλσζηφλ θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ ζεηηθά ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηα ρέδηα Ππξνπξνζηαζίαο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κε ηνλ Θνηλνηηθφ Θαλνληζκφ 2158/1992/ΔΟΘ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ην 2010 «Εθηίκεζε ηνπ Κηλδύλνπ ησλ Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη Καηλνηόκεο Σηξαηεγηθέο ηεο Πξόιεςεο Ππξθαγηώλ» 2. Ζ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ππξθαγηψλ θαη λα ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην δαζηθφ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην δάζνο. Πξνηείλνπκε επίζεο ηελ ηήξεζε ιεπηνκεξψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππξθαγηέο κέζσ ελφο Κεηξψνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαηαλνκή θαη απψιεηεο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 2158/1992/ΔΟΘ Μεηαππξηθή δηαρείξηζε. 2

7 ε φ, ηη αθνξά ηε κεηαππξηθή δηαρείξηζε έσο ζήκεξα νη επηπηψζεηο απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο δελ αληηκεησπίδνληαλ θάησ απφ έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο αιιά απνζπαζκαηηθά. Απηφ δηεπθνιπλφηαλ απφ ην φηη ζηα ρακειά πςφκεηξα φπνπ θπξίσο εκθαλίδνληαλ νη κεγάιεο ππξθαγηέο ε βιάζηεζε είλαη πξνζαξκνζκέλε λα απνθαζίζηαηαη θπζηθά. Δπίζεο νη πεξηνρέο πνπ θαίγνληαλ ζεσξνχληαλ σο κηθξήο ζεκαζίαο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ελψ νη θακέλνη θνξκνί δηαηίζεληαη γηα θαπζφμπια. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ κεγάισλ ππξθαγηψλ ζε δάζε πνπ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε απηέο φπσο ηα δάζε ειάηεο θαη καχξεο πεχθεο ππνρξεψλεη ζε αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο ε νπνία γηα λα εθαξκνζζεί ζα πξέπεη λα απνηππσζεί ζην ππφ αλακφξθσζε λνκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ κε ηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ έθδνζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ νδεγηψλ. ηνλ άμνλα ηεο κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πξνηείλνπκε ηα εμήο: Λα ζεζκνζεηεζεί εληαίν ζχζηεκα κεηαππξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ππξθαγηψλ κε δπν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε γίλεηαη εθηίκεζε ησλ άκεζσλ θηλδχλσλ δηάβξσζεο ή άιισλ ρεηκαξξηθψλ θαηλφκελσλ ψζηε λα πινπνηνχληαη ηα ζρεηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο, ελψ ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη αλ είλαη ζθφπηκε ε δηεμαγσγή ηεο δεχηεξεο θάζεο απνηίκεζεο ησλ νηθνινγηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ππξθαγηά πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ κέηξα απνθαηάζηαζεο. Ζ απνηίκεζε θαη ζηηο δπν θάζεηο κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο δαζηθέο ππεξεζίεο κε ηελ επηθνπξία εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο έδξεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Θαηά ηελ απνθαηάζηαζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη ζηε θπζηθή απνθαηάζηαζε σο ηελ πιένλ νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή κέζνδν. Κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ θηλδπλεχνπλ απεηινχκελα ή πξνζηαηεπφκελα είδε ρισξίδαο ή παλίδαο ή απεηινχκελνη ηχπνη νηθνηφπσλ λα γίλεηαη ηερλεηή απνθαηάζηαζε (π.ρ. καχξε πεχθε ζε αείθπιια πιαηχθπιια). Λα ζπληαρζνχλ Οδεγίεο δηαρείξηζεο ηεο θακέλεο μπιείαο ψζηε λα κελ ζίγεηαη ε θπζηθή αλαγέλλεζε θαη λα επλνείηαη ε θπζηθή κεηαππξηθή εμέιημε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα είδε πνπ πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή. ε πεξίπησζε πνπ εθηηκάηαη φηη απηφ είλαη αδχλαηνλ ή φηη ε καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ησλ εηδψλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο είλαη επηζθαιήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη είδε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηα νπνία θξίλεηαη φηη ζα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο λέεο ζπλζήθεο φπσο π.ρ. ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε πιήξε θαη απφιπηε απαγφξεπζε ρξήζεο μεληθψλ εηδψλ απφ άιιεο επείξνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απαγφξεπζε ηεο ςεπδαθαθίαο θαη ηνπ επθαιχπηνπ (ελζσκάησζε παξνχζαο παξαγξάθνπ ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 1157/1980). Λα δεκηνπξγεζνχλ ηξάπεδεο ζπφξσλ φισλ ησλ δαζηθψλ εηδψλ θαη ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο παξαγσγήο θπηεπηηθνχ πιηθνχ γηα φια ηα δαζηθά είδε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε. Λα ζεζκνζεηεζεί ε ππνρξέσζε θαιιηέξγεηαο ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη εηδψλ ζηα δαζηθά θπηψξηα. Λα απαγνξεπηεί ε θαιιηέξγεηα θαη ε δηάζεζε, απφ ηα θξαηηθά δαζηθά θπηψξηα, μεληθψλ εηδψλ. Λα βειηησζεί ην ζχζηεκα ζπιινγήο ζπφξνπ θαη παξαγσγήο θπηεπηηθνχ πιηθνχ κε

8 θπηψξηα αλά θπηνγεσγξαθηθή δψλε ζε δπν ζέζεηο, έλα πεδηλφ, έλα νξεηλφ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο λα ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο ηνπ θπηεπηηθνχ πιηθνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζκφ. III. ΘΗΡΑ ΝΔΔ ΓΡΑΔΙ Όζνλ αθνξά ηε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί ζήξαο έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ θπξία Θπξηάδνγινπ νη Θέζεηο θαη Πξνηάζεηο ηεο Οξληζνινγηθήο γηα έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην θπλήγη ζηελ Διιάδα. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Κε εθηίκεζε, Καιακψ Θνξκπέηε Τπεχζπλε Θεκάησλ Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Δσρωπαϊκές νομοθεζίες και καηεσθύνζεις ζτεηικά με ηην διατείριζη δαζών Green Paper n Frest Prtectin and Infrmatin in the EU: preparing frests fr climate change (COM(2010)66 final) White Paper Adapting t Climate Change: twards a Eurpean Framewrk fr actin COM (2009) Θνηλνηηθή Οδεγία γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Άγξησλ Πνπιηψλ (2009/147/ΔΔ), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηε εζληθή λνκνζεζία κε ην ΦΔΘ Β 1495/ Φήθηζκα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηηο Πεξηνρέο Άγξηαο Φχζεο (Wilderness Areas) (INI/2008/2210) Γαζηθή ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (OJ C 56/1 26 February 1999) θαη ηελ Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (COM (2005) 84 final), EU Frest Actin Plan (FAP) (COM(2006) 302 final) θαη ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ, Αλαθνξά γηα ηελ Θαηάζηαζε Γηαηήξεζεο ησλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ (COM (2009)358 final), φπσο πξνβιέπεη ε Θνηλνηηθή Οδεγία 92/43/ΔΟΘ Shaping frest cmmunicatin in the Eurpean Unin: public perceptins f frests and frestry (Tender n. AGRI-2008-EVAL-10) χκβαζε Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC), ην Πξσηφθνιιν ηνπ Θηφην θαη ηνλ Οδεγφ Οξζψλ Πξαθηηθψλ ηνπ IPCC Υξήζεηο Γεο, Αιιαγέο Υξήζεσλ Γεο θαη Γαζφπνλίαο (LULUCF), ρέδην Γξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηε Βηνκάδα (COM (2005) 628 final) Θνηλνηηθή Οδεγία 1999/105/EC γηα ηελ Αγνξά Γαζηθψλ Αλαπαξαγσγηθψλ Τιηθψλ (OJ L 11/ ) Σερληθή Αλαθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Οξγαληζκνχ N 9/2006 Eurpean frest types: Categries and types fr sustainable frest management reprting and plicy Αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Γ.Γ. Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Impacts f Climate Change n Eurpean Frests and Optins fr Adaptatin (AGRI G4-06), Αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γ.Γ. Πεξηβάιινληνο EU plicy ptins fr the prtectin f Eurpean frests against harmful impacts (ENV.B.1/ETU/2008/0049)

10 Παράρηημα ΙΙ Διιεληθή λνκνζεζία πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί επθξηλψο ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο Π.Γ. 67/1981 : Γηα ηε πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο θαη θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο έξεπλαο απηψλ. (ΦΔΘ 23,43/Α) Λ. 1335/1983: Θχξσζε δηεζλνχο ζχκβαζεο (Βέξλε, ) γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο. (χκβαζε Βέξλεο, ΦΔΘ32/Α) Λ. 1650/1986 : Γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ΦΔΘ 160/Α) Λ. 2204/1994: Θχξσζε ζχκβαζεο γηα ηελ βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, πνπ ππεγξάθε ζην Ρίν Ληε Σδαλέηξν ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1992 (ΦΔΘ 59/Α) θαη Απφθαζε 93/626/ΔOK ηνπ πκβνπιίνπ. Αξηζ. L309, Λ.1650/1986: Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, (ΦΔΘ 160/Α) Λ. 2742/99: Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο. (ΦΔΘ 207/Α)

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΥΔΓΗΟ ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ «ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΜΔΣΡΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΩΝ/ ΟΗΚΟΣΟΠΩΝ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΗ ΕΩΝΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΕΔΠ)» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗ Ζ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΧΝ ΓΑ ΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1.6 2.1 2.2 Ζ

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗ Ζ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΧΝ ΓΑ ΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1.6 2.1 2.2 Ζ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ABSTRACT... 4 ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΗ ΓΑΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.1 Γάζε θαη ππξθαγηέο... 10 1.2 Αίηηα, ζπλέπεηεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθφο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 2 ε ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 Αζήλα, Ηνύιηνο 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper Αναπροσανατολισμός της Δασικής Διαχειριστικής στην Ελλάδα

Working Paper Αναπροσανατολισμός της Δασικής Διαχειριστικής στην Ελλάδα econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kalapodis,

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οει. Α. ΓΖΟΑΓΩΓΕ Α.1. Δηάγναμμα πενηεπμμέκωκ 3 Α.2. Οογθνόηεζε θαη μνγάκωζε ενγαζίαξ ηεξ επηηνμπήξ 3 Β. ΓΓΚΖΗΑ Β.1. Ζζημνηθή ακαδνμμή 6 Β.2. Κμμηθό πιαίζημ 10 Β.3 Ε δαζηθή πμιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε ΠΡΟΣΑΖ 2013 Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε Αλαζεσξεκέλε πξφηαζε νξζήο ρσξνζέηεζεο ηνπ WWF Διιάο Ξξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: WWF Διιάο. Αηνιηθά Ξάξθα ζηελ Θξάθε: Αλαζεσξεκέλε Ξξφηαζε Νξζήο Σσξνζέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο

Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο Σκήκα Θξάθεο ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΞΑΝΘΗ ζηνλ θάζεην άμνλα 70 (Ξάλζε Ερίλνο Ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα) Οκάδα Δξγαζίαο: (1) ΜΖΝΑ Λ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα