τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας"

Transcript

1 Αθήνα: Βαζιλέωρ Ηπακλείος 24, , Τηλ./Φαξ: , Θεσσαλονίκη: Καζηπιηζίος 8, , Τηλ./Φαξ: , Website: Αζήλα, 23 Μαξηίνπ 2011 Αρ.πρωη.11/92 τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας ε απάληεζε ηεο επηζηνιήο ζαο κε αξ.πξση. 129 θαη εκεξνκελία , ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαηαζέηεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Θεσξνχκε εμαξρήο ηελ αλακφξθσζε ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο έλα αλαγθαίν θαη δχζθνιν έξγν, θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Διιάδαο. Σν λέν λνκηθφ πιαίζην θαηά ηελ άπνςή καο πξέπεη λα πξνσζεί: Σε δηακφξθσζε εζληθήο δαζηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα ζέηεη ζηφρνπο δεθαεηίαο ζπλνδεπφκελε απφ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλφξζσζε ησλ δαζηθψλ θαη ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαπνηάκηα, παξφρζηα δάζε θαη πεξηαζηηθά δάζε, θαζψο ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο είλαη ζήκεξα πξαθηηθά αλχπαξθηε. Σε κεηάβαζε απφ ηε δαζνπνλία κε ζθνπφ ηελ αεηθνξία ησλ θαξπψζεσλ μχινπ ζε κία αεηθνξηθή δαζνπνλία πνιιαπιψλ ζθνπψλ. Απηή πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε δξάζεηο δηαρείξηζεο απεηινχκελσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη αζζελεηψλ. Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή μπιείαο πξνζθέξνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε φπσο ε πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο, ε πδαηηθή νηθνλνκία, πέξα βεβαίσο ηεο ηεξάζηηαο αμίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ κέρξη ζήκεξα δηαρείξηζε έρεη πξνζθέξεη ζηε πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο θχζεο, σζηφζν ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζζεί κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ πξνζηαζία θαη εμνηθνλφκεζε ησλ πδάησλ, θ.ιπ. Χο δηαρείξηζε λνείηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην πηζηεχνπκε φηη, πέξα ηεο δξνκνινγεκέλεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ, είλαη αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηεζεί ζπλνιηθά ν Γαζηθφο Θψδηθαο, ψζηε ην ζχλνιν ησλ δαζνπνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ηα δαζηθά ηερληθά έξγα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε άζθεζε ηεο ηδησηηθήο δαζνπνλίαο, ε ζήξα θ.ιπ. λα ελαξκνληζζνχλ κε ην επξχηεξν πιαίζην πνιηηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ε Η BirdLife Internatinal είναι μια διεθνήρ ένωζη Μη Κςβεπνηηικών Πεπιβαλλονηικών Οπγανώζεων με εηαίποςρ ζε πάνω από 100 σώπερ, 40 από ηιρ οποίερ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην Εςπώπη. Η Ελληνική Οπνιθολογική Εηαιπεία είναι ο εηαίπορ ηηρ BirdLife Internatinal ζηην Ελλάδα. Σκοπόρ ηηρ Οπνιθολογικήρ είναι η μελέηη και η πποζηαζία ηων άγπιων ποςλιών και ηων βιοηόπων ηοςρ.

2 αλαζεψξεζε απνηειεί εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηα δάζε πνπ ζα επηηξέςεη ηνλ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ πνπ είλαη θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο δαζνπνλίαο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζέηνπκε ππφςε ζαο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη ζρφιηα ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηνπο εμήο λφκνπο θαη ΘΤΑ: 1) Λ.Γ. 86/69, Γαζηθφο Θψδηθαο 2) Λ. 998/79, «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο» 3) ΠΓ 126/86, «Γηαδηθαζία παξαρψξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ δαζψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο» 4) Λ.1734/87 «Πεξί βνζθνηφπσλ θαη ξπζκίζεηο δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θαη κε άιιεο παξαρσξήζεηο θαζψο θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο» 5) Λ. 3208/2003, «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 6) ΘΤΑ Ζ.Π /1807/Δ.103 «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο» (ΦΔΘ Β 1495/ ) 7) Λ. 2637/1998 πεξί Θαηαθπγίσλ Άγξηαο Εσήο 8) Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ ΤΠΑΑΣ 80362/1671/ I. ΟΡΙΜΟ ΓΑΟΤ ΚΑΙ ΓΑΙΚΗ ΔΚΣΑΗ (ΑΡΘΡΟ 3 Ν. 998/79). ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΟΡΣΟΛΙΒΑΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΤΓΑΝΩΓΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ. «Ωο δάσος ή δασικό οικοσύστημα λνείηαη ην νξγαληθό ζύλνιν άγξησλ θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί ζπλππαξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Δαζηθή έθηαζε ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά.» Ζ σο άλσ εληφο εηζαγσγηθή παξάγξαθφο πξνζηέζεθε ζην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο απφ ην Φήθηζκα ηεο Ε Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (Φ.Δ.Θ. 84/ /Σ.Α.). Πξνηείλεηαη ε παξαθάησ δηαηχπσζε σο δηεπθξίληζε ηεο έλλνηαο ηεο δαζηθήο έθηαζεο: «Δασική έκταση νξίδεηαη θάζε έθηαζε κε θπζηθή βιάζηεζε ή βξαρώδεο ή άγνλε κε έθηαζε κεγαιύηεξεο ησλ 0,3 εθη., ζηελ νπνία ηα δέλδξα, νη ζάκλνη θαη νη εκίζακλνη έρνπλ θάιπςε κηθξόηεξε ηνπ 15% ηνπ ζπλόινπ, αλεμαξηήησο ηνπ πςνκέηξνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη.» ε θάζε πεξίπησζε είλαη αλαγθαίν ζηνλ νξηζκφ ηνπ δάζνπο θαη ηεο δαζηθήο έθηαζεο λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:

3 1) Διάρηζηε επηθάλεηα 0,3 εθηάξηα. 2) Λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ νξηζκφ ηα «μπιψδε θπηά» θαη λα πξνζηεζνχλ ηα δέληξα, ζάκλνη θαη εκίζακλνη. 3) Λα δηαηεξεζεί ην 15% ηεο θάιπςεο ηεο έθηαζεο απφ δέληξα ή ζάκλνπο 4) Λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη άγνλεο θαη βξαρψδεηο εθηάζεηο ζηνλ νξηζκφ, θαζψο θηινμελνχλ ζεκαληηθή βηνπνηθηιφηεηα εηδηθά ζηηο λεζησηηθέο εθηάζεηο. II. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΑΩΝ Α. Γενικές επιζημάνζεις 1. τεδιαζμός ηης διατείριζης. Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δαζνπνλίαο. Θεσξνχκε σζηφζν ζθφπηκν, ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δαζνπνλίαο, ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο λα εκπινπηηζζεί κε: Γεθαεηνχο δηάξθεηαο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο δηαρείξηζεο δαζψλ θαη ιηβαδηψλ ζε επίπεδν ιεθαλψλ απνξξνήο. Οη πεξηνρέο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ πξνηείλεηαη λα νξίδνληαη κε βάζε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, λα αθνινπζνχλ δειαδή ηα φξηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Λεξά (2000/60/ΔΘ) ζηελ Διιάδα.. Απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο δηαρεηξηζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα κεγάιεο ρσξηθέο ελφηεηεο δαζηθψλ θαη δαζνιηβαδηθψλ ηνπίσλ. Δπίζεο, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ νηθνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε εηδψλ κε κεγάιεο ρσξνθξάηεηεο (π.ρ. ηα αξπαθηηθά) θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο επνρηθά κεηαθηλνχκελεο θηελνηξνθίαο. Σελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ιηβαδηθψλ θαη δαζνιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κε δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελφ είλαη αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηεζεί. Οη κειέηεο ζα πξνζδηνξίδνπλ πνηέο απφ ηηο ιηβαδηθέο θαη δαζνιηβαδηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη σο βνζθφηνπνη ζηνπο ΟΣΑ, κε πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη κε πνηα έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζεί ε εθηαηηθή θηελνηξνθία πνπ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ απηψλ. Σελ έληαμε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθνχκελσλ δαζνπνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ ηαρεία πξνζαξκνγή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο κε ηελ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο θαιψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη αζηνρηψλ πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ζ παξαθνινχζεζε ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθνξάο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαζνπνλίαο. 2. Η άζκηζη ηης διατείριζης. Ζ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε απηεπηζηαζία θαη λα πεξηνξηζζεί ν ξφινο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο εξγαζίεο πινηνκίαο θαη κεηαηφπηζεο. Δπίζεο, ν ζπνπδαίνο ξφινο ησλ δαζψλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, δειαδή ηελ παξνρή θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεζία ησλ ειιεληθψλ δαζψλ

4 δελ επηηξέπεη ηελ εκπινθή ηδησηψλ ζε θαλέλα ζηάδην ηεο άζθεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ. Β. Διδικές επιζημάνζεις 1. Γαζικές διατειριζηικές μελέηες. Κέρξη ζήκεξα ε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο πινπνηείηαη κε πξνδηαγξαθέο ηνπ 1965 πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηε δαζνπνλία ησλ πνιιαπιψλ ζθνπψλ, θαη δελ βνεζνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ 1. Ζ Γηππνπξγηθή Γηάζθεςε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ηεο Δπξψπεο ζην Φήθηζκα ηνπ Διζίλθη πξνζδηφξηζε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ σο: «ε δηαρείξηζε θαη ρξήζε ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ [λα γίλεηαη] θαηά ηξόπν θαη ζε βαζκό ώζηε λα δηαηεξείηαη ε βηνπνηθηιόηεηά ηνπο, ε ηθαλόηεηα αλαγέλλεζεο, ε δσηηθόηεηά ηνπο θαη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα επηηεινύλ, ηώξα θαη ζην κέιινλ, ηηο εύινγεο νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ζε ηνπηθό, εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν, θαη όηη δελ πξνθαιεί βιάβε ζε άιια νηθνζπζηήκαηα». Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε πξνηείλεηαη λα απνηειεί γεληθή θαηεχζπλζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3208/2003 πνπ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. ην πιαίζην ηεο εμειηζφκελεο δηαδηθαζίαο επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ θαη ζε εθαξκνγή απηήο ηεο ζέζεο πξνηείλεηαη ζηνπο ζθνπνχο θάζε δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο λα πξνζηεζνχλ σο ζθνπνί δηαρείξηζεο ηα εμήο: Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε δξάζεηο δηαρείξηζεο απεηινχκελσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο Ζ εμαζθάιηζε παξαγσγήο λεξνχ θαη πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ελ φςεη ησλ κειινληηθψλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Ζ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπίσλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη εληφο ησλ πςειψλ δαζψλ ψζηε λα εληζρπζεί ε κσζατθφηεηα ησλ θαιχςεσλ ρξήζεο γεο ε δάζε εληφο Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, πξνηείλνπκε επηπιένλ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ (ΦΔΘ 1495Β/2010 θαη ηελ ΘΤΑ νξηδνληίσλ κέηξσλ γηα ηηο ΕΔΠ νη νπνίεο αλακέλνληαη πξνο έγθξηζε) ε αλάπηπμε Δηδηθήο Οξηδφληηαο Κειέηεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ εληφο ΕΔΠ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ θαη ησλ Γαζηθψλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ, ζηελ νπνία ζα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο, επθξηλήο επηζήκαλζεο θαη ζέζπηζε πεξηκέηξνπ κε δηαρείξηζεο ηεο ζπζηάδαο ζε θσιηέο, ζέζπηζε πιήξνπο απαγφξεπζεο ή πεξηφδνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. Δπίζεο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ θσιενπνίεζεο θαη ηξνθνιεςίαο γηα ηα είδε πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ δηαρείξηζεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 1 Αναλυτικά παραθέτονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ

5 2. Διδικά θέμαηα διατείριζης. Ο Γαζηθφο Θψδηθαο πεξηιακβάλεη πιεζψξα δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη δαζνθνκηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη. Θαζψο ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Διιάδαο έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ επνρή έθδνζήο ηνπ θαη ε γλψζε καο γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα έρεη δηεπξπλζεί εληππσζηαθά πηζηεχνπκε φηη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη αλαγθαίν λα επαλεμεηαζζνχλ. Απηέο νη δηαηάμεηο αθνξνχλ: ηηο απνςηισηηθέο πινηνκίεο, ηελ επηινγή ησλ πξνο πινηνκία δέληξσλ, ηε δηαηήξεζε δηαθέλσλ, ηε δηάλνημε δάζνπο, ηε δηαρείξηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηε κεηαππξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: Πξεκλνθπήο δηαρείξηζε Ζ πξεκλνθπήο δηαρείξηζε είλαη κηα κνξθή δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ πνπ παξνπζηάδεη νξηζκέλα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε κηα επνρή πνπ ην θαπζφμπιν απνηεινχζε θξίζηκν ελεξγεηαθφ πφξν γηα ηε ρψξα. Παξά ηηο βειηηψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη (παξαθξαηήκαηα θ.ιπ.) ζηαδηαθά ππνβαζκίδνπλ ηα δάζε, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ αμία ηνπο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαζψο ηα δέλδξα έρνληαο κηθξή δηάκεηξν δελ δεκηνπξγνχλ κηθξνελδηαηηήκαηα θαη δελ παξάγνπλ θαξπνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην πλεχκα ηνπ Άξζξνπ 62 ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, πξνηείλνπκε ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ απνςηισηηθψλ πινηνκηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγσγήο ησλ πξεκλνθπψλ δαζψλ ζε ζπεξκνθπή. Δπίζεο, πξνηείλνπκε νη απνςηισηηθέο πινηνκίεο λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ, παινπθηψλ θ.α., πνπ ζπλάδνπλ ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ δηαηήξεζε απεηινχκελσλ εηδψλ ή νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ιακβάλνληαο κέηξα γηα δεκηνπξγία παξαθξαηεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ζην ¼ ηεο έθηαζεο. Δηαηήξεζε ππεξώξηκσλ, λεθξώλ ηζηάκελσλ θαη θαηαθείκελσλ δέλδξσλ Σα ψξηκα, θνπθαιεξά, λεθξά δέλδξα είλαη πεγή δσήο γηα πνιιά είδε θπηψλ, δψσλ θαη κπθήησλ. Πξνηείλεηαη, κέζσ ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, ε πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Δπξσπατθψλ Οηθνινγηθά εκαληηθψλ Γαζψλ (Bilgical Imprtant Frests) απφ ηε Βαιηηθή σο ηα Βαιθάληα πνπ νινθιεξψζεθε απφ ην BirdLife Internatinal (http://www.frestmapping.net/). Ζ απνγξαθή δίλεη κία ρξήζηκε λέα θαηεχζπλζε γηα ηα πξαθηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: Απαγφξεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ λεθξψλ ηζηάκελσλ ή/ θαη θαηαθείκελσλ δέλδξσλ θαη δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 50 θ.κ. λεθξνχ ηζηάκελνπ ή θαηαθείκελνπ μχινπ αλά εθηάξην εληφο ηεο ζπζηάδαο. Ζ πνζφηεηα απηή κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπζηάδαο λα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 5% ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο ψξηκσλ θαη ππεξψξηκσλ αηφκσλ δέλδξσλ ή/θαη αηφκσλ ζηξεβιψλ, θαθφκνξθσλ, θνπθαιεξψλ, δηραισηψλ. ε πξνζηαηεπφκελα δάζε πνπ εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ηα παξαπάλσ κεγέζε ηνπ λεθξνχ μχινπ, ησλ ψξηκσλ θαη ππεξψξηκσλ, θαθφκνξθσλ, ζηξεβιψλ θαη δηραισηψλ αηφκσλ πξνζαπμάλνληαη θαηά 25%.

6 Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Δηαρείξηζε δηαθέλσλ θαη αλνηγκάησλ κέζα ζε πςειά δάζε Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε κε θαηάιιειεο επεκβάζεηο ελφο πνζνζηνχ ηεο έθηαζεο θάζε δάζνπο σο δηαθέλσλ θαη αλνηγκάησλ εληφο ησλ δαζψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Χο δηάθελν πξνηείλνπκε λα ζεσξείηαη «θάζε κε θαιππηόκελνο από δέληξα έθηαζε ζε ζπζηάδεο κε ζπγθόκκσζε >70%, ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε δηάζηαζε είλαη κεγαιύηεξε από ην κέγηζην ύςνο ησλ δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξπθέο ηνπ». Σν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ησλ δηαθέλσλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, ζπλεπψο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο δηαηήξεζήο ηνπο. Δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ Δίλαη γλσζηφ φηη ην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δαζηθψλ εξγαζηψλ, δηεπθνιχλεη φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πξφζβαζε ζε ιαζξνζήξεο, εκπξεζηέο, ιαζξνυινηφκνπο θ.α. θαη απμάλεη ηελ φριεζε γηα ηελ άγξηα δσή. Πξνηείλεηαη ε ηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα (άξζξα ) ψζηε: Γαζηθνί δξφκνη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πνπ παχνπλ λα εμππεξεηνχλ δαζηθέο εξγαζίεο ή αλάγθεο ππξαζθάιεηαο λα παχνπλ ζπληεξνχληαη θαη λα απνθαζίζηαληαη ζηηο ζέζεηο νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε εζηίεο δηάβξσζεο. Γαζηθνί νδνί θαη κνλνπάηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δαζηθή αλαςπρή λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ δάζνπο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Δαζηθέο ππξθαγηέο Έσο ζήκεξα νη δαζηθέο ππξθαγηέο αληηκεησπίδνληαη σο κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαη αληίζηνηρα αληηκεησπίδεηαη θαη ε κεηαππξηθή ηνπο δηαρείξηζε, ελψ ην βάξνο δίλεηαη ζηελ θαηαζηνιή. Πξνηείλνπκε νη Γαζηθέο Γηαρεηξηζηηθέο Κειέηεο λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθφ θεθάιαην δηαρείξηζεο ησλ ππξθαγηψλ ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα πξφιεςεο, νη πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο γηα πξνζηαζία θαη ν ρεηξηζκφο κηθξήο έθηαζεο ππξθαγηψλ έξπνπζαο κνξθήο πνπ σο γλσζηφλ θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ ζεηηθά ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηα ρέδηα Ππξνπξνζηαζίαο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κε ηνλ Θνηλνηηθφ Θαλνληζκφ 2158/1992/ΔΟΘ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ην 2010 «Εθηίκεζε ηνπ Κηλδύλνπ ησλ Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη Καηλνηόκεο Σηξαηεγηθέο ηεο Πξόιεςεο Ππξθαγηώλ» 2. Ζ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ππξθαγηψλ θαη λα ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην δαζηθφ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην δάζνο. Πξνηείλνπκε επίζεο ηελ ηήξεζε ιεπηνκεξψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππξθαγηέο κέζσ ελφο Κεηξψνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαηαλνκή θαη απψιεηεο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 2158/1992/ΔΟΘ Μεηαππξηθή δηαρείξηζε. 2

7 ε φ, ηη αθνξά ηε κεηαππξηθή δηαρείξηζε έσο ζήκεξα νη επηπηψζεηο απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο δελ αληηκεησπίδνληαλ θάησ απφ έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο αιιά απνζπαζκαηηθά. Απηφ δηεπθνιπλφηαλ απφ ην φηη ζηα ρακειά πςφκεηξα φπνπ θπξίσο εκθαλίδνληαλ νη κεγάιεο ππξθαγηέο ε βιάζηεζε είλαη πξνζαξκνζκέλε λα απνθαζίζηαηαη θπζηθά. Δπίζεο νη πεξηνρέο πνπ θαίγνληαλ ζεσξνχληαλ σο κηθξήο ζεκαζίαο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ελψ νη θακέλνη θνξκνί δηαηίζεληαη γηα θαπζφμπια. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ κεγάισλ ππξθαγηψλ ζε δάζε πνπ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε απηέο φπσο ηα δάζε ειάηεο θαη καχξεο πεχθεο ππνρξεψλεη ζε αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο ε νπνία γηα λα εθαξκνζζεί ζα πξέπεη λα απνηππσζεί ζην ππφ αλακφξθσζε λνκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ κε ηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ έθδνζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ νδεγηψλ. ηνλ άμνλα ηεο κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πξνηείλνπκε ηα εμήο: Λα ζεζκνζεηεζεί εληαίν ζχζηεκα κεηαππξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ππξθαγηψλ κε δπν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε γίλεηαη εθηίκεζε ησλ άκεζσλ θηλδχλσλ δηάβξσζεο ή άιισλ ρεηκαξξηθψλ θαηλφκελσλ ψζηε λα πινπνηνχληαη ηα ζρεηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο, ελψ ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη αλ είλαη ζθφπηκε ε δηεμαγσγή ηεο δεχηεξεο θάζεο απνηίκεζεο ησλ νηθνινγηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ππξθαγηά πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ κέηξα απνθαηάζηαζεο. Ζ απνηίκεζε θαη ζηηο δπν θάζεηο κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο δαζηθέο ππεξεζίεο κε ηελ επηθνπξία εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο έδξεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Θαηά ηελ απνθαηάζηαζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη ζηε θπζηθή απνθαηάζηαζε σο ηελ πιένλ νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή κέζνδν. Κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ θηλδπλεχνπλ απεηινχκελα ή πξνζηαηεπφκελα είδε ρισξίδαο ή παλίδαο ή απεηινχκελνη ηχπνη νηθνηφπσλ λα γίλεηαη ηερλεηή απνθαηάζηαζε (π.ρ. καχξε πεχθε ζε αείθπιια πιαηχθπιια). Λα ζπληαρζνχλ Οδεγίεο δηαρείξηζεο ηεο θακέλεο μπιείαο ψζηε λα κελ ζίγεηαη ε θπζηθή αλαγέλλεζε θαη λα επλνείηαη ε θπζηθή κεηαππξηθή εμέιημε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα είδε πνπ πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή. ε πεξίπησζε πνπ εθηηκάηαη φηη απηφ είλαη αδχλαηνλ ή φηη ε καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ησλ εηδψλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο είλαη επηζθαιήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη είδε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηα νπνία θξίλεηαη φηη ζα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο λέεο ζπλζήθεο φπσο π.ρ. ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε πιήξε θαη απφιπηε απαγφξεπζε ρξήζεο μεληθψλ εηδψλ απφ άιιεο επείξνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απαγφξεπζε ηεο ςεπδαθαθίαο θαη ηνπ επθαιχπηνπ (ελζσκάησζε παξνχζαο παξαγξάθνπ ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 1157/1980). Λα δεκηνπξγεζνχλ ηξάπεδεο ζπφξσλ φισλ ησλ δαζηθψλ εηδψλ θαη ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο παξαγσγήο θπηεπηηθνχ πιηθνχ γηα φια ηα δαζηθά είδε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε. Λα ζεζκνζεηεζεί ε ππνρξέσζε θαιιηέξγεηαο ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη εηδψλ ζηα δαζηθά θπηψξηα. Λα απαγνξεπηεί ε θαιιηέξγεηα θαη ε δηάζεζε, απφ ηα θξαηηθά δαζηθά θπηψξηα, μεληθψλ εηδψλ. Λα βειηησζεί ην ζχζηεκα ζπιινγήο ζπφξνπ θαη παξαγσγήο θπηεπηηθνχ πιηθνχ κε

8 θπηψξηα αλά θπηνγεσγξαθηθή δψλε ζε δπν ζέζεηο, έλα πεδηλφ, έλα νξεηλφ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο λα ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο ηνπ θπηεπηηθνχ πιηθνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζκφ. III. ΘΗΡΑ ΝΔΔ ΓΡΑΔΙ Όζνλ αθνξά ηε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί ζήξαο έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ θπξία Θπξηάδνγινπ νη Θέζεηο θαη Πξνηάζεηο ηεο Οξληζνινγηθήο γηα έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην θπλήγη ζηελ Διιάδα. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Κε εθηίκεζε, Καιακψ Θνξκπέηε Τπεχζπλε Θεκάησλ Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Δσρωπαϊκές νομοθεζίες και καηεσθύνζεις ζτεηικά με ηην διατείριζη δαζών Green Paper n Frest Prtectin and Infrmatin in the EU: preparing frests fr climate change (COM(2010)66 final) White Paper Adapting t Climate Change: twards a Eurpean Framewrk fr actin COM (2009) Θνηλνηηθή Οδεγία γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Άγξησλ Πνπιηψλ (2009/147/ΔΔ), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηε εζληθή λνκνζεζία κε ην ΦΔΘ Β 1495/ Φήθηζκα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηηο Πεξηνρέο Άγξηαο Φχζεο (Wilderness Areas) (INI/2008/2210) Γαζηθή ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (OJ C 56/1 26 February 1999) θαη ηελ Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (COM (2005) 84 final), EU Frest Actin Plan (FAP) (COM(2006) 302 final) θαη ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ, Αλαθνξά γηα ηελ Θαηάζηαζε Γηαηήξεζεο ησλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ (COM (2009)358 final), φπσο πξνβιέπεη ε Θνηλνηηθή Οδεγία 92/43/ΔΟΘ Shaping frest cmmunicatin in the Eurpean Unin: public perceptins f frests and frestry (Tender n. AGRI-2008-EVAL-10) χκβαζε Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC), ην Πξσηφθνιιν ηνπ Θηφην θαη ηνλ Οδεγφ Οξζψλ Πξαθηηθψλ ηνπ IPCC Υξήζεηο Γεο, Αιιαγέο Υξήζεσλ Γεο θαη Γαζφπνλίαο (LULUCF), ρέδην Γξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηε Βηνκάδα (COM (2005) 628 final) Θνηλνηηθή Οδεγία 1999/105/EC γηα ηελ Αγνξά Γαζηθψλ Αλαπαξαγσγηθψλ Τιηθψλ (OJ L 11/ ) Σερληθή Αλαθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Οξγαληζκνχ N 9/2006 Eurpean frest types: Categries and types fr sustainable frest management reprting and plicy Αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Γ.Γ. Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Impacts f Climate Change n Eurpean Frests and Optins fr Adaptatin (AGRI G4-06), Αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γ.Γ. Πεξηβάιινληνο EU plicy ptins fr the prtectin f Eurpean frests against harmful impacts (ENV.B.1/ETU/2008/0049)

10 Παράρηημα ΙΙ Διιεληθή λνκνζεζία πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί επθξηλψο ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο Π.Γ. 67/1981 : Γηα ηε πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο θαη θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο έξεπλαο απηψλ. (ΦΔΘ 23,43/Α) Λ. 1335/1983: Θχξσζε δηεζλνχο ζχκβαζεο (Βέξλε, ) γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο. (χκβαζε Βέξλεο, ΦΔΘ32/Α) Λ. 1650/1986 : Γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ΦΔΘ 160/Α) Λ. 2204/1994: Θχξσζε ζχκβαζεο γηα ηελ βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, πνπ ππεγξάθε ζην Ρίν Ληε Σδαλέηξν ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1992 (ΦΔΘ 59/Α) θαη Απφθαζε 93/626/ΔOK ηνπ πκβνπιίνπ. Αξηζ. L309, Λ.1650/1986: Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, (ΦΔΘ 160/Α) Λ. 2742/99: Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο. (ΦΔΘ 207/Α)

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗ Ζ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΧΝ ΓΑ ΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1.6 2.1 2.2 Ζ

Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗ Ζ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΧΝ ΓΑ ΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1.6 2.1 2.2 Ζ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ABSTRACT... 4 ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΗ ΓΑΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.1 Γάζε θαη ππξθαγηέο... 10 1.2 Αίηηα, ζπλέπεηεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper Αναπροσανατολισμός της Δασικής Διαχειριστικής στην Ελλάδα

Working Paper Αναπροσανατολισμός της Δασικής Διαχειριστικής στην Ελλάδα econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kalapodis,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε ΠΡΟΣΑΖ 2013 Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε Αλαζεσξεκέλε πξφηαζε νξζήο ρσξνζέηεζεο ηνπ WWF Διιάο Ξξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: WWF Διιάο. Αηνιηθά Ξάξθα ζηελ Θξάθε: Αλαζεσξεκέλε Ξξφηαζε Νξζήο Σσξνζέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΖΔΩΝ Εγρεηξίδην ρεδηαζκνύ, Δηεμαγωγήο θαη Απνηίκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα