τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας"

Transcript

1 Αθήνα: Βαζιλέωρ Ηπακλείος 24, , Τηλ./Φαξ: , Θεσσαλονίκη: Καζηπιηζίος 8, , Τηλ./Φαξ: , Website: Αζήλα, 23 Μαξηίνπ 2011 Αρ.πρωη.11/92 τόλια ηης Δλληνικής Ορνιθολογικής Δηαιρείας για ηην αναθεώρηζη ηης δαζικής Νομοθεζίας ε απάληεζε ηεο επηζηνιήο ζαο κε αξ.πξση. 129 θαη εκεξνκελία , ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαηαζέηεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Θεσξνχκε εμαξρήο ηελ αλακφξθσζε ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο έλα αλαγθαίν θαη δχζθνιν έξγν, θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Διιάδαο. Σν λέν λνκηθφ πιαίζην θαηά ηελ άπνςή καο πξέπεη λα πξνσζεί: Σε δηακφξθσζε εζληθήο δαζηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα ζέηεη ζηφρνπο δεθαεηίαο ζπλνδεπφκελε απφ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλφξζσζε ησλ δαζηθψλ θαη ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαπνηάκηα, παξφρζηα δάζε θαη πεξηαζηηθά δάζε, θαζψο ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο είλαη ζήκεξα πξαθηηθά αλχπαξθηε. Σε κεηάβαζε απφ ηε δαζνπνλία κε ζθνπφ ηελ αεηθνξία ησλ θαξπψζεσλ μχινπ ζε κία αεηθνξηθή δαζνπνλία πνιιαπιψλ ζθνπψλ. Απηή πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε δξάζεηο δηαρείξηζεο απεηινχκελσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη αζζελεηψλ. Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή μπιείαο πξνζθέξνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε φπσο ε πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο, ε πδαηηθή νηθνλνκία, πέξα βεβαίσο ηεο ηεξάζηηαο αμίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ κέρξη ζήκεξα δηαρείξηζε έρεη πξνζθέξεη ζηε πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο θχζεο, σζηφζν ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζζεί κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ πξνζηαζία θαη εμνηθνλφκεζε ησλ πδάησλ, θ.ιπ. Χο δηαρείξηζε λνείηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην πηζηεχνπκε φηη, πέξα ηεο δξνκνινγεκέλεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ, είλαη αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηεζεί ζπλνιηθά ν Γαζηθφο Θψδηθαο, ψζηε ην ζχλνιν ησλ δαζνπνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ηα δαζηθά ηερληθά έξγα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε άζθεζε ηεο ηδησηηθήο δαζνπνλίαο, ε ζήξα θ.ιπ. λα ελαξκνληζζνχλ κε ην επξχηεξν πιαίζην πνιηηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ε Η BirdLife Internatinal είναι μια διεθνήρ ένωζη Μη Κςβεπνηηικών Πεπιβαλλονηικών Οπγανώζεων με εηαίποςρ ζε πάνω από 100 σώπερ, 40 από ηιρ οποίερ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην Εςπώπη. Η Ελληνική Οπνιθολογική Εηαιπεία είναι ο εηαίπορ ηηρ BirdLife Internatinal ζηην Ελλάδα. Σκοπόρ ηηρ Οπνιθολογικήρ είναι η μελέηη και η πποζηαζία ηων άγπιων ποςλιών και ηων βιοηόπων ηοςρ.

2 αλαζεψξεζε απνηειεί εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηα δάζε πνπ ζα επηηξέςεη ηνλ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ πνπ είλαη θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο δαζνπνλίαο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζέηνπκε ππφςε ζαο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη ζρφιηα ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηνπο εμήο λφκνπο θαη ΘΤΑ: 1) Λ.Γ. 86/69, Γαζηθφο Θψδηθαο 2) Λ. 998/79, «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο» 3) ΠΓ 126/86, «Γηαδηθαζία παξαρψξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ δαζψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο» 4) Λ.1734/87 «Πεξί βνζθνηφπσλ θαη ξπζκίζεηο δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θαη κε άιιεο παξαρσξήζεηο θαζψο θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο» 5) Λ. 3208/2003, «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 6) ΘΤΑ Ζ.Π /1807/Δ.103 «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο» (ΦΔΘ Β 1495/ ) 7) Λ. 2637/1998 πεξί Θαηαθπγίσλ Άγξηαο Εσήο 8) Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ ΤΠΑΑΣ 80362/1671/ I. ΟΡΙΜΟ ΓΑΟΤ ΚΑΙ ΓΑΙΚΗ ΔΚΣΑΗ (ΑΡΘΡΟ 3 Ν. 998/79). ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΟΡΣΟΛΙΒΑΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΤΓΑΝΩΓΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ. «Ωο δάσος ή δασικό οικοσύστημα λνείηαη ην νξγαληθό ζύλνιν άγξησλ θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί ζπλππαξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Δαζηθή έθηαζε ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά.» Ζ σο άλσ εληφο εηζαγσγηθή παξάγξαθφο πξνζηέζεθε ζην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο απφ ην Φήθηζκα ηεο Ε Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (Φ.Δ.Θ. 84/ /Σ.Α.). Πξνηείλεηαη ε παξαθάησ δηαηχπσζε σο δηεπθξίληζε ηεο έλλνηαο ηεο δαζηθήο έθηαζεο: «Δασική έκταση νξίδεηαη θάζε έθηαζε κε θπζηθή βιάζηεζε ή βξαρώδεο ή άγνλε κε έθηαζε κεγαιύηεξεο ησλ 0,3 εθη., ζηελ νπνία ηα δέλδξα, νη ζάκλνη θαη νη εκίζακλνη έρνπλ θάιπςε κηθξόηεξε ηνπ 15% ηνπ ζπλόινπ, αλεμαξηήησο ηνπ πςνκέηξνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη.» ε θάζε πεξίπησζε είλαη αλαγθαίν ζηνλ νξηζκφ ηνπ δάζνπο θαη ηεο δαζηθήο έθηαζεο λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:

3 1) Διάρηζηε επηθάλεηα 0,3 εθηάξηα. 2) Λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ νξηζκφ ηα «μπιψδε θπηά» θαη λα πξνζηεζνχλ ηα δέληξα, ζάκλνη θαη εκίζακλνη. 3) Λα δηαηεξεζεί ην 15% ηεο θάιπςεο ηεο έθηαζεο απφ δέληξα ή ζάκλνπο 4) Λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη άγνλεο θαη βξαρψδεηο εθηάζεηο ζηνλ νξηζκφ, θαζψο θηινμελνχλ ζεκαληηθή βηνπνηθηιφηεηα εηδηθά ζηηο λεζησηηθέο εθηάζεηο. II. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΑΩΝ Α. Γενικές επιζημάνζεις 1. τεδιαζμός ηης διατείριζης. Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δαζνπνλίαο. Θεσξνχκε σζηφζν ζθφπηκν, ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δαζνπνλίαο, ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο λα εκπινπηηζζεί κε: Γεθαεηνχο δηάξθεηαο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο δηαρείξηζεο δαζψλ θαη ιηβαδηψλ ζε επίπεδν ιεθαλψλ απνξξνήο. Οη πεξηνρέο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ πξνηείλεηαη λα νξίδνληαη κε βάζε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, λα αθνινπζνχλ δειαδή ηα φξηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Λεξά (2000/60/ΔΘ) ζηελ Διιάδα.. Απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο δηαρεηξηζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα κεγάιεο ρσξηθέο ελφηεηεο δαζηθψλ θαη δαζνιηβαδηθψλ ηνπίσλ. Δπίζεο, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ νηθνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε εηδψλ κε κεγάιεο ρσξνθξάηεηεο (π.ρ. ηα αξπαθηηθά) θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο επνρηθά κεηαθηλνχκελεο θηελνηξνθίαο. Σελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ιηβαδηθψλ θαη δαζνιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κε δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελφ είλαη αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηεζεί. Οη κειέηεο ζα πξνζδηνξίδνπλ πνηέο απφ ηηο ιηβαδηθέο θαη δαζνιηβαδηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη σο βνζθφηνπνη ζηνπο ΟΣΑ, κε πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη κε πνηα έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζεί ε εθηαηηθή θηελνηξνθία πνπ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ απηψλ. Σελ έληαμε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθνχκελσλ δαζνπνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ ηαρεία πξνζαξκνγή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο κε ηελ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο θαιψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη αζηνρηψλ πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ζ παξαθνινχζεζε ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθνξάο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαζνπνλίαο. 2. Η άζκηζη ηης διατείριζης. Ζ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε απηεπηζηαζία θαη λα πεξηνξηζζεί ν ξφινο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο εξγαζίεο πινηνκίαο θαη κεηαηφπηζεο. Δπίζεο, ν ζπνπδαίνο ξφινο ησλ δαζψλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, δειαδή ηελ παξνρή θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεζία ησλ ειιεληθψλ δαζψλ

4 δελ επηηξέπεη ηελ εκπινθή ηδησηψλ ζε θαλέλα ζηάδην ηεο άζθεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ. Β. Διδικές επιζημάνζεις 1. Γαζικές διατειριζηικές μελέηες. Κέρξη ζήκεξα ε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο πινπνηείηαη κε πξνδηαγξαθέο ηνπ 1965 πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηε δαζνπνλία ησλ πνιιαπιψλ ζθνπψλ, θαη δελ βνεζνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ 1. Ζ Γηππνπξγηθή Γηάζθεςε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ηεο Δπξψπεο ζην Φήθηζκα ηνπ Διζίλθη πξνζδηφξηζε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ σο: «ε δηαρείξηζε θαη ρξήζε ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ [λα γίλεηαη] θαηά ηξόπν θαη ζε βαζκό ώζηε λα δηαηεξείηαη ε βηνπνηθηιόηεηά ηνπο, ε ηθαλόηεηα αλαγέλλεζεο, ε δσηηθόηεηά ηνπο θαη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα επηηεινύλ, ηώξα θαη ζην κέιινλ, ηηο εύινγεο νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ζε ηνπηθό, εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν, θαη όηη δελ πξνθαιεί βιάβε ζε άιια νηθνζπζηήκαηα». Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε πξνηείλεηαη λα απνηειεί γεληθή θαηεχζπλζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3208/2003 πνπ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. ην πιαίζην ηεο εμειηζφκελεο δηαδηθαζίαο επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ θαη ζε εθαξκνγή απηήο ηεο ζέζεο πξνηείλεηαη ζηνπο ζθνπνχο θάζε δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο λα πξνζηεζνχλ σο ζθνπνί δηαρείξηζεο ηα εμήο: Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε δξάζεηο δηαρείξηζεο απεηινχκελσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο Ζ εμαζθάιηζε παξαγσγήο λεξνχ θαη πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ελ φςεη ησλ κειινληηθψλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Ζ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπίσλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη εληφο ησλ πςειψλ δαζψλ ψζηε λα εληζρπζεί ε κσζατθφηεηα ησλ θαιχςεσλ ρξήζεο γεο ε δάζε εληφο Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, πξνηείλνπκε επηπιένλ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ (ΦΔΘ 1495Β/2010 θαη ηελ ΘΤΑ νξηδνληίσλ κέηξσλ γηα ηηο ΕΔΠ νη νπνίεο αλακέλνληαη πξνο έγθξηζε) ε αλάπηπμε Δηδηθήο Οξηδφληηαο Κειέηεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ εληφο ΕΔΠ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ θαη ησλ Γαζηθψλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ, ζηελ νπνία ζα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο, επθξηλήο επηζήκαλζεο θαη ζέζπηζε πεξηκέηξνπ κε δηαρείξηζεο ηεο ζπζηάδαο ζε θσιηέο, ζέζπηζε πιήξνπο απαγφξεπζεο ή πεξηφδνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. Δπίζεο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ θσιενπνίεζεο θαη ηξνθνιεςίαο γηα ηα είδε πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ δηαρείξηζεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 1 Αναλυτικά παραθέτονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ

5 2. Διδικά θέμαηα διατείριζης. Ο Γαζηθφο Θψδηθαο πεξηιακβάλεη πιεζψξα δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη δαζνθνκηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη. Θαζψο ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Διιάδαο έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ επνρή έθδνζήο ηνπ θαη ε γλψζε καο γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα έρεη δηεπξπλζεί εληππσζηαθά πηζηεχνπκε φηη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη αλαγθαίν λα επαλεμεηαζζνχλ. Απηέο νη δηαηάμεηο αθνξνχλ: ηηο απνςηισηηθέο πινηνκίεο, ηελ επηινγή ησλ πξνο πινηνκία δέληξσλ, ηε δηαηήξεζε δηαθέλσλ, ηε δηάλνημε δάζνπο, ηε δηαρείξηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηε κεηαππξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: Πξεκλνθπήο δηαρείξηζε Ζ πξεκλνθπήο δηαρείξηζε είλαη κηα κνξθή δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ πνπ παξνπζηάδεη νξηζκέλα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε κηα επνρή πνπ ην θαπζφμπιν απνηεινχζε θξίζηκν ελεξγεηαθφ πφξν γηα ηε ρψξα. Παξά ηηο βειηηψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη (παξαθξαηήκαηα θ.ιπ.) ζηαδηαθά ππνβαζκίδνπλ ηα δάζε, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ αμία ηνπο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαζψο ηα δέλδξα έρνληαο κηθξή δηάκεηξν δελ δεκηνπξγνχλ κηθξνελδηαηηήκαηα θαη δελ παξάγνπλ θαξπνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην πλεχκα ηνπ Άξζξνπ 62 ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, πξνηείλνπκε ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ απνςηισηηθψλ πινηνκηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγσγήο ησλ πξεκλνθπψλ δαζψλ ζε ζπεξκνθπή. Δπίζεο, πξνηείλνπκε νη απνςηισηηθέο πινηνκίεο λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ, παινπθηψλ θ.α., πνπ ζπλάδνπλ ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ δηαηήξεζε απεηινχκελσλ εηδψλ ή νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ιακβάλνληαο κέηξα γηα δεκηνπξγία παξαθξαηεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ζην ¼ ηεο έθηαζεο. Δηαηήξεζε ππεξώξηκσλ, λεθξώλ ηζηάκελσλ θαη θαηαθείκελσλ δέλδξσλ Σα ψξηκα, θνπθαιεξά, λεθξά δέλδξα είλαη πεγή δσήο γηα πνιιά είδε θπηψλ, δψσλ θαη κπθήησλ. Πξνηείλεηαη, κέζσ ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, ε πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Δπξσπατθψλ Οηθνινγηθά εκαληηθψλ Γαζψλ (Bilgical Imprtant Frests) απφ ηε Βαιηηθή σο ηα Βαιθάληα πνπ νινθιεξψζεθε απφ ην BirdLife Internatinal (http://www.frestmapping.net/). Ζ απνγξαθή δίλεη κία ρξήζηκε λέα θαηεχζπλζε γηα ηα πξαθηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: Απαγφξεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ λεθξψλ ηζηάκελσλ ή/ θαη θαηαθείκελσλ δέλδξσλ θαη δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 50 θ.κ. λεθξνχ ηζηάκελνπ ή θαηαθείκελνπ μχινπ αλά εθηάξην εληφο ηεο ζπζηάδαο. Ζ πνζφηεηα απηή κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπζηάδαο λα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 5% ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο ψξηκσλ θαη ππεξψξηκσλ αηφκσλ δέλδξσλ ή/θαη αηφκσλ ζηξεβιψλ, θαθφκνξθσλ, θνπθαιεξψλ, δηραισηψλ. ε πξνζηαηεπφκελα δάζε πνπ εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα ηα παξαπάλσ κεγέζε ηνπ λεθξνχ μχινπ, ησλ ψξηκσλ θαη ππεξψξηκσλ, θαθφκνξθσλ, ζηξεβιψλ θαη δηραισηψλ αηφκσλ πξνζαπμάλνληαη θαηά 25%.

6 Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Δηαρείξηζε δηαθέλσλ θαη αλνηγκάησλ κέζα ζε πςειά δάζε Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε κε θαηάιιειεο επεκβάζεηο ελφο πνζνζηνχ ηεο έθηαζεο θάζε δάζνπο σο δηαθέλσλ θαη αλνηγκάησλ εληφο ησλ δαζψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Χο δηάθελν πξνηείλνπκε λα ζεσξείηαη «θάζε κε θαιππηόκελνο από δέληξα έθηαζε ζε ζπζηάδεο κε ζπγθόκκσζε >70%, ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε δηάζηαζε είλαη κεγαιύηεξε από ην κέγηζην ύςνο ησλ δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξπθέο ηνπ». Σν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ησλ δηαθέλσλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, ζπλεπψο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο δηαηήξεζήο ηνπο. Δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ Δίλαη γλσζηφ φηη ην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δαζηθψλ εξγαζηψλ, δηεπθνιχλεη φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πξφζβαζε ζε ιαζξνζήξεο, εκπξεζηέο, ιαζξνυινηφκνπο θ.α. θαη απμάλεη ηελ φριεζε γηα ηελ άγξηα δσή. Πξνηείλεηαη ε ηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα (άξζξα ) ψζηε: Γαζηθνί δξφκνη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πνπ παχνπλ λα εμππεξεηνχλ δαζηθέο εξγαζίεο ή αλάγθεο ππξαζθάιεηαο λα παχνπλ ζπληεξνχληαη θαη λα απνθαζίζηαληαη ζηηο ζέζεηο νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε εζηίεο δηάβξσζεο. Γαζηθνί νδνί θαη κνλνπάηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δαζηθή αλαςπρή λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ δάζνπο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Δαζηθέο ππξθαγηέο Έσο ζήκεξα νη δαζηθέο ππξθαγηέο αληηκεησπίδνληαη σο κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαη αληίζηνηρα αληηκεησπίδεηαη θαη ε κεηαππξηθή ηνπο δηαρείξηζε, ελψ ην βάξνο δίλεηαη ζηελ θαηαζηνιή. Πξνηείλνπκε νη Γαζηθέο Γηαρεηξηζηηθέο Κειέηεο λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθφ θεθάιαην δηαρείξηζεο ησλ ππξθαγηψλ ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα πξφιεςεο, νη πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο γηα πξνζηαζία θαη ν ρεηξηζκφο κηθξήο έθηαζεο ππξθαγηψλ έξπνπζαο κνξθήο πνπ σο γλσζηφλ θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ ζεηηθά ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα. Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηα ρέδηα Ππξνπξνζηαζίαο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κε ηνλ Θνηλνηηθφ Θαλνληζκφ 2158/1992/ΔΟΘ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ ην 2010 «Εθηίκεζε ηνπ Κηλδύλνπ ησλ Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη Καηλνηόκεο Σηξαηεγηθέο ηεο Πξόιεςεο Ππξθαγηώλ» 2. Ζ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ππξθαγηψλ θαη λα ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην δαζηθφ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην δάζνο. Πξνηείλνπκε επίζεο ηελ ηήξεζε ιεπηνκεξψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππξθαγηέο κέζσ ελφο Κεηξψνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαηαλνκή θαη απψιεηεο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 2158/1992/ΔΟΘ Μεηαππξηθή δηαρείξηζε. 2

7 ε φ, ηη αθνξά ηε κεηαππξηθή δηαρείξηζε έσο ζήκεξα νη επηπηψζεηο απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο δελ αληηκεησπίδνληαλ θάησ απφ έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο αιιά απνζπαζκαηηθά. Απηφ δηεπθνιπλφηαλ απφ ην φηη ζηα ρακειά πςφκεηξα φπνπ θπξίσο εκθαλίδνληαλ νη κεγάιεο ππξθαγηέο ε βιάζηεζε είλαη πξνζαξκνζκέλε λα απνθαζίζηαηαη θπζηθά. Δπίζεο νη πεξηνρέο πνπ θαίγνληαλ ζεσξνχληαλ σο κηθξήο ζεκαζίαο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ελψ νη θακέλνη θνξκνί δηαηίζεληαη γηα θαπζφμπια. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ κεγάισλ ππξθαγηψλ ζε δάζε πνπ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε απηέο φπσο ηα δάζε ειάηεο θαη καχξεο πεχθεο ππνρξεψλεη ζε αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο ε νπνία γηα λα εθαξκνζζεί ζα πξέπεη λα απνηππσζεί ζην ππφ αλακφξθσζε λνκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ κε ηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ έθδνζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ νδεγηψλ. ηνλ άμνλα ηεο κεηαππξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πξνηείλνπκε ηα εμήο: Λα ζεζκνζεηεζεί εληαίν ζχζηεκα κεηαππξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ππξθαγηψλ κε δπν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε γίλεηαη εθηίκεζε ησλ άκεζσλ θηλδχλσλ δηάβξσζεο ή άιισλ ρεηκαξξηθψλ θαηλφκελσλ ψζηε λα πινπνηνχληαη ηα ζρεηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο, ελψ ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη αλ είλαη ζθφπηκε ε δηεμαγσγή ηεο δεχηεξεο θάζεο απνηίκεζεο ησλ νηθνινγηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ππξθαγηά πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ κέηξα απνθαηάζηαζεο. Ζ απνηίκεζε θαη ζηηο δπν θάζεηο κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο δαζηθέο ππεξεζίεο κε ηελ επηθνπξία εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο έδξεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Θαηά ηελ απνθαηάζηαζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη ζηε θπζηθή απνθαηάζηαζε σο ηελ πιένλ νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή κέζνδν. Κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ θηλδπλεχνπλ απεηινχκελα ή πξνζηαηεπφκελα είδε ρισξίδαο ή παλίδαο ή απεηινχκελνη ηχπνη νηθνηφπσλ λα γίλεηαη ηερλεηή απνθαηάζηαζε (π.ρ. καχξε πεχθε ζε αείθπιια πιαηχθπιια). Λα ζπληαρζνχλ Οδεγίεο δηαρείξηζεο ηεο θακέλεο μπιείαο ψζηε λα κελ ζίγεηαη ε θπζηθή αλαγέλλεζε θαη λα επλνείηαη ε θπζηθή κεηαππξηθή εμέιημε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα είδε πνπ πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή. ε πεξίπησζε πνπ εθηηκάηαη φηη απηφ είλαη αδχλαηνλ ή φηη ε καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ησλ εηδψλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο είλαη επηζθαιήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη είδε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηα νπνία θξίλεηαη φηη ζα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο λέεο ζπλζήθεο φπσο π.ρ. ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε πιήξε θαη απφιπηε απαγφξεπζε ρξήζεο μεληθψλ εηδψλ απφ άιιεο επείξνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απαγφξεπζε ηεο ςεπδαθαθίαο θαη ηνπ επθαιχπηνπ (ελζσκάησζε παξνχζαο παξαγξάθνπ ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 1157/1980). Λα δεκηνπξγεζνχλ ηξάπεδεο ζπφξσλ φισλ ησλ δαζηθψλ εηδψλ θαη ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο παξαγσγήο θπηεπηηθνχ πιηθνχ γηα φια ηα δαζηθά είδε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε. Λα ζεζκνζεηεζεί ε ππνρξέσζε θαιιηέξγεηαο ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη εηδψλ ζηα δαζηθά θπηψξηα. Λα απαγνξεπηεί ε θαιιηέξγεηα θαη ε δηάζεζε, απφ ηα θξαηηθά δαζηθά θπηψξηα, μεληθψλ εηδψλ. Λα βειηησζεί ην ζχζηεκα ζπιινγήο ζπφξνπ θαη παξαγσγήο θπηεπηηθνχ πιηθνχ κε

8 θπηψξηα αλά θπηνγεσγξαθηθή δψλε ζε δπν ζέζεηο, έλα πεδηλφ, έλα νξεηλφ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο λα ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο ηνπ θπηεπηηθνχ πιηθνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζκφ. III. ΘΗΡΑ ΝΔΔ ΓΡΑΔΙ Όζνλ αθνξά ηε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί ζήξαο έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ θπξία Θπξηάδνγινπ νη Θέζεηο θαη Πξνηάζεηο ηεο Οξληζνινγηθήο γηα έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην θπλήγη ζηελ Διιάδα. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Κε εθηίκεζε, Καιακψ Θνξκπέηε Τπεχζπλε Θεκάησλ Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Δσρωπαϊκές νομοθεζίες και καηεσθύνζεις ζτεηικά με ηην διατείριζη δαζών Green Paper n Frest Prtectin and Infrmatin in the EU: preparing frests fr climate change (COM(2010)66 final) White Paper Adapting t Climate Change: twards a Eurpean Framewrk fr actin COM (2009) Θνηλνηηθή Οδεγία γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Άγξησλ Πνπιηψλ (2009/147/ΔΔ), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηε εζληθή λνκνζεζία κε ην ΦΔΘ Β 1495/ Φήθηζκα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηηο Πεξηνρέο Άγξηαο Φχζεο (Wilderness Areas) (INI/2008/2210) Γαζηθή ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (OJ C 56/1 26 February 1999) θαη ηελ Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (COM (2005) 84 final), EU Frest Actin Plan (FAP) (COM(2006) 302 final) θαη ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ, Αλαθνξά γηα ηελ Θαηάζηαζε Γηαηήξεζεο ησλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ (COM (2009)358 final), φπσο πξνβιέπεη ε Θνηλνηηθή Οδεγία 92/43/ΔΟΘ Shaping frest cmmunicatin in the Eurpean Unin: public perceptins f frests and frestry (Tender n. AGRI-2008-EVAL-10) χκβαζε Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC), ην Πξσηφθνιιν ηνπ Θηφην θαη ηνλ Οδεγφ Οξζψλ Πξαθηηθψλ ηνπ IPCC Υξήζεηο Γεο, Αιιαγέο Υξήζεσλ Γεο θαη Γαζφπνλίαο (LULUCF), ρέδην Γξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηε Βηνκάδα (COM (2005) 628 final) Θνηλνηηθή Οδεγία 1999/105/EC γηα ηελ Αγνξά Γαζηθψλ Αλαπαξαγσγηθψλ Τιηθψλ (OJ L 11/ ) Σερληθή Αλαθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Οξγαληζκνχ N 9/2006 Eurpean frest types: Categries and types fr sustainable frest management reprting and plicy Αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο Γ.Γ. Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Impacts f Climate Change n Eurpean Frests and Optins fr Adaptatin (AGRI G4-06), Αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Γ.Γ. Πεξηβάιινληνο EU plicy ptins fr the prtectin f Eurpean frests against harmful impacts (ENV.B.1/ETU/2008/0049)

10 Παράρηημα ΙΙ Διιεληθή λνκνζεζία πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί επθξηλψο ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο Π.Γ. 67/1981 : Γηα ηε πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο θαη θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο έξεπλαο απηψλ. (ΦΔΘ 23,43/Α) Λ. 1335/1983: Θχξσζε δηεζλνχο ζχκβαζεο (Βέξλε, ) γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο. (χκβαζε Βέξλεο, ΦΔΘ32/Α) Λ. 1650/1986 : Γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ΦΔΘ 160/Α) Λ. 2204/1994: Θχξσζε ζχκβαζεο γηα ηελ βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, πνπ ππεγξάθε ζην Ρίν Ληε Σδαλέηξν ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1992 (ΦΔΘ 59/Α) θαη Απφθαζε 93/626/ΔOK ηνπ πκβνπιίνπ. Αξηζ. L309, Λ.1650/1986: Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, (ΦΔΘ 160/Α) Λ. 2742/99: Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο. (ΦΔΘ 207/Α)

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η πεξηγξάθεηαη ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην αλαιύνληαη αιιαγέο εθθξάδνληαη αλεζπρίεο απνηππώλεηαη νξγάλωζε δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η πεξηγξάθεηαη ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην αλαιύνληαη αιιαγέο εθθξάδνληαη αλεζπρίεο απνηππώλεηαη νξγάλωζε δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί πξνζπαζεί λα εξεπλήζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ επέξρνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ.

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Δ.Μ.Π. Γ.Π.Μ.. ΚΑΣ.Β ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Μελάο Αγγειίδεο ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξσλ θαη & Γεσξγηθήο Μεραληθήο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Αμηνπνίεζε Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Γεσξγηθή Μεραληθή. Καηεύζπλζε: Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Η ΑΝΣΙΙΜΕΣΩΠΙΙΗ ΜΙΙΑ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΣΙΙΚΑ ΕΤΑΙΙΘΗΣΗ ΠΕΡΙΙΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΙΟΙΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα