ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΕΠ 09-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 02 Έµπηξη στον Πυθµένα Γεωσυνθετικών Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΕΜΠΗΞΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΛΑΚΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΟΠΗ ΦΙΛΤΡΟΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 5 ΠΕΤΕΠ: i

4 ΕΜΠΗΞΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Έµπηξη στον Πυθµένα Γεωσυνθετικών ΠΕΤΕΠ Στραγγιστηρίων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελεί η έµπηξη γεωσυνθετικών (πλαστικών) στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθµένα, για την επιτάχυνση της µείωσης της υδατικής πιέσεως των εδαφικών πόρων, µε σκοπό την ταχύτερη εξέλιξη της στερεοποίησης του εδαφικού υλικού του πυθµένα και αποτέλεσµα α) την ταχύτερη ολοκλήρωση των αναµενόµενων καθιζήσεων και β) την ταχύτερη αύξηση της διατµητικής αντοχής του εδάφους. Περιλαµβάνονται τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι εργασίες εµπήξεως των γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Τα γεωσυνθετικά (πλαστικά) στραγγιστήρια είναι προκατασκευασµένες ειδικές φιλτροταινίες βιοµηχανικού τύπου (prefabricated band drains), αποτελούµενες από πλαστικό πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από γεωσυνθετικό φίλτρο. 2.2 ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Τα γεωσυνθετικά (πλαστικά) στραγγιστήρια θα πρέπει να εξασφαλίζουν: µεγάλη παροχετευτική ικανότητα υπό µεγάλη πλευρική πίεση και αξονική παραµόρφωση, προκειµένου να λειτουργούν ικανοποιητικά καθ ολόκληρο το µήκος τους και καθ ολόκληρη την διάρκεια στράγγισης (στερεοποίησης) του εδάφους. ικανοποιητικά χαρακτηριστικά (ιδιότητες) φίλτρου, προκειµένου να αποφεύγεται η απόφραξη των πόρων του περιβάλλοντος γεωσυνθετικού περιβλήµατος από τα λεπτόκοκκα αργιλικά κλάσµατα του εδαφικού υλικού. σηµαντική ελαστικότητα ώστε να έχουν την δυνατότητα οµαλής παραµόρφωσης µε το περιβάλλον έδαφος, χωρίς να δηµιουργούνται µεγάλες τοπικές παραµορώσεις (τσακίσµατα). ικανοποιητική αντοχή σε εφελκυσµό ώστε να µην καταστρέφονται κατά την τοποθέτηση και λειτουργία. Ο πυρήνας των στραγγιστηρίων αποτελείται από εύκαµπτο πολυµερές και θα πρέπει να εξασφαλίζει α) πλευρική ακαµψία και β) εύκολη δίοδο του ύδατος µέσω µεγάλου αριθµού διαµήκων καναλιών. Οι απαιτούµενες ιδιότητες των γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων (πυρήνας και φίλτρο) συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΕΤΕΠ: /5

6 Πίνακας 1 : Ιδιότητες και µέθοδοι ελέγχου γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων Υλικό Ιδιότης Μέθοδος ελέγχου Απαίτηση Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο Γεωσυνθετικό φίλτρο Πλάτος mm ± 5 mm Παροχετευτική ικανότητα q w για διαµήκεις συνθήκες ροής (υπό πλευρική πίεση 250 kpa και υδραυλική κλίση 0.5) Εφελκυστική αντοχή Επιµήκυνση για φορτίο 1 kn Φαινόµενο µέγεθος ανοίγµατος (apparent opening size - AOS = O 95 ) ASTM D (σηµείωση α) ASTM D (2003) (σηµειώσεις β & γ) ASTM D (2003) ASTM D > m 3 /s > 1000 N < 10% < 90 µm ιαπερατότητα ASTM D a 4 > 0.2 s-1 (2004) 1 ASTM D : Test Method for Determining the (In-plane) Flow Rate per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head -- Μέθοδος προσδιορισµού της διαπερατότητας των γεωυφασµάτων κατά µονάδα πλάτους κατά το επίπεδό τους υπο σταθερή υδραυλική πίεση. 2 ASTM D (2003): Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of Geotextiles -- Πρότυπη δοκιµή γεωυφασµάτων για τον προσδιορισµό του φορτίου θραύσεως και της πιµήκυνσης µε υφαρπαγή. 3 ASTM D : Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile -- Μέθοδος προσδιορισµού του φαινόµενου (µέσου) ανοίγµατος πόρων των γεωυφασµάτων. 4 ASTM D a (2004): Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity -- Πρότυπη δοκιµή υδροπερατότητος γεωυφασµάτων µε την µέθοδο της διηλεκτρικής σταθεράς) Σηµειώσεις: α) q w = q i /i, όπου q i η παροχή για υδραυλική κλίση i. δ) Για την προσοµοίωση µαλακών αργίλων στο εργαστήριο θα χρησιµοποιείται µαλακό νεοπρένιο (soft neoprene). ε) Το νερό της δοκιµής δεν θα περιέχει διαλυµένο αέρα (de-aired water). β) Η απαιτούµενη εφελκυστική αντοχή αφορά όλα τα ακόλουθα στοιχεία του στραγγιστηρίου: α) πυρήνας, β) γεωσυνθετικό φίλτρο και γ) ραφές γεωσυνθετικού φίλτρου. γ) Η δοκιµή ASTM D θα εκτελείται στο πλήρες πλάτος κατακόρυφων γεωσυνθετικών σταγγιστηρίων. Η συχνότητα ελέγχου των στραγγιστηρίων καθορίζεται σε µία πλήρη σειρά δοκιµών ανά τουλάχιστον m τοποθετηµένων στραγγιστηρίων. 2/5 ΠΕΤΕΠ:

7 2.3 ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Τα γεωσυνθετικά (πλαστικά) στραγγιστήρια υπό µορφή φιλτροταινιών θα παραλαµβάνονται επί τόπου των έργων σε ρόλους. Θα ακολουθούνται πιστά όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή. 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΗΞΗΣ Η έµπηξη των γεωσυνθετικών (πλαστικών) στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθµένα θα γίνεται µε την βοήθεια ειδικού πλωτού γερανού (ή αυτοανυψούµενης εξέδρας) µε κατακόρυφο οδηγό. Κατά την έµπηξη τα στραγγιστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό χαλύβδινο στέλεχος κοίλης διατοµής (ορθογωνικής, κυκλικής ή ροµβοειδούς), το οποίο προστατεύει το σταγγιστήριο κατά την έµπηξη και κινείται κατακόρυφα κατά µήκος του οδηγού του γερανού και ανασύρεται µετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης. Η έµπηξη θα γίνεται δονητικά, µε δονητή ικανό να επιβάλλει κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 200 kn. Το ειδικό χαλύδβινο περίβληµα θα πρέπει να θλιπτική αντοχή τουλάχιστον ίση µε το µέγιστο επιβαλλόµενο κατακόρυφο φορτίο του δονητή (200 kn). Η κατακορυφότητα της έµπηξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται δι ολισθήσεως του δονητή και του ειδικού χαλύβδινου περιβλήµατος κατά µήκος του ελεύθερου οδηγού του γερανού. Η κατακορυφότητα του οδηγού του γερανού θα ελέγχεται κατά δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις καθηµερινά πριν την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την διάρκεια των εργασιών και µετά την µετακίνηση του γερανού από θέση σε θέση. 3.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΜΠΗΞΗΣ Τα γεωσυνθετικά (πλαστικά) στραγγιστήρια υπό µορφή φιλτροταινιών θα παραλαµβάνονται επί τόπου των έργων σε ρολούς. Οι ρολοί θα τοποθετούνται σε ειδική υποδοχή του γερανού έµπηξης και θα συγκρατούνται πλευρικά και σε ολόκληρο το ύψος από κατάλληλο σύστηµα. Οι ρολοί θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής κατά την έµπηξη, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη τροφοδοσία της φιλτροταινίας στο άνω άκρο του ειδικού χαλύβδινου περιβλήµατος. Στα σηµεία καµπής της φιλτροταινίας θα τοποθετούνται ράουλα µείωσης των τριβών για την ελεύθερη κίνηση της φιλτροταινίας. 3.3 ΠΛΑΚΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Το κάτω άκρο του στραγγιστήριου (φιλτροταινίας) αγκυρώνεται πριν από την έµπηξη σε ειδική χαλύβδινη πλάκα αγκύρωσης, η οποία παραµένει µετά την ανάσυρση του ειδικού χαλύβδινου περιβλήµατος εντός του εδάφους. Η αγκύρωση του στραγγιστηρίου θα πρέπει να εξασφαλίζει την µη αποκόλληση της φιλτροταινίας από την πλάκα αγκύρωσης, λόγω των εφελκυστικών δυνάµεων που αναπτύσσονται από τριβές στο σύστηµα κατά την έµπηξη. Το πάχος και οι διαστάσεις της πλάκας αγκύρωσης θα πρέπει να είναι ικανές για την αποφυγή α) παραµορφώσεως της πλάκας κατά την έµπηξη λόγω π.χ. απαντήσεως σκληρών εδαφικών ενστρώσεων και β) πιθανού φρακαρίσµατος της πλάκας στο κάτω άκρο του ειδικού χαλύβδινου περιβλήµατος. ΠΕΤΕΠ: /5

8 3.4 ΚΟΠΗ ΦΙΛΤΡΟΤΑΙΝΙΑΣ Μετά το πέρας της έµπηξης κάθε στραγγιστηρίου και την ανάσυρση του ειδικού χαλυβδίνου περιβλήµατος, η φιλτροταινία θα αποκόπτεται, µε µηχανικό κόπτη ή δύτη, σε ύψος περίπου 200 mm υπεράνω της στάθµης του πυθµένα. Εναλλακτικά, η φιλτροταινία µπορεί να κόβεται πριν από την έµπηξη. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλέπεται σύστηµα συγκράτησης της φιλτροταινίας εντός του ειδικού χαλύβδινου περιβλήµατος µε σύστηµα τροχαλίας και σχοινιού το οποίο θα διατηρείται τεντωµένο σε ολόκληρη την διάρκεια της έµπηξης. 3.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΜΠΗΞΗΣ Είναι δυνατή η χρήση συστηµάτων πολλαπλής έµπηξης γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων, µε την χρήση κατάλληλου πλαισίου στήριξης πολλαπλών στελεχών και ισχυρού δονητού ικανής ισχύος. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όλες οι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης προδιαγραφής για συστήµατα απλής (µεµονωµένης) έµπηξης γεωσυνθετικών (πλαστικών) σταγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθµένα. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Παρακολούθηση έµπηξης Ο οδηγός θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε αριθµηµένη κλίµακα ανά 0.20 m, για την άµεση και εύκολη µέτρηση του βάθους έµπηξης του ειδικού χαλύβδινου περιβλήµατος κάτω απο το δάπεδο εργασίας. Επίσης θα πρέπει να µετράται το βάθος του πυθµένα από το δάπεδο εργασίας (κατάστρωµα πλωτού ή εξέδρας) ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση του βάθους έµπηξης. 5. OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι όπως αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ και ειδικότερα τα παρακάτω: 1. Πρόβλεψη για άµεση µετακίνηση του λιµενικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και οδηγίες των Λιµενικών Αρχών, ώστε να µην παρακωλύεται η κίνηση των σκαφών, η λειτουργία των υφισταµένων διαύλων ναυσιπλοΐας και η είσοδος\ έξοδος των πλοίων στο λιµάνι σε όλο το διάστηµα εκτέλεσης των έργων. 2. Xάραξη και σήµανση των αξόνων που καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν και τοποθέτηση όλων των σηµάτων που είναι αναγκαία για τον προσδιορισµό της κατεύθυνσηςτων οριακών γραµµών όλων των επί µέρους έργων. 3. Εξασφάλιση της προσωρινής φωτοσήµανσης των έργων που εκτελούνται και µέριµνα ώστε αυτή να µετακινείται µε την πρόοδο των έργων, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές των Λιµενικών Αρχών. 4. Eξακρίβωση ύπαρξης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών στην περιοχή εκτέλεσης έργων. Εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την προστασία τους και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, έγκαιρη ενηµέρωση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τυχόν ανάγκη προσωρινής ή οριστικής µετατόπισης των γραµµών αυτών. 5. Συντήρηση και έλεγχος του χρησιµοποιούµενου Μηχανικού εξοπλισµού Πιστοποιητικά ασφάλειας των πλωτών ναυπηγηµάτων -Λήψη µέτρων αντιπυρικής προστασίας από την 4/5 ΠΕΤΕΠ:

9 λειτουργία των µηχανηµάτων- Τήρηση χωρίς παρέκκλιση των διατάξεων του ιεθνούς Κανονισµού προς αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (.Κ.Α.Θ) - Συµµόρφωση στις εντολές των Λιµενικών Αρχών. 6. Eξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών µηχανηµάτων - Άµεση ενηµέρωση των Αρχών σε περίπτωση εύρεσης των ανωτέρω. 7. Προφύλαξη και προστασία της χερσαίας ή (και) υποθαλάσσιας βλάστησης γύρω από τους χώρους των έργων. 8. Tήρηση της απαγόρευσης διάθεσης των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων του µηχανικού εξοπλισµού στο έδαφος, στη θάλασσα και στα λοιπά επιφανειακά ή υπόγεια νερά (Υ.Α \ ΦΕΚ 665Β\84). 9. Xορήγηση στο εργατοτεχνικό προσωπικό των απαιτουµένων κατά περίπτωση ατοµικών και οµαδικών εφοδίων προστασίας. 10. Εφοδιασµός του εργοταξίου µε τεχνικά µέσα για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης του περιβάλλοντος(π.χ. διαρροής πετρελαιοειδών). 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια επιµετρώνται ανά µέτρο µήκους εµπηγµένης φιλτροταινίας κάτωθεν της στάθµης του θαλασσίου πυθµένα. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και η εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την µελέτη και την παρούσα ΠΕΤΕΠ. ΠΕΤΕΠ: /5

ΠΕΤΕΠ 11-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-03-06-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 06 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 02 Προστατευτική Αποστραγγιστική Στρώση από Γεωϋφάσµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 06 Αποστραγγίσεις Επιφανειών µε Γεωσυνθετικά Φύλλα 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 03 Γεωϋφάσµατα Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-14-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-14-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 04 Αρµοί ιαστολής απέδων Σκυροδέµατος 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 04 Προεντεταµένες Αγκυρώσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-02-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 04 Προεντεταµένες Αγκυρώσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-04-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 04 Προεντεταµένες Αγκυρώσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-15-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-15-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-15-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 15 Πλωτές Κατασκευές Λιµενικών Έργων 01 Πλωτοί Προβλήτες / Κυµατοθραύστες 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-08-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 08 οµικό Πλέγµα, Συρµατόπλεγµα, Ελαφρές Εσχάρες Οπλισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 03 ιαφραγµατικοί Τοίχοι 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-02-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 03 ιαφραγµατικοί Τοίχοι 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-03-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 03 ιαφραγµατικοί Τοίχοι 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 02 Καθαρισµοί και Εκβαθύνσεις Κοίτης Ποταµών - Ρεµάτων 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 02 Αγκύρια Ρητινικής Πάκτωσης

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 02 Αγκύρια Ρητινικής Πάκτωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-02 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 02 Αγκύρια Ρητινικής Πάκτωσης Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα αντιστηρίξεων 02 Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-01-02-00 12 Σήραγγες 01 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις 02 Ηλεκτροφωτισµός Σήραγγας κατά την ιάρκεια της Κατασκευής 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-04-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 04 Εγκατάσταση Υπογείων ικτύων χωρίς Ανοικτή Εκσκαφή 02 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-17-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-17-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-17-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί 01 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-02-01-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 02 Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης 01 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 03 Εργασίες Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 06-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 06-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-05-02-00 06 Εργα αεροδροµίων 05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών 02 Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου µε επάλληλα πέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 06-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 06-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-05-01-00 06 Εργα αεροδροµίων 05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών 01 Ευθύγραµµες µεταφορικές ταινίες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-12-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 12 Εφαρµογή στερεωτικών µέσων 02 Αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 03 Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγµάτων Υπογείων ικτύων 01 Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα