ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ

2 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΕΠ) ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για όλες τις παραγράφους και παραμέτρους που αναφέρονται στις Οδηγίες αυτές, αναμένεται η μελέτη να διαμορφωθεί ανάλογα, αφού γίνει συσχετισμός του έργου με το περιβάλλον και προδιαγραφούν, με αιτιολόγηση, οι επιλογές, οι παράμετροι του έργου, οι πτυχές του περιβάλλοντος και οι παράμετροι των επιπτώσεων που θα αξιολογηθούν. 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για τους σκοπούς της ΜΕΕΠ, περιβάλλον πρέπει να θεωρείται ότι σημαίνει το σύνολο των παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία του πληθυσμού, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες και περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις καταστάσεις που υπάρχουν στη γη, τα νερά και το έδαφος, όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρας, όλη την οργανική και ανόργανη ύλη και όλους τους ζώντες οργανισμούς και όλα τα οικοσυστήματα και τα τοπία και τις αλληλοσχετίσεις μεταξύ τους και μεταξύ τους και των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.1. Αντικείμενο μελέτης είναι ο τεκμηριωμένος εντοπισμός των αναμενόμενων από το έργο θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις ανέσεις, η υποβολή συγκριτικής τεκμηριωμένης διαπίστωσης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των διαφόρων διαζευκτικών λύσεων (αν υπάρχουν ή, αν όχι, αν προταθούν), η υποβολή εισηγήσεων για την πλέον περιβαλλοντικά αποδεκτή διαζευκτική λύση, περιλαμβανομένης και της επανεξέτασης της μορφής, όδευσης, χωροδιάταξης των σχετικών κατασκευών, των γεωμετρικών και άλλων χαρακτηριστικών του έργου και της διαφοροποίησης στο μέγεθός του, για την αποφυγή, απάμβλυνση, ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατάσταση ή αναπλήρωση των αρνητικών επιπτώσεων που θα εντοπιστούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και οποιασδήποτε δράσης ή μέτρων για να αποζημιωθεί, φυσικά ή χρηματικά, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στο περιβάλλον και ο εντοπισμός, επιμέρους και συναθροιστικά, των επιπτώσεων, και του βαθμού τους, που δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, αποφευχθούν, απαμβλυνθούν, ελαχιστοποιηθούν, αποκατασταθούν, αντιστραφούν ή αναπληρωθούν και που θα παραμείνουν σοβαρές, μόνιμες ή μη αντιστρεπτές και μετά τη λήψη των μέτρων που θα εισηγηθούν οι μελετητές Πρέπει να θεωρείται ότι η επιλογή της μη προώθησης ενός έργου για τεκμηριωμένα σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία αποτελεί πάντα επιλογή η οποία πρέπει να εξετάζεται. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να συναρτάται με την ανάγκη για την επίτευξη ψηλών επιπέδων προστασίας και, όταν υπάρχει ή διαφαίνεται απειλή για σημαντική μείωση ή απώλεια στη βιολογική ποικιλομορφία ή για σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η απουσία πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα πρέπει να αποτρέπει τους μελετητές από το να εισηγηθούν τη λήψη δραστικών μέτρων ή τη μη προώθηση ενός έργου. 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4.1. H μελέτη πρέπει να είναι γραμμένη στα ελληνικά. Environment Service Page 2 1/30/2008

3 4.2. Η μελέτη πρέπει να είναι ακριβής και συγκεκριμένη όσον αφορά τα σημαντικά θέματα και να συνοδεύεται, απαραίτητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την περιγραφή και αξιολόγηση του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων, με τους κατάλληλους σε κλίμακα για κάθε περίπτωση τοπογραφικούς, κτηματικούς ή άλλους απαραίτητους χάρτες, σχέδια και φωτογραφίες, καθώς και με τα απαραίτητα στοιχεία, μετρήσεις, υπολογισμούς, πίνακες, διαγράμματα, κλπ Στην αρχή της μελέτης χρειάζεται να δοθεί περίληψη των διαπιστώσεών της, των κύριων περιβαλλοντικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν και των εισηγούμενων μέτρων αντιμετώπισής τους Το κυρίως κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από μικρές περιλήψεις του κάθε κεφαλαίου καθώς και με αναφορά στις πηγές των στοιχείων Στο κείμενο χρειάζεται να ενσωματωθεί και μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών και διαπιστώσεων Χρειάζεται αναλυτική παράθεση των υποθέσεων και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων καθώς και των δυσκολιών (τεχνικές ελλείψεις ή ελλιπείς γνώσεις) που συναντήθηκαν κατά τη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών και των κενών σε γνώση και των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την ετοιμασία της μελέτης Είναι απαραίτητο να γίνει ονομαστική αναφορά σε αυτούς που ετοίμασαν τη μελέτη, τα προσόντα και τη σχετική πείρα τους Για την αξιολόγηση της μελέτης από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή θα χρειαστούν 20 αντίγραφα. 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5.1. Σκοποί και περιοχές που το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, πληροφορίες και μελέτες που εκπονήθηκαν για την προώθησή του, συμπεριλαμβανομένης κριτικής αναφοράς στις εναλλακτικές λύσεις και επιλογές που εξετάστηκαν, περιλαμβανομένων εναλλακτικών τοποθεσιών, οδεύσεων, μορφών και περιεχομένου του έργου, των λόγων που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης λύσης και του συγκεκριμένου μεγέθους και σύνθεσης του έργου και των λόγων αποκλεισμού/ απόρριψης εναλλακτικών επιλογών, παραγωγικών διαδικασιών, τεχνολογιών και μεθόδων κατασκευής και λειτουργίας ή άλλων τρόπων ικανοποίησης των αναγκών τις οποίες το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει Στην περίπτωση που ο προτείνων το έργο δεν εξέτασε εναλλακτικές λύσεις, αναμένεται να εξεταστούν τέτοιες πιθανές λύσεις και να γίνουν κατάλληλες εισηγήσεις. 6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6.1. Πρέπει να ζητηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις όλων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης οι περιοχές των οποίων θα επηρεαστούν από το έργο, άλλων επηρεαζόμενων ομάδων πληθυσμού και δημοσίων υπηρεσιών και να περιληφθεί ειδικό κεφάλαιο στη μελέτη για τις απόψεις που εκφράστηκαν, μαζί με σχόλια των μελετητών καθώς και με αναφορά τους στο βαθμό που αυτές λήφθηκαν υπόψη Στις περιπτώσεις μελετών για έργα του ευρύ δημόσιου τομέα, αναμένεται να γίνουν παρουσιάσεις των προκαταρκτικών συμπερασμάτων των μελετητών σε δημόσιες συγκεντρώσεις που θα διοργανώσουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 7. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ/ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ /ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3 Environment Service Page 3 1/30/2008

4 7.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που γίνονται αναφορές σε εκπομπές, απόβλητα και λύματα, περιλαμβανομένων και επεξεργασμένων, την ποιότητα και την απόρριψή τους, τις οσμές, τις επιπτώσεις στους υδροφορείς, και τα χερσαία, υδάτινα και παράκτια οικοσυστήματα, κυματικές παραμέτρους, πεδία ροής, στερεομεταφορά, τον κυκλοφοριακό φόρτο, το θόρυβο και την εν γένει ποιότητα του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνουν διαχρονικοί υπολογισμοί των εκπομπών, συγκεντρώσεων και επιπέδων, τόσο για την υφιστάμενη όσο και για την αναμενόμενη κατάσταση, με το έργο και χωρίς το έργο Οι εκτιμήσεις πρέπει να αναφέρονται στη μορφή, ποσότητα, σύσταση, μέγεθος, συγκεντρώσεις και επίπεδα χαρακτηριστικών παραμέτρων, περιλαμβανομένων και σχεδιαγραμμάτων διασποράς και κατανομής τους Πρέπει να χρησιμοποιηθούν διεθνώς παραδεκτά μοντέλα και μεθοδολογίες και να γίνει σύγκριση των υπολογισμών με την χωρίς το έργο κατάσταση Όσον αφορά τα πρότυπα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν Κυπριακά πρότυπα και ποιοτικοί στόχοι ή, ελλείψει αυτών, γενικά αποδεκτά πρότυπα στο χώρο της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, ελλείψει αυτών, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/ και διεθνών οργανισμών, όπου είναι τα αυστηρότερα Πρέπει να γίνουν και να χρησιμοποιηθούν ανάλογα στη μελέτη, κατάλληλες σχετικές παρατηρήσεις και μετρήσεις από παρόμοια ή παρεμφερή έργα σε παρόμοιες ή παρεμφερείς περιοχές, στηριγμένες σε επιστημονικά αποδεκτό αριθμό μετρήσεων και δειγματοληψιών. 8. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Η ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων όσον αφορά το βαθμό των επιπτώσεων πρέπει να είναι δόκιμη και να επεξηγηθούν και αιτιολογηθούν, τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά κριτήρια που θα χαρακτηρίζουν κάθε μια από τις ορολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την κάθε παράμετρο. 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Θα πρέπει να ετοιμαστούν πίνακες σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων (αν υπάρχουν ή αν θα προταθούν από τους μελετητές) περιλαμβανομένης και της σύγκρισης της κατάστασης με το έργο και χωρίς το έργο για κάθε μια από αυτές, οι οποίοι να παρέχουν τη συγκριτική τους αξιολόγηση με αριθμητικές μονάδες οι οποίες πρέπει να καθοριστούν για την κάθε παράμετρο, με συγκεκριμένη επεξήγηση και αιτιολόγηση του βαθμού βαρύτητας που τους δόθηκε ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο όρος έργο πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλες τις διαζευκτικές λύσεις που προτείνονται (αν υπάρχουν), τις διάφορες κατασκευές και διεργασίες, την όλη υποδομή που θα απαιτηθεί, τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν, τις διαδικασίες και τις μεθόδους κατασκευής, παραγωγής, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης, οποιασδήποτε μορφής πρώτη ύλη και απόβλητο, τη χρησιμοποίηση ειδών πανίδας και χλωρίδας, οποιοδήποτε δρόμο, όρυγμα ή άλλο έργο που θα κατασκευαστεί, ανορυχτεί, διευρυνθεί ή άλλως πως διαφοροποιηθεί ουσιωδώς, κυκλοφοριακούς κόμβους, παράκτιους και χερσαίους αγωγούς, αντλιοστάσια, δεξαμενές και άλλες κατασκευές και εργασίες σε οποιοδήποτε σημείο που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δημιουργία και λειτουργία του έργου ή θα προέλθουν ως απόρροια της απόφασης για την υλοποίησή του. 11. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Environment Service Page 4 1/30/2008

5 5 Η περιοχή μελέτης πρέπει να καθοριστεί, αιτιολογώντας τον καθορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή και το περιεχόμενο του έργου και τις αναμενόμενες επιπτώσεις από αυτό. Η περιοχή μελέτης μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικές παραμέτρους, αν αυτό αιτιολογείται και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναφερθεί στη μελέτη. 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Στον τομέα αυτό πρέπει να καλυφθούν οι βασικές αρχές, φιλοσοφία και σκοπός του έργου, περιλαμβανομένης και περιγραφής των κύριων χαρακτηριστικών οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας, τόσο κατασκευαστικής όσο και λειτουργικής, με έμφαση στα ακόλουθα: - Είδος, μέγεθος και σκοποί του έργου. - Περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου και απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση γης κατά τα στάδια της κατασκευής και λειτουργίας του. - Περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής και λειτουργίας του έργου και του είδους, μορφής, ποσότητας και ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και οποιεσδήποτε σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες. - Πρόβλεψη του τύπου, μορφής και ποσότητας των καταλοίπων και εκπομπών ρύπων, αποβλήτων και υπολειμμάτων, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε απορρίψεις στα νερά, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, θορύβου, δονήσεων, φωτισμού, θερμότητας και ακτινοβολίας, που αναμένεται να προέλθουν ως αποτέλεσμα του έργου, κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή του και, όπου αυτό θα ισχύει, ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης ή του τερματισμού της λειτουργίας του. - Αν το έργο συνεπάγεται την εισαγωγή και χρήση γενετικά διαφοροποιημένων οργανισμών, προϊόντων βιοτεχνολογίας ή μη ενδημικών ή ιθαγενών ειδών πανίδας και χλωρίδας, χρειάζεται λεπτομερής επιστημονική περιγραφή τους, ανάλυση της προέλευσης και των ιδιαίτερων αναγκών τους και αναφορά σε διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν τη διακίνηση ή προστασία τους. Πιο αναλυτικά, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, αναμένεται να καλυφθούν και τα ακόλουθα: Υπόδειξη σε τοπογραφικούς χάρτες κατάλληλης κλίμακας της ακριβούς τοποθεσίας του έργου καθώς και της περιοχής μελέτης Για κάθε εναλλακτική λύση, υπόδειξη, σε κατάλληλης κλίμακας χάρτες, των προτεινόμενων διαδρομών, επιμέρους κατασκευών, ανισόπεδων κόμβων, γεφυριών, τοίχων αντιστήριξης, πυλώνων, πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων, της χωροδιάταξης των διαφόρων επιμέρους συστατικών μερών του έργου, της ακριβούς θέσης όλων των κτισμάτων, υπόγειων δεξαμενών, πισινών, αποβάθρων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων κλιματισμού, εξαεριστήρων, χώρων ψυχαγωγίας και θεάματος, κυματοθραυστών, παράκτιων κατασκευών, θαλάσσιων σπορ, προβλητών, ιχθυοκλωβών, παράκτιων και θαλάσσιων επιχωματώσεων και εκβαθύνσεων, εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων αναψυχής, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σημείων εκπομπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, προβλεπομένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, λεπτομερειών τοπιοτέχνησης, λεπτομερειών κατασκευής και διαχείρισης κλειστών χώρων, αγωγών, λεκανών εμπλουτισμού, αντλητικών συγκροτημάτων, πηγαδιών άντλησης και παρακολούθησης, εργαστηρίων, βοηθητικών υποστατικών απαραίτητων για το έργο, κλπ Επιτρεπόμενη δόμηση, κάλυψη κλπ. και λεπτομέρειες για τυχόν αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Environment Service Page 5 1/30/2008

6 Aρχιτεκτονική σύνθεση, μορφή, υλικά κατασκευής, όγκοι, πυκνότητα και ύψος κατασκευών, κατασκευαστικά πρότυπα, πλάτη, κλίσεις, γωνιές, πρανή, χρώματα εγκαταστάσεων και τύποι σημάνσεων, σκιές που θα δημιουργούνται, σε συσχετισμό προς την κλίμακα και το χαρακτήρα της περιοχής και τον εν γένει χαρακτήρα του Κυπριακού περιβάλλοντος Μέγεθος και δυναμικότητα του έργου με επιμέρους αναφορά στους τύπους και τον αριθμό των οχημάτων, σκαφών ή αεροσκαφών που θα το χρησιμοποιούν και τη διαχρονική κατανομή τους, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους αιχμής και τις βραδινές ώρες Χρονοδιάγραμμα κατασκευής και λειτουργίας του έργου και τρόποι και ωράρια λειτουργίας των επιμέρους χρήσεων (συνεχής, ασυνεχής, εποχιακή, κλπ) Ανάγκες, περιοχές και πληθυσμός που το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει Ανάγκες σε προσωπικό, περιλαμβανομένου προσωπικού που θα στεγαστεί στο χώρο και αναγκαία καταλύματα, περιοχές προέλευσης και διακίνησης εργαζομένων, αριθμός προμηθευτών και χρηστών, σε συνάρτηση προς τα συγκοινωνιακά μέσα που θα χρησιμοποιούν και τη διαχρονική κατανομή του αριθμού και τύπου των οχημάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους αιχμής και τις βραδινές ώρες, την αύξηση στην κυκλοφορία οχημάτων και τη εν γένει κίνηση στην περιοχή μελέτης ως αποτέλεσμα του έργου, περιλαμβανομένης και αυξημένης κίνησης στη θάλασσα Συναφείς χρήσεις και συνεπακόλουθες αναπτύξεις που αναμένεται να προέλθουν ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου και κατασκευές που προβλέπονται ή που εύλογα αναμένεται να απαιτηθούν στο μέλλον λόγω των αναγκών του έργου Πρόβλεψη για αποκατάσταση του τοπίου, εκτάσεις που θα εξωραϊστούν μετά την κατασκευή και ελεύθεροι χώροι και πρόσθετα υδατικά σώματα που θα δημιουργηθούν και δημόσιοι χώροι που θα τοπιοτεχνηθούν Οδικές προσβάσεις στο έργο, χώροι στάθμευσης, ανάγκες για κατασκευή νέων δρόμων, τροποποίηση ή αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και για κατάργηση νόμιμων ή παραδοσιακών προσβάσεων και πρόνοιες για αντικατάστασή τους Απόβλητα, εκπομπές και λύματα κατά είδος, μορφή, ποσότητα, σύσταση, ποιοτικά χαρακτηριστικά, σθένος, που υπολογίζεται να δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου (στερεά και υγρά απόβλητα, υγειονομικά λύματα, περιττώματα και πλεονάσματα τροφής, νεκρά ζώα ή ψάρια, ιλύς, ατμοί, σωματίδια, καπνός, σκόνη, απορρίμματα, οσμές, αερολύματα, απόβλητα συσκευασιών, νερά εξωτερικών επιφανειών και επιφανειακών απορροών, απόβλητα από τη διατήρηση και χρήση ζώων, επικίνδυνα, υπολείμματα φαρμακομπογιών, μεταχειρισμένα μηχανέλαια, κλπ.) και προγραμματιζόμενες μέθοδοι περιορισμού της δημιουργίας τους/ περισυλλογής/ αποθήκευσης/ επεξεργασίας/ ανακύκλωσης/ απόρριψης/ χρήσης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου Σε περίπτωση όπου υπάρχουν λέβητες ή άλλες εστίες καύσης, λεπτομέρειες ως προς τον τύπο του λέβητα ή των εστιών καύσης, τη μέγιστη ικανότητα ατμοπαραγωγής, τη μέγιστη κατανάλωση καυσίμου, τον τύπο του καυσίμου που θα χρησιμοποιείται, την περιεκτικότητα του καύσιμου σε θείο, τις εκπομπές CO 2, NOx και SOx ανά μονάδα καυσίμου, κλπ., σε συνάρτηση προς τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας με βάση διεθνείς συμβάσεις Φωτισμός (εσωτερικός και εξωτερικός) από το έργο και συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν. Environment Service Page 6 1/30/2008

7 Εκπομπές ιονίζουσας ακτινοβολίας και ηλεκτρομαγνητικά πεδία που θα δημιουργούνται Οσμές και θερμότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου Συσκευές και συστήματα κλιματισμού και ουσίες που θα χρησιμοποιούν σε συνάρτηση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας με βάση διεθνείς Συμβάσεις Ανάγκες σε νερό και περιγραφή του τρόπου ύδρευσης, πηγές προέλευσης και σημεία υδροληψίας, απαιτούμενες παροχές, συστήματα ύδρευσης, εφικτές εναλλακτικές λύσεις, στοιχεία χρήσης νερού που θα καταναλώνεται, συστήματα εξοικονόμησης νερού Πηγές και εστίες θορύβου και δονήσεις από οχήματα, μηχανήματα, κατασκευές, λειτουργίες και χρήσεις που αναμένεται να προκαλούν θόρυβο, τη μέρα και τη νύχτα Περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών- περιλαμβανομένων όπου είναι σχετικό συστημάτων διατροφής- και των λειτουργικών χαρακτηριστικών, περιλαμβανομένων του είδους, των ποσοτήτων και της συχνότητας χρήσης ή παραγωγής πρώτων υλών, πρόσθετων υλικών, φαρμάκων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, θρεπτικών συστατικών, διαγράμματα ροής όπου θα αναγράφονται το είδος, το μέγεθος και ο εξοπλισμός κάθε ενδιάμεσης μονάδας της παραγωγικής διαδικασίας, το είδος των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλών κάθε μονάδας, η παραγωγική ικανότητα για τα τελικά και ενδιάμεσα προϊόντα και το γενικό ισοζύγιο υλικών, τα μέσα μεταφοράς και ο τόπος προμήθειας και διάθεσής τους Χρήση ενέργειας και εφικτές εναλλακτικές λύσεις για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου, καύσιμα (ποσότητα, μεταφορά, αποθήκευση, χρήση, απόρριψη), ανάγκες για αναβάθμιση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένης της κατασκευής οποιουδήποτε υποσταθμού και της διέλευσης γραμμών ρεύματος ψηλής τάσης Επιφανειακές απορροές και διευθετήσεις και μέθοδοι αποχέτευσης των όμβριων νερών Συνολική επιφάνεια που θα τυγχάνει εκμετάλλευσης ή θα καλύπτεται με χορτοτάπητα ή θα ποτίζεται, είδη και συνθήκες συντήρησης γρασιδιού και φυτών, φυτοφάρμακα (είδη, ποσότητες, μέθοδοι και ρυθμοί εφαρμογής, ποσότητες ανά μονάδα επιφανείας, τοξικές ιδιότητες σε συσχετισμό με το βαθμό έκθεσης σε τοξικές δόσεις των ανθρώπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας), λιπάσματα (είδη, ποσότητες και συχνότητα λίπανσης, ποσότητες ανά μονάδα επιφανείας.) 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Προπαρασκευαστικές εργασίες και έργα που χρειάζονται, χώροι τοποθέτησης γερανών και εργοταξίου και εγκατάστασης υγειονομικών διευκολύνσεων, προσωρινής απόθεσης μπαζών και υλικών κατασκευής, εκκαθάριση βλάστησης, επιχώσεις βιοτόπων ή σημαντικών γεωμορφωμάτων, αποστραγγίσεις και σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου του έργου, υλικά εκσκαφής που θα απομακρυνθούν, με αναφορά στην ποσότητα και ποιότητά τους και τους χώρους απόρριψης, μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για εκσκαφές ή τοποθετήσεις αγωγών, περιλαμβανομένης αναφοράς σε τυχόν χρήση εκρηκτικών και χώροι διακίνησης και συντήρησης μηχανημάτων, μέθοδοι περισυλλογής και χώροι απόρριψης στερεών και υγρών αποβλήτων και μπαζών, περιλαμβανομένων μεταχειρισμένων μηχανέλαιων και αχρήστων υλικών, όπως ελαστικά, εξαρτήματα οχημάτων, κλπ Ποσότητες υλικών που θα μεταφερθούν στο χώρο, περιλαμβανομένων άμμου και χώματος για τη δημιουργία γηπέδων, χώροι από όπου θα μεταφερθούν και αποτεθούν τα 7 Environment Service Page 7 1/30/2008

8 υλικά, διαδρομή οχημάτων και μηχανημάτων από το χώρο προέλευσης στο χώρο εργασίαςαν θα επηρεάσουν κατοικημένες περιοχές ή περιοχές ή χώρους που χρησιμοποιούνται από το κοινό ή περιοχές ή χώρους αναψυχής Δονήσεις, θόρυβος, σκόνη και άλλες εστίες ρύπανσης, σε συνάρτηση προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, την αναμενόμενη περίοδο εκτέλεσής τους και τις ώρες εργασίας, ιδιαίτερα τις εργασίες εκτός εργάσιμων ωρών, τα Σαββατοκύριακα ή αργίες ή κατά την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο, περίοδοι που θα προκληθούν προβλήματα στη διακίνηση οχημάτων ή την πρόσβαση γεωργών ή άλλων ιδιοκτητών ή χρηστών της περιοχής προς τις ιδιοκτησίες τους ή τη διέλευση από την περιοχή ή την πρόσβαση του κοινού προς περιοχές τις οποίες επισκέπτεται και την παραλία Σε περίπτωση ημι-υπόγειων ή υπόγειων κατασκευών, μέθοδοι και μέτρα διασφάλισης της σταθερότητας υπέργειων κατασκευών Κατεδάφιση υποστατικών που περιέχουν αμίαντο, αφαίρεση υλικών που περιέχουν αμίαντο, μεθοδολογία εργασίας, είδος αμιάντου και όγκος υλικών, μέτρα προστασίας προσωπικού και περιβάλλοντος, τρόποι μεταφοράς και χώροι και τρόποι ασφαλούς απόρριψης άχρηστων υλικών αμιάντου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται προ της διενέργειας οποιασδήποτε επέμβασης για την πραγματοποίηση του έργου και που ενδέχεται να επηρεαστούν με την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, με τη χρήση κατάλληλων τοπογραφικών χαρτών (και βαθυμετρικών χαρτών, αν προβλέπονται θαλάσσιες κατασκευές ή επεμβάσεις), σε συνάρτηση με την ακριβή τοποθεσία του έργου και το εύρος της περιοχής μελέτης Πληθυσμός (αριθμοί, πυκνότητα, εγγύτητα,) και κυριότερες ασχολίες των κατοίκων και χρηστών (μόνιμων, εποχιακών ή παροδικών) της περιοχής Έκταση και ιδιοκτησία γης που θα επηρεαστεί Χρήσεις γης, περιλαμβανομένων οικιστικών μονάδων, περιοχών, κέντρων ή συγκροτημάτων, αρχαιοτήτων, μνημείων και άλλων παραδοσιακών κατασκευών ή τοποθεσιών ή μορφωμάτων ή χώρων αρχαιολογικής, ιστορικής ή πολιτιστικής σημασίας, πηγαδιών και λαγουμιών, διατρήσεων ύδρευσης και άρδευσης, λατομείων, μεταλλείων, αερολιμένων, έργων υποδομής, οργανωμένων ή περιστασιακών σκυβαλότοπων, σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων, ιχθυοτροφείων, περιοχών ή μονάδων γεωργικής και κτηνοτροφικής χρήσης, άλλων μεμονωμένων οικονομικών μονάδων, προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων ανάπτυξης, χώρων αθλοπαιδιών, νοσοκομείων, σχολείων και άλλων δραστηριοτήτων και χρήσεων ιδιαίτερα ευπαθών στις συνθήκες του περιβάλλοντος ή με ιδιαίτερες ανάγκες για ασφάλεια από ατυχήματα, τουριστικών και επισιτιστικών μονάδων, παραλιακών, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων ή υπόγειων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, κλπ Ζώνες και περιοχές τουριστικής, παραθεριστικής, οικιστικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και λατομικής ανάπτυξης, σχετικές πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο ή Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής Γραμμή της ζώνης προστασίας της παραλίας και πραγματική θέση και έκταση της ακτής Περιοχές και παραλίες χρησιμοποιούμενες από το κοινό, με αξιολόγηση της συχνότητας χρήσης τους και της εξάρτησης της ελκυστικότητάς τους από το χαρακτήρα και την κλίμακα Environment Service Page 8 1/30/2008

9 του χώρου και καταλληλότητα της περιοχής μελέτης για αναψυχή, κολύμβηση, θαλάσσια σπορ, τουριστική και παραθεριστική ανάπτυξη Ανάγλυφο, κλίσεις εδάφους, μορφολογία του χώρου και της ακτής, αξιόλογα χαρακτηριστικά του τοπίου, ποτάμιοι σχηματισμοί, κοιλάδες, απολιθωματοφόρες περιοχές, πανοραμική θέα και οπτικά πεδία, περιοχές ή σημεία ιδιαίτερης αισθητικής σημασίας, βουνά, λόφοι, λίμνες, βοσκότοποι, έλη, ρυάκια, πηγές, γκρεμοί, σπήλαια, φαράγγια, αναβαθμίδες, ή άλλα ιδιαίτερα γεωμορφώματα Γεωλογικά, γεωτεχνικά και σεισμολογικά χαρακτηριστικά, ορυκτός πλούτος Έδαφος, διαπερατότητα, σταθερότητα, μετακινήσεις και φαινόμενα μετατόπισης εδαφών Ποιότητα της θάλασσας, της ατμόσφαιρας, των νερών, του εδάφους και της κατάστασης όσον αφορά το θόρυβο, σε συνάρτηση προς τις υφιστάμενες πηγές ρύπανσης και θορύβου και προβληματικοί για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία χώροι, χρήσεις ή εγκαταστάσεις Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα δημόσιας και αστικής υποδομής, περιλαμβανομένων αποχετευτικών συστημάτων αστικών λυμάτων και όμβριων υδάτων, σταθμών και δικτύων ηλεκτροπαραγωγής, ηλεκτροπρομήθειας, τηλεπικοινωνιών, υδατοπρομήθειας, -περιλαμβανομένων και υπόγειων και υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων-, σταθμών επεξεργασίας λυμάτων-περιλαμβανομένων και αγωγών απόρριψης στη θάλασσα Αλιευτικά πεδία, περιλαμβανομένων και θαλάσσιων διαδρόμων διακίνησης αλιευτικών σκαφών Διάδρομοι προσγείωσης / απογείωσης αεροσκαφών Βαθυμετρικές παρατηρήσεις, μορφολογία βυθού, θερμοκρασία νερού, αλατότητα, κυματισμοί και κύριες διευθύνσεις και δύναμη των κυμάτων, κυματικό κλίμα, κυματική ενέργεια, πεδία ροής, ρεύματα που δημιουργούνται από τους επιφανειακούς ανέμους ή τα κύματα, απόθεση ιλύς, κινήσεις άμμου, συγκεντρώσεις άμμου, απώλεια άμμου σε διάφορες χρονικές περιόδους (στερεομεταφερόμενες ποσότητες, διευθύνσεις μεταφοράς), στάθμη παλίρροιας, συχνότητα εξαιρετικών περιστατικών, αμμοθίνες, αμμώδεις, χαλικώδεις ή πετρώδεις παραλίες, βαθμός σταθερότητας ή διάβρωσης, εξάρτησή τους από τη μεταφορά ιλύς από τη θάλασσα ή την ενδοχώρα Καταγραφή και περιγραφή των ειδών χλωρίδας και πανίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική ισορροπία και τη βιολογική ποικιλομορφία, με αναφορά στην πυκνότητα, ποιότητα, μοναδικότητα, ιδιαιτερότητα και σπανιότητά τους, θαλάσσιων ειδών, ευαίσθητων χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βιοτόπων, όπως φυσικών και τεχνητών υδροβιοτόπων και περιοχών που γειτνιάζουν με αυτές, σπάνιων ή προστατευόμενων ειδών, προστατευόμενων περιοχών, ειδών εμπορικής σημασίας, θαλάσσιων ειδών με σημασία για την αλιεία, ειδών που επηρεάζονται από θόρυβο, το νυκτερινό φωτισμό ή την παρουσία του ανθρώπου, φυτοκοινωνιών, ποσοστών φυτοκάλυψης, ορνιθοπανίδας, θηραμάτων, περιοχών φωλιάσματος αποδημητικών πτηνών, δασωμένων ή δασικών εκτάσεων, δημόσιων πάρκων, χώρων πρασίνου, αξιόλογων μεμονωμένων δένδρων και συστάδων δένδρων, κλπ Μετεωρολογικά δεδομένα, θερμοκρασία και μέση βροχόπτωση, συνθήκες υγρασίας, χιονοπτώσεις και θερμοκρασιακές αναστροφές, κατευθύνσεις, ένταση, συχνότητα και σταθερότητα των ανέμων, περίοδοι και ποσοστό νηνεμίας, συχνότητα φαινομένων όπως ομίχλη και δυνατοί άνεμοι. 9 Environment Service Page 9 1/30/2008

10 Υδρολογία, περιλαμβανομένης της φυσικής αποχέτευσης σε περιόδους ψηλής βροχόπτωσης, πλημμυρικές παροχές, θέσεις συγκέντρωσης και φυσικής απορροής των νερών της βροχής, απορροές διαρρεόντων ρευμάτων, υπόγεια νερά και συνθήκες εμπλουτισμού τους, αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα και δίκτυα. 15. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αξιολόγηση όλων των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα της ζωής και τις συνθήκες εργασίας - σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους χαρακτηριστικών παραμέτρων-, ως αποτέλεσμα της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου (άμεσες/ έμμεσες, συναθροιστικές, βραχυπρόθεσμες/ μακροπρόθεσμες, θετικές/ αρνητικές, παροδικές/ περιοδικές/ μόνιμες, ανατρέψιμες/ οριστικές), καλύπτοντας και σενάριο υπό τις δυσμενέστερες των συνθηκών και υπολογισμοί και προβλέψεις των επιπτώσεων, συναξιολογώντας τις με υφιστάμενες πηγές ρύπανσης και με άλλες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που υφίστανται ή έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται υπό εκτέλεση ή που λογικά δυνατόν να αναμένεται να προταθούν από τον αιτητή ή άλλους Συμβατότητα του έργου με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις της Μελέτης Παράκτιας Διαχείρισης, με σχετικές Μελέτες για Κεντρικούς Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων, Αποχετευτικών Συστημάτων, Ρυθμιστικό Σχέδιο, Σχέδιο Οδικής Ανάπτυξης, Τοπικό Σχέδιο, Σχέδιο Περιοχής, τη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο ή με σχετική Κυκλοφοριακή Μελέτη. Ενδεικτικά αναμένεται να αξιολογηθούν και οι ακόλουθες επιπτώσεις: Επιπτώσεις από την απορρόφηση εργατικού δυναμικού από άλλες δραστηριότητες Συμβατότητα του έργου με υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις γης ή δραστηριότητες και επιπτώσεις στην υφιστάμενη χρήση γης, επιπτώσεις που αναμένονται από την προσέλκυση παρεμφερών προς το έργο χρήσεων ή χρήσεων που δυνατό να το ακολουθούν ή να δημιουργηθούν εξαιτίας του, εκτοπισμός υφιστάμενων χρήσεων, θετικός ή αρνητικός επηρεασμός των προοπτικών αναπτύξεως και των αναγκών επέκτασης διαφόρων χρήσεων Επιπτώσεις στη δημόσια υποδομή λόγω αναγκών αναβάθμισης ή/ και επανασχεδιασμού ή/ και επέκτασης ή /και διαφοροποίησης ή /και μετακίνησης ή/ και δυσμενούς επηρεασμού του οδικού δικτύου, των δικτύων ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών (περιλαμβανομένων και υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων) και του συστήματος αποκομιδής σκυβάλων, της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Κυκλοφοριακή συμφόρηση, αύξηση στα ατυχήματα, πρόκληση δυσχέρειας στις εν γένει ανέσεις των κατοίκων ή άλλων χρηστών της περιοχής, επιπτώσεις στις συνθήκες καθημερινής ζωής και ασφάλειας και υγείας των κατοίκων και χρηστών της περιοχής και στην ομαλή λειτουργία της κοινωνικό-οικονομικής υποδομής, περιλαμβανομένης της βιωσιμότητας υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, των επιπτώσεων στις αξίες γης και στη διακοπή, επηρεασμό ή πρόκληση δυσχέρειας στην πρόσβαση άλλων χώρων ή εγκαταστάσεων ή ιδιοκτησιών, στους ανοικτούς δημόσιους χώρους, στο χαρακτήρα και την κλίμακα περιοχών και στην αισθητική ποιότητα και την ελκυστικότητά τους, Eπιπτώσεις και πρόκληση δυσχερειών ή άλλης μορφής δυσμενής επηρεασμός στη χρήση ή αξιοποίηση γεωργικής γης, και τις αξίες της γεωργικής γης, στη βιωσιμότητα αρδευτικών, γεωργικών και κτηνοτροφικών έργων, σε χερσαίες ή /και θαλάσσιες επιφάνειες ή διαδρόμους για χρήση από επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες Απώλεια/ καταστροφή/ υποβάθμιση/ προβολή/ προστασία ή άλλης μορφής θετικός ή αρνητικός επηρεασμός στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ή αρχαιολογικών στοιχείων ή 10 Environment Service Page 10 1/30/2008

11 άλλων ιστορικών ή πολιτιστικών στοιχείων ή χώρων ή περιοχών με ιδιαιτερότητα, ή περιοχών συνδεδεμένων με θρύλους και παραδόσεις και τις τοπικές αξίες Δυσμενής επηρεασμός ανθρώπων, πληθυσμού (αλλαγή στην εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα, ρυθμός αύξησης), κατοικίας (επηρεασμός υπάρχουσας, ανάγκη για νέες), κτιρίων, άλλων σημαντικών ανθρώπινων κατασκευών, υλικών αγαθών και περιουσίας και, γενικά, στο μη φυσικό περιβάλλον, επηρεασμός της σταθερότητας και ευστάθειας κατασκευών, ιδιαίτερα στην περίπτωση υπόγειων έργων Συμβατότητα της σύνθεσης, μορφής, υλικών κατασκευής, όγκων, πυκνότητας και ύψους των κατασκευών και των χρωμάτων των εγκαταστάσεων και σημάνσεων με την κλίμακα της περιοχής και τον εν γένει χαρακτήρα του Κυπριακού φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αισθητική ρύπανση, περιλαμβανομένων έντονων αντιθέσεων των νέων κατασκευών με το χαρακτήρα και την κλίμακα της περιοχής, επιπτώσεις από το νυκτερινό φωτισμό, επιπτώσεις στη μορφολογία, αλλοίωση του τοπίου, δυσμενής διαφοροποίηση της αισθητικής ποιότητας και της ελκυστικότητας της ακτογραμμής, διακοπή ή παρεμπόδιση της υφιστάμενης οπτικής και αισθητικής ελκυστικότητας, διακοπή ή παρεμπόδιση οπτικών πεδίων, περιλαμβανομένης της θέας του ορίζοντα και της θάλασσας, επηρεασμός δομών, μεταβολή στην κλίμακα του χώρου, απώλεια σημαντικών χαρακτηριστικών του τοπίου, επιπτώσεις σε χαρακτηριστικούς γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, απώλεια κοιλάδων Αύξηση του ρυθμού χρήσης ή αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου ή σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου Ατμοσφαιρική ρύπανση, περιλαμβανομένης της ρύπανσης από την αυξημένη κυκλοφορία, τις οσμές, τα σκάφη και τη σκόνη, ρύπανση από μηχανοστάσια, κλιβάνους ή καυστήρες, εγκαταστάσεις ιππασίας, κλπ Ρύπανση των νερών, περιλαμβανομένης της ρύπανσης από πετρελαιοειδή και μεταχειρισμένα μηχανέλαια, βαρέα μέταλλα, και της μικροβιολογικής και χημικής ρύπανσης, ρύπανση από λιπάσματα και φυτοφάρμακα, διείσδυση χημικών ουσιών στα ιζήματα, μέσω του εδάφους ή με επιφανειακή ροή και ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών νερών Επιπτώσεις στο επιφανειακό υδατικό δυναμικό, τις φυσικές απορροές, το γενικότερο υδρολογικό σύστημα, τους υπόγειους υδροφορείς, σε περιοχές εμπλουτισμού, διατρήσεις υδατοπρομήθειας και άρδευσης, στην κοίτη και τα πρανή ποτάμιων σχηματισμών, περιλαμβανομένης και της απόρριψης ή κατολίσθησης υλικών εκσκαφής, διακοπή ή επέμβαση σε δίκτυα αποστράγγισης, μεταφοράς ιλύος Αλλαγές ή μεταβολές στα ρεύματα, ρυάκια, ποταμούς, τις κινήσεις επιφανειακού και υπόγειου νερού, τους ρυθμούς απορρόφησης, αποστράγγισης ή απόπλυσης Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους, περιλαμβανομένων των πιέσεων για πόσιμο νερό και άρδευση σε συνάρτηση με τη στέρησή τους για άλλες χρήσεις και της αλλαγής του ισοζυγίου υδάτινων αναγκών Εδαφολογικές επιπτώσεις όπως πρόκληση ασταθών καταστάσεων, διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις, υποβάθμιση εδάφους (μεταβολή στα φυσικά και χημικά του χαρακτηριστικά), κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες Επιπτώσεις στην αλιεία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τη ναυσιπλοΐα Aνάπτυξη εντόμων με ανθεκτικότητα στα φυτοφάρμακα και πιθανόs επηρεασμόs από αυτά άλλων οργανισμών μη-στόχων, εισαγωγή φυτοφαρμάκων στην τροφική αλυσίδα Πηγές και ύψος θορύβου (π.χ. αύξηση υφιστάμενων επιπέδων θορύβου, έκθεση σε ψηλά επίπεδα θορύβου), σκόνης και δονήσεων κατά περίοδο από τις εργασίες κατασκευής 11 Environment Service Page 11 1/30/2008

12 και τη λειτουργία, χρήση ή συντήρηση του έργου, περιλαμβανομένου του θορύβου από συστήματα κλιματισμού και άλλες πηγές Αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση Αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών, στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης, ελάττωση στη μεταφορά ιλύος και τη στερεομεταφορά Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον - λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν αναμενόμενης αύξησης στη διακίνηση σκαφών στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, - περιλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή και μεταχειρισμένα μηχανέλαια, αύξηση αλμυρότητας, θολότητα, ανάπτυξη ευτροφισμού, επιπτώσεις στη θαλάσσια οικολογία και τη θνησιμότητα θαλάσσιων οργανισμών, αλλαγή θαλάσσιων οικοσυστημάτων, χημική και μικροβιολογική ρύπανση, αλλαγές στον κυματισμό, τη συγκέντρωση και διαφοροποίηση της ενέργειας των κυμάτων και των ρευμάτων Ειδικά για τη ρύπανση από έργα που επηρεάζουν την παραλιακή ζώνη, ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στις επιπτώσεις στη θάλασσα και την παραλία από την τοποθέτηση γερανών, τις εκσκαφές και επιχωματώσεις και την απόρριψη μπαζών, τη ρύπανση από πετρελαιοειδή και μεταχειρισμένα μηχανέλαια, τα στερεά και υγρά απόβλητα, την ελλιπή λειτουργία σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, τυχαίες απορροές, υπερχειλίσεις, πλεονάσματα από το πιθανό πότισμα κήπων, απόρριψη υλικών καθαρισμού, αποπλύσεις πισινών, κλπ Διακοπή, επηρεασμός, ή πρόκληση δυσχέρειας στην πρόσβαση του κοινού προς την παραλία/ ακτή, περιλαμβανομένου και του επηρεασμού της απόλαυσής της από το κοινό, απώλεια χώρων στάθμευσης οχημάτων και διόδων καθόδου του κοινού προς την παραλία, πιέσεις στον παράλιο χώρο, περιλαμβανομένων παραλιακών εκτάσεων, απώλεια θαλάσσιας επιφάνειας για κολύμβηση και αναψυχή Αύξηση των κινδύνων για ατυχήματα από την προσφορά θαλάσσιων σπορ, τον ελλιμενισμό και τη διακίνηση σκαφών, οχημάτων ή αεροσκαφών Επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, απώλεια ή υποβάθμιση βιοτόπων και υγροβιότοπων, κίνδυνοι για την άγρια ζωή, επηρεασμός των βιοτόπων αποδημητικών πτηνών, διακοπή οικοτόπων ή διαδρόμων επικοινωνίας πληθυσμών ειδών, δημιουργία συνθηκών εκτοπισμού ειδών, σε δασική ή δασωμένη γη, αύξηση των κινδύνων για πρόκληση πυρκαγιών, δυσμενής επηρεασμός της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων πυροπροστασίας, καταστροφή χώρου περάσματος αποδημητικών, καταστροφή υδρόβιας πανίδας, μείωση ή περιορισμός ελεύθερων ανοικτών χώρων, ελάττωση φυτοκάλυψης, απώλεια ανοικτών δημόσιων χώρων ή χώρων πρασίνου, αποκοπή δένδρων ή συστάδων δένδρων Αν το έργο θα περιλαμβάνει το χειρισμό ή αποθήκευση ή δημιουργία τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή αποβλήτων ή διαδικασιών ή διεργασιών ή τη χρήση ή απελευθέρωση ή εισαγωγή στο περιβάλλον γενετικά διαφοροποιημένων οργανισμών, προϊόντων βιοτεχνολογίας ή μη ιθαγενών ειδών πανίδας και χλωρίδας, πρέπει να γίνει εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας καθώς και των επιπτώσεων από την τυχαία, εσκεμμένη ή προγραμματισμένη απόρριψη ή απελευθέρωση ή εισαγωγή στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τα οικοσυστήματα και τα ενδημικά ή ιθαγενή είδη άγριας ζωής και τα καλλιεργημένα φυτά και τα κατοικίδια ζώα. Ιδιαίτερα για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την εισαγωγή στο περιβάλλον μη ενδημικών ή ιθαγενών ειδών, πρέπει να αξιολογούνται τα δεδομένα που αφορούν τις συνήθειες 12 Environment Service Page 12 1/30/2008

13 αναπαραγωγής και διατροφής, η παθολογία τους, οι μεταναστευτικές τους συνήθειες, τα είδη με τα οποία διατρέφονται, τα είδη με τα οποία δυνατόν να είναι ανταγωνιστικά, ο βαθμός κινδύνου από την γενετική τους ανάμειξη με ενδημικά ή ιθαγενή είδη, ο βαθμός κινδύνου απελευθέρωσης ή δραπέτευσής τους στο περιβάλλον, η δυνατότητες που θα παρέχονται για αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά ή για έλεγχο ή σύλληψη ή καταστροφή τους, οι τυχόν επιπτώσεις σε γεωργικά ή δασικά είδη, κλπ. 16. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ ΜΕΤΡΑ/ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Σύγκριση της κατάστασης με το έργο και χωρίς το έργο για κάθε διαζευκτική λύση όσον αφορά τις κύριες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις ανέσεις των κατοίκων και των χρηστών της περιοχής μελέτης και υποβολή τεκμηριωμένης διαπίστωσης για το βαθμό και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων από το έργο, επιμέρους και συναθροιστικά Τεκμηριωμένη διαπίστωση αν το έργο δεν θα πρέπει να προωθηθεί για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ή, αν υπάρχει, για την πλέον περιβαλλοντικά αποδεκτή διαζευκτική λύση και, σε τέτοια περίπτωση, ανάλογη ιεράρχηση των υπολοίπων (αν υπάρχουν) Για την περίπτωση που υφίσταται περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση, υποβολή τεκμηριωμένων, αιτιολογημένων και εφικτών προτάσεων και εισηγήσεων για μέτρα και προγράμματα εξάλειψης, μετριασμού, πρόληψης, αποφυγής, απάμβλυνσης, ελαχιστοποίησης ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατάστασης ή αναπλήρωσης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τις ανέσεις και την υγεία των κατοίκων ή χρηστών της περιοχής οι οποίες θα εντοπιστούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν περιλαμβανομένων και των ακολούθων: - Διαφοροποίηση του έργου και των στόχων του, υλικά που θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές, χωροταξικές ή τεχνολογικές επιλογές, τρόπος κατασκευής, λειτουργίας/ χρήσης και συντήρησης, σύνθεση, και δυναμικότητα του έργου, επιλογές διασφάλισης του απαιτούμενου χώρου για το έργο, για την όδευση και τα κατασκευαστικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά και πρότυπα, τους ανισόπεδους κόμβους, τα πρανή και τους τοίχους αντιστήριξης, προστασία της δημόσιας παραλίας, αποκατάσταση του χώρου, συμπληρωματικές διευθετήσεις για προσβάσεις, τοπιοτεχνήσεις, χρήση ηχοδιαφραγμάτων, κυκλοφοριακή διαχείριση και μέτρα ελέγχου οχημάτων, ρυθμίσεις στις πολεοδομικές ζώνες, κ.ά. - Πρόγραμμα και σχέδιο διαχείρισης των μεθόδων εργασίας, των άχρηστων υλικών, ουσιών, αποβλήτων και μπαζών, των χώρων του εργοταξίου, των υλικών κατασκευής και του είδους και των προδιαγραφών οχημάτων και μηχανημάτων κατασκευής, των δονήσεων, των διακινήσεων, του θορύβου, της σκόνης, του νυκτερινού φωτισμού, των καυσαερίων, μετριασμού των διακινήσεων, ελαχιστοποίησης των εκσκαφών, συγκράτησης, περισυλλογής, απομάκρυνσης και απόρριψης μεταχειρισμένων μηχανέλαιων και μπαζών, χώρων στέγασης και υγειονομικών συνθηκών εργατικού προσωπικού, ορθολογικής αποθήκευση υλικών κατασκευής, διακίνησης και λειτουργίας μηχανικού εξοπλισμού, μεθόδων εκβάθυνσης και εκσκαφών, στο χερσαίο, παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, κλπ. - Σχετικοί με την κατασκευή και λειτουργία του έργου νόμοι, κανονισμοί και κώδικες πρακτικής οι οποίοι θα ακολουθηθούν και που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τον έλεγχο των χρήσεων γης, τη χωροταξία, το κυκλοφοριακό δίκτυο, τη διαχείριση αποβλήτων, τη λειτουργία ξενοδοχείων, κλπ. - Πολιτική για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της μικροσυσκευασίας, κλπ. 13 Environment Service Page 13 1/30/2008

14 - Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις από το έργο καθώς και εισηγήσεις για την εξέταση των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων από τις επιπτώσεις που θα περιγραφούν. - Μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της λειτουργίας/ χρήσης/ συντήρησης του έργου (π.χ. απομάκρυνση και απόρριψη μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, περισυλλογή και επαναχρησιμοποίηση υλικών και περιορισμός της δημιουργίας αποβλήτων και ιδιαίτερα στερεών απορριμμάτων, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, ορθολογική αποθήκευση και χρήση πετρελαιοειδών, διαχείριση και χρήση υλικών καθαρισμού, λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και σταθμών περισυλλογής ή διευθετήσεων επεξεργασίας λυμάτων, ποιοτικά πρότυπα επεξεργασμένων αποβλήτων και λυμάτων, ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, τρόποι και χώροι διάθεσης νερού πισίνας όταν θα αντικαθίσταται, λειτουργία πλυντηρίων και κλιβάνων, συστήματα περισυλλογής υγρών και στερεών αποβλήτων, διευθετήσεις για προσβάσεις, τοπιοτεχνήσεις, μέτρα ελέγχου σκαφών, περιορισμού της ρύπανσης και του θορύβου). - Μέτρα ασφαλείας και προγράμματα άμεσης αντίδρασης που θα υιοθετηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, απόρριψης επικίνδυνων ουσιών, απωλειών από παράκτιες/ επίγειες/ υπόγειες κατασκευές και της λειτουργίας αντλιών, φωτιάς, εκρήξεων ή άλλων σοβαρών ατυχημάτων, τυχαίων διαρροών ναυαγίων, μη αποδοτικής λειτουργίας συστήματος περισυλλογής ή επεξεργασίας λυμάτων ή κλιβάνων, υπερχειλίσεων τόσο από το έργο όσο και από δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάσουν το έργο, πλημμύρων και σοβαρών ατυχημάτων που προκαλούν την διαρροή ουσιών στο περιβάλλον, αποφυγή της δημιουργίας λιμναζόντων νερών, εστιών μόλυνσης και ευτροφισμού Εντοπισμός, επιμέρους και συναθροιστικά, των αρνητικών επιπτώσεων και του βαθμού τους, που θα διαπιστωθεί ότι δυνατόν να παραμείνουν σοβαρές και μετά τη λήψη των μέτρων που θα εισηγηθούν οι μελετητές για την περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση. 14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ impact.win Environment Service Page 14 1/30/2008

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος LIFE08 ENV/CY/000460 «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. ΦΟΔΕΠΑΣΜ: Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2294099158, 6936660412

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013 Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα 29/10/2013 Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα. Τι είναι η αειφορία, τι είναι πράσινη ανάπτυξη και πως συνδέονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ *Η Εργασία αυτή βασίστηκε σε αντίστοιχο πλαίσιο που εφαρμόζεται από τον Όμιλο LAFARGE με τις κατάλληλες προσαρμογές και αναφορές στην

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Κάποιες βασικές Αρχές Ευρεία "σφαιρική" προοπτική (θεματική και γεωγραφική): όχι αποσπασματική λήψη αποφάσεων/στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Διαφημίσεων Αυτοκινήτων Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Περδίκη) (Αρ. Φακ. 23.02.087.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Εφαρμογή Πιλοτικών Δράσεων 1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 2. Εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου ποταμού ο οποίος διασχίζει τη Λακατάμια

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα