ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Oπως πίνακας κοινοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Oπως πίνακας κοινοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων , Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: ΠΡΟΣ: Αθήνα Αριθ.πρωτ.: Σχετ.: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. Α. Μεταξά 15, Κ. Κηφισιά συν. Θεωρημένη Μ.Π.Ε. ΚΟΙΝ.: Oπως πίνακας κοινοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και φορτοεκφόρτωσης καθώς και για την κατασκευή προστατευτικού κρηπιδώματος στις εγκαταστάσεις φόρτωσης στη θέση «ΒΟΥ ΙΑ», ήμου Μήλου του Ν. Κυκλάδων της εταιρείας «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» πρώην «ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης». ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.». 2. Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986». 3. Τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ): «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 4. Τον Ν. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α/ ) : «Περί Μεταλλευτικού Κώδικα»

2 2 5. Τον ν. 2115/93 (ΦΕΚ 15/Α/ ) : Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» 6. Την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Α 91)». 7. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμονιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις» (Α 91). 8. Την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων» 10. Την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ» 11. Το Π.. 51 (ΦΕΚ 54/Α/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ» 12. Την οδηγία 2000/60/ΕΚ για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στο τομέα της πολιτικής των υδάτων. 13. Την ΚΥΑ ΗΠ.13588/725/ (ΦΕΚ 383/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλητών». 14. Την ΚΥΑ ΗΠ.24944/1159/ (ΦΕΚ 791/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 15. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ/ Β/1784/ ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

3 3 16. Τον Ν.1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/ ) «ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις». 17. Τον Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων». 18. Την ΚΥΑ 37111/2021/03 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης της συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2, 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02». 19. Την ΚΥΑ /05 (ΦΕΚ 1002Β/05) «Συμπλήρωση της υπ αρίθμ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.1650/1986 (Α160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.3010/2002 (Α 91). 20. Το Π.. 19 (ΦΕΚ 35 /Α/ ) «Ιδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομίων» 21. Το Π.. 187/09 (ΦΕΚ 214Α) «ιορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 22. Την υπ αρ. 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 23. Το Π (ΦΕΚ 221/Α/ ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 24. Το Π.. 89/10 (ΦΕΚ 154 Α) «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 25. Το Π.. 96/10 (ΦΕΚ 170/Α) «Σύσταση Υπουργείου Θαλλάσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 26. Την υπ αρ. πρωτ / Εγκύκλιο της Γενικής /σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε «ιευκρινήσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1650/1986 (Α160), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3010/2002 (Α 91). 27. Την υπ αρ.πρωτ.οικ / Εγκύκλιο της Γενικής /σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά με το περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή το άρθρου 13 της

4 4 ΚΥΑ ΗΠ 11014/7033/ (ΦΕΚ 332Β/2003). 28. Την Π.Υ.Σ. 2/2001, ΦΕΚ Α` 15/ «Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαίου 1976» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις που εκδόθηκαν κατ εφαρμογήν αυτής. 29. Την ΚΥΑ 50388/2704/Ε 103 (ΦΕΚ Β` 1866/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/ «Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α` 15)».» 30. Την υπ αρ. 5764/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Κυκλάδων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών της εν θέματι εταιρείας. 31. Την υπ αρ. 3468/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Κυκλάδων που αφορά την λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων και μηχανημάτων, ηλεκτρολογείου - πλυντηρίου λιπαντηρίου της εν θέματι εταιρείας. 32. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (10) οικ 4112/ ανανέωση της ισχύος των αδειών λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δομικών έργων εγκαταστάσεων γενικής χρήσης (μηχανοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής, Αντλιοστάσια θαλάσσιου ύδατος και γερανοί λιμένος), έγκριση των τροποποιήσεων, διαρρυθμίσεων και επεκτάσεων αυτών, χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κατασκευασθέντα τμήματα και ενοποίηση όλων των υφιστάμενων αδειών σε μία. 33. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (1)/3571/ ανανέωση της ισχύος των αδειών λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δομικών έργων επεξεργασίας μπεντονίτη, έγκριση των τροποποιήσεων, διαρρυθμίσεων και επεκτάσεων αυτών και ενοποίηση όλων των υφιστάμενων αδειών σε μία. 34. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (2) / οικ.5449/ ανανέωση της ισχύος των αδειών λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δομικών έργων επεξεργασίας περλίτη, έγκριση των τροποποιήσεων, διαρρυθμίσεων και επεκτάσεων αυτών και ενοποίηση όλων των υφιστάμενων αδειών σε μία. 35. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (3)/ 639/ χορήγηση άδειας λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων θρυμματισμού και λειοτρίβησης περλίτη εντός του λατομικού χώρου που βρίσκεται στη θέση Βούδια νήσου Μήλου Νομού Κυκλκάδων, της ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης

5 και έγκριση των γενομένων τροποποιήσεων Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (8)/ οικ.1135 / χορήγηση άδειας λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δομικών έργων νέας αποθήκης κοκκομετρημένου περλίτη που βρίσκεται στη θέση Βούδια νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων. 37. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (11)/ 4133 / άδεια κατασκευής και λειτουργίας βοηθητικών εγκαταστάσεων στη θέση Βούδια της νήσου Μήλου, κατ επέκταση των ήδη λειτουργούντων. 38. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (9)/ οικ. 5410/ άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου που βρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και φόρτωσης βιομηχανικών ορυκτών της Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης στη θέση Βούδια της νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. 39. Την υπ αρ 484/ Ν.Α.Κυκλάδων, Επαρχείου Μήλου, Γραφείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης. 40. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (12)/ 3410/ άδεια κατασκευής και λειτουργίας δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων (έξι δεξαμενές μαζούτ και τέσσερις diesel καθώς και εννιά δεξαμενές μαζούτ και τρεις diesel σε εσωτερικό χώρο) στη θέση Βούδια της νήσου Μήλου. 41. Την υπ αρ ΕΜΝΕ /Φ (5)/ οικ 4259/ ανανέωση της ισχύος των αδειών λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δομικών έργων συγκροτήματος μεταφορικών ταινιών και προβλήτας φόρτωσης πλοίων, έγκριση των τροποποιήσεων διαρρυθμίσεων και επεκτάσεων αυτών, χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κατασκευασθέντα τμήματα και ενοποίηση όλων των υφιστάμενων αδειών σε μία. 42. Την υπ. αρ. ΠΜ 223/ απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων με την οποία δίνεται άδεια επεξεργασίας και τελικής διάθεσης υγρών αποβλήτων (πετρελαιοειδών) με τελικό αποδέκτη το έδαφος στη θέση Κάβος περιοχής Βουδίων νήσου Μήλου. 43. Την υπ. αρ. 3901/ απόφαση νσης Πολεοδομίας (Γρ. Περιβάλλοντος) Νομαρχίας Κυκλάδων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ελικοδρομίου στη θέση Βούδια νήσου Μήλου.

6 6 44. Την υπ αρ. ΥΠΑ/ 3/Α/53491/10542/ Γεν. νσης Αερομεταφορών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ελικοδρομίου εντός των εγκαταστάσεων της Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης στη Μήλο. 45. Την υπ αρ. 9773/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Κυκλάδων που αφορά την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων της εν λόγω εταιρείας. 46. Την υπ αρ. 4502/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Κυκλάδων που αφορά την λειτουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της εν λόγω εταιρείας. 47. Την υπ αρ / (ΦΕΚ 714/Β/ ) Απόφαση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (υπερλέπτων περλίτη) του Νομάρχη Κυκλάδων. 48. Την υπ αρ / θετική γνωμοδότηση του Γεν. /ντη Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ Ε για την Π.Π.Ε.Α. του έργου που αφορά την κατασκευή προστατευτικού κρηπιδώματος στις εγκαταστάσεις φόρτωσης στη θέση «ΒΟΥ ΙΑ», ήμου Μήλου της εταιρείας «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.». 49. Τον υπ αρ. 204/ υποβληθέντα φάκελο της εταιρείας σχετικά με την παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων των εν λόγω εγκαταστάσεων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /9-8-07). 50. Την υπ αρ. 230/ υποβληθείσα Μ.Π.Ε. για το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /3-9-07). 51. Το υπ αρίθμ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ Ε με το οποίο ζητούνται από την εταιρεία συμπληρωματικά στοιχεία επί της Μ.Π.Ε. 52. Το υπ αρίθμ. 12/ έγγραφο της εταιρείας με συμπληρωματικά στοιχεία επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 53. Το υπ αρίθμ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ Ε με το οποίο ζητούνται από την εν λόγω εταιρεία συμπληρωματικά στοιχεία επί της Μ.Π.Ε. 54. Την υπ αρ. 171/ επανυποβληθείσα Μ.Π.Ε. για το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας στα Βούδια νήσου Μήλου (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /1-7-08).

7 7 55. Το υπ αρίθμ. 190/ έγγραφο της εταιρείας με συμπληρωματικά στοιχεία επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 56. Το υπ αρίθμ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ Ε προς την Νομ. Αυτ. Κυκλάδων σχετικά με την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων της εν λόγω μονάδας. 57. Το υπ αρίθμ. 276/ έγγραφο της εταιρείας με συνημμένη τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της διαχείρισης αποβλήτων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / , / ). 58. Το υπ αρίθμ. 317/ έγγραφο της εταιρείας σχετικά με το διαχωρισμό της εξέτασης της συνολικής Μ.Π.Ε. του τμήματος που αφορά το προστατευτικό κρηπίδωμα. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 59. Το υπ αρίθμ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ Ε με το οποίο απεστάλη το τεύχος της ΜΠΕ που αφορά το προστατευτικό κρηπίδωμα για γνωμοδότηση στους εμπλεκόμενους φορείς. 60. Το υπ αρ. Φ4/3/12/ έγγραφο της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο διαβιβάστηκαν θετική γνωμοδότηση και απόψεις επί της Μ.Π.Ε. για την λιμενική εγκατάσταση (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 61. Το υπ αρ Λ43/02/09/ έγγραφο της /νσης Λιμενικών Υποδομών της Γεν. Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκαν θετική γνωμοδότηση και απόψεις επί της Μ.Π.Ε. για την λιμενική εγκατάσταση (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 62. Το υπ αρ / έγγραφο της ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩ Ε με το οποίο διαβιβάστηκαν θετική γνωμοδότηση και απόψεις επί της Μ.Π.Ε. για την λιμενική εγκατάσταση (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / , / ). 63. Το υπ αρ. 4/10/Φ29/Μ/ έγγραφο της /νσης Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων ( 4) του ΥΠΕΧΩ Ε σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση της Μ.Π.Ε. της λιμενικής εγκατάστασης (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 64. Το υπ αρ. 181/ έγγραφο της 2 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά για την αποστολή του τεύχους της ΜΠΕ που αφορά την λιμενική εγκατάσταση (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ).

8 8 65. Το υπ αρίθμ. 100/ έγγραφο της εταιρείας με συνημμένο τεχνικό υπόμνημα διαχείρισης των προς απόρριψη υπερλέπτων περλίτη (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 66. Το υπ αρίθμ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ Ε με το οποίο απεστάλη η ΜΠΕ για το σύνολο των εγκαταστάσεων της εξεταζόμενης δραστηριότητας για δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση των εμπλεκομένων φορέων. 67. Το υπ αρίθμ. 124/ έγγραφο της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φόρτωσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 68. Το υπ αρ. 1769/ έγγραφο της 2 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση του τεύχους της ΜΠΕ που αφορά την λιμενική εγκατάσταση (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /8-7-09). 69. Το υπ αρ. 3662/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος της Ν. Αυτ. Κυκλάδων προς το Επαρχιακό Συμβούλιο Μήλου με θετική γνωμοδότηση και απόψεις επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 70. Το υπ αρ. πρωτ. Φ/Β1/8250/905/ έγγραφο της /νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περν/τος του ΥΠ.ΑΝ. με θετική γνωμοδότηση και απόψεις επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /9-9-09). 71. Το υπ αρίθμ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά με απαλλαγή από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που αφορά την κατασκευή σιλό για την αποθήκευση ξηρού μπετονίτη στις εγκαταστάσεις της εν λόγω μονάδας. 72. Το υπ αρ / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ Ε με θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 73. Το υπ αρ. 1124/ έγγραφο της Νομ. Αυτ. Κυκλάδων με το οποίο διαβιβάζεται η υπ αρ. 61/2009 απόφαση του Επαρχιακού Συμβουλίου Μήλου με θετική γνωμοδότηση και όρους επί της Μ.Π.Ε. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / , / ). 74. Την υπ αρ. 2589/ Απόφαση επιβολής προστίμου της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για την εν λόγω εταιρεία (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 75. Την υπ αρ. Υ271/10 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1595 / Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,

9 Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 9 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και φορτοεκφόρτωσης καθώς και για την κατασκευή προστατευτικού κρηπιδώματος στις εγκαταστάσεις φόρτωσης στη θέση «ΒΟΥ ΙΑ», ήμου Μήλου του Ν. Κυκλάδων της εταιρείας «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» πρώην «ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης». Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μονάδα επεξεργασίας αποθήκευσης βιοµηχανικών ορυκτών και φορτοεκφόρτωσης βιοµηχανικών ορυκτών πρώτων υλών και άλλων βοηθητικών (περιοχή Βούδια νήσου Μήλου) ΜΕΓΕΘΟΣ : Συνολική Ισχύς Μονάδων: ,27 kw ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ : Η δυναμικότητα επεξεργασίας και φόρτωσης για τα κύρια ορυκτά είναι: MT / έτος ξηρός κατεργασµένος µπεντονίτης ΜΤ / έτος ξηρός κατεργασµένος αδιόγκωτος περλίτης ΜΤ / έτος ηµικατεργασµένος περλίτης ΜΤ / έτος ηµικατεργασµένος µπεντονίτης ευτερευόντως γίνεται επεξεργασία βαρυτίνης και ζεόλιθου σε ποσότητες που δεν ξεπερνούν συνολικά τους ΜΤ ετησίως. ΚΑΤΑΤΑΞΗ : ΚΥΑ (15393/2332/2002) Α) «Παραγωγή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά µ.α.κ»., Ομάδα 9η, α/α 166, κωδικός ΕΣΥΕ 268.9β, 2η υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας Β) «Μεταφορά των παραγόµενων προϊόντων µέσω του λιµένα εξυπηρέτησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων όπου µπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) τόνων», Οµάδα 3 η,1 η υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ Α. Μεταξά , Κηφισιά ΤΗΛΕΦΩΝΑ : (Φαξ) 2. Παραγωγική διαδικασία Για την παραγωγή των προϊόντων περλίτη και μπεντονίτη κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως βαρυτίνης και ζεολίθου, λαµβάνουν χώρα οι εξής φυσικές διεργασίες: α. Μείωση Μεγέθους (Πρωτογενής θραύση, θρυμματισμός, λειοτρίβηση) β. Ανάμιξη - ενεργοποίηση

10 10 γ. Ξήρανση (φυσική και βιομηχανική) δ. Ταξινόµηση. ε. Αποθήκευση 3. Περιγραφή Εγκαταστάσεων 3.1 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ στην περιοχή του όρµου Βουδίων στη νήσο Μήλο είναι: ύο (2) εργοστάσια επεξεργασίας αδιόγκωτου περλίτη για την παραγωγή κοκκοµετρικά διαβαθµισµένων κλασµάτων. Μονάδες επεξεργασίας για την παραγωγή ξηρού ενεργοποιηµένου µπεντονίτη. Τριβείο βιοµηχανικών ορυκτών Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος kva (6.296 kw) με καύσιμο μαζούτ. Αποθηκευτικοί χώροι (σιλό), µονάδες ενσάκκισης προϊόντων, συστήµατα µεταφορικών ταινιών, όπου συµπεριλαµβάνεται και γέφυρα φόρτωσης πλοίων. Κτίρια και εγκαταστάσεις γενικής χρήσης : 1. Ένα κτίριο διοίκησης. 2. Μηχανοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε δύο µηχανές Sultzer (καύσιµο µαζούτ) 1830 KVA εκάστη, µία πετρελαιοµηχανή τύπου Cummins των KVA και µία τύπου Deutz των ΚVA. 3. Αντλιοστάσια θαλασσίου ύδατος. 4. εξαµενές καυσίµων και δίκτυο µεταφοράς καυσίµων. 5. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου. 6. Κτίρια, υπόστεγα και χώροι συνεργείων. 7. εξαµενές θαλασσινού νερού: 200 και 250 m3. 8. Υπόστεγα και εγκαταστάσεις εµπλουτισµού τα οποία βρίσκονται εκτός λειτουργίας. 9. Ελικοδρόµιο εμβαδού περίπου 730 m Πρατήριο υγρών καυσίµων. Υπάρχουν δύο δεξαµενές αμόλυβδης βενζίνης χωρητικότητας 10 m 3 έκαστη και δύο δεξαµενές πετρελαίου κίνησης χωρητικότητας 15 m 3 έκαστη 11.Εξοπλισμόςφυσικού διαχωρισμού πετρελαϊκών κατάλοιπων από υγρά απόβλητα Παλαιά κτίρια και εγκαταστάσεις εκτός λειτουργίας. Εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης πλοίων.( συγκρότημα μεταφορικών ταινιών, κρηπίδωμα Σκάλας, κρηπίδωμα Σκαλάκι) 3.2 Νέες εγκαταστάσεις ύο προς κατασκευή silos χωρητικότητας 2000 τόνων το καθένα,

11 11 τα οποία αποτελούν επέκταση του ήδη υπάρχοντος και λειτουργούντος αποθηκευτικού χώρου των 10-δύµων silos. Προς κατασκευή κλειστός αποθηκευτικός χώρος σόδας ύο προς κατασκευή νέες μονάδες παραγωγής υπέρλεπτων περλίτη (Μονάδα άλεσης-αεροδιαχωρισμού και μονάδα απόληψης υπερλέπτων αεροδιαχωρισμού). Τα νέα προϊόντα θα παράγονται από τα μέχρι σήμερα απορριπτόμενα στο θαλάσσιο αποδέκτη υπερλέπτων περλίτη. Νέο σιλό για αποθήκευση ξηρού Μπεντονίτη συνολικής χωρητικότητας m 3 Αλλαγές στο χώρο των συνεργείων με την δηµιουργία στεγασµένου χώρου έκτασης 1000 m 2 σύγχρονων προδιαγραφών, που θα προκύψει µετά την κατεδάφιση των παλιών κτιρίων, κατασκευή νέων χώρων στη θέση τους, διατήρηση / συντήρηση των νεωτέρων και ενοποίηση. 3.3 Λιμενικές εγκαταστάσεις Περιγραφή υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη φορτοεκφόρτωση προϊόντων, Α υλών (μπεντονίτη, περλίτη, σόδας και άλλων ορυκτών ή μεταλλευμάτων. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τα παρακάτω: Κρηπίδωμα Σκάλας : με διεύθυνση από Ν προς ΒΑ, ωφέλιμο βάθος m και δυνατότητα φόρτωσης χύδην υλικών σε πλοία με εκτόπισμα έως ΜΤ. Τα προς φόρτωση προϊόντα οδηγούνται στη σκάλα φόρτωσης με συγκρότημα μεταφορικών ταινιών, όπως περιγράφονται στη θεωρημένη ΜΠΕ. Κρηπίδωμα Σκαλάκι : με διεύθυνση από ΝΑ προς Β, ωφέλιμο βάθος 6-8 m. Με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης πλοίων έως ΜΤ. Νέα έργα λιμενικών εγκαταστάσεων Τα νέα έργα που πρόκειται να γίνουν αφορούν τη διασύνδεση των δύο υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Σκάλας και Σκαλάκι (μήκους περίπου 83μ.) σε ένα ενιαίο μέτωπο, που κατασκευάζεται στην νοητή προέκταση των διευθύνσεων παραβολής των δύο κρηπιδωμάτων και το σημείο τομής τους συναρμόζεται με τοξωτή διαμόρφωση του μετώπου των. Το έργο θα κατασκευασθεί με προκατασκευασμένους τεχνητούς κυψελωτούς ογκολίθους από σκυρόδεμα. Πρόκειται για έργο προστασίας και ασφάλειας των δύο κρηπιδωμάτων και της φυσικής ακτογραμμής από τις διαβρώσεις λόγω της έντονης κυματικής δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των έργων από το κρηπίδωμα Σκαλάκι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν πλοία με εκτόπισμα έως ΜΤ.

12 12 4. Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες που υφίστανται επεξεργασία στις εγκαταστάσεις είναι βιοµηχανικά ορυκτά, κυρίως περλίτης και µπεντονίτης και δευτερευόντως βαρύτης και ζεόλιθος. 5. Κατανάλωση νερού (m 3 /έτος): Οι ανάγκες σε µη θαλασσινό νερό για βιοµηχανική και γενική χρήση καλύπτονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις που δεν ανήκουν στην εταρεία και βρίσκονται εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων. Η συνολική ετήσια κατανάλωση μη θαλασσινού νερού (στοιχεία 2006) είναι : Μη πόσιµο νερό : m 3 Πόσιµο νερό : 150 m 3 Για χρήσεις όπου δεν επιτρέπεται η χρήση υφάλµυρου νερού οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται από τη συλλογή οµβρίων υδάτων. Τα όµβρια ύδατα συλλέγονται από τις οροφές των κτιρίων σε στεγανή δεξαµενή και η ετήσια κατανάλωση νερού βροχής ανέρχεται σε 500 m 3. Επίσης οι ανάγκες σε νερό (µη πόσιµο) στα γραφεία των Βουδίων καλύπτονται από όµβρια ύδατα που συλλέγονται από τον πυθµένα λατοµείων µπεντονίτη που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις και ανέρχονται σε 360 m 3 / έτος. Το πόσιµο νερό µεταφέρεται στο χώρο των εγκαταστάσεων µε βυτιοφόρο ιδιώτη Για τη ψύξη των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του µηχανοστασίου της εταιρείας χρησιµοποιείται θαλασσινό νερό µέγιστης απορροής 120 m 3 /h, το οποίο αντλείται μέσω αγωγών από τη θάλασσα από δύο αντλιοστάσια µε οχτώ αντλίες. 6. Κατανάλωση καυσίμων (τον/έτος): Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και για τον κινητό εξοπλισµό χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο µαζούτ και κατά δεύτερο λόγο πετρέλαιο και βενζίνη. Οι καταναλώσεις για το 2006 ήταν : Μαζούτ lt Πετρέλαιο lt Βενζίνη lt Υπάρχουν δύο δεξαµενές µαζούτ χωρητικότητας m 3 και 600 m 3, µία δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας 300 m 3 και άλλες δέκα εννιά μικρότερες δεξαμενές χωρητικότητας από 1 έως 30 m Κατανάλωση ενέργειας Η εγκατεστηµένη συνολική ισχύ των εγκαταστάσεων στη Θέση Βούδια είναι ,27 kw και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2006 ήταν kwh. ( στοιχεία 2006) 8. Απόβλητα

13 Ατμοσφαιρικές εκπομπές Σωματίδια (σωματιδιακές εκπομπές): Στις µονάδες περλίτη και μπεντονίτη, στο τριβείο βιοµηχανικών ορυκτών, στη µονάδα φόρτωσης, στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, στις υπαίθριες πλατείες αποθήκευσης. Αέριες εκπομπές Από την καύση μαζούτ και ντήζελ καθώς και από την κίνηση οχημάτων (κυρίως SO 2, NO x, CO, σωματίδια) Υγρά απόβλητα - απόβλητα που περιέχουν πετρελαιοειδή (εξυδατώσεις δεξαμενών υγρών καυσίμων, πετρελαιοειδή και λάδια από τις μηχανές ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.) με κωδ. ΕΚΑ *, *, *, * περίπου 100 τόνοι / ετος. - εκπλύματα από τη λειτουργία των εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου - επιβαρυμένα όμβρια ύδατα - λύματα προσωπικού 8.3 Στερεά απόβλητα Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε τη διαχείρισή τους, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Στερεά απόβλητα τα οποία προορίζονται για ανακύκλωση, όπως : µεταχειρισµένες µπαταρίες οχηµάτων (κωδ. ΕΚΑ *, *, ) περίπου 800 κιλά / ετος. χαρτιά από τα γραφεία (κωδ. ΕΚΑ ) περίπου 2 τόνοι / ετος. παλιά σίδερα (κωδ. ΕΚΑ , , ) περίπου 13 τόνοι / ετος. ελαστικά οχηµάτων και µηχανηµάτων (κωδ. ΕΚΑ ) περίπου 3,5 τόνοι / ετος. παλιές µεταφορικές ταινίες (ιµάντες) απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού (κωδ. ΕΚΑ , ) υλικά εµποτισµένα µε λάδια ή καύσιµα (στουπιά, φίλτρα, κλπ.) (κωδ. ΕΚΑ *, *, *) περίπου 100 τόνοι / ετος. Στερεά απόβλητα, όπως διάφορα υλικά συσκευασίας, µεταχειρισµένα φιλτρόπανα (κωδ. ΕΚΑ ) περίπου 4,5 τόνοι / ετος. ημοτικά απόβλητα (κωδ. ΕΚΑ ) περίπου 37 τόνοι / ετος. 8.4 Εξορυκτικά απόβλητα Τα εξορυκτικά απόβλητα ανάλογα με την διαχείριση τους, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : Στερεά απόβλητα (αδρανή) τα οποία απορρίπτονται σε ορυχεία, όπως αδρανή υλικά από καθαρισµούς δρόµων-εργοστασίων και απορριπτόµενα ορυκτά κακής ποιότητας (µη εµπορεύσιµα) εκτιμώμενα σε περίπου τόνους ετησίως. Υπέρλεπτα περλίτη από τα συστήματα υγρής (scrubbers) και

14 ξηρής αποκονίωσης εκτιμώμενα σε περίπου ΜΤ ετησίως Θόρυβος / δονήσεις Οι κυριότερες πηγές θορύβου προέρχονται από τη λειτουργία ορισµένων µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων καθώς και από τη κίνηση τροχοφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων διακίνησης πρώτων υλών παραγόµενων προϊόντων. Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων 1.1 Βάσει των διατάξεων του Π /81 άρθρο 2 παρ. 1, οι εκπομπές των αιωρούμενων σωματιδίων να μην υπερβαίνουν τα 150 mg/m 3 για τις παλιές εγκαταστάσεις και τα 100 mg/m 3 για τις νέες εγκαταστάσεις (μετρούμενες στα σημεία εξόδου των απαερίων) 1.2. Για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές από τη λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σε περίπτωση πλήρους λειτουργίας του (με εξαίρεση την περίοδο εκκίνησης) σε μέσες τιμές 24ωρης βάσης: - σωματιδίων: 100 mg/νm 3 (σε ξηρή βάση και 15% O 2 ), κατά μέγιστον - καπνού: 1 βαθμός της κλίμακας Ringelmann, κατά μέγιστον - ΝO X (ως ΝΟ 2 ) : mg/nm 3 (σε ξηρή βάση και 15% O 2, σε φορτίο πλέον του 70%), κατά μέγιστον. - SO 2 : 560 mg/nm 3 (σε ξηρή βάση και 15% κ.ο. Ο 2 ) κατά μέγιστο. 2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 2.1.Υγρά απόβλητα : Να τηρούνται τα επιτρεπτά όρια για τα υγρά απόβλητα και οι όροι διάθεσης σύμφωνα με την υπ. αριθμ 12143/02 (ΦΕΚ 714/Β/ ) απόφαση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (υπερλέπτων περλίτη) της εγκατάστασης όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων Στάθμη θορύβου: 65 db(a) μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου του εργοστασίου (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π /81, ΦΕΚ 293/Α/ ). 4. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να τηρηθούν 4.1 Ατμοσφαιρικές εκπομπές

15 Να λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο (πχ. διαβροχή νερού.) καταστολής των εκπομπών σκόνης που αφορούν, την απόθεση και διαχείριση ορυκτών εκτός της απόθεσης ορυκτών προς φυσική ξήρανση και της απόθεσης τελικών προϊόντων Το οδικό δίκτυο εντός του εργοστασιακού χώρου να είναι κατά το δυνατό ασφαλτοστρωμένο ή τσιμεντοστρωμένο Να γίνεται συχνά καθαρισμός και κατάβρεγμα των ελεύθερων χώρων του εργοστασίου Να επιβάλλεται χαμηλό όριο ταχύτητας των οχημάτων εντός του εργοστασίου Να καλύπτονται τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς υλικών στο δημόσιο οδικό δίκτυο, από και προς το εργοστάσιο, προς αποφυγή εκπομπής σκόνης κατά την πορεία τους Κατά τη, με το σύστημα ταινιών, μεταφορά των υλικών από το χώρο της υπαίθριας αποθήκευσης προς το πλοίο, να λειτουργεί το υφιστάμενο σύστημα αποκονίωσης Να συντηρούνται τα συστήματα αποκονίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών Για την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών να πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην έξοδο των εγκαταστάσεων αποκονίωσης (σε όσες διαθέτουν καμινάδα) και να μην υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο Για την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής να πραγματοποιείται ένα σετ μετρήσεων NOx, SO 2 και σωματιδίων ανά 500 ώρες λειτουργίας εκάστου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Οι παραπάνω μετρήσεις να είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης οργάνων μέτρησης για NOx, SO 2 και σωματίδια της εταιρείας κατά την διεξαγωγή των δειγματοληψιών και μετρήσεων να ακολουθούνται σχετικές μέθοδοι κατά CEN ή κατά ΕΛΟΤ ή ελλείψει αυτών διεθνώς δόκιμες μέθοδοι βιομηχανικών μετρήσεων. Οι αναλυτές μέτρησης να είναι βαθμονομημένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή έτσι ώστε οι μετρήσεις να είναι αξιόπιστες. Ανά διετία να πραγματοποιούνται μετρήσεις από εργαστήριο διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Οργανισμό Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω μετρήσεων να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Επαρχείου Μήλου, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο

16 16 από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφ όσον αυτό ζητηθεί. Εναλλακτικά οι μετρήσεις μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Σε περίπτωση υπερβάσεων των ορίων της παραγράφου Β.1 θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η /νση Ε.Α.Ρ.Θ/ Υ.ΠΕΚΑ. και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων Να λειτουργούν συστήματα αποκονίωσης στα σημεία που προβλέπονται από την εγκεκριμένη ΜΠΕ (κεφ.7 σελ ) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση Απαγορεύεται η υπαίθρια αποθήκευση προϊόντων ξηραντηρίων περλίτη. 4.2 Υγρά απόβλητα Τα τυχόν ρυπασμένα με πετρελαιοειδή όμβρια ύδατα και τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα να συλλέγονται σε ειδικό φρεάτιο και εν συνεχεία να μεταφέρονται στο σύστημα ελαιοδιαχωρισμού των εγκαταστάσεων. Το επεξεργασμένο νερό από το διαχωριστή να διατίθεται σύμφωνα με την άδεια ΠΜ223/ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων όπως αναφέρεται στην θεωρημένη ΜΠΕ (κεφ.7 σελ ) Τα υγρά απόβλητα από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου να ελέγχονται (ως προς το PH) και να παραδίδονται, σε φορέα / εργολάβο ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη θα πρέπει να επιτρέπει την παραλαβή των αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία να τηρεί στο αρχείο της, τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά παράδοσης Στερεά απόβλητα Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλην των εξορυκτικών, να γίνεται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην ΜΠΕ (κεφ.7 σελ ) και σε κάθε περίπτωση σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ (κεφ.7 σελ ) και σε κάθε περίπτωση σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/ (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/ (ΦΕΚ 791/Β) και 8668/ (ΦΕΚ 287/Β) Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:

17 17 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται προς αξιοποίηση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ή σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α). Η παράδοση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να γίνεται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. /γμα 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α). Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π. /γμάτων 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π. /γμα 15/06 (ΦΕΚ 12/Α), 115/04 (ΦΕΚ 80/Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να αποκομίζονται περιοδικά από το ήμο Μήλου προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο / εγκατάσταση υγειονομικής ταφής ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης. Η διαχείριση των προαναφερόμενων αποβλήτων να ακολουθεί τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) Τα πετρελαϊκά ιζήματα από τη συσκευή ελαιοδιαχωρισμού να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά μεταλλικά βαρέλια και να παραδίδονται, σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία να τηρεί στο αρχείο της, τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά παράδοσης Να κατατίθεται ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο ΥΠΕΚΑ (Τμήμα βιομηχανιών της ιεύθυνσης ΕΑΡΘ, στο Τμήμα στερεών αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) και στην ιεύθυνση ΠΕΧΩ Κυκλάδων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/ (ΦΕΚ 383/Β). 4.4 Λειτουργία Λιμενικών εγκαταστάσεων Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς

18 18 κατά την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319Α) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π 55/98 (ΦΕΚ 58 Α) και ισχύει, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89Α) όπως ισχύει, το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192Α) κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη μελλοντική λειτουργία τους. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα διαχείρισης: α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων/πετρελαιοειδών, απορριμμάτων, χημικών, λυμάτων κ.α., των σκαφών, ως επίσης και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των πληρωμάτων. β. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή καθώς και εγκεκριμένου συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με τον Ν. 2252/94 και άλλες διατάξεις του Π.. 11/02. γ. Τη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διάθεση των λυμάτων-αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες - παράκτιες εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου Να τηρείται το σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/απορριμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της /41/09/09 (Β 412) ΚΥΑ και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρ. 8180/ απόφαση της /νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα να είναι εμφανή, μέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ωράρια λειτουργίας των συμβεβλημένων επιχειρήσεων/ φορέων παραλαβής/ αποκομιδής των ως άνω υλικών Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά έτος σε δύο σταθερά σημεία πλησίον των λιμενικών εγκαταστάσεων, στις οποίες θα γίνεται μέτρηση : Θερμοκρασία ph ιαλυμένο Οξυγόνο Χρωματισμός SS (αιωρούμενα στερεά) Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες

19 19 Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή σε ηλεκτρονική μορφή, που θα τηρείται από το φορέα του έργου. Η δειγματοληψία μπορεί να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, η δε μέτρηση των παραμέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους Να γίνεται συστηματικός καθαρισμός κάθε είδους υπολειμμάτων βιομηχανικών ορυκτών που προκύπτουν από τις διαδικασίες μεταφοράς και φόρτωσης στο χώρο των λιμενικών εγκαταστάσεων Να προβλεφθεί κατάλληλο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων με φρεάτια συγκράτησης στερεών με σκοπό την ελαχιστοποίηση διάθεσης υλικών στον θαλάσσιο χώρο Να γίνεται συστηματικός έλεγχος όλων των συστημάτων αντιρρύπανσης για την επιβεβαίωση της αρτιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας τους ιαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων H διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων να πραγματοποιείται βάσει της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας» Μέχρι την να υποβληθεί στην αρμόδια και στην αδειοδοτούσα αρχή, σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των υπό εκπόνηση μελετών της παρ Το σχέδιο διαχείρισης μετά την έγκριση - θεώρηση του θα αποτελέσει παράρτημα της παρούσας Το χρονοδιάγραμμα δράσης για τον καθορισμό της βέλτιστης διαχείρισης των απορριπτόμενων υπερλέπτων περλίτη και η ολοκλήρωση των έργων που τυχόν απαιτούνται προς το σκοπό αυτό, όπως περιγράφεται στο θεωρημένο συμπληρωματικό υπόμνημα της ΜΠΕ, θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών από την υπογραφή της παρούσας. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος η εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην /νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ τα ακόλουθα, εκτός εάν υπάρξει διαφοροποίηση μετά την έγκριση του σχεδίου της παρ : 1) Εντός έξι μηνών από την υπογραφή της παρούσας : Έκθεση αποτελεσμάτων οικολογικής αποτύπωσης του θαλάσσιου αποδέκτη και της επίδρασης των υπερλέπτων περλίτη σε αυτόν. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης

20 20 του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Έκθεση σχετικά με τις βελτιώσεις των υφιστάμενων συστημάτων μεθόδων διαχείρισης των υπερλέπτων περλίτη. 2) Εντός δύο ετών από την υπογραφή της παρούσας. Έκθεση σχετικά με εναλλακτικές λύσεις διάθεσης των υπερλέπτων περλίτη, περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση τους. Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης υπερλέπτων περλίτη. 3) Εντός τεσσάρων ετών από την υπογραφή της παρούσας κατάρτιση πλάνου εμπορικής αξιοποίησης υπερλέπτων περλίτη και οριστική πρόταση για τον καθορισμό της βέλτιστης διαχείρισης των υπερλέπτων περλίτη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης βιώσιμης λύσης, πρόταση για επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων περλίτη της εταιρείας στη Μήλο Μείωση των απορριπτόμενων υπερλέπτων περλίτη, μέσω της βελτίωσης των συστημάτων μεθόδων διαχείρισης όπως περιγράφεται στο συμπληρωματικό υπόμνημα της ΜΠΕ Η απόρριψη των υπερλέπτων περλίτη στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουδίων, για όσο χρονικό διάστημα αυτή πραγματοποιείται, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ 12143/02 (ΦΕΚ 714/Β/ ) απόφασης χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (υπερλέπτων περλίτη) όπως αυτή ισχύει κάθε φορά Τα στερεά απόβλητα (αδρανή υλικά, ξηρή ιλύς) θα συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο εντός του εργοστασίου και θα διατίθενται για την αποκατάσταση λατομείων, στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των οποίων να προβλέπεται η παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στις εγκαταστάσεις των Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι Πραγματοποίηση περιοδικών μετρήσεων (μία φορά ετησίως), στάθμης θορύβου βάσει προγράμματος παρακολούθησης στάθμης θορύβου στα όρια του γηπέδου του εργοστασίου Χρησιμοποίηση στους μετασχηματιστές τάσης των λιπαντικών ελαίων νέας γενιάς, που δεν περιέχουν PCBs ή άλλου τύπου χλωριωμένους υδρογονάνθρακες Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η καύση χρησιμοποιημένων λιπαντικών-ελαίων και γαλακτωμάτων (ΚΥΑ 10315/93 ΦΕΚ 369 Β/ ) καθώς επίσης και η καύση υλικών που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη ρύπανση της ατμόσφαιράς (ΚΥΑ 11535/93

21 21 ΦΕΚ 328 Β) Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών - ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης Εντός τριών μηνών από την έγκριση της παρούσας η εταιρεία να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να εφοδιαστεί, με άδεια χρήσης νερού για το θαλασσινό νερό σύμφωνα με τον Ν. 3199/ και την ΚΥΑ 43504/ Τα αστικά λύματα να διατίθενται σε σύστημα σηπτικών - απορροφητικών βόθρων, η κατασκευή και λειτουργία των οποίων να καλύπτει τις απαιτήσεις της Ε1β 221/ Πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων των οδών του εργοστασίου και συστηματικός καθαρισμός τους από απόβλητα Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου υγρών καυσίμων το οποίο θα πρέπει να διακινεί το είδος καυσίμων που προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας του Η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων και των λεκανών ασφαλείας, να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.. 44/87 (ΦΕΚ 15Α/87) Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/ (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/ (ΦΕΚ 791/Β). Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου / αμιαντοτσιμέντου η απομάκρυνση αυτών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β)].

22 Ελικοδρόμιο Να λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες Η περιοχή προσγείωσης απογείωσης, η συμπληρωματική ζώνη ασφαλείας και οι θέσεις στάθμευσης ελικοπτέρων να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες Φάση κατασκευής των νέων έργων (σιλό περλίτη, σιλό μπεντονίτη, κλειστός αποθηκευτικός χώρος σόδας, μονάδες παραγωγής υπερλέπτων κοκκομετριών περλίτη, συνεργείο και νέο κρηπίδωμα) Ειδικά για τη φάση κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 1) Εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των επιφανειακών υδάτων. 2) Τα προϊόντα εκσκαφών και γενικά τα στερεά απόβλητα δεν θα απορρίπτονται εντός της κοίτης των ρεμάτων ή κοντά σε αυτά καθώς και κοντά ή επί της ακτής. Επίσης δε θα γίνεται αυθαίρετη απόρριψη προϊόντων εκσκαφών και γενικά στερεών αποβλήτων που προέρχονται από τις εργασίες κατασκευής των νέων έργων σε θαλάσσια περιοχή. 3) ε θα γίνεται απόρριψη στο έδαφος ή σε τμήμα του υδρογραφικού δικτύου οποιωνδήποτε μη-βιοδιασπάσιμων ουσιών. 4) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή ώστε να αποφευχθεί η διαρροή ουσιών από τα μηχανήματα (με την τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και τον έλεγχό τους). 5) Λήψη από τον κατασκευαστή όλων των απαραίτητων μέτρων με σκοπό τη σωστή λειτουργία του εργοταξίου έτσι ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι πιθανότητες ατυχήματος ή διαρροών. 6) Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου να γίνεται ελεγχόμενα. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση των εργατών από σταθερές τουαλέτες ο κατασκευαστής να εγκαταστήσει σε κατάλληλα σημεία χημικές τουαλέτες, που το περιεχόμενό τους να διατίθεται στο βιολογικό καθαρισμό Μήλου. 7) Λελογισμένη χρήση του νερού για τη διαβροχή αδρανών υλικών και των θιγόμενων επιφανειών (για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης) και εφαρμογή και άλλων μέσων όπως η κάλυψη των αδρανών υλικών ή η κατασκευή περίφραξης ώστε να μειωθούν οι απαιτούμενες ποσότητες νερού στις απολύτως αναγκαίες. 8) Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής ή άλλων υλικών το ταχύτερο δυνατόν από τους

23 23 χώρους απόθεσης τους και αποφυγή παραμονής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα ειδικά εάν οι εργασίες πραγματοποιούνται την χειμερινή περίοδο. Όσον αφορά την κατασκευή του νέου κρηπιδώματος να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα : 9) Τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από τυχόν εκσκαφές να διατεθούν σε κατάλληλο χώρο στην ξηρά, ή αλλιώς η απόρριψή τους να γίνει σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m, εκτός της περιοχής NATURA 2000 GR και σε απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη των 2 km, με τρόπο ώστε η δημιουργούμενη πρόσχωση στο βυθό να μην μειώσει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3 m. Σημειώνεται ότι η απόρριψη, οποιωνδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστημίου, κ.α.) από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων οικείων Νομαρχιακών Υπηρεσιών ( /νση Υγείας, ΤΠ κ ΠΕ), ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π 55/98, Ν.855/78, Ν.1147/81, Π 68/95 και ΥΑ /2079/78/ ), και κατόπιν αδείας της οικείας Λιμενικής Αρχής. 10) Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία. 11) Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλοίωσης της μορφής και της χλωρίδας και πανίδας του γύρω θαλάσσιου χώρου του έργου, οι επιχώσεις να γίνουν χρονικά μετά την κατασκευή των κρηπιδωμάτων και με εγκιβωτισμό των υλικών για να αποφευχθεί ο διασκορπισμός τους με επακόλουθα την αύξηση της θολερότητας στην περιοχή των έργων και προβλήματα μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής φυτοπλαγκτού, θνησιμότητας στο ζωοπλαγκτόν, ενίσχυσης των φαινομένων ευτροφισμού κ.λ.π. 12) Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 13) Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να γίνουν υπό την επίβλεψη των φυλάκων του Μουσείου Μήλου, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, αυτές να διακοπούν και να ειδοποιηθεί εγκαίρως η αρμόδια εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων. Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. η περιοχή στην οποία λειτουργεί η εν λόγω βιομηχανία δεν χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/86. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, και. εκτός της εμβέλειας επιρροής του έργου, βρίσκονται οι ακόλουθες προστατευόμενες περιοχές

24 GR Παράκτια Ζώνη υτικής Μήλου 24 GR Νήσος Πολύαιγος Κίμωλος GR Νήσος Μήλος: Προφήτης Ηλίας Ευρύτερη περιοχή Κ519 Καταφύγιο Άγριας Ζωής Γουρνάδο Φυλακωπή ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα Aπόφαση ισχύει για πέντε (5) χρόνια με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ. 2, της Κ.Υ.Α. Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β) και με την προϋπόθεση ότι δε θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση. Εγκαίρως πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή της προς το Τμήμα Βιομηχανιών ( /νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ.) προκειμένου να εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της προαναφερόμενης ΚΥΑ. 2. Η μη τήρηση των περ/κών όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους της εταιρείας των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε του Ν. 3010/ Η παρούσα Απόφαση έγκρισης περ/κών όρων με τον φάκελο της ΜΠΕ του εργοστασίου, πρέπει να είναι διαθέσιμες και να επιδεικνύονται από τους υπεύθυνους της εταιρείας σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Η εφαρμογή των περ/κών όρων της παρούσας Απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη υλοποίηση της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και εκμετάλλευσης της εταιρείας «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», στον βαθμό που τον αφορά. 5. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, οφείλει να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της Απόφασης αυτής, στη δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β). Τα έξοδα δημοσιοποίησης της απόφασης βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου. 6. Η παρούσα απόφαση αφορά το σύνολο του έργου (κύριο και συνοδευτικά), και δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία ρυθμίζονται με άλλες διαδικασίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση

25 25 εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π /2632/04 (ΦΕΚ 1931Β/04). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ YΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ ΗΣ Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Ι. ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1)ΥΠΕΚΑ 1.1 Γεν. /νση φυσικού πλούτου, /νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ 1.2 Γεν. /νση Περ/ντος /νση Χωροταξίας, Τμήμα Γ, Αμαλιάδος 17,11523 ΑΘΗΝΑ 1.3 Ε.Υ.Ε.Π. Κηφισίας 1-3, ΑΘΗΝΑ 2) Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας /νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περ/ντος, Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ 3) Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας /νση Λιμενικών Υποδομών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1, Πειραιάς 4) Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 4.1 Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, ΑΘΗΝΑ 4.2 2η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κλεψύδρας 2, ΑΘΗΝΑ 5) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων α) /νση Πολεοδομίας και Περ/ντος, Ερμούπολη Σύρου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ A Λάρισα, 25-04 -2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Α./Φ.14.1575/1021 Σχετ. : 1278/08-03-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ----------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜ7ΛΕ-144 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λευκάδα, 18-4-2013. Αριθ.Πρωτ. ΕΞ/867-1/2012. ΑΡ. Φακέλου: Φ.14.238

ΑΔΑ: ΒΕΑΜ7ΛΕ-144 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λευκάδα, 18-4-2013. Αριθ.Πρωτ. ΕΞ/867-1/2012. ΑΡ. Φακέλου: Φ.14.238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Ι'ενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ».

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση : Ρέμα Βαθύ Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε.: Αυλίδας Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας ΚΑΔ: 20.59.59.02, 10.41.23.01 Δ.Ο.Υ : ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΦΜ: 997593985 ΑΠΟ ΦΑΣΗ

Θέση : Ρέμα Βαθύ Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε.: Αυλίδας Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας ΚΑΔ: 20.59.59.02, 10.41.23.01 Δ.Ο.Υ : ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΦΜ: 997593985 ΑΠΟ ΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 9-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8700 / Φ14 / 3603 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα