Γενικοί Ευρωκώδικες. Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Ευρωκώδικες. Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου 2009. Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός"

Transcript

1 Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου 2009 Γενικοί Ευρωκώδικες ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος CEN/TC250/SC1 Γραμματέας Επιτροπής Ευρωκωδίκων ΥΠΕΧΩΔΕ Επιμελητής Ε.Ε.Ε. Θεμάτων Ευρωκωδίκων ΤΕΕ

2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ EN 1990 EN 1991 Ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο των φορέων/κατασκευών Δράσεις στους φορείς EN 1992 EN 1993 EN 1994 EN 1995 EN 1996 EN 1999 Σχεδιασμός και κατασκευαστικές λεπτομέρειες EN 1997 EN 1998 Γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός

3 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Για το σχεδιασμό των κτιρίων και των έργων Πολ. Μηχ/κού κάθε Μέρος (Part) των Ευρωκωδίκων : EN Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στους φορείς και Ευρωκώδικες σχεδιασμού EN 1992 έως EN 1999 πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα EN 1990 Βάσεις Σχεδιασμού Το EN 1990 παρέχει τις μη-εξαρτώμενες από τα δομικά υλικά πληροφορίες που απαιτούνται για το σχεδιασμό με βάση τους Ευρωκώδικες κτιρίων και έργων Πολ. Μηχ/κού

4 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (NATIONAL ANNEX) Ενα Εθνικό Προσάρτημα μπορεί να περιέχει άμεση ή έμμεση (μέσω παραπομπών σε εθνικές ρυθμίσεις) πληροφόρηση για εκείνες τις παραμέτρους, για τις οποίες επιτρέπεται από το κείμενο των Ευρωκωδίκων εθνική επιλογή. Αυτές ονομάζονται Εθνικά προσδιοριζόμενες παράμετροι (Νationally Determined Parameters NDP) και μπορούν να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των κτιριακών και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού στη συγκεκριμένη Χώρα Μέλος

5 ΕΙΔΗ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Τιμές ή/και κατηγορίες, εφόσον προβλέπονται εναλλακτικές επιλογές στους Ευρωκώδικες Τιμές προς χρήση, όταν στους Ευρωκώδικες δίδεται μόνον ένα σύμβολο Ιδιαίτερα εθνικά δεδομένα (γεωγραφικά, κλιματολογικά κλπ.), λ.χ. χάρτης ζωνών χιονιού Η προς χρήση μέθοδος ή διαδικασία, όταν δίδονται στον Ευρωκώδικα εναλλακτικές επιλογές

6 ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Αποφάσεις για τη χρήση ή μη των πληροφοριακών παραρτημάτων Παραπομπή σε μη αντικρουόμενες (προς τους Ευρωκώδικες) συμπληρωματικές διατάξεις (Non- Contradictory Complementary Information, NCCI) προς υποβοήθηση του χρήστη των Ευρωκωδίκων Ενα Εθνικό Προσάρτημα μπορεί επίσης να χρειάζεται να αναφέρεται σε (παραμένοντα σε ισχύ) εθνικά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται σε τομείς που δεν καλύπτουν οι Ευρωκώδικες

7 ΕΝ 1990 & EN 1991 (Εθνικά προσδιοριζόμενες παράμετροι Nationally Determined Parameters - NDP) Μέρος Ευρωκώδικα Τίτλος NDPs Σελίδες EN 1990 Βάσεις σχεδιασμού 9 87 Βάσεις σχεδιασμού- EN 1990 (Annex 2) Προσάρτημα Α ΑΘΡΟΙΣΜΑ EN Πυκνότητες, ίδια βάρη, φορτία επιβαλλόμενα σε κτήρια EN Δράσεις σε κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαϊά EN Φορτία χιονιού EN Δράσεις ανέμου EN Θερμικές δράσεις EN Δράσεις κατά την ανέγερση EN Τυχηματικές δράσεις EN Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών EN Δράσεις προερχόμενες από γερανούς και μηχανήματα 5 46 EN Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές - 98 ΑΘΡΟΙΣΜΑ

8 ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού Φερουσών Κατασκευών

9 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Απαιτήσεις Μέρος 3ο Αρχές σχεδιασμού με βάση τις οριακές καταστάσεις Μέρος 4ο Βασικές μεταβλητές Μέρος 5ο Ανάλυση του φορέα και σχεδιασμός με την βοήθεια δοκιμών Μέρος 6ο Ελεγχοι με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών

10 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Παράρτημα Α.1 (κανονιστικό) - Εφαρμογή σε κτίρια Παράρτημα Β (πληροφοριακό) - Διαχείριση της δομικής αξιοπιστίας στις κατασκευές Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Βάσεις για τον σχεδιασμό με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών και για την ανάλυση της αξιοπιστίας Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Σχεδιασμός με την βοήθεια δοκιμών Παράρτημα Α.2 (κανονιστικό) Εφαρμογή σε γέφυρες

11 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Το EN 1990 βασίζεται στην έννοια των «οριακών καταστάσεων» (limit state concept) σε συνδυασμό με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών (partial factor method)

12 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αντικείμενο του EN 1990: Βάσεις Σχεδιασμού Το EN 1990 περιγράφει τις αρχές (principles) και τις απαιτήσεις (requirements) για την Ασφάλεια (Safety) Λειτουργικότητα (Serviceability) Ανθεκτικότητα (Durability) των φορέων/κατασκευών

13 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται το EN 1990 συμπεριλαμβάνουν Μελετητές και κατασκευαστές Επιτροπές σύνταξης κανονισμών/προδιαγραφών Δημόσιες Αρχές (λ.χ. για τον καθορισμό κριτηρίων ασφάλειας) Ιδιώτες (πελάτες)

14 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.3 Παραδοχές (1) Ο σχεδιασμός που κάνει χρήση των αρχών και των κανόνων εφαρμογής θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι παραδοχές που παρατίθενται στα EN 1990 έως EN 1999 (βλ. Μέρος 2). (2) Οι γενικές παραδοχές του EN 1990 είναι : - η επιλογή του δομικού συστήματος και ο σχεδιασμός του φορέα πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό - η εκτέλεση πραγματοποιείται από προσωπικό το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία

15 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.3 Παραδοχές (συν.) - υπάρχει επαρκής επίβλεψη και έλεγχος ποιότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δηλαδή στα γραφεία μελετών, στα εργοστάσια, στις εγκαταστάσεις προκατασκευής/συναρμολόγησης συναρμολόγησης και επί τόπου - τα υλικά και προϊόντα κατασκευής χρησιμοποιούνται, όπως καθορίζεται στο EN 1990 ή στα EN 1991 έως EN 1999 ή στα σχετικά πρότυπα κατασκευής ή στις προδιαγραφές αναφοράς των υλικών και των προϊόντων - η κατασκευή (ο φορέας) θα συντηρείται επαρκώς - η κατασκευή (ο φορέας) θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παραδοχές του σχεδιασμού του

16 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.4 Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής Οι Αρχές (διακριτικό γράμμα P, από το Principles) περιλαμβάνουν: Γενικές διατυπώσεις και ορισμούς για τους οποίους δεν υπάρχει άλλη επιλογή, καθώς επίσης Απαιτήσεις και προσομοιώματα για την ανάλυση, για τα οποία δεν επιτρέπεται διαφορετική επιλογή, εκτός αν αναφέρεται συγκεκριμένα Επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών κανόνων σχεδιασμού διαφορετικών από τους κανόνες εφαρμογής που δίδονται στο EN 1990, υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται ότι οι εναλλακτικοί κανόνες είναι σε συμφωνία με τις αντίστοιχες αρχές και ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους Ευρωκώδικες, σ ότι αφορά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα.

17 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Θεμελιώδεις απαιτήσεις (ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα, ευρωστία / στερρότητα : robustness) Διαφοροποίηση αξιοπιστίας Διάρκεια ζωής σχεδιασμού Ανθεκτικότητα στο χρόνο (durability) Διασφάλιση ποιότητας

18 Διαχείριση της δομ(ητ)ικής αξιοπιστίας στους Ευρωκώδικες (EN Παράρτημα B) Το Παράρτημα B επιτρέπει στο μελετητή να επιλέξει διάφορες στάθμες αξιοπιστίας, λ.χ. για τη δομ(ητ)ική ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα, λαμβάνοντας υπόψη : την αιτία ή/και τον τρόπο υπέρβασης μιας οριακής κατάστασης τις δυνατές συνέπειες της αστοχίας με όρους απώλειας ζωής, τραυματισμού, δυνητικής οικονομικής απώλειας τον τρόπο που προσλαμβάνει το κοινό την αστοχία τις δαπάνες και τα μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση του κινδύνου αστοχίας. Το Παράρτημα B για τη θεώρηση των συνεπειών αστοχίας ή δυσλειτουργίας της κατασκευής ορίζει ποιοτικά 3 κατηγορίες συνεπειών (Consequences Classes, CC). Κατ αντιστοιχία προς αυτές ορίζονται 3 κατηγορίες αξιοπιστίας (Reliability Classes, RC), με βάση την έννοια του δείκτη αξιοπιστίας β.

19 Ορισμός κατηγοριών συνεπειών Κατηγορία συνεπειών CC3 Περιγραφή Υψηλές συνέπειες για απώλειες ζωών ή πολύ μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες Παραδείγματα κτιριακών και άλλων έργων Πολ. Μηχανικού Γέφυρες, χώροι συναθροίσεων, δημόσια κτίρια, όπου είναι υψηλές οι συνέπειες λόγω αστοχίας (λ.χ. θέατρο) CC2 CC1 Μέσες συνέπειες για απώλειες ζωών ή σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες Μικρές συνέπειες για απώλειες ζωών και μικρές ή αμελητέες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες Κτίρια κατοικιών και γραφείων, δημόσια κτίρια με μέσες συνέπειες λόγω αστοχίας (λ.χ. γραφεία) Αγροτικά κτίρια όπου συνήθως δεν μπαίνουν πρόσωπα (λ.χ. αποθήκες, θερμοκήπια)

20 Αποδεκτοί κίνδυνοι θανάτου λόγω δομ(ητ)ικής αστοχίας Η πρόσληψη του κοινού δεν αποδέχεται, κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού μιας κατασκευής, απώλειες ζωής ή και τραυματισμούς ακόμη εξαιτίας δομ(ητ)ικής αστοχίας (λ.χ. στο σπίτι, στη δουλειά, κατά τη διάρκεια ψυχαγωγίας ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων), σε σύγκριση με απώλειες ζωής κλπ. εξαιτίας άλλων επικίνδυνων καταστάσεων και γεγονότων.

21 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δράσεις F d = γ f F k Τιμές σχεδιασμού F k E d = γ Sd E(F d ; a d ) F X Γεωμετρικά δεδομένα a d E d = E(γ F F k ; a d ) R d = R(X k /γ M ; a d ) X k R d = (1/γ Rd )R(X d ; a d ) Αντιστάσεις X d = ( (η/γ m ) X k

22 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Απεικόνιση των επιμέρους συντελεστών Αβεβαιότητα για τις αντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων Αβεβαιότητα για το προσομοίωμα των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους Αβεβαιότητα για το υπολογιστικό προσομοίωμα των αντιστάσεων γ f γ Sd γ Rd γ F γ M Αβεβαιότητα για τις ιδιότητες των υλικών γ m

23 Κεντρικός Κεντρικός συντελεστής συντελεστής ασφαλείας ασφαλείας Συντελεστές Συντελεστές μεταβλητότητας μεταβλητότητας E R μ μ γ = E E E R R V R V μ σ μ σ = = ) ( β γ γ γ σ σ μ μ β f V V R E E R E R = + = + = Χαρακτηριστικός Χαρακτηριστικός συντελεστής συντελεστής ασφαλείας ασφαλείας E E R R E E E R R R k k k V k V k k k E R + = + = == 1 1 γ σ μ σ μ γ Ελεγχος Ελεγχος με με επιμέρους επιμέρους συντελεστές συντελεστές k M F M k k F R E γ γ γ γ γ k M F M F k γ γ γ γ γ γ γ β / ), ( Δείκτης Δείκτης αξιοπιστίας αξιοπιστίας

24 E σ E P σημείο υπολογισμού Σύνορο (επιφάνειας) αστοχίας E σ k E = E m + k σ E E σ E E d σ E E m σ E γ F D f D s C d γ M C k β : δείκτης αξιοπιστίας C m R m σ R R d E d = R γ = γ k M F E k R d σ R R σ R Rk σ R = R m k σ R R σ R γ F E k R γ k M

25 Στάθμες αξιοπιστίας στο EN 1990 Στο EN 1990, γίνεται δεκτό ότι οι τιμές του β αντιστοιχούν, για τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (Ο.Κ.Α.).) στη στάθμη ασφαλείας της κατηγορίας αξιοπιστίας 2 (Reliability Class RC2). Ο σχεδιασμός που χρησιμοποιεί τις συνιστώμενες τιμές των επιμέρους συντελεστών του παραρτήματος Α1 1 (εφαρμογή( για κτίρια) και των λοιπών Ευρωκωδίκων θεωρείται γενικώς ότι οδηγεί σε μια κατασκευή (έναν φορέα) με τιμή β > 3,8 για διάρκεια ζωής 50 ετών. (χωρίς τούτο να σημαίνει κατ ανάγκην ότι αντιστοιχεί σε πραγματικές πιθανότητες αστοχίας που εξαρτώνται εκτός των άλλων και από ανθρώπινα σφάλματα)

26 Σχέση μεταξύ του β και της P f (Πιθανότητας Αστοχίας) P f β = - Φ -1 (P f ) ή P f = Φ (-β ) β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20

27 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Model-Code CEB 78 : Πιθανότητα αστοχίας σε 50 χρόνια (Ο.Κ.Α.) Average number of Economical consequences endangered people Low Considerable Very great Low (< 0,1) Medium High (> 10)

28 ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜ(ΗΤ ΗΤ)ΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Τα κυριότερα μέσα που επιλέγονται στο Παράρτημα Β του EN1990 με στόχο την διαχείριση της αξιοπιστίας είναι: διαφοροποίηση των τιμών του β (με βάση εξειδικευμένες θεωρήσεις) τροποποίηση των επιμέρους συντελεστών διαφοροποίηση της επίβλεψης της μελέτης επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

29 Διαφοροποίηση των τιμών του β Κατηγορίες αξιoπιστίας και ελάχιστες τιμές του β Κατηγορία Αξιοπιστίας Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Ελάχιστες τιμές του (δείκτη αξιοπιστίας) β Κόπωση Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών RC3 5,2 4,3 RC2 4,7 3,8 1,5 to 3,8 2,9 1,5 RC1 4,2 3,3

30 Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας μέσω τροποποίησης των επιμέρους συντελεστών Μπορεί να θεωρήσει κάποιος διαφοροποίηση της αξιoπιστίας διακρίνοντας κατά κατηγορίες τους επιμέρους συντελεστές γ F που χρησιμοποιούνται στους βασικούς συνδυασμούς δράσεων για παραμένουσες καταστάσεις σχεδιασμού. Το Παράρτημα Β του EN1990 προτείνει τη χρήση ενός πολλαπλασιαστικού συντελεστή K FI που θα εφαρμόζεται επί των συντελστών γ των δυσμενών δράσεων: ίσο με 1,0 για κατηγορία αξιοπιστίας RC2 (β 3,8), 0,9 για κατηγορία αξιοπιστίας RC1 και 1,1 για κατηγορία αξιοπιστίας RC3.

31 Συντελεστής K FI επί των (δυσμενών) δράσεων Συντελεστής K FI επί των (δυσμενών) δράσεων Κατηγορία αξιοπιστίας RC1 RC2 RC3 K FI 0,9 1,0 1,1

32 Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας λόγω επίβλεψης μελέτης / επιθεώρησης κατά την κατασκευή Το Παράρτημα Β του EN1990 επιτρέπει τη διασύνδεση των κατηγοριών αξιοπισίας με τις απαιτήσεις για στάθμες ποιότητας για την επίβλεψη της μελέτης (DSL, design supervision level) και τη διαδικασία κατασκευής (IL, inspection level). Συναφώς προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης των μελετητών/ελεγκτών σε κατηγορίες, ανάλογα με την εμπειρία, την ειδίκευσή τους και τις εσωτερικές σχετικές διαδικασίες του επαγγελματικού τους φορέα, για το συγκεκριμένο είδος έργου.

33 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καταστάσεις Σχεδιασμού Οι καταστάσεις σχεδιασμού μπορούν να καταταγούν ως εξής: Παραμένουσες (με διάρκεια), που αναφέρονται στις συνθήκες κανονικής χρήσης Τυχηματικές, που αναφέρονται σε εξαιρετικές συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα ή στην έκθεσή του λ.χ. σε πυρκαγιά, έκρηξη, πρόσκρουση ή τις συνέπειες τοπικής αστοχίας Σεισμικές, που αναφέρονται σε συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα υπό την επίδραση σεισμικών συμβάντων Παροδικές, που αναφέρονται σε παροδικές συνθήκες που προκύτουν για το φορέα, λ.χ. κατά τη φάση ανέγερσης ή επισκευής

34 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι δράσεις κατατάσσονται ως εξής: Ανάλογα με τη μεταβολή τους στη διάρκεια του χρόνου : - μόνιμες (G), λ.χ. ίδιο βάρος του φορέα, επικαλύψεις, διαχωριστικά, βοηθητικές κατασκευές και σταθερός εξοπλισμός -- μεταβλητές (Q), λ.χ. πρόσθετα μόνιμα, άνεμος ή χιόνι - τυχηματκές (A), λ.χ. εκρήξεις ή πρόσκρουση από οχήματα

35 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μια δράση είναι : - άμεση, δηλ. δύναμη (φορτίο) που επιβάλλεται στο φορέα ή - έμμεση, δηλ. επιβαλλόμενη ή παρεμποδιζόμενη παραμόρφωση ή επιτάχυνση προκαλούμενη, λ.χ., από θερμοκρασιακές μεταβολές, μεταβολή της υγρομετρίας ή άνισες καθιζήσεις ή σεισμό

36 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μια δράση κατατάσσεται, ανάλογα με τη μεταβολή της στο χώρο ως εξής : - σταθερή ή - ελεύθερη

37 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μια δράση κατατάσσεται, ανάλογα με τη φύση της ή/και την απόκριση του φορέα ως εξής : - στατική ή - δυναμική

38 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μειωτικοί συντελεστές (συντελεστές συνδυασμού)ψ Οι (μειωτικοί) συντελεστές συνδυασμού (ψ) εφαρμόζονται στις χαρακτηριστικές τιμές των φορτίων, εφόσον χρειάζεται να ληφθούν υπόψη Σπάνια Συχνά ή Οιονεί-μόνιμα γεγονότα

39 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακές Καταστάσεις Οριακή κατάσταση αστοχίας Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

40 EQU STR GEO FAT

41 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακή κατάσταση αστοχίας από εξάντληση της αντοχής

42 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Παράδειγμα τυχηματικής πρόσκρουσης σε βάθρα γέφυρας) Πολύ σοβαρό ατύχημα

43 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακή κατάσταση αστοχίας από σεισμό

44 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακές Καταστάσεις Η οριακή κατάσταση που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι αρκούντως σοβαρή (δυσμενής) και μεταβαλλόμενη, ώστε να καλύπτει όλες τις καταστάσεις που μπορεί ευλόγως να θεωρηθούν ότι θα επισυμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής και χρήσης του φορέα (της κατασκευής)

45 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ελεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης (αντοχής) Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις: Οριακές καταστάσεις (στατικής) ισορροπίας (EQU) : E d,dst E d,stb Οριακές καταστάσεις αντίστασης (STR/GEO) : E d R d

46 > , 0,,,1,1,, " " " " " " j i i k i i Q k Q P j k j G Q Q P G ψ γ γ γ γ Εξίσωση (6.10) του EN 1990 Εξισώσεις (6.10α) και (6.10β) του EN > 1, 0,,,1,1 1,, 1, 0,, 1,, " " " " " " " " " " i i k i i Q k Q P j j k j G j i i k i i Q P j j k j G Q Q P G Q P G ψ γ γ γ γ ξ ψ γ γ γ Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας STR/GEO Θεμελιώδεις συνδυασμοί για μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού 0,85 ξ 1,00 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

47 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού : Εξίσωση 6.11β τουen 1990 Gk, j" + " P" + " Ad " + "( ψ1,1 orψ 2,1) Qk,1" + " j 1 i> 1 ψ Σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού : Εξίσωση 6.12β τουen 1990 Gk, j" + " P" + " AEd" + " j 1 i> 1 ψ Q 2, i k, i 2, i Q k, i

48 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (ΟΚΛ): Συνδυασμοί δράσεων Χαρακτηριστικός συνδυασμός (μη-αναστρέψιμη ΟΚΛ) Συχνός συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ) Οιονεί-μόνιμος συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ) Gk, j" + " P" + " Qk,1" + " j 1 i> 1 ψ Gk, j" + " P" + " ψ 1,1Qk,1" + " j 1 i> 1 Gk, j" + " P" + " j 1 i 1 ψ 2, i 0, i ψ Q Q 2, i k, i k, i Q k, i

49 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Συντελεστές ψ i Δράσεις ψ 0 ψ 1 ψ 2 Επιβ. Φορτ. Κατ.A, B 0,7 0,5 0,3 Επιβ. Φορτ. Κατ.C, D 0,7 0,7 0,6 Επιβ. Φορτ. Κατ. E 1,0 0,9 0,8 Χιόνι 0,5-0,7 0,2-0,5 0,0-0,2 Ανεμος 0,6 0,2 0,0 Θερμοκρασία 0,6 0,5 0,0

50 ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές

51 Μέρη του EN EN : Πυκνότητες, ιδ. βάρη, επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά EN : Φορτία χιονιού EN : Δράσεις ανέμου EN : Θερμικές δράσεις EN : Δράσεις κατά τη φάση της ανέγερσης EN : Τυχηματικές δράσεις EN : Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών EN : Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές

52 Χρήση του EN Περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες και δράσεις για το δομοστατικό σχεδιασμό κτιρίων και άλλων έργων ΠΜ, που καλύπτουν τα ακόλουθα : - πυκνότητες δομικών υλικών και αποθηκευόμενων υλικών - ίδια βάρη δομικών υλικών, και - φορτία επιβαλλόμενα σε κτίρια Απευθύνεται σε Μελετητές, Κατασκευαστές, Δημόσιες Αρχές και Ιδιώτες Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το EN 1990 (Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών), άλλα Μέρη του EN 1991 (Δράσεις) και των EN 1992 έως EN 1999 (Ευρωκώδικες Υλικών) για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών.

53 EN : Πυκνότητες, ίδ.β., επιβαλ. φορτία σε κτίρια Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Πυκνότητες υλικών κατασκευής και αποθηκευομένων υλικών Μέρος 5ο Ιδιον βάρος των κατασκευών Μέρος 6ο Επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Πίνακες ονομαστικής πυκνότητας δομικών υλικών και γωνίες εσωτ. τριβής Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Στηθαία για οχήματα και κιγκλιδώματα για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

54 Αντικείμενο του EN Κατευθυντήριες οδηγίες και δράσεις για το δομοστατικό σχεδιασμό κτιρίων και άλλων έργων ΠΜ, που καλύπτουν τα ακόλουθα : - πυκνότητες δομικών υλικών, πρόσθετων υλικών για γέφυρες και αποθηκευόμενων υλικών (Κεφ. 4 & Παράρτημα A), - ίδια βάρη δομικών υλικών (Κεφ. 5), και - φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα και οροφές κτιρίων (Κεφ. 6), ανάλογα με την κατηγορία χρήσης : - χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων - χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων (για μικτό βάρος οχήματος < 160 kn) - χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών δραστηριοτήτων - στέγες - χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές προερχόμενες από το νερό ή άλλα υλικά εξετάζονται στο EN Φορτία χιονιού σε στέγες εξετάζονται στο EN

55 Κατάταξη των δράσεων (ΥπενθύμισηαπότοΕΝ1990) Διαφοροποίηση ανάλογα με : Διάρκεια : Μόνιμες, Μεταβλητές ή Τυχηματικές Προέλευση: Αμεσες ή Εμμεσες Χώρο: Σταθερές ή Ελεύθερες Φύση δομη(ητ)ικής απόκρισης: Στατικές ή Δυναμικές

56 Κατάταξη των δράσεων (συν.) Ιδια βάρη στα δομικά έργα: γενικά Μόνιμη Σταθερή δράση, αλλά : Αν είναι Μεταβλητή στο χρόνο τότε την εκφράζουν άνω και κάτω χαρακτηριστικές τιμές, και Αν είναι Ελεύθερη (λ.χ. κινητά διαχωριστικά πετάσματα) τότε αντιμετωπίζεται ως ένα πρόσθετο μόνιμο φορτίο. Ερμα και φορτία γαιών σε στέγες και εξώστες: Μόνιμα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μεταβολή ιδιοτήτων (υγρασία, περιεκτικότητα, πάχος) κατά τη διάρκεια της ζωής σχεδιασμού.

57 Κατάταξη των δράσεων (συν.) Επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια : γενικά Μεταβλητές Ελεύθερες δράσεις. Όμως : φορτία πρόσκρουσης σε κτίρια οφειλόμενα σε οχήματα ή τυχηματικές δράσεις καθορίζονται στο EN , ενώ επιβαλλόμενα φορτία σε γέφυρες δίνονται στο EN Επίσης : Τα επιβαλλόμενα φορτία γενικά θεωρούνται ως Οινεί-στατικές δράσεις, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος συντονισμού. Δράσεις που προκαλούν σημαντικές επιταχύνσεις σε δομικά μέλη κατατάσσονται στις Δυναμικές και χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη μέσω δυναμικής ανάλυσης Μολαταύτα, για ανυψωτικά μηχανήματα και ελικόπτερα τα πρόσθετα αδρανειακά φορτία λόγω ανύψωσης και απογείωσης/προσγείωσης, αντίστοιχα, λαμβαννται υπόψη μέσω ενός συντελεστή δυναμικής επαύξησης φ που εφαρμόζεται στις κατάλληλες στατικές τιμές των φορτίων

58 Καταστάσεις σχεδιασμού Μόνιμα φορτία Όταν εξετάζονται οι συνδυασμοί δράσεων το σύνολο του ιδίου βάρους των δομικών και μη-δομικών μελώ λαμβάνεται υπόψη ως μία και μοναδκή (μεμονωνμένη) δράση Εφόσον υπάρχει πρόθεση μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής να προστεθούν ή να αφαιρεθούν δομικά ή μη-δομικά μέλη, πρέπει να καθοριστούν και εξετασθούν κατάλληλες κρίσιμες περιπτώσεις φορτίσεων. Τόσο η στάθμη υδάτων, όσο και το ποσοστό υγρασίας αποθηκευόμενων υλικών, θα λαβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό αντίστοιχων καταστάσεων σχεδιασμού.

59 Καταστάσεις σχεδιασμού Επιβαλλόμενα φορτία Σε περιπτώσεις όπου μια επιφάνεια πρόκειται να υποβληθεί σε διαφορετικές κατηγορίες φόρτισης πρέπει να προσδιοριστεί και να ληφθεί υπόψη η κρίσιμη περίπτωση φόρτισης Οταν επιβαλλόμενα φορτία δρούνταυτόχροναμε άλλες μεταβλητές δράσεις (λ.χ. άνεμο, χιόνι, γερανούς ή μηχανήματα) είναι δυνατόν το σύνολο των επιβαλλόμενων φορτίων να θεωρηθεί ως (ενιία) μεμονωμένη δράση. Πάντως για τις στέγες των κτιρίων δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ταυτόχρονη δράση των επιβαλλόμενων φορτίων και του χιονίου ή του ανέμου.

60 Πιθανοτικές θεωρήσεις Το ίδιο βάρος μπορεί συνήθως να προσδιορισθεί ως γινόμενο του όγκου και της πυκνότητας, τα οποία αμφότερα είναι τυχαίες μεταβλητές που μπορούν να περιγραφούν από κανονικές κατανομές, με μια μέση τιμή πολύ κοντά στην ονομαστική τους τιμή. Τα επιβαλλόμενα φορτία περιγράφονται συνήθως από κατανομές Gumbel, μολονότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης κατανομές Γάμμα γιατα παραμένοντα (μακροχρόνιας διάρκειας) φορτία και εκθετικές κατανομές για τα διαλειπόμενα (βραχυχρόνιας διάρκειας) φορτία.

61 Πυκνότητες δομικών και αποθηκευόμενων υλικών Γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι χαρακτηριστικές τιμές τωνδομικώνκαιτωναποθηκευόμενωνυλικών. (Αν υπάρχει σημαντική διασπορά - λ.χ. οφειλόμενη στην πηγή προέλευσής τους, την περιεχόμενη υγρασία κλπ. θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άνω και κάτω τιμές). Οπου διατίθενται μόνο μέσες τιμές, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό ως χαρακτηριστικές τιμές. Μέσες τιμές για μεγάλο αριθμό διαφορετικών υλικών δίδονται στο Παράρτημα Α του EN Για υλικά που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α: - η χαρακτηριστική τιμή της πυκνότητας χρειάζεται να καθορίζεται στο Εθνικό Προσάρτημα ή - θα διενεργείται μια αξιόπιστη άμεση αποτίμησή της (ενδεχομένως σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του EN 1990).

62 Ιδια βάρη δομικών υλικών Γενικά τα αντιπροσωπεύει μια μοναδική χαρακτηριστική τιμή που υπολογίζεται από τις ονομαστικές διαστάσεις, τις χαρακτηριστικές τιμές πυκνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων όπου χρειάζεται βοηθητικών στοιχείων, λ.χ. μη-δομικά στοιχεία και δίκτυα, βάρη γαιών και έρμα. Τα μη-δομικά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν : - επικαλύψεις δώματος - επιστρώσεις και επαλείψεις δαπέδων - διαχωριστικά πετάσματα και επικαλύψεις - κιγκλιδώματα, στηθαία και προστατευτικές διατάξεις - τοιχοποιία και επιχρίσματα - ψευδοροφές - θερμομόνωση - δίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις)

63 Ιδια βάρη δομικών υλικών (συν.) Τα (σταθερά) δίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις) περιλαμβάνουν : - εξοπλισμό θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού - ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - υδραυλικές εγκαταστάσεις (αγωγούς χωρίς το περιεχόμενό τους) - εγκαταστάσεις ενδοεπικοινωνία; - εξοπλισμό για ανελκυστήρες και κινητές κλίμακες Φορτία προερχόμενα από κινητά διαχωριστικά πετάσματα θεωρούνται επιβαλλόμενα φορτία, αλλά μπορεί να εξομοιώνονται με ένα ισοδύναμο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο.

64 Φορτία επιβαλλόμενα σε κτίρια Χαρακτηριστικές τιμές επιβαλλόμενων φορτίων σε δάπεδα και στέγες για τις ακόλουθες χρήσεις: - χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων - χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων - χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών δραστηριοτήτων - στέγες - χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων - στηθαία και τοιχία με λειτουργία στηθαίων.

65 Αναπαράσταση των δράσεων Τα επιβαλλόμενα σε κτίρια φορτία είναι αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των χώρων και οι τιμές τους περιλαμβάνουν : - την κανονική χρήση από πρόσωπα - την επίπλωση και τα κινητά αντικείμενα - οχήματα - σπάνια γεγονότα, όπως οι συγκεντρώσεις προ σωπων και επίπλων ή η μετακίνηση και η συσσώρευση αντικειμένων κατά τη διάρκεια αναδιοργάνωσης ή ανακαινίσεων Οι επιφάνειες δαπέδων και στεγών των κτιρίων υποδιαιρούνται σε 11 κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση. Τα οριζόμενα φορτία αναπαρίστανται από ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία (ΟΚΦ), συγκεντρωμένα φορτία, γραμμικά φορτία ή συνδυασμούς αυτών. Βαρύς εξοπλισμός (λ.χ. κοινοτικών μαγειρείων, ακτινιλογικών εργαστηρίων, καυστήρων κ.ά.) δεν συμπεριλαμβάνονται στο EN (Προς συμφωνία με τον πελάτη ή την Αρμόδια Αρχή).

66 Κατηγορίες χρήσης Κύριες κατηγορίες χρήσης : Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων -4 κατηγορίες (A, B, C και D) Χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών χρήσεων -2 κατηγορίες (E1 και E2) Χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων (εκτός από γέφυρες) -2 κατηγορίες (F και G) Στέγες -3 κατηγορίες (H, I και K)

67 Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων Κατηγορία Συγκεκριμένη Χρήση Παράδειγμα Α Χώροι διαμονής Δωμάτια σε κτήρια κατοικιών και σπίτια. Θάλαμοι και πτέρυγες σε νοσοκομεία. Υπνοδωμάτια σε ξενοδοχεία και ξενώνες, κουζίνες και τουαλέτες. Β Χώροι γραφείων C Χώροι στους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να συναθροισθούν (με εξαίρεση τους χώρους που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α,Β, και D 1) ) C1: Χώροι με τραπέζια κλπ. Π.χ. σχολικοί χώροι, νηπιαγωγεία, καφενεία, εστιατόρια, αίθουσες φαγητού, αναγνωστήρια, χώροι υποδοχής. C2: Χώροι με σταθερά καθίσματα, Π.χ. χώροι σε εκκλησίες, θέατρα ή κινηματογράφους, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες ομιλίας, αίθουσες συγκεντρώσεων, χώροι αναμονής, χώροι αναμονής σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. C3: Χώροι χωρίς εμπόδια στη διακίνηση του κοινού, π.χ. χώροι σε μουσεία, εκθεσιακoί χώροι, κλπ. και χώροι πρόσβασης σε δημόσια και διοικητικά κτήρια, ξενοδοχεία και νοσοκομεία. Προαύλια σιδηροδρομικών σταθμών.

68 Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων (συν.) Κατηγορία Συγκεκριμένη Χρήση Παράδειγμα C Χώροι στους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να συναθροισθούν (με εξαίρεση τους χώρους που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α,Β, και D 1) ) C4: Χώροι για πιθανές σωματικές δραστηριότητες, π.χ. αίθουσες χορού, αίθουσες γυμναστικής και θεατρικές σκηνές C5: Χώροι επιρρεπείς σε μεγάλα πλήθη, π.χ. για δημόσιες εκδηλώσεις όπως αίθουσες συναυλιών, κλειστά γήπεδα, εξέδρες γηπέδων, εξώστες και χώροι πρόσβασης, πλατφόρμες σιδηροδρόμων. D Χώροι με εμπορικά καταστήματα D1: Χώροι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, γενικά. D2: Χώροι σε πολυκαταστήματα 1) Εφιστάται η προσοχή στο (2), και συγκεκριμένα για το C4 και C5. Βλέπε ΕΝ 1990 στην περίπτωση που πρέπει να εξετασθούν οι δυναμικές επιδράσεις. Για την Κατηγορία Ε, βλέπε πίνακα 6.3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Βλέπε για αποθήκευση ή βιομηχανικές δραστηριότητες.

69 Φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα, εξώστες και κλίμακες κτιρίων Κατηγορίες φορτιζόμενων επιφανειών q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Κατηγορία Α και Κατηγορία Β -Δάπεδα -Σκάλες -Μπαλκόνια Κατηγορία C -C1 -C2 -C3 -C4 -C5 Κατηγορία D -D1 -D2 2,0 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 5,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0

70 Πρόσθετη φόρτιση από κινητά διαχωριστικά πετάσματα Εφόσον σε έναν όροφο/δάπεδο υπάρχει η δυνατότητα αναδιάταξης των φορτίων, το ίδιο βάρος των κινητών διαχωριστικών πετασμάτων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη μέσω ενός ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου q k, το οποίο πρέπει να επαλληλίζεται με τα επιβαλλόμενα στο δάπεδο φορτία που υπολογίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα 6.2 (Κατηγ. A έως D). Το φορτίο αυτό συναρτάται προς το ίδιο βάρος των κινητών διαχωριστικών πετασμάτων ως ακολούθως : - ι.β. διαχωρ. < 1 kn/m, q k = 0,5 kn/m 2-1 kn/m < ι.β. διαχωρ. < 2 kn/m, q k = 0,8 kn/m 2-2 kn/m < ι.β. διαχωρ. < 3 kn/m, q k = 1,2 kn/m 2

71 Διατάξεις φορτίων Δάπεδα, δοκοί και στέγες Mid span bending moment of a floor structure Πεσσοειδής διάταξη Απλοποίηση στο EN

72 Διατάξεις φορτίων (συν.) Για το σχεδιασμό ενός δαπέδου σε όροφο ή σε στέγη το επιβαλλόμενο φορτίο θα εφαρμόζεται ως ελεύθερη δράση στο δυσμενέστερο τμήμα της επιφάνειας επιρροής. Ηεπιρροήδράσεωνπουδενείναιδυνατόννασυνυπάρξουνδεν θα λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα (EN 1990). Για τον υπολογισμό ενός υποστυλώματος που φορτίζεται από κάποιους ορόφους το φορτίο (ορόφων) θεωρείται ότι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Για τοπικούς ελέγχους θα λαμβάνεται υπόψη το συγκεντρωμένο φορτίο Q k με αυτοτελή δράση. Μπορούν να εφαρμόζονται οι μειωτικοί συντελεστές α A (για δάπεδα, δοκούς και στέγες) και α n (για υποστυλώματα και τοιχία), αλλά οι συντελεστές ψ και α n δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα.

73 Μειωτικοί συντελεστές α n και α A α n = 2 + ( n n 2) ψ 0, α A = 5 7 ψ 0 + A 0 A n) ( n) 2n ( ) n) n1) ( n) α 1 n 0,9 0,8 0,7 0,6 0, CEN, DE FR (C, D) ČR (C, D) UK FR (A, B) ČR (A, B) n A) N( A) N1( A) ) A) A) α A 0,9 0,8 0,7 1( A) 2( A) 0,6 0, FI ČR (C, D) ČR (A, B) CEN DE (A, B) A FR UK DE (C, D) A [m 2 ]

74 Συντελεστές ψ i στο Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ 1990 Δράσεις ψ 0 ψ 1 ψ 2 Επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια, κατηγορία (βλέπε ΕΝ ) Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών Κατηγορία Β: χώροι γραφείων Κατηγορία C: χώροι συνάθροισης Κατηγορία D: χώροι καταστημάτων Κατηγορία Ε: χώροι αποθήκευσης Κατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων βάρος οχημάτων < 30kN Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 30kN < βάρος οχημάτων < 160kN Κατηγορία Η: στέγες Φορτία χιονιού επάνω σε κτήρια (βλέπε ΕΝ )* Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η > 1000 m Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η? 1000 m Φορτία ανέμου σε κτήρια (βλέπε ΕΝ ) 0,6 0,2 0 Θερμοκρασία (μη-πυρκαϊάς) σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 0,6 0, ) 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0 0,70 0,70 0,50 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0 0,50 0,50 0,20 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0 0,20 0,20 0

75 Μειωτικός συντελεστής α A για δάπεδα A (m 2 ) α A (EN α A (EN με ψ o = 0,7) με ψ o = 1,0) 40 0,75 0, ,63 0, ,59 0, ,56 0, ,54 0,76

76 Μειωτικός συντελεστής α n για υποστυλώματα n α A (EN με ψ o = 0,7) 1 1,00 2 1,00 3 0,90 4 0,85 5 0,82 6 0,80 7 0,79 8 0,78 9 0, ,76

77 Παράρτημα Α (Πληροφοριακό) : Ονομαστικές πυκνότητες και γωνίες εσωτερικής τριβής Πίνακας A.1 Δομικά υλικά σκυρόδεμα και κονιάματα Πίνακας A.2 Δομικά υλικά τοιχοποιίες Πίνακας A.3 Δομικά υλικά ξυλεία Πίνακας A.4 Δομικά υλικά μέταλλα Πίνακας A.5 Δομικά υλικά άλλα υλικά Πίνακας A.6 Υλικά γεφυρών Πίνακας A.7 Αποθηκευόμενα υλικά δομικά Πίνακας A.8 Αποθηκευόμενα προϊόντα αγροτικά Πίνακας A.9 Αποθηκευόμενα προϊόντα τρόφιμα Πίνακας A.10 Αποθηκευόμενα προϊόντα υγρά Πίνακας A.11 Αποθηκευόμενα προϊόντα στερεά καύσιμα Πίνακας A.12 Αποθηκευόμενα προϊόντα βιομηχανικά και γενικά

78 Παράρτημα Β (Πληροφοριακό) : Στηθαία για οχήματα και κιγκλιδώματα χώρων στάθμευσης Ηασκούμενησε1,5 m στηθαίου δύναμη (σεkn) : F = 0,5 m v 2 / (δ c + δ b ) [kn] δ c δ b m v η παραμόρφωση (μετατ.) του οχήματος (mm) η παραμόρφωση (μετατ.) του στηθαίου (mm) η μικτή μάζα του οχήματος (kg) η ταχύτητα του οχήματος (m/s) 200 F [kn] δ c =100 mm δ c =200 mm δ c =50 mm δ c. For vehicles < 2500 kg: m = 1500 kg, v = 4,5 m/s, δ c = 100 mm

79 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Διαδικασία δομικού σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς Μέρος 3ο Θερμικές δράσεις για την ανάλυση θερμοκρασίας Μέρος 4ο Μηχανικές δράσεις για την δομική ανάλυση Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Παραμετρικές καμπύλες θερμοκρασίας - χρόνου Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Θερμοκρασιακές δράσεις για εξωτερικά μέλη απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού

80 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά (συν.) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Τοπικές πυρκαγιές Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Προωθημένα προσομοιώματα πυρκαγιάς Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Πυκνότητες φορτίου πυρκαγιάς Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Ισοδύναμος χρόνος έκθεσης σε πυρκαγιά Παράρτημα Ζ (πληροφοριακό) Συντελεστής μορφής

81 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Φορτία χιονιού Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Χιόνι επί του εδάφους Μέρος 5ο Χιόνι επί της στέγης Μέρος 6ο Τοπική επιρροή Παράρτημα Α (κανονιστικό) Καταστάσεις σχεδιασμού και διατάξεις φορτίων προς χρήση σε διάφορες τοποθεσίες

82 EN : Φορτία χιονιού (συν.) Παράρτημα Β (κανονιστικό) Συντελεστές σχήματος για περιπτώσεις εξαιρετικής συσσώρευσης (χιονιού) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Ευρωπαϊκός χάρτης φορτίου χιονιού επί του εδάφους Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Προσαρμογή του φορτίου χιονιού επί του εδάφους ανάλογα με την περίοδο επαναφοράς Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Χύδην πυκνότητα του χιονιού

83 EN : Φορτία χιονιού Πεδίο εφαρμογής Υψόμετρο κτιρίων <1500 m Δεν καλύπτονται: Πρόσκρουση (λόγω πτώσης χιονιού από στέγη που βρίσκεται ψηλότερα) Αλληλεπίδραση με άνεμο (επιρροή του ανέμου στην κατανομή του χιονιού) Παγετός Ωθήσεις (επί ενός τοίχου) Επιρροή της βροχής

84 EN : Φορτία χιονιού Χαρακτηριστικές τιμές φορτίων χιονιού στο έδαφος Εξαιρετικές (ασυνήθιστα μεγάλες) χιονοπτώσεις s k Συνήθεις περιπτώσεις, με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0.02 (T=50 ans) s k Χειμώνες χωρίς χιόνι (μετάθεση της καμπύλης) 50 T

85 EN : Φορτία χιονιού (χαρακτηριστικές τιμές) Το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος σε μια τοποθεσία εξαρτάται από την ζώνη στην οποία ανήκει η τοποθεσία (βλ παρ. 1.1.(3)) καθώς και από το υψόμετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για κάθε ζώνη, το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, s k,a, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 2 A sk, A = sk,0 1+ όπου: 917 s k,0 είναι το χαρακτηριστικό φορτίου χιονιού σε έδαφος που βρίσκεται στην στάθμη της θάλασσας (Α=0). Η τιμή του δίνεται στον Πίνακα 1 συναρτήσει της ζώνης (βλ. παρ. 1.1(3) για τον καθορισμό των ζωνών) Α είναι το υψόμετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (σε m). Το υψόμετρο Α μετριέται με ακρίβεια 100m. Το υψόμετρο στρογγυλεύεται στην αμέσως μεγαλύτερη εκατοντάδα. s k,0 (kn/m2) = 0,4 (Ζώνη Α) - 0,8 (Ζώνη Β) - 1,7 (Ζώνη Γ)

86 EN : Φορτία χιονιού

87 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Τα φορτία χιονιού στις στέγες για παραμένουσες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού δίδονται από τον τύπο: s = μ i C e C t s k όπου: μ i s k C e C t συντελεστής σχήματος (μορφής) χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού στο έδαφος συντελεστής έκθεσης θερμικός συντελεστής

88 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Τα φορτία χιονιού στις στέγες για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, στις οποίες το χιόνι θεωρείται ως τυχηματική δράση, δίδονται από τον τύπο: s = μ i C e C t s Ad όπου: μ i s Ad C e C t συντελεστής σχήματος (μορφής) χαρακτηριστική τιμή του φορτίου εξαιρετικής χιονόπτωσης στο έδαφος συντελεστής έκθεσης θερμικός συντελεστής

89 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Τα φορτία χιονιού στις στέγες για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, στις οποίες το χιόνι θεωρείται ως τυχηματική δράση, λόγω εξαιρετικής συσσώρευσης/παράσυρσης (βλ. Παράρτημα Β) δίδονται από τον τύπο: s = μ i s k όπου: μ i s k συντελεστής σχήματος (μορφής) χαρακτηριστική τιμή του φορτίου εξαιρετικής χιονόπτωσης στο έδαφος, λόγω εξαιρετικής συσσώρευσης / παράσυρσης

90 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Συντελεστής έκθεσης Ο συντελεστής έκθεσης C e καθορίζει την μείωση ή την αύξηση του φορτίου χιονιού σε μια στέγη ενός (μη θερμαινόμενου) κτιρίου σε σχέση με τη χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού στο έδαφος (πρέπει δε να λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη τη μελλοντική μεταβολή συνθηκών στα πέριξ) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένες τοπογραφικές συνθήκες, ο C e θα λαμβάνεται ίσος με 1,0 Οι τιμές του καθορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα : Περιοχή εκτεθειμένη (C e = 0,8 ) Περιοχή πραστατευμένη (C e = 1,2 ) Κανονικές συνθήκες (C e = 1,0 )

91 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Θερμικός συντελεστής Ο θερμικός συντελεστής C t καθορίζει τη μείωση του φορτίου χιονιού σε μια στέγη, ως συνάρτηση της ροής θερμότητας δια της στέγης, η οποία προκαλεί τήξη του χιονιού. Χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων χιονιού σε περιπτώσεις στεγών με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα (> 1 W/m 2 K), ιδιαίτερα για ορισμένες γυάλινες στέγες, όπου προκαλείται τήξη χιονιού λόγω θερμικώναπωλειών (του κτιρίου) Για τις λοιπές περιπτώσεις : C t = 1,0

92 Συντελεστές σχήματος (μορφής) 2.0 µ µ 2 α µ µ α

93 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ 1 (α1) µ 1 (α2) 2.0 µ Case (ii) 0,5µ 1 (α1) µ 1 (α2) 1.6 µ 2 Case (iii) µ 1 (α1) 0,5µ 1 (α2) α 1 α µ α

94 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ1(α1) µ1(α2) µ1(α1) µ1(α2) µ 2.0 Case (ii) µ1(α1) µ2(α) α = (α 1 + α 2 )/2 µ1(α2) µ 2 α 1 α 2 α 1 α 2 µ α

95 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ1 μ w = (b 1 +b 2 )/2h < γ h /s/ k Case (ii) µs γ = 2kN/m 3 µ2 µw µ1 0.8 < μ w < 4 α ls l s = 2h h 5m < l s < 15m b 1 b 2

96 Συντελεστές σχήματος (μορφής) µ1 µ2 μ 2 = γ h /s/ k γ = 2kN/m 3 ls ls h 0.8 < μ 2 < 2 l s = 2h 5m < l s < 15m

97 Συντελεστές σχήματος (μορφής) d s e S e =k s 2 / γ γ = 3 k = 3 /d < d γ

98 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Δράσεις ανέμου Μέρος 2ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 3ο Προσομοίωση δράσεων ανέμου Μέρος 4ο Ταχύτητα και πίεση ανέμου Μέρος 5ο Δράσεις ανέμου Μέρος 6ο Δομικός συντελεστής c s c d Μέρος 7ο Συντελεστές πίεσης και δύναμης Μέρος 8ο Δράσεις ανέμου σε γέφυρες

99 EN : Δράσεις ανέμου Παράρτημα Α (πληροφορικό) Επίδραση του εδάφους Παράρτημα Β (πληροφορικό) 1η διαδικασία για τον προσδιορισμό του δομικού συντελεστή c s c d Παράρτημα Γ (πληροφορικό) 2η διαδικασία για τον προσδιορισμό του δομικού συντελεστή c s c d Παράρτημα Δ (πληροφορικό) Τιμές του c s c d για διάφορους τύπους κατασκευών Παράρτημα Ε (πληροφορικό) Διαχωρισμός τύρβης και αεροελαστικές αστάθειες Παράρτημα ΣΤ (πληροφορικό) Δυναμικά χαρακτηριστικά των κατασκευών

100 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Απότημέσηταχύτηταv m (z) στην πίεση αιχμής q p (z) Εθνικές τιμές Παράγοντες : υψόμετρο προσανατολισμός ανέμου εποχή Βασική ταχύτητα Επιλογή κατηγορίας τραχύτητας v m (z) q p (z) Επιρροές : αναγλύφου περιβάλλοντος χώρου γειτονικών κτιρίων

101 Μέση ταχύτητα αναφοράς (10m) v b EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Απότημέσηταχύτηταv m (z) στην πίεση αιχμής q p (z) Συντελεστής έκθεσης q Πίεση επαφής σε ύψος z 1 z) = ce( z) ρv 2 2 p( b c e ( z ) = c 2 r ( z ) k r c ( z ) r Μέση ταχύτητα σε ύψος z v ( z) = c ( z) v m r b Παράμετρος τραχύτητας z 0 Συντελεστής τραχύτητας cr ( z) = krln z z min z max z z 0 k r z = 0,19 z 0 0, II 0,07

102 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Κατηγορίες τραχύτητας Κατηγορία 0 : Θάλασσα ή ανοιχτές παραθαλάσσιες περιοχές Κατηγορία I : Λίμνες, επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες με αμελητέα βλάστηση και χωρίς εμπόδια Κατηγορία III : Περιοχές με κανονική κάλυψη από βλάστηση ή κτίρια ή μεμονωμένα εμπόδια σε μεταξύ τους απόσταση το πολύ 20πλάσια του ύψους Κατηγορία II : Περιοχές με χαμηλή βλάστηση και μεμονωμένα εμπόδια (δέντρα, κτίρια) σε μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 20πλάσια του ύψους Κατηγορία IV : Περιοχές με κατασκευές σε τουλάχιστον 15% τηςεπιφανείαςτους με κτίρια μέσου ύψους 15 μέτρων τουλάχιστον

103 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) 100 Κατηγορίες τοπογραφικού αναγλύφου IV III II I z σε μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους C e (z) συντελεστής έκθεσης (χωρίς επιρροή της τοπογραφίας)

104 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (επιρροή διαστάσεων και δυναμικής απόκρισης) c s c d 1+ = 2k p I v ( z 1+ 7I ref v ) ( z ref B ) 2 + R 2 z ref k p I v υψόμετρο αναφοράς συντελεστής ριπής B 2 συντελεστής σχετιζόμενος με τις πιέσεις (Παράρτημα Β) R 2 συντελεστής συντονισμού (τύρβη και ιδιοταλάντωση) ένταση τύρβης 1 I v( z) = Ln z z 0

105 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (κτίριααπό Ο.Σ.)

106 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (κτίρια μεταλλικά)

107 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Από την πίεση αιχμής στη συνολική δύναμη επί του κτιρίου Μέθοδος υπολογισμού ή πίνακες Δομικός συντελεστής c s c d Τύπος και αναλογίες του κτιρίου Συντελεστές εξωτερικής πίεσης F w = c s c d Σ (c pe -c pi )q p (z e )A ref Ανοικτά ή κλειστά κτίρια Συντελεστές εσωτερικής πίεσης

108 EN : Δράσεις ανέμου (συν.)

109 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Θερμικές δράσεις Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Αναπαράσταση των δράσεων Μέρος 5ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε κτήρια Μέρος 6ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε γέφυρες Μέρος 7ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε βιομηχανικές καμινάδες, αγωγούς, δεξαμενές και πύργους ψύξης

110 EN : Θερμικές δράσεις (συν.) Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Ισόθερμες (καμπύλες) εθνικών ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών αέρα υπό σκιά Παράρτημα Β (κανονιστικό) Διαφορές θερμοκρασίας για διάφορα πάχη οδοστρωσίας Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Συντελεστές γραμμικής διαστολής Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Διαγράμματα μεταβολών θερμοκρασίας σε κτήρια και άλλες κατασκευές

111 Πρόλογος EN : Δράσεις κατά την ανέγερση Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού και οριακές καταστάσεις Παράρτημα Α1 (κανονιστικό) Συμπληρωματικοί κανόνες για κτήρια Παράρτημα Α2 (κανονιστικό) Συμπληρωματικοί κανόνες για γέφυρες Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Δράσεις στις κατασκευές κατά την διάρκεια αλλαγής χρήσης, ανακατασκευής ή καθαίρεσης

112 EN : Τυχηματικές δράσεις Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Πρόσκρουση Μέρος 5ο Εσωτερικές εκρήξεις Παράρτημα Α (πληροφοριακό) «Στερρότητα/Ευρωστία» (διατήρηση ακεραιότητας κατά την υπέρβαση της στάθμης σχεδιασμού) κτηρίων Σχεδιασμός έναντι των συνεπειών τοπικής αστοχίας από μη αναμενόμενο αίτιο Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Οδηγός για ανάλυση επικινδυνότητας Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Προωθήμενος σχεδιασμός έναντι πρόσκρουσης Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Εσωτερικές εκρήξεις

113 EN : Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Δράσεις από οδική κυκλοφορία και άλλες δράσεις ειδικά για οδογέφυρες Μέρος 5ο Δράσεις σε πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και πεζογέφυρες Μέρος 6ο Δράσεις από σιδηροδρομική κυκλοφορία και άλλες δράσεις ειδικά για σιδηροδρομικές γέφυρες Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Προσομοιώματα ειδικών οχημάτων για οδογέφυρες Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Εκτίμηση της διάρκειας ζωής έναντι κόπωσης για οδογέφυρες

114 EN : Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες (συν.) Μέθοδος εκτίμησης βασισμένη σε καταγραφές κυκλοφορίας Παράρτημα Χ (πληροφοριακό) Δυναμικά προσομοιώματα φορτίων πεζών Παράρτημα Γ (κανονιστικό) Δυναμικοί συντελεστές 1+φγια πραγματικά τραίνα Παράρτημα Δ (κανονιστικό) Βάση για την εκτίμηση της κόπωσης των σιδηροδρομικών έργων Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Κριτήρια προς ικανοποίηση όταν δεν χρειάζεται δυναμική ανάλυση Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Μέθοδος προσδιορισμού της συνδυασμένης απόκρισης μιας κατασκευής και της γραμμής σε μεταβλητές δράσεις Παράρτημα Η (πληροφοριακό) Προσομοιώματα φορτίσεων για σιδηροδρομικά φορτία σε παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού

115 ΕΝ : Δράσεις προερχόμενες από γερανούς και μηχανήματα Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Δράσεις προερχόμενες από ανυψωτικές διατάξεις και γερανούς σε γερανοδοκούς Μέρος 3ο Δράσεις προερχόμενες από μηχανήματα Παράρτημα Α (κανονιστικό) Βάσεις σχεδιασμού Συμπληρωματικές διατάξεις στο EN 1990 για γερανοδοκούς φορτιζόμενες από γερανούς Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Καθοδήγηση για την κατάταξη των γερανών αναφορικά με την κόπωση

116 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές Μέρος 2ο Αναπαράσταση και κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Ιδιότητες των κοκκωδών στερεών Μέρος 5ο Φορτία στα κατακόρυφα τοιχώματα των σιλό Μέρος 6ο Φορτία στις χοάνες και στην βάση των σιλό Μέρος 7ο Φορτία στις δεξαμενές από ρευστά Παράρτημα Α (κανονιστικό) Δράσεις και συνδυασμοί δράσεων στα σιλό Παράρτημα Β (κανονιστικό) Δράσεις, επιμέρους συντελεστές και συνδυασμοί δράσεων στις δεξαμενές

117 EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές (συν.) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Μέτρηση των ιδιοτήτων των στερεών για τον υπολογισμό των φορτίων των σιλό Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Εκτίμηση των ιδιοτήτων των στερεών για τον υπολογισμό των φορτίων των σιλό Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Τιμές ιδιοτήτων κοκκωδών στερεών Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Προσδιορισμός της μορφής της ροής εκκένωσης Παράρτημα Ζ (πληροφοριακό) Σεισμικές δράσεις Παράρτημα Η (πληροφοριακό) Εναλλακτικός κανόνας για την πίεση στις χοάνες Παράρτημα Θ (πληροφοριακό) Βάσεις σχεδιασμού Συμπληρωματικοί κανόνες στο EN 1990 για σιλό και δεξαμενές Παράρτημα Ι (πληροφοριακό) Δράσεις οφειλόμενες στην έκρηξη σκόνης

118 EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές

119 Ιστοσελίδα για τους Ευρωκώδικες από το Διευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο JRC στην Ispra της Ιταλίας

120 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Ημερίδες Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ για το Ετος Τυποποίησης 2008 Οι Ευρωκώδικες Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος της CEN/TC250/SC1 Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ).

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / Γ.Γ..Ε. Αθήνα 20-08 - 2007 /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & Αρ. Πρωτ. : ΙΠΑ /οικ/ 473 ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή

Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή Γενικές επισημάνσεις Εξαιτίας της συνεχούς εξάπλωσης της φ/β ενέργειας χρόνο με τον χρόνο, παράλληλα με τις ηλεκτρικές λεπτομέρειες, την ανθεκτικότητα των υλικών και τις πιστοποιήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8 Βοηθητικά στοιχεία Υπολογιστικού Θέµατος 1 Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται µία τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων, καθώς και µία τυπική µορφή φρέατος διαδροµής. (α) Σχήµα 1: (α) τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 11: Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - 1. Συντομεύσεις ΕΤΕ : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA : European Technical Approval ETAG : European Technical Approval Guideline/ Κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα