(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον."

Transcript

1 Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η συμμετοχή στις επιλογικές διαδικασίες, εφόσον πληρούν τα παρακάτω προσόντα: (α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. (β) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι1) όπως καθορίζεται από τις σχετικές Διαταγές της Εθνικής Φρουράς. (γ) Να έχουν ύψος 1,60 και πάνω. (δ) Να έχουν βάρος ίσο αριθμητικά με το ύψος σε εκατοστά πλην 100συν ή πλην 25%. Το βάρος που είναι ίσο αριθμητικά με το ύψος σε εκατοστά πλην 100, θεωρείται φυσιολογικό. (ε) Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν διατελέσει σε ανυποταξία. (στ) Οι υποψήφιοι Βαθμοφόροι πρέπει να μην έχουν : 1. Τατουάζ σε σημεία του σώματος που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου. 2. Πρόβλημα άρθρωσης λόγου. (ζ) Όσοι έχουν προϋπηρεσία, να έχουν υπόλοιπο θητείας τουλάχιστον είκοσι (20) μηνών και να είναι απόφοιτοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών. (η) Να είναι υπόχρεοι πλήρους θητείας. Ως προς το δικαίωμα μείωσης της θητείας όσων επιλεγούν οριστικά έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου. Για την επιλογή των υποψηφίων για τις ΚΔ και ΣΝ δεν ισχύουν τα σωματικά προσόντα των εδαφίων (γ) και (δ) της προηγούμενης παραγράφου αλλά αυτά των οπλιτών που περιγράφονται στα κεφάλαια 7 παρ. α εδάφ.(3) και (4), και 8 παρ.α εδάφ. (2). β. Επιλογική Διαδικασία Μετά το πέρας της κατάταξης, η ΔΕΠ/ΓΕΕΦ συντάσσει ονομαστικούς πίνακες πληρούντων και μη πληρούντων τα προσόντα Υ/Β. Για τους μη πληρούντες τα προσόντα, αναφέρεται και ο ακριβής λόγος αποκλεισμού τους. Οι παραπάνω πίνακες κοινοποιούνται στα ΚΕΝ τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν την έναρξη των επιλογικών διαδικασιών. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή στις επιλογικές διαδικασίες Υ/Β, νεοσύλλεκτου που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα των πληρούντων τα προσόντα. Οι διαδικασίες επιλογής Υ/Β περιλαμβάνουν αθλητική δοκιμασία και γραπτή εξέταση κατά τα ειδικότερα παρακάτω οριζόμενα. γ. Αθλητική Δοκιμασία Οι Υ/Β θα πρέπει να επιτύχουν τις ακόλουθες επιδόσεις σε όλα τα παρακάτω αγωνίσματα:

2 Αγώνισμα Δρόμος 100 μ Δρόμος 1000μ: Ύψος : Άλμα σε μήκος: Ρίψη Σφαίρας (βάρους 7,275χλγ.): Επίδοση 16" και κάτω 4.30" και κάτω 1.00μ. τουλάχιστο 3.60μ. τουλάχιστο 4.50μ. (κατά μέσο όρο και με τα δύο χέρια). Για την επίτευξη των ορίων, οι Υ/Β δικαιούνται μία προσπάθεια στους δρόμους και τρεις στα άλματα και τη ρίψη. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο τριών (3) προσπαθειών ανά χέρι, να επιτύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστο εννέα (9) μέτρα. Για την οργάνωση και διενέργεια της αθλητικής δοκιμασίας ανα ΚΕΝ καθώς και της σύνταξης πρακτικών και έγκρισής τους, έχει τετραμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με διαταγή του Α/ΓΕΕΦ και αποτελείται από: (α) Έναν Αξιωματικό βαθμου Συνταγματάρχη της Εθνικής Φρουράς, ως πρόεδρο. (β) Έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Εθνικής Φρουράς. (γ) Έναν Αξιωματικό - Ιατρό της Εθνικής Φρουράς. (δ) Ένα Γυμναστή. Μετά το πέρας της αθλητικής δοκιμασίας η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται ονομαστικά οι επιτυχόντες και αποτυχόντες και αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι αποτυχίας. Το πρακτικό, με μέριμνα του προέδρου της, κυρώνεται από τον Α/ΓΕΕΦ και παραδίδεται στη ΔΕΠ/ΓΕΕΦ για τις παραπέρα ενέργειες. Λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας καθορίζονται με διαταγή του Α/ΓΕΕΦ, με γνώμονα την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. δ. Γραπτή Εξέταση Οι Υ/Β που επιτυγχάνουν στην αθλητική δοκιμασία παρακάθονται στη συνέχεια στη γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει Έκθεση Ιδεών και δύο δοκίμια νοημοσύνης. Την ευθύνη οργάνωσης, διεξαγωγής και επίβλεψης της γραπτής εξέτασης έχει επιτροπή με υποεπιτροπές σε κάθε ΚΕΝ οι οποίες συγκροτούνται με διαταγή του Α/ΓΕΕΦ. Η Εκθεση Ιδεών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 με 550 λέξεις και βαθμολογείται με μόρια. Με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, την ημέρα των εξετάσεων, καταρτίζονται τρία (3) εξεταστικά δοκίμια θεματολογίας και επιπέδου των εξετάσεων για

3 εισαγωγή σε ΑΕΙ, από τα οποία κληρώνεται, παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων, ένα. Η όλη διαδικασία ( εξασφάλιση απορρήτου, διόρθωση βαθμολόγηση αναβαθμολόγηση γραπτών κτλ) είναι η εφαρμοζόμενη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα γραπτά, μετά τη βαθμολόγησή τους και χωρίς να αποκαλυφθούν τα ονόματα των εξετασθέντων, παραδίδονται από το ΥΠΠ σε ομάδα Καθηγητών που ορίζεται από τις Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) για το σκοπό αυτό. Τα Δοκίμια Νοημοσύνης είναι δύο εκ των οποίων ένα μη λεκτικής ικανότητας και ένα λεκτικής συλλογιστικής ικανότητας. Κάθε δοκίμιο βαθμολογείται από μόρια. Με αποκλειστική ευθύνη ομάδας Καθηγητών Πανεπιστημίου Κύπρου, δίδεται ένα δοκίμιο από κάθε είδος στα οποία και οι υποψήφιοι βαθμοφόροι εξετάζονται. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από την ομάδα Καθηγητών του Πανεπιστημίου. Για τα διαδικαστικά θέματα εφαρμόζονται αναλόγως τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο για την Έκθεση Ιδεών. Οι υποψήφιοι βαθμοφόροι που είναι πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πριμοδοτούνται με το 5% της Μέγιστης βαθμολογίας, δηλαδή με 15 μόρια. ε. Πίνακας Επιτυχίας Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και των δοκιμίων νοημοσύνης, η ομάδα Καθηγητών του ΠΚ αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων από όλα τα δοκίμια (Έκθεση Ιδεών Δοκίμια Νοημοσύνης) και καταρτίζει τον Πίνακα Επιτυχίας όπου καταχωρείται η επί μέρους βαθμολογία σε κάθε δοκίμιο και η συνολική του κάθε υποψηφίου. Για την εξαγωγή της βαθμολογίας εφαρμόζεται ο τύπος αναγωγής που ισχύει και στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο Υ/Β με την υψηλότερη βαθμολογία στην Εκθεση Ιδεών. Σε νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στο δοκίμιο μη λεκτικής ικανότητας. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας και σε όλες τις επί μέρους βαθμολογίες ο υποψήφιος επιλέγεται με κλήρωση η οποία διεξάγεται από την Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτών Εξετάσεων Υ/Β, παρουσία δύο από τους ισοβαθμούντες Υ/Β από το πλησιέστερο ΚΕΝ. Ο τελικός Πίνακας Επιτυχίας θα παραδίδεται από την Ομάδα Καθηγητών του Πανεπιστημίου στον Υπουργό Άμυνας και αντίγραφο του στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς που θα μεριμνά για την ταχύτατη ανάρτηση του στα ΚΕΝ για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη. Πρόσβαση στα γραπτά ή ένσταση κατά της βαθμολογίας δεν επιτρέπεται. Μετά την έκδοση της οριστικής διαταγής του πίνακα επιτυχίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Π.Κ) προβαίνει στην καταστροφή των γραπτών και στη σύνταξη του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου καταστοφής. Όσοι κατατάσσονται μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των δοκιμασιών (επανακατασσόμενοι από αναστολή σπουδών, συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικούς

4 αγώνες ή μαθητικές Ολυμπιάδες) καθώς και όσοι, σύμφωνα με γνωμάτευση Ιατρού του ΚΕΝ, αδυνατούσαν για λόγους υγείας να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες, δύνανται να συμμετάσχουν στην μοναδική συμπληρωματική εξέταση, που διέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, όλοι οι παραπάνω κατατασσόμενοι θα εξετάζονται από τις επιτροπές που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της κανονικής κατάταξης. Όσοι Υ/Β, για οποιοδήποτε λόγο, εγκαταλείπουν στη διάρκεια της αθλητικής ή γραπτής δοκιμασίας, θεωρούνται αποτυχόντες. στ. Επιλογή Με βάση τον Πίνακα Επιτυχίας προεπιλέγονται κατ απόλυτη σειρά επιτυχίας ως υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί Λοχίες Δεκανείς, υποψήφιοι ίσοι με τον προκαθορισμένο από την Εθνική Φρουρά αριθμό κατά βαθμό, σύμφωνα με τις ανάγκες. Σχετικός πίνακας προεπιλογής κοινοποιείται, με μέριμνα της ΔΕΠ/ΓΕΕΦ, στα ΚΕΝ για ενημέρωση των Υ/Β. Όσοι από τους προεπιλεγέντες δεν αποδέχονται τη θέση, υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός μίας ημέρας από την ανακοίνωση του πίνακα προεπιλογής, σχετική αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση στο ΚΕΝ που υπηρετούν, το οποίο, αφού τις θεωρήσει για το γνήσιο της υπογραφής, τις υποβάλει, με κάθε πρόσφορο τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρόνο στη ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Οι μη αποδεχόμενοι τη θέση διαγράφονται οριστικά από τον πίνακα προεπιλογής, με μέριμνα της ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Σε όσους από τους προεπιλεγέντες προσφερθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θέση σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, που παρέχει δικαίωμα αναστολής κατάταξης για λόγους σπουδών, ή σε Στρατιωτική Σχολή υποχρεούνται, εντός μίας ημέρας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΥΠΠ, να υποβάλουν αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση αν θα ασκήσουν το δικαίωμα αναστολής κατάταξης ή αν θα καταταγούν σε Στρατιωτική Σχολή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις με θετικό περιεχόμενο, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, υποβάλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο και το συντομότερο δυνατό χρόνο, στη ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Οι προεπιλεγέντες που δηλώνουν ότι θα ασκήσουν δικαίωμα αναστολής κατάταξης για λόγους σπουδών ή ότι θα καταταγούν σε Στρατιωτική Σχολή, διαγράφονται οριστικά από τον Πίνακα προεπιλογής, με μέριμνα της ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Όσοι από τους προεπιλεγέντες έχουν ήδη επιτύχει και επιλεγεί ως Στρτες Στρατονομίας ή ΟΥΚ υποχρεούνται, εντός μίας ημέρας από την ανακοίνωση του πίνακα προεπιλογής, να υποβάλουν αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση επιλογής θέσης (Υ/Β ή Στρτης). Οι δηλώσεις προτίμησης Στρατονομίας ή ΟΥΚ, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, υποβάλλονται, με κάθε πρόσφορο τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρόνο, στη ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Οι προεπιλεγέντες που δηλώνουν προτίμηση θέσης στη Στρατονομία ή ΟΥΚ διαγράφονται οριστικά από τον πίνακα επιτυχίας, με μέριμνα της ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Οι Στρτες Δυνάμεων Καταδρομών που έχουν προεπιλεγεί ως Υ/Β, υποχρεούνται εντός μίας ημέρας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αθλητικής δοκιμασίας επιλογής Βαθμοφόρων Δυνάμεων Καταδρομών και, εφόσον απέτυχαν, να υποβάλουν στο ΚΕΝ που υπηρετούν αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση προτίμησης θέσης (Υ/Β οποιουδήποτε άλλου

5 Όπλου ή Στρτης Δυνάμεων Καταδρομών). Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται, με κάθε πρόσφορο τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρόνο, στη ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Οι παραπάνω διαγράφονται οριστικά από τον πίνακα προεπιλογής, με μέριμνα της ΔΕΠ/ΓΕΕΦ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών Στρατονομίας. Η μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κατά τις παραγράφους 2 έως 5 αποτελεί τεκμήριο αποδοχής της θέσης Υ/Β. Μετά τις κατά τα ανωτέρω διαγραφές, επιλέγονται οριστικά, με διαταγή του Α/ΓΕΕΦ, οι υποψήφιοι βαθμοφόροι κατά βαθμό (Υποψήφιοι ΥΕΑ-Λοχίες-Δεκανείς) κατ απόλυτη σειρά των εναπομεινάντων και μέχρι τη συμπλήρωση των προκαθορισμένων αριθμών θέσεων. Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα ΥΕΑ ή Λοχία ή Δεκανέα, επιλέγονται στον ίδιο βαθμό με αυτόν. Μετά την έκδοση της διαταγής οριστικής επιλογής Υ/Β, διαγραφή από αυτή είναι δυνατή μόνο λόγω αλλαγής κατηγορίας σωματικής ικανότητας. Κενές θέσεις που δημιουργούνται δεν συμπληρώνονται, εκτός της περίπτωσης διαγραφής Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών που αντικαθίστανται με τους πρώτους κατά σειρά επιτυχίας Υποψήφιους Λοχίες και μέχρι τρεις μέρες πριν την κίνηση για εκπαίδευση. Οι αποβάλλοντες την ιδιότητα του Υ/Β επιλέγονται κατά τα ισχύοντα για τους Στρατιώτες στο ίδιο Ο-Σ/ΣΞ-Ν-Α, που είχαν επιλεγεί ως Υ/Β. Σε περίπτωση που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία κλήρωσης αριθμών ( Κεφ. 11) οι ανωτέρω λαμβάνουν ως αριθμό κλήρου τον αμέσως επόμενο από τον τελευταίο κληρωθέντα ή απονεμηθέντα κατά τον χρόνο αποβολής της ιδιότητας του Υ/Β. Η ονομασία σε Δόκιμους Εφέδρους Αξιωματικούς γίνεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Άμυνας. Η ονομασία σε Λοχίες Δεκανείς, γίνεται με Υπουργική Απόφαση, αμέσως μετά την επιτυχή αποπεράτωση των ειδικών εκπαιδεύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί της Εθνικής Φρουράς. Επιλογή Υ/Β πραγματοποιείται μόνο με τη Β ΕΣΣΟ κάθε έτους.

Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 08-8- 2008 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ: 1212.4/ 93 /08 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.Κ. ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΙΔΙΨΣΨΝ ΣΙ ΦΟΛΕ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΨΝ ΓΕΝΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Εσωτερικών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Υπουργός Εσωτερικών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ ΒΕΑ16-Ξ3Μ ΑΝ ΑΡΤΗ ΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 210-6574186

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2 ο Τηλέφ.(Εσωτ.) 3265 Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 ιοίκησης Αθλητισµού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Βασιλική Μάνου 1, Βασίλης Γεροδήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2) Κατά

Διαβάστε περισσότερα