URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Οκτώβριος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Οκτώβριος 2014"

Transcript

1 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Οκτώβριος 2014

2 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ: ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ; ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: ΑΘΗΝΑ ΜΙΑ URBACT ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΥΣΕΩΝ Πότε θα πρέπει οι πόλεις να χρησιµοποιούν Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ; ανάπτυξη, το οποίο µάλλον είναι πιθανόν θα χρησιµοποιηθεί λιγότερο ως λύση. Οι νέες Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν βασικό στοιχείο της προγραµµατικής περιόδου Έχουν καθοριστεί µε κανονιστικούς όρους στον Κανονισµό περί Καθορισµού Κοινών ιατάξεων και αποτελούν µέρος του Άρθρου 7 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο ορίζει ότι τουλάχιστον το 5% των Ευρωπαϊκών Ταµείων θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε µία ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη. Για την επιτυχή υλοποίηση του Άρθρου 7 µέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων δύο τρόποι προτείνονται: η ύπαρξη κάθετου άξονα, ο οποίος εφαρµόστηκε µε απόλυτη επιτυχία στα γερµανικά οµοσπονδιακά κρατίδια και ο σχεδιασµός ολόκληρου προγράµµατος για τη βιώσιµη αστική Αναλυτικότερα, ας δούµε τι είναι οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις.

3 3 Τι είναι οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ); (Από την Ε.Ε. Κανονισµός περί Καθορισµού Κοινών ιατάξεων(αρ. 1303/2013), Άρθρο 36) 1. Όπου υπάρχει στρατηγική αστικής ανάπτυξης ή άλλη χωρική στρατηγική ή χωρική συµφωνία, που αναφέρεται στο Άρθρο 12(1) του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, απαιτείται µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία θα περιλαµβάνει επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταµείο Συνοχής βάσει περισσοτέρων του ενός άξονα προτεραιοτήτων ενός ή περισσοτέρων επιχειρησιακών προγραµµάτων, τότε οι δράσεις µπορούν να υλοποιούνται σαν µία ολοκληρωµένη εδαφική επένδυση («ΟΧΕ»). Οι δράσεις που υλοποιούνται µέσω µίας ΟΧΕ µπορεί να ολοκληρωθούν µε την οικονοµική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας. 2. Όπου µία ΟΧΕ ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταµείο Συνοχής, το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραµµα ή προγράµµατα θα περιγράφουν την προσέγγιση ως προς χρήση του εργαλείου ΟΧΕ και την ενδεικτική χρηµατοδοτική ενίσχυση από κάθε άξονα προτεραιότητας σε συµφωνία µε τους ειδικούς κανόνες του Ταµείου. Όπου µία ΟΧΕ υλοποιείται µε οικονοµική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας, η ενδεικτική χρηµατοδοτική κατανοµή και τα µέτρα που θα καλύπτονται από αυτήν θα οριστούν στο σχετικό πρόγραµµα σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες του Ταµείου. 3. Το κράτος µέλος ή η διευθύνουσα αρχή προσδιορίζει έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, περιφερειακών φορέων ανάπτυξης ή µη κυβερνητικών οργανώσεων, για να ενεργούν ως προς τη διαχείριση και την υλοποίηση της ΟΧΕ σε συµφωνία µε τους ειδικούς κανόνες του Ταµείου. 4. Το κράτος µέλος ή οι σχετικές ιαχειριστικές Αρχές εξασφαλίζουν, ότι τα συστήµατα παρακολούθησης για το πρόγραµµα ή τα προγράµµατα, παρέχουν την αναγνώριση των λειτουργιών και των αποτελεσµάτων µίας προτεραιότητας που συνεισφέρει σε ΟΧΕ. Αυτές οι όψεις των νέων χωρικών εργαλείων συζητήθηκαν σε συνεδρίαση του URBACT, η οποία έλαβε χώρα στη Ρώµη στις 11 Σεπτεµβρίου, όπου το προσκεκληµένο ακροατήριο των πόλεων και των αντίστοιχων ιαχειριστικών Αρχών και των αντιπροσώπων των κρατών µελών ασχολήθηκαν µε τους τρόπους αξιοποίησης των νέων εργαλείων του Άρθρου 7 και τον τρόπο οργάνωσης τους σε επίπεδο πόλης. Το νέο εργαλείο του Άρθρου 7, το οποίο υπερίσχυσε στις συζητήσεις είναι η Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση ή ΟΧΕ. Πότε, λοιπόν, θα πρέπει µία πόλη να χρησιµοποιήσει τη νέα Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση; Η απάντηση, λοιπόν, για τις πόλεις URBACT είναι, ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν αυτό το εργαλείο, όταν το κρίνουν σωστό. Έτσι λοιπόν, εάν το επιχειρησιακό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επιτρέψει τη χρήση µίας Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης και αν η πόλη έχει προταθεί εντός του προγράµµατος, τότε όπως είναι εύλογο, η πόλη θα πρέπει να εκµεταλλευτεί τη νέα διάταξη. Εκτιµάται ότι περίπου 10 δισεκατοµµύρια ευρώ πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταναλωθούν στον νέο µηχανισµό και περίπου τα δύο τρίτα των κρατών µελών σκοπεύουν να κάνουν χρήση αυτού. Το τελικό αποτέλεσµα δεν θα γνωστοποιηθεί µέχρι τη λήξη των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών. Κάθε κράτος µέλος θα καταθέσει τις προτάσεις του για την εφαρµογή του νέου Άρθρου 7, όπως το ίδιο κρίνει. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ελάχιστες µεγάλες πόλεις, οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως στην περίπτωση της Ολλανδίας, όπου οι τέσσερις µεγαλύτερες πόλεις θα αποτελούν τις επονοµαζόµενες «πόλεις του Άρθρου 7». Σε άλλα κράτη µέλη, όπως στη Γαλλία, το δίκτυο θα είναι ευρύτερο και µόνο στην περιοχή Ile de France για παράδειγµα θα υπάρξουν ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις, ενώ θα συµπεριληφθούν ακόµη 50 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Γενικά, οι εθνικές ή/και περιφερειακές αρχές έχουν ήδη αποφασίσει αν θα χρησιµοποιήσουν Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις ή κάποια άλλη διάταξη του Άρθρου 7 (κατακόρυφος άξονας ή ολόκληρα προγράµµατα). Οι ίδιες πόλεις θα αποτελούν κατάλληλα υποψήφια µέλη του νέου ικτύου Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Network), το οποίο θα

4 4 λειτουργεί ως τόπος συζήτησης ανταλλαγών και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται σε συναντήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η πόλη σας πληροί τις προϋποθέσεις για ΟΧΕ, τότε το επόµενο βήµα είναι να το επιδιώξετε, αφού κάνετε µία πρώτη συζήτηση µε την αρµόδια ιαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εµπειρία βάσει των παρεµβάσεων των Κρατών-Μελών σε ένα πρόσφατο σεµινάριο που διεξήχθη στη Ρώµη στις 11 Σεπτεµβρίου, έδειξε ότι περίπου τα δύο τρίτα αυτών θα χρησιµοποιήσουν ΟΧΕ σε κάποιο σχήµα ή µορφή. Ωστόσο, η µεγάλη πλειοψηφία προχωρεί σε εκχώρηση αρµοδιοτήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Συγκεκριµένα, εκχωρούν το δικαίωµα της ενδιαφερόµενης πόλης να επιλέξει τις δράσεις. Αυτό αφήνει τα υπόλοιπα στοιχεία της προγραµµατικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων επιλεξιµότητας, της παρακολούθησης, των πληρωµών και της αξιολόγησης στη δικαιοδοσία της ιαχειριστικής Αρχής. Παρ' όλα αυτά, ακόµα και σε αυτήν τη µορφή, η ΟΧΕ παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα στην πόλη, µε σηµαντικότερο πλεονέκτηµα, την τοποθέτηση της πόλης σε ηγετική θέση. Η πόλη µπορεί να συγκεντρώσει ένα σηµαντικό πακέτο έργων, τα οποία συνδέονται µε µία γενικότερη στρατηγική και λογικά εκτιµούν ότι έχουν µεγάλες πιθανότητες να εγκριθούν. Με το παραδοσιακό σύστηµα δηµοπράτησης, µόνο ορισµένα έργα θα εκπληρώσουν τον σκοπό τους και η συνοχή του πακέτου θα επιτευχθεί. Η ικανότητα αυτή του σχεδιασµού για την εφαρµογή αποτελεί βασικό πλεονέκτηµα της ΟΧΕ. Επιπλέον, δηµιουργεί την πιθανότητα να υπάρχει ένα µοναδικό πακέτο έργων, χρηµατοδοτούµενο από διαφορετικές προτεραιότητες στο κύριο πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, από άλλα προγράµµατα (συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - Interreg) και από άλλα ταµεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και αν αρµόζει από το Ταµείο Συνοχής, το οποίο χρηµατοδοτεί µεγάλα έργα στον τοµέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Στην τελευταία περίπτωση, θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµο να ολοκληρωθεί µία µεγάλη επένδυση σε συνδυασµό µε άλλα έργα, προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για µία τοπική περιοχή. Ωστόσο, όπως και µε όλες τις πτυχές των ιαρθρωτικών Ταµείων, οι λεπτοµέρειες κάνουν τη διαφορά. Τύποι ΟΧΕ Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν αστικές ΟΧΕ και µη αστικές. Αυτό το άρθρο θα εστιάσει στις αστικές ΟΧΕ, καθώς το URBACT είναι ένα πρόγραµµα για πόλεις. εύτερον, οι ΟΧΕ µπορούν να πάρουν διαφορετικές µορφές και να εξεταστούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει µία µελέτη για τέσσερις διαφορετικούς τύπους: Αστικές/περιφερειακές ΟΧΕ, στις οποίες µία µητροπολιτική περιοχή ενσωµατώνεται µέσω της αντιµετώπισής της ως αυτούσια ΟΧΕ. Ορισµένες από τις προτεινόµενες Πολωνικές ΟΧΕ ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση και έχουν σχεδιαστεί, προκειµένου να «καλύψουν» την έλλειψη πολιτειακής- περιφερειακής βαθµίδας της κυβέρνησης. Στην περίπτωση του Wroclaw, η ΟΧΕ διοικείται σε τοπικό επίπεδο από την ίδια την πόλη του Wroclaw. Άλλοι δήµοι θα συµµετάσχουν ως εταίροι στην ΟΧΕ µέσω ενός είδους διοικητικού συµβουλίου, αποτελούµενο από τους δηµάρχους. Υποβαθµισµένες περιοχές: Κατά αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκε η ολοκληρωµένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των προγραµµάτων URBAN 1 και 2 και ακολούθως ενσωµατώθηκε στον κορµό των επιχειρησιακών κατά τη χρονική περίοδο Οι ΟΧΕ προσφέρουν τη δυνατότητα, όχι µόνο να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα υποβάθµισης, αλλά επίσης και να επικεντρωθεί η επένδυση σε περιοχές µε δυνατότητες βελτίωσης, από τις οποίες οι ντόπιοι µπορούν να επωφεληθούν. Συγκεκριµένα, η ΟΧΕ καθιστά δυνατή την αποτελεσµατικότερη συνεργασία των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου από ότι µέσω µονοταµειακών προγραµµάτων. Το άρθρο 7 στο Ρότερνταµ θα εστιάσει σε υποβαθµισµένες περιοχές. Το Ρότερνταµ βρίσκεται σε περίοπτη θέση ως ιαχειριστική Αρχή της πιο πολυπληθούς περιοχής της Ολλανδίας και είναι αρκετά εξοικειωµένο µε τη διαχείριση των ταµείων. Αστικές αγροτικές ΟΧΕ. Όπως συνηθίζεται στην πόλη, το γενικότερο πλαίσιο µίας ΟΧΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε σκοπό να ενισχύσει τους αστικούς αγροτικούς

5 5 συνδέσµους εντός µίας λειτουργικής αστικής περιοχής. H ΟΧΕ στο Gothenburg θα συνεργαστεί µε την πόλη Gothenburg και τις γειτονικές αρχές. Εικόνα: ΟΧΕ Γκέτεµποργκ ιασυνοριακές ΟΧΕ δύνανται να είναι σπάνιες, εξαιτίας των δυσκολιών λειτουργίας σε διαφορετικά κράτη µέλη. Ευρέως γνωστά παραδείγµατα στην Ευρώπη περιλαµβάνουν τη Βασιλεία, το Όντερ της Φρανκφούρτης, τη Λιλ και τη Γενεύη. Οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις προσφέρουν τη δυνατότητα χρηµατοδότησης διασυνοριακών έργων, καθώς επίσης και τη σύνδεση της διασυνοριακής δραστηριότητας της INTERREG A µε έργα από επικρατούντα προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Με ποιον τρόπο το URBACT θα στηρίξει τις ΟΕΕ Το νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα URBACT III δηµιουργεί δυνατότητες υποστήριξης της ΟΧΕ µαζί µε τις άλλες προσεγγίσεις του Άρθρου 7, όσο και άλλα εδαφικά εργαλεία, όπως η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Α.Π.Το.Κ). Το νέο πρόγραµµα περιέχει δύο νέους τύπους δικτύου, οι οποίοι σχετίζονται µε τη συνέχιση των δικτύων Σχεδίασης ράσης, τα οποία πρόσφατα εξετάστηκαν στο URBACT ΙΙ. Τα δίκτυα µεταφοράς (transfer networks) θα βοηθήσουν τις πόλεις να µάθουν από µία «δοθείσα πόλη» πώς να διεξάγουν µία ιδιαίτερη δραστηριότητα. Προς το παρόν, υπάρχουν έξι δίκτυα µεταφοράς, που εξετάζονται ως πιλότοι και καλύπτουν ποικίλα θέµατα, όπως τη χρήση άδειων κτιρίων σε µία πόλη (TUTUR), προκειµένου να µετατρέψουν την πόλη σε γαστρονοµικό προορισµό (Γαστρονοµικές πόλεις). Ωστόσο, πρόκειται για δίκτυα εφαρµογής, (Implementation networks) τα οποία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για όλες τις πόλεις του Άρθρου 7, καθώς θα καταστήσουν ικανές τις πόλεις να αποκτήσουν πόρους από τα Επιχειρησιακά προγράµµατά τους µε σκοπό να µάθουν η µία από την άλλη κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων εφαρµογής των σχεδίων δράσης και των στρατηγικών τους. Αν και τα εν λόγω δίκτυα εφαρµογής θα είναι διαθέσιµα για όλες τις πόλεις, οι οποίες έχουν ένα υφιστάµενο σχέδιο πόρων, ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για εκείνες που σχεδιάζουν Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις, καθώς είναι πιθανό να υπάρξει σηµαντική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία στην ανταλλαγή πρώτων εµπειριών. Οι πρώτες επιλογές αναµένονται να πραγµατοποιηθούν στο τέλος του Μαζί µε τη δραστηριότητα δικτύου, στην οποία καταναλώνονται οι περισσότεροι πόροι του, υπάρχει επίσης η οικοδόµηση δυνατοτήτων για τις πόλεις που εµπεριέχονται στα δίκτυα, έτσι ώστε να µπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε τοπικό επίπεδο µαζί µε άλλους µετόχους. Οι δραστηριότητες κεφαλαιοποίησης και επικοινωνίας θα επιτρέψουν στις πόλεις, οι οποίες δεν έχουν απευθείας συµµετάσχει σε δίκτυα, να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και τη γνώση που έχουν ανταλλάξει. Ζητήµατα για τις πόλεις Το κλειδί προς την επιτυχία µε τα νέα εδαφικά εργαλεία, όπως η ΟΧΕ, είναι η µεταφορά του βαθύτερου νοήµατος µέσω του Χάρτη της Λειψίας στην εφαρµογή. Αυτό σηµαίνει πως τα πακέτα των έργων θα πρέπει να στηρίζονται σε µία σωστή ανάλυση των προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν, θα πρέπει επίσης να υπάρχει η συµπαραγωγή στρατηγικών και σχεδίων µε ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων και ότι η έµφαση θα πρέπει να διατηρηθεί σε λύσεις ενοποίησης στο στάδιο εφαρµογής των έργων. Οι πόλεις που επιθυµούν να εµβαθύνουν τη συµµετοχή τους µπορούν να συνδυάσουν µία ΟΧΕ µε Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας και να αναλάβουν µία προσέγγιση από το ειδικό προς το γενικό, προκειµένου να αναπτύξουν στρατηγικές και δράσεις. Αυτό δύναται να διαδραµατίσει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων λύσεων για υποβαθµισµένες περιοχές, οι οποίες συχνά χάνονται εν µέσω κρίσης. Στη χρονική περίοδο έως το 2020 θα κάνουν την εµφάνισή τους σηµαντικοί πειραµατισµοί σχετικά µε το πώς οι πόροι του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος στις πόλεις. Το URBACT θα συνεργάζεται µε πόλεις,

6 6 προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα διδάγµατα του γίνονται κατανοητά σε όλη την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα: URBACT ιστοσελίδα URBACT Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία της Κοινότητας ή Πώς τοποθετούνται το Άτοµο στο Επίκεντρο της ιαµόρφωσης Πολιτικής- Άρθρο URBACT έκα διαφορές µεταξύ των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και της Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας (ΤΑΠΤοΚ)-Ιστολόγιο URBACT ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ολόκληρη σχεδόν την περιοχή της Αττικής µε 58 δήµους και εκτιµώµενο πληθυσµό το 2014 στα 3.75 εκατοµµύρια κατοίκους. Εάν οι κοντινές πόλεις της Χαλκίδας, Θήβας και Κορίνθου περιλαµβάνονταν στη µητροπολιτική περιοχή, τότε ο συνολικός πληθυσµός θα άγγιζε έναν πολύ υψηλότερο αριθµό, δηµιουργώντας µοναδική κατάσταση, καθώς σχεδόν ο µισός πληθυσµός της Ελλάδας θα φιλοξενούνταν εδώ. Ο αντίκτυπος στη ζήτηση µεταφορών, στα δίκτυα ενέργειας, τη στέγαση, τη διοικητική µέριµνα και τα αποθέµατα τροφίµων αποτελούν σαφώς πολύ σηµαντικά ζητήµατα. Τις δύο προηγούµενες δεκαετίες, η Αθήνα παρουσίασε επίσης έκρηξη πληθυσµού µεταναστών. Εποµένως, στις µέρες µας, φιλοξενεί όλους- ίσως µε ορισµένες εξαιρέσεις- τους πολιτισµούς και τις εθνικότητες του κόσµου, ένα γεγονός που έχει µετατρέψει την Αθήνα σε αυθεντική µητρόπολη. Αθήνα, µία URBACT Μητρόπολη των Γεύσεων Από πόλη µε µηδενικό ποσοστό επισιτιστικής αυτάρκειας στην εισαγωγή διατροφικής πολιτικής ως βασική προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα, η Αθήνα έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο. Μάθετε πώς το πέτυχε αυτό και πώς το πρόγραµµα URBACT τη βοήθησε στην επίτευξη αυτού! Αθήνα, µία ιστορική πόλη, που µεταλλάσσεται σε µοντέρνα µητρόπολη: Tι γνωρίζετε για τη γαστρονοµία της; Η Αθήνα αποτελεί µοναδική ευρωπαϊκή αστική µητρόπολη. Με ιστορία περισσοτέρων από 3,000 χρόνων, αποτελεί επίσης µία από τις πιο πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πολλές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις να αντιµετωπίσει. Τελευταία, η Αθήνα βρίσκεται στο παγκόσµιο στόχαστρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης εξαιτίας του αντίκτυπου της σοβαρής οικονοµικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Αναφορικά µε τον πληθυσµό της, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι µόνον ο δήµος της Αθήνας αποτελεί την κεντρική περιοχή του κέντρου της πόλης, φιλοξενώντας 660,000 κατοίκους. Η ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή περιλαµβάνει Όσον αφορά στην παραγωγή τροφίµων, η αστική εξάπλωση έχει µειώσει τη γεωργική έκταση στην Αττική και έχει επηρεάσει ιδιαίτερα ορισµένες περιοχές. Για παράδειγµα, τα Μεσόγεια, µία περιοχή στην Ανατολική Αττική, η οποία συνηθίζονταν να είναι το κέντρο της γεωργικής παραγωγής, τώρα στεγάζει το νέο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ένα έργο το οποίο έχει προκαλέσει πιέσεις σχετικά µε τις χρήσεις της στέγασης και των επαγγελµατικών εκτάσεων. Παροµοίως, το Θριάσιο Πεδίο στη υτική Αττική, το οποίο ήταν επίσης γεωργική περιοχή, έχει µετατραπεί σε διοικητική και βιοµηχανική περιοχή, εξαλείφοντας τη γεωργική παραγωγή. Συνεπώς, η Αττική και η Αθήνα εισάγουν γεωργικά προϊόντα είτε από την αγροτική Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Η Αθήνα, ειδικότερα, δεν έχει γεωργική παραγωγή και ως πόλη έχει πετύχει µηδενικό ποσοστό επισιτιστικής αυτάρκειας. Όσον αφορά στη ζήτηση, οι Έλληνες γενικότερα και οι Αθηναίοι ειδικότερα έχουν εγκαταλείψει την παραδοσιακή µεσογειακή διατροφή, η οποία συνδέεται µε την ευεξία και την υγεία και ακολουθούν τη σύγχρονη «παγκόσµια» διατροφή. Σύµφωνα µε τον Γιώργο Κεράνη, διατροφολόγο και συνεργάτη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, «εντός των τελευταίων 35 χρόνων, τα νοικοκυριά έχουν αλλάξει εντελώς τα διατροφικά τους πρότυπα, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή ελληνική διατροφή και ακολουθώντας δυτική διατροφή, η οποία βασίζεται στο κρέας, τα λιπαρά και το έτοιµο φαγητό. Για παράδειγµα, η κατανάλωση κρέατος κατά κεφαλήν σε ένα νοικοκυριό υπολογίζεται στα 4,5 κιλά αντί για 1 κιλό που

7 7 αντιστοιχούσε κάποιες δεκαετίες παλαιότερα. Έτσι λοιπόν, έχει δηµιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος, όπου η αστικοποίηση έχει εξοβελίσει τη γεωργική παραγωγή, έχοντας ως φυσικό επακόλουθο τις εισαγωγές τροφίµων και η διατροφή έχει αλλάξει εξαιτίας των περιορισµών προµηθειών αφενός και της ζήτησης για εισαγόµενα «σύγχρονα δυτικά» πρότυπα αφετέρου. Μία τέτοια αλλαγή είναι επίσης εµφανής στα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις τροφοδοσίας, όπου είναι δύσκολο να βρεις ένα ολοκληρωµένο γεύµα, παρασκευασµένο µε τοπικά προϊόντα και αντιπροσωπεύοντας την αυθεντική ελληνική διατροφή». Για τους παραπάνω λόγους, είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι µία συζήτηση σχετικά µε τις διατροφικές πρωτοβουλίες στην πόλη δεν θα γινόταν ευνοϊκά αποδεκτή. Ακόµη και σε περιόδους κρίσης, όπου η διατροφή αποτελεί βασική ανάγκη και όχι µία κατάσταση προς βελτίωση υπάρχουν ακόµη συµπεριφορές προς τη βελτίωση των διαδικασιών καλλιέργειας, παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης τροφίµων, οι οποίες φαίνονται να συγκεντρώνουν την προσοχή ατόµων, οικογενειών, οµάδων, οργανώσεων και διατροφικών επιχειρήσεων στην Αθήνα. Τα παιδιά φροντίζουν το λαχανόκηπο τους στο νηπιαγωγείο της Πλάκας Ο δήµος Αθήνας συµµετέχει ως εταίρος µέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών στο δίκτυο URBACT «Βιώσιµη διατροφή στα αστικά κέντρα». Χάρη σε αυτό το επίτευγµα, προκλήσεις, όπως η αστική γεωργία, η διατροφή, η διατροφική παιδεία, η διανοµή φαγητού και τα πράσινα επαγγέλµατα έχουν τεθεί υπό συζήτηση και διευθετούνται σταδιακά σε τοπικό επίπεδο. Το τρόφιµα, επίσης, αποτελούν βασικό στοιχείο και στα άλλα δύο δίκτυα URBACT II, όπου οι τοπικές κυβερνητικές µονάδες από την Αθήνα αναµειγνύονται ως εταίροι. Το δίκτυο URBACT Markets στο οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια Αττικής προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, που σχετίζονται µε ανοιχτές και κλειστές αγορές τροφίµων. Εν τω µεταξύ, πρόσφατα, ο δήµος του Κορυδαλλού ξεκίνησε εργασίες, βάσει της ιδέας µίας τοπικής γαστρονοµικής στρατηγικής µέσω του έργου Γαστρονοµικές πόλεις. Η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας προορίζεται να γίνει µία URBACT µητρόπολη των γεύσεων. Καθώς υπάρχουν πολλές κοινές προκλήσεις µεταξύ αυτών των δικτύων, οι δυνατότητες για συνδυασµό των βηµάτων και της εργασίας αναµένονται να αναπτυχθούν στο άµεσο µέλλον. Τόσο η Ελπίδα Παπαδοπούλου από την Περιφέρεια Αττικής, όσο και ο Ανδρέας Αλεξόπουλος από την πόλη του Κορυδαλλού συµφωνούν ότι το URBACT αποτελεί µοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργασιών. Σύµφωνα µε την Ελπίδα Παπαδοπούλου «αυτήν την περίοδο βρισκόµαστε σε συζητήσεις για διατροφικά ζητήµατα µε περισσότερους µετόχους- ως µέλη, τα οποία συµπράττουν µε τις Τοπικές Οµάδες Στήριξης- κάτι, το οποίο δεν θα ήταν εφικτό εκτός του προγράµµατος URBACT». Εισάγοντας τη διατροφική πολιτική ως βασική προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα Οι διαδικασίες λήψης συµµετοχικών αποφάσεων και ανάµειξης των πολιτών στον σχεδιασµό πολιτικής είναι ακόµη αδύναµες στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν, η δηµιουργία εµπιστοσύνης µεταξύ των µετόχων, που θα αποτελούν την Τοπική Οµάδα Στήριξης του δικτύου «Sustainable Food» δεν αποτέλεσε το ευκολότερο πρώτο βήµα. Σύµφωνα µε την Ντίνα Τσαρµουτζή από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, «αρχικά πολλοί από τους αντιπροσώπους των µετόχων φοβήθηκαν ότι η ιδιοκτησία των δραστηριοτήτων τους θα απειληθεί, έτσι λοιπόν ήταν µία τεράστια πρόκληση για εµάς να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη τους». Την ίδια στιγµή, η πολιτική «βιώσιµης τροφής» αποτελεί νεοτερισµό στην ελληνική πραγµατικότητα, τόσο σε εθνικό, όσο και τοπικό κυβερνητικό επίπεδο. Αποτελεί, συνεπώς, µεγάλη πρόκληση, ουσιαστικά και συµβολικά, η εισαγωγή διατροφικής πολιτικής στην Αθήνα, από τη στιγµή που είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αυτό απαιτεί σε µεγάλο βαθµό, ότι οι δηµοτικές αρχές θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται για θέµατα διατροφικής πολιτικής, να κατανοήσουν τη σηµασία της και εν τέλει να υιοθετήσουν ένα γενικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και εφαρµογή της πολιτικής µε ένα συστηµατικό τρόπο.

8 8 Αυτό δε σηµαίνει ότι οι ενέργειες ή τα έργα δεν θα εφαρµοστούν από τον δήµο Αθήνας, την κοινωνία των πολιτών και τους οικονοµικούς φορείς σε ότι αφορά στη βιώσιµη τροφή. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται ανάλογα µε τα θέµατα και τα διατοµεακά ζητήµατα, τα οποία το πρόγραµµα «Sustainable Food» προσπαθεί να προωθήσει. Για παράδειγµα, σχολικοί λαχανόκηποι, Biowaste ένα πρόγραµµα που στοχεύει στη µετατροπή των απορριµµάτων των τροφών σε λίπασµα δοµές ενίσχυσης της διατροφής για τους λιγότερο προνοµιούχους και άδειες για την ανάπτυξη βιολογικών αγροτικών αγορών στο κέντρο της πόλης (δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη εξαιτίας των υποκείµενων στη νοµοθεσία γκρίζων ζωνών). Επιπλέον, οργανώνονται συλλογικά δηµόσια προγράµµατα µαγειρικής για τους φτωχούς και εκδηλώσεις, οι οποίες προωθούν την τοπική γαστρονοµία καταστήµατα λιανικής πώλησης και εστιατόρια στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τα τοπικά προϊόντα ακαδηµαϊκές προσπάθειες εισάγουν στροφή προς την υγιεινή διατροφή οι ΜΚΟ προωθούν διατροφικά παραδείγµατα, σε µια προσπάθεια να κερδίσουν την προσοχή των τοπικών και αστικών τουριστών. Ωστόσο, δύο σύνδεσµοι λείπουν: (α) η σύνδεση µεταξύ των δηµοτικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών είναι ακόµη αδύναµη και (β) ο σύνδεσµος µεταξύ της πρόθεσης δηµιουργίας για ένα βιώσιµο διατροφικό σύστηµα και των σχετιζόµενων δράσεων. Σύµφωνα µε τον Γιώργο Κεράνη, «πρέπει να ενισχύσουµε τις συµµετοχικές πολιτικές και να προωθήσουµε µία γενικότερη πολιτική γεωργικών προϊόντων διατροφής, βασιζόµενη στα στοιχεία, τη στρατηγική και σε συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους. Η µέθοδος URBACT έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα µοναδικό εργαλείο στην επίτευξη µίας καλά καθορισµένης στρατηγικής. Και εφόσον η ειλικρίνεια αποτελεί την καλύτερη πολιτική, υπάρχει πολύς δρόµος µέχρι να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Είµαστε ακόµα στην αρχή». Άλλες ιδέες βρίσκονται ακόµη σε πρώιµο στάδιο σχεδιασµού εντός της οµάδας «Sustainable Food», αλλά µπορούν να µετατραπούν σε σηµαντικές παρεµβάσεις σε ορισµένες περιπτώσεις αντιµετωπίζονται ευρεία ζητήµατα ανάπλασης της πόλης. Η δηµιουργία δηµοτικής Αστικής Φάρµας στον Ελαιώνα (µία εγκαταλελειµµένη βιοµηχανική περιοχή, που βρίσκεται µεταξύ της Αθήνας και του Πειραιά) µπορεί να πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά µε την ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής, η οποία έως τώρα χαρακτηρίζεται από κοινωνικά προβλήµατα και υποβαθµίσεις. Η αναγνώριση των δηµοτικών ιδιοκτησιών, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν αστικοί κήποι, αποτελεί µία δραστηριότητα, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες για αστική ανανέωση. Για παράδειγµα, η δηµιουργία ενός κήπου λαχανικών και αρωµατικών φυτών στην υποβαθµισµένη περιοχή της Ακαδηµίας του Πλάτωνα, αφού το χώµα έχει αναζωογονηθεί, µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες αναβάθµισης της γειτονιάς και να γίνει θετικά αποδεκτό από τους κατοίκους του. Επιπρόσθετα, δραστηριότητες για το ευρύ κοινό, όπως η οργάνωση ελεύθερων µαθηµάτων στη βιολογική γεωργία µε την υποστήριξη των µελών της Τοπικής Οµάδας Στήριξης ή της διανοµής ενός βιολογικού, αγροτικού κουτιού/εργαλειοθήκης για τη δηµιουργία µικρών αστικών κήπων είναι υπό συζήτηση. Οικοδόµηση δυνατοτήτων: ηµιουργώντας µία νέα κατανοητή διατροφική πολιτική Εντός του γενικού πλαισίου λειτουργίας, µία οµάδα βασικών µετόχων είχε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει µέσω της Τοπικής Οµάδας Στήριξης. Στα µέλη της οµάδας παρουσιάστηκε αυξοµείωση, αλλά εν τέλει αυξήθηκαν. Σύµφωνα µε τον Γιώργο Κεράνη, «η αρχική συµπεριφορά προς την ανάπτυξη της οµάδας ήταν επίφοβη. Έπρεπε να δούµε ξεκάθαρα, πού βρισκόµαστε σχετικά µε τις συµµετοχικές πολιτικές και τη διατροφική πολιτική. Συνεπώς, η Αθήνα έχει πολύ µικρή εµπειρία. Η κύρια ιδέα δεν ήταν να δηµιουργήσουµε µία υπερµεγέθη Τοπική Οµάδα Στήριξης, αλλά ακολουθώντας τη µεθοδολογία, στοχεύσαµε σε µία µικρή λειτουργική οµάδα, µε φορείς που ακολουθούν τις καλύτερες τακτικές». Το επόµενο βήµα αποτέλεσε το πιο δύσκολο µέρος: δίνοντας ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς σχετικά µε διατροφικά ζητήµατα και τη διατροφική πολιτική στην Αθήνα, το µόνο που απέµεινε στους συµµετέχοντες ήταν η προθυµία τους να συνεισφέρουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Όπως ήταν αναµενόµενο τα αποτελέσµατα ποίκιλαν, ωστόσο υπάρχει ένα σηµαντικό στοιχείο καινοτοµίας: οι συµµετέχοντες αποφάσισαν τον τρόπο µε τον οποίο θα συµµετείχαν, χωρίς να τους επιβαρύνει καµία δραστηριότητα. Αυτό παρέχει ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρισκόµαστε µε τους συµµετέχοντες και προς τα πού µπορούµε να βαδίσουµε σχετικά µε τις δράσεις και το σχεδιασµό των δράσεων. Σαν πρώτο βήµα, φαίνεται αποτελεσµατικότερο να συνεργαστούµε µε εκείνους, οι οποίοι είναι

9 9 πρόθυµοι να συνεισφέρουν, παρά να «αναγκάσουµε» κάποιον». Μετά την αρχική της σύσταση, η οµάδα αποτελείται από µετόχους, προερχόµενους από διάφορους τοµείς: βιολογικούς αγρότες που διευθύνουν βιολογικές αγροτικές αγορές, το τεχνολογικό πανεπιστήµιο του Πειραιά, το Ελληνικό Γαστρονοµικό Μουσείο, η Οργάνωση Γη, ΜΚΟ σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, ο ηµοτικός ραδιοφωνικός σταθµός, ενώσεις οικονοµικής αλληλεγγύης, όπως το Εναλλακτικό ίκτυο Εµπορίου, σεφ, ο Γαστρονόµος περιοδικό διατροφής µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ελλάδα ένα δηµοτικό Νηπιαγωγείο στην Πλάκα, ευαισθητοποιηµένο σε περιβαλλοντικά ζητήµατα και δηµοτικοί λειτουργοί, από εκλεγµένους αντιδηµάρχους έως διαµορφωτές πολιτικής από διάφορους τοµείς. Σύµφωνα µε την Ντίνα Τσαρµουτζή, «η συµµετοχή και η προθυµία τους να συνεργαστούν είχε σηµαντικές επιδράσεις στο έργο και η ατµόσφαιρα ήταν θετική ωστόσο χωρίς να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν µελλοντικές απειλές, θα πρέπει να διαθέτουµε ένα ελεύθερο πεδίο για δράση». Η εµπειρία των άλλων πόλεων διευκόλυνε τη διαδικασία εκµάθησης: Οι Βρυξέλλες ως επικεφαλής συνέταιρος, η Λυών και το Αµερσφόρτ, αλλά και πόλεις όπως η Μεσσήνη, που αντιµετωπίζουν το ίδιο Νότιο Ευρωπαϊκό πολιτικό γενικό πλαίσιο, αποτελούν µεγάλη έµπνευση για τα µέλη της Τοπικής Οµάδας Στήριξης της Αθήνας. Ιούνιος 2014: Συνδυάζοντας τις δυνάµεις του URBACT σε µία εκδήλωση Όπως προαναφέρθηκε, η Αθήνα αποτελεί το κέντρο των τριών διατροφικών προγραµµάτων URBACT, τα οποία επικεντρώνονται στη διατροφή. Μετά τη συνάντηση των µελών τους κατά τη διάρκεια εθνικών σεµιναρίων, ήταν θέµα χρόνου η πρακτική εφαρµογή των ιδεών για συµπράξεις. Στις 27 Ιουνίου, τρεις συνέταιροι του URBACT- Αθήνα, Κορυδαλλός και η περιφέρεια της Αττικής- συναντήθηκαν στην µπροστινή είσοδο της «Βαρβάκειου», της Κεντρικής Αθηναϊκής Αγοράς, για να γιορτάσουν την εκδήλωση, το όνοµα της οποίας ήταν «Αθήνα, η Μητρόπολη των Γεύσεων». Η εκδήλωση έλαβε χώρα επ' ευκαιρία της «ιακήρυξης για τις Παγκόσµιες Ηµέρες των Αγορών» και προάγεται από τους συνεταίρους αγορών URBACT. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην περιοχή του «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ» απέναντι από την είσοδο της αγοράς, ένας χώρος, ο οποίος είναι ανοιχτός για προσωρινή χρήση από οµάδες πολιτών και ΜΚΟ, ως δηµόσια πλατφόρµα για τους εµπλεκόµενους πολίτες (το έργο Συν Αθηνά είναι ένα από τους 5 νικητές στον διαγωνισµό Bloomberg City Challenge). Κάθε ένας από τους τρεις εταίρους URBACT συµµετείχαν στην εκδήλωση µε κάποιου είδους δραστηριότητα. Προετοιµάζοντας παραδοσιακά πιάτα από το Αφγανιστάν έξω από τη Βαρβάκειο αγορά Τέσσερις ευρέως γνωστοί Έλληνες σεφ, οι οποίοι διευθύνουν εστιατόρια που χρησιµοποιούν βιολογικά και τοπικά προϊόντα ποιότητας στις κουζίνες τους, συντόνισαν την εκδήλωση. Επιπλέον, ζητήθηκε από αντιπρόσωπους εθνικών κοινοτήτων της Αθήνας να συµµετάσχουν ο «Σύλλογος Νιγηριανών Γυναικών» και ο «Σύλλογος Μεταναστών και Προσφύγων από το Αφγανιστάν» µαγείρεψε και πρόσφερε παραδοσιακές συνταγές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, φέρνοντας σε επαφή τους Αθηναίους µε τη γαστρονοµική τους κουλτούρα. Με αυτόν τον τρόπο, προάχθηκε η ιδέα πως η γεύση µπορεί να ενώσει και να συµφιλιώσει διαφορετικές οµάδες στο κέντρο της πόλης, εστιάζοντας στη βιωσιµότητα, την κοινωνική ένταξη και την ποικιλία διατροφικών παραδόσεων στην Αθήνα. Παράλληλα, οι επισκέπτες ενηµερώνονταν για τα τρία δίκτυα URBACT. Υπήρχε εθνική κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (και από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης), συµµετοχή των πολιτών και εορταστική ατµόσφαιρα. Συγκεκριµένα, το έργο «Sustainable Food» καλωσόρισε ένα πλήθος επισκεπτών, το οποίο εξέφρασε το ενδιαφέρον του σχετικά µε το περιεχόµενο του προγράµµατος και τη συµµετοχική µεθοδολογία από το ειδικό προς το γενικό. Την ίδια στιγµή, ορισµένοι επισκέπτες, που είχαν σχέση µε τον τοµέα των τροφίµων, ενδιαφέρθηκαν να συµµετάσχουν στην Τοπική Οµάδα Στήριξης. Συνεπώς, νέοι µέτοχοι προστέθηκαν στην Τοπική Οµάδα Στήριξης, όπως το περιοδικό διατροφής Γαστρονόµος και άλλοι συµµετέχοντες, προερχόµενοι από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τοµέα. Η εκδήλωση είχε

10 10 θετική επίδραση στην εκπόνηση και προώθηση του Τοπικού Σχεδίου ράσης. Ο Κλεοµένης Ζουρνατζής, σεφ και µέλος της Τοπικής Οµάδας Στήριξης URBACT, ο οποίος µαγείρεψε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εντυπωσιάστηκε µε την απήχηση που είχε. «Αν και οι συγκεκριµένοι τύποι πρωτοβουλιών αποτελούν κυρίαρχη τάση σε πολλές µητροπολιτικές περιοχές παγκοσµίως, δεν είναι τόσο διαδεδοµένο στην Αθήνα. Είναι υπέροχο να βλέπουµε ότι φτάνουµε στο ίδιο επίπεδο και αποτελούµε µέρος αυτού». Ένα διατροφικό δίκτυο που ήρθε για να µείνει Ποια είναι τα επόµενα βήµατα; Η έναρξη µίας συζήτησης σχετικά µε τη διατροφική πολιτική αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα, όµως αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν; Σύµφωνα µε τον Γιώργο Κεράνη, το δίκτυο «Sustainable Food» έφερε ορισµένες νέες ιδέες στην πόλη: «Το να επισκέπτεται κανείς συνέταιρες πόλεις, όπως η Λυών και η Μεσσήνη και να συζητάς µε σεφ, αστικούς αγρότες, ιδιοκτήτες καταστηµάτων βιολογικών τροφίµων και δασκάλους, οι οποίοι συµµετέχουν σε τοπικά έργα αποτέλεσε έµπνευση, καθώς οι πόλεις αυτές έχουν πολύ καινοτόµες προσεγγίσεις. Η Τοπική Οµάδα Στήριξης URBACT δηµιουργήθηκε σε µία κρίσιµη στιγµή και συνέβαλε στην οικοδόµηση δυνατοτήτων. «Φαίνεται σαν να ήταν η κατάλληλη στιγµή για να ξεκινήσεις αυτή τη συζήτηση. Σηµαντικότερα, καθώς τα µέλη της Τοπικής Οµάδας Στήριξης άρχιζαν να ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις δραστηριότητες και καθώς το έργο «Sustainable Food» άρχισε να λαµβάνει περισσότερη δηµοσιότητα, οι πόρτες των διαµορφωτών πολιτικών άνοιξαν. Άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι αποτελεί µοναδική ευκαιρία για µία µακροπρόθεσµη τοπική διατροφική πολιτική, που θα έχει αντίκτυπο στην πόλη», λέει ο κ. Κεράνης. Σαφώς, ορισµένες προτεινόµενες παρεµβάσεις έχουν εκπαιδευτικό και συµβολικό σκοπό. Για παράδειγµα, η αστική γεωργία δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Αθήνας, ούτε δύναται να ανταγωνιστεί εµπορικές γεωργικές µεθόδους η αλλαγή της παραγωγής τροφίµων και του προτύπου διανοµής, απαιτεί ευρεία προσέγγιση και αλλαγή συµπεριφοράς. να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσµατα του έργου «Sustainable Food» ως προτεραιότητα στη νέα Συµφωνία Συνεργασίας της περιοχής της Αττικής (ίσως οδηγήσει σε Πρωτοβουλία Τοπικής Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία της Κοινότητας εντός της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης της Αττικής). Το έργο µπορεί να έχει βαθιά επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο η νεότερη γενιά κατανοεί τη βιωσιµότητα στην παραγωγή και διανοµή τροφίµων και υιοθετεί διαφορετικές συµπεριφορές προς τη διατροφή. Η σύµπραξη συνεργασιών και η διατήρηση σχέσεων δυνατής εµπιστοσύνης ανάµεσα στους µετόχους, αποτελεί βασική πρόκληση. Μάθετε περισσότερα: Βιώσιµη τροφή στα αστικά κέντρα - ιστότοπος URBACT Ιστολόγιο Βιώσιµης τροφής στα αστικά κέντρα-ιστολόγιο έργου Αγορές URBACT- ιστοσελίδα URBACT Ιστότοπος Γαστρονοµικών Πόλεων-ιστοσελίδα URBACT Mayors challenge 21 φιναλίστ Bloomberg (Συν Αθηνά, Έργο Αθήνας) - Ιστοσελίδα Η λειτουργία της Τοπικής Οµάδας Στήριξης έχει ωθήσει τους τοπικούς κυβερνητικούς µετόχους να συµπεριλάβουν στοιχεία διατροφικής πολιτικής στον επικρατούντα προγραµµατισµό (µέσω του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης, το όποιο υλοποιήθηκε από τον ήµο Αθήνας) και

11 Το URBACT είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής και γνώσης που προωθεί την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Βοηθά τις πόλεις να συνεργαστούν για να αναπτύξουν λύσεις σε µείζονες αστικές προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν στην αντιµετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Τις βοηθά να αναπτύξουν πραγµατιστικές λύσεις νέες και βιώσιµες, οι οποίες ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Βοηθά τις πόλεις να µοιραστούν καλές πρακτικές και συµπεράσµατα µε όλους τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται στην πολιτική για τις αστικές περιοχές, σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 181 πόλεις, 29 χώρες και συµµετέχοντες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, Αθήνα, 8.4.2009 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ Με την απόφαση µε αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου με αριθμό 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 7 Ιούνιος 2007 Το πιλοτικό πρόγραµµα Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα