ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ! ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑ. 2. Κατάκριση τοΰ πλησίον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ! ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑ. 2. Κατάκριση τοΰ πλησίον"

Transcript

1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ! ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑ Ι. ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΤΑΜΠΟΦΤΣΕΦ Οί έρωταποκρίσεις πού παρουσιάζομε έδώ, κατεγράφησαν άπό ένα μαθητή τοϋ π. Λεωνίδα, τόν Παύλο Ταμπόφτσεφ. Ό Παύλος Ταμπόφτσεφ ήταν ένας άπό τους πιό πιστούς καί αφοσιωμένους μαθητές τού στάρετς Λεωνίδα. "Επαιρνε τίς σταγόνες χάριτος άπό τά χείλη του, τίς διατηρούσε στην καρδιά του καί τίς μετέδιδε. Μέ δικά του λόγια. Μά όσο πιό πιστά μπορούσε. 1. Φυλακή γλώσσης Μαθητής: Πώς πρέπει νά ενεργώ, όταν βρίσκωμαι μαζί μέ άλλους αδελφούς καί δέν μπορώ νά συγκρατηθώ, ώστε νά μή μιλήσω; ή, άν μιλήσω, νά μή θίξω κάποιον μέ αυτά πού θά ειπώ; Γέρων: Νά θυμάσαι τήν ταπεινή ικεσία: Θοΰ, Κύριε, φυλακήν τω σιόμαιί μου καί θύραν περιοχής περί τά χείλη μου (Ψαλμ. 140,3). Καί επιπλέον νά σκέπτεσαι, ότι αυτοί πού ομιλούν, ομιλούν μέ πνευματική σύνεση. Επειδή είναι άξιοι γι' αυτό. Σύ, νά θεωρείς τόν εαυτό σου ανάξιο. Καί όταν σέ ερωτούν, νά απαντάς μέ σεβασμό. Καί άν σού συμβή νά παρασυρθης, νά μετανοείς. Καί αμέσως νά καταβάσεις κάθε προσπάθεια, νά διορθωθής. Καί νά συμπεριφέρεσαι έτσι, ώστε οί αδελφοί νά τό καταλάβουν, ότι ή προσπάθεια σου νά διορθωθής είναι ειλικρινής. 2. Κατάκριση τοΰ πλησίον Μαθητής: Τί πρέπει νά κάνω, όταν βλέπω άλλους νά εκφράζουν τίς σκέψεις τους ελεύθερα, καί σκανδαλίζωμαι; Καί τί νά κάνω, όταν δέν βλέπω στην συμπεριφορά οας τήν πραότητα πού νομίζω πώς πρέπει νά έχει ό γέροντας; Γέρων: Σού φαίνεται έτσι. Γιατί δέν προσέχεις τους λογισμούς σου! Καί γιατί δέν έχεις πνευματικό φρόνημα! Δέν πρέπει ποτέ νά κρίνεις τόν γέροντα. Γιατί δέν γνωρίζεις τά αΐτια τών ενεργειών του. Ούτε τους σκοπούς, πού κρύβονται πίσω άπό τόν τρόπο, μέ τόν όποιο φέρεται. Κάτι τέτοιες ενέργειες, κάνουν νά φανη ό εσωτερικός κόσμος τού άνθρωπου. Αυτό είναι κάτι πού χρειάζεται ο' εκείνους που έχουν έπαρση. Γι' αυτό δέν έχεις δίκαιο! Νά προσέχεις περισσότερο στον εαυτό σου - καί

2 λιγώτερο στις ενέργειες, στην συμπεριφορά καί στις υποθέσεις των άλλων! Ήλθες σχό σχολείο της αϋταπαρνήσεως, νά κάνεις εκείνο πού σοϋ λένε- καί όχι γιά νά κάνεις κρίσεις γιά τό πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι! 3. 'Αδελφική αγάπη Μαθητής: Δέν βλέπω αγάπη ανάμεσα στους αδελφούς- καί δέν βρίσκω κανένα, μέ τόν όποιο νά μπορώ νά συζητήσω πάνω σέ θέματα άγιας Γραφής. Γέρων: Δέν είναι δυνατό νά μήν υπάρχει αγάπη ανάμεσα τους! Αυτό είναι τό σωστό συμπέρασμα, στό οποίο πρέπει νά καταλήγεις. "Αν δέν βλέπεις αγάπη ανάμεσα τους, αυτό οφείλεται σέ σένα. Συ δέν έχεις αγάπη. Σύ πρέπει νά δείξεις αγάπη. Καί τότε θά ιδείς, όπ ή αγάπη κατοικεί πλούσια μέσα στην καρδιά τους. Καί μή τό ξεχνάς ποτέ. Έχομε εντολή άπό τόν Θεό νά αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Μά νά ζητάμε έμεϊς αγάπη άπό τους άλλους αυτό ή άγια Γραφή δέν τό λέει πουθενά! "Οταν οί άλλοι δέν μπορούν, ή δέν έχουν τήν τόλμη, νά συζητήσουν μαζί σου πάνω στις άγιες Γραφές, μήν επιμένεις. Όποιος έχει ταπείνωση, έχει καί απλότητα καί ό ποιος έχει απλότητα, δέν περιεργάζεται τά κρίματα τοϋ Θεού. Τά δέχεται μέ πίστη. Καί αρκείται στις έννοιες - γνώσεις, πού ή πίστη τοΰ αποκαλύπτει. Ό Θεός δέν θά μας ζητήσει λόγο, γιατί δέν έγίναμε θεολόγοι, άλλα γιατί δέν φροντίσαμε γιά τόν εαυτό μας. Καί αν αναζητεί τήν σωτηρία του, όχι μόνο δέν θά τόν εγκαταλείψει, άλλα θά τοΰ αποκαλύψει καί τά μυστήρια της οικονομίας Του. Ό νους, πού έχει φωτισθή μέ τό Φώς τοΰ Θεοΰ, γίνεται, ανάλογα μέ τόν βαθμό της πίστεως του, επάνω άπό κάθε μάθηση πού προσφέρουν τά βιβλία. Γιατί ό νους ανακάλυψε τήν μάθηση* καί όχι ή μάθηση τόν νοϋ. 4. Πνευματική προκοπή Μαθητής: Γιατί, πάτερ, ένώ πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια άπό τότε πού ήρθα στό μοναστήρι, πέντε χρόνια γεμάτα σκληρούς αγώνες νά διορθώσω τόν εαυτό μου, τώρα αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει τό ά κρως αντίθετο; "Οτι δηλαδή, έγινα χειρότερος πράγμα πού τό μαρτυρούν οί απερίσκεπτες ενέργειες μου, ή παγωμένη καρδιά μου καί ή δειλία μου; Γέρων: Πολύ λίγοι είναι εκείνοι, πού, μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα, πέταξαν ψηλά στους πνευματικούς αιθέρες μέ τά φτερά της πίστεως καί τών αρετών, ή πού αισθάνθηκαν μέσα τους τήν αιώνια επαγγελία της μακάριας ελπίδος καί τόν αρραβώνα της μελλούσης δόξης. Λίγοι είναι εκείνοι, πού, μετά άπό αδιάκοπους αγώνες, γεύθηκαν μυστικά, μέσα τους, τήν μελλοντική παρηγοριά καί ανταμοιβή ή πού όσφράνθηκαν τά άνθη τών αγαθών έν Χριστώ έργων τους, τά όποϊα παρέχουν τήν ελπίδα μιας πλούσιας εσοδείας στον αμπελώνα τοΰ Κυρίου, στό ουρανό. Μά υπάρχουν καί άλλοι, πού δέν θά αξιωθούν ποτέ νά γευθοΰν κάτι άπό αυτά. Σέ όλη τους τήν επίγεια ζωή. Επειδή έτσι τό θέλει ό επουράνιος Πατέρας μας.

3 Πού πάντοτε μας δίδει, όσα είναι γιά τό συμφέρον μας. Γιατί έμεϊς είμαστε νήπια. Καί δέν μπορούμε νά έννοήσωμε τά κρίματα Εκείνου, πού κυβερνά τόν κόσμο, ολόκληρο. Καί έτσι, Τοΰ ζητάμε πράγματα, πού, αν καί θά μπορούσαν νά υπηρετήσουν τήν σωτηρία μας, εμάς θά μας έβλαπταν, γιατί θά τά χρησιμοποιούσαμε κατά τρόπο επιζήμιο. Γι' αυτό, ό στοργικός Πατέρας μας δέν μας αφήνει νά γευθούμε όλα τά χαρίσματα Του πού συντελούν στην σωτηρία. Επειδή μπορεί νά μάς γίνουν αιτία απώλειας! Τί θά γινόταν, αν ό Θεός, πού όλα τά γνωρίζει, εκπλήρωνε τόν κάθε μας πόθο; Έγώ νομίζω, χωρίς όμως νά είμαι καί σίγουρος γι' αυτό, ότι τότε όλος ό κόσμος θά χανόταν! Ό Θεός δέν απορρίπτει τίς προσευχές τών εκλεκτών Του. Μά καί δέν εκπληρώνει όλα τά αιτήματα τους. Καί αυτό, επειδή φροντίζει νιά όλα μέ τόν πιό καλό τρόπο. Καί μή ξεχνάς ποτέ, ότι οι άνθρωποι πού ζουν, χωρίς νά προσέχουν ιόν εαυτό τους, δέν γίνονται ποτέ άξιοι νά τους έπισκεφθή ή χάρη τοΰ Θεού. Καί άν ποτέ βρεθούν άξιοι τέτοιων δωρεών, χάρις στην αγαθότητα τοΰ Θεού καί μόνο, τούτο συμβαίνει λίγο πρίν άπό τό τέλος τής ζωής τους. Λές, ότι δέν έχεις κάμει καμμιά πνευματική προκοπή μέχρι τώρα, επειδή αυτό διαπιστώνεις! Δέν έχεις δίκιο. Μόνο τά αισθήματα αυτά μπορούν νά σπείρουν τήν αληθινή ταπείνωση μέσα στην καρδιά σου. Καί όταν αποκτήσεις πραγματική συναίσθηση, ότι στερείσαι καρπών πνευματικών, τότε μόνο θά τό καταλάβεις καλά όη πρέπει νά καταβάλεις αμείωτη προσπάθεια νά βιάσεις τόν εαυτό σου, χάριν τού Χριστού. "Οταν διαπιστώνωμε, ότι υστερούμε σέ αρετές όταν δηλαδή δέν έχωμε καλή ιδέα γιά τόν εαυτό μας νά μή τό ξεχνάμε ότι αυτό καί μόνο έχει τήν δύναμη νά ελκύσει επάνω μας τό εύσπλαγχνο όμμα τού Θεού. Καί τότε ό Θεός θά μάς δώσει ελπίδα. Καί θά μάς ενδυναμώσει εναντίον τοϋ ψυχοφθόρου πνεύματος τής άπογνώσεως. Όταν δέν έχουμε επιτυχία στίς αρετές, άλλος δρόμος γιά τήν σωτηρία μας άπό τήν ταπείνωση δέν υπάρχει. Ή υπερηφάνεια, ακόμη καί όταν είναι ενωμένη μέ αρετές, είναι μισητή στον Θεό. Καί αντίθετα. 'Ακόμη καί μία μόνο ταπεινή σκέψη μας, δέν θά τήν λησμονήσει ποτέ! 5. "Ελλειψη πίστεως στον πνευματικό Μαθητής: Έχω χάσει τήν εμπιστοσύνη μου στίς συμβουλές σας. Οί οδηγίες σας έχουν παύσει νά επηρεάζουν τήν καρδιά μου. Καί όλα μού φαίνονται δύσκολα καί ακατόρθωτα! Πώς μού συνέβη αυτό; Γέρων: Τήν εμπιστοσύνη τήν έχασες εξαιτίας τής καχυποψίας σου! Καί τόν σεβασμό, άπό τήν εξοικείωση! Οί συμβουλές μου δέν σέ επηρεάζουν πιά, επειδή μέ ακούς μέ πνεύμα περιέργειας! Νομίζεις ότι πηδάω απότομα άπό τό ένα θέμα στό άλλο καί ότι απαντώ σέ όλα τά ερωτήματα σου μέ τρόπο απλοϊκό. "Αφησε τήν περιέργεια! "Αφησε τήν παρρησία! Νά έχεις μετριοφροσύνη. Καί νά βάλεις βαθιά μέσα σου, ότι εκείνος πού σέ καθοδηγεί είναι ό Θεός. Μήν είσαι υψηλόφρων. Φύλαξε τήν απλότητα τής υπακοής. Καί τότε θά νοιώσεις μέσα στην καρδιά σου κάτι τό πολύ

4 διαφορετικό. "Αν δεν τήν έχεις αυτήν τήν απλότητα, α πόκτησε την: Μέ τό νά μήν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Μέ τό νά θυμάσαι τόν σκοπό, γιά τόν όποϊο ήρθες έδώ. Μέ τό νά θυμάσαι τήν ζέση και τήν ψυχική διάθεση πού είχες στην αρχή, τότε πού επισκέφθηκε τήν καρδιά σου ό Θεός. Αϋτη ή άλλοίωσις της δεξιάς τοϋ Ύψιστου. Γιά εκείνον πού βρίσκεται σέ υπακοή, τοϋ Θεού συνεργοϋντος τίποτα δεν είναι δύσκολο. Ή αληθινή αυταπάρνηση κάνει πάντοτε εύκολο τόν ζυγό της σωτηρίας. Καί επειδή οί πειρασμοί δέν ξεπερνούν ποτέ τίς δωρεές τοΰ Θεού, όποιος επιθυμεί νά σωθή, μπορεί (μέ τήν δύναμη τοΰ 'Ονόματος 'Εκείνου πού δίνει σέ όλους δύναμη, δηλ. τοϋ Κυρίου Ίησοϋ!) όλα νά τά κάμει. Καί αυτό είναι μιά τόσο ιερή αλήθεια πού, ό ποιος διαθέτει έστω καί λίγη ζωντανή πίστη, ποτέ δέν θά τήν αμφισβητήσει. Τοΰ όλιγόπιστου, ακόμη καί τό ελάχιστο μόριο σκόνης, τοΰ φαίνεται βουνό! Αντίθετα, τοϋ πιστοϋ όλα τοϋ φαίνονται άπλα. Γιατί, όποιος έχει πίστη, μπορεί νά μετακινήσει ακόμη καί ολόκληρα βουνά πειρασμούς. 6. Το γέλιο Μαθητής: Τί πρέπει νά κάνω, όταν βρίσκωμαι μέ κάποιον άπό τους μεγαλύτερους πατέρες της μονής καί ξαφνικά παρεμβάλλει στην συζήτηση κάπ, πού, όταν τό ακούσει, κανείς δύσκολα μπορεί νά συγκρατηθή νά μή γελάσει; Γέρων: Όσον άφορα τά λόγια τους, νά σκέφτεσαι ώς έξης: 'Εγώ, μέ τήν φτωχή μου αντίληψη, δέν καταλαβαίνω, γιατί τό είπαν αυτό. Άφοϋ λοιπόν, δέν ξέρω γιατί, δέν πρέπει νά γελώ! Καί αν άθελα σου σοϋ συμβή νά γελάσεις, κατηγόρησε τόν εαυτό σου. Καί θυμήσου τά σοφά λόγια ιών αγίων Πατέρων, ότι τίποτε δέν σπάζει τήν αλυσίδα των αρετών καί της ευαγγελικής αγάπης, όσο τό γέλιο καί τά αστεία. Όπως ακριβώς, όταν ανοίγεις διάλογο μέ τους ακάθαρτους λογισμούς, φυγαδεύεται ή θεία χάρις, έτσι καί όταν γελάς, απομακρύνεται ό Φύλακας "Αγγελος. Οί αρετές παύουν νά είναι αρετές, όταν ή κάθε μιά άπ' αυτές συνδέεται μέ κάποιο πάθος. Γιατί τότε κάθε δυνατότητα επιτυχίας καταστρέφεται. Ό Σωτήρας μας ώρισε αιώνια καταισχύνη γιά εκείνους πού τό ρίχνουν στά αστεία: Οΰαί οί γελώντες νυν (Λουκ. 6,25)! 7. Σαρκικοί πειρασμοί Μαθητής: Πώς μπορώ νά απαλλαγώ άπό τους ι σχυρούς ερεθισμούς τών σαρκικών μου επιθυμιών; Γέρων: Φρόντισε νά έχεις φυλακήν νοός καί αισθήσεων. Μή μιλάς ποτέ απερίσκεπτα. Καί νά απομακρύνεσαι άπό τήν αιτία τοϋ πειρασμού όσο πιό γρήγορα μπορείς. Μόλις έρχεται στό νοϋ σου, νά συγκρατείς τους λογισμούς σου. Μή τους αφήνεις αχαλίνωτους. Ή αυτοκυριαρχία είναι πολύ ωφέλιμη. Μά ακόμη πιό ωφέλιμο είναι, νά φέρεσαι μέ πολλή προσοχή. Σέ όλα. Καί, πρώτα άπ' όλα, νά παρακαλείς τόν Παντοδύναμο Κύριο, νά σέ λυτρώνει άπό τίς επιθέσεις, αύτοϋ τοϋ πάθους. Γιατί είναι τό άγριώτερο

5 άπό όλα. Γιατί άπό μόνος του ό άνθρωπος δέν μπορεί νά τό ξερριζώσει. Μά όταν ή διάθεση μας είναι αγαθή, ό πολυεύσπλαγχνος Θεός κατευνάζει τίς φλόγες τοϋ πάθους αυτού. 8. Πόλεμος εναντίον της σαρκός Μαθητής: "Οταν απατηλοί ρυπαροί λογισμοί μού αιχμαλωτίζουν τόν νού, πώς θά μπορέσω νά απαλλαγώ άπ' αυτούς; Γέρων: Κατέβα μέ τόν νού σου στον φδη. Καί έκεΐ, ρίξε μέ τό φώς τών άγιων Γραφών, μιά ματιά στους σαρκολάτρες. Καί σκέψου: Είσαι σίγουρος, ότι προτιμάς τήν αιώνια καταδίκη μέ αντάλλαγμα τήν πρόσκαιρη καί στιγμιαία γλύκα της αμαρτίας; Θυμήσου, ότι είσαι θνητός. Καί παρακάλεσε ταπεινά τόν Θεό. Γιατί 'Εκείνος είναι ό ελευθερωτής μας άπό τά πάθη. Παρακάλεσε Τον νά σβήσει τά βέλη της σαρκός, τά πεπυρωμένα, πού ό εχθρός τά στρέφει ακατάπαυστα εναντίον τοΰ νόμου τοΰ νοός καί τοΰ πνεύματος. Μή ξεχνάς, ότι χωρίς τήν δύναμη Του δέν μπορούμε νά κάνωμε, οϋτε τό ελάχιστο καλό. 9. Μνήμη σφαλμάτων Μαθητής: Πώς πρέπει νά αντιμετωπίζω τους λογισμούς πού μέ εξωθούν νά κρίνω τόν πλησίον μου, καί μάλιστα έκεϊνον που μέ προσβάλλει; Ή συμπεριφορά του μού φαίνεται γεμάτη θράσος. Καί άσύμφωνη μέ τήν έν Χριστώ κλήση μας. Καί προφανώς θίγει καί άλλους αδελφούς. Όταν λοιπόν τά βλέπω αυτά, ερεθίζομαι! Καί χάνω τήν ειρήνη. Καί όταν δέν έχω εσωτερική ειρήνη, υποφέρω. Αισθάνομαι βάρος στην ψυχή μου. Γέρων: Όταν σέ προσβάλλουν λογισμοί, πού σέ εξωθούν, νά κατακρίνεις τόν πλησίον σου, γιά κάτι πού σοΰ έκαμε, καί ή ψυχή σου γεμίζει ταραχή καί διάθεση εκδίκησης, τότε νά συγκρίνεις τήν κατάσταση πού βρίσκεσαι, μέ τήν κακία πού αντιμετώπισε ό Σωτήρας μας Χριστός. "Αν 'Εκείνος, ό Μεγάλης Βουλής "Αγγελος, ό Υιός τοΰ Θεοΰ, πού δέν έγνώρισε αμαρτία, υπόμεινε τόσο μεγαλόψυχα τήν κακία μας, πόσο περισσότερο, θά πρέπει νά ύποφέρωμε μεγαλόψυχα τίς διάφορες θλιβερές περιστάσεις, έμετς, άνθρωποι αμαρτωλοί, άξιοι κάθε τιμωρίας; Μά δέν πρέπει νά περιορισθούμε σ' αυτό! Πρέπει νά πάμε λίγο πιό πέρα: Νά καταδικάσωμε τόν εαυτό μας. Τότε μέ όπλο τήν αυτοκριτική, τόν αυτοέλεγχο, θά δώσωμε μιά γερή μάχη μέ τόν πολέμιο της ψυχής μας, τόν νοητό Φιλισταΐο, πού κλέπτει τήν θεοειδή κιβωτό τής ψυχής μας. Καί θά τόν νικήσωμε. Παράλληλα θά πρέπει, εκείνον πού μάς αδικεί, νά τόν θεωρούμε ευεργέτη μας. Γιατί δέν είναι, παρά ένα όργανο, μέ τό όποϊο ό Θεός οικοδομεί τήν σωτηρία μας. Ναί. 'Εκείνους πού μάς αδικούν, πρέπει νά τους ευγνωμονούμε' νά τους θεωρούμε ευεργέτες. Καί όταν σιγά-σιγά μάθωμε τόν εαυτό μας νά έχει αύτομεμψία, τότε σιγά-σιγά, χωρίς νά τό καταλάβωμε, θά προκόψωμε καί στό νά κατακρίνωμε μέσα μας τόν εαυτό μας.

6 Τότε ή καρδιά μας, μέ τήν άνωθεν βοήθεια, θά μαλακώσει Καί θά γίνει πραεϊα. Τότε ό άνθρωπος γίνεται δοχείο της χάριτος τοΰ Θεού καί της πνευματικής ειρήνης. Τότε ή ψυχή θά αισθάνεται μιά τέτοια ειρήνη, πού δέν θά τήν χάνει ποτέ, οϋτε τότε πού θά βρίσκεται σέ θλίψη. Αυτήν είναι ή ειρήνη πού φωτίζει τόν νοΰ τοΰ αγωνιστή. Ή αυγή της πνευμαπκής πραότητος θά α πλώσει τίς άκτϊνες της μέσα στον νοΰ του, στά λόγια καί στην διάνοια του. Καί τότε, θά άπωθεϊ τό κακό πιό εύκολα. Καί θά αφοσιώνεται σέ έκεϊνα πού αφορούν τήν σωτηρία. Καί τότε εκείνα, πού τόν δυσαρεστούν, θά τοϋ είναι ευχάριστα- θά τοΰ δίδουν χαρά. 10. 'Αναισθησία Μαθητής: Τί πρέπει νά κάνω, γιά νά μαλακώνω τήν καρδιά μου όταν είμαι ερεθισμένος ή παραδομένος στην αναισθησία, καί καμία ιερή σκέψη δέν μπορεί νά μέ επηρεάσει; Γέρων: Πρέπει νά άπομονωθής. Καί νά βιάσεις τόν εαυτό σου σέ προσευχή. Καί Οταν πιά τά κύματα της αναισθησίας θά έχουν κάπως γαληνέψει, νά αναζητήσεις τήν αιτία της πνευματικής αυτής παγωνιάς. Καί αν διαπιστώσεις ότι κάποιο πάθος ξεσηκώθηκε μέσα σου, δίωξε το! Μά αν σέ έχει κυριέψει ή σκληρότητα γιά λόγους πού σύ δέν μπορείς νά τους καταλάβεις, παρακάλεσε όσο πιό πολύ μπορείς τόν Πανταχού Παρόντα, νά εξαλείψει Αυτός, μέ τήν χάρι Του, κάθε αιτία απιστίας, πού είναι τό ολέθριο βλάστημα της αναισθησίας. 11. Θερμαίνοντας τήν ψυχή Μαθητής: Πώς μπορεί ή ψυχή νά θερμανθή, όταν έχει πιά παγώσει; Γέρων: Μέ τόν Λόγο τοϋ Θεοΰ. Μέ τήν προσευχή. Καί μέ τήν ταπεινή καί ευγνώμονα διάθεση έναντι τού Θεού σέ όλα - όχι μόνο στά έξω άλλα καί στά έσω. 12. Ματαιοδοξία Μαθητής: Αισθάνομαι, ότι μέσα μου δέν έχω α πλώς μιά ροπή προς τήν ματαιοδοξία, άλλα πλήρη κυριαρχία της ματαιοδοξίας. Θέλω, νά απαλλαγώ άπό αυτήν. Πώς θά τό κατορθώσω; Γέρων: Θά τό κατορθώσεις, μόνο άν συνεχίσεις, νά έχεις ειλικρινή υπακοή- άν δέν προσπαθείς νά προδιαθέτεις (μέ δεξιοτεχνία!) τους μεγαλύτερους σου νά συμφωνούν μέ τό θέλημα σου - άν πάψεις νά αγωνίζεσαι νά στρέψεις τήν προσοχή τους, νά προσέχουν εσένα καί μόνο' καί άν τέλος σκεφθής, πόσο είσαι μηδαμινός μπροστά στον Θεό. Μόνο τότε, μέ τήν χάρη Του, θά μπορέσεις σιγά-σιγά, νά απαλλαγής άπό τό πάθος αυτό της ματαιοδοξίας. Μήν ξεχνάς, ότι συχνά τό πάθος αυτό εξακολουθεί νά ταλαιπωρεί τόν άνθρωπο άπό τά νειάτα μέχρι καί τά βαθιά γεράματα. Καί καμιά φορά, μέχρι καί τόν τάφο. Καί βασανίζει όχι μόνο αυτούς πού βασανίζονται άπό τά πάθη τους καί εκείνους πού άρχισαν νά προκόβουν στην αρετή, άλλα καί τους τελείους. Γί αυτό επάνω άπό όλα χρειάζεται, νά έχωμε νήψη. Μόνο ό απαθής Θεός μπορεί νά ξερριζώσει τό πάθος αυτό.

7 13. Μελέτη των Αγίων Γραφών Μαθητής: "Οταν μελετώ τις αγίες Γραφές, σημειώνω τά πιό σπουδαία χωρία. Νά τό κάνω αυτό ή όχι; Είναι ωφέλιμο; Γέρων: Ό γέροντας μου, στον όποϊο είχα παραδώσει ολοκληρωτικά τόν εαυτό μου έπί 20 χρόνια, αυτό μοΰ τό απαγόρευε. Οι σημειώσεις πού κρατείς, αργά ή γρήγορα θά γεννήσουν μέσα στην καρδιά σου ιόν σπόρο της ύψηλοφροσύνης, πού όδηγεϊ στην πανόλεθρη υπερηφάνεια. Αυτό τό έχει διδάξει ή πετρα. "Οταν ό Θεός της ειρήνης καταυγάσει τήν μνήμη σου μέ τό αληθινό Του φώς, τότε θά τά θυμάσαι όλα. Χωρίς νά σημειώνεις, πού βρίσκονται ορισμένες περικοπές καί ποιος είναι ό σκοπός τους. Ό νους, πού φωτίζεται άπό τήν θεία χάρη, βρίσκει εύκολα μέσα στίς άγιες Γραφές εκείνα πού μας χρειάζονται γιά τήν σωτηρία μας. Ή αγία Γραφή, μας εδόθη άπό τόν Θεό σάν οδηγός μας: γιά τήν προκοπή μας. Καί γι' αυτό, δεν κάνουν όλα τά λόγια της γιά Ολους. "Αλλα αφορούν εκείνους πού βρίσκονται στην εξουσία. "Αλλα εκείνους πού βρίσκονται σέ υπακοή. "Αλλα αφορούν τους προχωρημένους σέ ηλικία. "Αλλα τους μεσήλικες. Καί άλλα τους νέους. "Αλλα είναι γιά τους μοναχούς. "Αλλα γιά τους λαϊκούς. "Αλλα γιά τους εγγάμους. "Αλλα γιά τους παρθένους. Τόν λόγο τού Θεού, πρέπει νά τόν μελετάς μέ απλότητα. Πρέπει νά παρακαλείς τόν πάνσοφο Θεό, νά τόν έγχαράξει βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Καί τότε θά τόν τηρείς ταπεινά. Τότε θά γίνεις κατά Θεόν σοφός. Καί θά τά θυμάσαι όλα. 14. Διόρθωση τοΰ αδελφού Μαθητής: "Οταν βλέπω ένα αρχάριο νά είναι α πρόσεκτος στίς ενέργειες του, ή νά πράττει κάτι τό α νάρμοστο, νά τόν διορθώνω; Γέρων: "Αν θέλεις νά θεραπεύσεις τόν εαυτό σου άν δέν έχεις ευλογία άπό τόν ηγούμενο σου αν σύ δέν τά έχεις ακόμη νικήσει τά πάθη σου, μήν ανακατεύεσαι! Δέν είναι δουλειά δική σου. Σιώπα! Ό καθένας στήκει ή πίπτει ενώπιον τού Κυρίου Του. Σύ φρόντιζε, νά μή γίνεσαι πρόσκομμα στον αδελφό σου. 'Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν. 15. Ό κανόνας τό Σαββάτο Μαθητής: Πρέπει τό Σάββατο νά κάνω τόν κανόνα μου; Γέρων: Πρέπει. 'Εκτός βέβαια, άπό τίς μεγάλες εορτές καί τίς ημέρες πού γίνεται αγρυπνία. Τότε νά κάνεις μόνο μικρές μετάνοιες. "Οχι εδαφιαίες. 16. Ό κανόνας Μαθητής: Όταν, λόγω απουσίας ή διακονήματος, δέν βρίσκω ώρα νά κάμω τόν κανόνα μου, παρά μόνο πολύ αργά τό βράδυ, τί πρέπει νά κάμω; Γέρων: "Αν απουσίαζες, ή είσαι πολύ κουρασμένος, ξεκουράσου! "Αφησε τόν κανόνα σου. Ταπεινώσου. Καί μήν ανησυχείς. Μά όταν τό διακόνημά σου είναι μέτριο, προσπάθησε όσο μπορείς νά τόν κάνεις τόν κανόνα σου. Μέ

8 συνέπεια. Καί θά έχεις πολλή ωφέλεια. Αυτό νά τό κάνεις μέχρι τίς δέκα ή ώρα τό βράδυ. Μά αν ή ώρα αυτή έχει περάσει, τότε περιορίσου νά διαβάσεις μέ προσοχή τίς βράδυνες προσευχές πρό τοϋ ΰπνου καί ξεκουράσου. Λέγε τήν προσευχή τοϋ Ίησοϋ μέχρι νά άποκοιμηθής. Έτσι, θά είσαι καλύτερα προετοιμασμένος καί γιά τόν Όρθρο καί γιά νά συνεχίσεις τήν άλλη ημέρα τό διακόνημά σου. "Αν βέβαια θελήσει ό Θεός νά σηκωθης. Αυτά ισχύουν μόνο γιά τους δοκίμους. 17. Νίκη των παθών Μαθητής: Θέλω πολύ νά διορθώσω τόν εαυτό μου. Μά ή λαχτάρα τών παθών μέ εμποδίζει. Τί μπορώ νά κάνω, γιά νά τά νικήσω; Γέρων: 'Επίμενε στον πόθο σου. Καί ό Θεός θά σέ ελεήσει. Θά σοϋ δώσει κατά τήν καρδίαν σου. 'Αρχή καί πηγή τών αρετών είναι ή δική μας διάθεση- ό πόθος μας νά κάνωμε τό καλό. Κανείς δέν μπορεί νά νικήσει τά πάθη μόνος του. Αυτό είναι έργο της δεξιάς τοϋ Ύψιστου ενέργεια της δυνάμεως τοϋ Θεοϋ. Έμεϊς πρέπει νά φροντίσωμε νά διατηρούμε ανόθευτη τήν καλή διάθεση πού μας έδωκε ό Θεός. Κάνοντας την έργο, δέν κάνομε τίποτε περισσότερο, άπό τό νά δείχνωμε, ότι θέλομε νά φθάσωμε στην γη της απάθειας. Ό μόνος πού μπορεί νά υλοποιήσει τόν πόθο μας αυτόν, είναι ό Θεός. Συνεπώς, άν επιθυμείς νά άναστηθής άπό τό μνήμα τών παθών, κάνε το μεριμνά σου, αυτό νά τό θυμάσαι πάντοτε- καί νά τό μελετάς. Καί φρόνπζε νά ενεργείς σωστά. Μέ ζήλο. Καί μέ ελπίδα στον Θεό. Καί θά σωθής. 18. Προοοχή καί προσευχή Μαθητής: Πώς μπορώ νά απαλλαγώ άπό τόν μετεωρισμό τοϋ νοϋ κατά τήν ώρα της προσευχής; Γέρων: "Οταν προσεύχεσαι μέ τά χείλη, νά προσεύχεσαι καί μέ τόν νοΰ. Καί θά τό επιτύχεις, όταν κλείνεις τόν νου μέσα στό νόημα τών λόγων της προσευχής. "Αν ένοχληθής άπό κάποιο λογισμό, μόλις τό άνπληφθής, ότι έφυγε ή προσοχή σου άπό τήν προσευχή, διπλασίασε τήν προσοχή σου στην προσευχή. Κάνε το αυτό συνεχώς. Καί θά αίσθανθής ωφέλεια. Ή σταθερότητα τοϋ νοϋ στην προσευχή, ελκύει τήν ενέργεια της θείας χάριτος. 19. Ή οκνηρία Μαθητής: Ή οκνηρία μέ έχει δέσει γιά τά καλά πώς θά απαλλαγώ άπ' αυτήν; Γέρων: "Αν τήν πολεμήσεις χλιαρά, ποτέ δέν θά τήν νικήσεις ποτέ. Μά άν έξεγερθής εναντίον της μέ σταθερή απόφαση, μέ τήν βοήθεια τοϋ Θεοϋ, έστω καί μέ λίγο εσωτερικό πόνο, θά νικήσεις. Τό γνώρισμα τοϋ καλοϋ αθλητή είναι, ότι νικάει. "Οσο καί άν είναι ό αντίπαλος σκληρός. Εκείνος πού γυρίζει τήν πλάτη του, είναι δειλός καί ράθυμος. Ό καθένας μας οφείλει νά επαγρυπνεί, μέχρι καί τήν τελευταία του στιγμή. Διαφορεπκά τήν έσχατη ήμερα θά ακούσει τά φοβερά εκείνα λόγια: «Δούλε πονηρέ καί οκνηρέ» (Ματθ. 25,26)! Σέ κάποιο σημείο ή αγία Γραφή απευθύνεται: «τώ

9 νικώντι» (Άποκ. 2,7) καί όχι «τώ νικήσαντι». Γιατί ή νίκη εναντίον τοϋ έχθροΰ μας δέν ολοκληρώνεται. Ποτέ δεν θά μπορέσωμε νά τόν θέσωμε κάτω άπό τήν εξουσία μας. Καί τό στεφάνι της νίκης τό δίνουν μόνο σε νικητές. Σ' εκείνους πού μπαίνουν στον αγώνα μέ σταθερή απόφαση νά πολεμάνε μέχρι τήν τελευταία τους πνοή. Σ' εκείνους πού ποτέ δέν πετάνε τά όπλα τους στην άκρη. Σ' εκείνους πού, έστω κι αν είναι αιχμάλωτοι, δέν παραδίδουν ποτέ τήν καρδιά τους στον εχθρό. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ακόμη καί αν δέρεται άπό τόν εχθρό, ποτέ δέν μειώνει τόν ίερό ζήλο. Όσο καί άν υποφέρει, δέν παύει νά έχει ελπίδα. Θυσιάζεται γενναιόψυχα. Καί γι' αυτό προκόβει καί στεφανώνεται. Ε πειδή έχει προαίρεση σωστή. Επειδή έδειξε θάρρος. Έτσι έγινε άξιος τών ουρανίων αγαθών. 20. 'Απόγνωση Μαθητής: Πώς μπορώ νά απαλλαγώ άπό τό πνεύμα της απόγνωσης, πού μέ καταπνίγει; Γέρων: Τό γεγονός ότι σέ βασανίζει λογισμός α πόγνωσης, δείχνει όχι έχεις προσκολληθή σέ κάτι μέ δικό σου θέλημα. "Αν πάψεις νά καθοδηγείς τόν εαυτό σου, καί αρχίσεις νά τά κάνεις όλα μέ ευλογία, τότε θά ευρείς καί τήν ειρήνη της ψυχής καί όλους τους καρπούς τοϋ αγίου Πνεύματος. Άπό τήν σπγμή πού θά αφήσεις τό δικό σου θέλημα, δέν θά νοιώσεις ποτέ πιά τό πυκνό σκοτάδι τής απόγνωσης. 'Ακόμη καί τά ά- γριώτερα κύματα τών παθών θά ηρεμήσουν. Καί στην θέση τους θά ύψωθή ή καθαρότητα τοϋ νου, ή γαλήνη τών λογισμών, καί ή πραότητα. Καί τότε ή ειρήνη τοΰ Θεού πού φωτίζει τους νοερούς οφθαλμούς, θά έλθει καί θά κατοικήσει μέσα στην ψυχή σου. "Αν φροντίσεις καί αγρυπνείς γιά τήν πνευματική σου ωφέλεια, θά γίνεις σάν τίς φρόνιμες παρθένες. Καί θά εισέλθεις στον νυμφώνα τοϋ αθανάτου Νυμφίου. 'Ιδού, ό Νυμφίος έρχεται έν τω μέσω τής νυκτός! Πρόσεχε, νά μή βαρύνει τότε ή καρδιά σου μέ τήν απόγνωση. Νά δοξολογείς τόν Κύριο, πρίν ανατείλει ό ήλιος. Μή τό ξεχνάς! Καί άν θέλεις νά σωθής, νά βαδίζεις στό όνομα τοϋ Κυρίου τόν δρόμο τής αυταπάρνησης. Ή απόγνωση, καταστρέφει τους καρπούς τών πνευματικών κόπων. Ακόμη καί τών ηιό μεγάλων ανδρών. Μά δέν έχει καθόλου θέση στον απλό υποτακτικό, πού αρνήθηκε τόν εαυτό του μέ ελπίδα στον Θεό. Αυτόν, τί θά μπορούσε νά τόν φέρει σέ απόγνωση; Γιά αυτόν, «τοϋ εχθρού έξέλιπον αϊ ρομφαΐαι εις τέλος» (Ψαλ. 9,6). 21. Μοναχική κουρά καί μοναχικό σχήμα Μαθητής: Έχω ακούσει, ότι έγινε πρόταση γιά ο ρισμένους αδελφούς, νά καροϋν μοναχοί, παρ' ότι ήρθαν στό μοναστήρι μετά άπό έμενα. Κι έγώ θέλω νά λάβω τό αγγελικό σχήμα. Μά εμένα ό ηγούμενος δέν μέ έπρότεινε ακόμη. Καί γι' αυτό είμαι πολύ στενοχωρημένος. Αισθάνομαι πώς έχω αποτύχει. Πώς θά μπορέσω νά ξαναβρώ τήν ψυχική μου ειρήνη, πού τήν έχασα εξαιτίας αύτοϋ τοϋ πειρασμού;

10 Γέρων: Πρώτα, πρέπει νά ύποταχθής μέ ταπείνωση στό θέλημα τοϋ Θεοϋ, χωρίς νά τό εξετάζεις. Ή απόφαση τοϋ ηγουμένου εκφράζει ιό θέλημα 'Εκείνου, πού τά εξουσιάζει όλα. Γι' αυτό καί όποιος δέν υποτάσσεται στό θέλημα τοϋ ηγουμένου, δέν υποτάσσεται στό θέλημα τοϋ Θεοϋ. Καί όποιος δέν υποτάσσεται στό θέλημα τοϋ Θεοϋ, άδικετ τόν εαυτό του. Πρώτα,γιατί έτσι χάνει τήν θεία χάρη. Καί έπειτα,γιατί γεμίζει μέ τό φθοροποιό πνεύμα της θλίψεως μέ ακαταστασία καί μέ κάθε είδους ανώφελες ενασχολήσεις - πού καταντούν αρρωστημένες καταστάσεις. 'Εκείνους, πού έπροτιμήθηκαν γιά κουρά πρίν άπό σένα, νά τους θεωρείς πιό άξιους. Καί αφού τό θέλεις νά λάβεις καί σύ τό εξωτερικό αγγελικό σχήμα, φρόνησε νά γίνεις άγγελος εσωτερικά. Γιατί αν δέν γίνεις εσωτερικά μοναχός, καί γίνεις μόνο εξωτερικά μοναχός, τί θά σέ ωφελήσει; Μιμήσου, όσο πιό πολύ μπορείς τόν τρόπο ζωής τών παλαιών άγιων Πατέρων. Καί νά μή τό ξεχνάς. "Οτι ό παντοδύναμος Θεός μάς κυβερνά όλους. Καί θέλει νά μάς σώσει όλους. Τόν ηγούμενο νά τόν σέβεσαι. Καί νά τόν θεωρείς όργανο τοϋ Θεοϋ, πού εκτελεί τό άγιο καί προγνωστικό θέλημα Του. "Αν αυτό, τό πιστεύεις, δέν θά πλησιάσεις ποτέ τόν ηγούμενο απερίσκεπτα. Πώς τολμάμε, νά έχωμε ταραχή έναντι τοϋ Κυρίου μας Ίησοϋ Χρίστου, τήν σηγμή πού έχομε υποχρέωση νά έχωμε ειρήνη μέ εκείνους, πού τήν ειρήνη τήν μισούν καί δέν τήν αναζητούν ποτέ; "Ω πόσο πρέπει νά είμαστε ταπεινοί καί υπάκουοι! 'Αφού ό Θεός βλέπει τήν καρδιά μας, καί προγνωρίζει όλες τις μελλονπκές μας ενέργειες καί τά έσχατα μας, επιτρέπεται έμεΐς νά έχωμε αμφιβολίες, δη Εκείνος, ό Πανάγαθος, δέν θά τά φροντίσει όλα γιά τό συμφέρον μας; "Οπου Θεός βούλεται, νικάιαι φύσεως τάξις. Γιατί ή χάρη τοϋ Θεοϋ είναι, χωρίς αμφιβολία, πάνω άπ' όλη τήν σοφία καί τήν δύναμη τοϋ κόσμου τούτου. Ό,π λέει καί θέλει ό Θεός, καμία ανθρώπινη δύναμη δέν μπορεί νά τό αλλάξει. Δέν ήταν θέλημα Θεού νά γίνεις τώρα δεκτός στην μοναχική τάξη. Μά αν γίνεις άξιος, νά είσαι σίγουρος, όπ θά σέ αξιώσει ό Θεός νά γίνεις μοναχός, ή πρίν τόν θάνατο σου, ή μετά όταν θά έχεις έλευθερωθή άπό τό σώμα. Τότε οι άγγελοι θά σέ παρουσιάσουν ενώπιον τοϋ θρόνου τοϋ Θεοϋ μέ τό αγγελικό σχήμα. Αυτό είναι αλήθεια. Καί άν είχες λίγη πίστη μέσα σου, θά τό είχες άποδεχθη. Μά δυστυχώς δέν έχεις πίστη. Φρόντισε λοιπόν, τουλάχιστον νά φωνάζεις: «Κύριε, πρόσθες ήμΐν π/ση ν» (Λουκ. 17,5). Ό Θεός, κοιτάζει τήν προαίρεση μας. Πάρε γιά παράδειγμα τήν όσία Ταϊσία. Αυτή, ένώ πρίν ήταν μιά ανάξια γυναίκα, μέσα σέ μιά σηγμή, μέ τήν τέλεια αυταπάρνηση της, έγινε μιά τέλεια μοναχή. Πήρε τήν α πόφαση νά γίνει νύμφη τοϋ Χρίστου! Καί νά παραδώσει όλοκληρωηκά τήν καρδιά της στην καθοδήγηση τοϋ Ίησοϋ Χρίστου! Μά νά, πρίν ακόμη πραγματοποιήσει αυτά πού διανοήθηκε, τήν βρήκε ό θάνατος στον δρόμο! Ό συνοδός της, ό άγιος 'Ιωάννης ό Κολοβός, ό όποϊος μέ τήν βοήθεια τοϋ Θεοϋ κατάφερε νά τήν μεταστρέψει άπό τόν δρόμο της απώλειας στον σωτήριο

11 δρόμο τής μετάνοιας, έμεινε κατάπληκτος. Γιατί είδε τους αγγέλους, νά ανεβάζουν τήν ψυχή τής Ταϊσίας, μέσα σέ ένα απρόσιτο φως, στον ουρανό. Δέν είχε ακόμη φτάσει στην έρημο. Δέν ήξερε, σέ τί συνίσταται ή μοναχική ζωή. Δέν ήταν ένδεδυμένη στό σχήμα, που επιθυμούσε. Μά επειδή γύρισε κοντά στον Θεό, περιφρονώντας τόν κόσμο καί τόν εαυτό της, αξιώθηκε νά λάβει τό μέγα έλεος καί νά κατοικήσει στά ουράνια καί άχειροποίητα σκηνώματα. Δέν έγινε στην γη μοναχή. Τό θέλημα του Θεοϋ ήταν νά σωθοϋν οί ήμερες της τήν στιγμή πού επήρε τήν καλή απόφαση. Καί όμως. 'Απλώς καί μόνο χάρις στην καλή της πρόθεση, έστεφανώθη όσο καί εκείνοι πού καί έγιναν μοναχοί καί αγωνίσθηκαν πολύ. Καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην, ό Θεός ούκ έξουδενώσει. Καί αν θέλεις καί άλλη πιό σαφή απόδειξη, θυμήσου ιόν δόκιμο εκείνο, πού λόγω τής καλής του προαίρεσης, όπως διαβάζομε στό Πατερικό τών Σπηλαίων, αμέσως μετά τήν ταφή του τόν έντυσαν μέ τό σχήμα οί άγιοι άγγελοι. Καί άλλοίμονο στον μοναχό, πού ό Θεός θά διατάξει, νά τοΰ άφαιρεθή τό εξωτερικό σχήμα, επειδή έμεινε εσωτερικά γυμνός! "Αν φροντίσεις νά ντυθής, έν Χριστώ, μέ τό σχήμα του έσω μοναχού, μήν ανησυχείς γιά τό εξωτερικό σχήμα! Παρ' ότι δέν είναι αμαρτία νά τό επιθυμείς. Καί Έκεϊνος, πού διαβάζει τίς καρδιές μας, καί τά οικονομεί όλα γιά τό συμφέρον μας, θά σοΰ δώσει κατά τήν πίστη σου καί τά έργα σου. Θυμήσου καί τά λόγια τοΰ αγίου Ποιμένα: Εκείνοι, πού γίνονται μοναχοί κατά τήν πρόθεση, χωρίς νά λάβουν ποτέ κουρά άπό χέρι ανθρώπινο, είναι πολλοί. Ή αγία Πελαγία έγνώριζε τήν αληθινή πίστη. Καί γι' αυτό έπεθύμησε νά προσφέρει στον Θεό καρπούς άξιους τής μετανοίας. Καί έγινε αγία. Χάρις στους απερίγραπτους ασκητικούς αγώνες της. Χωρίς ποτέ νά ένδυθή τό μοναχικό σχήμα άπό ανθρώπους. Τό σχήμα συμβολίζει τους σωματικούς κόπους καί τήν υπόσχεση γιά εκούσια πτώχεια, αγνότητα, υπακοή καί ταπείνωση. Μά υπάρχει καί ένα άλλο σχήμα. Τό σχήμα τής εσωτερικής περιβολής. Είναι ή αιώνια ανταμοιβή στους ουρανούς ή στολή τοΰ αγίου Πνεύματος. 22. Πίστη στά όνειρα Μαθητής: Πρέπει νά πίστεύωμε στά όνειρα, όταν τά βλέπωμε νά απεικονίζουν ξεκάθαρα τό μέλλον; Γέρων: "Οχι. Δέν επιτρέπεται. Ούτε τότε. Ούτε άν συμβή νά βγουν αληθινά. Έξ αηίας τής πίστης τους στά όνειρα, πολλοί έπλανήθηκαν! Ό γέροντας Θεοστήρικτος, ήταν εραστής τής σοφίας. Καί όμως. Παρ' ότι συνέθεσε τόν Παρακλητικό Κανόνα στην Παναγία, μέ τό νά πιστεύει στά όνειρα, έπλανήθη! Καί στό τέλος έχάθη μιά γιά πάντα! 'Εκείνος, πού δέν πιστεύει ποτέ στά όνειρα, είναι σοφός. Δέν πρέπει νά πίστεύωμε στά όνειρα. Ποτέ. Ούτε, όταν φαίνωνται σάν μιά ρεαλιστική αναπαράσταση τής πραγματικότητας.

12 23. Τό όραμα της σταυρώσεως Μαθητής: "Αν αυτά πού είπατε, είναι σωστά, τί σημαίνει τό όραμα πού είδα; Έχει κάτι πού αξίζει; Ή δέν αξίζει τίποτε; Μά έγώ είμαι υποχρεωμένος νά τό φανερώσω στον γέροντα μου. Νά. Ξαφνικά, είδα ένα φώς. Τόσο λαμπερό, πού ξεπερνούσε πολύ τό φώς τού ηλίου. Μέσα άπ' αυτήν τήν άκτινοβόλα λάμψη, ακούστηκε μιά δυνατή, γλυκεία φωνή, πού παράγγελλε σέ κάποια όντα: 'Ανεβάσετε τον (έμενα) στον σταυρό! Μέ αυτά τά λόγια (δέν ξέρω ποιος τά είπε), μέ άρπαξαν! Μέ έξέδυσαν. Καί μέ έσυραν σέ ένα σταυρό, πού υψωνόταν μπροστά μου. Μού έφάνη, ότι ήταν άπό ένα ευχάριστο κίτρινο ξύλο, πού τό χρησιμοποιούν στις οικοδομές, αρκετά μεγάλο, ώστε νά μπορούν νά μέ σταυρώσουν επάνω σ' αυτό. Μά ποιος μού τά έκανε όλα αυτά; Έρριξα μιά ματιά τριγύρω μου. Δέν έβλεπα τίποτε. Παρά μόνο θόρυβο. Καί βεβιασμένες, ενέργειες. Μέ σήκωσαν στον σταυρό. Καί τότε έκεϊνος πού μέ έσταύρωνε είπε. Σιωπηλά. Μά καθαρά: Δώστε μου τά καρφιά. Καί άρχισαν νά καρφώνουν μέ ένα άπ' αυτά, τό δεξί μου χέρι στον σταυρό. Στό σημεϊο αυτό ένοιωσα φρικτό πόνο, αν καί μέσα στην ψυχή μου επιθυμούσα νά σταυρωθώ. Άπό τόν πόνο, έταράχθη τό πνεύμα μου. Μά ή καρδιά μου λαχταρούσε νά σταυρωθή. Άπό τόν πόνο πού δοκίμαζα, κόντεψα νά βάλω τίς φωνές. Μά μέ τήν βοήθεια τοϋ Θεού, χωρίς νά ξέρω πώς, συγκρατήθηκα. "Οταν τό καρφί είχε πιά διαπεράσει τό χέρι μου, - έπειτα άπό λίγα λεπτά ό πόνος απάλυνε. Καί λίγο αργότερα, μόλις πού τόν αισθανόμουν! Έπειτα, πήραν καί άλλο καρφί. Όμοιο μέ τό πρώτο. Καί άρχισαν νά τό μπήγουν καί αυτό. Στό αριστερό μου χέρι. Αυτή τή φορά ό πόνος ήταν ασύγκριτα λιγώτερος. Στην συνέχεια παίρνουν τό τρίτο καρφί. Πά νά καρφώσουν μ' αυτό τό δεξί μου πόδι. Μόλις τό καρφί αυτό τό είδα, ταράχθηκα! Ήθελα νά φωνάξω: Λυπηθήτε με! Μά δέν τό κατάφερα! Μέ εμπόδισε ή κούραση. πού είχα στην ψυχή! Κατάλαβα, ότι δέν είχα αντοχή. 'Ωστόσο, μετά άπό αυτά, ένας βαθύς πόθος νά τά υπομείνω όλα, μπήκε στην καρδιά μου. Στράφηκα νοερά στον Παντοδύναμο Θεό. Γεμάτος πίστη, ότι θά μέ βοηθήσει. Καί Τόν παρεκάλεσα νά μέ ενδυναμώσει. Έτρεμα. Ήθελα νά υπομείνω. Μά φοβόμουν ότι, άπό τήν αδυναμία καί τήν αστάθεια μου, θά ύπέκυπτα. Αλλά όχι. Ό εύσπλαχνος Κύριος, μολονότι επέτρεψε νά δοκιμασθώ μέ φρικτούς πόνους, σέ όλο μου τό σώμα, μέ ενδυνάμωσε μέ τήν στοργική Του αγάπη. Εκείνοι τήν έκαμαν τήν δουλειά τους. Τό έκάρφωσαν τό καρφί! Ψυχικά, ήμουν διαλυμένος. Μά ύπέμεινα. Καί σύντομα άρχισα νά αίσθάνωμαι ανακούφιση. Ό πόνος μου μετριάσθηκε. Ένοιωθα μόνο αδυναμία. Δέν άργησαν νά πάρουν καί τό τέταρτο καρφί. Τό έμπηξαν μέ τόσο ασυνήθιστη βία, ώστε δέν πρόφθασα νά σκεφθώ τίποτε απολύτως! Υπέθεσα, ότι αυτό

13 οφειλόταν στην αδυναμία πού ένοιωθα. 'Αλλά δεν ήταν σωστό. Γιατί ό πόνος είχε πιά μετριασθη. Καί τόν υπέφερα. Λίγο μετά, γιά μιά δεύτερη φορά, βρόντησε μέσα άπό φως ή δυνατή εκείνη φωνή. 'Ασύγκριτα τώρα πιό καθαρά άπό τήν πρώτη. Γεμάτη πνεύμα αγάπης καί πραότητος: Τρυπήσετε τον- μπήξετε του ένα ακόμη καρφί. Στην καρδιά του! Μόλις άκουσα τήν προσταγή αυτή, γνωρίζοντας τήν αδυναμία μου, μέ έπιασε κατάθλιψη. Είχα κυριολεκτικά διαλυθή. "Ενα νέφος βαριές σκέψεις μέ έκάλυψε. Ή καρδιά μου, πού φλογιζόταν άπό τόν πόθο γιά πάθη, παράλυσε. Ή απόφαση μου όμως νά ζήσω μέ κακοπάθεια, έκλινε τήν πλάστιγγα Ό πόλεμος των λογισμών σταμάτησε. Καί ό νους μου ανυψώθηκε στον Θεό ζητώντας Του βοήθεια. Προετοίμασα τόν εαυτό μου. Νά αντέξει τήν εκτέλεση εκείνης της φρικτής απόφασης. "Ετρεμα. Μά μέ αγάπη καί ευγνωμοσύνη σέ 'Εκείνον, πού «ετάζει καρδίας καί νεφρούς» καί είναι μεγαλύτερος καί άπό τήν καρδιά μας. Καί ή καρδιά μου πλημμύρισε μέ τήν βεβαιότητα, ότι ό Θεός θά μέ βοηθήσει. "Ολα αυτά συνέβησαν πολύ γρήγορα. Έφεραν καί πέμπτο καρφί. Τό έβαλαν απέναντι άπό τήν καρδιά μου. Ήταν πολύ μεγάλο. Θά μπορούσε νά μέ τρυπήσει πέρα γιά πέρα. Καί θά περίσσευε! Ό ταν τό καρφί πλησίαζε στό στήθος μου, είχα προετοιμασθή, νά ελπίζω στην δύναμη τοΰ Θεού. Μά όταν πιά ακούμπησε στό στήθος μου, ή διάθεση μου άλλαξε! Ήθελα νά φωνάξω: Λυπηθητε με! Μοΰ φαινόταν ότι, μόλις μέ έκάρφωναν μέ αυτό, θά πέθαινα άπό τόν πόνο! "Αρχισαν νά μπήγουν τό καρφί στην καρδιά μου. Τό κτυπούσαν μέ τό σφυρί. "Ενοιωσα πόνο τρομερό. Τέτοιο πόνο, πού τσάκισε τό πνεύμα μου. Ή ψυχή μου μέ άφησε αναίσθητο επάνω στον σταυρό. Σάν νά ήθελε νά συγκεντρώσει στον εαυτό της τις θρυμματισμένες μου δυνάμεις! Καί μετά αναχώρησε άπό τό σώμα μου. Μά γιά λίγα λεπτά έμποδίσθη άπό κάποιο αόρατο, μυστηριώδες όν. Τά μάτια μου συσκοτίσθηκαν. Τό κεφάλι μου έγειρε. Δέν θυμάμαι σέ πιά μεριά. Τό θέαμα ήταν φρικτό! Ή ψυχή μου ήταν εντός μου. Μά έμενα μοΰ φαινόταν πώς βρισκόταν έξω άπό τό σώμα μου. Σύντομα, όμως, κατάλαβα ότι απλώς είχα έξαντληθη υπερβολικά. Καί ότι ή ψυχή μου δέν μέ είχε ακόμη εγκαταλείψει Ό πόνος άρχισε καί πάλι νά υποχωρεί Καί ξαφνικά έσβησε. Τά μάτια μου άνοιξαν αμέσως. Τό μόνο πού αισθανόμουν ήταν, on βρισκόμουν επάνω στον σταυρό. Μά νά, ξαφνικά ή φτωχή καρδιά μου αιχμαλωτίσθηκε. Γέμισε μέ γλυκύτητα. Τόση, πού ούτε οι σοφώτεροι τοϋ κόσμου, ούτε έγώ, θά μπορούσαμε ποτέ νά τήν περιγράψωμε. Αυτή ή γλυκύτητα θά πρέπει νά είναι τό καινό ποτήριο, πού μας προσφέρει σάν ύπερκόσμια δωρεά Του ό γλυκύτατος 'Ιησούς Χριστός. Μόνο 'Εκείνος μπορεί νά έχει ένα τέτοιο ουράνιο νλυκασμό, καί μέ τό ανεξιχνίαστο μυστήριο της εύσπλαγχνίας Του νά τόν δίδει σ' εμάς τους θνητούς.

14 Μά γιατί έγώ ό ανόητος, ν' αρχίσω νά μιλώ γιά πράγματα, πού ολόκληρη ή ζωή μου δέν έπαρκεϊ νά τά εκφράσει! Συγχώρεσε με! Ή καρδιά μου λοιπόν, ένοιωσε ανείπωτη χαρά. Τά μάτια μου, έκλεισαν. Γεμάτα ειρήνη. "Εβλεπα τόν εαυτό μου, πνιγμένο στά αίματα, καί καρφωμένο στον σταυρό! Μιά ανείπωτη γλυκύτητα κατέλαβε τό πνεύμα μου. Τόση δυνατή πού τά ϊχνη της έμειναν γιά πάντα μέσα στην καρδιά μου. Σέ λίγο όμως ξύπνησα. Ήταν λίγο μετά τά μεσάνυχτα. Πήρα όμως τήν απόφαση καί ήρθα αμέσως σέ σας. Ή καρδιά μου τρέμει. Μά χωρίς φόβο. Γιατί ακόμη αισθάνομαι τά ϊχνη της γλυκύτητας εκείνης. Τί σημαίνει αυτό, τό τόσο παράξενο όνειρο; Γέρων: Ό άγιος Βαρσανούφιος ό Μέγας 1 γράφει: Oi δαίμονες μπορούν νά μάς τους δείξουν, τόσο στον ύπνο όσο καί στό ξύπνιο μας, καί τόν Κύριο καί άγγελο καί άλλο πρόσωπο. Καί όμως αυτό νά είναι άπατη! Ψέμα! Γιατί ό σατανάς μπορεί νά μετασχηματισθή καί σέ άγγελο φωτός. Μά τόν Σταυρό τοΰ Κυρίου, τήν δύναμη του οποίου, όπως ψάλλει ή 'Εκκλησία, οΰ φέρει καθοράν, διότι φρίττει καί τρέμει, δέν μπορεί νά τόν απεικονίσει. Ό σταυρός πού είδες στό όνειρο σου, προμηνύει μεγάλη θλίψη! Καί ή γλυκύτητα, φανερώνει τήν έπέμβαση-βοήθεια τού Θεού. Όσο πιό καλά είσαι προετοιμασμένος, τόσο πιό εύκολα θά τήν υπομείνεις. Μή ξεχνάς τά λόγια: «ήτοιμάσθην καί ουκ έταράχθην» (Ψαλμ. 1. Βίβλος Βαρσανουφίου καί 'Ιωάννου, "Απόκριση 413 κ.έ. 118,60). "Αν έταράχθης, τήρησε τήν εντολή: "Έταράχθην καί ούκ έλάλησα» (Ψαλμ. 76,5). "Αν πάλι ή θλίψη σου είναι αμέτρητη, τότε νά θυμάσαι τά λόγια: «'Υπομένων ύπέμεινα τόν Κύριο, καί προσέσχε μον καί εισάκουσε της δεήσεώς μου» (Ψαλμ. 36,2). "Αφησε νά γίνει τό θέλημα τού Θεού! Πήγαινε στον δρόμο σου. Καί μήν ανησυχείς. «Πιστός yap ό έπαγγειλάμενος» (Έβρ. 10,23). * * * "Επειτα από λίγες ήμερες έπληροφορήθηκα τόν θλιβερό θάνατο τοϋ πατέρα μου. Επήγα λοιπόν καί ερώτησα τόν γέροντα: Μαθητής: Τό καταλαβαίνω, ότι στό όνειρο μου είδα ολοκάθαρα τήν θλίψη, πού τώρα μέ κατέχει. Ό άτυχος θάνατος τοϋ πατέρα μου, είναι γιά μένα βαρύς σταυρός. Ό σταυρός πού είδα. Τώρα βρίσκομαι στον σταυρό. Καί πονώ. Καί ό πόνος αυτός, θά μέ συνοδεύει μέχρι τόν τάφο. Καί όσο σκέπτομαι, πόσο φοβερή είναι ή αιωνιότητα γιά τους αμαρτωλούς πού δέν μετενόησαν, τόσο βασανίζομαι περισσότερο. Γιατί θυμάμαι τά βάσανα της αιωνίου κολάσεως. Καί σκέπτομαι όπ αυτά περιμένουν καί τόν πατέρα μου. 'Επειδή πέθανε, χωρίς νά μετανοήσει. Άφοϋ αυτοκτόνησε!... Γέρων: Νά έμπιστευθής καί τόν εαυτό σου καί τήν τύχη τού -πατέρα σου στό πάνσοφο καί παντοδύναμο θέλημα τού Θεού. Μήν εξετάζεις τά μυστήρια τού Θεού. Αγωνίσου μέ ταπεινοφροσύνη νά ανακτήσεις δυνάμεις αποφεύγοντας τήν άμετρη λύπη. Δέν σέ ωφελεί. Προσευχήσου στον πανάγαθο Θεό γιά τόν πατέρα σου. Εκ-

15 πληρώνεις έτσι υποχρέωση αγάπης. Καί κάνεις to καθήκον σου προς τόν πατέρα σου. Μαθητής: Μά επιτρέπεται νά προσευχηθώ γιά ένα τέτοιο άνθρωπο; Γέρων: 'Ακολούθησε τό πνεΰμα των σοφών καί ενάρετων ανδρών. Προσευχήσου έτσι: 'Αναζήτησε, Κύριε, τήν χαμένη ψυχή του πατέρα μου. "Αν είναι δυνατόν. Ελέησε την! Τά κρίματά σου είναι άβυσσος. Μή λογίσεις τήν προσευχή μου αυτή σάν αμαρτία. Γενηθήτω τό θέλημα Σου. Προσευχήσου απλά. Καί μέ ταπείνωση. Καί άφησε τήν καρδιά σου στά χέρια τοΰ Θεού. Ένα τέτοιο άτυχο τέλος, δέν ήταν τό θέλημα του Θεοϋ γιά τόν πατέρα σου. Καί τώρα βρίσκεται έξ ολοκλήρου στην εξουσία Του. Στην διάθεση 'Εκείνου πού έχει εξουσία «καί ψυχήν καί σώμα απολέσαι έν τη γεένη» πού «ταπεινοί καί άνυψοΐ, θανατοϊ καί ζωογονεί, κατάγει εις αδου καί ανάγει» (Α' Βασ. 2, 6-7) πού είναι τόσο στοργικός, πολυέλεος καί γεμάτος αγάπη. Γιά όλους. Ή αγαθότητα του είναι άνείκαστος. Γι' αυτό δέν πρέπει νά λυπάσαι υπερβολικά. Ούτε νά απελπίζεσαι. Λές: «'Αγαπώ τόν πατέρα μου, καί γγ αυτό θρηνώ απαρηγόρητα». Σωστό είναι αυτό. Μά καί ό Θεός τόν αγαπούσε. Καί τόν αγαπά ακόμη. 'Ασύγκριτα περισσότερο άπό σένα. Αυτό σημαίνει: Τό μόνο πού έχεις νά κάμεις, είναι νά αφήσεις τήν αιώνια τύχη τοϋ πατέρα σου στην αγαθότητα καί τήν στοργική αγάπη τού Θεοϋ. Γιατί, άν 'Εκείνος ευδοκήσει νά τοϋ χαρίσει τό έλεος του, ποιος θά Τόν εμποδίσει; * * * Π. ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟ ΜΠΟΤΣΚ12Φ 1. Κατάκριση τοϋ πλησίον Μαθητής: Τι είναι ή κατάκριση τοΰ πλησίον; Καί γιατί οί Πατέρες έκετνον πού κατακρίνει τόν συγκρίνουν μέ τόν 'Αντίχριστο; Γέρων: Κατάκριση είναι, όταν βλέπεις ή ξέρεις μιά αμαρτία ή κάποιο ελάττωμα, τοΰ άδελφοΰ σου, καί λές μέσα σου: Κατά τή γνώμη μου, τού άξίζονν αιώνια βάσανα, εκτέλεση ή άρρώστειες! Τότε γίνεσαι κριτής τοϋ πλησίον σου. Καί κάθεσαι στον θρόνο τοϋ Μόνου Κριτή, τοϋ Χριστού. Καί γίνεσαι, μέ τήν υπερήφανη άλαζονία σου, μιμητής τοΰ 'Αντίχριστου. Ή κακολογία καί ή δυσφήμιση είναι κάτι άλλο δέν αποτελούν κατάκριση. Καί τό σκάνδαλο άλλο πράγμα είναι. Σκάνδαλο έχομε, όταν, έξω άπό τά φυσιολογικά σου αισθήματα καί χωρίς νά τό θέλεις, ή

16 ψυχή σου σκανδαλίζεται άπό μιά επαίσχυντη πράξη η Λόγο. Αυτά γιά μάς. Τους πατέρες ή σιωπή καί ή ενασχόληση τους μέ τήν εσωτερική εργασία δέν τους άφηνε περιθώριο νά ασχοληθούν μέ τίς αμαρτίες τον πλησίον. Καί έβλεπαν μόνο τίς δικές τους. 2. Μόνο τίς δικές σου Μαθητής: Στην εξομολόγηση, επιτρέπεται νά κάνω αναφορά σέ άλλο πρόσωπο, μέ τό όποϊο αμάρτησα μέ λόγο ή μέ έργο; Γέρων: Θέλεις νά μετανοήσεις καί γιά λογαριασμό του; "Αν εκείνος δέν θέλει νά έξομολογηθή, πώς θά έξομολογηθής σύ γι' αυτόν; Έξομολογήσου μόνο τίς δικές σου αμαρτίες. 3. Προτροπή γιά εξομολόγηση Μαθητής: Επιτρέπεται νά υποδείξω σέ κάποιο α δελφό, ότι πρέπει νά έξομολογηθή κάποια αμαρτία του; Γέρων: (Ό γέροντας χαμογέλασε). Έχεις πολύ άγχος γιά τήν σωτηρία τοΰ άδελφοϋ σου! Νομίζω, ότι θά ήταν καλύτερα, νά προσευχηθής νά τόν φωτίσει ό ίδιος ό Κύριος. 4. Έξαγόρευση σαρκικών λογισμών Μαθητής: Οί Πατέρες λένε, ότι ή λεπτομερής περιγραφή στην εξομολόγηση τών σαρκικών λογισμών καί κινημάτων, είναι βλαβερή. Γιατί ακόμη καί ή ανάμνηση τους μολύνει τά χείλη καί τόν νοϋ. Είναι όντως έτσι; Γέρων: "Ετσι είναι. Οί Πατέρες ήσαν πιό έμπειροι άπό εμάς στά ζητήματα τής ψυχής. Μά ό κάθε γέροντας, έχει τήν δική του τακπκή. "Ενας γέροντας, μπορεί καί ακούει τήν εξομολόγηση σου - χωρίς κίνδυνο νά ένοχληθή άπό κάποιο πάθοςή νά ύποστή κάποια βλάβη. Καί σό θά μπορούσες νά κάμεις μιά λεπτομερή εξομολόγηση χωρίς πάθος καί μέ συντριβή, εξευτελίζοντας τόν εαυτό σου άπό ταπείνωση. Μιά λεπτομερής εξομολόγηση σέ σπάνιες περιπτώσεις - μπορεί νά άποβή ωφέλιμη. Οί γέροντες γνώριζαν τό άπειρο έλεος τοΰ Θεού. Πού δέν ζητά νά ταπεινωθούμε υπερβολικά. Καί μάς συνιστούν νά συντομεύωμε τήν εξομολόγηση τών πονηρών λογισμών. Τους πονηρούς λογισμούς μερικές φορές, τους υποβάλλει ό διάβολος. "Ετσι όταν σύ εξομολογείσαι, δέν φανερώνεις δικούς σου λογισμούς, άλλα εκείνα πού σοΰ υποβάλλει εκείνος! Καί ένώ σύ νομίζεις, όπ κάνεις θεάρεστο έργο - πηγαίνοντας νά έξομολογηθής, εκείνος σέ έχει κάμει παιχνιδάκι του! 5. Διάκριση λογισμών Μαθητής: Πώς μπορούμε νά διακρίνωμε τους δικούς μας λογισμούς άπό τους λογισμούς πού προέρχονται άπό τόν εχθρό; Γέρων: Ένας ερημίτης μοϋ ανέφερε όπ, παρ' όλη του τήν πολύωρη καί προσεκτική ενασχόληση μέ τήν πνευματική εργασία, δέν είχε καταφέρει νά διακρίνει, ποίοι λογισμοί είναι δικοί του, καί ποίοι τοϋ ε χθρού. "Οταν ό εχθρός περισπά τόν λογισμό σου, δέν

17 σοϋ λέει: «Πήγαινε νά κάμεις αυτό ή εκείνο». 'Απλώς κάνει συλλογισμούς εκείνος αντί γιά σένα. Σοϋ λέγει. σάν τάχα νά σκέπτεσαι σύ: - Θά ήθελα νά κάμω αυτό ή εκείνο. Νομίζω, πώς αυτό είναι καλό πράγμα, εκείνο όμως όχι. 'Αποφάσισα νά κάμω τά τάδε. Συχνά, όλα αυτά δεν αποτελούν δικούς σου λογισμούς, αλλά ιοΰ εχθρού. Καμουφλάρεται κάτω άπα τό δικό σου, «έγώ». Καί έτσι νομίζεις, ότι οι λογισμοί αυτοί είναι δικοί σου. Μά όχι. 'Απλώς άκοϋς τις υποβολές τοϋ έχθροΰ. 6. Τό μήκος της εξομολόγησης Μαθητής: 'Ορισμένοι ιερείς, μέ θεολογική κατάρτιση, απαιτούν πολύ λεπτομεριακές εξομολογήσεις γιά τήν κάθαρση τής ψυχής. Γέρων: "Αφησε τους. Είναι δική τους δουλειά. Μά πώς μπορούν νά είναι συνεπείς, όταν έχουν υποχρέωση νά ακούσουν 500 εξομολογήσεις μέσα σε τρεις ώ ρες; 7. Νοερά προσευχή Μαθητής: Ή νοερά προσευχή, δίδεται σέ όλους; Γέρων: Όχι. Ή νοερά προσευχή δίδεται σέ εκείνον πού ό Κύριος θά τόν έπισκεφθή μέ σκληρές δοκιμασίες. Μέ θλίψεις. Μέ τήν στέρηση ενός αγαπητού προσώπου. "Ενας τέτοιος άνθρωπος, θά προσευχηθή καί χωρίς νά τό θέλει. Καί θά προσευχηθή μέ όλη του τήν καρδιά, μέ όλη του τήν δύναμη καί μέ όλη του τήν διάνοια. Συνεπώς, ή πηγή τής προσευχής, υπάρχει σ' όλους τους ανθρώπους. Μά σύμφωνα μέ τίς διδασκαλίες τών Πατέρων ενεργοποιείται, ή μόνο, όταν κανείς σιγά-σιγά σκάβει όλο καί πιό μέσα στον εαυτό του, ή ξαφνικά, μέ τό τρυπάνι τού Θεού. 8. 'Αγάπη γιά τήν Μητέρα τοϋ Θεού Μαθητής: 'Ορισμένοι άπό τους Πατέρες έχουν πολύ αγάπη γιά τήν Μητέρα τού Θεού. Καί τό διακηρύττουν. Γιατί όμως, ή θέρμη τους αυτή μοΰ φαίνεται αμφίβολη; Γέρων: "Οποιος βάζει μπροστά του τίς αρετές του, έχει τό πάθος τής υποψίας. Έτσι μερικές φορές καμαρώνομε γιά τίς προσευχές μας. Μά τήν Ίδια στιγμή, βρισκόμαστε πολύ μακριά άπό τήν Βασίλισσα τών Ουρανών. "Ας δοξάσωμε τήν Μητέρα τοϋ θεού, φροντίζοντας νά άποκτήσωμε τίς δικές της αρετές: καθαρότητα καί ταπείνωση- καί όχι μέ τίς δοξολογίες πού τής προσφέρομε. 9. Ό ακάθιστος Μαθητής: ΊΊ έχετε νά ειπείτε γιά εκείνους, πού ψάλλουν πολλούς κανόνες, γιά νά παραγεμίσουν τόν κανόνα τους; Γέρων: 'Εκείνος πού κατανοεί τά λόγια τών κανόνων, όπως ό υμνογράφος τους, καί εισδύει σέ κάθε τους λέξη χωριστά, προσεύχεται σωστά. Μά όλοι δέν είμαστε Δαβίδ, επειδή διαβάζομε τό

18 ψαλτήρι. Ούτε Δαμασκηνοί, επειδή διαβάζομε τους κανόνες του. Ή προσευχή ίου τελώνη, είναι ή καλύτερη άπό όλες- και είναι πιό κοντά σέ όλους μας. 10. Ό δρόμος της σωτηρίας Μαθητής: Ποιος είναι ό ευκολότερος δρόμος, πού όδηγετ στην σωτηρία; Γέρων: Φαντάσου, ότι ό Κύριος μας 'Ιησούς Χριστός, βαδίζει επάνω στην γη. Μέ όλη του τήν ευαγγελική απλότητα. Περπατώντας καί ού μαζί Του, γίνεσαι καλύτερος άπό ό,τι είσαι τώρα; Μαθητής: (Άφοϋ σκέφθηκα γιά μιά στιγμή, απάντησα): 'Υποθέτω, πώς θά έμενα ό 'ίδιος, όπως καί πριν! Χωρίς καμία ιδιαίτερη χάρη άπό τόν Θεό. Πολλοί είχαν ακολουθήσει τόν Χριστό. Καί έπειτα εξέπεσαν! Γέρων: Καί ποιο είναι εκείνο, πού ελκύει τήν χάρη τοϋ Θεού περισσότερο άπό κάθε τι άλλο; Μαθητής: Δέν γνωρίζω, πάτερ. Γέρων: "Αν προσπαθείς νά έχεις τήν απλότητα τών 'Αποστόλων, δέν κρύβεις τά ανθρώπινα ελαττώματα σου, καί δέν προσποιείσαι τόν πολυευλαβή, τότε τόν βρήκες τόν δρόμο. Μά, παρ' ότι εϊναι εύκολος, πολλοί δέν τόν βρίσκουν! Ό δρόμος αυτός είναι ή συντομότερη οδός προς τήν σωτηρία. Καί ελκύει τήν χάρη τοΰ Θεού στον άνθρωπο. Ή απλότητα καί ή ειλικρίνεια, είναι οί πιό εύάρεστες στον Κύριο αρετές. Έάν μή στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, ού μή είσέλθητε εις τήν Βασιλείαν τών Ουρανών (Ματθ. 18,3). 11. Συντριβή καρδιάς Μαθητής: Πολλοί άπό εκείνους πού έρχονται σέ σάς, μοϋ προκαλούν αηδία. Αόγω της κουταμάρας καί της άγραμματωσύνης τους. Παρ' ότι τό ξέρω, ότι ωφελούνται κοντά σας. Πώς συμβαίνει αυτό; Γέρων: Επειδή δέν έχεις συντριβή καρδίας. Ό ποιος πονάει άπό αγάπη γιά τόν πλησίον του, δέν κυττάζει τήν κουταμάρα του. 'Αλλά παρακαλεί τόν Κύριο μέ φόβο, νά τόν φωτίσει, τί νά ειπεί γιά τό συμφέρον τοϋ πλησίον του. Έτσι εκπληρώνεις τό καθήκον πού έχεις, νά συμβουλεύεις ταπεινά καί μέ σεβασμό σάν έργο τού Θεού; Μερικές φορές, ακόμη καί μετά άπό προσευχή, δέν βρίσκεις νά δώσεις μιά ωφέλιμη απάντηση. Καί εξευτελίζεσαι. "Εχεις χρέος νά κατηγορείς τόν εαυτό σου. Μέ επίγνωση της άναξιότητός σου. Καί νά είσαι έτοιμος σέ κάθε στιγμή νά ειπείς σέ όλους: Εύχηθήτε γιά μένα, ένα ανάξιο δούλο τοϋ Θεού. 12. Διάθεση έναντι τοϋ γέροντα Μαθητής: Γέροντα, πώς μού συμβαίνει, ορισμένες φορές νά σάς αγαπώ, ένώ άλλες έξ αιτίας τού μεγάλου πλήθους τών ανθρώπων, πού έρχονται έδώ καί σάς ενοχλούν, μέ εκνευρίζετε; Γέρων: 'Επιτέλους, δέν θά τό καταλάβεις ποτέ; Αυτό σοΰ συμβαίνει, επειδή δέν έχεις γίνει ακόμη μοναχός! Είσαι απλώς ένας περαστικός. "Εχεις ακόμη νά κόψεις πολλά. Νά, π. χ. τά λόγια μου θέλεις νά τά πιάνεις

19 στον αέρα! Τήν σωτηρία σου θέλεις νά τήν βρής χωρίς κόπο! Θέλεις νά τά μάθης όλα μέ μιας! Μόνο έτσι εξηγείται ή άφηρημάδα σου - καί τά φιλήματα σου στους ώμους καί στά χέρια τοϋ γέροντα! Έγώ ήμουν άνά πάσαν στιγμή έτοιμος νά πέσω στά πόδια τοϋ π. Θεοδώρου χωρίς καθόλου συναισθηματική φόρτιση. Μόνο μέ υίική αφοσίωση. Κύτταξε τήν ηγουμένη 'Ανατολία καί τήν γερόντισσα 'Αρκαδία. Αυτές δέν τους φθονούν εκείνους πού μέ επισκέπτονται. Είναι πάντοτε έτοιμες νά υποχωρήσουν. Καί μέ αγαπούν πιό πολύ άπό εσένα. Καί υπακούουν σέ ό,τι κι αν τους ειπώ. Πότε επιτέλους, θά σέ ελευθερώσει ό Κύριος καί σένα άπό τόν κόσμο; "Ισως τότε θά αγαπήσεις καί σύ τόν πλησίον σου, σάν τόν εαυτό σου.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Μελέτη 6: Για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Ε ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρω- πον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον.» Παροιµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη ερώτηση και μου δίνεται την ευκαιρία να βάλω τα πράγματα στη θέση τους

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη ερώτηση και μου δίνεται την ευκαιρία να βάλω τα πράγματα στη θέση τους Κύριε Gates φτάσατε ως την Γκάνα για να μελετήσετε την επίδραση των Windows στον άνθρωπο. Ποια είναι τα συμπεράσματα σας ; Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Greek Translations of Brad Yates Videos

Greek Translations of Brad Yates Videos Greek Translations of Brad Yates Videos Contents: Allowing and Receiving Feeling Betrayed Tapping with Brad Yates Allowing and Receiving http://www.youtube.com/watch?v=4iftrjbas5o Translation by Vicky

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά της εξομολόγησης.

Τα μυστικά της εξομολόγησης. Τα μυστικά της εξομολόγησης. υπό Λεοντίου Μοναχού ιονυσιάτου «Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα