ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."

Transcript

1 ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

2 Πρόλογος Επειδή η αλήθεια είναι αντικειμενική πιθανώς μερικοί να πειραχθούν από την ανάπτυξη της αληθείας της μελέτης αυτής. Δεν πολεμούμε όμως τα πρόσωπα παρά μόνον την πλάνη που έχει δημιουργηθεί με την πέραση των χρόνων. Η μελέτη αυτή απευθύνεται σαν βοήθημα στους ανθρώπους που έχουν ήδη γνωρίσει και αγαπήσει τον Κύριο αλλά και σε αυτούς πού διερωτώνται και ψάχνουν και θέλουν να μελετήσουν και να ερευνήσουν ακόμη ποιό βαθειά τον πλούτο που περιέχει η Αγία Γραφή, ο γραπτός Λόγος του Θεού. Παρακαλείται ο αναγνώστης να βρίσκει όλα τα εδάφια που προσφέρονται, αν και τα περισσότερα είναι γραμμένα, αν θέλει να κάνει μια συστηματική μελέτη και να μπορέσει να ωφεληθεί απ αυτήν. Χρειάζεται προσοχή και επιμονή στην μελέτη της Αγίας Γραφής και κυρίως ένα καθαρό, ειλικρινές και ερευνητικό μυαλό. Ο κανόνας μου ήταν και είναι πάντα Μήν το πιστεύεις και μην το δέχεσαι απλά επειδή το λεω εγώ προσωπικά, ερεύνησέ το και ψάξτο μόνος σου. Πολλά είναι τα θέματα που κορυφώνουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον κάθε Χριστιανού. Αυτός που είναι πρόθυμος να ανοίξει τα φύλλα της μελέτης αυτής πρέπει να είναι συγχρόνως πρόθυμος να ανοίξει και τα φύλλα της Γραφής και τότε θα διαπιστώσει ότι ο Θεός δεν είναι ένας Θεός συγχύσεως όπως μας τον έχουν παρουσιάσει, αλλά της τάξεως και θέλει όλα τα παιδιά του να γνωρίσουν τις υπέροχες ευλογίες που έχει ετοιμάσει γιαυτά, στα επουράνια προ καταβολής κόσμου. (Εφεσίους 1:4)

3 Η ΟΡΘΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Στην Αγία Γραφή μας δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες, από τον ίδιον τον Θεό για τον τρόπο που πρέπει να μελετούμαι και να χρησιμοποιούμαι τις Γραφές: Σπούδασον να παραστήσης εαυτόν τον δόκιμον εις τον Θεόν εργάτην επαίσψυντον ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας. (Β Τιμόθεος 2 15). Πάσα γραφή ην θεόπνευστος και ωφέλειμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν. (Β Τιμόθεος 3:16-17). Άλλ ημείς δεν ελάβωμεν το πνεύμα του κόσμου αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού δια να γνωρίσωμεν το υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχί με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας αλλά με διδακτούς τού Πνεύματος τού Αγίου συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. (Α Κορινθίους 2:12-13). Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύση η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν δια να διακρίνετε τα διαφέροντα ώστε να ήσθε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. (Φιλιππησίους 1: 9-10). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πάσα γραφή είναι Θεόπνευστος, αλλά πάσα γραφή δεν αναφέρετε στα ίδια πρόσωπα τον ίδιο χρόνο με το ίδιο μήνυμα Όλες οι γραφές είναι για μάς, αλλά όλες οι γραφές δεν αναφέρονται προς εμάς. Για να ανακαλύψουμε το μέρος των γραφών που είναι προς εμάς, για μάς, και σε μάς, πρέπει να ορθοτομήσουμε τον Λόγο της Αληθείας. Θα μας βοηθήσει πολύ να κατανοήσουμε τις γραφές εάν σημειώσουμε όχι μόνο τι ειπωθεί ή εγράφη Αλλά από Ποιόν Και σε Ποιόν για Ποιό λόγο Ποιό χρόνο Πότε εγράφη και γιατί Κάτω από ποίες συνθήκες εγράφη Λαμβάνοντας υπ όψιν τι προηγήθηκε και τι ακολουθεί (εξετάζοντας δηλαδή όλο το περιεχόμενο) Σελίδα 1 απο 67

4 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον σκοπό της δημιουργίας του κόσμου, τον τρόπο με τον οποίον ο Θεός σκέπτεται, τι θέλει από τα δημιουργήματα του και ποια είναι τα σχέδια του για το μέλλον αυτής της δημιουργίας του θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα μέσα από τις Γραφές και να τις αφήσουμε να μας αποκαλύψουν την αλήθεια. Ας αποκλείσουμε για λίγο όλα όσα ξέρουμαι ή έχουμε μάθει και ας αφήσουμε τις Γραφές να μας καθοδηγήσουν μόνες τους. Στην προς τους Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μέσω της επιρροής του Αγίου Πνεύματος μας λέει: Καθώς εξέλεξεν ημάς δι αυτού προ καταβολής κόσμου δια να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού, δια της αγάπης (Εφεσίους 1:4). Εάν ερευνήσουμε και βρούμε όλες τις άλλες περιπτώσεις που η πρόταση ΠΡΟ καταβολής κόσμου χρησιμοποιείται στις Γραφές, θα τις βρούμε στα εξής εδάφια: Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είναι εγώ να είναι και εκείνοι μετ εμού δια να θεωρώσι την δόξαν μου την οποίαν μοι έδωκας διότι με ηγάπησας ΠΡΟ καταβολής κόσμου.(ιωάννης 17: 24). Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμώμου και ασπίλου όστις ητο μεν προωρισμένος ΠΡΟ καταβολής κόσμου εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς δια σάς (Α Πέτρου 1:19-20) Και φυσικά η αναφορά στους Εφεσίους 1:4 που ήδη διαβάσαμε παραπάνω. Ανακαλύπτουμε επίσης και την πρόταση ΑΠΟ καταβολής κόσμου όπου αυτή βρίσκεται στα εξής εδάφια: Δια να πληρωθή το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντας «θέλω ανοίξει εν παραβολαίς το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα κεκρυμμένα ΑΠΟ καταβολής κόσμου» (Ματθαίος 13:35). Τότε ο βασιλεύς θέλει ειπεί προς τούς εκ δεξιών αυτού, Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν ΑΠΟ καταβολής κόσμου. (Ματθαίος 25:34). Δια να εκξητηθή το αίμα πάντων των προφητών το εκχυνόμενον ΑΠΟ καταβολής κόσμου από της γενεάς ταύτης (Λουκάς 11:50). Εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύοντες καθώς είπεν «Ούτως ώμοσα εν τη οργή μου δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσιν μου αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν ΑΠΟ καταβολής κόσμου (Εβραίους 4:3). Επεί έδει αυτόν πολλάκις παθείν ΑΠΟ καταβολής κόσμου τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων αφανερώθη δια να αθετήση την αμαρτίαν καθώς είναι αποφασισμένον εις τούς ανθρώπους άπαξ αποθάνωσι μετά δε τούτο είναι κρίσις (Εβραίους 9:26). Σελίδα 2 απο 67

5 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου ΑΠΟ καταβολής κόσμου (Αποκάλυψις 13:8) Γραφικώς μπορούμε να εικονίσουμε τα παραπάνω εδάφια ως εξής: ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ματθαίος 13: 35 Εφεσίους 1:4 Ματθαίος 25: 34 Ιωάννης 17:24 Λουκάς 11: 50 Α Πέτρος 1:19-20 Εβραίους 4: 3 Εβραίους 9: 26 Αποκάλυψη 13: 8 ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Ας αφήσουμε για λίγο την λέξη καταβολή και ας εξετάσουμε την λέξη θεμέλιο ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε την διαφορά που μας παρέχει η Γραφή μεταξύ καταβολής και θεμελιώματος. Αν πάμε στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που χρονικώς εγράφη, το βιβλίο του Ιώβ, εκεί θα διαβάσουμε Που ήσο ότε εθεμελίονον την γήν, απάγγειλον εάν έχεις σύνεσιν. (Ιώβ 37:4). Ο δε Προφήτης Ησαίας μας λεει Και η χειρ μου εθεμελείωσε την γήν (Ησαίας 48:13). και ο Προφήτης Ζαχαρίας Ο εκτείνων τούς ουρανούς και θεμελιών την γην (Ζαχαρίας 12:1). Όταν ο Απόστολος Παύλος μας λεει για την θεμελίωση της γης στην προς Εβραίους επιστολή Και Συ κατ αρχάς Κύριε την γήν εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. (Εβραίους 1:10). αναφέρεται στον Ψαλμός 102:25 Επίσης ο Λουκάς μας λεει Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν όστις έσκαψεν και εβάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν (Λουκάς 6:48) ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους Σελίδα 3 απο 67

6 άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών (Εφεσίους 2:20). Στον δε Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος λεει Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει έχον την σφραγίδα ταύτην (Β Τιμόθεον 2:19) Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σε όλες τις αναφορές της Γραφής ενώ η λέξης Θεμέλιον θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί, όμως υπάρχει κάποια σοβαρή αιτία να χρησιμοποιείται η λέξης καταβολή όταν αναφέρεται στο ΑΠΟ καταβολής κόσμου και ΠΡΟ καταβολής κόσμου όπως εξετάσαμε και παραπάνω. Η λέξης καταβολή αποτελείται από το κατά και βάλλω. Στην βιολογία χρησιμοποιείται ως μεταβολισμός και διαιρείται στον 1. αναβολισμό με τον οποίον το πρωτόπλασμα υποδιαιρείται σε μικρότερα τεμάχια ώστε να εκτελέσει ορισμένες λειτουργίες και 2. καταβολισμό όπου το πρωτόπλασμα καταστρέφεται Στην βιολογική του ονομασία καταβολή σημαίνει καταστροφή. Το ρήμα καταβάλλω χρησιμοποιείται 3 φορές στην Καινή Διαθήκη ήτοι: διωκόμενοι άλλ ουχί εγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι άλλ ουχί απολλύμενοι (Β Κορινθ. 4:9) και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν τω ουρανώ λέγουσαν άρτι εγένετο η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού ότι εβλήθη ο κατήγωρ των αδελφών ημών ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του θεού ημών ημέρας και νυκτός (Αποκάλυψη 12:10) και στους προς Εβραίους επιστολή το ρήμα καταβάλλω χρησιμοποιείται μαζί με την λέξη θεμέλιον Διο αφέντες τον της αρχής του Χριστού λόγον επί την τελειότητα φερώμεθα μη πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως επί Θεόν. (Εβραίους 6:1) Στην Παλαιά Διαθήκη το ρήμα καταβάλλω χρησιμοποιείται κάπου 30 φορές και η μετάφραση από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά έχει πάντα την ερμηνεία της καταστροφής, της διάλυσης. του μίσους, του σπασίματος. της καταβολής. Μερικά παραδείγματα θα μας πείσουν περισσότερο. Στον Β Βασιλειών 20:15 διαβάζουμε για την καταστροφή του τείχους της πόλης Τότε ήλθον και επολιόρκησαν αυτόν εν Αβέλ και Βαιθμαχά και ύψωσαν πρόσχωμα εναντίον της πόλεως στήσαντες αυτό πλησίον του προτειχίσματος και πας ο λαός ο μετά του Ιωαβ εννοούσαν καταβαλείν το τείχος (Β Βασιλειών 20:15) Σελίδα 4 απο 67

7 Στον Ψαλμό 106:26-27 μιλά για την καταστροφή του έθνους του Ισραήλ στην έρημο και επήρε την χείρα αυτού επ αυτους του καταβαλείν αυτούς εν τη ερήμω και του καταβαλείν το σπέρμα αυτών εν τοις έθνεσι και διασκορπίσαι αυτούς εν ταις χώραις (Ψαλμό 106:26-27). Και ο προφήτης Ιεζεκιήλ 26:4 αναφέρεται στην καταστροφή της Τύρου λέγοντας Και καταβάλουσι τα τείχει Σορ και καταβάλουσι τους πύργους σου και θέλω ξύσει το χώμα αυτής απ αυτής και δώσω αυτήν εις λεωπετρίαν (Ιεζεκιήλ 26:4) Αυτές οι αναφορές και άλλες πολλές είναι απόδειξη ότι η σημασία της λέξης καταβολή στους Εφεσίους 1:4 περιέχει το νόημα της καταστροφής, του ολέθρου, της ανατροπής. Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα ΠΟΙΑ είναι η σκοπιμότητα της πρότασης ΑΠΟ καταβολής κόσμου στους Εφεσίους 1:4 και να ερευνήσουμε ΠΟΤΕ και ΓΙΑΤΙ έγινε αυτή η καταστροφή. Μήπως έγινε σε ένα ξεχωριστό και μοναδικό μέρος της γης, ή όλου του κόσμου Και αν μπορέσουμε να βρούμε αληθινές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τότε θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μοναδικό κάλεσμα και χαρακτήρα της σημερινής οικονομίας της χάριτος η οποία και ονομάζεται η εκκλησία ήτις εστίν το σώμα αυτού. (Εφεσίους 1: 22-23). Στον Λουκά 11:50 διαβάσαμε Δια να εκξητηθή το αίμα πάντων των προφητών το εκχυνόμενον ΑΠΟ καταβολής κόσμου από της γενεάς ταύτης (Λουκάς 11:50). Και στο εδάφιο 51 του ιδίου κεφαλαίου διαβάζουμε από αίματος του Αβέλ έως αίματος Ζαχαρίου του απολομένου μεταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκου ναι λεω υμιν θέλει εκζητηθή από της γενεάς ταύτης (Λουκάς 11:51). Κατά την γνώμη μου μόνον ένα άτομο σε όλη την Γραφή υπάρχει με αυτό το όνομα Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και εγέννησε τον Κάιν και είπε Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου και προσέτι εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Αβέλ. (Γένεσης 4:1-2) Δια πίστεως ο Αβέλ προσέφερε προς τον Θεόν καλητέραν θυσίαν παρά τον Καιν δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος (Εβραίους 11:4) Όπως η νύχτα ακολουθεί την μέρα, μόνον ένα μέρος και ένα χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ την γέννηση του Αβέλ αρκεί για να εφαρμοστεί η καταβολή του κόσμου που αναφέρεται στους προς Εφεσίους επιστολή. Αν μας περάσει από το μυαλό ότι η καταβολή του κόσμου έχει σχέση με την πλημμύρα του Νώε αυτό το συμβάν έγινε και περιγράφεται στην Γένεσης Σελίδα 5 απο 67

8 κεφάλαιο 6 ενώ η γέννησης και ο φόνος του Αβέλ έγιναν πολύ ποιό νωρίτερα από αυτό, επομένως πρέπει να ερευνήσουμε τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης ήτοι Γένεσης 1. Παμε λοιπόν Γένεσης 1:1-2α Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γήν (Γένεσης 1:1) Η δε γη ήν άμορφος και έρημος (Γένεσης 1:2α) Ας προσέξουμε ότι τα άνω εδάφια αναφέρονται μόνον για την Γή και όχι για την Γή και τον Ουρανό όπως στην Γένεση 2:1 όπου λεει Λέει λοιπόν ότι Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών (Γένεσης 2:1) Η δε Γη ήν άμορφος και έρημος (Γένεσης 1:2α) Η Γη δεν ήταν άμορφος και έρημος όπως αρχικά μας φαίνεται από το εδάφιο αυτό δηλαδή ένα χάος, γιατί αν παρατηρήσουμε και ερευνήσουμε την μικρή λεξούλα ήν θα καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι η πραγματική Εβραϊκή λέξη που μεταφράστηκε από τούς Εβδομήκοντα ήν είναι η Εβραϊκή λέξη ΗΑΥΑΗ (Χαϊγιά) που σημαίνει είμαι, γίνομαι, έρχομαι εις πέρας, υπάρχω. Η λέξη αυτή επίσης μας υποδεικνύει ένα προηγούμενο στάδιο και μια αλλαγή έχοντας λάβει μέρος. Ας δούμε μερικά άλλα εδάφια που η λέξη αυτή χρησιμοποιείται αλλού και πως έχει μεταφραστεί από τα Εβραϊκά. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσησεν εις τους μυκτύρες αυτού πνοήν ζωής και έγενετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν (Γένεσης 2:7) Εδώ η λέξης εγένετο είναι η ίδια Εβραϊκή λέξης ΗΑΥΑΗ όπου στην Γένεση 1:2α μεταφράστηκε ως ήν. Και είναι αλήθεια ότι έως ότου ο Θεός ενεφύσησεν τον άνθρωπο αυτός δεν ήταν ψυχή ζώσα αλλά έγινε κατόπιν μια ζώσα ψυχή. Αλλά η γυνή αυτού περιβλέψασα όπισθεν αυτού έγεινε στήλη άλατος (Γένεσης 19:26) Η γυναίκα του Λώτ δεν ήταν στήλη άλατος αλλά έγινε μια μετά την ανυπακοή της γυρίζοντας να κοιτάξει πίσω της. Και ιδών ο λαός ότι εβράδυνεν ο Μωυσής να καταβή εκ του όρους συνήχθη ο λαός επί τον Ααρών και έλεγον προς αυτόν Σηκώθητι ποίησον εις ημάς θεούς οίτινες να προπορεύονται ημών (Έξοδος 32:1) Η λέξης ΗΑΥΑΗ εδώ μεταφράζεται ως ποίησον. Σελίδα 6 απο 67

9 Και ελάλησε Μωυσής και οι ιερείς Λευίται παντί Ισραήλ λέγοντες σιώπα και άκουε Ισραήλ εν τη ημέρα ταύτη γέγονας εις λαόν Κυρίω τω Θεώ σου (Δευτερονόμιον 27:9) Το Ισραήλ δεν ήταν λαός του Θεού έως ότου ο Μωυσής το είπε και έγινε. Η ίδια λέξη πάλι εδώ. Διότι εστερέωσας εις σεαυτόν τον λαόν σου Ισραήλ δια να είναι λαός σου εις τον αιώνα και συ Κύριε έγεινες Θεός αυτών (Β Βασιλείων 7:24) Ο Θεός δεν ήταν Θεός του Ισραήλ έως ότου έγινε ο Κύριος και Θεός τους. Έτσι στην Γένεση 1:2α μπορούμε να δώσουμε την σωστή ερμηνεία της λέξεως ΗΑΥΑΗ και να διαβάσουμε ότι Η δε Γη εγένετο άμορφος και έρημος (Γένεσης 1:2α) Στην καθημερινή μας ζωή συχνά λεμε όσον αφορά έναν γνωστό μας ότι είναι ένας φίλος και ότι αυτός ο φίλος είναι πολύ άρρωστος. Όλοι θα καταλάβουν ότι στην δεύτερη περίπτωση αυτός ο φίλος είχε αρρωστήσει και ήταν άρρωστος όταν μιλούσαμε γιαυτόν αλλά κανένας δεν θα σκεπτότανε όταν λέγαμε ότι είναι πολύ άρρωστος ότι γεννήθηκε ή επλάστη έτσι. Οι λέξεις άμορφος και έρημος είναι η μετάφραση των Εβραϊκών λέξεων ΤΟΗU (Τοχού) και BOHU (Μποχού) TOHU Χρησιμοποιείται 30 φορές στην Παλαιά Διαθήκη μεταφραζόμενη, μάταια, άμορφος, κενός, ακαταστασία, τίποτα. BOHU Χρησιμοποιείται 3 φορές και μεταφράζεται, άδεια, ερημικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά γιαυτές τις λεξεις όμως θα είμαστε ασφαλέστεροι και ποιό πιστικοί να αφήσουμε τις Γραφές να μας δείξουν το νόημα των λέξεων αυτών γιατί ο μόνος που μπορεί να μας δώσει κάποια πληροφορία για την δημιουργία του κόσμου είναι μόνον ο Θεός μέσα από τον Λόγο του. Στον Ησαία 45:18 διαβάζουμε Διότι τούτο λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν όστις αυτός εστερέωσεν αυτήν έκτισεν αυτήν ουχί ματαίως αλλά έπλασεν αυτήν δια να κατοικήται (Ησαία 45:18) ότι ο Θεός έπλασε την γη ΟΥΧΙ ΜΑΤΑΙΩΣ (TOHU) αλλά εγινε έτσι δηλαδή άμορφος και μάταια (TOHU) είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός εδώ. Βλέπεται ο Θεός δεν είναι ένας Θεός ακαταστασίας αλλά ειρήνης Ου γαρ εστίν ακαταστασίας ο Θεός αλλά ειρήνης (Α Κορινθίους 14:33) Σελίδα 7 απο 67

10 Τις δύο λέξεις TOHU και BOHU τις βρίσκουμε μαζί στον Ησαία 34 Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λυώσει και οι ουρανοί θέλουσι περιτυλιχθή ως βιβλίον και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει καθώς πίπτει το φύλλον από της αμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από της συκής (Ησαίας 34:4) αυτό το εδάφιο του Ησαία συγκρίνεται με την Ημέρα του Κυρίου για την οποίαν ο Απόστολος Πέτρος μας λεει: Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν τη νυκτί καθ ήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν τα στοιχεία διαλυθή και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή. (Β Πέτρος 3:10) αυτή δεν είναι αναφορά προς την πλάση αλλά στην καταστροφή και στην διάλυση της γης και του ουρανού. αυτό είναι το αποτέλεσμα κρίσεως και δικαιοσύνης Διότι είναι η ημέρα της εκδικήσεως του Κυρίου (Ησαίας 34:8) Νύκτα και ημέραν δεν θέλει σβεσθή, ο καπνός αυτής θέλει αναβαίνει ακαταπαύστως (Ησαίας 34:10) Και για να περιγράψει αυτή την διάλυση ο προφήτης χρησιμοποιεί τις λέξεις TOHU και BOHU μαζί στο εδάφιο 11 του 34 ου κεφαλαίου Άλλ ο πελεκάν και ο ακανθόχοιρος θέλουσι κληρονομήσει αυτήν και η γλαύξ και ο κόραξ θέλουσι κατοικεί εν αυτή και ο Κύριος θέλει εξαπλώσει επ' αυτής σχοινίον ερημώσεως και στάθμην κρημνισμού (Ησαίας 34:11) Ο προφήτης Ιερεμίας μας λεει Επέβλεψα επί την γην και ιδού άμορφος και έρημος και εις τους ουρανούς και δεν υπήρχε το φως αυτών (Ιερεμίας 4:23) Και συνεχίζει στο εδάφιο 24 Είδον τα όρη και ιδού έτρεμον και πάντες οι λόφοι κατεσείοντο (Ιερεμίας 4:24) Είδον και ιδού δεν υπήρχεν άνθρωπος και πάντα τα πετεινά του ουρανού είχον φύγει (Ιερεμίας 4:25) Είδον και ιδού ο Κάρμηλος έρημος και πάσαι οι πόλεις αυτού κατηδαφισμένοι από προσώπου Κυρίου από του φλογερού θυμού αυτού (Ιερεμίας 4:26). Διότι ούτω λέγει Κύριος, Πάσα η γη θέλει είσθαι έρημος (Ιερεμίας 4:27) Εδώ δημιουργούνται τα εξής ερωτηματικά: 1. Υπήρξε ποτέ κάποιος χρόνος όπου δεν υπήρχε ο άνθρωπος δηλαδή ο Αδάμ Σελίδα 8 απο 67

11 2. Και αφού δεν υπήρχε Αδάμ τότε ΠΟΙΟΣ έκτισε τις πόλεις που κατεστράφησαν από τον φλογερό θυμό αυτού Εάν πάμε στην Γένεσης 18:1-2 διαβάζουμε Και εφάνη εις αυτόν ο Κύριος (στον Αβραάμ) εις τας δρύς Μαμβρή ενώ εκάθητο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας και υψώσας τους οφθαλμούς αυτού είδε και ιδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού και ως είδεν έδραμεν εις προυπάντησιν αυτών από της θύρας της σκηνής και προσεκύνησεν έως εδάφους (Γένεσης 18:1-2) Εδώ οι επισκέπτες ονομάζονται άνδρες και συγκρίνοντας το παραπάνω εδάφιο με τα τής Γένεσης 19: 1 και Γένεσης 19: 15 όπου διαβάζουμε ότι Ηλθον δε οι δύο άγγελοι εις τα Σόδομα το εσπέρας και εκάθητο ο Λώτ παρά την πύλη των Σοδόμων (Γένεσης 19: 1). Και ότε έγινε αυγή εβίαζον οι άγγελοι τον Λώτ λέγοντες :Σηκώθητι λάβε την γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας τας ευρισκομένας Εδώ δια να μη συναπολεσθής και συ εν τη ανομία της πόλεως (Γένεσης 19: 15) όπου και ονομάζονται άγγελοι. όπως διαβάσαμε λοιπόν στον Ιερεμία υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε Ο Κύριος είναι παρόν, Δεν υπάρχει Αδάμ δηλαδή άνθρωπος, Η κρίσης ήταν ξαφνική και κάλυπτε τα πάντα, Δεν μπορεί να αναφέρεται στον κατακλυσμό το Νώε γιατί ο Νώε είναι από την Αδαμική γραμμή και, Πρέπει να αναφέρεται σε εποχή και χρόνο πριν τής πλάσεως του Αδάμ. Επομένως, οι λέξεις άμορφος και έρημος (TOHU) και (BOHU) αντίστοιχα δεν αναφέρονται στην πλάση και στην δημιουργία αλλά στην καταστροφή και στην κρίση και το νόημα της Γένεσης 1:2 αναφέρεται στην καταβολή και στην καταστροφή. ΠΩΣ έγινε αυτή η καταστροφή ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΟΤΕ είναι πολύ προφανές στην Γραφή ότι κάποτε υπήρξε η πτώσης των αγγέλων Διότι αν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας (Β. Πέτρος 2:4) Και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον (Ιούδα 6) Και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν (Αποκάλυψις 12:7) Σελίδα 9 απο 67

12 Όστις είναι εν δεξιά του Θεού (ο Ιησούς) πορευθείς εις τον ουρανόν και εις όν υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίαι και δυνάμεις (Α Πέτρος 3:22) Και απογυμνώσας τας αρχάς και εξουσίας παραδειγμάτισε παρρησία θριαμβεύσας κατ αυτών επ αυτού (Κολοσσαείς 2:15) Διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα Άλλ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. (Εφεσίους 6:12) Επίσης ο Ησαίας στο κεφάλαιο 14 μας μιλά για την κατάσταση του Εωσφόρου (άλλη ονομασία του Διαβόλου) και θα ήθελα να σας παρακινήσω να διαβάσετε όλο το κεφάλαιο 14 εγώ απλά θα σας δώσω μια γεύση από τα εδάφια 12 έως 16 του κεφαλαίου 14. Πώς έπεσες εκ του ουρανού Εωσφόρε υιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης συ ο καταπατών τα έθνη. Συ δε έλεγες εν τη κάρδιαν σου Θέλω υψώσει τον θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά θέλω ανάβει επί τα ύψη των νεφελών θέλω είσθε όμοιος του Υψίστου Εις τον αδήν όμως θέλει καταβή εις τα βάθη του λάκκου οι βλεποντές σε θέλουσιν ενατενίσει πρός σε θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες Ούτος είναι ο άνθρωπος ο ποιών την γην να τρέμη ο σείων τα βασίλεια (Ησαίας 14:12-16). Ο δε προφήτης Ιεζεκιήλ μας γράφει Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμε λέγων (Ιεζεκιήλ 28:11) Υιέ ανθρώπου ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλέα της Τύρου και είπε προς αυτόν Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, Συ επεσφράγησας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος. (Ιεζεκιήλ 28:12) Εστάθης εν Εδέμ τω παραδείσω του Θεού. Ησο περισκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου. από σαρδίου, τοπαζίου και αδάμαντος βηρυλλίου, όνυχος και ιάσπεως, σαπφείρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ητο ητοιμασμένη για σε την ημέραν καθ ήν εκτίσθης. (Ιεζεκιήλ 28:13) Ησο χερούβ κεχρισμένον δια να επισκιάζης και Εγώ σε έστησα. Ησο εν τω όρει τω αγίω του Θεού, περιπάτεις εν μέσω λίθων πυρίνων. (Ιεζεκιήλ 28:14) Ησο τέλειος εν ταις οδοίς σου αφ ής ημέρας εκτίσθης εωσού ευρέθη αδικία εν σοί. (Ιεζεκιήλ 28:15) Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες, δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβηλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρίνων λίθων χερούβ επισκιάζων. (Ιεζεκιήλ 28:16) Η καρδία σου υψώθη δια το κάλλος σου, έφθειρας την σοφίαν σου δια την λαμπρότητά σου, Θέλω σε ρίψει κατά γης θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων δια να βλέπωσιν εις σε. (Ιεζεκιήλ 28:17) Σελίδα 10 απο 67

13 Εβεβήλωσας τα ιερά σου δια το πλήθος των αμαρτιών σου δια τας αδικίας του εμπορίου σου, Δια τούτο θέλω εκβάλει πύρ εκ μέσου σου το οποίον θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων των βλεπόντων σε. (Ιεζεκιήλ 28:18) Πάντες οι γνωρίζοντες σε μεταξύ των λαών θέλουσιν εκπλαγή δια σε, Φρίκει θέλεις είσθαι και δεν θέλεις υπάρξει έως αιώνος (Ιεζεκιήλ 28:19) είναι εμφανές αν διαβάσουμε όλο το 28 ον κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ θα δούμε ότι στα πρώτα εδάφια και συγκεκριμένα στο 2ο εδάφιο ότι αναφέρεται προς τον ηγεμόνα της Τύρου, ένα υπαρκτό πρόσωπο γνωστό την εποχή εκείνη, στο εδάφιο 11 όμως μας μιλά για τον βασιλέα της Τύρου και ανακαλύπτουμε από τα παραπάνω εδάφια ότι δεν είναι ένα ανθρώπινο όν αλλά ο ίδιος ο Σατανάς λίγο πριν και μετά την πτώση του, με αλλά λόγια, εδώ βρισκόμαστε στο μοναδικό θα έλεγα μέρος της Γραφής που μας περιγράφει την ιδιότητα τού Εωσφόρου και την αιτία για την οποία έπεσε. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Σατανάς ήταν ένα πλασμένο όν (Ιεζεκιήλ 28:13) Πριν την πτώση του ονομαζόταν Εωσφόρος, υιός της αυγής. Πώς έπεσες εκ του ουρανού Εωσφόρε, υιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης συ ο καταπατών τα έθνη (Ησαίας 14:12) και ο τίτλος του ήταν χερούβ κεχρισμένον (Ιεζεκιήλ 28:14) υιός της αυγής (Ησαίας 14:12) Ήταν πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος. (Ιεζεκιήλ 28:12) Ήταν τέλειος στους τρόπους του έως ότου. (Ιεζεκιήλ 28:15) Ήταν στην Εδέμ τον κήπο του Θεού. (Ιεζεκιήλ 28:13) Ζούσε στα Άγια βουνά του Θεού, και περπατούσε ανάμεσα πύρινων πετρών. (Ιεζεκιήλ 28:14) Μήπως ξέρετε ποιός και τί ήταν ο ΒΑΑΛ Ο ήλιος, όπου στην αρχαία Βαβυλώνα τον θεωρούσαν και λάτρευαν σαν Θεό. Στον ήλιο είχε την βάση των ενεργειών του ο Σατανάς. Η ζέστη δεν είχε καμία επιρροή επάνω του αφού ζούσε ανάμεσα πύρινων πετρών στα Άγια Βουνά του Θεού. Θα ήθελα να κατανοήσετε ότι το μέρος όπου ο Θεός κατοικεί είναι και το μέρος όπου οι αρχές και εξουσίες υπάρχουν. Φυσικά ο Θεός είναι υπεράνω όλων. Το δε μέρος αυτό ονομάζεται Επουράνια και είναι πολύ διαφορετικό από τα Ουράνια. Στην Γένεσης 1:7-8 διαβάζουμε Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρησε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος και έγεινεν ούτω, και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα Ουρανόν. (Γένεσης 1:7-8). Σελίδα 11 απο 67

14 Είναι λογικό ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε αυτό το στερέωμα που δημιούργησε αλλά σε μία άλλη τοποθεσία όπως μας διευκρινίζει ο Λόγος του, στά επουράνια, αυτός ο Ουρανός είναι ο Ουρανός και η Γη που δημιουργήθησαν σε 6 μέρες και τα οποία θα παρέλθουν όπως μας περιγράφει η Αποκάλυψις. Και είδον ουρανόν νέον και γη νέαν διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. (Αποκάλυψις 21:1). Είναι μόνον ένα προσωρινό μέρος κατοικίας του ανθρώπου για να εκτελέσει και να φέρει σε πέρας το σχέδιο του Θεού. Ας κάνουμε μια περίληψη των όσων έχουμε εξετάσει μέχρις τώρα από τις Γραφές. Ο Σατανάς, έχοντας πέσει λόγω υπερηφάνειας και ζήλου, και που του απομένει η τελική καταστροφή κάποτε κατείχε μία προνομιούχα και μεγάλη θέση ΠΡΟ της καταβολής της Γένεσης 1:2. Εξυψώθηκε για να γίνει σαν τον Θεό και γιαυτό απορρίφθηκε ως βέβηλος και ψευδός. Ήταν το κεχρισμένον χερουβίμ. Και η πτώσης του έγινε σε κάποιο χρονικό διάστημα πριν την σημερινή δημιουργία. Επομένως η πτώση του Σατανά ήταν τόσο μεγάλη και επηρέασε τόσο πολύ τον προϋπάρχον κόσμο που συντέλεσε στην ολέθρια καταστροφή του. Γιαυτό τον λόγο ο Πέτρος μας λέγει Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο ότι μεν τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι ύδατος δια των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη....οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι φυλαττόμενοι δια το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απώλειας των ασεβών ανθρώπων (Β Πέτρος 3:5-6). Γιατί ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό και την γή Τώρα, μετά την καταβολή θα πρέπει να έχουν περάσει αρκετές εκατοντάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Η Γραφή δεν μας λεει πολλά πάνω σ αυτό το θέμα. Βλέπετε η Γραφή είναι ένα βιβλίο απολύτρωσης και ασχολείται μόνον με τα πράγματα που ο Θεός έχει στον νου του για τον άνθρωπο και για την δημιουργία του, αλλά μπορούμε να πιάσουμε μερικές γραμμές εδώ και κει και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κάτι επ αυτού. Η Γραφή αρχίζει με τα λογία της δημιουργίας, ή μάλλον τής αναμόρφωσης, του ουρανού και της γης και συγχρόνως με αυτή την αναμόρφωση, η αρχή του χρόνου αρχίζει. Βλέπετε ο Θεός ζούσε και ζει στην αιωνιότητα του παρελθόντος και τού μέλλοντος δίχως περιορισμό χρόνου. Για την δημιουργία του και τον άνθρωπο όμως και τα δύο είναι υπό την επιρροή του χρόνου. Γιατί λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό και την γή Εάν ο Θεός είναι Αυτοεπαρκής, Παντοδύναμος και Πρωτουργός πάντων, γιατί να ασχοληθεί με την δημιουργία Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι θέλουμε αλλά ας αφήσουμε τις Γραφές να μας καθοδηγήσουν. Άξιος είσαι Κύριε να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν διότι συ έκτισας τα πάντα, και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις 4:11) Σελίδα 12 απο 67

15 Εδώ λαμβάνουμε την πρώτη μας απάντηση στο ερώτημά μας. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς αυτός ο Θεός ο πλάσας την γήν και ποιήσας αυτήν όστις αυτός εστερέωσεν αυτήν έκτισεν αυτήν ουχί ματαίως Άλλ έπλασεν αυτήν για να κατοικήται. (Ησαίας 45:18) Ένας από τους σκοπούς του ήταν να γίνει η γή κατοικήσιμη. Ευφραινομένη εν τη οικουμένη της γής αυτού και η τρυφή μου ητο μετά των υιών των ανθρώπων. (Παροιμίαι 8:31) Η δημιουργία λοιπόν είναι για την χαρά Αυτού. Την έκτισε για να κατοικηθεί και ευφραίνεται από τούς κατοίκους της. αλλά και πάλι ρωτάμε γιατί δημιούργησε αυτόν τον ουρανό και την γή Επειδή εξ αυτού και δι αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα αυτώ η δόξα εις τους αιώνας (Ρωμαίους 11:36) Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη (Α Ιωάννης 4:8) Και είναι αδύνατο για την αγάπη να ζήση μόνη της, δίχως την ευκαιρία να εκφραστή, χωρίς κανέναν να αγαπήσει και χωρίς κανέναν να μοιραστή τα δώρα της. Επομένως εδώ λαμβάνουμε την απάντηση στο ερώτημά μας γιατί ο Θεός δημιούργησε. Δημιούργησε γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αιτία γιατί πιστεύω ότι ο Θεός δημιούργησε. Για να απολυτρώσει, να αγοράσει πίσω πάλι αν θέλετε, αυτό το οποίον χάθηκε προ καταβολής κόσμου που εξετάσαμε ποιο πάνω. Γιαυτό και έπλασε τον άνθρωπο. Η λέξης άνθρωπος θα πει ομοιότης κατά την Γραφή. Και ειπεν ο Θεός ας κάμωμεν άνθρωπον κατ εικόνα ημών καθ ομοίωσιν ημών (Γένεσης 1:26α) ώστε μέσω αυτού να εκπληρώσει τούς σκοπούς του. Ο Αδάμ επλάστη κατ εικόνα και καθ ομοίωση του Θεού. Ο Χριστός είναι η ομοίωσης του Θεού και στους προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μας λεει ότι Άλλ εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ όστις είναι τύπος του μέλλοντος (Ρωμαίους 5:14) Σελίδα 13 απο 67

16 ότι δηλαδή ο Αδάμ ήταν ο τύπος, η εικόνα αυτού που έμελλε να ελθει, με άλλα λόγια τον ίδιο τον Χριστό. Ο Αδάμ επλάστη για να έχει εξουσία επί της δημιουργίας του Θεού. Η δημιουργία πάνω στην οποία τέθηκε δεν έβλεπε την εικόνα του Θεού αλλά την εικόνα του Θεού μέσω του Αδάμ. και τι συνέβη Και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γής και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γής (Γένεσης 1:26β) Καθ όλη την διάρκεια της δημιουργίας των έξη (6) ημερών ο Σατανάς δεν επέμβει στα έργα του Θεού, ούτε καν όταν έπλασε τον Αδάμ. Αλλά πότε επέμβει Όταν ο Αδάμ έλαβε την εξουσία απο τον Θεό. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης (Γένεσης 1:28) Βλέπετε αυτή η κυριαρχία και εξουσία που εδόθη στον Αδάμ, άνηκε στον Σατανά προ της καταβολής. Γιαυτό ποιά ήταν η αντίδρασης του Επιτίθεται στον άνθρωπο και τον παρασύρει στην πτώση του. Πώς Με το να αλλάξει τις οδηγίες και τις προσταγές που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο Και τι οδηγίες έδωσε ο Θεός Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός είς Αδάμ λέγων Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει απ αυτού διότι καθ ήν ημέραν φάγης απ αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. (Γένεσης 2:16-17) Και τι είπε ο Σατανάς στον άνθρωπο Ο δε όφις ήτο το φρονιμώτερον πάντων των ζώων του αγρού τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός και είπεν προς την γυναίκα: Τω όντι είπεν ο Θεός μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου Και είπεν η γυνή προς τον όφιν: από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγωμεν από δε του καρπού του δένδρου το οποίον Σελίδα 14 απο 67

17 είναι εν μέσω του παραδείσου είπεν ο Θεός μη φάγητε απ αυτού μηδέ εγγίσητε αυτόν διά να μη αποθάνητε. Και είπεν ο όφις πρός την γυναίκα δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει Άλλ εξεύρει ο Θεός ότι καθ ήν ημέραν φάγητε απ αυτού θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας και θέλετε είσθαι ως θεοί γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν (Γένεσης 3:1-4) Αλλάζοντας τα λόγια του Θεού, ο Σατανάς παρότρυνε τον άνθρωπο στην πτώση του. Από ανέκαθεν στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους από τότε έως σήμερα συνεχίζουμε ως άνθρωποι να πιστεύουμε και να τηρούμε τα λεγόμενα των ανθρώπων παρά τα λεγόμενα του Θεού μέσω του Λόγου του και η κύρια αιτία αυτού δεν είναι παρά ο Σατανάς και γιαυτό έχουμε το πλήθος των θρησκειών σήμερα. Αμέσως μετά την πτώση του ανθρώπου ο Θεός υπόσχεται τον ερχομό του Μεσσία, του Λυτρωτή. Να κάνει τι Να απολυτρώσει, να αγοράσει πίσω πάλι, αυτό πού ο άνθρωπος έχει πια χάσει. Γιαυτό και η Εύα όταν γέννησε το πρώτο της παιδί είπε Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου (Γένεσης 4:1) Το νόημα και η ερμηνεία της φράσεως αυτής είναι απέκτησα άνθρωπο, τον ίδιον τον Κύριον, δηλαδή τον υποσχόμενο Μεσσία και γιαυτό ονόμασαν τον πρώτο τους γιο Άβελ που σημαίνει ο υποσχόμενος. Φυσικά αυτός δεν ήταν ο υποσχόμενος και έπρεπε να περάσουν ορισμένες χιλιάδες χρόνια από τότε έως τον ερχομό του Μεσσία και κάθε Εβραία γυναίκα από τότε σε κατάσταση εγκυμοσύνης είχε την ελπίδα ότι μέσω αυτής θα εκπλήρωνε την υπόσχεσή του ο Θεός. Ο άνθρωπος που αρχικά είχε πλαστεί για απολυτρωτικούς σκοπούς και προοριζόταν να εκπληρώσει τα σχέδια του Θεού, τώρα ο ίδιος, χρειάζεται έναν Σωτήρα, έναν λυτρωτή, να τον απολυτρώσει για την ανυπακοή του προς τον Θεόν. Και αυτή είναι η σημασία της εν Χριστώ σωτηρίας που τόσο θαμμένη είναι κάτω από τις σημερινές θρησκευτικές τελετές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα των αιώνων πού βρίσκουμε ότι μέχρι και σήμερα βασανίζουν τον άνθρωπο αποκρύβοντας απ αυτόν την ελευθερία της εν Χριστώ πίστης, αλλά δεν είναι κανένας ο φταίχτης παρά ο ίδιος ο Σατανάς, ο οποίος μέσω τής οργανωμένης θρησκείας εξακολουθεί να πράττει το ίδιο έργο που έπραξε και με τους πρωτόπλαστους. Και τι είπε ο Θεός τότε προς τον Σατανά Και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσόν σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπερματός σου και του σπέρματος αυτής, Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και συ θέλεις κεντήσει την πτέρνα Αυτού. (Γένεσης 3: 15) Πόσο αληθινό είναι πράγματι αυτό το εδάφιο. Επάνω στον σταυρό χιλιάδες χρόνια αργότερα ο Σατανάς οδηγώντας τον Χριστό στον μαρτυρικό σταυρικό θάνατό του νόμιζε ότι θα Σελίδα 15 απο 67

18 τελείωνε με αυτόν, αλλά λίγο ήξερε ότι μέσω του θανάτου του Χριστού ο ίδιος ο Χριστός ενίκησεν αυτόν που είχε την δύναμη του θανάτου, τουτέστιν τον Διάβολο, και η ημέρα θα έλθει που ο ίδιος ο Χριστός θα καταθλίψει τον Σατανά μιά για πάντα και επομένως να επαληθεύσει την παραπάνω προφητεία. Η πτώσης του ανθρώπου είναι το δεύτερο σχίσμα στα σχέδια του Θεού. Το πρώτο ήταν η καταβολή. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι άρχισαν να αυξάνουν και να πληθαίνουν στην γη και η αμαρτία έχοντας εισέλθει στην ανθρωπότητα παρεκείνησε τον Θεόν να τους καταστρέψει αλλά με μία διαφορά αυτή την φορά, προσέξτε, την καταστροφή της επιφάνειας της γης και του ανθρώπου. Πώς Με την πλημμύρα. Οκτώ (8) άτομα σώθησαν μόνο. Και ο αριθμός 8 κατά την Γραφή είναι ο αριθμός της ανάστασης. Ποιοι ήσαν αυτοί Κατά δε το εξακοσιοστόν πρώτον έτος του Νώα την πρώτην του πρώτου μηνός εξέλιπον τα ύδατα από της γης και εσήκωσεν ο Νώε την στέγην της κιβωτού και είδε και ιδού εξέλιπε το ύδωρ από πρόσωπου της γης και την εικοστήν εβδόμην ημέραν του δευτέρου μηνός εξηράνθη η γη. (Γένεσης 7:13) Ο Νώε είχε τρεις (3) γιους. Τον Σήμ (από την θεϊκή γραμμή), τον Χάμ και τον Ιάφεθ. Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού και είπεν προς αυτούς, Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην (Γένεσης 9:11) Από τα 8 άτομα άρχισαν να πληθαίνουν οι άνθρωποι πάλι και φτάνουμε στην δημιουργία των εθνών με τον Πύργο της Βαβέλ. Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής (Γένεσης 11:1) Και είπον, Έλθετε ας οικοδομήσωμεν εις εαυτούς πόλιν και πύργον του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού και ας αποκτήσωμεν εις εαυτούς όνομα μήπως διασπάρωμεν επί του προσώπου πάσης της γης (Γένεσης 11:4) Και φυσικά επενέβη ο Θεός και Ας συγχίσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών δια να μην εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσαν και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί του προσώπου πάσης της γης και έπαυσαν να οικοδομώσι την πόλιν δια τούτο ονομάσθη το όνομα αυτής Βαβέλ (Γένεσης 11:7-8) Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο πύργος της Βαβέλ (η σημερινή Βαβυλώνα στο Ιράκ) δεν ήταν το τρομερό αυτό κτίριο που οι παραδόσεις μας διδάσκουν ότι θα έφτανε πράγματι έως τον Σελίδα 16 απο 67

19 ουρανό σε ύψος, αλλά ένα μικρό οίκημα όπου η μαύρη μαγεία, οι ανθρώπινες θυσίες, η αστρολογία και γενικά ο σατανισμός κυριαρχούσε. Γιαύτο και ο Θεός απεφάσισε να τους διαλύσει μέσω της συγχύσεως της γλώσσας, και από τότε έχουμε την δημιουργία των εθνών. Προσέξτε δημιουργία των εθνών, γιατί μέχρις τότε ΟΛΟΙ ήσαν ενωμένοι με μία γλώσσα, μία φωνή και κατοικούσαν όλοι μαζί. Με την σύγχυση αυτή όμως διασκορπίστηκαν στα πέρατα της γης. Από την θεϊκή γραμμή του Σέμ έχουμε την ανάπτυξη μιάς γενεαλογικής σειράς που μας περιγράφεται στο κεφάλαιο 12 της Γένεσης εδάφιο 10. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός δεν ασχολείται με τις άλλες γενεαλογικές σειρές των άλλων υιών του Νώε γιατί βλέπετε θέλει να μας δώσει μόνον αυτά που είναι για την εκμάθησή μας και επιπλέον ασχολείται μόνον με την θεϊκή γραμμή της γενεαλογίας. Μας περιγράφει την γραμμή του Σεμ στα εδάφια 10 έως 26 και φτάνουμε στο εδάφιο 27 όπου διαβάζουμε Αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα, Ο Θάρα εγέννησεν το Άβραμ, τον Ναχώρ και τον Αρράν και ο Αρράν εγέννησεν τον Λώτ (Γένεσης 11:27) Θα παρακινούσα τον κάθε χριστιανό να διαβάσει τα πρώτα 12 κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης όπου εκεί θα ανακαλύψει την υπέροχη σοφία του Θεού και πώς προσπαθεί να φέρει σε πέρας την υπόσχεσή του στους πρωτοπλάστους. Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγένειας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομα σου και θέλεις είσθε εις ευλογίαν και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί και θέλουσιν ευλογηθεί εν σοι πασαι οι φυλαί της γης και υπήγεν ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και μετ αυτού υπήγε και ο Λώτ ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας εβδομήκοντα πέντε ετών ότε εξήλθεν από Χαρράν. (Γένεσης 12:1-4) Τι υπέροχη υπόσχεση. Μετά την δημιουργία των εθνών βλέπουμε την σοφία του Θεού να εργάζεται προς το σχέδιο του για να ετοιμάσει τον δρόμο για τον ερχομό του Μεσσία. Για να το κάνει αυτό διαλέγει έναν άνθρωπο και του δίνει τις υποσχέσεις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει, θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα, και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους κατσαρωμένους σε θέλω καταραστεί, θέλουσιν ευλογηθεί εν σοι πάσαι οι φυλαί της γης. Γιατί άραγες ο Θεός δίνει αυτές τις υπέροχες υποσχέσεις Ας μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έχει πέσει,έχει αμαρτήσει. Η αμαρτία έχει εισβάλει πιά στην ανθρωπότητα. Ο Μεσσίας έχει υποσχεθεί έργον του οποίου είναι η απολύτρωση, η εξαγόραση των όσων είχαν χαθεί και ο τρόπος που αυτή η απολύτρωση θα έλθει είναι μέσω ενός έθνους διαλεγμένο μέσα από τα έθνη. Γιαυτο και ο Θεός διαλέγει έναν άνθρωπο, τον δοκιμάζει, και του δίνει μια υπόσχεση ότι μέσω αυτού και του σπέρματός του Αυτός, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, θα εκπληρώσει τα σχέδιά του. Σελίδα 17 απο 67

20 Διότι πάσαν την γην την οποίαν βλέπεις εις σε θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της γης ώστε εάν δύναται τις να εξαριθμήση την άμμον της γης θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου σηκωθείς διόδευσον την γην εις τε το μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής διότι εις σε θέλω δώσει αυτήν (Γένεσης 13:15-17) Εδώ φυσικά αναφέρετε στην Γη της Επαγγελίας, την ίδια γη που οι Ισραηλίτες ταλαιπωρήθηκαν 40 χρόνια για να φτάσουν μετά την έξοδο τους από την Αίγυπτο, το σημερινό Ισραήλ, και είναι αυτή η υποσχόμενη γη όπου ο ίδιος ο Χριστός θα βασιλεύσει όταν έλθει εκείνη η ημέρα Μετά την υπόσχεση, ο Θεός την σφραγίζει και αλλάζει το όνομα του από Άβραμ σε Άβραάμ που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Εγώ ιδού η διαθήκη μου είναι προς σε και θέλεις γείνει πατήρ πλήθους εθνών (Γένεσης 17:4) και δεν θέλει καλείσθαι πλέον το όνομά σου Άβραμ αλλά το ονομά σου θέλει είσθαι Άβραάμ διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα (Γένεσης 17:5) και θέλω σε αυξήσει σφόδρα σφόδρα και θέλω σε καταστήσει εις έθνη και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ σου(γένεσης 17:6) και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσον εμού και σου και του σπέρματος σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιων δια να είμαι Θεός εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε (Γένεσης 17:7) και θέλω δώσει εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε την γην της παροικίας σου πάσαν την γην Χαναάν εις κατάσχεσιν αιώνιον και θέλω είσθαι ο Θεός αυτών. (Γένεσης 17:8) Και ποιά είναι η διαθήκη Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποίαν θέλετε φυλάξει ανάμεσον εμού και υμών και του σπέρματος σου μετά σε. Πας άρσεν υμών θέλει περιτέμνεσθαι. (Γένεσης 17:10) Ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ και δι αυτού την δημιουργία ενός έθνους. Το έθνος αυτό τον σκοπό είχε να εκπληρώσει τα σχέδια του Θεού και λόγω αυτού έπρεπε να διαφέρουν από τα υπόλοιπα έθνη ως άτομα και η περιτομή αυτή την σημασία είχε. Τα πρώτα 12 κεφάλαια της Γένεσης καλύπτουν μια περίοδο περίπου 2,000 ετών και μας περιγράφουν την αναμόρφωση του ουρανού και της γης, την δημιουργία του ανθρώπου, την πτώση του, τον κατακλυσμό έως και το κάλεσμα του Άβραάμ. Σελίδα 18 απο 67

21 Από το κεφάλαιο 13 της Γένεσης έως τον Προφήτη Μαλαχία δηλαδή όλη η Παλαιά Διαθήκη, μας καλύπτουν μία άλλη περίοδο 2,000 ετών και όλα τα λεγόμενα ασχολούνται: Με το Έθνος, Την Διαθήκη και Την υποσχόμενη Γη. Ο Αβραάμ είχε οκτώ (8) γιους. Από αυτούς οι 7 ήσαν δικοί του, προϊόν της σαρκός, και μόνον ο ένας πάλι δικός του αλλά προϊόν της υποσχέσεως του Θεού προς τον Αβραάμ. Και ειπεν ο Θεός Ναι, η γυνή σου Σάρρα θέλει γεννήσει υιόν εις σε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισαάκ και θέλω στήσει την διαθήκην μου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον και προς το σπέρμα αυτού μετ αυτόν. (Γένεσης 17:19) Και βέβαια ο Αβραάμ γέλασε και αναρωτήθηκε την υπόσχεση του Θεού λόγω της ηλικίας του και θέλοντας να βοηθήσει το έργο του Θεού κοιμήθηκε με την δούλη του την Άγαρ και το προϊόν της ένωσης αυτής ήταν ο Ισμαήλ. Οι απόγονοι του Ισμαήλ είναι οι σημερινοί Άραβες και όλος ο Ισλαμισμός. Όμως οι υποσχέσεις του Θεού δεν περνούν δίχως να εκπληρωθούν και λίγο αργότερα η Σάρρα έφερε στον κόσμο τον Ισαάκ ανάλογα με την υπόσχεση του Θεού. Στο κεφάλαιο 22 της Γένεσης ο Αβραάμ περνά επιτυχώς την δοκιμασία στην οποίαν τον έθεσε ο Θεός ζητώντας του να θυσιάσει τον μέχρις αυτή την στιγμή μονογενή υιό της υποσχέσεως. Πολλά πράγματα αναβλύζουν όταν διαβάζουμε την περιπέτεια της δοκιμασίας αυτής ένα από τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εικόνα από την δοκιμασία που θα πέρναγε μελλοντικά ο ίδιος ο Θεός όταν απεφάσισε να στείλει τον δικό του τον Υιόν τον μονογενή για να γίνει θυσία ο ίδιος. Μετά την δοκιμασία αυτή ο Θεός έδωσε πάλι τον λόγο του στον Αβραάμ λέγοντας: Ώμοσα εις εμαυτόν λέγει Κύριος οτι επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή σου οτι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης και το σπέρμα σου θελει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού και εν τω σπέρματι σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου (Γένεσης 22:16-18) Θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης μας λεει ο Λόγος του Θεού. Γνωρίζουμε ότι οι απόγονοι του Ισαάκ είναι οι Ισραηλίτες, οι σημερινοί Εβραίοι που μία μέρα θα εκπληρώσουν όλες τις υποσχέσεις που εδόθησαν από τον Θεό. εν τω σπέρματι σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής. Φυσικά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη επομένως είναι μελλοντικό. Σελίδα 19 απο 67

22 Αυτές είναι οι υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ, όμως λίγο αργότερα επαναλαμβάνει τις υποσχέσεις του και στον Ισαάκ λέγοντας του Μην καταβής εις Αίγυπτον κατοίκησον εν τη γη την οποίαν θέλω σοι ειπεί παροίκει εν τη γη ταύτη και εγω θέλω είσθαι μετα σου και θέλω σε ευλογήσει διότι εις σε και εις το σπέρμα σου θέλω δώσει πάντας τους τόπους τούτους και θέλω εκπληρώσει τον όρκον τον οποίον ώμοσα προς Αβραάμ τον πατέρα σου και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και θέλω δώσει εις το σπέρμα σου πάντας τους τόπους τούτους και θέλουσιν ευλογηθή εν τω σπερματί σου πάντα τα έθνη της γης επειδή ο Αβραάμ υπήκουσεν εις την φωνήν μου και εφύλαξε τα προστάγματά μου τας εντολάς μου τα διατάγματά μου κα τους νόμους μου (Γένεσης 26:2-5) Ο Ισαάκ είχε δύο γιους τον Ησαύ και τον Ιακώβ. Και στον Ιακώβ ο Θεός δίνει για άλλη μιά φορά τις ίδιες υποσχέσεις που είχε δώσει και στον πατέρα του Ισαάκ και στον παππού του Αβραάμ και μετά την υπόσχεση ο ίδιος ο Θεός αργότερα του άλλαξε το όνομα από Ιακώβ σε Ισραήλ που σημαίνει Ό Κύριος βασιλεύει. Και εκείνος είπε δεν θέλει καλεσθεί το ονομά σου Ιακώβ αλλά Ισραήλ διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είσθαι δυνατός. (Γένεσης 32:28) Οι απόγονοι του Ιακώβ (Ισραήλ) ήταν: 1. Ρουβήν Γένεσης. 29:32 2. Συμεών Γένεσης. 29:33 3. Λευί Γένεσης. 29:34 4. Ιούδαν Γένεσης. 29:35 5. Δάν Γένεσης. 30:6 6. Νεφθαλί Γένεσης. 30:8 7. Γάδ Γένεσης. 30:11 8. Ασήρ Γένεσης. 30:13 9. Ισσάχαρ Γένεσης. 30: Ζαβουλών Γένεσης. 30: Ιωσήφ Γένεσης. 30: Βενιαμίν Γένεσης. 35:18 Οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ!! Νά, πού αρχίζουμε να βλέπουμε την αρχή της εκπλήρωσης ορισμένων υποσχέσεων του Θεού. Όλοι είναι τώρα μέσα στην γή την γη της υποσχέσεως. Το έθνος κατοικεί στην γή του. Ο Ισραήλ (Ιακώβ) αγαπούσε πολύ τον Ιωσήφ ίσως περισσότερο από τούς άλλους γιους του γιατί ήταν ο γιος που απόκτησε σε μεγάλη ηλικία. Οι αδελφοί του τον μισούσαν πολύ και αυτό το μίσος μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο. Ενυπνιασθείς δε ο Ιωσήφ ενύπνιον διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον (Γενεσης 37:5) Σελίδα 20 απο 67

23 Ολόκληρο το κεφάλαιο 37 της Γένεσης πρέπει να διαβαστεί για να καταλάβουμε το νόημα του ονείρου και τις διαδικασίες και τα συμβάντα μετά από αυτό. Οι αδελφοί του προσπάθησαν να τον σκοτώσουν και μόνον μετά από την επέμβαση του Ρουβήν που ήταν και ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς απεφάσισαν να τον ρίξουν σε ένα λάκκο. Λίγο αργότερα μία συνοδεία Ισμαηλιτών (προσέξτε εδώ κάτι, - οι Ισμαηλίτες ήσαν οι απόγονοι του Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ με την Άγάρ, προϊόν της σαρκός και ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι όλα τα της σαρκός είναι ενάντια του πνεύματος (Γαλάτας 5:17) πέρασε και πούλησαν τον αδελφό τους Ιωσήφ σ αυτούς για 30 αργύρια. Σας θυμίζει τίποτε αυτό Χιλιάδες χρόνια αργότερα ο Χριστός έμελλε να προδοθεί για 30 αργύρια. Δεν είναι τυχαία αυτά τα περιστατικά στην Γραφή. Ο Ιωσήφ πουλήθηκε στους Ισμαηλίτες οι οποίοι τον έφεραν στην Αίγυπτο όπου τον πούλησαν στον Πετεφρή έναν αυλικό του Φαραώ και σιγά σιγά ο Ιωσήφ απέκτησε την εμπιστοσύνη του και προόδευε μέσα στο παλάτι έως ότου έγινε επιστάτης. Παντού στο κεφάλαιο 39 της Γένεσης όπου και περιγράφονται αυτά τα γεγονότα μας λεει : και ο Κύριος ήτο μετ αυτού,!! και ο Κύριος ήτο μετ αυτού!!, και ο Κύριος ήτο μετ αυτού!!.συνεχώς. Η όλη ιστορία του Ιωσήφ δεν είναι παρά μία εικόνα Αυτού που έμελλε να έλθει. Τα γεγονότα στο παλάτι του Φαραώ, τα όνειρά του, η συνάντησης του με τα αδέλφιά του και η αργότερα αναγνώρισης του από αυτούς που έγινε την δεύτερη φορά της επισκέψεώς των, η επιστροφή των αδελφών να παραλάβουν τον Ισραήλ (Ισαάκ) και να τον φέρουν στην Αίγυπτο όλα αυτά δεν είναι παρά η σκιά μιάς πραγματικότητας που φανερώθηκε πολλά χρόνια αργότερα στο πρόσωπο του Λυτρωτή Χριστού. Ο Ιωσήφ λοιπόν έβλεπε όνειρα ο αυλικός του Φαραώ έβλεπε όνειρα..και πολλά χρόνια μετά ο ίδιος ο Φαραώ είδε ένα όνειρο. Διαβάστε μόνοι σας τα τρία αυτά κεφάλαια της Γένεσης ήτοι 37 έως 45. Είναι σαν παραμύθι, όμως εκεί ανακαλύπτουμε την πανσοφία και την συνεχή παρουσία και προστασία του Κυρίου προς τα ανθρώπινα αυτά όντα που τόσες υπέροχες υποσχέσεις είχε δώσει και που μέσω αυτών προσπαθεί να φέρει σε πέρας τούς σκοπούς του για την ανθρωπότητα. Και τα χρόνια περνούσαν και έπεσε πείνα σε όλη την γη. Και ήτο η πείνα επί παν το πρόσωπον της γης. Ήνοιξε δε ο Ιωσήφ πάσας τας αποθήκας και επώλει σίτον εις τους Αιγυπτίους και η πείνα επεβάρυνεν επί την γην της Αιγύπτου και πάντες οι τόποι ήρχοντο εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ δια να αγοράζωσι σίτον διότι η πείνα επεβάρυνεν επί πάσαν την γην. (Γένεσης 41:55-56) Και ήλθαν και τα 10 αδέλφια του Ιωσήφ για να αγοράσουν και αυτοί σιτάρι. Τον μικρότερο αδελφό τους τον Βενιαμίν τον άφησαν με τον Ισραήλ (Ιακώβ) τον πατέρα τους γιατί δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Και μετά από πολλά γεγονότα ο Ιωσήφ φανερώθηκε στα αδέλφια του και ζήτησε να του φέρουν και τον πατέρα του μαζί. Αναχωρήσας σε ο Ισραήλ (Ιακώβ) μετά πάντων των υπαρχόντων αυτού ήλθεν εις Βήρσαβεε και προσέφερε θυσίας εις τον Θεόν του πατρός αυτού Ισαάκ και είπεν ο Θεός προς τον Ισραήλ σε οράματος της νυκτός λέγων, Ιακώβ Ιακώβ, ο δε είπεν Ιδού εγώ και είπεν εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός του πατρός σου μη φοβηθής να καταβής εις Αίγυπτον διότι έθνος μέγα θέλω σε καταστήσει εκεί Σελίδα 21 απο 67

24 εγώ θέλω καταβή μετά σου εις Αίγυπτον και εγώ βεβαίως θέλω σε αναβιβάσει πάλιν και ο Ιωσήφ θέλει βάλει τας χείρας αυτού επί τους οφθαλμούς σου. (Γένεσης 46:1-4) Και έτσι όλοι βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ισραήλ (Ιακώβ) μαζί με τα 12 παιδιά του αντιπροσώπευαν τότε ολόκληρο το έθνος. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ισραήλ ξαφνικά βρίσκετε σε μία ξένη χώρα. Ο καλός Φαραώ πεθαίνει και ένας άλλος παίρνει την θέση του αλλά αυτός μισούσε τους Ισραηλίτες που με την πέραση των χρόνων είχαν πια πολλαπλασιαστεί και είχαν γίνει πολύ δυνατοί. Εσηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον όστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ και είπε προς τον λαόν αυτού, Ιδού ο λαός των υιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών έλθετε ας σοφισθώμεν κατ αυτών δια να μην παλυπλασιασθώσι και αν συμβή πόλεμος ενωθώσι και οίτοι μετά των εχθρών ημών και πολεμήσωσιν ημάς και αναχωρήσωσιν εκ του τόπου. (Έξοδος 1:8-10) Κατέστησαν λοιπόν έπ αυτούς επιστάτας των εργασιών δια να καταθλίβωσιν αυτούς με τα βάρη αυτών και ωκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλεις αποθηκών την Πιτών και την Ραμεσσή όσον όμως κατέθλιβον αυτούς τόσω μάλλον επληθύνοντο και ηυξάνοντο και οι Αιγύπτιοι απεστρέφοντο τους υιούς Ισραήλ και κατεδυνάστευον οι Αιγύπτιοι τους υιούς Ισραήλ αυστηρώς και κατεπρίκραινον την ζωήν αυτών δια της σκληράς δουλείας εις τον πηλόν και εις τας πλίνθους και εις πάσας τας εργασίας των πεδιάδων πάσαι αι εργασίαι αυτών με τας οποίας κατεδυνάστευον αυτούς ήσαν αυστηραί (Έξοδος 1:11-14) Ο λαός του Ισραήλ αρχίζει να υποφέρει για 400 περίπου ολόκληρα χρόνια κάτω από την σκλαβιά των Αιγυπτίων. Μετά δε πολύν καιρόν ετελεύτησεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστέναξαν οι υιοί Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν και η βοή αυτων ανέβη προς τον Θεόν εξ αιτίας της δουλείας και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκην αυτού την πρός τον Αβραάμ τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψεν ο Θεός επί τους υιούς Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς ο Θεός (Έξοδος 2:23-25) Τι υπέροχες στιγμές, για φανταστείτε μετά από τόσα χρόνια δουλείας και σκλαβιάς ξαφνικά έστρεψαν τις φωνές τους προς τον Θεό. Μήπως αυτό δεν είναι και η σημερινή πραγματικότητα με όλους εμάς σήμερα, ζούμε την ζωή μας δίχως καμία έννοια για τον Θεό και όταν ξαφνικά κάτι μας συμβαίνει αν μεν είναι καλό ούτε που το αναγνωρίζουμε ότι είναι από Αυτόν, αν όμως είναι κακό τον θυμόμαστε και τον κατηγορούμε ως φταίχτη. Έστρεψαν λοιπόν μετά από τόσα χρόνια την φωνή τους σ Αυτόν και ο Θεός εισήκουσε και ο Θεός ενεθυμήθη την διαθήκην του προς αυτούς. Σελίδα 22 απο 67

25 Στο βιβλίο της Εξόδου έχουμε την σωτηρία του λαού του Ισραήλ από την σκλαβιά της Αιγύπτου. Το κύριο θέμα του βιβλίου αυτού είναι Άφησε τον Λαό μου να φύγει. Το κύριο όργανο της όλης επιχειρήσεως είναι ο Μωυσής ένας προφήτης και λυτρωτής του έθνους που θα καταφέρει τελικά να εκπληρώσει την γενική έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Σ αυτό το σημείο θα ήθελα να συγκρίνουμε τα παρακάτω δύο εδάφια Και θέλεις ειπεί προς τον Φαραώ Ούτω λέγει ο Κύριος Υιός μου είναι πρωτότοκος μου ο Ισραήλ (Έξοδος 4:22) Αφού δεν αναχώρησαν ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ όναρ εις τον Ιωσήφ λέγων Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και έσο εκεί εωσού είπω σοι διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον δια να απολέσει αυτό Ο δε εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού δια νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου δια να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου (Ματθαίος 2:15) Όλο το κεφάλαιο 33 του βιβλίου της Εξόδου μας περιγράφει τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή πολύ μετά την πετυχημένη έξοδό τους και στο πρώτο εδάφιο διαβάζουμε Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, Ύπαγε, ανάβηθι εντεύθεν συ και ο λαός τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου εις την γην την οποίαν ώμοσα προς τον Αβραάμ προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγων Εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν (Έξοδος 33:1) Και ο Μωυσής απαντά Και είπεν ο Μωυσής πρός τον Κύριον, Ιδέ συ μοι λέγεις Ανάγαγε τον λαόν τούτον και συ δεν με εφανερώσας ποίον θέλεις αποστείλει μετ εμού και συ είπας Σε γνωρίζω κατ όνομα και μάλιστα εύρηκας χάριν εμπροσθέν μου τώρα λοιπόν εάν εύρηκα χαριν εμπροσθέν σου δείξον μοι δέομαι την οδόν σου δια να σε γνωρίσω δια να εύρω χαριν ενωπιόν σου και ιδε ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου και ειπεν Η παρουσία μου θέλει έλθει μετά σου και θέλω σοι δώσει ανάπαυσιν (Έξοδος 33:12-14) Λίγο αργότερα ο Θεός παραδίδει στον Μωυσή τις δέκα εντολές, Τόν Νόμον. Προσέξτε κάτι εδώ! Έχουμε διαπιστώσει μέχρις τώρα ότι ο Θεός ασχολείται μόνον με ένα συγκεκριμένο έθνος, ένα λαό τον οποίον διάλεξε ανάμεσα όλων των άλλων εθνών και λαών με άλλα λόγια τον λαό του Ισραήλ. Όλα τα υπόλοιπα έθνη βρίσκονται σκορπισμένα ανά πάσα την γήν και δεν λαμβάνουν μέρος στα όσα συμβαίνουν στον διαλεκτό αυτό λαό του Ισραήλ, και ούτε γνωρίζουν για όλα αυτά τα γεγονότα. Οι δέκα εντολές ανήκουν στο έθνος αυτό, σ αυτούς εδόθησαν και αυτοί είναι υπεύθυνοι να τις τηρήσουν. Σελίδα 23 απο 67

ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Του ΤΟΝΥ ΑΛΑΜΟ Οι Βιβλικές παραπομπές σ αυτό το βιβλίο είναι από τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα, όπως επίσης και από το πρωτότυπο στην Αραμαϊκή, Εβραϊκή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Εισαγωγή Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ "K α ι εφανέρωσα εις αυτούς το όνοµά Σου, κ α ι θέλω φανερώσει, δ ι α να είναι η αγάπη µε την οποίαν µε ηγάπησας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ. Κεφ. Α 24-27

ΓΕΝΕΣΙΣ. Κεφ. Α 24-27 1 ΓΕΝΕΣΙΣ Κεφ. Α 24-27 Και είπεν ο Θεός. Άς γεννήσει η γη ζώα έµψυχα κατά το είδος αυτών κτήνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών και έγινεν ούτω. Και έκαµεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα όσα γράφονται σ αυτό το βιβλιαράκι από τον κ. Απόστολο Ξεπαπαδάκη, ένα απλό Χριστιανό, χωρίς σπουδές και διπλώµατα, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Αρχές του Ευαγγελίου Θα μάθουν για τον Λυτρωτή τους και για το κάθε σημείο της διδαχής του, ώστε να ξέρουν πώς να έλθουν προς αυτόν και να σωθούν. Νεφί Α 15:14 Αρχές του Ευαγγελίου Έκδοση της Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ Ο Δημήτρης ρώτησε κάποτε έναν άθεο αν ποτέ είχε παλέψει, έστω και για λίγα λεπτά, με τη σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει Θεός. «Και βέβαια» είπε ο άθεος προς έκπληξη του Δημήτρη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑΝΟΎ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΜΩΜΈΝ ΟΣ?

ΠΟΙΑΝΟΎ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΜΩΜΈΝ ΟΣ? ΠΟΙΑΝΟΎ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΜΩΜΈΝ ΟΣ? ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 2Η ΈΚΔΟΣΗ (ΑΓΓΛΙΚΆ) Ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπάκουσε πάντα και έκαναν το θέλημα του Θεού όχι το δικό του που του είναι, επίσης, η κλήση του κάθε πιστού MARK GRANT

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΑΪΤ Μετάφραση - Εκδοση Έλλης Οικονόμου Κομπιούτερ - Επιμέλεια Κατερίνας Ερευνίδου Πρώτη Έκδοση 1999 HELLENIC PUBLICATIONS 8785 University Boulevard Berrien Springs,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζει η έκδοση για ibooks της Σχολής Σαββάτου

Παρουσιάζει η έκδοση για ibooks της Σχολής Σαββάτου Παρουσιάζει η έκδοση για ibooks της Σχολής Σαββάτου Επίσης και σε PDF εντελώς δωρεάν www.believechannel.org 28 Ιουνίου 4 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα Ο ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Ιδέτε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ Hugo Bouter Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΑΝ Μαθήματα από το Β Βασιλέων κεφ. 5 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους του βιβλίου, και κάθε είδους εκμετάλευση χωρίς την γραπτή άδεια των εκδοτών. Αυτό το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΙΧΕΙΑ (ΩΣΗΕ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΙΧΕΙΑ (ΩΣΗΕ) Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΙΧΕΙΑ (ΩΣΗΕ) ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και θέλω σπείρει αυτήν δι εµαυτόν επί της γης, και θέλω ελεήσει την ουκ ηλεηµένην, και θέλω ειπεί προς τον ου λαόν µου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρπαγή. Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. 1. Για την Ιστορία. 2. Ο Προφητικός Λόγος. 3. Η Αρπαγή. 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο

Η Αρπαγή. Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. 1. Για την Ιστορία. 2. Ο Προφητικός Λόγος. 3. Η Αρπαγή. 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο 1 2 Η Αρπαγή Πριν ή μετά τη Μεγάλη θλίψη 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Για την Ιστορία 2. Ο Προφητικός Λόγος 3. Η Αρπαγή 4. Εκλεκτοί Το άλλο Ευαγγέλιο 5. Θλίψη - Οργή 6. Αρπαγή - Μεγάλη Θλίψη 7. Η Οργή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ Αρ. 1: Αρ. Αρ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *** 176 παρ. Βιβλίο της Γραφής Αριθμός 40 Κατά Ματθαίον ***

ΟΔΗΓΙΕΣ Αρ. 1: Αρ. Αρ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *** 176 παρ. Βιβλίο της Γραφής Αριθμός 40 Κατά Ματθαίον *** Ιαν: 7 14 21 28 ΟΔΗΓΙΕΣ Φεβ: 4 11 18 25 Μαρ: 4 11 18 25 Απρ: 1 8 15 22 29 Μαϊ: 6 13 20 27 Ιουν: 3 10 17 24 Ιουλ: 1 8 15 22 29 Αυγ: 5 12 19 26 Σεπτ: 2 9 16 23 30 Οκτ: 7 14 21 28 Νοε: 4 11 18 25 Δεκ: 2 9

Διαβάστε περισσότερα

Άνθιμος & Γεώργιος Προεστός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. (Η πέμπτη σάλπιγγα της Αποκαλύψεως) Μία μελέτη στις προφητείες και στους θρύλους μας:

Άνθιμος & Γεώργιος Προεστός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. (Η πέμπτη σάλπιγγα της Αποκαλύψεως) Μία μελέτη στις προφητείες και στους θρύλους μας: Άνθιμος & Γεώργιος Προεστός Ο 3 ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Η πέμπτη σάλπιγγα της Αποκαλύψεως) Μία μελέτη στις προφητείες και στους θρύλους μας: Η έσχατη γενεά (1948-2068). Που βρισκόμαστε σήμερα; Το Βιβλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 4 ΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 4 ΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 4 ΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2012 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η Μεγάλη Διαµάχη: Το Θεµέλιο 2. Αποκάλυψη, και ο Θεός που αποκαλύπτεται σ αυτήν 3. Ο άνθρωπος: Το έργο των χειρών του Θεού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο επόµενος πίνακας 16 µαθηµάτων έχει χρησιµοποιηθεί σε Κέντρα Βιβλικής Εκπαίδευσης στην υτική Αφρική από το 1987. Αυτό είναι το πρόγραµµα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ µε ένα ευαγγελιστικό µήνυµα! ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Επειδή πολλοί άνθρωποι µας ερωτούν τελευταία (µετά από τα δραµατικά γεγονότα µε τα «φόβητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

The New Life Mission. Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò. ðïõ Ãßíåôáé ç. Äéêáéïóýíç. ôïõ Èåïý (É)

The New Life Mission. Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò. ðïõ Ãßíåôáé ç. Äéêáéïóýíç. ôïõ Èåïý (É) The New Life Mission Ç Äéêáéïóýíç ôïõ Èåïý üðùò Áðïêáëýðôåôáé óôçí ÅðéóôïëÞ ðñïò Ñùìáßïõò Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò ðïõ Ãßíåôáé ç Äéêáéïóýíç ôïõ Èåïý (É) Ðßíáêáò Ðåñéå ïìýíùí Áñ Þ ÁíÜãíùóçò Ïäçãüò ñþóôç To ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα