ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."

Transcript

1 ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

2 Πρόλογος Επειδή η αλήθεια είναι αντικειμενική πιθανώς μερικοί να πειραχθούν από την ανάπτυξη της αληθείας της μελέτης αυτής. Δεν πολεμούμε όμως τα πρόσωπα παρά μόνον την πλάνη που έχει δημιουργηθεί με την πέραση των χρόνων. Η μελέτη αυτή απευθύνεται σαν βοήθημα στους ανθρώπους που έχουν ήδη γνωρίσει και αγαπήσει τον Κύριο αλλά και σε αυτούς πού διερωτώνται και ψάχνουν και θέλουν να μελετήσουν και να ερευνήσουν ακόμη ποιό βαθειά τον πλούτο που περιέχει η Αγία Γραφή, ο γραπτός Λόγος του Θεού. Παρακαλείται ο αναγνώστης να βρίσκει όλα τα εδάφια που προσφέρονται, αν και τα περισσότερα είναι γραμμένα, αν θέλει να κάνει μια συστηματική μελέτη και να μπορέσει να ωφεληθεί απ αυτήν. Χρειάζεται προσοχή και επιμονή στην μελέτη της Αγίας Γραφής και κυρίως ένα καθαρό, ειλικρινές και ερευνητικό μυαλό. Ο κανόνας μου ήταν και είναι πάντα Μήν το πιστεύεις και μην το δέχεσαι απλά επειδή το λεω εγώ προσωπικά, ερεύνησέ το και ψάξτο μόνος σου. Πολλά είναι τα θέματα που κορυφώνουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον κάθε Χριστιανού. Αυτός που είναι πρόθυμος να ανοίξει τα φύλλα της μελέτης αυτής πρέπει να είναι συγχρόνως πρόθυμος να ανοίξει και τα φύλλα της Γραφής και τότε θα διαπιστώσει ότι ο Θεός δεν είναι ένας Θεός συγχύσεως όπως μας τον έχουν παρουσιάσει, αλλά της τάξεως και θέλει όλα τα παιδιά του να γνωρίσουν τις υπέροχες ευλογίες που έχει ετοιμάσει γιαυτά, στα επουράνια προ καταβολής κόσμου. (Εφεσίους 1:4)

3 Η ΟΡΘΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Στην Αγία Γραφή μας δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες, από τον ίδιον τον Θεό για τον τρόπο που πρέπει να μελετούμαι και να χρησιμοποιούμαι τις Γραφές: Σπούδασον να παραστήσης εαυτόν τον δόκιμον εις τον Θεόν εργάτην επαίσψυντον ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας. (Β Τιμόθεος 2 15). Πάσα γραφή ην θεόπνευστος και ωφέλειμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν. (Β Τιμόθεος 3:16-17). Άλλ ημείς δεν ελάβωμεν το πνεύμα του κόσμου αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού δια να γνωρίσωμεν το υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχί με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας αλλά με διδακτούς τού Πνεύματος τού Αγίου συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. (Α Κορινθίους 2:12-13). Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύση η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν δια να διακρίνετε τα διαφέροντα ώστε να ήσθε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. (Φιλιππησίους 1: 9-10). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πάσα γραφή είναι Θεόπνευστος, αλλά πάσα γραφή δεν αναφέρετε στα ίδια πρόσωπα τον ίδιο χρόνο με το ίδιο μήνυμα Όλες οι γραφές είναι για μάς, αλλά όλες οι γραφές δεν αναφέρονται προς εμάς. Για να ανακαλύψουμε το μέρος των γραφών που είναι προς εμάς, για μάς, και σε μάς, πρέπει να ορθοτομήσουμε τον Λόγο της Αληθείας. Θα μας βοηθήσει πολύ να κατανοήσουμε τις γραφές εάν σημειώσουμε όχι μόνο τι ειπωθεί ή εγράφη Αλλά από Ποιόν Και σε Ποιόν για Ποιό λόγο Ποιό χρόνο Πότε εγράφη και γιατί Κάτω από ποίες συνθήκες εγράφη Λαμβάνοντας υπ όψιν τι προηγήθηκε και τι ακολουθεί (εξετάζοντας δηλαδή όλο το περιεχόμενο) Σελίδα 1 απο 67

4 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον σκοπό της δημιουργίας του κόσμου, τον τρόπο με τον οποίον ο Θεός σκέπτεται, τι θέλει από τα δημιουργήματα του και ποια είναι τα σχέδια του για το μέλλον αυτής της δημιουργίας του θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα μέσα από τις Γραφές και να τις αφήσουμε να μας αποκαλύψουν την αλήθεια. Ας αποκλείσουμε για λίγο όλα όσα ξέρουμαι ή έχουμε μάθει και ας αφήσουμε τις Γραφές να μας καθοδηγήσουν μόνες τους. Στην προς τους Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μέσω της επιρροής του Αγίου Πνεύματος μας λέει: Καθώς εξέλεξεν ημάς δι αυτού προ καταβολής κόσμου δια να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού, δια της αγάπης (Εφεσίους 1:4). Εάν ερευνήσουμε και βρούμε όλες τις άλλες περιπτώσεις που η πρόταση ΠΡΟ καταβολής κόσμου χρησιμοποιείται στις Γραφές, θα τις βρούμε στα εξής εδάφια: Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είναι εγώ να είναι και εκείνοι μετ εμού δια να θεωρώσι την δόξαν μου την οποίαν μοι έδωκας διότι με ηγάπησας ΠΡΟ καταβολής κόσμου.(ιωάννης 17: 24). Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμώμου και ασπίλου όστις ητο μεν προωρισμένος ΠΡΟ καταβολής κόσμου εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς δια σάς (Α Πέτρου 1:19-20) Και φυσικά η αναφορά στους Εφεσίους 1:4 που ήδη διαβάσαμε παραπάνω. Ανακαλύπτουμε επίσης και την πρόταση ΑΠΟ καταβολής κόσμου όπου αυτή βρίσκεται στα εξής εδάφια: Δια να πληρωθή το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντας «θέλω ανοίξει εν παραβολαίς το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα κεκρυμμένα ΑΠΟ καταβολής κόσμου» (Ματθαίος 13:35). Τότε ο βασιλεύς θέλει ειπεί προς τούς εκ δεξιών αυτού, Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν ΑΠΟ καταβολής κόσμου. (Ματθαίος 25:34). Δια να εκξητηθή το αίμα πάντων των προφητών το εκχυνόμενον ΑΠΟ καταβολής κόσμου από της γενεάς ταύτης (Λουκάς 11:50). Εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύοντες καθώς είπεν «Ούτως ώμοσα εν τη οργή μου δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσιν μου αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν ΑΠΟ καταβολής κόσμου (Εβραίους 4:3). Επεί έδει αυτόν πολλάκις παθείν ΑΠΟ καταβολής κόσμου τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων αφανερώθη δια να αθετήση την αμαρτίαν καθώς είναι αποφασισμένον εις τούς ανθρώπους άπαξ αποθάνωσι μετά δε τούτο είναι κρίσις (Εβραίους 9:26). Σελίδα 2 απο 67

5 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου ΑΠΟ καταβολής κόσμου (Αποκάλυψις 13:8) Γραφικώς μπορούμε να εικονίσουμε τα παραπάνω εδάφια ως εξής: ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ματθαίος 13: 35 Εφεσίους 1:4 Ματθαίος 25: 34 Ιωάννης 17:24 Λουκάς 11: 50 Α Πέτρος 1:19-20 Εβραίους 4: 3 Εβραίους 9: 26 Αποκάλυψη 13: 8 ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Ας αφήσουμε για λίγο την λέξη καταβολή και ας εξετάσουμε την λέξη θεμέλιο ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε την διαφορά που μας παρέχει η Γραφή μεταξύ καταβολής και θεμελιώματος. Αν πάμε στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που χρονικώς εγράφη, το βιβλίο του Ιώβ, εκεί θα διαβάσουμε Που ήσο ότε εθεμελίονον την γήν, απάγγειλον εάν έχεις σύνεσιν. (Ιώβ 37:4). Ο δε Προφήτης Ησαίας μας λεει Και η χειρ μου εθεμελείωσε την γήν (Ησαίας 48:13). και ο Προφήτης Ζαχαρίας Ο εκτείνων τούς ουρανούς και θεμελιών την γην (Ζαχαρίας 12:1). Όταν ο Απόστολος Παύλος μας λεει για την θεμελίωση της γης στην προς Εβραίους επιστολή Και Συ κατ αρχάς Κύριε την γήν εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. (Εβραίους 1:10). αναφέρεται στον Ψαλμός 102:25 Επίσης ο Λουκάς μας λεει Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν όστις έσκαψεν και εβάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν (Λουκάς 6:48) ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους Σελίδα 3 απο 67

6 άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών (Εφεσίους 2:20). Στον δε Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος λεει Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει έχον την σφραγίδα ταύτην (Β Τιμόθεον 2:19) Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σε όλες τις αναφορές της Γραφής ενώ η λέξης Θεμέλιον θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί, όμως υπάρχει κάποια σοβαρή αιτία να χρησιμοποιείται η λέξης καταβολή όταν αναφέρεται στο ΑΠΟ καταβολής κόσμου και ΠΡΟ καταβολής κόσμου όπως εξετάσαμε και παραπάνω. Η λέξης καταβολή αποτελείται από το κατά και βάλλω. Στην βιολογία χρησιμοποιείται ως μεταβολισμός και διαιρείται στον 1. αναβολισμό με τον οποίον το πρωτόπλασμα υποδιαιρείται σε μικρότερα τεμάχια ώστε να εκτελέσει ορισμένες λειτουργίες και 2. καταβολισμό όπου το πρωτόπλασμα καταστρέφεται Στην βιολογική του ονομασία καταβολή σημαίνει καταστροφή. Το ρήμα καταβάλλω χρησιμοποιείται 3 φορές στην Καινή Διαθήκη ήτοι: διωκόμενοι άλλ ουχί εγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι άλλ ουχί απολλύμενοι (Β Κορινθ. 4:9) και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν τω ουρανώ λέγουσαν άρτι εγένετο η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού ότι εβλήθη ο κατήγωρ των αδελφών ημών ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του θεού ημών ημέρας και νυκτός (Αποκάλυψη 12:10) και στους προς Εβραίους επιστολή το ρήμα καταβάλλω χρησιμοποιείται μαζί με την λέξη θεμέλιον Διο αφέντες τον της αρχής του Χριστού λόγον επί την τελειότητα φερώμεθα μη πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως επί Θεόν. (Εβραίους 6:1) Στην Παλαιά Διαθήκη το ρήμα καταβάλλω χρησιμοποιείται κάπου 30 φορές και η μετάφραση από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά έχει πάντα την ερμηνεία της καταστροφής, της διάλυσης. του μίσους, του σπασίματος. της καταβολής. Μερικά παραδείγματα θα μας πείσουν περισσότερο. Στον Β Βασιλειών 20:15 διαβάζουμε για την καταστροφή του τείχους της πόλης Τότε ήλθον και επολιόρκησαν αυτόν εν Αβέλ και Βαιθμαχά και ύψωσαν πρόσχωμα εναντίον της πόλεως στήσαντες αυτό πλησίον του προτειχίσματος και πας ο λαός ο μετά του Ιωαβ εννοούσαν καταβαλείν το τείχος (Β Βασιλειών 20:15) Σελίδα 4 απο 67

7 Στον Ψαλμό 106:26-27 μιλά για την καταστροφή του έθνους του Ισραήλ στην έρημο και επήρε την χείρα αυτού επ αυτους του καταβαλείν αυτούς εν τη ερήμω και του καταβαλείν το σπέρμα αυτών εν τοις έθνεσι και διασκορπίσαι αυτούς εν ταις χώραις (Ψαλμό 106:26-27). Και ο προφήτης Ιεζεκιήλ 26:4 αναφέρεται στην καταστροφή της Τύρου λέγοντας Και καταβάλουσι τα τείχει Σορ και καταβάλουσι τους πύργους σου και θέλω ξύσει το χώμα αυτής απ αυτής και δώσω αυτήν εις λεωπετρίαν (Ιεζεκιήλ 26:4) Αυτές οι αναφορές και άλλες πολλές είναι απόδειξη ότι η σημασία της λέξης καταβολή στους Εφεσίους 1:4 περιέχει το νόημα της καταστροφής, του ολέθρου, της ανατροπής. Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα ΠΟΙΑ είναι η σκοπιμότητα της πρότασης ΑΠΟ καταβολής κόσμου στους Εφεσίους 1:4 και να ερευνήσουμε ΠΟΤΕ και ΓΙΑΤΙ έγινε αυτή η καταστροφή. Μήπως έγινε σε ένα ξεχωριστό και μοναδικό μέρος της γης, ή όλου του κόσμου Και αν μπορέσουμε να βρούμε αληθινές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τότε θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μοναδικό κάλεσμα και χαρακτήρα της σημερινής οικονομίας της χάριτος η οποία και ονομάζεται η εκκλησία ήτις εστίν το σώμα αυτού. (Εφεσίους 1: 22-23). Στον Λουκά 11:50 διαβάσαμε Δια να εκξητηθή το αίμα πάντων των προφητών το εκχυνόμενον ΑΠΟ καταβολής κόσμου από της γενεάς ταύτης (Λουκάς 11:50). Και στο εδάφιο 51 του ιδίου κεφαλαίου διαβάζουμε από αίματος του Αβέλ έως αίματος Ζαχαρίου του απολομένου μεταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκου ναι λεω υμιν θέλει εκζητηθή από της γενεάς ταύτης (Λουκάς 11:51). Κατά την γνώμη μου μόνον ένα άτομο σε όλη την Γραφή υπάρχει με αυτό το όνομα Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και εγέννησε τον Κάιν και είπε Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου και προσέτι εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Αβέλ. (Γένεσης 4:1-2) Δια πίστεως ο Αβέλ προσέφερε προς τον Θεόν καλητέραν θυσίαν παρά τον Καιν δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος (Εβραίους 11:4) Όπως η νύχτα ακολουθεί την μέρα, μόνον ένα μέρος και ένα χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ την γέννηση του Αβέλ αρκεί για να εφαρμοστεί η καταβολή του κόσμου που αναφέρεται στους προς Εφεσίους επιστολή. Αν μας περάσει από το μυαλό ότι η καταβολή του κόσμου έχει σχέση με την πλημμύρα του Νώε αυτό το συμβάν έγινε και περιγράφεται στην Γένεσης Σελίδα 5 απο 67

8 κεφάλαιο 6 ενώ η γέννησης και ο φόνος του Αβέλ έγιναν πολύ ποιό νωρίτερα από αυτό, επομένως πρέπει να ερευνήσουμε τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης ήτοι Γένεσης 1. Παμε λοιπόν Γένεσης 1:1-2α Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γήν (Γένεσης 1:1) Η δε γη ήν άμορφος και έρημος (Γένεσης 1:2α) Ας προσέξουμε ότι τα άνω εδάφια αναφέρονται μόνον για την Γή και όχι για την Γή και τον Ουρανό όπως στην Γένεση 2:1 όπου λεει Λέει λοιπόν ότι Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών (Γένεσης 2:1) Η δε Γη ήν άμορφος και έρημος (Γένεσης 1:2α) Η Γη δεν ήταν άμορφος και έρημος όπως αρχικά μας φαίνεται από το εδάφιο αυτό δηλαδή ένα χάος, γιατί αν παρατηρήσουμε και ερευνήσουμε την μικρή λεξούλα ήν θα καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι η πραγματική Εβραϊκή λέξη που μεταφράστηκε από τούς Εβδομήκοντα ήν είναι η Εβραϊκή λέξη ΗΑΥΑΗ (Χαϊγιά) που σημαίνει είμαι, γίνομαι, έρχομαι εις πέρας, υπάρχω. Η λέξη αυτή επίσης μας υποδεικνύει ένα προηγούμενο στάδιο και μια αλλαγή έχοντας λάβει μέρος. Ας δούμε μερικά άλλα εδάφια που η λέξη αυτή χρησιμοποιείται αλλού και πως έχει μεταφραστεί από τα Εβραϊκά. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσησεν εις τους μυκτύρες αυτού πνοήν ζωής και έγενετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν (Γένεσης 2:7) Εδώ η λέξης εγένετο είναι η ίδια Εβραϊκή λέξης ΗΑΥΑΗ όπου στην Γένεση 1:2α μεταφράστηκε ως ήν. Και είναι αλήθεια ότι έως ότου ο Θεός ενεφύσησεν τον άνθρωπο αυτός δεν ήταν ψυχή ζώσα αλλά έγινε κατόπιν μια ζώσα ψυχή. Αλλά η γυνή αυτού περιβλέψασα όπισθεν αυτού έγεινε στήλη άλατος (Γένεσης 19:26) Η γυναίκα του Λώτ δεν ήταν στήλη άλατος αλλά έγινε μια μετά την ανυπακοή της γυρίζοντας να κοιτάξει πίσω της. Και ιδών ο λαός ότι εβράδυνεν ο Μωυσής να καταβή εκ του όρους συνήχθη ο λαός επί τον Ααρών και έλεγον προς αυτόν Σηκώθητι ποίησον εις ημάς θεούς οίτινες να προπορεύονται ημών (Έξοδος 32:1) Η λέξης ΗΑΥΑΗ εδώ μεταφράζεται ως ποίησον. Σελίδα 6 απο 67

9 Και ελάλησε Μωυσής και οι ιερείς Λευίται παντί Ισραήλ λέγοντες σιώπα και άκουε Ισραήλ εν τη ημέρα ταύτη γέγονας εις λαόν Κυρίω τω Θεώ σου (Δευτερονόμιον 27:9) Το Ισραήλ δεν ήταν λαός του Θεού έως ότου ο Μωυσής το είπε και έγινε. Η ίδια λέξη πάλι εδώ. Διότι εστερέωσας εις σεαυτόν τον λαόν σου Ισραήλ δια να είναι λαός σου εις τον αιώνα και συ Κύριε έγεινες Θεός αυτών (Β Βασιλείων 7:24) Ο Θεός δεν ήταν Θεός του Ισραήλ έως ότου έγινε ο Κύριος και Θεός τους. Έτσι στην Γένεση 1:2α μπορούμε να δώσουμε την σωστή ερμηνεία της λέξεως ΗΑΥΑΗ και να διαβάσουμε ότι Η δε Γη εγένετο άμορφος και έρημος (Γένεσης 1:2α) Στην καθημερινή μας ζωή συχνά λεμε όσον αφορά έναν γνωστό μας ότι είναι ένας φίλος και ότι αυτός ο φίλος είναι πολύ άρρωστος. Όλοι θα καταλάβουν ότι στην δεύτερη περίπτωση αυτός ο φίλος είχε αρρωστήσει και ήταν άρρωστος όταν μιλούσαμε γιαυτόν αλλά κανένας δεν θα σκεπτότανε όταν λέγαμε ότι είναι πολύ άρρωστος ότι γεννήθηκε ή επλάστη έτσι. Οι λέξεις άμορφος και έρημος είναι η μετάφραση των Εβραϊκών λέξεων ΤΟΗU (Τοχού) και BOHU (Μποχού) TOHU Χρησιμοποιείται 30 φορές στην Παλαιά Διαθήκη μεταφραζόμενη, μάταια, άμορφος, κενός, ακαταστασία, τίποτα. BOHU Χρησιμοποιείται 3 φορές και μεταφράζεται, άδεια, ερημικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά γιαυτές τις λεξεις όμως θα είμαστε ασφαλέστεροι και ποιό πιστικοί να αφήσουμε τις Γραφές να μας δείξουν το νόημα των λέξεων αυτών γιατί ο μόνος που μπορεί να μας δώσει κάποια πληροφορία για την δημιουργία του κόσμου είναι μόνον ο Θεός μέσα από τον Λόγο του. Στον Ησαία 45:18 διαβάζουμε Διότι τούτο λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν όστις αυτός εστερέωσεν αυτήν έκτισεν αυτήν ουχί ματαίως αλλά έπλασεν αυτήν δια να κατοικήται (Ησαία 45:18) ότι ο Θεός έπλασε την γη ΟΥΧΙ ΜΑΤΑΙΩΣ (TOHU) αλλά εγινε έτσι δηλαδή άμορφος και μάταια (TOHU) είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός εδώ. Βλέπεται ο Θεός δεν είναι ένας Θεός ακαταστασίας αλλά ειρήνης Ου γαρ εστίν ακαταστασίας ο Θεός αλλά ειρήνης (Α Κορινθίους 14:33) Σελίδα 7 απο 67

10 Τις δύο λέξεις TOHU και BOHU τις βρίσκουμε μαζί στον Ησαία 34 Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λυώσει και οι ουρανοί θέλουσι περιτυλιχθή ως βιβλίον και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει καθώς πίπτει το φύλλον από της αμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από της συκής (Ησαίας 34:4) αυτό το εδάφιο του Ησαία συγκρίνεται με την Ημέρα του Κυρίου για την οποίαν ο Απόστολος Πέτρος μας λεει: Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν τη νυκτί καθ ήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν τα στοιχεία διαλυθή και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή. (Β Πέτρος 3:10) αυτή δεν είναι αναφορά προς την πλάση αλλά στην καταστροφή και στην διάλυση της γης και του ουρανού. αυτό είναι το αποτέλεσμα κρίσεως και δικαιοσύνης Διότι είναι η ημέρα της εκδικήσεως του Κυρίου (Ησαίας 34:8) Νύκτα και ημέραν δεν θέλει σβεσθή, ο καπνός αυτής θέλει αναβαίνει ακαταπαύστως (Ησαίας 34:10) Και για να περιγράψει αυτή την διάλυση ο προφήτης χρησιμοποιεί τις λέξεις TOHU και BOHU μαζί στο εδάφιο 11 του 34 ου κεφαλαίου Άλλ ο πελεκάν και ο ακανθόχοιρος θέλουσι κληρονομήσει αυτήν και η γλαύξ και ο κόραξ θέλουσι κατοικεί εν αυτή και ο Κύριος θέλει εξαπλώσει επ' αυτής σχοινίον ερημώσεως και στάθμην κρημνισμού (Ησαίας 34:11) Ο προφήτης Ιερεμίας μας λεει Επέβλεψα επί την γην και ιδού άμορφος και έρημος και εις τους ουρανούς και δεν υπήρχε το φως αυτών (Ιερεμίας 4:23) Και συνεχίζει στο εδάφιο 24 Είδον τα όρη και ιδού έτρεμον και πάντες οι λόφοι κατεσείοντο (Ιερεμίας 4:24) Είδον και ιδού δεν υπήρχεν άνθρωπος και πάντα τα πετεινά του ουρανού είχον φύγει (Ιερεμίας 4:25) Είδον και ιδού ο Κάρμηλος έρημος και πάσαι οι πόλεις αυτού κατηδαφισμένοι από προσώπου Κυρίου από του φλογερού θυμού αυτού (Ιερεμίας 4:26). Διότι ούτω λέγει Κύριος, Πάσα η γη θέλει είσθαι έρημος (Ιερεμίας 4:27) Εδώ δημιουργούνται τα εξής ερωτηματικά: 1. Υπήρξε ποτέ κάποιος χρόνος όπου δεν υπήρχε ο άνθρωπος δηλαδή ο Αδάμ Σελίδα 8 απο 67

11 2. Και αφού δεν υπήρχε Αδάμ τότε ΠΟΙΟΣ έκτισε τις πόλεις που κατεστράφησαν από τον φλογερό θυμό αυτού Εάν πάμε στην Γένεσης 18:1-2 διαβάζουμε Και εφάνη εις αυτόν ο Κύριος (στον Αβραάμ) εις τας δρύς Μαμβρή ενώ εκάθητο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας και υψώσας τους οφθαλμούς αυτού είδε και ιδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού και ως είδεν έδραμεν εις προυπάντησιν αυτών από της θύρας της σκηνής και προσεκύνησεν έως εδάφους (Γένεσης 18:1-2) Εδώ οι επισκέπτες ονομάζονται άνδρες και συγκρίνοντας το παραπάνω εδάφιο με τα τής Γένεσης 19: 1 και Γένεσης 19: 15 όπου διαβάζουμε ότι Ηλθον δε οι δύο άγγελοι εις τα Σόδομα το εσπέρας και εκάθητο ο Λώτ παρά την πύλη των Σοδόμων (Γένεσης 19: 1). Και ότε έγινε αυγή εβίαζον οι άγγελοι τον Λώτ λέγοντες :Σηκώθητι λάβε την γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας τας ευρισκομένας Εδώ δια να μη συναπολεσθής και συ εν τη ανομία της πόλεως (Γένεσης 19: 15) όπου και ονομάζονται άγγελοι. όπως διαβάσαμε λοιπόν στον Ιερεμία υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε Ο Κύριος είναι παρόν, Δεν υπάρχει Αδάμ δηλαδή άνθρωπος, Η κρίσης ήταν ξαφνική και κάλυπτε τα πάντα, Δεν μπορεί να αναφέρεται στον κατακλυσμό το Νώε γιατί ο Νώε είναι από την Αδαμική γραμμή και, Πρέπει να αναφέρεται σε εποχή και χρόνο πριν τής πλάσεως του Αδάμ. Επομένως, οι λέξεις άμορφος και έρημος (TOHU) και (BOHU) αντίστοιχα δεν αναφέρονται στην πλάση και στην δημιουργία αλλά στην καταστροφή και στην κρίση και το νόημα της Γένεσης 1:2 αναφέρεται στην καταβολή και στην καταστροφή. ΠΩΣ έγινε αυτή η καταστροφή ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΟΤΕ είναι πολύ προφανές στην Γραφή ότι κάποτε υπήρξε η πτώσης των αγγέλων Διότι αν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας (Β. Πέτρος 2:4) Και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον (Ιούδα 6) Και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν (Αποκάλυψις 12:7) Σελίδα 9 απο 67

12 Όστις είναι εν δεξιά του Θεού (ο Ιησούς) πορευθείς εις τον ουρανόν και εις όν υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίαι και δυνάμεις (Α Πέτρος 3:22) Και απογυμνώσας τας αρχάς και εξουσίας παραδειγμάτισε παρρησία θριαμβεύσας κατ αυτών επ αυτού (Κολοσσαείς 2:15) Διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα Άλλ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. (Εφεσίους 6:12) Επίσης ο Ησαίας στο κεφάλαιο 14 μας μιλά για την κατάσταση του Εωσφόρου (άλλη ονομασία του Διαβόλου) και θα ήθελα να σας παρακινήσω να διαβάσετε όλο το κεφάλαιο 14 εγώ απλά θα σας δώσω μια γεύση από τα εδάφια 12 έως 16 του κεφαλαίου 14. Πώς έπεσες εκ του ουρανού Εωσφόρε υιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης συ ο καταπατών τα έθνη. Συ δε έλεγες εν τη κάρδιαν σου Θέλω υψώσει τον θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά θέλω ανάβει επί τα ύψη των νεφελών θέλω είσθε όμοιος του Υψίστου Εις τον αδήν όμως θέλει καταβή εις τα βάθη του λάκκου οι βλεποντές σε θέλουσιν ενατενίσει πρός σε θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες Ούτος είναι ο άνθρωπος ο ποιών την γην να τρέμη ο σείων τα βασίλεια (Ησαίας 14:12-16). Ο δε προφήτης Ιεζεκιήλ μας γράφει Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμε λέγων (Ιεζεκιήλ 28:11) Υιέ ανθρώπου ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλέα της Τύρου και είπε προς αυτόν Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, Συ επεσφράγησας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος. (Ιεζεκιήλ 28:12) Εστάθης εν Εδέμ τω παραδείσω του Θεού. Ησο περισκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου. από σαρδίου, τοπαζίου και αδάμαντος βηρυλλίου, όνυχος και ιάσπεως, σαπφείρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ητο ητοιμασμένη για σε την ημέραν καθ ήν εκτίσθης. (Ιεζεκιήλ 28:13) Ησο χερούβ κεχρισμένον δια να επισκιάζης και Εγώ σε έστησα. Ησο εν τω όρει τω αγίω του Θεού, περιπάτεις εν μέσω λίθων πυρίνων. (Ιεζεκιήλ 28:14) Ησο τέλειος εν ταις οδοίς σου αφ ής ημέρας εκτίσθης εωσού ευρέθη αδικία εν σοί. (Ιεζεκιήλ 28:15) Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες, δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβηλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρίνων λίθων χερούβ επισκιάζων. (Ιεζεκιήλ 28:16) Η καρδία σου υψώθη δια το κάλλος σου, έφθειρας την σοφίαν σου δια την λαμπρότητά σου, Θέλω σε ρίψει κατά γης θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων δια να βλέπωσιν εις σε. (Ιεζεκιήλ 28:17) Σελίδα 10 απο 67

13 Εβεβήλωσας τα ιερά σου δια το πλήθος των αμαρτιών σου δια τας αδικίας του εμπορίου σου, Δια τούτο θέλω εκβάλει πύρ εκ μέσου σου το οποίον θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων των βλεπόντων σε. (Ιεζεκιήλ 28:18) Πάντες οι γνωρίζοντες σε μεταξύ των λαών θέλουσιν εκπλαγή δια σε, Φρίκει θέλεις είσθαι και δεν θέλεις υπάρξει έως αιώνος (Ιεζεκιήλ 28:19) είναι εμφανές αν διαβάσουμε όλο το 28 ον κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ θα δούμε ότι στα πρώτα εδάφια και συγκεκριμένα στο 2ο εδάφιο ότι αναφέρεται προς τον ηγεμόνα της Τύρου, ένα υπαρκτό πρόσωπο γνωστό την εποχή εκείνη, στο εδάφιο 11 όμως μας μιλά για τον βασιλέα της Τύρου και ανακαλύπτουμε από τα παραπάνω εδάφια ότι δεν είναι ένα ανθρώπινο όν αλλά ο ίδιος ο Σατανάς λίγο πριν και μετά την πτώση του, με αλλά λόγια, εδώ βρισκόμαστε στο μοναδικό θα έλεγα μέρος της Γραφής που μας περιγράφει την ιδιότητα τού Εωσφόρου και την αιτία για την οποία έπεσε. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Σατανάς ήταν ένα πλασμένο όν (Ιεζεκιήλ 28:13) Πριν την πτώση του ονομαζόταν Εωσφόρος, υιός της αυγής. Πώς έπεσες εκ του ουρανού Εωσφόρε, υιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης συ ο καταπατών τα έθνη (Ησαίας 14:12) και ο τίτλος του ήταν χερούβ κεχρισμένον (Ιεζεκιήλ 28:14) υιός της αυγής (Ησαίας 14:12) Ήταν πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος. (Ιεζεκιήλ 28:12) Ήταν τέλειος στους τρόπους του έως ότου. (Ιεζεκιήλ 28:15) Ήταν στην Εδέμ τον κήπο του Θεού. (Ιεζεκιήλ 28:13) Ζούσε στα Άγια βουνά του Θεού, και περπατούσε ανάμεσα πύρινων πετρών. (Ιεζεκιήλ 28:14) Μήπως ξέρετε ποιός και τί ήταν ο ΒΑΑΛ Ο ήλιος, όπου στην αρχαία Βαβυλώνα τον θεωρούσαν και λάτρευαν σαν Θεό. Στον ήλιο είχε την βάση των ενεργειών του ο Σατανάς. Η ζέστη δεν είχε καμία επιρροή επάνω του αφού ζούσε ανάμεσα πύρινων πετρών στα Άγια Βουνά του Θεού. Θα ήθελα να κατανοήσετε ότι το μέρος όπου ο Θεός κατοικεί είναι και το μέρος όπου οι αρχές και εξουσίες υπάρχουν. Φυσικά ο Θεός είναι υπεράνω όλων. Το δε μέρος αυτό ονομάζεται Επουράνια και είναι πολύ διαφορετικό από τα Ουράνια. Στην Γένεσης 1:7-8 διαβάζουμε Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρησε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος και έγεινεν ούτω, και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα Ουρανόν. (Γένεσης 1:7-8). Σελίδα 11 απο 67

14 Είναι λογικό ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε αυτό το στερέωμα που δημιούργησε αλλά σε μία άλλη τοποθεσία όπως μας διευκρινίζει ο Λόγος του, στά επουράνια, αυτός ο Ουρανός είναι ο Ουρανός και η Γη που δημιουργήθησαν σε 6 μέρες και τα οποία θα παρέλθουν όπως μας περιγράφει η Αποκάλυψις. Και είδον ουρανόν νέον και γη νέαν διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. (Αποκάλυψις 21:1). Είναι μόνον ένα προσωρινό μέρος κατοικίας του ανθρώπου για να εκτελέσει και να φέρει σε πέρας το σχέδιο του Θεού. Ας κάνουμε μια περίληψη των όσων έχουμε εξετάσει μέχρις τώρα από τις Γραφές. Ο Σατανάς, έχοντας πέσει λόγω υπερηφάνειας και ζήλου, και που του απομένει η τελική καταστροφή κάποτε κατείχε μία προνομιούχα και μεγάλη θέση ΠΡΟ της καταβολής της Γένεσης 1:2. Εξυψώθηκε για να γίνει σαν τον Θεό και γιαυτό απορρίφθηκε ως βέβηλος και ψευδός. Ήταν το κεχρισμένον χερουβίμ. Και η πτώσης του έγινε σε κάποιο χρονικό διάστημα πριν την σημερινή δημιουργία. Επομένως η πτώση του Σατανά ήταν τόσο μεγάλη και επηρέασε τόσο πολύ τον προϋπάρχον κόσμο που συντέλεσε στην ολέθρια καταστροφή του. Γιαυτό τον λόγο ο Πέτρος μας λέγει Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο ότι μεν τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι ύδατος δια των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη....οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι φυλαττόμενοι δια το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απώλειας των ασεβών ανθρώπων (Β Πέτρος 3:5-6). Γιατί ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό και την γή Τώρα, μετά την καταβολή θα πρέπει να έχουν περάσει αρκετές εκατοντάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Η Γραφή δεν μας λεει πολλά πάνω σ αυτό το θέμα. Βλέπετε η Γραφή είναι ένα βιβλίο απολύτρωσης και ασχολείται μόνον με τα πράγματα που ο Θεός έχει στον νου του για τον άνθρωπο και για την δημιουργία του, αλλά μπορούμε να πιάσουμε μερικές γραμμές εδώ και κει και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κάτι επ αυτού. Η Γραφή αρχίζει με τα λογία της δημιουργίας, ή μάλλον τής αναμόρφωσης, του ουρανού και της γης και συγχρόνως με αυτή την αναμόρφωση, η αρχή του χρόνου αρχίζει. Βλέπετε ο Θεός ζούσε και ζει στην αιωνιότητα του παρελθόντος και τού μέλλοντος δίχως περιορισμό χρόνου. Για την δημιουργία του και τον άνθρωπο όμως και τα δύο είναι υπό την επιρροή του χρόνου. Γιατί λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον ουρανό και την γή Εάν ο Θεός είναι Αυτοεπαρκής, Παντοδύναμος και Πρωτουργός πάντων, γιατί να ασχοληθεί με την δημιουργία Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι θέλουμε αλλά ας αφήσουμε τις Γραφές να μας καθοδηγήσουν. Άξιος είσαι Κύριε να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν διότι συ έκτισας τα πάντα, και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις 4:11) Σελίδα 12 απο 67

15 Εδώ λαμβάνουμε την πρώτη μας απάντηση στο ερώτημά μας. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς αυτός ο Θεός ο πλάσας την γήν και ποιήσας αυτήν όστις αυτός εστερέωσεν αυτήν έκτισεν αυτήν ουχί ματαίως Άλλ έπλασεν αυτήν για να κατοικήται. (Ησαίας 45:18) Ένας από τους σκοπούς του ήταν να γίνει η γή κατοικήσιμη. Ευφραινομένη εν τη οικουμένη της γής αυτού και η τρυφή μου ητο μετά των υιών των ανθρώπων. (Παροιμίαι 8:31) Η δημιουργία λοιπόν είναι για την χαρά Αυτού. Την έκτισε για να κατοικηθεί και ευφραίνεται από τούς κατοίκους της. αλλά και πάλι ρωτάμε γιατί δημιούργησε αυτόν τον ουρανό και την γή Επειδή εξ αυτού και δι αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα αυτώ η δόξα εις τους αιώνας (Ρωμαίους 11:36) Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη (Α Ιωάννης 4:8) Και είναι αδύνατο για την αγάπη να ζήση μόνη της, δίχως την ευκαιρία να εκφραστή, χωρίς κανέναν να αγαπήσει και χωρίς κανέναν να μοιραστή τα δώρα της. Επομένως εδώ λαμβάνουμε την απάντηση στο ερώτημά μας γιατί ο Θεός δημιούργησε. Δημιούργησε γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αιτία γιατί πιστεύω ότι ο Θεός δημιούργησε. Για να απολυτρώσει, να αγοράσει πίσω πάλι αν θέλετε, αυτό το οποίον χάθηκε προ καταβολής κόσμου που εξετάσαμε ποιο πάνω. Γιαυτό και έπλασε τον άνθρωπο. Η λέξης άνθρωπος θα πει ομοιότης κατά την Γραφή. Και ειπεν ο Θεός ας κάμωμεν άνθρωπον κατ εικόνα ημών καθ ομοίωσιν ημών (Γένεσης 1:26α) ώστε μέσω αυτού να εκπληρώσει τούς σκοπούς του. Ο Αδάμ επλάστη κατ εικόνα και καθ ομοίωση του Θεού. Ο Χριστός είναι η ομοίωσης του Θεού και στους προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μας λεει ότι Άλλ εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ όστις είναι τύπος του μέλλοντος (Ρωμαίους 5:14) Σελίδα 13 απο 67

16 ότι δηλαδή ο Αδάμ ήταν ο τύπος, η εικόνα αυτού που έμελλε να ελθει, με άλλα λόγια τον ίδιο τον Χριστό. Ο Αδάμ επλάστη για να έχει εξουσία επί της δημιουργίας του Θεού. Η δημιουργία πάνω στην οποία τέθηκε δεν έβλεπε την εικόνα του Θεού αλλά την εικόνα του Θεού μέσω του Αδάμ. και τι συνέβη Και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γής και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γής (Γένεσης 1:26β) Καθ όλη την διάρκεια της δημιουργίας των έξη (6) ημερών ο Σατανάς δεν επέμβει στα έργα του Θεού, ούτε καν όταν έπλασε τον Αδάμ. Αλλά πότε επέμβει Όταν ο Αδάμ έλαβε την εξουσία απο τον Θεό. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης (Γένεσης 1:28) Βλέπετε αυτή η κυριαρχία και εξουσία που εδόθη στον Αδάμ, άνηκε στον Σατανά προ της καταβολής. Γιαυτό ποιά ήταν η αντίδρασης του Επιτίθεται στον άνθρωπο και τον παρασύρει στην πτώση του. Πώς Με το να αλλάξει τις οδηγίες και τις προσταγές που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο Και τι οδηγίες έδωσε ο Θεός Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός είς Αδάμ λέγων Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει απ αυτού διότι καθ ήν ημέραν φάγης απ αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. (Γένεσης 2:16-17) Και τι είπε ο Σατανάς στον άνθρωπο Ο δε όφις ήτο το φρονιμώτερον πάντων των ζώων του αγρού τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός και είπεν προς την γυναίκα: Τω όντι είπεν ο Θεός μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου Και είπεν η γυνή προς τον όφιν: από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγωμεν από δε του καρπού του δένδρου το οποίον Σελίδα 14 απο 67

17 είναι εν μέσω του παραδείσου είπεν ο Θεός μη φάγητε απ αυτού μηδέ εγγίσητε αυτόν διά να μη αποθάνητε. Και είπεν ο όφις πρός την γυναίκα δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει Άλλ εξεύρει ο Θεός ότι καθ ήν ημέραν φάγητε απ αυτού θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας και θέλετε είσθαι ως θεοί γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν (Γένεσης 3:1-4) Αλλάζοντας τα λόγια του Θεού, ο Σατανάς παρότρυνε τον άνθρωπο στην πτώση του. Από ανέκαθεν στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους από τότε έως σήμερα συνεχίζουμε ως άνθρωποι να πιστεύουμε και να τηρούμε τα λεγόμενα των ανθρώπων παρά τα λεγόμενα του Θεού μέσω του Λόγου του και η κύρια αιτία αυτού δεν είναι παρά ο Σατανάς και γιαυτό έχουμε το πλήθος των θρησκειών σήμερα. Αμέσως μετά την πτώση του ανθρώπου ο Θεός υπόσχεται τον ερχομό του Μεσσία, του Λυτρωτή. Να κάνει τι Να απολυτρώσει, να αγοράσει πίσω πάλι, αυτό πού ο άνθρωπος έχει πια χάσει. Γιαυτό και η Εύα όταν γέννησε το πρώτο της παιδί είπε Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου (Γένεσης 4:1) Το νόημα και η ερμηνεία της φράσεως αυτής είναι απέκτησα άνθρωπο, τον ίδιον τον Κύριον, δηλαδή τον υποσχόμενο Μεσσία και γιαυτό ονόμασαν τον πρώτο τους γιο Άβελ που σημαίνει ο υποσχόμενος. Φυσικά αυτός δεν ήταν ο υποσχόμενος και έπρεπε να περάσουν ορισμένες χιλιάδες χρόνια από τότε έως τον ερχομό του Μεσσία και κάθε Εβραία γυναίκα από τότε σε κατάσταση εγκυμοσύνης είχε την ελπίδα ότι μέσω αυτής θα εκπλήρωνε την υπόσχεσή του ο Θεός. Ο άνθρωπος που αρχικά είχε πλαστεί για απολυτρωτικούς σκοπούς και προοριζόταν να εκπληρώσει τα σχέδια του Θεού, τώρα ο ίδιος, χρειάζεται έναν Σωτήρα, έναν λυτρωτή, να τον απολυτρώσει για την ανυπακοή του προς τον Θεόν. Και αυτή είναι η σημασία της εν Χριστώ σωτηρίας που τόσο θαμμένη είναι κάτω από τις σημερινές θρησκευτικές τελετές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα των αιώνων πού βρίσκουμε ότι μέχρι και σήμερα βασανίζουν τον άνθρωπο αποκρύβοντας απ αυτόν την ελευθερία της εν Χριστώ πίστης, αλλά δεν είναι κανένας ο φταίχτης παρά ο ίδιος ο Σατανάς, ο οποίος μέσω τής οργανωμένης θρησκείας εξακολουθεί να πράττει το ίδιο έργο που έπραξε και με τους πρωτόπλαστους. Και τι είπε ο Θεός τότε προς τον Σατανά Και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσόν σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπερματός σου και του σπέρματος αυτής, Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και συ θέλεις κεντήσει την πτέρνα Αυτού. (Γένεσης 3: 15) Πόσο αληθινό είναι πράγματι αυτό το εδάφιο. Επάνω στον σταυρό χιλιάδες χρόνια αργότερα ο Σατανάς οδηγώντας τον Χριστό στον μαρτυρικό σταυρικό θάνατό του νόμιζε ότι θα Σελίδα 15 απο 67

18 τελείωνε με αυτόν, αλλά λίγο ήξερε ότι μέσω του θανάτου του Χριστού ο ίδιος ο Χριστός ενίκησεν αυτόν που είχε την δύναμη του θανάτου, τουτέστιν τον Διάβολο, και η ημέρα θα έλθει που ο ίδιος ο Χριστός θα καταθλίψει τον Σατανά μιά για πάντα και επομένως να επαληθεύσει την παραπάνω προφητεία. Η πτώσης του ανθρώπου είναι το δεύτερο σχίσμα στα σχέδια του Θεού. Το πρώτο ήταν η καταβολή. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι άρχισαν να αυξάνουν και να πληθαίνουν στην γη και η αμαρτία έχοντας εισέλθει στην ανθρωπότητα παρεκείνησε τον Θεόν να τους καταστρέψει αλλά με μία διαφορά αυτή την φορά, προσέξτε, την καταστροφή της επιφάνειας της γης και του ανθρώπου. Πώς Με την πλημμύρα. Οκτώ (8) άτομα σώθησαν μόνο. Και ο αριθμός 8 κατά την Γραφή είναι ο αριθμός της ανάστασης. Ποιοι ήσαν αυτοί Κατά δε το εξακοσιοστόν πρώτον έτος του Νώα την πρώτην του πρώτου μηνός εξέλιπον τα ύδατα από της γης και εσήκωσεν ο Νώε την στέγην της κιβωτού και είδε και ιδού εξέλιπε το ύδωρ από πρόσωπου της γης και την εικοστήν εβδόμην ημέραν του δευτέρου μηνός εξηράνθη η γη. (Γένεσης 7:13) Ο Νώε είχε τρεις (3) γιους. Τον Σήμ (από την θεϊκή γραμμή), τον Χάμ και τον Ιάφεθ. Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού και είπεν προς αυτούς, Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην (Γένεσης 9:11) Από τα 8 άτομα άρχισαν να πληθαίνουν οι άνθρωποι πάλι και φτάνουμε στην δημιουργία των εθνών με τον Πύργο της Βαβέλ. Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής (Γένεσης 11:1) Και είπον, Έλθετε ας οικοδομήσωμεν εις εαυτούς πόλιν και πύργον του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού και ας αποκτήσωμεν εις εαυτούς όνομα μήπως διασπάρωμεν επί του προσώπου πάσης της γης (Γένεσης 11:4) Και φυσικά επενέβη ο Θεός και Ας συγχίσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών δια να μην εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσαν και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί του προσώπου πάσης της γης και έπαυσαν να οικοδομώσι την πόλιν δια τούτο ονομάσθη το όνομα αυτής Βαβέλ (Γένεσης 11:7-8) Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο πύργος της Βαβέλ (η σημερινή Βαβυλώνα στο Ιράκ) δεν ήταν το τρομερό αυτό κτίριο που οι παραδόσεις μας διδάσκουν ότι θα έφτανε πράγματι έως τον Σελίδα 16 απο 67

19 ουρανό σε ύψος, αλλά ένα μικρό οίκημα όπου η μαύρη μαγεία, οι ανθρώπινες θυσίες, η αστρολογία και γενικά ο σατανισμός κυριαρχούσε. Γιαύτο και ο Θεός απεφάσισε να τους διαλύσει μέσω της συγχύσεως της γλώσσας, και από τότε έχουμε την δημιουργία των εθνών. Προσέξτε δημιουργία των εθνών, γιατί μέχρις τότε ΟΛΟΙ ήσαν ενωμένοι με μία γλώσσα, μία φωνή και κατοικούσαν όλοι μαζί. Με την σύγχυση αυτή όμως διασκορπίστηκαν στα πέρατα της γης. Από την θεϊκή γραμμή του Σέμ έχουμε την ανάπτυξη μιάς γενεαλογικής σειράς που μας περιγράφεται στο κεφάλαιο 12 της Γένεσης εδάφιο 10. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός δεν ασχολείται με τις άλλες γενεαλογικές σειρές των άλλων υιών του Νώε γιατί βλέπετε θέλει να μας δώσει μόνον αυτά που είναι για την εκμάθησή μας και επιπλέον ασχολείται μόνον με την θεϊκή γραμμή της γενεαλογίας. Μας περιγράφει την γραμμή του Σεμ στα εδάφια 10 έως 26 και φτάνουμε στο εδάφιο 27 όπου διαβάζουμε Αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα, Ο Θάρα εγέννησεν το Άβραμ, τον Ναχώρ και τον Αρράν και ο Αρράν εγέννησεν τον Λώτ (Γένεσης 11:27) Θα παρακινούσα τον κάθε χριστιανό να διαβάσει τα πρώτα 12 κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης όπου εκεί θα ανακαλύψει την υπέροχη σοφία του Θεού και πώς προσπαθεί να φέρει σε πέρας την υπόσχεσή του στους πρωτοπλάστους. Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγένειας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομα σου και θέλεις είσθε εις ευλογίαν και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί και θέλουσιν ευλογηθεί εν σοι πασαι οι φυλαί της γης και υπήγεν ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και μετ αυτού υπήγε και ο Λώτ ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας εβδομήκοντα πέντε ετών ότε εξήλθεν από Χαρράν. (Γένεσης 12:1-4) Τι υπέροχη υπόσχεση. Μετά την δημιουργία των εθνών βλέπουμε την σοφία του Θεού να εργάζεται προς το σχέδιο του για να ετοιμάσει τον δρόμο για τον ερχομό του Μεσσία. Για να το κάνει αυτό διαλέγει έναν άνθρωπο και του δίνει τις υποσχέσεις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει, θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα, και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους κατσαρωμένους σε θέλω καταραστεί, θέλουσιν ευλογηθεί εν σοι πάσαι οι φυλαί της γης. Γιατί άραγες ο Θεός δίνει αυτές τις υπέροχες υποσχέσεις Ας μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έχει πέσει,έχει αμαρτήσει. Η αμαρτία έχει εισβάλει πιά στην ανθρωπότητα. Ο Μεσσίας έχει υποσχεθεί έργον του οποίου είναι η απολύτρωση, η εξαγόραση των όσων είχαν χαθεί και ο τρόπος που αυτή η απολύτρωση θα έλθει είναι μέσω ενός έθνους διαλεγμένο μέσα από τα έθνη. Γιαυτο και ο Θεός διαλέγει έναν άνθρωπο, τον δοκιμάζει, και του δίνει μια υπόσχεση ότι μέσω αυτού και του σπέρματός του Αυτός, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, θα εκπληρώσει τα σχέδιά του. Σελίδα 17 απο 67

20 Διότι πάσαν την γην την οποίαν βλέπεις εις σε θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της γης ώστε εάν δύναται τις να εξαριθμήση την άμμον της γης θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου σηκωθείς διόδευσον την γην εις τε το μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής διότι εις σε θέλω δώσει αυτήν (Γένεσης 13:15-17) Εδώ φυσικά αναφέρετε στην Γη της Επαγγελίας, την ίδια γη που οι Ισραηλίτες ταλαιπωρήθηκαν 40 χρόνια για να φτάσουν μετά την έξοδο τους από την Αίγυπτο, το σημερινό Ισραήλ, και είναι αυτή η υποσχόμενη γη όπου ο ίδιος ο Χριστός θα βασιλεύσει όταν έλθει εκείνη η ημέρα Μετά την υπόσχεση, ο Θεός την σφραγίζει και αλλάζει το όνομα του από Άβραμ σε Άβραάμ που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Εγώ ιδού η διαθήκη μου είναι προς σε και θέλεις γείνει πατήρ πλήθους εθνών (Γένεσης 17:4) και δεν θέλει καλείσθαι πλέον το όνομά σου Άβραμ αλλά το ονομά σου θέλει είσθαι Άβραάμ διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα (Γένεσης 17:5) και θέλω σε αυξήσει σφόδρα σφόδρα και θέλω σε καταστήσει εις έθνη και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ σου(γένεσης 17:6) και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσον εμού και σου και του σπέρματος σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιων δια να είμαι Θεός εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε (Γένεσης 17:7) και θέλω δώσει εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε την γην της παροικίας σου πάσαν την γην Χαναάν εις κατάσχεσιν αιώνιον και θέλω είσθαι ο Θεός αυτών. (Γένεσης 17:8) Και ποιά είναι η διαθήκη Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποίαν θέλετε φυλάξει ανάμεσον εμού και υμών και του σπέρματος σου μετά σε. Πας άρσεν υμών θέλει περιτέμνεσθαι. (Γένεσης 17:10) Ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ και δι αυτού την δημιουργία ενός έθνους. Το έθνος αυτό τον σκοπό είχε να εκπληρώσει τα σχέδια του Θεού και λόγω αυτού έπρεπε να διαφέρουν από τα υπόλοιπα έθνη ως άτομα και η περιτομή αυτή την σημασία είχε. Τα πρώτα 12 κεφάλαια της Γένεσης καλύπτουν μια περίοδο περίπου 2,000 ετών και μας περιγράφουν την αναμόρφωση του ουρανού και της γης, την δημιουργία του ανθρώπου, την πτώση του, τον κατακλυσμό έως και το κάλεσμα του Άβραάμ. Σελίδα 18 απο 67

21 Από το κεφάλαιο 13 της Γένεσης έως τον Προφήτη Μαλαχία δηλαδή όλη η Παλαιά Διαθήκη, μας καλύπτουν μία άλλη περίοδο 2,000 ετών και όλα τα λεγόμενα ασχολούνται: Με το Έθνος, Την Διαθήκη και Την υποσχόμενη Γη. Ο Αβραάμ είχε οκτώ (8) γιους. Από αυτούς οι 7 ήσαν δικοί του, προϊόν της σαρκός, και μόνον ο ένας πάλι δικός του αλλά προϊόν της υποσχέσεως του Θεού προς τον Αβραάμ. Και ειπεν ο Θεός Ναι, η γυνή σου Σάρρα θέλει γεννήσει υιόν εις σε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισαάκ και θέλω στήσει την διαθήκην μου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον και προς το σπέρμα αυτού μετ αυτόν. (Γένεσης 17:19) Και βέβαια ο Αβραάμ γέλασε και αναρωτήθηκε την υπόσχεση του Θεού λόγω της ηλικίας του και θέλοντας να βοηθήσει το έργο του Θεού κοιμήθηκε με την δούλη του την Άγαρ και το προϊόν της ένωσης αυτής ήταν ο Ισμαήλ. Οι απόγονοι του Ισμαήλ είναι οι σημερινοί Άραβες και όλος ο Ισλαμισμός. Όμως οι υποσχέσεις του Θεού δεν περνούν δίχως να εκπληρωθούν και λίγο αργότερα η Σάρρα έφερε στον κόσμο τον Ισαάκ ανάλογα με την υπόσχεση του Θεού. Στο κεφάλαιο 22 της Γένεσης ο Αβραάμ περνά επιτυχώς την δοκιμασία στην οποίαν τον έθεσε ο Θεός ζητώντας του να θυσιάσει τον μέχρις αυτή την στιγμή μονογενή υιό της υποσχέσεως. Πολλά πράγματα αναβλύζουν όταν διαβάζουμε την περιπέτεια της δοκιμασίας αυτής ένα από τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εικόνα από την δοκιμασία που θα πέρναγε μελλοντικά ο ίδιος ο Θεός όταν απεφάσισε να στείλει τον δικό του τον Υιόν τον μονογενή για να γίνει θυσία ο ίδιος. Μετά την δοκιμασία αυτή ο Θεός έδωσε πάλι τον λόγο του στον Αβραάμ λέγοντας: Ώμοσα εις εμαυτόν λέγει Κύριος οτι επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή σου οτι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης και το σπέρμα σου θελει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού και εν τω σπέρματι σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου (Γένεσης 22:16-18) Θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης μας λεει ο Λόγος του Θεού. Γνωρίζουμε ότι οι απόγονοι του Ισαάκ είναι οι Ισραηλίτες, οι σημερινοί Εβραίοι που μία μέρα θα εκπληρώσουν όλες τις υποσχέσεις που εδόθησαν από τον Θεό. εν τω σπέρματι σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής. Φυσικά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη επομένως είναι μελλοντικό. Σελίδα 19 απο 67

22 Αυτές είναι οι υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ, όμως λίγο αργότερα επαναλαμβάνει τις υποσχέσεις του και στον Ισαάκ λέγοντας του Μην καταβής εις Αίγυπτον κατοίκησον εν τη γη την οποίαν θέλω σοι ειπεί παροίκει εν τη γη ταύτη και εγω θέλω είσθαι μετα σου και θέλω σε ευλογήσει διότι εις σε και εις το σπέρμα σου θέλω δώσει πάντας τους τόπους τούτους και θέλω εκπληρώσει τον όρκον τον οποίον ώμοσα προς Αβραάμ τον πατέρα σου και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και θέλω δώσει εις το σπέρμα σου πάντας τους τόπους τούτους και θέλουσιν ευλογηθή εν τω σπερματί σου πάντα τα έθνη της γης επειδή ο Αβραάμ υπήκουσεν εις την φωνήν μου και εφύλαξε τα προστάγματά μου τας εντολάς μου τα διατάγματά μου κα τους νόμους μου (Γένεσης 26:2-5) Ο Ισαάκ είχε δύο γιους τον Ησαύ και τον Ιακώβ. Και στον Ιακώβ ο Θεός δίνει για άλλη μιά φορά τις ίδιες υποσχέσεις που είχε δώσει και στον πατέρα του Ισαάκ και στον παππού του Αβραάμ και μετά την υπόσχεση ο ίδιος ο Θεός αργότερα του άλλαξε το όνομα από Ιακώβ σε Ισραήλ που σημαίνει Ό Κύριος βασιλεύει. Και εκείνος είπε δεν θέλει καλεσθεί το ονομά σου Ιακώβ αλλά Ισραήλ διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είσθαι δυνατός. (Γένεσης 32:28) Οι απόγονοι του Ιακώβ (Ισραήλ) ήταν: 1. Ρουβήν Γένεσης. 29:32 2. Συμεών Γένεσης. 29:33 3. Λευί Γένεσης. 29:34 4. Ιούδαν Γένεσης. 29:35 5. Δάν Γένεσης. 30:6 6. Νεφθαλί Γένεσης. 30:8 7. Γάδ Γένεσης. 30:11 8. Ασήρ Γένεσης. 30:13 9. Ισσάχαρ Γένεσης. 30: Ζαβουλών Γένεσης. 30: Ιωσήφ Γένεσης. 30: Βενιαμίν Γένεσης. 35:18 Οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ!! Νά, πού αρχίζουμε να βλέπουμε την αρχή της εκπλήρωσης ορισμένων υποσχέσεων του Θεού. Όλοι είναι τώρα μέσα στην γή την γη της υποσχέσεως. Το έθνος κατοικεί στην γή του. Ο Ισραήλ (Ιακώβ) αγαπούσε πολύ τον Ιωσήφ ίσως περισσότερο από τούς άλλους γιους του γιατί ήταν ο γιος που απόκτησε σε μεγάλη ηλικία. Οι αδελφοί του τον μισούσαν πολύ και αυτό το μίσος μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο. Ενυπνιασθείς δε ο Ιωσήφ ενύπνιον διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον (Γενεσης 37:5) Σελίδα 20 απο 67

23 Ολόκληρο το κεφάλαιο 37 της Γένεσης πρέπει να διαβαστεί για να καταλάβουμε το νόημα του ονείρου και τις διαδικασίες και τα συμβάντα μετά από αυτό. Οι αδελφοί του προσπάθησαν να τον σκοτώσουν και μόνον μετά από την επέμβαση του Ρουβήν που ήταν και ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς απεφάσισαν να τον ρίξουν σε ένα λάκκο. Λίγο αργότερα μία συνοδεία Ισμαηλιτών (προσέξτε εδώ κάτι, - οι Ισμαηλίτες ήσαν οι απόγονοι του Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ με την Άγάρ, προϊόν της σαρκός και ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι όλα τα της σαρκός είναι ενάντια του πνεύματος (Γαλάτας 5:17) πέρασε και πούλησαν τον αδελφό τους Ιωσήφ σ αυτούς για 30 αργύρια. Σας θυμίζει τίποτε αυτό Χιλιάδες χρόνια αργότερα ο Χριστός έμελλε να προδοθεί για 30 αργύρια. Δεν είναι τυχαία αυτά τα περιστατικά στην Γραφή. Ο Ιωσήφ πουλήθηκε στους Ισμαηλίτες οι οποίοι τον έφεραν στην Αίγυπτο όπου τον πούλησαν στον Πετεφρή έναν αυλικό του Φαραώ και σιγά σιγά ο Ιωσήφ απέκτησε την εμπιστοσύνη του και προόδευε μέσα στο παλάτι έως ότου έγινε επιστάτης. Παντού στο κεφάλαιο 39 της Γένεσης όπου και περιγράφονται αυτά τα γεγονότα μας λεει : και ο Κύριος ήτο μετ αυτού,!! και ο Κύριος ήτο μετ αυτού!!, και ο Κύριος ήτο μετ αυτού!!.συνεχώς. Η όλη ιστορία του Ιωσήφ δεν είναι παρά μία εικόνα Αυτού που έμελλε να έλθει. Τα γεγονότα στο παλάτι του Φαραώ, τα όνειρά του, η συνάντησης του με τα αδέλφιά του και η αργότερα αναγνώρισης του από αυτούς που έγινε την δεύτερη φορά της επισκέψεώς των, η επιστροφή των αδελφών να παραλάβουν τον Ισραήλ (Ισαάκ) και να τον φέρουν στην Αίγυπτο όλα αυτά δεν είναι παρά η σκιά μιάς πραγματικότητας που φανερώθηκε πολλά χρόνια αργότερα στο πρόσωπο του Λυτρωτή Χριστού. Ο Ιωσήφ λοιπόν έβλεπε όνειρα ο αυλικός του Φαραώ έβλεπε όνειρα..και πολλά χρόνια μετά ο ίδιος ο Φαραώ είδε ένα όνειρο. Διαβάστε μόνοι σας τα τρία αυτά κεφάλαια της Γένεσης ήτοι 37 έως 45. Είναι σαν παραμύθι, όμως εκεί ανακαλύπτουμε την πανσοφία και την συνεχή παρουσία και προστασία του Κυρίου προς τα ανθρώπινα αυτά όντα που τόσες υπέροχες υποσχέσεις είχε δώσει και που μέσω αυτών προσπαθεί να φέρει σε πέρας τούς σκοπούς του για την ανθρωπότητα. Και τα χρόνια περνούσαν και έπεσε πείνα σε όλη την γη. Και ήτο η πείνα επί παν το πρόσωπον της γης. Ήνοιξε δε ο Ιωσήφ πάσας τας αποθήκας και επώλει σίτον εις τους Αιγυπτίους και η πείνα επεβάρυνεν επί την γην της Αιγύπτου και πάντες οι τόποι ήρχοντο εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ δια να αγοράζωσι σίτον διότι η πείνα επεβάρυνεν επί πάσαν την γην. (Γένεσης 41:55-56) Και ήλθαν και τα 10 αδέλφια του Ιωσήφ για να αγοράσουν και αυτοί σιτάρι. Τον μικρότερο αδελφό τους τον Βενιαμίν τον άφησαν με τον Ισραήλ (Ιακώβ) τον πατέρα τους γιατί δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Και μετά από πολλά γεγονότα ο Ιωσήφ φανερώθηκε στα αδέλφια του και ζήτησε να του φέρουν και τον πατέρα του μαζί. Αναχωρήσας σε ο Ισραήλ (Ιακώβ) μετά πάντων των υπαρχόντων αυτού ήλθεν εις Βήρσαβεε και προσέφερε θυσίας εις τον Θεόν του πατρός αυτού Ισαάκ και είπεν ο Θεός προς τον Ισραήλ σε οράματος της νυκτός λέγων, Ιακώβ Ιακώβ, ο δε είπεν Ιδού εγώ και είπεν εγώ είμαι ο Θεός, ο Θεός του πατρός σου μη φοβηθής να καταβής εις Αίγυπτον διότι έθνος μέγα θέλω σε καταστήσει εκεί Σελίδα 21 απο 67

24 εγώ θέλω καταβή μετά σου εις Αίγυπτον και εγώ βεβαίως θέλω σε αναβιβάσει πάλιν και ο Ιωσήφ θέλει βάλει τας χείρας αυτού επί τους οφθαλμούς σου. (Γένεσης 46:1-4) Και έτσι όλοι βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ισραήλ (Ιακώβ) μαζί με τα 12 παιδιά του αντιπροσώπευαν τότε ολόκληρο το έθνος. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ισραήλ ξαφνικά βρίσκετε σε μία ξένη χώρα. Ο καλός Φαραώ πεθαίνει και ένας άλλος παίρνει την θέση του αλλά αυτός μισούσε τους Ισραηλίτες που με την πέραση των χρόνων είχαν πια πολλαπλασιαστεί και είχαν γίνει πολύ δυνατοί. Εσηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον όστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ και είπε προς τον λαόν αυτού, Ιδού ο λαός των υιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών έλθετε ας σοφισθώμεν κατ αυτών δια να μην παλυπλασιασθώσι και αν συμβή πόλεμος ενωθώσι και οίτοι μετά των εχθρών ημών και πολεμήσωσιν ημάς και αναχωρήσωσιν εκ του τόπου. (Έξοδος 1:8-10) Κατέστησαν λοιπόν έπ αυτούς επιστάτας των εργασιών δια να καταθλίβωσιν αυτούς με τα βάρη αυτών και ωκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλεις αποθηκών την Πιτών και την Ραμεσσή όσον όμως κατέθλιβον αυτούς τόσω μάλλον επληθύνοντο και ηυξάνοντο και οι Αιγύπτιοι απεστρέφοντο τους υιούς Ισραήλ και κατεδυνάστευον οι Αιγύπτιοι τους υιούς Ισραήλ αυστηρώς και κατεπρίκραινον την ζωήν αυτών δια της σκληράς δουλείας εις τον πηλόν και εις τας πλίνθους και εις πάσας τας εργασίας των πεδιάδων πάσαι αι εργασίαι αυτών με τας οποίας κατεδυνάστευον αυτούς ήσαν αυστηραί (Έξοδος 1:11-14) Ο λαός του Ισραήλ αρχίζει να υποφέρει για 400 περίπου ολόκληρα χρόνια κάτω από την σκλαβιά των Αιγυπτίων. Μετά δε πολύν καιρόν ετελεύτησεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστέναξαν οι υιοί Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν και η βοή αυτων ανέβη προς τον Θεόν εξ αιτίας της δουλείας και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκην αυτού την πρός τον Αβραάμ τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψεν ο Θεός επί τους υιούς Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς ο Θεός (Έξοδος 2:23-25) Τι υπέροχες στιγμές, για φανταστείτε μετά από τόσα χρόνια δουλείας και σκλαβιάς ξαφνικά έστρεψαν τις φωνές τους προς τον Θεό. Μήπως αυτό δεν είναι και η σημερινή πραγματικότητα με όλους εμάς σήμερα, ζούμε την ζωή μας δίχως καμία έννοια για τον Θεό και όταν ξαφνικά κάτι μας συμβαίνει αν μεν είναι καλό ούτε που το αναγνωρίζουμε ότι είναι από Αυτόν, αν όμως είναι κακό τον θυμόμαστε και τον κατηγορούμε ως φταίχτη. Έστρεψαν λοιπόν μετά από τόσα χρόνια την φωνή τους σ Αυτόν και ο Θεός εισήκουσε και ο Θεός ενεθυμήθη την διαθήκην του προς αυτούς. Σελίδα 22 απο 67

25 Στο βιβλίο της Εξόδου έχουμε την σωτηρία του λαού του Ισραήλ από την σκλαβιά της Αιγύπτου. Το κύριο θέμα του βιβλίου αυτού είναι Άφησε τον Λαό μου να φύγει. Το κύριο όργανο της όλης επιχειρήσεως είναι ο Μωυσής ένας προφήτης και λυτρωτής του έθνους που θα καταφέρει τελικά να εκπληρώσει την γενική έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Σ αυτό το σημείο θα ήθελα να συγκρίνουμε τα παρακάτω δύο εδάφια Και θέλεις ειπεί προς τον Φαραώ Ούτω λέγει ο Κύριος Υιός μου είναι πρωτότοκος μου ο Ισραήλ (Έξοδος 4:22) Αφού δεν αναχώρησαν ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ όναρ εις τον Ιωσήφ λέγων Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και έσο εκεί εωσού είπω σοι διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον δια να απολέσει αυτό Ο δε εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού δια νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου δια να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου (Ματθαίος 2:15) Όλο το κεφάλαιο 33 του βιβλίου της Εξόδου μας περιγράφει τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή πολύ μετά την πετυχημένη έξοδό τους και στο πρώτο εδάφιο διαβάζουμε Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, Ύπαγε, ανάβηθι εντεύθεν συ και ο λαός τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου εις την γην την οποίαν ώμοσα προς τον Αβραάμ προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγων Εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν (Έξοδος 33:1) Και ο Μωυσής απαντά Και είπεν ο Μωυσής πρός τον Κύριον, Ιδέ συ μοι λέγεις Ανάγαγε τον λαόν τούτον και συ δεν με εφανερώσας ποίον θέλεις αποστείλει μετ εμού και συ είπας Σε γνωρίζω κατ όνομα και μάλιστα εύρηκας χάριν εμπροσθέν μου τώρα λοιπόν εάν εύρηκα χαριν εμπροσθέν σου δείξον μοι δέομαι την οδόν σου δια να σε γνωρίσω δια να εύρω χαριν ενωπιόν σου και ιδε ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου και ειπεν Η παρουσία μου θέλει έλθει μετά σου και θέλω σοι δώσει ανάπαυσιν (Έξοδος 33:12-14) Λίγο αργότερα ο Θεός παραδίδει στον Μωυσή τις δέκα εντολές, Τόν Νόμον. Προσέξτε κάτι εδώ! Έχουμε διαπιστώσει μέχρις τώρα ότι ο Θεός ασχολείται μόνον με ένα συγκεκριμένο έθνος, ένα λαό τον οποίον διάλεξε ανάμεσα όλων των άλλων εθνών και λαών με άλλα λόγια τον λαό του Ισραήλ. Όλα τα υπόλοιπα έθνη βρίσκονται σκορπισμένα ανά πάσα την γήν και δεν λαμβάνουν μέρος στα όσα συμβαίνουν στον διαλεκτό αυτό λαό του Ισραήλ, και ούτε γνωρίζουν για όλα αυτά τα γεγονότα. Οι δέκα εντολές ανήκουν στο έθνος αυτό, σ αυτούς εδόθησαν και αυτοί είναι υπεύθυνοι να τις τηρήσουν. Σελίδα 23 απο 67

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές σύμφωνες με την παλαιοντολογία

Αναφορές σύμφωνες με την παλαιοντολογία 1 Η Βίβλος δεν είναι ένα επιστημoνικό βιβλίο, όμως είναι επιστημονικά ακριβές. Δεν γνωρίζουμε οποιαδήποτε επιστημονική ένδειξη που να έρχεται σε αντίθεση με τη Βίβλο. Πολλά επιστημονικά γεγονότα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31 Οκτωβρίου 6 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Αρχές του Ευαγγελίου Θα μάθουν για τον Λυτρωτή τους και για το κάθε σημείο της διδαχής του, ώστε να ξέρουν πώς να έλθουν προς αυτόν και να σωθούν. Νεφί Α 15:14 Αρχές του Ευαγγελίου Έκδοση της Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είχε συντετελεσµένα ο Θεός εν τη ηµέρα τη εβδόµη τα έργα αυτού, τα οποία έκαµε, και ανεπαύθη την ηµέραν την εβδόµην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Εισαγωγή Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ "K α ι εφανέρωσα εις αυτούς το όνοµά Σου, κ α ι θέλω φανερώσει, δ ι α να είναι η αγάπη µε την οποίαν µε ηγάπησας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός)

εβραϊκά Shelomoh (=ειρηνικός) Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς Την ίδια εκείνη εποχή ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ και της Χαγγίθ, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Μελέτη 6: Για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Ε ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρω- πον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον.» Παροιµίες

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Ιουλίου Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Δίκασον την δίκην µου, και λύτρωσόν µε, ζωοποίησόν µε κατά τον λόγον σου.» Ψαλµοί 119/ριθ 154.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα