ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕΧΑ Μ3Ϊ8οη 83ϊηι-Αυ9ΐΐ8θη^ ενοηιε: Χ2τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕΧΑ 8. 3. Μ3Ϊ8οη 83ϊηι-Αυ9ΐΐ8θη^ ενοηιε: Χ2τ"

Transcript

1

2 ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕΧΑ Μ3Ϊ8οη 83ϊηι-Αυ9ΐΐ8θη^ ενοηιε: Χ2τ

3 Α 310 / Μ / ΒΙΒΙΙΟΤΗέΟυΕ ν

4

5 ΙΠΚΛΙΟΜ <ΓΪΧΩΦΕΑΕΧΤΑΤ01ί ΚΑΑΟΪΜΕΝΟΝ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΓΝΤΕΘΕΝ ΜΕΝ ΠΡΙΝ, ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟϊ. ΑΝΔΡΟΣ,. ΚΑΛΛΩΠΙΣθΕΝ ΔΕ, ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΜΕΤΑ ΠΟΑΑΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΤ ΟΣΙΩΤΑΤΟΤ ΕΝ ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΚΪΡΙΟΪ ΝΙΚΟΔΗΜΟ Γ. Έν ω προσετέθησαν παρά του αύτοΰ και εδχαΐ κατά Άλφάβητον έν εϊδει Οίκων είς τον Κύριον ημών Ίησουν Χριστον κατανυκτικαι καί ώραγαι. ΝΤΝ ΔΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΚ.ΛΟΘΕΝ Δαπάνη των Αύταδέλφων ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ! ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ Κ. ΣΚΑΘΑΡΟΪ ΤΩΝ ΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. Εις κοινην ώφέλειαν των Όρθοδόξων Χριστιανων. ΕΝ ΑΘΗ1ΥΑΙ2, ΤΤΠΟΙΣ Φ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΦΑ. (ααρα ΤΗι ΟΑΩι ΒϊΣΣΗι Άρι*. 301). ΓοηΙ. :, "*"", 60 - ΟιΑ >ΠΙΙ.ι_Υ

6 «"Ακουε Ίσραηλ, ύμ.είς πορεύεσθε σήμερον είς τον πόλεμον» επί τους εχθρους ύμών. Μ"η έκλυέσθω υμών η καρδία" μή φο- Τι βείσθε, μηδέ θροείσθε, μηδε εκκλίνετε από προσώπου αυτών» δτι Κύριος ό Θεος ημών, ό προπορευομενος μεθ' ύμών συνεκ-» πολεμήσει ύμίν τούς εχθρούς ύμών, καϊ διασώσει υμας. (Δευτερονόμ. Κεφ. κ'. εδ. γ'.)

7 ΠΡΟΟΙΜΙΟ». ψ ΑΙ δικαιοτατη, καί πρέπουσα ειναι η επωνυμία, ότου λαμβάνει το παρον ψυχωφελεστχστον βιβλιάριον. Διατΐ, άνίσως πολλά τών Ιερών, καί θεοπνεύστων βι βλίων της Παλαιάς, καί Νέας Γραφής, ελαβον την όνομασίαν άμέσως από αυτά τα ίδια πράγματα, όπου διδάσκουσιν" (ετζι. λόγου χάριν, η Γένεσις του Μωΰσέως ώνομάσθη, επειδη ανα φέρει δια την εκ μη δντος γένεσιν καί Δημιουργίαν του παντός" ίι "Εξοδος, διατΐ φανερώνει την εξ Αιγύ~του εξοδον τών υίών Ίσραήλ' το Λευΐτικόν, διατΐ περιέχει τάς ίεροπραξίας της λευίτικής φυλης. Α ί τέσσαρες βασιλείαι, διατΐ διηγουνται τάς πρά ξεις, καί τον βίον τών βασιλέων" καϊ τα τέσσαρα Ευαγγέλια, διατΐ λογογραφουσι τά καλά, καί σωτηριώδη τών ανθρώπων μηνύματα). Τίς δέν βλέπει, δτι καί ή παρουσα βίβλος προ σφυώς ώνομάσθη, Άο'ρατος Πόλεμος, εξ αυτής άμέσω; της υλης, καί τών πραγμάτων, περί ά καταγίνεται ; Διδάσκει γάρ αΰτη, δχι δια κανένα αΐσθητόν, καί όρατόν πολεμον" δχι δια εχθρούς σο:>αατ;κούς καί φαινομένους" άλλα δια τον νοητόν, καί άόρατον πόλεμον" τον όποιον αναλαμ βάνει κάθε χριστιανός, ευθύς άπο την ώραν έκείνην, όπου βα πτισθεί, καί ύποσχεθίί ενώπιον τοΰ Θεοΰ, νά πολεμίί εις αυτόν Ιως θανάτου υπέρ τοϋ θείου αυτου ονόματος. Διό, καί περί τούτου τοΰ πολέμου, άλληγορικών γέγραπται εν τοις Άριθμο?ς. Διά τοΰτο λέγβτοκ εν βιβλίω, ΠΟΑΕΜΟΣ ΚΪΡΙΟϊ. (Άριθ. κά. 1 4.) καί διδάσκει διά εχθρούς ασωμάτους, καί αφανείς" οΐτινες είναι, τά διάφορα πάθη, καί θελήματα τής σαρκός, καί οί πονηροί καί μισάνθρωποι δαίαονες" οί όποίοι,

8 δ'. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. δέν παύουν ήμέραν καί νυκτα, να μας πολεμουν. Καθώς ειπεν ό μακάριος Παΰλος' «ουκ εστιν ήμίν ή πάλη προς αιμα καϊ» σάρκα" άλλά, προς τάς Αρχάς, προς τάς εξουσίας, προς» τούς Κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς» τά Πνευματικά της πονηρίας έν τογς επουρανίοις». (Έφεσ. ς-'. 12). Καϊ στρατιώται μέν, όπου εχουν νά πολεμουν είς τουτον τον πόλεμον, διδάσκει πώς ειναι δλοι οί χριστιανοί. Αρχιστρά τηγος δέ τούτων, παρασταίνεται ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χρι στές, συντροφιασμένος μέ ολους του τούς χιλιάρχους, καί έκατοντάρχους, ητοι μέ ολα τά Τάγματα των Αγγέλων, καί των Άγιων" στάδιον δέ, καί πολεμήστρα, καί τόπος, μέσα είς τον όποιον αυτός ό πόλεμος γίνεται, ειναι αύτη η Ιδία μας καρδία, καί δλος ό εσωτερικός άνθρωπος" λέμου οτι ειναι, όλη μας η ζωή. καί καιρός του πο ΠοΓα δέ ειναι καί τά άρματα, μέ τά όποια άρματώνει τούς στρατιώτας του ό Αόρατος ουτος Πόλεμος ; Άκουσον" η περικεφαλαία τούτων καί τό σκουτάρι είναι, η τελεία απιστία, και απελπισία του έαυτοΰ των. Ό θυρεός των, καί τό σιδηροποκάμισον ειναι, τό προς τον Θεόν θάρρος, καί η βεβαία έλπίς. Ό θώραξ, καί τό περιστήθιον αυτών ειναι, η μελέτη τών παθών του Κυρίου. Ή ζώνη των ειναι, η τών σαρκικών παθών άποχή. Τά ύποδήματά των ειναι, η ταπείνωσις καί η της εδι κης των άσθενείας επίγνωσις' Ή άσπίδα, ητοι, τό καλκάνι των ειναΐ, η υπομονη εν τοίς πειρασμοίς, καί η της αμελείας άποδίωξις, Ή μάχαιρα, όπου κρατουν άπό τό ενα χέρι, ειναι, η ίερά προσευχή, τόσον ή νοερά, καί ή προφορική, οσον καί ή διά μελέτης γινομένη. Καί κοντάρι τρίλογχον, όπου κρατουν άπό τό άλλο, είναι, τό νά μή συγκατατίθενται εις τό πάθος, όπου τούς πολεμεί" τό νά διώκουν αυτό άπό λόγου των μέ όργήν" καί τό νά μισουν αύτό καί νά τό συχαίνωνται άπό καρ δίας. Σιτηρέσιον δέ, καί τροφαΐ τούτων, άπό τάς όποιας εχουν δυναμόνωνται κατά τών εχθρών, ειναι, ή συνεχής μετά

9 ΠΡ001ΜΙ0Ν. ε'. ληψις της θείας Κοινωνίας, τόσον της μυστηριώδους του θυ σιαστηρίου, όσον καί της νοεράς' Καί αέρας φωτεινός και άνέφελος, δια μέσου τοΰ όμοίου εχουν νά βλέπουν άπό μακράν τούς εχθρούς, ειναι, η παντοτεινη γύμνασις του νοός, είς τό νά γνωρίζη ορθώς τά πράγματα, καί η παντοτεινη γύμνασις της θελήσεως, είς το νά θέλη μόνην την εύαρέστησιν τοΰ Θεοϋ", κα' η της καρδίας ειρήνη και ησυχία, Έδώ, εδώ είς τουτον τον Άόρατον Πόλεμον, η μάλλον ει πεγν, είς τουτον τον Πόλεμον του Κυρίου, μανθάνουν οί του Χριστου στρατιώται τάς διαφόρους άπάτας, τάς ποικίλας μηχανάς, τά δυσνόητα στρατηγήμ,ατα, καί τέχνας, όπου μετεχειρίζονται κατ' αυτών οί νοητοί πολέμιοι, διά μέσου τών αισθήσεων, διά μέσου της φαντασίας, διά μέσου της στερήσεως της ευλαβείας' καί μάλιστα, διά μέσου τών τεσσάρων προ σβολών, όπου φέρουν έν τω καιρώ του θανάτου, της απιστίας, λέγω, άπογνώσεως, κενοδοξίας, καί τής μεταμορφώσεως των εις Αγγέλους φωτός. Κα! ακολούθως, εδώ σοφίζονται καί αυ τοί, πώς νά λύουν, καί νά άντιπολεμοΰν, τάς τοιαύτας μηχανάς τών εχθρών. Καί εδώ διδάσκονται, ποίαν τάξιν και νόμον πρέπει νά κρατουν, καί πόσον ανδρειωμένα νά πολεμουν. Καί διά νά είπώ με συντομίαν, άπό τό βιβλίον τουτο, κάθε άνθρωπος, όπου αγαπά τήν σωτηρίαν του, μαθητεύεται, πώς νά νικήση τους άοράτους εχθρούς του, διά νά αποκτηση κούρση καί θησαυρους, ήτοι, άρετάς θείας καί άληθινάς, καί διά νά λάβη βραβείον καί στέφανον άμαράτινον' δςτις ειναι, ή μετά Θεου ενωσις, καί έν τώ νυν αίώνι, καί έν τω μέλλοντι. Δεξασθε λοιπον τό παρόν βιβλίον, ώ φιλόχριστοι άναγνώσται, περιχαρώς τε καί ευμενώς" καί μανθάνοντες από αυτό τήν τέχνην του Αοράτου Πολέμου, σπουδάσατε δχι μόνον νά πολεμήτε άπλώς" άλλά νά πολεμήτε καί νομίμως, καί καθώς πρέπει, διά νά στεφανωθητε. Επειδή, κατά τον Άπόστολον «εάν καί άθλίίτις, ου στεφανοΰται, εάν μή νομίμως άθλήση». (6*. προς ΤιμΛΘ.) Άρματωθητε μέ τά άρματα όπου σας διδά

10 ς-'. ΙΙΡΟΟΙΜΙΟΝ. κει, διάνα θανατώσητε μέ αύτά τους νοητούς καί άοράτους εχθρους σας" οΐτινες είναι, τά ψυχοφθόρα πάθη, καί οί των παθών τούτων δημιουργοί, καϊ ενεργοί δαίμονες, «Ένδύσασθε» την πανοπλίαν τοΰ Θεοΰ, προς το δύνασθε υμάς στήναι προς» τάς μεθοοίας του διαβόλου» (Έφ. ς'. 10). Ένθυμηθητε, πώς ύπεσχέθτιτε εις το άγιο"/ βάπτισμα, νά άποτάσσεσθε, καϊ νά πολεμήτε τον Σατανάν, καί πάντα τά εργα του, καί πάσαν την λατρείαν του, καί πάσαν την πομπήν του, τά όποία είναι, ίι φιληδονίαις, η φιλοδοξίαις, και νι φιλαργυρίαις, καί τά λοιπά πάθη. "Οθεν καί άγωνίζεσθε, 6'σον ημπορεγτε, διά νά τον κατατροπώσετε, διά νά τον καταισχύνετε καί διά νά τον νικήσητε με δλην την τελειότητα. Ποίαις δέ ιίναι τι πληρωμαΐς καί οί μισθοι, όποΰ εχετε νά λάβετε διά ταύτην την νί" κ ην σας; Πολλοί, καί μεγάλοι. Κα: άκούσατέ τους αύτολεξεί από τό ίδιον στόμα του Κυρίου, όποϋ σας τούς υπόσχεται εις την ίεράν Άποκάλυψιν. «Τω νικώντι, δώσω αύτω φαγείν εκ» του ξύλου της ζωης, ο έστιν εν μέσω του παραδέίσου τοΰ Θεοΰ,» (Κεφ. β'. 7). Ό νικών, ου μη άοικτιθίί εκ τοΰ θανάτου τοΰ» δευτέρου, (λύτόθ. 11). Τω νικώντι, δώσω αύτω φαγείν από» τοΰ Μάννα τοΰ κεκρυμμένου. (Λύτόθ. 1 7). Ό νικών,» δώσω αύτω εςουσίαν επί των εθνών καί δώσω αύτω» τον αστέρα τον πρωίνόν. (Αυτόθ. 28). Ό νικών, ούτος πε ιι ριβαλείται εν ίματίοις λευκο:ς κα! έςομολογήσομαι τό» ονομα αυτοΰ ενώπιον τοΰ Πατρός μου, καί ενώπιον τών» Αγγέλων αύτοΰ. (Κεφ. γ'. 5). Ό νικών, ποιήσω αύτόν στύ- 2 λον εν τώ ναω τοϋ Θεοΰ μου (Αυτόθ. 1 2). Ό νικών, δώσω» καθίσαι μετ' έμοΰ εν τω θρόνω μου (Αυτόθ. 21). Ό νικών,» κληρονομήσει πάντα" καί έσομαι αύτω Θεός, καί αύτός» εσται μοι υ'ιός. (Κεφ. κά. 7). Βλέπετε αξιώματα ; βλέπετε μισθούς ; βλέπετε τον όκταπλάσιον τοΰτον, καί πολυανθη, καί άμαράντινον στέφανον, μάλλον δέ στεφάνους, όποΰ σας πλέκονται, αδελφοί άνίσως νι κήσητε τον διάβολον ; Εις τοΰτο ούν σπουδάζετε, είς τοΰτο άγω

11 ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. ζ'. νίζεσθε, καί έγκρατεύεσθε «ίνα μηδεις λάβη τον στέφανόν σας 2 (Άποκάλ. γ'. Μ). Διατί, κατά άλήθειαν, έντροπή μεγάλη είναι, εκείνοι μεν, όπου αγωνίζονται εις τούς σωματικους, καί εξωτερικούς άγώνας, καί πένταθλα, δλα να τά έγκρατεύωνται, δια νά λάβουν Ινα φθαρτόν στέφανον από άγριελαίαν, η σέλινον, η κλάδον κουκουναριας η φοινικιας, η δάφνης, η μυρσί νης, η τοιουτου άλλου φυτου. Έσείς δε, όποΰ εχετε νά λάβετε τοιουτον άφθαρτον στέφανον, νά περνάτε εν άμελεία καί άδια φορία την ζωήνσας. Καί άς σας καταπείση ε'ις τουτο ό Παΰλος, λέγων «Ουκ οίδατε δτι εν σταδίω τρέχοντες, πάντες μεν» τρέχουσιν, εις δε λαμβάνει το βραβείον ; ουτω τρέχετε, ινα» καταλάβητε. Πάς δε ό αγωνιζόμενος, πάντα έγκρατεύεται.» 'ΕκεΓνοι μέν ούν, ινα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ύμείς δε,» άφθαρτον. (ά. Κορινθ. θ. 24). Της τοιαύσης δε νίκης, καί των λαμπρων τούτων στεφάνων απολαύοντες, ενθυμηθητε, αδελφοί μου, νά δεηθητε προς Κύριον, και δια την συγχώρησιν των άμαρτιών εκείνου, όπου σας εγινε συνεργός τοΰ τοιούτου καλοΰ, διά μέσου της του βιβλίου τού του εκδόσεως. Προ δε πάντων, ενθυμηθητε νά σηκώσετε τά ομ ματα εις ούρανόν, καί νά δώσητε εύχαριστίαν καί δόξαν τώ Πρωτουργώ, καί Αυτουργώ της νίκης σας ταύτης Θεώ, καί Άρχιστρατήγω σας Ίηαοΰ Χριστώ1 λέγοντες εκαστος προς αυτόν εκείνο τό του Ζοροβάβελ" «Παρά σου η νίκη καί» σοΰ η δόξα"καί εγώ, σος οΐκέτης» (ο'. 'Έσδρ. 59). Καί τό του Προφήτου Δαβίδ' «Σοί, Κύριε, η μεγαλωσύνη, καί η Λ δύναμις, καί τό καύχημα, καί η νίκη,* καί η έξομολόγησις,» καί η ισχύς» (ά. Παραλειπ. κθ'. 11). Νυν, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ΑΜΗΝ.

12 Π I Ν Λ Ξ Κεφαλαιώδης της παρουσης βίβλου. ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟΝ. Σελ. Κεφ. Α'. Εις τί συνίσταται η Χριστιανική τελειότης. Καί δτι, δια νά τήν αποκτηση τινάς, είναι χρεία να πολεμίί. Καί περί τεσσάρων αναγκαίων είς αυτόν τόν πόλεμον " ί» Β'. "Οτι δεν πρέπει νά πιστεύωμεν, οΰτε νά θαρρευώμεθά ποτε είς τον εαυτόν μας 8» Γ'. Περί της εις Θεόν ελπίδος, καί πεποιθήσεως.. 12» Δ'. Πώς ήμπορει νά γνωρίση τινάς εάν εργάζεται μέ τήν άπελπισίαν είς τον εαυτόν του, καί μέ τήν τελείαν είς τον Θεον ελπίδα 15» Ε'. ΙΙερ"ι του σφάλματος πολλών, όπου νομίζουν δια άρετήν τήν μικροψυχίαν 16 2 Τ'. Περί αλλων είδήσεων, δια μεσου τών όποίων αποκτάται ή απιστία είς τόν έαυτόν μας, καί ή πεποίθησις καί θάρρος είς τόν Θεόν 17» Ζ'. Πώς πρεπει νά γυμνάζωμεν τόν νουν μας, διά νά τόν φυλάττωμεν από τήν άγνωσίαν... " 19» Η'. Περί τοΰ διατΐ δεν διακρίνομεν ορθώς τά πράγ ματα, καί μέ ποίον τρόπον ήμποροΰμεν νά τά γνωρίζομεν 21» Θ'. Περί του, πώς πρέπει νά φυλάττωμεν τόν νουν μας, από τήν πολυπραγμοσύνην και περιέργειαν.. 23» ΐ'. Πώς πρέπει νά γυμνάζωμεν τήν θέλησίν μας, διά νάθέλη ιίς δλαςμας τάς πράξεις ίσωτερικάς, καί

13 η I Ν Α Ξ ο'. Σίλ. έξωτερικάς, ώς εσχατον τέλος, μόνην την εύαρέστησιν τβυ Θεου.. 25 Κεφ. ΙΑ', Περί σκέψεων τινών, όπου παρακινουν την θέλησιν τοΰ άνθρωπου, νά θέλη εις κάθε πράγμα την εύαρέστησιν του Θεου 31» ΙΒ'. Περί πολλών θελημάτων, καί ορέξεων, όπου εί ναι ε'ις τον άνθρωπον" και περί της μάχης, όποΰ εχουν αναμεταξύ των '... 32» ΙΓ'. Περί του, πώς πρέπει νά πολεμτί τινάς εναντίον της άλόγου θελήσεως τών αισθήσεων" καί περί τών πράξεων, όποΰ εχει νά κάμη ή θέλησις, διά νά ά- ποκτήση τάς εξεις τών αρετών 36 9 ΙΔ'. Τί πρέπει νά γίνεται, δταν η ανωτέρα λογική θέλησις φαίνεται νικημένη από την άλογον, καί κατωτέραν, κα'ι άπό τους εχθρούς 44» ΙΕ'. "Οτι πρέπει καθολικώς νά πολεμίί τινάς, καί παντοτεινά, καί ανδρειωμένα...".. 47» ΙΤ'. Με ποίον τρόπον τό πρωι ξημερώνοντας, εχει νά εύγαίνη εις τον κάμπον ό στρατιώτης του Χρι στου, διά νά πολεμίί 50» ΙΖ'. Μέ ποίαν τάξιν πρέπει νά πολεμοΰμεν κατά τών παθών μας 53» ΙΗ'. Περί του, πώς πρέπει νά άντιπολεμνί τινάς εις τά αιφνίδια κτήματα τών παθών 54» ΙΘ'. Περί του, πώς πρέπει νά πολεμίί τινάς κατά τών σαρκικών παθών 57» Κ'. ' Περί του, πώς πρέπει νά πολεμίί τινάς κατά της αμελείας. 65» ΚΑ'. Περί της διορθώσεως τών εξωτερικών αισθήσεων Καί μέ ποίον τρόπον ημπορεγ τινάς νά άπεράση από αύτάς είς την θεωρίαν καί δοξολογίαν του Θιοΰ.«.,....»... ί' 70

14 ι'. II I Ν Α 2 Σελ. Κεφ. ΚΒ'. "Οτι τά ίδια αισθητά πραγματα, όπου, εΐπομεν, είναι μέσα, καί οργανα είς ημάς, δια να διορθώνωμεν τάς αισθήσεις μας" εάν διαπερνώμεν άπό αυτά εις την μελέτην τοΰ ενσαρκωμενου λόγου, και εις τά μυς-ήρια της ζωης, καί του πάθους του. 77» ΚΓ'. Ιίερίτοΰ, πώς πρεπει νά διορθώνωμεν τάς αι σθήσεις μας με άλλους τρόπους, δταν μας παρασταίνωνται τά αισθητά αντικείμενα των... 80» ΚΔ'. Περί τοΰ, πώς πρέπει νά κυβερνώμεν την γλώσσάν μας 85» ΚΕ'. Πώς πρέπει νά διορθώνωμεν την φαντασίαν καί ενθύμησίν μας. 94» Κί'. "Οτι ό στρατιώτης του Χριςοΰ πρέπει νά ά- ποφεύγη με ολην του την δύναμιν τάς ταραμάς, και ένοχ7.ήσεις, αν θέλη καλώς νά πολεμήση τούς εχθρούς του ".. 107» ΚΖ'. Τϊ πρέπει νά κάμνωμεν, δταν ειμεθα πληγω μένοι 111» ΚΗ'. ΓΙοταπήν τάξιν κρατεί ό διάβολος είς το νά πολεμνί καθολικώς, καί νά πλανφ διαφόρων κα ταστάσεων άνθρώπους 114 «ΚΘ'" Περί τοΰ πολέμου, καί της άπάτης, όπου με ταχειρίζεται ό διάβολος με εκείνους, όπου κρατει είς την δουλείαν της άμαρτίας 115» Λ'. Περί τοΰ πολέμου καί της άπάτης, όπου μετα χειρίζεται ό διάβολος με εκείνους, όπου γνωρίζουν τό κακόν τους, καί θέλουν νά ελευθεροΰν. Και διατί η άπόφασές μας πολλάκις δεν λαμβάνουν τό άποτέλεσμά των 116 " ΛΑ'. Περί της άπάτης, όπου μεταχειριζεται ό εχ θρός μέ εκείνους, όπου νομίζουν πώς περιπατουν.,άς τλν τελειότητα. -..., γ.». 119

15 Π I Ν Α Ξ ιά" Σελ. Κ,εφ. ΛΒ'. Περί του πολέμου καί της απάτης, όπου με ταχειρίζεται ό διάβολος, δια να άφήσωμεν την στράταν της αρετης, όποΰ περιπατοΰμεν » ΛΓ'. Περί της τελευταίας άπατης, όποΰ μεταχει ρίζεται ό διάβολος, δια νά γίνωνται εις ημάς αίτίαι κακίας, η άρεταις, όποΰ άποκτήσαμεν.. 126» ΛΔ'. Περί τινών είδήσεων χρησίμων εις το νά νικήσο^μεν τά πάθη, και νά άποκτήσωμεν νέας άρετάς. 136» ΛΕ'. "Οτι αί άρεταί πρέπει νά αποκτώνται ολίγον κατ' ολίγον διά των βαθμών αυτών καί δτι πρώ τον πρέπει νά ασχολουμεθα εις την μίαν, καί ε πειτα εις την άλλην 139» Λ*ΐ'. Με ποία μέσα αποκτώνται αί άρεταί' καί πώς πρέπει νά κυβερνούμεθα διά νά "γυμναζώμεθα ' μερικον καιρον ε'ις μίαν μόνην 140» ΛΖ'. Ότι πρέπει νά περιπατώμεν μέ σπουδήν καί έπιμέλειαν παντοτεινήν εις την γύμνασιν της αρε της 143» ΛΗ'. "Οτι εχοντες χρέος νά άγωνιζώμεθα πάντοτε τον αγώνα τών αρετών, δέν πρέπει νά άποφευγωμεν εκείνα, όποΰ γίνονται εις ημάς άφορμαί θιά νά τάς άποκτήσωμεν 145» ΛΘ'. "Οτι πρέπει νά άγαπώμεν δλας τά; άοορμάς όπου προξενουν τήν άπόκτησιν τών αρετών καί περισσότερον, έκείνας, όπου φέρουν περισσοτέραν δυσκολίαν.. 146» Μ'. Πώς ήμποροΰμεν είς διαφόρους άφορμάς νά μεταχειρισθοΰμεν τήν γύμνασιν μιας καί της αυτής άρετής 149» ΜΑ'. Περί του καιροΰ, τον όποίον πρέπει νά βάλλωμεν είς τήν γύμνασιν κάθε αρετής" καί περί τών σημείων της προκοπής μας...,.,.:,,, 151

16 Π ΙΝΑ 2 Κεφ. ΜΒ'. "Οτι δεν πρέπει νά έπιθυμοΰμεν πολλά, δια νά ελευθερωθώμεν από τά βάσανα, όπου πάσχω" μεν μέ ύπομονήν. Καί πώς πρέπει νά κυβερνοΰμεν Σελ. δλας τάς επιθυμίας, δια νά ήναι ενάρετοι ΜΓ'. Πώς πρέπει νά άντιστέκωμεν εις τον διάβολον δταν γυρεύη νά μάςπλανέστι μέ την άδιακρισίαν. 157 ΜΔ'. "Οτι ή ύπδληψις του εαυτου μας, καί ή παρακίνησις του διαβόλου, μας κάμνουν νά κρίνω" μεν αύθαδώς τον πλησίον. Καί, πώς πρέπει νά άνθιστάμεθα είς αυτά...." 160 ΜΕ'. Περί προσευχης 168 ΜΤ'. Τί πράγμα είναι ή Νοερά Προσευχή, καί πό σων λογιών ημπορεί νά γίνεται 168 ΜΖ'. Περί της προσευχης, όπου γίνεται δια μέσου μελέτης, καί θεωρίας 173,, ΜΗ'. Περί άλλου τρόπου Προσευχης, διά μέσου μελέτης.. 176" ΜΘ'. Τρόπος, διά νά προσεύχεσαι διά μέσου της Θεοτόκου Μαρίας 176 Ν'. Περί τινων σκέψεων, διά νά προστρέχωμεν εις την Θεοτόκον με πίστιν, καί θάρρος 180,, ΝΑ'. Πώς πρέπει νά μελετα τινας, και νά προσεύ χεται διά μέσου των Αγγέλων, καί δλων των μακαρίων 182 ΝΒ'" "Οτι ή μελέτη των παθών του Χριστου, προξενεγ διαφόρους διαθέσεις, κάι θεοφιλη πάθη είς την καρδίανμας 184,; ΝΓ'. "Ετι περί των ώφελειών, όπου ημποροΰμεν νά λάβωμεν άπο την μελέτην του Ισταυρωμένου" καί περί της μιμήσεως τών αρετών του

17 Π ΙΝ ΑΕ ΜΕΟΡΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Σελ; Α'. Περί τοΰ παναγίου Μυστηρίου τής Εύχαριςίας. 200 Β'. Πώς πρέπει νά δέχεται τινας τό πανάγιον Μυστήριον τής Ευχαριστίας" ητοι, πώς νά δέχεται τον Χριστόν μυστηριωδώς Γ'. Πώς εχομεν νά έτοιμαζώμεθα εις την κοινωνίαν, διά νά παρακινηθώμεν εις την άγάπην του Θεοΰ. 204 Δ'. Περί Πνευματικης καί νοεράς Κοινωνίας" ήτοι, πώς κοινωνειται νοερώς καί πνευματικώς ό Χρις-ός. 212 Ε'. Περί αποδόσεως χαρίτων καί ευχαριστίας Περί νοητης προσφοράς, 'ίίτοι πώς πρέπει τινάς νά προσφέρη νοερώς τον εαυτόν του εις τόν Θεον, και κάθε εργον του. 216 Ζ'. Περί της αίσθητης ευλαβείας" καί περί ψυχρότητος καί ξηρασίας της αύτης ευλαβειας Η'. Περί εξετάσεως της συνειδήσεως 225 Θ'. Πώς πρέπει νά έτοιμασθουμεν κατά των εχθρών, όπου μας πολ μοΰν εις τον καιρον τοΰ θανάτου. 232 ΐ'. Περί τών'τεσσάρων προσβολών, όπου μας φέρουν οί εχθροί μας'ϊΐς τον καιρον τοΰ θανάτου" καί πρώτον, περί της προσβολης κατά της πίστεως" και περί της ιατρείας αύτης 224 ΙΑ'. Περί της προσβολης της άπογνώσεως, καί περί της ιατρείας αυτής 236 ΙΒ'. Περί της προσβολής τής κενοδοξίας, καί περί..τής ιατρείας αυτής 237 ΙΓ'. Περί τ^προσβολής τών φαντασμάτων, καί πε ρί τής ίατρ&/ας αυτών. 238 ΙΔ'. Περί τής'" πνευματικής ειρήνης τής καρδίας ΙΕ'. Περί τις φροντίδος, όπου πρέπει νά εχη ή ψυχή είς το νά ειρηνεύει,%».* 241

18 ΠΙΝΑΞ. ΙΤ'. "Οπ ολίγον κατ' ολίγον εχει νά οίκοδομήται ΪΖ'. Σελ. αυτή η είρηνική κατοικία 242 "Οτι ή ψυχή, πρέπει νά αποστρέφεται κάθε τι μήν, καί ν' άγαπαί τήν ταπείνωσιν κα'ι πτωχείαν τοΰ Πνεύματος, μέ τήν οποίαν αποκτάται ή ει ρήνη της ψυχής, ΙΗ'. ΙΘ'. Κ'. "Οτι ή ψυχή, πρεπει νάφυλάττεται εις νοεράν μοναξίαν, και ήσυχίαν, δια νά ενεργή δ Θεός εις αυτήν τήν είρήνηντου.. 24^ Διά τήν φρόνησιν, όποΰ πρέπει νά εχωμεν είς τήν άγάπην τοΰ πλησίου, διάνά [/.ή μάς ενοχληση αυτήν τήν ειρήνην "Οτι ή ψυχή, γυμνωθείσα από τήν ίδίαν της θε'- λησιν, πρέπει νά παραστέκεται ενώπιον του Θεοΰ. 250 Κ.ΑΛ "Οτι δέν πρέπει νά ζητίί τινας τροφάς, ουτε πράγμα, όποΰ νά δίδη ορεξιν, αλλά μόνον τον Θεόν " ΚΒ'. "Οτι δέν πρέπει νά μικροψυχη ό δοΰλος τοΰ Θεοΰ, άγκαλά και νά αισθάνεσαι είς τόν εαυτόν του άνθίστασιν καί ενόχλησιν δια/ντήν προρρηθείσαν ειρήνην..... " >Ό ΚΓ'. Διά τήν έπιμέλειαν, όποΰ εχει ό διάβολος εις τό νά ενοχληση αυτήν τήν ειρήνην της ψυχής μας" καί ότι, ημείς πρέπει νά άποφεύγωμεν από τάς πανουργίας καί άπάτας αύτοΰ ΚΔ'. "Οτι δέν πρέπει νά συγχύζεται ή ψυχή, διά τους εσωτερικους πειρασμούς και λογισμούς ρ. %. ">262 ΚΕ' "Οτι οί πειρασμοί δλοι, μας εδό^τωαν άπό τόν Θεόν προς ώφέλειάν μας....> Κϊ'. Ποίαν ίατρείαν πρέπει νά μεταχειριζώμεθα, διά νά μήν ενοχλούμεθα ει; τά σφάλματα, καί τάς άδυναμίας μας 269

19 Π I Ν Α Ξ ιέ. Σελ. Κεφ. ΚΖ'. "Οτι η ψυχή πρέπει νά είρηνευτι, και νά κάμνη προκοπήν, χωρίς νά χάνη καιρόν.. ". 272 Το Ίησους, άναγραμματιζόμενον τί δηλοι Τι δηλοΰν οί άριθμοϊ ούτοι του ονόματος, Ίησοΰ. 276 Ευχαί κατά άλφάβητον ε'ν εϊδει Οίκων εις τον Κύριον ημων Ίησοΰν Χριστό ν κατανυκτικαί Αιτία της συνθεσεως των οικων 291 Επιστολή Πουπλίου, αξιωματικου ανδρός, του Λεντουλου, άπεσταλμένη εκ της Ιερουσαλήμ προς τήν Γερουσίαν τής 'Ρώμης μεταφρασθείσα εκ του Λατινικου 295 Μαρτυρία Ίωσήπου Ιουδαίου του Φλαβίου περί του Ίησοΰ Χριστου 296

20 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟϊΣΑΝ ΒΙΒΑΟΝ ΔΙΑ ΣΤΙΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. Ε'" Βούλει Τελειότητος, φίλε άξιωθηναι, βούλει των Θεον ίδεγν, καί τούτω Ινωθηναι, Ει θέχεις εκ ψυχης τυχείν, στεφάνων ουρανίων, Άεί πολέμει άνδρικώς, κατά τών εναντίων. "Αθλει τρέχε καί πύκτευε, ακόντιζε εύστοχως. 'ί ς στρατιώτης του Χριστου, καί αθλητης γενναίος. Κατά Σαρκος καί Δαίμονος, Κόσμου καί παθών πάντων, Όρχεων καί κλίσεων, φαύλων σου θελημάτων. Χούς τρόπους δε του πολεμείν, μάθε παρά της βίβλου, Ταύτης καί μαθών νίκατε, και νικών διασώζου.

21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Είς τΐ συνίσταται ή Χριβτιανιχη τεάειότης. Και δτι, όιά να την άηοχτήστ) τινάς, ειναι χρεια νά πολεμψ ΚαΙ «ερι τεσσάρνν άταγχαΐων εις αύτόν τόν ΛοΛεμον. - κι^^ μεγαλίτερον, και τελειότερον κατόρθωμα, όπου _ ϋδδκ* ημπορει να ειπη, η να συλλογισθη ο ανθρωπος, ει ναι, το νά πλησιαση τινάς εις τον Θεόν, καί νά ένωθί) μέ αύτόν. Λοιπον, εάν εσύ, ώ άγαπητέ μου εν Χριςώ άναγνώς α, ποθης νά «ρθάσ"ρς ε'ιςταύτην την ακρότητα, έν πρώτοις πρέπει νάγνωρίσης, είς τι συνίσταται ή πνευματικη ζωή, καϊ Χριστιανική τελειότης (1). Διότι, ειναι πολλοί, όπου λέγουν, πώς, ή τοιαύτη ζωή (I) Η Τελειότης των χριστιανών, προστάζεται [/εν ώς εντολή, καΐ παραδίδεται είς τήννέχν Γρ^φήν >έγει γαρ ό Κύριος «εσεσθε ουν ύμείς»τελειοι, ωσπερ 6 Πατήρ ύμών τέλειός έστι». (Ματθ. ε. 48). Και ό Παϋλός φητι «τη κακία νηπιάζετε, ταΐς δέ φρεσί τέλειοι γίνεσθε». (ά. Κορινθ. ιδ'. 20)" καϊ πάλιν «ί'να στητε τέλειοι καΐ πεπληρωμένοιη (Κολοσ. δ'. 12). Και πάλιν «Επί τήν τελειότητα φερώμεθα». (έβρ. ς;'. I ). Προανεκηρύττετο δέ αυτη ώς έντολ/ι, καί είς τήν Πάλαιαν λέγει γάρ τοις ϊουδαίοις ό Θεός είς τό Δευτερονόμιον α τέλειος' εσν] εναντι Κυρίου τοϋ Θζοϋ αου». (ιή. 13). Κα! ό Δαβίδ προστάζει ταοτα είς τόν υϊόν του τόν Σολομών. «Καΐ νϋι/ Σολομών» υιι, γνώθι τόν Θεόν των Πατέρων σου, και δούλευσον αύτω έν καρ" 1 δια τελεία, καΐ ψυχϋι θελοόο"/ι». (ά. Παραλ. χή. 9,) Συμπεραίνεται 1

22 2 ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. καί τελειότης, στεκεται είς τάς ' νηστείας, αγρυπνίας, γονυκλισίας, χαμαικοιτίας και άλλας παρομοίας σκληραγωγίας τοΰ σώματος. "Αλλοι πάλιν λέγουσι, πως στεκεται είς τάς πολλάς προσευχάς, καί μακράς ακολουθίας. Καϊ άλλοι πολλοί νομί ζουν, πώς η τελειότης^στέκεται δλοκλήρως είς την νοεράν προ σευχήν (1), ε'ις τίιν μοναξίαν, καί άναχώρησιν" είς τήν σιωπήν, καί είς την κανονικήν γύμνασιν, ηγουν, την μέ κανόνα καϊ μέτρον περιπατουσαν, καί οΰτε είς ύπερβολάς, ουτε είς ελλείψεις κλίνουσαν. Αί άρετα"ι ομως αύται, μοναχαι, δεν είναι η ζη τουμενη Χριστιανικη τελειότης" άλλα είναι, ποτέ μεν, μέσα καϊ οργανα, δια νά απολαυση τινάς την χάριν τοΰ Αγίου Πνεύ ματος" ποτέ δε πάλιν ειναι καρπος τοΰ Αγίου Πνεύματος. Καί οτι μέν ειναι οργανα πολλά ίσχυρά, διά την άπόλαυσιν της χάριτος τοΰ Άγιου Πνεύματος, δεν είναι κ^μμία αμ φιβολία" [διότι βλέπομεν πολλούς εναρετους όποΰ τά μεταχει ρίζονται καθώς πρέπει, μέ σκοπον τοιουτον, διά νά λαμβάνουν δηλαδή Ίσχϋν καί δύναμιν κατά της ίδίας κακίας καί χαυνότητος" διά νά άνδρίζωνται εναντίον των πειρασμών, καί της πλάνης, των τριών κοινών εχθρών" ήγουν, της σαρκός τοΰ Κό σμου, καί τοΰ διαβόλου" διά νά προμηθεύωνται, άπο έκείνας τάς νΐνευματικάς βοηθείας, όποΰ είναι άναγκαγαι είς δλους τους δούλους τοΰ Θεοΰ, καί μάλιστα είς τους άρχαρίους, καί ά- πλώς, διά νά άξιωθοΰν νά λάβουν τά χαρίσματα τοΰ Αγίου Πνεύματος" ήγουν, «Πνεΰμα γνώσεως και ευσεβειας" Πνεΰμα» βουλής καί ίσχύος" Πνεΰμα σοφίας και συνέσεως" Πνεΰμα Β φόβου Θεοΰ, καθώς τά απαριθμεί ό Ησαΐας (ια. 2)». "Οτι δε είναι καί καρπός τοΰ Πνεύματος αί αύταί πράξεις, καί προξενοΰν.'(( αγάπην, χαράν, πίστιν, εγκράτειαν, καθώς η ειπεν ό Παΰλος» (Γαλ. ε. 22.), καί τοΰτο ομοίως είναι ά- λοιπόν, οτι απαιτεί 6 Θεός άπό δλους τοΰς χριστιανους τήν έργαι;ίαν καί πλνίρωσιν της τελειότατος, ήγουν ζητεί από ήρας ό Θεός, τό νά βγνωμεν τέλειοι εις δλας τάς άρετάς. (1) Περί ούτης δρα είς τό μς', κεφάλαιον έμπροσθεν.

23 ΜΕΡΟΣ Α'. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 3 ναμφίβολον. Διότι οί Πνευματικοί άνδρες παιδευουν το σώ μα μέ τοιαύτας σκληραγωγίας, διατί Ι'βλαψε τον Ποιητήν του (1) καί δια να κρατήται πάντοτε τεταπεινωμένον, καί ύπεταγμένον εις την δούλευσιν τοΰ Θεοΰ. Σιωπουν καί μονά ζουν, δια να αποφευγουν και τήν παραμικράν βλάβην την προς τον Θεόν. Προσεύχονται, και προσέχουν εις την λατρείαν τοΰ Θεοΰ, και εις τά εργα της ευσεβειας, δια να εχουν τό πολίτευμ.ά τους εις τούς ουρανούς" μελετουν την ζωήν, καί το πάθος τοΰ Κυριου μας, δχι δια άλλο, παρά νά γνωρίσουν περισσότερον την εδικήν τους κακίαν, καί τήν αγαθότητα καί εΰσπλαγχνίαν τοΰ Θεοΰ, ακολουθουν τόν Ίησοΰν Χριστον με τήν άπάρνησιν τοΰ έαυτοΰ των, καϊ μέ τον σταυρον εις τούς ώμους, δια νά θερμαίνωνται περισσότερον εις τήν άγάπην τοΰ Θεοΰ, καί εις το μίσος τοΰ εαυτοΰ των. Αι ρηθεγσαι δμως άρεταί, ημπορουν νά προξενήσουν είς έ"κείνους όποΰ βάλλουν δλον τους τό θεμέλιον εις αύτάς, περισσοτέραν βλάβην από τάς φανεράς αμαρτίας" δχι εξ αιτίας αυ τών (διότι, αύταίς ειναι δλαις άγιώταταις), άλλ' εξ αιτίας εκείνων όποΰ τάς μεταχειρίζονται, επειδή, αυτοί προσέχοντες (1) Σημείωσαι, δτι, κατά τούς Θεολόγους, βλάβη τοϋ Θεοϋ λέ γεται, *άθι αμαρτία άπλώς, διατΐ βλάπτει" πληγώνει, καί έναντιεϊται είς τόν Θιόν. Καί καθ' 8 μέν αδτη είναι μη δν, βλάπτει και έναντι είται είς τό είναι τοϋ θεοϋ" καθ' 3 κακόν, βλάπτει τήν αγαθότητα τοϋ Θεοϋ" καθ' 8 ασθένεια καί αδυναμία, βλάπτει τήν Δύναμίν του" καθ' σ άγνωιία, βλάπτει την σοφ^αν του. Και άπλώς, καθ' σ αϋτη ειναν καί λέγεται άτελειότης, και ελλειψις, βλάπτει καί έναντιεϊται είς τάς άπειρου; τελειότητας τοϋ Θε">ϋ" καί καθ' 8 παράβασις, καί άνομία, βλάπτει καί πληγόνει τούς νόθους, και τάς έντολάς τοϋ εοϋ" καί καθώς, *άθε λόγος, κατά Θεοΰ λεγόμενο;, ονομάζεται βλασφη μία, δια τΐ βλάπτει τήν φήμην καί τό όνομα τοϋ Θεοϋ" οϋτω καί κάθε αμαρτία βλάβη λέγεται τοϋ Θιοϋ, ού μόνον ό'τι καθ' έαυτήν έναντιεϊται ώς άκρον κακόν είς τό άκρον καλόν, άλλ' δτι καί ώς παρά των Κτισμάτων γινομένη, κάμνει νά βλασφηρ,ήται, ό τούτων Κτί στης, πως είναι καί αύτός τοιουτος κακός, καί άκολούθως ό'τι εκτισε καί ταϋτα κακά" καθώς καϊ ή αρετή των Κτισμάτων, κάμνει νά δοζάζηται καί δ Κτίστης αύτών. 1*

24 4 ΑΟΓΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. είς αύτάς μόνον, άφίνουν την καρδίαντους νά τρέχη είς τά θε λήματα τά εδικά των, καί του διαβόλου" ό όποιος βλέποντάς τους, πώς εύγαίνουν από την ί'σιαν στράταν, τούς άφίνει, δχι μόνον να άγωνίζωνται μετά χαράς ε'ις αύτούς τούς σωματι κούς αγώνας, άλλά άκόμη νά εκτείνωνται, κατά τον μάταιον λογισμόν τους, καί εως εις τάς τρυφάς του Παραδείσου. "Ο θεν καί νομίζουν οί τοιουτοι πώς ύψώθησαν εως είς τά τάγ ματα των Αγγέλων, και πώς αισθάνονται τον Θεών μέσα τους" καί καποτε, βυθισμενοι οντες είς καποιαις με7ιέταις, καί λογισμούς περιέργους καί υψηλούς, νομίζουν πώς άφησαν σχε δόν τον Κόσμον τουτον, καί ήρπάγησαν εως τρίτου ουρανου. Άλλά, είς πόσα σφάλματα είναι περιπεπλεγμένοι οί τοιου τοι, καί πόσον ειναι μακράν από τήν άληθινήν τελειότητα, ημπορεγ νά τό καταλάβη κάθε ενας άπό την ζωήν, καί τά ήθη τους. Διότι αυτοί θέλουν νά προτιμώνται άπό τούς άλλους είς κάθε πράγμα" ειναι ίδιορρυθμοι, καί ίσχυρογνώμονες είς κάθε τους θέλημα" ειναι, τυφλοί μεν είς όλα τά εδικά τους, επιμε λείς δέ εξετασταί είς τούς λόγους κ«ί πράξεις τών άλλων, εάν τούς έγγίση τινάς ολίγον ε'ις τήν ματαίαν ύπόληψιν της τιμής, όπου αυτοί νομίζουν πώς εχουν, καί όπου θέλουν νά τούς εχουν και οί άλλοι" ή εάν τούς έμποδίση άπό έκείναις ταίς ευλάβειαις, καί ταίς άρεταγς, όπου μεταχειρίζονται (ό Θεός φυλάξοι! ) ευθύς συγχύζονται, ευθύς άνάπτουν όλοι άπό τον θυμόν, καί γίνονται άλλοι εξ άλλων. Καί, άνίσως ό Θεός, θέλωντας νά τούς φέρη είς τήν έπίγνωσιν του εαυτου των, καί ε'ις τήν άληθινήν στράταν της τελειότητος, τούς στείλη θλίψεις καί άρρωστείας, ή παραχωρήστι νά τούς ελθουν διωγμοί, (οί όποίοι είναι τό μεέγγι, ήγουν, τό δοκιμαστήριον όπου δοκιμάζει τούς γνησίους καί αληθινούς δού λους του), τότε φανερώνουν τά κρυπτά της καρδίας των, πώς ειναι διεφθαρμένα άπό τήν ύπερηφάνειαν. Διότι, είς κάθε λυπηρόν συμβεβηκός όπο53 τύχη, δέν θέλουν νά υποταχθουν είς τό θέλημα του Θεου, μένοντες αναπαυμενοι είς τάζ δικαίας, άν καί

25 ΜΕΡΟΣ Α'. ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Α'. 5 αποκρυφους Κρίσεις του Θεοΰ, οΰτε θέλουν κατά το παρά δειγμα του ταπεινωθέντος και παθόντος υίοΰ αυτου, του Κυρίου τι/χων Ίησοΰ Χριστου, νά ταπεινωθουν ύποκάτω πάντων των κτισμάτων, εχοντες δια αγαπητους φίλους των τούς διώκτας, ώς οργανα της Θείας Άγαθότητος, καί συνεργους της σωτη ρίας των. "Οθεν είναι φανερον πώς εϋρίσκωνται εις μεγάλον κίνδυνον. Διότι, εχοντες τον εσωτερικον όφθαλμόν, ηγουν τον νοΰν τους, έσκοτισμένον, βλέπουσι με εκεινον τον εαυτόν τους" καί στοχαζόμενοι τάς έξωτερικάς πράξεις όπου κάμνουν, πώς είναι καλαί, νομίζουν πώς εφθασαν είς τήν τελειότητα" καί τοιουτοτρό πως ϋπερηφανευόμενοι, κατακρίνουν τούς άλλους. Δια τοΰτο δεν είναι δυνατον νά μεταστρέψη άλλος τινάς τούς τοιούτους, πάρεξ μία ξεχωριστή βοήθεια του Θεοΰ. Ότι εύκολώτερον μετατρέπεται είς τό καλον ό φανερος αμαρτωλός, παρά ό απόκρυ φος, καί σκεπασμένος μέ το κάλυμμα των φαινομένων αρετών. Τώρα λοιπον όπου έγνώρισες πολλά καθαρά, δτι η πνευμα τική ζωή καί τελειότης δεν στέκεται είς αύτάς τάς άρετάς, όποΰ εΐπαμεν, ηξευρε πώς δεν συνίσταται αΰτη είς άλλα, πα ρά (1) είς τήν επίγνωσιν της Άγαθότητος καί μεγαλειότα τος του Θεοΰ, καί της εδικης μας ούτιδανότητος, καί κλί σεως είς κάθε κακόν" είς τήν άγάπην του Θεοΰ, καί είς το μι σος τοϋ έαυτοΰ μας" είς τήν ύποταγήν, δχι μόνον τοΰ Θεοΰ, αλλά καί ολων των κτισμάτων, δι' άγάπην Θεοΰ" είς τήν ( I ) Ορα άγαπητέ, πόσον άρϊστη είναι ή τάξις καί μέθοδος, όποϋ μεταχειρίζεται το βιβλίον τοϋτο. Επειδή γαρ πασα έξις, καί τέχνη, άπό τοϋ τέλους εϊδοποιείται, «ατά τό ψιλοσοφικόν αξίωμα καί τό τέλος προσποιούαενον, κα'ι σκοπούμενον κατά διάνοιαν, αρχή γίνεται καί αιτία της εργασίας καί επιχειρήσεως κάθε πράγματος : διά τοϋτο καί ή βίβλος αύτη, προτητερα άπό κάβε άλλο, προθέτει έδδ εις την αρχήν, τήν τελειότητα, καί τό τέλος ό'λου τούτου τοϋ αοράτου Πολέμου" ϊνα, γνωρίζοντες αύτό δλοι έκέίνοι όποϋ εχουν \ά πολεμη θουν, μή πλανηθώσι πρός άλλο καί άλλο, άλλά πρός αύτό, ωσάν είς σημείον καί πρός ον όρον, δλας τάς πράζεις των άπευθύνωσιν.

26 β ΑΟΡΑΤΟ2 ΠΟΛΕΜΟΣ. άποστροφήν μεν κάθε εδικοΰ μας θελήματος, τελείαν δε ύ- πακοήν είς το θείον θέλημα" καί προς τούτοις, εις το νά θέλωμεν δλα αυτά, καί νά τά κάνωμεν καθαρώς, είς δόξαν Θεοΰ (1) καί δια μόνην τήν αύτοΰ άρέσκειαν, καί διατί ετζι θέλει καί αυτός, καί ετζι πρέπει νά τον άγαπώμεν, καί νά τον δουλεύωμεν». Ούτος ειναι ό νόμος της χείρα τοΰ ίδίου Θεοΰ εις τάς καρδίας Αύτη είναι η άπάρνησις του εαυτου μας, αγάπης, ό εγγεγραμμένος άπέ την των πιστων δουλων του. την οποίαν ζητεί άπο ημάς ό] Θεός. Ούτος ειναι ό γλυκύς ζυγος τοΰ Ίησοΰ, και το φορτίον του το ελαφρόν. Αύτη είναι η υποταγή προς το θείον θέλημα, εις την οποίαν μας προσκαλεί ό λυτρωτής ημών καί Διδάσκαλος μέ το παράδειγμα το εδικόν του, καί μέ την φωνήν του (2). "Οθεν, σύ αδελφέ, όπου ποθείς νά φθάσης είς τό ΰψος ταύ της της τελειότητος, επειδή καί είναι χρεία νά κάμης μίαν παντοτεινήν βίαν εις τόν εαυτόν σου, δια νά νικήσης άν- (1) Δια τοϋτο καί ό θείος Απόστολος προστάζει νά χάμνωμϊν γε νικως ολα μας τά εργα διά μόνην τήν δεξιάν τον Θεοϋ, λέγων. αειτε» οΰν Ισθίετε" είτε πίνετε' είτε τι ποιείτε" πάντα ^είς δόζαν Θεοϋ η ποιείτε», (ά. Κορ. ί. 31). (2) Καί αληθώς, τό νά ΰποτασσόμεθα εις τό θέλ/μα τοϋ Θεοϋ πάντοτε, καί νά προτιμώμέν αΰ τό άπό τό Ιδικόν μας, κ«ί μέ τήν φωννίν του μας τό έδίδα;εν ό αρχηγός καί τελειωτής της Σωτηρίας μας Ιησοϋς, παραγγειλα; νά ποοσευχώμεθα, και νά λέγωμεν «Πά τερ ημών ό έν τοις οϋρανοΐς γεννηθήτω τό θέλ/ιμά σου ώς έν ούρανω, καί επί ιής γης». (Ματθ. ς". 10.) κοτί μέ τό παράδειγμά του" διατί, καί είς τήν αρχήν τή; ζωης του, εύθύς δποϋ έμβήκεν εις τόν Κόσμον, τό θέλημα τοϋ Θεοϋ έζήτησε νά κάμη, κατά τόν ϊΐαϋλον λέγοντα. Δί 6 εϊσερχόμενες εις τόν Κόσμον λέγει, «ίδοΰ η*ω τοϋ η ποιησα; δ Θεός τό θέλημα σου», (έβρ. ί. ς. 9.) καί εί; τό μέσον τοϋ Ευαγγελίου του, τοϋτο έλεγε «κχταβέβηκα έκ τοϋ ούρανοϋ,» ούχ' ί'να ποιώ τό θέλημα τό έμόν, άλλά τό θέλημα τοϋ πέμψαντός» με»" (ΐωάν. ς', 38.) καί είς τό τέλος της ζωης του, αύτό τοϋτο Ιπεσφράγισε λέγων, έν τη προσευχή" «Πάτερ μή τό θελημα μου, άλλά» τό σόν γενέσθω» (Αουκ. κβ'{ 42).

27 ΜΕΡΟΣ Α'. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 7 δρείως, καί νά Ιξουδενώσττις δλα τά θεληματα μεγάλα καί μι κρά, εξ ανάγκης πρέπει νά ετοιμασθϊίς μέ κάθε προθυμίαν της ψυχης σου είς τουτον τον πόλεμον" (διότι, ό στέφανος δεν δί δεται εις άλλον, παρά είς τον άνδρείον πολεμιστήν)- ό όποίος πόλεμος, καθώς είναι δυσκολώτερος από κάθε άλλον πόλεμον, (διότι πολεμοΰντες εναντίον του έαυτοΰ μας, εν ταύτώ πολεμούμεθα άπο τον ιδιον εαυτόν μας), ετζι καί η νίκη όπου κάμνομεν ε'ις αυτόν, θελει είναι ενδοξοτερα άπο κάθε άλλην, καί πλέον ευπρόσδεκτος είς τον Θεόν. "Οτι άνίσως έπιμεληθίίς νά θανατωσης τα άτακτα πάθη σου, καί τάς επιθυμίας καί θελήματά σου, θέλεις άρέσης είς τον Θεόν περισσότερον, καί θέ λεις τον δουλεΰσης καλλίτερα, παρά νά μαστιγώνεσαι μέχρις αιματος, καί νά νηστευης περισσότερον άπο τους παλαιους ερημίτας, καί παρά νά επιστρέψης είς τό καλόν χιλιάδας ψυ χών, ώντας έσύ κυριευμένος άπο τά πάθη (1). Διότι, άγκαλά και ό Θεός άγαπα περισσότερον την επι στροφήν τών ψυχών, παρά την άπονέκρωσιν ενός μικρου θελή ματος" δμως εσύ, αγαπητέ, δεν πρέπει νά θέ7.ης, ουδε νά κάμνης άλλο πλέον κυριώτερον, παρά εκείνο όπου ό Θεός ζητεί, καί θέλει πλέον σφικτώς άπο Ισε" δτι αυτός, βεβαιότατα καλ λίτερα ευχαριστειται είς τό νά αγωνίζεσαι διά νά άπονεκρώνης εσύ τά εδικά σου πάθη, παρά είς τό νά τον δουλεύης είς κάθε άλλο πράγμα, καν ήναι μεγάλον, καί πολύ, παραβλέπωντας τά πάθη σου. ί,,^τώρα λοιπόν, όποΰ εμαθες είς τί συνίσταται η χριστιανική τελειότης, καί δτι διά νά την αποκτησης πρέπει νά εχης Ινα παντοτινόν καί σκληρότατον πδλεμον εναντίον τοΰ έαυτοΰ σου, ειναι χρεία νά προμηθευθής από τέσσαρα πράγματα, ωσάν άπό (1) Τα αυτ* σχεδόν λέγει και ό άβοάς ίσαάκ λόγ. κγ'. σελις 136. ενθα φησί «κρείσσον γάρ σοι σεαυτόν λϋααι τοϋ συνδέσμου τί,ς άμαρτίας, ΐ έλευρ.ερώσαι δούλους έκ δουλείας»" καί αλλα πολλά σύμ φωνα τοις Ινταϋθα διδασκομένοις' άνάγνωθι καί τον νς''. λόγον αύτον,. σελ '

28 8 Α0ΡΑΤ02 ΠΟΛΕΜΟΣ. άρματα ασφαλέστατα καί αναγκαιότατα, δια νά γίνης νικτρ της εις αυτόν τον άόρατον πόλεμον, καί νά λάβης τον στέφανον' τα όποϊα είναι ταΰτα' ά., τό νά μην θαρρεύεσαι ποτε εις τον εαυτόν σου" β'., τό νά εχης πάντοτε δλον σου τό θάρρος καί την ελπίδα είς τον Θεόν' γ'., τό νά αγωνίζεσαι πάντοτε" καί δ'., τό νά προσεύχεσαι. Δια τα όποια, θέλω όμιλήσει ξε χωριστά, σύν Θεω, μέ είίκολην συντομίαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. Όχι πρέπει νά πισζεύωμεν, ονζε νά θαρρενώμεθά ποτε είς τύν εαυτόν μας. Τό νά μην θαρρεύεσαι είς τον εαυτόν σου (1), αγαπητέ μοϊ άδελφέ, είναι τόσον άναγκαίον εις τοΰτον τον πόλεμον, όποΰ χωρίς αυτό, ας εισαι βέβαιος, δτι, όχι μόνον δέν θέλεις δυνη - θ?ίς νά επιτύχης την νίκην όπου επιθυμείς, άλλ' ουτε κ$ν νά άντισταθίίς είς 'ένα παραμικρόν' καί τβυτο, άς έκτυπωθΐί κα λώς είς τον νοΰν σου. Διότι, ημείς όντες φυσικά διεφθαρμένοι από τον καιρόν της παραβάσεως τοΰ Αδάμ, εχομεν είς μίαν (1) ό προφητης Ιερεμία; έπι/.ατάρατον ονομάζει, και άποστάτην τοϋ εοϋ, έκεΐνον όποϋ θαρρεύεται καί έλπίζει είς τον εαυτόν του" λέ γων «Τάδε λέγει Κύριος" έπ'.κατα'ρατος 8ς τήν ελπίδα εχει έπ' άν-» θρωπον και στηρίσει βάρκα βραχίονος αϋτοϋ έπ' αύτόν, καί άπό Τι Κυρίου άποστί, ή καρδία αυτοϋ» (ιζ'. δ.). Τουτο γαρ τό ρητόν Ιίρμηνεύων δ μέγας Βασίλειος λέγει δτι, δια μεν τοϋ, δς έ'χ«την ελπί δα αύτοϋ έπ' άνδρωπον έφανέρωβεν ό προφητης τό νά μην έλπίζωμεν είς άλλον δια δέ τοϋ, καί στηρίσει σάρ*α βρανίονος αύτοϋ, έφανέρωσε τό νά έλπίζωμεν είς τον εαυτόν μας" καί τά δύω δέ ταϋτα τά όνόμασεν άποστασίαν άπό Θεοϋ ζόρα κατά πλάτος, μβ'.). Καί κατ" άλ λον δέ τρόπον τό ρητόν τοϋτο έρμηνευόμενον, τρέ/οντας συμπεραίνει, δτι είναι έπικατάρατος, καί αποστάτης, εκείνος όποϋ ελπίζει είς τόν εαυτόν του. Διατί, άνίσως λέγη, δτι όποιος ελπίζει είς άνθρωπον είναι έπικατάρατος, καί τοϋ εοϋ άποστάτης. (5ρα καί εδώ πόσον αρίστη είναι ή τάξις, όποϋ μεταχειρίζεται τό βιβλίον τοϋτο" δια τί αρχίζει τον πόλεμον άπό την φιλαυτίαν, ητις είναι ή προκαταρκτική αίτία καί ρίζα, χαΐ άρχή όλων των άλλων παθων καί κακιων.

29 ΜΕΡΟΣ Α'. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 9 *εγάλην ύπόληψιν τον εαυτόν μας' ή όποία, άγκαλά καί δέν ει.ναι ττι αληθεια άλλο τι, παρά ενα ψευδος καί ουδεν, ήμεγς ομως, νο χίζο/λεν μέ μίαν απατηλήν πρόληψιν, πώς είμεθα κά ποιον τι (1). Τοΰτο είναι ενα ελάττωμα, όπου πολλά δύσκολα γνωρίζεται, καί όπου δέν ειναι άρεστόν εις τούς όφθαλμούς του θεοΰ, δστις άγαπα νά έ'χωμεν ήμείς μίαν άδολον γνώσιν αυ τής της βεβαιοτατης αληθείας. Δηλαδη, νά ήξεύρωμεν, ότι, κάθε χάρις, καί αρετή, προ έρχεται εις ημάς από αυτόν μόνον, όπου ειναι ή πτιγη παντός αγαθοΰ" καί δτι, από ημάς, δέν ημπορεγ νά προέλθη κοϊνένα καλόν, ούτε κανενας καλός λογισμός, όπου νά τοΰ άρέση. Καί άγκαλά αύτη η άναγκαιοτάτη αλήθεια (ήγουν, τό νά μή πιστεύωμεν εις τον εαυτόν μας) είναι εργον της θείας του χειρός, όπου συνηθίζει νά την δίδη είς τούς ήγαπημένους του φίλους, πότε μέ εμπνεύσεις καί φωτισμούς, πότε μέ σκληράς μαστι γώσεις και θλιψεις, πότε μέ βιαιους, καί σχεδόν άνικήτους πειρασμούς, καί πότε μέ άλλα μέσα, όπου ήμείς δέν κατα- (1) Τό να νομ.ίζωμεν δτι ειμεθα κάποιον τι" τοϋτο όναμάζεται ΟΪ'/ισις, ήτις είναι ενα πάθος, όποϋ γεννάται μέν άπό τ^ν φιλαυτίαν, γεννί δε αύτό πάλιν, καί γίνεται ρίζα καϊ άρχή καί αιτία δλων των άλλων παθών τόσον δέ λεπτόν καί κρυφόν πάθος είναι ή οΐησις αϋτή, είς τρόπον όποϋ, διά τ"ίιν πολλήν λεπτότητά του, ούόέ τό αισθάνον ται ολότελα έκεΐνοι όποϋ ιό έχουν δσον δμως ειναι λεπτον καί κρυ φόν, τόσον είναι καί μέγα κακόν. Δια τϊ, τήν πρώτην έχείνην πόρταν τοϋ νοός, άπό τήν όποίαν μέλλει νά έ μβη ή χάρις τοϋ Θεοϋ, καί νά κατοικήσει είς τόν άνθρωπον, αύτό τό κατάρατον πάθος στέκει καί τήν κλειει, καί δέν άφίνει τήν χάριν νά εΐ^έλθη" ητις μέ δικαιον τρό πον αναχωρεί" πώς γαρ δύναται νά έλθη ή χάρις νά φωτίσει, ή νά βο/,θήσ>1 τόν άνθρωπον εκείνον, δποϋ νομίζει πώς είναι τί μέγα ; πώς είναι σοφός ; καί πώς δέν έχει χρείαν άπό άλλου βοήθιιαν ; ό Κύριος νά μας λυτρώσνι άπό τοιουτον έωιφορικόν πάθος *αί νότνμα" τοϋς εχοντας τό πάθος τοϋτο τ?,ς οίϊίσεως, ταλανίζει ό Θιός διά τοϋ προ φήτου, λέγων αούαί οί συνετοί έν έβυτοίς, καί ένώπιον αυτών επι στήμονες», (ήσ. ε. 21)" καί ό Απόστολος μας παοαγγέλλει τοϋτο" <ί Μή γίνβσθε φρόνιμοι παρ' έαυτοΐς» (Ρωμ. ιβ'. 16.) καί ό Σολομών α Μή ϊσθ» φρόνιμος παρά σεαυτώ» (Παρ. γ'. 7)"

30 10 ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟ^. λαμβάνομεν" μέ δλα ταυτα, θελει νά γίνεται καϊ εκ μέρους μας εκείνο, όπου ανήκει, καί είναι δυνατον εις ημάς. Δια τοΰτο λοιπόν, άδελφέ μου, σου σημειώνω εδώ τεσσαρας τρό πους, με τους όποίους Ημπορείς, Θεοΰ βοηθοΰντος, νά επιτυχής1 αύτήν την άπιστίαν του έαυτοΰ σου, ίίτοι, του νά μην θαρρεύεσαι ποτέ εις τον εαυτόν σου. Ό ά. ειναι, το νά γνωρίσης την ούτιδανότητά σου (1), και νά συλλογισθίίς, δτι άφ' εαυτου σου δεν ήμπορεΐς νά κάμης κανένα καλον, διά τό όποιον νά γένης άξιος της βασιλείας των ουρανων.. Ό β'. τό νά ζητϊίς είς τουτο πολλάκις βοήθειαν από τόν. Θεόν, μέ θερμάς, καί ταπεινάς δεησεις" επειδή αυτό, ειναι χάρισμα εδικόν του" και αν θέλης νά τό λάβης, πρέπει πρώτον νά στοχασθϊίς τον εαυτόν σου, δχι μόνον γυμνόν άπό αυτήν τήν γνώσιν του έαυτοΰ σου, άλλά καί κατά πάντα άδΰνατον νά τήν αποκτησης- επειτα, νά παρρησιασθίίς πολλάκις εμπρός εις τήν τοΰ Θεοΰ μεγαλειότητα" καί πιστεύων στερεώς, δτι, διά τό Πέλαγος της εύσπλαγχνίας του, θέλει σου τήν δώσει, 2ταν αυτός γνωρίζη, μή άμφίβαλε τελείως, δτι θέλεις τήν απολαυσες. Ό γ'. τρόπος είναι, τό νά συνηθίσης νά φοβήσαι πάντοτε τόν εαυτόν σου, νά φοβησαι τους αναριθμήτους εχθρούς" εις τούς όποιους, δεν εΐσαι δυνατός νά κάμης ουδε παραμικράν άνθίστασιν" νά φοβησαι τήν μακράν τους συνήθειαν εις τό νά (1) Λιά τοϋτο λέγει ό θείος Χρυσόστομος, δτι, οποιος νομίζει τόν εαυτόν του πώς είναι τό ούδέν, εκείνος περισσότερον άπό ολους γνωρίζει τόν εαυτόν του" «ούτος μάλιστα έστιν ό έαυτόν είδως, 6 η μηδέν έαυτόν είναι νομίζων». 0 δεθείος Μάξιμος αλρετής δρος ές'ιν, 'η η της ανθρωπϊνής ασθενείας κατ' έπίγνωσιν πρός τήν θείχν δύναμιν» ενωσιςη (Κεφ. οθ'. τις ί. έκατονταδ. σελ της φιλοκαλλ 0 Πέτρος ό Δαμασκηνός" «ούδιν κρε'ίττον τοϋ γνώναι τήν οίκείαν > άσθένειαν καί άγνωσίαν ούδέ χείρον τοϋ ταϋτα άγνοείνη. (Φιλοκ. «λ Περ'ί τοϋ μή άπογινώσκειν).

31 ΜΕΡΟΣ Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 11 πολεμουν" τάς πανουργίας' τά στρατηγήματα των" τάς με ταμορφώσεις των είς αγγέλους φωτός" τάς αναριθμητους τέχνας, καί παγίδας, όπου σου στένουν άποκρύφως είς την ίδίαν στράταν της άρετής. Ό δ'. τρόπος ειναι, δταν πέσης εις κανένα ελάττωμα να άπεράσης πλέον ζωντανά είς την σκέψιν της άκρας άδυναμίας σου" επειδή, δι' αύτό τό τέλος έπαραχώρησεν ό Θεος νά πέσης, δια νά γνωρίσης καλλίτερα τήν ασθένειάν σου (1), καί ετζι νά μάθτις, οχ ι μόνον νά καταφρονίίς εσύ ό ϊδιος τον εαυτόν σου ως πολλά ουτιδανόν, άλλα καϊ νά θέλης νά καταφρονησα», καί άπο τούς άλλους ως τοιουτος ασθενής. "Οτι, χωρίς αυτήν τήν θέλησιν, δεν είναι δυνατον νά γένη αύτη ή ενάρετος απιστία του έαυτοΰ σου" ή όποία εχει το θεμέλιόν της είς τήν άληθινήν (0 Οχι μόνον δταν πέσϊι τινάς είς κανένα άαάρτημα, άλ^ά και δταν πέση είς διαφόρους δυστοχίας, περιστά-εις, καί θλιψεις, καί μά λιστα εις ασθενείας σωματικάς καί πολυχρονίους, πρέπει νά γ<ο}ρίζϊι ε*ς τήν ταπεινών γνώσιν τοϋ έαυτοϋ του καί τις αδυναμίας του, καί νά ταπεινοϋνται" δτι διά τουτο τό τέλος και τον σκοπόν παραχω ρουνται άπο τόν Θεόν νά {Λας έ'ρχωνται όλοι άπλώ; οί πειρασμοί οί έκ τοϋ Α'.αβόλου, οί έκ τών ανθρώπων, καί οί έκ της φάσεως. Οθεν καί ό Απόιτολος τοϋτο τό τέλος στοχαζόμενος, έλεγεν δτι διά τοϋτο καί μόνον τοϋ Ακολούθησαν οί έν τη Ασία θανατηφόροι πειρατμοί. «Αλλ' αύτοί έν έαυτοίς τό άπόκριμα τοϋ θανάτου έσ/ηκ«μ.εν, ίνα» μή πεποιθότες ωμεν έφ' έαυτοίς, άλλ' έπί τω εω, τω έγείροντι τοΰς νεκρούς», (β. Κορ. α'. 9 ). Καί Χιά νά είπω μέ ιυντομίαν δποιος θέλει νά γνωρίση τήν άσθένειάν του εμπράκτως, άς παρατηρηση, οχι πολλού καιρού, άλλά μιας μόνης ημέρας λογισμούς, καί λογια, χαί εργα, ίπού έσυλλογίσθη, ναί έ>άλησε, καί εκαμε' καί ευ ρισκοντας δτι οί περισσότεροί του λογισμοί, καί λόγια, καί εργα, είναι σφαλτά, στραβά, μωρά, καί κακά" έχ. της δοκιμης ταύτης εχει νά καταλάβη πόσον είναι ασθενής ό εαυτός του, καί έκ της καταλήψεως ταυτης ναϊ άληθοϋ; γνώσεως, εξάνπατο; έχει νά ταπεινωθτ,, καί είς τό έξης νά μήν έλπίζη εις έαυτόν δχι όλιγώτερον από τά άνω είρημενα θέλει μάς φέρει είς τήν έπίγνωσιν της άιθενείας μας, γ, υλική αρ χή τοϋ είναί μας, ήγουν, ό'ταν στοχαιθώμεν πως τό είναϊ μας, δέν είναι άλλο, παρά μία ουγχαμερά μύξα σπέρματος, καί καταμήνια αι ματα, τά δποία είναι τόσον βρομερά καί συγχαμερά, όποϋ ό άνθρωπος δέν ήμπορεί νά υποφέρη τήν βρόμαν καί δυσωδίαν των. *

32 12 ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ταπείνωσιν, καί είς τήν είρημένην 'έμπρακτον γνώσιν της δο κιμής. "Οθεν, καθ' Ινας βλέπει πόσον είναι άναγκαιον εις εκεινον όπου θέλει νά ένωθίί μέ το ούράνιον φως, το νά γνωρίση τον εαυτον του" την όποίαν γνώσιν συνηθίζει η εύσπλαγχνία του Θεοΰ νά την δίδη εις τούς ύπερηφάνους καί προληπτικους, δια μέσου πτώσεων, άφίνωντάς τους δηλαδη με δίκαιον τρόπον νά πίπτουν είς κάνένα ελάττωμα (άπο το όποίον λογιάζουν πώς ημπορουν νά φυλαχθοΰν) διά νά γνωρίσουν την άδυναμίαν τους, και νά μη θαρρεύωνται πλέον είς τον εαυτόν τους ολότελα. Άλλά τουτο τό μέσον, το ουτως άθλιον καί άναγκαστικόν, δεν εχει συνήθειαν νά το μεταχειρίζεται πάντοτε ό Θεός, πάρεξ, δταν τά άλλα μέσα, τα πλέον ελευθερώτερα, όπου εΐπαμεν, δεν προξενήσουν είς τον άνθρωπον τήν τοιαύτην έπίγνωσιν του εαυτου του" τότε γάρ παραχωρεί νά πέση ό άνθρωπος είς σφάλματα τόσον μεγαλήτερα, η μικρότερα, δσον είναι μεγαλήτερα, η μικρότερα καί ή υπερηφάνεια, και ύπόληψις, όπου εχει είς τον εαυτόν του" ώστε, δπου δεν ευρίσκεται κάμμία τοιαύτη ύπδληψις, καθώς εστάθη είς τήν Παρθένον Μαρίαν, εκεί δεν θέλει ειναι παρομοίως ούδε κάμμία πτώσις" λοιπόν, βταν Ισυ πέσης, τρέξε παρευθύς με τον λογισμόν είς τήν ταπεινήν γνώσιν του εαυτου σου, καί με ενοχλητικήν προσευχήν ζήτησε από τον Θεόν νά σου δώση τό άληθινόν φως, διά νά γνωρίσης τήν ούτιδανότητά σου, και νά μή θαρρεύεσαι παντελώς είς τον εαυτόν σου, εάν θέλης νά μή μεταπέσης πά λιν, και μερικαίς φοραίς είς βαρυτέραν βλάβην καί φθοράν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Πβ[,ϊ τής (ΐς Θιδν έλπίδυς, χαί πβποιθησεως. Α.γκαλά και ειναι τόσον αναγκαιον είς αυτόν τον πόλεμον, τό νά μή θαρρευώμεθα είς τον εαυτόν μας, καθώς εΐπαμεν, μέ δλον τοϋτο, εάν άπελπισθώμεν μόνον, ηγουν, έάν άποβάλωμεν

33 ΜΕΡΟΣ Α'. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 13 μόνον κάθε Θάρρος του εαυτου μας, βέβαια, η θέλομεν δοθτί εις ιρυγήν, ή θέλομεν νικπθώμεν, καί κυριευθώμεν άπο τούς εχθρούς. Δια τουτο, κοντά είς την τελείαν άπάρνησιν του έαυτοΰ μας, χρειάζεται ακόμη καί ή εντελης έλπίς καί πεποίθησις είς τον Θεόν, ελπίζοντες δηλαδή άπο αυτόν μόνον κάθε καλον, καί κά θε βοήθειαν, καί νίκην. Διότι, καθώς άπο τον εαυτόν μας, έπου ειμεθα το ουδεν, άλλο τι δεν προσμένομεν, παρά έγκρεμνισμους και πεσίματα, διά. τά όπογα καί πρέπει νά άπελπιοθώμεν άπο τον έαυτόν μας παντελως' τοιουτοτρόπο^ς θέλομεν απολαύσει έξάπαντος άπο τον Θεόν κάθε νίκην, εύθύς όπου άρματώσωμεν τήν καρδίαν μας μέ μίαν ζωντανήν ελπί δα είς αυτόν, πώς 'έχομεν νά λάβωμεν τήν βοήθειάν του" κατ' εκείνο τό ψαλμικόν" «έπ' αύτώ ήλπισεν ή καρδία μου,» και έβοηθήθην». (Ψαλ. κζ'. 9.) Ταύτην δε τήν ελπίδα, όμοΰ κα! βοήθειαν, ήμποροΰμεν νά έπιτύχωμεν διά τέσσαρα αιτια" ά, διά τΐ τήν ζητοΰμεν από ενα Θεόν, δστις, μέ τό νά ^ναι Παντοδύναμος, δ,τι θέλει δύναται νά κάμη, καί ακολούθως δύναται νά βοηθ'ήση καί ημάς. Β'. Διά τί, τήν ζητοΰμεν άπο ενα Θεόν, οστις, μέ τό νά ήναι απείρως σοφός, ολα τά πάντα γνωρίζε; μέ άκραν τε7>ειότητα, καί επομένως ήξεύρει δλον εκείνο όπου άρμόζει είς τήν σωτηρίαν μας. Γ'. Διά τί ζητοΰμεν αυτήν τήν.βοήθειαν, άπο ενα Θεόν, δστις, διά νά ήναι απείρως αγαθός, μέ μίαν άρρητον άγάπην και θέλησιν στέκεται πάντοτε Ιτοιμος διά νά δώση από ώραν εις ώραν, καί από στιγμήν είς στιγμήν, δλην τήν βοήθειαν όπου μας χρειάζεται, διά τήν Πνευματικήν καί δλόκληρον νί κην τοΰ έαυτοΰ μας, εύθύς όπου τρέξωμεν έίς τάς άγκάλας του μέ βεβαίαν ελπίδα. Καί πώς ειναι δυνατόν, ό Καλός εκείνος Ποιμένας μας, όπου ετρεχε τριαντατρείς χρόνους ζητώντας τό άπολωλός πρόβατον, με τόσον δυνατάς φωνάς, όπου έβραγχνίασεν ό λάρυγξ του ; όποΰ έπεριπάτησε στράταν τόσον κοπιαστικών, καί ακανθώδη ;

34 14 ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. όπου εχυσεν ολον του τό αίμα, και εδωκε την ζωήν ; Πώς είναι δυνατόν, λέγω, τώρα όποΰ αυτό τό πρόβατον ακολουθεί όπίσω του, καί μέ έπιθυμίαν φωνάζει, καί τον παρακαλεί, νά μή γυρίση είς αυτό τούς οφθαλμους του ; πώς δυναται νά μήν του άκουση ; καϊ νά μην τό βάλη είς τούς θείους του ώμους, κά νοντας Έορτήν μέ δλους τούς Άγγέλους του ουρανου ; Και άνίσως ό Θεός ημών δεν παύση άπό τό νά γυρεύη μέ μεγάλην επιμέλειαν καί άγάπην, νά ευρη κατά την Εύαγγελικήν δραχμην, τον τυφλόν, κα! κωφόν άμαρτωλόν, πώς είναι τρόπος τώρα νά εγκαταλειψη αυτόν, φωνάζει, καί καλεί τον εδικόν του Ποιμένα; όπου, ωσάν χαίμένον πρόβατον, Καί ποίος θέλει πιστεύσει ποτέ, πώς ό Θεός, όποΰ κρουει πάντοτε την καρδίαν του ανθρώπου, επιθυμώντας νά έμβίί μέσα, καϊ νά δειπνήση, κατά την Ίεράν Άποκχλυψιν (1), κοινωνώντας ε'ις αυτόν τά χαρίσματα του, πώς, δταν του άνοίγη την καρδίαν ό άνθρω πος, καί τον προσκαλίί, αυτός νά κάμη έκουσίως τον κωφόν, και νά μή θέλη νά έ'μβη ; Ό Δ'. τρόπος δια νά αποκτηση τινάς αυτήν τήν εις Θεόν ελπίδα καί βοήθειαν, είναι, τό νά προστρέξης μέ τήν ενθύμησιν εις τήν άλήθειαν των θείων Γραφών" αί όποιαι, είς τόσα μέρη μας άποδείχνουσι φανερά, δτι δεν έ'μεινε ποτέ κατησχυμένος καί αβοήθητος, οποιος ήλπισεν είς τον Θεόν. «Έμβλέ-» ψατε είς αρχαίας γενεάς, καί ίδετε, τίς ένεπίστευσε Κυρίω,» καί κατησχυνθη;» (Σειράχ. β'. 9) (2). Μέ τά τέσσαρα λοιπόν ταυτα άρματα άρματώσου, άδελφέ ( 1) Γ'Γα λόγια της Αποκαλύψεως είναι ταοτα. α; ΐδού εστηκα έπ'ι» τήν δύραν καί κρούω" εάν τις άκούση της φωνής μου, καί άνοϊξη» τήν θύραν, είσελεύσθ[λαι πρός αύτόν, καϊ δειπνήαω ριετ' αύτοϋ, καί «αύτδς [Λϊτ' έμοϋη (γ'. 20.). (2) Δια τοϋτο καί ό βασιλεύς Αυγαρος, άναστηλώσας τήν άχειροποίητον εϊκόνα τοϋ Κυρίου [/.ας, Ιπάνω είς τήν Πόρταν της πόλεως έδέισης, έπέγραψε καί ταϋτα τά λόγια εις αυτήν. «Χριστέ ό Θεός» ό είς σέ έλπίζων, οϋκ αποτυγχάνει ποτέ», (εν τω 2υναξαρις\ της ΐς\ τοϋ Λύγους'.).

35 ΜΕΡΟΣ Α'. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 15 μου, καί άρχισαι τό εργον, καί πολέμισον δια νά νικήσυΐς" καί βέβαια, εκ τουτων Θελεις αποκτήσεις, όχι μόνον την τελείαν εις Θεόν ελπίδα, άλλα καί την τελείαν άπελπισίαν του έαυτοΰ σου. Περί της όποιας ταυτης απελπισίας, δεν λείπω νά σε ενθυμησω, καί εις τουτο τό κεφάλαιον, με τό νά εχης πολλην χρείαν από τήν γνώσιν αύτης" επειδή, ε'ις τόν άνθρωπον είναι τόσον πολλή προσκολλημενη ή υπόληψις του εαυτου του, πώς είναι κάποιον τι, και τόσον λεπτή, όπου σχεδόν πάντοτε ζη" άποκρύορως μέσα εις τήν καρδίανμας, άνκα'ι νάμας φαίνεται πώς εχομεντήν άπελπισίαν εις τόν εαυτόν μας, καί τήν ελπίδα είς τόν Θεόν. "Οθεν, δια νά φευγης έσύ, οσον ημπορεις, τήν τοιαύτην ματαίαν ύπόληψιν, καί νά εργάζεσαι με τήν άπελπισίαν του εαυτου σου, καί μέ τήν ελπίδα ε'ις τόν Θεόν, ειναι χρεία νά προπορεύεται ή σκέψις της άδυναμίας σου, προτήτερα άπό τήν σκέψιν της παντοδυνα μίας του Θεοΰ, καί πάλιν αύταί αϊ δύωόμου, νά προπορεύον ται προτήτερα άπό κάθε μας πράξιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Πώς ημπορεί νά γνωρίαη τινάς εάν εργάζεται με τήν άπελπιοίαν είς τόν ίανιόν τον, χαί με τήν τελειαν είς τόν Θεόν έάπίδα. ϊϊολλαίς φοραίς νομίζουν μερικοί αύθάδεις, πώς δεν εχουν κάνένα θάρρος είς τόν εαυτόν τους, καί πώς δλην τους τήν ελ πίδα καί πεποίθησιν, τήν εχουν είς τόν Θεόν" δμως δεν είναι ετζι" καί άπό τό αποτέλεσμα όπου κάνει είς αυτούς ό ξεπεσμός τους, οταν συμβίί, θέλουν βεβαιωθουν. Διατί, άνίσως αύτοι λυ πουνται είς τόν ξεπεσμόν τους, καί τρόπον τινά, απελπίζονται, και λογιάζουν πώς ημπορουν είς τό εξής νά κάμουν καλόν, τουτο είναι σημείον βέβαιον, δτικαί προ του ξεπεσμου των έθάρρευαν είς τόν εαυτόν τους, καί όχι είς τόν Θεόν. Καί εάν ί λύπη, και απελπισία των ν«ι πολλή, φα,νερόν, δτι κ$ς πολί»

36 16 αόρατος ποαεμος. έθαρροΰσαν εις τον Ιαυτόν τους, καί ολίγον είς τον Θεόν" διότι, δποιος δεν θαρρεύεται πολϋ εις τον εαυτόν του, καί ελπίζει εις τον Θεόν, δταν ξεπέση, δεν θαυμάζεται τόσον πολύ, ουτε λυπειται με ύπερβολην, ωσάν όπου ήξεύρει, δτι τοΰτο συμβαίνει είς αυτόν δια την άδυναμίαν του εαυτου του, καί δια την ολί γον ελπίδα, όπου εχει εις τον Θεόν" μάλιστα τότε άπιστεί περισσότερον εις τον εαυτόν του, καί μέ περισσοτέραν ταπείνωσιν ελπίζει είς τον Θεόν' καί μισώντας περισσότερον από κάθε αλλον τα άτακτα πάθη, όποΰ ειναι η αιτία τοΰ ξεπεσμου του, με Ινα μεγάλον πόνον ησυχον, καί είρηνικόν, δια την βλάβην τοΰ Θεο">, άποκτα μεν την άπιστίαν είς τον εαυτόν του, κα ταδιώκει δε τούς εχθρους του μέχρι θανάτου, με μεγαλητέραν άνδρίαν καί άπόφασιν. Αυτά, όπου ειπα, έπόθουν νά τά συλλογισθουν μερικά υπο κείμενα, όπου νομίζουν πώς ειναι ενάρετα, καί πνευματικά" οί όποιοι, δταν πέσουν είς κανένα ελάττωμα, δεν ημπορουν, ουδε θέλουν νά ειρηνεύσουν" καί μερικαις φοραίς θέλοντες νά ελευθε ρωθουν άπό την πολλήν λύπην, και Ινόχλησιν, όπου προσέρ χεται είς αύτούς άπό την άγάπην τοΰ εαυτου των, τρέχουν παρευθύς, διά τοΰτο καί μόνον, είς τον πνευματικόν Πατέρα" είς τον όποίον, επρεπε κυρίως νά πηγαίνουν, διά νά ξεπλυθουν άπό τον μολυψόν της άμαρτίας, καί νά λάβουν δύναμιν κα τά τοΰ έαυτοΰ των, με τό άγιώτατον μυστήριον της μετανοίας καί εξομολογήσεως> ΚΕΦΑΛΑΙΟΜ Ε'. Περί τον αγάλματος πολλών, όποΐι νομίζουν διά άρηήν τήν μιχροψνχίαν. ΙΙρός τούτοις, πλανώνται πολλοί, δσοι λογιάζουν διά άρετην την μικροψυχίαν, καί ύπερβολικήν λύπην, όποΰ ακολουθεί εις αυτούς δστερα. άπό την άμαρτίαν" μην ήξεύροντδς, δτι αύτη

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

και η βέβαιη ελπίδα. Ο θώρακας και το περιστήθιο τους, είναι η µελέτη των παθών του Κυρίου. Η ζώνη τους είναι η αποχή απο τα σαρκικά πάθη.

και η βέβαιη ελπίδα. Ο θώρακας και το περιστήθιο τους, είναι η µελέτη των παθών του Κυρίου. Η ζώνη τους είναι η αποχή απο τα σαρκικά πάθη. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Και δικαιότατη και αυτή που πρέπει είναι η επωνυµία που παίρνει το ψυχωφελέστατο βιβλίο. Γιατί αν και πολλά απο τα ιερά και θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς και Νέας ιαθήκης, ωνοµάσθηκαν αµέσως

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Μελέτη 6: Για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Ε ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρω- πον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον.» Παροιµίες

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Ιουλίου Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Δίκασον την δίκην µου, και λύτρωσόν µε, ζωοποίησόν µε κατά τον λόγον σου.» Ψαλµοί 119/ριθ 154.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31 Οκτωβρίου 6 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;»

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα